04.05.2013 Views

Mannen in de Knop HOP De Ruyven - DWH

Mannen in de Knop HOP De Ruyven - DWH

Mannen in de Knop HOP De Ruyven - DWH

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

An<strong>de</strong>rsblad 119<br />

Clubblad van <strong>de</strong> <strong>DWH</strong><br />

juni 2007<br />

<strong>Mannen</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Knop</strong><br />

<strong>HOP</strong> <strong>De</strong> <strong>Ruyven</strong><br />

pag<strong>in</strong>a 1 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007


An<strong>de</strong>rsblad 119, juni 2007<br />

Redactie:<br />

Eric <strong>de</strong> Keizer, Marcel.<br />

Aan dit nummer werkten mee<br />

Dirk-Jan <strong>De</strong>kker, Michel Fleur, Job Hulshoff, Eric<br />

<strong>de</strong> Keizer, Mario van Megen, Marleen, Marcel, Ad<br />

Schur<strong>in</strong>g, Jet van Tienhoven, Rob Vermeer.<br />

Omslag:<br />

<strong>Mannen</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> knop. Foto Job Hulshoff<br />

Foto’s & illustraties:<br />

Michel Fleur, Job Hulshoff, Bas Huijgen, Eric <strong>de</strong><br />

Keizer, Mario van Megen, Jet van Tienhoven, Rob<br />

Vermeer, Peter Welleman, Ellen Wieman, diverse<br />

archieven.<br />

Algemene<br />

Le<strong>de</strong>n<br />

Verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g<br />

15 juni.<br />

Zie Agenda juni op pag<strong>in</strong>a 16 voor<br />

<strong>in</strong>formatie.<br />

pag<strong>in</strong>a 2 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007<br />

Zoenen op straat<br />

Oh, nee! Wat stom dat ik daar niet aan heb gedacht!<br />

Zullen zij wel weten wat voor dag het is vandaag? En<br />

wat dit <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland betekent? Pfffff! Hoe moet ik<br />

ze nu gaan uitleggen dat ik er bezwaar tegen heb om<br />

vanavond rond acht uur gezellig door te tafelen <strong>in</strong> het<br />

chique restaurant?<br />

Met <strong>de</strong>ze gedachten en vragen werd ik vanmorgen<br />

wakker. Een paar dagen gele<strong>de</strong>n ben ik door Amerikaanse<br />

vrien<strong>de</strong>n uitgenodigd om vanavond met ze<br />

naar een fancy restaurant te gaan eten. Vol enthousiasme<br />

noteer<strong>de</strong> ik het <strong>in</strong> mijn agenda en gisteravond<br />

verheug<strong>de</strong> ik me er al helemaal op.<br />

Maar toen kwam dus mijn dilemma. Het feit dat ik<br />

absoluut stil wil zijn tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> do<strong>de</strong>nher<strong>de</strong>nk<strong>in</strong>g.<br />

Vorig jaar was ik voor het eerst op <strong>de</strong>ze datum <strong>in</strong> <strong>De</strong>lft en ik heb toen een<br />

mooie plechtigheid hier vlakbij mijn huis bijgewoond. Het hoeft voor mij<br />

niet perse weer op die manier, maar ik zou het niet kunnen om rond acht<br />

uur gewoon te blijven doen waar ik dan mee bezig ben. Ik heb ook geen<br />

i<strong>de</strong>e hoe ze zoiets <strong>in</strong> <strong>de</strong> horeca aanpakken. Normaliter ben ik rond die tijd<br />

altijd thuis of op een her<strong>de</strong>nk<strong>in</strong>gsplek. Zou <strong>de</strong> ober langs komen en ie<strong>de</strong>reen<br />

vragen om twee m<strong>in</strong>uten stilte <strong>in</strong> acht te nemen? Of komt <strong>de</strong> Chefkok<br />

of <strong>de</strong> Maître dit heel plechtig aankondigen? Ik heb geen i<strong>de</strong>e, maar ik<br />

wil geen enkel risico lopen. Samen met vriend<strong>in</strong> J. heb ik zojuist dan ook<br />

afgesproken dat ik rond die tijd het gezelschap even verlaat.<br />

Want ik wil niet alleen nu, maar ook op dat moment mijn gedachten<br />

kunnen richten op het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. <strong>De</strong> kop<br />

vanmorgen <strong>in</strong> het nrc-next maakte het voor mij nog weer even extra<br />

scherp.<br />

“In een vrij land mogen mensen op straat zoenen.”<br />

Dat doe ik namelijk graag en dat wil ik ook zo hou<strong>de</strong>n. Het is fijn als ik<br />

met een leuke vent <strong>in</strong> een parkje lig en hem een kus kan geven. Of<br />

‘s avonds laat op een grachtje <strong>in</strong>nig afscheid kan nemen. Het lijkt zo<br />

normaal, maar er is heel wat aan vooraf gegaan. Daar hebben mensen voor<br />

gevochten en daar ben ik ze dankbaar voor. Daar wil ik ze voor her<strong>de</strong>nken.<br />

Roze Vier<strong>in</strong>g<br />

Op zondag 17 juni 2007 wordt een Roze Vier<strong>in</strong>g gehou<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> Remonstrantse<br />

Kerk, Laan van Meer<strong>de</strong>rvoort 955 <strong>in</strong> <strong>De</strong>n Haag. Aanvang:<br />

16 uur.<br />

Als thema voor <strong>de</strong>ze vier<strong>in</strong>g werd gekozen:<br />

“Iemand zon<strong>de</strong>r huis is als een vogel zon<strong>de</strong>r nest”<br />

(Spreuken 27,8)<br />

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten voor gesprek.<br />

Na<strong>de</strong>re <strong>in</strong>formatie over <strong>de</strong> Roze Vier<strong>in</strong>gen:<br />

Jan Souille, IJseendple<strong>in</strong> 4; 2492NH Leidscheveen<br />

Tel. 070 - 4190803<br />

Roze vier<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> 2007: 16 september en 16 <strong>de</strong>cember.<br />

www.chjc.nl/rozevier<strong>in</strong>gen.htm<br />

Job Hulshoff<br />

www.elkedagheefteenkadootje.nl


Van <strong>de</strong> redactie<br />

Lieve lezers,<br />

<strong>De</strong> afgelopen perio<strong>de</strong> hebben <strong>de</strong> <strong>DWH</strong>’ers, Femmes, Outsiters en Roze Blokkers weer aan van alles en nog<br />

wat meegedaan. In <strong>de</strong> naburige gemeente Pijnacker-Nootdorp was er een hoop gekrakeel over <strong>de</strong> homoontmoet<strong>in</strong>gsplaats<br />

“<strong>De</strong> Ruijven”. Dat kon en wil<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>DWH</strong> niet over haar kant laten gaan dus bemoei<strong>de</strong><br />

voorzitter Rob zich zelfs vanaf zijn vakantie-adres <strong>in</strong> Thailand er mee. Lees er alles over, ja ook over die<br />

vakantie, <strong>in</strong> dit nummer. Een <strong>de</strong>legatie reis<strong>de</strong> naar Warschau om <strong>de</strong>el te nemen aan een actieweek tegen<br />

homofobie. <strong>De</strong> Polen lieten het gelaten over zich heen komen, maar toen <strong>de</strong> vrouwen een aparte solidariteitsmars<br />

hiel<strong>de</strong>n kwam extreem rechts <strong>in</strong> actie. Jet liep mee en vertelt.<br />

Er was een drukbezochte “<strong>Mannen</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Knop</strong>” avond met muziek en zang. <strong>De</strong> Femmes hiel<strong>de</strong>n een succesvolle<br />

Flavouravond en het Eurovisie Songfestival heeft voor ons zelfs drie hele gezellige avon<strong>de</strong>n opgeleverd.<br />

En voor het homofobe Servie heeft <strong>de</strong> overw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g van Marija Serifovic ook nog een speciale betekenis<br />

gekregen.<br />

We hebben twee nieuwe An<strong>de</strong>rsbladme<strong>de</strong>werkers, Job en Marleen en we heten ze hartelijk welkom. Job<br />

lever<strong>de</strong> <strong>in</strong> het vorige nummer al een kle<strong>in</strong>e column en dat doet hij nu weer. Ook maakte hij het verslag van<br />

<strong>Mannen</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> Kou 2007. Marleen is pas kort bij <strong>DWH</strong>/Outsite maar al snel is ze actief gewor<strong>de</strong>n en zet ze<br />

haar journalistieke ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> voor het An<strong>de</strong>rsblad. Zij zal zich met name gaan bezighou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> pag<strong>in</strong>a’s<br />

voor <strong>de</strong> Femmes. In dit nummer maakt ze ons <strong>de</strong>elgenoot van <strong>de</strong> belevenissen rond haar com<strong>in</strong>g-out.<br />

<strong>De</strong> OWee-commissie stelt zich voor en nodigt jullie uit om mee te werken. Kom <strong>in</strong> ie<strong>de</strong>r geval naar een van<br />

<strong>de</strong> “Pre-OWee” avon<strong>de</strong>n om kennis te maken met <strong>de</strong> commissie en <strong>de</strong> presentatie van het programma mee te<br />

maken.<br />

Veel leesplezier met dit An<strong>de</strong>rsblad.<br />

Let op:<br />

<strong>De</strong> DEADLINE voor ANDERSBLAD 120 is 22 JULI. Dat nummer zal vlak voor <strong>de</strong> OWee uitkomen.<br />

Eric & Marcel<br />

Bellijst Bestuur en Coörd<strong>in</strong>atoren<br />

Voorzitter Rob Vermeer bestuur@homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

Secretaris Michel Fleur bestuur@homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

Penn<strong>in</strong>gmeester Guido Brouwn bestuur@homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

Twee<strong>de</strong> penn<strong>in</strong>gmeester Eric <strong>de</strong> Keizer bestuur@homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

Algemeen bestuurslid Ellen Wieman bestuur@homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

Algemeen bestuurslid Francis Spelt bestuur@homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

Coörd<strong>in</strong>atoren<br />

Agenda, promotie, website Remko Gerbranda agenda@homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

An<strong>de</strong>rsblad Eric <strong>de</strong> Keizer an<strong>de</strong>rsblad@homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

Bar <strong>in</strong>koop Francis Spelt bar@homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

Biblio- & vi<strong>de</strong>otheek, Film Fred Brans mediatheek@homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

Femmes Fatales Jet van Tienhoven femmesfatales@homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

Gezondheid Rob Vermeer gezondheid@homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

Kennismak<strong>in</strong>gsgroep Jet van Tienhoven kennismak<strong>in</strong>gsgroep@homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

Le<strong>de</strong>nadm<strong>in</strong>istratie Mart<strong>in</strong> Hoeijmakers le<strong>de</strong>nadm<strong>in</strong>istratie@homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

Outsite Mario van Megen outsite@homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

Owee (Outsite Festival) Mario van Megen festival@homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

Queer Dance Club Ad Schur<strong>in</strong>g queerdanceclub@homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

Verhuur Frank Koenen verhuur@homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

Voorlicht<strong>in</strong>g Juan Carlos voorlicht<strong>in</strong>g@homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

pag<strong>in</strong>a 3 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007


Fillumtip: PARK<br />

In <strong>de</strong> geweldige Amerikaanse<br />

lowbudget film<br />

‘Park’van Kurt Voelker<br />

met ijzersterke dialogen<br />

staan er tal van (voor<br />

amerikaanse begrippen<br />

best) omstre<strong>de</strong>n thema’s<br />

centraal, zoals nudisme,<br />

zelfmoord, homoseksualiteit,<br />

vreemdgaan en wraak.<br />

Bijna <strong>de</strong> hele film speelt<br />

zich af <strong>in</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

auto’s op een afgelegen<br />

parkeerplaats <strong>in</strong> een park.<br />

Door allerlei absur<strong>de</strong><br />

verwikkel<strong>in</strong>gen krijgen <strong>de</strong><br />

personen <strong>in</strong> <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

auto’s / busjes met<br />

elkaar te maken.<br />

Zo zitten er <strong>in</strong> een busje vier collega’s, twee mannen en twee<br />

vrouwen die <strong>in</strong> hun lunchpauze naar het park zijn gere<strong>de</strong>n met<br />

wat eten en dr<strong>in</strong>ken. <strong>De</strong> vrouwen waren <strong>in</strong> <strong>de</strong> veron<strong>de</strong>rstell<strong>in</strong>g<br />

dat ze aldaar zou<strong>de</strong>n picknikken, maar <strong>de</strong> mannen overtuigen ze<br />

<strong>in</strong> het busje te blijven. Daar beg<strong>in</strong>t <strong>de</strong> mooiste man van <strong>de</strong>ze film,<br />

gespeeld door Trent Ford, een overtuigend betoog over het feit<br />

dat kled<strong>in</strong>g dragen niet natuurlijk is. Hij gaat dan ook gewoon<br />

uit <strong>de</strong> kleren. Even later volgen <strong>de</strong> vrouwen ook. Op een gegeven<br />

moment blijkt dat <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re man homo is en het stiekem gewoon<br />

spannend v<strong>in</strong>dt om Trent naakt regelmatig naakt te zien en niet<br />

zozeer een nudist is.<br />

In een an<strong>de</strong>re auto zitten twee vrouwen die <strong>de</strong> man van een van<br />

hen bespie<strong>de</strong>n terwijl hij vreemd gaat. Terwijl hij druk bezig is,<br />

tapen <strong>de</strong> <strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls gemasker<strong>de</strong> vrouwen <strong>de</strong> auto dicht en slaan<br />

hem (<strong>de</strong> auto) aan diggelen. Tevre<strong>de</strong>n terug <strong>in</strong> hun eigen auto<br />

volgt <strong>de</strong> realisatie dat ze misschien bei<strong>de</strong>n of een van hen lesbisch<br />

zou<strong>de</strong>n kunnen zijn.<br />

Behalve <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> acteurs en actrices zit <strong>de</strong> film vooral goed <strong>in</strong><br />

elkaar door het fantastische script. Boeiend en humoristisch van<br />

beg<strong>in</strong> tot e<strong>in</strong>d!<br />

Al met al een erg leuke, goed <strong>in</strong> elkaar zitten<strong>de</strong> humoristische<br />

film die b<strong>in</strong>nenkort best wel eens op <strong>de</strong> woensdagavond gedraaid<br />

mag wor<strong>de</strong>n :-)<br />

pag<strong>in</strong>a 4 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007<br />

Marieau<br />

elmarieau.blogspot.com<br />

Songfestival:<br />

Overw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g met<br />

politieke impact<br />

Uit NRC-Han<strong>de</strong>lsblad van 14-05-07<br />

Tot <strong>de</strong> meest kwetsbare groepen <strong>in</strong> Servië behoren <strong>de</strong> Roma<br />

(zigeuners) en homoseksuelen. Maar s<strong>in</strong>ds het Songfestival is er<br />

nu dus ook het Servië van Marija Serifovic, <strong>de</strong> 23-jarige zangeres<br />

met wortels <strong>in</strong> <strong>de</strong> Roma-gemeenschap.<br />

<strong>De</strong> w<strong>in</strong>st werd <strong>in</strong> politieke z<strong>in</strong> meteen verzilverd <strong>in</strong> het Servische<br />

parlement, waar werd ge<strong>de</strong>batterd over het aftre<strong>de</strong>n van <strong>de</strong><br />

ultra-nationalistische parlementsvoorzitter Tomislav Nikolic die<br />

nog slechts vijf dagen <strong>in</strong> functie was. Nikolic zei vorige week dat<br />

Servië beter een Russische prov<strong>in</strong>cie dan lid van <strong>de</strong> EU kan zijn.<br />

Gisteren werd Marija’s w<strong>in</strong>st tegen Nikolic <strong>in</strong> stell<strong>in</strong>g gebracht.<br />

“Een anti-Europeaan als Nikolic kan niet meer, zeker nu we het<br />

Eurovisie hebben gewonnen,”zei parlementariër Nenad Canak.<br />

Al onze buurlan<strong>de</strong>n hebben ons het maximale aantal van twaalf<br />

punten gegeven, terwijl Nikolic’zogenaam<strong>de</strong> vrien<strong>de</strong>n <strong>in</strong> Rusland<br />

slechts vijf punten over had<strong>de</strong>n voor Marija.”<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> massale ontvangst van Marija, zondagnacht, zag Budimir<br />

Ivanisevic van het Servische Centrum voor Mensenrechten<br />

<strong>de</strong> vlaggen van <strong>de</strong> homobeweg<strong>in</strong>g wapperen. “Hoe onbedui<strong>de</strong>nd<br />

zo’n festival ook is,” zei Ivanisevic, “Marija’s w<strong>in</strong>st betekent veel<br />

voor <strong>de</strong> promotie van het <strong>de</strong>mocratische, hervorm<strong>in</strong>gsgez<strong>in</strong><strong>de</strong><br />

blok. Daarmee bereikt ze meer dan menig politicus hier vermag.”


