05.09.2013 Views

Samenvatting Jaarverslag 2008 Gemeente Den Haag

Samenvatting Jaarverslag 2008 Gemeente Den Haag

Samenvatting Jaarverslag 2008 Gemeente Den Haag

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong><br />

Directie Financiën<br />

<strong>Samenvatting</strong> jaarverslag<br />

e e d o e n m e e d o<br />

n m e e d o e n m e<br />

d o e n m e e d o e n<br />

e e d o e n m e e d o<br />

n m e e d o e n m e<br />

d o e n m e e d o e n<br />

e e d o e n m e e d o<br />

n m e e d o e n m e<br />

08 20


Inleiding Financiën<br />

€ 2,6 miljard inkomsten voor <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong><br />

De gemeente <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> had in <strong>2008</strong> ongeveer € 2,6 miljard te besteden. Het grootste deel komt van<br />

het Rijk: de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor € 753 miljoen en de specifieke<br />

uitkeringen voor € 649 miljoen. Hagenaars betalen samen ongeveer € 300 miljoen aan belastingen,<br />

leges en heffingen, bijvoorbeeld de Onroerende Zaakbelasting en riool- en afvalstoffenheffing.<br />

Tariefswijzigingen<br />

De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn in <strong>2008</strong> met 1,39 procent gestegen. Het rioolrecht<br />

grootafvoer en het rioolrecht eigenaren is met 2,7% respectievelijk € 8,33 verhoogd. Dat is nodig om<br />

de kosten te kunnen dekken. De OZB-tarieven voor de niet-woningen (eigenaren- en gebruikers)<br />

zijn in <strong>2008</strong> op een gelijk niveau gebleven. De tarieven voor de honden- en de toeristenbelasting zijn<br />

in <strong>2008</strong> ongewijzigd.<br />

21.500 kwijtscheldingen gehonoreerd<br />

De gemeente heeft in <strong>2008</strong> 21.500 verzoeken tot kwijtschelding lokale belasting gehonoreerd. De kwijtschelding<br />

geldt voor de OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht.<br />

Resultaat<br />

<strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> sluit het jaar <strong>2008</strong> af met een positief resultaat van € 59 miljoen op een totaal<br />

uitgavenniveau van circa € 2,54 miljard. Dit resultaat is grotendeels veroorzaakt door:<br />

• afrekening van subsidies aan instellingen in de stad;<br />

• afrekening van onderwijsregelingen met het Rijk en scholen;<br />

• afwikkeling van de verkeersprojecten;<br />

• afwikkeling herindeling tussen gemeente <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> en gemeente Rijswijk;<br />

• voordeel op de vergoedingen voor huishoudelijke verzorging;<br />

• meer opbrengsten van o.a. parkeren op straat en vergunningen;<br />

• het niet besteden van het bedrag voor onvoorzien.<br />

<strong>Samenvatting</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> | 1


2 | <strong>Samenvatting</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong><br />

(bedragen x € 1.000)<br />

Programma Lasten Baten Uitkomst<br />

1. Bestuur/<strong>Gemeente</strong>raad 6.778 145 6.633<br />

2. Bestuur/College 144.623 129.136 15.487<br />

3. Burgerzaken 27.682 11.313 16.369<br />

4. Openbare orde en Veiligheid 59.347 14.114 45.233<br />

5. Cultuur en Media 114.601 35.294 79.307<br />

6. Onderwijs 130.048 59.065 70.983<br />

7. Burgerschap 27.353 18.594 8.759<br />

8. Werk en Inkomen 608.852 543.002 65.850<br />

9. Armoedebestrijding 50.446 18.076 32.370<br />

10. Jeugd 47.967 11.250 36.717<br />

11. Leefbaarheid 166.109 83.351 82.758<br />

12. Economie 14.916 9.895 5.021<br />

13. Sport 51.960 36.874 15.086<br />

14. Maatschappelijke Ondersteuning 185.352 32.287 153.065<br />

15. Welzijn (vervallen) 0 0 0<br />

16. Volksgezondheid en Zorg 36.098 21.818 14.280<br />

17. Verkeer 147.445 113.104 34.341<br />

18. Wonen 31.941 17.077 14.864<br />

19. Stedelijke Ontwikkeling, Binnenstad en Binckhorst 289.444 274.336 15.108<br />

20. Milieu en Natuur 66.988 39.755 27.233<br />

21. Internationale zaken, Promotie en Communicatie 55.144 29.493 25.651<br />

22. Financiën 537.017 1.361.255 -824.238<br />

Subtotaal 2.800.111 2.859.234 -59.123<br />

Consolidatie eliminatie -258.444 -258.444 0<br />

Totaal 2.541.667 2.600.790 -59.123


1. Bestuur/<strong>Gemeente</strong>raad<br />

Rekenkamercommissie wordt onafhankelijke Rekenkamer<br />

Op 1 mei verving de Rekenkamer de rekenkamercommissie. De Rekenkamer voerde onderzoeken<br />

uit naar:<br />

• de prestatieafspraken met woningcorporaties;<br />

• beleidsvorming rond de wet maatschappelijke ondersteuning;<br />

• financiële risico’s bij grote projecten.<br />

<strong>Den</strong>haag.nl trekt ruim 40.000 meer bezoekers<br />

De gemeenteportal is verder uitgebreid en toegankelijker gemaakt. Hierdoor nam het aantal<br />

bezoekers flink toe tot ruim 226 duizend.<br />

Jozias van Aartsen neemt het stokje over van Wim Deetman<br />

De gemeenteraad droeg Jozias van Aartsen voor als kandidaat voor het burgemeesterschap. Op 27 maart<br />

<strong>2008</strong> werd hij geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong>. Hij volgt Wim Deetman op,<br />

die de post bekleedde sinds 1996.<br />

2. Bestuur/College<br />

Klanttevredenheid verdiend aandacht<br />

Dit jaar waren Hagenaren minder te spreken over de dienstverlening aan de diverse balies, aan de<br />

telefoon en per e-mail. De tevredenheid over de brieven van de gemeente steeg wel flink. Met<br />

persoonlijke informatie via bijvoorbeeld ‘Mijn <strong>Haag</strong>se Zaken’, ‘Mijn <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong>’ en het programma<br />

