01.09.2013 Views

Christus en de antichrist

Christus en de antichrist

Christus en de antichrist

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

H E T D E R D E T E S T A M E N T<br />

Kosmos<br />

tijdschrift over <strong>de</strong> geesteswet<strong>en</strong>schap van M artinus<br />

Jaargang 36 september 2009<br />

Martinus<br />

christus<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>antichrist</strong><br />

bodil hosting<br />

uit: Martinus, zoals wij hem ons herinner<strong>en</strong><br />

sherlock holmes<br />

komt <strong>de</strong> voorzi<strong>en</strong>igheid op het spoor<br />

naar raad <strong>en</strong> voork<strong>en</strong>nis uitgeleverd…


INFORMATIE OVER HET WERK VAN MARTINUS<br />

Het tijdschrift Kosmos wordt uitgegev<strong>en</strong> om <strong>de</strong> lezer inzicht te gev<strong>en</strong> in<br />

het wereldbeeld van Martinus, dat met zijn kosmische analyses <strong>de</strong> lezer<br />

tot humaniteit <strong>en</strong> naast<strong>en</strong>lief<strong>de</strong> wil inspirer<strong>en</strong>. Dit wereldbeeld, dat <strong>de</strong><br />

geestelijke wett<strong>en</strong> <strong>en</strong> principes van het lev<strong>en</strong> hel<strong>de</strong>r uite<strong>en</strong>zet, heeft<br />

Martinus beschrev<strong>en</strong> in zijn lev<strong>en</strong>swerk: het Der<strong>de</strong> Testam<strong>en</strong>t. Het werd<br />

geschrev<strong>en</strong> voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> verklaring van het lev<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong> die<br />

zowel hun gevoel als hun intellig<strong>en</strong>tie tevred<strong>en</strong> kan stell<strong>en</strong>, op verstand<br />

berust <strong>en</strong> logisch is. Martinus wil<strong>de</strong> zelf niet dat zijn werk tot <strong>de</strong> vorming<br />

van e<strong>en</strong> sekte of ver<strong>en</strong>iging zou leid<strong>en</strong>. Het is toegankelijk voor<br />

ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> die <strong>de</strong> verklaring van <strong>de</strong> eeuwige lev<strong>en</strong>swaarhed<strong>en</strong> in <strong>de</strong> vorm<br />

van logische gedacht<strong>en</strong>reeks<strong>en</strong> wil ler<strong>en</strong> begrijp<strong>en</strong>.<br />

COLOFON<br />

© 2009 Martinus Instituut, Kop<strong>en</strong>hag<strong>en</strong>, D<strong>en</strong>emark<strong>en</strong><br />

Redactie: André Stroobant (m.m.v. Gerard Ou<strong>de</strong> Gro<strong>en</strong>), D<strong>en</strong> Haag<br />

Layout: Jan <strong>de</strong> With, Asper<strong>en</strong><br />

Druk: Printstudio, D<strong>en</strong> Haag<br />

E<strong>en</strong> uitgave van:<br />

Stichting Martinus C<strong>en</strong>tum<br />

P. Flintstraat 19<br />

7412 JV Dev<strong>en</strong>ter<br />

tel. (0570) 600 447 of (070) 427 14 97<br />

info@martinusc<strong>en</strong>trum.nl<br />

www.het<strong>de</strong>r<strong>de</strong>testam<strong>en</strong>t.nl<br />

Prijs voor 4 nummers per jaar € 17,50<br />

Informatiemateriaal wordt gratis toegestuurd.<br />

ing rek.nr. 2664692<br />

Weergave van tekst- <strong>en</strong> beeldmateriaal uitsluit<strong>en</strong>d na schriftelijke toestemming van het<br />

Martinus Instituut.


Martinus<br />

christus<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>antichrist</strong><br />

Het is <strong>de</strong> taak van <strong>de</strong> wereldverlossing voor <strong>de</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in<br />

<strong>de</strong> twintigste eeuw om hun religieuze instinct of religieuze<br />

tal<strong>en</strong>t <strong>en</strong> daarmee hun godsbegrip met kosmische analyses<br />

te on<strong>de</strong>rbouw<strong>en</strong>. Want als het g<strong>en</strong>oem<strong>de</strong> begrip niet meer<br />

dan e<strong>en</strong> niet-gëintellectualiseerd postulaat of dogma blijft<br />

waar <strong>de</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in moet<strong>en</strong> gelov<strong>en</strong>, heeft het helemaal ge<strong>en</strong><br />

waar<strong>de</strong> voor <strong>de</strong> toekomstige m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Ja, is het voor veel<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van <strong>de</strong> teg<strong>en</strong>woordig opgroei<strong>en</strong><strong>de</strong> g<strong>en</strong>eraties nu al<br />

niet waar<strong>de</strong>loos of oninteressant? We zi<strong>en</strong> al hoe grote groep<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> aardse bevolking afstand nem<strong>en</strong> van hun christelijke<br />

geloof, areligieus word<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun lev<strong>en</strong> steeds meer op<br />

materialistische d<strong>en</strong>kbeeld<strong>en</strong> baser<strong>en</strong>. Door <strong>de</strong>ze beweging<br />

weg van het licht word<strong>en</strong> politiek <strong>en</strong> gedrag steeds meer<br />

kosmos 3


4<br />

kosmos<br />

gedoceerd vanuit <strong>de</strong> foutieve opvatting of het foutieve<br />

bijgeloof dat alle religieuze begripp<strong>en</strong>, zoals het bestaan van<br />

e<strong>en</strong> God, het bestaan van reïncarnatie <strong>en</strong> karma <strong>en</strong> <strong>de</strong> werking<br />

van het principe van het gebed, abnormale opvatting<strong>en</strong><br />

zijn, waarvan <strong>de</strong> aanhangers voor bijgelovig <strong>en</strong> primitief<br />

aangezi<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. We hebb<strong>en</strong> in <strong>de</strong> twintigste eeuw al<br />

herhaal<strong>de</strong> mal<strong>en</strong> god<strong>de</strong>loze, gewelddadige <strong>en</strong> machtsbeluste<br />

dictators zi<strong>en</strong> opstaan. We hebb<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong> hoe volk<strong>en</strong> door<br />

<strong>de</strong>ze lei<strong>de</strong>rs of dictators zo’n culminer<strong>en</strong>d duister lot <strong>en</strong> lijd<strong>en</strong>,<br />

zo’n culminer<strong>en</strong><strong>de</strong> nood <strong>en</strong> ell<strong>en</strong><strong>de</strong> gekreg<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>,<br />

dat dit lot als niets an<strong>de</strong>rs dan <strong>de</strong> hel betiteld kan word<strong>en</strong>.<br />

Het parool van <strong>de</strong>ze dictators: tirannie, marteling, conc<strong>en</strong>tratiekamp<strong>en</strong>,<br />

rass<strong>en</strong>eliminatie, gaskamers, machtsbegeerte<br />

<strong>en</strong> zelfverheerlijking, is dus beslist niet <strong>de</strong> weg naar licht <strong>en</strong><br />

beschaving, noch <strong>de</strong> weg naar vre<strong>de</strong> op aar<strong>de</strong>.<br />

De <strong>antichrist</strong><br />

Hier word<strong>en</strong> niet bepaald lichte perspectiev<strong>en</strong> geschil<strong>de</strong>rd,<br />

maar ze zijn <strong>de</strong>salniettemin al lang realistische feit<strong>en</strong><br />

geword<strong>en</strong> op onze kleine planeet. Dus <strong>de</strong> bijbel had gelijk<br />

to<strong>en</strong> er moeilijke tijd<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> godsdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> religieuze<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> voorspeld werd<strong>en</strong> aan ‘het ein<strong>de</strong> <strong>de</strong>r tijd<strong>en</strong>’<br />

(zie o.a. Matth. 24:1-51, Marc. 13:1-37, Luc. 21:5-8). Zijn al <strong>de</strong>ze<br />

mo<strong>de</strong>rne houding<strong>en</strong> die zich teg<strong>en</strong> <strong>de</strong> eeuwige feit<strong>en</strong> of<br />

godsdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> ker<strong>en</strong> of <strong>de</strong>ze vervolg<strong>en</strong>, niet aan <strong>de</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

voorspeld in <strong>de</strong> vorm van ‘<strong>de</strong> <strong>antichrist</strong>’ (1Joh. 2:18)? D<strong>en</strong>kt u<br />

dat <strong>de</strong> <strong>antichrist</strong> alle<strong>en</strong> maar <strong>de</strong> e<strong>en</strong> of an<strong>de</strong>re onbeduid<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

godslooch<strong>en</strong>aar erg<strong>en</strong>s in het e<strong>en</strong> of an<strong>de</strong>re land is? Nee, <strong>de</strong><br />

