06.09.2013 Views

Jaarverslag site 2010 - De Kwikkert

Jaarverslag site 2010 - De Kwikkert

Jaarverslag site 2010 - De Kwikkert

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

12½ jarig<br />

Jeu de Boules<br />

Jubileum<br />

Verslagen erslagen erslagen van: van:<br />

van:<br />

*Leny Koninklijk<br />

onderscheiden als<br />

Lid in de orde van<br />

Oranje Nassau!<br />

*<strong>De</strong> Jeu de Boules<br />

competitie.<br />

*Het Zomerfeest<br />

door Noor!<br />

*Wandelweekend<br />

*En nog veel meer.<br />

Na Na een een voorzitterschap voorzitterschap van<br />

van<br />

10 10 jaar jaar jaar namen we afscheid<br />

van van van Jac Jac als als voorzitt voorzitter. voorzitt er.<br />

Eward Eward heeft heeft de voorzitters-<br />

hamer hamer hamer over overgenomen.<br />

over over genomen.<br />

En En llater<br />

l ater nnam<br />

n<br />

am Henni Henni een<br />

een<br />

bestuursfunctie bestuursfunctie op op zich.<br />

zich.<br />

Op pagina 5 staan de uitnodiging en de agenda voor de Algemene Leden Vergadering


Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> Jaargang 19<br />

INHOUDSOPGAVE<br />

INHOUDSOPGAVE.........................................................................................................................1<br />

VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER......................................................................................2<br />

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING JANUARI <strong>2010</strong>...............................................3<br />

UITNODIGING EN AGENDA ALG. LEDEN VERGADERING 7 JAN 2011 .................................5<br />

JAARVERSLAG SECRETARIS ........................................................................................................6<br />

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER ............................................................................................7<br />

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING.............................................................................................8<br />

ROB IS OVERLEDEN......................................................................................................................9<br />

LIEF EN LEED BINNEN DE KWIKKERT....................................................................................10<br />

HET ZOMERFEEST VERSLAG DOOR NOOR ............................................................................11<br />

JEU DE BOULES OPENINGSTOERNOOI ..................................................................................13<br />

JEU DE BOULES COMPETITIE ..................................................................................................14<br />

WANDELWEEKEND VAN 29 TOT 31 OKTOBER.......................................................................17<br />

DE KWIKKERT IN HET DIGITALE TIJDPERK ..........................................................................20<br />

SPONSOREN VAN “DE KWIKKERT” .........................................................................................21<br />

HET LEDENBESTAND .................................................................................................................22<br />

****************************************************************<br />

Dit jaarverslag is mede tot stand gekomen dankzij iedereen die kopij heeft ingeleverd.<br />

Allen hartelijk dank hiervoor.<br />

****************************************************************<br />

Samenstelling en redactie.................................................................................................................Piet<br />

Eindredactie .........................................................................................................diverse bestuursleden<br />

Printen en inbinden ..........................................................................................................................Piet<br />

Kopieerwerk..............................................................................................................Raster 40, Drunen<br />

****************************************************************<br />

Contactinformatie:<br />

Secretariaat......................................................................................... ................ henni@dekwikkert.nl<br />

Lief & Leed meldpunt........................................................................ .................. leny@dekwikkert.nl<br />

Voorzitter ........................................................................................... ............... eward@dekwikkert.nl<br />

Penningmeester .................................................................................. ................... piet@dekwikkert.nl<br />

Web<strong>site</strong>............................................................................................... ................... www.dekwikkert.nl<br />

Email adres algemeen ........................................................................ ...................info@dekwikkert.nl<br />

****************************************************************<br />

Verslagen van evenementen en overige kopij, bestemd voor het jaarverslag, kunt u meteen na het<br />

evenement mailen naar de redactie. Het emailadres is piet@dekwikkert.nl Het mag natuurlijk ook<br />

op diskette, CD, USB-stick of op papier ingeleverd worden. Maar a.u.b. in alle gevallen vóór<br />

1 december, want dat is de deadline.<br />

Om in 2011 weer zulke schitterende evenementen te kunnen organiseren verwachten wij de<br />

contributie van €35,- in januari 2011 op het rekeningnummer van “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>.<br />

(Voor alleenstaanden bedraagt de jaarlijkse contributie €17,50)<br />

<strong>De</strong> rekeninggegevens zijn op de vragen bij Piet, de Penningmeester.<br />

****************************************************************<br />

Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”<br />

1


Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> Jaargang 19<br />

VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER<br />

Beste mensen,<br />

Dit is mijn eerste voorwoord als voorzitter van <strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>.<br />

Tijdens de ALV afgelopen januari heb ik namelijk de hamer overgenomen van Jac, die lange tijd<br />

het voorzitterschap op een prima wijze heeft vervuld. Aangezien wij zelf in 2002 in de wijk<br />

kwamen, weet ik niet beter dan dat Jac het ‘opperhoofd’ was van <strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>, en dat hij samen<br />

met een paar geweldig betrokken bestuursleden in staat bleek om een heel fijne buurtvereniging<br />

draaiende te houden. Dat is iets wat destijds direct opviel. In de wijk hangt een goede sfeer, en de<br />

mensen zijn onderling, op een prettige manier, heel betrokken. Mensen die later in de wijk zijn<br />

komen wonen, beamen dat ook. <strong>De</strong>ze goede sfeer geeft het bestuur dan ook veel energie om<br />

activiteiten te organiseren, wetende dat dit in de wijk ook wordt gewaardeerd.<br />

Wel merken we dat de wijk zich in een andere ‘levensfase’ bevindt dan in de periode dat <strong>De</strong><br />

<strong>Kwikkert</strong> is ontstaan: een nieuwe buurt met vele nieuwe gezichten nodigt natuurlijk extra uit om<br />

gezamenlijk activiteiten te organiseren. Die geven de gelegenheid om de mensen achter al die<br />

pasgeverfde voordeuren wat beter te leren kennen. Ook is de jongste generatie wat minder<br />

vertegenwoordigd dan voorheen, waarmee vanzelfsprekend sommige activiteiten van het<br />

programma verdwijnen. Maar houd je niet in: als er onder de volwassenen behoefte blijkt aan<br />

bijvoorbeeld het beschilderen van paaseieren, laat het ons dan weten, dan zullen we met alle plezier<br />

de verfmolentjes tevoorschijn halen. Zonder gekheid: we passen het programma aan naar de<br />

behoeften en de belangstelling, en hopen jullie daarmee ook de komende jaren een mooi<br />

programma te kunnen blijven bieden. Dit kan alleen met voldoende ondersteuning uit de wijk. We<br />

zijn dan ook blij dat we voor de lege bestuursstoel al een kandidaat gevonden hebben. Het vullen<br />

van de commissies levert zelden een probleem op. Daarnaast hopen we dat we ook op de leden van<br />

<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong> kunnen rekenen als het gaat om deelname en een helpende hand bij de <strong>Kwikkert</strong>activiteiten.<br />

<strong>De</strong> genoemde onderlinge betrokkenheid bewijst zich op vele manieren en op verschillende<br />

momenten. In de afgelopen periode hebben we moeten constateren dat een aantal buurtgenoten met<br />

stevige gezondheidsproblemen te maken heeft gekregen. We hebben in juni zelfs afscheid moeten<br />

nemen van Rob, die al gedurende een aantal jaren zijn gezondheid achteruit zag gaan. Voor Carla<br />

een enorm verlies, en ook voor <strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>. Ook dan blijkt de warmte van de buurt. Ik wil een<br />

groot compliment geven aan de mensen die Rob en Carla in<br />

die zware periode hebben ondersteund.<br />

Gelukkig kent de wijk ook andere ervaringen.<br />

Buurtvereniging <strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong> heeft het afgelopen jaar te<br />

maken gehad met geweldige momenten, zoals:<br />

• Het zeer geslaagde zomerfeest.<br />

• <strong>De</strong> eveneens zeer geslaagde voetbal(kijk)middag de dag<br />

erna. Daarbij kwamen de tent, het grote scherm, en niet<br />

te vergeten de BBQ en de tap nog eens goed van pas!<br />

• <strong>De</strong> verrassingsaanval op Leny, die als blijk van<br />

waardering voor haar verdiensten werd gedecoreerd door de burgemeester.<br />

• <strong>De</strong> Jeu de Boulescompetitie, die een heel belangrijke sportieve, maar bovenal sociale functie<br />

heeft in de wijk. Dit jaar werd zelfs het 12½-jarig Kwakkert-jubileum gevierd!<br />