Homo’s zijn se<strong>de</strong>rt <strong>de</strong> Mid<strong>de</strong>leeuwen regelmatig gediscrim<strong>in</strong>eerd,<br />

vervolgd, vermoord of vanwege <strong>de</strong> staat geëxecuteerd, simpel<br />

omdat moe<strong>de</strong>r natuur ons an<strong>de</strong>rs heeft gemaakt. In <strong>de</strong> vorige<br />

eeuw g<strong>in</strong>g dat <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland en an<strong>de</strong>re West-Europese lan<strong>de</strong>n een<br />

slag(je) geraff<strong>in</strong>eer<strong>de</strong>r dan ervoor. Pas vanaf <strong>de</strong> jaren ‘80 treedt,<br />

zeker <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland, een dui<strong>de</strong>lijke kenter<strong>in</strong>g op. Toen werd o.a.<br />

het liberale grondwetsartikel 1 opgenomen dat o.a. discrim<strong>in</strong>atie<br />

verbiedt op grond van seksuele geaardheid!<br />

Ne<strong>de</strong>rland zette <strong>de</strong> toon en <strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls zijn, voornamelijk pas <strong>de</strong><br />

afgelopen 2 <strong>de</strong>cennia, <strong>in</strong> <strong>de</strong> meeste West-Europese lan<strong>de</strong>n homo’s<br />

wettelijk <strong>in</strong> ie<strong>de</strong>r geval gelijkgeschakeld met <strong>de</strong> rest van <strong>de</strong> bevolk<strong>in</strong>g<br />

door het schrappen van alle discrim<strong>in</strong>eren<strong>de</strong> bepal<strong>in</strong>gen<br />

tegen homo’s, met als ultieme bekron<strong>in</strong>g ook <strong>de</strong> gelijkschakel<strong>in</strong>g<br />

van homo’s <strong>in</strong> het huwelijk resp. een tot het zelf<strong>de</strong> doel strekkend<br />

alternatief (homohuwelijk).<br />

Dat zoiets walgelijks als <strong>de</strong> eerste slacht<strong>in</strong>gen b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> homogemeenschap<br />

als gevolg van Hiv&Aids met alle gevolgen van dien<br />

hier aan bijgedragen heeft, noem ik dan maar voor het gemak<br />

even een geluk bij een ongeluk!<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Wereldoorlog gebeur<strong>de</strong> er trouwens iets<br />

nieuws: <strong>De</strong> staat, ergo <strong>de</strong> Duitsers, g<strong>in</strong>gen over tot het systematisch<br />

uitroeien van allen die niet <strong>in</strong> het perfectheidsplaatje van<br />

<strong>de</strong> Nazi-i<strong>de</strong>ologie paste. <strong>De</strong> Jo<strong>de</strong>n waren en zijn natuurlijk <strong>de</strong><br />

meest prom<strong>in</strong>ente groep slachtoffers, en daarnaast had je <strong>de</strong><br />

(geestelijk) gehandicapten, <strong>de</strong> zigeuners en <strong>de</strong> homo’s!!<br />

<strong>De</strong> ultieme vervolg<strong>in</strong>g van homo’s vond, net als bij die van <strong>de</strong><br />

jo<strong>de</strong>n, zigeuners en gehandicapten plaats. In <strong>de</strong> concentratiekampen<br />

moesten <strong>de</strong> homo’s roze driehoeken dragen. Want als je dacht<br />

dat homo’s eenmaal b<strong>in</strong>nen die kampen wel gelijk geschakeld<br />

wer<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> an<strong>de</strong>ren, neen... Ze wer<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re<br />

groepen zeer herkenbaar gemaakt. Hierdoor gebeur<strong>de</strong> het dat <strong>de</strong><br />

homo’s zelfs gediscrim<strong>in</strong>eerd, misbruikt, mishan<strong>de</strong>ld en voortijdig<br />

vermoord kon<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> an<strong>de</strong>ren <strong>in</strong> het kamp.<br />

Van <strong>de</strong> Voorzitter<br />

Do<strong>de</strong>nher<strong>de</strong>nk<strong>in</strong>g en <strong>de</strong> roze vrijheid!<br />

Een aantal jaren gele<strong>de</strong>n keek ik naar het verslag en <strong>de</strong><br />

berichtgev<strong>in</strong>g van 60 jaar Auschwitz-her<strong>de</strong>nk<strong>in</strong>g. Reger<strong>in</strong>gslei<strong>de</strong>rs<br />

en staatshoof<strong>de</strong>n van alle Europese lan<strong>de</strong>n waren er, alsme<strong>de</strong><br />

vertegenwoordigers van <strong>de</strong> systematisch vervolg<strong>de</strong> groepen. En u<br />

raadt het misschien al: tot mijn steeds ver<strong>de</strong>r groeien<strong>de</strong> verbijster<strong>in</strong>g<br />

werd er op geen enkel moment stilgestaan bij <strong>de</strong> systematisch<br />

vervolg<strong>de</strong> homo’s. Er was geen enkele vertegenwoordig<strong>in</strong>g,<br />

helemaal NIETS. Blijkbaar alsof die groep blijkbaar nooit bestaan<br />

heeft, althans zo voel<strong>de</strong> het! Ik was toen boos en teleurgesteld en<br />

voel<strong>de</strong> mij als homo enorm miskend.<br />

Vandaar dat ik het een prachtige traditie v<strong>in</strong>d dat <strong>de</strong> <strong>DWH</strong> niet<br />

alleen aanwezig is, maar ook <strong>de</strong>elneemt aan <strong>de</strong> Do<strong>de</strong>nher<strong>de</strong>nk<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> <strong>De</strong>lft. Dat is meer dan gepast als <strong>in</strong>directe nazaten van <strong>de</strong><br />

homo’s die tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Wereldoorlog wer<strong>de</strong>n vervolgd en<br />

omgebracht!!<br />

Als ik aan dat verle<strong>de</strong>n terug<strong>de</strong>nk en aan al <strong>de</strong> tranen, het zweet<br />

en het bloed dat vergoten is, niet alleen tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

Wereldoorlog, maar ook al ervoor en beslist ook nog erna, dan<br />

ben ik er steeds meer op gebrand mee te helpen niets kwijt te<br />

raken van <strong>de</strong> verworvenhe<strong>de</strong>n die we anno 2007 hebben en<br />

daar waar kan het ver<strong>de</strong>r te verbeteren. En juist nu moeten we<br />

constateren dat alles nog niet zo vanzelfsprekend is als het zou<br />

moeten zijn. Ook niet hier <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland en <strong>De</strong>lft. Het zal aan<br />

ons zijn om <strong>de</strong> fakkel van <strong>de</strong> roze vrijheid te koesteren,ver<strong>de</strong>r te<br />

dragen en door te geven, zodat die nooit meer uitgaat!<br />

Rob Vermeer.<br />

pag<strong>in</strong>a 5 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007


<strong>De</strong> Boekenhoek<br />

Trilogie jeugdboeken rond Oscar Wil<strong>de</strong>:<br />

schot <strong>in</strong> <strong>de</strong> roos<br />

Adrian Mayfield, een Engelse jongen van 16 die leeft aan het e<strong>in</strong>d van <strong>de</strong> negentien<strong>de</strong> eeuw <strong>in</strong> Lon<strong>de</strong>n,<br />

is <strong>de</strong> hoofdpersoon <strong>in</strong> <strong>de</strong> boeken van Floortje Zwigtman. Met haar keuze om Adrian een tijdgenoot van<br />

Oscar Wil<strong>de</strong> te laten zijn heeft Zwigtman een hele rijke bron aangeboord. Na “Schijnbeweg<strong>in</strong>gen” <strong>in</strong> 2005<br />

is beg<strong>in</strong> dit jaar het eveneens vuistdikke “Tegenspel” uitgekomen.<br />

pag<strong>in</strong>a 6 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007<br />

Ook dit boek is meeslepend geschreven en<br />

Adrian neemt ons mee met zijn belevenissen<br />

<strong>in</strong> het Victoriaanse Lon<strong>de</strong>n. Zijn werkgever,<br />

<strong>de</strong> kunstschil<strong>de</strong>r V<strong>in</strong>cent Farley, die Adrian <strong>in</strong>huurt als schil<strong>de</strong>rsmo<strong>de</strong>l,<br />

is bevriend met <strong>de</strong> “Purperen Hofhoud<strong>in</strong>g” rond Oscar Wil<strong>de</strong>.<br />

Achter zijn rug wordt hij door hen een beetje bespot omdat hij bangig<br />

en preuts is. Maar hij is moedig genoeg om, geld is er genoeg, wanneer<br />

het hem <strong>in</strong> <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rlijke won<strong>in</strong>g door zijn vervelen<strong>de</strong> broer te onaangenaam<br />

wordt, een eigen huis te kopen en dat te gaan bewonen. Dat<br />

opent mogelijkhe<strong>de</strong>n voor een romance tussen schil<strong>de</strong>r en mo<strong>de</strong>l.<br />

<strong>De</strong>ze geschie<strong>de</strong>nis speelt zich af ten tij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> geruchtmaken<strong>de</strong><br />

rechtszaak die Oscar Wil<strong>de</strong> aanspan<strong>de</strong> tegen <strong>de</strong> va<strong>de</strong>r van zijn gelief<strong>de</strong><br />

Bosie, Lord Queensberry. <strong>De</strong> aanloop tot <strong>de</strong> rechtszaak is wel wat<br />

langdradig en sommige critici v<strong>in</strong><strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> persoonlijkhe<strong>de</strong>n van <strong>de</strong><br />

hoofdpersonen niet goed uit <strong>de</strong> verf komen. Voor een jongensboek<br />

als dit is dat m.i. m<strong>in</strong><strong>de</strong>r bezwaarlijk omdat er <strong>de</strong> nodige spann<strong>in</strong>g en<br />

mooie scenes <strong>in</strong> het verschiet liggen.<br />

Het is bijzon<strong>de</strong>r dat een jeugdboek het homoseksuele leven van jongeren<br />

<strong>in</strong> een tijd dat je hier nog niet open over kon zijn uitgebreid<br />

beschrijft. Bijna terloops wor<strong>de</strong>n we bijgepraat over <strong>de</strong> homogeschie<strong>de</strong>nis<br />

rond <strong>de</strong> vorige eeuwwissel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het Victoriaanse Lon<strong>de</strong>n. <strong>De</strong><br />

hoofdpersonen, Oscar Wil<strong>de</strong>, Aubry Beardsley en an<strong>de</strong>ren horen bij<br />

<strong>de</strong> beroem<strong>de</strong> mannen die “ook zo” waren en die we natuurlijk vroeger<br />

of later allemaal moeten leren kennen. Of <strong>in</strong> ie<strong>de</strong>r geval moeten we<br />

toch van ze gehoord hebben. Zwigtmans boek Schijnbeweg<strong>in</strong>gen werd<br />

bekroond met <strong>de</strong> Gou<strong>de</strong>n Uil Jeugdliteratuurprijs en met <strong>de</strong> Gou<strong>de</strong>n<br />

Zoen.<br />

Het lijkt er op dat <strong>de</strong> schrijfster zelf verbaasd is over haar rijke bron, want het boekje Kersenbloed, dat kort na Tegenspel uitkwam,<br />

gaat over <strong>de</strong> jeugd van V<strong>in</strong>cent Farley. We zien al uit naar nog meer leerzame en goed leesbare boeken over <strong>de</strong>ze zo <strong>in</strong>teressante<br />

avonturen.<br />

Eric


Owee Festival 2007:<br />

<strong>De</strong>lft Pri<strong>de</strong><br />

Op het moment van schrijven zijn wij, Mario, Marcel,<br />

Maarten en Dirk-Jan, net van start gegaan als kersverse<br />

festivalcommissie. Ondanks het feit dat wij pas twee weken<br />

aan <strong>de</strong> slag zijn, zijn er al behoorlijk wat i<strong>de</strong>eën gevormd<br />

om <strong>de</strong> owee tot een succes te maken. <strong>De</strong> slogan van het<br />

festival zal “<strong>De</strong>lft Pri<strong>de</strong>” zijn. Gezien het feit dat het owee<br />

bestuur als slogan voor <strong>de</strong> hele owee “<strong>De</strong>lftse Trots” koos,<br />

was dit nauwelijks een punt van discussie.<br />

Hoewel het programma nog niet <strong>de</strong>f<strong>in</strong>itief is en <strong>de</strong> haalbaarheid<br />

ervan nog moet wor<strong>de</strong>n getoetst, kan ik wel al<br />

een kle<strong>in</strong> tipje van <strong>de</strong> sluier oplichten. Zo zal er ruimte zijn<br />

voor een SOAvond, homo twister, cabaret, een sw<strong>in</strong>gen<strong>de</strong><br />

foute act, een openluchtbioscoop, b<strong>in</strong>go. Ook is er het i<strong>de</strong>e<br />

voor het organiseren van een stille disco. <strong>De</strong> stille disco is<br />

op dit moment een vrij nieuw en hot fenomeen. Het stille<br />

zit er<strong>in</strong> dat <strong>de</strong> muziek op <strong>de</strong> dansvloer wordt beluisterd via<br />

koptelefoons, <strong>in</strong> plaats van via schallen<strong>de</strong> speakers. Zelf<br />

ben ik twee keer bij een stille discotheek geweest en ik kan<br />

vertellen dat het een succes is.<br />

Met <strong>de</strong>ze en tal van an<strong>de</strong>re activiteiten willen wij laten zien<br />

wat onze verenig<strong>in</strong>g te bie<strong>de</strong>n heeft, zowel op het gebied<br />

van gezelligheid als op maatschappelijk gebied. Mensen<br />

betrekken en het creëren van een positief imago zien wij<br />

als belangrijkste doel. Het aantrekken van nieuwe le<strong>de</strong>n<br />

is belangrijk, maar is iets wat wij niet als maatstaf willen<br />

nemen voor het slagen van <strong>de</strong> owee. Pas maan<strong>de</strong>n later zal,<br />

bijvoorbeeld door het aantal nieuwe kennismak<strong>in</strong>gsgroepaanmeld<strong>in</strong>gen,<br />

blijken of <strong>de</strong> owee hier<strong>in</strong> succesvol is geweest.<br />

Ten slotte kan ik verklappen dat er een pre-owee avond<br />

gehou<strong>de</strong>n zal wor<strong>de</strong>n, voor Outsite op don<strong>de</strong>rdag 7 juni<br />

en <strong>de</strong> <strong>DWH</strong> op vrijdag 8 juni. Op <strong>de</strong>ze avond presenteren<br />

wij het programma van <strong>de</strong> owee, <strong>de</strong> owee kled<strong>in</strong>g en <strong>de</strong><br />

layout van <strong>de</strong> flyer. Wees erbij, want dit is ook het moment<br />

waarop een begerenswaardig owee outfit kan wor<strong>de</strong>n gepast<br />

en besteld. Er zal <strong>de</strong> keuze zijn uit dwh en outsite kled<strong>in</strong>g,<br />

