03.09.2013 Views

Nieuwe sprekers goed ontvangen Kerstconcerten ... - Hour of Power

Nieuwe sprekers goed ontvangen Kerstconcerten ... - Hour of Power

Nieuwe sprekers goed ontvangen Kerstconcerten ... - Hour of Power

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

N i e u w s b r i e f 35<br />

M a a r t 2 0 0 9<br />

Een vaste burcht is<br />

onze God.<br />

Een toevlucht voor<br />

de zijnen.<br />

Gods woord houdt<br />

stand in eeuwigheid<br />

en zal geen duimbreed<br />

wijken.<br />

Uit een lied van<br />

Maarten Luther<br />

I N H O U D<br />

Op adelaarsvleugels 3<br />

Onder de indruk! 3<br />

Jaarthema <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> 4<br />

Wat is geluk?<br />

6<br />

Uitbreiding van <strong>sprekers</strong> 7<br />

Maak kennis met de<br />

nieuwe <strong>sprekers</strong><br />

9<br />

Fotoverslag kerstconcerten<br />

10<br />

Reacties van kijkers 12<br />

Geschenkenpagina 13<br />

‘Als dit waar is, verandert 14<br />

het mijn leven’<br />

Schenken en nalaten 16<br />

E-mail services<br />

vernieuwd<br />

17<br />

Hart voor Kinderen 18<br />

Het geheim achter geluk 20<br />

Kijk iedere zondagmorgen<br />

om 8 en 9 uur op RTL 5<br />

www.hour<strong>of</strong>power.nl<br />

<strong>Nieuwe</strong> <strong>sprekers</strong> <strong>goed</strong> <strong>ontvangen</strong><br />

Met ingang van dit jaar wordt de<br />

preek in <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> verzorgd<br />

door een aantal nieuw <strong>sprekers</strong>.<br />

Hoewel het voor de kijkers en ook<br />

voor ons even wennen was, worden<br />

de diensten met de nieuwe <strong>sprekers</strong><br />

gewaardeerd. De afwisseling maakt<br />

nieuwsgierig: wie staat er volgende<br />

week op de kansel en waar gaat de<br />

preek over? Vragen waar u trouwens<br />

De <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> kerstconcerten<br />

worden dit jaar gehouden van 12<br />

tot en met 19 december. De locaties<br />

zijn bijna allemaal vastgelegd, daarover<br />

ontvangt u binnenkort meer<br />

informatie.<br />

De kerstconcerten van 2008 waren<br />

een groot succes: bijna 9.000<br />

bezoekers zagen schitterende, door<br />

Marcel Koning gedirigeerde optredens<br />

van Daniel Rodriguez, Sharon<br />

Kips, Jimmie Earl Perry, L’Orchestra<br />

Particolare en The Choir Company.<br />

Op de slotavond in Arnhem werd<br />

X6 daar nog eens aan toegevoegd.<br />

In het midden van deze nieuws-<br />

antwoord op krijgt als u zich via<br />

www.hour<strong>of</strong>power.nl abonneert<br />

op onze wekelijkse e-mail nieuwsbrief.<br />

Op pagina 7 vindt u nadere<br />

informatie over deze uitbreiding<br />

van kijkers, op pagina 8 kunt u<br />

een aantal positieve en kritische<br />

reacties lezen en op pagina 9 kunt u<br />

nader kennis maken met een aantal<br />

van de nieuwe <strong>sprekers</strong>.<br />

<strong>Kerstconcerten</strong> 2009: 12-19 december<br />

brief, op pagina 10 en 11 vindt u<br />

een prachtig fotoverslag van de<br />

kerstconcerten van 2008.<br />

Twee huisjes voor weeskinderen<br />

in Zuid-Afrika<br />

Er kunnen inmiddels twee gezinnen<br />

gesticht worden voor weeskinderen<br />

in Zuid-Afrika. Tijdens de kerstconcerten<br />

in december hebben vele<br />

bezoekers zich aangemeld als donateur<br />

van Hart voor Kinderen, het<br />

zelfstandige kinderfonds van <strong>Hour</strong><br />

<strong>of</strong> <strong>Power</strong>. Het project voorziet in een<br />

zo normaal mogelijke gezinssituatie<br />

waarin kinderen opgevangen<br />

worden en met één mama en zes<br />

andere kinderen opgroeien. Op<br />

pagina 18 kunt u meer lezen over<br />

Hart voor Kinderen.<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> Nederland, Postbus 22, 250 AA Laren, Telefoon <strong>Hour</strong> 035-5380588, <strong>of</strong> <strong>Power</strong> Email: Nieuwsbrief info@hour<strong>of</strong>power.nl<br />

35 - pagina


A D v E R t E N t I E<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> Nieuwsbrief 35 - pagina 2<br />

v O O R W O O R D D O M I N E E R O B E R t H . S C H U L L E R<br />

Op adelaarsvleugels<br />

In onze kerk neemt de adelaar<br />

een prominente plaats in en<br />

mensen vragen mij wel eens<br />

waarom.<br />

Om te beginnen wordt de adelaar<br />

talloze keren genoemd in de Bijbel<br />

en keer op keer symboliseert deze<br />

standvastigheid en kracht. Ik weet nog<br />

dat ik eens aan het vissen was in een<br />

rivier in Canada, zittend in een klein<br />

bootje met mijn hengel in het water en<br />

toen ik naar boven keek, zag ik hoog<br />

in de lucht een adelaar rondcirkelen<br />

en plotseling een steile duik nemen.<br />

Hij dook verderop met een grote plons<br />

in het water en kwam boven met een<br />

fikse zalm in zijn ferme klauwen.<br />

Wauw! Wat een kracht!<br />

God heeft de adelaar een uitmuntend<br />

zicht gegeven. De indrukwekkende<br />

vogel kent geen gelijke in het zien over<br />

lange afstanden. Hij kan zowel vooruit<br />

als op zij scherpstellen, tegelijkertijd.<br />

En hij ziet altijd, ook als hij knippert<br />

met zijn ogen. Daarin lijkt hij erg op<br />

zijn Schepper. Hij slaapt nooit en Hij<br />

sluit nooit zijn ogen. Wij hebben een<br />

God die onvoorwaardelijk liefheeft,<br />

die al onze angsten, twijfels en zonden<br />

haarscherp ziet en tòch van ons houdt.<br />

In Deuteronomium 33 vers 27 staat:<br />

“Van oudsher is God een schuilplaats,<br />

zijn armen dragen u voor eeuwig.”<br />

Hier wordt God als een liefdevolle<br />

moederadelaar geportretteerd bij wie<br />

het jong veilig is, zelfs als het een groot<br />

risico moet nemen wanneer het leert<br />

vliegen. De adelaar neemt een jong<br />

mee uit het warme, comfortabele nest,<br />

stijgt op en laat het los. Het jong valt<br />

door de lucht omlaag en de moeder<br />

duikt erachteraan, komt onder het<br />

jong terecht en vangt het op op een<br />

sterke vleugel. Op dezelfde manier<br />

snelt God ons tegemoet en vangt<br />

Hij ons op in zijn sterke armen. Op<br />

dezelfde manier leert God ons hem te<br />

vertrouwen.<br />

Toen God de moederadelaar schiep,<br />

gaf Hij haar het vermogen om lief te<br />

v O O R W O O R D J A N v A N D E N B O S C H<br />

Onder de indruk!<br />

Maarten van Rossum onder de indruk<br />

van <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong>. Wie had dat<br />

gedacht (<strong>of</strong> gehoopt)… Maarten is<br />

een bekende verschijning op televisie,<br />

die zorgvuldig zijn imago koestert<br />

van een wat narrige geleerde met een<br />

3 dagen oude baard. Als Amerikadeskundige<br />

treedt hij regelmatig op<br />

in allerlei televisie-uitzendingen.<br />

Het is een bekend gegeven dat deze<br />

eminente geleerde weinig op heeft met<br />

het christelijk gelo<strong>of</strong>. Het kwam niet<br />

helemaal als een verrassing, maar toch<br />

was het verrassend om dat bekende<br />

gezicht in de Crystal Cathedral te zien.<br />

Duidelijk onder de indruk! Het was in<br />

december, tijdens het bezoek van ruim<br />

200 <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> vrienden in het<br />

kader van de 500e uitzending. “Ik heb<br />

mijn bril schoongemaakt, zodat ik een<br />

heldere visie heb”, sprak Maarten gevat,<br />

staande voor de imposante glazen<br />

kerk. In november mocht ik aanwezig<br />

zijn in het programma Pauw en Witteman<br />

met Maarten van Rossum als<br />

tafelgenoot. We hadden verschil van<br />

inzicht over het belang en de om-<br />

vang van het gelo<strong>of</strong> in Amerika. Een<br />

behoorlijk verschil, want Maarten had<br />

en heeft daar andere opvattingen over.<br />

Nog even de cijfers: ruim 80 procent<br />

van de Amerikanen gelo<strong>of</strong>t in God,<br />

40 procent gaat naar de kerk. Dat zijn<br />

indrukwekkende gegevens waar je niet<br />

omheen kunt. Het was dan ook <strong>goed</strong><br />

dat Maarten zelf poolshoogte kwam<br />

nemen in de Crystal Cathedral. Hij was<br />

oprecht onder de indruk en was daar<br />

heel eerlijk in. Een gesprek met Ds.<br />

Schuller stond hoog op het verlanglijstje.<br />

Een gesprek dat eindigde met<br />

een bijzonder moment. Ds. Schuller<br />

legt zijn hand op het voorho<strong>of</strong>d van<br />

Maarten en bidt:<br />

God, zegen hem waar hij het het meest<br />

nodig heeft...” Het maakte indruk,<br />

want later verklaarde van Rossum,<br />

staande voor ‘onze’ kerk: “Wie weet,<br />

het is een mi-ni-ma-le kans dat ik in<br />

de hemel kom, dan heeft het gebed<br />

van ds. Schuller geholpen. Louis Pool<br />

vraagt u in deze kwartaaluitgave om<br />

hebben en trouw te zijn. Als het hard<br />

waait en regent, beschermt de adelaar<br />

haar jong door het met haar vleugels te<br />

omgeven. Voor hoevel stormen in uw<br />

leven heeft God u beschermd? Omdat<br />

onze Heer over ons waakt, hoeven we<br />

niet te vrezen voor de gevaren die ons<br />

bedreigen.<br />

Robert Harold Schuller<br />

uit de boot te stappen als daad van gelo<strong>of</strong>.<br />

En net als Petrus in symbolische<br />

zin op water te lopen.<br />

Ik heb ook een vraag aan u. Wie heeft<br />

u aan boord van uw levensboot? De<br />

ongelovige Jona die buiten de boot<br />

viel <strong>of</strong> Jezus? In de stormen die in je<br />

leven kunnen woeden brengt Jezus je<br />

naar de veilige thuishaven. Ik hoop dat<br />

Maarten van Rossum daar ook aan<br />

komt.<br />

Een hartelijke groet,<br />

Jan van den Bosch<br />

Vice-voorzitter <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong><br />

Nederland<br />

net als een<br />

moeder<br />

adelaar snelt<br />

god ons<br />

tegemoet en<br />

vangt hiJ ons<br />

op in ziJn sterke<br />

armen.<br />

Wie heeft u aan<br />

boord van uW<br />

levensboot?<br />

de ongelovige<br />

Jona die buiten<br />

de boot viel <strong>of</strong><br />

Jezus?<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> Nieuwsbrief 35 - pagina 3


