Verantwoordingsnota 2008 - Jeugd Gent - Stad Gent

jeugd.gent.be

Verantwoordingsnota 2008 - Jeugd Gent - Stad Gent

Jeugdwerkbeleid

JEUGDWERK ONDERSTEUNEN

Financiële ondersteuning

Opnieuw kon het jeugdwerk een beroep doen op de

diverse reglementen. Er werd gewerkt aan de aanpassing

van de reglementen klussendienst en renteloze

leningen. Ook de reglementen grote herstellingen en

veiligheidswerken werden herwerkt en zullen worden

samengegoten in één reglement investeringssubsidies.

Investeringssubsidies in het kader van het actieplan

brandveiligheid zullen ook hier worden in opgenomen.

In het voorjaar van 2009 worden, na advies van de Juridische

dienst en de Jeugdraad, deze reglementen

voorgelegd aan de gemeenteraad.

Door het wegvallen van een medewerker werd het reglement

jeugdhuizen nog niet geëvalueerd en aangepast.

Er zijn concrete afspraken gemaakt met de jeugdhuizen

en Formaat vzw om het reglement te herzien in

2009 en het nieuwe reglement te gebruiken vanaf september

2009.

Eind 2008 waren in totaal 169 initiatieven erkend als

jeugdwerk.

In 2008 werden alle werkingstoelagen éénmalig met 5

procent geïndexeerd. In het voorjaar van 2009 wordt,

na advies van de Juridische dienst en de Jeugdraad, in

de diverse reglementen een clausule opgenomen voor

jaarlijkse aanpassing van de toelagen aan de gezondheidsindex.

In samenspraak met de Jeugdraad werden, naast de

5 % verhoging, de restmiddelen gebruikt i.f.v. twee acties.

Er werd een overeenkomst met het Jeugd Rode

Kruis opgemaakt voor het realiseren van vormingsessies

EHBO en het verdelen van EHBO-rugzakken aan

het Gentse Jeugdwerk. Daarnaast werd er een overeenkomst

met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk ondertekend

voor begeleidingstrajecten voor de Gentse

speelplein-werkingen.

Er werd nog geen nieuwe campagne rond het reglement

jeugdinitiatieven op poten gezet. Dit omwille van

het feit dat dit reglement slechts beperkt succes kent.

Er werden drie initiatieven erkend. Het reglement zal in

2009 worden geëvalueerd en herwerkt.

De projectsubsidie Cocktail Gent zat in 2008 nog steeds

in een opstartfase. In het voorjaar werden drie goed-

3

gekeurde projecten van 2007 administratief afgerond

en afgerekend. In 2008 werden 5 projecten ingediend,

waarvan er 2 met positief advies naar het college zijn

doorgestuurd. In totaal werd 747 euro uitggekeerd aan

één project.

Een waaier van acties werd ondernomen om de hernieuwde

projectsubsidie Cocktail te promoten: opmaak

van een "receptenboekje" en banners ter promotie, promotie

op de septembersessies en de algemene vergadering

van de Jeugdraad…

In 2009 blijven we dit reglement verder promoten.

Het jeugdwerk kon een extra toelage krijgen voor de

inspanningen die ze leverden voor financieel minder

draagkrachtige kinderen of voor kinderen en jongeren

met een handicap. In het werkingsverslag 2007-2008

werd (voor het derde jaar op rij) gepeild naar de aard

en de kwaliteit van de inspanningen die het jeugdwerk

levert op dit vlak.

Voor de geleverde inspanningen werd een extra toelage

toegekend van 800 euro aan 31 eerstelijns-plaatselijk

jeugdwerkinitiatieven. In totaal werd een bedrag

van 24.800 euro overgemaakt. Toch blijft dit een grote

daling in vergelijking met het vorige jaar. Meer onderzoek

is nodig naar de redenen van deze daling.

Er werden 25 speelpleinwerkingen erkend en betoelaagd;

Omdat heel wat werkingen niet voldeden aan de

criteria (onvoldoende bereik van kinderen) van het reglement

moest opnieuw een afwijking aan de gemeenteraad

aangevraagd worden. In 2009 zal het reglement

volledig herwerkt worden.

De Jeugdraad kreeg een financiële ondersteuning van

2.686,40 euro en werd inhoudelijk en administratief ondersteund

door een halftijdse kracht vanuit de Jeugddienst.

Er is twee keer overleg geweest tussen het dagelijkse

bestuur van de Jeugdraad en het kernteam van

de Jeugddienst. Daarnaast is er frequent occasioneel

overleg geweest per dossier of naar aanleiding van

evenementen. Jeugddienstmedewerkers waren ook op

elke Algemene vergadering aanwezig.

De verschillende wederzijdse engagementen in het

overgangsconvenant 2008 tussen de Stad en Vzw

Jong werden opgevolgd, gecontroleerd of toegepast.

De realisaties van 2008 zijn opgenomen in het algemene

werkingsverslag van Vzw Jong.

Vzw Jong bereikte in 2008 in haar jeugdwerkingen en

speel-o-theken 5.165 kinderen en jongeren. In absolute

cijfers is dit een stijging met 680 kinderen en jongeren of

More magazines by this user
Similar magazines