<strong>de</strong>ze zal echter wel uniform roze zijn en voorzien van een<br />

zelf<strong>de</strong> type opdruk. Graag zien wij jullie allen terug op een<br />

van <strong>de</strong>ze avon<strong>de</strong>n.<br />

Namens <strong>de</strong> festivalcommissie,<br />

Dirk-Jan <strong>De</strong>kker<br />

festival@homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

pag<strong>in</strong>a 7 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007


Dutch Bloggies 2007<br />

Femme met homoseksuele bodyguards<br />

Door een oproep op haar site en tal van mailtjes naar al haar<br />

familie, vrien<strong>de</strong>n en vriend<strong>in</strong>nen, was Ellen er<strong>in</strong> geslaagd voldoen<strong>de</strong><br />

stemmen te krijgen om haar weblog genom<strong>in</strong>eerd te<br />

laten wor<strong>de</strong>n tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Dutch Bloggies, ofwel <strong>de</strong> verkiez<strong>in</strong>g<br />

van beste weblogs <strong>in</strong> verschillen<strong>de</strong> categorieën.<br />

Haar Zeepvrij.NL dong mee <strong>in</strong> <strong>de</strong> categorie ‘Beste Persoonlijke<br />

Weblog’.<br />

Gi<strong>de</strong>on Roggeveen (beroemd<br />

van Voornu.nl) en<br />

on<strong>de</strong>rgeteken<strong>de</strong> zou<strong>de</strong>n haar<br />

vergezellen naar dit groots<br />

aangekondig<strong>de</strong> festijn. Omdat<br />

we bei<strong>de</strong>n bekend willen<br />

wor<strong>de</strong>n als we later groot<br />

zijn, had<strong>de</strong>n we het plan om<br />

<strong>de</strong>ze avond goed op te vallen.<br />

‘t Is toch niet niks, zo’n nationale<br />

verkiez<strong>in</strong>g. Twee weken<br />

voor het feest kwamen we<br />

op het i<strong>de</strong>e om ons te gaan<br />

verkle<strong>de</strong>n als Ellens homoseksuele<br />

bodyguards; allebei<br />

<strong>in</strong> pak, bezonnebrild, berozestropdast<br />

en belippenstift.<br />

Aldus geschied<strong>de</strong>. Vooral<br />

aan het beg<strong>in</strong> van <strong>de</strong> avond<br />

zaten we erg goed <strong>in</strong> onze<br />

rollen; Ellen <strong>de</strong>ed het regel-<br />

en praatwerk. Wij s<strong>in</strong>gel<strong>de</strong>n<br />

constant om haar heen en<br />

wissel<strong>de</strong>n af en toe wat blikken.<br />

Een grappig gesprek met<br />

<strong>de</strong> weblogster van womannextdoor.nl<br />

g<strong>in</strong>g ongeveer als<br />

volgt:<br />

“Wat doen die mannen achter<br />

je?”<br />

“Dat zijn mijn bodyguards,”<br />

zei Ellen trots.<br />

“Waar heb je die dan voor nodig?” vroeg ze met grote ogen.<br />

“Om <strong>de</strong> fans bij me vandaan te hou<strong>de</strong>n,” vertel<strong>de</strong> Ellebel uitleggend.<br />

“Heb je er zoveel dan?” vroeg <strong>de</strong> <strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls nog verbaas<strong>de</strong>re<br />

buurvrouw. En zo g<strong>in</strong>g het gesprek nog even heel serieus<br />

ver<strong>de</strong>r.<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> supergelikte presentatie (not!) <strong>in</strong> het Atrium van<br />

<strong>De</strong>n Haag zat Ellen helemaal vooraan. Wij ston<strong>de</strong>n er met<br />

serieuze blikken omheen, constant om ons heen kijkend en<br />

alert op alles wat belangrijk voor ons was (vooral dus cameralui<br />

en fotografen). Van <strong>de</strong> show zelf hebben we we<strong>in</strong>ig<br />

meegekregen; meestal zat of ston<strong>de</strong>n we met <strong>de</strong> rug richt<strong>in</strong>g<br />

het podium.<br />

Het ongelooflijk diepgaan<strong>de</strong> <strong>in</strong>terview met Rutger van Geen-<br />

Stijl.TV was ook erg grappig.<br />

pag<strong>in</strong>a 8 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007<br />

Geenstijl.nl herkent FapFap meisje niet.<br />

“Hoe heet je weblog?”<br />

“Weblog waar niemand op zit te wachten”<br />

“Ja maar hoe heet ie?”<br />

“Dat is <strong>de</strong> naam van mijn weblog.”<br />

“O. Leuke naam. Heb je veel bezoekers?”<br />

“Eigenlijk alleen mijn moe<strong>de</strong>r.”<br />

Het viel ons lijfwachten nogal<br />

tegen dat Rutger Ellen niet<br />

herken<strong>de</strong> van haar FapFap<br />

actie, waar ze nog geen twee<br />

weken daarvoor beeldvullend<br />

op <strong>de</strong> GeenStijl frontpage<br />

schitter<strong>de</strong>.<br />

Een an<strong>de</strong>re allermerkwaardigste<br />

gebeurtenis die avond was<br />

dat tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> sessie<br />

lippenstiften (voorheen had<strong>de</strong>n<br />

we glitterlipstick en we<br />

wil<strong>de</strong>n nu aan <strong>de</strong> knalro<strong>de</strong>)<br />

plotsel<strong>in</strong>g het licht van <strong>de</strong><br />

herentoilet onherroepelijk<br />

uitg<strong>in</strong>g. Zelf vermoed ik dat<br />

we zijn gespot door ofwel een<br />

homofobe of homolieven<strong>de</strong><br />

bewaker die het licht voor<br />

ons uit<strong>de</strong>ed. Òf hij dacht:<br />

“Bah homo’s; ze mogen hier<br />

niet zo aanstootgevend zijn met<br />

die lippenstift van ze!” Òf hij<br />

dacht: “Hee homo’s, die zitten<br />

vast op een dark-room te wachten.”<br />

Uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk lukte het<br />

ook zon<strong>de</strong>r spiegel.<br />

We zijn later op <strong>de</strong> avond<br />

nog met <strong>de</strong> mei<strong>de</strong>n van Halal<br />

op <strong>de</strong> foto geweest, we zijn<br />

prachtig gefotografeerd door<br />

Geert van geertfotografeert.nl<br />

en nog veel meer bloggen<strong>de</strong> figuren. Uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk heb ik foto’s<br />

en filmpjes van onze ‘act’ terug kunnen v<strong>in</strong><strong>de</strong>n op 15 websites.<br />

Zie rondom dit artikel een selectie ervan.<br />

Mario van Megen<br />

www.elmarieau.blogspot.com


<strong>De</strong> afgelopen maan<strong>de</strong>n heeft er, als gevolg van een motie van <strong>de</strong><br />

VVD <strong>in</strong> <strong>de</strong> gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, een verwoe<strong>de</strong><br />

discussie plaatsgevon<strong>de</strong>n rond <strong>de</strong> Homo Ontmoet<strong>in</strong>g Plek<br />

(<strong>HOP</strong>) <strong>De</strong> <strong>Ruyven</strong> langs <strong>de</strong> A13. <strong>De</strong> VVD-fractie vond dat het<br />

College van Burgemeester & Wethou<strong>de</strong>rs maatregelen moest nemen<br />

om <strong>de</strong> vermeen<strong>de</strong> overlast voor <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>laars op <strong>De</strong> <strong>Ruyven</strong><br />

tot het m<strong>in</strong>imum te beperken als gevolg van het feit dat, <strong>in</strong> hun<br />

ogen, <strong>de</strong> elkaar daar ontmoeten<strong>de</strong> homo- en biseksuele mannen<br />

nogal aanstootgevend bezig waren. <strong>De</strong> openbare or<strong>de</strong> werd<br />

volgens hun bedreigd!<br />

Om een lang, en bij velen <strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls bekend, verhaal kort te<br />

hou<strong>de</strong>n, is op 29 maart jl. een gepland uitvoer<strong>in</strong>gsvoorstel van<br />

<strong>de</strong>ze motie door <strong>de</strong> burgemeester van <strong>de</strong> raadsagenda afgevoerd.<br />

Hij realiseer<strong>de</strong> zich nog net bijtijds dat <strong>de</strong> hogere overhe<strong>de</strong>n, zoals<br />

<strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cie en gewest Haaglan<strong>de</strong>n, niet mee wil<strong>de</strong>n werken.<br />

Ook bleek hij zijn maatregelen niet goed te hebben doorgenomen<br />

op haalbaarheid met het Openbaar M<strong>in</strong>isterie en an<strong>de</strong>ren en dat<br />

ze dus uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk elke realiteitswaar<strong>de</strong> ontbeer<strong>de</strong>n.<br />

<strong>De</strong> <strong>DWH</strong> heeft, als <strong>de</strong> belangrijkste vertegenwoordiger van <strong>de</strong><br />

homo’s <strong>in</strong>/voor onze regio, voorafgaan<strong>de</strong> hieraan, via pers en een<br />

schriftelijke <strong>in</strong>breng naar <strong>de</strong> raad toe, dui<strong>de</strong>lijk laten weten hoe<br />

zij daarover dacht. Ook hebben wij toen we<strong>de</strong>rom aangebo<strong>de</strong>n<br />

bereid te zijn met <strong>de</strong> gemeente te overleggen hoe e.e.a. <strong>in</strong> misschien<br />

betere en meer aanvaardbare kanalen te lei<strong>de</strong>n zou kunnen<br />

zijn. Op onze website v<strong>in</strong><strong>de</strong>n jullie on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> rubriek “nieuws”<br />

precies wat wij als bestuur <strong>de</strong> raad hebben toegezon<strong>de</strong>n!<br />

Als gevolg hiervan <strong>de</strong>el<strong>de</strong> <strong>de</strong> burgemeester vorige maand <strong>de</strong><br />

raad mee dat hij er geen brood (meer) <strong>in</strong> zag om nog met een<br />

uitwerk<strong>in</strong>gsvoorstel van <strong>de</strong>ze VVD-motie te komen, omdat ook<br />

het Openbaar M<strong>in</strong>isterie geen me<strong>de</strong>werk<strong>in</strong>g wil<strong>de</strong> verlenen bij<br />

<strong>de</strong> handhav<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> te nemen maatregelen. Het OM stel<strong>de</strong> dat<br />

daar volgens hen het nut en <strong>de</strong> noodzaak voor ontbrak plus dat<br />

het alleen maar tot verplaats<strong>in</strong>g van het vermeen<strong>de</strong> probleem zou<br />

lei<strong>de</strong>n. Volgens het OM zou er dus niks mee bereikt wor<strong>de</strong>n en al<br />

helemaal niet afgezet tegenover die vermeen<strong>de</strong> overlast.<br />

<strong>De</strong> burgemeester, ziend dat er eigenlijk geen verantwoor<strong>de</strong><br />

maatregelen te nemen waren die effect zou<strong>de</strong>n kunnen sorteren,<br />

haakte dus terecht af en <strong>de</strong>el<strong>de</strong> <strong>de</strong> raad mee niet meer met een<br />

voorstel te zullen komen.<br />

<strong>HOP</strong> <strong>De</strong> <strong>Ruyven</strong><br />

Nieuwe regionale soap<br />

Een meer<strong>de</strong>rheid van <strong>de</strong> raad van Pijnacker-Nootdorp, on<strong>de</strong>r<br />

aanvoer<strong>in</strong>g van we<strong>de</strong>rom <strong>de</strong> VVD, nam met <strong>de</strong> gemotiveer<strong>de</strong><br />

verklar<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> burgemeester geen genoegen. Zij heeft vervolgens<br />

voor elkaar gekregen dat <strong>de</strong> raad alsnog <strong>in</strong> meer<strong>de</strong>rheid <strong>de</strong><br />

burgemeester heeft opgedragen toch met voorstellen te komen<br />

om aan hun eer<strong>de</strong>re motie <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g te geven!<br />

Het vervolg van <strong>de</strong> <strong>De</strong> <strong>Ruyven</strong> soap komt er ongetwijfeld aan,<br />

maar het vermoe<strong>de</strong>n is dat <strong>de</strong>ze soap vroegtijdig aan z’n zomervakantie<br />

is begonnen!<br />

Voorlopige nabeschouw<strong>in</strong>g:<br />

’t Is maar waar je je druk over maakt natuurlijk. En tja, <strong>de</strong> ene<br />

VVD is <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re niet. Gelukkig maar. Dat is ook dui<strong>de</strong>lijk met<br />

<strong>de</strong>ze te makkelijke en populistische motie! Het feit dat ik dit<br />

populistisch noem is, omdat het goedkoop politiek bedrijven is,<br />

over <strong>de</strong> ruggen van <strong>de</strong> homo- en biseksuele mannen. Men wil<br />

willens en wetens niet stilstaan bij het waarom het fenomeen van<br />

Homo Ontmoet<strong>in</strong>gs Plekken überhaupt bestaat. Daarnaast komt<br />

het ook voor, hoe gek het ook kl<strong>in</strong>kt, dat klagers het soms ook<br />

opzoeken. Zo is er <strong>in</strong> geval van <strong>De</strong> <strong>Ruyven</strong> geen navraag bij politie<br />

en OM gedaan. Dat ze op die goedkope manier hun rechts<br />

naïeve achterban probeert te bedienen en <strong>de</strong> homo’s een daarvoor<br />

niet al te moeilijke doelgroep lijken te vormen. <strong>De</strong>ze VVD-fractie<br />

is aardig bezig zich knap klem te zetten! Maar hierdoor kan ze het<br />

an<strong>de</strong>ren (o.a. overige politieke partijen, <strong>de</strong> burgemeester en <strong>de</strong><br />

homogemeenschap) nog wel eens bijzon<strong>de</strong>r moeilijk maken<br />

tene<strong>in</strong><strong>de</strong> te voorkomen dat ze afgaat. Dus het wordt voor ie<strong>de</strong>reen<br />

goed opletten geblazen!!<br />

“<strong>De</strong> vrijheid van <strong>de</strong> een gaat zover tot die die van <strong>de</strong> an<strong>de</strong>r<br />

schaadt” is een van <strong>de</strong> lijfspreuken van <strong>de</strong> VVD. Het zou eens<br />

goed zijn als <strong>de</strong> VVD-fractie van Pijnacker-Nootdorp daar weer<br />

eens aan terug zou gaan <strong>de</strong>nken. Ongetwijfeld zullen ze dan tot<br />

<strong>de</strong> zelf<strong>de</strong> conclusie moeten komen als <strong>de</strong>ze VVD-er: Je gaat niet<br />

met je volle verstand met een kanon op een mug schieten!<br />

<strong>De</strong> <strong>DWH</strong> is en blijft tenm<strong>in</strong>ste bereid te allen tij<strong>de</strong> met ie<strong>de</strong>reen<br />

te praten!!<br />

Rob Vermeer,<br />

Voorzitter <strong>DWH</strong> en<br />

Oud VVD-wethou<strong>de</strong>r<br />

pag<strong>in</strong>a 9 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007


Heaven is a place on earth.<br />

pag<strong>in</strong>a 10 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007<br />

Twee dagen na Hemelvaart, op 19 mei 2007, organiseert Homosportverenig<strong>in</strong>g<br />

Roze Blok <strong>De</strong>lft een spetteren<strong>de</strong> Gay party <strong>in</strong><br />

Grand Café Ver<strong>de</strong>rop <strong>in</strong> <strong>De</strong>lft. Sportieve mannen en vrouwen uit<br />

België, Duitsland, Engeland, Ne<strong>de</strong>rland, Frankrijk, Zwitserland,<br />

