10.09.2013 Views

Terugbetalingstarieven Nieuwe brochure over een gezond gewicht ...

Terugbetalingstarieven Nieuwe brochure over een gezond gewicht ...

Terugbetalingstarieven Nieuwe brochure over een gezond gewicht ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LLM, Livornostraat 25 – 1050 BrusseL - 02/542.86.00 weBsite:httP://www.Mut400.Be verantw.uitg./afzender: g. Messiaen, Livornostraat 25 – 1050 BrusseL - 40 ste jaargang - tweeMaandeLijKs<br />

ledenblad van de landsbond<br />

van liberale Mutualiteiten<br />

MaarT-aPril 2009<br />

<strong>Terugbetalingstarieven</strong><br />

Pagina 2<br />

MP3-spelers en<br />

gehoorverlies<br />

Pagina 4-5<br />

<strong>Nieuwe</strong> <strong>brochure</strong> <strong>over</strong><br />

<strong>een</strong> <strong>gezond</strong> <strong>gewicht</strong><br />

Pagina 7<br />

2<br />

Wij maken je blij•<br />

België/Belgique<br />

P.B – P.P.<br />

2099 antwerpen X<br />

BC6081<br />

P307385<br />

verwarmingstoelage: wie heeft er recht op? - ziekenvervoer - nieuwe beleidsmaatregelen voor de ziekte- en invaliditeitsvergoeding


<strong>Terugbetalingstarieven</strong><br />

2<br />

Huisartsen: tarief op 1 januari 2009<br />

Medische verstrekking Honoraria U krijgt terug<br />

RIZIV<br />

Zonder GMD Met GMD<br />

Voorkeurregeling Voorkeurregeling<br />

Nee Ja Nee Ja<br />

101032 Raadpleging erkende huisarts 19,19 13,44 17,71 15,17 18,16<br />

101076 Raadpleging geaccrediteerd erkende huisarts 22,46 16,71 20,98 18,44 21,43<br />

103132 Bezoek door <strong>een</strong> erkende huisarts:<br />

-Een kind tot zijn tiende verjaardag 33,72 21,92 31,09 21,92 31,09<br />

-Een rechthebbende vanaf zijn tiende verjaardag tot zijn 75ste<br />

verjaardag (niet chronisch)<br />

33,72 20,92 31,09 21,92 31,09<br />

-Een rechthebbende vanaf zijn 75ste verjaardag (niet chronisch) 33,72 21,92 31,09 25,46 31,88<br />

-Een chronische zieke 33,72 21,92 31,09 25,46 31,88<br />

102771 Globaal medisch dossier 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50<br />

Specialisten: tarief op 1 januari 2009<br />

Medische verstrekking Honoraria U krijgt terug<br />

RIZIV<br />

Zonder GMD Met GMD<br />

Voorkeurregeling Voorkeurregeling<br />

Nee Ja Nee Ja<br />

102012 Raadpleging specialist 18,88 11,33 16,30 16,33 18,30<br />

102535 Raadpleging geaccrediteerd specialist 22,46 14,91 19,88 19,91 21,88<br />

102034 Raadpleging internist 31,01 19,48 28,56 24,48 30,56<br />

102174 Raadpleging neuroloog 38,76 23,26 36,14 28,26 38,14<br />

102196 Raadpleging psychiater 38,76 23,26 36,14 28,26 38,14<br />

102071 Raadpleging kinderarts 31,01 18,61 28,39 23,61 30,39<br />

102093 Raadpleging cardioloog 28,83 17,30 26,38 22,30 28,38<br />

Tegemoetkoming voor de tandheelkundige verstrekkingen vanaf de 15de verjaardag. Vanaf 1/1/2009<br />

Medische verstrekking<br />

RIZIV<br />

Honoraria<br />

geconventioneerde<br />

tandartsen<br />

U krijgt terug<br />

Voorkeurregeling<br />

Ja Nee<br />

301011 Raadpleging 19,67 19,67 14,92<br />

301033 Raadpleging van <strong>een</strong> tandheelkundige,<br />

door <strong>een</strong> geneesheer aangevraagd bij de zieke thuis<br />

301055 Bijkomend honorarium voor <strong>een</strong> dringende raadpleging op zaterdag,<br />

op zondag of op <strong>een</strong> feestdag tussen 8 en 21 uur<br />

301070 Bijkomend honorarium voor <strong>een</strong> dringende raadpleging<br />

(‘s nachts tussen 21 en 8 uur)<br />

301556 Semestrieel mondonderzoek<br />

Preventieve behandelingen<br />

vanaf de 12de verjaardag tot de 18de verjaardag<br />

301593 Jaarlijks mondonderzoek<br />

vanaf de 18de verjaardag tot de 57ste verjaardag<br />

27,30 27,30 20,48<br />

8,50 8,50 6,38<br />

18,41 18,41 13,81<br />

21,14 21,14 17,22<br />

56,50 56,50 53,01<br />

Tegemoetkoming van de tandheelkundige verstrekkingen. Tot de 15de verjaardag<br />

Alle tandheelkundige verstrekkingen, met uitzondering van orthodontiebehandelingen, worden volledig vergoed en dit volgens de conventieta-<br />

rieven.<br />

U kunt alle terugbetalingstarieven raadplegen via het online loket van de Liberale Mutualiteiten op www.liberalemutualiteit.be of in uw plaatse-<br />

lijk ziekenfonds.