B I J B E L C I t A A t<br />

Mijn plan met jullie staat vast<br />

– spreekt de HEER.<br />

Ik heb jullie geluk voor ogen [...]<br />

ik zal je een hoopvolle<br />

toekomst geven.<br />

(Uit Jeremia 29 vers 11)<br />

v O O R W O O R D L O U I S P O O L<br />

Om Op water te lOpen mOet je<br />

eerst uit de bOOt stappen<br />

Terwijl ik de thermostaat van de verwarming in mijn hotelkamer nog maar eens<br />

flink naar boven stel, omdat het hier in Garden Grove, de plaats waar de Crystal<br />

Cathedral staat, ongel<strong>of</strong>elijk koud is, denk ik na en sta ik stil bij al datgene wat de<br />

afgelopen week tijdens onze International Ministries Conferentie werd besproken.<br />

Er werd met elkaar gedeeld welke effecten het afscheid van Robert Anthony<br />

Schuller en zijn vrouw Donna niet alleen voor Amerika, maar ook wereldwijd,<br />

op ons allen heeft. Eenmaal per jaar komen alle directeuren en een aantal stafleden<br />

van de <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> kantoren in de wereld bij elkaar om het afgelopen<br />

jaar te evalueren en de plannen voor het nieuwe jaar met elkaar te bespreken en<br />

verder te ontwikkelen.<br />

Een aantal aspecten zijn me deze<br />

week vooral opgevallen. Allereerst het<br />

oprechte ‘rouwproces’ waarin zowel de<br />

leiding als de medewerkers en kantoren<br />

wereldwijd zich in bevinden en<br />

wat ons nu meer dan ooit met elkaar<br />

verbindt. Er is bij ons allen, inclusief<br />

de pastors en de leiding van de kerk,<br />

een groot verdriet om het vertrek van<br />

Robert Anthony. Ten tweede het in<br />

gebed zoeken van Gods leiding en wil<br />

voor de toekomst van <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong><br />

wereldwijd en de financiële nood waar<br />

de ministry in Amerika mee te kampen<br />

heeft. Wat mij ook is opgevallen is<br />

de onderlinge liefde van medewerkers<br />

om elkaar door dik en dun te bemoedigen<br />

en God te vertrouwen dat Hij<br />

alles zal doen en laten meewerken ten<br />

<strong>goed</strong>e voor hen die Hem liefhebben.<br />

En die liefde voor Hem heb ik hier<br />

zeker gevoeld.<br />

Om te beginnen heb ik hier geen<br />

Vader en zoon Schuller samen met Pr<strong>of</strong>essor Xu Jialu uit<br />

China (dinsdag 13 januari 2009).<br />

enkele klacht gehoord van medewerkers<br />

die vanwege de gevolgen van de<br />

recessie in Amerika en de gedaalde inkomsten<br />

20% van hun salaris hebben<br />

moeten inleveren. Nee, in tegendeel. Ze<br />

maken extra uren om zelfs het verlies<br />

van collega’s die helaas niet meer betaald<br />

konden worden te compenseren.<br />

Iedere dag en iedere vergadering wordt<br />

met gebed begonnen om Gods leiding<br />

te vragen bij alles wat besproken en<br />

gedaan wordt.<br />

Directie en enkele stafleden van<br />

de internationale <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong><br />

kantoren.<br />

Ook ds. Robert Harold Schuller zelf<br />

gaat door een bijzondere moeilijke<br />

tijd. Zijn dochter Gretchen vertelde<br />

ons dat hij in zijn leven moeilijke<br />

tijden heeft gekend. Als u zijn boek De<br />

Reis van mijn leven heeft gelezen, weet<br />

u waar ik op doel. Maar het feit dat het<br />

bestuur en Robert Anthony Schuller<br />

het niet eens konden worden over de<br />

visie en toekomst van <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong><br />

maakte dat de laatste niet langer meer<br />

in de Crystal Cathedral predikt. Dit<br />

is het zwaarste verdriet wat dominee<br />

Schuller senior ooit is overkomen.<br />

Wilt u daarom ook vooral voor de hele<br />

familie Schuller bidden, die hierom<br />

een groot verdriet heeft.<br />

Wat ons werk in Nederland betreft:<br />

we gaan met groot vertrouwen verder<br />

en onze missie blijft onveranderd: u<br />

te dienen en te bemoedigen met de<br />

blijde boodschap door middel van ons<br />

programma. Het is Gods kerk en Gods<br />

werk. De kijkersaantallen stijgen en<br />

we hebben geweldige <strong>sprekers</strong> in petto.<br />

Bovendien, zoals ds. Schuller zelf zei:<br />

Het gaat vooral om de boodschap van<br />

het positieve christendom en minder<br />

om de boodschapper.<br />

Dat vraagt van ons gelo<strong>of</strong> en vertrouwen<br />

in een <strong>goed</strong>e toekomst. Enkele<br />

weken geleden heb ik u mijn foto<br />

(IJspret te Weesp) gestuurd, waarop<br />

schaatsende mensen te zien zijn, mensen<br />

die op water ‘lopen’. De apostel<br />

Petrus werd ook door Jezus uitgenodigd<br />

om op water te lopen… Maar om<br />

op water te lopen moet je eerst uit de<br />

boot stappen… Dat is een daad van<br />

gelo<strong>of</strong>!<br />

Wij en u zijn nu uitgenodigd om,<br />

evenals Petrus, ook op het water te<br />

lopen. Samen aanvaarden we deze<br />

uitnodiging, want we zijn ervan overtuigd<br />

dat als we op Hem blijven zien,<br />

we dat ook kunnen. Dan ontdekken we<br />

dat uiteindelijk, net als toen ik de foto<br />

op het ijs maakte, ‘lopen’ op het water<br />

enorm meevalt. En: God heeft nog heel<br />

wat voor ons in petto, want Hij heeft<br />

ons geluk voor ogen!<br />

Gaat u met ons mee?<br />

Louis Pool<br />

Directeur <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong><br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> Nieuwsbrief 35 - pagina <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> Nieuwsbrief 35 - pagina 5


O v E R D E N K I N G<br />

wat is geluk?<br />

tijdens een<br />

bijeenkomst<br />

van de<br />

Corporate<br />

Eagles Club<br />

sprak dominee<br />

Arenda<br />

Haasnoot (vicevoorzitter<br />

van<br />

de Protestantse<br />

Kerk in<br />

Nederland)<br />

over de tekst<br />

uit Jeremia 29,<br />

het jaarthema<br />

van <strong>Hour</strong><br />

<strong>of</strong> <strong>Power</strong>.<br />

Hieronder volgt<br />

een verkorte<br />

versie van haar<br />

overdenking.<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> Nieuwsbrief 35 - pagina<br />