Italië (en wie weet welke an<strong>de</strong>re nationaliteiten zich nog aanmel<strong>de</strong>n)<br />

blazen stoom af na een dag sporten <strong>in</strong> het ka<strong>de</strong>r van het<br />

Internationale badm<strong>in</strong>ton- en tennistournooi van het Roze Blok<br />

<strong>De</strong>lft.<br />

<strong>De</strong> muziek wordt verzorgd door DJ Paul (bekend van <strong>de</strong> P<strong>in</strong>k<br />

Parties <strong>in</strong> Maastricht) en Janet draaien god<strong>de</strong>lijke muziek.<br />

Kaarten kosten 7,50 euro aan <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur, en zijn verkrijgbaar <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> voorverkoop voor 6,- euro via on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> adressen of door<br />

reserver<strong>in</strong>g en vooruitbetal<strong>in</strong>g via badm<strong>in</strong>ton@rozeblok.nl. Zorg<br />

ervoor dat je verzekerd ben van een kaartje <strong>in</strong> <strong>de</strong> voorverkoop,<br />

want er is maar een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar.<br />

Gay Heaven Party (21.00-3.00 uur)<br />

Locatie: Grand Café Ver<strong>de</strong>rop, Westvest 9 te <strong>De</strong>lft<br />

Ticket : 6 Euro <strong>in</strong> <strong>de</strong> voorverkoop 7,5 Euro aan <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur<br />

DJ: Paul en Janet<br />

Voorverkoop adressen:<br />

Grand Café Ver<strong>de</strong>rop, Westvest 9<br />

<strong>DWH</strong>, Lange Geer 22<br />

Meer <strong>in</strong>formatie op rozeblok.nl/heaven/party


<strong>Mannen</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Knop</strong> 2007:<br />

Duitse punkrock en <strong>De</strong>lftse blokfluitmelodietjes<br />

<strong>De</strong> poster met <strong>de</strong> ontluiken<strong>de</strong> jongeman heeft vanavond<br />

dui<strong>de</strong>lijk zijn vruchten afgeworpen. Het is vrijdagavond 13<br />

april en ik sta omr<strong>in</strong>gd tussen een fl<strong>in</strong>ke groep gezellige <strong>DWH</strong>koppen<br />

en een verrassend grote hoeveelheid nieuwe gezichten.<br />

Een evenement zoals vanavond trekt altijd wat extra publiek en<br />

dat v<strong>in</strong>d ik wel gezellig. <strong>De</strong> naam van het evenement is me even<br />

ontschoten, iets met bloeien geloof ik. Maar dan zie ik <strong>de</strong> poster<br />

weer die mij hier vanavond naar toe heeft gelokt. Ik lees: “<strong>Mannen</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> knop.”<br />

Ik zeg wat vrien<strong>de</strong>n gedag, bestel een rondje bier en zoek een<br />

mooi plekje om straks het spektakel goed te kunnen aanschouwen.<br />

Claudia <strong>de</strong> Breij en haar Showboat doen via het grote scherm<br />

het voorprogramma, maar daar geven maar we<strong>in</strong>ig mensen<br />

aandacht aan. Na een halfuurtje vaart Claudia af en treed Ad<br />

het podium op. Hij vertelt vol trots en enthousiasme dat hij blij<br />

is met <strong>de</strong> grote opkomst van het publiek en vervolgens geeft hij<br />

aan hoe het programma er vanavond uit gaat zien. Als hij klaar<br />

is conclu<strong>de</strong>er ik dat het vanavond zal variëren van har<strong>de</strong> Duitse<br />

punkrock tot lieve <strong>De</strong>lftse blokfluitmelodietjes.<br />

Als eerste komt <strong>de</strong> gelegenheidsformatie Dikke Bertha. Ze knallen<br />

er gelijk goed <strong>in</strong> met snoeihar<strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>gen van Duitse<br />

nummers die me erg bekend voorkomen, N<strong>in</strong>a Hagen of iets <strong>in</strong><br />

die geest. <strong>De</strong> mannen van <strong>de</strong> band komen <strong>in</strong> een rap tempo uit<br />

<strong>de</strong> knop en gaan vervolgens volledig uit hun dak. Na elk nummer<br />

blijkt dat het publiek het goed kan waar<strong>de</strong>ren en volgt er een<br />

luid applaus.<br />

Vlak voordat Michel het podium op gaat, krijg ik zijn camera <strong>in</strong><br />

mijn han<strong>de</strong>n gestopt en vraagt hij me: “Zou jij wat foto’s willen<br />

maken als ik zo meteen on stage ben?”. En dat wil ik natuurlijk<br />

wel. Zodra ik zijn -<strong>de</strong>ze-knopjes-doen-dit- heb aangehoord stapt<br />

hij het podium op. Een beetje wiebelend van het ene been op het<br />

an<strong>de</strong>re vertelt hij dat het eerste nummer “Gek Op Jou” gaat over<br />

een onbeantwoor<strong>de</strong> lief<strong>de</strong> waarbij nog wel vriendschap is. Het<br />

nummer is lekker licht en luchtig en op het moment dat Michel<br />

zijn blokfluit tevoorschijn haalt word het ook nog eens zeer<br />

hilarisch. Het publiek ligt <strong>in</strong> een <strong>de</strong>uk en juicht hem toe.<br />

<strong>De</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> act wordt<br />

gevormd door een<br />

duo. Michel en Mario<br />

z<strong>in</strong>gen en acteren:<br />

“Kom Uit <strong>De</strong> Kast”.<br />

Michel laat Mario<br />

weten dat het misschien<br />

wel makkelijk<br />

lijkt zo met een<br />

vriend<strong>in</strong>, maar dat het<br />

hier <strong>in</strong> <strong>de</strong> scene veel<br />

gezelliger is. Mario’s<br />

blikken gaan van verlegen<br />

naar verbaasd en<br />

heel voorzichtig komt<br />

er zekere <strong>in</strong>teresse. Als<br />

Michel z<strong>in</strong>gt: “Het<br />

is hier veel gezon<strong>de</strong>r,<br />

niks geen gedon<strong>de</strong>r”, gaat Mario’s kast<strong>de</strong>ur op een kier en sw<strong>in</strong>gt<br />

Michel zijn laatste troefkaart te voorschijn. Hij wijst op het publiek<br />

en z<strong>in</strong>gt: “Moet je die mannen zien met elkaar. Die maken<br />

voor jou een mooi gebaar!” Vanaf dat moment is Mario niet meer<br />

te stoppen. Hij komt uit <strong>de</strong> kast, gooit zijn handtasje om zijn<br />

schou<strong>de</strong>r, stift zijn lippen en stort zich uitgelaten <strong>in</strong> het publiek.<br />

Na een kle<strong>in</strong>e pauze komt <strong>de</strong> band Dikke Bertha weer op het<br />

podium. Ze schud<strong>de</strong>n gelijk <strong>de</strong> boel weer fl<strong>in</strong>k wakker en een<br />

aantal fans zijn vooraan gestaan en z<strong>in</strong>gen uit volle borst mee. Op<br />

een gegeven moment komt Ad het podium op. Hij kondigt aan<br />

dat hij samen met <strong>de</strong> band een nummer van het Flikkertheater uit<br />

beg<strong>in</strong> jaren tachtig met ze gaat z<strong>in</strong>gen. Hij vist zijn neuspierc<strong>in</strong>g<br />

uit zijn broekzak, haalt hem door zijn neus en geeft aan dat hij<br />

er nu helemaal klaar voor is. Het is een enorm energiek en heftig<br />

nummer waarvan <strong>de</strong> tekst ook nog eens razendsnel wordt gezongen.<br />

Het lied is dan ook voorbij voordat wij, en Ad zelf, er erg <strong>in</strong><br />

hebben. Twee vrouwelijk fans schreeuwen hem na afloop dan ook<br />

gelijk toe: “Nog een keer! Nog een keer!”. Ad draait er zijn hand<br />

niet voor om knalt het hele nummer met het zelf<strong>de</strong> temperament<br />

er nog een keertje uit.<br />

pag<strong>in</strong>a 11 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007


<strong>De</strong> live acts zijn hiermee afgelopen, maar op het vi<strong>de</strong>oscherm<br />

komen nu <strong>de</strong> korte filmpjes van Ellen Wieman. Zelf schijnt ze<br />

op een van <strong>de</strong> Wad<strong>de</strong>neilan<strong>de</strong>n te zitten, maar ze wil ons vanavond<br />

toch wat van haar kunsten laten zien. <strong>De</strong> meeste filmpjes<br />

duren enkele m<strong>in</strong>uten en bevatten humor en / of een boodschap.<br />

Zo komen er filmpjes voorbij ter promotie van <strong>de</strong> Rotterdamse<br />

museumnacht, eentje met overdrijven<strong>de</strong> wolken waarbij we<br />

luisteren naar het antwoordapparaat van God en een an<strong>de</strong>re over<br />

het 1-jarige jubileum van haar “Weblog Waar Niemand Op Zit<br />

Te Wachten” (red: www.zeepvrij.nl). In dit verjaardagsfilmpje bakt<br />

ze, on<strong>de</strong>rbegeleid<strong>in</strong>g van Fred Astaire’s Cheeck To Cheeck, een<br />

taart en vervolgens serveert ze die aan een stuk of tien knuffelberen.<br />

Wie daar op zat te wachten? Geen i<strong>de</strong>e, maar toch.<br />

<strong>De</strong> avond is <strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls allang voorbij, maar <strong>de</strong> nacht is net begonnen.<br />

Het is nog steeds plezierig druk en ie<strong>de</strong>reen is met elkaar aan<br />

<strong>de</strong> klets en er wordt fl<strong>in</strong>k op los geproost. <strong>De</strong> barman werkt zich<br />

een slag <strong>in</strong> <strong>de</strong> rondte en heeft het zweet ongetwijfeld <strong>in</strong> <strong>de</strong> bilnaad<br />

staan.<br />

<strong>De</strong> knoppen zijn uitgekomen, ze hebben prachtig gebloeid en<br />

ie<strong>de</strong>reen heeft er van genoten. Helaas zijn <strong>de</strong> eerste blaadjes al wel<br />

uitgevallen, maar ik heb er goe<strong>de</strong> hoop op dat er voor <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

keer al weer nieuwe bollen zijn gepoot. Toch?<br />

Job Hulshoff<br />

pag<strong>in</strong>a 12 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007<br />

Beachvolleybal toernooi<br />

Camp P<strong>in</strong>k: Xedition<br />

9, 10, 11, 12 augustus 2007<br />

’s Gravenzan<strong>de</strong>/Hoek van Holland<br />

Toernooi<br />

Het Roze Blok organiseert voor <strong>de</strong> 10<strong>de</strong> keer Camp P<strong>in</strong>k: hét<br />

homo-beachvolleybal toernooi van Europa. Ditmaal omgedoopt<br />

tot Xedition. Van 9 t/m 12 augustus zullen op het strand van<br />

‘s Gravenzan<strong>de</strong> zo’n 300 <strong>de</strong>elnemers afkomen op een weekend<br />

vol sport, zee, strand en plezier. Diverse festiviteiten tij<strong>de</strong>ns<br />

dit lange weekend zullen het toernooi een feestelijk jubileumt<strong>in</strong>tje<br />

geven en an<strong>de</strong>rs dan afgelopen jaren zal <strong>de</strong> competitie twee<br />

dagen duren (vrijdag en zaterdag). Ge<strong>in</strong>teresseer<strong>de</strong>n kunnen zich<br />

<strong>in</strong>schrijven op <strong>de</strong> niveau’s A (2x2), B (3x3) en C (4x4).<br />

Camp P<strong>in</strong>k<br />

Om het <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemers makkelijk te maken zich tussen veld<br />

en bed te begeven, is een roze camp<strong>in</strong>g <strong>in</strong>gericht <strong>in</strong> Hoek van<br />

Holland <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt van het strand en <strong>de</strong> volleybalvel<strong>de</strong>n. Alle<br />

<strong>de</strong>elnemers kunnen daar hun tent opzetten. Mensen die liever<br />

niet <strong>in</strong> <strong>de</strong> buitenlucht slapen, kunnen op <strong>de</strong> website van het Roze<br />

Blok terecht voor adressen van hotels of vakantiehuisjes.<br />

Programma<br />

9 aug ontvangst<br />

10 aug competitie (voorron<strong>de</strong>s) en avondprogramma<br />

11 aug competitie (f<strong>in</strong>ales) en avondprogramma met<br />

feest Xedition<br />

12 aug afsluiten<strong>de</strong> brunch<br />

Inschrijv<strong>in</strong>g<br />

<strong>De</strong>elnemers kunnen zich vanaf 15 mei <strong>in</strong>schrijven en meer <strong>in</strong>fomatie<br />

v<strong>in</strong><strong>de</strong>n op www.rozeblok.nl/xedition<br />

Roze Blok<br />

Het Roze Blok neemt <strong>de</strong>el aan diverse toernooien <strong>in</strong> b<strong>in</strong>nen- &<br />

buitenland. Onlangs hebben we het toernooi van Gron<strong>in</strong>gen gewonnen,<br />

b<strong>in</strong>nenkort sturen we een afvaardig<strong>in</strong>g naar Antwerpen<br />

en Madrid.<br />

Drie volleybalteams doen daarnaast mee aan <strong>de</strong> Beneluxcompetitie.<br />

Het eerste team is onlangs voor <strong>de</strong> vier<strong>de</strong> keer op rij<br />

kampioen gewor<strong>de</strong>n.


Gaypri<strong>de</strong> <strong>in</strong> Thailand<br />

Toen ik <strong>in</strong> maart aan het ‘uitwaaien’ was <strong>in</strong> Thailand en <strong>de</strong> Filippijnen<br />

na het overlij<strong>de</strong>n van mijn moe<strong>de</strong>r ben ik voor het eerst<br />

re<strong>de</strong>lijk goed <strong>in</strong> aanrak<strong>in</strong>g gekomen met het homoleven <strong>in</strong> bei<strong>de</strong><br />

lan<strong>de</strong>n. Een ervar<strong>in</strong>g die ik niet graag had gemist!<br />

Wat mij het meeste opviel <strong>in</strong> Thailand was dat ie<strong>de</strong>reen, overal<br />

waar ik als westerl<strong>in</strong>g kwam, gewoon was wie hij of zij was.<br />

Natuurlijk heb je ook daar gaybars en -disco’s, maar zo ont<strong>de</strong>kte<br />

ik al gauw gaat men daar heen om met name buitenlan<strong>de</strong>rs te<br />

ontmoeten en om zeker te weten dat diegene die er zijn ook<br />

<strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad homo zijn. Daarnaast zag ik dat <strong>de</strong> ‘lokale’ homo’s net<br />

zo vrolijk (en vaak zelfs) naar an<strong>de</strong>re plekken gaan, maar dan wel<br />

met twee of meer. Dat daar dan geen enkele aanstoot aan wordt<br />

genomen zegt al erg veel. Overal waar ik keek kon ie<strong>de</strong>reen dus<br />

zijn die hij wil<strong>de</strong> zijn, die hij of zij was!<br />

Zo beland<strong>de</strong> ik verschillen<strong>de</strong> keren met een aantal Thaise vrien<strong>de</strong>n<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> Galaxy, een grote discotheek <strong>in</strong> Patong Phuket waar<br />

eigenlijk alleen maar Thai komen met zo af en toe een verdwaal<strong>de</strong><br />

westerl<strong>in</strong>g er tussen.....hetero’s en homo’s, alles door elkaar<br />

heen en ie<strong>de</strong>reen die zich vrij voel<strong>de</strong>! Zelf vond ik het soms best<br />

nog wel eens verwarrend want je weet je af en toe geen raad, althans<br />

ik niet, uhum. Want het fenomeen ‘ladyboys’ was iets waar<br />

ik hier niet zo mee bekend ben, resp. niet mee <strong>in</strong> aanrak<strong>in</strong>g ben<br />

gekomen. Ladyboys zijn mannen die zich tot vrouw hebben laten<br />

ombouwen, resp. op het laatste stukje na dat gedaan hebben. En<br />

geloof me, verschil zie je niet. Maar goed, dat was ik natuurlijk!<br />

Zo liet een keertje een van <strong>de</strong> dames mij spontaan haar borsten<br />

zien, toen ik zo ongelovig <strong>de</strong>ed. Ze, of was het nog een hij?,<br />

zei dat ik ze moest voelen, want ze waren beslist echt! Met een<br />

knalrood hoofd en na veel aandr<strong>in</strong>gen moest ze uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk<br />

mijn han<strong>de</strong>n pakken om mij ze echt te laten voelen. En ja hoor,<br />

ze waren echt. Tegelijkertijd dacht ik: “daar hebben een aantal<br />

<strong>De</strong>lftse gasten beslist veel m<strong>in</strong><strong>de</strong>r moeite mee”, althans voor mij,<br />

want tja, het was wel meer dan 30 jaar gele<strong>de</strong>n dat ik echte vrouwenborsten<br />

