01.05.2013 Views

Het Verlies vormen in textiel - Beeldende therapie

Het Verlies vormen in textiel - Beeldende therapie

Het Verlies vormen in textiel - Beeldende therapie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Het</strong> <strong>Verlies</strong><br />

<strong>vormen</strong> <strong>in</strong> <strong>textiel</strong><br />

Textiele werk<strong>vormen</strong> voor k<strong>in</strong>deren, volwassenen en ouderen<br />

bij verliesverwerk<strong>in</strong>g<br />

Samantha Christoffels<br />

Nicky Schippers<br />

Dorien Witteman


Inleid<strong>in</strong>g<br />

Wij, Samantha, Nicky en Dorien, hebben elk onze scriptie geschreven over<br />

<strong>textiel</strong> en verliesverwerk<strong>in</strong>g. Naar aanleid<strong>in</strong>g van deze scripties is dit werk<strong>vormen</strong>boek<br />

ontstaan. Wij hebben met zijn drieën onderzoek gedaan naar<br />

wat de meerwaarde is van het <strong>in</strong>zetten van <strong>textiel</strong>e werk<strong>vormen</strong> b<strong>in</strong>nen beeldende<br />

<strong>therapie</strong> bij cliënten met verliesverwerk<strong>in</strong>g. Ons onderzoek heeft ons<br />

<strong>in</strong>spiratie gegeven voor het maken van dit werk<strong>vormen</strong>boek. Ons doel is om<br />

<strong>in</strong> <strong>textiel</strong> nieuw leven te blazen.<br />

Vanuit onze eigen ervar<strong>in</strong>g, wat wij gezien hebben <strong>in</strong> de praktijk en wat blijkt<br />

uit de conclusie van ons onderzoek, is dat <strong>textiel</strong> toch zeker een grote meerwaarde<br />

heeft b<strong>in</strong>nen de beeldende <strong>therapie</strong>. Naar onze men<strong>in</strong>g zou het veel<br />

vaker <strong>in</strong>gezet kunnen worden dan dat nu gebeurd.<br />

Wij hebben <strong>in</strong> onze scriptie ons gericht op drie verschillende doelgroepen<br />

b<strong>in</strong>nen verliesverwerk<strong>in</strong>g. Samantha heeft de doelgroep ouderen met een<br />

CVA (Cerebrovasculair Accident, ook wel een beroerte of hersen<strong>in</strong>farct/hersenbloed<strong>in</strong>g<br />

genoemd) onderzocht. Nicky heeft de doelgroep volwassenen<br />

met het verlies van een dierbare onderzocht en Dorien heeft k<strong>in</strong>deren<br />

met het verlies van een ouder onderzocht.<br />

Bij alle drie de doelgroepen is een andere manier van werken geïndiceerd. In<br />

dit boek wordt hier een hoofdstuk aan gewijd.<br />

De opdrachten worden algemeen beschreven. Bij sommige opdrachten staan<br />

aandachtspunten omschreven en wat eventuele variaties op de opdracht zijn.<br />

Met dit werk<strong>vormen</strong>boek hopen wij je te <strong>in</strong>spireren om <strong>textiel</strong> wat meer b<strong>in</strong>nen<br />

de <strong>therapie</strong> <strong>in</strong> te gaan zetten of om er misschien zelf mee te gaan werken.<br />

2


Inhoudsopgave<br />

Aandachtspunten doelgroepen .................................................................................. 4<br />

Ouderen........................................................................................................................... 4<br />

Volwassenen .................................................................................................................. 5<br />

K<strong>in</strong>deren .......................................................................................................................... 6<br />

Technieken ....................................................................................................................... 7<br />

Vilten ................................................................................................................................ 7<br />

Vilten <strong>in</strong> de wasmach<strong>in</strong>e ............................................................................................. 8<br />

Foto’s op zijde ............................................................................................................... 9<br />

Naaien (naaimach<strong>in</strong>e of met de hand), breien, haken .......................................... 9<br />

Waterglas ........................................................................................................................ 9<br />

Opdrachten ..................................................................................................................... 11<br />

Sieraad ........................................................................................................................... 11<br />

Kleed .............................................................................................................................. 12<br />

Fotolijst ......................................................................................................................... 13<br />

Bewaarplek ................................................................................................................... 14<br />

Tas .................................................................................................................................. 15<br />

Knuffel ........................................................................................................................... 16<br />

Kussentje ...................................................................................................................... 17<br />

Afscheidsbrief ............................................................................................................. 18<br />

Zakdoek/ sjaal ............................................................................................................. 19<br />

Hangdecoratie .............................................................................................................. 20<br />

Hoes ............................................................................................................................... 21<br />

Huistrui ......................................................................................................................... 23<br />

Bal ................................................................................................................................... 24<br />

Veilige plek ................................................................................................................... 25<br />

Nawoord .......................................................................................................................... 26<br />

Referentielijst ................................................................................................................ 27<br />

