High-Tech Warmtepompen.pdf - Heurman Energie

heurman.energie.nl

High-Tech Warmtepompen.pdf - Heurman Energie

HigH-tecH

WARMtePOMPeN

Verwarmen en koelen met energie uit de omgeving


OCHSNER

Het bedrijf

www.ochsner.be

2


Vooruitgang verplicht

OCHSNER Wärmepumpen GmbH, dat in 1978 werd

opgericht, heeft zich altijd ingezet voor energiebesparing,

pioniersgeest en innovatie. OCHSNER begon als één

van de eerste Europese fabrikanten warmtepompen op

industriële schaal te produceren en geldt vandaag als

internationaal technologieleider in de sector. Er wordt

uitsluitend geproduceerd in Duitsland en Oostenrijk.

Alsmaar efficiëntere warmtepompen met maximaal

rendement zijn het resultaat van decennialange ervaring,

research & ontwikkeling.

Sterk uit traditie

Het moederbedrijf van OCHSNER werd al in 1872 opgericht in

Schlesien. Aanvankelijk werden er enkel apparaten en pompen

gefabriceerd.

Van 1946 tot 1992 stond de fabriek in Linz bekend voor zijn

knowhow inzake procespompen. Gerenommeerde klanten

waren o.a. de US-Navy en NASA.

3

In grond, water en lucht is een haast onuitputtelijke

hoeveelheid zonne-energie en warmte opgeslagen.

Wij moeten met z‘n allen zuinig omspringen met natuurlijke

rijkdommen en streven naar minimale emissie. Door het

benutten van milieu-energie wil OCHSNER bijdragen

tot het veilig stellen van onze gezamenlijke, nationale en

wereldwijde energietoekomst. Door de optimale benutting

van omgevingswarmte vormen OCHSNER warmtepompen

het meest kostenbesparende en toekomstzekere

verwarmings- en klimaatregelsysteem.

Sinds 1992 legt Karl Ochsner zich met zijn team uitsluitend

toe op de productie van warmtepompen. Hij leidt het bedrijf

samen met zijn zoon Karl jr.


OCHSNER

De specialist

www.ochsner.be

4


Overtuigende voordelen

» ONAfHANkelijkHeid

» ZuiNigHeid

» MilieuvRieNdelijkHeid

Technologieleider

- Onberispelijke kwaliteit

» kWAliteit

Een verwarmingssysteem is het kloppende hart van elk gebouw

– het zorgt voor warmte en moet altijd blijven functioneren.

Bij de aankoop van een warmtepomp mogen dan

ook geen compromissen worden gesloten. Zuinigheid, betrouwbaarheid

en duurzaamheid zijn van essentieel belang.

» tOONAANgeveNd iN veRWARMiNgs-

ReNOvAtie

OCHSNER bracht als eerste een warmtepompgamma voor

alle warmtebronnen met een voorlooptemperatuur tot

65°C op de markt. Hiermee kunnen ook bestaande verwarmingssystemen

met conventionele warmtebronnen worden

uitgerust.

» tOONAANgeveNd iN de WARMtebRONNeN

lucHt & AARde

De lucht-split-warmtepompen van OCHSNER zijn al jaren

de meest efficiënte en de meest geluidsarme toestellen op

de markt en beperken zo de verwarmingskosten tot een

minimum. Ook inzake aardwarmte staat OCHSNER aan de

top wat rendement betreft.

5

» vOOR elk veRWARMiNgssysteeM

» ONdeRHOudsvRij eN ZuiveR

» WAARdevAst

» keuRMeRk – beWeZeN efficiëNtie

Hoogwaardige warmtepompen herkent men aan het Europese

EHPA-keurmerk. Dit wordt uitsluitend toegekend

aan warmtepompen die onder strenge voorwaarden werden

getest door onafhankelijke instituten. OCHSNER kreeg

bovendien als eerste fabrikant het D-A-CH-keurmerk voor

warmtepompen.

De testresultaten van het warmtepomptestcentrum in Buchs

Zwitserland) staat overigens online op www.wpz.ch.

Overtuig uzelf.

» vOORsPRONg dOOR tecHNiek

De toptechnologie van OCHSNER is het resultaat van intensieve

en voortdurende research en ontwikkeling. Het

werk in het eigen onderzoekslab en tientallen jaren ervaring

resulteren vandaag in oplossingen voor de uitdagingen

van morgen.