“Mijn plan met jullie staat vast<br />

– spreekt de HEER. Ik heb jullie<br />

geluk voor ogen, niet jullie ongeluk:<br />

ik zal je een hoopvolle toekomst<br />

geven.”<br />

In de jaartekst gaat het over: Geluk.<br />

Wat is geluk? Definitie: tevreden zijn<br />

met de huidige levensomstandigheden<br />

<strong>of</strong> met het leven zoals zich dat nu presenteert.<br />

Het najagen van geluk is geen<br />

moderne uitvinding, maar tegenwoordig<br />

is de jacht intenser. David Cameron<br />

riep op om te blijven overdenken ‘wat<br />

mensen gelukkig maakt, niet minder<br />

dan wat de beursen doet stijgen… het<br />

is tijd om ons niet alleen te richten op<br />

het Nationaal Binnenlands Product,<br />

maar ook op de Algemene Beleving<br />

van Geluk’. Niet alleen christelijke,<br />

maar ook seculiere theorieën erkennen<br />

dat het verlangen naar geluk, op je<br />

werk en in het leven, belangrijk is en<br />

niet slechts een tijdelijke gril.<br />

Iemand schreef onlangs: “Landen als<br />

het onze zijn vol met mensen die alle<br />

materiële welvaart bezitten die zij<br />

verlangen. Daarnaast hebben ze allerlei<br />

niet-materiële zegeningen, zoals<br />

een gelukkig gezin. En toch leiden ze<br />

een leven van stille en soms luide wanhoop.<br />

Er blijft een gat in hun leven dat<br />

niet op te vullen is. En hoeveel eten en<br />

drinken zij er ook in stoppen, hoeveel<br />

auto’s en televisies zij ook kopen <strong>of</strong><br />

<strong>ontvangen</strong>, hoeveel <strong>goed</strong> opgevoede<br />

kinderen en loyale vrienden zij ook<br />

hebben… het blijft pijn doen.”<br />

Zo zijn er nog velen meer te noemen<br />

die het geluk niet hebben<br />

gevonden,ondanks rijkdom en geluk,<br />

denk ook eens aan Freddy Mercury<br />

(de zanger van de band Queen, red.).<br />

Hij overleed in 1991 en schreef in<br />

één van de laatste nummers ”Weet<br />

iemand waarom wij leven?” Ondanks<br />

het feit dat hij schatrijk was geworden<br />

en miljoenen fans had, gaf hij in een<br />

interview kort voor zijn dood toe dat<br />

hij wanhopig eenzaam was. Hij zei:<br />

“Je kunt alles hebben in de wereld en<br />

toch een eenzaam mens zijn; en dat<br />

is de bitterste vorm van eenzaamheid<br />

die bestaat. Succes heeft van<br />

mij een wereldidool gemaakt en me<br />

vele miljoenen opgeleverd, maar het<br />

heeft mij dat ene onthouden dat wij<br />

allemaal nodig hebben: een duurzame<br />

liefdevolle relatie.”<br />

Hij had gelijk dat we allemaal een<br />

liefdevolle duurzame relatie nodig<br />

hebben, alleen geen enkele menselijke<br />

relatie zal in deze behoefte kunnen<br />

voorzien, en als het in de richting<br />

komt, dan is het meestal tijdelijk (ten<br />

hoogste 50-60 jaar). Er blijft altijd iets<br />

ontbreken in het meest perfecte huwelijk<br />

<strong>of</strong> in de allerbeste vriendschap.<br />

Dat komt omdat wij gemaakt zijn om<br />

te leven in relatie met God.<br />

De mens is geboren met een ingebouwde<br />

sensor, de sensus divinitatis:<br />

het besef van wat en wie God is. De<br />

mens kan ook van nature in de wereld<br />

ontdekken dat God bestaat. Je bent<br />

gemaakt om een relatie met Hem<br />

te hebben. Jezus is gekomen om de<br />

relatie met God te leggen voor ons. Het<br />

leven zonder een relatie met God is als<br />

de televisie zonder antenne. Sommige<br />

mensen zijn er redelijk gelukkig mee,<br />

maar ze beseffen niet dat het veel beter<br />

kan. De relatie met God maakt je leven<br />

compleet door het geschenk dat God<br />

ons geeft in Jezus. Sommigen zeggen:<br />

‘ik heb Jezus niet nodig’. Dan leef je<br />

dus zonder antenne, en zul je ook God<br />

niet helder en scherp in beeld krijgen.<br />

Je blijft zoeken.<br />

Is het leven met Jezus dan zo perfect?<br />

Het ligt eraan wat ‘perfect’ betekent.<br />

Als het gaat om innerlijke rust, bevrijding<br />

van de lasten in je leven en vrede<br />

met God en mensen, dan zeg ik: ja! Als<br />

het gaat om pijn en verdriet in je leven,<br />

dan zeg ik ‘nee’. God beschermt je niet<br />

altijd tegen de omstandigheden in<br />

deze gebroken wereld, maar Hij helpt<br />

je er wel doorheen. God heeft je geluk<br />

voor ogen, zijn eerste plan en doel met<br />

u/jou. Het begint vanbinnen.<br />

Door het gelo<strong>of</strong> in Jezus kun je gelukkig<br />

zijn onder de zwaarste omstandigheden.<br />

Hier in West-Europa lijkt<br />

het met de kerk erg slecht te gaan,<br />

maar wereldwijd is het gelo<strong>of</strong> in Jezus<br />

de snelst groeiende beweging, juist<br />

daar waar de meeste leven onder het<br />

bestaansminimum. Waarschijnlijk<br />

hebben deze christenen veel beter<br />

door wat werkelijk geluk is. Geluk<br />

zit niet in bezittingen, meer uitgeven,<br />

materieel, welvaart, zelfs niet in<br />

tevredenheid over je baan. Geluk vindt<br />

je in het klein. Minder is meer. Het<br />

breidt zich uit als je God leert kennen<br />

en liefhebben, met heel je hart, ziel en<br />

kracht. Veel geluk!<br />

Wilt u ook een Corporate Eagles<br />

Club avond bijwonen, schrijf dan<br />

naar vincken@hour<strong>of</strong>power.nl<br />

nieuw hOOfdstuk met<br />

grOOtse perspectieven<br />

Nu we een aantal van de nieuwe <strong>sprekers</strong><br />

gezien hebben (zie ook pagina 9,<br />

waar u meer over enkele van hen<br />

kunt lezen), zijn wij tevreden met de<br />

uitkomst. De kijkcijfers zijn niet teruggelopen<br />

en lijken zelfs wat te stijgen<br />

en wat nog veel belangrijker is, is dat<br />

we vele reacties van kijkers krijgen<br />

(zie pagina 8 voor een aantal daarvan)<br />

die ons vertellen het zo fijn te vinden<br />

dat de boodschap van gelo<strong>of</strong>, hoop en<br />

liefde nu op zo’n afwisselende manier<br />

verkondigd wordt. De opzet van het<br />

bestuur van Crystal Cathedral Ministries<br />

lijkt daarmee geslaagd, want dat<br />

was precies het doel: op een afwisselende<br />

manier het evangelie verspreiden,<br />

zodat ook nieuwe groepen kijkers<br />

zich aangesproken zullen voelen.<br />

Naast positieve reacties hebben wij<br />

ook berichten <strong>ontvangen</strong> van mensen<br />

die bezorgd <strong>of</strong> zelfs teleurgesteld <strong>of</strong><br />

boos zijn (ook hiervan vindt u er een<br />

aantal op pagina 8). Ook wij vinden<br />

het bijzonder jammer dat Robert<br />

Anthony Schuller niet langer aan<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> verbonden zal zijn.<br />

De Nederlandse kijker is hem meer<br />

en meer gaan waarderen en moet nu<br />

constateren dat hij niet meer in het<br />

programma te zien zal zijn. Het zien<br />

van nieuwe gezichten op de preekstoel<br />

is dan wel even wennen. Aan dit door<br />

het Amerikaanse bestuur genomen<br />

besluit kan <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> Nederland<br />

niets veranderen.<br />

Tegelijkertijd zien wij de toekomst met<br />

groot vertrouwen tegemoet. De zogenaamde<br />

‘formule’ van het programma<br />

verandert niet: er is nog steeds een<br />

prachtig koor en een geweldig orkest,<br />

mooie samenzang, een inspirerend<br />

interview (in de Crystal Cathedral en<br />

in Nederland), talentvolle artiesten en<br />

een bemoedigende preek, inderdaad<br />

H O U R O F P O W E R I N 2 0 0 9<br />

met een nieuw gezicht. De diensten<br />

worden in dezelfde inspirerende<br />

omgeving opgenomen en verkondigen<br />

hetzelfde evangelie. De missie van<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> was en is om zoveel<br />

mogelijk mensen te vertellen van<br />

het evangelie van Jezus Christus. Op<br />

pagina 12 vindt u enkele reacties van<br />

kijkers op de diensten van <strong>Hour</strong> <strong>of</strong><br />

<strong>Power</strong>.<br />

God heeft <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> sinds 1970<br />

gebruikt als instrument en het programma<br />

is ook vandaag nog tot zegen<br />

voor velen. De nieuwe <strong>sprekers</strong> hebben<br />

elk hun eigen benadering van dezelfde<br />

boodschap en kunnen zo verschillende<br />

groepen kijkers aanspreken. Wij hopen<br />

dat u met ons dit nieuwe ho<strong>of</strong>dstuk<br />

met grootse perspectieven wilt openslaan<br />

en een enthousiast ambassadeur<br />

van <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> wilt zijn.<br />

Zoals u de laatste weken<br />

ongetwijfeld gemerkt zult<br />

hebben, zijn er tegenwoordig<br />

meerdere gezichten te zien<br />

in <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong>. Was de<br />

preekstoel – <strong>of</strong> pulpit, zoals de<br />

Amerikanen zeggen – voorheen<br />

de plek waar alleen Robert H.<br />

Schuller <strong>of</strong> zijn zoon Robert<br />

Anthony Schuller voorging, nu<br />

komen enkele van de meest<br />

vooraanstaande voorgangers<br />

van Amerika er de preek<br />

verzorgen om zo het evangelie<br />

te verspreiden.<br />

...Want dat Was<br />

precies het doel:<br />

op een afWis-<br />

selende manier<br />

het evangelie<br />

verspreiden,<br />

zodat ook nieuWe<br />

groepen kiJkers<br />

zich aangesproken<br />

zullen voelen.<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> Nieuwsbrief 35 - pagina


H O U R O F P O W E R I N 2 0 0 9 H O U R O F P O W E R I N 2 0 0 9<br />

Het verschijnen van nieuwe <strong>sprekers</strong> en<br />

het verdwijnen van het vertrouwde gezicht<br />

van Robert Anthony Schuller heeft heel wat<br />

losgemaakt. Op deze pagina vindt u een aantal<br />

van de reacties die wij op kantoor ontvingen:<br />

positieve en negatieve <strong>of</strong> zorgelijke. Wij<br />

willen iedereen die gereageerd heeft hartelijk<br />

bedanken. Ongeacht de aard van uw boodschap<br />

getuigde die van betrokkenheid met <strong>Hour</strong> <strong>of</strong><br />

<strong>Power</strong>. Wij hopen en bidden dat de diensten van<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> u nu en in de toekomst net zo<br />

mogen aanspreken als voorheen!<br />

gebed<br />

Bij deze vraag ik een gebed aan voor<br />

Ds Robert Anthony. In alle berichtgeving<br />

wordt aangegeven dat er<br />

verschil van visie is, maar hoe het<br />

hem persoonlijk raakt en gaat, weten<br />

we niet. Maar ik kan me voorstellen<br />

dat hij het er moeilijk mee heeft.<br />

Beste mensen van <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong>,<br />

sterkte en wijsheid toegewenst<br />

wat u allen ongetwijfeld<br />

nodig hebt. Wetend uit eigen<br />

ervaring zeg ik: Leg het neer bij<br />

God vertrouw op hem en laat<br />

het los! Zelf heb ik het vaak<br />

achtereen opgedreund tot ik het<br />

vergat en het gaf mij rust.<br />

reacties Op de nieuwe <strong>sprekers</strong><br />

De weg die <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> nu heeft geslagen vind ik geweldig. Ik moest huilen,<br />

omdat ik mijn situatie erin herkende. Hoe God mijn leven heeft veranderd. Ik heb<br />

zelfs mijn ex-man aangeraden naar de uitzending te kijken. Een waagstuk, maar<br />