Excellente Dienstverlening werkt het College aan het versterken van de klanttevredenheid de<br />

komende jaren.<br />

3. Burgerzaken<br />

De administratieve druk op de dienst neemt flink toe<br />

Het aantal administratieve handelingen voor Burgerzaken is flink toegenomen. Dit komt vooral,<br />

doordat het aantal immigranten explosief steeg en door de pardonregeling van <strong>2008</strong>. Bovendien werd<br />

de procedure voor naturalisatie ingewikkelder. Ook het aantal afgegeven documenten nam toe. Burgers<br />

kwamen alleen minder aan de balie om een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.<br />

De toegankelijkheid van Burgerzaken verbetert<br />

We hebben hard gewerkt aan de toegankelijkheid van onze diensten. Met mooie resultaten! Door de<br />

verbeteringen kunt u:<br />

• via internet een afspraak maken voor uw rijbewijs of paspoort;<br />

• binnenkort ook in Bronovo en MCH/Westeinde aangifte van de geboorte van uw kind doen;<br />

• pinnen aan iedere balie.<br />

Balies slimmer bezet door centrale registratie van afspraken<br />

We kunnen het aanbod van klanten nu beter voorspellen. Hier stemmen we de bezetting van de<br />

balies optimaal op af.<br />

<strong>Samenvatting</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> | 3


Fraudebestrijding in een hogere versnelling<br />

Dit jaar startten we met verschillende initiatieven om fraude beter te kunnen bestrijden. Ten eerste<br />

versterkten we onze samenwerking met de IND. Samen met hen pakken we document- en<br />

identiteitsfraude hard aan. Ten tweede breidden we het Meldpunt Fraude uit met twee medewerkers.<br />

Dit maakt ons effectiever in de strijd tegen fraude. Tot slot richtten we onze pijlen op nieuwe<br />

soorten fraude. Hiervoor hebben we verschillende pilots gelanceerd.<br />

Belangrijke documenten vanaf 1985 digitaal beschikbaar<br />

Binnenkort kunt u alle akten van de Burgerlijke Stand vanaf 1985 digitaal opvragen. De documenten<br />

zijn dan vrijwel direct beschikbaar. Nu is de wachttijd nog een week.<br />

4. Openbare Orde en Veiligheid<br />

Gebiedsgerichte aanpak leidt tot minder overlast<br />

We hebben het aantal onveilige hotspots verder teruggebracht, door samen te werken met politie en<br />

woningcorporaties. In drie gebieden hebben we het alcoholverbod opgeheven, omdat de overlast is<br />

verdwenen. Het noodgebied aan de Stationsweg blijft van kracht.<br />

Zeven coffeeshops moeten sluiten<br />

Aan zeven coffeeshops hebben we gemeld dat ze binnen twee jaar moeten sluiten. Dit komt, omdat<br />

ze te dicht bij een school staan. Dat brengt het totale aantal in 2010 op 33 coffeeshops.<br />

Jongeren Toezicht Teams winnen Hein Roethofprijs<br />

Het Jongeren Toezicht Team (JTT) biedt jonge mensen de kans om werkervaring op te doen.<br />

Samen met Politie <strong>Haag</strong>landen patrouilleren jongeren op straat en bij evenementen. Zo vergroten<br />

ze de veiligheid en voorkomen ze crimineel gedrag. Met het gewonnen geld van de prijs hebben we<br />

het project verder uitgebreid.<br />

Opkomsttijden brandweer<br />

Het voldoen aan de opkomsttijden is landelijk een knelpunt. Ook de brandweer van <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> heeft<br />

er moeite mee. De norm staat in grote delen van de stad voortdurend onder druk door de<br />

toenemende verkeersdrukte, de vele verkeersremmende en -belemmerende maatregelen en de vele<br />

wegopbrekingen.<br />

5. Cultuur en Media<br />

Aantal virtuele bezoekers <strong>Haag</strong>s gemeentearchief verdubbeld<br />

Dit jaar digitaliseerden we weer duizenden archieven, genealogische bestanden en andere beeld- en<br />

bibliotheekbestanden. Hierdoor steeg het aantal bezoekers enorm. Ook deden er meer mensen mee<br />

met een educatief project. Vooral de Dag van de <strong>Haag</strong>se Geschiedenis op 11 oktober was populair.<br />

Residentie Orkest blijft aan de internationale top<br />

Het residentie Orkest trok beroemde dirigenten en solisten aan. Hiermee versterkt het orkest zijn<br />

internationale A-status. De gemeente maakte dit mogelijk door een investering van een half miljoen<br />

euro.<br />

4 | <strong>Samenvatting</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong>


<strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> stelt zich kandidaat voor Europese Culturele Hoofdstad 2018<br />

In dat jaar willen we een cultureel aanbod hebben dat gericht is op een internationaal publiek.<br />

Verschillende festivals en culturele instellingen kregen dit jaar daarom extra geld om nieuwe<br />

programma’s te ontwikkelen.<br />

Meer mensen doen mee met cultuur in <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong><br />

Op verschillende niveaus werken we aan het versterken van de breedte, diepte en bekendheid van<br />

cultuur in de stad. In de wijken investeren we in amateurkunst en laagdrempelige cultuurinitiatieven.<br />

Ook de <strong>Haag</strong>se popcultuur stimuleren we door mee te werken aan verschillende festivals. En door<br />

Hagenaren op tournee te ondersteunen. Tot slot geven we subsidie aan podiumkunstinstellingen die<br />

talentvolle Hagenaren begeleiden.<br />

Wijkmedia-ateliers in verschillende stadsdelen ingericht en geopend<br />

In Bouwlust, Transvaalkwartier en in buurthuis De Mallemok in Scheveningen zijn wijkmediaateliers<br />

geopend, waar bewoners, instellingen en organisaties de mogelijkheid krijgen om hun eigen<br />

vormen van media en communicatie te ontwikkelen.<br />

Digitale muurkranten<br />

Op verschillende plekken in de stad zijn inmiddels digitale muurkranten te zien, waar nieuws uit de<br />

buurt door en voor bewoners is te zien.<br />

<strong>Samenvatting</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> | 5


6 | <strong>Samenvatting</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong>