Tien jaar geleden, op 1 januari<br />

1999, startten de Liberale Mutualiteiten<br />

met Hospitaal-Plus, de organisatie<br />

waarin zij samen de hospitalisatieverzekering<br />

beheren voor hun leden.<br />

Het belang en de noodzaak van <strong>een</strong><br />

eigen hospitalisatieverzekering blijkt<br />

uit de grote stijging van het persoonlijk<br />

aandeel in de hospitalisatiekosten<br />

tijdens die 10 jaren. Het persoonlijk<br />

aandeel is het gedeelte van de opnamekosten<br />

dat ten laste van de patiënt<br />

blijft na tussenkomst van de ziekteverzekering.<br />

Van 1999 tot 2004 steeg de kost ten<br />

laste van de patiënt met liefst 40%.<br />

Dankzij <strong>een</strong> aantal beschermende<br />

<strong>over</strong>heidsmaatregelen is die stijging<br />

de laatste jaren per saldo wat gestabiliseerd,<br />

althans wat twee- en meerpersoonskamers<br />

betreft. Eénpersoonskamers<br />

blijven voor de patiënt almaar<br />

duurder worden.<br />

Maar ook in twee- en meerpersoonskamers<br />

blijven er elementen die de<br />

ziekenhuisfactuur ook in de toekomst<br />

duurder dreigen te maken (o.m. implantaten<br />

en geneesmiddelen die door<br />

de ziekteverzekering niet worden vergoed).<br />

Hospitaal-Plus is <strong>een</strong> jonge dienst.<br />

Toch zijn we er in die korte periode in<br />

geslaagd zeer gezinsvriendelijke bijdragen<br />

en concurrentiële terugbetalingsvoorwaarden<br />

aan te bieden. Het<br />

succes van Hospitaal-Plus (H+) wordt<br />

bevestigd door de explosieve groei:<br />

in 10 jaar tijd evolueerde H+ van goed<br />

17.000 leden tot <strong>een</strong> solide basis van<br />

70.000 aangeslotenen.<br />

Elk jaar doet zo’n 13% van hen <strong>een</strong><br />

beroep op H+. Niet enkel voor de ver-<br />

Standpunt<br />

Tien jaar<br />

Hospitaal-Plus<br />

goeding van hospitalisatiekosten, maar<br />

ook voor de ambulante zorgen (= buiten<br />

opname) die gedurende 1 maand<br />

vóór en 3 maanden na de opname<br />

verstrekt worden. Voor <strong>een</strong> uitgebreide<br />

lijst van ernstige ziektes worden de<br />

ambulante zorgen zelfs het hele jaar<br />

door vergoed, en dit zonder meerkost.<br />

Hospitaal-Plus vormt <strong>een</strong> aanvulling<br />

op het pakket aanvullende diensten<br />

van onze mutualiteiten, die op hun<br />

beurt <strong>een</strong> aanvulling zijn op punten<br />

waar de verplichte ziekteverzekering<br />

nog niet of onvoldoende fi nancieel kan<br />

tussenkomen. Dat wij onze hospitalisatieverzekering<br />

aanbieden aan zo laag<br />

mogelijke bijdragen onderstreept het<br />

sociaal karakter van deze dienst.<br />

Om de leden van onze mutualiteiten<br />

<strong>over</strong> deze jonge dienst te informeren<br />

en om hen de kans te bieden toe te<br />

treden, wordt nog dit voorjaar <strong>een</strong> uitgebreide<br />

info-mailing verstuurd.<br />

Onderschat het belang van <strong>een</strong> hospitalisatieverzekering<br />

niet, zeker in tijden<br />

van fi nanciële onzekerheid. Aansluiten<br />

bij Hospitaal-Plus kan tot 65 jaar, maar<br />

stel het niet onnodig uit. Ziekte en ongeval<br />

kennen immers g<strong>een</strong> leeftijd.<br />

Als Liberale Mutualiteit blijven wij<br />

hard werken aan <strong>een</strong> solidaire ziekteverzekering,<br />

met solidariteit tussen<br />

noord en zuid, arm en rijk, jong<br />

en oud.<br />

Roni De Waele<br />

Nationaal Voorzitter<br />

>> Actualiteit<br />

NIEUW<br />

IN DE VLAAMSE<br />

ZORGVERZEKERING<br />

De Vlaamse <strong>over</strong>heid heeft enkele belangrijke<br />

beslissingen genomen.<br />

€ 125 wordt € 130 per maand<br />

Zo’n 14.500 leden van onze zorgkas ontvangen<br />

iedere maand € 125 van de Vlaamse<br />

Zorgverzekering. Vanaf maart 2009 bedraagt<br />

die vergoeding € 130 euro. Daarmee worden<br />

zij geholpen om hun, vaak hoge, niet-medische<br />

zorgkosten te betalen. Thuiswonenden<br />

die zwaar zorgafhankelijk zijn, ontvangen<br />

dat verhoogd bedrag tegen het einde van<br />

maart. Alle rusthuisbewoners ontvangen die<br />

vergoeding voor maart in de eerste helft van<br />

april. Deze verschillende betalingsdata zijn<br />

door de <strong>over</strong>heid opgelegd.<br />

Door die verhoging zal de Zorgkas van de<br />

Liberale Mutualiteiten maandelijks bijna<br />

€ 2.000.000 aan zorgvergoedingen uitbetalen.<br />

Terugwerkende kracht mogelijk gemaakt<br />

Tot nu toe was de startdatum van de zorgvergoeding<br />

gebonden aan de aanvraagdatum.<br />

Ook wanneer men al van voor die<br />

datum in <strong>een</strong> rusthuis woonde of als thuiswonende<br />

al langer zwaar zorgafhankelijk<br />

was. Vanaf 2009 kan de zorgvergoeding, onder<br />

bepaalde voorwaarden, met <strong>een</strong> terugwerkende<br />

kracht van maximum 6 maanden<br />

betaald worden. Dat betekent dat we met<br />

de vergoeding kunnen terugkeren tot het<br />

begin van het verblijf in het rusthuis of van<br />

de zware zorgafhankelijkheid (voor thuiswonenden).<br />

Er kunnen echter nooit meer dan<br />

6 maanden met terugwerkende kracht worden<br />

vergoed.<br />

Voor meer inlichtingen <strong>over</strong> de Vlaamse<br />

Zorgverzekering kunt u steeds terecht bij uw<br />

mutualiteit.<br />

Colofon<br />

U kunt de redactie van de<br />

“Liberale Mutualiteit” bereiken via:<br />

☎ 02/542.86.28<br />

8 ledenblad@mut400.be<br />

3


Dossier Gehoorverlies<br />

4<br />

Jonge oren<br />

aan te veel<br />

decibels<br />

blootgesteld<br />

Onze oren worden vandaag de<br />

dag niet gespaard: auto’s, vliegtuigen,<br />

radio, tv, huishoudtoestellen,<br />

enz. produceren zoveel<br />

lawaai dat ze onze <strong>gezond</strong>heid<br />

en ons gemoed kunnen beïnvloeden.<br />

Jongeren, die met <strong>een</strong><br />

mediaspeler, <strong>een</strong> iPod, <strong>een</strong> MP3speler<br />

of <strong>een</strong> gsm in de oren naar<br />

muziek luisteren, zijn aan nog<br />

meer decibels blootgesteld. Een<br />

<strong>over</strong>matig gebruik van dergelijke<br />

muziekspelers leidt dan ook<br />

steeds vaker tot alarmtekenen.<br />

We mogen dus stilaan op<br />

onze hoede zijn. Jongeren<br />

zijn als het ware van de<br />

rest van de wereld afgesloten met <strong>een</strong><br />

hoofdtelefoon in de oren. Enkel zij…<br />

én hun muziek bestaan nog. Wetenschappers<br />

stellen echter dat de grote<br />

toename van doofheid bij jongeren te<br />

wijten is aan <strong>een</strong> dergelijk <strong>over</strong>matig<br />

gebruik van muziekspelers. Een Britse<br />

studie toonde aan dat de huidige generatie<br />

Britse jongeren 30 jaar eerder last<br />

zou krijgen van doofheid dan eerdere<br />

generaties. In ons land is dit spijtig genoeg<br />

niet anders. Gehoorverlies is <strong>een</strong><br />

natuurlijk verschijnsel dat gepaard gaat<br />

met het ouder worden. Jongeren lopen<br />

echter het risico om veel vroeger hard-<br />

horend te zijn. Het <strong>over</strong>matige gebruik<br />

van geluidsapparatuur brengt dus <strong>een</strong><br />

generatie vroegtijdig doven met zich<br />

mee.<br />

Om te begrijpen welke de gevaren<br />

deze apparaten inhouden, moet men<br />

met twee factoren rekening houden,<br />

met name het volume en de duur. Onze<br />

oren verdragen zonder probleem geluiden<br />

tussen 65 en 70 decibels. Een Europese<br />

richtlijn legde bijvoorbeeld het<br />

dagelijkse maximumniveau van blootstelling<br />

aan lawaai op het werk vast op<br />

87 decibels. Er wordt in onze omgeving<br />

echter veel lawaai geproduceerd dat<br />

deze drempels <strong>over</strong>schrijdt. MP3-spelers<br />

met luide en hevige muziek kunnen<br />

<strong>een</strong> geluid van 110 of zelfs 120 decibels<br />

produceren, met andere woorden<br />

het geluidsniveau in <strong>een</strong> concertzaal of<br />

<strong>een</strong> nachtclub!<br />

Jongeren en hun muziekspeler:<br />

onafscheidbaar<br />

Jongeren zetten vaak het geluid van<br />

hun muziekspeler luider als ze op straat<br />

lopen of reizen met het openbaar vervoer.<br />

Ze proberen zo het omgevingslawaai<br />

te <strong>over</strong>stemmen zodat ze enkel<br />

hun favoriete muziek horen. De kleinere<br />

intra-aurale hoofdtelefoons, de<br />

zogenaamde “oortjes”, versterken dat


geluid nog meer. Bovendien beluisteren<br />

jongeren vaak gedurende uren muziek<br />

op deze manier. De nieuwe generatie<br />

geluidsdragers hebben namelijk <strong>een</strong><br />

grotere autonomie, wat <strong>een</strong> dergelijke<br />

lange beluistering mogelijk maakt.<br />

Een te lange blootstelling aan te veel<br />

decibels kan veel schade aanrichten. Geluidsletsels<br />

kunnen verschillende, al dan<br />

niet tijdelijke, gevolgen hebben, zoals<br />

oorsuizen (zie kaderstuk) of gehoorverlies.<br />

Deze letsels zijn onherstelbaar. Onze<br />

oren hebben bij de geboorte elk 15.000<br />

haarcellen, waarmee geluidssignalen<br />

kunnen verzonden worden naar de hersenen,<br />

die ze vervolgens ontcijferen.<br />

Deze cellen worden beetje bij beetje<br />

vernietigd en worden niet hernieuwd,<br />

wat met<strong>een</strong> ook gehoorverlies op latere<br />

leeftijd verklaart. Deze cellen kunnen<br />

ook vernietigd worden door <strong>een</strong> brutaal<br />

trauma, zoals te intense geluiden.<br />

Dit kan tijdens <strong>een</strong> optreden gebeuren<br />

of door het langdurige gebruik van <strong>een</strong><br />

MP3-speler of <strong>een</strong> andere geluidsdrager.<br />

Het gehoorverlies ten gevolge van het<br />

verdwijnen van deze cellen is defi nitief<br />

en het gehoor gaat achteruit naarmate<br />

er meer cellen vernietigd worden.<br />

Het kwaad is al geschied!<br />

Dit hele proces is pijnloos, zodanig dat<br />

gehoorverlies pas wordt vastgesteld nadat<br />

het kwaad reeds is geschied, en dus<br />

niet meer voorkomen kan worden. Als u<br />

na blootstelling aan lawaai (MP3, iPod,<br />

optreden, enz.) fl uit- of bromtonen hoort<br />

en blijft horen, is het kwaad al geschied.<br />

Het blijft echter belangrijk om <strong>een</strong> gehoorspecialist<br />

te raadplegen voor <strong>een</strong><br />

gehooronderzoek. Gehoorverlies heeft<br />

gevolgen op het sociale gedrag van<br />

de patiënt en kan zelfs <strong>een</strong> negatieve<br />

weerslag hebben op zijn psychologisch<br />

welzijn.<br />

Om optimaal te kunnen genieten van<br />

muziek, neemt u dus best enkele elementaire<br />

voorzorgen. Geniet, maar met<br />

mate, en gebruik uw <strong>gezond</strong> verstand.<br />

Een Amerikaanse gehoorspecialist stelde,<br />

zonder dat hij het gebruik van MP3spelers<br />

en andere geluidsdragers wilde<br />

veroordelen, dat het verstandig is om de<br />

regel 60 % - 60 minuten te volgen, die<br />

als volgt werkt: <strong>een</strong> MP3-speler niet langer<br />

gebruiken dan 60 minuten aan 60 %<br />

van het maximumvolume. Het is bovendien<br />

aangeraden om <strong>een</strong> supra-aurale<br />

hoofdtelefoon te gebruiken in plaats van<br />

<strong>een</strong> intra-aurale. Ze beperken het omgevingsgeluid,<br />

waardoor u het volume<br />

minder hoog moet zetten. Deze hoofdtelefoons<br />

zijn in de praktijk echter minder<br />

handig en minder trendy dan “oortjes”!<br />

Bij <strong>een</strong> optreden staat u best niet te dicht<br />

bij de luidsprekers. U kunt eventueel oordopjes<br />

dragen om het geluidsniveau te<br />

verminderen of <strong>een</strong> “oorpauze” nemen<br />

en af en toe eventjes de zaal verlaten.<br />

OORSUIZEN: EEN ZWARE BEPROEVING<br />

Ongeveer 10 tot 20% van de bevolking<br />

zou lijden aan oorsuizen, wat<br />

zich kenmerkt door fl uit- of bromtonen<br />

in het oor ten gevolge van letsels<br />

in het binnenoor of <strong>een</strong> slechte<br />

<strong>over</strong>brenging van geluidssignalen<br />

naar de hersenen. Oorsuizen is <strong>over</strong><br />

het algem<strong>een</strong> leeftijdsgebonden en<br />

gaat gepaard met gehoorverlies.<br />

We stellen echter vast dat oorsuizen<br />

ook kan veroorzaakt worden door<br />

<strong>een</strong> blootstelling aan hevig lawaai.<br />

Steeds meer jongeren hebben na<br />

<strong>een</strong> avondje stappen, <strong>een</strong> optreden<br />

of <strong>een</strong> langdurig gebruik van hun<br />

MP3-speler of muziekspeler last van<br />

brom- en fl uitgeluiden in het oor.<br />

Hoewel deze problemen doorgaans<br />

snel verdwijnen, kunnen ze beschouwd<br />

worden als <strong>een</strong> alarmteken.<br />

Van <strong>een</strong> tijdelijke vorm van oorsuizen<br />

ondervindt u niet te veel hinder,<br />

maar <strong>een</strong> permanente tinnitus kan<br />

<strong>een</strong> ware lijdensweg worden, des te<br />

meer omdat dit gehoorprobleem op<br />

dit moment in de meeste gevallen<br />

niet kan genezen worden.<br />

5


Kort nieuws<br />

6<br />

Leuk wanneer je als zelfstandig ondernemer even kan uitblazen omdat Eunomia je zorgen <strong>over</strong>neemt.<br />

Sinds 1 juli 2003 werd het administratieve leven van <strong>een</strong> zelfstandige veel <strong>een</strong>voudiger.<br />

Dan kom je niet langer bij verschillende <strong>over</strong>heidsdiensten om je nieuwe gegevens op te geven.<br />

Je vervult nu alle formaliteiten op één adres: het ondernemingsloket.<br />

Zo bespaar je als starter of als gevestigde ondernemer <strong>een</strong> reeks stappen. En heb je tijd voor<br />

andere dingen.<br />

Je ontvangt van Eunomia je ondernemingsnummer en je kan met<strong>een</strong> beginnen, want dit nummer<br />

vervangt het vroegere BTW-nummer, het handelsregister en alle andere nummers.<br />

Je vindt Eunomia <strong>over</strong>al in het land. Ook bij je mutualiteit.<br />

Je kan er steeds terecht voor verrichtingen bij de kruispuntbank voor ondernemingen en voor<br />

inlichtingen. Of je kan je wenden tot de bevoorrechte partners van je mutualiteit:<br />

Torhoutsest<strong>een</strong>weg 384 - 8200 BRUGGE<br />

Tel: 050/40.65.61 - Fax: 050/40.65.97<br />

charlotte.verstraete@attentia.be<br />

www.attentia.be<br />

Slotmoment<br />

campagne<br />

Op vrijdag 29 januari werd in hartje Brussel de campagne<br />

van de vzw Welzijnszorg ‘Armoede schaadt de <strong>gezond</strong>heid’<br />

afgesloten. Het slotmoment werd bijgewoond door heel wat<br />

sympathisanten, medestanders en vrijwilligers van Welzijnszorg,<br />

<strong>een</strong> delegatie van de campagnepartners en <strong>een</strong> aantal politici.<br />

www.eunomia.be<br />

‘Armoede<br />

schaadt de<br />

<strong>gezond</strong>heid’<br />

Reeds om 8u30 was de kleurrijke en met petities behangen kraam van Welzijnszorg klaar om de eerste<br />

genodigden en voorbijgangers te verwelkomen en hen <strong>een</strong> uitstekend ontbijt aan te bieden.<br />

Nadat ieder<strong>een</strong> uitgebreid de kans had om met elkaar van gedachten te wisselen en om van het lekkere ontbijt te genieten,<br />

startte om 9u30 het offi ciële gedeelte van het slotmoment. Elke campagnepartner stelde één van de vijf politieke eisen voor die<br />

doorh<strong>een</strong> de campagne aan de beleidsmakers waren geformuleerd. Geert Messiaen, de Secretaris-generaal van onze landsbond,<br />

vroeg om <strong>een</strong> automatisch recht op de derdebetalersregeling in de eerstelijnszorg voor ieder<strong>een</strong> met <strong>een</strong> laag inkomen.<br />

Om de campagne kracht bij te zetten werden de afgelopen maanden zoveel mogelijk handtekeningen verzameld voor <strong>een</strong> betaalbare<br />

en toegankelijke <strong>gezond</strong>heidszorg en tegen de groeiende <strong>gezond</strong>heidskloof tussen arm en rijk. De Liberale Mutualiteiten<br />

verzamelden zelf ook heel wat handtekeningen. Deze werden op het slotmoment aan de ministers <strong>over</strong>handigd. In totaal werden<br />

meer dan 100.000 handtekeningen verzameld! De beleidsmakers waren dan ook erg onder de indruk. Bij deze hadden wij dan<br />

ook graag ieder<strong>een</strong> bedankt die mee tekende voor de campagne!<br />

STEUNT ELKANDER<br />

Kolonel Bourgstraat 113<br />

1140 BRUSSEL<br />

Tel: 02/743.04.82<br />

02/743.04.83<br />

Fax: 02/743.04.84<br />

Contactpersoon: Mario Frédérickx<br />

eunomia@entraidegroupe.be


NIEUWS VAN ONZE KANTOREN.<br />

>> Regio Antwerpen<br />

● Sluitingsdagen kantoren<br />

Maandag 13 april 2009 Donderdag 21 mei 2009<br />

Donderdag 30 april 2009 Vrijdag 22 mei 2009<br />

Vrijdag 1 mei 2009 Maandag 1 juni 2009<br />

● Sta niet voor <strong>een</strong> gesloten kantoordeur maar :<br />

- Raadpleeg tijdig de affiches met sluitingsdagen in de kantoren.<br />

- Vraag info <strong>over</strong> de openingsuren aan het loketpersoneel.<br />

- Surf naar www.LMPA.be voor openingsuren van kantoren in uw regio.<br />

Een verwarmingstoelage : wie heeft er recht op?<br />

(initiatief van het Sociaal Verwarmingsfonds)<br />

Niet alle brandstoffen komen in aanmerking voor <strong>een</strong> tussenkomst. Het is van toepassing voor<br />

huisbrandolie, lamppetroleum en bulkpropaangas. Maar aardgas, propaan of butaan in gasflessen<br />

komt niet in aanmerking.<br />

Wie komt in aanmerking :<br />

Drie categorieën:<br />

1. Personen die recht hebben op de verhoogde<br />

verzekeringstegemoetkoming van het RIZIV.<br />

Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van<br />

het huishouden moet lager of gelijk zijn aan<br />

€ 14.624,70 ( verhoogd met € 2.707,42 per<br />

persoon ten laste).<br />

2. Personen met <strong>een</strong> laag inkomen:<br />

huishoudens met <strong>een</strong> jaarlijks bruto belast-<br />

baar inkomen lager of gelijk aan € 14.624,70<br />

(verhoogd met € 2.707,42 per persoon ten<br />

laste). Hier wordt rekening gehouden met<br />

het kadastraal inkomen van onroerende<br />

goederen buiten de gezinswoning<br />

3. Personen met schuld<strong>over</strong>last: personen die<br />

in schuldbemiddeling zijn of <strong>een</strong> collectieve<br />

schuldenregeling. genieten én hun ver-<br />

warmingsfactuur niet kunnen betalen.<br />

Meer info : www.verwarmingsfonds.be<br />

Behoort u niet tot deze categorieën en uw<br />

jaarlijks netto belastbaar inkomen is lager<br />

of gelijk aan € 26.000 dan kan u <strong>een</strong> aanvraag<br />

voor forfaitaire vermindering van € 105<br />

bij FOD Financiën aanvragen.<br />

Meer info te verkrijgen bij:<br />

www.mineco.fgov.be of 0800/120 33<br />

Hoe vraagt u de toelage aan?<br />

- Binnen de 60 dagen na levering moet u bij<br />

het OCMW van uw gem<strong>een</strong>te <strong>een</strong> aanvraag<br />

indienen.<br />

- Het OCMW voert <strong>een</strong> sociaal onderzoek uit<br />

om na te gaan of u in aanmerking komt<br />

voor de verwarmingstoelage.<br />

Welke documenten moet u voorleggen?<br />

- Kopie van de leveringsfactuur.<br />

- Categorie 1 + 2: identiteitskaart en bewijs<br />

van het gezinsinkomen.<br />

- Categorie 3: identiteitskaart + toelaatbaar-<br />

heid van de collectieve schuldbemiddelling<br />

of <strong>een</strong> attest van de persoon die de schuld-<br />

bemiddeling verricht.<br />

Plots en onverwacht verloren<br />

wij onze administratief<br />

directeur tijdens <strong>een</strong><br />

sportavond op maandag<br />

2 februari. Rene Janssens,<br />

48 jaar had nog <strong>een</strong> hele<br />

toekomst en vele plannen bij<br />

onze Liberale Mutualiteit en<br />

haar nevenorganisaties zoals<br />

Sowel, Crejaksie, Zomerzon<br />

...<br />

Hem vervangen, zal niet<br />

éénvoudig zijn. Zowel voor<br />

het werk dat hij presteerde<br />

als de vriendschap die<br />

hij uitstraalde naar zijn<br />

collega’s.<br />

Zijn vrouw Annemie en<br />

de beide dochters Sara en<br />

Stefanie wensen wij veel<br />

sterkte en verklaren dat wij<br />

van en met René hebben<br />

genoten in <strong>een</strong> prachtige<br />

samenwerking.<br />

Het bestuur en personeel.<br />

A


Ziekenvervoer<br />

U dient dringend opgenomen te worden in <strong>een</strong> ziekenhuis of u heeft vb. <strong>een</strong> afspraak<br />

bij <strong>een</strong> geneesheer specialist in het ziekenhuis of bij hem thuis en u kan g<strong>een</strong> gebruik<br />

maken van openbaar vervoer wegens ziekte of handicap, op die momenten is het<br />

goed om weten dat u kan rekenen op de Liberale Mutualiteit Provincie Antwerpen.<br />