<strong>in</strong> mijn han<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n heb. En wat was ie trots<br />

toen zij mijn gezicht zag!<br />

Ladyboys zijn misschien <strong>de</strong> enige die het een stuk moeilijker<br />

hebben, althans voor mij zo op het eerste gezicht. Afhankelijk<br />

van hun situatie is het erg moeilijk voor hen om aan <strong>de</strong> man of<br />

vrouw te komen en ze zijn daardoor best eenzaam. Ook kunnen<br />

ze, als ze eenmaal werk hebben, m<strong>in</strong><strong>de</strong>r makkelijk van baan<br />

veran<strong>de</strong>ren. Zeker als<br />

ze ou<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n. Die<br />

<strong>in</strong>formatie verbaas<strong>de</strong> mij<br />

een beetje, want als je<br />

het verschil niet ziet, wat<br />

is dan het probleem? Ze<br />

zijn voor <strong>de</strong> Thaise mannen<br />

m<strong>in</strong><strong>de</strong>r <strong>in</strong>teressant<br />

want ze kunnen geen<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren krijgen en <strong>de</strong><br />

homomannen willen<br />

doorgaans een ‘echte’ kerel hebben. Hun aantal is zo groot dat<br />

voor <strong>de</strong> uitzon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen op <strong>de</strong>ze regels gewoon te veel ladyboys<br />

zijn. Ergo velen zijn behoorlijk eenzaam en moeten het dan ook<br />

hebben van on<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>ge vriendschappen! Misschien is dat ook <strong>de</strong><br />

re<strong>de</strong>n dat sommigen zich niet helemaal laten ombouwen. Ik heb<br />

het ze echter niet gevraagd, of eerlijker, durf<strong>de</strong> dat nog niet....<br />

E<strong>in</strong>d maart werd <strong>in</strong> Patong-Phuket <strong>de</strong> Gaypri<strong>de</strong> gehou<strong>de</strong>n.<br />

Want ondanks dat alles zo makkelijk lijkt te gaan, is er ook bij <strong>de</strong><br />

Thaise gays behoefte om hun dag te claimen, zoals overal op <strong>de</strong><br />

wereld. Te laten zien dat ook zij trots zijn om gay te zijn! Ik logeer<strong>de</strong><br />

al weken <strong>in</strong> Club One Seven (www.cluboneseven.net), het<br />

enige gayhotel van Phuket en een van <strong>de</strong> hoofdsponsors van <strong>de</strong><br />

Gaypri<strong>de</strong>. <strong>De</strong> organisatie vertel<strong>de</strong> mij dat tot dat jaar <strong>de</strong> Gaypri<strong>de</strong><br />

eigenlijk een nogal buitenlandse aangelegenheid was. Voornamelijk<br />

Australiërs, Cana<strong>de</strong>zen, Amerikanen en Europeanen en<br />

relatief maar we<strong>in</strong>ig lokale Thai. En als ze dat zeggen bedoelen<br />

ze niet <strong>de</strong> moneyboys, oftewel <strong>de</strong> rent-a-boyfriend voor <strong>de</strong> dag,<br />

avond of hele vakantie (voor onze begrippen erg goedkoop trouwens).<br />

<strong>De</strong> ‘gewone’ Thai kwam nooit echt opdagen omdat ze niet<br />

geassocieerd wil<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> moneyboys. <strong>De</strong> vernieuw<strong>de</strong><br />

organisatie s<strong>in</strong>ds dit jaar was er dan ook erg trots op dat ze dat nu<br />

had<strong>de</strong>n weten te doorbreken. En wat ik ervan gemerkt heb, klopt<br />

dat ook wel. Dat maakte <strong>de</strong>ze Gaypri<strong>de</strong> op zich weer bijzon<strong>de</strong>r:<br />

een stap voorwaarts, maar niet zozeer vanwege het naar buiten<br />

komen als gays, maar het loskomen van <strong>de</strong> toeristen<strong>in</strong>dustrie,<br />

ondanks dat die aan <strong>de</strong> Gaypri<strong>de</strong> ten grondslag lag!<br />

Hoe kwam dat? Naar eigen zeggen omdat dit <strong>de</strong> eerste keer was<br />

dat <strong>de</strong> organisatie van <strong>de</strong> Patong Phuket Gaypri<strong>de</strong> <strong>in</strong> han<strong>de</strong>n<br />

was van (gay)on<strong>de</strong>rnemers zijn<strong>de</strong> niet <strong>de</strong> cabaret-bars e.d. waar<br />

al die moneyboys werken en <strong>de</strong> homotoeristen komen. Nu<br />

werd het georganiseerd door het hotel Club One Seven, een spa<br />

voor homo’s, een ‘gewone’ discotheek en dito gym en diverse<br />

homo(vrien<strong>de</strong>lijke) bars, juweliers. Naar hun zeggen was het ook<br />

nog nooit zo druk geweest. Ook <strong>in</strong> Thailand is <strong>de</strong> gay<strong>in</strong>dustie, als<br />

je het zo mag noemen,<br />

net als overal, zoals<br />

bij ons, dus niet zo<br />

harmonieus als je als<br />

buitenstaan<strong>de</strong>r al gauw<br />

<strong>de</strong>nkt!<br />

Het enige wat mij wat<br />

tegenviel was <strong>de</strong> bezett-<br />

Vervolg pag. 15<br />

pag<strong>in</strong>a 13 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007


<strong>DWH</strong> Lange Geer 22,<br />

2611 PV DELFT<br />

Web: www.homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

Mobiel: wap.homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

Telefoon: 015 214 6893<br />

pag<strong>in</strong>a 14 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007<br />

Agenda mei 2007<br />

Activiteiten Films<br />

Eurovisie Song Festival (ESF)<br />

Don<strong>de</strong>rdag 10 mei, 21:00: Voorron<strong>de</strong> van het songfestival, open<br />

OUTSITE avond.<br />

Vrijdag 11 mei, 22:30: een DVD Presentatie van het 12 e<br />

Nationaal COC Songfestival 2006, dat afgelopen <strong>de</strong>cember <strong>in</strong><br />

theater <strong>De</strong> Veste gehou<strong>de</strong>n is. Met dank aan COC Limburg<br />

voor <strong>de</strong> opnames.<br />

Zaterdag 12 mei, 20:30: “Gran<strong>de</strong> f<strong>in</strong>ale”, presentatie Rob<br />

a.k.a. Tessa International. Live cameraverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g met Maastricht,<br />

Bern & San Fransisco.<br />

Femmes & Friends<br />

26 mei: Neem je vrien<strong>de</strong>n mee naar Femmes Fatales!<br />

Maandoverzicht<br />

WO 2 Filmavond<br />

i 21:00 – 0:30<br />

DO 3 OUTSITE Jongerenavond<br />

21:00 – 1:00<br />

VR 4 VrijdagBar<br />

22:00 – 2:00<br />

ZO 6 Zondagcafé<br />

22:00 – 0:30<br />

WO 9 Filmavond<br />

21:00 – 0:30<br />

DO 10 OUTSITE open avond / voorron<strong>de</strong> Eurovisie<br />

i 21:00 – 1:00<br />

VR 11 VrijdagBar / Presentatie COC Songfestival<br />

i 22:00 / 22:30 – 2:00<br />

ZA 12 Eurovisie Songfestival – Gran<strong>de</strong> F<strong>in</strong>ale!<br />

i 20:30 – 2:00<br />

ZO 13 Zondagcafé<br />

22:00 – 0:30<br />

WO 16 Filmavond<br />

i 21:00 – 0:30<br />

DO 17 OUTSITE Jongerenavond<br />

21:00 – 1:00<br />

VR 18 VrijdagBar<br />

22:00 – 2:00<br />

ZO 20 Zondagcafé<br />

22:00 – 0:30<br />

WO 23 Filmavond<br />

i 21:00 – 0:30<br />

DO 24 OUTSITE Jongerenavond<br />

21:00 – 1:00<br />

VR 25 VrijdagBar<br />

22:00 – 2:00<br />

ZA 26 Femmes & Friends<br />

i 21:00 – 3:00<br />

ZO 27 Zondagcafé<br />

22:00 – 0:30<br />

WO 30 Filmavond<br />

i 21:00 – 0:30<br />

DO 31 OUTSITE Jongerenavond<br />

21:00 – 1:00<br />

Orlando<br />

Regie:<br />

Land:<br />

Genre:<br />

Sally Potter<br />

UK, Russia, France, Italy, Netherlands 1992<br />

Drama / Romantiek<br />

<strong>De</strong>lftse Werkgroep Homoseksualiteit<br />

2 mei<br />

21:00<br />

Orlando is een klassiek meesterwerk door Virg<strong>in</strong>ia Woolf, over een reis door <strong>de</strong> tijd<br />

van een man die vierhon<strong>de</strong>rd jaar leeft en <strong>in</strong> een vrouw veran<strong>de</strong>rt. Geboren <strong>in</strong> een<br />

aristocratische familie <strong>in</strong> Engeland vertrekt <strong>de</strong> jonge e<strong>de</strong>lman Orlando van het hof van<br />

Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Elisabeth. In 1610 belandt hij <strong>in</strong> het onherbergzame gebied van Centraal<br />

Azië. Daar, mid<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> oorlog veran<strong>de</strong>rt hij <strong>in</strong> een vrouw. Als vrouw keert zij terug<br />

naar <strong>de</strong> formele salons van het 18 e eeuwse Lon<strong>de</strong>n, waar zij voor <strong>de</strong> keuze wordt gesteld: trouwen of alles<br />

verliezen. In het Victoriaanse tijdperk, een perio<strong>de</strong> van losbandigheid en on<strong>de</strong>rdrukk<strong>in</strong>g, offert zij haar lief<strong>de</strong><br />

en haar erfgoed op. Tenslotte belandt Orlando <strong>in</strong> het nu, <strong>de</strong> 20 e eeuw van snelheid en electronica. Zij is nu<br />

een doodgewoon persoon die zichzelf heeft gevon<strong>de</strong>n.<br />

Hedwig and the Angry Inch<br />

Regie:<br />

Land:<br />

Genre:<br />

John Cameron Mitchell<br />

USA, 2002<br />

Komedie / Drama / Romantiek / Musical<br />

9 mei<br />

21:00<br />

<strong>De</strong>ze briljante film vertelt het verhaal van een zwaar misken<strong>de</strong> rockzangeres, Hedwig<br />

en haar zoektocht naar faam en lief<strong>de</strong>. Hedwig geboren <strong>in</strong> Oost­Berlijn als 'Hansel',<br />

was ooit verliefd op een Amerikaanse soldaat. Om met hem te kunnen trouwen en te<br />

vluchten naar het vrije Westen on<strong>de</strong>rg<strong>in</strong>g ze een sex­operatie. <strong>De</strong>ze mislukt echter en<br />

ze hield er een 'Angry <strong>in</strong>ch' aan over. Nadat ze wordt gedumpt door haar man besluit<br />

ze om een rockband op te richten en ontmoet een nieuwe lief<strong>de</strong>, Tommy Gnosis. Ook hij dumpt haar en<br />

steelt ook nog haar liedjes, waardoor hij snel een beroem<strong>de</strong> 'rock­star' wordt. Nu toert Hedwig en haar<br />

band, the Angry Inch, door Amerika. Ze bez<strong>in</strong>gt haar leven <strong>in</strong> w<strong>in</strong>kelcentra en <strong>de</strong>r<strong>de</strong>rangs restaurantjes<br />

voor een paar die­hard fans en het toevallige publiek.<br />

Wel erg opvallend is het feit dat haar tourschema parallel loopt aan dat van Tommy Gnosis...<br />

20 Centimetros<br />

Regie:<br />

Land:<br />

Genre:<br />

Ramón Salazar<br />

Spanje, 2005<br />

Komedie / Musical<br />

16 mei<br />

21:00<br />

Marieta, prostituee en travestiet, heeft maar één wens: zo snel mogelijk die tw<strong>in</strong>tig<br />

overbodige centimeters operatief laten verwij<strong>de</strong>ren en e<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk <strong>de</strong> vrouw wor<strong>de</strong>n<br />

waarvan ze altijd gedroomd heeft. Marieta lijdt aan narcolepsie. Wanneer ze slaapt<br />

vult haar hoofd zich met hevige kleuren en muzikale <strong>in</strong>termezzo's.<br />

TransAmerica<br />

Regie:<br />

Land:<br />

Genre:<br />

Duncan Tucker<br />

USA, 2006<br />

Avontuur / Komedie / Drama<br />

23 mei<br />

21:00<br />

Bree, een hoog opgelei<strong>de</strong> transseksuele vrouw uit Los Angeles heeft bijna het geld bij<br />

elkaar voor haar laatste geslachtsoperatie. Plotsel<strong>in</strong>g krijgt ze te horen dat ze vroeger<br />

een zoon (Toby) verwekt heeft toen ze nog een man was. Toby is een rebelse tiener<br />

die met schimmige zaakjes zijn geld bijeenschraapt op <strong>de</strong> straten van New York en nu<br />

vast zit <strong>in</strong> <strong>de</strong> gevangenis. Met tegenz<strong>in</strong> doet Bree een beroep op haar zuur verdien<strong>de</strong><br />

spaarcentjes en vliegt naar New York om daar <strong>de</strong> borgsom voor Toby te betalen. Ze biedt hem een rit aan<br />

naar Los Angeles. Terwijl ze on<strong>de</strong>rweg we<strong>de</strong>rzijds liegen en voortdurend proberen elkaar te manipuleren<br />

begeven Toby en Bree zich dwars door <strong>de</strong> b<strong>in</strong>nelan<strong>de</strong>n van het cont<strong>in</strong>ent op een onverwachte reis.<br />

Bugis Street<br />

Regie:<br />

Land:<br />

Genre:<br />

Yon Fan<br />

S<strong>in</strong>gapore, 1995<br />

Drama<br />

30 mei<br />

21:00<br />

Lien is een 16 jarig meisje dat haar geboortegrond <strong>in</strong> Maleisië verlaat om <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

metropool S<strong>in</strong>gapore te gaan werken. Haar is een baan als receptioniste aangebo<strong>de</strong>n<br />

<strong>in</strong> een hotel. Maar daar aangekomen komt ze er al snel achter dat alle gasten vrouw<br />

zijn. En dat die vrouwen mannen on<strong>de</strong>rdak bie<strong>de</strong>n voor één nacht. Maar Lien durft <strong>de</strong><br />

confrontatie aan en leert het kleurrijke leven van S<strong>in</strong>gapore's bruisend uitgaansleven<br />

kennen. Daarbij weet ze zich zelf te blijven: iets wat niet van alle vrouwen van Bugis<br />

Street gezegd kan wor<strong>de</strong>n. Een waar meesterwerk van Taiwan regisseur Yon Fan.<br />

Top Klasse!