6. Onderwijs<br />

Leertijd op zware achterstandsscholen uitgebreid<br />

Scholen, kinderen en ouders zijn enthousiast over de verlenging van de leertijd op zeven brede<br />

scholen. Bij deze achterstandsscholen krijgen de leerlingen iedere week 6 uur langer leertijd. Ze<br />

hebben de keus uit taal- en ontwikkelingsgerichte activiteiten.<br />

Voorscholen schrijven meer peuters in<br />

Het aantal voorscholen is toegenomen. Ook heeft de gemeente veel gedaan om ouders te overtuigen<br />

hun peuters aan te melden. Vooral door campagnes en door werving via consultatiebureaus en<br />

migrantenorganisaties.<br />

Aantal schoolverlaters verder teruggedrongen<br />

Ruim 10 procent minder leerlingen verlieten hun school vroegtijdig in 2007/<strong>2008</strong>. Dit komt vooral,<br />

doordat we jongeren actief benaderden en terugleidden naar school.<br />

Schakelklassen helpen kinderen met taalachterstand<br />

In het schooljaar 2007-<strong>2008</strong> zijn er 72 schakelklassen gerealiseerd. In een schakeljaar krijgen<br />

leerlingen extra taalles. Daarna stromen ze weer terug in het gewone onderwijs. Voor getalenteerde<br />

en gemotiveerde kinderen met een taalachterstand is er de kopklas. Na dit jaar gaan de leerlingen<br />

meestal naar VMBO-T, HAVO of VWO.<br />

Eenderde van de scholen biedt maatschappelijke stages<br />

Veel leerlingen volgden dit jaar een stage van 20 tot 25 uur. Met deze regeling leren de kinderen hoe<br />

het is om iets te doen voor de samenleving. En hopelijk gaan ze later dan sneller vrijwilligerswerk<br />

doen.<br />

7. Burgerschap<br />

Meer animo voor inburgeringstrajecten<br />

Het aantal inburgeraars dat een inburgeringstraject volgt, is in <strong>2008</strong> ten opzichte van 2007 fors<br />

gestegen. Helaas blijven de aantallen nog steeds achter bij de doelstelling. Onder andere met de<br />

campagne ‘Inburgeren is van ons allemaal’ en inzet van het wervingsteam pakken we de achterstand<br />

aan. We informeren mensen over de voordelen van inburgeren. De problemen die het inburgeren in<br />

de weg staan, pakken we integraal aan.<br />

Drie keer zoveel taallessen voor analfabeten gegeven<br />

Bijna duizend analfabeten zijn dit jaar gestart met een cursus lezen en schrijven. Ook hebben we<br />

bijna zeshonderd allochtone vrouwen bereikt, die met speciale lessen worden klaargestoomd voor<br />

hun inburgeringscursus.<br />

Project ‘Zelfvertrouwen’ voorkomt schooluitval door discriminatie<br />

VMBO- en MBO-scholieren voelen zich soms zo gediscrimineerd dat ze stoppen met school. Dit<br />

jaar startten we met een project om die jongeren op te zoeken en te helpen. Ook hebben we vier<br />

wijkcontactpunten geopend, waar mensen terecht kunnen met vragen of klachten. En we<br />

verspreidden folders om mensen te stimuleren aangifte van discriminatie te doen.<br />

<strong>Samenvatting</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> | 7


Week van de <strong>Haag</strong>se Ontmoeting brengt Hagenaren dichter bij elkaar<br />

Een week lang stonden in speciale sessies dialoog, ontmoeting en samenwerking centraal. In ieder<br />

stadsdeel werden activiteiten georganiseerd rond het thema burgerschap. Verder werden er veel<br />

culturele en etnische festivals gehouden, die de diversiteit van de stad prachtig benadrukten.<br />

8. Werk en Inkomen<br />

Bijstand komt beter terecht bij de juiste mensen<br />

Ook in <strong>2008</strong> deden we ons best om bijstand te geven aan alle mensen die het nodig hebben. We<br />

hebben hiervoor onze bereikbaarheid via internet, telefoon en de balie verbeterd. Ook gingen we bij<br />

mensen langs om hun te wijzen op voorzieningen. Onterecht gebruik van de bijstand hebben we dit<br />

jaar nog beter voorkomen. Vooral door duidelijke afspraken te maken met onze klanten. Zo wisten<br />

ze beter wat hun rechten en plichten zijn.<br />

Minder mensen in een bijstandsuitkering<br />

Het aantal mensen met bijstand is afgenomen met 812. Een mooi resultaat, vooral gezien de omslag<br />

in de economie eind <strong>2008</strong>. Helaas is de gemeentelijke doelstelling van 1.200 minder<br />

bijstandsuitkeringen in <strong>2008</strong> niet gehaald.<br />

Meer mensen aan het werk<br />

De re-integratietrajecten waren dit jaar erg succesvol. Ruim 85 procent had na het traject geen<br />

bijstand meer nodig. Ook de jeugdwerkloosheid is afgenomen. De subsidie voor de ID-banen bij de<br />

niet-G8 werkgevers is in 2009 beëindigd. We hebben de ID’ers die geen vaste baan kregen tijdelijk<br />

een andere regeling aangeboden. Zo zijn ook zij voorlopig verzekerd van werk en inkomen.<br />

Veel nieuwe mensen aan het werk bij de Haeghe Groep<br />

160 extra mensen hebben dit jaar een werkplek gekregen bij de sociale werkvoorziening, de Haeghe<br />

Groep. In oktober openden we de nieuwe kwekerij en tuinbouwbedrijf HaegheFlor. We bieden<br />

hiermee driehonderd mensen een plek in de sociale werkvoorziening.<br />

9. Armoedebeleid<br />

Collectieve zorgverzekering uitgebreid en meer gebruikt<br />

De dekking van de collectieve zorgverzekering is verbeterd. Tandartskosten, veelvoorkomende<br />

medische kosten en ‘bewegen op recept’ worden nu beter gedekt. Het aantal afnemers is gegroeid<br />

met 2.800. Dit is te danken aan een gerichte communicatiecampagne.<br />

Alle Ooievaarsregelingen nu op één formulier<br />

U kunt nu in een keer meerdere voorzieningen aanvragen. Hierdoor wordt gestimuleerd dat minima<br />

alle voorzieningen aanvragen waar ze recht op hebben.<br />

Campagne ‘<strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> Helpt’ van start<br />

<strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> Helpt is nu de paraplu waar alle voorzieningen in zijn ondergebracht. We startten in<br />

november met verschillende campagnes om de voorzieningen van de gemeente te promoten.<br />

8 | <strong>Samenvatting</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong>


<strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> Helpt Beurs was een groot succes<br />