OCHSNER

Warmtepompen

www.ochsner.be

Een systeem - voor alle toepassingen

» veRWARMiNg eN kOeliNg

OCHSNER warmtepompen zijn verkrijgbaar met een actieve

koelfunctie. Door gebruik te maken van het koudecircuit

van de warmtepomp zorgt die steeds voor een aangenaam

klimaat, tochtvrij en geruisloos via het aanwezige warmteverdeelsysteem

(bv. muurverwarming, vloerverwarming

of speciale radiatoren).

» veRWARMiNgsReNOvAtie

Vervang uw verwarmingsketel door een energiebesparende

en milieuvriendelijke warmtepomp van OCHSNER! Die

is ook geschikt voor radiatoren met een voorlooptemperatuur

tot 65°C.

» WARMWAteRPROductie (zie pagina 19)

OCHSNER laat u opteren voor het meest zuinige systeem

– verwarm water onafhankelijk van het verwarmingssysteem

met een warmwaterwarmtepomp van het type EU-

ROPA of via uw verwarmingswarmtepomp met behulp van

een externe boiler.

De specialist

- die geen uitdaging uit de weg gaat

» vOlledig PROductgAMMA

warmtevermogen van 2 tot 1.000 kW

» Alle WARMtebRONNeN

Water, aardwarmte, glycolwater/directe verwarming en lucht

» WAARdevAstHeid

Vandaag investeren in een hoogwaardig warmtepompsysteem

levert niet alleen meteen een hoog rendement op

(=kostenbesparing), het doet ook de waarde van het gebouw

stijgen. Gegarandeerd en zonder risico.

6


De warmtepompcyclus

7

1 VERDAMPEN:

In een warmtewisselaar onttrekt het vloeibare koudemiddel

energie aan de aarde, het water of de lucht en

verdampt vervolgens naarmate de temperatuur stijgt.

WARMtEBRON/WARMtEPUt

(water, aarde, lucht)

4 EXPANDEREN:

Het warme, vloeibare koudemiddel wordt naar het expansieventiel

gevoerd. In het expansieventiel daalt de

druk plots. Hierdoor neemt ook de temperatuur van het

koudemiddel plots af zonder dat er energie wordt afgegeven.

Het vloeibare koudemiddel wordt weer naar de

verdamper gevoerd en de cyclus kan herbeginnen.

De warmtepomp als energiemultiplicator

OCHSNER warmtepompen kunnen werken met omgekeerd

koudecircuit: zo wordt de warmte in de „warmteput“

gepompt en het gebouw actief gekoeld. Het OCHSNER

OA-X2-systeem biedt het hoogste rendement.

2 COMPRIMEREN:

In een elektrisch aangedreven compressor wordt het

nu gasvormige maar nog koele koudemiddel gecomprimeerd

en dus verwarmd. Het koudemiddel verlaat de

compressor als zgn. persgas.

WARMtEVERDELING

Vloer-/muurverwarming of radiatoren

3 CONDENSEREN:

Het persgas komt nu in de condensor, geeft energie af

aan het verwarmingssysteem, condenseert en verlaat de

condensor als warm, vloeibaar koudemiddel.

Zo wordt warm water op de gewenste temperatuur gebracht.

De prestatiecoëfficiënt (COP) van een warmtepomp geeft

aan hoeveel nuttige energie wordt geproduceerd met een

eenheid aandrijfenergie. Een prestatiecoëfficiënt van 4 betekent

dat 1 kW stroom wordt omgezet in 4 kW warmte.

Zon, omgeving of bodem leveren de overige 3 kW gratis.


OCHSNER

Warmtebronnen

» WARMtebRON WAteR

Warmtevermogen van 9 tot 91 kW

Is grondwater op een redelijke diepte, in voldoende mate

en met een geschikte temperatuur voorhanden, dan haalt

men het hoogste jaarrendement. Een constante temperatuur

van 8-12°C staat garant voor een optimale verwarming.

Dit vereist twee putten: een pompput en een retourput. De

retourput moet met de grondwaterstroming mee op minstens

15 meter van de pompput worden geplaatst.

Voor 10 kW warmtevermogen is ongeveer 2 m³ water per

uur nodig. Het debiet dient vooraf te worden gecontroleerd

aan de hand van een duurpomptest. Verder dient een

wateranalyse te worden uitgevoerd om na te gaan of de

waterkwaliteit binnen bepaalde limietwaarden ligt. Er is tevens

een vergunning vereist.

Water is ook geschikt als warmteput voor actieve of passieve

koeling van een gebouw.

www.ochsner.be

» AARdWARMte – diRecte veRWARMiNg

Warmtevermogen van 6 tot 18 kW

De bodem is een gratis en rijk warmtereservoir en bijgevolg

de ideale warmtebron.

