04.09.2013 Views

Veilig omgaan met informatie en ... - Isala Academie

Veilig omgaan met informatie en ... - Isala Academie

Veilig omgaan met informatie en ... - Isala Academie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SPECIAAL VOOR DE KLINIEKEN<br />

<strong>Veilig</strong> <strong>omgaan</strong><br />

<strong>met</strong> <strong>informatie</strong> <strong>en</strong><br />

bedrijfseig<strong>en</strong>domm<strong>en</strong>.<br />

Ook uw zorg!<br />

Zorginstelling<strong>en</strong>, dus ook <strong>Isala</strong>, hebb<strong>en</strong> als ge<strong>en</strong> ander te mak<strong>en</strong> <strong>met</strong> <strong>informatie</strong> waarvan u niet wilt dat ander<strong>en</strong><br />

er zomaar bij kunn<strong>en</strong>. D<strong>en</strong>k aan patiënt<strong>en</strong><strong>informatie</strong>, maar ook aan gevoelige bedrijfs<strong>informatie</strong>. Daarom wil<br />

de overheid dat iedere zorginstelling voldoet aan de zog<strong>en</strong>oemde NEN 7510 norm. Naast <strong>informatie</strong>veiligheid<br />

heeft e<strong>en</strong> organisatie ook te mak<strong>en</strong> <strong>met</strong> fysieke beveiliging. D<strong>en</strong>k aan de beveiliging van ruimt<strong>en</strong> waar<br />

bijzondere stoff<strong>en</strong> zijn opgeslag<strong>en</strong> of waar kostbare apparatuur staat <strong>en</strong> aan beveiligde opbergmeubels voor<br />

medische instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> medicatie. Het gaat in deze voorbeeld<strong>en</strong> om material<strong>en</strong> <strong>en</strong> middel<strong>en</strong> die in hand<strong>en</strong><br />

van niet-bevoegd<strong>en</strong> pot<strong>en</strong>tieel gevaar kunn<strong>en</strong> oplever<strong>en</strong>.<br />

RUIM BEGRIP<br />

Informatieveiligheid is e<strong>en</strong> ruim begrip <strong>en</strong> heeft alles<br />

te mak<strong>en</strong> <strong>met</strong> de beschikbaarheid, integriteit <strong>en</strong> vertrouwelijkheid<br />

van (bedrijfs)<strong>informatie</strong>. Verschill<strong>en</strong>de<br />

afdeling<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> ermee te mak<strong>en</strong>, maar ook u als<br />

verpleegkundige hebt ermee te mak<strong>en</strong>. U hebt toegang<br />

tot <strong>informatie</strong> van de patiënt, maar aan wie geeft u die<br />

<strong>informatie</strong>? Sluit u altijd uw pc af wanneer u deze niet<br />

meer gebruikt? En b<strong>en</strong>t u zich ervan bewust dat als u<br />

dat niet doet, het voor e<strong>en</strong> ander heel e<strong>en</strong>voudig is om<br />

<strong>informatie</strong> op te zoek<strong>en</strong> over uw patiënt<strong>en</strong>?<br />

HESSEL BREMER, security offi cer, adviseur<br />

<strong>informatie</strong>veiligheid, <strong>Isala</strong> kliniek<strong>en</strong><br />

BIANKE BUURSMA, bedrijfsjournalist <strong>Isala</strong> kliniek<strong>en</strong><br />

LEERDOELEN<br />

Na het lez<strong>en</strong> van dit artikel:<br />

– kunt u uitlegg<strong>en</strong> wat de begripp<strong>en</strong> <strong>informatie</strong>veiligheid<br />

<strong>en</strong> fysieke beveiliging inhoud<strong>en</strong>;<br />

– kunt u b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong> wat u zelf kunt do<strong>en</strong> om de<br />