In september konden inwoners van de gemeente in het Stadhuis kennismaken met de voorzieningen<br />

voor minima. Er kwamen meer dan twee keer zoveel mensen als verwacht op af: 8.500 in plaats van<br />

4.000.<br />

Eindejaarsbonus voor 30.000 Hagenaren<br />

Iedereen met een inkomen onder 130 procent van het sociaal minimum, had dit jaar recht op een<br />

extraatje van vijftig euro. Dertigduizend mensen kregen het geld automatisch gestort. Nog eens<br />

12.000 deden ook een aanvraag.<br />

<strong>Gemeente</strong> op zoek naar minima<br />

In <strong>2008</strong> probeerden we op verschillende manieren mensen te benaderen die onterecht geen gebruik<br />

maken van voorzieningen. De belastingdienst hielp ons door gegevens aan te leveren van mensen die<br />

onder 120% van het sociaal minimum leven. Ook gingen de promotieteams <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> OpMaat<br />

gericht op zoek naar minima. Door huisbezoeken en voorlichtingsbijeenkomsten hebben we 587<br />

nieuwe aanvragen gerealiseerd.<br />

Ooievaarspas biedt kinderen nog meer<br />

Vanaf <strong>2008</strong> kunnen kinderen met een Ooievaarspas:<br />

• gratis naar de <strong>Haag</strong>se Voorschool (2½ tot 4) (2412 deelnemers);<br />

• gratis lid worden van een sportclub (3000 deelnemers);<br />

• gratis materialen krijgen voor hun vereniging;<br />

• gratis mee met schoolreisjes.<br />

<strong>Samenvatting</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> | 9


10. Jeugd<br />

Hulp voor probleemgezinnen<br />

In juni <strong>2008</strong> is het eerste Centrum voor Jeugd en Gezin in <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> geopend. Ook is een structuur<br />

opgezet, waarbij de gemeente zorgt voor één totaalplan per probleemgezin, zodat het gezin en de<br />

betrokken hulpverleners één aanspreekpunt hebben (de zorgcoördinator). Daarnaast wordt de<br />

Verwijsindex, waarin de meldingen worden gedaan over risicojongeren, verbreed van Segbroek tot<br />

heel <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong>. Verschillende instanties zijn inmiddels aangesloten op het systeem.<br />

Hulp op school<br />

Het schoolmaatschappelijk werk op het voortgezet onderwijs is uitgebreid, zodat dit nu op alle VO<br />

scholen actief is. Ook zijn ruim 600 niet-uitkeringsgerechtigde jongeren geholpen, doordat zij<br />

binnen drie weken een aanbod kregen voor werk, school of een combinatie daarvan.<br />

Actieve jeugd in de stad<br />

Er is veel gedaan om jongeren actief bij de stad te betrekken. In het afgelopen jaar is met scholen een<br />

programma opgezet gericht op het vergroten van de politieke en maatschappelijke bewustwording<br />

van jongeren. Door de aanleg van nieuwe speelplekken heeft de stad er nu meer dan 400. Nieuwe<br />

afspraken zijn gemaakt met het jongerenwerk, zodat jongeren geactiveerd en betrokken worden,<br />

problemen beter worden gesignaleerd en overlast beter wordt bestreden.<br />

Jeugd en gezondheid<br />

De Jeugdgezondheidszorg bereikt nog steeds vrijwel alle kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Extra<br />

inspanningen (nabellen en huisbezoek) zijn verricht om de categorie 4-19 jaar te bereiken en er zijn<br />

ten opzichte van vorig jaar meer dan twee keer zoveel gezinnen geholpen via de gezinscoaches.<br />

Iedereen binnen boord<br />

Op verschillende fronten helpen we meer jongeren en gezinnen met problemen. Met de inzet van<br />

onder andere het Jeugd Interventie Team, de gezinscoaches en de aanpak Vroegtijdige Interventie<br />

Gezinnen zijn meer jongeren en gezinnen bereikt dan was voorzien. Het Stedelijk Mobiel Jongeren<br />

10 | <strong>Samenvatting</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong>


Team is succesvol ingezet bij de bestrijding van overlast door jongeren. Ook is besloten om het<br />

aanbod van licht begeleid wonen uit te breiden met een aantal projecten voor tiener moeders,<br />

vroegtijdige schoolverlaters en risicojongeren, de zogenaamde Kamers met Kansen.<br />

11. Leefbaarheid<br />

Samen de schouders eronder met <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> Schoon!<br />

Dit jaar is gestart met de campagne <strong>Den</strong> haag Schoon! In het Actieprogramma bundelen we alle<br />

projecten die te maken hebben met een schone stad en zijn de straatreiniging en groenonderhoud<br />

beter op elkaar afgestemd. Poetsteams gingen aan de slag om de straten schoon te maken. Onderdeel<br />

van de actie “<strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> Schoon!” is de mediacampagne die in maart van start is gegaan. Tevens zijn<br />

Hagenaars beloond voor hun inzet om de stad schoon te maken.<br />

Onderhoud groen<br />

Naast het regulier groenonderhoud zijn 800 nieuwe straatbomen gepland in de wijken. In het kader<br />

van “miljoen voor groen” is op verzoek van en tezamen met burgers diverse werkzaamheden<br />

uitgevoerd om het groene aanzien van de stad te verbeteren en zijn gratis bomen voor de voortuin<br />

aan de burgers verstrekt. In de grote groengebieden is hard gewerkt aan kwaliteitsverbeteringen. Zo<br />

werden in Meer en Bos de paden hersteld en in het Zuiderpark is het 10-jarenplan in uitvoering<br />

gegaan.<br />

Het afgelopen jaar zijn in samenwerking met Aesculaap diverse alternatieve behandelmethoden voor<br />

de kastanjebloedingsziekte getest. Een definitieve oplossing voor de kastanjeziekte is op dit moment<br />

nog niet in zicht. Er staan nog ongeveer 4.300 kastanjebomen in <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong>.<br />

Onderhoud wegen<br />

Ondanks het gepleegde wegenonderhoud in <strong>2008</strong> is de kwaliteit van de wegen achteruit gegaan. Dit<br />

blijkt uit de tweejaarlijkse inspectie. In 2009 zal een kwaliteitsimpuls voor verbetering zorgen.<br />