<strong>goed</strong>. Ik ben niet bang meer voor afwijzing. Ik zal mensen aanmoedigen vandaag<br />

om via de website naar deze uitzending met de nieuwe spreker Lee Strobel te<br />

kijken. Ik heb gisteravond iemand gesproken en ik zal hem dit ook mailen. Dank<br />

voor deze geweldige uitzending. Mijn moeder keek niet meer naar <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong><br />

en haar vriendin ook al lang niet meer. Ik heb mijn moeder laten kijken en die vond<br />

de preek geweldig. Zij belt nu met haar vriendin om te zeggen dat het Evangelie<br />

in deze diensten op een prachtige manier gebracht wordt. Ik hoop dat er nog veel<br />

van zulke diensten zullen volgen.<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> is Gods werk<br />

en niet een werk van mensenhanden.<br />

Mijn gebed is dan ook<br />

dat niet de wil van mensen,<br />

maar dat Gods wensen en wil in<br />

vervulling zullen gaan. Hij alleen<br />

weet hoeveel uitzendingen van<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> er nog zullen komen<br />

om nog miljoenen mensen<br />

te redden, voordat Jezus terug<br />

komt. God loves you and so do I!<br />

rust<br />

verontrust<br />

De berichten in de media over <strong>Hour</strong> <strong>of</strong><br />

<strong>Power</strong> verontrusten mij. Dat Robert<br />

Anthony Schuller nu zijn eigen weg<br />

gaat, is het begin van het einde.<br />

Natuurlijk mag niet alles gaan om<br />

personen, maar de samenwerking tussen<br />

vader en zoon Schuller is (was) een<br />

sterke formule om het woord van God<br />

over te brengen op vele gelovigen. Is<br />

deze ontwikkeling niet te stoppen?<br />

Hartelijk dank voor de brief met duidelijk<br />

uitgelegde wijziging. Ik vind het erg<br />

positief om diverse <strong>sprekers</strong> te horen. Ik<br />

kan me wel voorstellen dat het voor de<br />

oude dominee Schuller erg spijtig is dat<br />

zijn levenswerk niet overgaat naar zijn<br />

zoon. Voor ds. Schuller jr. ook naar dat<br />

hij zijn roeping niet voort kan zetten<br />

in de kerk die zijn vader ooit begon.<br />

Ik wens alle medewerkers van <strong>Hour</strong><br />

<strong>of</strong> <strong>Power</strong> het allerbeste en ik zal trouw<br />

blijven kijken naar de uitzendingen.<br />

verdrietig<br />

Wat betekent dit nieuws voor het oog<br />

van de wereld? Vader Schuller had<br />

de leiding overgegeven aan Anthony<br />

en dan moet hij die daar ook laten.<br />

Ik ben erg gesteld op de prediking<br />

van Anthony. Hoe heeft dit kunnen<br />

gebeuren, wat intens verdrietig, ook<br />

juist tegenover buitenstaanders en<br />

critici. De vervanging door bekende<br />

Amerikaanse predikers, daar zit ik<br />

echt niet op te wachten. U zult hier<br />

niets aan kunnen veranderen, dat begrijp<br />

ik heel <strong>goed</strong>, maar ik wilde toch<br />

doorgeven hoe teleurgesteld ik ben.<br />

geweldig verstandig<br />

Gods werk positief bidden<br />

Een wisseling van predikant, elke<br />

zondag, lijkt mij een heel verstandige<br />

beslissing. “Het geldt Uw zaak, Uw<br />

roem en eer”. Als het ons om Jezus<br />

gaat, dan gaat het God om ons! Ieder<br />

mens is uniek. We denken verschillend.<br />

Ook als het om dezelfde bijbelse<br />

Boodschap gaat. En laat elke zondag<br />

het Woord door een ander belichten.<br />

Dan blijkt het levend. Vooral Gods<br />

Zegen toegewenst!<br />

Een andere visie kan <strong>goed</strong> zijn en<br />

meer <strong>sprekers</strong> in de uitzendingen<br />

geeft ook weer een verhelderend<br />

inzicht in Gods plannen. Ik zal dit<br />

ook meenemen in onze gebedsgroep,<br />

in die zin dat wij voor beide predikanten<br />

zullen bidden, voor zegen en<br />

vergroting van hun gebied (Jabes).<br />

Ik wil even laten weten dat<br />

ik positief ben ten opzichte<br />

van de nieuwe voorgangers.<br />

Bill Hybels<br />

Bill Hybels (1951) is de oprichter en senior pastor van Willow Creek,<br />

een van de grootste kerken van Noord-Amerika. Toen Hybels de<br />

kerk stichtte in 1975, kwam er een handjevol jonge mensen op af<br />

en hielden zij hun diensten in een gehuurde bioscoop. Vandaag de<br />

dag worden de diensten door gemiddeld ruim 15.000 mensen van<br />

allerlei gezindten bijgewoond.<br />

Hybels is een van de meest invloedrijke en gerespecteerde<br />

voorgangers van dit moment. Hij schreef tot nu toe 17 boeken,<br />

waaronder de klassiekers “Too Busy Not to Pray”;<br />

“Becoming a Contagious Christian”, “Courageous<br />

Leadership” en “The Volunteer Revolution”.<br />

Walt Kallestad<br />

Toen Walt Kallestad in 1978 in<br />

Glendale, Arizona zijn eerste<br />

gemeente kreeg toegewezen, leerde<br />

hij binnen enkele maanden tijd het<br />

belang van sterk communiceren<br />

en de ware betekenis van het<br />

woord nederigheid. Het aantal<br />

kerkgangers was met 50%<br />

afgenomen en zo werd de jonge idealist<br />

geconfronteerd met de uitdaging van het opnieuw<br />

opbouwen van de gemeente <strong>of</strong> heel snel een andere baan zoeken.<br />

Hij ging de uitdaging aan en slaagde erin The Community Church<br />

<strong>of</strong> Joy te laten groeien tot 8.000 zielen. In de Lente van 1998, begon<br />

dit onderdeel van de Evangelische Lutherse Kerk van Amerika (ELCA)<br />

de eerste fase van een omvangrijke campus met onder andere een<br />

christelijke kleuter-, basis- en middelbare school met sportterreinen,<br />

een internationaal centrum voor leiders- en discipelschapstraining,<br />

een herdenkingstuin, een conferentiecentrum en een christelijk<br />

hulpverleningscentrum.<br />

Hij heeft verscheidene boeken geschreven, waaronder The Everyday,<br />

Anytime Guide to Leadership; The Everyday, Anytime Guide to<br />

Prayer; Total Quality Ministry; Wake Up Your Dreams; Entertainment<br />

Evangelism en Christian Faith: The Basics.<br />

Kallestad is lid van het internationale bestuur van Crystal Cathedral<br />

Ministries.<br />

Lee Strobel<br />

De ex-atheïst Lee Strobel is een gelauwerde spreker en won in het<br />

verleden awards als juridisch journalist van de Chicago Tribune<br />

en zijn naam is onder andere terug te vinden op diverse lijstjes<br />

met bestverkochte boeken, waaronder in de toonaangevende<br />

New York Times.<br />

In 2005 won hij de prijs voor het christelijke boek van het jaar<br />

vanwege een uiteenzetting over het lijden van Christus. Ook<br />

won hij prijzen met zijn boeken The Case for Christ (in het<br />

Nederlands verkrijgbaar als Bewijs genoeg), The Case for Faith,<br />

The Case for a Creator en Inside the Mind <strong>of</strong> Unchurched<br />

Harry and Mary. Zijn meest recente boek is getiteld The Case<br />

for the Real Jesus, dat in het Nederlands verkrijgbaar is als<br />

Feiten genoeg.<br />

Lee genoot zijn opleiding aan de Universiteit van Missouri<br />

(journalistiek) en Yale (rechten). Veertien jaar lang was hij<br />

journalist voor de Chicago Tribune en andere kranten. Voordat<br />

hij deel uitmaakte van de <strong>sprekers</strong> van <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> was hij<br />

dominee in twee van de grootste kerken van Amerika: Willow<br />

Creek Community Church en Saddleback Valley Community<br />

Church.<br />

John C. Maxwell<br />

Maxwell is een internationaal erkende<br />

leiderschapsdeskundige, voorganger en<br />

auteur die meer dan 16 miljoen boeken<br />

heeft verkocht. In 1969 trad hij in de<br />

voetsporen van zijn vader en leidde hij<br />

meer dan 25 jaar kerken in Indiana, Ohio<br />

en Californië.<br />

Vanaf 1995 zet hij zijn talenten in als<br />

spreker en schrijver. Zijn organisaties<br />

hebben meer dan 2 miljoen leiders<br />

wereldwijd opgeleid. Dr. Maxwell<br />

is de stichter van EQUIP en INJOY<br />

Stewardship Services. Elk jaar spreekt hij tot bedrijven die tot<br />

de zogenaamde Fortune 500 worden gerekend, internationale<br />

regeringsleiders en publiek zo divers zoals de militaire<br />

academie West Point en ambassadeurs van de Verenigde<br />

Naties.<br />

Zijn boeken staan steevast in de lijstjes met bestsellers van<br />

de New York Times, Wall Street Journal en Business Week en<br />

Leadershipgurus.net riep hem uit tot ’s werelds meest<br />

toonaangevende leiderschapsgoeroe.<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> Nieuwsbrief 35 - pagina 8 <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> Nieuwsbrief 35 - pagina


K E R S t C O N C E R t E N<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> Nieuwsbrief 35 - pagina 0 <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> Nieuwsbrief 35 - pagina


K I J K E R S R E A G E R E N G E S C H E N K E N<br />

reacties van kijkers<br />

dank u harteliJk<br />

voor de prach-<br />

tigeverJaardags- kaart die ik van u<br />

mocht <strong>ontvangen</strong><br />

vandaag. vanWe-<br />

ge miJn recente<br />

scheiding zag<br />

ik erg op tegen<br />

miJn verJaardag.<br />

maar dankziJ dit<br />

soort gebaren<br />

Wordt zo’n dag<br />

toch enigszins<br />

draagliJk. ik<br />

voelde me echt<br />

getroost door de<br />

tekst. nogmaals<br />

dank!<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> Nieuwsbrief 35 - pagina 2<br />

Ik wil jullie even laten delen in mijn<br />

dankbaarheid voor de uitzendingen<br />

van de diensten van <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong>.<br />

Ik ben net van baan veranderd en<br />

dat is best zwaar. In het weekend zie<br />

ik soms al weer op tegen de nieuwe<br />

werkweek. Maar dan weet ik ook,<br />

dat ik me na het kijken naar de<br />

uitzending van <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> weer<br />

beter voel. Dan weet ik weer hoe<br />

dom en onnodig het is om me zorgen<br />

te maken. Want Hij is immers<br />

altijd bij me? En dan weet ik ook<br />

weer dat ik gewoon in gebed moet<br />

vragen wat ik nodig heb. “Vraag en<br />

u zal gegeven worden.” Het werkt,<br />

elke keer weer. Dank voor jullie<br />

aandeel hier in!<br />

Gisteravond ben ik met mijn dochter naar het<br />

kerstconcert in de Pieterskerk in Leiden geweest.<br />

We hebben genoten! Een geweldig orkest, prima<br />

koor en over de solisten raak je niet uitgepraat.<br />

Ook de heer Jan van den Bosch praatte het<br />

geheel uitstekend aanelkaar. Kortom een prachtavond.<br />

Hierbij wil ik<br />

jullie hartelijk<br />

bedanken voor<br />

de herdenkingsmunt.<br />

Ik ben<br />

er zeer door<br />

ontroerd<br />

geraakt en ook<br />

gelukkig om bij<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong><br />

te horen. Gods<br />

zegen.<br />

Ik heb gisteravond werkelijk<br />

GENOTEN van het kerstconcert in<br />

de Pieterskerk! Het was allemaal<br />

prachtig. Wat een stem heeft<br />

Sharon Kips, werkelijk fantastisch,<br />

evenals Daniel Rodriguez. Jimmie<br />

Earl Perry was ook <strong>goed</strong>. Ook The<br />

Choir Company was heel erg <strong>goed</strong><br />

en dan het prima L’Orchestra Particolare.<br />

Zeker weer voor herhaling<br />

vatbaar volgend jaar, waarbij ik<br />

dan met meerdere mensen kom.<br />

Ik vind het fantastisch om elke zondag naar <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> te luisteren.Ik<br />

ga er speciaal vroeg voor uit bed.Het bemoedigt mij voor de rest van de<br />

week en kijk dan weer uit naar de volgende uitzending! Mijn kinderen weten<br />

nu inmiddels dat mama zondag één uur voor zich zelf heeft op de tv.Ze<br />

kijken soms al mee! Ze zijn 9 en 10 en leren het gelo<strong>of</strong> van lieverlee kennen!<br />