Uw ziekenfonds komt immers tussen op heel wat vervoerkosten.<br />

Er is <strong>een</strong> onderscheid tussen dringend en niet-dringend ziekenvervoer.<br />

Dringend ziekenvervoer<br />

Bij <strong>een</strong> dringende opname in het ziekenhuis betalen wij u<br />

70% van de vervoerkosten terug. Per rit met <strong>een</strong> ziekenwagen<br />

bedraagt de maximum tussenkomst € 150.<br />

Indien u vervoerd werd met <strong>een</strong> helikopter bedraagt de<br />

maximum tussenkomst zelfs € 250 per vlucht.<br />

Er is g<strong>een</strong> beperking van de tussenkomst per dienstjaar.<br />

Niet-dringend ziekenvervoer<br />

Indien u wegens ziekte of handicap bij <strong>een</strong> vooraf geplande<br />

opname, <strong>een</strong> daghospitalisatie of <strong>een</strong> ambulante verzorging<br />

g<strong>een</strong> gebruik kan maken van het openbaar vervoer voorzien<br />

wij even<strong>een</strong>s <strong>een</strong> tussenkomst van maximum € 250 per<br />

dienstjaar.<br />

Ziekenwagen:<br />

De tussenkomst bedraagt 50% van de factuur met <strong>een</strong><br />

maximum van € 100 per rit.<br />

Taxi:<br />

Onze tussenkomst bedraagt 50 % van de factuur met <strong>een</strong><br />

maximum van € 15 per rit.<br />

Persoonlijk vervoer of vervoer door derde:<br />

Wij betalen € 0,10 per km met <strong>een</strong> maximum van € 10 per<br />

rit.<br />

B<br />

Voor meer informatie en voorwaarden in verband met<br />

dringend en niet-dringend vervoer kan u terecht op uw<br />

plaatselijk kantoor of mail naar :<br />

info@<strong>gezond</strong>heidszorgen.be en vraag naar onze folder<br />

ZIEKENVERVOER.<br />

Bij regelmatig vervoer naar het ziekenhuis voor radium-,<br />

radio- of chemotherapie en nierdialyse voorziet het<br />

ziekenfonds <strong>een</strong> tussenkomst in de verplichte verzekering.<br />

Voor leden die betalen voor de aanvullende diensten is er<br />

<strong>een</strong> bijkomende tussenkomst voorzien. Het vervoer kan<br />

gebeuren zowel per ziekenwagen als taxi of privé.<br />

Deze vervoerkosten vallen niet onder het maximum van<br />

€ 250<br />

Een dienstjaar loopt van 1 januari tot 31 december.<br />

Hoe tussenkomst te bekomen?<br />

Bezorg ons de factuur en <strong>een</strong> doktersattest dat het vervoer<br />

rechtvaardigt en wij betalen de tussenkomst op uw bankrekening.<br />

Nog dit:<br />

- er wordt enkel tussenkomst verl<strong>een</strong>d voor ziekenvervoer<br />

in België;<br />

- wachtgeld en verloren ritten komen niet in aanmerking<br />

voor <strong>een</strong> tussenkomst;<br />

- u dient in regel te zijn met de mutualiteitbijdragen.<br />

Het Liberaal Ziekenfonds Antwerpen heeft met <strong>een</strong> aantal<br />

ambulance- en taximaatschappijen <strong>een</strong> tarieven<strong>over</strong><strong>een</strong>komst<br />

afgesloten. (zie lijst hiernaast).<br />

U kan deze maatschappijen contacteren om <strong>een</strong><br />

afspraak te maken om het niet-dringend ziekenvervoer te<br />

regelen aan <strong>een</strong> voordeliger tarief. Steeds vermelden<br />

dat u aangesloten bent bij het Liberaal Ziekenfonds<br />

Antwerpen.<br />

Uiteraard bent u niet verplicht om enkel beroep te doen<br />

op deze maatschappijen.<br />

Kosten voor vervoer uitgevoerd door de M.U.G. (Mobiele Urgentie Groep)<br />

De M.U.G. is <strong>een</strong> interventiewagen waarin medisch en verplegend personeel aanwezig is. Dat team verstrekt de eerste zorgen.<br />

Het vervoer van de patiënt zelf gebeurt steeds per ziekenwagen.<br />

Zoals u kunt opmerken, rekenen vele ziekenhuizen de interventie- of vervoerskosten voor de M.U.G. aan de patiënten aan.<br />

Nochtans mag voor dergelijke interventie niets worden aangerekend. De M.U.G. wordt beschouwd als <strong>een</strong> ziekenhuisdienst en<br />

dus zijn de kosten hiervan inbegrepen in de ligdagprijs. Enkel de prestaties van de begeleidende arts mogen worden<br />

gefactureerd<br />

>> Regio Antwerpen


Taximaatschappijen :<br />

2100 DEURNE - Den Rumpst Taxi<br />

Merksemsest<strong>een</strong>weg 97 - 03/326.10.22<br />

2100 DEURNE - De Antwerpse Rolkar vzw<br />

Professor Van Den Wildenberglaan 2 - 03/230.02.23<br />

2140 BORGERHOUT – T.V.C. bvba<br />

A. Matthijslaan 75 – 03/326.61.58<br />

2200 HERENTALS – Herentalse Taxicentrale<br />

Herenthoutseweg 239 – 014/21.52.14<br />

2200 HERENTALS - Taxi Marcel Transport & Zn<br />

Noordervaart 41/1 – 014/86.15.57<br />

(enkel zittend vervoer en g<strong>een</strong> rolwagenpatiënten)<br />

2220 HEISTo/d BERG – Billytax<br />

Oude Gendarmeriestraat 79 - 015/24.75.38<br />

Fax: 015/24.57.75 - GSM 0475/47.00.36 en 0475/64.74.89<br />

2250 OLEN - Taxi ’s Jegers - Watertorenstraat 22<br />

014/21.11.79 - GSM 0477/77.96.28<br />

2270 HERENTHOUT – Taxi Gust<br />

Herentalsest<strong>een</strong>weg 76 - 014/51.21.27<br />

2400 MOL – Transport Eric<br />

Keiheuvelstraat 12 – GSM 0486/07.99.22<br />

2440 GEEL – Taxi en Rolwagenvervoer Karel Hendrickx<br />

Dr. Van De Perrestraat 266 - 014/58.91.81<br />

2500 LIER – Symons Eddy – Eeuwfeestlaan 67<br />

03/488.26.10 - Fax : 03/480.33.01 - GSM 0475/68.97.69<br />

2660 HOBOKEN - Taxi Sinjoor - Kioskplaats 91 -<br />

03/830.46.56<br />

2800 MECHELEN - Central Taxi<br />

Grote <strong>Nieuwe</strong>ndijkstraat 239 - 015/55.60.20<br />

2811 HOMBEEK - Hombekerkouter 40<br />

015/26.16.10 - GSM 0473/77.09.08<br />

2830 WILLEBROEK – Taxi Meerhof – Nieuwstraat 2A<br />

03/886.98.98 - GSM 0475/767574 – Fax : 03/886.55.56<br />

2830 WILLEBROEK – Taxi Tripp<br />

Oudstrijderstraat 19/001 – 03/886.80.07<br />

2850 BOOM – Taxi Comfort Bvba (Monotaxi)<br />

Col. Silvertopstr. 19/1 - 03/844.22.66 – Fax.: 03/8432260<br />

2880 BORNEM - WINGS TRANSPORT<br />

W.De Blockstraat 9 GSM : 0495/27.37.11<br />

2930 BRASSCHAAT - Loco Service Bvba – Withofdreef 2<br />

03/666.66.22 - Fax : 03/666.39.21<br />

2950 KAPELLEN – Kapelse M. Taxi - Berkenlaan 24<br />

03/664.64.64 – Fax : 03/664.40.00<br />

2960 BRECHT – Taxi De Dennen<br />

Baan Op Sas II 2 - 03/636.04.51<br />

3401 LANDEN – LTM – Burgemeester J Dumontstraat 11A<br />

GSM 0473/11.23.23<br />

>> Regio Antwerpen<br />

Ambulances :<br />

1981 HOFSTADE - E.H.B.O. Elite<br />

Buntgrafstraf 31 - 015/43.62.22<br />

1982 WEERDE - Ambu-Nurse<br />

Damstraat 34 - 015/41.99.02<br />

2018 ANTWERPEN – RODE KRUIS Vlaanderen<br />

03/ 286.11.00 of 105 (Enkel niet dringend ziekenvervoer)<br />

2200 HERENTALS – Ambucare<br />

Herenthoutseweg 239 – 0498/115.114<br />

2235 HULSHOUT – Hulshoutse Ambulance Dienst<br />

V.D. Weyerlaan 26 - 016/68.08.08 – Fax : 016/69.54.37<br />

GSM 0495/53.68.68<br />

2270 HERENTHOUT – Ambulance Gust<br />

Herentalsest<strong>een</strong>weg 76 - 014/51.21.27<br />

2250 OLEN - MEDI-CARE – Krentzen 86 - 014/84.84.81<br />

2300 TURNHOUT – Ambulance Dienst C.I.B.Turnhout<br />

St<strong>een</strong>weg op Mol 49/51 014/41.50.42<br />

Fax: 014/42.50.42<br />

2300 TURNHOUT – DD Medicall 24/24<br />

Vredestraat 47 – 0495/79.66.03 – Fax. 014/72.30.89<br />

2340 BEERSE – Beerse Ambulance - IJzerstraat 3<br />

014/61.29.00 (enkel niet-dringend ziekenvervoer)<br />

2470 RETIE – MEDI-CARE - Kloosterstraat 19<br />

014/37.91.51 - Fax : 014/84.84.83 - GSM : 0474/943049<br />

Standplaats : LEOPOLDSBURG : Lommelsest<strong>een</strong>weg 96<br />

2491 BALEN – Balense Ambulancedienst vzw<br />

Elevoort 10 - 014/31.20.20 – Fax : 014/30.10.23<br />

2550 KONTICH – A.C. Kontich – Vitsenveld 65<br />

03/457.82.12<br />

Standplaatsen :<br />

LIER : Mechelsest<strong>een</strong>weg 219 &221<br />

BOECHOUT : Broeders Alexianen(Provinciestraat 408)<br />

MORTSEL : St Jozefziekenhuis (Molenstraat 19)<br />

MORTSEL : Amedeus ( Deurnestraat 252)<br />

KONTICH : Vitsenveld 65<br />

ANTWERPEN : Lange Dijckstraat 100<br />

2580 PUTTE – A.C.T. ambulancedienst<br />

Mechelbaan 770 – 015/75.78.30<br />

(enkel voor niet-dringend gepland vervoer, niet tijdens weekend)<br />

2840 REET - AMBULANCE CENTRUM Bvba<br />

's Heerenbaan 172 - 03/844.33.33<br />

Standplaatsen :<br />

REET : AZ H. Familie<br />

ANTWERPEN : Eeuwfeestkliniek<br />

WILRIJK : AZ Middelheim<br />

ST. NIKLAAS : AZ Maria Middelares<br />

BORNEM : St. Jozefkliniek<br />

ANTW. LINKER OEVER : Revalidatiecentrum Hof ter Schelde<br />

C


<strong>Nieuwe</strong> beleidsmaatregelen<br />

voor de ziekte- en invaliditeitsvergoeding<br />

Voor de loontrekkenden :<br />

Deze maatregel houdt in dat de primaire ongeschiktheid<br />

principieel wordt vastgesteld op 60% van het gemiddeld<br />

dagloon voor alle gerechtigden.<br />

Hiermee keren we terug naar de oorspronkelijke<br />

toepassing waarin er voor primaire ongeschiktheid slechts<br />

één percentage bestond.<br />

De aligneringsmaatregel met de werkloosheid blijft gelden<br />

tijdens de eerste zes maanden van arbeidsongeschiktheid;<br />

D<br />

Toegestane deeltijdse arbeid :<br />

art.230 van het KB van 3-7-1996 :<br />

Vakantiegeld en eindejaarspremie.<br />

Het betreft hier de arbeidsongeschikte gerechtigden<br />

die met voorafgaandelijke toestemming van de<br />

adviserend geneesheer, <strong>een</strong> deeltijdse activiteit<br />

uitvoeren.<br />

Het doel van deze maatregel is <strong>een</strong> grotere cumulatie<br />

toe te laten tussen invaliditeitsuitkeringen en <strong>een</strong><br />

beroepsinkomen uit <strong>een</strong> door de adviserend geneesheer<br />

toegelaten activiteit.<br />

Concreet betekent dit dat de jaarlijkse voordelen (einde-<br />

jaarspremie, dertiende maand, ...) niet meer aan-<br />

gerekend worden als <strong>een</strong> inkomen, en dat voor de<br />

invalide gerechtigden, de vakantiedagen niet meer in<br />

vermindering van het dagbedrag worden gebracht.<br />

Voor de zelfstandigen :<br />

Moederschapsrust:<br />

De ministerraad heeft op voorstel van minister van<br />

Zelfstandigen, Sabine Laruelle, <strong>een</strong> ontwerp van<br />

koninklijk besluit goedgekeurd dat het moederschapsverlof<br />

voor zelfstandigen versoepelt.<br />

Deze maatregel zou gelden voor alle lopende bevallingsrusten<br />

op 01-01-2009.<br />

De maximale duur van de moederschapsrust blijft<br />

ongewijzigd : 8 weken (of 9 weken bij meerling).<br />

De verplichte rust wordt vastgelegd op drie weken:<br />

één week voor de bevalling en de twee eerste weken erna.<br />

De vrije rustperiode zal vijf weken bedragen of zes weken in<br />

geval van <strong>een</strong> meerling.<br />

De gerechtigde behoudt de mogelijkheid om twee weken<br />

prenataal verlof te nemen vanaf de periode van drie weken<br />

voor de vermoedelijke bevallingsdatum.<br />

Nieuw is dat ze <strong>een</strong> of meerdere periodes van zeven<br />

kalenderdagen facultatief postnataal verlof kunnen<br />

opnemen tot 21 weken vanaf het einde van de verplichte<br />

rust. M.a.w. tot 23 weken na de bevalling.<br />

De uitkeringen worden in minstens twee keer uitbetaald: <strong>een</strong><br />

