02.05.2013 Views

Klik hier om de PDF te - Het EHBO Boek

Klik hier om de PDF te - Het EHBO Boek

Klik hier om de PDF te - Het EHBO Boek

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hét<strong>EHBO</strong><strong>Boek</strong><br />

K O N I N K L I J K E<br />

NED. VERENIGING


1<br />

1<br />

<strong>Het</strong> menselijk lichaam<br />

<strong>Het</strong> menselijk lichaam<br />

Voor wie op een verantwoor<strong>de</strong> manier eers<strong>te</strong> hulp wil verlenen, is<br />

het nuttig kennis van en inzicht in <strong>de</strong> bouw en werking van het<br />

menselijk lichaam <strong>te</strong> hebben. Basale kennis van <strong>de</strong> bouw en werking<br />

van het menselijk lichaam is een vanzelfsprekend uitgangspunt voor<br />

een goe<strong>de</strong> eers<strong>te</strong>hulpverlening. Eerst we<strong>te</strong>n wat normaal is zodat<br />

abnormale situaties, zoals <strong>de</strong> gevolgen van een ongeval of ernstige<br />

ziek<strong>te</strong>, be<strong>te</strong>r zijn in <strong>te</strong> schat<strong>te</strong>n. Door op die m<strong>om</strong>en<strong>te</strong>n <strong>de</strong> juis<strong>te</strong><br />

han<strong>de</strong>lingen uit <strong>te</strong> voeren wordt levensred<strong>de</strong>nd werk verricht of<br />

ernstiger letsel voork<strong>om</strong>en.<br />

1.1 Cellen, weefsels, organen<br />

<strong>Het</strong> lichaam is opgebouwd uit miljar<strong>de</strong>n cellen, in verschillen<strong>de</strong><br />

soor<strong>te</strong>n. Elke soort heeft zijn eigen bouw, eigenschappen en functie.<br />

De mees<strong>te</strong> soor<strong>te</strong>n cellen nemen in aantal toe door <strong>de</strong>ling. Ie<strong>de</strong>r<br />

cel<strong>de</strong>el groeit uit tot een volwaardige cel, die zich ook weer zal <strong>de</strong>len.<br />

Op <strong>de</strong>ze wijze wordt s<strong>te</strong>eds nieuw weefsel aangemaakt; het lichaam<br />

groeit en probeert daarnaast verwondingen of an<strong>de</strong>re beschadigingen<br />

<strong>te</strong> hers<strong>te</strong>llen.<br />

Zenuw- en spiercellen groeien wel, maar niet door <strong>de</strong>ling, zoals<br />

bij an<strong>de</strong>re cellen. Bijna alle zenuwcellen en spiercellen wor<strong>de</strong>n<br />

namelijk vóór <strong>de</strong> geboor<strong>te</strong> gevormd en verliezen dan het vermogen<br />

<strong>om</strong> zich <strong>te</strong> <strong>de</strong>len: ze kunnen zich niet meer vermenigvuldigen.<br />

Eenmaal afgestorven, wordt een zenuw- of spiercel niet meer<br />

vervangen. Wanneer zenuw- en spiercellen <strong>te</strong> zwaar beschadigd zijn<br />

s<strong>te</strong>rven ze af. De ruim<strong>te</strong> wordt opgevuld door bindweefselcellen<br />

(lit<strong>te</strong>kenweefsel). On<strong>de</strong>r normale <strong>om</strong>standighe<strong>de</strong>n wordt beschadigd<br />

spierweefsel vervangen door (<strong>de</strong> aanmaak van) nieuwe spiercellen.<br />

Groepen van <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> soort cellen vormen een weefsel. Dit weefsel<br />

heeft <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> eigenschappen als <strong>de</strong> cellen waaruit het bestaat:<br />

<strong>de</strong>kcellen ➞ <strong>de</strong>kweefsel<br />

be<strong>de</strong>kt het lichaamsoppervlak en <strong>de</strong> inwendige hol<strong>te</strong>n (huid<br />

en slijmvliezen);<br />

9<br />

Hét <strong>EHBO</strong> <strong>Boek</strong><br />

A<strong>de</strong>mhalingss<strong>te</strong>lsel met<br />

luchtweg, luchtpijp, longen en<br />

mid<strong>de</strong>nrif<br />

1.2<br />

Orgaans<strong>te</strong>lslels<br />

<strong>de</strong> hersenen ze<strong>te</strong>len on<strong>de</strong>rmeer het bewustzijn, geheugen, verstand,<br />

gevoel, emoties en <strong>de</strong> wil. Informatie k<strong>om</strong>t van binnenuit (<strong>de</strong><br />

organen) en van bui<strong>te</strong>naf (zintuigen). Organen geven signalen af zoals<br />

honger, pijn en zuurstof<strong>te</strong>kort. Via <strong>de</strong> zintuigen wordt bijvoorbeeld<br />

licht, geluid, vocht en warm<strong>te</strong> doorgegeven.<br />

<strong>Het</strong> ruggenmerg ligt in <strong>de</strong> wervelkol<strong>om</strong> en is evenals <strong>de</strong> hersenen<br />

<strong>om</strong>geven door een laagje hersenvocht. <strong>Het</strong> bestaat uit een dikke<br />

bun<strong>de</strong>l zenuwen, die zowel prikkels naar, als vanuit <strong>de</strong> hersenen<br />

doorgeven.<br />

Vanuit het ruggenmerg ontspringen <strong>de</strong> zenuwen, die als een<br />

netwerk alle organen met elkaar, en met <strong>de</strong> hersenen verbin<strong>de</strong>n.<br />

<strong>Het</strong> a<strong>de</strong>mhalingss<strong>te</strong>lsel<br />

<strong>Het</strong> a<strong>de</strong>mhalingss<strong>te</strong>lsel bestaat uit <strong>de</strong> luchtweg, <strong>de</strong> longen en <strong>de</strong><br />

a<strong>de</strong>mhalingsspieren. <strong>Het</strong> a<strong>de</strong>mhalingss<strong>te</strong>lsel heeft als taak:<br />

• zuurstof uit <strong>de</strong> lucht opnemen;<br />

• het bloed van zuurstof voorzien;<br />

• koolstofdioxi<strong>de</strong> opnemen uit het bloed;<br />

• koolstofdioxi<strong>de</strong> uit het lichaam verwij<strong>de</strong>ren.


28<br />

Hét <strong>EHBO</strong> <strong>Boek</strong><br />

2.1<br />

Vijf belangrijke pun<strong>te</strong>n<br />

1 Let op gevaar<br />

Gitta heeft eerst goed uitgekeken voor zij <strong>de</strong> drukke weg<br />

overstak.<br />

2 Ga na wat er is gebeurd en daarna wat iemand<br />

mankeert<br />

Eerst heeft Gitta aan <strong>om</strong>stan<strong>de</strong>rs gevraagd of zij mogelijk getuige<br />

zijn geweest van <strong>de</strong> valpartij. Daarna heeft ze hetzelf<strong>de</strong><br />

aan het slachtoffer gevraagd.<br />

Aan het slachtoffer vraagt Gitta waar ze pijn heeft en of ze<br />

alles kan bewegen. <strong>Het</strong> slachtoffer is goed bij kennis en kan<br />

pra<strong>te</strong>n, dus <strong>de</strong> drie vitale functies zijn voor dit m<strong>om</strong>ent veilig.<br />

3 S<strong>te</strong>l het slachtoffer gerust en zorg zonodig voor<br />

beschutting<br />

Gitta laat het slachtoffer we<strong>te</strong>n dat ze een <strong>EHBO</strong> dipl<strong>om</strong>a<br />

heeft. Ze belt in overleg een vertrouwd persoon, <strong>de</strong> doch<strong>te</strong>r<br />

van het slachtoffer. Bij weersveran<strong>de</strong>ring, <strong>hier</strong> regen, zorgt ze<br />

voor bei<strong>de</strong>n voor een beschut on<strong>de</strong>rk<strong>om</strong>en (het bushokje).<br />

4 Zorg voor professionele hulp<br />

Gitta belt <strong>de</strong> huisarts van het slachtoffer en maakt een afspraak<br />

voor haar.<br />

5 Help het slachtoffer bij voorkeur op <strong>de</strong> plek<br />

waar hij zit of ligt<br />

Samen met het slachtoffer wacht Gitta, zo dicht mogelijk bij<br />

<strong>de</strong> plek van <strong>de</strong> valpartij, op <strong>de</strong> doch<strong>te</strong>r van het slachtoffer.<br />

Elke situatie die je als eers<strong>te</strong>hulpverlener aantreft, is an<strong>de</strong>rs. Je kunt<br />

<strong>te</strong> maken krijgen met een ongeval of met een acu<strong>te</strong> aanval van een<br />

ziek<strong>te</strong>. Maar altijd k<strong>om</strong>en er vijf belangrijke pun<strong>te</strong>n aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong>:<br />