Een systeem met horizontale collectoren benut hoofdzakelijk

opgeslagen zonne-energie – constant en volledig

onafhankelijk van dag en nacht. Bij een deskundige installatie

is er ook in de koudste winter voldoende bronenergie

beschikbaar.

Systemen met directe verwarming (directe verdamping)

zijn de goedkoopste van alle bestaande bodemcollectorsystemen.

Ze maken voor wel 80% gebruik van gratis omgevingsenergie!

Het chloorvrije en ozonneutrale koudemiddel in het warmtepompcircuit

neemt de aardwarmte direct op via de dubbelwandige,

naadloze buizen van de bodemcollector (koper,

PE-mantel) en verdampt.

Alleen OCHSNER biedt het aardwarmtesysteem met directe

verdamping ook aan voor actieve koeling: door het

koudecircuit om te keren, fungeert de bodem als warmteput,

waardoor die in de zomer wordt „geregenereerd“ en

opgewarmd.

8


» AARdWARMte – glycOlWAteR

Warmtevermogen van 7 tot 65 kW

Bij dit systeem wordt de aardwarmte geabsorbeerd door

een glycolwatercircuit en naar de warmtepomp gevoerd.

Glycol-bodemcollectoren kunnen op drie verschillende

manieren worden geplaatst:

Wanneer het perceel voldoende groot is, zijn horizontale

collectoren de goedkoopste oplossing. De oppervlakte van

de installatie hangt af van constructie en isolatie van de

woning en de bodemgesteldheid.

Een mogelijk alternatief zijn spiraalvormige collectoren die

iets minder oppervlakte vereisen.

Er kunnen ook bodemsondes worden aangebracht door

diepboringen uit te voeren. Die gaan meestal een honderdtal

meter diep en zijn ideaal wanneer men met plaatsgebrek

kampt. Er is tevens een vergunning vereist.

Bij actieve koeling wordt in de zomer warmte uit de woning

via het bestaande verwarmingssysteem in de bodem

„gepompt“. Zelfs na een wekenlange hittegolf blijft het

maximale koelvermogen intact.

9

» WARMtebRON lucHt

Warmtevermogen van 8 tot 60 kW

Indien grondwater noch bodem in aanmerking komen als

warmtebron, kan ook de buitenlucht fungeren als warmtebron.

Lucht is overal en onbeperkt beschikbaar.

Dit systeem is bijzonder geschikt voor verwarmingsrenovatie

in bestaande gebouwen omdat grondwerken dan

veelal ongewenst of duur zijn.

Door de innovatieve techniek van OCHSNER wordt de

warmtebron lucht ook bij lage buitentemperaturen efficiënt

benut. Dit product munt bovendien uit door een hoge betrouwbaarheid

en laag geluidsniveau.

Omgevingswarmte als warmtebron is in het bijzonder aangewezen

voor renovatie of bivalente systemen.

Bij actieve koeling wordt de af te voeren warmte afgegeven

door de buiten geïnstalleerde (binnen bij Air-Station ®

OLW-I) verdamper die dan fungeert als condensor.


Split-verdamper

Millennium ®

OCHSNER

Warmtebron lucht

www.ochsner.be

Air-Station ®

(buitenopstelling)

10


Omgevingswarmte

Buitenlucht is de ideale warmte wanneer aardwarmte en

grondwater niet beschikbaar zijn. Omgevingswarmte is

zonne-energie en is als warmtebron bijzonder geschikt

voor renovatie of bivalente systemen.

Luchtwarmtepompen zijn beschikbaar als split- of compacte

toestellen: bij compacte toestellen is de lucht-warmtewisselaar

die de omgevingswarmte absorbeert (verdamper)

geïntegreerd in de warmtepomp. Bij split-toestellen

is de lucht-warmtewisselaar (super-split-verdamper) een

aparte unit die via een leiding is verbonden met de warmte-

pomp.

OCHSNER beveelt split-toestellen aan omdat die qua rendement

en geluidsniveau beter presteren dan compacte

toestellen. (zie pagina 12 bis 13)

PRestAtietAbel cOMPActe lucHt-WARMtePOMPeN

Verwarmingswarmtepomp Air-Station ® - warmtebron LUCHT

11

» cOMPAct systeeM:

Buitenopstelling: de Air-Station ® OLW-A is ontworpen voor

buitenopstelling. Dit toestel is gegarandeerd weerbestendig.

Extra zijbekleding zorgt voor een betere geluidsisolatie

en bescherming tegen de regen.

Binnenopstelling: de Air-Station ® OLW-I is ontworpen voor

binnenopstelling en nieuwbouw. Bij de installatie dienen

aangepaste, warmtegeïsoleerde luchtkanalen te worden

voorzien.