eerste keer binnen de maand na het einde van de verplichte<br />

rust en <strong>een</strong> laatste keer binnen de maand na de definitieve<br />

hervatting van de activiteit.<br />

De gerechtigde dient <strong>een</strong> aanvraag te doen tot het<br />

bekomen van de moederschapsuitkering met melding van:<br />

- de vermoedelijke bevallingsdatum of het geboorteattest<br />

- het feit of het al dan niet de geboorte van <strong>een</strong> meerling<br />

betreft;<br />

- het aantal weken facultatieve rust die ze wenst op te<br />

nemen;<br />

- de duidelijke periodes van minstens 7 (of <strong>een</strong> veelvoud<br />

van 7) kalenderdagen waarin ze de rust wenst op te<br />

nemen.<br />

De mogelijkheid bestaat om ook na het indienen van<br />

de aanvraag nog wijzigingen aan te brengen aan deze<br />

aanvraag op voorwaarde dat deze vooraf gesignaleerd<br />

worden aan het ziekenfonds.<br />

Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht op onze :<br />

dienst uitkeringen.op het nummer : 03/203.76.60<br />

>> Regio Antwerpen


Heeft u <strong>een</strong> hoorapparaat nodig ???<br />

Hierbij wat meer uitleg <strong>over</strong> de procedure die dient te worden gevolgd om <strong>een</strong> hoorapparaat aan te vragen:<br />

- Op basis van het voorschrift van de neus-keel-oren<br />

specialist (ORL-arts), voert de audicien enkele tests uit en<br />

levert hij <strong>een</strong> eerste apparaat op proef, dat gratis<br />

uitgel<strong>een</strong>d wordt gedurende <strong>een</strong> periode van twee weken.<br />

- Als u de prothese niet kan verdragen, dan kan u die<br />

teruggeven zonder enige formaliteit. Als alles wel goed<br />

verloopt, dan stelt de audicien na de testperiode <strong>een</strong><br />

technisch verslag op <strong>over</strong> de auditieve correctie,<br />

waarmee u teruggaat naar de ORL-arts die <strong>een</strong> definitief<br />

voorschrift opstelt.<br />

- Dit document moet u aan uw ziekenfonds geven om <strong>een</strong><br />

terugbetaling te verkrijgen.<br />

Tussenkomst via de Riziv-wetgeving:<br />

Jonger dan 18 jaar<br />

• Hoorapparaat aan één oor<br />

• Hoorapparaat aan beide oren<br />

Ouder dan 18 jaar<br />

• Hoorapparaat aan één oor<br />

• Hoorapparaat aan beide oren<br />

Maximum bedrag<br />

normale<br />

tegemoetkoming<br />

€ 1.049,97<br />

€ 2.079,75<br />

€ 615,50<br />

€ 1.218,32<br />

>> Regio Antwerpen<br />

Hoorapparaten worden gedeeltelijk terugbetaald op<br />

voorwaarde dat het gehoorverlies <strong>een</strong> bepaald aantal<br />

decibels (dB) bereikt.<br />

Er is g<strong>een</strong> onderscheid gemaakt tussen personen die slechts<br />

één hoorapparaat nodig hebben en personen die twee<br />

hoorapparaten nodig hebben.<br />

In beide gevallen moet de persoon <strong>een</strong> gehoorverlies<br />

hebben van minstens 40dB aan het toe te rusten oor.<br />

Er wordt <strong>een</strong> tegemoetkoming voorzien om de vijf jaar,<br />

behalve als de doofheid ondertussen verergerd is.<br />

Maximumbedrag<br />

verhoogde<br />

tegemoetkoming<br />

€ 1.049,97<br />

€ 2.079,75<br />

€ 615,50<br />

€ 1.218,32<br />

Onze mutualiteit voorziet in <strong>een</strong> extra tussenkomst via de aanvullende bijdragen, deze bedraagt € 150 voor <strong>een</strong><br />

monofonisch hoorapparaat of € 300 voor <strong>een</strong> stereofonisch hoorapparaat.<br />

Tegemoetkoming voor haarprothesen (pruiken)<br />

Verplichte verzekering :<br />

De haarprothesen komen slechts in aanmerking voor terugbetaling<br />

op voorschrift van de behandelende geneesheer (1)<br />

of dermatoloog (2-3) in geval van :<br />

1. volledige kaalhoofdigheid door radiotherapie en/of<br />

chemotherapie : € 180<br />

2. alopecia areata (alopecia-oppervlak van meer dan 30%):<br />

€ 180<br />

3. cicatriciële alopecia van fysisch-chemisch, traumatische<br />

of inflammatoire oorsprong (alopecia-oppervlak van<br />

meer dan 30%): € 180<br />

4. cicatriciële alopecia van radiotherapeutische oorsprong:<br />

€ 270<br />

Aanvullende verzekering :<br />

De rechthebbenden die <strong>een</strong> tussenkomst voor <strong>een</strong> pruik in<br />

de verplichte verzekering hebben bekomen, kunnen <strong>een</strong><br />

extra bedrag van max. € 50 ontvangen in de aanvullende<br />

verzekering. Het totaal van beide tussenkomsten mag niet<br />

meer bedragen dan 90% van de factuurprijs.<br />

De tussenkomst wordt verl<strong>een</strong>d mits voorlegging van <strong>een</strong><br />

voldane factuur van de haarprothese.<br />

De hernieuwing van de tussenkomst mag slechts worden<br />

toegestaan na <strong>een</strong> termijn van 2 jaar te rekenen vanaf de<br />

datum van de vorige tegemoetkoming.<br />

Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht op onze :<br />

dienst <strong>gezond</strong>heidszorgen.op het nummer : 03/203.76.30<br />

E


Activiteiten Regionaal Dienstencentrum<br />

In samenwerking met de dienst GVO van de Liberale Landsbond<br />

en Ondersteuning In de Thuiszorg<br />

Infosessie ‘Homeopathie’<br />

Ieder<strong>een</strong> heeft wel <strong>een</strong>s gehoord <strong>over</strong><br />

homeopathie en <strong>over</strong> homeopathische<br />

geneesmiddelen.<br />

Voor velen is het echter niet geheel<br />

duidelijk wat nu juist met homeo-<br />

pathie bedoeld wordt.<br />

Homeopathie is <strong>een</strong> geneesmethode<br />

die door veel onderzoek en ervaring<br />

tot stand is gekomen en verder is<br />

ontwikkeld. De basisprincipes werden<br />

zo’n 200 jaar geleden vastgelegd door<br />

Samuel Hanneman.<br />

F<br />

INSCHRIJVINGSSTROOK - HOMEOPATHIE<br />

Ik schrijf in met ....... personen voor de infosessie “HOMEOPATHIE” op datum van:<br />

De infosessies worden gegeven door<br />

Annemie Lambert of Jos Herygers,<br />

beiden klassiek homeopaat.<br />

Praktisch:<br />

• donderdag 9 april 2009<br />

van 13u30 tot 15u30<br />

Zaal ‘De Meirminne’<br />

Lange Nieuwstraat 109<br />

2000 Antwerpen<br />

• woensdag 15 april 2009<br />

van 13u30 tot 15u30<br />

Liberale Mutualiteit Lier<br />

Kolveniersvest 35 - 2500 Lier<br />

• donderdag 16 april 2009<br />

van 13u30 tot 15u30<br />

Liberale Mutualiteit Herentals<br />

Collegestraat 6 - 2200 Herentals<br />

• woensdag 22 april 2009<br />

van 13u30 tot 15u30<br />

Zaal ‘Palace’<br />

Groene Hofstraat 25 - 2850 Boom<br />

O Donderdag 9 april 2009 te 2000 Antwerpen - Lange Nieuwstraat 109 (Zaal De Meirminne) van 13u30 - 15u30*<br />

O Woensdag 15 april 2009 te 2500 Lier - Liberale Mutualiteit - Kolveniersvest 35 van 13u30 - 15u30*<br />

O Donderdag 16 april 2009 te 2200 Herentals - Collegestraat 6 - van 13u30 tot 15u30*<br />

O Woensdag 22 april 2009 te 2850 Boom - Groene Hofstraat 25 (Zaal Palace) van 13u30 - 15u30*<br />

kleefzegel mutualiteit<br />

Homeopaten gaan ervan uit dat de<br />

mens <strong>een</strong> <strong>een</strong>heid van lichaam en<br />

geest is, die in voortdurende wisselwerking<br />

is met zijn omgeving.<br />

Homeopathie maakt gebruik van het<br />

zelfgenezend vermogen dat ieder<strong>een</strong><br />

bezit; de beoefenaars van deze<br />

geneesmethode gaan er immers van<br />

uit dat iedere persoon die in balans<br />

is de kracht in zich heeft om zichzelf<br />

te genezen. Bij <strong>een</strong> ziekte die niet<br />

vanzelf <strong>over</strong>gaat, is dit zelfgenezend<br />

vermogen ontregeld. Een homeopathisch<br />

geneesmiddel kan er dan<br />

voor zorgen dat deze onbalans weer<br />

wordt hersteld, zodat het lichaam de<br />

ziekte kan aanpakken.<br />

Om je wat meer wegwijs te maken<br />

in de wereld van de homeopathie,<br />

organiseert vzw Ondersteuning in<br />

Thuiszorg, in samenwerking met<br />

het Regionaal Dienstencentrum van<br />

de Liberale Mutualiteit Provincie<br />

Antwerpen, vier infosessies <strong>over</strong> dit<br />

onderwerp.<br />

Interesse?<br />

Schrijf je in via Ondersteuning in Thuiszorg: 070/22 25 04 of oit@mut400.be.<br />

Of schrijf je in via het Regionaal Dienstencentrum: 03/203 76 93 of dienstencentrum@lmpa.be.<br />

Telefoonnummer: ..............................................................<br />

(*= aanduiden wat van toepassing is)<br />

Al onze voordrachten staan open voor zowel leden als niet leden.<br />

Wij heten u alvast welkom!<br />

>> Regio Antwerpen


Gezonde voeding<br />

in de supermarkt<br />

Gezonde voeding, het lijkt gemakkelijker dan het in<br />

werkelijkheid is. Denk maar <strong>een</strong>s aan de <strong>over</strong>volle<br />

rekken met zoete tussendoortjes.. De keuze is uitgebreid,<br />

maar welke producten zijn <strong>gezond</strong> en welke niet?<br />

Om u te helpen bij deze keuzes willen we u, in samenwerking<br />

met onze diëtiste, <strong>een</strong> interactieve voordracht<br />

aanbieden rond <strong>gezond</strong>e voeding in de supermarkt.<br />

Tijdens de presentatie maakt u op <strong>een</strong> leuke manier<br />

kennis met de voedingsdriehoek. U leert voedings-<br />

middelen <strong>een</strong> juiste plaats geven in de voedingsdriehoek,<br />

<strong>een</strong> verschil maken tussen <strong>gezond</strong>e en minder <strong>gezond</strong>e<br />

voedingsmiddelen en tevens wordt u wegwijs gemaakt<br />

in het lezen van voedingsetiketten.<br />

Deze gratis infosessies zullen doorgaan te Boom en<br />

Antwerpen telkens van 13u30 tot 15u30!<br />

Ieder<strong>een</strong> is welkom, zowel leden als niet-leden van onze<br />

mutualiteit. Inschrijven is verplicht!<br />

INSCHRIJVINGSSTROOK<br />

Gezonde voeding in de supermarkt<br />

Ik schrijf in met ....... personen voor de vorming<br />

“GEZONDE VOEDING IN DE SUPERMARKT” op datum<br />

van:<br />

O Maandag 20 april 2009 te 2850 Boom<br />

Groene Hofstraat 25 (Zaal Palace)<br />

van 13u30 - 15u30*<br />

O Donderdag 23 april 2009 te 2000 Antwerpen<br />

Lange Nieuwstraat 109 (Zaal De Meirminne)<br />

van 13u30 - 15u30*<br />

Telefoonnummer: ........................................................<br />

kleefzegel mutualiteit<br />

(*= aanduiden wat van toepassing is)<br />

>> Regio Antwerpen<br />

Kooksessie lekker<br />

en <strong>gezond</strong><br />

Gezond, lekker en goedkoop koken: het kan!<br />

In <strong>een</strong> éénmalige kooksessie, onder deskundige leiding<br />

van onze diëtiste, vergeten we even de vlugge calorierijke<br />

hap en gaan we voor <strong>gezond</strong>e, <strong>een</strong>voudige maar lekkere<br />

gerechtjes. Na afloop kan er naar hartenlust geproefd<br />

worden. Gewapend met <strong>een</strong> aantal tips en trucs kan u<br />

nadien thuis zelf aan de slag gaan.<br />

Waar & Wanneer<br />

• Maandag 11 mei 2009<br />

van 13.30u – 16.00u<br />

Zaal “Palace” - Groene Hofstraat 25 te 2850 Boom<br />

• Dinsdag 12 mei 2009<br />

van 13.30u – 16.00u<br />

Zaal “De Meirminne”<br />

Lange Nieuwstraat 109 - 2000 Antwerpen<br />

Het aantal inschrijvingen wordt beperkt en vooraf<br />

inschrijven en betalen is verplicht!<br />

Prijs : € 2/persoon<br />

Inschrijven kan :<br />

telefonisch op het nummer : 03/203.76.52 of 03/203.76.93<br />

per mail : dienstencentum@lmpa.be<br />

bovenstaande inschrijvingsstroken terug sturen naar: Regionaal Dienstencentrum, Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen.<br />

