02.09.2013 Views

KERNKWALITEIT VALKUIL ALLERGIE UITDAGING - Next Arrow

KERNKWALITEIT VALKUIL ALLERGIE UITDAGING - Next Arrow

KERNKWALITEIT VALKUIL ALLERGIE UITDAGING - Next Arrow

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NEXT ARROW CONSULTANT COACH<br />

Kernkwaliteiten door Daniël Ofman<br />

Hieronder staat een overzicht waarin kernkwaliteiten worden vermeld plus de bijbehorende<br />

valkuilen, allergieën en uitdagingen. Onderaan vind je een vragenlijst. Je kunt hiermee onderdelen van<br />

het kernkwadrant achterhalen. TIP: Begin vanuit je allergie! Dit zijn de meest gebruikte kernkwaliteiten.<br />

<strong>KERNKWALITEIT</strong> <strong>VALKUIL</strong> <strong>ALLERGIE</strong> <strong>UITDAGING</strong><br />

aanwezig dominant onderdanig bescheiden<br />

alert nerveus ongeïnteresseerd rustig/kalm<br />

assertief egoïstisch sub-assertief altruïstisch<br />

autonoom dwars onderdanig meegaand<br />

bedachtzaam beducht roekeloos moedig<br />

beheerst onpersoonlijk onbereikbaar empathisch<br />

behulpzaam bemoeizuchtig onverschillig los laten<br />

bescheiden onzichtbaar arrogant profilerend<br />

beschouwend afstandelijk sentimenteel empathisch<br />

besluitvaardig forcerend besluiteloos ontvankelijk<br />

besluitvaardig Drammerig besluiteloos Bedachtzaam<br />

betrokken dwepend onverschillig beschouwend<br />

Betrouwbaar Saai arbitrair Innovatie<br />

consensusgericht egocentrisch dwang gezagsgetrouw<br />

creatief Zweverig behoudend Orde en structuur<br />

daadkrachtig drammerig passief geduldig<br />

efficiënt statisch chaotisch creatief<br />

eigenzinnig rebels onderdanig meegaand<br />

empathisch sentimenteel afstandelijk beschouwend<br />

flexibel wispelturig star ordenend<br />

gedisciplineerd dwangneurotisch ongedisciplineerd los laten<br />

geduldig passief· drammerig daadkrachtig<br />

gehoorzaam slaafs eigenzinnig autonoom<br />

gezagsgetrouw ja-knikken anarchistisch consensus<br />

gul spilziek gierig zuinig<br />

harmonisch toedekken conflict direct<br />

idealistisch zweveriq cynisch realistisch<br />

improviseren chaotisch star/vasthoudend lijn/structuur<br />

ingetogen passief opdringerig initiatiefrijk<br />

innovatief zwevend statisch en star efficiënt<br />

intuïtief zweverig star/sceptisch rationeel<br />

kritisch rebels ja-knikken respectvol<br />

loyaal gezag onderdanig ongehoorzaam kritisch<br />

meeqaand onzichtbaar eigengereid autonoom<br />

moed(ig) roekeloos aarzelend bedachtzaam<br />

open ongericht monomaan gefocust<br />

openhartig vleierig lomp/bot assertief<br />

optimistisch naief pessimisme alert<br />

ordenend star wispelturig flexibel<br />

overtuigd fanatiek mening loos relativerend<br />

profilerend arrogant onzichtbaar bescheiden<br />

gestructureerd bureaucratisch inconsistent aanpassing<br />

rationeel afstandelijk willekeur betrokken


NEXT ARROW CONSULTANT COACH<br />

rationeel afstandelijk/kil klef/sentimenteel emotioneel<br />

realistisch cynisch zweverig idealistisch<br />

relativerend onzichtbaar opgeblazen overtuigd<br />

rust(ig) afwachtend opdringerig initiatiefrijk<br />

selfsupporting hoogmoedig claimend samenwerkend<br />

serieus somber manisch vrolijk<br />

service-gericht grenzeloos hard en star qrens stellen<br />

stabiel traag onbezonnen experimenteel<br />

sterk hoogmoedig kruiperig nederig<br />

temperamentvol manisch star beheerst<br />

toegewijd fanatiek laissez-faire hulpvaardig<br />

vastberaden stijfkoppig grillig bewegelijk<br />

vasthoudend koppig meegaand loslatend<br />

verantwoordelijk overbezorgd ongeïnteresseerd loslatend<br />

verwachtingsvol irreëel/dromerig cynisch realistisch<br />

volgzaam onderdanig eigengereid initiatiefrijk<br />

waakzaam achterdochtig argeloos vertrouwend<br />

wederkerig gelijkvormig eenzijdig fair<br />

zelfvertrouwen dominant afhankelijk vertrouw op anderen<br />

zelfverzekerd arrogant middelmatig bescheiden<br />

zorgvuldig pietluttig ondoordacht zorgeloos<br />

zorgzaam betuttelend egoïstisch loslaten<br />

Vragen om kernkwaliteiten te achterhalen<br />

Anderen waarderen mij om… <br />

<br />

Ik het vind het heel gewoon om… <br />

Anderen moedig ik aan om… <br />

Van anderen eis ik dat… <br />

In anderen stimuleer ik… <br />

Vragen om valkuilen te achterhalen<br />

Wat ik bij anderen relativeer is… <br />

Anderen verwijten mij dat ik… <br />

Ik rechtvaardig mijzelf in… <br />

Ik krijg wel eens naar mijn hoofd geslingerd… <br />

Onder druk verval ik soms in… <br />

Vragen om uitdagingen te achterhalen<br />

Ik mis in mijzelf… <br />

Anderen wensen mij toe dat ik… <br />

In anderen bewonder ik… <br />

Ik ben wel eens jaloers (geweest) op… <br />

Wat ik nodig heb om als mens meer compleet te zijn is… <br />

Wat ik nodig heb om als mens meer in harmonie te zijn met mijzelf is… <br />

Vragen om allergieën te achterhalen<br />

In anderen minacht ik… <br />

Anderen vinden dat ik relatiever moet aankijken tegen… <br />

Ik word moedeloos… <br />

Ik word woedend om… <br />

Ik zou mijzelf verafschuwen als ik… <br />

Bij anderen kan ik niet liegen…


NEXT ARROW CONSULTANT COACH<br />

PDF to Word

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!