<strong>antichrist</strong> is e<strong>en</strong> gedacht<strong>en</strong>sfeer, die lijnrecht teg<strong>en</strong>overgesteld<br />

is aan <strong>de</strong> heilige geest. De heilige geest is e<strong>en</strong> bewustzijnstoestand,<br />

die bestaat uit <strong>de</strong> gedacht<strong>en</strong> die <strong>de</strong> allerhoogste<br />

kosmische analyse van <strong>de</strong> structuur van het heelal, van<br />

God <strong>en</strong> van het lev<strong>en</strong><strong>de</strong> wez<strong>en</strong> zijn. Ook <strong>de</strong> <strong>antichrist</strong> is<br />

september 2009


e<strong>en</strong> bewustzijnstoestand die bestaat uit <strong>de</strong> gedacht<strong>en</strong> die<br />

<strong>de</strong> kosmische dood van het wez<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong>. Dat wil zegg<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> m<strong>en</strong>tale toestand die volledig beheerst wordt door<br />

zelfzucht <strong>en</strong> door <strong>de</strong> hieruit voortvloei<strong>en</strong><strong>de</strong> machtshonger<br />

<strong>en</strong> eerzucht, <strong>en</strong> door vervolging <strong>en</strong> vernietiging van alles<br />

<strong>en</strong> ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> die ook maar <strong>de</strong> geringste neiging vertoont om<br />

e<strong>en</strong> belemmering te kunn<strong>en</strong> zijn voor <strong>de</strong> bevrediging van<br />

hun zieke of abnormale zelfzucht. Dit heeft nu al miljo<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> hun lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> mobiliteit gekost heeft <strong>en</strong> e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>gewoon<br />

groot <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> wereldbeschaving <strong>en</strong> haar voortbr<strong>en</strong>gsel<strong>en</strong><br />

in puin gelegd.<br />

Waarom <strong>de</strong> <strong>antichrist</strong> zo gemakkelijk kan gedij<strong>en</strong><br />

Dat <strong>de</strong> <strong>antichrist</strong> zo gemakkelijk kan gedij<strong>en</strong>, komt omdat<br />

<strong>de</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> op grote schaal het vermog<strong>en</strong> om te gelov<strong>en</strong><br />

verlor<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>. Het religieuze principe, het kosmische<br />

instinct van <strong>de</strong> wez<strong>en</strong>s of <strong>de</strong> diepste waarheid in <strong>de</strong> godsdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>,<br />

komt in onze tijd in zo’n verou<strong>de</strong>rd ‘lichaam’ voor<br />

dat het al aan het doodgaan is. Maar <strong>de</strong> g<strong>en</strong>oem<strong>de</strong> waarheid<br />

of het religieuze instinct van het wez<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> eeuwig<br />

verschijnsel, ja, net zo eeuwig als het wez<strong>en</strong> zelf <strong>en</strong> kan dus<br />

niet sterv<strong>en</strong> of ophoud<strong>en</strong>. Net zoals het ‘Ik’ van het lev<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

wez<strong>en</strong> zal het daarom steeds weer incarner<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> nieuw<br />

lichaam, dat weer <strong>de</strong> kracht van <strong>de</strong> jeugd <strong>en</strong> <strong>de</strong> volwass<strong>en</strong>heid<br />

in zich kan krijg<strong>en</strong>. Zo’n incarnatiewisseling is het<br />

religieuze principe in <strong>de</strong> hed<strong>en</strong>daagse aar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> of in<br />

het huidige tijdperk aan het doormak<strong>en</strong>. Het ou<strong>de</strong> lichaam<br />

oftewel <strong>de</strong> verou<strong>de</strong>r<strong>de</strong> terminologie, waarin <strong>de</strong> waarheid<br />

verkondigd is maar die nu aan zijn zwakte aan het bezwijk<strong>en</strong><br />

is, bestaat uit gedachtevoorstelling<strong>en</strong> die tot nu toe het<br />

geautoriseer<strong>de</strong>, religieuze geloof uitmaakt<strong>en</strong>. Het nieuwe<br />

lichaam, waarin <strong>de</strong> waarheid nu gebor<strong>en</strong> gaat word<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

geop<strong>en</strong>baard wordt, is daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> allerhoogste realis-<br />

<strong>Christus</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>antichrist</strong> kosmos 5


Detail van<br />

Sermon and<br />

Deeds of the<br />

Antichrist;<br />

Apocalypse,<br />

fresco door<br />

Luca Signorelli.<br />

San<br />

Brizio kapel,<br />

Dom van Orvieto,<br />

Italië<br />

6<br />

kosmos<br />

tische k<strong>en</strong>nis. Het is <strong>de</strong> oplossing van het lev<strong>en</strong>smysterie<br />

gebracht als wet<strong>en</strong>schappelijke kosmische analyses. Wat<br />

<strong>de</strong>ze analyses betreft zal <strong>de</strong> waarheid of zull<strong>en</strong> <strong>de</strong> eeuwige<br />

feit<strong>en</strong> hierna rechtstreeks als absolute k<strong>en</strong>nis beleefd kunn<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong>. Juist in dit overgangsstadium waarin <strong>de</strong> waarheid<br />

slechts als geloof beleefd kan word<strong>en</strong>, totdat <strong>de</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zo<br />

ver zijn dat ze <strong>de</strong> waarheid als rechtstreekse k<strong>en</strong>nis kunn<strong>en</strong><br />

belev<strong>en</strong>, fl oreert <strong>de</strong> <strong>antichrist</strong>. In dat tuss<strong>en</strong>stadium hebb<strong>en</strong><br />

ze hun geloof in godsdi<strong>en</strong>st <strong>en</strong> dogma’s min of meer verlor<strong>en</strong>.<br />

En omdat ze het vermog<strong>en</strong> om zich <strong>de</strong> oplossing van<br />

het lev<strong>en</strong>smysterie via rechtstreekse kosmische waarneming<br />

eig<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> nog niet hebb<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> ze dus<br />

materialist<strong>en</strong> <strong>en</strong> verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong> dan <strong>de</strong> <strong>antichrist</strong>.<br />

september 2009


Als <strong>de</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> <strong>de</strong> duisternis hebb<strong>en</strong> om <strong>de</strong><br />

duisternis mee te bestrijd<strong>en</strong><br />

En natuurlijk moest <strong>de</strong> <strong>antichrist</strong> daar gaan fl orer<strong>en</strong> waar<br />

<strong>de</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> het licht in <strong>de</strong> duisternis verlat<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

vermog<strong>en</strong>s om erin te gelov<strong>en</strong> niet langer bezitt<strong>en</strong>. Wat<br />

an<strong>de</strong>rs dan het licht zal <strong>de</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> <strong>de</strong> duisternis kunn<strong>en</strong><br />

bescherm<strong>en</strong>? Is <strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong> om ’s nachts te kunn<strong>en</strong><br />

werk<strong>en</strong> niet dat er licht is? Maar als het m<strong>en</strong>tale licht voor<br />

<strong>de</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, <strong>de</strong> godsdi<strong>en</strong>st, nu tot lege dogma’s geword<strong>en</strong><br />

is waarin ze niet kunn<strong>en</strong> gelov<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> ze zich immers<br />

niet staan<strong>de</strong> houd<strong>en</strong> in <strong>de</strong> duisternis. In die situatie hebb<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>de</strong> duisternis om <strong>de</strong> duisternis mee te bestrijd<strong>en</strong>.<br />

Maar hoe kan er iets an<strong>de</strong>rs kom<strong>en</strong> dan duisternis <strong>en</strong> nog<br />

e<strong>en</strong>s duisternis, waar alle<strong>en</strong> maar duisternis is? Hoe kan <strong>de</strong><br />

m<strong>en</strong>s licht schepp<strong>en</strong> met duisternis? Blijkt hieruit niet hoe<br />

dwaas die instelling is? Maar <strong>de</strong>sondanks vormt dit bijgeloof<br />

<strong>de</strong> kern in het bestaan van <strong>de</strong> huidige aar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Ze<br />

gelov<strong>en</strong> dat je oorlog met oorlog kunt bestrijd<strong>en</strong>. Ze gelov<strong>en</strong><br />

dat je wraak met wraak kunt bestrijd<strong>en</strong>. Ze gelov<strong>en</strong> dat<br />

gewelddadige, do<strong>de</strong>lijke <strong>en</strong> vermink<strong>en</strong><strong>de</strong> macht licht is, <strong>en</strong><br />

begrijp<strong>en</strong> niet dat <strong>de</strong>ze macht <strong>de</strong> weg naar <strong>de</strong> god<strong>en</strong>schemering<br />

of <strong>de</strong> hel is. Alle<strong>en</strong> waar macht door recht beheerst<br />

wordt, daar ontstaat licht in <strong>de</strong> duisternis. Daar word<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

manifestatie <strong>en</strong> beleving van het lev<strong>en</strong><strong>de</strong> wez<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bruis<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

lev<strong>en</strong>sbron. Daar word<strong>en</strong> ze e<strong>en</strong> vreug<strong>de</strong> <strong>en</strong> zeg<strong>en</strong><br />

voor alles wat leeft. Daar wordt het grote gebod van <strong>de</strong><br />

lev<strong>en</strong>swet: “Gij zult <strong>de</strong> Heer uw God liefhebb<strong>en</strong> bov<strong>en</strong> alles<br />