Ik dank jullie wel dat jullie het mogelijk maken om elke zondag weer<br />

te mogen genieten van deze voor mij zo speciale dienst! Dank jullie wel!<br />

Afgelopen zondag was ik in mijn<br />

gemeente, waar een doopdienst<br />

werd gehouden. Voordat de dopelingen<br />

het water in gingen mochten<br />

we nog genieten van getuigenissen<br />

waarom ze zich wilden laten dopen<br />

en wat de aanleiding hiervoor was.<br />

Een Antiliaanse vrouw gaf aan dat<br />

ze al vaak naar <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> had<br />

gekeken. En dat ze op een zondagmorgen<br />

dat ook wilde gaan doen,<br />

maar dat ze sterk de heilige Geest<br />

evaarde die haar een andere richting<br />

op leidde. Dit keer ging ze niet<br />

naar <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong>, maar ging ze<br />

zich snel omkleden en klaar maken<br />

om naar de gemeente te gaan.<br />

Waarom? Ze had ervaren dat de<br />

heilige Geest haar had duidelijk gemaakt<br />

die morgen dat ze zich moest<br />

laten dopen! Het was zo mooi om<br />

te horen dat <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> deel uit<br />

maakte van haar zondag, ik dacht<br />

dit wil ik jullie niet onthouden.<br />

Hartelijk dank voor de<br />

fijne diensten. Ga zo<br />

verder en Gods zegen bij<br />

uw werk.<br />

Geweldig bedankt voor het<br />

kerstconcert in de Rijnhal.<br />

Ik heb enorm genoten! Het<br />

programma was fantastisch,<br />

de artiesten, koren en orkest,<br />

geweldig. En wat <strong>goed</strong> articulerend<br />

kon vooral Sharon<br />

Kips zingen! Aan allen die<br />

meewerkten om dit mogelijk<br />

te maken: bedankt!<br />

Lieve medewerkers van <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> - zowel voor als achter de schermen<br />

- ontzettend veel dank voor al jullie werk en inzet. Wat hebben jullie mij<br />

getrakteerd op een hemels mooi kerstconcert in de Pieterskerk te Leiden. Het<br />

was muzikale topklasse, zowel koor, orkest en een supertrio solisten. Ook de<br />

inhoud van de liederen raakten me vaak heel diep, bezorgde me regelmatig<br />

tranen in mijn ogen en een lijf vol kippenvel. De ambiance in de Pieterskerk<br />

was verrukkelijk, wat een mooie kerstsfeer hadden jullie gecreëerd, ook de<br />

mensen van de belichting verdienen een groot compliment. Prachtig die<br />

lichtharpbundels vanuit het donker op de solist(en). Maar wat mij bovenal<br />

het diepst heeft getr<strong>of</strong>fen waren twee dingen. Het eerste is dat het publiek<br />

één grote familie vormde en zo ademloos genoot en luisterde en warm en<br />

betrokken bij elkaar was. Het tweede voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste<br />

was dat de solisten sprankelden van Gods Liefde en Gods Vreugde en mij dat<br />

doorgaven. Wat straalden deze mensen veel Gods liefde en vreugde uit.<br />

God houdt van u en ik ook!<br />

Robert H. Schuller<br />

Dr. Robert Schuller beschrijft in<br />

zijn boek ‘God houdt van u en<br />

ik ook!’ alles wat u zou moeten<br />

weten over een blij, gelukkig<br />

en bevredigend leven. Eindelijk<br />

kunt u de sleutels vinden naar<br />

harmonie met God, uzelf en<br />

anderen. U zult ontdekken hoe<br />

u tegenslag en teleurstellingen<br />

kunt veranderen in uitgelezen<br />

mogelijkheden; welke verbazingwekkende<br />

kracht er zit in het<br />

geven en <strong>ontvangen</strong> van liefde.<br />

Dr. Robert Harold Schuller,<br />

de bekendste denker vanuit<br />

mogelijkheden in Amerika, kan u<br />

helpen uw houding en instelling<br />

te veranderen, zelfs wanneer u<br />

niet in staat bent uw omstandigheden<br />

te beïnvloeden. Met een<br />

positieve levenshouding bent u<br />

al een heel eind op weg om ten<br />

volle van het leven te kunnen<br />

genieten. De effectieve, positieve,<br />

praktische en persoonlijke<br />

handvatten in dit boek zullen uw<br />

leven veranderen!<br />

e ,50<br />

Wie <strong>goed</strong> doet, maar kwaad<br />

onmoet Robert A. Schuller<br />

“Misschien zegt u wel tegen<br />

uzelf ‘Het is voorbij,’ wanneer u<br />

in de spiegel kijkt. ‘Ik ben alles<br />

kwijt.’ Maar de waarheid is dat<br />

God een plan met uw leven<br />

heeft dat geweldiger is dan u<br />

zich kunt voorstellen. Hier en<br />

nu.”<br />

Robert A. Schuller weet waarover<br />

hij spreekt. Toen hij zelf<br />

door een dal van diepe duisternis<br />

ging, vond hij de weg naar<br />

een gelukkig overwinningsleven.<br />

Maar om door een dal heen<br />

te kunnen komen, hebben wij<br />

de juiste leidraad nodig. Die<br />

leidraad ontdekte Schuller in de<br />

door velen geliefde Psalm 23.<br />

In tien stappen voert hij u vers<br />

voor vers door Psalm 23 waarbij<br />

blokkades voor herstel – bijvoorbeeld<br />

schuld, zelfbeklag,<br />

zelfverwijt, angst, niet kunnen<br />

vergeven – opgeruimd worden.<br />

Zelfs al ga ik door een dal is<br />

vooral een bewijs van de herstellende<br />

en genezende kracht van<br />

gelo<strong>of</strong> en gebed.<br />

e ,50<br />

Het geheim achter geluk<br />

Robert H. Schuller<br />

Cd Hymns <strong>of</strong> the Heart<br />

Het beeld dat je van iemand<br />

hebt, verandert meestal wanneer<br />

je de persoon in kwestie beter<br />

leert kennen. Dat is precies wat<br />

er gebeurt in de gesprekken die<br />

Jan van den Bosch al jarenlang<br />

elke week voert in de televisieuitzending<br />

van <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong>.<br />

In dit boek neemt dominee Robert<br />

Schuller de Zaligsprekingen onder<br />

de loep. Aan de hand van zijn tomeloze<br />

positieve instelling en zijn<br />

gezond verstand probeert hij te<br />

ontdekken wat Jezus met elk ervan<br />

bedoelt en laat zien welk praktisch<br />

verschil ze kunnen maken in het<br />

leven van alledag.<br />

e ,50<br />

Op deze cd vindt u dertig (!)<br />

van de mooiste liederen<br />

gezongen door het koor van<br />

de Crystal Cathedral.<br />

e 8,-<br />

Zonder gelo<strong>of</strong> kan ik niet<br />

functioneren Jan van den Bosch<br />

En <strong>of</strong> het nu om een bekende<br />

<strong>of</strong> onbekende gast gaat, de verrassende<br />

uitspraken over leven,<br />

vrede, liefde, gelo<strong>of</strong>, verlies en<br />

hoop zijn er niet minder om.<br />

De titel van deze intrigerende<br />

bloemlezing van meer dan 50<br />

inspirerende, ontroerende en<br />

bemoedigende gesprekken is<br />

ontleend aan het interview dat<br />

presentator Jan van den Bosch<br />

had met minister-president Balkenende.<br />

Het is zomaar één van<br />

de vele interessante uitspraken<br />

in dit boek. Maak kennis met de<br />

gevoelswereld van onder anderen<br />

Appie Baantjer, Rob de Nijs,<br />

Ans Markus, Henny Huisman,<br />

Kardinaal Simonis, Lee Towers,<br />

Dries van Agt, Majoor Bosshardt<br />

en vele, vele anderen.<br />

e 25,-<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> Nieuwsbrief 35 - pagina 3


P R E E K v E R S L A G<br />

‘als dit klOpt,<br />

verandert het<br />

m’n leven’<br />

Ik wil m’n boodschap ophangen aan een<br />

eenvoudig verhaal. Ik wil u gewoon een verhaal<br />

vertellen. Een waar verhaal, mijn verhaal. Mijn<br />

verhaal begon met atheïsme. Ik had al vroeg<br />

besloten dat ‘t idee van een liefhebbende,<br />

almachtige, alwetende Schepper gewoon te absurd<br />

was om verder te onderzoeken.<br />

Door<br />

Lee Strobel<br />

Ik dacht: God heeft de mensen niet<br />

geschapen, maar de mensen God. Uit<br />

angst voor de dood bedachten ze ‘n<br />

<strong>goed</strong>moedige suikeroom in de hemel.<br />

En het idee van een hemel troostte<br />

hen als ze stierven. Zo dacht ik erover.<br />

En doordat ik niet in God gelo<strong>of</strong>de,<br />

had ik geen morele basis in m’n<br />

leven. Ik ontwikkelde al doende een<br />

soort van eigen moraal. Ik leidde een<br />

hoogst immoreel, dronken, goddeloos,<br />

narcistisch en zelfdestructief leven. Ik<br />

had zo’n woede in me. Op een dag had<br />

ik ruzie met m’n vrouw en schopte een<br />

gat in de muur van de woonkamer.<br />

Toen m’n dochtertje nog een peuter<br />

was en in de huiskamer zat te spelen<br />

en mij hoorde thuiskomen, dan pakte<br />

ze stilletjes haar speel<strong>goed</strong> en ging<br />

naar haar kamer. Uit angst dat ik weer<br />

dronken was en weer tekeer zou gaan.<br />

Op haar kamer was het tenminste<br />

rustig…<br />

Ik trouwde met ‘n vrouw die agnostisch<br />

was, maar het gelo<strong>of</strong> ging<br />

onderzoeken. Ze stelde haar gelo<strong>of</strong> en<br />

vertrouwen in Jezus. Wat ik persoonlijk<br />

iets vreselijks vond. Maar ik zag<br />

veranderingen in haar karakter, haar<br />

waarden en haar houding tegenover<br />

mij en de kinderen. Het was aantrekkelijk.<br />

Ik ging een keer mee naar de<br />

kerk. Er preekte een jonge vent, Bill<br />

Hybels. Ik was nog steeds atheïst maar<br />

ik zei ook: Als dit klopt, verandert het<br />

m’n leven.<br />

alles staat <strong>of</strong> valt met de vraag<br />

<strong>of</strong> christus’ Wederopstanding<br />

Waar Was.<br />

Ik zet m’n juridische en journalistieke<br />

ervaring in om uit te zoeken: Klopt er<br />

iets van het christendom <strong>of</strong> andere gelo<strong>of</strong>ssystemen?<br />