Nominale spanning 400 V 230 V

toesteltype OLW 9 OLW 12 OLW 18 OLW 9

plus

OLW 12

plus

OLW 18

plus

Max. voorlooptemperatuur 55°C 65°C

L2/W35

L2/W50

L7/W35

OLW 9

plus VX

OLW 12

plus VX

Warmtevermogen [kW] 7,1 10,7 14,3 8,1 11,1 16,2 7,8 11,3

Rendement 3,6 3,7 3,6 3,7 3,8 3,9 3,5 3,6

Warmtevermogen [kW] 6,7 10,0 13,9 7,8 10,4 15,4 7,5 11,0

Rendement 2,6 2,7 2,6 2,9 2,9 2,9 2,6 2,7

Warmtevermogen [kW] 8,4 12,8 17,2 9,5 13,3 18,8 9,2 13,1

Rendement 4,2 4,3 4,2 4,3 4,4 4,4 4,0 4,1

De prestatiegegevens zijn gebaseerd op de meetwaarden van de warmtepomp onder normvoorwaarden (warmtevermogen, rendement/COP) en binnen de opgegeven toleranties. De installateur

is verantwoordelijk voor het energierendement van de installatie en bijgevolg de werkingskosten. Bij de installatie van verwarmingssystemen met warmtepompen dienen de OCHSNER-richtlijnen

te worden gevolgd. Indien deze richtlijnen niet worden gevolgd, is een correcte werking van de warmtepomp niet gegarandeerd. OCHSNER raadt aan om warmtepompen te laten installeren door

geschoolde OCHSNER-systeempartners. Ook bij systemen die zijn geïnstalleerd conform de OCHSNER-richtlijnen kunnen de rendementswaarden afwijken van de fabriekswaarden omdat deze laatste

berusten op metingen onder normvoorwaarden. Ook de gebruiksomstandigheden spelen een belangrijke rol.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen, tekst- of drukfouten. In sommige landen is enkel een beknopte versie van deze brochure beschikbaar.


OCHSNER

Testwinnaar

Geavanceerde lucht-technologie voor het nieuwe millennium

» Het sPlit-systeeM:

De warmtepomp is bij dit systeem binnen geplaatst terwijl

de verdamper, die de omgevingswarmte absorbeert,

buiten is opgesteld. Voordelen vergeleken met compacte

systemen: geen luchtkanalen, zeer stille werking, langere

levensduur en lager verbruik.

De split-verdamper Millennium ® onttrekt de nodige warmte

aan de buitenlucht, waarbij een geoptimaliseerd automatisch

ontdooisysteem de verdamper desgevallend ijsvrij

houdt zonder veel energie te verbruiken.

Door de royale afmetingen en geoptimaliseerde constructie

wordt een maximum aan warmte uit de lucht gehaald.

Zelfs bij extreme vriestemperaturen. Geen enkel ander toestel

op de markt heeft een warmtewisselaar met zo‘n grote

oppervlakte! Speciale traagdraaiende ventilatoren zijn fluisterstil

en bijzonder zuinig.

split-verdamper Millennium ®

www.ochsner.be

Bovendien is de ventilatorwerking volledig moduleerbaar zodat

het verdampervermogen traploos kan worden geregeld.

De verdamper buiten en de warmtepomp binnen zijn eenvoudig

verbonden door twee geïsoleerde koperbuizen en

een kabel. Die worden meestal in een goot onder de grond

geplaatst en kunnen ook probleemloos achteraf (verwarmingsrenovatie)

worden geïnstalleerd.

» WeReldRecORd

De exclusieve OVi-techniek van de bijbehorende warmtepomp

Golf plus (GMLW plus) geeft samen met de OCHS-

NER Millennium ® split-verdamper een rendement van 4,2

(maximumwaarde – gemeten bij L2/W35 bij 10 K spreiding

in het warmtepomptestcentrum van Buchs/Zwitserland).