<strong>en</strong> uw naaste als uzelf” (Matth. 22:37-40) nageleefd. Dan wordt<br />

<strong>de</strong> macht door het recht gereguleerd. Het absolute kosmische<br />

recht is dus <strong>de</strong> vervulling van <strong>de</strong> lev<strong>en</strong>swet: lief<strong>de</strong>. Dat<br />

is het absolute christ<strong>en</strong>dom.<br />

<strong>Christus</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>antichrist</strong> kosmos 7


8<br />

kosmos<br />

De alles overwinn<strong>en</strong><strong>de</strong> kracht van het christ<strong>en</strong>dom<br />

Is juist uit <strong>de</strong> geschied<strong>en</strong>is niet geblek<strong>en</strong> dat het christ<strong>en</strong>dom<br />

op zich zelf <strong>de</strong> grootste m<strong>en</strong>tale kracht is? Is het niet<br />

in staat geweest alle doodsangst weg te nem<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> betreff<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> daarmee <strong>de</strong> onverzettelijke moed te gev<strong>en</strong> om<br />

het grootste lijd<strong>en</strong> in hun lot te drag<strong>en</strong>? Is <strong>de</strong>ze kosmische<br />

m<strong>en</strong>taliteit juist niet het eig<strong>en</strong>lijke christ<strong>en</strong>dom, <strong>en</strong> heeft dit<br />

christ<strong>en</strong>dom in zijn meest volmaakte praktisering Jezus in <strong>de</strong><br />

Hof van Getsemane (Matth. 26:36-46) niet <strong>de</strong> grote zielskracht<br />

gegev<strong>en</strong> om het afgrijselijke lijd<strong>en</strong> van <strong>de</strong> kruisiging op zich<br />

te nem<strong>en</strong>, <strong>en</strong> ook om op het dieptepunt van dat lijd<strong>en</strong> God<br />

te kunn<strong>en</strong> bidd<strong>en</strong> om <strong>de</strong>g<strong>en</strong><strong>en</strong> die hem kruisigd<strong>en</strong>, zijn<br />

beul<strong>en</strong>, te vergev<strong>en</strong>? Was dat niet juist <strong>de</strong> allerhoogste vorm<br />

van naleving van het christ<strong>en</strong>dom? Gaf <strong>de</strong> bezieling van <strong>de</strong><br />

discipel<strong>en</strong> van Jezus door dit christ<strong>en</strong>dom of <strong>de</strong>ze <strong>Christus</strong>m<strong>en</strong>taliteit<br />

aan elf van h<strong>en</strong> niet <strong>de</strong> moed <strong>en</strong> <strong>de</strong> kracht om<br />

liever <strong>de</strong> dood in te gaan dan <strong>de</strong> god<strong>de</strong>lijke waarheid <strong>en</strong> het<br />

god<strong>de</strong>lijke recht, dat dit christ<strong>en</strong>dom op zichzelf absoluut<br />

is, te verlooch<strong>en</strong><strong>en</strong>? Gold dat ook niet voor <strong>de</strong> vele an<strong>de</strong>re<br />

martelar<strong>en</strong> in <strong>de</strong> baanbrek<strong>en</strong><strong>de</strong> beginperio<strong>de</strong> van het christ<strong>en</strong>dom?<br />

Zij verkoz<strong>en</strong> ook liever <strong>de</strong> dood in te gaan dan het<br />

christ<strong>en</strong>dom te verlooch<strong>en</strong><strong>en</strong>. Of ze die dood op <strong>de</strong> brandstapel<br />

vond<strong>en</strong> of door wil<strong>de</strong> dier<strong>en</strong> verscheurd werd<strong>en</strong>,<br />

veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong> hun instelling niet. Ja, ze ging<strong>en</strong> zelfs zing<strong>en</strong>d <strong>en</strong><br />

God prijz<strong>en</strong>d <strong>de</strong> ar<strong>en</strong>a binn<strong>en</strong> naar <strong>de</strong> hel die door onwet<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> voor h<strong>en</strong> geënsc<strong>en</strong>eerd was.<br />

De schap<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> bokk<strong>en</strong><br />

Maar hoe zit het met <strong>de</strong> <strong>antichrist</strong> of <strong>de</strong> <strong>antichrist</strong>elijke<br />

wez<strong>en</strong>s? Kunn<strong>en</strong> die zing<strong>en</strong>d <strong>de</strong> dood in gaan? Nee, dat<br />

kunn<strong>en</strong> ze niet. Zij koester<strong>en</strong> in <strong>de</strong> regel e<strong>en</strong> ware afschuw<br />

voor <strong>de</strong> dood. Het zijn m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die nog d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> dat ze zich<br />

september 2009


met dood br<strong>en</strong>g<strong>en</strong><strong>de</strong> wap<strong>en</strong>s <strong>en</strong> i<strong>de</strong>m moord- of vernietigingsmid<strong>de</strong>l<strong>en</strong><br />

moet<strong>en</strong> ver<strong>de</strong>dig<strong>en</strong>. Zij moet<strong>en</strong> altijd gereed<br />

zijn voor <strong>de</strong> oorlog. Zij huldig<strong>en</strong> atoom- of kernwap<strong>en</strong>s. Zij<br />

lev<strong>en</strong> bijna volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> wet van Mozes oftewel <strong>de</strong> principes<br />

van het Ou<strong>de</strong> Testam<strong>en</strong>t: “Oog om oog <strong>en</strong> tand om tand”<br />

(Lev. 24:20). Zij veracht<strong>en</strong> het christ<strong>en</strong>dom, het humanisme<br />

<strong>en</strong> het gebed min of meer. Gezi<strong>en</strong> hun nog moorddadige<br />

gedrag <strong>en</strong> gebrekkige lief<strong>de</strong>svermog<strong>en</strong> zijn ze voorbeschikt<br />

voor e<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komstig duister lot of karma. Het zijn<br />

wez<strong>en</strong>s die oorlog <strong>en</strong> <strong>de</strong> hiermee verbond<strong>en</strong> doodsakkers<br />

<strong>en</strong> lijd<strong>en</strong>servaring<strong>en</strong> oproep<strong>en</strong> <strong>en</strong> stimuler<strong>en</strong>. Terwijl het<br />

ware christ<strong>en</strong>dom <strong>de</strong> vre<strong>de</strong> stimuleert <strong>en</strong> dus <strong>de</strong> onfeilbare<br />

weg naar het licht vormt <strong>en</strong> <strong>de</strong> m<strong>en</strong>s tot ‘<strong>de</strong> m<strong>en</strong>s naar Gods<br />

beeld, als zijn gelijk<strong>en</strong>is’ (G<strong>en</strong>. 1:26) omvormt, veroorzaakt <strong>de</strong><br />

<strong>antichrist</strong> daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> <strong>de</strong> onvermij<strong>de</strong>lijke weg naar lijd<strong>en</strong>,<br />

afschuwelijke lotsbeschikking<strong>en</strong>, naar <strong>de</strong> god<strong>en</strong>schemering<br />

of <strong>de</strong> hel. Kan iets meer <strong>antichrist</strong>elijk zijn dan het overtred<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> wet van <strong>de</strong> lief<strong>de</strong>, <strong>en</strong> daarmee van het oproep<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> god<strong>en</strong>schemering <strong>en</strong> <strong>de</strong> tijdperk<strong>en</strong> van <strong>de</strong> hel?<br />

En kan iets meer christelijk zijn dan het liefhebb<strong>en</strong> van je<br />

naaste, wat in werkelijkheid hetzelf<strong>de</strong> is als God liefhebb<strong>en</strong><br />

als jezelf? Juist dat gedrag maakt van het wez<strong>en</strong> <strong>de</strong> m<strong>en</strong>s<br />

naar Gods beeld, als zijn gelijk<strong>en</strong>is. En zodo<strong>en</strong><strong>de</strong> wordt <strong>de</strong><br />

<strong>antichrist</strong> verteg<strong>en</strong>woordigd door <strong>de</strong> wez<strong>en</strong>s die <strong>Christus</strong><br />

‘<strong>de</strong> bokk<strong>en</strong> aan zijn linkerhand’ noem<strong>de</strong> (Matth. 25:32-34),<br />

die het lijd<strong>en</strong> tegemoet zoud<strong>en</strong> gaan. Op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> manier<br />

vorm<strong>en</strong> <strong>de</strong> waarachtig christelijke wez<strong>en</strong>s ‘<strong>de</strong> schap<strong>en</strong> aan<br />

zijn rechterhand’, die naar het licht zoud<strong>en</strong> gaan. En zo is <strong>de</strong><br />

weg van <strong>de</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijk voor dieg<strong>en</strong><strong>en</strong> ‘die og<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />

om te zi<strong>en</strong> <strong>en</strong> or<strong>en</strong> om mee te hor<strong>en</strong>’ (zie Marc. 8:18).<br />