G


H<br />

Sowel vzw<br />

POETSDIENST aan sociaal tarief of met dienstencheques<br />

Een van de eerste taken die te zwaar worden voor oudere mensen met <strong>gezond</strong>heidsproblemen is het onderhoud van de woning.<br />

Poetsen is <strong>een</strong> fysiek belastende bezigheid, die moeilijk wordt als men te kampen heeft met typische ouderdomskwaaltjes zoals<br />

reuma, artrose of rugklachten.<br />

Jan en Maria zijn 74 en 72 jaar oud.<br />

Ze kunnen zich nog goed en zelfstandig<br />

thuis behelpen en worden daar waar<br />

nodig geholpen door de kinderen.<br />

De laatste maanden heeft Maria veel last<br />

van haar gewrichten.<br />

De dokter heeft haar hiervoor<br />

medicatie voorgeschreven en ze mag<br />

zich niet <strong>over</strong>belasten.<br />

Jan probeert zoveel mogelijk <strong>over</strong> te<br />

nemen, maar ook hij moet oppassen<br />

dat hij niet te veel hooi op zijn vork<br />

neemt. Hij heeft last van <strong>een</strong> te hoge<br />

bloeddruk.<br />

De huisdokter raadt hen aan <strong>een</strong><br />

poetsvrouw aan te vragen bij het<br />

ziekenfonds.<br />

Meer info :<br />

SOWEL VZW<br />

Thuiszorg en Thuisverpleging<br />

KIPDORP 41 - 2000 ANTWERPEN<br />

Algem<strong>een</strong> telefoonnummer provincie Antwerpen :<br />

03/231.37.34. (24u/24u) - Fax : 03/232.94.97<br />

E-mail: info@gbh.LMPA.be - website : www.LMPA.be<br />

Arrondissement Mechelen : 015/20.66.90<br />

Arrondissement Turnhout : 014/21.54.30<br />

SOWEL VZW biedt volgende diensten aan:<br />

- Thuisverpleging - Klusjeshulp<br />

- Palliatieve hulp - Voetverzorging aan huis<br />

- Gezinshulp - Haarverzorging aan huis<br />

- Nachtzorg - Kraamzorg<br />

- Bejaardenhulp<br />

- Oppas zieke kinderen<br />

- Babysitdienst<br />

- Poetshulp<br />

- Poetshulp met dienstencheques<br />

- Vrijwilligerswerk (gezelschap,vervoer,..)<br />

Via het plaatselijk kantoor komen ze in<br />

contact met SOWEL vzw.<br />

De sectorverantwoordelijke maakt <strong>een</strong><br />

afspraak voor <strong>een</strong> huisbezoek.<br />

Tijdens dit bezoek worden de nodige<br />

afspraken gemaakt in verband met<br />

de taken die moeten gebeuren (enkel<br />

poetswerk, g<strong>een</strong> ander huishoudelijk<br />

werk), de dagen die het best passen<br />

en de bijdrage per uur die hiervoor<br />

betaald moet worden.<br />

Het bedrag hiervan is afhankelijk van<br />

het inkomen en ligt tussen de € 2,30<br />

en € 7,50 per uur.<br />

Voor thuiszorg op maat ...<br />

SOWEL vzw zoekt nog :<br />

Ze kunnen ook kiezen voor betaling<br />

met dienstencheques.<br />

Deze kosten € 7,50 per stuk (fiscaal<br />

aftrekbaar) en moeten besteld worden<br />

bij de firma SODEXO.<br />

De sectorverantwoordelijke bespreekt<br />

de beide mogelijkheden, zodat de<br />

klant kan kiezen wat het meest<br />

interessante is.<br />

Eens alle formaliteiten in orde zijn<br />

wordt gezocht naar <strong>een</strong> geschikte<br />

poetsvrouw.<br />

Afhankelijk van de regio en de beschikbaarheid<br />

kan er <strong>een</strong> wachttijd zijn.<br />

o VERPLEEGKUNDIGE voor de dienst thuisverpleging<br />

o VERZORGENDEN.voor thuiszorg<br />

o POETSVROUWEN voor hulp aan huis<br />

o VRIJWILLIGERS voor bezoek aan zieke en oudere<br />

personen.<br />

o BABYSITTERS voor kinderoppas ‘s avonds en in het<br />

weekend.<br />

>> Regio Antwerpen


DE VEILIGHEID VAN ONZE FIETSENDE LEDEN (2)<br />

In de stad of op het platteland; fietsen is soms <strong>een</strong> avontuur. Dinsdag, 27 januari had ik prijs. Ik was het kruispunt bijna <strong>over</strong> toen<br />

<strong>een</strong> auto mij aanreed op het achterwiel. Het voertuig kwam van rechts. Wie was in de fout ? Had ik voorrang of niet ?<br />

Op 1 maart 2007 is de voorrangsregel <strong>een</strong>voudiger geworden : wie van rechts komt heeft voorrang. Punt.<br />

Maar ….voor de fietser zijn er uitzonderingen ! Wij geven u enkele bemerkingen bij de wetsartikelen.<br />

Artikel 12.1.<br />

Elke weggebruiker moet voorrang<br />

verlenen aan de spoorvoertuigen;<br />

daartoe moet hij zich zo snel mogelijk<br />

van de sporen verwijderen.<br />

Artikel 12.2.<br />

De bestuurder die <strong>een</strong> kruispunt oprijdt<br />

moet dubbel voorzichtig zijn ten einde<br />

alle ongevallen te voorkomen. Elke<br />

weggebruiker is dus verplicht voorzichtig<br />

te zijn.<br />

Artikel 12.3.<br />

Elke bestuurder (fietser, bromfietser,<br />

automobilist,..) moet voorrang geven<br />

aan <strong>een</strong> bestuurder die van rechts<br />

komt, ook als deze laatste gestopt is.<br />

Deze regel geldt niet voor bestuurders<br />

die op <strong>een</strong> rotonde rijden, of<br />

indien de van rechtskomende bestuurder<br />

uit <strong>een</strong> verboden richting komt.<br />

Bestuurders moeten wel voorrang<br />

geven aan fietsers die uit <strong>een</strong> straat<br />

met beperkt éénrichtingsverkeer<br />

komen. In dat geval komt de<br />

fietser niet uit <strong>een</strong> verboden rijrichting.<br />

De toelating voor de fietser om tegen<br />

de rijrichting in te rijden wordt aangegeven<br />

door <strong>een</strong> wit bordje met<br />

“UITGEZONDERD” en <strong>een</strong> afbeelding<br />

van <strong>een</strong> fiets of met de afbeeldingen<br />

van <strong>een</strong> fiets en van <strong>een</strong> bromfiets<br />

klasse A. Een bestuurder moet voorrang<br />

verlenen aan iedere bestuurder<br />

die rijdt op de openbare weg of de<br />

rijbaan die hij oprijdt wanneer hij uit<br />

<strong>een</strong> openbare weg of rijbaan komt<br />

met <strong>een</strong> omgekeerde driehoek of met<br />

<strong>een</strong> STOP-bord. Ook wanneer je uit<br />

<strong>een</strong> aardeweg of <strong>een</strong> pad komt moet<br />

je voorrang verlenen.<br />

>> Regio Antwerpen<br />

Artikel 12.4.<br />

De bestuurder die <strong>een</strong> manoeuver wil<br />

uitvoeren, moet voorrang verlenen<br />

aan alle andere weggebruikers.<br />

Van rijstrook of van file veranderen,<br />

de rijbaan <strong>over</strong>steken, <strong>een</strong> parkeerplaats<br />

verlaten of oprijden, uit <strong>een</strong><br />

aanpalende eigendom komen, keren<br />

of achteruitrijden worden als manoeuvres<br />

beschouwd. Maar wanneer <strong>een</strong><br />

fietser aan het eind van <strong>een</strong> fietspad<br />

zich op de rijweg moet begeven om<br />

rechtdoor te rijden, dan wordt dat niet<br />

als manoeuvre beschouwd.<br />

Let op.: Als je als fietser van richting<br />

verandert of om <strong>een</strong> hindernis h<strong>een</strong><br />

rijdt heb je g<strong>een</strong> voorrang meer.<br />

Artikel 12.4 bis is nieuw !<br />

De bestuurder die <strong>een</strong> trottoir of <strong>een</strong><br />

fietspad <strong>over</strong>steekt, moet voorrang<br />

verlenen aan de weggebruikers die<br />

<strong>over</strong><strong>een</strong>komstig de wegcode<br />

gerechtigd zijn om het trottoir (= <strong>een</strong><br />

verhard en herkenbaar deel van de<br />

weg voor voetgangers) of het fietspad<br />

te volgen. Dus als de fietser <strong>een</strong><br />

kruispunt met <strong>een</strong> fietspad, aange-<br />

duid met evenwijdige witte onderbroken<br />

lijnen, wil <strong>over</strong>steken, dan is<br />

de fietser vooreerst verplicht om dat<br />

fietspad te volgen. Ten tweede heeft<br />

de fietser voorrang op de bestuurders<br />

die dat fietspad willen <strong>over</strong>steken.<br />

Deze speciale voorrangsregel blijkt in<br />

de praktijk niet <strong>een</strong>voudig te zijn.<br />

Ik moet bijvoorbeeld vragen aan de<br />

stad om de witte markeringen van het<br />

fietspad, op het bewuste kruispunt<br />

die dinsdag 27 januari, dringend te<br />

herschilderen.<br />

Een <strong>over</strong>steekplaats voor fietsen wordt<br />

afgebakend met onderbroken witte<br />

vierkanten of parallellogrammen en is<br />

g<strong>een</strong> fietspad.<br />

Hallo ? Kan je nog volgen ?<br />

Je moet het maar weten dat je in dit<br />

geval als fietser g<strong>een</strong> voorrang hebt.<br />

Aan het volgende kruispunt zijn kleine<br />

omgekeerde driehoeken opgehangen<br />

aan de verkeerslichten.<br />

Dus als de verkeerslichten defect zijn<br />

moet de fietser voorrang verlenen aan<br />

alle bestuurders die van rechts komen<br />

Ook al rijdt de fietser op <strong>een</strong> afgelijnd<br />

fietspad. Oh ja; als het rood is blijf<br />

je staan ! Ook haaientanden aan de<br />

<strong>over</strong>steekplaats geven aan dat de<br />

fietser zijn voorrang moet afstaan.<br />

Op plaatsen waar wel <strong>een</strong> zebrapad<br />

maar g<strong>een</strong> fietspad is aangelegd<br />

hebben fietsers vaak de gewoonte om<br />

via het zebrapad <strong>over</strong> te steken. Als de<br />

fietser afstapt en te voet <strong>over</strong>steekt<br />

wordt hij aanzien als voetganger en<br />

heeft hij voorrang. Al fietsend <strong>over</strong>steken<br />

is niet verboden maar je mag ten<br />

eerste de voetgangers niet hinderen<br />

en ten tweede, je bent g<strong>een</strong> voetganger<br />

en dus heb je g<strong>een</strong> voorrang !<br />

Als de fietser op de rijweg rijdt bij<br />

gebrek aan <strong>een</strong> fietspad, en van<br />

rechts komt <strong>een</strong> bestuurder die <strong>over</strong><br />

het trottoir rijdt, ook al is die even<br />

gestopt om de voetgangers door te<br />

laten dan moet de fietser voorrang<br />

verlenen.<br />

Voor alle duidelijkheid : <strong>een</strong> fiets-<br />

suggestiestrook is g<strong>een</strong> fietspad en<br />

biedt g<strong>een</strong> enkele bescherming.<br />

Fietsen op dergelijke gekleurde<br />

stroken geeft de fietser g<strong>een</strong> voorrang<br />

tegen<strong>over</strong> de bestuurders die van<br />

rechts komen.<br />

Artikel 12.5.<br />

De bestuurder die voorrang moet<br />

verlenen, mag slechts verder rijden<br />

indien hij zulks kan doen zonder<br />

gevaar voor ongevallen, gelet op de<br />

plaats van de andere weggebruikers,<br />

hun snelheid en de afstand waarop zij<br />

zich bevinden.<br />

Wees voorzichtig en<br />

veel geluk onderweg.<br />

Bron : www.wegcode.be,<br />

Belgisch Staatsblad van 9-2-2007, www.bivv.be<br />

I


Activiteiten Liberale Beweging<br />

voor Volksontwikkeling Antwerpen<br />

Infosessie :<br />

- de opmars van het gebruik van de electronische identiteiskaart (e-ID)<br />

- de on-line aangifte in de personenbelasting (Taxonweb)<br />

- uw persoonlijk electronisch fiscaal dossier (Myminfin)<br />

Steeds meer burgers ontdekken de vele toepassingen waarin het gebruik<br />

van de elektronische identiteitskaart mogelijk is. En de vele voordelen die dit<br />

oplevert!<br />

Myminfin en Taxonweb, ‘private en sterk beveiligde’ internet-toepassingen, zijn<br />

twee mogelijkheden binnen de FOD Financiën. Gelet op de vertrouwelijkheid<br />

is uw elektronische identiteitskaart dan ook de sleutel tot toegang voor beide<br />

applicaties.<br />

Wist u dat?...<br />

Tax-on-web, het on-line programma voor de indiening van de belastingaangifte,<br />

er in al die jaren immers niet all<strong>een</strong> betrouwbaarder en gebruiksvriendelijker is<br />

op geworden?<br />

De toegang is, via uw electronische identiteitskaart, mogelijk vanaf gelijk<br />

welke aangesloten werkpost (thuis, op het werk,…) en tussentijdse versies van<br />

de on-line aangifte kunnen gemakkelijk worden opgeslagen.<br />

Daarenboven zijn vele gegevens (oa loonfiches, voorafbetalingen, pensioensparen,…)<br />

op voorhand in de elektronische aangifte ingevuld, zijn ‘wizards’<br />

toegevoegd om de burger te helpen bepaalde delen in te vullen en last but<br />

not least moet je als belastingplichtige ook g<strong>een</strong> bewijsstukken meesturen als<br />

je de aangifte on-line invult.<br />

Wist u dat?...<br />

Elke burger ook <strong>over</strong> <strong>een</strong> ‘persoonlijk elektronisch fiscaal dossier’ beschikt?<br />

