03.09.2013 Views

Presentatie van vragenlijsten van verschillende projecten

Presentatie van vragenlijsten van verschillende projecten

Presentatie van vragenlijsten van verschillende projecten

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Intake assessment<br />

Indra Newton<br />

Psycholoog/adviseur NOA<br />

Masterclass Studiekeuzegesprekken 18 November 2010<br />

www.noa-vu.nl


Wat doet NOA?<br />

Online tests en <strong>vragenlijsten</strong><br />

Advies en productontwikkeling<br />

Training en coaching<br />

Assessment en loopbaanonderzoeken<br />

Wetenschappelijk onderzoek<br />

www.noa-vu.nl


Voorbeelden klanten NOA<br />

Onderwijs instellingen (HBO en Univ.) die<br />

gebruik maken <strong>van</strong> Intake assesment NOA:<br />

InHolland<br />

HRO<br />

HU<br />

Windesheim<br />

Haagse Hogeschool<br />

NHTV<br />

Stenden (buitenlandse studenten)<br />

VU (premaster assessment)<br />

UvA<br />

Technische Universiteit Eindhoven<br />

www.noa-vu.nl


Programma<br />

Voorbeelden instrumenten Intake assessment<br />

Zelf vragenlijst maken (MLV-H)<br />

Voorbeelden rapportage Intake assessment<br />

www.noa-vu.nl


Doel Intake assessment<br />

Nuttig voor de studenten:<br />

– Beeld vormen <strong>van</strong> de benodigde competenties en<br />

vaardigheden<br />

– Inzicht krijgen in eigen competenties, vaardigheden<br />

en motivatie<br />

Nuttig voor de opleiding:<br />

– Input voor gesprek (efficiënt)<br />

– Inzicht krijgen in gebieden waar extra begeleiding of<br />

bijscholing nodig is<br />

– Start studieloopbaanbegeleiding<br />

– Koppeling naar POP<br />

www.noa-vu.nl


Instrumenten digitaal Intake assessment<br />

Vragenlijst persoonlijke achtergronden<br />

Capaciteitentest<br />

Competentievragenlijst<br />

Motivatie- en leerstijlenvragenlijst<br />

Beroepskeuzevragenlijst<br />

Persoonlijkheidsvragenlijst<br />

Toetsen<br />

www.noa-vu.nl


Vragenlijst persoonlijke achtergronden<br />

Gezondheidssituatie<br />

Tijd<br />

Thuissituatie<br />

Ondersteuning<br />

Studie- en beroepsbeeld<br />

www.noa-vu.nl


Antwoordmogelijkheid<br />

Vijfpuntsschaal<br />

1. deze uitspraak is totaal niet op mij <strong>van</strong><br />

toepassing<br />

2. deze uitspraak is een beetje op mij <strong>van</strong><br />

toepassing<br />

3. deze uitspraak is redelijk op mij <strong>van</strong> toepassing<br />

4. deze uitspraak is vrij goed op mij <strong>van</strong> toepassing<br />

5. deze uitspraak is heel goed op mij <strong>van</strong> toepassing<br />

www.noa-vu.nl


Gezondheidssituatie<br />

Voorbeeldvragen<br />

1. Er zijn voor mij lichamelijke factoren (bijvoorbeeld<br />