Versch<strong>en</strong><strong>en</strong> in Brief nr. 8, 1965 met als titel ‘Krist og antikrist’.<br />

<strong>Christus</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>antichrist</strong> kosmos 9


10<br />

kosmos<br />

Uit het boek: Martinus, zoals wij hem ons herinner<strong>en</strong><br />

Bodil Hosting<br />

Mog<strong>en</strong>s Møller ging in 1945 lezing<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> <strong>en</strong> werd secretaris voor Martinus. Hij<br />

heeft e<strong>en</strong> groot aantal artikel<strong>en</strong> in het maandblad KOSMOS geschrev<strong>en</strong>. Hij zou<br />

ongetwijfeld verslag hebb<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong> van talrijke interessante beleving<strong>en</strong> uit<br />

zijn jar<strong>en</strong>lange sam<strong>en</strong>zijn met Martinus, maar in maart 1980 overleed hij plotseling,<br />

e<strong>en</strong> jaar voor Martinus. Zijn oudste dochter, Bodil, vertelt hier het e<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

an<strong>de</strong>r over wat zij zich van <strong>de</strong>ze jar<strong>en</strong> kan herinner<strong>en</strong>.<br />

To<strong>en</strong> ik e<strong>en</strong> klein meisje van vier was <strong>en</strong> met mijn va<strong>de</strong>r<br />

<strong>en</strong> moe<strong>de</strong>r in Kop<strong>en</strong>hag<strong>en</strong> woon<strong>de</strong>, gebeur<strong>de</strong> er iets<br />

wat van besliss<strong>en</strong><strong>de</strong> betek<strong>en</strong>is voor ons was.<br />

Het was in <strong>de</strong> l<strong>en</strong>te van 1942. Mijn va<strong>de</strong>r was voor e<strong>en</strong><br />

korte visite naar Slagelse geweest om zijn moe<strong>de</strong>r te bezoek<strong>en</strong>,<br />

die daar woon<strong>de</strong>. To<strong>en</strong> hij door e<strong>en</strong> van <strong>de</strong> strat<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> stad liep, hield hij stil voor e<strong>en</strong> antiquariaat, waar<br />

e<strong>en</strong> paar doz<strong>en</strong> boek<strong>en</strong> op het trottoir stond<strong>en</strong>. To<strong>en</strong> hij <strong>de</strong><br />

boek<strong>en</strong> in <strong>de</strong> doz<strong>en</strong> vluchtig bekeek, viel zijn blik op e<strong>en</strong><br />

boekje dat ‘Martinus’ heette. Het was geschrev<strong>en</strong> door Erik<br />

september 2009<br />

Mog<strong>en</strong>s Møller, Bodil<br />

<strong>en</strong> Vibeke


Gerner Larsson, <strong>en</strong> het was e<strong>en</strong> soort korte biografi e.<br />

Omdat hij dacht dat het boekje interessant voor hem kon<br />

zijn, kocht hij het. Zowel mijn va<strong>de</strong>r als mijn moe<strong>de</strong>r werd<strong>en</strong><br />

sterk geboeid door het boekje; het was voor het eerst<br />

dat zij van <strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re man hoord<strong>en</strong>, die Martinus heette.<br />

To<strong>en</strong> mijn va<strong>de</strong>r <strong>de</strong> volg<strong>en</strong><strong>de</strong> dag naar Kop<strong>en</strong>hag<strong>en</strong><br />

terugkwam, ging hij mete<strong>en</strong> naar ‘Livets Bog Bureau’ in<br />

Glahns Allé. Hij kocht e<strong>en</strong> paar boek<strong>en</strong> <strong>en</strong> werd al snel e<strong>en</strong><br />

regelmatige bezoeker van <strong>de</strong> lezing<strong>en</strong> van Martinus. Hij<br />

nam ook <strong>de</strong>el aan <strong>de</strong> studiegroep van Gerner Larsson.<br />

Mijn bei<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs realiseerd<strong>en</strong> zich dat zij nu datg<strong>en</strong>e<br />

gevond<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong> wat ze onbewust altijd gezocht hadd<strong>en</strong>.<br />

In <strong>de</strong> zomer van 1943 begon ons lev<strong>en</strong> in Kosmos<br />

Ferieby, het vakantiec<strong>en</strong>trum in Klint. Ie<strong>de</strong>r jaar van mei<br />

tot midd<strong>en</strong> augustus. Er was voor mijn ou<strong>de</strong>rs echter ge<strong>en</strong><br />

sprake van vakantie. Mijn moe<strong>de</strong>r dreef on<strong>de</strong>r meer e<strong>en</strong><br />

kleine kruid<strong>en</strong>ierswinkel waar <strong>de</strong> vakantiegast<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>te<br />

<strong>en</strong> kruid<strong>en</strong>ierswar<strong>en</strong> kond<strong>en</strong> kop<strong>en</strong>. Mijn va<strong>de</strong>r hielp mee<br />

in <strong>de</strong> tuin<strong>de</strong>rij, <strong>en</strong> hij had ook tot taak <strong>de</strong> nieuwkomers <strong>de</strong><br />

weg te wijz<strong>en</strong>. Hun werk werd er niet min<strong>de</strong>r op, to<strong>en</strong> het<br />

vakantiec<strong>en</strong>trum in 1946 werd uitgebreid met Klintsøgård<br />

(e<strong>en</strong> nabijgeleg<strong>en</strong> her<strong>en</strong>boer<strong>de</strong>rij, vert.).<br />

Begin 1945 vroeg Martinus mijn va<strong>de</strong>r om e<strong>en</strong> reeks<br />

lezing<strong>en</strong> in Jutland te organiser<strong>en</strong> <strong>en</strong> te gev<strong>en</strong>. Op dat<br />

tijdstip had Martinus niet één keer <strong>de</strong> kans gehad om mijn<br />

va<strong>de</strong>r lezing<strong>en</strong> te hor<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>, maar toch wist hij heel zeker<br />

dat mijn va<strong>de</strong>r die taak aankon.<br />

Het werd e<strong>en</strong> geweldige omw<strong>en</strong>teling in ons lev<strong>en</strong>. Ik<br />

was nu zev<strong>en</strong> jaar geword<strong>en</strong>, <strong>en</strong> zou sam<strong>en</strong> met mijn ou<strong>de</strong>rs<br />

naar Aarhuis verhuiz<strong>en</strong>.<br />

Mijn va<strong>de</strong>r vertrok eind februari, <strong>en</strong> wij zoud<strong>en</strong> dan niet<br />

lang daarna volg<strong>en</strong>.<br />

In die tijd was ons land door Duitse troep<strong>en</strong> bezet, <strong>en</strong><br />

al in <strong>de</strong> eerste nacht had mijn va<strong>de</strong>r bijna zijn lev<strong>en</strong> verlor<strong>en</strong>,<br />

to<strong>en</strong> <strong>de</strong> Gestapo, <strong>de</strong> Duitse geheime politie, e<strong>en</strong> groot<br />

Bodil Hosting kosmos 11


12<br />

kosmos<br />

gebouw opblies. Het gebouw lag precies teg<strong>en</strong>over onze<br />

nieuwe woning, <strong>en</strong> <strong>de</strong> explosie was zo hevig dat <strong>de</strong> omligg<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

gebouw<strong>en</strong> ook verwoest werd<strong>en</strong>. Het was alle<strong>en</strong> op<br />

grond van gelukkige omstandighed<strong>en</strong> dat mijn va<strong>de</strong>r ongeschond<strong>en</strong><br />

aan <strong>de</strong>ze gewelddadige gebeurt<strong>en</strong>is ontsnapte.<br />

De activiteit<strong>en</strong> van mijn va<strong>de</strong>r als spreker werd<strong>en</strong> echter<br />

met maar e<strong>en</strong> paar maand<strong>en</strong> vertraagd. Hij kreeg al vlug e<strong>en</strong><br />

reeks groep<strong>en</strong> voor zijn goedbezochte lezing<strong>en</strong>, die verspreid<br />

over dit <strong>de</strong>el van het land war<strong>en</strong>.<br />

Het werd<strong>en</strong> e<strong>en</strong> paar spann<strong>en</strong><strong>de</strong>, maar ook vermoei<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

<strong>en</strong> niet bijzon<strong>de</strong>r lucratieve jar<strong>en</strong>.<br />