3


Aandachtspunten doelgroepen<br />

Ouderen<br />

Door Samantha Christoffels<br />

Ik heb gekozen voor de doelgroep ouderen met een CVA. Door het krijgen<br />

van een CVA kan men verschillende verliezen meemaken. Hierbij kan je denken<br />

aan het verlies van gezondheid, werk, hobby’s, sociale contacten, woonsituatie,<br />

relatie/gez<strong>in</strong>, eigen identiteit, z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g, toekomstperspectief en een<br />

doel <strong>in</strong> het leven.<br />

Een CVA kan een blijvende beschadig<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de hersenen veroorzaken. Door<br />

deze beschadig<strong>in</strong>gen kan men zowel lichamelijk als geestelijk problemen<br />

krijgen. <strong>Het</strong> is van belang om hier reken<strong>in</strong>g mee te houden bij de <strong>therapie</strong>. Zo<br />

is het bijvoorbeeld als iemand aan zijn l<strong>in</strong>kerzijde verlamd is, belangrijk om<br />

het materiaal rechts neer te zetten of als iemand huilbuien/lachbuien heeft,<br />

te weten dat dit niet altijd een manier is van het uiten van zijn of haar gevoel.<br />

Ik heb <strong>in</strong> de praktijk ook gewerkt met cliënten met een CVA en verliesverwerk<strong>in</strong>g.<br />

Ik heb de beeldende <strong>therapie</strong> altijd <strong>in</strong>dividueel aangeboden. Dit omdat<br />

de verliezen verschillend kunnen zijn, het persoonlijk is, het voor sommige<br />

moeilijk is om zich te concentreren als er meer mensen zijn, het werktempo<br />

erg verschillend kan zijn en ikzelf er voor de cliënt ben. Ook hebben<br />

sommige cliënten een lichamelijke handicap waardoor zij hulp nodig hebben<br />

bij het uitvoeren van handel<strong>in</strong>gen. Dit is gemakkelijker als het <strong>in</strong>dividueel<br />

aangeboden wordt. Let er hierbij wel op dat je niet het werk van de cliënt<br />

overneemt, het is het verlies van de cliënt die hij of zij vormgeeft.<br />

Voor het werken met cliënten met een CVA is het belangrijk dat je een rustige<br />

en geduldige houd<strong>in</strong>g hebt. Door een CVA kan men trager zijn, dus de tijd<br />

bieden, eventueel een opdracht <strong>in</strong> meerdere sessie opdelen en uitlaten praten/laten<br />

zoeken naar woorden, is belangrijk. Houdt ook reken<strong>in</strong>g met rolstoelen,<br />

rollators, wandelstokken etc., opdat er genoeg ruimte is om te werken.<br />

<strong>Het</strong> is ook belangrijk om reken<strong>in</strong>g te houden met de fase waar<strong>in</strong> de cliënt<br />

zich bev<strong>in</strong>dt <strong>in</strong> het verwerk<strong>in</strong>gsproces. Bekijk per cliënt en per sessie waar de<br />

cliënt zit <strong>in</strong> zijn of haar verwerk<strong>in</strong>gsproces zit, zodat hierdoor een passende<br />

opdracht aangeboden wordt.<br />

4


Volwassenen<br />

Door Nicky Schippers<br />

Bij de doelgroep volwassenen heb ik gekozen voor het thema rouwverwerk<strong>in</strong>g,<br />

het verlies van een dierbare. Onder het begrip dierbare kun je denken<br />

aan het verlies van een k<strong>in</strong>d, partner, vader, moeder, vriend, vriend<strong>in</strong>, collega,<br />

broer, zus of andere familieleden.<br />

Alle oefen<strong>in</strong>gen kunnen bij deze doelgroep <strong>in</strong>dividueel of <strong>in</strong> groepsverband<br />

gedaan worden. Dit ligt onder andere aan de gemoedstoestand waar<strong>in</strong> de cliënt<br />

verkeert. Is er behoefte aan <strong>in</strong>dividuele aandacht en hulp? Of ligt de behoefte<br />

vanuit de cliënt meer bij het samendoen en verwerken? Dit is als therapeut<br />

zijnde belangrijk om af te stemmen met je cliënt.<br />

Ook zullen sommige opdrachten nog te vroeg zijn om te doen met de cliënt<br />

<strong>in</strong> tegenstell<strong>in</strong>g tot andere opdrachten. Communiceer duidelijk met je cliënt<br />

zodat je weet waar hij of zij op dat moment <strong>in</strong> zijn of haar verwerk<strong>in</strong>gsproces<br />

zit. Zo weet je welke opdrachten passend zijn voor dat moment en welke<br />

<strong>in</strong> een later stadium beter zullen werken.<br />

<strong>Het</strong> doel van de oefen<strong>in</strong>gen ligt hoofdzakelijk bij het letterlijk en figuurlijk<br />

plaatsen van het verlies. Daarvoor is een zekere ik-sterkte nodig. Dit benoem<br />

ik specifiek omdat, wanneer een cliënt heel we<strong>in</strong>ig eigenwaarde heeft, na het<br />

overlijden van een dierbare het belangrijk is eerst weer een zekere basis te<br />

<strong>vormen</strong> voor deze persoon zelf en vanuit daar kan gewerkt worden aan de<br />

verwerk<strong>in</strong>g van het verlies.<br />

5


K<strong>in</strong>deren<br />

Door Dorien Witteman<br />

Mijn scriptie is geschreven voor k<strong>in</strong>deren die een ouder verloren hebben.<br />

K<strong>in</strong>deren kunnen op verschillende manieren een ouder verliezen bijvoorbeeld<br />

door ziekte, ongeval of zelfdod<strong>in</strong>g. Bij k<strong>in</strong>deren is het belangrijk reken<strong>in</strong>g te<br />

houden met de cognitieve en fysieke vaardigheden/mogelijkheden van het<br />

k<strong>in</strong>d welke verschillen per leeftijd. K<strong>in</strong>deren (zeker onder de 12 jaar) zijn nog<br />

