10.09.2013 Views

Collectie Boek de Donjon, 2013

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

COLLECTIEBOEK <strong>2013</strong><br />

LEOLUX • ROLF BENZ • JORI • TOPFORM • MOVANI • DE SEDE • GELDERLAND • PODE • HULSTA • MONTIS• INTERSTAR • PASTOE • GELDERLAND


Inhoudsopgave <strong>Collectie</strong>boek <strong>2013</strong><br />

Inleiding 1<br />

Geschie<strong>de</strong>nis 2<br />

Bijzon<strong>de</strong>r Team 5<br />

Leolux 7<br />

Rolf Benz 30<br />

Jori 43<br />

De Se<strong>de</strong> 49<br />

Topform 53<br />

Po<strong>de</strong> 67<br />

Label 75<br />

Gel<strong>de</strong>rland 79<br />

Montis 85<br />

Artifort 92<br />

Harvink 96<br />

Spectrum 102<br />

Spoinq 105<br />

FSM 110<br />

Dutch Originals 115<br />

Movani 118<br />

Premium Home Collection 130<br />

Gelukkig 138<br />

Hülsta 140<br />

Spectral 148<br />

Pastoe 153<br />

Team by Wellis 163<br />

Piure 164<br />

Now! By Hülsta 168<br />

Interstar 174<br />

Castelijn 177<br />

Arco 180<br />

Pilat & Pilat 190<br />

Carpet Sign 192<br />

Brink & Campman 194<br />

Patch Karpetten 195<br />

De Millenerpoort 196<br />

De Ploeg (gordijnen) 198<br />

Luxaflex 200<br />

Desso / Para<strong>de</strong> / Bonaparte 202<br />

Beek 203<br />

Hel<strong>de</strong>rr 204<br />

Metaform 205<br />

Fatboy 206<br />

Hay 207<br />

Joop Billekens Licht Advies 208<br />

Jules Verne Art 209<br />

Afgebeeld op voorpagina: Leolux Mayon<br />

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehou<strong>de</strong>n.<br />

Dit <strong>Collectie</strong>boek is een uitgave van <strong>de</strong> <strong>Donjon</strong> Woonburcht - Ekkersrijt 4001, 5692 DB Son en Breugel - 0499-490505


97 jaar Prijt Meubelen<br />

Beste lezer,<br />

Met enige trots laten we u ons nieuwe collectieboek najaar <strong>2013</strong> zien.<br />

Hoewel volgens sommigen, met <strong>de</strong> komst van <strong>de</strong> nieuwe media, boeken hun langste tijd gehad lijken te hebben,<br />

ontstond toch bij ons <strong>de</strong> wat tegendraadse behoefte onze fraaie collectie samen te vatten en te presenteren in een<br />

handzaam drukwerk. Het feit dat je <strong>de</strong> gehele meubel- en interieurcollectie, waar zo lang en zo zorgvuldig aan<br />

gebouwd is, in twee han<strong>de</strong>n kunt vastpakken en koesteren om je al bla<strong>de</strong>rend te laten inspireren, prikkelen en<br />

uitnodigen blijft een zegen van <strong>de</strong> alou<strong>de</strong> boekdrukkunst. Uiteraard gaan we als bedrijf ook met onze tijd mee en<br />

presenteren we ons in <strong>de</strong> nieuwe wereld van internet en sociale media. Maar een boek blijft toch altijd iets<br />

bijzon<strong>de</strong>rs en zo willen we ons als <strong>de</strong> <strong>Donjon</strong> ook graag afficheren.<br />

Het is een collectieboek in beweging omdat het regelmatig vernieuwd zal wor<strong>de</strong>n en aangepast aan <strong>de</strong> laatste<br />

ontwikkelingen. Onze huisdrukker gaat ervoor zorgen dat door <strong>de</strong> nieuwste digitale technieken dit boek een hoge<br />

mate van actualiteit zal behou<strong>de</strong>n door snelle tussentijdse heruitgaven mogelijk te maken.<br />

Zo, volop in beweging!, is ook typerend voor ons bedrijf. Sinds <strong>de</strong> start in 1917 als ‘vensterbank winkel’ in<br />

manufacturen zijn we door ontwikkeld naar het bedrijf dat we nu zijn. Gelokaliseerd op een prachtige plek op<br />

Ekkersrijt op het knooppunt van <strong>de</strong> (inter-)nationale verbindingswegen A50 en A58 bie<strong>de</strong>n we een mooie<br />

samenstelling van collecties aan. Van gerenommeer<strong>de</strong> A-merken, Dutch Design, Internationale topmerken, tot<br />

onze eigen exclusieve huismerken met vaak wat mil<strong>de</strong>re prijstellingen. Maar vooral willen we daaraan met ons<br />

<strong>de</strong>skundig team onze ervaring, creativiteit en mee<strong>de</strong>nken toevoegen om van uw huis een werkelijk thuis te maken.<br />

Graag maken we voor u een fraai interieurontwerp, zoeken we samen naar mooie kleurcombinaties en<br />

onverwachte opstellingen, het beste zitcomfort en dat alles binnen uw mogelijkhe<strong>de</strong>n en wensen. Ik wens u veel<br />

kijk en lees plezier en nodig u van harte uit voor een bezoekje aan ons bedrijf!<br />

Namens het hele team van <strong>de</strong> <strong>Donjon</strong> en <strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>rnen,<br />

Met vrien<strong>de</strong>lijke groet,<br />

Paul J.Prijt<br />

- 1 -<br />

er is een tijd<br />

om te baren<br />

en om te sterven<br />

om af te breken<br />

en op te bouwen<br />

om te huilen<br />

en om te lachen<br />

om te rouwen<br />

en om te dansen<br />

om te zwijgen<br />

en om te spreken<br />

om lief te hebben<br />

God heeft alles<br />

wat er is<br />

<strong>de</strong> goe<strong>de</strong> plaats<br />

in <strong>de</strong> tijd<br />

gegeven<br />

Prediker 3, 1-15 Afgebeeld:<br />

Cloggy & Clocks


Bijzon<strong>de</strong>re<br />

Geschie<strong>de</strong>nis<br />

Afgebeeld: De Se<strong>de</strong> 51<br />

1917<br />

1920 1930<br />

1917 Start met een vensterbank winkel<br />

Nadat <strong>de</strong> familie Prijt vanuit Leerdam naar Eindhoven<br />

was verhuisd om als glasblazers bij Philips te gaan<br />

werken besloot <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s huizes: Jantje<br />

Prijt-Vuurboom aan <strong>de</strong> Iepenlaan een eigen winkeltje te<br />

beginnen. Voor het raam van <strong>de</strong> huiskamer werd een<br />

touwtje gespannen waaraan <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

manufacturen wer<strong>de</strong>n opgehangen om ze aan <strong>de</strong> eerste<br />

klanten te tonen. Aan <strong>de</strong> start van ons familiebedrijf<br />

stond dus een ‘geëmancipeer<strong>de</strong>’ vrouw met een<br />

vensterbankwinkel!<br />

1920- 1930 Stappen vooruit naar <strong>de</strong> Fre<strong>de</strong>riklaan en<br />

met paard en wagen <strong>de</strong> boer op!<br />

Langzaamaan groei<strong>de</strong> <strong>de</strong> winkel en het i<strong>de</strong>e om <strong>de</strong><br />

`jongens` het zware werk met <strong>de</strong> glasblazerspijp te laten<br />

verwisselen door <strong>de</strong> min<strong>de</strong>r fysiek zware ellepijp van <strong>de</strong><br />

manufacturen han<strong>de</strong>l (ellepijp = oud instrument om <strong>de</strong><br />

maat van 1 el (later meter) aan te geven).<br />

Letterlijk wer<strong>de</strong>n stappen vooruit gezet toen zoon Albert<br />

met paard en wagen <strong>de</strong> boeren in <strong>de</strong> omtrek bezocht<br />

met <strong>de</strong> manufacturen vanuit <strong>de</strong> nieuwe locatie aan <strong>de</strong><br />

Fredriklaan 104. De fraaie (Friese) kar bestond aan <strong>de</strong><br />

zijkant uit een soort etalages van glas waarachter <strong>de</strong><br />

koopwaar ten toon gespreid werd. Letterlijk met<br />

“Windows” ging Albert <strong>de</strong> boer op in combinatie met <strong>de</strong><br />

fysieke winkel in <strong>de</strong> stad. Na 100 jaar doen we nog<br />

steeds hetzelf<strong>de</strong>: <strong>de</strong> consument bereiken zowel via het<br />

‘window van <strong>de</strong> computer’ alsme<strong>de</strong> door via <strong>de</strong> fysieke<br />

- 2 -<br />

winkel! Crosschannel noemen we dat tegenwoordig.<br />

1930 -1940 Expansie aan <strong>de</strong> Fre<strong>de</strong>riklaan: Blijven<strong>de</strong><br />

passie voor kwaliteit!<br />

Inmid<strong>de</strong>ls had<strong>de</strong>n <strong>de</strong> ‘jongens’ <strong>de</strong> glasfabriek allang<br />

verlaten en waren inmid<strong>de</strong>ls het naburige café en<br />

buurttheater aan <strong>de</strong> zaak gekoppeld om het floreren<strong>de</strong><br />

familiebedrijf meer ruimte te geven. Hiermee wer<strong>de</strong>n ook<br />

<strong>de</strong> basis-ingrediënten voor <strong>de</strong> toekomst bepaald:<br />

meubelen, gastvrijheid en theater! Het personeel<br />

bestond in het begin vooral uit familiele<strong>de</strong>n maar<br />

langzaamaan kwamen er ook nieuwe mensen met eigen<br />

kwaliteiten <strong>de</strong> familie versterken. Centraal bleef altijd <strong>de</strong><br />

passie voor het bedrijf en <strong>de</strong> klant en het gevoel voor<br />

kwaliteit, <strong>de</strong>sign en met zorg gemaakte producten. Zo<br />

<strong>de</strong><strong>de</strong>n we in die jaren al zaken met Ums Pastoe, een van<br />

onze oudste leveranciers!<br />

Jaren1940-1950 De na- oorlogse jaren: consolidatie en<br />

uitbouw<br />

Na <strong>de</strong> ellendige oorlogsjaren heerste in Ne<strong>de</strong>rland een<br />

geest van (her-) opbouw en nieuwe kansen. Er wer<strong>de</strong>n<br />

huizen gebouwd en vernieuwd en die moesten ook<br />

ingericht wor<strong>de</strong>n. Het was <strong>de</strong> tijd van <strong>de</strong> doorzonkamers<br />

en mo<strong>de</strong>rne nieuwe vormen. Ook het familiebedrijf Prijt<br />

kon zich in <strong>de</strong>ze opbouw jaren profileren als <strong>de</strong><br />

leverancier van <strong>de</strong> complete woninginrichting van <strong>de</strong><br />

eerste <strong>de</strong>urmat tot het laatste zol<strong>de</strong>rgordijn. We waren<br />

<strong>de</strong>aler van Ne<strong>de</strong>rlandse topmerken en lever<strong>de</strong>n vooral<br />

goe<strong>de</strong> kwaliteit waaraan we ook onze eigen<br />

va<br />

in<br />

w<br />

g<br />

ve<br />

k<br />

P<br />

g<br />

d<br />

N<br />

fi<br />

zo<br />

zw<br />

1<br />

Fr<br />

E<br />

p<br />

Fr<br />

d<br />

w<br />

va<br />

ve<br />

g<br />

ve<br />

D<br />

H<br />

ru<br />

m<br />

vo


<strong>de</strong><br />

ng<br />

en<br />

<strong>de</strong><br />

ok<br />

ld:<br />

el<br />

ar<br />

en<br />

<strong>de</strong><br />

or<br />

Zo<br />

an<br />

en<br />

en<br />

en<br />

ok<br />

ers<br />

rijt<br />

<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong><br />

en<br />

ral<br />

en<br />

1940<br />

vakmanschap toevoeg<strong>de</strong>n. Paard en wagen waren<br />

inmid<strong>de</strong>ls allang vervangen door een eigen wagenpark<br />

waarmee we meubels en tapijten wegbrachten door <strong>de</strong><br />

gehele regio en zelfs ver daar buiten. In die jaren<br />

verkochten we naast meubelen en woningstoffering ook<br />

kin<strong>de</strong>rkleding, wol, knopen en an<strong>de</strong>re fournituren.<br />

Producten uit die tijd: ballastore, spanveer, nikkelen<br />

gordijnrails, koperen traproe<strong>de</strong>, (keerbaar!) Jabo tapijt<br />

dat in banen aan elkaar genaaid werd, kapok etc..<br />

Naast <strong>de</strong> locatie aan <strong>de</strong> Fre<strong>de</strong>riklaan was er ook een<br />

filiaal aan <strong>de</strong> Heezerweg waar achtereenvolgens <strong>de</strong><br />

zonen (<strong>de</strong>r<strong>de</strong> generatie) Albert en Frits <strong>de</strong> scepter<br />

zwaai<strong>de</strong>.<br />

1960-1970 Weer werd er verbouwd aan <strong>de</strong><br />

Fre<strong>de</strong>riklaan!<br />

Een van <strong>de</strong> grootste verbouwingen vond in <strong>de</strong>ze jaren<br />

plaats. De drie oorspronkelijke pan<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong><br />

Fre<strong>de</strong>riklaan wer<strong>de</strong>n nog meer met elkaar verbon<strong>de</strong>n<br />

door een compleet nieuw pand dat erachter gebouwd<br />

werd. Het was een van <strong>de</strong> eerste betonnen bouwwerken<br />

van <strong>de</strong>ze soort met een heuse ge<strong>de</strong>eltelijk on<strong>de</strong>rgrondse<br />

verdieping. Er is menig familie beraad aan vooraf<br />

gegaan eer het <strong>de</strong>finitieve besluit voor <strong>de</strong>ze grondige<br />

verbouwing genomen werd. De toenmalige wethou<strong>de</strong>r<br />

Dhr. Wim van Elk, <strong>de</strong> latere burgemeester van<br />

Helmond, mocht het pand feestelijk openen! Er kwam<br />

ruimte voor nieuwe collecties Mo<strong>de</strong>rne en Klassieke<br />

meubelen, slaapkamers en woningtextiel en o.a. ruimte<br />

voor een grote Leolux presentatie een merk waar we al<br />

1950 1960 1970<br />

langer een we<strong>de</strong>rzijds gewaar<strong>de</strong>er<strong>de</strong> partner van waren<br />

naast bijv. <strong>de</strong> collectie van Europa Meubel. Met het<br />

nieuwe pand waren we (voorlopig) klaar voor <strong>de</strong><br />

toekomst …..<br />

1970-1980 De wereld kreeg een an<strong>de</strong>r gezicht en wij<br />

veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n mee.<br />

De jaren zestig had<strong>de</strong>n <strong>de</strong> wereld voorgoed een an<strong>de</strong>r<br />

aanzien geven. Nadat <strong>de</strong> jaren van opbouw gezorgd<br />

had<strong>de</strong>n dat er woningen waren (misschien nog niet voor<br />

ie<strong>de</strong>reen en voldoen<strong>de</strong>) en je zou kunnen zeggen er<br />

vooral aandacht was voor <strong>de</strong> “hardware” kreeg <strong>de</strong><br />

mo<strong>de</strong>rne mens in <strong>de</strong> jaren zestig ook aandacht voor <strong>de</strong><br />

“software” van het leven. Letterlijk in <strong>de</strong> flowerpower tijd,<br />

er kwam nieuwe muziek, er werd op allerlei gebied<br />

geëxperimenteerd en er kwam een nieuw soort vrijheid.<br />

Uiteraard had dat ook gevolgen op onze interieurs en<br />

consumentengedrag. Er ontston<strong>de</strong>n nieuwe vormen,<br />

kleuren en fabrikanten. De kleur oranje, bruin kwam in<br />

en zoals in <strong>de</strong> muziek nieuwe bands ontston<strong>de</strong>n waren er<br />

nieuwe jeugdige pioniers op meubelgebied die nieuw<br />

elan gaven in <strong>de</strong> gevestig<strong>de</strong> or<strong>de</strong> van<br />

meubelfabrikanten. De gebroe<strong>de</strong>rs Gerard, Paul en Ton<br />

van <strong>de</strong> Berg met Montis en later Label waren daar een<br />

goed voorbeeld van. Ons bedrijf heeft altijd open<br />

gestaan voor die mooie mix van verschillen<strong>de</strong> invloe<strong>de</strong>n:<br />

we gaven zowel ruimte aan gerenommeer<strong>de</strong> bedrijven<br />

maar ston<strong>de</strong>n ook open voor het eigentijdse soms<br />

tegendraadse nieuwe! De verbouwingen van <strong>de</strong>ze jaren<br />

waren niet gericht om meer meters maar waren gericht<br />

- 3 -<br />

op <strong>de</strong> inhoud van het bedrijf om mee te gaan in het<br />

steeds sneller veran<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> trends. Er was in die jaren<br />

ook veel persoonlijk verdriet van mensen in <strong>de</strong> familie<br />

waar we afscheid van moesten nemen. Zo overleed zoon<br />

Albert op <strong>de</strong> menselijker wijze gesproken veel te jonge<br />

leeftijd van 48 jaar en kwam <strong>de</strong> leiding van het bedrijf<br />

vooral bij Johan te liggen. An<strong>de</strong>rzijds werd in 1970 Job<br />

Prijt geboren die nu met zijn broer Luc aan het bedrijf<br />

mee leiding geeft. Zo kan dat gaan in familiebedrijven.<br />

1980 -1990 Jaren van consolidatie<br />

De optimistische jaren waarin alles leek te kunnen en te<br />

moeten soms leken voorbij. Elke on<strong>de</strong>rneming kwam<br />

voor <strong>de</strong> vraag te staan: waarin ben je sterk en waarop wil<br />

je je in <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> jaren richten? De grote problemen<br />

bij grote concerns als Philips en Daf zou<strong>de</strong>n weliswaar<br />

nog moeten komen in <strong>de</strong> jaren 90 maar nu al werd<br />

dui<strong>de</strong>lijk dat keuzes en vooral voorzichtigheid gevraagd<br />

wer<strong>de</strong>n! Johan die inmid<strong>de</strong>ls <strong>de</strong> leiding van het<br />

familiebedrijf had was daarvoor <strong>de</strong> geschikte persoon!<br />

Hij wist uit eigen ervaring hoe kwetsbaar een mens kan<br />

zijn door het verlies van zijn vrouw Miep die slechts 52<br />

jaar mocht wor<strong>de</strong>n. Maar me<strong>de</strong> geïnspireerd door haar<br />

geloofsoptimisme combineer<strong>de</strong> Johan actieve<br />

on<strong>de</strong>rnemerszin met een veilige portie voorzichtigheid,<br />

die zo kenmerkend zijn voor familiebedrijven die niet<br />

alleen oog hebben voor het kortstondige gewin van<br />

aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs en bestuur<strong>de</strong>rs. De zaak kon daardoor<br />

ook <strong>de</strong> tegenwind van <strong>de</strong> economie weerstaan en was<br />

klaar om ook door <strong>de</strong> moeilijkere jaren 90 door te<br />

kom<br />

zitm<br />

ond<br />

199<br />

Pro<br />

Dez<br />

doo<br />

was<br />

faill<br />

vere<br />

me<br />

teg<br />

stap<br />

en<br />

o.a<br />

bijz<br />

het<br />

volg<br />

Fred<br />

voo<br />

ges<br />

fam<br />

Zoa<br />

zoe<br />

bed<br />

die<br />

geh<br />

ber<br />

ove


et<br />

en<br />

ilie<br />

on<br />

ge<br />

rijf<br />

ob<br />

rijf<br />

.<br />

te<br />

m<br />

wil<br />

en<br />

ar<br />

rd<br />

gd<br />

et<br />

n!<br />

an<br />

52<br />

ar<br />

ve<br />

id,<br />

iet<br />

an<br />

or<br />

as<br />

te<br />

1980<br />

komen. Steeds meer kwam <strong>de</strong> focus op <strong>de</strong> collectie<br />

zitmeubelen te liggen waarin het bedrijf zich prima kom<br />

on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n van haar concurrenten.<br />

1990-2000 Hoopvol on<strong>de</strong>rnemen tegen <strong>de</strong> stroom in!<br />

Proces van relocatie<br />

Deze jaren wer<strong>de</strong>n met name in Eindhoven gekenmerkt<br />

door zwaar economisch weer. Zowel bij Daf als Philips<br />

was er sprake van grote reorganisaties (Centurion) en<br />

faillissement. Zoals <strong>de</strong> stad Eindhoven probeer<strong>de</strong> op te<br />

veren uit <strong>de</strong>ze crisis kon<strong>de</strong>n we als familiebedrijf dat ook<br />

me<strong>de</strong> door <strong>de</strong> voorzichtige koers die gevaren werd maar<br />

tegelijk ook door voorzichtige maar soms toch gedurf<strong>de</strong><br />

stappen naar <strong>de</strong> toekomst te zetten. In 1996 namen Anja<br />

en Paul <strong>de</strong> zaak van Johan over. Paul combineer<strong>de</strong> dat<br />

o.a. met zijn kerkelijk en radio werk en waardoor een wat<br />

bijzon<strong>de</strong>r situatie ontstond ingegeven door <strong>de</strong> wens om<br />

het mooie familiebedrijf over te kunnen geven aan een<br />

volgen<strong>de</strong> generatie. De gevel van het pand aan <strong>de</strong><br />

Fre<strong>de</strong>riklaan werd helemaal verbouwd om zich te tonen<br />

voor <strong>de</strong> toekomst. Tegelijk werd een serieus proces<br />

gestart om na te gaan of <strong>de</strong> toekomst van het<br />

familiebedrijf wel aan <strong>de</strong> Fre<strong>de</strong>riklaan zou moeten zijn.<br />

Zoals een her<strong>de</strong>r voor zijn kud<strong>de</strong> beste plek om te grazen<br />

zoekt zo moet een on<strong>de</strong>rnemer dat ook doen voor zijn<br />

bedrijf. De gemeente hield een mogelijke uitbreiding op<br />

die locatie tegen en ook <strong>de</strong> verkeersstromen kwamen<br />

geheel an<strong>de</strong>rs dan voorheen te liggen hetgeen <strong>de</strong><br />

bereikbaarheid niet ten goe<strong>de</strong> kwam. Vlak na <strong>de</strong><br />

overname van het bedrijf <strong>de</strong>ed zich <strong>de</strong> mogelijkheid voor<br />