Warschau:<br />

Action week aga<strong>in</strong>st Homophobia<br />

Beg<strong>in</strong> Maart zijn Bas Huijgen en ik een lang weekend afgereisd<br />

naar het kou<strong>de</strong> Warschau. Geen trip om van <strong>de</strong> zon te genieten,<br />

maar om onvervalst actie te voeren voor gelijkheid. In het ka<strong>de</strong>r<br />

van <strong>de</strong> campagne All Different All Equal van <strong>de</strong> raad van Europa<br />

werd een manifestatie georganiseerd <strong>in</strong> <strong>de</strong> Poolse hoofdstad.<br />

Een week lang acties tegen homofobie en discrim<strong>in</strong>atie. Geen<br />

overbodige luxe <strong>in</strong> een land waar zo’n negentig procent van <strong>de</strong><br />

bevolk<strong>in</strong>g streng katholiek is en tolerantie soms ver te zoeken.<br />

Ook politiek is er nog veel mis, <strong>de</strong> Poolse reger<strong>in</strong>g lijkt lak te<br />

hebben aan Europese regels met betrekk<strong>in</strong>g tot bescherm<strong>in</strong>g van<br />

m<strong>in</strong><strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n. Onlangs kondig<strong>de</strong> <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister van on<strong>de</strong>rwijs aan<br />

alle openlijk homoseksuele leerkrachten te willen ontslaan.<br />

Actie dus, en als k<strong>in</strong>d van <strong>de</strong>ze tijd had ik werkelijk geen i<strong>de</strong>e wat<br />

dat zou <strong>in</strong>hou<strong>de</strong>n. Misschien zou het wel gevaarlijk wor<strong>de</strong>n? Of<br />

alleen oncomfortabel? Of zou het allemaal eigenlijk wel meevallen<br />

met <strong>de</strong> agressie <strong>in</strong> dat enge <strong>in</strong>tolerante land? Ik wist echt niet<br />

wat te verwachten.<br />

<strong>De</strong> eerste dag <strong>in</strong> Polen viel <strong>in</strong> ie<strong>de</strong>r geval mee. We moesten fol<strong>de</strong>rs<br />

uit<strong>de</strong>len over <strong>de</strong> actieweek en alle georganiseer<strong>de</strong> activiteiten.<br />

Ondanks het on<strong>de</strong>rwerp nam elke voorbijganger <strong>de</strong> fol<strong>de</strong>rs vrien<strong>de</strong>lijk<br />

mee. Geen rituele verbrand<strong>in</strong>gen dus, we zagen zelfs enkele<br />

mensen <strong>de</strong> fol<strong>de</strong>r aandachtig lezen. Een punt voor Polen, ik was<br />

een beetje gerust gesteld.<br />

Maar <strong>de</strong> dag erna begon het echte werk. Op een groot openbaar<br />

ple<strong>in</strong> <strong>in</strong> het centrum van Warschau stond Global Village. Een<br />

grote festivaltent <strong>in</strong>gericht door verschillen<strong>de</strong> LGBT (Lesbian,<br />

Gay, Bi en Transgen<strong>de</strong>r) organisaties moest <strong>de</strong> aandacht van voorbijgangers<br />

trekken. B<strong>in</strong>nen was <strong>in</strong>formatie, muziek, er waren <strong>de</strong>-<br />

Gaypri<strong>de</strong> <strong>in</strong> Thailand Vervolg<br />

<strong>in</strong>g van hun strandvolleybaltoernooi. Maar wie weet brengt 2008<br />

meer en bre<strong>de</strong>re competitie. Of het moet zijn dat <strong>de</strong> soms best<br />

pittige temperaturen <strong>de</strong> <strong>de</strong>elname beperkt hield.<br />

Een d<strong>in</strong>g stond voor mij wel vast: wat een kijkspektakel, wat een<br />

uitdoss<strong>in</strong>gen, echt fantastisch. Het ‘d<strong>in</strong>g’ waar alle Thai gek op<br />

zijn: zich zo mooi mogelijk uitdossen en dat dan heerlijk showen!<br />

Helaas heb ik daar niet te veel van gezien toen <strong>de</strong> pri<strong>de</strong> optocht<br />

langs <strong>de</strong> boulevard trok, want ik liep er tot mijn verrass<strong>in</strong>g uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk<br />

zelf <strong>in</strong> mee, beschei<strong>de</strong>n uitgedost. Een primeur! Ik voel<strong>de</strong><br />

me <strong>in</strong> het beg<strong>in</strong> trouwens wel even opgelaten, maar al snel ga je<br />

toch vanzelf op <strong>in</strong> die golf die we Gaypri<strong>de</strong> noemen!<br />

Een pri<strong>de</strong> welke een heel lang weekend duur<strong>de</strong> en die ik met<br />

heel erg veel plezier heb meegemaakt en waarvan ik het eigenlijk<br />

kicken zou v<strong>in</strong><strong>de</strong>n als volgend jaar, 2008, wij als <strong>DWH</strong>,<br />

omdat wij dan 40 jaar bestaan, met een groep mensen er aan<br />

mee zou<strong>de</strong>n kunnen doen. Een weekje, 10 dagen Thailand, een<br />

prachtige exotische Gaypri<strong>de</strong>, wie weet voor onze volleyballers<br />

een leuk beachtournooi. Duur hoeft het bepaald niet te wor<strong>de</strong>n!<br />

Interesse??<br />

Rob Vermeer<br />

batten en films. Marc<strong>in</strong>, een van <strong>de</strong> organisatoren vertel<strong>de</strong> dat het<br />

voor het eerst was dat zo veel organisaties zich samen <strong>in</strong> het openbaar<br />

manifesteer<strong>de</strong>n. Er was dan ook veel belangstell<strong>in</strong>g, zowel<br />

van <strong>de</strong> media als van an<strong>de</strong>re geïnteresseer<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong> tent was het<br />

bijna constant gezellig druk. Niks abnormaals eigenlijk. Hoewel,<br />

op elke straathoek ston<strong>de</strong>n drie agenten <strong>de</strong> or<strong>de</strong> te bewaren. Ook<br />

wer<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> overkant van <strong>de</strong> straat fol<strong>de</strong>rs uitge<strong>de</strong>eld met <strong>de</strong><br />

tekst: ‘Stop <strong>de</strong> promotie van Perversiteit’.<br />

Op onze laatste dag <strong>in</strong> Warschau liepen we mee <strong>in</strong> <strong>de</strong> Women’s<br />

Solidarity March. <strong>De</strong> eerste dagen Polen waren mij mee gevallen.<br />

Ik had weliswaar kennisgemaakt met een diepgeworteld<br />

gebrek aan tolerantie en acceptatie, het was nooit ontsprongen <strong>in</strong><br />

openlijke haat of agressie. Maar wat Global Village niet losmaakte<br />

<strong>de</strong>ed <strong>de</strong> Woman’s March wel. Een grote groep extreem rechtste<br />

jongeren vorm<strong>de</strong>n bij het e<strong>in</strong>dpunt een tegen<strong>de</strong>monstratie.<br />

Spandoeken en leuzen en een dikke haag van ME’ers om <strong>de</strong> twee<br />

groepen uit elkaar te hou<strong>de</strong>n. Al met al een dreigend tafereel en<br />

we besloten dat we een eventuele confrontatie maar niet g<strong>in</strong>gen<br />

afwachten.<br />

Tot zover een beknopt verslag van een paar dagen Polen. Heb<br />

er gemeng<strong>de</strong> gevoelens aan overgehou<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> overheersen<strong>de</strong><br />

gedachte ‘Wat moet daar nog veel gebeuren.’ Je hoeft maar drie<br />

uurtjes te vliegen om <strong>de</strong>rtig jaar terug te gaan <strong>in</strong> <strong>de</strong> tijd. Naar een<br />

land waar m<strong>in</strong><strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n nog moeten vechten voor hun rechten.<br />

Aan het beg<strong>in</strong> staan van een lange strijd. Best raar dat zoiets<br />

bestaat <strong>in</strong> Europa. En goed om even bij stil te staan.<br />

Jet<br />

pag<strong>in</strong>a 15 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007


<strong>DWH</strong> Lange Geer 22,<br />

2611 PV DELFT<br />

Web: www.homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

Mobiel: wap.homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

Telefoon: 015 214 6893<br />

pag<strong>in</strong>a 16 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007<br />

Agenda juni 2007<br />

Pre OWee Party Films<br />

Another Gay Movie<br />

Op <strong>de</strong>ze avond zal <strong>de</strong> Outsite OWee Commissie vol trots<br />

het thema, <strong>de</strong> flyer en het programma van <strong>de</strong> komen<strong>de</strong><br />

spetteren<strong>de</strong> OWee presenteren. Behalve <strong>de</strong> vaste festival<br />

activiteiten zal er dit jaar veel nieuws te beleven zijn!<br />

Tevens zullen er polo's gepast kunnen wor<strong>de</strong>n. <strong>De</strong>ze<br />

gaan we vervolgens bedrukken zodat tij<strong>de</strong>ns en rond <strong>de</strong><br />

OWee (20t/m23 augustus) ie<strong>de</strong>reen <strong>in</strong> mooi roze gekleed<br />

zal zijn.<br />

Wees er dus bij op 7 of 8 juni!<br />

Algemene Le<strong>de</strong>n Verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g<br />

Op vrijdag 15 juni is er weer een Algemene Le<strong>de</strong>n<br />

Verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g. <strong>De</strong> precieze agenda wordt <strong>in</strong> mei<br />

vastgesteld, maar waarschijnlijk zal <strong>de</strong>ze verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g<br />

veel f<strong>in</strong>anciële on<strong>de</strong>rwerpen bevatten: <strong>de</strong> afreken<strong>in</strong>g<br />

van 2006; begrot<strong>in</strong>g 2007 (en er wordt ook alvast naar het<br />

lustrumjaar 2008 gekeken); of <strong>de</strong> huidige bierprijs van<br />

€ 1,60 kan wor<strong>de</strong>n gehandhaafd; of <strong>de</strong>ze ook voor<br />

OUTSITE wordt doorgevoerd en of <strong>de</strong> contributie van<br />

OUTSITE voor m<strong>in</strong><strong>de</strong>r kapitaalkrachtige jongeren gehalveerd<br />

kan wor<strong>de</strong>n. Nogmaals: al <strong>de</strong>ze on<strong>de</strong>rwerpen zijn<br />

on<strong>de</strong>r voorbehoud.<br />

Maandoverzicht<br />

VR 1 VrijdagBar<br />

22:00 – 2:00<br />

ZO 3 Zondagcafé<br />

22:00 – 0:30<br />

WO 6 Filmavond<br />

i 21:00 – 0:30<br />

DO 7 OUTSITE Jongerenavond / Pre OWee Party<br />

i 21:00 – 1:00<br />

VR 8 VrijdagBar / Pre OWee Party<br />

i 22:00 / 22:30 – 2:00<br />

ZO 10 Zondagcafé<br />

22:00 – 0:30<br />

WO 13 Filmavond<br />

i 21:00 – 0:30<br />

DO 14 OUTSITE Jongerenavond<br />

21:00 – 1:00<br />

VR 15 VrijdagBar / Algemene Le<strong>de</strong>n Verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g<br />

22:00 – 2:00<br />

ZO 17 Zondagcafé<br />

22:00 – 0:30<br />

WO 20 Filmavond<br />

i 21:00 – 0:30<br />

DO 21 OUTSITE Jongerenavond<br />

21:00 – 1:00<br />

VR 22 VrijdagBar<br />

22:00 – 2:00<br />

ZA 23 Femmes Fatales<br />

21:00 – 3:00<br />

ZO 24 Zondagcafé<br />

22:00 – 0:30<br />

WO 27 Filmavond<br />

i 21:00 – 0:30<br />

DO 28 OUTSITE Jongerenavond<br />

21:00 – 1:00<br />

VR 29 VrijdagBar<br />

22:00 – 2:00<br />

Regie:<br />

Land:<br />

Genre:<br />

Todd Stephens<br />

USA, 2006<br />

Comedy<br />

<strong>De</strong>lftse Werkgroep Homoseksualiteit<br />

6 juni<br />

21:00<br />

Four gay high school friends make a pact to lose their virg<strong>in</strong>ity before they go<br />

to college...<br />

GAY <strong>de</strong> FILM<br />

Regie:<br />

Land:<br />

Genre:<br />

Tom Six<br />

Ne<strong>de</strong>rland, 2004<br />

Komedie / Drama<br />

13 juni<br />

21:00<br />

Pascal en Max zijn een jong, hip gay stel uit Amsterdam. Pascal is een<br />

arrogante soapacteur die het wil gaan maken <strong>in</strong> Hollywood en Max is een<br />

succesvolle, narcistische televisieproducent. Max en Pascal lei<strong>de</strong>n een<br />

<strong>de</strong>ca<strong>de</strong>nt leven en maken samen met vriend<strong>in</strong> Snoes het Amsterdamse<br />

nachtleven onveilig. <strong>De</strong> champagne vloeit rijkelijk op extravagante feesten... Dan ontmoet Max<br />

<strong>de</strong> knappe Amerikaanse fotograaf Guy. Max, die al vaker vreemd is gegaan, valt als een blok<br />

voor <strong>de</strong> charmes van Guy. Voor Pascal is <strong>de</strong> maat vol en hij verbreekt hun relatie. Hij is<br />

verscheurd door verdriet en ook Max voelt zich ongelukkig <strong>in</strong> <strong>de</strong> nieuwe situatie. Snoes blijft<br />

<strong>de</strong> b<strong>in</strong><strong>de</strong>n<strong>de</strong> factor tussen bei<strong>de</strong> mannen en doet er dan ook alles voor om hen weer bij elkaar<br />

te krijgen.<br />

And Then Came Summer<br />

Regie:<br />

Land:<br />

Genre:<br />

Jeff London<br />

USA, 2000<br />

Drama<br />

20 juni<br />

21:00<br />

A reunion of family and friends becomes an unforgettable vacation when two<br />

teenage boys discover their feel<strong>in</strong>gs for each other, only to be found out by<br />

their families.<br />

Un Jour D'Eté (One Day <strong>in</strong> Summer)<br />

Regie:<br />

Land:<br />

Genre:<br />

Franck Guér<strong>in</strong><br />

Frankrijk, 2006<br />

Drama<br />

27 juni<br />

21:00<br />

The sud<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ath of a teenager dur<strong>in</strong>g a soccer match puts a small community<br />

completely off­balance.<br />

En jij?<br />

Heb jij nog een leuk i<strong>de</strong>e voor een activiteit? Neem dan contact op met het bestuur of <strong>de</strong><br />

werkgroep waar je <strong>de</strong>nkt dat die activiteit thuishoort!<br />

OWee, <strong>de</strong> OWee!