‘spr<strong>in</strong>gerig’. Hiermee bedoel ik dat het verlies niet steeds op de voorgrond<br />

staat. <strong>Het</strong> ene moment is het k<strong>in</strong>d nog volop bezig met het verlies van degene<br />

die er niet is en het volgende moment is het k<strong>in</strong>d weer aan het spelen. Ook<br />

hierbij kan je als therapeut reken<strong>in</strong>g houden door het k<strong>in</strong>d ‘speelruimte’ toe<br />

te laten tijdens de <strong>therapie</strong>. Oudere k<strong>in</strong>deren v<strong>in</strong>den het soms juist fijn dat<br />

ze een heel uur de tijd hebben om bezig te zijn met het verlies. Een ouder<br />

verliezen is een <strong>in</strong>grijpende verander<strong>in</strong>g voor een k<strong>in</strong>d omdat het is aangewezen<br />

op de ouder. Oudere k<strong>in</strong>deren die <strong>in</strong> de puberteit zitten en afstand<br />

nemen van hun ouder kunnen soms nog kampen met schuldgevoelens (bijvoorbeeld<br />

omdat ze de ouder hebben uitgescholden).<br />

De verliezen zoals hier boven genoemd, zijn verschillend. <strong>Het</strong> kan een verschil<br />

maken of het k<strong>in</strong>d was ‘voorbereid’ op de dood van de ouder of niet.<br />

Dat kan zorgen dat als het k<strong>in</strong>d <strong>in</strong> <strong>therapie</strong> komt, zich deze nog <strong>in</strong> een andere<br />

rouwfase bev<strong>in</strong>dt. In elk boek dat ik las werd het belang van eerlijk zijn<br />

tegenover het k<strong>in</strong>d als heel belangrijk ervaren. K<strong>in</strong>deren die niet de eerlijke<br />

grondslag van het overlijden van hun ouder kennen, worstelen daar nog lang<br />

mee omdat ze meestal aanvoelen dat het niet klopt. <strong>Het</strong> is dus heel belangrijk<br />

als therapeut dat je eerlijk bent tegenover het k<strong>in</strong>d, ook als deze misschien<br />

vragen stelt die vreemd kunnen overkomen (bijvoorbeeld wie brengt<br />

mijn papa nu eten?).<br />

De opdrachten <strong>in</strong> dit werkboek zijn algemeen beschreven, waar nodig zal de<br />

therapeut het kle<strong>in</strong>e k<strong>in</strong>d moeten helpen (bijvoorbeeld bij naaien). Bij oudere<br />

k<strong>in</strong>deren volstaat het vaak al als je iets voordoet omdat ze graag zelf d<strong>in</strong>gen<br />

willen doen. Verder wil ik nog aanhalen dat bij hele kle<strong>in</strong>e k<strong>in</strong>deren het belangrijk<br />

is om op te letten dat ze niets <strong>in</strong> hun mond steken of <strong>in</strong>slikken. Ook<br />

bij het gebruik van waterglas moet je extra voorzichtig zijn. <strong>Het</strong> vilten geeft<br />

altijd een resultaat, misschien niet zo sterk als wat het k<strong>in</strong>d zou willen/kan.<br />

In dat geval kan er nog altijd gebruik gemaakt worden van de wasmach<strong>in</strong>e<br />

methode.<br />

6


Technieken<br />

Vilten<br />

Materialen<br />

- Bak met lauw water<br />

- Groene zeep/ olijfzeep<br />

- Lontwol<br />

- Bubbeltjesplastic<br />

- Wastafel<br />

- Grote vlakke tafel<br />

- Azijn<br />

Werkwijze<br />

1. Neem een grote bak met lauw water en vermeng dit water met groene<br />

zeep/ olijfzeep.<br />

2. Leg op een vlakke tafel bubbeltjesplastic neer, met de bubbeltjes omhoog.<br />

3. Leg op de helft van het bubbeltjesplastic losse plukken van de lontwol<br />

dakpansgewijs neer. De lontwol moet je met de hand uit elkaar trekken<br />

en zeker niet knippen want dan beschadig je de vezels die moeten<br />

hechten. Je kunt één kleur gebruiken of verschillende kleuren door elkaar.<br />

Hoe meer losse plukken je op elkaar neerlegt hoe dikker je uite<strong>in</strong>delijke<br />

viltlap zal zijn. Hoe dunner je het legt des te meer kans op<br />

gaten <strong>in</strong> je lap.<br />

4. Na het leggen verspreid je met je handen/ sproeier het water met het<br />

zeep gelijkmatig over de lossen plukken. De plukken moeten zodanig<br />

nat zijn dat alle plukken doordrongen zijn van water maar niet dat de<br />

plukken gaan ‘drijven’.<br />

5. Wanneer de losse plukken nat genoeg zijn beg<strong>in</strong> je met beide handen<br />

<strong>in</strong> ronddraaiende beweg<strong>in</strong>gen naar b<strong>in</strong>nen toe te maken. Hierdoor<br />

hechten de vezels van de losse plukken aan elkaar.<br />

6. Als je het idee hebt dat het voldoende gehecht is voor de eerste keer,<br />

vouw je het vrije gedeelte van de bubbeltjesplastic op het vilt. <strong>Het</strong> vilt<br />

ligt nu dus tussen twee lagen plastic. Vervolgens rol je deze lap op zodat<br />

er een rol ontstaat (deze techniek heet wrappen). Deze rol, rol je<br />

een paar keer goed over de tafel met beide handen. Tijdens het rollen<br />

druk je het water met zeep tussen de lap uit en laat dit <strong>in</strong> de bak vallen.<br />