Al deze activiteiten zijn weer op een geweldige manier opgetekend, en dit heeft het <strong>Kwikkert</strong>-<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> opgeleverd. Met trots én met een groot compliment aan alle auteurs, en Piet als<br />

hoofdredacteur, bieden wij jullie dit <strong>Jaarverslag</strong> namens het bestuur graag aan.<br />

Ik wil jullie namens het bestuur allemaal fijne feestdagen toewensen,<br />

en een gelukkig en gezond 2011. Veel leesplezier!<br />

Eward<br />

Voorzitter buurtvereniging <strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong><br />

Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”<br />

2


Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> Jaargang 19<br />

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING JANUARI <strong>2010</strong><br />

Aanwezig: Jac en Toos, Marijke en Piet, Leny, Riet, Annette, Henni en Jan, Jan en Frida, Jaap en<br />

Nel, Jopie, Loek en José, Frits, Jan en Ria, Annemiek en Eward.<br />

1. Opening<br />

<strong>De</strong> voorzitter opent de vergadering om 20:10 uur.<br />

<strong>De</strong> voorzitter heet iedereen welkom en wenst allen een goed <strong>2010</strong> toe.<br />

<strong>De</strong> voorzitter vraagt of er nog agendapunten toegevoegd dienen te worden. Dit is niet het geval<br />

daarmee wordt de agenda vastgesteld.<br />

2. Mededelingen en ingekomen stukken<br />

Afmeldingen voor de vergadering zijn ontvangen van:<br />

Ilja, Heleen, Carla en Rob, Dorine en John en Geert.<br />

Ingekomen stukken; een brief met donatie van Jan en Frieda die het bestuur en de vereniging<br />

bedanken voor het afgelopen jaar.<br />

Een brief van de gemeente waarin staat, dat bekeken wordt of de bomen bij het jeu de boules veld<br />

heraangeplant kunnen worden.<br />

Mededelingen; <strong>De</strong> zoutcontainers in onze buurt zijn afgesloten met een slot, dit om oneigenlijk<br />

gebruik te voorkomen. <strong>De</strong> sleutel kan opgehaald worden bij de bestuursleden om in de straat te<br />

kunnen strooien. Er dient zuinig met het strooizout omgegaan te worden.<br />

Jaap en Nel schenken vanavond het gebak, omdat zij vorig jaar 40 jaar getrouwd waren. Ook Jac en<br />

Toos waren 40 jaar getrouwd, zij geven vanavond een rondje. Ten slotte is Eward jarig geweest,<br />

ook hij biedt een rondje aan.<br />

Jac heeft de film die tijdens een buurtfeest, 10 jaar geleden, is gemaakt teruggebracht tot 30<br />

minuten. <strong>De</strong> film zal getoond worden. <strong>De</strong> film kan gekocht worden voor € 5,- bij Piet. <strong>De</strong> opbrengst<br />

komt geheel ten goede aan de kas van “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”.<br />

3. Notulen algemene ledenvergadering 2009<br />

<strong>De</strong> notulen van de algemene ledenvergadering van 2009 worden door de vergadering akkoord<br />

bevonden, met applaus voor de notulist en dank voor Piet voor het jaarverslag 2009.<br />

4. Terugblik activiteiten 2009, planning zomerfeest <strong>2010</strong><br />

<strong>De</strong> activiteiten die in 2009 hebben plaatsgevonden zijn terug te lezen in het jaarverslag, welke<br />

iedereen heeft ontvangen. Verdere toelichting hierop is dus niet noodzakelijk.<br />

Het bezoek aan de kamelenboerderij was een groot succes. Maar ook de zeskamp en het tweede<br />

speeltoestel wat werd geplaatst waren hoogtepunten in 2009.<br />

Besloten wordt het zomerfeest op 10 juli te houden.<br />

Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”<br />

3


Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> Jaargang 19<br />

5. Verklaring Kascontrole commissie<br />

<strong>De</strong> kascontrole commissie werd dit jaar gevormd door Annette en Jan L. Zij hebben de kas van de<br />

vereniging gecontroleerd en akkoord bevonden. Jan bedankt de penningmeester namens de<br />

buurtvereniging voor het duidelijk en zorgvuldig bijhouden van de kas. <strong>De</strong> complimenten voor Piet<br />

waarna applaus volgt. Ook de voorzitter bedankt de penningmeester en verleent hem decharge.<br />

6. Financiën 2009 en begroting <strong>2010</strong><br />

<strong>De</strong> penningmeester geeft een korte toelichting op de financiën van 2009. Het was een gunstig jaar<br />

door de relatief lage kosten en de hoge verdiensten door het verhuren van de Sint en Pietpakken.<br />

Riet wordt bedankt voor het netjes houden van de pakken.<br />

7. Benoeming commissies<br />

Kascontrolecommissie<br />

<strong>De</strong>ze commissie werkt met een roulerend systeem. Aftredend binnen deze commissie is Annette.<br />

Frits stelt zich beschikbaar. Jan L en Loek nemen dit jaar de controle waar en Frits is reserve.<br />

Evenementencommissie<br />

Er zijn geen wijzigingen binnen de evenementencommissie.<br />

8. Opvolging voorzitter<br />

Er is een aantal mensen in de buurt benaderd om Jac op te volgen. Daarnaast is er een algemene<br />

brief in de buurt verzonden. Uit deze acties is geen nieuwe voorzitter voort gekomen.<br />

Er wordt een laatste oproep gedaan tijdens de vergadering, ook daar komt geen kandidaat naar<br />

voren. Jac geeft aan dat er niet perse een nieuwe voorzitter gevonden hoeft te worden, het mag ook<br />

een bestuurslid zijn. <strong>De</strong> voorzittershamer wordt doorgegeven aan Eward. <strong>De</strong> zoektocht voor een<br />

nieuw bestuurslid zal worden voortgezet.<br />

9. Rondvraag<br />

Annette geeft aan dat we niet in de gemeentegids zijn opgenomen. Het bestuur geeft aan dat dit<br />

correct is en dat er reeds actie op is ondernomen.<br />

Jan L wil iedereen bedanken voor de steun tijdens zijn ziekte.<br />

Jan en Ria geven aan zich erg thuis te voelen in de buurt.<br />

10. Sluiting<br />

Om 21.05 uur wordt de vergadering gesloten met de mededeling dat de leden in januari de<br />

evenementenkalender voor dit jaar zullen ontvangen. Waarna onder het genot van een hapje en<br />

drankje met iedereen kan worden bijgepraat.<br />

Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”<br />

4


Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> Jaargang 19<br />

UITNODIGING EN AGENDA ALG. LEDEN VERGADERING 7 JAN 2011<br />

Het bestuur van uw buurtvereniging nodigt u uit om op vrijdag 7 januari de Algemene<br />

Ledenvergadering bij te wonen. <strong>De</strong> vergadering wordt om 20:00 uur gehouden in “<strong>De</strong> Korf”.<br />

Indien het vereiste aantal stemgerechtigde leden voor het nemen van een geldig besluit niet<br />

aanwezig is, zal de vergadering gesloten worden. Direct daarna zal een nieuwe vergadering<br />

uitgeroepen worden met dezelfde genoemde agenda en aansluitend plaatsvinden.<br />

<strong>De</strong>ze tweede vergadering kan alsdan geldige besluiten nemen, ongeacht het aantal aanwezige<br />

stemgerechtigde leden.<br />

<strong>De</strong> zittingstermijn van een bestuurslid is drie jaar. <strong>De</strong> bestuursleden die dit jaar aan het einde van<br />

hun zittingstermijn komen zijn, Leny en Annemiek. Leny kiest ervoor om nog een termijn van drie<br />

jaar in het bestuur te functioneren en we hopen dat er daarna nog vele zullen volgen.<br />

Annemiek beheerde het secretariaat vanaf 2006 en kiest er nu voor om het stokje door te geven.<br />