M’n gelo<strong>of</strong>sonderzoek<br />

duurde twee jaar. Ik wil u het een en<br />

ander vertellen over de kern van mijn<br />

onderzoek. Ik concludeerde al gauw:<br />

Alles staat <strong>of</strong> valt met de vraag <strong>of</strong><br />

Christus’ wederopstanding waar was.<br />

Als u, net als ik toen, in gelo<strong>of</strong>szaken<br />

een scepticus <strong>of</strong> een zoeker bent <strong>of</strong> als<br />

u Jezus volgt en een manier zoekt om<br />

uw vrienden erover te vertellen dan<br />

heb ik hier vier kernwoorden over de<br />

wederopstanding.<br />

Het eerste kernwoord is Executie. Na<br />

de kruisiging was Jezus dood. Wie<br />

weet heeft Hij ‘t kruis overleefd en<br />

was er dus geen opstanding, dacht ik.<br />

Maar ik interviewde geleerden en geschiedkundigen<br />

en ik merkte dat alle<br />

geschiedkundigen ook de atheïsten,<br />

sceptici en agnosten onder hen gelo<strong>of</strong>den<br />

dat Jezus’ dood aan ’t kruis een<br />

onomstotelijk feit is. Daar wordt niet<br />

aan getornd door de wetenschap. Wie<br />

anders beweert, wordt weggelachen in<br />

de wetenschap.<br />

Tweede kernwoord: Vroege verslagen.<br />

Waarom zijn die zo belangrijk? Voor<br />

mij was de wederopstanding een<br />

legende, en die ontstaan langzaam.<br />

Ik dacht: 100 <strong>of</strong> 150 jaar na Jezus zijn<br />

die verhalen bedacht die legendes<br />

over zijn terugkeer uit de dood. Tot<br />

ik onderzoek deed en deskundigen<br />

interviewde. Ik was verbijsterd. Want<br />

wat altijd in stand is gebleven is ‘n<br />

credo van vroege christenen, gebaseerd<br />

op wat ze wisten dat waar was.<br />

Paulus heeft dit credo opgetekend in<br />

1 Korintiërs 15 vers 3 en verder. Het<br />

bevat de kern van ‘t christendom: Jezus<br />

is gestorven voor onze zonden. Hij<br />

is begraven en opgestaan uit de dood.<br />

En er worden ooggetuigen genoemd,<br />

waaronder sceptici wier leven totaal<br />

veranderde door de ontmoeting met<br />

de herrezen Jezus. Dit credo wordt<br />

door geleerden uit allerlei theologische<br />

stromingen gedateerd op twee tot acht<br />

jaar na het leven van Jezus. Dus het<br />

gelo<strong>of</strong> waarop dit credo is gebaseerd,<br />

gaat terug tot het kruis zelf. Er zit geen<br />

enorme tijd tussen Jezus’ dood en de<br />

een <strong>of</strong> andere legende.<br />

Het derde kernbegrip is het lege graf.<br />

We weten dat Jezus’ lichaam in het graf<br />

van Jozef van Arimathea was gelegd.<br />

Dat was verzegeld en werd bewaakt,<br />

maar op Paasmorgen was het leeg.<br />

Het krachtigste feit in verband met<br />

dat lege graf is dat in de eerste eeuw<br />

niemand claimde dat het “niet” leeg<br />

was. Zelfs Jezus’ tegenstanders gaven<br />

impliciet toe dat het graf leeg was.<br />

Maar hoe kwam het leeg? Niet door de<br />

Romeinen, die wilden Jezus dood. Niet<br />

door de religieuze leiders, die wilden<br />

dat hij dood blééf.<br />

Dat het graf leeg was, komt doordat<br />

Jezus uit de dood was teruggekeerd.<br />

En dat wordt bevestigd door het vierde<br />

kernbegrip: Ooggetuigen. Want niet<br />

alleen was Jezus’ graf leeg maar Hij<br />

verscheen bij verschillende gelegenheden<br />

ook aan 515 mensen aan sceptici<br />

en twijfelaars en ook aan gelovigen.<br />

Als journalist heb ik nooit een proces<br />

met 515 ooggetuigen verslagen. Als we<br />

515 mensen opriepen die de herrezen<br />

Jezus hadden gezien en ze ieder een<br />

kwartier zouden ondervragen dan<br />

zouden we vijf dagen bezig zijn. Hoe<br />

velen van ons zouden na 128 uur nonstop<br />

ooggetuige verslagen durven zeggen:<br />

‘Ik gelo<strong>of</strong> er niks van’? Als scepticus<br />

moest ik daar een verklaring voor<br />

vinden. Ik dacht: Misschien waren<br />

het maar hallucinaties, die verschijningen<br />

van Jezus. Maar als journalist<br />

trek ik dingen na. Dus interviewde<br />

ik een deskundige op het gebied van<br />

hallucinaties. Hij zei: Hallucinaties<br />

zijn individuele gebeurtenissen. En<br />

hij voegde eraan toe: 515 mensen die<br />

gelijktijdig hallucineren zou een groter<br />

wonder zijn dan de wederopstanding<br />

zelf. De verschijningen van Jezus waren<br />

geen hallucinaties, geen legendes<br />

maar gebeurtenissen. Ze veranderden<br />

het leven van de discipelen die wanhopig<br />

waren na Jezus’ dood. Hij had hun<br />

bewezen dat Hij Gods zoon was door<br />

terug te keren uit de dood. Dat hielden<br />

ze tot hun dood vol. Ze hadden Hem<br />

gezien, ze wisten dat het waar was. En<br />

omdat ze dat wisten, waren ze bereid<br />

ervoor te sterven.<br />

god heeft m’n leven<br />

veranderd en m’n vrouW,<br />

m’n hele gezin, onze toekomst,<br />

onze eeuWigheid.<br />

Ik heb twee jaar van m’n leven gewijd<br />

aan mijn onderzoek en bijna duizend<br />

pagina’s geschreven over dit bewijs.<br />

Als ik bij dit overweldigende bewijs<br />

m’n atheïsme staande hield zou<br />

ik tegen een stroom van bewijs in<br />

zwemmen. Dat kon ik niet. Ik dacht<br />

aan een bijbelvers waarop iemand<br />

me had gewezen. Johannes 1 vers 12:<br />

Wie Hem wel ontvingen, heeft Hij het<br />

voorrecht gegeven kinderen van God<br />

te worden. Het viel me op dat dit vers<br />

een vergelijking bevat die heel precies<br />

aangeeft wat het betekent een kind van<br />

God te worden. Geloven + <strong>ontvangen</strong><br />

= worden. Mijn gelo<strong>of</strong> was gebaseerd<br />

op ’t bewijs dat Jezus uit de dood was<br />

opgestaan. Maar dat was niet genoeg.<br />

Ik moest zijn gave van vergeving en<br />

eeuwig leven aanvaarden die Jezus<br />

voor mij verworven had door zijn<br />

dood aan het kruis waarmee hij boette<br />

voor de zonden die ik had begaan. Als<br />

ik die vergeving en het eeuwig leven<br />

zou aanvaarden als gift van genade<br />

zou ik voor<strong>goed</strong> een kind van God zijn.<br />

Ik ging op m’n knieën en bekende<br />

een reeks verdorven zaken. Op dat<br />

moment ontving ik volkomen vergeving<br />

door Jezus Christus. En ik werd<br />

een kind van God. Geleidelijk begon<br />

m’n leven te veranderen. M’n prioriteiten<br />

werden anders, m’n normen en<br />

waarden en m’n karakter veranderden.<br />

Ik veranderde in m’n relaties en als<br />

vader. Het veranderde allemaal ten<br />

<strong>goed</strong>e. Zelfs zozeer, dat m’n dochtertje<br />

Allison... Moet u zich eens voorstellen.<br />

Ze was toen bijna vijf. Ze had tot dan<br />

toe alleen maar een boze, afwezige<br />

vader gekend die gaten in muren<br />

schopte en dronk. Iets anders kende ze<br />

niet. Maar die eerste vijf, zes maanden<br />

dat m’n ogen waren geopend voor<br />

Jezus keek zij toe vanuit haar wereld<br />

van vijfjarige. Ze zag voor haar ogen<br />

hoe God haar vader veranderde. En ze<br />

ging naar de zondagsschoollerares, en<br />

daarna naar m’n vrouw en ze zei: Ik wil<br />

dat God voor mij hetzelfde doet als voor<br />

papa. En op haar vijfde gaf mijn kleine<br />

meid haar leven aan Jezus. God heeft<br />

m’n leven veranderd en m’n vrouw, m’n<br />

hele gezin, onze toekomst, onze eeuwigheid.<br />

Dat is mijn verhaal.<br />

Wat moet u ermee? Misschien is dit<br />

nieuw voor u, misschien bent u meegekomen<br />

met een vriend maar bent u nog<br />

niet zo ver. Dat geeft niets. Maar doe wat<br />

ik heb gedaan: Zoek zelf uit hoe het zit.<br />

In Hebreeën 11 vers 6 staat: Wie Hem<br />

zoekt zal worden beloond. Dus u moet<br />

hem zoeken. Sommigen van u geloven<br />

wel, maar hebben nooit <strong>ontvangen</strong>.<br />

Waarom is uw leven niet veranderd?<br />

Misschien heeft u een soort intellectuele<br />

overeenkomst met het christendom,<br />

maar heeft u de gift van ‘t eeuwig leven<br />

nooit bewust in ontvangst genomen. Ik<br />

druk u op het hart, in het belang van u<br />

en uw gezin: Ga vanavond niet slapen<br />

zonder, net als ik, een simpel gebed te<br />

bidden: ‘Here Jezus, ik gelo<strong>of</strong>. Ik gelo<strong>of</strong><br />