1 Let op gevaar<br />

2 Ga na wat er is gebeurd en daarna wat iemand mankeert<br />

3 S<strong>te</strong>l het slachtoffer gerust en zorg zonodig voor beschutting<br />

4 Zorg voor professionele hulp<br />

5 Help het slachtoffer bij voorkeur op <strong>de</strong> plek waar hij zit of<br />

ligt.<br />

Elk punt wordt <strong>hier</strong>na toegelicht.<br />

29<br />

Hét <strong>EHBO</strong> <strong>Boek</strong><br />

Let op!<br />

Is in <strong>de</strong> direc<strong>te</strong> <strong>om</strong>geving van<br />

het slachtoffer sprake van<br />

hoogspanning (gebroken hoogspanningsleiding,<br />

geknap<strong>te</strong><br />

bovenleiding van trein, tram<br />

2.1<br />

Vijf belangrijke pun<strong>te</strong>n<br />

1 Let op gevaar<br />

Als je hulp gaat verlenen, <strong>de</strong>nk dan in <strong>de</strong> eers<strong>te</strong> plaats aan je eigen<br />

veiligheid. Neem geen onnodige risico’s! Kijk of je eventueel gevaar<br />

kunt opheffen. Natuurlijk geldt dit ook voor <strong>om</strong>stan<strong>de</strong>rs en voor het<br />

slachtoffer.<br />

Voorbeel<strong>de</strong>n van gevaarlijke situaties zijn: een drukke rijweg, brand,<br />

instortingsgevaar, elektrici<strong>te</strong>it, brandgevaarlijke stoffen, giftige gassen/dampen<br />

en <strong>de</strong> aanwezigheid van open wa<strong>te</strong>r. Let bij ongevallen<br />

met auto’s op <strong>de</strong> airbags. <strong>Het</strong> kan s<strong>om</strong>s even duren voor <strong>de</strong> airbags<br />

alsnog actief wor<strong>de</strong>n.<br />

Als het slachtoffer zich op een gevaarlijke plaats bevindt, probeer je<br />

eerst het gevaar op <strong>te</strong> heffen. Bijvoorbeeld door stopzet<strong>te</strong>n of <strong>om</strong>lei<strong>de</strong>n<br />

van verkeer of uitschakelen van elektrici<strong>te</strong>it. Voor alle an<strong>de</strong>re<br />

gevaarlijke situaties is professionele hulp noodzakelijk.<br />

of trolleybus of openstaan<strong>de</strong><br />

hoogspanningskas<strong>te</strong>n), of van<br />

gevaarlijke stoffen, blijf uit <strong>de</strong><br />

buurt (!) en wacht totdat <strong>de</strong><br />

professionele hulpverleners,<br />

in dit geval <strong>de</strong> brandweer, jou<br />

toes<strong>te</strong>mming geven <strong>om</strong> naar<br />

het slachtoffer <strong>te</strong> gaan.<br />

2 Ga na wat er is gebeurd en daarna wat iemand<br />

mankeert<br />

Vraag aan <strong>de</strong> <strong>om</strong>stan<strong>de</strong>rs en aan het slachtoffer, als <strong>de</strong>ze bij bewustzijn<br />

is, wat er is gebeurd.<br />

Ook <strong>de</strong> plek van het ongeval en <strong>de</strong> attribu<strong>te</strong>n die daar aanwezig zijn,<br />

kunnen aanwijzingen geven. Dit noemen we <strong>de</strong> ‘stille getuigen’. Als<br />

je weet wat er is gebeurd, kun je be<strong>te</strong>r inschat<strong>te</strong>n welke letsels het<br />

slachtoffer eventueel zou kunnen hebben.<br />

Daarna ga je kijken wat het slachtoffer mankeert.<br />

Als eers<strong>te</strong> <strong>te</strong>st je <strong>de</strong> drie vitale functies (bewustzijn, a<strong>de</strong>mhaling en<br />

bloeds<strong>om</strong>loop) en je s<strong>te</strong>lt ze veilig.<br />

Vervolgens kijk je of er sprake is van ernstige bloedingen. Die kunnen<br />

levensbedreigend zijn en moe<strong>te</strong>n ges<strong>te</strong>lpt wor<strong>de</strong>n.<br />

Als laats<strong>te</strong> ga je na of er plaatselijke letsels zijn.<br />

Deze volgor<strong>de</strong> van han<strong>de</strong>len is heel belangrijk. Stoornissen in <strong>de</strong><br />

vitale functies en ernstige bloedingen zijn eer<strong>de</strong>r levensbedreigend<br />

dan plaatselijke letsels.


44<br />

Hét <strong>EHBO</strong> <strong>Boek</strong><br />

<strong>Het</strong> vrijmaken van <strong>de</strong> luchtweg door mid<strong>de</strong>l<br />

van <strong>de</strong> kinlift<br />

Let op!<br />

Ongevalslachtoffers mogen niet<br />

bewogen en dus niet verplaatst<br />

wor<strong>de</strong>n. Door verplaatsing bestaat<br />

het gevaar op verergering van<br />

<strong>de</strong> (inwendige) letsels. Bijvoor-<br />

3.3<br />

<strong>Het</strong> bena<strong>de</strong>ringsprotocol<br />

<strong>Het</strong> openen van <strong>de</strong> luchtweg<br />

Als gevolg van bewus<strong>te</strong>loosheid treedt spierverslapping in het hele<br />

lichaam op. Ook <strong>de</strong> spieren van <strong>de</strong> zach<strong>te</strong> <strong>de</strong>len in mond en keelhol<strong>te</strong><br />

verslappen. Als het slachtoffer op zijn rug ligt, kan <strong>de</strong> verslap<strong>te</strong><br />

tong <strong>de</strong> luchtweg ge<strong>de</strong>el<strong>te</strong>lijk of helemaal afslui<strong>te</strong>n. Ook bloed of<br />

braaksel kan <strong>de</strong> luchtweg gaan blokkeren. Dus <strong>de</strong> a<strong>de</strong>mhaling, hoe<br />

normaal die ook lijkt, kan alsnog gestoord raken. De zuurstofvoorziening<br />

k<strong>om</strong>t <strong>hier</strong>door in gevaar, waarbij ook <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re vitale functies<br />

bedreigd wor<strong>de</strong>n.<br />

De luchtweg kan weer vrij gemaakt wor<strong>de</strong>n door het hoofd van het<br />

slachtoffer iets naar ach<strong>te</strong>ren <strong>te</strong> kan<strong>te</strong>len en door het uitvoeren van<br />

<strong>de</strong> kinlift. Deze han<strong>de</strong>lingen spannen <strong>de</strong> spieren van <strong>de</strong> nek aan.<br />

Daardoor wor<strong>de</strong>n ook <strong>de</strong> weke <strong>de</strong>len van <strong>de</strong> mond- en keelhol<strong>te</strong> en<br />

<strong>de</strong> tong aangespannen. De luchtweg gaat weer openstaan.<br />

beeld in geval van wervelletsel of<br />

botbreuken.<br />

Je mag een bewus<strong>te</strong>loos ongevalslachtoffer<br />

alleen op zijn zij<br />

draaien bij braken of als je het<br />

slachtoffer alleen moet la<strong>te</strong>n. <strong>Het</strong><br />

draaien moet vanuit <strong>de</strong> rugligging<br />

gebeuren.<br />

Let erop, dat tij<strong>de</strong>ns het draaien<br />

<strong>de</strong> nek en <strong>de</strong> wervelkol<strong>om</strong> van<br />

het slachtoffer in één rech<strong>te</strong> lijn<br />

blijven.<br />

45<br />

Hét <strong>EHBO</strong> <strong>Boek</strong><br />

Draaien van<br />

<strong>de</strong> buik naar<br />

<strong>de</strong> rug<br />

1<br />

3<br />

3.3<br />

<strong>Het</strong> bena<strong>de</strong>ringsprotocol<br />

Om het slachtoffer goed <strong>te</strong> beoor<strong>de</strong>len en hulp <strong>te</strong> geven, moet hij op<br />

zijn rug liggen. Dit met het gezicht dui<strong>de</strong>lijk in beeld. Je kunt zijn<br />

reactie zien op aanroepen en aanschud<strong>de</strong>n, maar ook zijn gelaatskleur<br />

en a<strong>de</strong>mhaling be<strong>te</strong>r beoor<strong>de</strong>len. En mocht je onverhoopt moe<strong>te</strong>n<br />

reanimeren, dan ligt het slachtoffer al in <strong>de</strong> juis<strong>te</strong> positie. Bovendien<br />

kan het slachtoffer in rugligging be<strong>te</strong>r doora<strong>de</strong>men.<br />

Bij een a<strong>de</strong>mhalingsstoornis gaat het veiligs<strong>te</strong>llen van <strong>de</strong> a<strong>de</strong>mhaling<br />

boven plaatselijke letsels, zelfs boven wervelletsel.<br />

<strong>Het</strong> zal niet vaak gebeuren dat een bewus<strong>te</strong>loos slachtoffer al in een<br />

i<strong>de</strong>ale positie ligt <strong>om</strong> hulpverlening toe <strong>te</strong> passen. S<strong>om</strong>s moet je dus<br />

improviseren. Ligt hij niet op zijn rug, dan moet hij van buik- of zijligging<br />

naar rugligging gebracht wor<strong>de</strong>n, <strong>te</strong>nzij dit door het letsel niet<br />

mogelijk is.<br />

2<br />

4<br />

Een bewus<strong>te</strong>loos slachtoffer draaien van <strong>de</strong> buik naar <strong>de</strong> rug<br />

• ga op bei<strong>de</strong> knieën naast het slachtoffer zit<strong>te</strong>n, aan <strong>de</strong> kant<br />

van zijn gezicht;<br />

• leg <strong>de</strong> arm van het slachtoffer, die het dichtst bij jou ligt,<br />

recht naast zijn lichaam, <strong>de</strong> hand plat op <strong>de</strong> grond, met <strong>de</strong><br />

handpalm naar boven;


4 AED<br />

71<br />

Hét <strong>EHBO</strong> <strong>Boek</strong><br />

4.1<br />

AED, Aut<strong>om</strong>atische Ex<strong>te</strong>rne Defi brillator<br />

4.1 AED, Aut<strong>om</strong>atische Ex<strong>te</strong>rne Defi brillator<br />

Al een tijdje voelt Fred zich moe. <strong>Het</strong> ontstond kort na zijn welverdien<strong>de</strong><br />

pensioen. Misschien logisch, thuis was er min<strong>de</strong>r lichamelijke activi<strong>te</strong>it<br />

dan hij op zijn werk gewend was. Ook was hij in kor<strong>te</strong> tijd enkele kilo’s<br />

aangek<strong>om</strong>en. Zijn moeheid had vast met zijn lichamelijke conditie <strong>te</strong><br />

maken, zo sus<strong>te</strong> hij zichzelf.<br />

Dan wordt Fred gevraagd <strong>om</strong>, als een soort uitzendkracht, weer bij zijn<br />

eigen vertrouw<strong>de</strong> bedrijf <strong>te</strong> gaan werken. Hij neemt dit aanbod met<br />

bei<strong>de</strong> han<strong>de</strong>n aan. <strong>Het</strong> gaat een aantal maan<strong>de</strong>n goed, hoewel dat<br />

vreem<strong>de</strong> gevoel van moeheid blijft. <strong>Het</strong> wordt zo erg, dat hij op een dag<br />

liever in bed wil blijven. Maar ja, men heeft hem speciaal gevraagd voor<br />

zijn ‘nieuwe’ baan, dus plicht roept.<br />

Nog geen uur aan het werk, al pra<strong>te</strong>nd met Frans, een goe<strong>de</strong> collega,<br />

krijgt hij een drukken<strong>de</strong> pijn op zijn borst. Binnen enkele secon<strong>de</strong>n valt<br />