12


PRestAtietAbel lucHt-sPlit-systeMeN in combinatie met split-verdamper Millennium ®

Verwarmingswarmtepomp Golf Maxi Plus - warmtebron LUCHT

Nominale spanning 400 V 230 V

toesteltype GMLW 9

plus

13

GMLW 14

plus

GMLW 19

plus

GMLW 25

plus

Max. voorlooptemperatuur 65°C

L2/W35

L2/W50

GMLW 35

plus

GMLW 9

plus VX

GMLW 14

plus VX

Warmtevermogen [kW] 8,5 11,6 16,8 22,1 29,5 8,3 11,7

Rendement 4,2 4,1 4,2 4,2 4,1 3,9 3,8

Warmtevermogen [kW] 8,1 10,7 15,9 19,7 27,0 8,0 10,7

Rendement 3,0 2,9 3,0 2,9 2,8 2,7 2,5

Verwarmingswarmtepomp Golf Maxi (GMLW60 = Standard) - warmtebron LUCHT

Nominale spanning 400 V 230 V

toesteltype GMLW 9 GMLW 14 GMLW 19 GMLW 60 GMLW 14 VX GMLW 19 VX

Max. voorlooptemperatuur 55°C

L2/W35

L2/W50

Warmtevermogen [kW] 8,5 12,7 17,0 60,1 11,8 14,4

Rendement 4,2 4,0 4,0 3,9 3,8 3,9

Warmtevermogen [kW] 7,8 11,5 15,6 59,0 10,6 13,2

Rendement 2,6 2,5 2,6 2,6 2,4 2,5

De prestatiegegevens zijn gebaseerd op de meetwaarden van de warmtepomp onder normvoorwaarden (warmtevermogen, rendement/COP) en binnen de opgegeven toleranties.

Meer informatie op pagina 11.


OCHSNER

Aardwarmte

www.ochsner.be

Golf Midi plus Golf Maxi (plus)

14


Warmtebron aarde

Hierbij wordt warmte aan de bodem onttrokken door horizontale

of verticale bodemcollectoren.

Afhankelijk van de warmtedrager in de bodemcollector

maakt men onderscheid tussen systemen met glycolwater

en directe verwarming.

Bij GLyCOLSySTeMen circuleert een mengsel van water

en antivriesmiddel als warmtedrager in de collectoren,

waarbij de warmte wordt geabsorbeerd en naar de warmtepomp

gevoerd.

PRestAtietAbel

15

SySTeMen MeT direCTe VerWArMinG zijn niet uitgerust

met een glycolcircuit bestaande uit een circulatiepomp,

warmtewisselaar en expansievat.

Dit geeft een nog hogere bedrijfszekerheid door het kleinere

aantal onderdelen en de hogere efficiëntie. Horizontale

collectoren zijn hier standaard.

Combinatie met CO 2 -dieptesondes is mogelijk.

Verwarmingswarmtepompen Golf Midi plus en Golf Maxi plus – warmtebron bodem, direCTe VerWArMinG

Nominale spanning 400 V 230 V

toesteltype

Golf Midi plus Golf Maxi plus Golf Midi plus

GMdW 8

plus

GMdW

11 plus

GMdW

13 plus

GMdW

15 plus

GMdW

18 plus

GMdW 8

plus VX

GMdW 11

plus VX

Max. voorlooptemperatuur 65°C

e4/W35

Warmtevermogen

Rendement

[kW] 8,8

5,5

12,3

5,6

14,5

5,6

17,7

5,7

21,2

5,6

8,9

5,2

12,4

5,4

e4/W50

Warmtevermogen

Rendement

[kW] 7,8

3,6

10,9

3,7

12,6

3,7

15,9

3,8

19,2

3,8

7,9

3,6

11,1

3,8

Verwarmingswarmtepompen Golf Midi plus en Golf Maxi plus, Maxi, Standard, r – warmtebron bodem, GLyCOLWATer

Nominale spanning 400 V

toesteltype

Golf Midi plus Golf Maxi plus Golf Maxi Standard r

GMSW

7 plus

GMSW

10 plus

GMSW

10 plus S

Max. voorlooptemperatuur 65°C 55°C 65°C

S0/W35

S0/W50

GMSW

12 plus

GMSW

15 plus

GMSW

17 plus

Warmtevermogen [kW] 7,2 10,2 11,1 12,2 14,7 16,8 19,8 28,8 39,9 65,4 40,7

Rendement 4,8 4,9 5,3 4,9 4,9 4,9 4,5 4,5 4,0 4,1 3,8

Warmtevermogen [kW] 6,3 9,2 9,7 10,6 13,3 15,3 18,5 25,5 38,0 60,7 39,3

Rendement 3,3 3,4 3,6 3,4 3,4 3,5 3,1 3,1 2,9 2,8 2,8

Nominale spanning 230 V

toesteltype

Golf Midi plus

GMSW 7 plus VX GMSW 10 plus VX

Golf Maxi

GMSW 15 VX GMSW 18 VX

Max. voorlooptemperatuur 65°C 55°C

S0/W35

Warmtevermogen

Rendement

[kW] 6,6

4,4

9,6

4,4

11,0

4,4

15,7

4,5

S0/W50

Warmtevermogen

Rendement

[kW] 6,1

2,9

8,7

2,9

10,5

3,1

14,7

3,2

De prestatiegegevens zijn gebaseerd op de meetwaarden van de warmtepomp onder normvoorwaarden (warmtevermogen, rendement/COP) en binnen de opgegeven toleranties.