Toezicht flink aangescherpt<br />

Er is extra ingezet op het naleven van wetten en regels op straat ten aanzien van het hondenbeleid,<br />

uitstallingen en terrassen en huisvuil. Samen met de politie zetten we hiervoor acht<br />

handhavingsteams in. Tevens zijn er in <strong>2008</strong> 41 nieuwe hondenuitrengebieden bij gekomen.<br />

12. Economie<br />

Winkelstraten krijgen opknapbeurt<br />

De Keizerstraat heeft een grote opknapbeurt gehad. Ook de Weimarstraat is nog verder ontwikkeld<br />

als aantrekkelijke winkelstraat. Samen met ondernemers hebben we bovendien plannen gemaakt<br />

voor het aanpakken van het Zeeheldenkwartier en het Hofkwartier-Prinsenstraat-Torenplein.<br />

Minder rompslomp voor ondernemers<br />

Met het project “Horeca1” kunnen horecaondernemers nu al met één formulier veel vergunningen<br />

aanvragen. In 2009 willen we alle aanvragen gebundeld hebben in “Horeca2”. Ook maakten we een<br />

start met de virtuele Bedrijvenbalie: ondernemers kunnen dan op afstand en via internet advies<br />

inwinnen en vergunningen aanvragen.<br />

<strong>Samenvatting</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> | 11


Meer startende ondernemers van hoge kwaliteit<br />

In <strong>2008</strong> voerden we samen met andere organisaties veel projecten uit om te voorkomen dat<br />

ondernemers stoppen met hun bedrijf. Bijvoorbeeld met de KvK Coachpool, waarin beginnende<br />

ondernemers worden begeleid en gecoacht.<br />

13. Sport<br />

Beach Stadion in Scheveningen trekt veel bezoekers en sporters<br />

Op 30 mei opende de gemeente het Hommerson Beachstadion. Hier worden nationale en<br />

internationale topsport beachevenementen gehouden, zoals beachvolleybal, beachsoccer en beach<br />

hockey. De Dutch Masters en het WK Beachvolleybal onder de 19 jaar, evenals de nationale<br />

bekerfinale Beachsoccer vonden in <strong>2008</strong> plaats. Zo’n 24.000 mensen bezochten het stadion en 3.750<br />

sporters namen deel aan de toernooien. Tijdens de breedtesportactiviteiten rondom het beachstadion<br />

waren ongeveer 7.000 sporters actief.<br />

Kwaliteit gemeentelijke sportvoorzieningen verder verbeterd<br />

De gemeente heeft de kwaliteit van de sportvoorzieningen verbeterd. Dit gebeurde onder andere<br />

door de planmatige aanpak van onderhoud van binnen- en buitensportaccommodaties. Veertien<br />

verenigingen kregen subsidie om hun verenigingsaccommodatie te verbeteren. De gemeente startte<br />

met de aanleg van negen kunstgrasvelden. Tot slot is het Cruyff Court Schilderswijk Veld geopend.<br />

Dit is het derde Cruyff Court in <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong>.<br />

ADO stadion<br />

ADO <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> raakte eind 2007 in financiële problemen. De gemeente hielp door de<br />

leningsvoorwaarden van de geldleenovereenkomst te versoepelen en een externe investeerder<br />

verschafte nieuwe financiële middelen. Tevens deed de commissie De Vries onderzoek naar het<br />

ontstaan van de financiële problemen bij ADO en de relatie tussen club en gemeente. In september<br />

<strong>2008</strong> was de club opnieuw in de problemen. Op basis van het rapport van de commissie De Vries<br />

heeft de gemeente deze problemen, samen met de investeerder, opgelost door het hoofdgebouw te<br />

kopen en de lening kwijt te schelden. Daarmee is vrijwel het gehele stadion eigendom van de<br />

gemeente, die het aan ADO verhuurt.<br />

Stimuleren sportdeelname krijgt veel aandacht<br />

De gemeente investeerde veel om alle Hagenaars aan het sporten te krijgen. Bijzondere aandacht is<br />

er voor senioren, gehandicapten, jongeren en Hagenaars van niet westerse afkomst. In de<br />

sportstimuleringsprojecten werkte de gemeente nauw samen met onder andere sportverenigingen,<br />

scholen en organisaties gericht op de Afrikaanse, Turkse en Marokkaanse doelgroep. Via de<br />

Impulsregeling Brede Scholen, Sport en Cultuur zijn combinatiefunctionarissen aangesteld bij<br />

scholen en sportverenigingen. Deze functionarissen bieden jongeren naschoolse sportactiviteiten<br />

door de verenigingen op school.<br />

14. Maatschappelijke ondersteuning<br />

Aantal vrijwilligers in de gemeente blijft gelijk<br />

Met verschillende initiatieven probeerden we vrijwilligers te werven en te behouden. Zowel voor<br />

sociaal-cultureel werk als voor maatschappelijk activeringswerk. Het totaal aantal vrijwilligers in<br />

<strong>2008</strong> is stabiel gebleven.<br />

12 | <strong>Samenvatting</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong>


Deelnemers blij met opgeknapte club- en buurthuizen<br />

De tevredenheid van deelnemers over de inrichting en het aanbod van buurthuizen neemt toe. In<br />

<strong>2008</strong> trokken we een miljoen euro uit voor het opknappen van tien buurthuizen.<br />

Wachtlijst voor woningaanpassingen flink teruggedrongen<br />

Met een grote inhaalslag hebben we de wachtlijst teruggedrongen van 3.400 naar 1.700 aanvragen.<br />

Feesten voor de Taxibus<br />

De tevredenheid over de Taxibus is weer toegenomen. Het aantal klachten is tot een nieuw record<br />

gedaald. Daarom zijn er dit jaar drie feesten gehouden, voor 1.200 bezoekers.<br />

Ouderen en gehandicapten doen mee in <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong><br />

Met verschillende projecten bevorderden we de participatie van ouderen en gehandicapten. Zo<br />

bonden we de strijd aan tegen eenzaamheid bij ouderen, met het project ‘2 tegen 1zaamheid’. En we<br />

hielpen gehandicapte jongeren zelfstandig en zelfverzekerd hun leven in te richten. Door het project<br />

‘Je bent jong en je wilt wat… in <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong>’.<br />

Minder gerealiseerde uren Huishoudelijke verzorging<br />

De realisatie van huishoudelijke verzorging is met 1.673.000 uur iets lager uitgekomen dan 2007.<br />