Fred bewus<strong>te</strong>loos neer. Frans, die net een herhaling <strong>EHBO</strong> ach<strong>te</strong>r <strong>de</strong><br />

rug heeft, blijft rustig en knielt snel bij Fred neer. Hij controleert zijn<br />

neergevallen collega zoals hem geleerd is. Die reageert niet, a<strong>de</strong>mt niet<br />

en blijft bewus<strong>te</strong>loos. Een an<strong>de</strong>re werknemer, ook <strong>EHBO</strong>’er, heeft Fred<br />

vanuit een an<strong>de</strong>re ruim<strong>te</strong> zien vallen en snelt toe. Frans vraagt hem <strong>om</strong><br />

eerst een ambulance <strong>te</strong> bellen en daarna <strong>de</strong> AED <strong>te</strong> halen. Hij begint<br />

alvast met reanimeren, <strong>te</strong>rwijl zijn collega <strong>de</strong> AED haalt. De collega<br />

opent het apparaat en plakt <strong>de</strong> elektro<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> borst van Fred. Nadat<br />

<strong>de</strong> eers<strong>te</strong> schok gegeven is en er twee minu<strong>te</strong>n, zoals aangegeven,<br />

gereanimeerd wordt, analyseert het apparaat <strong>de</strong> situatie opnieuw. <strong>Het</strong><br />

geeft nu gelukkig wel een hartslag aan. On<strong>de</strong>rtussen is <strong>de</strong> ambulance<br />

gearriveerd.


80<br />

Hét <strong>EHBO</strong> <strong>Boek</strong><br />

Kleefpleis<strong>te</strong>r<br />

Hechtstrips<br />

S<strong>te</strong>riel gaas<br />

5.1<br />

Verbandmid<strong>de</strong>len<br />

Hoe aan <strong>te</strong> brengen:<br />

Meet op, hoe groot het stuk kleefpleis<strong>te</strong>r moet zijn, knip het af en leg<br />

dit direct op het gaas of wondkussen, half op <strong>de</strong> huid, half op het verband.<br />

Bij het vastleggen van een zwach<strong>te</strong>l is een stukje van ongeveer<br />

5 cm. voldoen<strong>de</strong>.<br />

Hechtstrips<br />

Hechtstrips zijn smalle strookjes kleefpleis<strong>te</strong>r, die als hechtma<strong>te</strong>riaal<br />

gebruikt kunnen wor<strong>de</strong>n bij oppervlakkige en rechtlijnige won<strong>de</strong>n,<br />

die weinig bloe<strong>de</strong>n. De wijken<strong>de</strong> wondran<strong>de</strong>n die eerst naar elkaar<br />

toe zijn gebracht, wor<strong>de</strong>n ermee bij elkaar gehou<strong>de</strong>n. Gebruik hechtstrips<br />

niet bij won<strong>de</strong>n die nog door een arts gezien moe<strong>te</strong>n wor<strong>de</strong>n.<br />

Verban<strong>de</strong>n op die won<strong>de</strong>n moe<strong>te</strong>n gemakkelijk <strong>te</strong> verwij<strong>de</strong>ren zijn.<br />

Hoe aan <strong>te</strong> brengen:<br />

Haal één strip van <strong>de</strong> beschermfolie en pak <strong>de</strong> strip aan bei<strong>de</strong><br />

ui<strong>te</strong>in<strong>de</strong>n vast. Plak één eind op <strong>de</strong> huid naast <strong>de</strong> wond, zodat <strong>de</strong><br />

strip straks dwars op <strong>de</strong> wond k<strong>om</strong>t <strong>te</strong> liggen. Houd dit stuk met <strong>de</strong><br />

vingertoppen van <strong>de</strong> ene hand op <strong>de</strong> huid gedrukt, <strong>te</strong>rwijl je met <strong>de</strong><br />

vingertoppen van <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re hand, <strong>de</strong> wondran<strong>de</strong>n goed <strong>te</strong>gen elkaar<br />

houdt. Trek voorzichtig het nog loszit<strong>te</strong>n<strong>de</strong> stukje van <strong>de</strong> strip over<br />

<strong>de</strong> wond, en druk dit voorzichtig vast. Indien nodig kun je bij een<br />

wond, waar het links en rechts van <strong>de</strong> hechtstrip nog wat gaapt,<br />

enkele strips bijplakken.<br />

S<strong>te</strong>riel gaas<br />

S<strong>te</strong>riel gaas is een stuk gaas dat vrij van bac<strong>te</strong>riën is gemaakt. <strong>Het</strong> is<br />

zodanig s<strong>te</strong>riel verpakt, dat het in een donkere en droge <strong>om</strong>geving<br />

geruime tijd houdbaar is. Deze gazen zijn hydrofiel, ofwel vochtopnemend.<br />

Ze zijn verkrijgbaar in verschillen<strong>de</strong> ma<strong>te</strong>n, zoals 5 x 5 cm., 10<br />

x 10 cm. en het zestientje waarbij 16 stuks uit één vierkan<strong>te</strong> me<strong>te</strong>r<br />

k<strong>om</strong>en.<br />

Hoe aan <strong>te</strong> brengen:<br />

Scheur <strong>de</strong> verpakking aan een zij<strong>de</strong> door. Verwij<strong>de</strong>r <strong>de</strong> helft van <strong>de</strong><br />

verpakking en breng het vrijgek<strong>om</strong>en gaasje op <strong>de</strong> wond. Druk met<br />

een vinger het gaasje opzij van <strong>de</strong> wond, <strong>te</strong>gen <strong>de</strong> huid, en verwij<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> rest van <strong>de</strong> verpakking, zodat het gaasje helemaal op <strong>de</strong> wond ligt.<br />

Ver<strong>de</strong>r het gaasje niet meer aanraken met vingers of verpakking.<br />

81<br />

Hét <strong>EHBO</strong> <strong>Boek</strong><br />

Zwach<strong>te</strong>ls<br />

Wat<strong>te</strong>n<br />

5.1<br />

Verbandmid<strong>de</strong>len<br />

Zwach<strong>te</strong>ls<br />

Een zwach<strong>te</strong>l is een lange strook <strong>te</strong>xtiel op een rol. De elastische<br />

hydrofiele zwach<strong>te</strong>l en <strong>de</strong> i<strong>de</strong>aalzwach<strong>te</strong>l wor<strong>de</strong>n het meest gebruikt.<br />

De elastische hydrofiele zwach<strong>te</strong>l is geweven van dunne dra<strong>de</strong>n en<br />

kan tot 2,5 keer <strong>de</strong> leng<strong>te</strong> uitgerekt wor<strong>de</strong>n. Deze zwach<strong>te</strong>l wordt<br />

gebruikt <strong>om</strong> verbandma<strong>te</strong>riaal vast <strong>te</strong> leggen en is <strong>te</strong> verkrijgen in <strong>de</strong><br />

breed<strong>te</strong>n 4 t/m 12 cm.<br />

De i<strong>de</strong>aalzwach<strong>te</strong>l, verkrijgbaar in <strong>de</strong> breed<strong>te</strong>n 6 t/m 10 cm, is s<strong>te</strong>viger<br />

dan <strong>de</strong> elastische hydrofiele zwach<strong>te</strong>l en is eveneens alleen in <strong>de</strong><br />

leng<strong>te</strong> rekbaar. Deze zwach<strong>te</strong>l wordt gebruikt bij (wond)drukverban<strong>de</strong>n<br />

of s<strong>te</strong>unverban<strong>de</strong>n.<br />

Hoe aan <strong>te</strong> brengen:<br />

Elastische hydrofiele zwach<strong>te</strong>l:<br />

Leg vóór het zwach<strong>te</strong>len het gewon<strong>de</strong> lichaams<strong>de</strong>el hoger. Dit <strong>om</strong><br />

extra vochtophoping <strong>te</strong> voork<strong>om</strong>en. Zorg dat je in <strong>de</strong> rol kijkt en leg<br />

<strong>de</strong> eers<strong>te</strong> slag van <strong>de</strong> zwach<strong>te</strong>l over het al aangebrach<strong>te</strong> gaasje en <strong>de</strong><br />

wat<strong>te</strong>n en leg ze vast, zodat ze niet meer kunnen verschuiven. Leg <strong>de</strong><br />

volgen<strong>de</strong> slag op <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzij<strong>de</strong> van het gaasje, half op <strong>de</strong> huid en half<br />

op het gaasje. Wikkel <strong>de</strong> rol rond het gewon<strong>de</strong> lichaams<strong>de</strong>el af, waarbij<br />

elke volgen<strong>de</strong> slag <strong>de</strong> vorige voor twee<strong>de</strong>r<strong>de</strong> be<strong>de</strong>kt. Zwach<strong>te</strong>l<br />

naar het hart toe <strong>om</strong> stuwing <strong>te</strong> voorkómen.<br />

I<strong>de</strong>aalzwach<strong>te</strong>l:<br />

Deze zwach<strong>te</strong>ls wor<strong>de</strong>n altijd over een laag synthetische wat<strong>te</strong>n<br />

aangebracht op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> wijze als <strong>hier</strong>boven beschreven (elastische<br />

hydrofiele zwach<strong>te</strong>l). Wel moe<strong>te</strong>n <strong>de</strong> wat<strong>te</strong>n aan bei<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>n van <strong>de</strong><br />

zwach<strong>te</strong>l uits<strong>te</strong>ken, bijvoorbeeld bij een wonddrukverband en een<br />

drukverband. De i<strong>de</strong>aalzwach<strong>te</strong>l mag met meer druk wor<strong>de</strong>n aangelegd.<br />

Zorg ook <strong>hier</strong> dat je in <strong>de</strong> rol kijkt.<br />

Wat<strong>te</strong>n<br />

Wat<strong>te</strong>n zijn gemaakt van katoen (wit<strong>te</strong> wat<strong>te</strong>n) of van polyes<strong>te</strong>r<br />