1990 2000 2010<br />

<strong>de</strong> showroom van Leolux aan <strong>de</strong> Stratumsedijk over te<br />

nemen en daarmee een stukje extra expansie te<br />

realiseren. De Mo<strong>de</strong>rnen met een eerste Leolux prime<br />

shop in Europa was een feit. Daarmee was het proces<br />

van relocatie echter nog niet ten ein<strong>de</strong>…..<br />

2000-2010 - …..De <strong>Donjon</strong>: Een nieuwe plaats voor<br />

ons mooie familiebedrijf<br />

In 2001 <strong>de</strong>ed zich <strong>de</strong> mogelijkheid voor een pand op <strong>de</strong><br />

meubelboulevard Ekkersrijt te betrekken. Op dat<br />

moment dien<strong>de</strong> zich ook <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> generatie aan: Job<br />

gaf te kennen na zijn studie en stage in San Francisco in<br />

<strong>de</strong> zaak te komen werken hetgeen weer nieuw<br />

perspectief voor <strong>de</strong> toekomst beteken<strong>de</strong> en <strong>de</strong><br />

uitbreiding naar Ekkersrijt rechtvaardig<strong>de</strong>. Een plek<br />

waar <strong>de</strong> overheid ons graag wil<strong>de</strong> zien en waar met<br />

name Ikea al miljoenen mensen per jaar trekt op het<br />

knooppunt van <strong>de</strong> A50 en <strong>de</strong> A58. Voor het<br />

meubelzoekend publiek een mooie plek om een<br />

verschillend aanbod aan te kunnen treffen waar wij<br />

vanuit onze passie als familiebedrijf een eigen(wijs)<br />

gezicht kunnen laten zien. Ook <strong>de</strong> unieke zicht locatie<br />

aan <strong>de</strong> kop van <strong>de</strong> boulevard leek ons on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>nd<br />

genoeg om niet op te gaan in <strong>de</strong> anonimiteit. Er is gratis<br />

voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur te parkeren en ruimte voldoen<strong>de</strong> om onze<br />

collectie te tonen.<br />

- 4 -<br />

2010- op naar <strong>de</strong> toekomst en hopelijk ons 100 jarig<br />

bestaan!<br />

Inmid<strong>de</strong>ls hebben we al onze bedrijvigheid geheel naar<br />

Ekkersrijt verplaatst . Met een mooie ploeg <strong>de</strong>skundige<br />

en inspireren<strong>de</strong> interieurspecialisten hebben we hier een<br />

fraaie plek ingenomen waar velen graag inspiratie<br />

opdoen om hun interieur te vernieuwen. Inmid<strong>de</strong>ls heeft<br />

ook <strong>de</strong> jongste zoon Luc na afronding van zijn<br />

marketingstudie in Tilburg een plaats in het bedrijf<br />

gekregen waardoor naast Paul en Anja dus ook Job en<br />

Luc leiding geven aan een mooi bedrijf dat zich elke dag<br />

op <strong>de</strong> toekomst voorbereidt zoals we dat ook in <strong>de</strong><br />

afgelopen bijna 100 jaar telkens hebben gedaan.<br />

De <strong>Donjon</strong> in Son (bij Eindhoven) een bezoek dus meer<br />

dan waard!<br />

Met vrien<strong>de</strong>lijke groet,<br />

Namens het gehele team van <strong>de</strong> <strong>Donjon</strong>,<br />

Paul Prijt<br />

<strong>2013</strong>


Bijzon<strong>de</strong>r Team<br />

“Een geslaag<strong>de</strong> aankoop begint met een goed advies” Onze interieurspecialisten zijn opgeleid om uw keuze te begelei<strong>de</strong>n. Ze kunnen geheel kosteloos een fraaie tekening van uw<br />

interieur maken om u inzicht te geven in <strong>de</strong> opstelling en kleurstellingen. Nadat ze goe<strong>de</strong> notie hebben genomen van uw eigen specifieke persoonlijke wensen kunnen ze i<strong>de</strong>een<br />

aandragen verrassen<strong>de</strong> suggesties geven om uw interieur een eigen “touch’ te geven en soms helpt een moodbord om uw inzicht in uw eigen stijl en smaak te vergroten. Een aantal<br />

laten we even aan het woord:<br />

Michael Prins, senior-adviseur met meer dan kwart eeuw ervaring<br />

Ik werk al meer dan een kwart eeuw bij <strong>de</strong> Prijt groep en voel me vooral thuis bij <strong>de</strong> kerncollectie die we al jaren in <strong>de</strong> collectie voeren. Betrouwbare<br />

fabrikanten die met hun topontwerpers elk jaar weer voor een actuele mooie collecties zorgen. Bij <strong>de</strong> Prijt groep staat service en garantie hoog in<br />

het vaan<strong>de</strong>l en met <strong>de</strong>ze leveranciers hoef je je daar geen zorgen over te maken. Een van mijn favoriete merken is Rolf Benz maar ook topmerken<br />

als De Se<strong>de</strong> en Leolux verkoop ik graag. ik mag o.a. leiding geven aan het speciaal opgelei<strong>de</strong> Rolf Benz team in <strong>de</strong> Rolf Benz studio.<br />

Natalie Gerbers, <strong>de</strong>skundige interieur architecte<br />

Via mijn studie architectonische vormgeving en kunstgeschie<strong>de</strong>nis in Maastricht ben ik in het mooie meubelvak terecht gekomen. Eigenlijk is elk<br />

interieur natuurlijk een kunstwerk op zich waar mensen zich helemaal thuis kunnen voelen. Een interieur laat ook iets van <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis van<br />

mensen zien en heel vaak gaan <strong>de</strong> gesprekken met <strong>de</strong> klant niet alleen over <strong>de</strong> producten maar juist over wat mensen beweegt in hun leven.<br />

Vaak letterlijk…Ik ben namelijk zelf nogal reislustig en heb zowat <strong>de</strong> hele wereld bezocht, daar doe ik inspiratie op voor mijn werk. Misschien<br />

omdat ik letterlijk alle hoeken van <strong>de</strong> wereld heb gezien heb ik een voorlief<strong>de</strong> voor mooie royale zithoeken. Mijn favoriete merken zijn o.a.<br />

Leolux, Arco, Pastoe en eigenlijk elk merk dat staat voor <strong>de</strong>sign en kwaliteit!<br />

Job Prijt, creatief binnenhuis adviseur,<br />

“goed <strong>de</strong>sign is als goe<strong>de</strong> wijn…om lang van te genieten!“ “Als binnenhuisadviseur mag je mensen helpen hun meest eigen plekje te creëren en<br />

vorm te geven en van een huis een echt thuis te maken om bij te komen van je drukke bestaan, te ontspannen en om <strong>de</strong> dingen te doen die je<br />

leuk of belangrijk vindt. Het is het mooiste vak dat er is om mensen daardoor een beetje gelukkiger te maken. Als me<strong>de</strong>verantwoor<strong>de</strong>lijke voor<br />

<strong>de</strong> collectionering zijn we voortdurend opzoek naar <strong>de</strong> laatste ontwikkelingen in meubelland. Naast <strong>de</strong> vele vertrouw<strong>de</strong> merken voeren we ook<br />

altijd enkele trendy en hippe merken die iets van het huidige tijdsbeeld verbeel<strong>de</strong>n. Een van die nieuwe merken is Spoinq. Een schoolvoorbeeld<br />

van Hollandse innovatie in <strong>de</strong>sign en on<strong>de</strong>rnemerschap! Juist daarvan gaat ons hart altijd har<strong>de</strong>r kloppen en ruimen we graag een mooie plaats<br />

in ons bedrijf voor in! Spoinq is een merk vol kleur en mogelijkhe<strong>de</strong>n met als <strong>de</strong>vies: De beste stylist ben je zelf! En daarvoor scheppen ze alle<br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n met combi stoffen, kussens, tafels en maten! Wij doen dat graag met jou samen: wees welkom in <strong>de</strong> wereld van Spoinq…. “<br />

De Mo<strong>de</strong>rnen is een af<strong>de</strong>ling van <strong>de</strong> <strong>Donjon</strong> waar we ook een fraaie <strong>de</strong>sign collectie willen laten zien met namen van fabrikanten en mo<strong>de</strong>llen<br />

die al <strong>de</strong>cennia lang vaste waar<strong>de</strong>n en begrippen vormen. Fabrikanten als Artifort, Gel<strong>de</strong>rland, Leolux en Arco hebben al voor heel wat<br />

<strong>de</strong>signklassiekers gezorgd die soms meer<strong>de</strong>re generaties overleef<strong>de</strong>n. Dutch Originals blazen <strong>de</strong> klassieke ontwerpen van bijv. Gispen weer<br />

nieuw leven in.<br />

- 5 -


Sara A<strong>de</strong>ma, interieurspecialiste, gaat altijd voor <strong>de</strong> tevre<strong>de</strong>n klant<br />

In mijn leven ben ik eer<strong>de</strong>r geneigd <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n en kansen te zien dan <strong>de</strong> belemmeringen. Dat zit nu eenmaal in mijn aard en dat komt me<br />

ook goed van pas in mijn werk als binnenhuisadviseuse bij De <strong>Donjon</strong>. Ik geniet ervan voor klanten <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n te scheppen om van hun<br />

interieur iets bijzon<strong>de</strong>rs te maken. Vooral met kasten moet je voortdurend met <strong>de</strong> vaak vele mogelijkhe<strong>de</strong>n spelen om aan <strong>de</strong> wens van <strong>de</strong> klant te<br />

voldoen. Daarbij wordt van mij een ge<strong>de</strong>gen kennis verwacht van <strong>de</strong> product mogelijkhe<strong>de</strong>n en tegelijk een luisterend oor naar <strong>de</strong> wensen van <strong>de</strong><br />

klant. Dat pakket van “eisen” gaan we dan samen omzetten naar een fraai vormgegeven wandmeubel of kast dat ook binnen het budget past<br />

natuurlijk! Eerlijk gezegd geniet ik vaak van dat creatieve proces maar nog meer als het eindresultaat helemaal naar verwachting is!<br />

Angelique Hekers, styliste met oog voor <strong>de</strong>tail en het complete interieur<br />

Als interieur styliste volg ik nauwkeurig <strong>de</strong> laatste trends op styling en interieur. Ik probeer die samen met <strong>de</strong> wensen van <strong>de</strong> klant zoveel mogelijk<br />

concreet te vertalen naar het interieur. Ik adviseer graag kleur die past bij <strong>de</strong> wensen van <strong>de</strong> klant en zie dat er bij velen ook een behoefte is om<br />

met het wisselen van <strong>de</strong> seizoenen het interieur aan te passen en te re-stylen: dit is met <strong>de</strong> nieuwe collectie's natuurlijk al een feest op zich. Graag<br />

nodig ik u uit om <strong>de</strong> nieuwste trends met u te <strong>de</strong>len en wellicht toe te passen of als inspiratie te dienen in uw eigen huis! Uiteraard kan ik <strong>de</strong>sgewenst<br />

bij u thuis advies geven om daarna in <strong>de</strong> winkel een en an<strong>de</strong>r ver<strong>de</strong>r uit te werken.<br />

Hans Klemkerk, ervaren senior interieuradviseur<br />

Ik heb bij verschillen<strong>de</strong> topbedrijven gewerkt en mag sinds enige tijd het team van <strong>de</strong> <strong>Donjon</strong> versterken. Ik heb mijn leven lang vooral<br />

kwaliteitsmeubelen verkocht en geadviseerd en voel me bij <strong>de</strong> <strong>Donjon</strong> dus helemaal op mijn plek. Samen met Natalie heb ik o.a <strong>de</strong> Leolux af<strong>de</strong>ling<br />

on<strong>de</strong>r onze hoe<strong>de</strong>. Ik wil graag <strong>de</strong> klant royaal aandacht en advies geven zodat je als koper echt tevre<strong>de</strong>n bent met <strong>de</strong> mooie meubelen. Ook vind<br />

ik een goe<strong>de</strong> service van groot belang en ook dat staat bij <strong>de</strong> <strong>Donjon</strong> hoog in het vaan<strong>de</strong>l. Vanuit mijn jarenlange meubel ervaring vind ik het maken<br />

van verrassen<strong>de</strong> combinaties van meubelen telkens weer een uitdaging. Ook in het tekenen en ontwerpen van kasten kan ik mijn vakmanschap<br />

helemaal uitleven en <strong>de</strong> klant op maat bedienen.<br />

Sarah van <strong>de</strong> Lee, geduldige interieuradviseuse met een oog voor kleur en textiel.<br />

Tij<strong>de</strong>ns mijn opleiding aan <strong>de</strong> kunstaca<strong>de</strong>mie heb ik me vooral gericht op kleur en textiel. Dat komt me in mijn advieswerk bij <strong>de</strong> <strong>Donjon</strong> goed van<br />

pas. Ik ga graag met <strong>de</strong> klant aan <strong>de</strong> slag om zijn of haar woning tot iets moois te maken waarbij ik geduldig te tijd neem voor het creatieve Proces<br />

om <strong>de</strong> meubels ook qua kleur en uitvoering helemaal tot hun recht te laten komen. Indien nodig geef ik advies bij <strong>de</strong> mensen thuis in hun eigen<br />

omgeving en vaak heeft dat ook tot gevolg dat er bijv. een muurtje ‘van kleur verschiet’ waardoor het hele huis weer als nieuw lijkt! Ook <strong>de</strong> extra<br />

aandacht voor een fijne bekleding die past bij het gevoel van <strong>de</strong> klant vind ik van belang. In <strong>de</strong>ze haastige tijd neem ik net even iets meer tijd voor <strong>de</strong><br />

klant: dat bent u als klant toch meer dan waard!<br />

Mariska Ketelaars, gediplomeerd interieurspecialist, jong talent met passie voor haar werk!<br />

Deze zomer heeft ze haar diploma interieurspecialist met mooie cijfers gehaald en wil<strong>de</strong> graag op haar stage adres bij <strong>de</strong> <strong>Donjon</strong> ook blijven werken.<br />

Nu zijn we altijd blij met jonge talentvolle enthousiaste mensen en hebben we snel besloten om Mariska ons team te laten versterken. Mariska heeft<br />

goe<strong>de</strong> kennis van <strong>de</strong> laatste ontwikkelingen in ons vak en heeft zich <strong>de</strong> collectie al goed eigen gemaakt en wat nog belangrijker is: ze straalt een grote<br />

dosis passie uit voor het mooie interieur vak, voor zowel <strong>de</strong> producten als <strong>de</strong> klant! Het is altijd een feest door haar geholpen te wor<strong>de</strong>n waarbij ze ok<br />

niet schuwt om indien nodig ervaring van an<strong>de</strong>ren in te roepen om <strong>de</strong> klant helemaal van dienst te zijn.<br />

- 6 -


Het echte zitten<br />

Mooie, goed gemaakte producten betekenen veel voor <strong>de</strong> mensen die zich ermee<br />

omringen. Ze stralen <strong>de</strong> zorg waarmee ze wer<strong>de</strong>n vervaardigd uit en tonen <strong>de</strong>tails<br />

die bij <strong>de</strong> productontwikkeling met aandacht en veel geduld wer<strong>de</strong>n bedacht.<br />

Sterke producten hebben een eigen i<strong>de</strong>ntiteit en creëren tegelijkertijd door hun<br />

comfort een gevoel van geborgenheid. Dit maakt dat mensen er graag in zitten en<br />

-<br />

dat ze opgenomen wor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> woonomgeving als waren ze een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> fami<br />

lie. Echt zitten is een emotie en die emotie ervaart u alleen als alles klopt.<br />

Ik geloof in <strong>de</strong> kracht van dit familiebedrijf, hier in Venlo, dat kennis en kun<strong>de</strong><br />

koestert en <strong>de</strong> moed heeft <strong>de</strong> wereld uit te dagen door eigenzinnige vormgeving,<br />

spannen<strong>de</strong> kleurcombinaties en een gepaste knipoog naar al te dogmatisch <strong>de</strong>sign<br />

zon<strong>de</strong>r concessies te doen aan comfort.<br />

Met lief<strong>de</strong> bedachte i<strong>de</strong>eën maken het echte zitten mogelijk.<br />

Daar werken we graag aan bij Leolux.<br />

- 7 -


Leolux Adartne<br />

Design: Natalie Buijs, 2007/<strong>2013</strong><br />

- 8 -<br />

85 74<br />

Kleurrijk of terughou<strong>de</strong>nd? Adartne maakt u zo expressief als<br />

u zelf wilt. De comfortabele zittingen wor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> stof van uw<br />

keuze uitgevoerd. De siersteek “dashes” past u daarop aan in<br />

elke gewenste kleur, net als het gelakte frame. Zo wordt<br />

Adartne het kleurrijk mid<strong>de</strong>lpunt van uw woonruimte. Style<br />

your Life with Adartne.<br />

2-zitsbank vanaf € 1.995,-<br />

Fauteuil 2-zits 2,5-zits Pouf Pouf<br />

43<br />

93<br />

167 197 82<br />

120<br />

382100 382200 382500 382850 382851<br />

55 41<br />

55 41


Leolux Antonia Royale<br />

Design: Hugo <strong>de</strong> Ruiter 1996/2010<br />

- 9 -<br />

[<strong>de</strong> koningin van Leolux] Deze gran<strong>de</strong> dame bestaat in haar<br />

grondvorm al sinds <strong>de</strong> jaren vijftig en nog steeds vormt ze een<br />

soli<strong>de</strong> basis van <strong>de</strong> Leolux collectie. Nu is het programma<br />

Antonia helemaal opgefrist: ze werd doorgelicht, herschapen<br />

en voorzien van een nieuwe (en toch vertrouw<strong>de</strong>) “look”.<br />

Antonia, een mo<strong>de</strong>l met een ijzersterke reputatie verdient een<br />

eretitel. Daarom heet <strong>de</strong> koningin van <strong>de</strong> Leolux collectie<br />

voortaan Antonia Royale.<br />

76<br />

90<br />

93 93<br />

164<br />

90<br />

Fauteuil<br />

small<br />

44<br />

81<br />

93<br />

Fauteuil<br />

large<br />

74<br />

86<br />

371100 371101<br />

3,5-zitsbank 3,5-zitsbank<br />

248 248<br />

371405 371400<br />

Draaifauteuil<br />

2-zitsbank<br />

Element 1,5-zits AL/AR Element 2,5-zits AL/AR<br />

93<br />

105 105 161 161<br />

371802 371801 371502 371501<br />

Element<br />

1,5-zits ZA<br />

Chaise longue AL/AR Hoek 90º Hoek 23º Hoek rond<br />

105 105<br />

371702 371701<br />

Pouf<br />

90 x 90<br />

90<br />

371850<br />

51<br />

117<br />

Armkussen<br />

51<br />

371080<br />

53<br />

2,5-zitsbank 3-zitsbank<br />

86<br />

149 174 210<br />

371102 371200 371500 371300<br />

97<br />

93<br />

371803<br />

130<br />

94<br />

Element 1,5-zits PR/PL<br />

Element 3-zits AL/AR<br />

164 164<br />

371805 371806<br />

197 197<br />

371302 371301<br />

Pouf<br />

124 x 55<br />

Pouf<br />

62 x 55<br />

117<br />

105<br />

130<br />

124 62<br />

371600 371602 371601 371950 371900<br />

Verstelbaar<br />

Armkussen<br />

53<br />

371081<br />

59<br />

Sluimerkussen<br />

59<br />

371082<br />

46<br />

Armrol<br />

Ø19<br />

371083<br />

71,5<br />

55<br />

Hoofdsteun<br />

medium<br />

50<br />

371090<br />

71,5<br />

Hoofdsteun<br />

large<br />

65<br />

371091


Leolux B flat<br />

Design: Andreas Berlin, 2005<br />

- 10 -<br />

[hoogteverschillen die oprijzen uit een grafische laagvlakte] B<br />

flat, <strong>de</strong> laagste bank van <strong>de</strong> Leolux collectie met vlak liggen<strong>de</strong><br />

ruggen voor een schitteren<strong>de</strong> transparante optiek. In <strong>de</strong>ze<br />

positie dient elke rug als “casual” zitplaats. Wie in B flat zit,<br />

kiest het juiste comfort door <strong>de</strong> rug in <strong>de</strong> ron<strong>de</strong> bedding in<br />

kleine stapjes omhoog te draaien. Het aluminium on<strong>de</strong>rstel is<br />

leverbaar in twee hoogtes. B flat is individueel zitten in een<br />

uitgebreid zitlandschap. Een absolute <strong>de</strong>signtopper van<br />

Leolux, bekroond met een reddot <strong>de</strong>sign award.<br />

B flat voor elke gelegenheid<br />

Leolux B flat is een bank van hoogstaan<strong>de</strong> vormgeving.<br />

Eenmaal neergeklapt verdwijnen <strong>de</strong> ruggen volledig, en<br />

ontstaat er een ruimtelijk effect. Vanuit <strong>de</strong>ze nulstand draait u<br />

<strong>de</strong> B flat weer omhoog tot het gewenste comfort is bereikt. De<br />

karakteristieke ruggen van Leolux B flat draaien in een ron<strong>de</strong><br />

bedding, wat een fraaie balans tussen rechte en ron<strong>de</strong> vormen<br />

oplevert.<br />

56-78<br />

112<br />

56-78<br />

112<br />

56<br />

105<br />

2,5-zitsbank<br />

41<br />

180 220<br />

Element 2,5-zits AL/AR<br />

41<br />

3-zitsbank<br />

Element 2,5-zits AL Element 2,5-zits AR Element 3-zits AL Element 3-zits AR<br />

160 160 200 200<br />

Hoekelement<br />

105<br />

41<br />

112<br />

Hoekelement<br />

rug rechts<br />

137<br />

56-78<br />

112<br />

Hoekelement<br />

rug links<br />

137<br />

Schakelbank AR<br />

1 rug<br />

39<br />

58<br />

215<br />

Pouf<br />

90<br />

41<br />

Schakelbank AL<br />

1 rug<br />

215<br />

56-78<br />

112<br />

Element 1,5-zits ZA<br />

90<br />

Schakelbank AR<br />

2 ruggen<br />

41<br />

Element 1,5-zits ZA<br />

Schakelbank AL<br />

2 ruggen<br />

247 247


Leolux Bella Bora<br />

Design: Axel Enthoven, 1983/2008<br />

- 11 -<br />

[al 25 jaar een beschei<strong>de</strong>n schoonheid] Bella Bora is<br />

gebaseerd op <strong>de</strong> Bora-serie uit 1983/1987. Het<br />

kenmerken<strong>de</strong> actieve comfort van <strong>de</strong> Bora, wordt nog<br />

vergroot door het unieke Leolux-systeem waardoor <strong>de</strong> rug met<br />

uw lichaam mee veert. Een ontwerp waarmee Leolux een<br />

kwart eeuw gele<strong>de</strong>n <strong>de</strong> wereld van het zitten veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong>!<br />