Henni zal haar in de functie van secretaris opvolgen. Inmiddels hebben we Carla bereid gevonden<br />

om met goedkeuring van de ALV, de functie ‘Algemeen’ over te nemen en zo de termijn van Henni<br />

vol te maken. Henni had nog één jaar te gaan op haar functie. Daarna volgen er ook voor Carla<br />

termijnen van drie jaar. <strong>De</strong> huidige bezetting is hieronder nog eens in een tabel verwerkt.<br />

Rooster zittingstermijnen bestuursleden<br />

Functie Vanaf Naam Zittingstermijn Bestuurslid vanaf<br />

Voorzitter 1-1-<strong>2010</strong> Eward <strong>2010</strong> t/m 2012 1-1-2005<br />

Secretaris 1-1-2006 Annemiek 2009 t/m <strong>2010</strong> 1-1-2006<br />

Secretaris 1-1-2011 Henni 2011 t/m 2013 1-1-<strong>2010</strong><br />

Penningmeester 1-1-1999 Piet 2009 t/m 2011 1-1-1996<br />

Lief en Leed 1-1-2003 Leny 2011 t/m 2013 1-1-2003<br />

Algemeen 1-1-<strong>2010</strong> Carla 2011 t/m 2011 1-1-2011<br />

Pauze<br />

Agenda Agenda Algemene Algemene Ledenvergadering Ledenvergadering 77<br />

7<br />

januari 201 2011 201<br />

1. Opening<br />

2. Mededelingen en ingekomen stukken<br />

3. Notulen Algemene Ledenvergadering <strong>2010</strong><br />

4. Terugblik activiteiten <strong>2010</strong>. Het zomerfeest is in 2011 op 2 juli<br />

5. Verklaring kascontrole commissie<br />

6. Financiën <strong>2010</strong> en begroting 2011<br />

7. Benoeming commissies<br />

8. Opvolging Annemiek<br />

9. Rondvraag<br />

Annemiek<br />

Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”<br />

Aansluitend aan<br />

de vergadering is er ge-<br />

legenheid om bij te kletsen<br />

onder het genot van een hapje<br />

en een drankje. Zoals gewoonlijk<br />

op kosten van “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”, totdat<br />

het budget voor deze avond is verbruikt.<br />

5


Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> Jaargang 19<br />

JAARVERSLAG SECRETARIS<br />

Ledenbestand op 31 december <strong>2010</strong> : 30 leden / 69 personen<br />

Bestaande uit : 2 leden van verdienste<br />

: 3 begunstigers<br />

: 25 gewone leden waaronder 8 alleenstaanden<br />

: 2 van de 8 alleenstaanden zijn slapende leden<br />

Mutaties in het ledenbestand<br />

William en Monique (Olvs 17) hebben hun lidmaatschap opgezegd.<br />

Miranda is gaan samenwonen met Onno.<br />

Rob is overleden.<br />

Bestuur<br />

Het bestuur bestond dit jaar uit : Eward Voorzitter<br />

: Annemiek Secretaris<br />

: Piet Penningmeester<br />

: Leny Lief en Leed<br />

: Henni Algemeen ondersteunend<br />

Commissies<br />

Leden evenementencommissie : Piet namens het bestuur<br />

: Henni namens het bestuur<br />

: Toos<br />

: Marijke<br />

: Riet<br />

: Linda<br />

Leden kascontrolecommissie : Annette aftredend<br />

: Jan in functie<br />

: Loek in functie<br />

: Frits reserve<br />

Bestuursvergaderingen<br />

Het bestuur is in <strong>2010</strong> vier keer bijeen gekomen.<br />

In hoofdlijnen zijn de volgende onderwerpen besproken;<br />

26 januari <strong>2010</strong><br />

- Vaststellen data bestuursvergaderingen<br />

- Vaststellen data activiteiten<br />

18 mei <strong>2010</strong><br />

- Voorbereidingen voorjaarsactiviteit<br />

- Voorbereidingen Zomerfeest<br />

28 september <strong>2010</strong><br />

- Evaluatie zomerfeest<br />

- Evaluatie problemen rond voorjaarsactiviteit<br />

- 12½ jarig jubileum Jeu de boulesbaan /-competitie<br />

- Opvolging in het bestuur<br />

- Lief & leed<br />

23 November <strong>2010</strong><br />

- Voorbereiding Algemene Ledenvergadering<br />

- Financiën <strong>2010</strong> en begroting 2011<br />

- Opvolging in het bestuur<br />

Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”<br />

Secretaris, Annemiek<br />

6


Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> Jaargang 19<br />

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER<br />

FINANCIEEL OVERZICHT <strong>2010</strong> & BEGROTING 2011<br />

werkelijk begroting<br />

2009 <strong>2010</strong> <strong>2010</strong> <strong>2010</strong> <strong>2010</strong> 2011 2011 2011<br />

saldo begroot inkomsten uitgave saldo inkomsten uitgave saldo<br />

contributie 858 893 790 790 805 805<br />

inschrijfgeld 10 10 10 10<br />

sponsor 225 126 126<br />

donaties 150 385 385<br />

rente 157 35 66 66 65 65<br />

verhuur 244 105 473 473<br />

nieuwjaar ALV -160 -150 169 -169 150 -150<br />

JdB competitie -86 -200 209 -209 200 -200<br />

voorjaarsactiviteit -128 -200 88 -88 200 -200<br />

zomerfeest -455 -750 196 625 -429 200 800 -600<br />

lief en leed -149 -100 286 -286 200 -200<br />

aankoop/investering -75 38 -38<br />

administratie kosten -163 -175 171 -171 175 -175<br />

uit eigenvermogen 532 655 655<br />

Totaal in/uit/saldo 428 € - 2045 1586 459 1725 1725 € -<br />

kas 150 97<br />

ING-bank 109 121<br />

spaarrekening 2400 2900<br />

Totaal 2659 3118 2463<br />

Het saldo waar we <strong>2010</strong> mee afsluiten is in jaren niet zo<br />

hoog geweest. En toch hebben we niets speciaals ondernomen<br />

om dat voor elkaar te krijgen. <strong>De</strong> belangrijkste<br />

reden is wederom het enorme bedrag dat via verhuur<br />

binnen is gekomen. Vorig jaar was dat al veel, namelijk<br />

€ 244,- Dit jaar is dat bijna verdubbeld naar € 473,-<br />

Door het verhuren van onze zelfgemaakte spellen kwam<br />

er €133,- binnen. Dat is ook meer dan vorig jaar. Maar<br />

onderschat onze oude Sint niet, want die bracht dit jaar<br />

€ 340,- in het laatje. Nou moet gezegd worden dat hij<br />

jaarlijks een jaartje ouder wordt en hij zal het wel een<br />

keer gaan begeven. Er is al één potentiële huurder<br />

geweest die zijn haardos afkeurde en dus niet met ons in<br />

zee ging. Tijdens de bestuursvergadering in november is<br />

besloten om hem te blijven verhuren zolang het kan. En<br />

als zijn vacht te slecht wordt terwijl er nog steeds zoveel vraag naar is, dan kopen we een nieuwe.<br />

En dan zijn er nog de donaties van in totaal €385,- Want ook dit jaar is er fors gedoneerd door<br />

buurtgenoten. Er werd gedoneerd ter gelegenheid van een afscheid, van verjaardagen, van<br />

huwelijksjubilea en bij opening van het jeu de boules seizoen en bij de finale. <strong>De</strong> DVD die vorig<br />

jaar op de ALV werd vertoond en te koop werd aangeboden, is in totaal 6 keer verkocht. Ook deze<br />

inkomsten zijn als donatie genoteerd. PS: <strong>De</strong> DVD is nog steeds te koop!!<br />

<strong>De</strong> rekeninggegevens waarop in januari de jaarlijkse contributie gestort kan worden is op te vragen<br />

bij ondergetekende.<br />

Penningmeester, Piet<br />

Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”<br />

7


Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> Jaargang 19<br />

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING<br />

“Wees tot tien uur ’s morgens opgewekt, dan gaat de rest van de dag vanzelf”. (Elbert<br />

Hubbard)<br />

<strong>De</strong>ze spreuk stond op 29 april jl. op mijn spreukendagkalender. En deze dag begon<br />

opgewekt. Ik zou immers een dagje met Maria naar Zeeland gaan. Het weer werkte mee,<br />

volop zon. Maria bedacht de zoveelste smoes en zo was ik ineens in de feestelijke tuin van<br />