(synthetische wat<strong>te</strong>n). Wit<strong>te</strong> wat<strong>te</strong>n wor<strong>de</strong>n bij wondbehan<strong>de</strong>ling<br />

o.a. gebruikt in c<strong>om</strong>binatie met hydrofiele gazen. <strong>Het</strong> ma<strong>te</strong>riaal is<br />

gezuiverd, ontvet en neemt goed vocht op. Synthetische wat<strong>te</strong>n zijn<br />

vochtdoorla<strong>te</strong>nd en veerkrachtig. Deze wor<strong>de</strong>n vooral gebruikt bij<br />

een drukverband, on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> i<strong>de</strong>aalzwach<strong>te</strong>l.<br />

Hoe aan <strong>te</strong> brengen:<br />

Bij een wond<strong>de</strong>kverband leg je wit<strong>te</strong> wat<strong>te</strong>n als een laagje op het


96<br />

Hét <strong>EHBO</strong> <strong>Boek</strong><br />

6<br />

Uitwendige won<strong>de</strong>n<br />

A Waarnemen<br />

Kijken: één slachtoffer;<br />

aanspreekbaar;<br />

uitwendige wond aan on<strong>de</strong>rarm;<br />

iets bloedverlies;<br />

geen blauw verkleur<strong>de</strong> huid;<br />

geen afwijken<strong>de</strong> stand van le<strong>de</strong>ma<strong>te</strong>n;<br />

het slachtoffer is flink geschrokken.<br />

Luis<strong>te</strong>ren: het slachtoffer klaagt over pijn.<br />

Voelen: niet van toepassing.<br />

Ruiken: niet van toepassing.<br />

Vragen: gerich<strong>te</strong> vragen s<strong>te</strong>llen en <strong>de</strong> antwoor<strong>de</strong>n verwerken bij <strong>de</strong><br />

vasts<strong>te</strong>lling van het vermoe<strong>de</strong>lijk letsel. Vraag wat er is gebeurd, en<br />

waar het pijn doet. Vraag ook of het slachtoffer alles gewoon kan<br />

bewegen. Vraag of het slachtoffer bloedverdunners gebruikt.<br />

B Vasts<strong>te</strong>llen vermoe<strong>de</strong>lijk letsel<br />

Uitwendige wond aan <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rarm.<br />

C Doel van <strong>de</strong> eers<strong>te</strong> hulp<br />

Ver<strong>de</strong>re besmetting, bloedverlies en infectie proberen <strong>te</strong> voorkómen.<br />

D De eers<strong>te</strong> hulp Algemene wondbehan<strong>de</strong>ling.<br />

E Doen • laat het slachtoffer gaan zit<strong>te</strong>n en ga vóór hem staan;<br />

• kijk of je <strong>de</strong> wond zelf kunt behan<strong>de</strong>len, of dat je ermee naar<br />

een arts moet;<br />

• s<strong>te</strong>l het slachtoffer gerust;<br />

• verwij<strong>de</strong>r eventuele siera<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> buurt van <strong>de</strong> wond, indien<br />

mogelijk door het slachtoffer zelf;<br />

• spoel <strong>de</strong> wond schoon on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> kraan (Ne<strong>de</strong>rland heeft het<br />

schoons<strong>te</strong> kraanwa<strong>te</strong>r!);<br />

• ontsmet eventueel <strong>de</strong> wond, behalve als die door een arts<br />

gezien moet wor<strong>de</strong>n;<br />

• <strong>de</strong>k <strong>de</strong> wond s<strong>te</strong>riel af (zie hoofdstuk 5);<br />

• geef zonodig rust en s<strong>te</strong>un aan het getroffen lichaams<strong>de</strong>el;<br />

• zorg zonodig voor professionele hulp;<br />

• behan<strong>de</strong>l bij gebruik van bloedverdunners, <strong>de</strong> wond als een<br />

ernstige uitwendige bloeding (zie hoofdstuk 7).<br />

97<br />

Hét <strong>EHBO</strong> <strong>Boek</strong><br />

6<br />

Uitwendige won<strong>de</strong>n<br />

Bac<strong>te</strong>riën bevin<strong>de</strong>n zich overal. Een wond is dus altijd besmet met<br />

bac<strong>te</strong>riën. Als mensen gezond zijn en voldoen<strong>de</strong> weerstand hebben,<br />

kan het lichaam <strong>de</strong>ze besmetting gemakkelijk aan. In <strong>de</strong> onts<strong>te</strong>kingsfase<br />

ontstaat een onts<strong>te</strong>kingsreactie: <strong>de</strong> huid <strong>om</strong> <strong>de</strong> wond kan rood<br />

wor<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> plek wordt pijnlijk, zwelt en kan warm aanvoelen. In<br />

<strong>de</strong>ze fase gaan afweerstoffen <strong>de</strong> bac<strong>te</strong>riën <strong>te</strong> lijf. Dit duurt ongeveer<br />

24 uur. Daarna nemen <strong>de</strong> klach<strong>te</strong>n af.<br />

We spreken van een infectie als <strong>de</strong> bac<strong>te</strong>riën <strong>de</strong> overhand krijgen.<br />

Er ontstaan dan heftige onts<strong>te</strong>kingsverschijnselen met pus, koorts,<br />

en in ernstige gevallen kan <strong>de</strong> infectie zich door het hele lichaam<br />

uitbrei<strong>de</strong>n.<br />

Om dit zo veel mogelijk <strong>te</strong> voorkómen, spoelen we <strong>de</strong> wond eerst<br />

schoon met wa<strong>te</strong>r.<br />

Betreft het een wond, die we als eers<strong>te</strong>hulpverlener zelf kunnen<br />

behan<strong>de</strong>len, dan kijk je of je <strong>de</strong> wond moet ontsmet<strong>te</strong>n. Hier zijn<br />

verschillen<strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len voor, zie hoofdstuk 5.<br />

Vaak hoeven oppervlakkige won<strong>de</strong>n, na goed schoonspoelen, niet<br />

meer ontsmet <strong>te</strong> wor<strong>de</strong>n.<br />

Won<strong>de</strong>n die door een arts gezien moe<strong>te</strong>n wor<strong>de</strong>n, ontsmet je niet.<br />

Tenslot<strong>te</strong> <strong>de</strong>k je <strong>de</strong> wond s<strong>te</strong>riel af. Hierdoor wordt <strong>de</strong> wond beschermd<br />

<strong>te</strong>gen (nog meer) bac<strong>te</strong>riën en vuil.<br />

Daarna mag je rust en s<strong>te</strong>un geven door, bijvoorbeeld bij een wond<br />

aan een on<strong>de</strong>rarm, een mi<strong>te</strong>lla aan <strong>te</strong> leggen.<br />

Er zijn aandoeningen waarbij men (tij<strong>de</strong>lijk) bloedverdunnen<strong>de</strong><br />

mid<strong>de</strong>len moet innemen, zoals bij hart- en vaatproblemen. Door <strong>de</strong>ze<br />

medicijnen stolt het bloed min<strong>de</strong>r snel. Regelmatige controle van<br />

het bloed, <strong>de</strong> stollingstijd (die door <strong>de</strong> bloedverdunnen<strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len<br />

(s<strong>om</strong>s erg) kan wisselen) gebeurt door <strong>de</strong> tr<strong>om</strong>bosedienst. Slachtoffers,<br />

die bloedverdunnen<strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len gebruiken, behan<strong>de</strong>l je daar<strong>om</strong><br />

als iemand met een ernstige uitwendige bloeding. Dit doe je ook bij<br />

een slachtoffer dat alcohol heeft gedronken; door <strong>de</strong> alcohol duurt<br />

het bij hem ook langer voor het bloed stolt.<br />

Soor<strong>te</strong>n uitwendige won<strong>de</strong>n<br />

Won<strong>de</strong>n kunnen in verschillen<strong>de</strong> soor<strong>te</strong>n wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rver<strong>de</strong>eld. De<br />

soort wond ligt aan het voorwerp dat het heeft veroorzaakt, of in <strong>de</strong><br />

wijze waarop <strong>de</strong>ze is ontstaan. <strong>Het</strong> kan ook zijn, dat nog een vreemd<br />

voorwerp in <strong>de</strong> wond zit of er juist uits<strong>te</strong>ekt. Denk <strong>hier</strong>bij aan een


102<br />

Hét <strong>EHBO</strong> <strong>Boek</strong><br />

A Waarnemen<br />

7<br />

Ernstige uitwendige bloedingen<br />

Kijken: één slachtoffer;<br />

aanspreekbaar;<br />

uitwendige wond aan rech<strong>te</strong>r on<strong>de</strong>rarm;<br />

flink bloedverlies;<br />

het slachtoffer ziet er geschrokken uit.<br />

Luis<strong>te</strong>ren: hij heeft pijn.<br />

Voelen: niet van toepassing.<br />

Ruiken: a<strong>de</strong>m van slachtoffer ruikt naar bier.<br />

Vragen: gerich<strong>te</strong> vragen s<strong>te</strong>llen en <strong>de</strong> antwoor<strong>de</strong>n verwerken bij <strong>de</strong> vasts<strong>te</strong>lling<br />

van het vermoe<strong>de</strong>lijk letsel. Vraag wat er is gebeurd en of hij nog ergens<br />

an<strong>de</strong>rs pijn heeft.<br />

Vraag naar mogelijk gebruik van bloedverdunners.<br />

B Vasts<strong>te</strong>llen vermoe<strong>de</strong>lijk letsel<br />

C Doel van <strong>de</strong> eers<strong>te</strong> hulp<br />

Ernstig bloedverlies als gevolg van een uitwendige wond.<br />

Proberen ver<strong>de</strong>r bloedverlies <strong>te</strong> voork<strong>om</strong>en.<br />

D Doen • s<strong>te</strong>l het slachtoffer gerust door met hem <strong>te</strong> pra<strong>te</strong>n en <strong>te</strong> ver<strong>te</strong>llen wat<br />

je gaat doen;<br />

• laat het slachtoffer gaan zit<strong>te</strong>n of liggen;<br />

• verwij<strong>de</strong>r eventuele siera<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> buurt van <strong>de</strong> wond, indien mogelijk<br />

door het slachtoffer zelf;<br />

• breng het gewon<strong>de</strong> lichaams<strong>de</strong>el <strong>om</strong>hoog;<br />