7. Rol de wrap weer uit en draai vervolgens de vilten lap voorzichtig om,<br />

kijk uit want de lap kan nog kwetsbaar zijn. Gebruik daarom twee<br />

handen of doe het samen met een ander.<br />

8. Herhaal stap 4 tot en met 7 tot jouw viltlap het gewenste resultaat<br />

heeft, denk hierbij aan dikte, grootte en/of vorm.<br />

9. Als het vilten van de lap klaar is spoel je hem goed uit met water onder<br />

de kraan. Een scheutje azijn kan goed helpen om alle zeepresten eruit<br />

te krijgen.<br />

10. Laat de viltlap goed drogen, liggend op een vlakke ondergrond.<br />

7


Aandachtspunten<br />

- De ruimte waar<strong>in</strong> je werkt kan nat worden, hou hier reken<strong>in</strong>g mee.<br />

- Vilt krimpt altijd, het resultaat wordt altijd kle<strong>in</strong>er dan hetgeen wat je<br />

aan losse plukken neerlegt.<br />

Vilten <strong>in</strong> de wasmach<strong>in</strong>e<br />

Materialen<br />

- Lontwol<br />

- Grote katoenen lap (bijvoorbeeld een oud laken)<br />

- Touw<br />

- Wasmach<strong>in</strong>e<br />

- Wasmiddel (zowel vloeibaar als poedervorm)<br />

Werkwijze<br />

1. Leg een katoenen lap neer op een vlakke ondergrond<br />

2. Leg daarop lossen plukken lontwol <strong>in</strong> de vorm, kleur en formaat zoals<br />

jij het wilt. Zorg dat je aan de randjes iets ruimte overlaat voor de volgende<br />

stap.<br />

3. Vouw de overgelaten ruimte naar b<strong>in</strong>nen toe op de losse plukken en rol<br />

vervolgens de lap helemaal op. Let erbij op dat het laken de buitenkant<br />

is, dus dat de plukken <strong>in</strong> het laken opgerold zijn en er geen losse plukken<br />

naar buiten komen.<br />

4. Wikkel het touw om de rol heen. Doe dit niet al te strak maar wel strak<br />

genoeg zodat het laken niet losschiet. Maak het touw goed vast.<br />

5. Doe de lap <strong>in</strong> de wasmach<strong>in</strong>e, vul de rest van de trommel op met was<br />

wat ook op 60 graden gewassen mag worden. Doe het wasmiddel erbij<br />

en zet de mach<strong>in</strong>e aan op een wasprogramma voor 60 graden.<br />

6. Na het programma haal je de rol uit de mach<strong>in</strong>e en vouw je hem voorzichtig<br />

open, waarschijnlijk moet je even fl<strong>in</strong>k trekken omdat de vezels<br />

vast kunnen zitten aan het katoen. Leg de lap te drogen neer op een<br />

vlakke ondergrond.<br />

Aandachtspunten<br />

- Je kan eventueel andere materialen bij de losse plukken leggen die ook<br />

een open structuur hebben, zoals breigaren/ bollen wol, zijde, kant,<br />

organza, voile etc. Experimenteer hiermee, er kan meer dan je denkt.<br />

8


Foto’s op zijde<br />

Materialen<br />

- Transferpapier<br />

- Digitale foto’s<br />

- Pr<strong>in</strong>ter<br />

- Chiffonzijde<br />

- Strijkbout<br />

Werkwijze<br />

1. Kies een digitale foto uit en pr<strong>in</strong>t deze uit op transferpapier (zie gebruiksaanwijz<strong>in</strong>g<br />

op verpakk<strong>in</strong>g transferpapier).<br />

2. Laat de foto goed drogen<br />

3. Neem een stuk chiffonzijde en leg de foto <strong>in</strong> de gewenste positie erop.<br />

4. Strijk over de foto heen (kijk hiervoor ook weer op de gebruiksaanwijz<strong>in</strong>g<br />

voor temperatuur en hoe de foto neer te leggen).<br />

5. Haal het papier er voorzichtig af en de foto zit op het zijde.<br />

6. Als je deze foto nog wilt verwerken op vilt: zie hiervoor techniek vilten<br />

<strong>in</strong> de wasmach<strong>in</strong>e. Leg daarbij de zijde met foto, met de afbeeld<strong>in</strong>g<br />

naar boven, op de lossen plukken (stap 2) en vervolg daarna de rest<br />

van de stappen.<br />

Naaien (naaimach<strong>in</strong>e of met de hand), breien, haken<br />

Wij gaan ervan uit dat deze technieken bij de meeste mensen bekend zij.<br />

Daarom zullen we hier ook niet verder op <strong>in</strong>gaan.<br />

Waterglas<br />

Materiaal<br />

- Lontwol<br />

- Plastic<br />

- Waterglas<br />

Werkwijze<br />

1. Maak een vilten lap met de hand of wasmach<strong>in</strong>e. Naast een vilten lap<br />

kan er ook gekozen worden om losse plukken neer te leggen dus geen<br />

lap.<br />

2. Leg plastic neer op een vlakke ondergrond en daarop een vilten lap of<br />

losse plukken lontwol.<br />

3. Doe het waterglas op de losse plukken of viltlap. Afhankelijk van hoe<br />

hard het materiaal gemaakt wilt worden, wordt de hoeveelheid waterglas<br />

bepaald. Hoe m<strong>in</strong>der waterglas hoe wolliger het materiaal blijft.<br />