Wie bepaalt wat goed is?<br />

Wat ik doe voelt geweldig. Is geweldig. Maar waarom <strong>de</strong>nkt<br />

mijn omgev<strong>in</strong>g daar zo an<strong>de</strong>rs over? Hoe komt het dat datgene<br />

wat mij e<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk rust geeft, an<strong>de</strong>ren verbaasd of zelfs boos<br />

doet reageren? Waarom heb ik het i<strong>de</strong>e dat ik met mijn gevoel<br />

(wat dus eigenlijk heel <strong>in</strong>dividueel en ja, misschien dus haast<br />

wel egoïstisch is) <strong>in</strong>druis tegen allerlei religies met opvatt<strong>in</strong>gen<br />

waar vele mensen rotsvast achter staan? Wat maakt dat ik kan<br />

bepalen dat datgene wat ik doe goed is, ongeacht <strong>de</strong> men<strong>in</strong>g<br />

van ie<strong>de</strong>reen om me heen? Wat zie ik toch over het hoofd?<br />

Ik ben lesbisch. Althans, dat <strong>de</strong>nk ik. S<strong>in</strong>ds ongeveer een maand<br />

heb ik een vriend<strong>in</strong>netje en loop ik wekelijks b<strong>in</strong>nen bij <strong>DWH</strong>.<br />

Eerst voor <strong>de</strong> Outsite avon<strong>de</strong>n, nu ook voor <strong>de</strong> Kennismak<strong>in</strong>gsgroep,<br />

en wellicht b<strong>in</strong>nenkort voor nog een heleboel an<strong>de</strong>re<br />

activiteiten. Ik kwam bij <strong>DWH</strong> terecht via een vriend van me.<br />

Hij vond me leuk en daarbij vertel<strong>de</strong> hij me ook maar meteen dat<br />

hij biseksueel was. Tegen zoveel openheid kon ik niet op, en zo<br />

kwam het dus dat ik e<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk<br />

durf<strong>de</strong> te vertellen<br />

dat ik ook wel heel erg<br />

benieuwd was naar ‘hoe<br />

het met een meisje zou<br />

zijn’. Met die gevoelens<br />

had ik tot op dat moment<br />

nog niets gedaan.<br />

Niets concreets <strong>in</strong> ie<strong>de</strong>r<br />

geval. Want ik, lesbisch?<br />

Nee, dat kon niet en dat<br />

mocht niet. Maar hoe<br />

sterk dat ‘niet mogen en<br />

niet kunnen gevoel’ ook<br />

was, mijn behoefte om te ont<strong>de</strong>kken hoe ik <strong>in</strong> elkaar zat bleek<br />

vanaf dat moment stukken sterker te zijn. Vriend sleepte me mee<br />

naar <strong>DWH</strong>, waar ik <strong>de</strong> eerste keer bloednerveus naar b<strong>in</strong>nen<br />

stapte. Voor dat eerste bezoek had ik me werkelijk nooit kunnen<br />

voorstellen hoe snel ik me daar thuis zou gaan voelen. Want, of ik<br />

nu lesbisch, biseksueel of misschien toch hetero ben, <strong>de</strong> sfeer bij<br />

<strong>DWH</strong> is zo dat het voor mijn gevoel uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk ook helemaal<br />

niet uitmaakt. Daarom ben ik er graag.<br />

Kl<strong>in</strong>kt dus alsof ik er helemaal uit ben. Helaas is niets m<strong>in</strong><strong>de</strong>r<br />

waar. Was ik er maar helemaal uit; het contrast tussen <strong>de</strong> opvatt<strong>in</strong>gen<br />

b<strong>in</strong>nen <strong>DWH</strong> en <strong>de</strong> opvatt<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong> rest van mijn<br />

omgev<strong>in</strong>g is voor mijn gevoel zo groot dat ik er behoorlijk van<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> war raak. Misschien komt het omdat ik alles tot op dit moment<br />

vooral voor mezelf heb gehou<strong>de</strong>n. Ik ben dus nog niet ‘uit<br />

<strong>de</strong> kast’. Maar het feit dat ik ontzettend op zie tegen een com<strong>in</strong>g<br />

out naar mijn vrien<strong>de</strong>n, en al niet eens durf na te <strong>de</strong>nken over een<br />

com<strong>in</strong>g out naar mijn ou<strong>de</strong>rs, geeft wel aan dat homoseksualiteit<br />

geen vanzelfsprekendheid is. Zelfs niet on<strong>de</strong>r mijn vrien<strong>de</strong>n, van<br />

wie ik toch dacht dat ze behoorlijk vrijz<strong>in</strong>nig waren. Pas gele<strong>de</strong>n<br />

nog had<strong>de</strong>n we tij<strong>de</strong>ns een gezamenlijk etentje een discussie over<br />

homoseksualiteit. Geen probleem, zo meen<strong>de</strong>n mijn vrien<strong>de</strong>n<br />

eensgez<strong>in</strong>d. Nee, zelfs niet als een van ons homo zou zijn. Even<br />

meen<strong>de</strong> ik opgelucht te kunnen a<strong>de</strong>mhalen, tot een van diezelf<strong>de</strong><br />

vrien<strong>de</strong>n doodleuk verkondig<strong>de</strong> er wel iets meer moeite mee te<br />

hebben als bijvoorbeeld één van zijn toekomstige zoons homo zou<br />

zijn. Hij zou dan toch m<strong>in</strong><strong>de</strong>r van die jongen hou<strong>de</strong>n als van zijn<br />

an<strong>de</strong>re k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren.<br />

Mijn ou<strong>de</strong>rs zijn trots op me om wat ik tot nog toe <strong>in</strong> mijn leven<br />

heb bereikt. Goe<strong>de</strong> studie, mooie baan, geen vuiltje aan <strong>de</strong> lucht.<br />

Maar zijn ze ook trots op me om wíe ik ben? Ik zal er pas achter<br />

zijn als ze weten wie ik ben. Maar ik weet met <strong>de</strong> beste wil van<br />

<strong>de</strong> wereld niet hoe ik ze dat moet gaan uitleggen. Mijn ou<strong>de</strong>rs<br />

geloven dat ik ben gekomen waar ik nu ben door <strong>de</strong> hulp van<br />

God. Natuurlijk heb ik er zelf ook hard voor gewerkt, maar al<br />

die moeite zou voor niets zijn geweest als God me niet ook had<br />

geholpen. Ik geloof niet. In ie<strong>de</strong>r geval niet op <strong>de</strong> manier waarop<br />

mijn ou<strong>de</strong>rs geloven. Als er al een God is, dan is het niet een God<br />

van straffen en belonen, van bid<strong>de</strong>n en biechten. Als er een God<br />

is dan is het er volgens mij een van naastenlief<strong>de</strong>. En wat is er dan<br />

mis met homoseksualiteit?<br />

Voor zover ik weet wordt er <strong>in</strong> <strong>de</strong> bijbel wat betreft homoseksualiteit<br />

alleen gesproken<br />

over seks tussen mannen.<br />

<strong>De</strong>ze zou met <strong>de</strong><br />

dood wor<strong>de</strong>n bestraft.<br />

Over homoseksuele<br />

geaardheid (<strong>in</strong> mijn<br />

ogen <strong>de</strong> pure lief<strong>de</strong><br />

tussen twee mannen<br />

of vrouwen, die<br />

logischerwijs gepaard<br />

gaat met seksuele<br />

gevoelens) staat niets<br />

geschreven, evenm<strong>in</strong><br />

als over lief<strong>de</strong>s- of seksuele<br />

relaties tussen twee vrouwen. Als er slechts wordt gesproken<br />

over seks, en niet over geaardheid, zou<strong>de</strong>n <strong>de</strong> bijbelse bezwaren<br />

tegen homoseksualiteit dan voortvloeien uit een algehele aversie<br />

tegen seksueel losbandig gedrag? En dus, als ik zo vrij mag zijn<br />

om het nog wat ver<strong>de</strong>r door te trekken, tegen losbandigheid <strong>in</strong><br />

het algemeen? In dat geval begrijp ik niet waarom homoseksualiteit<br />

ansich als zondig wordt beoor<strong>de</strong>eld. En waarom <strong>de</strong> politieke<br />

houd<strong>in</strong>g ten aanzien van seksualiteit <strong>in</strong> veel lan<strong>de</strong>n dusdanig is<br />

dat het niet heel verstandig is als homoseksueel uit <strong>de</strong> kast te komen.<br />

Waarom zou het bij homoseksualiteit, <strong>in</strong> tegenstell<strong>in</strong>g tot bij<br />

heteroseksualiteit, mogelijk moeten zijn dat <strong>de</strong> gevoelens (lief<strong>de</strong>)<br />

wor<strong>de</strong>n gedoogd, maar <strong>de</strong> consequenties (seksualiteit) wor<strong>de</strong>n<br />

bestraft?<br />

Terug naar mezelf. Ik zou graag <strong>de</strong> hele mensheid willen overtuigen<br />

dat wat ik doe niet fout voelt, maar juist heel goed. Dat ik<br />

geen foute <strong>in</strong>tenties heb, maar vooral heel veel lief<strong>de</strong> voel en dat<br />

wil uiten. Dat ik niets doe tegen <strong>de</strong> wil van <strong>de</strong>gene die met mij<br />

is en me dus ook niet schuldig wil voelen. Maar misschien moet<br />

ik alles wat ik doe maar voor mezelf hou<strong>de</strong>n. Misschien zijn <strong>de</strong><br />

argumenten van al diegenen die tegen homoseksualiteit zijn wel<br />

<strong>de</strong>gelijk op iets rationeels gebaseerd. Misschien is er iemand die<br />

begrijpt waarom homoseksualiteit verbo<strong>de</strong>n zou moeten wor<strong>de</strong>n.<br />

Ik zou heel graag willen horen waarom, al is het alleen maar zodat<br />

ik <strong>in</strong> ie<strong>de</strong>r geval mijn omgev<strong>in</strong>g wat beter begrijp....<br />

Marleen<br />

pag<strong>in</strong>a 17 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007


Weekend aan <strong>de</strong> Wannsee <strong>in</strong> Berlijn 1930. Foto uit het heerlijke plaatjesboek “Berl<strong>in</strong> <strong>in</strong> the 20s”.<br />

Sfeerbeel<strong>de</strong>n uit <strong>de</strong> korte perio<strong>de</strong> tussen <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> wereldoorlogen dat Berlijn het centrum van<br />

cultureel en vooral ook homoseksueel Europa was.<br />

pag<strong>in</strong>a 18 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007


Lat<strong>in</strong> Flavour!<br />

Op 24 maart hebben <strong>de</strong> Femmes Fatales <strong>de</strong> <strong>DWH</strong> omgetoverd<br />

tot een Lat<strong>in</strong>-paradijs. <strong>De</strong> jaarlijkse Flavour party was een<br />

groot succes. Het was lekker druk; veel dames waren naar <strong>De</strong>lft<br />

gekomen voor een gezellige avond. Zij lieten zich opzwepen door<br />

<strong>de</strong> sambaband Maracutaia,<br />

die prachtige live<br />

performances vertoon<strong>de</strong>.<br />

<strong>De</strong> mojito’s lieten zich<br />

smaken en <strong>de</strong> (lat<strong>in</strong>)<br />

muziek, die <strong>de</strong> dj’s uit <strong>de</strong><br />

luidsprekers lieten knallen,<br />

viel <strong>in</strong> <strong>de</strong> smaak: <strong>de</strong><br />

dansvloer was drukbezet.<br />

Ook <strong>de</strong>ze Flavour krijgt<br />

zeker een vervolg; het<br />

eerste lustrum van Flavour zullen we fl<strong>in</strong>k vieren! Houd <strong>de</strong> website<br />

dus <strong>in</strong> <strong>de</strong> gaten. Tot die tijd zijn er natuurlijk <strong>de</strong> welbeken<strong>de</strong><br />

Femmes Fatales-avon<strong>de</strong>n op ie<strong>de</strong>re vier<strong>de</strong> zaterdag van <strong>de</strong> maand<br />

(met uitzon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g van juli vanwege <strong>de</strong> vakantie).<br />

Tot dan! Vele groetjes,<br />

Femmes Fatales<br />

Een primeur voor Femmes Fatales:<br />

Femmes & Friends!<br />

Femmes Fatales, oorspronkelijk voortgekomen uit <strong>de</strong> Potterie, is<br />

<strong>de</strong> maan<strong>de</strong>lijkse vrouwenavond van <strong>de</strong> <strong>DWH</strong>. Met een groepje<br />

van zo’n tien enthousiaste dames organiseren we elke vier<strong>de</strong> zaterdag<br />

van <strong>de</strong> maand een leuke avond voor vrouwen. Geen mannen,<br />

dus...<br />

Meer<strong>de</strong>re malen hebben wij <strong>de</strong> keuze moeten maken <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur wel<br />

of niet te openen voor een persoon van het mannelijk geslacht.<br />

Meestal werd <strong>de</strong> ´zero tolerance´ metho<strong>de</strong> gehanteerd, een man<br />

= een man = niet welkom. Immers, als er één man b<strong>in</strong>nen is, hoe<br />

zou je <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> nog kunnen weigeren. Voor<br />

je het weet is het geen vrouwenavond meer, dan<br />

zullen <strong>de</strong> vrouwen geïntimi<strong>de</strong>erd door <strong>de</strong> aanwezige<br />

mannen massaal wegblijven en verwordt<br />

<strong>de</strong> maan<strong>de</strong>lijkse Femmes Fatales avond tot een<br />

doorsnee baravond.<br />

Dat zou natuurlijk niet <strong>de</strong> bedoel<strong>in</strong>g zijn. Aan <strong>de</strong><br />

an<strong>de</strong>re kant, is het niet raar om mensen buiten te<br />

sluiten? Is het niet raar als je een vriend niet kan<br />

meenemen naar die avond waar je het altijd zo<br />

leuk hebt, puur en alleen omdat het nou eenmaal<br />

een man is?<br />

Ja, dacht <strong>de</strong> orga van Femmes Fatales, best wel<br />

raar. En daarom lanceren wij nu, Femmes &<br />

Friends. Het feest waarbij elke Femme al haar<br />

vrien<strong>de</strong>n en vriend<strong>in</strong>nen mee kan nemen.<br />

<strong>Mannen</strong>, vrouwen, hetero, homo, een dubbel-<br />

gemeng<strong>de</strong> avond! Dus zorg maar snel dat je vrien<strong>de</strong>n wordt met<br />

een van <strong>de</strong> Femmes, dan kan jij ook naar dit exclusieve feest!<br />

<strong>De</strong> kick-off van Femmes & Friends zal plaatsv<strong>in</strong><strong>de</strong>n op zaterdag<br />

26 mei 2007, Lange Geer 22. Wij hopen op een superleuke<br />

avond!<br />

Wordt vervolgd...<br />

pag<strong>in</strong>a 19 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007


pag<strong>in</strong>a 20 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007<br />

Citroën- en<br />

Peugeotspecialist<br />

Ampèreweg 6<br />

2627BG <strong>De</strong>lft<br />

telefoon 015-2623862<br />

www.garagevanbemmelen.