dat U de zoon van God bent. Ik heb<br />

niet kunnen voldoen aan mijn eigen<br />

normen, laat staan aan uw normen, die<br />

zoveel hoger zijn. Ik wil een andere kant<br />

op, berouw tonen, uw weg volgen, uw<br />

liefde, genade, vergeving en uw gave van<br />

eeuwig leven <strong>ontvangen</strong>. Zelf kan ik dat<br />

niet verdienen. Maar U biedt het ons<br />

aan als gift van genade. En die aanvaard<br />

ik, die ontvang ik. Here Jezus, leid mijn<br />

leven want vanaf dit moment ben ik van<br />

U.’ Als u vandaag die stap zet misschien<br />

zelfs op dit moment al zal God uw leven<br />

veranderen en uw eeuwigheid. Hij zal u<br />

aannemen als zijn zoon <strong>of</strong> zijn dochter.<br />

Voor altijd.<br />

Deze tekst is een gedeelte uit de<br />

preek van Lee Strobel (zie ook<br />

pagina ) van zondag 25 januari<br />

jongstleden. U kunt de hele dienst<br />

bekijken via www.hour<strong>of</strong>power.nl<br />

<strong>of</strong> bestel de dvd van deze dienst,<br />

zodat u de preek op uw eigen<br />

televisie kunt bekijken.<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> Nieuwsbrief 35 - pagina <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> Nieuwsbrief 35 - pagina 5


S C H E N K E N O F N A L A t E N<br />

Schenken <strong>of</strong><br />

nalaten<br />

aan <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong><br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> voorziet al jaren in<br />

een grote behoefte aan de positieve<br />

boodschap van gelo<strong>of</strong>, hoop<br />

en liefde en wil dat blijven doen:<br />

vandaag, morgen, volgend jaar en<br />

in de decennia die voor ons liggen.<br />

Zoals dominee Robert Harold Schuller<br />

in 1955 vol vertrouwen begon,<br />

zijn wij ervan overtuigd dat <strong>Hour</strong><br />

<strong>of</strong> <strong>Power</strong> nu en in de toekomst een<br />

belangrijke rol speelt en zal spelen<br />

in de levens van vele duizenden<br />

mensen.<br />

Keuze van het hart<br />

Op bepaalde momenten in ons leven<br />

nemen we de tijd om onze financiële<br />

prioriteiten te (her)overwegen. Het valt<br />

niet mee om daar keuzes in te maken,<br />

want we willen recht doen aan de<br />

mensen die ons dierbaar zijn en aan<br />

de wereld om ons heen. Het is een<br />

keuze van het hart. Wij willen u vragen<br />

de mogelijkheden van een periodieke<br />

schenking <strong>of</strong> het opnemen van <strong>Hour</strong> <strong>of</strong><br />

<strong>Power</strong> eens te overwegen.<br />

Schenken bij leven:<br />

periodieke schenking<br />

Met een periodieke schenking – ook<br />

wel het schenken per notariële akte<br />

genoemd – zegt u toe <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong><br />

vijf jaar lang een bepaald bedrag te<br />

schenken. Voordelen van deze schenkingsvorm<br />

zijn voor <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong><br />

de zekerheid van bepaalde inkomsten<br />

over een langere periode en voor u een<br />

aantrekkelijk fiscaal voordeel!<br />

Fiscaal voordeel voor u<br />

Het voordeel van een periodieke schenking<br />

is dat 00% van het bedrag in<br />

mindering kan komen op uw belastbaar<br />

inkomen. Bij andere schenkingen kunt<br />

u een gedeelte daarvan (afhankelijk van<br />

uw inkomen) niet van uw belastbaar<br />

inkomen aftrekken. Als u vijf jaar lang<br />

bijvoorbeeld € 8 0,- aan <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong><br />

schenkt, kunt u jaarlijks het volledige<br />

bedrag aftrekken! Afhankelijk van het<br />

voor u geldende tarief inkomstenbelasting<br />

kunt u tot 52% van uw periodieke<br />

schenking terugkrijgen van de fiscus. U<br />

kunt er natuurlijk ook voor kiezen dat<br />

voordeel ten <strong>goed</strong>e te laten komen aan<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> (zie rekenvoorbeeld),<br />

waarbij de belastingdienst uw<br />

schenking ‘verhoogt’.<br />

Nalaten: legaat<br />

Het is ook mogelijk <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> in<br />

uw testament op te nemen door ons<br />

een legaat toe te kennen. Bij deze<br />

vorm ontvangt <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> een<br />

vast bedrag. Heeft u al een testament<br />

opgesteld en wilt u <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> daar<br />

alsnog in opnemen? Dan helpen wij<br />

u daar graag bij. Of heeft u <strong>Hour</strong> <strong>of</strong><br />

<strong>Power</strong> al opgenomen in uw testament?<br />

Wilt u ons dat laten weten, want dan<br />

willen wij u graag bedanken. Waar u<br />

ook voor kiest, u kunt ons helpen bij<br />

het aangaan van onze uitdagingen voor<br />

de toekomst.<br />

Geen belasting<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> hoeft géén belasting te<br />

betalen over periodieke schenkingen<br />

en legaten, omdat wij de status hebben<br />

van een ‘organisatie van algemeen nut’.<br />

Dat betekent dat uw geld ook echt voor<br />

het werk van <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> bestemd is<br />

en niet naar de belasting gaat.<br />

Hoe gaat het in z’n werk?<br />

Zowel een periodieke schenking als een<br />

legaat worden vastgelegd door een<br />

notaris. <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> biedt u aan dit<br />

via haar eigen notaris te doen en de<br />

kosten hiervoor te dragen (mits<br />

periodieke schenking ten minste<br />

€ 00,- bedraagt).<br />

Bij een tarief van 2% Bij een tarief van 52%<br />

Wat u jaarlijks schenkt 860 1720 17200 208 2080 20800<br />

Wat u jaarlijks terugkrijgt 360 720 7200 108 1080 10800<br />

Wat het u daadwerkelijk kost 500 1000 10000 100 1000 10000<br />

Heeft u interesse voor een van de<br />

hiervoor beschreven mogelijkheden<br />

ons werk te ondersteunen, neemt u<br />

dan contact op met Inge Neijndorff.<br />

In een volledig vrijblijvend gesprek<br />

geeft zij u graag nadere informatie.<br />

Inges<br />

telefoonnummer:<br />

035-5330494<br />

Haar e-mailadres:<br />

neijndorff@hour<strong>of</strong>power.nl<br />

e-mail services vernieuwd<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> heeft haar dagelijkse e-mail services een<br />

opknapbeurt gegeven: de opmaak komt nu overeen met<br />

die van de website en de wekelijkse e-mail nieuwsbrief.<br />

Het vorige ontwerp kwam uit 2003, dus een restyling kon<br />

geen kwaad.<br />

Wat niet veranderd is, is het feit<br />

dat een abonnement op de e-mail<br />

services u niets kost. Neem een<br />

abonnement op deze service en<br />

ontvang voortaan iedere dag een<br />

De vier e-mail services hebben elk een eigen website:<br />

gebed, overdenking, uitspraak van<br />

Jezus <strong>of</strong> tekst van van dominee<br />

Schuller <strong>of</strong> andere geestelijk leiders in<br />

uw inbox. Een inspirerend begin van<br />

de dag!<br />

• www.gebedvandedag.nl Elke dag een gebed<br />

• www.overdenkingvandedag.nl Elke dag een overdenking<br />

• www.jezuszegt.nl Elke dag een uitspraak van Jezus<br />

• www.inspirationalthoughts.nl Elke dag een inspirerende gedachte<br />

Elke dag een nieuwe tekst<br />

Op elke website staat de tekst van de dag, welke ’s<br />

nachts vernieuwd wordt. Dezelfde tekst ontvangt<br />

u per e-mail als u abonnee bent. U kunt kiezen<br />

<strong>of</strong> u de pagina in het Nederlands <strong>of</strong> in het Engels<br />

wilt lezen en u kunt desgewenst de tekst vergroten<br />

(deze functie werkt alleen met Internet<br />

Explorer). U kunt hier een abonnement nemen<br />

en onderaan de pagina vindt u de links naar de<br />

andere e-mail services.<br />

Aanmelden<br />

U kunt u aanmelden voor één <strong>of</strong> meerdere<br />

e-mail services door te gaan naar<br />

www.hour<strong>of</strong>power.nl/nieuwsbrief. Daar ziet u alle<br />

e-mail services op een rijtje, de Nederlandse en<br />

Engelse versies. Ook kunt u zich hier aanmelden<br />

voor de wekelijkse e-mail nieuwsbrief. Hierin<br />

staat het laatste nieuws over <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> en<br />

een aankondiging van wat er ’s zondags in de uitzending<br />

te zien zal zijn. Vink de services van uw<br />

keus aan en klik op ‘Aanmelden’. U ontvangt een<br />

bevestiging per e-mail en klaar bent u. Voortaan<br />

ontvangt u iedere morgen een nieuw bericht met<br />

een hoopvolle, inspirerende tekst.<br />

E - M A I L S E R v I C E S<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> Nieuwsbrief 35 - pagina <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> Nieuwsbrief 35 - pagina<br />

voortaan<br />

ontvangt u<br />

iedere morgen<br />

een nieuW<br />

bericht met<br />

een hoopvolle,<br />

inspirerende<br />

tekst.