Het begon in 1983 met Bora Bora. Daarna kwam Bora Bèta<br />

en recent, na een kleine restyling, Bella Bora. Nu, <strong>de</strong>rtig jaar<br />

na introductie bestaat <strong>de</strong> Bora-serie dus nog steeds. Het<br />

succes van <strong>de</strong>ze <strong>de</strong>sign klassieker heeft volgens <strong>de</strong>signer Axel<br />

Enthoven alles te maken met <strong>de</strong> intelligentie van het ontwerp.<br />

"Mensen herkennen vakmanschap. Ik ben geen <strong>de</strong>signer die<br />

zich laat lei<strong>de</strong>n door trends. Vormgeving bena<strong>de</strong>r ik vanuit<br />

logica en praktische bruikbaarheid, niet vanuit een<br />

mo<strong>de</strong>beeld. De Bora Bora blijft mooi door zijn eenvoud en<br />

vanzelfsprekendheid. Dat geeft het zitmeubel zijn kracht en<br />

maakt hem tijdloos.”<br />

78<br />

83<br />

89<br />

88<br />

Fauteuil<br />

88<br />

46<br />

2-zitsbank 2,5-zitsbank<br />

3-zitsbank<br />

88 147 176<br />

214<br />

71<br />

314100 314200 314500 314300 314850<br />

Fauteuil<br />

88<br />

45<br />

2-zitsbank 2,5-zitsbank<br />

3-zitsbank<br />

46<br />

52<br />

Pouf<br />

88 147 176<br />

214<br />

315100 315200 315500 315300 314850<br />

71


Leolux Boavista<br />

Design: Axel Enthoven, 2011<br />

- 12 -<br />

[Een uitzicht met allure] Boavista verenigt compacte <strong>de</strong>sign<br />

met een geweldig comfort. Onmid<strong>de</strong>llijk herkenbaar als een<br />

ontwerp van Enthoven: lichtvoetig en subtiel, binnen een<br />

vertrouw<strong>de</strong> vormentaal. En zoals <strong>de</strong> naam verraadt, werd er<br />

door Leolux speciale aandacht besteed aan <strong>de</strong> afwerking. Met<br />

een stoffering die als een briefomslag lijkt te zijn<br />

dichtgevouwen en mooie stoffeer<strong>de</strong>tails aan <strong>de</strong> binnenzij<strong>de</strong><br />

van <strong>de</strong> arm en op <strong>de</strong> zijkant van <strong>de</strong> rug.<br />

De subtiele schoonheid van Boavista<br />

De uitvoering met een hoge rug brengt meer steun en een<br />

aangenaam gevoel van geborgenheid. Deze versie<br />

on<strong>de</strong>rscheidt zich bovendien van een subtiele extra <strong>de</strong>coratie;<br />

een stiknaadje dat het grote vlak van <strong>de</strong> rug visueel breekt.<br />

Genieten van <strong>de</strong> wereld om u heen, is <strong>de</strong>s te aangenamer<br />

vanaf een goed vormgegeven zitplaats. Boavista maakt <strong>de</strong><br />

belofte van schoonheid meer dan waar!<br />

73<br />

86<br />

83<br />

86<br />

Fauteuil<br />

laag<br />

44<br />

44<br />

2-zitsbank<br />

laag<br />

2,5-zitsbank<br />

laag<br />

3-zitsbank<br />

laag<br />

83<br />

143 168 193<br />

363100 363200 363500 363300<br />

Fauteuil 2-zitsbank 2,5-zitsbank 3-zitsbank<br />

hoog hoog hoog<br />

hoog<br />

83<br />

143 168 193<br />

51 42<br />

Pouf<br />

363150 363250 363550 363350<br />

363900<br />

71


Leolux Cuno<br />

Design: Cuno Frommherz, 2008<br />

- 13 -<br />

[<strong>de</strong> ultieme serie, op elk gebied naar wens] Een completere<br />

serie is nauwelijks <strong>de</strong>nkbaar. Cuno van Leolux biedt elke<br />

optie, zowel in zijn uiterlijk als op het gebied van<br />

samenstelling of comfort. Hoge of lage armen, stevige of<br />

zachte kussens, meer<strong>de</strong>re poothoogtes, hoofdsteunen en<br />

armkussens. En dan visuele opties: u kiest uit <strong>de</strong><br />

stoffeervarianten "straight" of "points" (siersteek in <strong>de</strong> kussens),<br />

een scala aan bekledings-en kleurcombinaties en drie<br />

verschillen<strong>de</strong> pootjes in hout, rvs of lak. Waar u bij Cuno niet<br />

voor kiest zijn <strong>de</strong> verstelbare zittingen. Die krijgt u er gratis bij.<br />

80-83<br />

98<br />

98<br />

98<br />

80-83<br />

103<br />

44<br />

Fauteuil<br />

79<br />

Fauteuil<br />

41-44<br />

83<br />

172<br />

204<br />

242<br />

328500 328300 328400<br />

Element 1,5-zits AL/AR Element 2,5-zits AL/AR<br />

Element 3-zits AL/AR<br />

101 101<br />

328802 328801<br />

Element 1,5-zits pouf L/R<br />

41-44<br />

98<br />

162<br />

Element 1,5-zits pouf L/R<br />

162 162<br />

328804 328803<br />

Verstelbaar<br />

Armkussen Armkussen<br />

50<br />

98<br />

44<br />

156 156<br />

188 188<br />

328502 328501 328302 328301<br />

Hoekelement rond Hoekelement 90 Pouf<br />

67x142<br />

80-83<br />

125<br />

41-44<br />

80-83<br />

125<br />

Hoekelement rond<br />

52<br />

51<br />

56<br />

51<br />

66<br />

328080 328081 328082 328090 328091<br />

41-44<br />

98<br />

80-83<br />

125<br />

328600<br />

Sluimer- Hoofdsteun<br />

kussen medium<br />

78<br />

125<br />

78<br />

Element 1,5-zits ZA<br />

41-44<br />

125<br />

Hoekelement 90<br />

125<br />

328601<br />

Hoofdsteun<br />

large<br />

41-44<br />

41,5<br />

85<br />

Element 1,5-zits ZA<br />

79<br />

79<br />

117<br />

85<br />

328100 328101 328800<br />

328805<br />

2,5-zitsbank 3-zitsbank<br />

3,5-zitsbank<br />

98<br />

Draaifauteuil<br />

79<br />

44<br />

80-83<br />

Draaifauteuil<br />

98<br />

Love Seat<br />

117<br />

Love Seat<br />

98<br />

98<br />

56<br />

56<br />

Pouf<br />

56x56<br />

56<br />

328901<br />

41-44<br />

67<br />

Pouf<br />

56x56<br />

142<br />

Pouf<br />

67x142<br />

142<br />

328900


Leolux Felizia<br />

Design: Axel Enthoven, 2012<br />

- 14 -<br />

84<br />

88<br />

91<br />

88<br />

[Smaakvol en e<strong>de</strong>l met het allerhoogste comfort ] De zachte<br />

rondingen van Felizia nodigen uit om haar comfort te<br />

verkennen, <strong>de</strong> kussens op <strong>de</strong> armen om lekker weg te kruipen<br />

of uw hoofd te laten rusten. In <strong>de</strong>ze bankenserie verzamel<strong>de</strong><br />

Leolux al haar kennis van vormgeving en ergonomie. Het<br />

resultaat is een unieke bank, die een absoluut topcomfort<br />

verenigt met een toegankelijk <strong>de</strong>sign. Om uw comfort te<br />

maximaliseren, is Felizia ook leverbaar met een hoge rug.<br />

Vertrouwd, smaakvol en e<strong>de</strong>l, bij elkaar gebracht zoals alleen<br />

Leolux dat doet.<br />

Felizia programma<br />

Leverbaar als fauteuil, 2-zits, 2,5 en 3-zitsbank (met hoge of<br />

lage rug) en als pouf. De banken en fauteuil zijn voorzien van<br />

vrijveren<strong>de</strong> rug<strong>de</strong>len die zich vormen naar uw lichaam.<br />

Comfortopties: Felizia is leverbaar met een aangepast<br />

zithoogte (+ of – 2 cm) en met een grotere zitdiepte (+2cm).<br />

De poten zijn standaard uitgevoerd in gepolijst aluminium.<br />

Optioneel in lak of epoxy, m.u.v.(Metallic) Brush.<br />

Fauteuil laag 2-zits laag 2,5-zits laag 3-zits laag<br />

44<br />

90 160 185 210<br />

370100 370200 370500 370300<br />

Fauteuil hoog 2-zits hoog 2,5-zits hoog 3-zits hoog<br />

44<br />

90<br />

160 185 210<br />

66<br />

370150 370250 370550 370350 370900<br />

40<br />

51<br />

Pouf


Leolux Horatio<br />

Design: Cuno Frommherz, 2012<br />

- 15 -<br />

Doelgericht zette <strong>de</strong>signer Cuno Frommherz <strong>de</strong> basislijnen<br />

voor dit mo<strong>de</strong>l op papier. Draaibare rugsteunen veran<strong>de</strong>ren<br />

<strong>de</strong> bank in een chaise longue. De kostbare uitwerking met<br />

aluminium zicht<strong>de</strong>len geven het ontwerp een onvergetelijk<br />

uiterlijk. Het hoge comfort zorgt voor een heel hoogwaardige<br />

zitbeleving Met <strong>de</strong> oorspronkelijke schets uit 2002 als<br />

uitgangspunt, ontwikkelt Leolux bijna een <strong>de</strong>cennium later een<br />

vernieuw<strong>de</strong> uitvoering. De beste eigenschappen van <strong>de</strong><br />

eer<strong>de</strong>re versies wor<strong>de</strong>n verenigd in <strong>de</strong>ze Horatio. Een zeer<br />

compleet programma, met banken en aanbouwelementen.<br />

84<br />

92<br />

84<br />

95<br />

176<br />

92<br />

92<br />

Love Seat<br />

draaipunt R/L<br />

43<br />

3-zitsbank AL-PR/AR-PL<br />

Chaise longue AL/AR<br />

95<br />

3-zitsbank<br />

Schakelbank PR/PL<br />

Element 3-zits AL/AR<br />

125<br />

125<br />

216 198<br />

198<br />

364805 364806 364300 364302 364301<br />

273 273<br />

364304 364303<br />

Schakelbank AL/AR<br />

224 224<br />

364702 364701<br />

280 280<br />

364703 364704<br />

110 110<br />

364402 364401<br />

Element<br />

1,5-zits ZA Element 1,5-zits AL/AR Element 1,5-zits PR/PL<br />

92<br />

89<br />

109 109<br />

163 163<br />

364803 364802 364801 364501 364502<br />

Hoekelement met<br />

kort rug L/R<br />

91<br />

Pouf 91x91<br />

95<br />

55<br />

Pouf 110x55<br />

115 115<br />

91<br />

110<br />

364602 364601 364900 364950<br />

41<br />

Kussen<br />

56<br />

364080


Leolux Marabeau<br />

Design: Gerard Vollenbrock, 2012<br />

- 16 -<br />

[Alles in huisvoor een perfect comfort] Omdat u wel altijd<br />

goed, maar niet steeds op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> manier wilt zitten,<br />

ontwikkel<strong>de</strong> Leolux Marabeau. Een eigenwijs ogen<strong>de</strong> bank,<br />

met een exclusieve afwerking die u meteen herkent in <strong>de</strong> taps<br />

toelopen<strong>de</strong> pootjes. Uw Marabeau heeft echter ook <strong>de</strong><br />

flexibiliteit die u zoekt, binnen <strong>de</strong> randvoorwaar<strong>de</strong>n van een<br />

perfect comfort en beschei<strong>de</strong>n afmetingen. Het ontwerp van<br />

Gerard Vollenbrock biedt een prettige stevigheid en is<br />

voorzien van een hoofdsteun die u eenvoudig in hoogte<br />

verstelt en in drie stan<strong>de</strong>n kunt draaien. Dus, of u nu rechtop<br />

zit, of graag meer ontspanning zoekt, Marabeau heeft het<br />

allemaal in huis.<br />

Marabeau programma<br />

Leverbaar als 2,5 en 3-zitsbank en als pouf. De pootjes<br />

wor<strong>de</strong>n uitgevoerd in chroom, satin chrome, epoxy of lak.<br />

Voor langere gebruikers biedt Marabeau een grotere zitdiepte<br />

(+ 2cm), voor kleinere gebruikers is een lagere zithoogte (-<br />

2cm) een optie. De fauteuils Mundo en Marabis sluiten in hun<br />

vormgeving perfect aan op Marabeau.<br />

84/98<br />

88/96<br />

2,5-zits<br />

181<br />

44<br />

3-zits<br />

211<br />

43<br />

46<br />

Pouf<br />

373500 373300 373850<br />

71


Leolux Mayon<br />

Design: Christian Werner, 2012<br />

- 17 -<br />

De naam Mayon herinnert aan klassieke en hemelse sferen.<br />

En dat is precies wat <strong>de</strong>ze bankenserie belichaamt: eigentijds<br />

charisma met een verheven zitbeleving. De organisch<br />

golven<strong>de</strong> rondingen van <strong>de</strong> armen en <strong>de</strong> rug, voorzien dit<br />

compact vormgegeven mo<strong>de</strong>l van heel eigenzinnige<br />

kenmerken.<br />

Uit <strong>de</strong> eerste samenwerking tussen <strong>de</strong> Duitse <strong>de</strong>signer<br />

Christian Werner en Leolux ontstond een bank met een geheel<br />

eigen gezicht. Innovatief, compact en e<strong>de</strong>l uitgevoerd.<br />

De veren<strong>de</strong> armen zorgen dat u zich lekker ontspannen in <strong>de</strong><br />

hoek van <strong>de</strong> banken kunt nestelen. Ze vormen bovendien een<br />

ingebouwd hoofdkussen, wanneer u even lekker wilt liggen.<br />

Mayon is aan alle kanten even rijk en ge<strong>de</strong>tailleerd. Het<br />

mo<strong>de</strong>l werd uitgevoerd met exclusieve aluminium poten, een<br />

tactiele za<strong>de</strong>lsteek en <strong>de</strong> stoffeerbewerking “Points” aan <strong>de</strong><br />

buitenkant van <strong>de</strong> armen en <strong>de</strong> rug. Het maakt Mayon tot een<br />

luxueuze verrijking voor elk interieur.<br />

84<br />

85<br />

Fauteuil<br />

44<br />

2-zitsbank<br />

2,5-zitsbank<br />

3-zitsbank<br />

81<br />

148<br />

173<br />

198<br />

75<br />

368100 368200 368500 368300 368850<br />

41<br />

50<br />

Pouf Kussen<br />

40<br />

60<br />

368080


Leolux Oscar<br />

Design: Christian Werner, <strong>2013</strong><br />

- 18 -<br />

Een echte Leolux bank is een plek vol geborgenheid, een thuis<br />

als een veilige haven. Neem nou onze gastvrije Oscar. De<br />

donsachtig zachte nonchalance van zijn bekleding is als een<br />

warme <strong>de</strong>ken. Zijn zachte leuningen koesteren niet alleen <strong>de</strong><br />

armen maar ook het hoofd als u horizontaal wilt aanleggen.<br />

De echte kenner ziet meteen dat Leolux weet, hoe pootjes<br />

kunnen dienen als siera<strong>de</strong>n. En <strong>de</strong> geraffineer<strong>de</strong> afwerking<br />

van <strong>de</strong> na<strong>de</strong>n en biezen is als haute couture, een Oscar<br />

waardig.<br />

Met dit doordachte programma hoeft een veilige thuishaven<br />

geen droom te blijven.<br />

71/73<br />

96<br />

71/73<br />

96<br />

71/73<br />

102<br />

2,5-zits 3-zits<br />

Element<br />

3-zits AL<br />

Eind<strong>de</strong>el<br />

Pouf Rechts<br />

39/41<br />

Element<br />

3-zits AR<br />

Element<br />

2,5-zits AL<br />

Element<br />

2,5-zits AR<br />

184 214 164 164<br />

384500 384300 384502 384501<br />

39/41<br />

194 194<br />

384302 384301<br />

Eind<strong>de</strong>el<br />

Pouf Links<br />

225 225<br />

384703<br />

384704<br />

= na<strong>de</strong>n bij leer en velours stoffen<br />

Schakelbank<br />

AR<br />

37/39<br />

56<br />

Schakelbank<br />

AL<br />

225 225<br />

384701<br />

Pouf<br />

82<br />

384850<br />

50<br />

Kussen<br />

60<br />

384080<br />

40<br />

384702<br />

Kussen<br />

60<br />

384085


Leolux Paian<br />

Design: Hugo <strong>de</strong> Ruiter, 2007<br />

- 19 -<br />

[vertrouwd <strong>de</strong>sign met alle opties] Compact, actief en<br />

voorzien van verstelbare zittingen, zodat Paian geschikt is voor<br />

grote en kleine gebruikers. U kiest voor een van <strong>de</strong> vier<br />

zitdieptes via een handgreep on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> zitting. De pootjes in<br />

aluminium of eiken zijn in drie hoogtes leverbaar.<br />

Paian op maat<br />

De Paian van Leolux heeft een luxe en mo<strong>de</strong>rne uitstraling en<br />

een actief zitcomfort. Paian is verkrijgbaar als bank, fauteuil<br />

en draaifauteuil. De poten van Paian wor<strong>de</strong>n standaard<br />

uitgevoerd in aluminium. Ook is het mogelijk om <strong>de</strong> Paian<br />

bank met eiken poten uit te voeren. De voet van <strong>de</strong> Leolux<br />

draaifauteuil wordt uitgevoerd in epoxy en is voorzien van een<br />

slim nul-punt, waardoor Paian terugdraait naar zijn<br />

beginstand. Ook <strong>de</strong> zithoogte en zitdiepte van <strong>de</strong> Paian kunt<br />

u geheel naar eigen wens bepalen, met uitzon<strong>de</strong>ring van<br />

Paian pouf en Paian draaifauteuil.<br />

87<br />

91<br />

40<br />

50<br />

Draaifauteuil<br />

74<br />

74<br />

74<br />

74<br />

303101 303100<br />

Pouf<br />

46<br />

52<br />

Fauteuil 2-zitsbank 2,5-zitsbank<br />

Hoofdsteun<br />

54 50<br />

15<br />

54<br />

50<br />

303800 303090<br />

154<br />

174<br />

154<br />

174<br />

303200 303500<br />

3-zitsbank<br />

194<br />

194<br />

303300


Leolux Pupilla<br />

Design: Gabriele Assmann, 1998<br />

- 20 -<br />

[ron<strong>de</strong> vormen, heerlijke zit-ligmomenten] De Leolux Pupilla is<br />

een organisch gevorm<strong>de</strong> bank op eigenzinnige voetjes met<br />

extra hoogteoptie. Door het aanbouwelement te koppelen<br />

aan een chaise longue ontstaan er verschillen<strong>de</strong> dieptes<br />

binnen een combinatie. En door <strong>de</strong> slimme manier van<br />

combineren, neemt Pupilla min<strong>de</strong>r ruimte in beslag dan u zou<br />

verwachten.<br />

76<br />

85<br />

82<br />

159<br />

2,5-zitsbank<br />

178<br />

42 / 43,5<br />

3-zitsbank<br />

Chaise longue medium AL/AR<br />

Element 2-zits AL/AR<br />

178 210<br />

173 173<br />

983500 983300<br />

983202<br />

983201<br />

Chaise longue large AL/AR<br />

159<br />

42 / 43,5<br />

144<br />

87<br />

96 96<br />

96 96<br />

983804 983803 983802 983801<br />

55<br />

Sluimerkussen<br />

55<br />

983080


Leolux Shuffle<br />

Design: Hugo <strong>de</strong> Ruiter, 2012<br />

- 21 -<br />

Eens in <strong>de</strong> 10 of 15 jaar wordt er een meubel ontworpen met<br />

een unieke veelzijdigheid. Een functiemeubel dat verstelbaar<br />

is, flexibel en gedurfd; verfijnd in zijn afwerking, technisch<br />

geweldig en uitgerust met het geroem<strong>de</strong> Leolux comfort.<br />

Leolux heeft al sinds het begin van <strong>de</strong> jaren tachtig ervaring<br />

met het bouwen van veelzijdige functiemeubelen. En na<br />

Leolux legen<strong>de</strong>s als Tango, Danaï<strong>de</strong> en Panta Rhei is er nu<br />

dan Shuffle. Een uniek programma met een slanke,<br />

minimalistische vormgeving, verstelbare armen en ruggen en<br />

drie rughoogtes die binnen één bank kunnen wor<strong>de</strong>n<br />

toegepast. Het uiterst lichte on<strong>de</strong>rstel is uitgevoerd in tijdloos<br />

RVS en voorziet Shuffle van een vleugje gewichtloosheid.<br />

74/85/96<br />

82/91/100<br />

74/85/96<br />

82/91/100<br />

74/85/96<br />

148/157/166<br />

2-zitsbank<br />

40<br />

169<br />

209<br />

158 158<br />

375200 375300<br />

375202 375201<br />

Element<br />

3,5-zits AL<br />

Chaise<br />

longue AL<br />

18<br />

230<br />

230<br />

375402 375401<br />

84 84<br />

375802 375801<br />

3-zitsbank<br />

Chaise<br />

longue AR<br />

Element<br />

3,5-zits AR<br />

38<br />

52<br />

Pouf<br />

72<br />

375850<br />

Element<br />

2-zits AL<br />

74/85/96<br />

93/102/111<br />

Element<br />

2-zits AR<br />

2 3 4 5 6 7 8 9<br />

1<br />

1 1 1<br />

22 23 24<br />

19<br />

1<br />

1<br />

20<br />

1 21<br />

25 26 27<br />

1<br />

Schakelbank<br />

arm links, rug rechts<br />

10 11 12<br />

1<br />

13 14<br />

Schakelbank<br />

arm rechts, rug links<br />

15 16<br />

252/265/270 252/265/270<br />

375702<br />

375701<br />

1<br />

17


Leolux Timandra<br />

Design: Gabriele Assmann, 2010<br />

- 22 -<br />

[eigentijdse sierlijkheid] In Timandra combineer<strong>de</strong> Assmann<br />

compact <strong>de</strong>sign met een heel karakteristieke ron<strong>de</strong> belijning<br />

aan <strong>de</strong> achterzij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> rug. U kiest voor een van <strong>de</strong> vier<br />

zitdieptes via een handgreep on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> zitting. Met haar<br />

schitterend gepolijste voetjes en aangenaam meeveren<strong>de</strong><br />

rug<strong>de</strong>len vormt <strong>de</strong> Leolux Timandra het mid<strong>de</strong>lpunt van uw<br />

woonkamer. Timandra is beschaafd, compact en heel<br />

herkenbaar het werk van Gabriele Assmann.<br />

De Leolux Timandra is net als an<strong>de</strong>re mo<strong>de</strong>llen in het Silver<br />

segment compact wat betreft maatvoering, maar groots wat<br />

betreft comfort. Timandra van Leolux heeft een mo<strong>de</strong>rn<br />

uiterlijk en is voorzien van een strakke stoffering. Typerend<br />

voor Timandra is <strong>de</strong> ron<strong>de</strong> belijning aan <strong>de</strong> achterzij<strong>de</strong> van <strong>de</strong><br />

rug. De zitdiepte van Timandra kent 4 verschillen<strong>de</strong> stan<strong>de</strong>n.<br />