Mirjan en Geert. Familie, buren en vrienden zongen mij toe. Er werd gefilmd en foto’s<br />

gemaakt. Jac nam het woord en pas na negen zinnen van de toespraak begreep ik wat er<br />

ging gebeuren. Dat was even schrikken.<br />

Na het begroeten van alle gasten en een eerste drankje arriveerde burgemeester Willems. Hij<br />

speldde na een ongedwongen toespraakje de medaille op die bij de onderscheiding “Lid in<br />

de orde van Oranje Nassau” hoort. Tegen de kleinkinderen legde de burgemeester uit dat<br />

oma nu een diploma van de Koningin gekregen had.<br />

Het was één groot verrassingsfeest. Ik bedank de initiatiefnemer, Jac, mijn trotse familie,<br />

alle gasten en iedereen die eraan meewerkten om het zo super te maken. Dank voor jullie<br />

wensen, cadeaus en bloemen. Het feest ging nog dagenlang door, er was post, telefoon en<br />

mail.<br />

Ik heb genoten en nu ga ik gewoon door met het vrijwilligerswerk wat ik graag doe en mij<br />

veel voldoening schenkt.<br />

Leny<br />

Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”<br />

8


Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> Jaargang 19<br />

ROB IS OVERLEDEN<br />

Dit jaar is Rob in de leeftijd<br />

van 61 jaar overleden.<br />

Rob en Carla hebben vanaf<br />

het ontstaan van onze buurt<br />

op nummer 27 gewoond.<br />

Rob was een politieman.<br />

Maar in onze buurt kenden<br />

wij hem niet in uniform.<br />

Wel als een zachte man die<br />

voor iedereen klaarstond.<br />

Zolang onze buurtvereniging<br />

bestaat zijn zij lid van<br />

“<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” geweest.<br />

Met Carla was hij een<br />

trouwe deelnemer aan de<br />

buurtactiviteiten.<br />

Door zijn enorme humor<br />

was hij soms de gangmaker bij zo’n gebeurtenis.<br />

In februari 1992 werd hij slachtoffer van zinloos geweld. Na het carnaval vieren met Carla en<br />

vrienden werd hij in elkaar geslagen. Dit was het begin van veel zorg. Na zijn herstel pakte hij het<br />

politiewerk weer op. Na enkele jaren ging dat werk steeds moeilijker. Rob had moeite om zich te<br />

concentreren. Rob en Carla hebben ontelbare artsen geraadpleegd maar een duidelijke diagnose<br />

kwam er niet. In 2003 was Rob genoodzaakt te stoppen met zijn werk.<br />

Wij zagen Rob vaak in de buurt. Hij hield zijn tuintje bij en deed de boodschappen. Carla en Rob<br />

trokken er samen ook op uit. Rob genoot hiervan.<br />

Wat zijn gezondheid betreft leverde Rob van dag tot dag een beetje in. <strong>De</strong> ziekenhuisbezoeken gaan<br />

door en in 2008 wordt Alzheimer vastgesteld. Na een moeilijke tijd wordt Rob opgenomen in het<br />

verpleeghuis Eikendonk te Waalwijk. Hij heeft daar slechts drie weken gewoond. In de vroege<br />

morgen van 7 juni is Rob rustig overleden.<br />

Tot slot wil ik mijn respect en bewondering uitspreken voor de begeleiding en zorg die Carla al die<br />

jaren aan Rob gegeven heeft.<br />

Juni <strong>2010</strong>, LENY.<br />

Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”<br />

9


Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> Jaargang 19<br />

LIEF EN LEED BINNEN DE KWIKKERT<br />

Zoals ieder jaar schrijf ik ook nu een verslagje over het voorbije jaar.<br />

Voor onze buurt een heftig jaar wat zorgen en verdriet betreft. Op de eerste plaats het<br />

heengaan van Rob. Met Carla, Mandy, Sandra en familie mochten ook wij aanwezig zijn bij<br />

het laatste afscheid.<br />

In het begin van het jaar is een broer van John, vader van een jong gezin, overleden.<br />

Met lede ogen zagen wij Frieda en Jan uit onze buurt vertrekken. Zij zeggen ons nog steeds<br />

een beetje te missen en dat verzacht de pijn.<br />

Dit jaar waren er veel ernstig zieken. Sommige buren<br />

herstelden, voor anderen blijft het<br />

spannend. Dan zijn er mensen met een<br />

chronische aandoening. Mogen zij<br />

moed houden en kracht hebben om<br />

het leven te nemen zo het komt.<br />

Riet van O, 98 jaar, woont<br />

voorgoed in zorgcentrum<br />

Zandley in Drunen en Jo van<br />

V verblijft op Eikendonk.<br />

Natuurlijk zijn er ook<br />

feestelijkheden te<br />

melden. Heren die al<br />

vaak jarig waren, tellen nu<br />

85 en 80 jaar. Liefst drie<br />

mensen werden 65 en tot slot<br />

feliciteerden wij een 50 jarige.<br />

Twee echtparen vierden hun<br />

veertigjarige bruiloft.<br />

Naar de familie Chang ging een felicitatie<br />

om hen succes te wensen bij de heropening van hun vernieuwde zaak.<br />

Bijzonder blij zijn we met een nieuwe buur, Miranda, partner van Onno. Ik wens hen toe dat<br />

ik in mijn volgend verslag super nieuws kan melden.<br />

Opnieuw wil ik u vragen om lief en leed tips aan mij door te geven. Die hulp heb ik echt<br />

nodig om, namens u allen, aandacht aan bijzondere gebeurtenissen in onze buurt te geven.<br />

Tot slot wens ik u en allen die u lief zijn, Vredige Kerstdagen en een Voorspoedig 2011.<br />

LENY<br />

Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”<br />

10


Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> Jaargang 19<br />

HET ZOMERFEEST VERSLAG DOOR NOOR<br />

Wat was het een leuke dag! Zaterdag 10 juli was het grote zomerfeest.<br />

We hadden spellen, mooi weer, en vooral veel gezellige mensen!<br />

Spellen<br />

We kregen een fotopuzzel, tussen de eerste spellen<br />

moesten we die maken.<br />

Het eerste spel was een glazen toren bouwen. Ieder team<br />

kreeg een plattegrond van de toren en werd aan de bouw<br />

gezet!<br />

winnaars:team 1 met de tijd 00:5:00.<br />

Daarna moesten we ze (helaas, het waren zulke mooie torens!) weer<br />

omgooien. (een voor een, welke het eerst omviel was af.)<br />

Je moest dan steeds eentje eruit pakken.<br />

Winnaar:team 2 met de tijd 00:15:00.<br />

Het volgende spel was een spel, dat we allemaal wel kenden: het labyrint.<br />

Winnaar:team 3 met de tijd 00:01:42.<br />

Het volgende spel was de Siamese estafette.<br />

Daar moesten we:<br />

1.Een schoen strikken.<br />

2.Een spijker inslaan.<br />

3.Een bal overgooien.<br />

4.Lopen met een stok op je hand.<br />

5.Skiën.<br />

6.Een glas water drinken.<br />

winnaars:team 2 met de tijd<br />

00:3:08.<br />

Dan zeilballen.<br />

winnaars:team 1.<br />

Toen het natte spel sponsbroeken.<br />

winnaars:team 1.<br />

Tot slot sponzenbal,nog een nat<br />

spel.<br />

winnaars:team 1.<br />

grappig: na een tijdje begonnen de<br />

sportieve teams, team 1 + 2, het<br />

verliezende team, team 3, te<br />

helpen! Nu nog even de<br />

fotopuzzels.<br />

winnaars:team 1 + 2. Team 3 had één deel goed, het andere deel niet.<br />

Een applaus voor Eward voor het maken van de mooie fotopuzzels!!!<br />

kinderen<br />

Er was dit jaar weer geen springkussen i.v.m te weinig kinderen.<br />

Wel was er weer een keukentje, stoepkrijt en de (bier)glazenwasser!!!<br />

Ook was er, voor de nattigheid, een sproeier en het zwembad.<br />

Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”<br />

11


Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> Jaargang 19<br />

barbecue<br />

Dit jaar was er weer een barbecue.<br />

We hadden weer heerlijk eten!!!<br />

En we hebben de barbecue goed gebruikt! Ook de avond erna nog.<br />

avondspel<br />

Het avondspel was: Ren je rot!!!<br />

Meisjes tegen jongens. Jongens als tweede. <strong>De</strong> prijs was:allemaal zure lolly ’s met kauwgum.<br />