<strong>informatie</strong>veiligheid <strong>en</strong> fysieke beveiliging te<br />

vergrot<strong>en</strong>.<br />

Ook op andere afdeling<strong>en</strong> speelt <strong>informatie</strong>veiligheid<br />

e<strong>en</strong> belangrijke rol. D<strong>en</strong>k aan de afdeling<br />

personeelszak<strong>en</strong>, waar de gegev<strong>en</strong>s over medewerkers<br />

ligg<strong>en</strong> opgeslag<strong>en</strong>. En de stafafdeling<strong>en</strong>, bijvoorbeeld<br />

financiën. Daar is <strong>informatie</strong> te vind<strong>en</strong> over de<br />

bedrijfsvoering van <strong>Isala</strong>, waarvan het niet de bedoeling<br />

is dat iedere<strong>en</strong> daar zomaar toegang tot heeft.<br />

Vuistregel 1 Wees zorgvuldig <strong>met</strong> alle <strong>informatie</strong> waarmee u<br />

in aanraking komt.<br />

NURSE ACADEMY nummer 1 voorjaar 2013 73


SPECIAAL VOOR<br />

Nam<strong>en</strong>s de overheid stelt de Inspectie voor de<br />

Gezondheidszorg (IGZ) dat alle zorginstelling<strong>en</strong> moet<strong>en</strong><br />

voldo<strong>en</strong> aan de NEN 7510 norm. De norm is e<strong>en</strong> cluster<br />

van maatregel<strong>en</strong> <strong>en</strong> process<strong>en</strong> die bij e<strong>en</strong> zorginstelling<br />

op orde moet zijn. Er zijn verschill<strong>en</strong>de niveaus waarop<br />

e<strong>en</strong> instelling aan de norm kan voldo<strong>en</strong>. Heeft e<strong>en</strong><br />

instelling alle onderdel<strong>en</strong> op niveau 4, dan is de situatie<br />

perfect. <strong>Isala</strong> is e<strong>en</strong> eind op weg. Op veel onderdel<strong>en</strong><br />

scoort <strong>Isala</strong> e<strong>en</strong> 4, maar er zijn ook nog onderdel<strong>en</strong><br />

waarop e<strong>en</strong> 3 wordt gescoord. In de nieuwbouw<br />

verander<strong>en</strong> de werkprocess<strong>en</strong>, waardoor één <strong>en</strong> ander er<br />

anders gaat uitzi<strong>en</strong>. <strong>Isala</strong> gaat in de aanloop hier naartoe<br />

de werkprocess<strong>en</strong> opnieuw toets<strong>en</strong>.<br />

DE NEN 7510 HEEFT OP HOOFDLIJNEN<br />

VIJF VERSCHILLENDE CLUSTERS<br />

Beleid <strong>en</strong> organisatie<br />

Is er in de instelling e<strong>en</strong> <strong>informatie</strong>beveiligingsbeleid <strong>en</strong><br />

beleid hoe om te gaan <strong>met</strong> (vertrouwelijke) <strong>informatie</strong>?<br />

Stel, iemand belt naar uw afdeling voor meer <strong>informatie</strong><br />

over mevrouw Jans<strong>en</strong>. U k<strong>en</strong>t deze beller niet, dus<br />

u geeft ge<strong>en</strong> <strong>informatie</strong>. Dit is e<strong>en</strong> voorbeeld van de<br />

uitvoering van het <strong>informatie</strong>beveiligingsbeleid.<br />

Personeel<br />

Iedere<strong>en</strong> die bij <strong>Isala</strong> komt werk<strong>en</strong>, ondertek<strong>en</strong>t e<strong>en</strong><br />

formulier waarop wordt vastgelegd dat hij of zij vertrouwelijk<br />

<strong>met</strong> bedrijfs<strong>informatie</strong> zal <strong>omgaan</strong>. Er is het<br />

boekje <strong>met</strong> vuistregels <strong>en</strong> uitleg over <strong>informatie</strong>veiligheid,<br />

om het bewustzijn van medewerkers te ver grot<strong>en</strong>.<br />

Dit boekje krijgt iedere<strong>en</strong>, ook deg<strong>en</strong>e die extern werkt<br />

of tijdelijk werkzaamhed<strong>en</strong> verricht voor de <strong>Isala</strong>.<br />