Twee maal per jaar kwam Martinus naar Jutland om<br />

zelf lezing<strong>en</strong> te gev<strong>en</strong> bij <strong>de</strong> groep<strong>en</strong> die mijn va<strong>de</strong>r in <strong>de</strong><br />

grotere sted<strong>en</strong> gevormd had. Dat gebeur<strong>de</strong> elk voorjaar <strong>en</strong><br />

najaar, <strong>en</strong> we verheugd<strong>en</strong> ons allemaal zeer op <strong>de</strong>ze bezoek<strong>en</strong>.<br />

Martinus begon zijn voordracht<strong>en</strong>-tournee altijd in Aarhuis,<br />

<strong>en</strong> in <strong>de</strong> daaropvolg<strong>en</strong><strong>de</strong> dag<strong>en</strong> begeleid<strong>de</strong> mijn va<strong>de</strong>r<br />

hem naar <strong>de</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> an<strong>de</strong>re sted<strong>en</strong>.<br />

Het aantal bezoekers was overal bijzon<strong>de</strong>r groot wanneer<br />

Martinus e<strong>en</strong> lezing zou gev<strong>en</strong>.<br />

Als <strong>de</strong> tournee voorbij was, kwam hij weer bij ons thuis<br />

in Aarhuis. Dat gaf altijd aanleiding tot vele feestelijke ur<strong>en</strong><br />

waarin hij uitrustte <strong>en</strong> zich sam<strong>en</strong> met ons vermaakte.<br />

Reeds als schoolmeisje hield ik veel van Martinus. Ik kon<br />

over alles met hem prat<strong>en</strong>, <strong>en</strong> niemand kon zo lach<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

zich amuser<strong>en</strong> als hij.<br />

In <strong>de</strong> loop van <strong>de</strong> tijd ging mijn va<strong>de</strong>r door het gehele<br />

land lezing<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>. ’s Zomers was hij vaste spreker in het<br />

vakantiec<strong>en</strong>trum in Klint. En to<strong>en</strong> er ook uitnodiging<strong>en</strong><br />

voor hem uit het buit<strong>en</strong>land kwam<strong>en</strong>, vooral uit Zwed<strong>en</strong>,<br />

verhuisd<strong>en</strong> we terug naar Kop<strong>en</strong>hag<strong>en</strong>. De familie bestond<br />

nu uit vier led<strong>en</strong>, omdat ik e<strong>en</strong> zusje gekreg<strong>en</strong> had.<br />

To<strong>en</strong> er later e<strong>en</strong> woning in het Martinus Instituut vrijkwam,<br />

verhuisd<strong>en</strong> we daar naartoe. Ik kon niet nalat<strong>en</strong> me<br />

september 2009


zeer bevoorrecht te voel<strong>en</strong>, omdat ik als kind <strong>en</strong> als volwass<strong>en</strong>e<br />

<strong>de</strong> geleg<strong>en</strong>heid kreeg zo dicht bij Martinus te zijn.<br />

In zijn dagelijkse do<strong>en</strong> was Martinus e<strong>en</strong> heel gewoon<br />

m<strong>en</strong>s, die te mak<strong>en</strong> kon krijg<strong>en</strong> met voor- <strong>en</strong> teg<strong>en</strong>spoed,<br />

<strong>en</strong> met vreug<strong>de</strong> <strong>en</strong> verdriet; maar nooit zag je hem iets<br />

an<strong>de</strong>rs in praktijk br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> dan datg<strong>en</strong>e waar hij heel zijn<br />

lev<strong>en</strong> over schreef: tolerantie, begrip, sympathie <strong>en</strong> vri<strong>en</strong><strong>de</strong>lijkheid.<br />

Kan iemand zich warmere <strong>en</strong> lievere og<strong>en</strong> voorstell<strong>en</strong> dan<br />

die van Martinus? Nu ik dit schrijf, is het ongeveer drie jaar<br />

geled<strong>en</strong> dat hij ons verliet, <strong>en</strong> als ik probeer me zijn gezicht<br />

voor <strong>de</strong> geest te hal<strong>en</strong>, zijn het juist zijn og<strong>en</strong> die ik voor<br />

me zie. Deze og<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> voor altijd blijv<strong>en</strong> bestaan als iets<br />

onvergetelijks, voor ie<strong>de</strong>r van ons die <strong>de</strong> geleg<strong>en</strong>heid heeft<br />

gehad om erin te kijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> lief<strong>de</strong> <strong>en</strong> warmte te voel<strong>en</strong>,<br />

die je ervan uit tegemoet stroomd<strong>en</strong>.<br />

‘Gard<strong>en</strong><br />

party’ met<br />

Martinus bij<br />

villa Ros<strong>en</strong>berg<br />

in juli<br />

1973.<br />

Bodil Hosting kosmos 13


Sherlock Holmes<br />

komt <strong>de</strong> voorzi<strong>en</strong>igheid<br />

op het spoor<br />

Sir Arthur<br />

Conan Doyle<br />

14<br />

kosmos<br />

De leg<strong>en</strong>darische meesterspeur<strong>de</strong>r Sherlock Holmes kon<br />

niet alle<strong>en</strong> misdad<strong>en</strong> <strong>en</strong> raadselachtige moord<strong>en</strong> oploss<strong>en</strong>.<br />

Hij begreep ook het raadsel achter <strong>de</strong> natuur, k<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

oplossing van het lev<strong>en</strong>smysterie. Natuurlijk niet ge<strong>de</strong>tailleerd,<br />

maar hij zag dui<strong>de</strong>lijk e<strong>en</strong> weg naar <strong>de</strong> oplossing van<br />

september 2009


dit mysterie, namelijk <strong>de</strong> logische weg. Als we bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong><br />

dat Martinus zelf in zijn analyses bij <strong>de</strong> natuur begint, <strong>de</strong><br />

vrijgevige <strong>en</strong> overvloedige natuur, die ons veel meer geeft<br />

dan we strikt g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> voor onze dagelijkse behoeft<strong>en</strong><br />

nodig hebb<strong>en</strong>, dan zi<strong>en</strong> we dui<strong>de</strong>lijk e<strong>en</strong> geestesverwantschap<br />

bij <strong>de</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, of ze nu kosmisch bewustzijn hebb<strong>en</strong><br />

of niet. En het begint allemaal bij <strong>de</strong> bloem<strong>en</strong>. Of zoals<br />

Martinus (in Livets Bog, <strong>de</strong>el i, vert.) zegt: “Zolang er e<strong>en</strong><br />

bloem bestaat, kan <strong>de</strong> herinnering aan e<strong>en</strong> hogere wereld<br />

niet uitgewist word<strong>en</strong>.” Of met <strong>de</strong> woord<strong>en</strong> van Sherlock<br />

Holmes zoals weergegev<strong>en</strong> door zijn vri<strong>en</strong>d Watson:<br />

“Wat is e<strong>en</strong> roos toch e<strong>en</strong> won<strong>de</strong>r van schoonheid!<br />

Holmes was langs <strong>de</strong> sofa naar het op<strong>en</strong> raam gelop<strong>en</strong>; daar<br />

stond hij <strong>en</strong> hield <strong>de</strong> overhang<strong>en</strong><strong>de</strong> rank van e<strong>en</strong> mosroos<br />

omhoog, terwijl hij <strong>de</strong> mooie kleurschakering van rood <strong>en</strong><br />

gro<strong>en</strong> bekeek. Voor mij was dat e<strong>en</strong> geheel nieuwe kant<br />

van zijn karakter, omdat ik nooit eer<strong>de</strong>r gezi<strong>en</strong> had dat hij<br />

<strong>en</strong>ige belangstelling voor dat soort natuurverschijnsel<strong>en</strong> aan<br />

<strong>de</strong> dag leg<strong>de</strong>.<br />

Op ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel gebied is logisch d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> meer op zijn<br />

plaats dan binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> godsdi<strong>en</strong>st, zei hij <strong>en</strong> leun<strong>de</strong> met<br />

zijn rug teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> van <strong>de</strong> luik<strong>en</strong> van het raam. De logisch<br />

d<strong>en</strong>k<strong>en</strong><strong>de</strong> verstandsm<strong>en</strong>s is in staat <strong>de</strong> godsdi<strong>en</strong>st op te<br />

bouw<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> exacte wet<strong>en</strong>schap. De voorzi<strong>en</strong>igheid<br />

heeft ons volg<strong>en</strong>s mij ge<strong>en</strong> verhev<strong>en</strong>er<br />

belofte van haar algehele goedheid gegev<strong>en</strong><br />

dan door het schepp<strong>en</strong> van <strong>de</strong><br />

bloem<strong>en</strong>. Al het an<strong>de</strong>re – onze vermog<strong>en</strong>s<br />

<strong>en</strong> kracht<strong>en</strong>, onze drift<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

verlang<strong>en</strong>s, ons voedsel – is natuurlijk<br />

in <strong>de</strong> eerste plaats nodig voor ons<br />

bestaan. Maar <strong>de</strong>ze roos betek<strong>en</strong>t iets<br />

extras – e<strong>en</strong> toegift. Haar geur<br />

<strong>en</strong> kleur gev<strong>en</strong> het lev<strong>en</strong><br />

meer schoonheid,<br />

Sherlock Holmes komt <strong>de</strong> voorzi<strong>en</strong>ingheid op het spoor kosmos 15


