Views
5 years ago

protokolboek Uelsen 1710 - Sligt

protokolboek Uelsen 1710 - Sligt

protokolboek Uelsen 1710 -

======== - 37 - ======== ======== 1710 Februarius den 5 consistorie gehouden. Absent waren onse rigter Soury, Leeuwe, Jongering, Egbering. Op het supplijte van borgermeester Crul te Nyenhuis, aangaende de aflossinge van de 30 gulden staende op Nysing te Wilsum, is gere- solveert dat eerst de natuur van die schuldigheit moet ondersogt worden, of het een canon is, en dan naer gelegentheit sig daernae voegen. 2. Kerkmester Berend Bode werd geordineert om te besorgen dat de vrouwenbanken verhoogt worden. Meert 1710 den 5. consistorium gehouden. Absentibus Leuwe en Broek Geert te Wilsumb. Op het voorbrengen van Konnink in de Bourhuisen, versoekende voor hem en Geerdink te Haeftencamp remissie in 't betaelen van sijn schuldige rogge aen de kerke, is verstaen te accorderen dat de koornpagt worde voldaen dese jaer tegens 3 ryxdaelder 't mudde. Op het versoek van burgermeester Jan Richters, begerende ontslaegen te worden van agt gulden, so deselve als borge voor Esse Gosselink - wiens boedel desolaet gebleven is - aen den arme schuldig, is goedgevonden om bijsondere redenen de helfte te remitteren en voor vier gulden te qui- teren. De kerkendienaer Jan Voet sal de weduwe Ringe wegens 23 gulden, so de- selve nog ingevolge slott van armenrekeningen van haer man saliger aen den armen schuldig is gebleven, hebben te executeren. Op 't voorbrengen van de heer pastor Lippinkhoff geaccordeerd de put- terand van de pastorye met ijser te doen beslaen om voor te komen dat niet geheel word afgeslepen. Ordonnerende vorder de kerkmeester om de nodige planken op den balken in gemelte pastorye bij tijde te besorgen. Mey den 7 consistorium gehouden. Absent Leuwe van Wilsumb. Op het versogte van de missionarius tot Emblicamp, om een mild bijstuur tot opbouw van een kerke tot de romsch catholijke godsdienst aldaer, voorgebragt bij de heer richter, is goedgevonden voor als nog daertoe niets te besluiten, maer voor eerst af te wagten wat daerin van de nae- buurige gereformeerde gemeynten sal worden gedaen. Op het versogte van die van Tubbergen, door de brand haer huisen ver- loren hebbende, is goedgevonden de heer richter te versoeken op derselve instantie te accorderen op 't carspel en in dorp om te gaen. Goedgevonden de kerkmeester te ordonneren aen de heer pastor Lippink- hoffs huis den gewesen palliert met een tuin af te doen vreden. Als ook de leydekker te ontbieden, om met de ouderlingen te fine van no- dige voorsorge inspectie van 't kerkendak te nemen.

De reis van mr. Jacob Roggeveen ter ontdekking van het Zuidland ...
Archives ou correspondence inédite de la maison d'Orange-Nassau
Cercle Benelux d'Histoire de la Pharmacie - Kringgeschiedenis
Stadrechten van Nijmegen - University of Toronto Libraries
Vrijheerlijkheid Meijel - Medelo
Hoe in het jaar 1720 een Graafschap is verkocht
EENE overgroote veelheid, en - Koninklijke Bibliotheek
2015.02.17_vraagspecificatie_uitgangspunten_beheer_en_horeca
BETER BED HOLDING N.V. JAARVERSLAG 2009 - Jaarverslag 2012
Verslag-ombudsman-2013