Ruimte <strong>en</strong> apparatuur<br />

Ligt <strong>informatie</strong> zo voor het grijp<strong>en</strong> op tafel, of is alles<br />

goed opgeborg<strong>en</strong>? En zijn bedrijfskritische ruimt<strong>en</strong><br />

waar iemand niet zomaar mag kom<strong>en</strong>, goed afgeslot<strong>en</strong><br />

voor onbevoegd<strong>en</strong>?<br />

Continuïteit<br />

Het ziek<strong>en</strong>huis heeft de verantwoordelijkheid dat de<br />

zorg gewaarborgd blijft, ook al zijn de elektronische<br />

system<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> werking. Stel, het systeem <strong>met</strong> het<br />

elektronisch patiënt<strong>en</strong>dossier werkt niet meer, wat doet<br />

u dan? B<strong>en</strong>t u op de hoogte van de noodplann<strong>en</strong> op uw<br />

afdeling om het proces te continuer<strong>en</strong>? K<strong>en</strong>t u uw rol<br />

hierin? Informatieveiligheid zorgt ook voor stabiliteit.<br />

Auth<strong>en</strong>ticatie/id<strong>en</strong>tificatie<br />

Iedere<strong>en</strong> die als leverancier van bepaalde di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> het<br />

ziek<strong>en</strong>huis in komt, moet zich lat<strong>en</strong> registrer<strong>en</strong> bij<br />

personeelszak<strong>en</strong>. Hij of zij moet zich ook kunn<strong>en</strong> id<strong>en</strong>ti-<br />

74 NURSE ACADEMY nummer 1 voorjaar 2013<br />

Vuistregel 2 Wees zorgvuldig bij het gebruik van ICT-middel<strong>en</strong>.<br />

ficer<strong>en</strong>. Is dieg<strong>en</strong>e echt die hij zegt dat hij is? Op basis<br />

van de te verwacht<strong>en</strong> werkzaamhed<strong>en</strong> wordt vervolg<strong>en</strong>s<br />

bepaald tot welke ruimt<strong>en</strong>, system<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedrijfs<strong>informatie</strong><br />

iemand toegang krijgt.<br />

OP UW AFDELING<br />

Als verpleegkundige b<strong>en</strong>t u gefocust op uw dagelijkse<br />

zorgtak<strong>en</strong>. Neem toch e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> mom<strong>en</strong>t om sam<strong>en</strong> <strong>met</strong><br />

e<strong>en</strong> collega kritisch rond te kijk<strong>en</strong> op uw afdeling. Hoe<br />

goed is de (<strong>informatie</strong>)beveiliging op uw afdeling? Door<br />

de komst van het digitale verpleegkundig dossier<br />

(Ap<strong>en</strong>io) zal het wellicht minder vaak voorkom<strong>en</strong>,<br />

maar is de <strong>informatie</strong> van uw patiënt goed opgeborg<strong>en</strong>?<br />

Binn<strong>en</strong> handbereik van u én onbevoegd<strong>en</strong>, of is alle<br />

privacygevoelige <strong>informatie</strong> aan het zicht onttrokk<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

veilig opgeborg<strong>en</strong>?<br />

Bijna overal werkt u als verpleegkundige <strong>met</strong> de<br />

cow (computer op wiel<strong>en</strong>). Zorg ervoor dat u de<br />

programma’s waarin u werkt afsluit <strong>en</strong> dat u bij<br />

het verlat<strong>en</strong> ook uitlogt. Ook al is het beeld op<br />

zwart gesprong<strong>en</strong>. Uit audits blijkt dat wanneer het<br />

toets<strong>en</strong>bord of de mousepad ev<strong>en</strong> wordt aangeraakt<br />

alle gegev<strong>en</strong>s weer in beeld spring<strong>en</strong>. Op deze wijze<br />

kan iedere<strong>en</strong>, onder de naam van e<strong>en</strong> ander, het<br />

patiënt<strong>en</strong>dossier raadpleg<strong>en</strong>, terwijl die persoon<br />

daarvoor ge<strong>en</strong> toestemming <strong>en</strong>/of autorisatie heeft.<br />

<strong>Veilig</strong> <strong>omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>informatie</strong> <strong>en</strong> bedrijfseig<strong>en</strong>domm<strong>en</strong><br />

is e<strong>en</strong> verantwoordelijkheid van ons allemaal.<br />

Wij moet<strong>en</strong> ons bewust zijn van de risico’s<br />

<strong>en</strong> daar waar nodig onze verantwoordelijkheid<br />

<strong>en</strong> maatregel<strong>en</strong> nem<strong>en</strong>. Als u iets ziet waarvan u<br />

d<strong>en</strong>kt dat het niet klopt of dat het anders moet,<br />

praat er dan over <strong>met</strong> uw leidinggev<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook<br />

<strong>met</strong> uw collega’s.