4. Laat het goed drogen op een vlakke ondergrond<br />

9


Aandachtspunten<br />

- Je kunt ook de losse plukken door het waterglas heen halen zodat deze<br />

helemaal doordrenkt zijn en dan neerleggen <strong>in</strong> de vorm zoals je het<br />

wilt.<br />

- Je kunt ook <strong>in</strong>/ om een vorm heen de losse plukken wol leggen en verharden<br />

met waterglas. Let hierbij wel op dat je de vorm eerst bedekt<br />

met plastic anders blijft het eraan vastplakken.<br />

- Om het drogen sneller te laten verlopen kun je het werkstuk föhnen.<br />

- Pas op: je kunt je snijden aan het opgedroogde werkstuk, het kan<br />

scherp zijn.<br />

10


Opdrachten<br />

Sieraad<br />

Doel<br />

- Door middel van het sieraad delen van het verlies met mensen om je<br />

heen.<br />

- Een her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g maken voor het verlies<br />

Materiaal<br />

- Vilt<br />

- Andere stoffen<br />

- Versier<strong>in</strong>g zoals kralen, veren, lovertjes, <strong>textiel</strong>verf etc.<br />

- Sluit<strong>in</strong>gen afhankelijk van het sieraad<br />

- Naald en draad<br />

- Schaar<br />

Uitleg<br />

Met verschillende materialen wordt er een sieraad gemaakt die bij de cliënt<br />

en bij zijn of haar verlies past.<br />

Er zijn verschillende soorten sieraden die gemaakt kunnen worden, zoals<br />

armband, kett<strong>in</strong>g, r<strong>in</strong>g, broche, oorbellen, haaraccessoire. Overleg met de cliënt<br />

wat hij of zij wil.<br />

Variatie<br />

Vilten om een lichaamsdeel<br />

Doel: - <strong>Het</strong> verwerken van het verlies van een lichaamsfunctie.<br />

Als variatie kan er om een lichaamsdeel heen gevilt worden. Hierbij kan gedacht<br />

worden aan bijvoorbeeld een l<strong>in</strong>karm die verlamd is. Er kan naast het<br />

vilten gebruik worden gemaakt van verschillende materialen. Voor de vilttechniek<br />

kan je kijken <strong>in</strong> dit boek bij het hoofdstuk technieken.<br />

11


Kleed<br />

Doel<br />

- Een plek geven aan het verlies<br />

- <strong>Het</strong> letterlijk en figuurlijk draagbaarder maken van het verlies<br />

Materiaal<br />

- Stoffen (kunnen bijvoorbeeld ook kled<strong>in</strong>gstukken zijn die <strong>in</strong> relatie<br />

staan tot het verlies)<br />

- Vilt<br />

- Naald en draad/ naaimach<strong>in</strong>e<br />

- Schaar<br />

- Versier<strong>in</strong>gen<br />

- Foto’s<br />

Uitleg<br />

Met verschillende materialen wordt er een kleed gemaakt die bij de cliënt en<br />

bij zijn of haar verlies past.<br />

Overleg met de cliënt hoe en wat hij of zij wil maken.<br />

Variaties<br />

Er zijn heel veel verschillende soorten kleden die je kunt maken. Denk bijvoorbeeld<br />

aan een wandkleed, een sierkleed, een her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gskleed, een<br />

speelgoedkleed, een rouwkleed, een plaid etc.<br />

12


Fotolijst<br />

Doel<br />

- Speciaal aandacht geven aan het verlies.<br />

- <strong>Het</strong> verlies een plek <strong>in</strong> jouw leefruimte geven<br />

Materiaal<br />

- Vilt<br />

- Stoffen (zoals kant, katoen, jute, zijde, wol etc.)<br />

- Naald en draad<br />

- Schaar<br />

- Lijm<br />

- Textielverf<br />

- Versier<strong>in</strong>gen (kralen, stenen, knopen etc.)<br />

Uitleg<br />

Met vilt en andere materialen wordt een lijst gemaakt op het formaat van de<br />

betreffende foto. Deze lijst krijgt <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g door de cliënt zelf. Wat wil hij of<br />

zij op de lijst weergeven? Wat v<strong>in</strong>dt de cliënt passend bij de foto van zijn of<br />

haar verlies?<br />

13


Bewaarplek<br />

Doel<br />

- Een centraal punt maken waar alle her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen aan het verlies <strong>in</strong><br />

worden bewaard<br />

- <strong>Het</strong> verlies een plek geven<br />

Materiaal<br />

- Vilt<br />

- Stoffen<br />

- Hout<br />

- Karton<br />

- Waterglas<br />

- Versier<strong>in</strong>gen<br />

- Schaar<br />

- Lijm<br />

- Naald en draad<br />

- Materiaal voor <strong>in</strong> de bewaarplek<br />

Uitleg<br />

Er wordt op eigen wijze aandacht gegeven aan wat je wilt bewaren op één<br />

plek wat je doet her<strong>in</strong>neren aan jouw verlies. Hierbij kun je denken aan foto’s,<br />

kled<strong>in</strong>g, speelgoed, lievel<strong>in</strong>gsspullen van.., brieven etc.<br />