• trek eventueel wegwerphandschoenen aan;<br />

• oefen druk uit op <strong>de</strong> wond, bijvoorbeeld met een opengevouwen<br />

snelverband;<br />

• leg als <strong>de</strong> bloeding stopt een wond<strong>de</strong>kverband aan;<br />

• blijkt <strong>de</strong> wond toch weer <strong>te</strong> gaan bloe<strong>de</strong>n, leg dan een<br />

wonddrukverband over het wond<strong>de</strong>kverband aan;<br />

• geef het getroffen lichaams<strong>de</strong>el rust en s<strong>te</strong>un;<br />

• laat professionele hulp inroepen of doe dit zelf;<br />

• als <strong>de</strong> bloeding na het druk uitoefenen niet stopt, oefen dan me<strong>te</strong>en<br />

opnieuw druk uit op <strong>de</strong> wond en blijf dit doen;<br />

• blijf <strong>de</strong> vitale functies bewaken (gevaar van shock!).<br />

103<br />

Hét <strong>EHBO</strong> <strong>Boek</strong><br />

Wonddrukverband op pols<br />

Wond met glas<br />

7<br />

Ernstige uitwendige bloedingen<br />

1 2 3<br />

Bij <strong>de</strong> eers<strong>te</strong>hulpverlening wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> vitale functies als eers<strong>te</strong> veilig<br />

ges<strong>te</strong>ld. De enige uitzon<strong>de</strong>ring <strong>hier</strong>op is een ernstige uitwendige<br />

bloeding. In <strong>de</strong>ze situatie wordt eerst <strong>de</strong> bloeding ges<strong>te</strong>lpt en daarna<br />

gaat <strong>de</strong> aandacht pas uit naar <strong>de</strong> vitale functies.<br />

Houd, indien mogelijk het bloe<strong>de</strong>n<strong>de</strong> lichaams<strong>de</strong>el hoger dan het<br />

hart. <strong>Het</strong> hart zal nu het bloed <strong>te</strong>gen <strong>de</strong> zwaar<strong>te</strong>kracht in <strong>om</strong>hoog<br />

moe<strong>te</strong>n p<strong>om</strong>pen. De bloedstro<strong>om</strong> zal daardoor in kracht afnemen en<br />

het bloe<strong>de</strong>n zal min<strong>de</strong>ren.<br />

Verbind <strong>de</strong> wond met een wond<strong>de</strong>kverband. Leg als het bloed door<br />

het wond<strong>de</strong>kverband heen k<strong>om</strong>t een wonddrukverband bovenop<br />

het wond<strong>de</strong>kverband (zie hoofdstuk 5). Zorg ervoor dat <strong>de</strong> synthetische<br />

wat<strong>te</strong>n het wond<strong>de</strong>kverband ruim be<strong>de</strong>kken, dus over <strong>de</strong><br />

ran<strong>de</strong>n heen. Oefen met <strong>de</strong> i<strong>de</strong>aalzwach<strong>te</strong>l gelijkmatig druk uit op<br />

het wond<strong>de</strong>kverband en laat aan bei<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>n <strong>de</strong> synthetische wat<strong>te</strong>n<br />

uit het verband s<strong>te</strong>ken.<br />

<strong>Het</strong> bloed kan gelijkmatig str<strong>om</strong>end uit een wond k<strong>om</strong>en. We<br />

spreken in dat geval van een a<strong>de</strong>rlijke bloeding. K<strong>om</strong>t het bloed<br />

stootsgewijs, als een fon<strong>te</strong>intje uit <strong>de</strong> wond, dan is sprake van een<br />

slaga<strong>de</strong>rlijke bloeding. De eers<strong>te</strong> hulp is in bei<strong>de</strong> gevallen zoals in<br />

dit hoofdstuk wordt beschreven.<br />

Deze ernstig bloe<strong>de</strong>n<strong>de</strong> won<strong>de</strong>n moe<strong>te</strong>n door een arts gezien en<br />

behan<strong>de</strong>ld wor<strong>de</strong>n.<br />

Vreem<strong>de</strong> voorwerpen die uit een wond s<strong>te</strong>ken, bijvoorbeeld een stuk<br />

glas, mogen niet verwij<strong>de</strong>rd wor<strong>de</strong>n. Want bij het eruit halen zullen<br />

<strong>de</strong> scherpe kan<strong>te</strong>n nogmaals langs <strong>de</strong> wondran<strong>de</strong>n schuren. De kans


110<br />

Hét <strong>EHBO</strong> <strong>Boek</strong><br />

8<br />

Shock<br />

wordt. Hij zal gaan geeuwen en oppervlakkig a<strong>de</strong>mhalen.<br />

Is <strong>de</strong> oorzaak van <strong>de</strong> shock in dit stadium nog niet opgeheven, dan<br />

zullen nu <strong>de</strong> spijsver<strong>te</strong>ringsorganen veel min<strong>de</strong>r zuurstof krijgen.<br />

Hierdoor kan het slachtoffer zich misselijk gaan voelen.<br />

Bij nog dieper gaan<strong>de</strong> shock zullen belangrijke organen in <strong>de</strong><br />

buikhol<strong>te</strong> uitvallen (lever, milt en nieren).<br />

In het laats<strong>te</strong> stadium vallen <strong>de</strong> vitale organen uit met als eers<strong>te</strong> <strong>de</strong><br />

hersenen, gevolgd door <strong>de</strong> a<strong>de</strong>mhaling en <strong>de</strong> hartactie.<br />

Pas dàn zal het slachtoffer, dat al die tijd aanspreekbaar is<br />

geweest, het bewustzijn verliezen!<br />

De meest voork<strong>om</strong>en<strong>de</strong> oorzaken van shock zijn:<br />

• ernstig bloedverlies. Dit kan zowel inwendig als uitwendig<br />

zijn; inwendig bloedverlies is niet <strong>te</strong> s<strong>te</strong>lpen door een<br />

eers<strong>te</strong>hulpverlener;<br />

• ernstig vochtverlies door uitgebrei<strong>de</strong> twee<strong>de</strong>- en <strong>de</strong>r<strong>de</strong>graads<br />

brandwon<strong>de</strong>n, heftig braken of hevige diarree;<br />

• stoornissen in <strong>de</strong> p<strong>om</strong>pfunctie van het hart;<br />

• allergieën.<br />

Natuurlijk is het logisch <strong>om</strong> <strong>te</strong> <strong>de</strong>nken dat een shock alleen<br />

kan optre<strong>de</strong>n bij hevig bloedverlies in kor<strong>te</strong> tijd. Maar zeker bij<br />

inwendige bloedingen kan shock óók ontstaan bij langdurig<br />

druppelsgewijs bloedverlies of bij sijpelen<strong>de</strong> bloedingen. Dus ook<br />

wanneer bij het slachtoffer geen wond of bloed <strong>te</strong> zien is, wees dan<br />

alert op <strong>te</strong>kenen van shock, zoals in dit hoofdstuk beschreven.<br />

111<br />

Hét <strong>EHBO</strong> <strong>Boek</strong><br />

EXTRA<br />

Houding<br />

Elk slachtoffer met een<br />

(beginnen<strong>de</strong>) shock moet in<br />

beginsel liggen, <strong>om</strong>dat zo het<br />

bloed gemakkelijker naar <strong>de</strong><br />

vitale organen kan str<strong>om</strong>en. Door<br />

<strong>de</strong> benen van het slachtoffer<br />

hoger dan zijn harthoog<strong>te</strong> <strong>te</strong><br />

leggen of <strong>te</strong> hou<strong>de</strong>n, stro<strong>om</strong>t<br />

extra bloed vanuit <strong>de</strong> benen, en<br />

dat kan nog behoorlijk veel zijn,<br />

naar <strong>de</strong> vitale organen. Dit kun<br />

je doen als het slachtoffer dit<br />

<strong>de</strong>sgevraagd toestaat.<br />

Als het slachtoffer ernstige<br />

a<strong>de</strong>mhalingsmoeilijkhe<strong>de</strong>n<br />

krijgt, kun je hem met het<br />

bovenlichaam rechtop zet<strong>te</strong>n, <strong>om</strong><br />

hem be<strong>te</strong>r <strong>te</strong> la<strong>te</strong>n doora<strong>de</strong>men.<br />

Een slachtoffer met een ernstige<br />

bloeding in <strong>de</strong> buikhol<strong>te</strong> zal,<br />

door het aannemen van <strong>de</strong><br />

foetushouding, proberen <strong>de</strong><br />

spanning in zijn buikspieren<br />

<strong>te</strong> vermin<strong>de</strong>ren. Dit houdt in<br />

dat je het slachtoffer in <strong>de</strong>ze<br />

houding laat liggen en hem niet<br />

dwingt een an<strong>de</strong>re houding aan<br />

<strong>te</strong> nemen. Hierdoor voork<strong>om</strong> je<br />

ook onrust bij het slachtoffer.<br />

Onrust zorgt voor onnodig<br />

energieverlies.<br />

Daar<strong>om</strong> is het ook nodig het<br />

slachtoffer uitgebreid gerust <strong>te</strong><br />

s<strong>te</strong>llen en vooral niet alleen <strong>te</strong><br />

la<strong>te</strong>n. Zorg voor voortdurend<br />

oogcontact, blijf <strong>te</strong>gen hem<br />

pra<strong>te</strong>n en houd eventueel zijn<br />

hand vast.<br />

8<br />

Shock<br />

Dorst<br />

Min<strong>de</strong>r bloedtoevoer naar <strong>de</strong><br />

slijmvliezen geeft dorst. Maar<br />

<strong>om</strong>dat <strong>de</strong> maag <strong>te</strong> weinig<br />

zuurstof krijgt, is het raadzaam<br />

het slachtoffer geen drinken <strong>te</strong><br />

geven. Ook niet als hij klaagt<br />

over dorst. De maag neemt geen<br />

vocht op, dus het dorstgevoel<br />

zal blijven. Geef je hem wel<br />

drinken, dan vergroot je <strong>de</strong> kans<br />

op braken, wat weer leidt tot<br />

onnodig energieverlies. Ook zijn<br />

<strong>de</strong> slikspieren verzwakt, zodat<br />

het slachtoffer zich hevig kan<br />

verslikken. Dit kost zeer veel<br />

energie.<br />

Kou<br />

Beschermen <strong>te</strong>gen afkoelen is<br />

nodig <strong>om</strong> rillingen <strong>te</strong> voork<strong>om</strong>en.<br />