Oorzaken hiervoor zijn onder andere een nieuwe indicatiesystematiek (ten opzichte van de oude<br />

indicatiesystematiek onder de AWBZ), een gebrek aan gemeentelijke ervaringscijfers ten tijde van<br />

het opstellen van de begroting en het feit dat het de zorgaanbieders niet is gelukt om alle<br />

geïndiceerde uren te leveren door afwezigheid van de klant (vakantie en ziekte) en gebrek aan<br />

personeel (i.v.m. gespannen arbeidsmarkt).<br />

<strong>Samenvatting</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> | 13


14 | <strong>Samenvatting</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong>


15. Welzijn (VERVALLEN)<br />

16. Volksgezondheid en Zorg<br />

<strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> pakt overmatig alcoholgebruik aan<br />

In april startten we met de campagne “Natuurlijk: matig met alcohol!” En in december startte de<br />

campagne “<strong>Den</strong> <strong>Haag</strong>, een frisse blik op alcohol.” Deze campagne bestaat uit vijf deelcampagnes.<br />

Veel aandacht voor seksualiteit en gezondheid<br />

Eind november organiseerden we de <strong>Haag</strong>se Wereld Aidsweek. Met debatten, film- en<br />

dansvoorstellingen en herdenking maakten we Hagenaren bewust van de gevaren van AIDS en<br />

andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). Ook startten we met eerstelijns<br />

seksualiteitshulpverlening aan jongeren, een landelijk initiatief. Met deze aanpak voorkomen we<br />

seksuele problemen (ziektes, ongewenste zwangerschap, geweld).<br />

Mobiele röntgenunit in de strijd tegen tbc<br />

Met de nieuwe mobiele röntgenunit kan de GGD overal tuberculosezorg uitvoeren. Een onderzoek<br />

kan zo gemakkelijk en laagdrempelig worden uitgevoerd. Zowel als voorzorg, als bij uitbraken.<br />

Het aantal jongeren met overgewicht blijft toenemen<br />

Ongeveer 1.700 kinderen hebben begeleiding gekregen om af te vallen. Ook hebben we campagne<br />

gevoerd en lespakketten uitgedeeld.<br />

Steeds meer suïcidale jongeren geholpen<br />

Het project Suïcide Nazorg (SuNa) is een succes. 114 jongeren spraken in <strong>2008</strong> al met SuNa of zijn<br />

door hen intensief gevolgd.<br />

Ambulancezorg op hoog niveau<br />

De Inspectie voor de Gezondheidszorg geeft de ambulancedienst van de gemeente een dikke<br />

voldoende.<br />

Sociaal-medische advisering neemt toe<br />

De GGD adviseerde in <strong>2008</strong> ruim 25% meer over bijvoorbeeld arbeidsgeschiktheid,<br />

woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen.<br />

17. Verkeer<br />

<strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> wordt steeds fietsvriendelijker<br />

Met de fiets van Leidschendam naar <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> gaat nu een stuk sneller door de nieuwe fietstunnel<br />

bij de IJsclubweg. Op twaalf andere plaatsen hebben we ook fietsprojecten voltooid. En in <strong>2008</strong><br />

konden mensen een gratis fietsbeugel bij hun portiekwoning aanvragen. De bouw van een<br />

fietsverbinding tussen de Spoorsingel en station Ypenburg is vertraagd. Dit geldt ook voor de<br />

fietspaden Singel en Carnegielaan.<br />

<strong>Samenvatting</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> | 15


Randstadrail vervoert meer mensen dan verwacht<br />

In <strong>2008</strong> vervoerde Randstadrail meer mensen dan verwacht. En ondanks ICT-problemen reed er<br />

vanaf oktober iedere 2,5 minuut een trein. Daarmee hebben we onze doelstelling gehaald.<br />

Knoop doorgehakt over Trekvliettracé<br />

Dit jaar besloten <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> en het Rijk dat het Trekvliettracé er komt. Deze autoweg verbindt in<br />

2016 knooppunt Ypenburg met de Binckhorst. Hiermee ontlasten we het verkeer op de A4 en de<br />

A12. De Hubertustunnel is in oktober al geopend. De opening zorgde meteen voor betere<br />

doorstroming in de noordkant van de stad.<br />

Eerste schoolzone gerealiseerd<br />

Bij de Theresiaschool hebben we de eerste ‘schoolzone’ aangelegd. Uiteindelijk willen we de wegen<br />

rond alle scholen in <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> er hetzelfde uit laten zien. Hiermee vergroten we de veiligheid van de<br />

scholieren.<br />

Betaald parkeren nu ook in woonwijken<br />

Vanaf oktober startten we met de invoer van betaald parkeren in tien woonwijken. Hiermee willen<br />

we de parkeerdruk verminderen en het woonplezier verhogen. In september 2009 is het project<br />

klaar.<br />

18. Wonen<br />

Verenigingen van Eigenaren (VvE) blij met speciale balie<br />

De toenmalige Minister Vogelaar opende in april de VvE-Balie. Hier kunnen mensen terecht voor<br />

allerlei zaken. Bijvoorbeeld over het oprichten van een VvE, een subsidieaanvraag of hulp bij<br />

conflicten. De balie is een succes. Veel mensen maakten er al gebruik van.<br />

Grote wooncontrole in Laak<br />

We hebben heel Laak gecontroleerd op onrechtmatige bewoning. Meer dan de helft hebben we<br />

fysiek bezocht. Bij de overige huizen deden we een digitale controle. In bijna 10 procent van de<br />

huizen was iets niet in de haak. Deze huizen werden bijvoorbeeld onderverhuurd. Ook kwamen we<br />

200 hennepplantages tegen, ook buiten Laak.<br />

19. Stedelijke ontwikkeling, Binnenstad en Binckhorst<br />

Masterplannen krijgen steeds meer vorm<br />

De masterplannen Binckhorst en Erasmusveld-Leywegzone zijn klaar en goedgekeurd. Voor Knoop<br />

Moerwijk en Scheveningen Kust zijn we al een heel eind op weg. Bewoners hebben hun bijdrage aan<br />

de plannen geleverd in een samenspraaktraject. Met de masterplannen geeft de gemeente aan hoe de<br />

gebieden er in 2020 uitzien.<br />

Verbouwing <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> Centraal verder voorbereid<br />