Uw elektronisch dossier kan u, 24u op 24u en 7 dagen op 7, raadplegen op<br />

‘www.myminfin.be’ en laat u toe ‘uw stand van zaken’ op te volgen en/of uw<br />

eigen vragen ‘via internet’ op te lossen. Ook hier is de sleutel tot toegang van<br />

deze applicatie uw e-ID!<br />

Hoe werkt Myminfin? Hoe werkt Taxonweb? Wat en hoe met mijn e-ID?<br />

Om dit te ontdekken organiseert LBV Antwerpen in samenwerking met de FOD<br />

Financiën op onderstaande data <strong>een</strong> infosessie.<br />

Prijs : €5/persoon (koffie en gebak tijdens de pauze inbegrepen)<br />

Gastspreker: Jan Viaene, rechtstreeks medewerker kabinet KMO, administrateur,<br />

C. Six project: E-ID, Taxonweb en Myminfin<br />

Maandag 6 april 2009 om 14u00<br />

zaal “De Meirminne” - Lange Nieuwstraat 109 - 2000 Antwerpen<br />

Donderdag 9 april 2009 om 13u30<br />

Liberale Mutualiteit – Collegestraat 6 - 2200 Herentals<br />

Dinsdag 14 april 2009 - Aanvang : 14u00<br />

Zaal Palace – Groene Hofstraat 25 – 2850 Boom<br />

Meer info en/of inschrijvingen : Liberale Beweging voor Volksontwikkeling Antwerpen vzw<br />

Lange Nieuwstraat 109 - 2000 Antwerpen - Tel.: 03/203.76.91<br />

J<br />

Geïnteresseerden<br />

krijgen gratis <strong>een</strong><br />

kaartlezer mee<br />

naar huis<br />

(waarde € 15)!<br />

Groepsverblijven<br />

gepensioneerden en<br />

invaliden te blankenberge<br />

Alle verblijven worden opengesteld<br />

voor zowel onze invaliden als onze<br />

gepensioneerden.<br />

In ons vakantiecentra Liberty kan u<br />

genieten van de volgende verblijven:<br />

Zomer Liberty<br />

Periode : 7 nachten<br />

08/06/2009 – 15/06/2009<br />

15/06/2009 – 22/06/2009<br />

Prijzen Gepensioneerden (lid)<br />

1 p.k. : € 386,70/persoon<br />

2 p.k. : € 341,20/persoon<br />

Prijs invaliden (lid)<br />

1 p.k. : € 299,20/persoon<br />

2 p.k. : € 253,70/persoon<br />

GOED OM WETEN !!!<br />

- De prijzen voor de verblijven zijn op<br />

basis van volpension.<br />

- Het vervoer h<strong>een</strong>/terug naar de<br />

instelling is even<strong>een</strong>s inbegrepen.<br />

- Wat de invalidenverblijven betreft<br />

genieten de echtgeno(o)t(e), kinderen<br />

of andere begeleiders die dezelfde<br />

kamer delen van dezelfde tarieven.<br />

- De instelling verzorgt g<strong>een</strong> dieetmaal-<br />

tijden.<br />

- Op aanvraag kan zout- en/of vetarme<br />

voeding bekomen worden.<br />

>> Regio Antwerpen


In de voormiddag brengen wij <strong>een</strong><br />

bezoek aan “Kortrijk 1302”.<br />

Een interactief en multimediaal museum<br />

<strong>over</strong> de Guldensporenslag (11 juli 1302).<br />

U kunt er maliënkolders, zwaarden<br />

en goedendags betasten. Onze gids<br />

voert u terug naar het verleden op <strong>een</strong><br />

boeiende ontdekkingstocht door zeven<br />

eeuwen geschiedenis.<br />

Tijdens onze geleide busrondrit in de<br />

namiddag maken we kennis met de<br />

vlascultuur in de Leiestreek.<br />

We bezoeken de site Verschaeve.<br />

Gabriël Verschaeve geeft u in zijn pittig<br />

dialect meer uitleg <strong>over</strong> zijn vlasbedrijf<br />

en demonstreert met veel plezier zijn<br />

indrukwekkende machines. Een unieke<br />

kijk op het kostbaar vlaserfgoed.<br />

Meer info en/of inschrijvingen :<br />

Zomerzon Antwerpen vzw - Lange Nieuwstraat 109 - 2000 Antwerpen – Tel.: 03/203.76.90<br />

>> Regio Antwerpen<br />

Activiteiten<br />

Gulden sporen en vlasperikelen<br />

Dinsdag 28 april 2009<br />

PRIJS :<br />

“TV” - sterren - Donderdag 28 mei 2009<br />

In de voormiddag bezoeken we het Eurocam<br />

Media Center (Alfacam).<br />

Dit “Hollywood” van Vlaanderen heeft<br />

in totaal 12 T.V.-studio’s, volledig uitgerust<br />

met kleedkamers, stijlvolle<br />

loges en <strong>een</strong> restaurant. Tijdens onze<br />

rondleiding maken we kennis met de<br />

grote studio’s, waar bekende televisieprogramma’s<br />

worden opgenomen<br />

zoals o.a. Steracteur Sterartiest, Zo is er<br />

maar één, De Designers, Sterren op het<br />

ijs, De Bedenkers, Één jaar gratis, De<br />

slimste mens ter wereld ...<br />

In de namiddag bezoeken wij Volkssterrenwacht<br />

Urania in Hove. U komt<br />

meer te weten <strong>over</strong> de verschillende<br />

hemellichamen (sterren, planeten,<br />

asteroïden,…).<br />

In de weertuin en het weerlabo krijgen<br />

we meer uitleg bij de diverse apparaten<br />

waarmee dagelijks het weer wordt<br />

voorspeld.<br />

PROGRAMMA:<br />

08u00 :<br />

Vertrek Antwerpen - Linker Oever<br />

08u15 :<br />

Vertrek Antwerpen - Van Stralenstraat<br />

09u45 :<br />

Ontvangst koffie/gebak<br />

10u30 :<br />

Geleid bezoek aan “Kortrijk 1302”<br />

12u30 :<br />

Middagmaal (3-gangen menu)<br />

14u30 :<br />

Geleide busrondrit “De Vlassersroute”<br />

17u30 : Vrije tijd in Kortrijk<br />

19u00 : Einde en terug naar Antwerpen<br />

PROGRAMMA:<br />

08u00 :<br />

Vertrek Antwerpen - Linker Oever<br />

08u15 :<br />

Vertrek Antwerpen - Van Stralenstraat<br />

09u00 :<br />

Ontvangst koffie/gebak<br />

10u00 :<br />

Bezoek aan de televisiestudio’s van<br />

Alfacam in Lint<br />

12u30 :<br />

Middagmaal (3-gangen menu)<br />

water, wijn en koffie inbegrepen.<br />

14u30 :<br />

Geleid bezoek aan Urania te Hove<br />

16u30 : Vrije tijd<br />

19u00 : Einde en terug naar Antwerpen<br />

Leden Zomerzon<br />

€ 43,00/persoon (lid mutualiteit)<br />

€ 45,00/persoon (niet lid mutualiteit)<br />

Niet leden Zomerzon<br />

€ 47,00/persoon (lid mutualiteit)<br />

€ 49,00/persoon (niet lid mutualiteit)<br />

PRIJS :<br />

Leden Zomerzon<br />

€ 48,00/persoon (lid mutualiteit)<br />

€ 50,00/persoon (niet lid mutualiteit)<br />

Niet leden Zomerzon<br />

€ 52,00/persoon (lid mutualiteit)<br />

€ 54,00/persoon (niet lid mutualiteit)<br />

De nieuwe studio van “Eén jaar gratis<br />

in het Eurocam Media Center.<br />

K


Liberale familiedag Bellewaerde Park Ieper<br />

L<br />

Zondag 19 april 2009<br />

Inschrijvingsformulier<br />

Naam .................................................................................................................<br />

............................................................................................................................<br />

Adres...................................................................................................................<br />

............................................................................................................................<br />

Tel. ......................................................................................................................<br />

E-mail...................................................................................................................<br />

.......... personen gratis inkom* (0 t.e.m. 15 jaar) x € 0,00 = €............0<br />

........... personen gratis inkom* (vanaf 55 jaar) x € 0,00 = €............0<br />

Inkom: aantal personen: ................ x € 10,00 = € .............<br />

Lunch: aantal personen: .................. x € 10,00 = € .............<br />

___________________________________________________________<br />

Totaal: € .....................<br />

(* 0 t.e.m. 15 jaar en vanaf 55 jaar: gratis)<br />

Totaal te storten op rekeningnummer 320-0917702-55<br />

vóór 31/03/2009<br />

Gelieve deze strook vóór 31/03/2009:<br />

- op sturen naar:<br />

Liberale Mutualiteit Provincie Antwerpen<br />

Dienst L.B.G. t.a.v. Petra Lauwrijs<br />

Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen<br />

- of faxen naar:<br />

03/225.02.35<br />

Bellewaerde Park in Ieper is meer dan <strong>een</strong><br />

attractiepark; het is ook de thuis van meer<br />

dan 300 exotische dieren en is ontstaan<br />

uit <strong>een</strong> ornithologisch park. Het is rijk aan<br />

prachtige exotische vogels en tientallen<br />

soorten zoogdieren. Voor de bezoekers is het<br />

niet all<strong>een</strong> leuk, maar ook leerrijk om met<br />

de verschillende dieren in Bellewaerde Park<br />

kennis te maken.<br />

Bellewaerde Park kenmerkt zich door <strong>een</strong><br />

brede waaier van attracties, verspreid <strong>over</strong><br />

zes verschillende themazones met fun voor<br />

het hele gezin en onvergetelijke sensaties.<br />

Kortom, Avontuur met <strong>een</strong> grote A!<br />

TOEGANG :<br />

Als lid van de Liberale Mutualiteit<br />

Provincie Antwerpen geniet u van<br />

<strong>een</strong> voordeeltarief :<br />

Volwassene van 16 jaar - 55 jaar :<br />

€ 10,00 (i.p.v. € 16,00)<br />

Kinderen t.e.m. 15 jaar en 55 plussers:<br />

GRATIS<br />

Gratis busvervoer :<br />

Vanuit verschillende opstapplaatsen<br />

in de provincie Antwerpen worden er<br />

bussen ingelegd om ieder<strong>een</strong> vlot naar<br />

het park te brengen.<br />

Wenst u toch met uw eigen wagen te<br />

gaan, dan betaalt u € 6,00 parkingkosten.<br />

Op bladzijde 10 van dit krantje<br />

kan u meer lezen <strong>over</strong> onze<br />

Liberale familiedag in<br />

Bellewaerde park Ieper.<br />

>> Regio Antwerpen


Uw <strong>gezond</strong>heid,<br />

zó werkt u eraan!<br />

Een <strong>gezond</strong><br />

<strong>gewicht</strong><br />

Bestel de nieuwe<br />

<strong>brochure</strong> <strong>over</strong><br />

<strong>een</strong> <strong>gezond</strong> <strong>gewicht</strong><br />

Wilt u meer te weten komen<br />

<strong>over</strong> <strong>een</strong> <strong>gezond</strong> <strong>gewicht</strong>?<br />