Meer informatie op pagina 11.

GMSW

28

GMSW

38

OSWP

56

OSWP

96

OSWP

96 r


OCHSNER

Warmtebron water

www.ochsner.be

Golf Midi plus Golf Maxi (plus)

16


Warmtebron water

Met grondwater als warmtebron leveren warmtepompen

de beste prestaties. Grondwater is het hele jaar door beschikbaar

met een nagenoeg constante temperatuur van 8

tot 12°C. Dit maakt dat de temperatuur voor verwarmingsdoeleinden

maar licht moet worden verhoogd vergeleken

met andere warmtebronnen.

Het gebruik van grondwater voor warmtepompen is vergunningsplichtig.

De installateur, boorfirma of uw OCHSNER-

systeempartner helpt u hierbij.

PRestAtietAbel

17

Om grondwater als warmtebron te gebruiken, dienen een

aantal voorwaarden te zijn vervuld:

» Voldoende watervoorraad

» Waterkwaliteit (analyse)

» Vergunning

» Pomp- en retourput

Verwarmingswarmtepompen Golf Midi plus en Golf Maxi plus, Maxi, Standard, r – warmtebron WATer

Nominale spanning 400 V

toesteltype

Golf Midi plus Golf Maxi plus Golf Maxi Standard r

GMWW

10 plus

GMWW

13 plus

Max. voorlooptemperatuur 65°C 55°C 65°C

W10/W35

Warmtevermogen

Rendement

[kW] 9,7

6,1

13,6

6,2

15,4

6,2

19,1

6,2

22,8

6,2

26,8

5,7

37,6

5,7

54,4

5,5

91,4

5,5

56,6

5,2

W10/W50

Warmtevermogen

Rendement

[kW] 8,6

4,1

12,4

4,3

14,3

4,3

17,6

4,3

20,5

4,3

25,5

3,7

34,7

3,7

50,4

3,6

82,2

3,6

53,3

3,6

W10/W60

Warmtevermogen

Rendement

[kW] 8,1

3,1

11,6

3,2

13,1

3,1

16,5

3,2

19,2

3,2

-

-

-

-

-

-

-

-

51,6

2,8

Nominale spanning 230 V

toesteltype

GMWW

15 plus

GMWW

19 plus

GMWW

23 plus

De prestatiegegevens zijn gebaseerd op de meetwaarden van de warmtepomp onder normvoorwaarden (warmtevermogen, rendement/COP) en binnen de opgegeven toleranties.

Meer informatie op pagina 11.

GMWW

28

GMWW

38

OWWP

56

Golf Midi plus Golf Maxi

OWWP

96

GMWW 10 plus VX GMWW 13 plus VX GMWW 15 VX GMWW 18 VX

Max. voorlooptemperatuur 65°C 55°C

W10/W35

Warmtevermogen

Rendement

[kW] 8,5

5,7

13,0

5,9

14,6

5,6

19,4

5,6

W10/W50

Warmtevermogen

Rendement

[kW] 8,0

3,8

11,7

3,9

11,5

3,7

18,0

3,7

W10/W60

Warmtevermogen

Rendement

[kW] 7,5

2,9

11,1

3,0

-

-

-

-

OWWP

96 r


OCHSNER

Compact systeem

www.ochsner.be

Combi Universal ®

- uniek compact systeem

De Combi Universal ® is ideaal voor verwarming, actieve

koeling en warmwaterproductie wanneer er niet veel

plaats beschikbaar is.

OCHSNER-technologie zorgt voor een zo goedkoop mogelijke

werking door de afwezigheid van de elektrische weerstand

waarmee compacte warmtepompen normaal zijn

uitgerust.

Het warmtevermogen van de Combi Universal ® bedraagt

maximum 13 kW op basis van de OCHSNER Golf-serie.

OCHSNER biedt met de Combi Universal ® als enige fabrikant

een compact systeem aan

» voor alle warmtebronnen

» voor verwarming, actieve koeling en warmwaterproductie

» voor vloer- en muurverwarming of radiatoren

» met een voorlooptemperatuur tot 65°C en een warmwatertemperatuur

tot 52°C (roestvrij stalen boiler van 150l)

» met een modulaire constructie voor een snelle en

eenvoudige montage

Type-overzicht (WB = warmtebron)

Combi Universal ®

WB lucht WB directe aardwarmte

GMLW 9 plus

GMDW 8 plus

GMDW 11 plus

WB glycolwater WB water

GMSW 7 plus

GMSW 10 plus

GMWW 10 plus

GMWW 13 plus

18


OCHSNER

Warmwaterproductie

Warmwaterproductie

- de klok rond

Maak gebruik van zonne-energie – zowel overdag als ‘s

nachts, ongeacht het weer!