Halverwege het spel werd het heel slecht weer. We hebben in de tent door moeten gaan!<br />

Een leuke dag dus!!!<br />

Ik wil jullie nog iets vertellen over de voetbal wedstrijd N-S.<br />

<strong>De</strong> voetbal wedstrijd<br />

Een spannende dag, zal Nederland winnen van Spanje? Nederland was voor héél veel mensen de<br />

favoriet!!! <strong>De</strong> mensen, voor de octopus namelijk niet! Het werd 0-1 voor Spanje.<br />

Noor<br />

Nog even een applaus voor de<br />

evenementencommissie!!!<br />

Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”<br />

12


Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> Jaargang 19<br />

JEU DE BOULES OPENINGSTOERNOOI<br />

28 maart openingstoernooi “<strong>De</strong> Kwakkert” verrassingstoernooi!!!<br />

Zoals gewoonlijk starten we de jeu de boules competitie met een toernooitje om elkaar weer even te<br />

ontmoeten, kennis te maken met nieuwe speelpartners en een beetje balgevoel te krijgen.<br />

Eward, onze nieuwe voorzitter geeft na zijn opening het woord aan Piet die voor de organisatie van<br />

deze middag heeft gezorgd.<br />

<strong>De</strong>gene die mee willen spelen mogen een nummertje trekken en op deze manier worden de paren<br />

gevormd, daarna spelen we een laddercompetitie met als verrassingselement, dat je niet een hogere<br />

speler die boven je staat uitdaagt, maar een dobbelsteen bepaalt tegen wie je speelt.<br />

We spelen 10 minuten en dan moet er een winnaar uitkomen.<br />

Wie waren de winnaars? Ondergetekende en Ben, ik zou het niet vermeld hebben als ik niet als prijs<br />

(wat een verrassing) dit stukje mocht schrijven, maar nu weten jullie dan ook waarom ik dit stukje<br />

schrijf.<br />

<strong>De</strong>ze middag is ook de inwendige mens niet vergeten, als we aankomen is er koffie of thee en een<br />

lekker paaseitje, daarna voor iedereen een drankje en hapje wat er goed ingaat.<br />

Piet had al maanden geleden mooi voorjaarsweer besproken maar dat zit er helaas niet in, er waait<br />

een frisse wind en de zon laat ook nogal eens verstek gaan, als er dan ook nog een fikse regenbui<br />

valt staan er velen met koude handjes en snoetjes. <strong>De</strong> sfeer was er niet minder om al was de<br />

belangstelling wat minder dan andere jaren.<br />

Riet<br />

Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”<br />

13


Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> Jaargang 19<br />

JEU DE BOULES COMPETITIE<br />

Algemeen<br />

<strong>De</strong> moderne mens is een druk baasje. Ja, ook de vutters en de gepensioneerden hebben zo hun<br />

bezigheden. Om nog maar niet te spreken van degene die nog een baan hebben. <strong>De</strong> dagen worden<br />

over het algemeen niet in ledigheid doorgebracht en dat is ook goed. Maar dat brengt wel met zich<br />

mee dat partijen gepland moeten worden. Dus met de agenda en/of de kalender in de aanslag en de<br />

koppen bij elkaar, moet je samen even uitmaken wanneer welke partij gespeeld zal gaan worden. En<br />

dat dat niet altijd gemakkelijk gaat, is ondertussen uitvoerig en overtuigend bewezen.<br />

Om het gemakkelijker te maken staan achterin het jaarverslag alle contactgegevens van onze leden.<br />

En als het daarmee niet lukt, omdat er bijvoorbeeld niet op de mail gereageerd wordt, dan kan je<br />

altijd nog gewoon opbellen of aan de deurbel trekken. Of omgekeerd: kom je (steeds) aan een<br />

gesloten deur, pak dan de telefoon of stuur een email. Kortom, als je niets doet, dan gebeurt er niets.<br />

Het kan ieder team wel eens overkomen dat een partij door omstandigheden niet te organiseren is.<br />

Dat is jammer maar helaas, want dat kost punten. Voor het bestuur (competitieleider) geen reden<br />

om meteen actie te ondernemen. Maar er zijn ook teams die om wat voor reden ook, haast niet op<br />

de baan te krijgen zijn. Binnen het bestuur is het besluit genomen om deze teams te ontbinden. Het<br />

levert de overige teams te veel ergernis op als geen enkele poging om een partijtje te spelen, succes<br />

oplevert. <strong>De</strong> teams Peter & Eward en Jan & Jeffie zijn om die reden uitgesloten van verdere<br />

deelname aan de jeu de boulescompetitie. Als losse spelers zijn ze echter niet verhinderd om een<br />

nieuw team te vormen. Een nieuwe combinatie kan tenslotte een betere combinatie zijn.<br />

Voorjaarscompetitie<br />

STAND wedstrijdpunten Saldo Aantal partijen<br />

1 A1 Jac & John 4 30 4<br />

2 A5 Toos M & Leny 2 7 4<br />

3 A2 Piet & Frans 2 -11 4<br />

4 A3 Marijke & Toos B 1 -8 4<br />

5 A4 Henni & Riet 1 -18 4<br />

In poule A werden alle partijen gespeeld. Voor (A1) Jac & John en (A5) Toos M & Leny leverde<br />

dat een halve finaleplaats op. (A4) Henni & Riet degradeerde weer eens, dat zijn we tenslotte<br />

gewend. (A3) Marijke & Toos B moesten een Promotie/<strong>De</strong>gradatie (P/D) partij spelen tegen (B5)<br />

Jan L & Jaap om dat te voorkomen. En met succes: zij bleven in poule A en werden bijna kampioen<br />

<strong>2010</strong>. Later meer hierover.<br />

STAND wedstrijdpunten saldo aantal partijen<br />

1 B4 Frits & Ben 4 30 4<br />

2 B5 Jan L & Jaap 2 7 3<br />

3 B3 Ilja & Ton 1 3 3<br />

4 B1 Jopie & Liesbeth 0 -35 3<br />

5 B2 Peter & Eward 0 -5 1<br />

In poule B werden niet alle partijen gespeeld. Jammer. (B4) Frits & Ben promoveerde rechtstreeks.<br />

Zij hebben als enige tegen (B2) Peter & Eward gespeeld. Waarbij opgemerkt dat, als ook hen dat<br />

niet gelukt was, dan zouden ze toch nog gepromoveerd zijn. Ze hebben gewoon goed gespeeld.<br />

(B5) Jan L & Jaap verloren de P/D partij tegen (A3) Marijke & Toos B en zij bleven dus in poule B.<br />

(B1) Jopie & Liesbeth degradeerden na een P/D partij tegen (C1) Heleen&Annemiek.<br />

(B2) Peter & Eward degradeerde rechtstreeks, omdat niet spelen nu eenmaal punten kost.<br />

Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”<br />

14


Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> Jaargang 19<br />

STAND wedstrijdpunten saldo aantal partijen<br />

1 C3 Frieda & Ria 3 11 4<br />

2 C1 Heleen&Annemiek 2 7 3<br />

3 C5 Jan D & Invaller 1 -9 4<br />

4 C2 Jan B & Jeffie 2 9 2<br />

5 C4 Bo & Dorine 0 -18 3<br />

Ook in poule C zijn niet alle partijen gespeeld. <strong>De</strong> partijen die wel gespeeld zijn, waren het meest<br />

succesvol voor (C3) Frieda & Ria. Zij promoveerden rechtstreeks. (C1) Heleen & Annemiek<br />

promoveerden ook maar dat was na een P/D partij tegen (B1) Jopie & Liesbeth die gewonnen werd.<br />