16<br />

kosmos<br />

zon<strong>de</strong>r e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>svoorwaar<strong>de</strong> te zijn. Alle<strong>en</strong> <strong>de</strong> goedheid<br />

geeft extra gesch<strong>en</strong>k<strong>en</strong>. Daarom herhaal ik nog e<strong>en</strong>s: dat we<br />

alle red<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> om grote verwachting<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> bloem<strong>en</strong><br />

te verbind<strong>en</strong>.”<br />

Uit Sir Arthur Conan Doyle: Flå<strong>de</strong>-traktat<strong>en</strong> (The Naval Treaty, 1893).<br />

The Strand Magazine, oktober 1893. Vertaald uit het De<strong>en</strong>s.<br />

Martinus: ‘Het begint met e<strong>en</strong> gevoel van<br />

dankbaarheid’<br />

Het groei<strong>en</strong><strong>de</strong> gevoel van dankbaarheid kan zich niet blijv<strong>en</strong><br />

uit<strong>en</strong> t<strong>en</strong> opzichte van kou<strong>de</strong> do<strong>de</strong> toevallige natuurkracht<strong>en</strong>.<br />

Het gevoel van prille dankbaarheid bij <strong>de</strong> materialist<br />

jeg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> voorzi<strong>en</strong>igheid is het eerste zwakke ontwak<strong>en</strong><br />

van kosmisch bewustzijn. Het wordt e<strong>en</strong> steeds lev<strong>en</strong>diger<br />

voorstelling van het feit dat er e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>d wez<strong>en</strong> achter <strong>de</strong><br />

kracht<strong>en</strong> van <strong>de</strong> natuur moet bestaan, dat er e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

bewuste wilssturing moet bestaan achter alle gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong><br />

die zich voordo<strong>en</strong>, omdat ze <strong>de</strong>el van e<strong>en</strong> logisch plan<br />

zijn, omdat ze e<strong>en</strong> logisch geheel vorm<strong>en</strong>. Deze voorstelling<br />

wordt gelei<strong>de</strong>lijk aan e<strong>en</strong> onomstotelijke zekerheid.<br />

Uit het artikel: De vergeving <strong>de</strong>r zond<strong>en</strong>, voor het laatst versch<strong>en</strong><strong>en</strong> in<br />

<strong>de</strong> De<strong>en</strong>se Kosmos 2003, nr 1.<br />

Door Sør<strong>en</strong> Hahn, De<strong>en</strong>se Kosmos 2008, nr. 5, titel ‘Sherlock Holmes på<br />

sporet af Forsynet’.<br />

september 2009


naar raad <strong>en</strong><br />

voork<strong>en</strong>nis<br />

uitgeleverd…<br />

Beste lezers,<br />

Over vertal<strong>en</strong>, kijkkrukk<strong>en</strong> <strong>en</strong> luisterkrukk<strong>en</strong>,<br />

het bedrog van reclame <strong>en</strong> hoe God zijn<br />

Zoon kruisig<strong>de</strong>.<br />

Meestal prober<strong>en</strong> we na <strong>de</strong> zomer e<strong>en</strong> impressie van <strong>de</strong><br />

internationale wek<strong>en</strong> te plaats<strong>en</strong>. Het leek me voor<br />

<strong>de</strong> veran<strong>de</strong>ring leuk om jullie e<strong>en</strong>s <strong>de</strong>elg<strong>en</strong>oot te mak<strong>en</strong><br />

van hoe e<strong>en</strong> werkweek in het C<strong>en</strong>trum verloopt. De week<br />

voor Pas<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> vrijwilligers in het Martinus C<strong>en</strong>trum<br />

voor allerlei on<strong>de</strong>rhoudswerk aan huisjes, meubels <strong>en</strong> tuin.<br />

Ze mog<strong>en</strong> er dan gratis won<strong>en</strong>. Al minst<strong>en</strong>s ti<strong>en</strong> jaar, d<strong>en</strong>k<br />

ik, gaan Gerard Ou<strong>de</strong> Gro<strong>en</strong> <strong>en</strong> ik erhe<strong>en</strong> om aan vertaling<strong>en</strong><br />

te werk<strong>en</strong>. In eerste instantie vond<strong>en</strong> sommig<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong>ze niet-manuele bezigheid niet echt werk<strong>en</strong>, maar door<br />

daar gewoon ge<strong>en</strong> aandacht aan te sch<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>en</strong> telk<strong>en</strong>s bij<br />

navraag te zegg<strong>en</strong> dat wij aan het vertal<strong>en</strong> war<strong>en</strong>, is onze<br />

aanwezigheid nu <strong>de</strong> gewoonste zaak van <strong>de</strong> wereld. Vaak<br />

zijn er me<strong>de</strong>vertalers, zoals Mary McGovern (eig<strong>en</strong>lijk altijd<br />

André<br />

Stroobant<br />

kosmos 17


18<br />

kosmos<br />

wel), maar ook incid<strong>en</strong>teel wel an<strong>de</strong>r<strong>en</strong>. Wie e<strong>en</strong> dag in het<br />

hoofdseizo<strong>en</strong> al aardig bezet vindt met lezing<strong>en</strong> <strong>en</strong> werkgroep<strong>en</strong>,<br />

kan aan het volg<strong>en</strong><strong>de</strong> overzicht zi<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> dag in<br />

zo’n werkweek er ook mag zijn.<br />

Globaal ziet e<strong>en</strong> werkdag er als volgt uit:<br />

08.00 - 09.00 lezing van Martinus op cd-rom<br />

09.00 - 10.30 werk<strong>en</strong><br />

10.30 - 11.00 brunch<br />

11.00 - 12.30 werk<strong>en</strong><br />

12.30 - 13.30 middaget<strong>en</strong><br />

13.30 - 15.00 werk<strong>en</strong><br />

15.00 - 15.30 thee<br />

15.30 - 17.00 werk<strong>en</strong><br />

17.30 - 19.00 avon<strong>de</strong>t<strong>en</strong><br />

19.00 - 20.30 lezing met discussie<br />

Maar dit is het offi ciële overzicht. Omdat wij vertalers in<br />

onze appartem<strong>en</strong>tjes zitt<strong>en</strong>, onttrokk<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> blikk<strong>en</strong> van<br />

<strong>de</strong> an<strong>de</strong>r<strong>en</strong> – <strong>en</strong> er natuurlijk ook ge<strong>en</strong> controle is – heb je<br />

meer vrijheid. Hierbij e<strong>en</strong> overzicht van e<strong>en</strong> willekeurige<br />

dag (wo<strong>en</strong>sdag) zoals ik die ingevuld heb.<br />

07.30 wan<strong>de</strong>ling langs het strand<br />

08.00 - 09.00 lezing van Martinus op cd<br />

09.00 - 10.30 correctie Logica met Gerard<br />

10.30 - 11.00 brunch in Terrass<strong>en</strong><br />

11.00 - 12.00 ver<strong>de</strong>r correctie<br />

12.00 - 13.30 et<strong>en</strong>, in <strong>de</strong> zon zitt<strong>en</strong> lez<strong>en</strong><br />

13.30 - 14.30 correctie met Gerard<br />

14.30 - 15.30 wan<strong>de</strong>ling naar supermarkt, inkop<strong>en</strong>,<br />

<strong>de</strong>ze keer voor mij ge<strong>en</strong> thee drink<strong>en</strong> in<br />

Terrrass<strong>en</strong><br />

15.30 - 17.30 bewerking ou<strong>de</strong> bestand<strong>en</strong> Het Eeuwige<br />

Wereldbeeld, <strong>de</strong>el 4 met gele<strong>en</strong><strong>de</strong> laptop.<br />

september 2009


17.30 - 18.00 avon<strong>de</strong>t<strong>en</strong><br />

18.00 - 19.00 correctie<br />

19.00 - 20.30 lezing (Ingolf Plesner over <strong>de</strong> symboliek<br />

in sprookjes) <strong>en</strong> discussie<br />

20.30 - 22.00 correctie symbol<strong>en</strong> uit HEW, <strong>de</strong>el 4<br />

22.00 - 23.00 gelez<strong>en</strong> in Het mysterie van het gebed<br />

En misschi<strong>en</strong> zijn jullie er nieuwsgierig naar wat dat allemaal<br />

opgeleverd heeft. Nou, eig<strong>en</strong>lijk was er red<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong><br />

klein feestje. Gerard <strong>en</strong> ik zijn ein<strong>de</strong>lijk door alle correcties<br />

voor Livets Bog, <strong>de</strong>el 1 he<strong>en</strong> gekom<strong>en</strong>. We hebb<strong>en</strong> <strong>de</strong> laatste<br />

opmerking<strong>en</strong> van onze neerlandica doorg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Nu rest<br />

er nog wel aardig wat computerwerk. En dan natuurlijk het<br />

drukk<strong>en</strong>.<br />

Ver<strong>de</strong>r b<strong>en</strong> ik e<strong>en</strong> heel stuk opgeschot<strong>en</strong> met Het Eeuwige<br />