In totaal kan <strong>de</strong> zitdiepte 3x2,5 cm vergroot wor<strong>de</strong>n.<br />

Timandra is leverbaar als draaifauteuil, fauteuil, 2-zits,<br />

2,5-zits, 3-zits bank en pouf.<br />

86<br />

82<br />

86<br />

82<br />

Fauteuil<br />

open<br />

66<br />

66<br />

333100<br />

148<br />

46<br />

Fauteuil<br />

gesloten<br />

66<br />

66<br />

333101<br />

46<br />

Draaifauteuil<br />

66<br />

66<br />

333102<br />

2-zitsbank 2,5-zitsbank<br />

173<br />

3-zitsbank<br />

198<br />

148<br />

173<br />

198<br />

333200 333500 333300<br />

45<br />

46<br />

Pouf<br />

66<br />

66<br />

333850<br />

52<br />

15<br />

Hoofdsteun<br />

50<br />

50<br />

333090


Leolux<br />

stoelen<br />

Afgebeeld: Leolux Freyr en Niobe<br />

58 83<br />

65 90<br />

52<br />

52<br />

195100<br />

80<br />

64<br />

65<br />

66,5<br />

45<br />

62<br />

62<br />

65<br />

48<br />

65<br />

Leolux Talos<br />

46,5<br />

Leolux Pyrite<br />

Leolux Lirio<br />

- 23 -<br />

60 87<br />

Eetkamerstoel<br />

armleggers<br />

55<br />

55<br />

141100<br />

67,5<br />

48<br />

60 87<br />

Eetkamerstoel<br />

zon<strong>de</strong>r armleggers<br />

49<br />

49<br />

141102<br />

48<br />

Leolux Freyr<br />

84<br />

67<br />

Leolux Spring<br />

Eetkamerstoel<br />

zon<strong>de</strong>r armen<br />

'Dancer'<br />

52<br />

52<br />

49<br />

Eetkamerstoel<br />

met armlegger<br />

'Orchid'<br />

54<br />

54<br />

66<br />

49<br />

Eetkamerstoel<br />

gestoffeer<strong>de</strong> wang<br />

'Butterfly'<br />

57<br />

57<br />

66<br />

49


Leolux<br />

Fauteuils<br />

Afgebeeld: Leolux Papageno<br />

Leolux Galathea<br />

Leolux Scylla Leolux CeCe<br />

- 24 -<br />

Leolux Sjamaan<br />

Leolux Fiji<br />

Leolux Gisa


Leolux Papageno<br />

Leolux Talassa<br />

Leolux Kikko (Marsman special edition)<br />

Leolux Parabolica<br />

Leolux Marabis<br />

- 25 -<br />

Leolux Volare<br />

Leolux Pallone<br />

Leolux Mundo<br />

Leolux Dolcinea


Leolux<br />

Pallone<br />

Family<br />

ma Ella<br />

[senso Apricot]<br />

[senso O white]<br />

[nevada 02]<br />

[senso Chocolat]<br />

[senso O white]<br />

[senso Gold]<br />

[senso O white]<br />

[senso Gold]<br />

[nevada 02]<br />

pa Louis<br />

lill’ Billie<br />

ma Betty<br />

[senso Black]<br />

[senso Egret]<br />

[sigge 180]<br />

[senso Ombra]<br />

[senso Mist]<br />

[senso Egret]<br />

[senso Mist]<br />

[senso Egret]<br />

[sigge 180]<br />

pa Humphrey<br />

lill’ Stan<br />

Hét icoon van Leolux heeft gezelschap gekregen. Met twee kleinere gezinsle<strong>de</strong>n<br />

(moe<strong>de</strong>r Ma’llone en kind Lill’one) presenteert het gezin zich aan <strong>de</strong> wereld.<br />

Overal voelen ze zich thuis, hoe ze ook wor<strong>de</strong>n ingezet: chique, trendy of<br />

uitdagend modieus. Maak kennis met <strong>de</strong> Pallone Family, een reeks met vele<br />

gedaanten en nog meer talenten.<br />

Stamva<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> Leolux familie is Pallone, een ontwerp dat in 1989 werd ontwikkeld<br />

voor het experimentele “Huis van <strong>de</strong> Toekomst”, een innovatie- en duurzaamheidsproject<br />

avant la lettre. Het ontwerp is vandaag <strong>de</strong> dag nog even futuristisch<br />

als <strong>de</strong>stijds. De mid<strong>de</strong>lgrote variant, <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>r van het gezin, biedt een geweldig<br />

comfort voor alle lengtematen. Meer nog dan <strong>de</strong> oer-Pallone, is “Ma’llone”<br />

geschikt voor kortere gebruikers. De familie is compleet met <strong>de</strong> kleinste variant,<br />

een speels minifauteuiltje “Lill’one” dat kin<strong>de</strong>ren hun eigen <strong>de</strong>signplek geeft. De<br />

bijpassen<strong>de</strong> pouf is een comfortabele aanvulling die bijpassend gestyled wordt.<br />

Echte klassiekers gaan nooit vervelen en blijven steeds weer inspirerend. Ook na<br />

een kwart eeuw is Pallone in staat om te verrassen met zijn eigenzinnige karakter<br />

en zijn kleurrijke mogelijkhe<strong>de</strong>n. Smaakvol, uitdagend, kostelijk of helemaal van<br />

nu. Zo herkent u Pallone Family.<br />

Extra aantrekkelijk geprijsd. Bestel uw Pallone vanaf €1.495,- (Pallone Pa) /<br />

€1.395,- (Pallone Ma) / € 795,- (Lill'One).<br />

- 26 -<br />

84 73<br />

59 52<br />

Fauteuil<br />

Pa<br />

86<br />

ma Yayoi<br />

[senso Berry]<br />

[senso Orchid]<br />

[senso Grenadine]<br />

41<br />

76 66<br />

Fauteuil<br />

Lill' Pouf<br />

59<br />

29<br />

57 33<br />

[senso Greenery]<br />

[senso Lime]<br />

Fauteuil<br />

Ma<br />

57<br />

[senso Lagoon]<br />

[senso Lagoon]<br />

78<br />

pa Andy<br />

lill’ Keith<br />

[senso Grenadine]<br />

[carnivale Festa]<br />

37


Leolux<br />

Scylla<br />

Flavours<br />

Balsamico<br />

seat<br />

[belluno Tierra]<br />

si<strong>de</strong><br />

[senso Castor]<br />

arm<br />

[senso Black]<br />

Sorbet<br />

seat<br />

[maze Lupine]<br />

si<strong>de</strong><br />

[senso Fuchsia]<br />

arm<br />

[senso Black]<br />

Vinegar<br />

seat<br />

[maze Barro]<br />

si<strong>de</strong><br />

[senso Black]<br />

arm<br />

[senso Black]<br />

Oyster<br />

seat<br />

[ditto Fant]<br />

si<strong>de</strong><br />

[senso Black]<br />

arm<br />

[senso Castor]<br />

Marmela<strong>de</strong><br />

Absinthe<br />

seat<br />

seat<br />

[belluno Damson] [maze Vivid]<br />

si<strong>de</strong><br />

si<strong>de</strong><br />

[senso Fuchsia] [senso Ombra]<br />

arm<br />

arm<br />

[senso Fuchsia] [senso Ombra]<br />

Chili<br />

Salsa<br />

Cayenne<br />

seat<br />

seat<br />

seat<br />

[belluno Volcan] [ditto Leor] [maze Sang]<br />

si<strong>de</strong><br />

si<strong>de</strong><br />

si<strong>de</strong><br />

[senso Chocolat] [senso Grenadine] [senso Chicco]<br />

arm<br />

arm<br />

arm<br />

[senso Chocolat] [senso Chocolat] [senso Chicco]<br />

[sober lijnenspel met oog voor <strong>de</strong>tail] Met herinneringen aan “De Stijl”<br />

ontwierp Gerard Vollenbrock <strong>de</strong>ze oer-Ne<strong>de</strong>rlandse Scylla. Hij voorzag<br />

zijn ontwerp van een schitterend buisframe dat helemaal achter <strong>de</strong> rug<br />

doorloopt en stoere armsteunen in leer of Alcantara. Tijdloos <strong>de</strong>sign met<br />

Leolux zitcomfort. De populaire Scylla is verkrijgbaar als fauteuil met<br />

hoge of lage rug en als 2,5 zitsbank.<br />

Scylla Flavours<br />

Bij gelegenheid van het 15 jarig bestaan van dit oer Ne<strong>de</strong>rlandse mo<strong>de</strong>l,<br />

werd <strong>de</strong> Leolux Scylla uitgevoerd in een speciale editie. De Scylla Flavours<br />

serie omvat 21 uitvoeringen, elk met zijn eigen naam en smaakvolle<br />

kleurencombinatie. Van sfeervol en kleurrijk tot beschei<strong>de</strong>n en ingetogen.<br />

Geïnspireerd op krachtige kleuren, rijk geuren<strong>de</strong> specerijen, en <strong>de</strong><br />

charmes van <strong>de</strong> natuur. En om <strong>de</strong> zintuigen extra te prikkelen kreeg elke<br />

uitvoering van <strong>de</strong> Scylla Flavours een smeuïge naam mee: “Parsley”,<br />

“Turkish Delight”, “Vanilla”, “Cardamom”,….Ze zullen zeker in <strong>de</strong> smaak<br />

vallen.<br />

Nu extra aantrekkelijk geprijsd. Scylla Flavours vanaf € 1.425,-<br />

- 27 -<br />

Mojito<br />

seat<br />

[belluno Opal]<br />

si<strong>de</strong><br />

[senso Dawn]<br />

arm<br />

[senso Ombra]<br />

Blueberry<br />

seat<br />

[belluno Heron]<br />

si<strong>de</strong><br />

[senso Navy]<br />

arm<br />

[senso Navy]<br />

Bramble<br />

seat<br />

[maze Astral]<br />

si<strong>de</strong><br />

[senso Navy]<br />

arm<br />

[senso Navy]<br />

Poppy<br />

seat<br />

[maze Souri]<br />

si<strong>de</strong><br />

[senso Dawn]<br />

arm<br />

[senso Dawn]<br />

Basil<br />

seat<br />

[maze Pelouse]<br />

si<strong>de</strong><br />

[senso Sprig]<br />

arm<br />

[senso Castor]<br />

Black bean<br />

seat<br />

[belluno Jicus]<br />

si<strong>de</strong><br />

[senso Black]<br />

arm<br />

[senso Black]<br />

Mint<br />

seat<br />

[belluno Scura]<br />

si<strong>de</strong><br />

[ditto Fant]<br />

arm<br />

[senso Castor]<br />

Turkish <strong>de</strong>light<br />

Cream<br />

Vanilla<br />

seat<br />

seat<br />

seat<br />

[belluno Petul] [ditto Tipi] [maze Koret]<br />

si<strong>de</strong><br />

si<strong>de</strong><br />

si<strong>de</strong><br />

[senso O white] [senso O white] [senso Egret]<br />

arm<br />

arm<br />

arm<br />

[senso Walnut] [senso Egret] [senso Egret]<br />

86<br />

84<br />

74<br />

2,5-zitsbank<br />

74 74<br />

167<br />

Cardamom<br />

seat<br />

[ditto Raton]<br />

si<strong>de</strong><br />

[senso Ombra]<br />

arm<br />

[senso Ombra]<br />

Parsley<br />

seat<br />

[ditto Campo]<br />

si<strong>de</strong><br />

[senso Castor]<br />

arm<br />

[senso Sprig]<br />

Fauteuil<br />

hoog Fauteuil<br />

Pouf<br />

43<br />

73<br />

84<br />

74<br />

43<br />

38<br />

50<br />

54<br />

54


Leolux Tafels<br />

Afgebeeld: Leolux Cameleon en Spring<br />

Leolux Vivre Largo<br />

Verkrijgbaar in 90 en 100 cm breed en 75 cm hoog.<br />

Als vaste tafel tot 240 cm lang en uitschuifbaar tot 324 cm.<br />

Leolux Cameleon<br />

Verkrijgbaar in 180, 200, 220 en 240 cm lang.<br />

Breedte 100 cm en hoogte 75 cm.<br />

- 28 -<br />

Leolux Kalia<br />

Verkrijgbaar in 190, 210, 240 en 280 cm lang.<br />

Breedte 100 cm en hoogte 75 cm.<br />

Leolux Niobe<br />

Verkrijgbaar met rechte zij<strong>de</strong>s en afgeron<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>s<br />

tot 240 cm lang. Ook rond verkrijgbaar - 130 cm breed.<br />

Leolux Indus<br />

Verkrijgbaar in 220, 240 en 260 cm lang.<br />

Breedte 127 cm en hoogte 75 cm.


Leolux<br />

Salontafels<br />

Afgebeeld: Leolux Pampa Salontafel<br />

Leolux Cimber<br />

Leolux Magnolia<br />

Leolux Aditi<br />

Leolux Liliom<br />

- 29 -<br />

Leolux Salus<br />

Leolux Pampa<br />

Leolux Sisu<br />

Leolux Tam Tam<br />

Leolux Barilo<br />

Leolux Blocco Swivel


Een bank van Rolf Benz bezitten getuigt van goe<strong>de</strong> smaak, zo'n sofa bouwen is een passie. Al meer<br />

dan veertig jaar is Rolf Benz AG & Co.KG uit Nagold internationaal marktlei<strong>de</strong>r in gestoffeer<strong>de</strong><br />

meubelen. De meubelen van Rolf Benz richten zich geheel op <strong>de</strong> klant. Het bedrijf heeft<br />

bankenprogramma's ontwikkeld die qua afmetingen, zitdiepte en -hardheid volledig zijn af te<br />

stemmen op <strong>de</strong> lichaamsafmetingen van <strong>de</strong> klant. Gestoffeer<strong>de</strong> meubelen van hoge kwaliteit zijn en<br />

blijven <strong>de</strong> kerncompetentie van Rolf Benz, of het nu gaat om banken, uitbreidingselementen,<br />

fauteuils of stoelen: Rolf Benz – <strong>de</strong> architectuur van het zitten.<br />

- 30 -<br />

thuis<br />

is<br />

waar je<br />

hart zich<br />

opent<br />

Afgebeeld: Rolf Benz SCALA


Rolf Benz Bacio<br />

Design: Cuno Frommherz, <strong>2013</strong><br />

- 31 -<br />

41<br />

Een perfect vormgegeven frame bevindt zich aan <strong>de</strong><br />

achterzij<strong>de</strong> van <strong>de</strong>ze comfortabele relaxbank en biedt <strong>de</strong>ze<br />

bank een geraffineer<strong>de</strong> grafische omlijsting. Ambachtelijk<br />

afgewerkte, zachte kussens completeren het geheel. Design:<br />

Cuno Frommherz.<br />

Het bankprogramma Rolf Benz BACIO is door zijn drie<br />

afmetingen en royale zitdiepten <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ale partner voor alle<br />

ruimten. Deze karakteristieke lounge-creatie is uit te brei<strong>de</strong>n<br />

met comfortabele, ambachtelijk vervaardig<strong>de</strong> rugkussens en<br />

een grote voetenbank.<br />

Ter accentuering van het frame kan gekozen wor<strong>de</strong>n voor een<br />

donkere hoogglans uitvoering of een uitvoering in glanzend<br />

chroom. De met verfijn<strong>de</strong> profielen versier<strong>de</strong> overtrekken zijn<br />

leverbaar in talloze stof- en leeruitvoeringen, zoals<br />

linnenachtige materialen of natuurlijk le<strong>de</strong>r. Een i<strong>de</strong>ale<br />

partner hierbij is <strong>de</strong> Rolf Benz BACIO fauteuil, die stilistisch<br />

naadloos op het bankprogramma kan wor<strong>de</strong>n afgestemd of<br />

als contrasterend element kan wor<strong>de</strong>n uitgevoerd.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

67<br />

94<br />

99<br />

99<br />

73<br />

65<br />

41<br />

.<br />

.<br />

.<br />

101<br />

101<br />

65<br />

41<br />

94<br />

73<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

65<br />

65<br />

65<br />

41<br />

206<br />

206<br />

.<br />

65<br />

94<br />

73<br />

41<br />

.<br />

.<br />

62<br />

62<br />

227<br />

.<br />

22<br />

62<br />

73<br />

.<br />

248<br />

73


Rolf Benz EGO<br />

Design: Edgar Reutere<br />

- 32 -<br />

Het EGO Principe<br />

Rolf Benz EGO. De bank op maat. Stel uit 2 basistypes, 5<br />

zitbreedten, 28 combinatie-elementen, 16 zij -elementen, 10<br />

pootvarianten, 3 zitdiepten, 3 zithoogten en 3<br />

zachtheidgradaties bij <strong>de</strong> kussens uw favoriete bank samen.<br />

En kiest u uit onze omvangrijke stof- en le<strong>de</strong>rcollectie <strong>de</strong> voor<br />

uw behoeften en uw stijl i<strong>de</strong>ale bekleding. Bij ruim 230 stoffen<br />

en 80 le<strong>de</strong>rsoorten is het kiezen een plezierige zaak – en uw<br />

bank een unicaat. Maar eerst zijn uw favoriete <strong>de</strong>signs<br />

gevraagd: kies op basis van uw geheel eigen smaak één van<br />

<strong>de</strong> bei<strong>de</strong> EGO-basisvormen type G en type F, die wij op <strong>de</strong><br />

volgen<strong>de</strong> bladzij<strong>de</strong>n ver<strong>de</strong>r aan u zullen voorstellen. Van klein<br />

appartement tot royale loft: Rolf Benz EGO biedt u<br />

weergaloos zitcomfort in elke <strong>de</strong>nkbare vorm.


Rolf Benz LINEA<br />

Design: Cuno Frommherz<br />

- 33 -<br />

De Rolf Benz LINEA combineert een hel<strong>de</strong>r <strong>de</strong>sign met<br />

ongeëvenaard zitcomfort. De optioneel verkrijgbare<br />

niervormige kussens zorgen in <strong>de</strong> extra diepe variant voor<br />

optimale on<strong>de</strong>rsteuning van <strong>de</strong> rug; ze kunnen in<br />

contrasteren<strong>de</strong> materialen of kleuren wor<strong>de</strong>n geleverd. Een<br />

bijzon<strong>de</strong>r <strong>de</strong>sign<strong>de</strong>tail is <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rne poot die in roestvrij staal<br />

of in zwart gespoten metaal verkrijgbaar is. Kies uit twee<br />

zitdiepten en twee zithoogten en geniet ervan u over <strong>de</strong> hele<br />

linie goed te voelen.<br />

Bank 173 cm breed in 28 kleuren stof € 1.599,-!<br />

Fauteuil<br />

73<br />

93<br />

Bank<br />

56<br />

69 67<br />

84<br />

93<br />

73 75<br />

82<br />

173<br />

73<br />

73<br />

73<br />

215<br />

236<br />

Aanbouwbank* Ein<strong>de</strong>lement met gestoffer<strong>de</strong> zitting*<br />

172<br />

73<br />

193<br />

73<br />

4341<br />

194<br />

171<br />

73<br />

73 75<br />

120<br />

73


Rolf Benz ONDA<br />

Design: Edgar Reutere<br />

- 34 -<br />

Het organisch gevorm<strong>de</strong> programma Rolf Benz ONDA schept<br />

een unieke plek. Een plek waar men tijd voor zichzelf vindt.<br />

Tijd om datgene te doen waar men zin in heeft. Rolf Benz<br />

ONDA is een modulair bankenprogramma dat met zijn<br />

organische vormen, <strong>de</strong> aantrekkelijk opulente en toch<br />

mo<strong>de</strong>rne uitstraling spontaan enthousiast maakt.<br />

De Rolf Benz ONDA is even veelzijdig als ongecompliceerd.<br />

Het programma combineert handige modules met een<br />

nieuwe organisch-zachte vormgeving en biedt tegelijkertijd<br />

alle individualiseringsmogelijkhe<strong>de</strong>n van een klassiek<br />

systeemprogramma. U bepaalt met <strong>de</strong> keuze van <strong>de</strong> losse<br />

mo<strong>de</strong>llen geheel individueel <strong>de</strong> zachte, complete vorm –<br />

passend in uw woonruimte. Vervolgens kiest u <strong>de</strong> bijpassen<strong>de</strong><br />

uitvoering van <strong>de</strong> poten volgens het door u gewenste <strong>de</strong>sign,<br />

<strong>de</strong> zithoogte en het kussencomfort in overeenstemming met<br />

uw ergonomische eisen.<br />

Classic Lounge


Rolf Benz GRATA<br />

Design: Christian Werner<br />

- 35 -<br />

Met <strong>de</strong> bank Rolf Benz GRATA voelt u zich zeer snel op uw<br />

gemak. De loungeachtige bekleding biedt extra veel comfort.<br />

Zo kunt u weer rust en ontspanning vin<strong>de</strong>n. Ondanks het<br />

nonchalante uiterlijk is <strong>de</strong>ze bank een echte persoonlijkheid.<br />

Want dankzij een licht bollend zitvlak en <strong>de</strong> vakkundig<br />

aangebrachte fraaie biesna<strong>de</strong>n oogst <strong>de</strong> bank altijd<br />

bewon<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> blikken. Door <strong>de</strong> drie zitbreedten, twee<br />

zithoogten, twee zijelementhoogten en <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

pootuitvoeringen (glanzend chroom of zwart gelakt) kunt u <strong>de</strong><br />