14


Tas<br />

Doel<br />

- Een draagbaar object maken waarop en waar<strong>in</strong> je je verlies kan verwerken.<br />

- <strong>Het</strong> verlies een plek geven<br />

- <strong>Het</strong> verlies delen met anderen door het bij je te dragen<br />

Materiaal<br />

- Vilt en andere stoffen<br />

- Mogelijk een patroon voor een tas<br />

- Schaar<br />

- Naald en draad/ naaimach<strong>in</strong>e<br />

- Rist<br />

- Versier<strong>in</strong>gen<br />

- Textielverf<br />

- Materiaal die met jouw verlies te maken hebben<br />

Uitleg<br />

Van de bovenstaande materialen maakt de cliënt een tas. In deze tas en op<br />

deze tas kan de cliënt alles stoppen en plaatsen wat hij of zij wil en wat <strong>in</strong><br />

relatie staat tot het verlies dat deze cliënt heeft geleden. Door de tas bij zich<br />

te dragen, draagt de cliënt zijn of haar verlies uit en is er mogelijkheid tot<br />

het delen van het verlies met anderen.<br />

Variatie<br />

- Als de cliënt zelf niet <strong>in</strong> staat is om een tas te maken door bijvoorbeeld<br />

een lichamelijk handicap, kan er ook gebruik worden gemaakt van een<br />

bestaande tas.<br />

15


Knuffel<br />

Doel<br />

- Troost bieden<br />

- Geborgenheid en veiligheid bieden<br />

Materiaal<br />

- Stoffen<br />

- Vilt<br />

- Schaar<br />

- Lijm<br />

- Naaibenodigdheden, eventueel naaimach<strong>in</strong>e,<br />

- Versiersels (bijvoorbeeld ogen, touw, knopen, afbeeld<strong>in</strong>gen etc.)<br />

Uitleg<br />

Met verschillende materialen wordt een knuffel gemaakt die bij de cliënt en<br />

bij zijn of haar verlies past. De cliënt kan zelf de vorm, keur en grootte bepalen.<br />

Variaties<br />

Een variatie hierop is troostkled<strong>in</strong>g. Hierbij kiest de cliënt een bovenkled<strong>in</strong>gstuk<br />

uit van de overledene, vult dit met zacht materiaal (bijvoorbeeld wol),<br />

tot het de vorm van de overledene aanneemt. <strong>Het</strong> idee is dat de cliënt de<br />

overledene dan nog kan knuffelen.<br />

16


Kussentje<br />

Doel<br />

- Dierbare plek voor het verlies maken<br />

- Ondersteunen<br />

- Her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g<br />

Materiaal<br />

- Vilt en andere stoffen<br />

- Vulmateriaal voor het kussen<br />

- Naald en draad/ naaimach<strong>in</strong>e<br />

- Schaar<br />

- Versier<strong>in</strong>g<br />

- Foto’s op zijde<br />

- Foto’s<br />

- Overige materialen<br />

Uitleg<br />

Met de bovenstaande materialen maakt de cliënt een kussen die voor de<br />

cliënt een ondersteunende en veilige functie kan hebben. De cliënt bekleedt<br />

en vormt het kussen naar hoe hij of zij zijn verlies een plek wil geven.<br />

Variaties<br />

- Letterlijke ondersteun<strong>in</strong>g maken voor bijvoorbeeld een verlamd lichaamsdeel<br />

- Veiligheid en vertrouwdheid creëren bijvoorbeeld om op het kussen<br />

kled<strong>in</strong>g of foto’s of spullen van een overleden dierbare te verwerken<br />

17


Afscheidsbrief<br />

Doel<br />

- <strong>Het</strong> verlies een plek geven door middel van hierover te schrijven<br />

Materiaal<br />

- Papier<br />

- Schrijfmateriaal<br />

- Transferpapier<br />

- Pr<strong>in</strong>ter<br />

- Vilt en andere stoffen<br />

- Versier<strong>in</strong>g<br />

- Naald en draad/ naaimach<strong>in</strong>e<br />

- Schaar<br />

- Lijm<br />

Uitleg<br />

De cliënt schrijft een brief over zijn of haar verlies op stof. In deze brief probeert<br />

de cliënt een soort afscheid te nemen van het verlies. Dus als de cliënt<br />

bijvoorbeeld een dierbare is verloren probeert hij of zij weer te geven <strong>in</strong> de<br />

brief wat dit verlies met hem of haar doet en alles wat je nog tegen die persoon<br />

zou willen zeggen/delen. Ook kan het bijvoorbeeld zijn dat als een<br />

cliënt bepaalde lichaamsfuncties/-delen heeft verloren hij of zij hier een brief<br />

over schrijft en probeert afscheid te nemen van de verloren lichaamsfunctie/deel.<br />