Aansprek<strong>en</strong><br />

Spreekt u iedere<strong>en</strong> aan die op de afdeling is maar daar<br />

niet hoort te zijn <strong>met</strong> de vraag ‘Kan ik u misschi<strong>en</strong><br />

help<strong>en</strong>?’ En als u iemand aanspreekt, vraagt u dan<br />

door? Spreek ook gerust m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> aan die e<strong>en</strong> <strong>Isala</strong>pasje<br />

drag<strong>en</strong> <strong>en</strong> dus collega zijn. Behalve e<strong>en</strong> vorm van<br />

beveiliging, is het ook klantvri<strong>en</strong>delijk <strong>en</strong> het voorkomt<br />

dat onbevoegd<strong>en</strong> toegang krijg<strong>en</strong> tot bedrijfskritische<br />

ruimt<strong>en</strong>.<br />

Sleutel<br />

Weet u wie op uw afdeling e<strong>en</strong> sleutel heeft <strong>en</strong> waarvoor?<br />

Schoonmakers hebb<strong>en</strong> immers vaak lopers.<br />

Natuurlijk is het veel gemakkelijker om de sleutel in<br />

het slot van de schoonmaakkast te lat<strong>en</strong> zitt<strong>en</strong>. Omdat<br />

het e<strong>en</strong> loper is, heeft e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele indringer <strong>met</strong> deze<br />

sleutel toegang tot alle ruimt<strong>en</strong> op de afdeling.<br />

Medicijnkast<strong>en</strong> zijn beveiligd <strong>met</strong> e<strong>en</strong> elektronische<br />

code. Op zichzelf prima, maar hoe lang zit dezelfde<br />

code er al op? En wordt het, mogelijk vanwege eerdere<br />

incid<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, niet e<strong>en</strong>s tijd om deze te wijzig<strong>en</strong>?<br />

Fysieke beveiliging<br />

E<strong>en</strong> ander aspect van beveiliging is fysieke beveiliging,<br />

bijvoorbeeld het afsluit<strong>en</strong> van ruimt<strong>en</strong> waar vreemd<strong>en</strong><br />

niets te zoek<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>. Wordt er <strong>met</strong> e<strong>en</strong> pasjessysteem<br />

gewerkt, let er dan op dat niemand <strong>met</strong> u mee naar binn<strong>en</strong><br />

loopt.<br />

Terreurdreiging<br />

Eig<strong>en</strong>lijk al sinds 9/11 in 2001 is er ook in Nederland<br />

sprake van e<strong>en</strong> verhoogde terreurdreiging. Er is zelfs e<strong>en</strong><br />

aparte post op het ministerie ingericht. In ziek<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong><br />

is vaak kritisch materiaal aanwezig, d<strong>en</strong>k aan nucleaire<br />

stoff<strong>en</strong> of bacteriën/viruss<strong>en</strong> uit het laboratorium, ook<br />

wel cbrn(-security) g<strong>en</strong>oemd. De afkorting cbrn staat<br />

voor chemische, biologische of radiologische/nucleaire<br />

stoff<strong>en</strong>.<br />

Beveiligers lop<strong>en</strong> dagelijks rondes, waarbij meerdere<br />

zak<strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de fysieke (toegangs)beveiliging<br />

word<strong>en</strong> gecheckt. Specifieke aandacht gaat hierbij uit<br />

naar de bedrijfskritische (werk)ruimt<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> ict<br />

datac<strong>en</strong>ter of toegang tot e<strong>en</strong> nucleaire afdeling.<br />

LEREN VAN INCIDENTEN<br />

Als er incid<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn, is het belangrijk om ervan te ler<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> maatregel<strong>en</strong> te nem<strong>en</strong>, zodat het in de toekomst niet<br />

weer kan gebeur<strong>en</strong> of kan word<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong>.<br />

Wat zou u do<strong>en</strong> in de volg<strong>en</strong>de situaties?<br />

E<strong>en</strong> arts neemt zijn nichtje mee <strong>met</strong> het visitelop<strong>en</strong>. Zij<br />

is wel stud<strong>en</strong>t, maar niet e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t g<strong>en</strong>eeskunde. Ze<br />

twijfelt of zij g<strong>en</strong>eeskunde wil studer<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarom mag<br />

