Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP - Stoffen-info

stoffen.info.nl

Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP - Stoffen-info

Indelen van stoffen en

mengsels volgens CLP

Marjorie Kartowidjojo

We create unique scent & taste experiences people love


Inhoud

Introductie

Indeling van stoffen

Classificatie van mengsels

Samenvatting van veranderingen

Ervaringen met CLP

Marjorie Kartowidjojo

2


Inhoud

Introductie

Indeling van stoffen

Classificatie van mengsels

Samenvatting van veranderingen

Ervaringen met CLP

Marjorie Kartowidjojo

3


Inhoud

Introductie

Indeling van stoffen

Classificatie van mengsels

Samenvatting van veranderingen

Ervaringen met CLP

Marjorie Kartowidjojo

4


Indeling van stoffen

Ontvlambare vloeistoffen

GHS

Cat.1/Cat.2

EU R11 R10

0

Marjorie Kartowidjojo

21

Cat.3

23°C 55 60

Vlampunt [°C]

5


Indeling van stoffen

Acute orale giftigheid

GHS

EU

5

Cat.1

Cat.2

Cat.3 Cat.4

T + T Xn

25 50 100 200 300 400 500 2000

Marjorie Kartowidjojo

LD50 oraal [mg/ kg]

6


Indeling van stoffen

Acute dermale giftigheid

EU

Cat.1

GHS Cat.3 Cat.4

Cat.2

T+ T Xn

50 200 400 1000 2000

Marjorie Kartowidjojo

LD50 dermal [mg/ kg]

7


Indeling van stoffen

Milieu gevaarlijke stoffen

Stof A met ecotox data

96h LC50, Vis = 1.3 mg/L 30d NOEC = 0.16 mg/L

48h EC50, Daphnia = 1.38 mg/L 21d NOEC = 0.028 mg/L

72-h ErC50, Algae = >2.6 mg/L NOErC = 2.6 mg/L (m)

BCF = 391

Niet direct biologisch afbreekbaar

EU-DPD: 1 mg/L


Indeling van stoffen

EU DSD CLP

Xi, R38 Huidirritatie cat.2, H315 (+

Oogirritatie cat. 2, H319)*

Xi, R41 Corrosief symbool, H318

Xi, R43 Huid sensibilisatie cat.1/1A/1B, H317

Xn, R65 Gezondheidsgevaar symbool, H304

CMR1/2, T-symbool

CMR 3, Xn

Geen categorie voor chronische

giftigheid bijv. R48/22

* Indien geen gegevens voor oogirritatie beschikbaar

Marjorie Kartowidjojo

Geen verschil in CMR pictogram

Systemische orgaan giftigheid bij

eenmalige en herhaaldelijke

blootstelling (STOT SE/RE)

9


Inhoud

Introductie

Indeling van stoffen

Classificatie van mengsels

Samenvatting veranderingen

Ervaringen met CLP

Marjorie Kartowidjojo

10


Classificatie van mengsels

Berekening van acute giftigheid op basis van 2 formules

– FORMULE A

Wanneer ≤ 10% van de totale concentratie

van stoffen niet ingedeeld is voor acute giftigheid

of onbekend is

– FORMULE B

Wanneer >10% van de totale concentratie

van stoffen niet ingedeeld is voor acute giftigheid

of onbekend is

Marjorie Kartowidjojo

100

ATE mix

100−

(


= ∑

η

Ci

ATE

Cunknown

if > 10%)

=

ATEmix

i

11


η

Ci

ATEi


Classificatie van mengsels

Voorbeeld 1:


Classificatie van mengsels

Voorbeeld 2: ≥10% onbekende Acute Orale giftigheid

Mengsel ABC met:

20% LD50, oraal = 275 mg/kg → Xn,R22

80% onbekend

- Huidige EU classificatie: niet ingedeeld (limiet 25%)

- CLP: Formule B →

(100-80)/ATE,mix = 20/275

→ ATE, mix = 275 mg/kg.