Deze brief kan vervolgens opgeborgen worden <strong>in</strong> een bewaarplek (zie<br />

opdracht bewaarplek) of deze brief kan verbrand worden of verwerkt worden<br />

<strong>in</strong> een doek.<br />

Variaties<br />

- Mocht de cliënt moeite hebben met taalkundige kwesties kan er ook<br />

voor gekozen worden een afscheidsteken<strong>in</strong>g te maken<br />

18


Zakdoek/ sjaal<br />

Doel<br />

- Een draagbaar object maken die je bij je kunt dragen.<br />

- <strong>Het</strong> verlies delen met anderen door het bij je te dragen<br />

Materiaal<br />

- Vilt en andere stoffen<br />

- Schaar<br />

- Naald en draad/ naaimach<strong>in</strong>e<br />

- Versier<strong>in</strong>gen<br />

- Textielverf/Zijdeverf<br />

- Materiaal die met jouw verlies te maken hebben<br />

Uitleg<br />

Met de bovenstaande materialen kan de cliënt een zakdoek/sjaal maken. Dit<br />

kan door middel van verschillende technieken, zie hoofdstuk technieken. De<br />

cliënt kan dit zelf <strong>in</strong>vullen zoals hij/zij dit wilt.<br />

19


Hangdecoratie<br />

Doel<br />

- Een plek geven aan het verlies<br />

- <strong>Het</strong> verlies een plek <strong>in</strong> jouw leefruimte geven<br />

- Een symbool geven aan jouw verlies<br />

Materiaal<br />

- Vilt en andere stoffen<br />

- Touw<br />

- Naald en draad/ naaimach<strong>in</strong>e<br />

- Schaar<br />

- Lijm<br />

- Versier<strong>in</strong>gen<br />

- Hout<br />

- Karton<br />

- Steen<br />

Uitleg<br />

Door middel van bovenstaande materialen maakt de cliënt een hanger, welke<br />

hij of zij op kan hangen <strong>in</strong> huis of bijvoorbeeld <strong>in</strong> de auto. Deze hanger staat<br />

symbool voor het verlies die de cliënt heeft geleden.<br />

20


Hoes<br />

Doel<br />

- Aankleden van een her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gsboek/-map/-dagboek<br />

Materiaal<br />

- Vilt<br />

- Stoffen (ook mogelijk zijn stoffen van <strong>in</strong> relatie tot verlies)<br />

- Touw<br />

- Versier<strong>in</strong>gen<br />

Uitleg<br />

De cliënt neemt de map of het boek mee, zodat de afmet<strong>in</strong>gen duidelijk zijn.<br />

<strong>Het</strong> is aan de cliënt om te kiezen wat voor soort hoes die wil (of het helemaal<br />

open moet kunnen, of als het werkt als omslag, etc.). Als dit eenmaal duidelijk<br />

is kan de cliënt een keuze maken tussen stof of vilt (of een comb<strong>in</strong>atie)<br />

als basis. Hiervan maakt hij of zij de hoes. Daarop kunnen nog met vilt figuren,<br />

landschappen of versier<strong>in</strong>gen gezet worden.<br />

Variaties<br />

- <strong>Het</strong> is mogelijk om ook zelf vilt te maken (zie onder kopje techniek). In<br />

dit geval is het handig het m<strong>in</strong>imaal dubbel zo groot te maken als het<br />

orig<strong>in</strong>ele boek/map. Dit omdat het vilt dan zeker om het orig<strong>in</strong>eel past.<br />

De vorm kan dan uitgeknipt worden.<br />

- De versier<strong>in</strong>gen kunnen ook geplakt worden als het naaien (te) moeilijk<br />

is.<br />

21


Prikbord<br />

Doel<br />

- Dagelijks even kunnen stilstaan bij het verlies<br />

- Overledene een plek geven <strong>in</strong> het dagelijks leven<br />

Materiaal<br />

- Vilt<br />

- Stoffen (ook mogelijk zijn stoffen van <strong>in</strong> relatie tot verlies)<br />

- Schaar<br />

- Lijm<br />

- Naaibenodigdheden, eventueel naaimach<strong>in</strong>e<br />

- Versier<strong>in</strong>gen<br />

Uitleg<br />

De cliënt bepaalt de grootte van het prikbord, kleur en vorm. Er kan vilt als<br />

basis gebruikt worden (zelfgemaakt of gekocht vilt). Of meerdere lagen stoffen<br />

over elkaar (zodat er een dikke basis is). Hierop kunnen versier<strong>in</strong>gen<br />

aangebracht worden.<br />

Variaties<br />

- Als er zelf vilt gemaakt wordt kan daarop ook een foto van het verlies<br />

verwerkt worden (zie kopje technieken).<br />

- Als basis kan ook een houten schilderslijst gebruikt worden en dan<br />

daarop een laag stof.<br />

- Indien de cliënt geen punaises wilt gebruiken voor het prikbord kan er<br />

ook gekozen worden om l<strong>in</strong>ten over het bord heen te trekken en zodat<br />

er tussen die l<strong>in</strong>ten d<strong>in</strong>gen kunnen blijven hangen.<br />

22


Huistrui<br />

Doel<br />

- Troost bieden<br />

- Geborgenheid en veiligheid bieden<br />

Materiaal<br />

- Stoffen die <strong>in</strong> verband staan met het verlies<br />

- Naaimach<strong>in</strong>e of naaibenodigdheden<br />

- Versier<strong>in</strong>gen<br />

- Borduurgaren<br />

Uitleg<br />

De cliënt kiest een of meerdere kled<strong>in</strong>gstukken (het makkelijkste is als het<br />

een bovenkled<strong>in</strong>gstuk is). Als de cliënt voor een kled<strong>in</strong>gstuk kiest dan wordt<br />

dat de basis. Daarop kunnen stukken van andere (kled<strong>in</strong>g)stoffen gebruikt<br />

worden of kunnen er versier<strong>in</strong>gen aangebracht worden, of kan er worden geborduurd.<br />