In <strong>2008</strong> maakten we veel afspraken met ontwikkelaars over de bouw van <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> Nieuw Centraal.<br />

Ook startten we met het bouwrijp maken van het Koningin Julianaplein.<br />

En we hebben knopen doorgehakt over de startplaats van het <strong>Haag</strong>s Startstation Erasmuslijn.<br />

16 | <strong>Samenvatting</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong>


Herinrichting petroleumhaven en Laakhavens-West gestart<br />

Op verschillende plekken in de Petroleumhaven zijn we begonnen met bouwen. Een<br />

bedrijvencomplex in de Spoorstrook is al klaar. De Rac-hallen zijn opgeknapt en geschikt gemaakt<br />

voor zowel culturele evenementen als kantoorruimte.<br />

Meer dan 10.000 woningen opgeleverd in Leidscheveen en Ypenburg<br />

Eind oktober waren er zo’n 8.700 woningen klaar in ons deel van Ypenburg. In de wijken Lanen en<br />

Velden in Leidscheveen zijn ook veel woningen en voorzieningen opgeleverd. De meeste<br />

vergunningen voor De Dijken zijn verleend en we zijn ook daar gestart met de bouw.<br />

20. Milieu<br />

Actieplan luchtkwaliteit<br />

In april <strong>2008</strong> is het actieplan luchtkwaliteit vastgesteld. In dat kader krijgen eigenaren van auto’s die<br />

hun oude auto voor sloop aanbieden een slooppremie. Daarnaast is de milieuzone ingevoerd,<br />

waardoor het aantal vervuilende vrachtwagens in de binnenstad is gedaald van 40% naar 15%. Het<br />

actieplan voorziet ook in het subsidieren van roetfilters, waar niet veel gebruik van wordt gemaakt.<br />

<strong>Gemeente</strong> investeert in klimaat en duurzame energie<br />

In 2010 willen we dat gemeentelijke organisatie CO2-neutraal is door energiebesparing, duurzame<br />

opwekking en compensatie. Om dat te bereiken hebben we alle gebouwen onderzocht op<br />

energieverbruik.<br />

Daarnaast verleenden we subsidie aan verschillende energieprojecten, zoals aardwarmte,<br />

stadswindmolens en woningisolatie. Met het project aardwarmte kunnen ongeveer 4.000 woningen<br />

voorzien worden van duurzame energie.<br />

Regenwater komt niet altijd meer in het riool terecht<br />

Op verschillende plaatsen laten we regenwater nu direct in het grondwater terechtkomen. Op deze<br />

manier gaat het regenwater niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie en blijft het schone water in<br />

de wijk waar het viel.<br />

21. Internationale zaken, promotie en communicatie<br />

<strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> gekozen tot nieuwe voorzitter van Eurocities<br />

Dit jaar werd in <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> de jaarvergadering van Eurocities gehouden. Dit is een<br />

samenwerkingsverband van grote steden in Europa. Het congres was een groot succes. We zijn<br />

gekozen tot voorzitter voor de komende twee jaar.<br />

Internationale bekendheid van de stad verder versterkt<br />

Dit jaar hebben we hard gewerkt om ons te profileren als ‘Stad van recht en vrede’. Zo investeerden<br />

we 5 miljoen euro in het Legal Heritage Center, een archief van de tribunalen in de stad. Ook<br />

werkten we hard om internationale organisaties naar de stad te krijgen. En we versterkten onze<br />

samenwerking met onze partnersteden Warschau en Juigalpa.<br />

<strong>Samenvatting</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> | 17


Nulmeting<br />

Realisatie<br />

2007<br />

Begroting<br />

<strong>2008</strong><br />

Topindicatoren<br />

Programma Nr Topindicatoren Realisatie<br />

<strong>2008</strong><br />

4 Openbare orde en 1 Beoordeling gevoel van onveiligheid in eigen stadsdeel en <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> als geheel<br />

Veiligheid<br />

- percentage dat zich wel eens onveilig voelt 27,4% 27% 27,9% 46,4%<br />

- percentage dat zich vaak onveilig voelt 5,8% 4,5% 4,6% 9,1%<br />

2 Politiecijfers over opgenomen aangiften 42.189 39.000 41.931 54.605<br />

18 Jeugdcriminaliteit: aantal 12 t/m 24-jarige <strong>Haag</strong>se verdachten 3.544 3.700 3.819 2.802<br />

5 Cultuur<br />

3 Aantal cultuurvoorzieningen in de stad naar type 67 66 66 66<br />

(6, 7 en 8 zijn<br />

- Kunstzinnige vorming 1 1 1 1<br />

vervallen)<br />

- Beeldende Kunst en vormgeving 6 6 6 6<br />

- Accommodaties 16 15 15 15<br />

- Muziek 10 10 10 10<br />

- Toneel en dans 10 10 10 10<br />

- Film, video en letterkunde 7 7 7 7<br />

- Amateurkunst 4 4 4 4<br />

- Musea 9 9 9 9<br />

- Overige kunst 4 4 4 4<br />

4 Percentage inwoners dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 culturele voorziening heeft 58% 67% 56% 66%<br />

bezocht<br />

5 Oordeel bezoeker over aanbod cultuurvoorzieningen (uitgedrukt in de schaal van 1 – 10) 7,4 7,4 7,2 7,4<br />

6 Onderwijs 16 Onderwijs: aantal jongeren van 12 – 23 jaar zonder startkwalificatie 3.145 4.370 4.400 5.394<br />

7 Burgerschap 9 Participatiegraad: percentage Hagenaars dat vrijwilligerswerk doet 19% 23% 19% 21%<br />

18 | <strong>Samenvatting</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong>


Programma Nr Topindicatoren Realisatie Begroting Realisatie Nulmeting<br />

<strong>2008</strong> <strong>2008</strong> 2007<br />

8 Werk en Inkomen 10 Verhouding tussen werkzame en werkloze beroepsbevolking<br />

- percentage werkloze beroepsbevolking t.o.v. totale beroepsbevolking 4,2% 5,8% 6,83%<br />

- verhouding werkloze en werkzame beroepsbevolking 1:23,7 1:16 1:15<br />

11 Bijstandsvolume als percentage van de huishoudens in <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> 8,3% 10,7% 11,2% 11,2%<br />