H A R t v O O R K I N D E R E N<br />

nieuws van hart vOOr kinderen<br />

In januari brachten twee<br />

van onze donateurs,<br />

tineke en Gerard van<br />

Haarlem, een bezoek aan<br />

‘onze’ huizen Zanokhanyo<br />

(brenger van licht) en<br />

Zanovuyo (brenger van<br />

liefde) in Kayamandi bij<br />

Stellenbosch. tineke en<br />

Gerard schreven ons :<br />

De kinderen waren naar de crèche waar we ze mochten<br />

opzoeken. De huismoeder brengt en haalt de kinderen<br />

daar elke dag. Een aantal kinderen gaat al naar school<br />

en als ze thuiskomen, is er heerlijk voor ze gekookt.<br />

Terwijl wij er waren, mochten we de geuren van<br />

versgebakken brood opsnuiven.<br />

Mede door de steun vanuit Nederland kunnen de<br />

moeders en kinderen doorgaan op de weg naar een<br />

zekere en veilige toekomst en zijn ze een voorbeeld<br />

voor en in hun eigen gemeenschap. Wij hopen vurig<br />

dat Hart voor Kinderen dit project zal blijven steunen,<br />

zodat nog meer kinderen kans maken op zowel een veilig<br />

en warm thuis als op de mogelijkheid van onderwijs en<br />

medische verzorging.<br />

tineke en gerard van haarlem ziJn tWee van<br />

onze donateurs die met hun bezoek aan deze<br />

huizen concreet hebben kunnen zien dat hun<br />

geld <strong>goed</strong> besteed Wordt.<br />

Ook Baron Kraijenh<strong>of</strong> (links<br />

op de foto) heeft inmiddels<br />

deze huizen in Kayamandi<br />

bezocht. Toen hij onlangs<br />

te gast was bij Jan van den<br />

Bosch in de uitzending<br />

van <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> heeft<br />

hij enthousiast verslag<br />

gedaan van dit bezoek.<br />

Het enthousiasme van<br />

Baron Kraijenh<strong>of</strong> was<br />

zelfs zo groot dat hij<br />

inmiddels lid is geworden<br />

van het comité van<br />

aanbeveling van Hart voor<br />

Kinderen!<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> Nieuwsbrief 35 - pagina 8<br />

“We kregen een warm en persoonlijk<br />

onthaal van de “moeder van het huis”. In<br />

het tweede huis werd nog hard gewerkt<br />

aan de installatie van de keuken door<br />

Chris, pastor van de Vineyard Church die<br />

de huizen ondersteunt en helpster Karen.<br />

Wat een plezier om te mogen rondlopen in<br />

beide huizen die gezellig, zeer verzorgd en<br />

vrolijk waren ingericht. Een echt thuis! Uit<br />

de onderlinge gesprekken bleek een grote<br />

liefde voor de kinderen en respect voor<br />

hun eigen waarden en cultuur. We waren<br />

getuige van zoveel positivisme en gelo<strong>of</strong><br />

in opbouw, ontwikkeling en vooruitgang<br />

voor anders kansloze kinderen. De<br />

steun en waardering van de bewoners<br />

in Kayamandi is groot en de huizen zijn<br />

helemaal deel van de lokale gemeenschap.<br />

Dus niet slechts een ‘oase in de woestijn’.<br />

V.l.n.r. Baron Kraijenh<strong>of</strong>,<br />

Bisschop Desmond Tutu,<br />

Dr. Harold Robles<br />

Wij zijn volledig overtuigd<br />

geraakt dat elke ‘cent’ daar<br />

<strong>goed</strong> en zinnig besteed<br />

wordt en dat het met recht<br />

huizen van liefde en licht zijn<br />

met een enorme uitstraling<br />

naar de plaatselijke<br />

bevolking.”<br />

Tineke en Gerard van<br />

Haarlem.<br />

Met de machtigingskaart<br />

kunt u informatie<br />

over Hart voor<br />

Kinderen aanvragen.<br />

v R I J W I L L I G E R S G E Z O C H t<br />

v o g e l v a n g ’ s<br />

c o r n e r :<br />

Beste <strong>Hour</strong> <strong>of</strong><br />

<strong>Power</strong> vrienden,<br />

200 belo<strong>of</strong>t in alle opzichten<br />

een interessant jaar te worden,<br />

niet alleen in Amerika, maar in<br />

de hele wereld. Er zijn zoveel<br />

veranderingen en mogelijkheden,<br />

ook in tijden van<br />

zogenaamde crisis. We blijven<br />

positief: Tough Times Never<br />

Last, but Tough People Do.<br />

help mee<br />

als vrijwilliger<br />

Zou u iets voor <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> willen doen, op een praktische manier<br />

die past bij uw talenten en interesses? Kies er dan voor om vrijwilliger<br />

te worden bij <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong>. De sfeer op het kantoor van <strong>Hour</strong> <strong>of</strong><br />

<strong>Power</strong> is open en informeel. U zult zich snel bij ons thuis voelen.<br />

Hieronder vindt u een aantal vormen van vrijwilligerswerk; welke u ook<br />

kiest, het is altijd zinvol, opbouwend en dankbaar werk.<br />

• Telefonist-receptionist (m/v)<br />

• Datatypist (m/v)<br />

• Correspondent (m/v)<br />

• Expeditiemedewerker (m/v)<br />

• Medewerker bij evenementen (m/v)<br />

• Medewerker gebedsteam (m/v)<br />

Bent u ten minste één dag per week beschikbaar (m.u.v. vrijwilligers<br />

bij evenementen en het gebedsteam), woont u binnen een straal van<br />

50 km van Laren (bij Hilversum) en wilt u graag binnen een leuk team<br />

samenwerken aan de verspreiding van Gods Woord? Meld u dan nu<br />

aan als vrijwilliger. Stuur een brief <strong>of</strong> e-mail naar Peter Joseph waarin u<br />

vertelt wat u zou willen doen en waarom u vrijwilliger wilt worden.<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong>, Postbus 22, 250 AA LAREN<br />

joseph@hour<strong>of</strong>power.nl<br />

Een tijdje terug hadden we hier<br />

thuis zo’n 50 Nederlanders over<br />

de vloer die een kopje k<strong>of</strong>fie<br />

kwamen drinken. Het weer was<br />

prachtig! Het was november,<br />

maar we zaten heerlijk buiten.<br />

Van veel mensen uit de groep<br />

kregen wij een kerstkaartje en<br />

daar danken wij u heel hartelijk<br />

voor. Helaas stond er niet altijd<br />

een afzender en adres op, dus<br />

ik kon u niet allemaal terug<br />

schrijven.<br />

Het koor is versterkt met een<br />

paar nieuwe leden en er is<br />

weer prachtige muziek aan het<br />

repertoire toegevoegd. Tot de<br />

volgende keer!<br />

De hartelijke groeten van<br />

Mike en Ank Vogelvang.<br />

CoL<strong>of</strong>oN<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong>, iedere zondagmorgen om<br />

8 en 9 uur op RTL 5<br />

Deze nieuwsbrief wordt x per jaar toegezonden<br />

aan iedere donateur van de Eagles Club,<br />

de Ambassador Club, de Crystal Cathedral Club<br />

en de Corporate Eagles Club. Al voor C 5.00 per<br />

maand maakt u deel uit van de groep kijkers die<br />

de uitzendingen van <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> in<br />

Nederland mogelijk maakt en blijft u door middel<br />

van dit magazine op de hoogte van nieuws en<br />

activiteiten.<br />

Missie van <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong>:<br />

Door middel van de moderne massamedia het<br />

doorgeven van de liefde van Christus met de<br />

bedoeling de levens te beïnvloeden van een ieder<br />

die luistert <strong>of</strong> kijkt en hen te helpen geloven<br />

dat ze de persoon kunnen zijn die God wil dat<br />

ze zijn.<br />

Steun <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> Nederland<br />

• Door donateur te worden<br />

Wilt u regelmatig op de hoogte blijven van<br />

onze TV-programma’s en andere activiteiten<br />

en bent u sympathisant dan geven we u vriendelijk<br />

ter overweging om zich aan te sluiten<br />

bij de Crystal Cathedral Club, de Ambassador<br />

Club, de Eagles Club <strong>of</strong> de Corporate Eagles<br />

Club.<br />

Voor meer info: zie antwoordkaart <strong>of</strong> bel 035<br />

- 538 05 88 <strong>of</strong> ga naar<br />

www.hour<strong>of</strong>power.nl<br />

• Door giften te geven <strong>of</strong> <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong><br />

testamentair te gedenken. Onder bepaalde<br />

voorwaarden zijn giften aan <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong><br />

volledig aftrekbaar.<br />

Websites<br />

www.hour<strong>of</strong>power.nl (Hier kunt u zich aanmelden<br />

voor de wekelijkse e-mail nieuwsbrief.)<br />

www.gebedvandedag.nl<br />

www.overdenkingvandedag.nl<br />

www.jezuszegt.nl<br />

www.inspirationalthoughts.nl<br />

Vertalingen:<br />

Ton van Mourik / Erik van Laar / Louis Pool<br />

fotografie:<br />

De fotografie in dit nieuwsblad is o.a. van Louis<br />

Pool, Erik van Laar, CCM-USA, Justin Heyl en<br />

Jeroen Koppennerg<br />

Redactie: Erik van Laar, Renske Kohler en Vera<br />

Vincken.<br />

Eindredactie: Louis Pool<br />

ontwerp: Henk Dokter Creative Associates<br />

www.henk-dokter.nl<br />

Drukkerij: Graficiënt Printmedia<br />

www.graficient.nl<br />

Postbank 3800 t.n.v. <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> te Laren<br />

Rabobank 00 . 5. 85te Laren<br />

Bankrekeningnummer België:<br />

KBC - 3 -0003 -<br />

t.n.v. <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> te Laren, Nederland<br />

Voor giften vanuit andere Europese landen kunt<br />

u gebruik maken van onze Rabobank-rekening<br />

IBAN: NL80 RABO 0 00 5 85<br />

BIC/SWIFT code: RABONL2U<br />

Dit is een uitgave van:<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> Nederland<br />

Postbus 22, 250 AA Laren<br />

Tel. 035 538 05 88, Fax. 035 538 0<br />

E-mail: info@hour<strong>of</strong>power.nl<br />

www.hour<strong>of</strong>power.nl<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> is lid van de<br />

Evangelische Alliantie<br />

<strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong> Nieuwsbrief 35 - pagina


v A N H A R t E A A N B E v O L E N :<br />

w w w . h o u r o f p o w e r. n l / w i n k e l<br />

het geheim<br />

achter geluk<br />

De tekst uit Jeremia 29 vers 11 is het<br />

jaarthema van <strong>Hour</strong> <strong>of</strong> <strong>Power</strong>: “Mijn<br />

plan met jullie staat vast – spreekt de<br />

HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen<br />

[...] ik zal je een hoopvolle toekomst<br />

geven.”<br />

In het boek ‘Het geheim achter geluk’<br />

gaat dominee Robert H. Schuller<br />

hier verder op in aan de hand van de<br />

Zaligsprekingen. Met zijn tomeloze<br />

positieve instelling en zijn rijke<br />

levenservaring probeert hij te ontdekken<br />

wat Jezus met elk ervan bedoelt en laat<br />

zien welk praktisch verschil ze kunnen<br />

maken in het leven van alledag.<br />

U kunt het boek bestellen met de<br />

machtigingskaart bij deze nieuwsbrief <strong>of</strong><br />

op www.hour<strong>of</strong>power.nl/winkel

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!