Najaarscompetitie<br />

STAND wedstrijdpunten saldo aantal partijen<br />

1 A3 Marijke & Toos B 3 13 4<br />

2 A1 Jac & John 2 12 4<br />

3 A5 Toos M & Leny 2 -1 4<br />

4 A4 Frits & Ben 2 -6 4<br />

5 A2 Piet & Frans 1 -18 4<br />

In poule A werden wederom alle partijen gespeeld. (A1) Jac & John stonden alweer op een halve<br />

finaleplaats waardoor zij rechtstreeks in de finale terecht kwamen. (A3) Marijke & Toos B, die in<br />

het voorjaar bijna degradeerden, staan nu op een halve finaleplaats en kunnen dus nog steeds<br />

kampioen worden. (A4) Frits & Ben moesten een P/D partij winnen om niet te degraderen. Dat<br />

deden ze met 13 – 5. (A2) Piet & Frans degradeerde rechtstreeks, snik……<br />

STAND wedstrijdpunten Saldo Aantal partijen<br />

1 B4 Henni & Riet 3 15 4<br />

2 B5 Jan L & Jaap 2 8 4<br />

3 B3 Ilja & Ton 2 5 4<br />

4 B1 Heleen&Annemiek 2 -6 4<br />

5 B2 Frieda & Ria 1 -22 4<br />

Moet ik nog iets zeggen over het team (B4) Henni & Riet? Nee hé? (B5) Jan L & Jaap verloren hun<br />

P/D partij tegen (A4) Frits & Ben en bleven dus in poule B. (B1) Heleen&Annemiek speelde hun<br />

P/D partij tegen (C4) Bo & Dorine en wonnen met 13 – 6. Beide teams bleven in hun poule.<br />

(B2) Frieda & Ria degradeerden rechtstreeks naar poule C.<br />

STAND wedstrijdpunten saldo aantal partijen<br />

1 C5 Jan D & Carla 2 16 2<br />

2 C4 Bo & Dorine 1 -1 2<br />

3 C1 Jopie & Liesbeth 0 -15 2<br />

4 C3 Peter & Eward 0 0 0<br />

5 C2 Jan B & Jeffie 0 0 0<br />

In deze poule zijn twee teams helemaal niet aan de bal geweest. En gezien de voorgeschiedenis van<br />

deze teams is de competitieleider, in overleg met het bestuur tot het besluit gekomen, deze teams te<br />

ontbinden zoals hierboven is omschreven. <strong>De</strong> partijen die wel gespeeld zijn, leverde voor Jan D &<br />

Carla een rechtstreekse promotie op. Bo & Dorine moesten een P/D partij spelen om kans op<br />

promotie te maken, maar dat mislukte doordat ze verloren met 6 – 13.<br />

Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”<br />

15


Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> Jaargang 19<br />

12½ Jarig jubileum<br />

<strong>De</strong> finale dag was een dag uit duizenden. We schrijven 3 oktober en het is een prachtige<br />

nazomerdag met temperaturen tot 24 graden. En wat deze dag nog veel mooier maakt is de opkomst<br />

van maar liefst 23 volwassenen plus alle kinderen uit de wijk, Ook die geen lid meer zijn<br />

vermaakten zich prima. <strong>De</strong>ze opkomst is overigens wel te verklaren. Want als je het naambordje op<br />

de jeu de boulesbaan bekijkt, dan staat daar een opleveringsdatum van 29 maart 1998. Op die datum<br />

is ook de eerste voorjaarscompetitie opgestart met een openingstoernooi. Dat was exact 12½ jaar<br />

geleden!! Alle reden voor een feestje dus. In de uitnodiging was al op deze bijzondere gelegenheid<br />

gewezen en er werd aangekondigd dat er naast de spannende finale, ook aandacht zou zijn voor het<br />

12½ jarig jubileum.<br />

Om die reden was er i.p.v. het bekende koekje bij de koffie, een heerlijk stuk gebak. En na een<br />

aantal spannende en gezellige partijen kwamen de in Vlijmen wereldberoemde soepen van Henni en<br />

Leny op tafel. Zowel de tomatensoep als de erwtensoep vonden gretig aftrek. Resultaat: gevulde<br />

magen en twee grote lege soeppannen. En wij maar denken dat er ook een aanzienlijk deel in de<br />

diepvries zou belanden. Nou, mooi niet! Bedankt voor de heerlijke soep, Leny en Henni.<br />

Finale<br />

Het team Jac en John mocht de halve finale overslaan omdat ze twee maal een halve finale plaats<br />

hadden behaald. Eén in het voorjaar en één in het najaar.<br />

<strong>De</strong> halve finale werd gespeeld door Leny & invaller (Loek) tegen Toos B & Marijke.<br />

Na een klein kwartiertje zag het er voor Toos & Marijke niet rooskleurig uit. Ze stonden met 0 – 6<br />

achter, de spanning was te snijden maar ze gaven zich niet gewonnen. Naar de reden of de oorzaak<br />

van het keerpunt in deze partij kunnen we alleen maar raden. Feit is, dat na een verbeten strijd de<br />

partij met 13 -11 werd gewonnen door Toos B & Marijke.<br />

Zij traden dus aan in de finale tegen de regerende kampioen van 2009, Jac & John.<br />

<strong>De</strong> winnaars van de halve finale streden voor wat ze waard waren tegen dit altijd sterk spelende<br />

team, maar moesten uiteindelijk bekennen dat de stand van 15 – 6 een verdiende overwinning<br />

opleverde voor Jac & John. <strong>De</strong> kampioen van 2009 is dus ook kampioen van <strong>2010</strong>!! Dat betekent<br />

dat we volgend jaar moeten voorkomen dat zij wéér kampioen worden. Want onze wisselbeker<br />

wordt eigendom van het team dat achtereenvolgens, drie maal de wisselbeker wint. In dat geval<br />

moet “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” (lees “de penningmeester”) een nieuwe wisselbeker gaan kopen. Weliswaar<br />

met de centen uit de pot van “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”, maar ik zou dat persoonlijk toch heel graag willen<br />

voorkomen. En dat is niet omdat ik zo’n gierige penningmeester ben hoor. Helpen jullie mee?<br />

Een overzicht van de gespeelde partijen en bijbehorende resultaten van de finalemiddag:<br />

Halve finale: Marijke & Toos B tegen Leny & Invaller 13 –11<br />

Finale: Jac & John tegen Marijke & Toos B 15 – 6<br />

P/D partijen: Frits & Ben tegen Jan & Jaap 13 – 5<br />

Heleen & Annemiek tegen Bo & Dorine 13 – 6<br />

Promoties rechtstreeks:<br />

Henni & Riet van poule B naar poule A<br />

Jan D & Carla van poule C naar poule B<br />

<strong>De</strong>gradaties rechtstreeks:<br />

Piet & Frans van poule A naar poule B<br />

Frieda & Ria van poule B naar poule C<br />

Competitieleider, Piet<br />

Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”<br />

16


Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> Jaargang 19<br />

WANDELWEEKEND VAN 29 TOT 31 OKTOBER<br />

<strong>De</strong>elnemers: Marijke, Dorine, Riet.<br />

Het is al voor de zesde keer dat we met zijn drieën op stap gaan, we lopen een stuk van het<br />

Grenslandpad en maken er een culinair wandelweekend van.<br />

We starten dit weekend in Bergen op Zoom, Dorine heeft een slaapgelegenheid gevonden aan het<br />

Grenslandpad zodat we weer twee kanten uit kunnen lopen. Het mooie is dat we weer een<br />

slaapadresje hebben dat anders is. Geen huisje, geen bed en breakfast, geen hotel maar een hostel.<br />

Het is een Stayokay een vroegere jeugdherberg met nu 4 of 6 persoonsslaapkamers. We kunnen<br />

hier ook ontbijten en als we willen zelfs dineren. Het heeft een gezellige bar, grand café met terras<br />

en zitjes binnen en buiten Als we aankomen is buiten de vuurkorf al aan en ziet het er leuk uit.<br />

Nadat we de tasjes hebben uitgepakt en bedjes gedekt is het al een beetje onze kamer. We besluiten<br />

naar het centrum van Bergen op Zoom te gaan om<br />

daar iets te eten. Dit is met onze taxichauffeuse<br />

(Dorine) snel gevonden en de auto wordt netjes in<br />

de parkeergarage gezet midden in het centrum. We<br />

lopen naar de markt en vinden daar een leuk Grand<br />

café waar we kunnen eten. We vinden allemaal<br />

wel iets lekkers om te smikkelen en het is er best<br />

gezellig tot 21.30 uur. Dan gaat de muziek open en<br />

wordt praten erg moeilijk. Het is ook mooi<br />

geweest we gaan naar onze eigen kamer spelen<br />

nog een spelletje yahtzee en drinken nog een<br />

glaasje wijn tot we om 12.00 uur ons bed induiken.<br />

Zaterdag 30 oktober, na een lekker ontbijtje zien we dat het nog steeds een beetje miezert, dus<br />