Rolf Benz GRATA vormgeven zoals u dat wilt.<br />

Bank in stoffen 05.208 - 219 en 05.350 - 365 vanaf<br />

€ 1.999,-. Bank in het leer 60.500 - 516 vanaf € 2.799,-<br />

43 40<br />

43 40<br />

63<br />

97<br />

63<br />

97<br />

121<br />

7174<br />

62 65<br />

7174<br />

56 59<br />

233<br />

38 41<br />

71<br />

91<br />

191<br />

121<br />

63<br />

67<br />

60<br />

71<br />

60<br />

212<br />

27<br />

40 54<br />

71<br />

44


Rolf Benz 322<br />

Design: Anita Schmidt<br />

- 36 -<br />

Kubisme ontmoet zinnelijke elegantie<br />

Zo laat zich het samenspel tussen het compacte corpus en <strong>de</strong><br />

zachte lijnenvoering van <strong>de</strong> klassieker Rolf Benz 322<br />

waarschijnlijk het beste beschrijven. Harmonisch voegen <strong>de</strong><br />

schuin geplaatste, markante aluminium voeten zich in <strong>de</strong><br />

gewelf<strong>de</strong> zij-elementen. Het resultaat: spannend <strong>de</strong>sign voor<br />

weergaloze ontspanning.<br />

Klassiek Comfortabel<br />

Het spannen<strong>de</strong> <strong>de</strong>sign vindt u ook terug in <strong>de</strong> comfortabele<br />

fauteuil en in <strong>de</strong> bijpassen<strong>de</strong> fauteuil met hoge rugleuning. In<br />

combinatie met <strong>de</strong> salontafel Rolf Benz 5021 of 5022 een<br />

perfect ensemble voor wonen en welbehagen, dat ook in<br />

kleine ruimten een grote uitstraling heeft.<br />

In <strong>de</strong> leerkleuren 60.500 - 512, bank vanaf € 2.199,-<br />

<br />

<br />

210<br />

56<br />

86<br />

75


Rolf Benz PLURA<br />

Design: Norbert Beck<br />

- 37 -<br />

De nieuwe <strong>de</strong>finitie van vrijheid – <strong>de</strong> Rolf Benz PLURA reikt u<br />

alle mogelijkhe<strong>de</strong>n aan om precies zo te leven zoals u wenst.<br />

Of u nu rechtop wilt zitten, ontspannen relaxen of heerlijk<br />

slapen – in een handomdraai zet u <strong>de</strong>ze multifunctionele bank<br />

in uw favoriete positie. Diverse elementen en uitvoeringen<br />

geven u alle vrijheid om <strong>de</strong> Rolf Benz PLURA geheel naar<br />

eigen inzicht aan te passen.<br />

De Rolf Benz PLURA past zich altijd aan uw comfortwensen<br />

aan. Dat is mogelijk dankzij het afneembare zijelement, <strong>de</strong><br />

draaibare zitting en <strong>de</strong> traploos naar achteren en boven toe<br />

verstelbare rugleuning. Of het nu gaat om zitten, loungen,<br />

relaxen of slapen – uw spontaniteit is niet aan grenzen<br />

gebon<strong>de</strong>n. Als u <strong>de</strong> rug naar boven klapt, veran<strong>de</strong>rt <strong>de</strong> Rolf<br />

Benz PLURA in een fauteuil met hoge rugleuning. Klapt u het<br />

zij-element neer en draait u <strong>de</strong> zitting, dan wordt <strong>de</strong> Rolf Benz<br />

PLURA een comfortabele longchair.<br />

Long chair<br />

Bank Aanbouwbank<br />

171<br />

208<br />

80 106<br />

41<br />

80<br />

41<br />

190<br />

265<br />

106<br />

80<br />

41<br />

186<br />

262<br />

106<br />

80 106<br />

80<br />

41<br />

173<br />

93<br />

216<br />

136<br />

106<br />

80<br />

94<br />

132<br />

106<br />

• On<strong>de</strong>rstel 41 in metaal, naar keuze in <strong>de</strong> oppervlakken<br />

• structuurlak zilver<br />

• zwart gelakt RAL 9017<br />

• glanzchroom<br />

• Zithoogten naar keuze 41 of 43 of 45 cm<br />

• Zitting Hoek-aanbouwbank<br />

met metalen binnenframe en geïntegreer<strong>de</strong> Hoek-aanbouwbank<br />

draaifunctie<br />

• Nosag veren<br />

Hoekelement<br />

• Zitting van hoogwaardig polyurethaanschuim, opgebouwd in lagen van<br />

verschillen<strong>de</strong> dikten en hardhe<strong>de</strong>n die op elkaar zijn afgestemd, afge<strong>de</strong>kt met<br />

een polyestervlieshoes<br />

• Rug met metalen binnenframe en geïntegreer<strong>de</strong> verstellingsfunctie<br />

• Rug van polyurethaanschuim, opgebouwd in lagen van verschillen<strong>de</strong> dikte en<br />

hardheid die goed op elkaar zijn afgestemd, afge<strong>de</strong>kt met polyestervlies<br />

• Donsachtige kussens met een Ein<strong>de</strong>lement vulling van schuimstofstaafjes met<br />

en<br />

Ein<strong>de</strong>lement<br />

Aanbouw- Gestoffer<strong>de</strong><br />

polyestervezels<br />

gestoffeer<strong>de</strong> zitting element zitting<br />

! aan <strong>de</strong> voorkant<br />

Plooivorming en zitspiegel zijn vanwege comfort- en <strong>de</strong>signre<strong>de</strong>nen ook bij<br />

hoogwaardige, gestoffeer<strong>de</strong> Rolf Benz-meubels niet te vermij<strong>de</strong>n. Alle maten<br />

zijn circa-maten.<br />

80<br />

94<br />

132<br />

106<br />

80<br />

41<br />

106<br />

92<br />

Bank/Aaanbouwbank/Hoek-Aaanbouwbank/<br />

Long chair<br />

45<br />

43<br />

41<br />

93<br />

211<br />

49<br />

84 110<br />

47<br />

82 108<br />

45 80 106<br />

80<br />

74<br />

106<br />

45<br />

43<br />

41<br />

74<br />

Ein<strong>de</strong>lement met gestoffeer<strong>de</strong><br />

zitting aan <strong>de</strong> voorkant<br />

Sitzhöhe<br />

45<br />

43<br />

41<br />

152<br />

192<br />

211<br />

49<br />

84 110<br />

47<br />

82 108<br />

45 80 106


Rolf Benz SCALA<br />

Design: Gino Carollo<br />

- 38 -<br />

De Rolf Benz SCALA is een statement. Deze bank staat voor<br />

souvereiniteit en ontspannen stijlvastheid. Ie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>tail valt op<br />

door <strong>de</strong> uitmunten<strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> afwerking en het<br />

eigentijdse <strong>de</strong>sign. Door het samenspel van <strong>de</strong> royale kussens<br />

met <strong>de</strong> sierlijke poten (van gepolijst gietaluminium of gelakt in<br />

grijsbruin) combineert <strong>de</strong>ze bank twee uitersten: voelbare<br />

kracht en ragfijne lichtheid. Dat is <strong>de</strong> nieuwe vorm van<br />

elegantie. Dat is het wezen van <strong>de</strong> Rolf Benz SCALA.<br />

Zodra u gaat zitten, wordt <strong>de</strong> wereldse, kalme uitstraling van<br />

<strong>de</strong> Rolf Benz SCALA voelbaar. De zachte zitkussens nemen het<br />

lichaam soepel in zich op, of u nu alleen bent of met familie<br />

en vrien<strong>de</strong>n. En u kunt zich volkomen overgeven. Naar keuze<br />

in twee zithoogtes en perfect on<strong>de</strong>rsteund door een optionele<br />

hoofdsteun. Met zijn comfort en unieke vormgeving stelt <strong>de</strong><br />

Rolf Benz SCALA nieuwe maatstaven. Voor mensen die naar<br />

hun eigen maatstaven willen leven.<br />

ca. 170<br />

Combinatie voorbeel<strong>de</strong>n:<br />

ca.120<br />

ca. 170<br />

ca. 410<br />

ca. 395 ca. 256<br />

ca. 256


Rolf Benz<br />

Fauteuils<br />

Afgebeeld: Rolf Benz 590<br />

Rolf Benz 684<br />

Leolux Fiji<br />

Rolf Benz 322 HSE<br />

Rolf Benz 392<br />

- 39 -<br />

Rolf Benz 7100<br />

Rolf Benz 590<br />

Rolf Benz 7300<br />

Rolf Benz 7500


Rolf Benz 7800<br />

Design: Joachim Nees<br />

- 40 -<br />

De stoel Rolf Benz 7800 beperkt zich tot het wezenlijke:<br />

uitstekend zitcomfort en een opvallend <strong>de</strong>sign, waardoor <strong>de</strong><br />

compacte stoel <strong>de</strong> uitstraling van een sculptuur heeft. De<br />

geraffineer<strong>de</strong> constructie maakt het mogelijk dat <strong>de</strong><br />

oogstrelen<strong>de</strong> stoel vrij kann meebewegen en <strong>de</strong>ze on<strong>de</strong>rsteunt<br />

daarmee zowel een ergonomisch verantwoor<strong>de</strong> rechte<br />

zithouding als ontspannen achteroverleunen. De zitting en<br />

rugleuning van <strong>de</strong> stoel zijn comfortabel gestoffeerd, <strong>de</strong> voet<br />

is mat of glanzend verchroomd.<br />

Rolf Benz 7800: Het perfect geslaag<strong>de</strong> samenspel van <strong>de</strong>sign<br />

en zitcomfort is momenteel in een speciale uitvoering voor een<br />

voor<strong>de</strong>elprijs verkrijgbaar. Maak een keuze uit <strong>de</strong> 13<br />

exclusieve leerkleuren en verrijk uw leven met een perfecte<br />

zitervaring.<br />

Nu in 13 leerkleuren voor € 999,-<br />

49<br />

48<br />

64<br />

98<br />

47 47<br />

64


Rolf Benz 620<br />

- 41 -<br />

Met <strong>de</strong> Rolf Benz 620 bie<strong>de</strong>n wij u van <strong>de</strong> stoel via <strong>de</strong><br />

(hoek-)bank tot <strong>de</strong> barstoel individuele oplossingen voor<br />

zitmeubels aan eettafel en bar. De stoel stelt u helemaal naar<br />

uw eigen smaak, uw ergonomische voorlief<strong>de</strong>s en uw<br />

beschikbare ruimte samen. Hij is verkrijgbaar in twee<br />

ruglengten, als vrij draaien<strong>de</strong> kruk met ron<strong>de</strong> of rechthoekige<br />

buis, of met een mo<strong>de</strong>rne, draaibare schotelvormige voet –<br />

passend bij uw inrichting, steeds in mat of glanzend chroom.<br />

Bij <strong>de</strong> Rolf Benz 620, die op grond van <strong>de</strong> constructie<br />

aangenaam beweeglijk is, zorgt een comfortabel gestoffeer<strong>de</strong><br />

zitting-rugkuip voor optimaal zitcomfort. De driedimensionaal<br />

gevorm<strong>de</strong> armleuningen zorgen voor nog meer comfort en<br />

wor<strong>de</strong>n naar keuze uitgevoerd in leer, in noten- of eikenhout<br />

gefineerd. Ze zijn gebeitst volgens <strong>de</strong> Rolf Benz<br />

kleurstalenkaart en laten zich uitstekend aanpassen aan <strong>de</strong><br />

materialen van uw eettafel.<br />

49<br />

49<br />

47<br />

59<br />

47<br />

59<br />

91<br />

96<br />

46<br />

46<br />

91<br />

96<br />

49<br />

49<br />

47<br />

47<br />

59<br />

91<br />

48<br />

48<br />

91<br />

96


Rolf Benz<br />

Tafels<br />

Leolux Papageno<br />

Afgebeeld: Rolf Benz 971<br />

Rolf Benz 8100<br />

draaibaar en in hoogte verstelbaar<br />

Rolf Benz 8270<br />

in hoogte verstelbaar<br />

Rolf Benz 8810 (ingeschoven)<br />

- 42 -<br />

Rolf Benz 971<br />

Rolf Benz 8130<br />

Rolf Benz 5021 Rolf Benz 8370<br />

Rolf Benz 8810 (uitgeschoven)


Sinds 1963 specialiseert JORI zich in hoogwaardige,<br />

he<strong>de</strong>ndaagse zit- meubelen. Volgens <strong>de</strong> filosofie van dit<br />

Belgische bedrijf zijn <strong>de</strong> meest vooruitstreven<strong>de</strong><br />

technologie en het mo<strong>de</strong>rnste <strong>de</strong>sign pas van tel als ze<br />

volkomen ten dienste staan van een doorgedreven<br />

zitcomfort. Juan Jorion, presi<strong>de</strong>nt van JORI: ʻOp<br />

regelmatige tijdstippen komen we samen met <strong>de</strong> <strong>de</strong>signers.<br />

Ik luister naar hun vernieuwen<strong>de</strong> i<strong>de</strong>eën. Als er één<br />

bovenuit steekt, dan ont- wikkelen we het. Op die manier is<br />

bijvoorbeeld <strong>de</strong> unieke JORI relax- fauteuil ontstaanʼ. Zo<br />

groei<strong>de</strong> JORI uit tot wat het vandaag is : één van <strong>de</strong> meest<br />

innoveren<strong>de</strong> producenten van hoogwaardige, le<strong>de</strong>ren<br />

<strong>de</strong>sign- zitmeubelen ter wereld.<br />

- 43 -<br />

Afgebeeld: Jori Square


JORI Angel<br />

Design: Christophe Giraud<br />

87-103<br />

sd 52<br />

84<br />

89<br />

- 44 -<br />

Wanneer functionaliteit en vormgeving harmonieus<br />

samengaan, sublimeren ze het comfort. Het mo<strong>de</strong>l Angel<br />

illustreert dit met een briljante eenvoud. De rughoogte kan<br />

moeiteloos aangepast wor<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> rug eenvoudig<br />

omhoog te trekken bij <strong>de</strong> manuele bediening of door op <strong>de</strong><br />

rug te drukken bij <strong>de</strong> gasveerbediening. En dit zon<strong>de</strong>r afbreuk<br />

te doen aan <strong>de</strong> evi<strong>de</strong>nte elegantie van <strong>de</strong> lijnen.<br />

- Sofa beschikbaar in 4 breedtes met fauteuil en poef.<br />

- Frame : massief beukenhout<br />

- Leverbaar in le<strong>de</strong>r, stof en microvezel<br />

- Pootjes : keuze tussen alu geborsteld of alu zwart gelakt<br />

- Verstelbare hoofdsteun : keuze tussen manuele bediening of<br />

gasveerbediening<br />

87-103<br />

sd 52<br />

84<br />

89<br />

140 165<br />

sh 45<br />

140 165 190 205 62 x 52<br />

47


JORI Shiva<br />

Design: Jean-Pierre Au<strong>de</strong>bert<br />

- 45 -<br />

Strak <strong>de</strong>sign en een he<strong>de</strong>ndaagse look. Met <strong>de</strong> Shiva<br />

combineert u naar hartenlust ultiem comfort en een prachtige<br />

afwerking. Het Shiva-programma bestaat uit verschillen<strong>de</strong><br />

elementen, waaron<strong>de</strong>r hoekbanken, chaises longues, sofa’s,<br />

fauteuils, poefs en tafels. Allemaal perfect moduleerbaar. Alle<br />

combinaties zijn mogelijk en staan garant voor uren zit- en<br />

ligplezier. Aan u <strong>de</strong> keuze welke combinatie het best past in uw<br />

interieur. Het comfort van <strong>de</strong>ze sofa zit voor een groot stuk in<br />

<strong>de</strong> eenvoudig verstelbare rugleuning. Voor <strong>de</strong> afwerking kunt<br />

u kiezen tussen een on<strong>de</strong>rstel in aluminium (gepolijst of zwart<br />

gelakt), in le<strong>de</strong>r of in glanzend chroom.<br />

- Sofaprogramma met fauteuil zon<strong>de</strong>r armen; fauteuil; sofa +<br />

poef in 4 breedtes; hoekelement + basissofa + aanbouwsofa<br />

in 2 breedtes; chaise longue, tussenelement, terminal poef en<br />

aanbouwpoef.<br />

- Optie bij le<strong>de</strong>r bekleding: zitkussens in schuim of met<br />

vlokken; in stof : schuim<br />

- On<strong>de</strong>rstel: keuze tussen alu gepolijst of zwart gelakt mat.<br />

sd 53<br />

sd 53<br />

64/83<br />

64/83<br />

96<br />

96<br />

96<br />

96<br />

corner<br />

basesofa<br />

96 x 96/110 cornerx<br />

110 207 basesofa left/right<br />

96 x 96/110 x 110 207 left/right<br />

64/83<br />

64/83<br />

chaise longue chaise longue<br />

chaise 170longue<br />

110 chaise x 170 longue left/right<br />

170 110 x 170 left/right<br />

96 120 170 195 220 240<br />

96 120 170 195 220 240<br />

basesofa<br />

231 basesofa left/right<br />

231 left/right<br />

intermediate<br />

intermediate 96<br />

96<br />

terminal footstool<br />

terminal 192 left/right footstool<br />

192 left/right<br />

40<br />

40<br />

buildfootstool<br />

96 buildfootstool<br />

x 96 left/right<br />

96 x 96 left/right<br />

20<br />

buildsofa<br />

180 buildsofa left/right<br />

180 left/right<br />

buildsofa<br />

204 buildsofa left/right<br />

204 left/right<br />

sh 40<br />

sh 40


JORI Brainbuil<strong>de</strong>r<br />

Design: Jean-Pierre Au<strong>de</strong>bert<br />

- 46 -<br />

De Brainbuil<strong>de</strong>r garan<strong>de</strong>ert u een rusthouding waarbij elke<br />

spier in uw lichaam zich totaal ontspant. Synchroon en<br />

traploos verstelbaar, verkrijgbaar in 2 zithoogtes, gestoeld op<br />

een draaivoet en aangevuld met een extra lange schuifpoef,<br />

kunt u <strong>de</strong>ze fauteuil 100 % op uw favoriete zitpositie<br />

afstemmen<br />

- Relaxfauteuil standaard / hoog<br />

- Frame : stalen mechanisme<br />

- Leverbaar in le<strong>de</strong>r, stof of microvezel bij bekleding in stof zijn<br />

<strong>de</strong> armleggers altijd met le<strong>de</strong>r bekleed<br />

- On<strong>de</strong>rstel : voet 5-tenen alu ellipsvorm<br />

- Relaxfauteuil standaard is beschikbaar met zithoogte + 4 cm<br />

- Optie : motor + infraroodbediening<br />

Standaard<br />

Hoog<br />

sd 50<br />

113 sh 46<br />

81/155 68<br />

sd 50<br />

125 sh 50<br />

82/165 68


JORI<br />

Fauteuils<br />

Afgebeeld: JORI Idaho<br />

JORI Mensana - ‘spiertonus 0’ relax<br />

JORI Idaho - met ‘spiertonus 0’ relaxfunctie<br />

of voeten en rugge<strong>de</strong>elte afzon<strong>de</strong>rlijk verstelbaar<br />

JORI Cammeo - voeten en rugge<strong>de</strong>elte<br />

afzon<strong>de</strong>rlijk elektrisch verstelbaar<br />

JORI Sqaure- ‘spiertonus 0’ relax<br />

JORI Vinci<br />

Mini Medi Maxi<br />

JORI Vinci - voeten en rugge<strong>de</strong>elte afzon<strong>de</strong>rlijk elektrisch verstelbaar en met len<strong>de</strong>npomp<br />

voor extra steun. Leverbaar in 2 zitdieptes, 3 zithoogtes en 2 rughoogtes<br />

- 47 -


JORI Flava & Opera<br />

- 48 -<br />

JORI Opera - eetkamertafel<br />

De ontwerpers van JORI von<strong>de</strong>n een antwoord op <strong>de</strong><br />

toenemen<strong>de</strong> vraag naar lichte én modieuze tafels, nl. <strong>de</strong><br />

Opera. Het onzichtbare uitschuifmechanisme, naadloze<br />

tafelblad en <strong>de</strong> eenvoudige bediening maken <strong>de</strong> Opera tot<br />

een onvervalste <strong>de</strong>signdroom. Bovendien kunt u zelf uw<br />

Opera tafel samenstellen: tafelblad en vierkante poten, in wit,<br />

zwart, eik of notelaar. U beslist zelf wat het best past in uw<br />

interieur.<br />

- Tafel in 3 lengtes, optie: vast of met uitschuifblad<br />

- Tafelblad: keuze tussen notelaar massief, eik massief, glas<br />

wit of zwart gelakt. Glas is 4 mm op draagstructuur MDF<br />

16mm.<br />

JORI Flava - eetkamerstoel<br />

Het subtiele ontwerp en <strong>de</strong> perfecte le<strong>de</strong>ren afwerking maken<br />

van <strong>de</strong> Flava <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ale tafelgenoot. Het beken<strong>de</strong><br />

veermechanisme ontspant uw rug en laat u nog meer<br />

genieten van uw maaltijd. Flava past naadloos in elke<br />

eetkamer door <strong>de</strong> elegante pootafwerkingen in massieve beuk<br />

wit, zwart of in RAL-kleur gelakt of in massieve Amerikaanse<br />

notelaar. Flava is beschikbaar met en zon<strong>de</strong>r armen. Wilt u<br />

meer steun aan uw schou<strong>de</strong>rs, dan is er ook een versie met<br />

hoge rug verkrijgbaar voor extra comfort. De fijne siersteek is<br />

<strong>de</strong> kers op <strong>de</strong> taart van dit innoverend ontwerp.<br />

- Stoel beschikbaar met lage of hoge rug, bei<strong>de</strong> beschikbaar<br />

met en zon<strong>de</strong>r armleggers.<br />

- On<strong>de</strong>rstel : keuze tussen massief beuk wit, zwart of in<br />

RAL-kleur (vanaf 10 stoelen) gelakt of massieve amerikaanse<br />

notelaar.