ziektes, handicaps, …) waar ik bij deze studie (inclusief<br />

stage) rekening mee moet houden.<br />

2. Er zijn voor mij psychische factoren (bijvoorbeeld<br />

faalangst, verslaving, depressie) waar ik bij deze studie<br />

(inclusief stage) rekening mee moet houden.<br />

www.noa-vu.nl


Tijd<br />

Voorbeeldvragen<br />

1. Ik verwacht dat ik naast mijn studie werk:


Thuissituatie<br />

Voorbeeldvragen<br />

1. Ik heb de zorg voor anderen (kinderen, ouders, …).<br />

2. Ik heb thuis een plek om ongestoord te studeren.<br />

3. Ik heb op mijn studieplek thuis de beschikking over een<br />

computer.<br />

www.noa-vu.nl


Ondersteuning<br />

Voorbeeldvragen<br />

1. In het verleden heb ik ondersteuning gehad bij het leren<br />

(bijvoorbeeld voor een bepaald vak, <strong>van</strong>wege dyslexie,<br />

…).<br />

2. Ik verwacht dat ik bij deze studie extra ondersteuning<br />

nodig heb bij het leren (bijvoorbeeld voor een bepaald<br />

vak, <strong>van</strong>wege dyslexie, ...).<br />

www.noa-vu.nl


Studie- Studie en beroepsbeeld<br />

Voorbeeldvragen<br />

1. Ik heb een duidelijk beeld <strong>van</strong> de inhoud <strong>van</strong> de studie.<br />

2. Ik heb een duidelijk beeld <strong>van</strong> de hoeveelheid tijd die ik<br />

nodig heb voor mijn studie.<br />

www.noa-vu.nl


Capaciteitentest (MCT-H) (MCT H)<br />

8 Subtests<br />

Subtests flexibel inzetbaar<br />

www.noa-vu.nl


Verbale capaciteiten<br />

Woordrelaties:<br />

De mate waarin men de betekenis <strong>van</strong><br />

Nederlandse woorden kent (woordenschat); het vermogen<br />

om relaties tussen woorden te begrijpen<br />

Woordanalogieën:<br />

Verbaal redeneervermogen; het kunnen ontdekken <strong>van</strong><br />

samenhang tussen een aantal verbale begrippen<br />

www.noa-vu.nl


www.noa-vu.nl


www.noa-vu.nl


Numerieke capaciteiten<br />

Rekenvaardigheid:<br />

Inzicht in rekenkundige relaties en de vaardigheid in het<br />

omgaan met getallen<br />

Cijferreeksen:<br />

Numeriek redeneervermogen; het vermogen om systemen<br />

in numeriek materiaal te kunnen ontdekken en herkennen<br />

www.noa-vu.nl


www.noa-vu.nl


www.noa-vu.nl


Ruimtelijk- en redeneervermogen<br />

Componenten:<br />

Mentaal kunnen manipuleren en transformeren <strong>van</strong><br />

figuurmateriaal<br />

Spiegelbeelden:<br />

Ruimtelijke oriëntatie. Mentaal kunnen manipuleren en<br />

transformeren <strong>van</strong> figuurmateriaal in drie dimensies<br />

(gespiegelde en gedraaide figuren)<br />

Exclusie:<br />

Logisch redeneren: vermogen om visuele vergelijkingen te<br />

maken, afwijkingen te constateren en rele<strong>van</strong>te details waar<br />