Dorine belt de weerlijn (John) en deze zegt dat het rond 11.30 uur droog wordt, wij hebben daar alle<br />

vertrouwen in en gaan op stap. We lopen een stukje door landgoed Zoomland en daarna langs het<br />

riviertje de Zoom die zijn oorsprong in België vindt als Spillebeek, het zijn mooie wandel- en<br />

fietspaden waar we lekker kunnen doorlopen dus naderen we snel ons eerste koffieadres “Wouwse<br />

Plantage”, nog niet alles is geopend maar bij een cafetaria en daarnaast Chinees restaurant kunnen<br />

we toch van een lekker kopje koffie genieten. Het is intussen droog geworden en we wandelen<br />

vrolijk verder en genieten vooral van de rust in dit mooie gebied er is zelfs op de achtergrond geen<br />

auto te horen. We passeren grenspaal 241 en maken een foto met zelfontspanner door het toestel op<br />

de rugzak van mij te plaatsen. Hierna vervolgen we de weg over de Nigtestraat naar Nispen, we<br />

maken hier ook even een stop bij café <strong>De</strong> Gouden<br />

Leeuw. Het is gevuld met beelden van allerlei<br />

heiligen, bierpullen aan het plafond en mannen aan<br />

de bar die zich vol laten lopen, maar er is wel<br />

cappuccino met echte slagroom (hè Marijke). We<br />

wandelen Nispen uit en naderen na een kilometer;<br />

grenspaal 239 en het ritueel van straks herhaalt<br />

zich, we wandelen nu een stuk over de Grensstraat<br />

en het is met recht een grensstraat aan de ene kant<br />

Nederland en de andere kant onze zuiderburen. Bij<br />

de kapel “op Groot Horendonk-Moeder Gods”,<br />

gaan we in plaats van linksaf/rechtsaf omdat in<br />

Horendonk ons eindpunt is van de route van<br />

vandaag. We denken dat hier wel een mogelijkheid is om iets te drinken en de taxi in Bergen op<br />

Zoom te bellen (waarvan we het nummer al gevraagd hebben). Vergeet het maar alles is gesloten<br />

Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”<br />

17


Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> Jaargang 19<br />

dus voor Dorine en mij geen Witbiertje. Dus terug naar de kerk waar ik de taxi bel maar deze heeft<br />

niemand beschikbaar om ons op te halen, wat nu?? Probeer eens een taxi in Essen was het advies,<br />

via een aardige mevrouw krijg ik een telefoonnummer van een taxi in Essen, bellen!! En weer<br />

hetzelfde antwoord geen taxi beschikbaar, we besluiten nu maar richting Essen te lopen en proberen<br />

een telefoonnummer van een andere taxi aan te komen. Bij een tankstation hebben we ook geen<br />

succes dus weer verder, daar zien we een frietkot naast de weg, dus we denken misschien weten ze<br />

daar wel iets, we wachten netjes op onze beurt en vragen dan of zij misschien een taxi weet of<br />

iemand die ons naar Bergen op zoom wil brengen. Het antwoord wat we krijgen is “Ik ben toch<br />

geen taxibedrijf!!”, teleurgesteld lopen we weer verder. Dan horen we roepen, “Dames!!!” We<br />

kijken om en lopen terug, een mevrouw die in de friture stond<br />

te wachten op haar bestelling, zegt dat zij en haar man ons wel<br />

naar Bergen op Zoom willen brengen. Ze zijn vandaag een<br />

route aan het rijden en vinden het niet erg om zo terug te gaan.<br />

Dit is geweldig!!!!! We zijn superblij en drinken nu op deze<br />

goede afloop om 17.00 uur aan de bar van ons hostel een<br />

witbiertje. Hierna lekker even opfrissen en dan hebben we wel<br />

weer zin in een hapje eten en gaan dus weer op weg naar<br />

Bergen op Zoom. Hier willen we weer een hapje eten, maar<br />

ook even door het oude centrum lopen want dit is best de<br />

moeite waard. We vinden deze keer een Mexicaans restaurant,<br />

waar nog net een plekje is voor ons. Het eten is hier heerlijk en<br />

door de hele entourage voelen we ons meteen thuis. Na een<br />

heerlijke maaltijd zoeken we onze kamer weer op, waar nog de<br />

nodige spelletjes yahtzee gespeeld worden. <strong>De</strong>ze nacht wordt<br />

de klok een uur teruggezet dus we mogen de volgende morgen<br />

toch een uur langer slapen.<br />

Zondag 31 oktober, alweer onze laatste dag: we hebben deze<br />

tweede nacht zoals gewoonlijk allemaal heerlijk geslapen en hebben er dus weer veel zin in.<br />

Voordat we gaan ontbijten pakken we onze tassen en brengen die vast naar de auto en checken<br />

meteen uit. Nu hebben we de tijd aan onszelf om rustig te ontbijten. Wel jammer dat we nu zo<br />

ongeveer de laatste zijn en alle eitjes en verse broodjes op zijn, gelukkig nog wel lekker<br />

versgebakken boerenbrood. Het regent weer en de weerman wordt gebeld en verzekert ons dat het<br />

straks wel droog wordt, ook vragen we telefoonnummers zodat we vanuit Woensdrecht in ieder<br />

geval een taxi hebben, mocht de bus niet rijden. Het eerste stukje van de route loopt over Landgoed<br />

Lievensberg en is een zeer gevarieerd naald- en loofbos met een zandverstuiving en centraal<br />

gelegen heidecomplex. <strong>De</strong> mooie beukenlanen zien er zeker in deze tijd van het jaar prachtig uit.<br />

We lopen van het ene landgoed in het andere “Groot Molenbeek” en dan “Mattenburg”. Na deze<br />

herfstpracht gaan we richting Brabantse Wal: het<br />

is hier duidelijk de landschappelijke overgang van<br />

de hoger gelegen Brabantse Wal naar de lage<br />

zeekleipolders. We lopen langs het infocentrum<br />

Kraaienberg en de uitkijktoren. <strong>De</strong>ze beklimmen<br />

we niet alhoewel je er een prachtig uitzicht schijnt<br />

te hebben over voormalige schorren en het<br />

Markiezaatsmeer. We vervolgen onze weg en<br />

komen bij een open gebied, waar paarden heerlijk<br />

de ruimte hebben, maar ons wel even komen<br />

begroeten. Het pad loopt vervolgens als een smal<br />

paadje tussen de weilanden door, waar het erg nat<br />

is en bovendien pas nog runderen gelopen hebben,<br />

want er liggen verse vlaaien dus opletten geblazen. Toch heeft dit ook wel iets met de mooie<br />

vergezichten en ruimte om ons heen na de nodige Brabantse bossen. We zijn wel blij als we weer<br />

Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”<br />

18


Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> Jaargang 19<br />

wat vaste grond onder onze voeten hebben en weer even stevig kunnen doorstappen. Woensdrecht<br />

komt in zicht en dan zien we een man die een bord buiten zet waarop staat dat we hier koffie, thee,<br />

erwtensoep enz. kunnen nuttigen. Dit is precies op het juiste moment, dus wij stappen naar binnen.<br />

Het ziet er erg gezellig uit en we bestellen ons kopje koffie en maken een praatje met de eigenaar.<br />

Het is intussen 13.00 uur en we hebben eigenlijk ook wel<br />

zin in een lunch dus vragen de lunchkaart en die ziet er erg<br />

goed uit. Het besluit is snel genomen, Marijke wil graag<br />

erwtensoep, Dorine een zalmsalade en ik een<br />

tonijnsandwich, dit wordt ons galgenmaal maar wel erg<br />

lekker allemaal. Na het verorberen van al dit lekkers<br />

beslissen we dat we geen bus nemen, maar vragen om een<br />

taxi te bellen. <strong>De</strong> eigenaar van dit restaurant “Walkant”,<br />

vraagt of wij er bezwaar tegen hebben als hij ons naar<br />

Stayokay in Bergen op Zoom brengt, het is nu niet erg<br />

druk en hij wil ons ook nog even iets van Woensdrecht<br />

laten zien. Wij zijn blij verrast door dit voorstel en nemen het met twee handen aan. We krijgen<br />

inderdaad een toeristische route en in Woensdrecht stoppen we op verschillende plaatsen met de<br />

nodige uitleg, we zien zo de kerncentrale van Doel en de haven van Antwerpen. Wanneer we bij<br />