Ook rillen vraagt <strong>om</strong> meer<br />

energie en dus <strong>om</strong> zuurstof.<br />

In <strong>de</strong>ze situatie is het niet <strong>de</strong><br />

bedoeling het slachtoffer actief<br />

op <strong>te</strong> warmen. De bloedva<strong>te</strong>n in<br />

<strong>de</strong> huid zullen zich in dat geval<br />

gaan verwij<strong>de</strong>n, waardoor het<br />

bloed weer door <strong>de</strong> huid gaat<br />

str<strong>om</strong>en en er min<strong>de</strong>r bloed en<br />

dus min<strong>de</strong>r zuurstof naar <strong>de</strong><br />

vitale organen gaan.<br />

LET op!<br />

Flauw<strong>te</strong> en een beginnen<strong>de</strong> shock<br />

kunnen s<strong>te</strong>rk op elkaar lijken!<br />

Ech<strong>te</strong>r, een slachtoffer met een<br />

flauw<strong>te</strong> knapt in liggen<strong>de</strong> positie<br />

snel weer op, in <strong>te</strong>gens<strong>te</strong>lling<br />

tot een slachtoffer met een<br />

beginnen<strong>de</strong> shock.


9 Bewegingsletsels<br />

113<br />

Hét <strong>EHBO</strong> <strong>Boek</strong><br />

9.1<br />

Verstuiking en kneuzing<br />

9.1 Verstuiking en kneuzing<br />

Verstuiking<br />

Mark speelt al een aantal jaren c<strong>om</strong>petitie bij zijn <strong>te</strong>nnisvereniging.<br />

Tij<strong>de</strong>ns een van zijn single partijen krijgt hij een mooie kans <strong>om</strong> door<br />

<strong>de</strong> service van zijn <strong>te</strong>genstan<strong>de</strong>r <strong>te</strong> breken. Hij springt zo hoog mogelijk<br />

<strong>om</strong> <strong>te</strong> smashen. Hij maakt het punt, maar bij het neerk<strong>om</strong>en schiet een<br />

vlijmscherpe pijnscheut door zijn linker enkel. Hij verliest zijn evenwicht<br />

en valt.<br />

Een <strong>te</strong>amgenoot helpt hem op <strong>de</strong> been en on<strong>de</strong>rs<strong>te</strong>unt <strong>de</strong> str<strong>om</strong>pelen<strong>de</strong><br />

Mark naar <strong>de</strong> kleedkamer. Zijn enkel wordt s<strong>te</strong>eds pijnlijker en dikker. De<br />

wedstrijdleiding stuurt <strong>de</strong> aanwezige eers<strong>te</strong>hulpverlener naar hem toe.


136<br />

Hét <strong>EHBO</strong> <strong>Boek</strong><br />

of door sto<strong>om</strong>vorming. De kans<br />

<strong>hier</strong>op is vooral groot, wanneer<br />

kou<strong>de</strong> produc<strong>te</strong>n in he<strong>te</strong> olie of<br />

vet wor<strong>de</strong>n gedaan, of als er een<br />

druppeltje wa<strong>te</strong>r in valt.<br />

De diep<strong>te</strong> van <strong>de</strong> brandwond<br />

wordt aangegeven door <strong>de</strong> drie<br />

gra<strong>de</strong>n.<br />

<strong>Het</strong> oppervlak van <strong>de</strong> verbran<strong>de</strong><br />

huid, ofwel <strong>de</strong> uitgebreidheid<br />

van <strong>de</strong> verbranding, is van het<br />

groots<strong>te</strong> belang voor <strong>de</strong> inschatting<br />

van <strong>de</strong> ernst. Dit moet<br />

zo snel mogelijk doorgegeven<br />

wor<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> professionele<br />

hulp. Als 20% van het totale<br />

huidoppervlak van het slachtoffer<br />

twee<strong>de</strong>- en <strong>de</strong>r<strong>de</strong>graads is<br />

verbrand, bestaat een reële kans<br />

op shock. Is meer dan 50% van<br />

het totale huidoppervlak zeer<br />

ernstig verbrand, dan wordt <strong>de</strong><br />

kans op overleven klein. Een<br />

goed hulpmid<strong>de</strong>l is <strong>de</strong> regel van<br />

negen, waarbij <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

lichaams<strong>de</strong>len in procen<strong>te</strong>n zijn<br />

aangegeven (zie <strong>de</strong> tabel).<br />

De uitgebreidheid van <strong>de</strong> verbranding<br />

bepaalt voornamelijk <strong>de</strong><br />

kans op het ontstaan van shock<br />

en ook <strong>de</strong> overlevingskansen van<br />

het slachtoffer.<br />

Regel van negen<br />

Om <strong>de</strong> uitgebreidheid van brandwon<strong>de</strong>n<br />

in <strong>te</strong> schat<strong>te</strong>n wordt uitgegaan<br />

van <strong>de</strong> handpalm van het<br />

slachtoffer. De handpalm be<strong>de</strong>kt<br />

1% van het totale huidoppervlak.<br />

10.1<br />

Brandwon<strong>de</strong>n<br />

Regel van negen<br />

De leeftijd en <strong>de</strong> algemene<br />

conditie van het slachtoffer<br />

zijn niet <strong>te</strong> on<strong>de</strong>rschat<strong>te</strong>n<br />

factoren. Iemand met een goe<strong>de</strong><br />

conditie heeft be<strong>te</strong>re kansen op<br />

hers<strong>te</strong>l. Ernstige verbrandingen<br />

zijn een gro<strong>te</strong> aanslag op het<br />

hele lichaam en niet alleen op<br />

<strong>de</strong> huid. Behalve het risico op<br />

c<strong>om</strong>plicaties aan longen en nieren,<br />

vraagt het totale genezingsproces<br />

zeer veel energie.<br />

Kleine kin<strong>de</strong>ren en ou<strong>de</strong>re mensen<br />

hebben een dunnere huid.<br />

Daardoor ontstaan eer<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<strong>de</strong>graads<br />

brandwon<strong>de</strong>n. Bovendien<br />

is <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>ling van het huidoppervlak<br />

bij baby’s en kin<strong>de</strong>ren<br />

an<strong>de</strong>rs dan bij volwassenen.<br />

LEt Op!<br />

Als olie en vet he<strong>te</strong>r wor<strong>de</strong>n dan<br />

250º Celsius slaat <strong>de</strong> vlam in <strong>de</strong><br />

pan. Draai <strong>de</strong> warm<strong>te</strong>bron direct<br />

uit, pak een goed passend <strong>de</strong>ksel<br />

en leg dat, van je af schuivend, op<br />

<strong>de</strong> pan. Of leg een vochtige doek<br />

over <strong>de</strong> pan. Is er een blus<strong>de</strong>ken,<br />

maak er gebruik van. Laat <strong>de</strong> pan<br />

met het <strong>de</strong>ksel erop, of afge<strong>de</strong>kt<br />

staan totdat hij helemaal is<br />

afgekoeld!<br />

% bij volwassene % bij kin<strong>de</strong>ren % bij kin<strong>de</strong>ren<br />

van 5-15 jaar van 0-5 jaar<br />

Hoofd, hals en nek 9% 14% 18%<br />

Eén arm 9% 9% 9%<br />

Voorkant van <strong>de</strong> r<strong>om</strong>p 18% 18% 18%<br />

Ach<strong>te</strong>rkant van <strong>de</strong> r<strong>om</strong>p 18% 18% 18%<br />

Voorkant van één been 9% 8% 7%<br />

Ach<strong>te</strong>rkant van één been 9% 8% 7%<br />

Geslachtsorganen 1%<br />

tip:<br />

<strong>hier</strong> volgt een proef <strong>om</strong> <strong>te</strong> la<strong>te</strong>n<br />

zien hoe lang hit<strong>te</strong> kan doorwerken.<br />

Neem twee eieren en kook ze<br />

4 minu<strong>te</strong>n. Leg daarna één ei in<br />

een bakje op het aanrecht en koel<br />

het an<strong>de</strong>re ei 10 minu<strong>te</strong>n af met<br />

koud wa<strong>te</strong>r.<br />

Halveer na die 10 minu<strong>te</strong>n bei<strong>de</strong><br />

eieren. <strong>Het</strong> on<strong>de</strong>r koud wa<strong>te</strong>r afgekoel<strong>de</strong><br />

ei is nog zacht van binnen,<br />

<strong>te</strong>rwijl het ei dat niet is gekoeld,<br />

een hardgekookt ei is gewor<strong>de</strong>n.<br />

Grofweg gebeurt iets soortgelijks<br />

in het menselijk lichaam.<br />

<strong>Het</strong> <strong>te</strong>stje laat zien hoe belangrijk<br />

snel en lang genoeg koelen is.<br />

137<br />

Hét <strong>EHBO</strong> <strong>Boek</strong><br />

10.2<br />

Algehele oververhitting<br />

10.2 Algehele oververhitting<br />

Rina en Mick zijn sportieve jongelui, vooral geïn<strong>te</strong>resseerd in bui<strong>te</strong>nspor<strong>te</strong>n.<br />

Bei<strong>de</strong>n hebben zich voor een belangrijke trimloop ingeschreven.<br />

<strong>Het</strong> is hoog z<strong>om</strong>er. De leiding heeft het evenement vakkundig georganiseerd<br />

en langs <strong>de</strong> hele rou<strong>te</strong> enkele <strong>EHBO</strong>-pos<strong>te</strong>n ingericht. Hoewel<br />

