daugavpils reģionālā vides pārvalde - Vides pārraudzības valsts birojs

old.vpvb.gov.lv

daugavpils reģionālā vides pārvalde - Vides pārraudzības valsts birojs

LATVIJAS REPUBLIKA

VALSTS VIDES DIENESTS

DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Adrese: Raiņa 28, Daugavpils, LV-5403, Tālr/Fax: 5423219, E-pasts: drvp@drvp.gov.lv

Daugavpils Nr.3.1-6/ 2005.gada 10.janvārī

Lēmums Nr.8.

Par grozījumu veikšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības uzņēmumam “ Daugavpils

dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums “ izsniegtajā B kategorijas

piesārņojošās darbības atļaujā Nr.DP-B11.

Daugavpils reģionālā vides pārvalde 29.12.2004. saņēma SIA “Latgales Ceļdaris“ (reģ.

Nr.41503034705) iesniegumu ar lūgumu pārreģistrēt atļauju Nr.DP-B11, kas izsniegta

04.04.2004. Daugavpils pilsētas pašvaldības uzņēmumam “ Daugavpils dzīvokļu un

komunālās saimniecības uzņēmums “, uz SIA “Latgales Ceļdaris “ vārdu.

Pamatojoties uz LR likuma no 15.03.2001.” Par piesārņojumu “ 30.p. trešo daļu

Daugavpils reģionālā vides pārvalde ir konstatējusi, ka iesniegumā aprakstītā informācija nav

uzskatāma par būtisku izmaiņu un nolemj:

izdarīt grozījumus 04.04.2004. Daugavpils pilsētas pašvaldības uzņēmumam

“Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums “ izsniegtajā B kategorijas

piesārņojošās darbības atļaujā Nr.DP-B11.

Lēmuma pamatojums:

- SIA “Latgales Ceļdaris” iesniegums uz 5 lpp.;

- LR likuma 15.03.2001.”Par piesārņojumu “ 30.p. trešā daļa.

Lēmums un tā pielikums ir neatņemama atļaujas Nr.DP-B11 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā

stāšanās brīža. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.

Lēmuma kopija nosūtīta:

1. Vides pārraudzības valsts birojam( Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV – 1050.);

2. VA “Sabiedrības veselības aģentūra “ Daugavpils filiālei (Varšavas ielā

24,Daugavpils,LV-5400);

3. Daugavpils pilsētas domei (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401).

Lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā

stāšanas dienas.

Pielikumā: grozījumi B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.DP-B11 uz 1. lpp.

Direktors

P.Kacars.

V.Cvirkoviča

54-22466


Pielikums.

Grozījumi B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.DP-B11.

Izdarīt 04.04.2004. Daugavpils pilsētas pašvaldības uzņēmumam “ Daugavpils dzīvokļu un

komunālās saimniecības uzņēmums “ izsniegtajā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.DP-

B11 šādus grozījumus:

1.Izteikt atļaujas titullapu šādā redakcijā:

LATVIJAS REPUBLIKA

VALSTS VIDES DIENESTS

DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Adrese: Raiņa 28, Daugavpils, LV-5403, Tālr/Fax: 5423219, E-pasts: drvp@drvp.gov.lv

____._____200___.Nr.3.1-6 -2/

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai

Nr. DP–B11

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)

nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latgales Ceļdaris”

Juridiskā adrese: Daugavpils, Višķu iela 21d, LV-5410

Reģistrācijas numurs

Uzņēmumu reģistrā: 150303470 datums: 03.11.2004.

Uzņēmuma PVN maksātāja kods: LV 41503034705

Iekārta, operators: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latgales Ceļdaris” iekārtas asfalta

ražošanai un sadedzināšanas iekārtas.

Adrese: Višķu ielā 21d,Daugavpils ,LV-5410

Teritorijas kods: 0500

Pieteiktās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” pielikumam vai Ministru kabineta 2002. gada 9. jūlija

noteikumu Nr. 294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās

darbības veikšanai” :

4.16. iekārtas asfalta un ceļu seguma materiālu ražošanai, tai skaitā akmens materiālu aukstajai

apstrādei;

1.1.1. no 5 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu vai gāzveida

kurināmo;

NACE kods un PRODCOM kods (kodi): 2680; 4030,

Atļaujas pieteikuma pieņemšanas datums: 03.02.2004.

Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošajai darbībai

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai

Atļauja izsniegta būtiskām izmaiņām piesārņojošajā darbībā

Esošās atļaujas termiņa pagarināšana

Izsniegšanas datums: 04.04.2004. Vietas nosaukums: Daugavpils , Raiņa 28

Direktors

P. Kacars

(paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā 30

dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās darbības termiņa laikā,

pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 32. panta 3.1 daļu.

2.Aizstāt atļaujas tekstā vārdus Daugavpils pilsētas pašvaldības uzņēmumam “ Daugavpils

dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” ar vārdiem Sabiedrība ar ierobežotu

atbildību “Latgales Ceļdaris”.

X

Direktors

P.Kacars.

More magazines by this user
Similar magazines