Wereldbeeld, <strong>de</strong>el 4. Ook heb ik e<strong>en</strong> oud stukje tekst van het<br />

boek Bisættelse (Bijzetting) gecorrigeerd, t/m hoofdstuk 30<br />

(er zijn er 204! Dat is ca. 1⁄5 <strong>de</strong>el).<br />

Naar raad <strong>en</strong> voork<strong>en</strong>nis uitgeleverd… kosmos 19


v.l.n.r.:<br />

Gerard Ou<strong>de</strong><br />

Gro<strong>en</strong>,<br />

Willem-<br />

Jan Kuijper<br />

<strong>en</strong> André<br />

Stroobant<br />

20<br />

kosmos<br />

Ver<strong>de</strong>r moet er e<strong>en</strong> herdruk van Het mysterie van het gebed<br />

kom<strong>en</strong>. In verband met veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong> spelling <strong>en</strong> wat veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

inzicht<strong>en</strong> voor het vertal<strong>en</strong>, heb ik nadat an<strong>de</strong>r<strong>en</strong> er<br />

al aangewerkt hebb<strong>en</strong>, <strong>de</strong> tekst nog e<strong>en</strong>s doorgelez<strong>en</strong> <strong>en</strong> ga<br />

die nu aan <strong>de</strong> hand van <strong>de</strong> brontekst doorwerk<strong>en</strong>. Daarmee<br />

hop<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> leesbaar<strong>de</strong>r boekje te krijg<strong>en</strong>. Ons is namelijk<br />

ter ore gekom<strong>en</strong> dat sommig<strong>en</strong> <strong>de</strong> tekst niet altijd ev<strong>en</strong><br />

gemakkelijk leesbaar vond<strong>en</strong>.<br />

Wat voor ons dé attractie van <strong>de</strong> dag is, is dat we ’s morg<strong>en</strong>s<br />

om 8.00 uur e<strong>en</strong> lezing van Martinus op cd kunn<strong>en</strong> beluister<strong>en</strong>.<br />

In <strong>de</strong> bibliotheek van het c<strong>en</strong>trum in Klint staat e<strong>en</strong><br />

archiefkast met hon<strong>de</strong>rd<strong>en</strong> cd’s. Alle op band opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

lezing<strong>en</strong> van Martinus zijn gedigitaliseerd <strong>en</strong> voor studie<br />

beschikbaar. Enkele favoriet<strong>en</strong> zijn ook te koop.<br />

Veel van <strong>de</strong>ze lezing<strong>en</strong> zijn al wel tot artikel<strong>en</strong> bewerkt<br />

<strong>en</strong> in <strong>de</strong> (De<strong>en</strong>se <strong>en</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse) Kosmos versch<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Maar het is altijd fantastisch om <strong>de</strong> stem van ‘<strong>de</strong> Meester’<br />

september 2009


weer e<strong>en</strong>s te hor<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> feest van herk<strong>en</strong>ning voor <strong>de</strong>g<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

die Martinus gek<strong>en</strong>d hebb<strong>en</strong>, <strong>en</strong> e<strong>en</strong> feestelijke k<strong>en</strong>nismaking<br />

voor <strong>de</strong>g<strong>en</strong><strong>en</strong> die hem voor het eerst hor<strong>en</strong>. Het is<br />

namelijk allerminst saai om naar Martinus te luister<strong>en</strong>. Er<br />

werd regelmatig gegniffeld <strong>en</strong> gelach<strong>en</strong>. Martinus heeft e<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>orm gevoel voor humor. Ik heb zijn beeldspraak <strong>en</strong> oneliners<br />

altijd als e<strong>en</strong> gevolg van zijn intuïtie <strong>en</strong> intellig<strong>en</strong>tie<br />

opgevat. Intuïtie geeft, zoals Martinus beschrijft, kant-<strong>en</strong>klare<br />

i<strong>de</strong>eën. Ik br<strong>en</strong>g zijn vermog<strong>en</strong> om <strong>de</strong> kern in ding<strong>en</strong><br />

te zi<strong>en</strong> daarmee in verband. Bijvoorbeeld, als je niet goed<br />

lop<strong>en</strong> kunt, kun je krukk<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong>. Martinus vindt het<br />

daarom heel gewoon om an<strong>de</strong>re hulpmid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> ook krukk<strong>en</strong><br />

te noem<strong>en</strong>: heb je slechte og<strong>en</strong> dan neem je ‘kijkkrukk<strong>en</strong>’<br />

<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> slecht gehoor schaf je ‘luisterkrukk<strong>en</strong>’ aan;<br />

computers zijn toch gewoon ‘elektronische hers<strong>en</strong><strong>en</strong>’; <strong>en</strong><br />

alle negatieve invloed behalve moord op iemands lev<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

welbevind<strong>en</strong> heet ‘verdun<strong>de</strong> moord’.<br />

Don<strong>de</strong>rdag <strong>en</strong> vrijdag stond <strong>de</strong> lezing met als titel: Himmeriges<br />

Rige og verd<strong>en</strong>ssituation<strong>en</strong> (Het koninkrijk <strong>de</strong>r hemel<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> situatie in <strong>de</strong> wereld) op het programma. Deze was vrij<br />

lang <strong>en</strong> Martinus had haar in tweeën ver<strong>de</strong>eld. Het eerste<br />

<strong>de</strong>el: Et verd<strong>en</strong>sanarki (E<strong>en</strong> anarchistische wereld) was erg<br />

toepasselijk voor onze tijd. Martinus besprak het f<strong>en</strong>ome<strong>en</strong><br />

dat hij het han<strong>de</strong>lsprincipe noemt. Het gaat om winst mak<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> bezit verwerv<strong>en</strong>. De wereld is opge<strong>de</strong>eld in stukk<strong>en</strong><br />

privébezit. De <strong>en</strong>e groep bezit het geld <strong>en</strong> <strong>de</strong> macht. De<br />

an<strong>de</strong>re moet zijn arbeidskracht <strong>en</strong> vrijheid verkop<strong>en</strong>, <strong>en</strong><br />

moet g<strong>en</strong>oeg<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> met het schijntje dat <strong>de</strong> bezitt<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

klasse daarvoor wil gev<strong>en</strong>. Kor<strong>en</strong> op <strong>de</strong> mol<strong>en</strong> van <strong>de</strong> rooie<br />

rakkers.<br />

Maar dan komt <strong>de</strong> verrass<strong>en</strong><strong>de</strong> w<strong>en</strong>ding. Voor Martinus<br />

heeft alles e<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>is. Iets is zoals het is, in relatie<br />

tot zijn verled<strong>en</strong> <strong>en</strong> in relatie tot wat het e<strong>en</strong>s word<strong>en</strong> zal.<br />

Onze commerciële wereld is e<strong>en</strong> noodzakelijke fase, het<br />

Naar raad <strong>en</strong> voork<strong>en</strong>nis uitgeleverd… kosmos 21


Citaat<br />

22<br />

kosmos<br />

kan niet an<strong>de</strong>rs. Winst is eig<strong>en</strong>lijk roof, maar dan geïntellectualiseerd<br />

of geraffi neerd zou je ook kunn<strong>en</strong> zegg<strong>en</strong>; <strong>en</strong> in<br />

onze maatschappij wettelijk geaccepteerd. Han<strong>de</strong>l is dus e<strong>en</strong><br />

ver<strong>de</strong>r ontwikkel<strong>de</strong> roof, alle<strong>en</strong> komt er ge<strong>en</strong> grof geweld<br />

<strong>en</strong> gebruik van wap<strong>en</strong>s aan te pas. Daar moet je dankbaar<br />

voor zijn, want je kunt gewoon naar <strong>de</strong> supermarkt. Nu<br />

wordt het gevecht meer met bedrog gevoerd; wat is reclame<br />

an<strong>de</strong>rs?, zei Martinus. En daar kun je je <strong>en</strong>igszins aan onttrekk<strong>en</strong>:<br />

‘Hé, er zit e<strong>en</strong> knop op je t.v.!’ Onze ‘beschaving’<br />

(die door Martinus als e<strong>en</strong> beschaving in verval getypeerd<br />

wordt, zoals in het artikel van <strong>de</strong> laatste twee nummers te<br />

lez<strong>en</strong> is) biedt aan <strong>de</strong>g<strong>en</strong><strong>en</strong> die nog bezield word<strong>en</strong> door dit<br />

gecamoufl eer<strong>de</strong> roofprincipe ruim <strong>de</strong> mogelijkheid om het<br />

uit te lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> zich grof te verrijk<strong>en</strong>. Dat gaat wel t<strong>en</strong> koste<br />

van ons allemaal. En mocht je persoonlijk getroff<strong>en</strong> word<strong>en</strong>,<br />

dan is het altijd goed te bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> dat je baas of wie dan ook<br />