Vuistregel 3 Wees continu alert.<br />

zij e<strong>en</strong> keer <strong>met</strong> haar oom mee om te zi<strong>en</strong> of het wat<br />

voor haar is.<br />

Dat mag niet, want de <strong>informatie</strong> van de patiënt (privacy<br />

<strong>en</strong> vertrouwelijkheid) wordt op deze manier niet<br />

beschermd. Maak daar e<strong>en</strong> vim-melding (veilig incid<strong>en</strong>t<br />

meld<strong>en</strong>) van. Ook in situaties dat de <strong>informatie</strong>veiligheid<br />

gevaar loopt, mag altijd e<strong>en</strong> vim-melding word<strong>en</strong><br />

gemaakt. Het digitale <strong>Isala</strong> vim-formulier is hierop<br />

aangepast.<br />

Iemand stapt op u af <strong>en</strong> zegt dat hij de brandblussers op<br />

de afdeling komt controler<strong>en</strong>. Laat u hem de afdeling<br />

op?<br />

Doe dat in ge<strong>en</strong> geval. Vraag om id<strong>en</strong>tificatie, <strong>en</strong> weet<br />

dat e<strong>en</strong> echte controleur nooit alle<strong>en</strong>, maar altijd <strong>met</strong><br />

begeleiding (vanuit <strong>Isala</strong>) komt. Bel dus beveiliging.<br />

Vraag altijd door als er e<strong>en</strong> onbek<strong>en</strong>de op uw afdeling is<br />

<strong>en</strong> vraag om legitimatie.<br />

Vuistregel 4 Voorkom ongeautoriseerde toegang tot uw<br />

werkplek.<br />

NURSE ACADEMY nummer 1 voorjaar 2013 75


SPECIAAL VOOR<br />

BEWUST WORDEN<br />

<strong>Isala</strong> is continu bezig medewerkers bewust te mak<strong>en</strong><br />

van <strong>informatie</strong>veiligheid <strong>en</strong> fysieke beveiliging. Met<br />

campagnes, banners, polls op internet <strong>en</strong> straks ook <strong>met</strong><br />

eLearning én e<strong>en</strong> cursusonderdeel in de nieuwbouwtraining<strong>en</strong><br />

voorafgaand aan de verhuizing.<br />

In deze cursus gaan we in op mogelijke casuïstiek <strong>en</strong><br />

krijgt u antwoord op vrag<strong>en</strong> als:<br />

– Mog<strong>en</strong> door patiënt<strong>en</strong>, collega’s <strong>en</strong> familie foto’s<br />

gemaakt word<strong>en</strong>?<br />

– In welke gevall<strong>en</strong> weigert u iemand (bijvoorbeeld<br />

onderhoudsmonteurs) de toegang tot bepaalde<br />

ruimt<strong>en</strong>?<br />

– Hoe ziet u of iemand geautoriseerd is om e<strong>en</strong><br />

bepaalde ruimte te betred<strong>en</strong>?<br />

– Welke stoff<strong>en</strong> <strong>en</strong> (bedrijfskritische) <strong>informatie</strong> zijn<br />

voor terrorist<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere kwaadwill<strong>en</strong>d<strong>en</strong> mogelijk<br />

interessant?<br />

– Welke aspect<strong>en</strong> van <strong>informatie</strong>- <strong>en</strong> fysieke veiligheid<br />

zijn van belang tijd<strong>en</strong>s de uitvoering van de patiënt<strong>en</strong>zorg?<br />

NIEUWBOUW<br />

Met de overgang naar de nieuwbouw verandert er veel<br />

wat betreft <strong>informatie</strong>veiligheid. Zo zull<strong>en</strong> er ge<strong>en</strong> losse<br />

medische dossiers meer zijn, omdat iedere verpleegafdeling<br />

dan is overgestapt op Ap<strong>en</strong>io. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> zijn de<br />

archiev<strong>en</strong> ingescand <strong>en</strong> niet meer fysiek in het gebouw<br />

aanwezig.<br />

Voorafgaand aan de overgang naar de nieuwbouw wordt<br />

ook het autorisatiebeheer in de <strong>Isala</strong> opnieuw ingericht.<br />

Op functi<strong>en</strong>iveau wordt bepaald welke autorisaties<br />

nodig zijn <strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s welke daarbij pass<strong>en</strong>de toegang<br />

wordt verle<strong>en</strong>d in het nieuwe gebouw. Dat wordt<br />

georganiseerd door middel van uw personeelspas.<br />

Let er straks ook in de nieuwbouw op dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