Als de cliënt meerdere kled<strong>in</strong>gstukken kiest kan dat nog steeds als<br />

een basis gebruikt worden of worden er meerdere tot een nieuw gemaakt.<br />

Variaties<br />

- Een bestaand bovenkled<strong>in</strong>gstuk van bijvoorbeeld de overledene, kan<br />

ook gebruikt worden door de maat aan te passen (bijvoorbeeld voor<br />

k<strong>in</strong>deren).<br />

- Foto op de huistrui afdrukken.<br />

23


Bal<br />

Doel<br />

- <strong>Het</strong> uiten van gevoelens<br />

Materiaal<br />

- Lontwol<br />

- Water<br />

- Groene zeep/ olijfzeep<br />

- Bak met lauwwarm water<br />

- Scherp mes<br />

Uitleg<br />

De bedoel<strong>in</strong>g van deze opdracht is om een bal te maken van vilt, waarbij de<br />

b<strong>in</strong>nenkant van de bal centraal staat voor wat de cliënt <strong>in</strong>nerlijk voelt en de<br />

buitenkant staat voor wat de cliënt laat zien aan gevoelens.<br />

De cliënt kiest kleuren uit die passen bij het gevoel en kiest ook het formaat<br />

uit.<br />

De techniek komt redelijk overeen met de vilttechniek die al eerder <strong>in</strong> dit<br />

boek beschreven is. <strong>Het</strong> verschil is dat er geen lap gemaakt wordt en er hoeft<br />

niet gewrapt te worden.<br />

<strong>Het</strong> is de bedoel<strong>in</strong>g om eerst een kleur (of meerdere kleuren) lontwol te kiezen<br />

die voor de b<strong>in</strong>nenkant staat. Maak dit plukje lontwol nat met de zeepoploss<strong>in</strong>g<br />

en draai er een balletje van. Als het balletje al een beetje stevig aanvoelt,<br />

kan het uitgeknepen worden, eventueel nog wat lontwol toevoegen en<br />

weer opnieuw natmaken en weer rollen. Dit wordt steeds herhaald, totdat<br />

ook zo de buitenste kleur verwerkt is <strong>in</strong> de bal. Als de bal klaar is, wordt deze<br />

ook uitgespoeld met water en eventueel een beetje azijn.<br />

Laat het balletje drogen. Als het balletje droog is, kan de bal opgesneden<br />

worden. <strong>Het</strong> ligt aan de cliënt hoe ver hij of zij het open wilt snijden.<br />

24


Veilige plek<br />

Doel<br />

- Een veilige plek maken voor jezelf<br />

Materiaal<br />

- Stoffen (kunnen bijvoorbeeld ook kled<strong>in</strong>gstukken zijn die <strong>in</strong> relatie<br />

staan tot het verlies)<br />

- Vilt<br />

- Naald en draad/ naaimach<strong>in</strong>e<br />

- Schaar<br />

- Versier<strong>in</strong>gen<br />

- Foto’s<br />

Uitleg<br />

<strong>Het</strong> is de bedoel<strong>in</strong>g om een veilige plek te maken voor jezelf, waarbij je je<br />

dus veilig voelt tijdens het verwerken/een plek geven van het verlies. Er kan<br />

met verschillende materialen zo’n plek gemaakt worden die bij de cliënt en<br />

bij zijn of haar verlies past.<br />

Overleg met de cliënt hoe en wat hij of zij wilt maken.<br />

25


Nawoord<br />

Wij hopen je met dit werk<strong>vormen</strong>boek ideeën en <strong>in</strong>spiratie te hebben gegeven.<br />

De beschreven opdrachten kunnen gebruikt worden zoals <strong>in</strong> het boek te<br />

lezen is, maar je kan er ook een eigen <strong>in</strong>terpretatie aan geven.<br />

De opdrachten staan niet <strong>in</strong> een vaste volgorde. Kijk per sessie wat de behoefte<br />

is van de cliënt en zoek daarbij, eventueel samen met de cliënt, een<br />

opdracht uit die op dat moment geschikt is.<br />

Als ons enthousiasme over <strong>textiel</strong> ook jou aangestoken heeft, willen wij jou<br />

een bijzondere zoektocht toewensen met veel <strong>in</strong>spiratie.<br />

Warme groeten,<br />

Samantha, Nicky en Dorien<br />

26


Referentielijst<br />

Afbeeld<strong>in</strong>g op omslag<br />

Ibrounen. Viltkunst. Opgevraagd 20 mei 2011.<br />

www.lbrounen.wordpress.com/2010/02/04/hello-world<br />

Literatuur over <strong>textiel</strong> en technieken<br />

Els-Dubelaar, R. van (2005). Dutch felt. Franeker: Zijder Book.<br />

Wolf, I. van der (2007). Beeld <strong>in</strong> zicht I. Breda: Olflo.<br />

Wolf, I. van der (2009). Beeld <strong>in</strong> zicht II. Breda: Olflo.<br />

Websites over <strong>textiel</strong> en technieken<br />

www.bodyflower.nl<br />

www.kunstwolf.nl<br />

www.tientalenten.nl<br />

www.meervilt.nl<br />

www.stoffen.net<br />

www.kleiendraad.net<br />

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!