- 49 -<br />

Meubels van <strong>de</strong> Se<strong>de</strong> vertellen hun<br />

eigen verhaal - van het leven, van<br />

dromen, van comfort en veiligheid.<br />

De Se<strong>de</strong> is van mening dat hun plicht<br />

ligt in het maken van meubilair dat<br />

echt communiceert met mensen. Het<br />

<strong>de</strong> Se<strong>de</strong> label staat voor dui<strong>de</strong>lijke<br />

vormen, elegantie, gestroomlijn<strong>de</strong><br />

magie en een sterk ontwikkeld<br />

gevoel voor kleur. De Se<strong>de</strong><br />

consumeren is een meester in <strong>de</strong><br />

kunst van <strong>de</strong> uiting van het concept<br />

van <strong>de</strong> premie-klasse. Stijl en<br />

comfort zijn <strong>de</strong> boodschap achter<br />

het credo van <strong>de</strong> Se<strong>de</strong>: The culture<br />

of excellence. Er is geen plaats voor<br />

mid<strong>de</strong>lmatigheid.<br />

Afgebeeld: De Se<strong>de</strong> DS-9045


De Se<strong>de</strong> DS-450<br />

Design: Thomas Althaus<br />

- 50 -<br />

De Se<strong>de</strong> DS-450 wordt met twee handgrepen van een bank in<br />

een tweepersoons relax-fauteuil getransformeerd.<br />

Nonchalante kussenelementen van <strong>de</strong> DS-450, die aan <strong>de</strong><br />

zijkanten in unieke, vouwbare armleuningen overgaan, zijn<br />

aan <strong>de</strong> bovenkant van een ambachtelijk ingewerkte le<strong>de</strong>ren<br />

boord voorzien. Dit geeft – in contrast met <strong>de</strong> uitnodigen<strong>de</strong><br />

zachtheid van <strong>de</strong> kussens – aan <strong>de</strong> zitvorm precieze<br />

contouren. Dit <strong>de</strong>tail keert terug in <strong>de</strong> verwerking van <strong>de</strong><br />

verschillen<strong>de</strong>, buigbare rugelementen van <strong>de</strong> De Se<strong>de</strong><br />

DS-450 en geeft met haar fraai gevorm<strong>de</strong> hoofdsteun <strong>de</strong><br />

impressie van een gemo<strong>de</strong>lleer<strong>de</strong> mat. Het on<strong>de</strong>rframe van<br />

<strong>de</strong> De Se<strong>de</strong> DS-450 in licht e<strong>de</strong>lstaal is bewust gereduceerd<br />

tot een ron<strong>de</strong> buisvorm en accentueert <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rne elegantie<br />

en <strong>de</strong> tijdloosheid van het mo<strong>de</strong>l, evenals <strong>de</strong><br />

combinatiemogelijkheid met verschillen<strong>de</strong><br />

inrichtingscomponenten, zoals bijv. fauteuils en bijzetmeubels.


De Se<strong>de</strong> DS-7<br />

Design: Antonella Scarpitta<br />

- 51 -<br />

Italiaanse elegantie met functioneel raffinement: De Italiaanse<br />

ontwerpster Antonella Scarpitta speelt met haar nieuwe mo<strong>de</strong>l<br />

voor <strong>de</strong> Se<strong>de</strong> in op <strong>de</strong> loungetrend en creëert een strak<br />

vormgegeven bank die ontdaan is van alles wat overbodig is.<br />

Zo ontstaat een tijdloos gebruiksvoorwerp dat altijd <strong>de</strong> moeite<br />

van het aanzien waard blijft. An<strong>de</strong>re kenmerken die dit<br />

programma an<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n, zijn een elegante vormentaal,<br />

optimaal zitcomfort en een modulaire opbouw die talloze<br />

toepassingen mogelijk maakt. Behalve door zijn hel<strong>de</strong>re lijnen<br />

overtuigt het ontwerp ook door een interessante verborgen<br />

fonctie: <strong>de</strong> voor een loungemaubel typische diepe<br />

lrugleuningen kunnen <strong>de</strong>sgewenst omhoog wor<strong>de</strong>n geklapt<br />

en bie<strong>de</strong>n dan voldoen<strong>de</strong> steun om bijvoorbeel<strong>de</strong>n lekker te<br />

zitten lezen. Het unieke programma omvat drie banken, vijf<br />

poefs en nog vier aanbouwelementen waarmee verschillen<strong>de</strong><br />

combinaties – zoals hoekopstellingen – te maken zijn


De Se<strong>de</strong><br />

Afgebeeld: De Se<strong>de</strong> DS-51<br />

De Se<strong>de</strong> DS-51 - Design: <strong>de</strong> Se<strong>de</strong> Design-Team<br />

De Se<strong>de</strong> DS-256 -<br />

Design: <strong>de</strong> Se<strong>de</strong> Design-Team<br />

De Se<strong>de</strong> DS-17 - Design: De Se<strong>de</strong> Design team<br />

De Se<strong>de</strong> DS-99 - Design: Stefan Heiliger<br />

- 52 -<br />

De Se<strong>de</strong> DS-167 - Design: Hugo <strong>de</strong> Ruiter<br />

Verschuifbare rugleuning over <strong>de</strong> gehele zij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> bank<br />

De Se<strong>de</strong> DS-278 - Design: Christian Werner<br />

De Se<strong>de</strong> DS-168 -<br />

Design: Gordon Guillaumier


Je huis is jouw eigen plek. Hier woon je, kom je bij van <strong>de</strong> drukke buitenwereld en geniet je van je rust. Thuis doe je <strong>de</strong> dingen die je leuk of belangrijk vindt. Of droom je lekker weg.<br />

Natuurlijk bepaal je zelf hoe <strong>de</strong> inrichting eruit ziet zodat jij je er lekker in voelt. Topform geeft je graag <strong>de</strong> ruimte bij je inrichting. Als Ne<strong>de</strong>rlands <strong>de</strong>sign-meubelmerk is Topform toegankelijk<br />

door aan te sluiten op jouw beleving en inspiratie. Functioneel <strong>de</strong>sign, gemak en verrassen<strong>de</strong> betaalbaarheid zijn aspecten waarop Topform haar producten ontwikkelt. Kortom. Living should<br />

be easy.<br />

- 53 -<br />

Afgebeeld: Topform Enzo


Topform Ambiance<br />

- 54 -<br />

Uiteraard is uw eigen interieur <strong>de</strong> mooiste ambiance voor <strong>de</strong><br />

meubelen. Toch hebben <strong>de</strong> ontwerpers van <strong>de</strong>ze bank voor <strong>de</strong><br />

fraaie naam Ambiance gekozen. Het lijkt als een koosnaam<br />

voor een bank die zich in vele ambiances helemaal thuis voelt,<br />

niet dominant overheerst maar een natuurlijk eenheid met zijn<br />

omgeving vormt. Ook in ergonomische zin zorgt hij voor een<br />

perfecte ambiance in zitcomfort met name door zijn<br />

verstelbare rug. O ja en natuurlijk kun je er niet alleen keurig<br />

actief in zitten, maar ook relaxed in chillen, loungen, hangen<br />

en liggen!<br />

Je zult zien welke ambiances dat allemaal geeft!<br />

Combinatievoorbeel<strong>de</strong>n:<br />

232 x 168 279 x 234


Topform Alonzo<br />

- 55 -<br />

Mo<strong>de</strong>rne bank Topform Alonzo afgebeeld met luxe le<strong>de</strong>r Silk.<br />

Le<strong>de</strong>r Silk is een volnerf le<strong>de</strong>r met een aniline vat verving, wat<br />

er voor zorgt dat alle originele kenmerken van een huid<br />

zichtbaar blijven. Hierdoor heeft dit leer een bijzon<strong>de</strong>r<br />

natuurlijke uitstraling. Ver<strong>de</strong>r heeft <strong>de</strong> Silk een wax-finish wat<br />

zorgt voor een zij<strong>de</strong>zacht, warme grip van het leer. Door <strong>de</strong>ze<br />

finish kunnen kleine gebruikssporen ontstaan wat in geen<br />

geval afdoet aan <strong>de</strong> kwaliteit, eer<strong>de</strong>r aan ontstaan van een<br />

zeer mooi, geleefd en authentiek meubel.<br />

On<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van een groot programma. On<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />

leverbaar als:<br />

- 1-zits: 95 BR, 95 D, 72 H, 55 ZD, 41 ZH<br />

- 2,5-zitsbank: 95 BR, 95 D, 72 H, 55 ZD, 41 ZH<br />

- 3-zitsbank: 95 BR, 95 D, 72 H, 55 ZD, 41 ZH


Topform Flex Plus<br />

- 56 -<br />

FlexPlus: Een plus voor zitcomfort. Wanneer het om het<br />

comfort gaat, stelt ie<strong>de</strong>reen an<strong>de</strong>re eisen. De een nestelt zich<br />

graag in zijn, met zacht comfort uitgevoer<strong>de</strong> bankstel terwijl<br />

<strong>de</strong> an<strong>de</strong>r waar<strong>de</strong> hecht aan een stevig zitcomfort. Het Flexplus<br />

programma komt aan al <strong>de</strong>ze wensen tegemoet. Met 3 typen<br />

zitcomfort heeft u <strong>de</strong> mogelijkheid om zelf uw keuze<br />

te maken.<br />

FlexPlus: 3 verschillen<strong>de</strong> zithoogtes – een pluspunt als het<br />

gaat om zitcomfort. Het zijn maar een paar centimeters maar<br />

voor veel mensen een wereld van verschil als het gaat om<br />

zitcomfort. En dan nog <strong>de</strong> keuze uit <strong>de</strong> 3 verschillen<strong>de</strong><br />

hoogtes van <strong>de</strong> rugkussens geven ie<strong>de</strong>r individu het perfecte<br />

comfort. Aan u <strong>de</strong> keus!<br />

FlexPlus systeem:<br />

- 3 Zithoogtes 42 cm, 45 cm, 48 cm<br />

- 2 Zitdieptes 55 cm, 59 cm<br />

- 2 Hoogtes in rugkussens 43 cm, 49 cm<br />

- 3 Zitcomforts (Comfort-Soft - Comfort-Verenkern -<br />

Comfort-Supersoft)<br />

- 6 Verschillen<strong>de</strong> armleggers<br />

- 5 Pootvarianten


Topform Thalia<br />

- 57 -<br />

Topform Your Choice: Bankenprogramma met ein<strong>de</strong>loos veel<br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n Keuze in afmeting, per 20 cm; kies uw op<br />

maat gemaakte opstelling<br />

- Concept mo<strong>de</strong>l "20cm": kies uw op maat gemaakte<br />

opstelling. 20 cm gamma "Premium"<br />

- Relaxfunctie met "Wall-Away-Principe" en bo<strong>de</strong>mvrij systeem.<br />

- Functieknop van relaxmechanisme aan binnenzij<strong>de</strong> van<br />

armleuning.<br />

- Mogelijkheid voor dubbele relax elektrisch (naast elkaar) in<br />

<strong>de</strong> grote hoekopstellingen (D).<br />

- 2 zithoogtes door keuze van type poot.<br />

- De hoofdsteun wordt standaard geleverd bij een relaxfunctie<br />

(altijd in Stof 1). Optioneel te verkrijgen bij standaard<br />

uitvoeringen (Stof naar keuze).<br />

- 1 sierkussen per armleuning inbegrepen. Bij <strong>de</strong> zetels is<br />

slechts één kussen inbegrepen.<br />

- Kontrasteren<strong>de</strong> siernaad mogelijk.<br />

- Accu verkrijgbaar voor alle mo<strong>de</strong>llen met electrische<br />

relaxfunctie, supplement in betaling.<br />

88<br />

85<br />

54<br />

47<br />

44


Topform Ervin<br />

- 58 -<br />

De stoere naam Ervin zegt het al! Een echte nuchtere <strong>de</strong>gelijke<br />

bank met ‘<strong>de</strong> poten op <strong>de</strong> grond’. Een bank die past in<br />

mo<strong>de</strong>rne stoere gezinnen en tegen een stootje kan. Hij kan als<br />

losse bank maar komt ook als hoek helemaal tot zijn recht.<br />

Een eigentijdse no- nonsense bank, die niet zweverig hoog<br />

verheven boven <strong>de</strong> grond uitkomt maar een soli<strong>de</strong> verbinding<br />

met <strong>de</strong> aar<strong>de</strong> heeft. Kortom: een bank met een lekker nuchter<br />

en stoer Hollands karakter waar je natuurlijk ook heerlijk op<br />

kunt zitten als je wat fijner en luchtiger besnaard bent!<br />

On<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van groot programma.


Topform Galant<br />

- 59 -<br />

Waar zijn ze nog te vin<strong>de</strong>n? De mannen en vrouwen die<br />

galant naar elkaar willen zijn? Natuurlijk zijn ze er nog:<br />

mensen met een welgemeen<strong>de</strong> hoffelijkheid en respect naar<br />

elkaar maar waar in dat spel ook een tikkeltje verlei<strong>de</strong>lijkheid<br />

mag zitten. Die galantheid vind je terug in <strong>de</strong>ze bank. Heerlijk<br />

comfortabel met een hoog knuffelgehalte maar ook<br />

geraffineerd gemo<strong>de</strong>lleerd met een klein verlei<strong>de</strong>lijk splitje in<br />

<strong>de</strong> kussen. Met alle respect: een verlei<strong>de</strong>lijke bank!<br />

Gaat u voor……..<br />

Topform Galant leverbaar als:<br />

- 2-zitsbank: 195 B, 97 D, 74 H, 54 ZD, 44 ZH<br />

- 2,5-zitsbank: 225 B, 97 D, 74 H, 54 ZD, 44 ZH<br />

- 3-zitsbank: 255 B, 97 D, 74 H, 54 ZD, 44 ZH


Topform Lynea<br />

- 60 -<br />

Veelzijdig mo<strong>de</strong>l. De maat en het mo<strong>de</strong>l zijn aan te passen<br />

aan uw persoonlijk woonwensen. De breedtes van <strong>de</strong><br />

zitelementen, per 5 cm te vergroten. Dit mo<strong>de</strong>l kan vanaf<br />

bakmaat 140 besteld wor<strong>de</strong>n, steeds met 5 cm verschil tot<br />

maximaal bakmaat 220. Er is keuze uit een bakmaat met 2<br />

armen of met 1 arm. Er is een hoekelement leverbaar in <strong>de</strong><br />

maat 90x90cm. De dormeuse is te bestellen in <strong>de</strong> bakmaten<br />

160, 180, 200 en 220. Hier zitten geen armleuningen aan,<br />

enkel vaste rugleuningen!<br />

Voor <strong>de</strong> banken van dit mo<strong>de</strong>l is er keuze uit 3 verschillen<strong>de</strong><br />

armen:<br />

- Arm extra smal : ± 13 cm breed (50 cm hoog/90 cm diep)<br />

- Arm breed : ± 22 cm breed (50 cm hoog/90 cm diep)<br />

- Arm Oxford : ± 20 cm breed (50 cm hoog/90 cm diep)<br />

Voor <strong>de</strong> fauteuil geldt dat er 1 arm mogelijk is:<br />

- Arm fauteuil : 9 cm breed


Topform ReXx<br />

- 61 -<br />

Hoekopstelling in stof met vele mogelijkhe<strong>de</strong>n. Verkrijgbaar in<br />

leer en in alle mogelijke opties die gewenst zijn. Losse kussens<br />

die vrij verplaatsbaar zijn over <strong>de</strong> gehele bank. Kussens<br />

wor<strong>de</strong>n door anti slip en extra contra gewicht op <strong>de</strong> plaats<br />

gehou<strong>de</strong>n wanneer men gaat zitten. Ein<strong>de</strong>loos veel<br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n door het vrij te plaatsen van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

elementen.<br />

Voorbeeldcombinaties:<br />

N 148 - N 185 N 185 - N 185<br />

ca. 259 x 185 ca. 296 x 185<br />

N 222 - N 185<br />

ca. 333 x 185<br />

N 185 - N 148 - N 222<br />

ca. 370 x 222


Topform Fame<br />

- 62 -<br />

Als er een ‘walk of fame’ voor meubelen zou zijn zou dit<br />

<strong>de</strong>sign mo<strong>de</strong>l Fame daar zon<strong>de</strong>r meer inpassen! De<br />

gestroomlijn<strong>de</strong> elegante en vooral tijdloze vormgeving van het<br />

dragen<strong>de</strong> frame draagt niet alleen bij aan zijn fameuze<br />

uitstraling maar biedt ook een optimaal zitcomfort. Door zijn<br />

compacte belijning neemt <strong>de</strong> bank niet teveel ruimte in beslag<br />

waardoor hij ondanks zijn faam toch beschei<strong>de</strong>n blijft!


Topform Bellissima<br />

- 63 -<br />

Mo<strong>de</strong>l Bellissima heeft natuurlijk niet voor niets <strong>de</strong>ze<br />

prachtige naam gekregen. Deze Italiaanse eretitel geeft iets<br />

van zijn a<strong>de</strong>mbenemen<strong>de</strong> schoonheid weer. Maar zoals <strong>de</strong><br />

Italianen misschien vooral kijken het uiterlijk wij als nuchtere<br />

Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>rs kijken ook graag naar <strong>de</strong> kwaliteit en<br />

duurzaamheid en ook daar past zon<strong>de</strong>rmeer <strong>de</strong> titel Bellissima<br />

op! Verschillen<strong>de</strong> duurzame materialen zijn verwerkt om <strong>de</strong><br />

bank een optimaal zitcomfort te geven waarbij <strong>de</strong> verstelbare<br />

rug een extra luxe eigenschap is! Mooie is dat <strong>de</strong> prijs ook nog<br />

eens Bellissima is!<br />

1. Romp: plaatmateriaal met beuken<br />

2. Vering: zigzag vering<br />

3. Vulling zit: hoogwaardige meerkamerkussen met<br />

diolenaf<strong>de</strong>kking<br />

4. Vulling rug: hoogwaardige meerkamerkussen met<br />

diolenaf<strong>de</strong>kking<br />

5. Pootvarianten: massief beuken met metalen strip of<br />

metalen poten - metaal verchroom<strong>de</strong> poot


Topform<br />

Banken Topform<br />

Afgebeeld: Topform Hilton<br />

Topform Sharan<br />

Topform Stream<br />

Topform Mistral<br />

Topform Legano Topform Naxos<br />

Topform Graffiti<br />

- 64 -<br />

Topform Altra<br />

Topform Enzo<br />

Topform Cloe<br />

Darwin<br />

Topform Hilton<br />

Topform Capriccio


Topform<br />

Fauteuils Topform<br />

Afgebeeld: Topform Grippa<br />

Topform Gefion<br />

Klaus<br />

Topform Fiord<br />

Topform Space<br />

- 65 -<br />

Topform Grippa<br />

Topform Deux<br />

Topform Minck<br />

Topform Mito<br />

Topform Polo<br />

Topform Fancy<br />

Topform Lilly<br />

Topform Fame<br />

Topform Elegance


Topform<br />

tafels en<br />

stoelen<br />

Afgebeeld: Topform Arrow & Retro<br />

Topform Dinner<br />

Topform Arrow<br />

Topform Basta<br />

Topform Presto<br />

Topform Lecturna<br />

- 66 -<br />

Topform Parc<br />

Topform Monro<br />

Topform Retro<br />

Topform Eclips<br />

Topform Wheels<br />

Topform Spin<strong>de</strong>l tafel en stoelen<br />

Topform Caro<br />

Topform Plaza<br />

Topform Cross<br />

Topform Logg


Po<strong>de</strong> is er voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>signliefhebber met een mening. Die kiest voor een eigen stijl, voor kleur en vorm. Design, maar dan wel betaalbaar, want het leven heeft nog zoveel an<strong>de</strong>re leuke<br />

dingen te bie<strong>de</strong>n. Po<strong>de</strong> is voor mensen die bewust in het leven staan en na een intensieve dag thuiskomen op een Po<strong>de</strong> bank. De Po<strong>de</strong>-collectie bestaat uit jonge <strong>de</strong>signs en een actuele<br />

selectie kleuren en bekledingen. Zo kies je het meubel dat jou op het lijf is geschreven. De <strong>de</strong>signmeubelen van Po<strong>de</strong> zijn bekleed met <strong>de</strong> mooiste stoffen en het beste leer, en gebouwd met<br />

<strong>de</strong> kennis, expertise en constructiekwaliteit van <strong>de</strong> Leolux fabriek. Bij Po<strong>de</strong> weet je dus zeker dat je goed zit.<br />

- 67 -<br />

Afgebeeld: Po<strong>de</strong> Dr’op


Po<strong>de</strong> Chat<br />

Design: Norbert Beck<br />

- 68 -<br />

72<br />

72<br />

158<br />

82<br />

Zoek je top<strong>de</strong>sign dat ruimte laat in je kamer? Denk dan eens<br />

aan Chat. Een bankje met karakter en een eigen gezicht: <strong>de</strong><br />

rug loopt aan <strong>de</strong> binnenzij<strong>de</strong> helemaal rond en gaat naadloos<br />

over in <strong>de</strong> armleuningen. Daardoor is <strong>de</strong> rug wel laag, maar<br />

toch heel comfortabel. Een tikje stoer is Chat ook door zijn<br />

stoere bies. Een geweldige keuze voor eigenwijze klanten.<br />

Kenmerken:<br />

- Goed zitcomfort door <strong>de</strong> ron<strong>de</strong> ruggen.<br />

- Mo<strong>de</strong>l is uitgevoerd met een stoere bies.<br />

- Goe<strong>de</strong> prijs/kwaliteit verhouding.<br />

- Voorzien van Q-frame.<br />

90<br />

88<br />

88<br />

90<br />

42<br />

42<br />

72<br />

90<br />

90<br />

72<br />

90<br />

205<br />

185<br />

42<br />

42<br />

205 185 230 185<br />

42<br />

68<br />

90<br />

90


Po<strong>de</strong> Dr’op<br />

Design: Braun Maniatis Kirn Design<br />

- 69 -<br />

67-75<br />

90-104<br />

Ook wel eens behoefte aan iets an<strong>de</strong>rs? Even een an<strong>de</strong>r<br />

beeld in je woonkamer, liever een an<strong>de</strong>re zithouding? Po<strong>de</strong><br />

presenteert Dr’op, een eigenwijze bank voor ie<strong>de</strong>reen die wel<br />

eens iets an<strong>de</strong>rs wil. De ruggen en armleuningen zijn allemaal<br />

verstelbaar in vijf stan<strong>de</strong>n. De opvallen<strong>de</strong> siersteek “Dashes”<br />

maakt Dr’op net even een tikje brutaal (net als <strong>de</strong> ‘ in <strong>de</strong><br />

naam), terwijl <strong>de</strong> eigenwijs uitstaan<strong>de</strong> poten eenvoudig een<br />

bijpassen<strong>de</strong> kleur aannemen, of <strong>de</strong>sgewenst juist een<br />

contrastkleur.<br />

Stilstand is achteruitgang. Daarom blijft Dr’op liever in<br />

beweging.<br />

Kenmerken:<br />

- Armen en ruggen zijn verstelbaar<br />

- Poten en stikna<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n eenvoudig op elkaar afgestemd<br />

met <strong>de</strong> Po<strong>de</strong> Lac&Stitch waaier<br />

- Dr'op is bekroond met <strong>de</strong> GIO, <strong>de</strong> erkenning voor Goed<br />

Industrieel Ontwerp 2012.<br />

195-214<br />

41<br />

220-239 245-255 245-255<br />

39<br />

47<br />

70


Po<strong>de</strong> Edit<br />

Design: Jet Dircks<br />

- 70 -<br />

77<br />

95<br />

Super in stof, geweldig in leer: <strong>de</strong> strakke <strong>de</strong>signbank Edit,<br />

voor elk interieur, zelfs het allerstrakste.<br />

Met een stoere bies, aluminium voetjes in twee hoogtes<br />

(standaard of +2 cm) en een hoog comfort voor actief zitten<br />

of lekker lui liggen.<br />

Edit bank pimpen?<br />

Dat kan, want met <strong>de</strong> nieuwe opties pas je <strong>de</strong>ze bank<br />

helemaal naar je smaak aan. Er is keuze uit twee verschillen<strong>de</strong><br />

voetjes (Basiq of Needle). En stel je eens voor hoe spannend<br />

Edit wordt met biezen in afwijken<strong>de</strong> kleuren en materialen.<br />