<strong>de</strong> zon op <strong>de</strong> dag van <strong>de</strong> wedstrijd zich niet echt laat zien, voelt <strong>de</strong><br />

atmosfeer toch wat broeierig aan.<br />

De start gaat prima en <strong>de</strong> rou<strong>te</strong> slingert al snel door een heuvelachtig<br />

landschap. Na een kil<strong>om</strong>e<strong>te</strong>r of zes krijgt Rina toenemen<strong>de</strong> pijn in haar<br />

beenspieren. En dat <strong>te</strong>rwijl ze zo goed getraind is. Ze begrijpt het niet<br />

maar merkt wel dat ze s<strong>te</strong>eds meer moei<strong>te</strong> krijgt <strong>om</strong> Mick bij <strong>te</strong> hou<strong>de</strong>n.<br />

Hij heeft dit in <strong>de</strong> ga<strong>te</strong>n en kijkt af en toe wat verbaasd <strong>om</strong>, Rina rent<br />

meestal har<strong>de</strong>r dan hij. Wijzend naar <strong>de</strong> na<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> hulppost, laat Rina<br />

aan Mick we<strong>te</strong>n daar even <strong>te</strong> gaan pauzeren. Hij moet gewoon doorlopen,<br />

gebaart ze, want ze zal hem zeker inlopen. Hij lacht en loopt<br />

gestaag ver<strong>de</strong>r.<br />

Eenmaal bij <strong>de</strong> hulppost aangek<strong>om</strong>en, merkt ze dat ook haar armspieren<br />

pijnlijk wor<strong>de</strong>n. Een eers<strong>te</strong>hulpverlener loopt al naar haar toe.<br />

A Waarnemen<br />

Kijken: één slachtoffer;<br />

aanspreekbaar;<br />

bezweet;<br />

beetje rood hoofd.<br />

Luis<strong>te</strong>ren: het slachtoffer klaagt over spierpijn in armen en benen;<br />

het slachtoffer heeft dorst.<br />

Voelen: kleding en huid van het slachtoffer voelen vochtig aan.<br />

Ruiken: lich<strong>te</strong> transpiratiegeur merkbaar.<br />

Vragen: gerich<strong>te</strong> vragen s<strong>te</strong>llen en <strong>de</strong> antwoor<strong>de</strong>n verwerken bij <strong>de</strong><br />

vasts<strong>te</strong>lling van het vermoe<strong>de</strong>lijk letsel. Vraag wat er is gebeurd, of<br />

ze wel genoeg vocht binnen heeft gekregen, of er sprake is van<br />

hoofdpijn en/ of misselijkheid.<br />

B Vasts<strong>te</strong>llen vermoe<strong>de</strong>lijk letsel<br />

Hit<strong>te</strong>kramp.


11Vergiftiging<br />

155<br />

Hét <strong>EHBO</strong> <strong>Boek</strong><br />

11<br />

Vergiftiging<br />

Hoewel Dirk een pietje-precies is, ziet zijn werkhok er vandaag r<strong>om</strong>melig<br />

uit. Hij heeft alle pot<strong>te</strong>n en fl essen uit het on<strong>de</strong>rs<strong>te</strong> kastje op het<br />

aanrecht gezet en <strong>de</strong> wa<strong>te</strong>rvoorziening afgeslo<strong>te</strong>n. Er is ergens een lek<br />

ach<strong>te</strong>r het keukenblokje en dat wil hij hers<strong>te</strong>llen.<br />

<strong>Het</strong> is warm weer. De <strong>de</strong>ur en ramen staan open en een halfgevul<strong>de</strong><br />

li<strong>te</strong>rfl es drinkwa<strong>te</strong>r staat klaar. Voorlopig kan Dirk ongestoord werken.<br />

Tij<strong>de</strong>ns het moeizaam sleu<strong>te</strong>len aan <strong>de</strong> wa<strong>te</strong>rleidingen neemt hij een<br />

fl inke slok wa<strong>te</strong>r uit <strong>de</strong> klaarstaan<strong>de</strong> fl es. <strong>Het</strong> is alsof zijn mond in<br />

brand staat! Proes<strong>te</strong>nd spuugt hij <strong>de</strong> slok ‘wa<strong>te</strong>r’ uit, waarbij toch wat<br />

vloeistof wordt doorgeslikt. Dirk ziet tot zijn gro<strong>te</strong> schrik dat hij <strong>de</strong><br />

verkeer<strong>de</strong> fl es ‘wa<strong>te</strong>r’ heeft gepakt, namelijk een fl es met ontroestvloeistof<br />

die blijkbaar ernaast stond. Bei<strong>de</strong> fl essen lijken i<strong>de</strong>ntiek. Dirk had<br />

onlangs bij een vriend wat ontroes<strong>te</strong>r in een lege wa<strong>te</strong>rfl es meegen<strong>om</strong>en.<br />

De opgeplak<strong>te</strong> label was weggedraaid en dus niet zichtbaar.<br />

Dirk voelt hoe het bran<strong>de</strong>rige gevoel zich razendsnel uitbreidt naar zijn<br />

lippen en keel. Hij pakt <strong>de</strong> fl es waaruit hij gedronken heeft en loopt zo<br />

hard hij kan, via <strong>de</strong> ach<strong>te</strong>rtuin, naar <strong>de</strong> buurman.


12Wa<strong>te</strong>rongevallen<br />

163<br />

Hét <strong>EHBO</strong> <strong>Boek</strong><br />

12<br />

Wa<strong>te</strong>rongevallen<br />

<strong>Het</strong> heeft al drie nach<strong>te</strong>n matig gevroren. Er ligt een laagje ijs op slo<strong>te</strong>n<br />

en vaartjes. Jos haalt zijn schaatsen van <strong>de</strong> zol<strong>de</strong>r en zoekt een van<br />

<strong>de</strong> vele ondiepe vaartjes op bij hem in <strong>de</strong> buurt. Een boer op <strong>de</strong> tractor<br />

wenst hem het allerbes<strong>te</strong>, hem naroepend dat hij blijkbaar niet naar <strong>de</strong><br />

waarschuwingen op <strong>de</strong> radio wil luis<strong>te</strong>ren. Jos geeft lachend met bei<strong>de</strong><br />

han<strong>de</strong>n een diep<strong>te</strong> van ongeveer een halve me<strong>te</strong>r aan. Dieper zal het<br />

<strong>hier</strong> echt niet zijn.<br />

Even la<strong>te</strong>r zoeft hij over het ijs en wil graag die tractor voorbij schaatsen.<br />

Hij wuift naar <strong>de</strong> boer, ziet daardoor niet het wak in het ijs, en<br />

k<strong>om</strong>t hard tot stilstand. Door het ijs gezakt! Jos moet er zelf <strong>om</strong> lachen,<br />

al is het als een boer met kiespijn. Snel klau<strong>te</strong>rt hij, met doornat<br />

on<strong>de</strong>rlijf, naar <strong>de</strong> kant. Hij begint het snel erg koud <strong>te</strong> krijgen. Gelukkig<br />

staat <strong>de</strong> boer, zwijgzaam knikkend, bij zijn tractor hem al op <strong>te</strong> wach<strong>te</strong>n.<br />

De klappertan<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Jos wordt meegen<strong>om</strong>en naar <strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rij.<br />

De boer is een actief lid van <strong>de</strong> <strong>EHBO</strong>-vereniging in het dorp.


174<br />

Hét <strong>EHBO</strong> <strong>Boek</strong><br />

Bijen<br />

13.4<br />

Be<strong>te</strong>n en s<strong>te</strong>ken van insec<strong>te</strong>n<br />

lopen en door het he<strong>te</strong> wa<strong>te</strong>r wor<strong>de</strong>n geneutraliseerd.;<br />

• ga altijd naar een arts.<br />

Ook aan an<strong>de</strong>re kus<strong>te</strong>n k<strong>om</strong>en dieren voor die (huid)irritatie kunnen<br />

veroorzaken, Denk bijvoorbeeld aan s<strong>te</strong>ken van zee-egels. Als<br />

voorzorg zijn wa<strong>te</strong>rschoenen aan <strong>te</strong> ra<strong>de</strong>n. Raadpleeg bij een s<strong>te</strong>ek <strong>de</strong><br />

eers<strong>te</strong>hulppost op het strand.<br />

13.4 Be<strong>te</strong>n en s<strong>te</strong>ken van insec<strong>te</strong>n<br />

Wespen, bijen en an<strong>de</strong>r gespuis<br />

Wespen en bijen k<strong>om</strong>en vooral op zoe<strong>te</strong> geuren af. Doe bij een s<strong>te</strong>ek<br />

van wesp of bij als volgt:<br />

Doen<br />

• laat het slachtoffer gaan zit<strong>te</strong>n en s<strong>te</strong>l hem gerust;<br />

• verwij<strong>de</strong>r een mogelijk ach<strong>te</strong>rgebleven angel met een pincet<br />

of strijk hem uit <strong>de</strong> huid met je nagel. Pas op dat je het gifblaasje<br />

aan <strong>de</strong> angel niet leeg knijpt;<br />

• leg een nat, koud k<strong>om</strong>pres op <strong>de</strong> s<strong>te</strong>ekplaats; dit vermin<strong>de</strong>rt<br />

<strong>de</strong> pijn.<br />

Ga in <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> gevallen naar een arts of spoe<strong>de</strong>isen<strong>de</strong> hulp:<br />

• als <strong>de</strong> s<strong>te</strong>ekplaats in zeer kor<strong>te</strong> tijd erg dik wordt;<br />

• als het slachtoffer overgevoeligheidsreacties vertoont (gro<strong>te</strong><br />

ro<strong>de</strong> jeuken<strong>de</strong> vlekken, dikke oogle<strong>de</strong>n);<br />

• als iemand door een wesp in <strong>de</strong> mond of <strong>de</strong> keel is gestoken<br />

(zwelling van <strong>de</strong> luchtwegen). De kans op zwelling vermin<strong>de</strong>rt<br />

door het slachtoffer op ijs <strong>te</strong> la<strong>te</strong>n zuigen of zijn mond <strong>te</strong><br />

koelen met koud wa<strong>te</strong>r.<br />

De angel van bijen heeft weerhaakjes en die blijft wel eens in <strong>de</strong> huid<br />

van het slachtoffer ach<strong>te</strong>r. Vaak zit het gifblaasje er nog aan, dus<br />

voork<strong>om</strong> leegdrukken van dit gifblaasje.<br />

Wespen hebben een glad<strong>de</strong> angel en kunnen vaker ach<strong>te</strong>r elkaar<br />

s<strong>te</strong>ken. H<strong>om</strong>mels s<strong>te</strong>ken zel<strong>de</strong>n.<br />