ge<strong>en</strong> misbruik mak<strong>en</strong> van úw pas <strong>en</strong> dat u deze altijd<br />

zichtbaar draagt. Laat dus niet iemand sam<strong>en</strong> <strong>met</strong> u de<br />

afdeling op lop<strong>en</strong> als u niet weet wie het is.<br />

Voorafgaand aan de verhuizing, zijn veel afdeling<strong>en</strong> al<br />

aan het opruim<strong>en</strong>. Let er bij deze schoonmaakacties op<br />

dat u niets achterlaat waar privacygevoelige <strong>informatie</strong><br />

op staat. Door de komst van magnetische slot<strong>en</strong>, uw<br />

pasje is de sleutel, wordt het sleutelbeheer in elk geval<br />

e<strong>en</strong> stuk e<strong>en</strong>voudiger.<br />

TOT SLOT<br />

Social media spel<strong>en</strong> e<strong>en</strong> steeds belangrijkere rol in ons<br />

lev<strong>en</strong>. Ook hier is <strong>informatie</strong>veiligheid van belang.<br />

Plaats bijvoorbeeld nooit patiënt<strong>en</strong><strong>informatie</strong> op twit-<br />

76 NURSE ACADEMY nummer 1 voorjaar 2013<br />

Vuistregel 5 Gebruik internet, social media, e-mail <strong>en</strong> telefoon<br />

<strong>met</strong> uw volle verstand.<br />

ter. Waarschijnlijk zal niemand dat snel bewust do<strong>en</strong>,<br />

maar stel u twittert ‘vandaag die dikke blonde mevrouw<br />

op A4 weer geholp<strong>en</strong>’. Dat is direct herleidbaar <strong>en</strong> mag<br />

dus niet. De afdeling Concerncommunicatie beschikt<br />

over e<strong>en</strong> instrum<strong>en</strong>t om social media te monitor<strong>en</strong> op<br />

melding<strong>en</strong> die over <strong>Isala</strong> gaan. Als er melding<strong>en</strong> aangetroff<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> die niet w<strong>en</strong>selijk zijn, kunn<strong>en</strong> hierop<br />

diverse acties word<strong>en</strong> ondernom<strong>en</strong> Als e<strong>en</strong> medewerker<br />

van <strong>Isala</strong> bijvoorbeeld twittert over patiënt<strong>en</strong>, dan<br />

gaat de leidinggev<strong>en</strong>de <strong>met</strong> dieg<strong>en</strong>e in gesprek om dit<br />

incid<strong>en</strong>t <strong>en</strong> de geld<strong>en</strong>de gedragsrichtlijn<strong>en</strong> te besprek<strong>en</strong>.<br />

Wees er altijd voorzichtig mee, want het kan u zelfs uw<br />

baan kost<strong>en</strong>. Zorg daarom ook voor e<strong>en</strong> goede (persoonlijke)<br />

beveiliging van al uw social media accounts<br />

<strong>en</strong> wees u bewust van wat u twittert of op facebook zet.<br />

U b<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> verteg<strong>en</strong>woordiger van het ziek<strong>en</strong>huis.<br />

De meest belangrijke zak<strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de<br />

<strong>informatie</strong>veiligheid <strong>en</strong> fysieke beveiliging zijn<br />

sam<strong>en</strong>gevat in vijf vuistregels, die u nog e<strong>en</strong>s rustig kunt<br />

nalez<strong>en</strong> in de brochure ‘<strong>Veilig</strong> <strong>omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>informatie</strong><br />

<strong>en</strong> bedrijfseig<strong>en</strong>domm<strong>en</strong>, Ook uw zorg!’ Deze <strong>en</strong> andere<br />

relevante <strong>informatie</strong> kunt u vind<strong>en</strong> op het intranet.<br />

LITERATUUR<br />

Brochure <strong>Veilig</strong> <strong>omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>informatie</strong> <strong>en</strong> bedrijfseig<strong>en</strong>domm<strong>en</strong>, <strong>Isala</strong><br />

kliniek<strong>en</strong>.<br />

Intranet werk<strong>informatie</strong>. Introductie <strong>informatie</strong>veiligheid binn<strong>en</strong> de <strong>Isala</strong>,<br />

<strong>Isala</strong> kliniek<strong>en</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!