Vraag dan de gratis <strong>brochure</strong><br />

‘Uw <strong>gezond</strong>heid, zó werkt u<br />

eraan! Gezond <strong>gewicht</strong>’<br />

aan bij uw ziekenfonds.<br />

U kunt deze <strong>brochure</strong><br />

ook bestellen via<br />

de dienst Gezondheidsvoorlichting<br />

en<br />

opvoeding van de<br />

Landsbond van<br />

Liberale Mutualiteiten<br />

(Veronique Nya:<br />

02/542.87.02 –<br />

veronique.nya@mut400.be).<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

>> Uw <strong>gezond</strong>heid<br />

Een <strong>gezond</strong> <strong>gewicht</strong> heeft niets dan voordelen. Met het <strong>gewicht</strong> in balans zien<br />

we er niet all<strong>een</strong> beter uit, we voelen ons ook beter in ons vel, we zijn fitter en<br />

het risico op allerlei ernstige ziekten is <strong>een</strong> stuk lager. Ondanks deze voordelen<br />

gaat het de slechte kant op met het <strong>gewicht</strong> van de meeste Belgen. Binnenkort<br />

is één Belg op twee te zwaar! We eten teveel, eten verkeerd en bewegen te<br />

weinig, met ernstige <strong>gezond</strong>heidsproblemen tot gevolg.<br />

Extra kilo’s kwijtspelen of uw <strong>gezond</strong> <strong>gewicht</strong> behouden: het is niet altijd even<br />

gemakkelijk. U hoeft echter niet te wanhopen, met <strong>een</strong> paar <strong>een</strong>voudige richtlijnen<br />

is <strong>een</strong> <strong>gezond</strong> <strong>gewicht</strong> bereiken zeker haalbaar. Met <strong>een</strong> nieuwe <strong>brochure</strong><br />

bieden de Liberale Mutualiteiten <strong>een</strong> praktische leidraad voor wie gemotiveerd is<br />

om de strijd tegen de kilo’s aan te binden. Hebt u reeds <strong>een</strong> <strong>gezond</strong> <strong>gewicht</strong>? Dan<br />

is deze <strong>brochure</strong> er ook voor u. Zo kunt u voorkomen dat het met uw <strong>gewicht</strong> toch<br />

nog de verkeerde kant op gaat. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen.<br />

Deze <strong>brochure</strong> <strong>over</strong> <strong>een</strong> <strong>gezond</strong> <strong>gewicht</strong> is de derde in <strong>een</strong> reeks van vier <strong>brochure</strong>s.<br />

De onderwerpen ‘<strong>gezond</strong>e voeding’ en ‘cholesterol’ werden reeds behandeld<br />

in twee <strong>brochure</strong>s die u kunt bekomen bij uw Liberale Mutualiteit. De<br />

<strong>brochure</strong> <strong>over</strong> <strong>gezond</strong>e voeding wordt bovendien vergezeld van <strong>een</strong> handige<br />

caloriewijzer. Later zal ook nog het thema ‘lichaamsbeweging’ aan bod komen.<br />

Een <strong>gezond</strong> <strong>gewicht</strong>: wat en hoe?<br />

Het lichaams<strong>gewicht</strong> wordt bepaald door verschillende factoren: lengte, leeftijd,<br />

maar ook lichaamsbouw en nog andere factoren spelen hierin mee. Het ideale<br />

<strong>gewicht</strong> verschilt dan ook van persoon tot persoon. Er bestaan verschillende<br />

meetinstrumenten om te bepalen of uw <strong>gewicht</strong> al dan niet <strong>gezond</strong> is. U kunt<br />

deze terugvinden in de <strong>brochure</strong> <strong>over</strong> <strong>een</strong> <strong>gezond</strong> <strong>gewicht</strong>.<br />

Blijkt dat het met uw <strong>gewicht</strong> toch niet zo goed is gesteld als u dacht?<br />

G<strong>een</strong> paniek. Met voldoende motivatie en <strong>een</strong> <strong>gezond</strong>e levensstijl<br />

kunt u <strong>een</strong> <strong>gezond</strong> <strong>gewicht</strong> verkrijgen en behouden. Houd ook <strong>een</strong><br />

realistisch doel voor ogen: <strong>een</strong> blijvend resultaat boeken kan enkel<br />

op langere termijn. Wie aan <strong>een</strong> crashdieet begint om op korte termijn<br />

spectaculair <strong>gewicht</strong>sverlies te zien, komt bedrogen uit. Daarenboven<br />

kunnen deze zogezegde wonderdiëten schadelijk zijn voor<br />

uw <strong>gezond</strong>heid. De <strong>brochure</strong> <strong>over</strong> <strong>een</strong> <strong>gezond</strong> <strong>gewicht</strong> legt u uit hoe<br />

u op <strong>een</strong> duurzame manier kunt streven naar <strong>een</strong> <strong>gezond</strong> <strong>gewicht</strong> en<br />

geeft u hiervoor ook praktische tips.<br />

Elektronische <strong>gezond</strong>heidsnieuwsbrief<br />

Wordt u graag op de hoogte gehouden van alle <strong>gezond</strong>heidsnieuws?<br />

Abonneer u dan op de elektronische <strong>gezond</strong>heidsnieuwsbrief van<br />

de dienst Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding van de Landsbond<br />

van Liberale Mutualiteiten. Deze nieuwsbrief behandelt allerlei<br />

<strong>gezond</strong>heidsonderwerpen en u krijgt ook de kans om onze medewerkers<br />

<strong>een</strong> vraag te stellen rond <strong>gezond</strong>heid. Geïnteresseerd?<br />

Schrijf u dan in via www.liberalemutualiteit.be, onder de rubriek<br />

‘<strong>gezond</strong>heidsvoorlichting’.<br />

7


8<br />

Voorzien van alle comfort, met badkamer,<br />

toilet, TV en telefoon. Voor alle<br />

verblijven wordt <strong>een</strong> kinderkorting van<br />

50% toegekend tot 11 jaar, en kinderen<br />

tot 3 jaar komen zelfs gratis mee.<br />

Kinderbedjes en –stoelen zijn gratis beschikbaar.<br />

De toeslag “single” bedraagt<br />

steeds € 6,50/nacht.<br />

VP € 39,90 HP € 35,90 K/O € 28,80<br />

(15/03-04/04 en 18/04-01/05)<br />

VP € 46,90 HP € 42,20 K/O € 33,90<br />

(04/04-18/04 en 01/05-04/07)<br />

VP € 52,00 HP € 46,40 K/O € 37,10<br />

(04/07-15/08)<br />

Prijzen per nacht. Korting van € 2,50/<br />

nacht bij boeking vanaf 7 nachten.<br />

(04/04-18/04 en 01/05-15/08)<br />

Bij <strong>een</strong> boeking van minimaal 3 nachten<br />

kunnen wij u dit gunsttarief aanbieden:<br />

Ô<br />

Cosmopolite<br />

vakantie aanbiedingen<br />

● ÔÔÔÔ<br />

Rustige<br />

vakanties, ook<br />

Gelegen op de hoek van de Grote Markt, dichtbij de jachthaven,<br />

in 2009!<br />

de zeedijk en de winkelstraten biedt de Cosmopolite u <strong>een</strong> comfortabel<br />

en rustgevend verblijf aan in het hartje van Blankenberge. U kunt er rekenen op <strong>een</strong> goede<br />

keuken en <strong>een</strong> familiale en hulpvaardige sfeer.<br />

Hieronder vindt u ons aanbod, zowel voor gewone vakanties als voor de senioren- en invalidenvakanties.<br />

De Cosmopolite blijft ook uw thuishaven voor de rust- en herstelverblijven.<br />

>> Kamers<br />

>> Vakanties<br />

>> Senioren - Invaliden<br />

Senioren leden:<br />

€ 36,90/nacht in VP (15/03-30/04)<br />

€ 44,40/nacht in VP (01/05-04/07)<br />

€ 49,10/nacht in VP (04/07-15/08)<br />

Invalide leden:<br />

€ 34,60/nacht in VP (15/03-04/07)<br />

€ 39,30/nacht in VP (04/07-15/08)<br />

De prijs voor invalide leden is ook geldig<br />

voor de persoon die hen begeleidt<br />

en de kamer deelt.<br />

Uw plaatselijk ziekenfonds organiseert<br />

ook groepsvakanties, meestal met georganiseerd<br />

busvervoer.<br />

Informeer naar de voor u beschikbare<br />

periodes en de bijhorende tarieven.<br />

>> Rust en herstel<br />

Na <strong>een</strong> hospitalisatie van minstens<br />

5 nachten komt u in aanmerking voor<br />

<strong>een</strong> herstelkuur.<br />

Voor meer informatie,<br />

folder, prijslijst,…<br />

contacteer ons<br />

of raadpleeg<br />

onze website<br />

Een rustverblijf kan dan weer op<br />

doktersvoorschrift toegekend worden.<br />

In de Cosmopolite kunt u <strong>een</strong> dokter,<br />

kinesist of verpleging aanvragen.<br />

Er is <strong>een</strong> aangepast<br />

animatieprogramma.<br />

Rolstoel te bekomen op aanvraag.<br />

Hulp bij het wandelen beschikbaar via<br />

aanvraag bij Solidariteit voor het gezin.<br />

Aanvraagformulieren voor of<br />

informatie <strong>over</strong> deze verblijven<br />

kunt u bekomen bij de sociale dienst<br />

van uw mutualiteit, net als in de<br />

Cosmopolite zelf trouwens.<br />

Herstel: € 27,60/nacht VP<br />

Rust: € 36,90/nacht VP<br />

€ 42,10/nacht VP (05/07-15/08)<br />

De ledenprijzen gelden enkel als de<br />

aanvullende bijdrage werd betaald.<br />

Tarieven en periodes onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten<br />

Notebaertstraat 2 - 8370 Blankenberge<br />

Tel. 050/42.99.54 - Fax 050/42.58.62<br />

www.mut400.be/cosmopolite.htm<br />

Cosmopolite


Liberty<br />

vakantie aanbiedingen<br />

ÔÔÔÔ<br />

Liberty: ook<br />

in 2009 uw<br />

thuishaven! De Liberty is ideaal gelegen in het stadscentrum op 100 meter van de zee.<br />

Het heeft <strong>een</strong> mooi restaurant dat kwaliteitsvolle gerechten aanbiedt, <strong>een</strong> gezellige<br />

cafetaria en <strong>een</strong> ontspanningsruimte met biljarts, pingpong en diverse speeltuigen<br />

voor de kinderen. Er is <strong>een</strong> animatieprogramma met o.a. shows, wandelingen en uitstappen.<br />

>> Kamers<br />

Voorzien van alle comfort, met badkamer,<br />

toilet, TV, telefoon en kluis. Voor<br />

alle verblijven op kamers wordt <strong>een</strong><br />

kinderkorting van 50% toegekend tot<br />

11 jaar, en kinderen tot 3 jaar komen<br />

zelfs gratis mee. Kinderbedjes en –stoelen<br />

zijn gratis beschikbaar. De toeslag<br />

“single” bedraagt € 6,50/nacht. Deze<br />

tarieven gelden niet tijdens de “Arrangementen”<br />

die binnen deze periodes<br />

vallen (zie aparte rubriek).<br />

Ledenprijzen per nacht<br />

VP € 43,90 HP* € 39,60 K/O € 31,60<br />

(19/04-01/05 en 01/10-02/11)<br />

VP € 51,60 HP* € 46,40 K/O € 37,10<br />

(01/05-06/07 en 16/08-01/10)<br />

VP € 56,80 HP € 51,10 K/O € 40,90<br />

(06/07-16/08)<br />

Korting van € 2,50/nacht bij boeking<br />

vanaf 7 nachten (01/05-01/10).<br />

(*HP-formule =<br />

ontbijtbuffet en middagmaal)<br />

>> Senioren - Invaliden<br />

Bij <strong>een</strong> boeking van minimaal 3 nachten<br />

kunnen wij u dit gunsttarief aanbieden.<br />

Deze tarieven gelden niet tijdens de<br />

“Arrangementen” die binnen deze periodes<br />

vallen (zie aparte rubriek).<br />

Senioren leden:<br />

€ 40,60/nacht in VP (06/04-01/05 en<br />

vanaf 01/10)<br />

€ 48,10/nacht in VP (01/05-06/07)<br />

€ 53,10/nacht in VP (06/07-16/08)<br />

Tarieven en periodes onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten<br />