Een stoffen bank met een leren bies in een leuke contrastkleur<br />

geeft extra pit in je woonkamer. Maar ook "stof op stof" en<br />

"leer op leer" behoren tot <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n.<br />

Kenmerken:<br />

- Stoere bies (nu ook in afwijken<strong>de</strong> kleuren en materialen)<br />

- Verschillen<strong>de</strong> zithoogtes<br />

- Leverbaar met voetjes "Basiq" (standaard) of "Needle", bei<strong>de</strong><br />

in aluminium of gelakt<br />

- Sterke prijs/kwaliteit verhouding<br />

- Voorzien van Q-frame<br />

- Altijd vast gestoffeerd<br />

- Bijpassen<strong>de</strong> aanbouwset is leverbaar on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> naam Insert<br />

143<br />

143<br />

42-44<br />

183<br />

183<br />

213<br />

213<br />

243<br />

243<br />

40-42<br />

52<br />

82<br />

82<br />

42<br />

57


Po<strong>de</strong> Insert<br />

Design: Jet Dircks<br />

- 71 -<br />

77<br />

77<br />

95<br />

95<br />

143<br />

143<br />

143<br />

143<br />

42-44 42-44<br />

183<br />

183<br />

183<br />

183<br />

Een strakke hoekopstelling die in elk interieur op zijn plaats op<br />

zijn plaats is. In een stoere stof of misschien toch liever in<br />

elegant leer. Verschillen<strong>de</strong> opstellingen mogelijk, bijvoorbeeld<br />

met een comfortabele chaise longue voor heerlijke lounge<br />

momenten. Perfect afgewerkt, met een mooie bies, aluminium<br />

voetjes in twee hoogtes en een perfect comfort.<br />

Een aanbouwbank van topklasse!<br />

Insert pimpen?<br />

Dat kan, want met <strong>de</strong> nieuwe opties pas je <strong>de</strong>ze hoekbank<br />

helemaal naar je smaak aan. Er is keuze uit twee verschillen<strong>de</strong><br />

voetjes (Basiq of Needle). En stel je eens voor hoe spannend<br />

Insert <br />

wordt met biezen in afwijken<strong>de</strong> kleuren en materialen.<br />

Een stoffen hoekbank met een leren bies in een leuke<br />

contrastkleur geeft extra pit in je woonkamer. Maar ook "stof<br />

op stof" en "leer op leer" behoren tot <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n.<br />

Kenmerken:<br />

- Stoere bies (nu ook in afwijken<strong>de</strong> kleuren en materialen)<br />

- Leverbaar met voetjes "Basiq" (standaard) of "Needle", bei<strong>de</strong><br />

in aluminium of gelakt<br />

- Verschillen<strong>de</strong> zithoogtes<br />

- De bijpassen<strong>de</strong> bankenset is leverbaar on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> naam Edit<br />

213<br />

213<br />

213<br />

213<br />

77<br />

95<br />

77<br />

158<br />

99<br />

155<br />

42-44<br />

243<br />

243<br />

243<br />

243<br />

42-44<br />

99<br />

155<br />

40-42 40-42<br />

52<br />

52<br />

82<br />

82<br />

82<br />

82<br />

185 185<br />

42<br />

42<br />

57<br />

57<br />

239


Po<strong>de</strong> Plot<br />

Design: Tineke Beun<strong>de</strong>rs en Nathan Wierink<br />

- 72 -<br />

Je valt als een blok bij het zien van <strong>de</strong>ze rechttoe, rechtaan<br />

bank van <strong>de</strong> jonge <strong>de</strong>signers Tineke Beun<strong>de</strong>rs en Nathan<br />

Wierink. Van buiten straalt Plot strak en dui<strong>de</strong>lijk <strong>de</strong>sign uit.<br />

Van binnen biedt het <strong>de</strong> geborgenheid die je zoekt in een<br />

bank. Combineer verschillen<strong>de</strong> elementen van <strong>de</strong>ze bank om<br />

je persoonlijke wens samen te stellen. Het stevige on<strong>de</strong>rstel<br />

kan namelijk afwijkend van <strong>de</strong> zitting bekleed wor<strong>de</strong>n. En als<br />

dat nog niet genoeg voor je is, dan kun je zelfs <strong>de</strong> poten van<br />

leer voorzien! Een schitteren<strong>de</strong> bank die je helemaal naar<br />

eigen inzicht kunt ‘pimpen'.<br />

<br />

Kenmerken:<br />

- Gestoffeerd on<strong>de</strong>rstel<br />

<br />

- Leverbaar in stof, leer en stof-leer combinaties<br />

- Leverbaar als 2,5 zits, 3 zits en 3,5 zits en poef<br />

- Voorzien van het Q-frame<br />

75<br />

82<br />

2,5-zitsbank<br />

174<br />

43<br />

3-zitsbank<br />

204<br />

3,5-zitsbank Pouf<br />

43<br />

55<br />

234 82


Po<strong>de</strong> Script<br />

Design: Frans Schrofer<br />

- 73 -<br />

De facetvormige armen springen direct in het oog bij <strong>de</strong> Script<br />

bank van <strong>de</strong>signer Frans Schrofer. De strakke lijnen, stevige zit<br />

en <strong>de</strong> vlakke naad op <strong>de</strong> voorzij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> zitting, maken <strong>de</strong>ze<br />

bank net even an<strong>de</strong>rs dan an<strong>de</strong>rs. Een fraaie dwarsnaad over<br />

<strong>de</strong> gehele achterzij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> bank, maakt óók <strong>de</strong> rug het<br />

aanzien meer dan waard. Plaats Script dus gerust van <strong>de</strong> muur<br />

af en in <strong>de</strong> ruimte, zo wordt <strong>de</strong>ze bank een echte blikvanger in<br />

je kamer. Liever <strong>de</strong>ze uitvoering in een hoekbank? Bekijk dan<br />

Sync.<br />

Kenmerken:<br />

- Aluminium gepolijste poten<br />

- Leverbaar in twee hoogtes<br />

- Voorzien van het Q-frame<br />

- Leverbaar 2,5 zits, 3 zits en 3,5 zits bank.<br />

- Bijpassend armkussen met rol leverbaar.<br />

<br />

<br />

73<br />

88<br />

77<br />

95<br />

Love Seat<br />

143<br />

132143<br />

Po<strong>de</strong> Sync; Po<strong>de</strong> Script als hoekcombinatie.<br />

42/44<br />

42-44<br />

2,5-zitsbank<br />

183<br />

182183<br />

3-zitsbank<br />

213<br />

212 213<br />

3,5-zitsbank<br />

243<br />

242 243<br />

40<br />

40-42<br />

60<br />

52<br />

Poef<br />

82<br />

82 82<br />

42<br />

57


Po<strong>de</strong> Spike<br />

Design: Joachim Nees<br />

- 74 -<br />

Lekker los gestoffeerd en net zo dwars als zijn eigenaar. Spike<br />

van Po<strong>de</strong> herken je meteen aan het bontgekleur<strong>de</strong> frame dat<br />

<strong>de</strong> armleuningen on<strong>de</strong>rsteunt. Als een fiets in <strong>de</strong> stalling.<br />

Maar ook op an<strong>de</strong>re punten is Spike een tikje an<strong>de</strong>rs: <strong>de</strong><br />

na<strong>de</strong>n die schuin over <strong>de</strong> rug en <strong>de</strong> zachte zitkussens lopen,<br />

zorgen voor spannen<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rbrekingen van patroonstoffen.<br />

Leuk voor wie durft. Versterk ze naar smaak, of zwak ze af met<br />

neutralere bekledingen en kleuren.<br />

Kenmerken:<br />

- Spike is leverbaar als 2,5-zits, 3-zits, 3,5-zits en pouf.<br />

- Frame leverbaar in alle Po<strong>de</strong> lakkleuren.<br />

<br />

- Op schuine na<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n patronen in <strong>de</strong> bekleding<br />

on<strong>de</strong>rbroken.<br />

<br />

- Uitvoeringen in leer hebben extra na<strong>de</strong>n (mid<strong>de</strong>n van <strong>de</strong><br />

arm en <strong>de</strong> pouf).<br />

87 80<br />

2,5-zits 3-zits 3,5-zits Pouf<br />

43<br />

166 196 226<br />

43 41<br />

67


DESIGN BY:<br />

Een familiebedrijf met lief<strong>de</strong> voor het vak. Gerard van <strong>de</strong>n Berg is een van <strong>de</strong><br />

grondleggers van het Dutch Design en <strong>de</strong> be<strong>de</strong>nker van Label en zoon van een<br />

meubelmaker. Daarnaast is Gerard on<strong>de</strong>rzoeker en vooral levensgenieter. De drang<br />

naar avontuur en nieuwsgierig heid naar 'het an<strong>de</strong>re' bracht Gerard als jongeman in<br />

<strong>de</strong> jaren 60 al liftend in alle uithoeken van <strong>de</strong> wereld… zoals Kabul. Zijn bagage<br />

bestond uit een rugzak en een scherp waarnemings vermogen. In die tijd ont<strong>de</strong>kte<br />

Gerard <strong>de</strong> schoonheid van eenvoud en puurheid, en zijn lief<strong>de</strong> voor natuurlijke<br />

vormen en materialen, die jaren later zijn ontwerpen zou<strong>de</strong>n karakteriseren. De<br />

broers Ton en Gerard tre<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> voetsporen van hun va<strong>de</strong>r en richtten thuis aan <strong>de</strong><br />

eetkamertafel hun eerste meubelbedrijf op met steun van hun va<strong>de</strong>r. In 1991 wordt<br />

Label Produkties B.V. opgericht. LABEL heeft zich in <strong>de</strong> loop <strong>de</strong>r jaren ontwikkeld tot<br />

een eigenzinnig merk met karakter. Elk Label mo<strong>de</strong>l heeft zijn eigen i<strong>de</strong>ntiteit. Dit<br />

ontstaat door het gebruik van eerlijke materialen, dui<strong>de</strong>lijke vormgeving en een heel<br />

hoogwaardig zitcomfort. Dit verhaal wordt in binnen- en buitenland herkend en<br />

geprezen. Het bijzon<strong>de</strong>re van Label is terug te zien in het gebruik van <strong>de</strong> zelf<br />

ontwikkel<strong>de</strong> leersoorten en het vakmanschap waarmee <strong>de</strong> producten wor<strong>de</strong>n<br />

gemaakt. Het ambacht staat hoog in het vaan<strong>de</strong>l. De expertise van leer en <strong>de</strong><br />

verwerking van leer is iets wat nog steeds verbon<strong>de</strong>n is aan Brabant. Van oudsher<br />

zaten hier <strong>de</strong> leerlooiers, schoenmakers en an<strong>de</strong>re ambachten. LABEL zit niet zomaar<br />

in Breda. Label blijft kiezen voor pure en natuurlijke materialen met een verhaal zoals<br />

<strong>de</strong> stoffering met Yak leer die net als <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> eigenaar er door <strong>de</strong> tijd alleen maar<br />

echter en doorleef<strong>de</strong>r uit gaat zien.<br />

- 75 -<br />

Afgebeeld: Label Santiago


Label Havanna<br />

Design: Gerard van <strong>de</strong>n Berg<br />

- 76 -<br />

Een traditioneel bankstel met een eigentijdse look. Door <strong>de</strong><br />

royale schuiming en lossere stoffering oogt <strong>de</strong> bank<br />

nonchalant en uitnodigend. Een comfortabele combinatie die<br />

garant voor vele uren gezellig samen zijn.<br />

- Romp: Houten romp met metalen rug<br />

- Vering: No-Sag veren<br />

- Vulling: Koudschuim, be<strong>de</strong>kt met dacron (300 gr.)<br />

- Poten: Massief eikenhout: onbehan<strong>de</strong>ld, naturel, white<br />

wash, ash of wengé gekleurd<br />

- Stoffering: Niet leverbaar in eigen materiaal, Ohmann,<br />

Rustical, Toro en Buffalo leer. Bekleding in stof is eveneens<br />

mogelijk.<br />

1-/ 2- / 3-ZITS IN MM<br />

Breedte 1000 / 1780 / 2400<br />

Diepte 960<br />

Hoogte 720<br />

Zithoogte 380


Label Santiago<br />

Design: Gerard van <strong>de</strong>n Berg<br />

- 77 -<br />

Een echte Label-bank: uitnodigend en comfortabel. Met heel<br />

bijzon<strong>de</strong>re, mooie poten in RVS. Gestoffeerd in prachtig<br />

Taurus-leer of een stoere, doorleef<strong>de</strong> stof.<br />

Gerard van <strong>de</strong>n Berg: “Een groot <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> Label-klanten is<br />

met mij meegegroeid en zij hebben, net als ik, nu behoefte<br />

aan een lekkere bank met een iets min<strong>de</strong>r diepe en iets<br />

hogere zit, waardoor het gewoon makkelijker is om te gaan<br />

zitten en op te staan.”<br />

- Romp: Metalen frame<br />

- Vering: No-Sag veren<br />

- Vulling: Koudschuim, be<strong>de</strong>kt met dacron (300 gr.)<br />

- Poten: RVS<br />

- Stoffering: Leverbaar in alle leersoorten uit onze collectie.<br />

Met uitzon<strong>de</strong>ring van Yak en Calaghen<br />

3-ZITS IN MM<br />

Breedte 2380<br />

Diepte 980<br />

Hoogte 770<br />

Zithoogte 430


Label Stoelen<br />

Afgebeeld: Label Hid<strong>de</strong> met ontwerper Gerard van <strong>de</strong>n Berg<br />

Label Gigi Label Hid<strong>de</strong><br />

Label Coppola<br />

Label Gabon<br />

Label Togo<br />

Label Speedster<br />

Label Longa<br />

Label Orea<br />

- 78 -<br />

Label Tiba<br />

Label Mali Label Fellini


Vraag mensen wat ze het meest aan Gel<strong>de</strong>rland waar<strong>de</strong>ren en ze noemen zitcomfort, afwerking en duurzaamheid. Dat is niet voor niets. Om <strong>de</strong> belofte van hoge perfectie te kunnen<br />

waarmaken, kiest Gel<strong>de</strong>rland opzettelijk niet voor massaproductie maar voor ambachtelijke fabricage. Alle banken en fauteuils wor<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> hand gemaakt door ervaren vakmensen met<br />

lief<strong>de</strong> voor het vak. Massief hout, schuim, staal, stof, leer; Gel<strong>de</strong>rland gebruikt alleen kwaliteitsmaterialen en houdt <strong>de</strong> hele productie in eigen hand. Ook voor ontwerpers is dat een belangrijk<br />

motief om voor Gel<strong>de</strong>rland te werken: ze hebben controle over het kleinste <strong>de</strong>tail, van houtverbinding tot stiksel.<br />

Afgebeeld: Gel<strong>de</strong>rland 5770<br />

- 79 -


Gel<strong>de</strong>rland 7330<br />

Design: Jan <strong>de</strong>s Bouvrie<br />

- 80 -<br />

Uitgebrei<strong>de</strong> elementengroep ontworpen door Jan <strong>de</strong>s Bouvrie<br />

met los zitkussen. Armlegger naar keuze hoog, laag of<br />

helemaal niet.<br />

- Massief beukenhouten romp met nosagvering, zitting en<br />

rug opgebouwd uit hoogwaardig koudschuim<br />

- Los zitkussen voorzien van koudschuim, gecombineerd met<br />

mix van veren, comforel en polyether staafjes<br />

- On<strong>de</strong>rkussen voorzien van anti slip laag<br />

- Poten 25 mm buis glanzend chroom<br />

- Bieskleuren zwart, grijs, beige en wit<br />

Jan <strong>de</strong>s Bouvrie


Gel<strong>de</strong>rland 4800<br />

Design: Henk Vos<br />

- 81 -<br />

Een van <strong>de</strong> klassiekers van Gel<strong>de</strong>rland. Dit tijdloze mo<strong>de</strong>l kent<br />

vele varianten; banken, fauteuils, hoeken, genoeg om uw<br />

persoonlijke voorkeur in te vullen.<br />

- Massief beukenhouten romp met nosagvering, zitting en<br />

rug opgebouwd uit hoogwaardig koudschuim.<br />

- Poten glanzend chroom<br />

- 4800XL serie kent 4 cm meer zitdiepte, zithoogte en<br />

bankhoogte zijn gelijk aan klassieke maatvoering


Gel<strong>de</strong>rland 7460<br />

Design: Scholten & Baijings<br />

- 82 -<br />

Minimalistisch, terughou<strong>de</strong>ndheid in <strong>de</strong> vormgeving en oog<br />

voor <strong>de</strong>tail. Deze Gel<strong>de</strong>rland bank, 7460 ontworpen door<br />

Scholten & Baijings, is een streling voor het oog en biedt<br />

ultiem zitcomfort. Net als alle an<strong>de</strong>re ontwerpen heeft <strong>de</strong><br />

7460 het beken<strong>de</strong> strippenstofferingssysteem van Gel<strong>de</strong>rland.<br />

Hierdoor bestaat <strong>de</strong> mogelijkheid om <strong>de</strong> hoes chemisch te<br />

laten reinigen of eventueel <strong>de</strong> hoes te vernieuwen.<br />

Het jonge <strong>de</strong>signers duo Scholten & Baijings staat bekend om<br />

hun minimalistische ontwerpen en oog voor <strong>de</strong>tail. In dit<br />

prachtige – en zeer exclusieve – ontwerp Gel<strong>de</strong>rland 7460<br />

komt hun visie goed tot leven.<br />

De Gel<strong>de</strong>rland 7460 van Scholten & Baijings is ontworpen<br />

voor MOVANI en exclusief bij <strong>de</strong> <strong>Donjon</strong> verkrijgbaar!<br />

Gel<strong>de</strong>rland bank 7460 nu in <strong>de</strong> actie! 2,5 zitsbank<br />

Gel<strong>de</strong>rland 7460 van € 2.259,- voor € 1.999,-!<br />

7460 B2,5 B186 X H76 X 90D<br />

B 186 x D 90 x H 76 cm<br />

ZH 43 ZD 54<br />

7460 B2,5 B186 X H76 X 90D<br />

7460 B3 B216 X H76 X 90D<br />

B 216 x D 90 x H 76 cm<br />

ZH 43 ZD 54


Gel<strong>de</strong>rland Zoom<br />

Design: Stefan Steenkist<br />

- 83 -<br />

Eetkamerstoel met frame van geborsteld chroom. Armleggers<br />

voorzien van zwart tuigleer.<br />

- Metalen frame ingeschuimd in vormschuim<br />

- Frame in geborsteld chroom<br />

- Armen altijd voorzien van zwart tuigleer<br />

Steenkist ontwerpt meubelen met persoonlijkheid. In <strong>de</strong> ogen<br />

van Stefan Steenkist moet een meubel niet alleen mooi,<br />

functioneel, comfortabel en kwalitatief goed zijn, het moet<br />

ook emotie uitstralen. “Deze manier van ‘menselijk contact’<br />

maakt mijn ontwerpen eigenzinnig en zelfstandig”, aldus<br />

Stefan Steenkist.<br />

De Gel<strong>de</strong>rland Zoom is nu exclusief bij <strong>de</strong> <strong>Donjon</strong> in <strong>de</strong> actie<br />

in le<strong>de</strong>r Jumbo 01, 02 en 03. Vraag naar <strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n!<br />

B 51 x D 67 x H 88 cm<br />

ES 51 x 67 x 88<br />

ZH 47 ZD 65 AH 64,5


Gel<strong>de</strong>rland<br />

Fauteuils<br />

Afgebeeld: Gel<strong>de</strong>rland 7400<br />

7400 (Design Scholten & Baijings)<br />

De ron<strong>de</strong> schaal is volledig uit koudschuim<br />

opgebouwd en wordt bekleed met stof of le<strong>de</strong>r.<br />

Of beter gezegd: verlijmd, waardoor een hele<br />

strakke fauteuil ontstaat met een perfecte<br />

pasvorm. De <strong>de</strong>coratieve stikna<strong>de</strong>n benadrukken<br />

subtiel <strong>de</strong> organische belijning. Het<br />

draaimechanisme loopt licht en soepel. Met<br />

bijpassen<strong>de</strong> voetenbank voor optimaal<br />

relaxcomfort.<br />

Kussens (Design Hellen van Berkel)<br />

5770 (Design Jan <strong>de</strong>s Bouvrie)<br />

Designklassieker. Fauteuil met gebogen frame. Dit mo<strong>de</strong>l<br />

is ook leverbaar met een hogere rugleuning (5775).<br />

Deze katoenen kussens zijn vervaardigd met behulp van zeefdruktechnieken, handgemaakte<br />

Indiase borduursels en digitaal geprinte stoffen. Ze zijn verkrijgbaar in vier afmetingen en twee<br />

kleurgroepen (rood en groen) die on<strong>de</strong>rling naar eigen i<strong>de</strong>e gecombineerd kunnen wor<strong>de</strong>n.<br />

- 84 -<br />

601 Meneer Oberman<br />

(Design Jan <strong>de</strong>s Bouvrie)<br />

Een pareltje uit vervolgen jaren is<br />

weer helemaal bij <strong>de</strong> tijd<br />

gebracht. Over het zitcomfort<br />

van <strong>de</strong>ze buisframe relaxfauteuil<br />

is opnieuw nagedacht. Dit levert<br />

een retro stoel op met het gevoel<br />

van <strong>de</strong> toekomst. Door zijn<br />

charmante vormgeving past dit<br />

mo<strong>de</strong>l in mo<strong>de</strong>rne én klassieke<br />

interieurs. Oberman is<br />

verkrijgbaar in diverse stoffen en<br />

leersoorten.