te nemen bij figuren<br />

www.noa-vu.nl


www.noa-vu.nl


www.noa-vu.nl


www.noa-vu.nl


www.noa-vu.nl


Perceptuele snelheid<br />

Controleren:<br />

Snelheid en nauwkeurigheid; het onder tijdsdruk efficiënt<br />

kunnen werken aan een relatief onbekende taak<br />

www.noa-vu.nl


www.noa-vu.nl


Competentievragenlijst (CVL+)<br />

6 Competentieclusters<br />

21 Competenties (subschalen)<br />

Flexibel in te zetten<br />

www.noa-vu.nl


1. Commerciële Commerci le competenties<br />

1. Commercieel handelen<br />

‘Ik onderneem actie om dingen te verkopen ’<br />

2. Richten op de klant<br />

‘Ik vraag naar de behoefte <strong>van</strong> klant of<br />

opdrachtgever ’<br />

www.noa-vu.nl


2. Communicatieve competenties<br />

1. Mondeling communiceren<br />

‘Wanneer iets in mijn verhaal niet duidelijk is<br />

maak ik het met een voorbeeld duidelijk ’<br />

2. Overtuigen<br />

‘Bij <strong>verschillende</strong> belangen benadruk ik de<br />

gemeenschappelijke voordelen ’<br />

3. Schriftelijk communiceren<br />

‘De teksten die ik schrijf hebben een<br />

duidelijke structuur ’<br />

www.noa-vu.nl


3. Leidinggevende competenties<br />

1. Coachen<br />

‘Ik stimuleer een ander om verder te leren ’<br />

2. Sturing geven<br />

‘In een groep neem ik de leiding ’<br />

www.noa-vu.nl


4. Persoonlijke competenties<br />

1. Analyseren: ‘Bij een grote hoeveelheid informatie zie ik snel in<br />

wat belangrijk is’<br />

2. Bedenken: ‘Ik heb originele ideeën’<br />

3. Besluiten nemen: ‘Onder tijdsdruk kan ik een overwogen<br />

beslissing nemen’<br />

4. Flexibel opstellen: ‘Ik pas mijn gedrag aan als dat nodig is’<br />

5. Initiatief nemen: ‘Ik doe dingen zonder dat mij dat verteld hoeft<br />

te worden’<br />

6. Nauwkeurig en geordend werken: ‘Ik werk ordelijk’<br />

7. Omgaan met spanning: ‘Ik blijf onder druk gestructureerd<br />

werken’<br />

8. Plannen en organiseren: ‘Ik maak een haalbare planning’<br />

www.noa-vu.nl


5. Professionele competenties<br />

1. Kennen <strong>van</strong> en meedenken met de organisatie<br />

‘Ik stel verbeteringen voor de organisatie voor ’<br />

2. Reflecteren<br />

‘Achteraf weet ik nog precies waarom ik iets deed ’<br />

3. Sturen <strong>van</strong> eigen ontwikkeling<br />

‘Ik probeer mijn eigen loopbaankansen te vergroten<br />

door opleiding ’<br />

www.noa-vu.nl


6. Sociale competenties<br />

1. Contact leggen met anderen<br />

‘Ik stap gemakkelijk op andere mensen af ’<br />

2. Openstaan voor anderen<br />

‘Ik laat iemand merken dat ik luister’<br />

3. Samenwerken<br />

‘Ik doe in een groep actief mee ’<br />

www.noa-vu.nl


Aan de slag!<br />

Zelf MLV-H maken<br />

Rapportage MLV-H<br />

Inloggen op computer:<br />

www1.noa-online.nl/demomlvh<br />

www.noa-vu.nl


Motivatie- Motivatie en leerstijlen (MLV-H) (MLV H)<br />

Motivatie<br />

Extrinsieke motivatie<br />

Intrinsieke motivatie<br />

Prestatiemotivatie<br />

Zekerheid/vertrouwen<br />

Leerstijlen<br />

Reproductiegerichte leerstijl<br />

Betekenisgerichte leerstijl<br />

Toepassingsgerichte leerstijl<br />

www.noa-vu.nl


Intake assessment InHolland<br />

Onderdelen:<br />

Vragenlijst persoonlijke achtergronden +<br />

invullen cijferlijst<br />

Capaciteitentest (WR, WA, Com, Ex, RV)<br />

Motivatie- en leerstijlen vragenlijst<br />

Competentievragenlijst (11)<br />

Rapportage met risicoscore<br />

www.noa-vu.nl


Startmeter HRO<br />

Onderdelen:<br />

Vragenlijst persoonlijke achtergronden<br />

Motivatie- en leerstijlen vragenlijst<br />

Competentievragenlijst (11)<br />

Rapportage (beknopt) met iconen<br />

www.noa-vu.nl


Rapportage<br />

Bekijken rapporten:<br />

Intake assessment InHolland<br />

Startmeter HRO<br />

www.noa-vu.nl


Contact<br />

NOA<br />

T: 020 - 50 40 800<br />

E: I.Newton@noa-vu.nl<br />

W: www.noa-vu.nl<br />

Adres: De Boelelaan 7<br />

1083 HJ Amsterdam<br />

M.i.v. 1 januari 2011:<br />

Jollemanhof 8<br />

1019 GW Amsterdam www.noa-vu.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!