30.08.2013 Views

Technologie voor herkomstanalyse - Naktuinbouw

Technologie voor herkomstanalyse - Naktuinbouw

Technologie voor herkomstanalyse - Naktuinbouw

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Swammerdam Institute for Life Sciences<br />

<strong>Technologie</strong> <strong>voor</strong> <strong>herkomstanalyse</strong><br />

Prof.dr. Chris G. de Koster


Herkomstanalyse door isotoop analyse<br />

Ontstaan van isotopen<br />

Koolstof isotopen<br />

Herkomstanalyse 2


Welke informatie verkrijgen we door<br />

isotoop analyse?<br />

Element Zware Isotoop Natuurlijk <strong>voor</strong>komen [%]<br />

Waterstof 2 H / D ( 1 H) 0.01557<br />

Koolstof 13 C ( 12 C) 1.11140 (98,9)<br />

Stikstof 15 N 0.36630<br />

Zuurstof 18 O ( 16 O) 0.20004 (99,799)<br />

Zwavel 34 S 4.21500<br />

De info zit in de laatste decimalen<br />

Herkomstanalyse 3


Waarom isotoop ratio analyse<br />

Isotoop ratio’s zijn niet<br />

constant<br />

Ratio’s veranderen door<br />

Kernreacties<br />

Chemische reacties<br />

Fase overgangen<br />

Verdamping en condensatie<br />

Herkomstanalyse 4


Waarom isotoop ratio analyse<br />

Ratio’s bevatten unieke informatie<br />

Hoe oud is de aarde?<br />

Hoe warm was de oceaan?<br />

Is dit natuurlijk of synthetisch<br />

materiaal?<br />

Waar komt de spijsolie vandaan?<br />

Herkomstanalyse 5


Waterstof en zuurstof isotopen<br />

-94 ‰<br />

Vapor<br />

OCEAN<br />

d2H = 0 ‰<br />

-14 ‰<br />

Rain<br />

-110 ‰<br />

Vapor<br />

-30 ‰<br />

Rain<br />

CONTINENT<br />

-126 ‰<br />

Vapor<br />

Isotoop verrijking in de water cyclus<br />

d 2 H = 0 ‰, we meten ten opzichte<br />

van oceaanwater<br />

Humaan haar<br />

Herkomstanalyse 6


Authenticiteits controle<br />

dN (‰)<br />

18<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

V-42<br />

V-80<br />

d 15 N, d 13 C, d D<br />

V-30<br />

continental<br />

maritime<br />

DELTA+XL<br />

Flash EA for analysis of N and C<br />

TC/EA for analysis of D<br />

-25 -20 -15 -10 -5 0<br />

d 13<br />

C (‰)<br />

-50<br />

d D (‰)<br />

Isotoopanalyse van Viking vingernagels<br />

25<br />

0<br />

-25<br />

-75<br />

-100<br />

-125<br />

Homogeniteit van een batch<br />

Herkomstanalyse 7


Herkomstanalyse vruchten<br />

d 2 H neerslag<br />

d 2 H vruchtwater<br />

Er is een relatie tussen isotoop gehalte neerslag en vruchtwater<br />

Herkomstanalyse 8


aantal<br />

N<br />

Isotoop analyse van wodka<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

-26.2‰<br />

-28 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10<br />

G. St. Jeans, d+/EA, U Ottawa<br />

Wheat,<br />

Potatoes<br />

CO2<br />

from air<br />

Ethanol d 13 C (‰)<br />

d 13 C alcohol<br />

Maize,<br />

Sugar cane<br />

-10.7‰<br />

Herkomstanalyse 9


Authenticiteitscontrole van Tequilla<br />

Productie<br />

De agave plant wordt met stoom<br />

geëxtraheerd<br />

Het sap fermenteert 10 dagen<br />

De pulque wordt dubbel gedestilleerd<br />

Het destillaat wordt geëxporteerd als<br />

white liquor of gerijpt in eiken vaten<br />

Agave tequilana weber<br />

Herkomstanalyse 10


Isotoop fingerprint van Tequilla<br />

d 13 C:<br />

Enzymatische<br />

fractionering van<br />

isotoop ratio‘s<br />

d 18 O:<br />

Fysische<br />

fractionering van<br />

Isotoop ratio‘s<br />

d 13 CSMOW (‰) Ethanol<br />

d 13 C alcohol<br />

-11.0<br />

-11.5<br />

-12.0<br />

-12.5<br />

Sugar<br />

Cane<br />

Mixed<br />

100 %Tequila<br />

0 5 10 15<br />

GC-C/TC DELTA+XL<br />

Analyst: Dr. D. Juchelka<br />

Headspace sampling 4/2000<br />

d 18 O alcohol<br />

d 18 O SMOW (‰) Ethanol<br />

Herkomstanalyse 11


Herkomst van marihuana<br />

Welke smokkelroutes zijn weer actief<br />

Herkomstanalyse 12


Tuinbouw en uitgangsmaterialen<br />

Isotoop ratio analyse biedt goede mogelijkheden<br />

<strong>voor</strong> <strong>herkomstanalyse</strong><br />

Techniek is beproefd <strong>voor</strong> humane forensische<br />

toepassingen en levensmiddelen analyse<br />

Echter, onderzoek is nodig om de techniek<br />

inzetbaar te maken <strong>voor</strong> analyse van tuinbouw<br />

en uitgangsmaterialen<br />

Herkomstanalyse 13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!