Muggen s<strong>te</strong>ken niet maar bij<strong>te</strong>n. Met hun s<strong>te</strong>eksnuit maken ze een<br />

gaatje in <strong>de</strong> huid en spui<strong>te</strong>n een stofje in dat het bloed min<strong>de</strong>r snel<br />

laat stollen. Muggenbul<strong>te</strong>n zijn vooral hin<strong>de</strong>rlijk. Ze jeuken, maar<br />

175<br />

Hét <strong>EHBO</strong> <strong>Boek</strong><br />

Tekenpincet<br />

LeT op!<br />

Gebruik geen alcohol of benzine<br />

<strong>om</strong> een <strong>te</strong>ek <strong>te</strong> ‘verdoven’, hij<br />

spuit als reactie zijn speeksel<br />

juist in <strong>de</strong> huid. In het speeksel<br />

kan <strong>de</strong> ziek<strong>te</strong>verwekker van Lyme<br />

voork<strong>om</strong>en.<br />

13.5<br />

Be<strong>te</strong>n en s<strong>te</strong>ken van insec<strong>te</strong>n<br />

probeer niet <strong>te</strong> krabben in verband met infectiegevaar. Drogis<strong>te</strong>n en<br />

apothekers verkopen smeerseltjes die <strong>de</strong> jeuk kunnen bestrij<strong>de</strong>n.<br />

Een handig hulpmid<strong>de</strong>l bij insec<strong>te</strong>ns<strong>te</strong>ken en -be<strong>te</strong>n is <strong>de</strong> Aspivenin<br />

uitzuigp<strong>om</strong>p. Hiermee is het mogelijk gif uit <strong>de</strong> huid <strong>te</strong> zuigen, zodat<br />

<strong>de</strong> gevolgen beperkt blijven. Bij het p<strong>om</strong>pje horen verschillen<strong>de</strong><br />

ma<strong>te</strong>n zuigmondjes.<br />

Mensen die allergisch zijn voor bijen- en/of wespens<strong>te</strong>ken hebben<br />

vaak een injectiepen (Epipen) bij zich, waarmee zij zich direct een stof<br />

kunnen toedienen die <strong>de</strong> eers<strong>te</strong> verschijnselen van <strong>de</strong> allergie opheft.<br />

<strong>Het</strong> bevat een medicijn dat <strong>de</strong> eers<strong>te</strong> verschijnselen van een allergische<br />

reactie <strong>te</strong>gengaat. <strong>Het</strong> slachtoffer moet wel altijd naar een arts of<br />

een ziekenhuis gaan.<br />

Teken<br />

Teken zijn kleine bruin-zwar<strong>te</strong> spinachtige diertjes en leven van<br />

dierlijk en menselijk bloed. Ze zijn dus afhankelijk van een gastheer.<br />

Teken k<strong>om</strong>en vooral in bossen, duinen, struiken en in hoog gras<br />

voor, maar ook in <strong>de</strong> tuin.<br />

Teken k<strong>om</strong>en jaarlijks van maart tot november voor.<strong>Het</strong> zijn meestal<br />

onschuldige insek<strong>te</strong>n, maar ze kunnen besmet zijn met <strong>de</strong> ziek<strong>te</strong> van<br />

Lyme, ook wel Borreliose genoemd. Deze ziek<strong>te</strong> kan op <strong>de</strong> gastheer<br />

wor<strong>de</strong>n overgebracht. De eers<strong>te</strong> sympt<strong>om</strong>en zijn <strong>te</strong> zien rond<strong>om</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>te</strong>kenbeet. Er vormt zich een ro<strong>de</strong>, s<strong>om</strong>s ringvormige uitslag op <strong>de</strong><br />

huid rond <strong>de</strong> beet. Ook griepachtige klach<strong>te</strong>n zoals koorts, hoofdpijn<br />

en vermoeidheid kunnen dui<strong>de</strong>n op Lyme.<br />

In <strong>de</strong> beginfase is Lyme goed <strong>te</strong> behan<strong>de</strong>len met antibiotica. In ernstige<br />

gevallen kan Lyme lei<strong>de</strong>n tot gewrichtsklach<strong>te</strong>n en verlammingen.<br />

Officiële cijfers la<strong>te</strong>n zien dat 94% van <strong>de</strong> mensen, die gebe<strong>te</strong>n<br />

zijn door een besmet<strong>te</strong> <strong>te</strong>ek, niet <strong>de</strong> ziek<strong>te</strong> krijgt.<br />

De ziek<strong>te</strong> van Lyme is niet overdraagbaar van mens op mens.<br />

Doen<br />

Teek verwij<strong>de</strong>ren:<br />

• zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen vierentwintig uur met<br />

een <strong>te</strong>kenpincet of –lasso, of met een gewoon pincet;<br />

• met een draaien<strong>de</strong> beweging voorzichtig uit <strong>de</strong> huid trekken;<br />

• bijtplaats ontsmet<strong>te</strong>n met een huidontsmettingsmid<strong>de</strong>l;<br />

• <strong>de</strong> datum van <strong>de</strong> beet no<strong>te</strong>ren;<br />

• bij verschijnen van een ro<strong>de</strong> kring rond <strong>de</strong> <strong>te</strong>kenbeet 1 tot 6


14Kin<strong>de</strong>ren en eers<strong>te</strong> hulp<br />

183<br />

Hét <strong>EHBO</strong> <strong>Boek</strong><br />

14<br />

Kin<strong>de</strong>ren en eers<strong>te</strong> hulp<br />

Kin<strong>de</strong>ren zijn geen kleine volwassenen! Hun lichaam en geest zijn<br />

volop in ontwikkeling. Misschien is <strong>de</strong> bouw van het lichaam op het<br />

eers<strong>te</strong> oog hetzelf<strong>de</strong>, <strong>de</strong> verhoudingen liggen an<strong>de</strong>rs. Kin<strong>de</strong>ren reageren<br />

ook an<strong>de</strong>rs op ziek<strong>te</strong>n, krijgen ook an<strong>de</strong>re ziek<strong>te</strong>n dan volwassenen.<br />

Eers<strong>te</strong>hulpverlening aan kin<strong>de</strong>ren zal op vele fron<strong>te</strong>n daar<strong>om</strong> een<br />

an<strong>de</strong>re aanpak vereisen. Zowel een an<strong>de</strong>re bena<strong>de</strong>ring als een an<strong>de</strong>re<br />

behan<strong>de</strong>ling.<br />

De kwetsbaars<strong>te</strong> groep zijn kin<strong>de</strong>ren in <strong>de</strong> leeftijd tussen een en zes<br />

jaar oud. De mees<strong>te</strong> ongevallen vin<strong>de</strong>n plaats in <strong>de</strong> privésfeer. Door<br />

hun onschuldige en onwe<strong>te</strong>n<strong>de</strong> blik op <strong>de</strong> wereld kunnen ze zichzelf<br />

tij<strong>de</strong>ns hun on<strong>de</strong>rzoekingstoch<strong>te</strong>n danig in gevaar brengen. Kin<strong>de</strong>ren<br />

wor<strong>de</strong>n let<strong>te</strong>rlijk door scha<strong>de</strong> en schan<strong>de</strong> wijs.<br />

<strong>Het</strong> is onmogelijk <strong>om</strong> alle ongevallen met kin<strong>de</strong>ren <strong>te</strong> voork<strong>om</strong>en. Wel<br />

kan men het gevaar op tijd on<strong>de</strong>rkennen en voorzorgsmaatregelen<br />

nemen.<br />

Natuurlijk wordt in dit boek, waar nodig, aangegeven waar <strong>de</strong> eers<strong>te</strong>hulpverlening<br />

bij kin<strong>de</strong>ren afwijkt van die bij volwassenen. In dit<br />

hoofdstuk wordt op enkele facet<strong>te</strong>n dieper ingegaan.<br />

Lichamelijke ontwikkeling<br />

Baby’s zijn ‘druk bezig’ zich in het eers<strong>te</strong> levensjaar aan <strong>te</strong> passen aan<br />

een leven bui<strong>te</strong>n <strong>de</strong> baarmoe<strong>de</strong>r. Baby’s groeien zeer snel en wegen<br />

aan het ein<strong>de</strong> van het eers<strong>te</strong> levensjaar 3 tot 4 maal zoveel als bij hun<br />

geboor<strong>te</strong>. De lichaamsverhoudingen zijn dui<strong>de</strong>lijk an<strong>de</strong>rs dan bij volwassenen.<br />

<strong>Het</strong> hoofd beslaat bijvoorbeeld een kwart van <strong>de</strong> lichaamsleng<strong>te</strong>,<br />

bij volwassenen is dit één achts<strong>te</strong>.<br />

Baby’s hebben voornamelijk een buika<strong>de</strong>mhaling en a<strong>de</strong>men het eers<strong>te</strong><br />

halfjaar alleen door <strong>de</strong> neus, zo’n 30/40 maal per minuut. <strong>Het</strong> hart van<br />

een baby klopt sneller dan bij een volwassene: 110/160 slagen per<br />

minuut. Baby’s hebben een roze huidskleur.<br />

Bij peu<strong>te</strong>rs en kleu<strong>te</strong>rs valt <strong>de</strong> groei van <strong>de</strong> le<strong>de</strong>ma<strong>te</strong>n op. Ook <strong>de</strong><br />

r<strong>om</strong>p groeit in verhouding sneller, zodat het hoofd relatief kleiner lijkt.<br />

<strong>Het</strong> kind krijgt een vooruits<strong>te</strong>kend buikje zon<strong>de</strong>r taille. Aan het eind<br />

van <strong>de</strong> kleu<strong>te</strong>rperio<strong>de</strong> is het melkgebit voltooid en begint het wisselen.<br />

De grovere bewegingen k<strong>om</strong>en s<strong>te</strong>eds meer on<strong>de</strong>r controle en wor<strong>de</strong>n

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!