Marjorie Kartowidjojo

100−

(


Cunknown

if > 10%)

=

ATEmix


η

Ci

ATEi

Acute oraal giftig cat.3

13


Classificatie van mengsels

Praktijkvoorbeeld:

Formule % EU-DSD CLP

Component A 10 N, Xi: R38-43-51/53 H315-317-410

Component B 0.1 Xi, R43 H317 (SS1A)

Component C 20 Xn, R22 (LD50,

oraal: 275 mg/kg)

H301

Component D 5 Xi, R41 H319

Component E 64.9 Niet ingedeeld Niet ingedeeld

Marjorie Kartowidjojo

14


Classificatie van mengsels

Mengselindeling:

EU DPD:

- 20% Xn, R22 (limiet 25%) → nvt

- 10% Xi, R38 (limiet 20%) → nvt

- 5% Xi, R41 (limiet 10%) → nvt

- 10 % Xi, R43 (limiet 1%) → R43

- 10% N, R51/53 (limiet 25%) → R52/53

CLP:

Xi, R43-52/53

- 80% onbekende acute orale giftigheid. Met formule B

→ (100-80)/ATE,mix = 20/275 → ATE,mix= 275 mg/kg

- 10% Huidirritatie cat.2, H315 (limiet 10%) →

- 5% Oogirritatie cat.2, H319 (limiet 3%) + 10% H315 →

- 0.1% Huidsens.cat.1A, H317 (limiet 0.1%) +

10% Huidsens.cat.1 (limiet 1%) →

- 10% Chronisch aquatisch cat.1, H410 (limiet 2.5%) →

Marjorie Kartowidjojo

ATO cat.3, H301

Huidirritatie cat.2, H315

Oogirritatie cat.2, H319

Huidsens.cat.1A, H317

Chr.aqua.cat.1, H410

15


Inhoud

Introductie

Indeling van stoffen

Classificatie van mengsels

Samenvatting veranderingen

Ervaringen met CLP

Marjorie Kartowidjojo

16


Samenvatting veranderingen

communication

Hazard communication

Introductie nieuw symbool voor

– Alle CMR categorieen

– Respiratoire sensibilisatie

– Systemische giftigheid op specifieke organen na eenmalige

blootstelling (STOT-SE)

– Systemische giftigheid op specifieke organen na herhaaldelijke

blootstelling (STOT-RE)

– Aspiratie gevaar (huidige Xn, R65)

Waarschuwingszinnen: waarschuwing of gevaar

H-zinnen ipv. R-zinnen, P-zinnen ipv. S-zinnen

Verlaagde limieten voor acute giftigheid

Verhoging van vlampunt limieten voor ontvlambare vloeistoffen van 55°C to 60°C

Alle ontvlambare vloeistof categorieën krijgen een pictogram

Niet ingedeelde stoffen worden meegenomen in berekening voor acute giftigheid

voor mengsels

Marjorie Kartowidjojo

17


Samenvatting veranderingen

Hazard communication

Introductie nieuw symbool ipv. Andreas kruis

Marjorie Kartowidjojo

Xi, R41: Veroorzaakt ernstig oogletsel krijgt corrosief symbool

Limiet voor N, R51/53 (Chr.aqua. Cat.2, H410) verhoogd van 1%

ipv. 0.1%

18


Samenvatting veranderingen

Voorbeeld van nieuw etiket

* Dubbele symbolen zijn niet verplicht op het etiket

Marjorie Kartowidjojo

19


Inhoud

Introductie

Indeling van stoffen

Classificatie van mengsels

Samenvatting veranderingen

Ervaringen met CLP

Marjorie Kartowidjojo

20


Ervaringen met CLP

Hazard communication

Strengere indeling voor stoffen door verschil in indelingscriteria

Strengere indeling voor mengsels door verlaagde berekeningslimieten

Verlaagd gebruik van bepaalde stoffen in formuleringen

Verwarring in indelingsklasse door één gevarensymbool voor verschillende

gevaren

Herindeling gevaarlijke stoffenopslag

Meer informatie op etiketten

Investering in nieuwe etiketten

Allerbelangrijkste: duidelijke communicatie

Marjorie Kartowidjojo

21

More magazines by this user
Similar magazines