Stayokay aankomen worden we voor de deur afgezet, wat een service!!<br />

Het is hier gezellig druk er zijn veel mensen in de bossen aan het sporten , wandelen en fietsen die<br />

daarna nog even wat komen drinken. Het is nu nog vroeg dus op voorstel van Marijke spelen we<br />

nog een spelletje yahtzee en drinken iets. Om 15.30 uur is het tijd om af te rekenen en de thuisreis te<br />

aanvaarden, deze verloopt net als de heenreis voorspoedig zodat we tegen 17.00 uur thuis zijn.<br />

Weer een weekend waarin we genoten hebben van; wandelen, lekker eten en elkaars gezelschap en<br />

altijd weer verrassingen zoals dit keer de bijzondere manier waarop we elke keer weer in ons hostel<br />

kwamen.<br />

<strong>De</strong> route voor het volgend jaar staat al vast, we willen dan het stuk van Rijsbergen tot Groot<br />

Horendonk dicht lopen, zodat we daarna aan de provincie Zeeland kunnen beginnen.<br />

Riet<br />

Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”<br />

19


Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> Jaargang 19<br />

DE KWIKKERT IN HET DIGITALE TIJDPERK<br />

Eind 2008 is onze <strong>site</strong> verhuisd naar een andere provider. En omdat de domeinnaam ook is<br />

meeverhuist, hebben we daar eigenlijk niets van gemerkt. <strong>De</strong> <strong>site</strong> is/was altijd te vinden op<br />

www.dekwikkert.nl Die verhuizing was goed voorbereid en uitgevoerd, maar daarna bleek de<br />

nieuwe provider toch niet alles in huis te hebben om onze <strong>site</strong> goed te kunnen besturen. Dat bleek<br />

onder andere uit het feit dat de <strong>site</strong> niet meer interactief was. We konden geen jeu de boules standen<br />

meer doorgeven via de <strong>site</strong> en ook niet meer inschrijven voor activiteiten. Het heeft lang geduurd,<br />

maar die problemen zijn nu opgelost. We kunnen nu weer jeu de boules uitslagen doorgeven en<br />

inschrijven voor het zomerfeest. Ik overweeg nog of ik in de toekomst ook laat inschrijven voor<br />

bijvoorbeeld, de Algemene Leden Vergadering (ALV) en de jeu de<br />

boules activiteiten. Het voordeel is natuurlijk dat we weten hoe groot<br />

het aantal bezoekers zal zijn, zodat we de inkopen beter daarop af<br />

kunnen stemmen. Mochten we daartoe besluiten dan krijgt u daar tijdig<br />

bericht over.<br />

We hebben ook nog enkele leden die geen internet hebben. Geen nood,<br />

voor deze leden verandert er niets. Als je ergens voor moet inschrijven<br />

of jeu de boules uitslagen door moet geven, dan kan dat gewoon op<br />

papier via mijn brievenbus.<br />

Het gros van onze leden is dus actief op het internet. Dat is handig en kostenbesparend. Want<br />

daardoor is het bijvoorbeeld niet meer nodig om bij iedereen een geprinte uitnodiging of een Jeu de<br />

boulesspeelschema in de bus te stoppen.<br />

Om diezelfde reden heb ik overwogen om ook het jaarverslag, in plaats van geprint en ingebonden,<br />

alleen via de <strong>site</strong> beschikbaar te stellen aan degenen met een internetverbinding. <strong>De</strong> jaarverslagen<br />

van 2007, 2008 en 2009 staan al op de <strong>site</strong>. En uiteindelijk komt deze er ook op te staan. Maar<br />

binnen het bestuur is er ondanks deze voordelen geen draagvlak voor, om te stoppen met het<br />

produceren van een papieren jaarverslag. <strong>De</strong> voordelen:<br />

1. Het kost helemaal niets.<br />

2. Het is milieuvriendelijk.<br />

3. Je raakt het niet kwijt.<br />

4. Het wordt niet beschadigd.<br />

5. Iedereen heeft een kleurenexemplaar.<br />

6. Met de zoekfunctie vind je een onderwerp gemakkelijk terug.<br />

7. Familieleden kunnen meekijken. Stuur ze de link www.dekwikkert.nl<br />

Het digitale jaarverslag heeft ook nadelen en die wegen binnen het bestuur zwaarder:<br />

1. Het ligt niet op tafel te pronken. (Men is er trots op!)<br />

2. Je kan het niet meenemen naar vergaderingen.<br />

3. Een papieren verslag leest gemakkelijker.<br />

4. Het zal vooral door de jongere leden, minder intensief gelezen worden.<br />

5. Voor degene die de hele serie bewaard hebben is het jammer als dat nu stopt.<br />

6. Je kan het niet meenemen naar het toilet om daar verder te lezen. ☺ ☺ ☺<br />

Maar als er leden zijn die geen waarde hechten aan een papieren exemplaar en het binnen de kortste<br />

keren bij het oud papier gooien, die kunnen dat aan mij doorgeven. Zij zullen een bericht ontvangen<br />

zodra het verslag digitaal via de <strong>site</strong> beschikbaar is.<br />

Voor alle bestuursleden is een emailadres aangemaakt zodat ze eenvoudig via de mail te bereiken<br />

zijn via voornaam@dekwikkert.nl In plaats van ‘voornaam’ gebruik je ‘eward’, ‘henni’, ‘piet’,<br />

‘leny’, ‘carla’ of de voornaam van een ander nieuw bestuurslid.<br />

Piet<br />

Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”<br />

12½ jarig<br />

Jeu de Boules<br />

Jubileum<br />

Verslagen Verslagen van:<br />

van:<br />

*Leny Koninklijk<br />

onderscheiden als<br />

Lid in de orde van<br />

Oranje Nassau!<br />

*<strong>De</strong> Jeu de Boules<br />

competitie.<br />

*Het Zomerfeest<br />

door Noor!<br />

*Wandelweekend<br />

*En nog veel meer.<br />

Na Na Na een een voorzitterschap<br />

voorzitterschap<br />

voorzitterschap<br />

van van 10 10 jaar jaar namen namen we<br />

we<br />

afscheid afscheid afscheid van van Jac Jac Jac als<br />

als<br />

voorzitter.<br />

voorzitter.<br />

Eward Eward heeft heeft de<br />

de<br />

voorzitters voorzitters---- voorzitters hamer<br />

hamer<br />

overgenomen.<br />

overgenomen.<br />

20


Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> Jaargang 19<br />

SPONSOREN VAN “DE KWIKKERT”<br />

Wolput 37c VOOR FINANCIEEL MAATWERK<br />

5251 CC Vlijmen<br />

Telefoon 073-5116222 E-mail: info@kivits.nl<br />

Fax 073-5119478 Internet : www.kivits.nl<br />

Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”<br />

In geval van computerpech maken wij een snelle “Bit-Stop” bij u thuis!<br />

• Levering van PC’s en Notebooks …<br />

• Levering en installatie van allerhande software …<br />

• Reparatie en herinstallatie van PC’s en notebooks …<br />

• Probleemoplossing op locatie …<br />

• Realisatie thuisnetwerken …<br />

• Installatie en configuratie Windows Home Server …<br />

• Advies en ondersteuning.<br />

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen in <strong>2010</strong>.<br />

Graag willen wij u het allerbeste wensen voor 2011 en hopen u dan ook<br />

weer van dienst te mogen zijn.<br />

Internet: www.Bit-Stop.nl Mirjan van Beurden en<br />

E-mail: info@bit-stop.nl Geert van der Sanden<br />

Tel.: 06-34203980<br />

21


Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> Jaargang 19<br />

HET LEDENBESTAND<br />

Het ledenbestand is om privacy redenen verwijderd uit deze webversie van het jaarverslag.<br />

Leden van “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>” kunnen de gegevens opvragen bij Piet.<br />

Buurtvereniging “<strong>De</strong> <strong>Kwikkert</strong>”<br />

22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!