Voor een nog efficiëntere warmwaterproductie beveelt

OCHSNER de tapwater-warmtepomp van het type

eUrOPA aan. Het ideale alternatief voor zonnepanelen en

verwarmingsketels! Maximale efficiëntie de klok rond en in

alle weersomstandigheden.

OCHSNER beschikt over tapwater-warmtepompen als

split-toestellen – voor externe boilers tot 1.000 liter (grote

gezinnen, bedrijven) – of als compacte toestellen met een

ingebouwde boiler van 300 liter.

De nieuwe EUROPA-serie van tapwater-warmtepompen

biedt als enige op de markt de volgende belangrijke

voordelen:

» geAvANceeRde tecHNOlOgie

Beste prestaties ooit getest (www.wpz.ch)

» HOgeRe WAteRteMPeRAtuuR

Met een tapwatertemperatuur tot 65°C bij warmtepompwerking

(zonder elektrische weerstand) is er desgewenst

meer warm water beschikbaar.

» lucHt/AfvOeRlucHt Of AARdWARMte

als warmtebron

» veNtilAtiefuNctie

mogelijk bij type Europa 313

De warmwaterproductie kan desgewenst ook met

de verwarmingswarmtepomp gebeuren. Het warme

water wordt dan opgeslagen in een externe boiler.

De verwarmingsregeling zorgt ervoor dat er steeds

voldoende warm water beschikbaar is.