12 In- en uitstroom uit bijstand (percentage)<br />

- Instroom 24% 24% 25% 25%<br />

- Uitstroom 27% 36% 35% 35%<br />

13 In- en uitstroom uit gesubsidieerde arbeid (percentage)<br />

- Instroom 27,7% 39,9% 22,4%<br />

- Uitstroom 32,6% 22,7% 22,7%<br />

17 Jeugdwerkloosheid: percentage werkzoekende, werkloze jongeren (16 t/m 24 jaar) 4,9% 11,5% 6,3% 11,6%<br />

9 Armoedebestrijding 14 Percentage huishoudens met een inkomen tot 105% van het minimum 14,7% 15,7% 15,9% 15,9%<br />

15 Percentage minima dat gebruik maakt van voorziening bijzondere bijstand (bereik) 49,7% 66% 58% 58%<br />

11 Leefbaarheid 19 Oordeel inwoners over woonomgeving 7,0 7,0 6,9<br />

20 Schoonheidsgraad van de stad: niveauverdeling beeldbestek vegen<br />

- <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> totaal 4 4 4<br />

- Binnenstad (kernwinkelgebied) 5 5 5<br />

- Boulevard Scheveningen en Koekamp 5 5 5<br />

- Grotiusplaats 5 5 5<br />

12 Economie 21 Ontwikkeling BBP van (de regio) <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> n.n.b. 1 €13,500<br />

€13,262<br />

mld<br />

mld<br />

22 Waardering ondernemingsklimaat <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> door ondernemers n.n.b. 1 6,5 6,5<br />

14 Maatschappelijke 23 % cliënten dat tevreden is over het functioneren van het WMO-loket n.n.b.<br />

ondersteuning<br />

2 81% 71% 71%<br />

24 Aantal mensen met beperking dat zelfstandig woont afgezet tegen het aantal mensen dat<br />

Geen meting in <strong>2008</strong> 27.797/ 27.797/<br />

intramuraal woont<br />

6.056 6.056<br />

25 Aantal dak- en thuislozen met trajectplannen afgezet tegen totaal aantal dak- en thuislozen 1000/2000 1300/2000 582/2000 300/2000<br />

<strong>Samenvatting</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> | 19


Programma Nr Topindicatoren Realisatie Begroting Realisatie Nulmeting<br />

<strong>2008</strong> <strong>2008</strong> 2007<br />

17 Verkeer 26 Ritvervoerwijze verplaatsingen binnen <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong>, <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> uit en <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> in<br />

n.n.b. 3<br />

- Auto 37%<br />

- Openbaar vervoer 16%<br />

- (brom)Fiets 16%<br />

- Lopen 30%<br />

27 Aantal verkeersdoden en gewonden<br />

- Ziekenhuisgewonden 180 171 141 148<br />

- Verkeersdoden 7 12 10 9<br />

28 Objectieve bereikbaarheid: reistijdenmatrix van verkeersstromen Geen gegevens beschikbaar in <strong>2008</strong><br />

18 Wonen 29 Volume zoektijd woningzoekenden: aantal woningzoekenden*gemiddelde zoektijd nieuwe Geen gegevens b 37% eschikbaar in <strong>2008</strong><br />

woning<br />

3<br />

30 Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen 2.451 3.800 2.372 2.471<br />

- waarvan % sociale woningen n.n.b. 5 30% 32% 12%<br />

31 Aantal scheefwoners 9 Geen meting in <strong>2008</strong><br />

20 Milieu 32 Aantal bewoners dat woont langs wegvakken waarin normen PM10 en NO2 voor de<br />

luchtverontreiniging overtreden worden<br />

33 % CO2 neutraliteit van de stad (uitstoot en opname) Geen gegevens beschikbaar in <strong>2008</strong><br />

34 Het aantal woningen dat boven de wettelijke voorkeursgrenswaarde en maximaal toelaatbare<br />

20 | <strong>Samenvatting</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong><br />

geluidsnorm uitgaat ten gevolge van het wegverkeer<br />

35 Aantal instellingen in het cluster vrede-recht 77 75 72 71<br />

36 Aantal internationale congressen n.n.b. 165 169 162<br />

Aantal congresdeelnemersdagen n.n.b. 112.000 130.896 110.817<br />

37 Aantal toeristen:<br />

- hotelgasten uit het buitenland n.n.b. 6 269.000 264.000 264.000<br />

- aantal hotelovernachtingen van buitenlandse gasten n.n.b. 6 570.000 560.200 560.200<br />

21 I nternationale<br />

zaken, Promotie<br />

en Communicatie


1 Ecorys maakt in juli 2009 de realisatiecijfers <strong>2008</strong> bekend.<br />

2 Realisatie <strong>2008</strong> is begin mei 2009 bekend.<br />

3 Aangegeven kan worden de gemiddelde doorstroomsnelheid op de hoofdstructuur auto en openbaar vervoer met een betrouwbaarheidspercentage. In 95% van de gevallen wordt<br />

op de ring een gemiddelde snelheid van 40 kilometer per uur gehaald. De snelheid is nog niet hard gemaakt en kan nog wijzigen naar bijvoorbeeld 35 kilometer per uur of 45<br />

kilometer per uur. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de snelheid hard gemaakt is. In mei 2009 wordt de definitieve snelheid verwacht.<br />

4 Het aandeel sociale woningen is pas na accountantsverklaring sociale verhuurders bekend.<br />

5 De gegevens van de sociale verhuurders <strong>Haag</strong>landen (SVH) worden op dit moment geanalyseerd. Hierdoor kan de berekening nog niet worden opgenomen.<br />

6 Het CBS stelt de gegevens pas in de loop van 2009 beschikbaar.<br />

<strong>Samenvatting</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong> | 21


Colofon<br />

Uitgave<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong><br />

Bestuursdienst<br />

Directie Financiën<br />

Bezoekadres<br />

Spui 70, <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong><br />

Postadres<br />

Postbus 12600<br />

2500 DJ <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong><br />

E-mail: financiën@bsd.denhaag.nl<br />

Ontwerp<br />

Teresa Jonkman (bNO)<br />

Fotografie<br />

D. van Keulen<br />

C.E.A. Macknack<br />

D. Hoogduin<br />

V.J. Hillen<br />

L. Bos<br />

H.J. Scholten<br />

Productie<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Den</strong> <strong>Haag</strong><br />

Intern Dienstencentrum<br />

April 2009


m<br />

e<br />

e<br />

m<br />

e<br />

e<br />

m<br />

e

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!