Column Ad<br />

Jouw reactie kun je mailen naar<br />

an<strong>de</strong>rsblad@homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

<strong>De</strong> naakte mens <strong>in</strong> Alkmaar<br />

Dit keer een stukje dat voor een groot <strong>de</strong>el is overgenomen van<br />

<strong>de</strong> aankondig<strong>in</strong>gsfol<strong>de</strong>r voor een tentoonstell<strong>in</strong>g over <strong>de</strong> naakte<br />

mens <strong>in</strong> <strong>de</strong> Grote Kerk van Alkmaar, van 6 juli tot 2 september<br />

dit jaar. (dat is tegenover theater <strong>de</strong> Vest aldaar):<br />

<strong>De</strong> zomertentoonstell<strong>in</strong>g heeft dit jaar <strong>de</strong> mens als on<strong>de</strong>rwerp,<br />

met als titel ‘Als man en vrouw schiep hij hen’, een tekstge<strong>de</strong>lte<br />

uit Genesis 1 vers 27. Hier is bewust voor gekozen omdat het<br />

afbeel<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> mens niet voor ie<strong>de</strong>reen vanzelfsprekend is. Bij<br />

<strong>de</strong> meeste tentoonstell<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> onze kerk ligt een reactieboek,<br />

waar<strong>in</strong> bezoekers hun men<strong>in</strong>g kenbaar kunnen maken. Niet<br />

zel<strong>de</strong>n wordt daar<strong>in</strong> commentaar geleverd op aanwezig naakt <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> getoon<strong>de</strong> kunst. Op zich is dat om meer<strong>de</strong>re re<strong>de</strong>nen merkwaardig.<br />

<strong>De</strong> meeste kunstenaars hebben een klassieke opleid<strong>in</strong>g<br />

waar<strong>in</strong> om te beg<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> naakte mens wordt bestu<strong>de</strong>erd om te<br />

zien hoe het lichaam <strong>in</strong> elkaar zit en hoe <strong>de</strong> verhoud<strong>in</strong>gen zijn.<br />

Heel gewoon, maar kennelijk niet voor ie<strong>de</strong>reen. Een enkele<br />

bezoeker meent zeker te weten dat naakt niet kan en al helemaal<br />

niet <strong>in</strong> een kerk. Dat er <strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls een nieuwe (multiculturele)<br />

bestemm<strong>in</strong>g aan dit gebouw is gegeven doet, volgens hen, niet<br />

ter zake. Niet zel<strong>de</strong>n wordt daar door schrijvers aan toegevoegd<br />

dat het beledigend voor <strong>de</strong> schepper is. Dat laatste is heel opmerkelijk,<br />

want het zou raar zijn als <strong>de</strong> schepper zich schaam<strong>de</strong><br />

voor zijn creaties, laat staan dat hij/zij beledigd zou moeten zijn<br />

door er naar te kijken.<br />

Het bestu<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> naakte mens is een basisgegeven voor<br />

wie kunstenaar wil wor<strong>de</strong>n. Zo gaat het al eeuwen, dus er is niks<br />

nieuws on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> zon. Dat betekent als vanzelf dat als je iets met<br />

kunst wilt doen, je accepteert dat <strong>de</strong> naakte mens, en als homo<br />

kunstenaar vanzelf ook <strong>de</strong> seksuele mens, daar daar een <strong>de</strong>el van<br />

is. Geschil<strong>de</strong>rd, geboetseerd, <strong>in</strong> brons gegoten, uit hout of steen<br />

gehakt, getekend, noem maar op.<br />

E<strong>in</strong><strong>de</strong> citaat.<br />

Ik heb natuurlijk gelijklui<strong>de</strong>n<strong>de</strong> reacties gehad op het plafondschil<strong>de</strong>rij<br />

dat nu nog boven <strong>de</strong> bar hangt <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>DWH</strong>. Ook daar<br />

wordt door <strong>de</strong> vraag gesteld of het wel nodig is, zoveel naakt. Of<br />

dat niet juist jongeren <strong>in</strong>timi<strong>de</strong>ert en afschrikt en of dat niet een<br />

verkeerd beeld van <strong>de</strong> verenig<strong>in</strong>g schept? Ik zeg dan altijd dat sex<br />

niet het hele beeld, maar wel een belangrijk <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> <strong>DWH</strong><br />

omhelst. Het woord zit niet voor niks al, volledig uitgespeld, <strong>in</strong><br />

onze verenig<strong>in</strong>gsnaam. Meestal komt het wel goed<br />

als ik daarnaast uitleg dat het fresco een 150 jaar gele<strong>de</strong>n waar<br />

gebeurd verhaal verbeeldt, van <strong>de</strong> strijd van een jonge Duitse<br />

kon<strong>in</strong>g, tegen zichzelf, tegen zijn kerk, zijn reger<strong>in</strong>g, zijn on<strong>de</strong>rdanen,<br />

rond zijn toen tegennatuurlijk geachte verlangens.<br />

Gelukkig leven wij <strong>in</strong> een tijd en land waar<strong>in</strong> we dit soort verhalen<br />

kunnen doorvertellen en laten zien, en daarmee maken we<br />

het hopelijk juist wat makkelijker om b<strong>in</strong>nen te stappen <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

homowereld. In ie<strong>de</strong>r geval is <strong>de</strong> pas zo kort verworven vrijheid<br />

om open om te gaan met ‘het beeld van <strong>de</strong> mens’ een groot<br />

basisgoed, dat met man en macht moet<br />

wor<strong>de</strong>n ver<strong>de</strong>digd tegen elke <strong>in</strong>timidatie,<br />

zelfcensuur en neo-religieuze moraal.<br />

bijgevoegd:<br />

Twee afbeeld<strong>in</strong>gen van een werk van Willem van Tetro<strong>de</strong>. Hij<br />

was geboren <strong>in</strong> <strong>De</strong>lft en werd hier ook stadsbeeldhouwer. Zowel<br />

het stadhuis als <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> en nieuwe kerk waren ooit verfraaid door<br />

zijn werken. Tot <strong>de</strong> reformatorische beel<strong>de</strong>nstorm van 1566,<br />

waarvan hij een van <strong>de</strong> meest tragische slachtoffers werd. Vrijwel<br />

al zijn werk werd vernietigd en hij vluchtte zelf hals over kop naar<br />

het katholiek gebleven Keulen, <strong>de</strong> enige plek waar nog beel<strong>de</strong>n<br />

van hem bewaard gebleven zijn.<br />

Voor wie meer wil weten over homo-kunstgeschie<strong>de</strong>nis: kijk eens<br />

op <strong>de</strong> uitgebrei<strong>de</strong>, vrij toegankelijke, <strong>de</strong>lftboys pag<strong>in</strong>a’s, beg<strong>in</strong>nend<br />

op www.<strong>de</strong>lftboys.com/pre/fun/art7/artHIST.html<br />

Ad<br />

pag<strong>in</strong>a 21 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007


Handige adressen en telefoonnummers:<br />

algemeen:<br />

<strong>De</strong>lftse Werkgroep Homoseksualiteit <strong>DWH</strong> LG22 www.homo<strong>de</strong>lft.nl 015-2146893<br />

COC Haaglan<strong>de</strong>n www.cochaaglan<strong>de</strong>n.nl 070-3659090<br />

COC Rotterdam www.cocrotterdam.nl 010-4141555<br />

<strong>De</strong> Kr<strong>in</strong>gen www.<strong>de</strong>kr<strong>in</strong>gen.nl <strong>De</strong>lft: 015-2567838<br />

<strong>De</strong>n Haag: 070-3293339<br />

Rotterdam: 010-2181684<br />

Verenig<strong>in</strong>g Lan<strong>de</strong>lijk Netwerk Biseksualiteit www.lnbi.nl 06 22938519 (ma+wo tm vr:20-21u)<br />

CHJC (christelijke homo’s en lesbiennes) www.chjc.nl 065-3234516<br />

Yoesuf (islam en seksuele diversiteit) www.yoesuf.nl 030-2331750<br />

uitgaan www.homohoreca.nl<br />

Jongeren:<br />

Outsite <strong>De</strong>lft outsite.homo<strong>de</strong>lft.nl 015-2146893 (do-av)<br />

Outsite <strong>De</strong>n Haag www.cochaaglan<strong>de</strong>n.nl 070-3659090 (vr-av)<br />

Apollo (Rotterdam) www.apollo-rotterdam.nl 010-4361444 (vr-av)<br />

SLOW (ou<strong>de</strong>rs met homoseksuele k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren) 070-3238605<br />

Jongeren Informatie Punt <strong>De</strong>lft www.jip<strong>de</strong>lft.nl 015-2120248<br />

<strong>in</strong>fo over com<strong>in</strong>g-out www.com<strong>in</strong>gout.nl<br />

Vrouwen:<br />

Femmes Fatales femmesfatales.homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

Sticht<strong>in</strong>g Groep 7152 www.groep7152.nl <strong>De</strong>n Haag: 070-3450859<br />

R’dam: 010-4556881<br />

Bijou, groep voor 30+ bi-vrouwen www.bijou-vrouwengroep.nl<br />

<strong>Mannen</strong>:<br />

The Boss Rijswijkseweg 536 <strong>De</strong>n Haag www.the-boss.nl 06-19194391<br />

Sport:<br />

Roze Blok <strong>De</strong>lft (Volleybal, Badm<strong>in</strong>ton & Tennis) www.rozeblok.nl 06 17888512 (Willem van <strong>de</strong>r Bas)<br />

Lange Poten - Gisah <strong>De</strong>n Haag (volleybal) www.langepoten.net 070-3642610 (Gerrit)<br />

Plons (Haagse Homo ZwemVerenig<strong>in</strong>g) www.hhzvplons.nl 015-2616433 (Andrew)<br />

Ketelb<strong>in</strong>kie (Rotterdam) www.ketelb<strong>in</strong>kie.net 010-4812754<br />

homo en lesbische hulpverlen<strong>in</strong>g:<br />

Rotterdam Verkeert www.rotterdamverkeert.nl 010-4149406<br />

Gay & Lesbian switchboard www.switchboard.nl 020 - 623 65 65 (dagel. 10-22u)<br />

Orpheus (homo/bi <strong>in</strong> man-vrouw relaties) www.orpheushulpverlen<strong>in</strong>g.nl <strong>De</strong>n Haag: 070-3454720<br />

R’dam: 010-4256416<br />

Slachtofferhulp Haaglan<strong>de</strong>n www.slachtofferhulp.nl 0900-0101 (lokaal tarief)<br />

Maatschappelijk werk COC Haaglan<strong>de</strong>n www.cochaaglan<strong>de</strong>n.nl 070-3644888<br />

Seksuele gezondheidszorg:<br />

GGD Zuid-Holland West www.ggdzhw.nl 079-3430888<br />

GGD Rotterdam www.ggd.rotterdam.nl 010-4339970<br />

010-4339242 hiv/soa-preventie<br />

HIV Verenig<strong>in</strong>g Haaglan<strong>de</strong>n/Lei<strong>de</strong>n e.o. www.hivhaaglan<strong>de</strong>n.nl 06-38579924<br />

www.positievejongeren.spaces.live.com<br />

Schorersticht<strong>in</strong>g www.schorer.nl 020-6624206<br />

Aids & SOA-<strong>in</strong>folijn www.soa.nl 0900-2042040<br />

Verbeter<strong>in</strong>gen, aanvull<strong>in</strong>gen, suggesties? <strong>in</strong>fo@homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

pag<strong>in</strong>a 22 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007


Laatste pag<strong>in</strong>a<br />

Jamie Bell, die wij kennen van zijn hoofdrol<br />

als Billy Elliot <strong>in</strong> <strong>de</strong> gelijknamige fillum, zal<br />

<strong>de</strong> opvolger wor<strong>de</strong>n van Daniel Radcliffe<br />

(Harry Potter) <strong>in</strong> het toneelstuk Equus dat<br />

nu al maan<strong>de</strong>n <strong>in</strong> Lon<strong>de</strong>n speelt. heerlijk is<br />

natuurlijk dat <strong>de</strong> hoofdrolspeler naakt op het<br />

toneel staat. Orlando Bloom was aangezocht<br />

als opvolger van Radcliffe, maar hij wees het<br />

aanzoek af.<br />

Eurovisie Songfestival 2007<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> supergezellige Outsite-<strong>DWH</strong> avond wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> voorron<strong>de</strong>s op <strong>de</strong> voet<br />

gevolgd.<br />

Avondorganisator Willem probeer<strong>de</strong> uit alle macht om <strong>de</strong> uitslagen te beïnvloe<strong>de</strong>n<br />

ten voor<strong>de</strong>le van Ne<strong>de</strong>rland. Helaas weten we nu dat het niet geholpen heeft en dat<br />

het vooral een feestje van <strong>de</strong> nieuwe <strong>de</strong>elnemers aan <strong>de</strong> Europese gemeenschap is<br />

gewor<strong>de</strong>n.<br />

<strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad<br />

Het <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad is een periodieke uitgave<br />

van <strong>de</strong> verenig<strong>in</strong>g <strong>De</strong>lftse Werkgroep Homoseksualiteit<br />

en wordt verzon<strong>de</strong>n aan le<strong>de</strong>n<br />

van <strong>de</strong> <strong>DWH</strong> en <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> en rond <strong>De</strong>lft.<br />

Reacties<br />

Vragen, opmerk<strong>in</strong>gen, suggesties, klachten of<br />

kopij? Neem contact op met Eric <strong>de</strong> Keizer, p/a<br />

<strong>DWH</strong> t.n.v. redactie An<strong>de</strong>rsblad, Lange Geer<br />

22, 2611 PV <strong>De</strong>lft of an<strong>de</strong>rsblad@homo<strong>de</strong>lft.nl.<br />

Kopij<br />

Bijdragen kunnen per e-mail of an<strong>de</strong>rsz<strong>in</strong>s<br />

aangeleverd wor<strong>de</strong>n. Graag met een of meer<br />

illustraties. Anonieme <strong>in</strong>zend<strong>in</strong>gen wor<strong>de</strong>n alleen<br />

geplaatst <strong>in</strong>dien <strong>de</strong> naam van <strong>de</strong> auteur bij <strong>de</strong><br />

redactie bekend is.<br />

Kopij voor het volgen<strong>de</strong> An<strong>de</strong>rsblad moet wor<strong>de</strong>n<br />

<strong>in</strong>geleverd voor het verstrijken van <strong>de</strong> <strong>de</strong>adl<strong>in</strong>e<br />

22 juli. Het volgen<strong>de</strong> An<strong>de</strong>rsblad (nr. 120, OWeenummer)<br />

valt dan hopelijk medio augustus bij je<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> bus. Illustraties (gif, jpg, pdf etc.) apart van<br />

tekst (doc, rtf, txt) <strong>in</strong>leveren alsjeblieft.<br />

Ruilabonnement voor <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen<br />

Instell<strong>in</strong>gen kunnen <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g komen voor<br />

een ruilabonnement, neem voor <strong>in</strong>formatie<br />

contact op met <strong>de</strong> le<strong>de</strong>nadm<strong>in</strong>istratie.<br />

Adverteren <strong>in</strong> het An<strong>de</strong>rsblad<br />

Voor <strong>in</strong>formatie over advertentie-mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

en -tarieven kunt u contact opnemen<br />

met Guido Brouwn 06-13841981 of<br />

<strong>in</strong>fo@homo<strong>de</strong>lft.nl.<br />

Lidmaatschap <strong>DWH</strong><br />

U kunt zich als lid aanmel<strong>de</strong>n door een bericht<br />

te sturen naar <strong>de</strong> le<strong>de</strong>nadm<strong>in</strong>istratie en hierbij<br />

uw adres, telefoon en e-mail te vermel<strong>de</strong>n.<br />

Le<strong>de</strong>n ontvangen het An<strong>de</strong>rsblad en on<strong>de</strong>rsteunen<br />

<strong>de</strong> activiteiten van <strong>de</strong> <strong>DWH</strong>.<br />

Contributie <strong>DWH</strong><br />

<strong>De</strong> contributie van <strong>de</strong> <strong>DWH</strong> bedraagt € 40,-.<br />

Meer is van harte welkom. U kunt uw contributie<br />

overmaken naar gironummer 32 49 237 ten<br />

name van <strong>DWH</strong> le<strong>de</strong>nadm<strong>in</strong>istratie te <strong>De</strong>lft.<br />

Donaties<br />

Giften voor <strong>de</strong> <strong>DWH</strong> zijn welkom op Postbanknummer<br />

32 49 237, ten name van <strong>DWH</strong>, <strong>De</strong>lft<br />

on<strong>de</strong>r vermeld<strong>in</strong>g van “gift”.<br />

<strong>DWH</strong> le<strong>de</strong>nadm<strong>in</strong>istratie<br />

Lange Geer 22, 2611 PV <strong>De</strong>lft of<br />

le<strong>de</strong>nadm<strong>in</strong>istratie@homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

Bereikbaarheid <strong>DWH</strong><br />

Adres : Lange Geer 22, 2611 PV <strong>De</strong>lft<br />

Telefoon : 015-2146893<br />

Internet : http://www.homo<strong>de</strong>lft.nl<br />

OPENINGSTIJDEN:<br />

Woensdag Fillum 21.00-00.30<br />

Don<strong>de</strong>rdag Outsite 21.00-01.00<br />

Vrijdag Vrijdagbar 22.00-02.00<br />

elke 4e zaterdag Femmes Fatales<br />

21.00-02.00<br />

Zondag Open Café 21.30-00.30<br />

pag<strong>in</strong>a 23 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007


pag<strong>in</strong>a 24 - <strong>DWH</strong> An<strong>de</strong>rsblad nr. 119, juni 2007<br />

D R U K W E R K<br />

<strong>DWH</strong> LEDENADMINISTRATIE, LANGE GEER 22, 2611PV <strong>De</strong>lft<br />

DELFT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!