<strong>de</strong> oorzaak geweest is, e<strong>en</strong> werktuig van <strong>de</strong> voorzi<strong>en</strong>igheid<br />

was.<br />

Ik was onlangs naar e<strong>en</strong> cursusdag over islamitische fi losofi<br />

e <strong>en</strong> daar kwam <strong>de</strong> doc<strong>en</strong>t, prof. dr. Anton Wessels, met<br />

De materialistische wet<strong>en</strong>schap is e<strong>en</strong><br />

product van <strong>de</strong> intellig<strong>en</strong>tie, terwijl <strong>de</strong><br />

kosmische wet<strong>en</strong>schap e<strong>en</strong> product is van<br />

geïntellectualiseerd gevoel <strong>en</strong> intuïtie.<br />

(Livets BBog<br />

7, § 2660)<br />

september 2009


interessante informatie. In <strong>de</strong> eerste plaats plaatste hij <strong>de</strong><br />

koran in het verl<strong>en</strong>g<strong>de</strong> van het Ou<strong>de</strong> Testam<strong>en</strong>t <strong>en</strong> het Nieuwe<br />

Testam<strong>en</strong>t (bei<strong>de</strong> boek<strong>en</strong> zijn ook heilige boek<strong>en</strong> voor <strong>de</strong><br />

moslims). In die zin is het Der<strong>de</strong> Testam<strong>en</strong>t van Martinus<br />

dus eig<strong>en</strong>lijk het vier<strong>de</strong> belangrijke boek in e<strong>en</strong> reeks van<br />

wereldverlossingshandreiking<strong>en</strong>. We kwam<strong>en</strong> te sprek<strong>en</strong><br />

over <strong>de</strong> kruisiging, <strong>en</strong> over wie dat gedaan hebb<strong>en</strong>. Daar<br />

heeft Petrus volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> uitleg van Wessels twee antwoord<strong>en</strong><br />

op gegev<strong>en</strong>. Ze staan in Han<strong>de</strong>ling<strong>en</strong>. Eerst noemt Petrus<br />

<strong>de</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, Hero<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> schriftgeleerd<strong>en</strong> <strong>en</strong>z. Maar vervolg<strong>en</strong>s<br />

noemt hij ook God. Ik heb geprobeerd <strong>de</strong> plaats<strong>en</strong> in<br />

Han<strong>de</strong>ling<strong>en</strong> te vind<strong>en</strong>. “Jezus, <strong>de</strong> Nazoreeër, (…) naar <strong>de</strong><br />

bepaal<strong>de</strong> raad <strong>en</strong> voork<strong>en</strong>nis van God uitgeleverd, hebt gij door<br />

<strong>de</strong> hand<strong>en</strong> van wetteloze m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> aan het kruis g<strong>en</strong>ageld <strong>en</strong><br />

gedood. God ev<strong>en</strong>wel heeft Hem opgewekt” (Hand. 2:22-13),<br />

“Want in<strong>de</strong>rdaad zijn in <strong>de</strong>ze stad verga<strong>de</strong>rd (…) Hero<strong>de</strong>s<br />

zowel als Pontius Pilates met <strong>de</strong> heid<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> volk<strong>en</strong> van<br />

Israël, om te do<strong>en</strong> al wat uw hand <strong>en</strong> uw raad tevor<strong>en</strong> bepaald<br />

had, dat geschied<strong>en</strong> zou” (Hand. 4:27-28). Zie ook Hand. 3:13.<br />

Dat kun je volg<strong>en</strong>s mij niet alle<strong>en</strong> van toepassing lat<strong>en</strong> zijn<br />

op <strong>de</strong> kruisiging van <strong>Christus</strong>, maar op alles wat er gebeurt.<br />

Het wordt uitgevoerd door werktuig<strong>en</strong>, <strong>de</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, <strong>de</strong><br />

omgeving of <strong>de</strong> natuur, maar uitein<strong>de</strong>lijk is het God, die<br />

het doet. Dit klinkt sommige m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> misschi<strong>en</strong> niet goed<br />

in <strong>de</strong> or<strong>en</strong>. Ik moet toegev<strong>en</strong>, als ik zo’n uitspraak van e<strong>en</strong><br />

dominee zou hor<strong>en</strong>, dan zoud<strong>en</strong> mijn nekhar<strong>en</strong> e<strong>en</strong> heel<br />

eig<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> gaan leid<strong>en</strong>. Zo ongeveer als bij mijn kater, die<br />

onverwacht bezoek vergezeld zag van e<strong>en</strong> hond. De kater<br />

leek wel twee keer zo dik geword<strong>en</strong>. Ook het woord God<br />

kan zo’n alarmreactie gev<strong>en</strong>. Maar je kunt dat woord ook<br />

vervang<strong>en</strong> door <strong>de</strong> natuur of het lev<strong>en</strong> of <strong>de</strong> voorzi<strong>en</strong>igheid,<br />

<strong>de</strong> omgeving <strong>en</strong> <strong>de</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Martinus zegt immers dat we<br />

allemaal werktuig<strong>en</strong> zijn, we zijn allemaal lerar<strong>en</strong> <strong>en</strong> leerling<strong>en</strong>,<br />

<strong>en</strong> alles is lesmateriaal (Livets Bog Voorwoord, par. 15).<br />

Naar raad <strong>en</strong> voork<strong>en</strong>nis uitgeleverd… kosmos 23


Maar wat <strong>de</strong> verrijking <strong>en</strong> graaicultuur betreft, groeit er e<strong>en</strong><br />

an<strong>de</strong>re stemming in <strong>de</strong> maatschappij. Want we zijn op weg<br />

naar wat Martinus e<strong>en</strong> wereldcommunisme noem<strong>de</strong> (het<br />

2 e <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> lezing was getiteld: En verd<strong>en</strong>skommunisme).<br />

Ondanks <strong>de</strong> slechte klank van het woord communisme<br />

kon Martinus het niet an<strong>de</strong>rs noem<strong>en</strong>. In Livets Bog, <strong>de</strong>el<br />

1 wordt dat uitgebreid beschrev<strong>en</strong> in hoofdstuk 4 van <strong>de</strong><br />

inleiding: Et internationalt verd<strong>en</strong>srige un<strong>de</strong>r skabelse (E<strong>en</strong> internationaal<br />

wereldrijk in wording), maar het staat ook te lez<strong>en</strong><br />

in Het Eeuwige Wereldbeeld, <strong>de</strong>el 2 symbool 26.<br />

Ik vond het gezi<strong>en</strong> alle verontwaardiging over <strong>de</strong> bonuss<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> ongebrei<strong>de</strong>l<strong>de</strong> verrijking e<strong>en</strong> troostrijke gedachte dat<br />

het <strong>en</strong>erzijds zo moet zijn, <strong>en</strong> an<strong>de</strong>rzijds dat er e<strong>en</strong> vervolg<br />

op komt (ook al zal dat met nog meer ell<strong>en</strong><strong>de</strong> gepaard<br />

gaan). Er komt e<strong>en</strong> wereld waarin het zaliger is te gev<strong>en</strong> dan<br />

te nem<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> paar jaar geled<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s overstroming<strong>en</strong> in<br />

Frankrijk stond er e<strong>en</strong> kort berichtje in <strong>de</strong> krant over e<strong>en</strong><br />

han<strong>de</strong>laar die pomp<strong>en</strong> verkocht. De vraag was zo <strong>en</strong>orm<br />

toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dat hij beslot<strong>en</strong> had <strong>de</strong> prijs te verlag<strong>en</strong>, omdat<br />

hij gezi<strong>en</strong> <strong>de</strong> gesteg<strong>en</strong> verkoop toch al g<strong>en</strong>oeg verdi<strong>en</strong><strong>de</strong>.<br />

Dat is e<strong>en</strong> daad van naast<strong>en</strong>lief<strong>de</strong> zou ik m<strong>en</strong><strong>en</strong>, <strong>de</strong> nood<br />

van je me<strong>de</strong>m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> l<strong>en</strong>ig<strong>en</strong> door tegemoet te kom<strong>en</strong> aan<br />

hun behoefte zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> geleg<strong>en</strong>heid waar te nem<strong>en</strong> om<br />

ze uit te buit<strong>en</strong> <strong>en</strong> jezelf te verrijk<strong>en</strong>. Volg<strong>en</strong>s mij zou dat<br />

Martinus als muziek in <strong>de</strong> or<strong>en</strong> geklonk<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>.<br />

e<strong>en</strong> uitgave van stichting martinus c<strong>en</strong>trum, d<strong>en</strong> haag

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!