19

Europa Mini EWP

Europa 313


OCHSNER

Productoverzicht

» WARMtePOMPeN vOOR veRWARMiNg eN kOeliNg

Golf Midi plus

- Warmtebronnen water, glycol, direct

- Verwarming, warmwaterproductie

- Warmtevermogen tot 13,2 kW

- Voorlooptemperatuur tot 65°C

- Ideaal voor één- en meergezinswoningen

met beperkte warmtebehoefte

Air-Station ®

- Compacte warmtepomp,

warmtebron lucht

- Warmtepomp en verdamper in één

toestel

- Verwarming, actieve koeling,

warmwaterproductie

- Buitenopstelling: geschikt voor gebouwen

met onvoldoende plaats binnen

- Binnenopstelling: ideaal voor nieuwbouw

www.ochsner.be

Golf MAXi en Golf MAXi Plus

- Warmtebronnen water, glycol,

direct, lucht

- Verwarming, actieve koeling,

warmwaterproductie

- Warmtevermogen tot 38 kW

- Plus-toestellen: voorlooptemperatuur

tot 65°C

Millennium ® enkele split-verdamper

- Krachtige verdamper voor split-

warmtepompen met warmtebron lucht

- Efficiëntie-wereldrecord met officiële

testresultaten

- Zeer stille werking

- Volmodulerend – EC-ventilator met OtE-

gestuurde toerentalregeling

- topdesign, kwaliteitsmaterialen

STAndArd en r

- Warmtebronnen water en glycol

- Verwarming, actieve koeling,

warmwaterproductie

- Warmtevermogen tot 91,4 kW

- type R: voorlooptemperatuur tot 65°C

- Voor gebouwen met grote

warmtebehoefte

Millennium ® dubbele split-verdamper

- Krachtige verdamper voor krachtige split-

warmtepompen met warmtebron lucht

- Efficiëntie-wereldrecord met officiële

testresultaten

- Zeer stille werking

- Volmodulerend – EC-ventilator met OtE-

gestuurde toerentalregeling

- topdesign, kwaliteitsmaterialen

20


» WARMWAteR-WARMtePOMPeN

europa 303 en 313

- Compacte warmtepomp met ingebouwde

21

boiler van 300 liter

- Warmtebron lucht/afvoerlucht

- Voor gezinnen van maximum 5 personen

- Warm water van max. 65°C

- 303: elektronische thermostaatregeling

- 313: elektronische tiptronik-regeling met

ontdooifunctie

» cOMPAct systeeM

Combi Universal ®

- Alle warmtebronnen

- Verwarming, actieve koeling,

warmwaterproductie met één toestel

- Warmtevermogen tot 13,4 kW

- Voorlooptemperatuur tot 65°C

- Ideaal voor passieve woningen,

prefabwoningen en kleine wonin

gen met geringe warmwater-

behoefte

- tapwatertemperatuur tot 52°C

zonder elektrische weerstand

- Snelwerkende boiler van roestvrij staal

europa Mini iWP en Mini eWP

- Split-warmtepomp voor externe boilers

tot 500 liter

- Voor gezinnen van maximum 5 personen

- IWP: warmtebron lucht/afvoerlucht,

warm water van max. 65°C

- EWP: warmtebron aardwarmte, warm

water van max. 60°C

europa 500

- Krachtig split-toestel voor externe

boilers tot 1.000 liter

- Voor gezinnen en bedrijven met een

verbruik van max. 2.000 liter warm

water per dag

- Warmtebron lucht/afvoerlucht

- Warm water van max. 52°C

» WARMtePOMPeN Met HOOg veRMOgeN

Grote warmtepompen

- Warmtepompen met hoge vermogens

tot 1.000 kW

- Voor bedrijven, industrie en

overheid

- Verwarming, actieve koeling

en warmwaterproductie

- Voorlooptemperatuur tot 65°C

- OVi-techniek voor maximale

efficiëntie

- Warmtebron glycol en water


OCHSNER

Regeling

Een kwestie van instelling

Met O-TrOniC eASy PLUS biedt OCHSNER u een gebruiksvriendelijke

regeling van uw warmtepompinstallatie.

Ultramoderne regeltechnologie staat garant voor een maximum

aan comfort, rendement en betrouwbaarheid.

Bijzonder eenvoudige bediening volgens het dialoogprincipe:

duidelijke teksten leiden u feilloos door het menu.

Het systeem is bovendien duidelijk afgebeeld.

Naast speciale warmtepompfuncties regelt de OtE-sturing

desgewenst ook de warmwaterproductie, koeling en maximum

16 verbruikerscircuits (verwarming/koeling). Ook

extra warmtebronnen zoals stookketels (extra module)

en zonnepanelen kunnen worden aangestuurd.

www.ochsner.be

» Volledig grafisch display met tekstweergave

» Eenvoudige bediening zonder handleiding – slechts twee

toetsen en een eenvoudige, logische menustructuur

» Afstandsbediening met grafisch display en ingebouwde

sensoren voor verwarming en koeling (optie)

» Eenvoudige inbedrijfname met inbedrijfname-assistent

» Maximale betrouwbaarheid van de warmtepomp door

veiligheidsbeheer

» Warmteregistratie conform „Marktanreizprogramm“ in

Duitsland mogelijk

» telemetrietechnologie

22


OCHSNER

Klantendienst

De OCHSNER klantendienst

- Altijd paraat!

Voor ons blijft een persoonlijke klantenservice niet beperkt

tot de verkoop van een installatie.

Bij de klantendienst van OCHSNER kunt u steeds terecht

voor deskundig en betrouwbaar advies.

» iNbedRijfNAMe

Onze klantendienst stelt uw OCHSNER verwarmingswarmtepomp

in dienst en maakt u ter plaatse vertrouwd met de

installatie. Uw nieuwe warmtepompinstallatie wordt individueel

ingesteld volgens de omstandigheden en voorwaarden.

» ONdeRHOud

Een warmtepomp vergt in principe geen onderhoud.

toch is een regelmatige controle aanbevolen om er zeker

van te zijn dat het systeem optimaal functioneert. Dit garandeert

minimale werkingskosten en een lange levensduur

van de installatie.

» beReikbAARHeid

De OCHSNER klantendienst is 365 dagen per jaar – ook op

zon- en feestdagen- bereikbaar in de meeste markten.

23


identity.co.at

Uw OCHSNER-partner

OCHSner

Wärmepumpen GmbH

(Hoofdkantoor)

A-4020 Linz

Krackowizerstraße 4

kontakt@ochsner.at

www.ochsner.at

Plaats van vestiging

A-3350 Haag

Ochsner-Straße 1

Tel: +43 (0)5 042458

Fax: +43 (0)5 04245-349

kontakt@ochsner.at

www.ochsner.at

OCHSner

Wärmepumpen GmbH

duitsland

D-99310 Arnstadt

Elxlebener Weg 10

Tel: +49 (0)3628 58108-0

Fax: +49 (0)3628 58108-18

kontakt@ochsner.de

www.ochsner.de

OCHSner east

u. Cechowa 51

PL 30-614 Krakòw

Tel: +48 (0)12 4214527

Fax: +48 (0)12 4215809

kontakt@ochsner.pl

www.ochsner.pl

www.ochsner.be

W 673nl P 10/2009

More magazines by this user
Similar magazines