Langestraat 55 - 8370 Blankenberge<br />

Tel. 050/41.42.24 - Fax 050/43.29.99<br />

www.liberty-blankenberge.be<br />

E-mail: vakcentliberty@scarlet.be<br />

Liberty<br />

Invalide leden:<br />

€ 35,60/nacht in VP (06/04-06/07 en<br />

16/08-31/10)<br />

€ 40,60/nacht in VP (06/07-16/08)<br />

De prijs voor invalide leden is ook geldig<br />

voor de persoon die hen begeleidt<br />

en de kamer deelt.<br />

Niet-leden senior en mindervalide<br />

(66%): € 50,90/nacht in VP<br />

(niet geldig van 06/07-16/08).<br />

U kunt ook nog steeds deelnemen aan<br />

groepsverblijven georganiseerd door uw<br />

plaatselijke mutualiteit, meestal met<br />

georganiseerd busvervoer. Informeer<br />

daar naar de voor u beschikbare periodes<br />

en bijhorende tarieven.<br />

>> Arrangementen<br />

Paasvakantie (6-11/04 en 13-17/04)<br />

Toffe vakantie aan zee voor u en uw<br />

(klein)kinderen. Diverse activiteiten en<br />

kinderanimatie.<br />

Ledenprijs: VP € 53,60/n. HP € 48,40/n.<br />

Senioren leden: € 42,60 Invalide<br />

leden: € 37,60<br />

Kinderen tot 11j.: -50% en tot 3j.: gratis!<br />

Minimale boeking: 3 nachten<br />

“Kusthistories” (midweek 04-08/05)<br />

Interessant én leuk! Met bezoeken aan<br />

het Belle Epoquehuis in Blankenberge,<br />

“Villa Les Zéphirs” te Westende, (bustocht<br />

en gids inbegrepen), avondvoordracht<br />

<strong>over</strong> de Belle Epoque én avonddiner<br />

met sfeermuziek in de Liberty zelf.<br />

Allemaal gratis!<br />

Alle informatie en foto’s<br />

kunt u terugvinden<br />

op onze website.<br />

U kunt er ook rechtstreeks<br />

uw verblijf aanvragen.<br />

●<br />

Leden € 224,80<br />

Senioren leden € 210,80<br />

Invalide leden € 160,80<br />

We hebben nog <strong>een</strong> tiental kamers:<br />

Luc Caals-midweek (25-30/05) en<br />

het PinksterWE (30/05-01/06)!<br />

Nieuw!<br />

“Met Marva aan zee” (12-16/10)<br />

>> Studio’s<br />

Succesformule met aparte slaapkamer,<br />

<strong>een</strong> badkamer, <strong>een</strong> living met ingerichte<br />

keukenhoek, TV en zetelbed, zodat er<br />

4 personen kunnen logeren.<br />

U kunt desgewenst ook gebruik maken<br />

van de diensten van ons restaurant.<br />

Vanaf de 2de week: -20%! Nieuw: de<br />

opkuis van uw studio gebeurt door onze<br />

zorgen en is inbegrepen in de prijs.<br />

Ledenprijzen TS HS<br />

W 7n (vr-vr) € 289,10 € 434,00<br />

2de W 7n (vr-vr) € 235,20 € 350,70<br />

(04/05-29/05):<br />

nog studio’s beschikbaar, ook in<br />

weekend- of midweekformule<br />

TS (29/05-19/06 en 28/08-02/10)<br />

HS (03/07-28/08)<br />

De ledenprijzen gelden enkel wanneer<br />

de aanvullende bijdrage werd betaald.<br />

Ô<br />

9


Liberale Familiedag<br />

Bellewaerde Park Ieper<br />

De Liberale mutualiteit viert feest!<br />

Op zondag 19 april 2009 vanaf 10 uur is<br />

er de Liberale familiedag in Bellewaerde<br />

Park te Ieper. Het wordt <strong>een</strong> onvergetelijke<br />

dag met heel wat animatie, muziek<br />

en spektakel. Vier met ons mee en schrijf<br />

je in bij je ziekenfonds vóór 31/03/'09.<br />

1./ Bellewaerde<br />

- Pret in het park!<br />

- LM-knuffelbeer, fanfare<br />

- Optreden van a Butterfly Mind<br />

- Exclusief concert van Killer Qu<strong>een</strong> (UK)<br />

featuring Patrick Myers as Freddie<br />

Mercury<br />

Bellewaerde Park<br />

M<strong>een</strong>seweg 497<br />

8900 Ieper<br />

(West-Vlaanderen)<br />

Zondag 19 april 2009<br />

2./ Lunch<br />

Keuze uit diverse menu’s + gratis thermomug<br />

(koffie of chocolademelk) met refill<br />

ganse dag + 4-uurtje: 10 (i.p.v. 15).<br />

3./ Tarieven<br />

Inkom: 16 (i.p.v. 27)<br />

0 t.e.m. 5 jaar: gratis<br />

Vanaf 55 jaar: gratis<br />

4./ Gratis busvervoer<br />

5./ Inschrijvingen<br />

Neem contact op met je ziekenfonds.<br />

a Butterfly<br />

Mind<br />

Killer Qu<strong>een</strong>


Î<br />

Î<br />

E123-document<br />

Het E123-document geeft u recht<br />

op <strong>een</strong> volledige vergoeding van<br />

de geneeskundige verstrekkingen<br />

die het gevolg zijn van <strong>een</strong><br />

arbeidsongeval waarvan u het<br />

slachtoffer was. De automatische<br />

vergoeding die u wordt toegekend<br />

indien u naar <strong>een</strong> apotheker<br />

of <strong>een</strong> verstrekker gaat die de<br />

derdebetalersregeling toepast, of<br />

als u in het ziekenhuis wordt opgenomen,<br />

is lager dan de vergoeding<br />

waarop u recht heeft voor<br />

verstrekkingen die het gevolg zijn<br />

van <strong>een</strong> ziekte te wijten aan uw<br />

arbeidsongeval. Het is in dit geval<br />

dus in uw eigen voordeel dat<br />

u aan uw ziekenfonds <strong>een</strong> aanvullende<br />

betaling vraagt. Bezorg<br />

uw ziekenfonds hiervoor wel de<br />

nodige bewijsstukken (kwijtingsfacturen,<br />

getuigschriften voor<br />

verstrekte hulp, getuigschriften<br />

van de apotheker, enz.).<br />

Wie goed eet,<br />

verliest zijn geheugen<br />

minder snel<br />

Door minder te eten en zo minder<br />

calorieën op te nemen, behoud<br />

je langer je geheugen. Dat stellen<br />

alvast onderzoekers van de<br />

universiteit van Munster (Duitsland).<br />

Voor hun onderzoek deden<br />

ze <strong>een</strong> beroep op <strong>een</strong> testgroep<br />

van 50 personen met <strong>een</strong> gemid-<br />

delde leeftijd van 60 jaar. De onderzoekers<br />

zetten <strong>een</strong> derde van<br />

de groep op <strong>een</strong> strikt dieet, bij<br />

<strong>een</strong> ander derde verhoogden ze<br />

de proportie onverzadigde vetzuren<br />

en bij de laatste derde van<br />

de groep wijzigden ze de calorieopname<br />

niet. Drie maanden later<br />

bleek bij cognitieve tests dat de<br />

eerste groep de beste resultaten<br />

behaalde, met name wat het<br />

verbale geheugen betreft. Alle<br />

proefpersonen hadden namelijk<br />

voor het onderzoek last van <strong>een</strong><br />

lichte vorm van <strong>over</strong><strong>gewicht</strong>.<br />

De vorsers concluderen hieruit<br />

dat <strong>over</strong><strong>gewicht</strong> onze cognitieve<br />

prestaties doet afnemen. Dankzij<br />

het dieet zijn de cognitieve prestaties<br />

van de proefpersonen terug<br />

Î<br />

Î<br />

op hun normale peil. Niet alle senioren<br />

moeten dus op dieet gezet<br />

worden!<br />

Nog steeds te veel<br />

Belgische vrouwen<br />

getroffen door<br />

borstkanker<br />

België is naar verhouding de Europese<br />

lidstaat die het sterkst<br />

door borstkanker wordt getroffen.<br />

Dit blijkt uit statistieken die gepubliceerd<br />

werden door de Europese<br />

Commissie. In 2006 werden in<br />

ons land per 100.000 inwoonsters<br />

138 gevallen van borstkanker<br />

ontdekt, de hoogste incidentie<br />

van deze ziekte in de Europese<br />

Unie. België behaalt hiermee nog<br />

slechtere cijfers dan Ierland, waar<br />

131 gevallen van borstkanker<br />

werden vastgesteld per 100.000<br />

vrouwen. Bovendien stierven in<br />

2006 gemiddeld 33,5 vrouwen<br />

op 100.000 aan de gevolgen van<br />

borstkanker in België. Enkel Denemarken<br />

doet het nog slechter,<br />

met 34,5 sterfgevallen te wijten<br />

aan borstkanker op 100.000 vrouwen.<br />

Er werden in ons land nochtans<br />

grote inspanningen geleverd<br />

op het gebied van voorlichting en<br />

scr<strong>een</strong>ing. Denk eraan dat vrouwen<br />

tussen 50 en 69 jaar gratis<br />

om de twee jaar <strong>een</strong> mammografi<br />

e kunnen laten uitvoeren.<br />

Jongeren roken<br />

minder, maar drinken<br />

steeds meer<br />

Volgens de resultaten van de<br />

Espad 2007-enquête (European<br />

School Survey on Alcohol and<br />

Other Drugs), die in 35 Europese<br />

landen bij jongeren van 16 jaar<br />

werd uitgevoerd, is het regelmatige<br />

alcoholgebruik bij jongeren<br />

licht gestegen. Jongeren roken<br />

wel minder en gebruiken ook<br />

minder cannabis. De resultaten<br />

van de enquête tonen aan dat er<br />

steeds minder jongeren begonnen<br />

met roken tussen 1999 en<br />

2007. Het dagelijkse gebruik van<br />

rookproducten daalde tijdens dezelfde<br />

periode van 31 % tot 17 %,<br />

Î<br />

en dan voornamelijk bij meisjes.<br />

Jongeren experimenteerden ook<br />

minder met cannabis (van 35 %<br />

in 1999 naar 31 % in 2007). Minder<br />

positief is echter wel dat 90 %<br />

van de schoolgaande jongeren op<br />

16-jarige leeftijd al alcohol heeft<br />

gedronken en dat 13 % zelfs geregeld<br />

alcohol drinkt. De enquête<br />

toont aan dat het regelmatige alcoholgebruik<br />

duidelijk is toegenomen<br />

sinds 1999 (+ 8 %).<br />

Groen licht voor e-verkoop<br />

geneesmiddelen<br />

De internetverkoop van geneesmiddelen<br />

waarvoor g<strong>een</strong> medisch<br />

voorschrift vereist is, wordt<br />

sinds 8 februari in ons land toegelaten.<br />

Voorh<strong>een</strong> mochten er<br />

op het internet enkel parafarmacieproducten,<br />

zoals hygiëne- of<br />

schoonheidsproducten, worden<br />

aangeboden. Er zijn uiteraard <strong>een</strong><br />

aantal voorwaarden verbonden<br />

>> Prikbord<br />

aan de e-verkoop. De bestellingen<br />

zijn beperkt tot vijf verpakkingen<br />

van <strong>een</strong>zelfde parafarmacieproduct,<br />

drie verpakkingen<br />

van geneesmiddelen zonder<br />

voorschrift en twee verpakkingen<br />

van dezelfde geneesmiddelen<br />

gebonden aan <strong>een</strong> geschreven<br />

aanvraag. De verkoop en de levering<br />

van deze producten is bovendien<br />

voorbehouden aan de<br />

apothekers met <strong>een</strong> wettelijke<br />

en voor het publiek toegankelijke<br />

apotheek. De geneesmiddelen<br />

dienen uiteraard ook te voldoen<br />

aan de wettelijke bepalingen met<br />

betrekking tot de commercialisering<br />

van geneesmiddelen. Om<br />

bepaalde vormen van ontsporing<br />

ten gevolge van zelfmedicatie<br />

te vermijden, moet de website<br />

van de apotheker het rationele<br />

gebruik van geneesmiddelen<br />

promoten en verplicht informatie<br />

bevatten <strong>over</strong> <strong>een</strong> gepast geneesmiddelengebruik.<br />

SPEL<br />

Vraag: Hoeveel haarcellen hebben onze oren bij de geboorte?<br />

Het antwoord vindt u op één van de nationale pagina’s<br />

van dit ledenblad. Gelieve uw antwoord voor 4 mei 2009<br />

per postkaart naar het volgende adres te sturen: LLM, dienst<br />

ledenblad, Livornostraat 25, 1050 Brussel of via e-mail naar:<br />

ledenblad@mut400.be<br />

De prijzen: de 1ste prijs is <strong>een</strong> weekend in vol pension voor<br />

twee personen in één van onze vakantiecentra te Blankenberge<br />

(Liberty of Cosmopolite); 2de tot 5de prijs: <strong>een</strong> kortingsbon<br />

op <strong>een</strong> verblijf in de Liberty of in de Cosmopolite.<br />

Antwoord op de vraag van de vorige editie: «cefalalgie».<br />

De winnaar: Justine Roelandt (Affl igem) wint <strong>een</strong> weekend<br />

in vol pension voor twee personen in één van onze<br />

vakantiecentra te Blankenberge (Liberty of Cosmopolite).<br />

Karel Laska (Mol), Eddy Borgions (Baal), Georges Verweire<br />

(Ertvelde) en Cindy Joosten (Asse) winnen kortingsbonnen<br />

geldig tijdens hun volgend verblijf in de Liberty of de<br />

Cosmopolite.<br />

11


Liberale Beweging voor<br />

Volksontwikkeling vzw<br />

LBV, de Liberale beweging<br />

voor Volksontwikkeling<br />

is de koepelorganisatie van<br />

LBG, 50 Actief, LVSW en Mival<br />

Neem <strong>een</strong> kijkje<br />

op onze vernieuwde website:<br />

www.lbvvzw.be<br />

Crejaksie vzw wil kinderen en jongeren stimuleren<br />

om zowel creatief als actief om te gaan met hun tijd.<br />

dé jeugddienst van de<br />

U bent 50-plusser en wilt als jonggepensioneerde<br />

of senior nog actief zijn?<br />

Dan kan u terecht bij LBG en 50 Actief.<br />

U bent langdurig ziek, invalide of <strong>een</strong><br />

persoon met <strong>een</strong> handicap, dan bent u<br />

van harte welkom bij LVSW en MIVAL.<br />

Via onze driehonderd <strong>over</strong> Vlaanderen<br />

en Brussel Hoofdstad gespreide lokale<br />

afdelingen, kan u genieten van <strong>een</strong><br />

gediversifi eerd aanbod van activiteiten<br />

aangepast aan elke doelgroep.<br />

Wij organiseren:<br />

- Diverse en leerzame voordrachten<br />

- Creatieve ateliers<br />

- Culturele wandelingen en uitstappen<br />

- Meerdaagse reizen in binnen- en<br />

buitenland<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

- Ontspannings- en ontmoetingsnamiddagen<br />

- Bewegingsactiviteiten, sporten en<br />

spelen<br />

- Cursussen waardoor u permanent<br />

kan bijleren om mee te zijn in de<br />

moderne maatschappij<br />

- Studiedagen en manifestaties<br />

LBV is lid van:<br />

de Vlaamse Ouderenraad en OOK,<br />

de Internationale Organisatie voor Verenigingen<br />

van Senioren (FIAPA) en<br />

het Europees platform voor Ouderen<br />

(Age)<br />

Via die weg verdedigen wij de belangen<br />

van al onze leden.<br />

Kom er gerust bij! Voor inlichtingen kan u terecht op:<br />

- ons landelijk secretariaat: Livornostraat 25 te 1050 Brussel, tel. 02/538.59.05<br />

- onze provinciale secretariaten:<br />

Antwerpen, Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen, tel. 03/203.76.91<br />

Brabant, Koninginneplein 51-52, 1030 Brussel, tel. 02/209.49.30<br />

Limburg, Geraetsstraat 20, 3500 Hasselt, tel. 011/29.10.24<br />

Oost-Vlaanderen, Hoogpoort 37, 9000 Gent, tel. 09/225.18.17<br />

West-Vlaanderen, Groeningelaan 40, 8500 Kortrijk, tel. 056/25.71.52

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!