In 1974 werd Montis opgericht. Vanaf 1975 is het bedrijf gevestigd aan <strong>de</strong><br />

Steenstraat 2 in Dongen in het inmid<strong>de</strong>ls internationaal markante “zwarte<br />

gebouw”. De locatie Dongen is <strong>de</strong>stijds bewust gekozen. Leren bekleding<br />

werd een specialiteit en alle belangrijke leerlooierijen en leervakkennis waren<br />

immers in dit gebied, dat <strong>de</strong> ʻLangstraatʼ genoemd wordt, gevestigd.<br />

Vanaf het begin stond mo<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>sign met een superieur zitcomfort hoog in<br />

het vaan<strong>de</strong>l. Kenmerkend voor <strong>de</strong> Montis collectie zijn <strong>de</strong> uitgesproken<br />

kleurstellingen in diverse bijzon<strong>de</strong>re leer en stofkwaliteiten en <strong>de</strong><br />

eigenzinnige vormgeving met een menselijk en sympathiek karakter. Montis<br />

geloof<strong>de</strong> sterk in eigen i<strong>de</strong>eën en technieken, ondanks dat <strong>de</strong>ze dwars tegen<br />

<strong>de</strong> gevestig<strong>de</strong> i<strong>de</strong>eën ingingen. De productiemetho<strong>de</strong> waarbij <strong>de</strong> romp van<br />

een stoel of bank “een jas aankreeg” was betrekkelijk onbekend. Hierdoor<br />

on<strong>de</strong>rscheid<strong>de</strong> Montis zich van haar collegaʼs in <strong>de</strong> branche. Deze<br />

stoffeermetho<strong>de</strong> wordt bij Montis nog steeds toegepast op veel van <strong>de</strong><br />

mo<strong>de</strong>llen.<br />

- 85 -<br />

Afgebeeld: Montis Axel


Montis Axel<br />

Design: Gijs Papavoine<br />

- 86 -<br />

De fijn gesne<strong>de</strong>n kubistische ombouw heeft een on<strong>de</strong>rstel dat<br />

bijna aan het oog wordt onttrokken, waardoor <strong>de</strong> bank en<br />

fauteuil geen verbinding lijken te hebben met <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgrond.<br />

Kwalitatief zijn <strong>de</strong> beste materialen gebruikt. De zithoogte is<br />

re<strong>de</strong>lijk hoog om het opstaan te vergemakkelijken. Axel heeft<br />

meer dan 28 mogelijkhe<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> maten en<br />

elementen als hoekbank, hoek van 45° en chaise longue.<br />

Ook behoren een grote en kleine poef tot <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n.<br />

Axel is comfortabel en ziet er uitnodigend en gezellig uit.<br />

1,5 zits<br />

2-zits<br />

2,5 zits<br />

3 zits<br />

3.5 zits<br />

4 zits<br />

5 zits<br />

103 cm / 40.6”<br />

87 cm /34.3”<br />

131 cm / 51.6”<br />

115 cm / 45.3”<br />

159 cm / 62.6”<br />

143 cm / 56.3”<br />

190 cm / 74.8”<br />

174 cm / 68.5”<br />

218 cm / 85.8”<br />

202 cm / 79.5”<br />

246 cm / 96.9”<br />

230 cm / 90.6”<br />

302 cm / 118.9”<br />

286 cm / 112.6”<br />

voorbeeldcombinaties<br />

85 cm / 33.5”<br />

93 cm / 36.6”<br />

181 cm / 71.2”<br />

274 cm / 107.9”<br />

Axel-4-al<br />

258 cm / 101.6”<br />

Axel-3-al<br />

Axel-3-al<br />

161 cm / 63.4”<br />

331 cm / 130.3”<br />

238 cm / 93.7”<br />

Axel-4-h-ar<br />

Axel-chl-160-ar<br />

97 cm / 38.2”<br />

93 cm / 36.6”<br />

325 cm / 128”<br />

181 cm / 71.2” 62 cm / 24.4”<br />

Axel-h-<br />

45-121-ar<br />

81 cm / 31.9”<br />

121 cm / 47.6”<br />

79 cm / 31.1”<br />

160 cm / 63”


Montis Chaplin<br />

Design: Gerard v/d Berg<br />

- 87 -<br />

Als een gewatteer<strong>de</strong> ´jas´. De stoffering van Chaplin bekleedt<br />

het on<strong>de</strong>rstel als een kledingstuk voor een mens. De hoes<br />

drapeert nonchalant als een gewatteer<strong>de</strong> 'jas' en wordt door<br />

ritsen gesloten. De stoelen lenen zich uitstekend voor een<br />

comfortabele eethoek of gespreksruimte. De uitvoering op<br />

wielen biedt een goe<strong>de</strong> toepassing voor een werkruimte.<br />

Chaplin Flex<br />

Montis heeft een (optioneel) mechanisme ontwikkeld,<br />

gebruikmakend van <strong>de</strong> flexibiliteit in <strong>de</strong> stoffering, die <strong>de</strong> rug<br />

verstelbaar maakt en zo ontstaat een elegante relax stoel. De<br />

ongewijzig<strong>de</strong> stoffering absorbeert bijna onzichtbaar <strong>de</strong><br />

beweging van <strong>de</strong> rugstand.<br />

47 47<br />

47 47<br />

60 60<br />

60<br />

51<br />

60<br />

51<br />

51 51<br />

97 97<br />

97 97<br />

64 64<br />

64 64<br />

60 60<br />

60 60


Montis Gino<br />

Design: Geert Koster<br />

gino Geert Koster 2012<br />

- 88 -<br />

Het uitgangspunt van <strong>de</strong> bank was een comfortabel en<br />

uitnodigend element te creëren, die <strong>de</strong> gebruiker naar eigen<br />

wens kan personaliseren. Door het binnen/buiten contrast van<br />

<strong>de</strong> “Gino“ is het mogelijk te spelen met een mix van<br />

verschillen<strong>de</strong> materialen en kleurcombinaties. Dankzij <strong>de</strong><br />

fraaie uitsteken<strong>de</strong> vorm van zijn achterwerk, leent “Gino” zich<br />

goed om vrij in <strong>de</strong> ruimte geplaatst te wor<strong>de</strong>n. “Gino” een<br />

tijdloos <strong>de</strong>sign, uitnodigend, casual met charme, individueel<br />

met Italian flair.<br />

140<br />

196<br />

3 z 74<br />

4 z<br />

60<br />

42<br />

168 260<br />

3.5 z<br />

232<br />

288<br />

94<br />

94<br />

94


Montis Dickens<br />

kunnen zon<strong>de</strong>r enige beschadiging aan<br />

Design: Dick Spierenburg<br />

Optioneel<br />

Speciaal voor <strong>de</strong> Dickens zijn er twee<br />

le<strong>de</strong>ren tableau’s ontwikkeld. Deze<br />

het houten frame op elke willekeurige<br />

plek op <strong>de</strong> armen wor<strong>de</strong>n gemonteerd.<br />

41<br />

75<br />

52<br />

- 89 -<br />

76<br />

damaging the woo<strong>de</strong>n frame on<br />

any spot of both arms. Optional<br />

Speziell für das Mo<strong>de</strong>ll Dickens<br />

wur<strong>de</strong>n zwei Tablare entwickelt.<br />

Diese können, ohne Beschädigungen<br />

am Holzrahmen zu verursachen, an<br />

je<strong>de</strong> beliebige Stelle <strong>de</strong>r Armlehnen<br />

montiert wer<strong>de</strong>n.<br />

95<br />

Als inspiratie voor <strong>de</strong>ze comfortabele fauteuil heeft <strong>de</strong><br />

rookstoel uit <strong>de</strong> jaren 50 mo<strong>de</strong>l gestaan. Een houten stoel met<br />

dikke vierkanten kussens als zit en rug. Die rug was in een<br />

handomdraai schuin te zetten en zo was actief en passief zitten<br />

in één meubel mogelijk. Lezen, roken en af en toe on<strong>de</strong>ruit in<br />

<strong>de</strong> “luie stand” met <strong>de</strong> ogen dicht. Comfort zestig jaar terug.<br />

Compleet en comfortabel zitten met <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n van nu<br />

en een blik naar even terug, dat kenmerkt <strong>de</strong> Dickens. Om het<br />

“wonen” in <strong>de</strong> fauteuil echt compleet te maken is een met leer<br />

bekleed tafeltje aan <strong>de</strong> arm verkrijgbaar.<br />

Relaxfunctie<br />

In <strong>de</strong> stoel is een onzichtbare relaxfunctie ingebouwd. Door<br />

aan <strong>de</strong> voorkant van <strong>de</strong> zitting te trekken kan <strong>de</strong> stoel in drie<br />

stappen wor<strong>de</strong>n versteld. De hoek tussen <strong>de</strong> rug en zitting kan<br />

maximaal 17 gra<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n versteld.<br />

95<br />

107 ˚<br />

99<br />

41<br />

75<br />

115 ˚<br />

52<br />

76<br />

Steenstraat 2 5100 AD Dongen T +31(0)1623777<br />

103<br />

124 ˚<br />

95


Montis Marvin<br />

Design: C. Marchand<br />

- 90 -<br />

Een mooie fauteuil met een onzichtbare relaxfunctie. De<br />

doelstelling voor het ontwerp was om een mooie fauteuil met<br />

een onzichtbare relaxfunctie te maken. Er is een nieuwe<br />

techniek bedacht, die vanuit een an<strong>de</strong>r basisprincipe werkt<br />

dan <strong>de</strong> gebruikelijke systemen. Met twee eenvoudige koor<strong>de</strong>n<br />

aan weerszij<strong>de</strong> wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> functies voor <strong>de</strong> rug en voetensteun<br />

bediend met drukcilin<strong>de</strong>rs. De hoofdsteun heeft een<br />

geïntegreerd mechanisme. Men kan <strong>de</strong> relaxfunctie volledig<br />

aanpassen aan lichaamslengte of slaapbehoefte. Met <strong>de</strong><br />

flexibele hoofdsteun kan men kiezen tussen een actieve of<br />

passieve houding. De verschillen<strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len hebben een<br />

zelfstandige stoffering en kunnen in verschillen<strong>de</strong> kleuren of<br />

materialen wor<strong>de</strong>n uitgevoerd volgens een vastgestel<strong>de</strong><br />

variatie. Dit maakt Marvin uniek in zijn soort! Marvin is<br />

optioneel bestelbaar zon<strong>de</strong>r relaxfunctie. De hoofdsteun zit<br />

echter wel standaard in <strong>de</strong> stoel verwerkt.<br />

80<br />

110<br />

63<br />

44<br />

103<br />

85<br />

50


Montis<br />

Afgebeeld: Montis Hugo<br />

Montis Impala Montis Windy<br />

Montis Hugo<br />

Montis Tor<br />

- 91 -<br />

Montis Flint<br />

Montis Spica<br />

Montis Beanie<br />

Montis Loge


Art & Comfort; Dat is waar dit wereldberoem<strong>de</strong> merk Artifort voor staat.<br />

Tijdloos <strong>de</strong>sign. Voor altijd. Toonaangevend. Van Pierre Paulin en Geoffrey<br />

Harcourt tot René Holten en Patrick Norguet. Zitten. Wachten. Verga<strong>de</strong>ren.<br />

Opbergen. Overleggen. De oogstrelen<strong>de</strong> en exclusieve meubels van Artifort<br />

zijn niet voor niets in collecties van het Museum of Mo<strong>de</strong>rn Art en Centre<br />

Pompidou opgenomen. Top<strong>de</strong>sign van topkwaliteit. Voor thuis, kantoor,<br />

directiekamer of ontvangstruimte. In <strong>de</strong> Artifort collectie vindt ie<strong>de</strong>reen die<br />

waar<strong>de</strong> hecht aan vorm en functie een ontwerp dat zijn hart verovert. Voor<br />

altijd.<br />

- 92 -<br />

Afgebeeld: Artifort Little Tulip


Artifort 691<br />

Design: Artifort Design Group / 1987<br />

- 93 -<br />

Bena<strong>de</strong>r <strong>de</strong> 691-serie van achteren om meteen te zien wat<br />

<strong>de</strong>ze bank uniek maakt. De stalen buis die van arm tot arm<br />

over <strong>de</strong> rug loopt geeft <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>r sobere 691 een licht<br />

eigenwijs karakter.<br />

De 691 is geliefd om z’n stevige zitcomfort. De bank is<br />

volledig gestoffeerd en is er als 2, 2.5, of 3-zitsbank en als<br />

fauteuil. De opvallen<strong>de</strong> rug maakt dat <strong>de</strong> bank ook als<br />

losstaand object in een ruimte kan staan zon<strong>de</strong>r al te massief<br />

te ogen. De 691-serie is alweer 25 jaar in collectie en werd<br />

in1987 ontworpen door <strong>de</strong> toenmalige Artifort Design Group.


Artifort Mare<br />

Design: René Holten / 2003<br />

- 94 -<br />

Een strakke, tijdloze bank met een sobere vormgeving. Past<br />

zowel in mo<strong>de</strong>rne als klassieke omgevingen. Mare heeft<br />

robuuste flanken en een slanke pootconstructie die doorloopt<br />

in <strong>de</strong> romp. Het is ook mogelijk <strong>de</strong> zijpan<strong>de</strong>n tot op <strong>de</strong> grond<br />

te stofferen. Kenmerkend is <strong>de</strong> inkeping halverwege.<br />

On<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>nd. Comfortabel. Kwalitatief.<br />

Mare is in vele varianten verkrijgbaar: poef, fauteuil, loveseat,<br />

2-zits, 2.2-zits, 2.5-zits en 3-zits, met smalle en bre<strong>de</strong><br />

armleuning. En dan is er ook nog <strong>de</strong> uitbreiding More Mare<br />

die ongeken<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n biedt. Er is ook een passen<strong>de</strong><br />

salontafel, Mare T. En een iets nonchalantere variant, Mare<br />

Romance.<br />

Mare Romance


Artifort<br />

Afgebeeld: Artifort Orange Slice<br />

Artifort Nina (René Holten / 2000) Artifort Patch (Jacco Bregonje / <strong>2013</strong>)<br />

I.c.m. Missoni stoffen.<br />

Artifort Orange Slice & Orange Slice Junior<br />

(Pierre Paulin / 1960)<br />

Artifort F510 (Geoffrey D. Harcourt RDI)<br />

- 95 -<br />

Artifort Little Tulip<br />

(Pierre Paulin / 1965)<br />

Artifort Mare T<br />

(René Holten / 2003)<br />

Artifort Circle<br />

Artifort Tulip<br />

(Pierre Paulin / 1965)


Hoe herken je een Harvink? Aan <strong>de</strong> (metalen) frameconstructie die bij al<br />

kemeubelen dui<strong>de</strong>lijk zichtbaar is. Het frame zorgt voor een tijdloze en toch<br />

mo<strong>de</strong>rne uitstraling. De massievere <strong>de</strong>len van het meubel lijken te “zweven”,<br />

waardoor het meubel luchtig oogt. En: dankzij het zichtbare frame weet je<br />

precies hoe je bank of fauteuil in elkaar zit. Binnen <strong>de</strong>ze signatuur zijn<br />

trouwens veel variaties mogelijk. Zolang het frame maar aan <strong>de</strong> buitenkant zit.<br />

Dat maakt een Harvink een Harvink.<br />

- 96 -<br />

Afgebeeld: Harvink <strong>de</strong> Kaap


Harvink Kadanz<br />

Design: Martin Haksteen<br />

- 97 -<br />

76<br />

De Harvink Kadanz is een nuchtere 2- of 3-zitter met mooie<br />

strakke belijning.<br />

- In le<strong>de</strong>r standaard met extra stikna<strong>de</strong>n, zon<strong>de</strong>r stikna<strong>de</strong>n<br />

tegen meerprijs.<br />

- Poe<strong>de</strong>rcoating leverbaar in standaard lakkleuren, RAL 9005<br />

mat zwart, RAL 9006 aluminium en titaan. Afwijken<strong>de</strong><br />

lakkleuren op aanvraag.<br />

- Tevens verkrijgbaar als fauteuil.<br />

63<br />

ZH 44<br />

ZD 51<br />

79 84 172<br />

212


Harvink Smile<br />

Design: Martin Haksteen<br />

- 98 -<br />

71<br />

Smile is een vrien<strong>de</strong>lijke bank op hoge poten en iets ron<strong>de</strong>re<br />

vormen. Een 2- of 3-zitter met een eigen karakter en toch heel<br />

makkelijk te combineren.<br />

- Le<strong>de</strong>ruitvoering is standaard zon<strong>de</strong>r extra stikna<strong>de</strong>n.<br />

- Poe<strong>de</strong>rcoating leverbaar in standaard lakkleuren, RAL 9005<br />

mat zwart, RAL 9006 aluminium en titaan. Afwijken<strong>de</strong><br />

lakkleuren op aanvraag.<br />

61<br />

ZH 45<br />

ZD 52<br />

79 186<br />

214


Harvink Splinter<br />

Design: Martin Haksteen<br />

- 99 -<br />

74<br />

74<br />

Deze Splinter familie heeft een prachtig vormgegeven<br />

zichtbaar houten frame in Amerikaans noten of zwart gebeitst<br />

eiken. Verkrijgbaar met en zon<strong>de</strong>r gestoffeer<strong>de</strong> armleuningen.<br />

- Le<strong>de</strong>ruitvoering is standaard zon<strong>de</strong>r extra stikna<strong>de</strong>n.<br />

- Poe<strong>de</strong>rcoating leverbaar in standaard lakkleuren, RAL 9005<br />

mat zwart, RAL 9006 aluminium en titaan. Afwijken<strong>de</strong><br />

lakkleuren op aanvraag.<br />

58<br />

53<br />

ZH 44<br />

ZH 44<br />

ZD 54<br />

83 176<br />

ZD 54<br />

83 176<br />

206<br />

206


Harvink<br />

Afgebeeld: Harvink Editie Do<br />

Harvink Oscar<br />

Harvink Zotte salontafel<br />

Harvink Bol<strong>de</strong>r<br />

- 100 -<br />

Harvink Alowa<br />

Harvink Spirit<br />

Harvink Splinter<br />

Harvink Editie Do<br />

Harvink De Kaap


Harvink<br />

Eetkamer<br />

Afgebeeld: Harvink Point en Struis<br />

83<br />

ZH 48<br />

ZD 42<br />

62 49<br />

- 101 -<br />

Harvink Point<br />

Harvink Struis<br />

180 / 220 lang, 95 breed, 75 hoog<br />

Harvink Dash<br />

82<br />

66<br />

ZH 49<br />

Harvink Splinter<br />

80<br />

ZD 46<br />

62<br />

ZH 42<br />

ZD 42<br />

62 56<br />

62 53


Spectrum, zoals we het nu kennen, heeft een roerige geschie<strong>de</strong>nis achter <strong>de</strong> rug. Toch<br />

zijn on<strong>de</strong>r alle omstandighe<strong>de</strong>n enkele richtlijnen altijd dui<strong>de</strong>lijk herkenbaar geweest:<br />

functionalistisch ontwerpen, meubelen zon<strong>de</strong>r ornament waarvan <strong>de</strong> schoonheid werd<br />

bepaald door een doordachte en uitgebalanceer<strong>de</strong> vorm en proportie. Daarnaast<br />

gebruik van hoogwaardige materialen en <strong>de</strong> wil om goe<strong>de</strong> vormgeving on<strong>de</strong>r een<br />

breed publiek bekend te maken.<br />

- 102 -<br />

Afgebeeld: Spectrum BR 02 met Paul Smith stof


Spectrum BR 02<br />

Design: Martin Visser, 1960<br />

- 103 -<br />

Martin Visser is <strong>de</strong> ontwerper van <strong>de</strong> slaapbank BR 02.7. Deze<br />

bank, met rond buisframe, dateert van 1960 en is sindsdien<br />

altijd in productie gebleven. In 1988 is <strong>de</strong> losse armlegger BA<br />

02 aan <strong>de</strong> bank toegevoegd.<br />

Door een eenvoudige han<strong>de</strong>ling kan <strong>de</strong> bank omgebouwd<br />

wor<strong>de</strong>n tot éénpersoons-slaapbank. U kunt <strong>de</strong> bank en <strong>de</strong><br />

armlegger in elke gewenste stof verkrijgen. Door <strong>de</strong> strakke<br />

vormen van het ontwerp, verdient een elastische stof echter <strong>de</strong><br />

voorkeur. Het frame is gemaakt van mat verchroomd metaal.<br />

BR 02.7 sofa 192 x 82 x 70 width x <strong>de</strong>pth x height / seat 40<br />

BR 02.7 sofabed 192 x 100 x 70 width x <strong>de</strong>pth x height / seat<br />

35<br />

sofa sofabed


Spectrum<br />

Afgebeeld: Spectrum Paperback<br />

Spectum Paperback (Studio Para<strong>de</strong>, 2009)<br />

Leverbaar in 60x120 cm of 60x60 cm.<br />

Spectum SZ 02 (Martin Visser, 1960)<br />

Spectum TE 06.7 (Martin Visser, 1960)<br />

diameter 130 cm<br />

- 104 -<br />

Spectum TZ salontafel (Spectrum)<br />

Spectum SE 06 (Martin Visser, 1960)<br />

Spectum SZ 03 (Martin Visser, 1968)


Spoinq, trendy met jouw ‘touch’<br />

Wie wij zijn? Wij zijn het meubelmerk waar<br />

ruimte gegeven wordt aan jouw<br />

persoonlijkheid. Ook wij weten namelijk<br />

precies wat we willen. Spoinq presenteert je<br />

een meubellijn die helemaal aansluit bij ie<strong>de</strong>rs<br />

persoonlijke wensen. Je woont en werkt<br />

tenslotte het liefst in een omgeving die bij je<br />

past. Die omgeving wordt bepaald door alles<br />

wat er staat en die goed voelt voor jou.<br />

Voor hem ligt dat weer an<strong>de</strong>rs dan voor haar.<br />

Daarom maakt Spoinq meubels die helemaal<br />

passen bij hem of haar, maar die ook in een<br />

zakelijke omgeving tot hun recht komen.<br />

Spoinq laat je op www.spoinq.nl zien hoe <strong>de</strong><br />

meubels gecombineerd kunnen wor<strong>de</strong>n<br />

binnen verschillen<strong>de</strong> stijlen. Spoinq maakt<br />

hoogwaardige industriële meubels met een<br />

eigen karakteristieke uitstraling. Allemaal<br />

ontworpen en geproduceerd in Ne<strong>de</strong>rland en<br />

dus snel leverbaar.<br />

- 105 -<br />

Afgebeeld: Spoinq stoelen


Spoinq stoel<br />

Design: Ruud-Jan Kokke<br />

- 106 -<br />

Spoinq is het Ne<strong>de</strong>rlandse meubelmerk waar je <strong>de</strong> ruimte krijg<br />

je eigen woonstijl te bepalen. Wij hanteren een concept<br />

waarbij echte <strong>de</strong>signmeubels, naar eigen ontwerp, zelf<br />

samengesteld kunnen wor<strong>de</strong>n. Stoel Spoinq is er in 2<br />

verschillen<strong>de</strong> ontwerpen on<strong>de</strong>rstel, maar kan naast staal ook<br />

gecombineerd wor<strong>de</strong>n met 3 kleuren eiken en een uitvoering<br />

in teak. De armleuningen zijn vervolgens ook in <strong>de</strong>ze kleuren<br />

hout verkrijgbaar<br />

Stoffen, kiezen wordt een dagtaak! Spoinq heeft een<br />

stofcollectie die uit maar liefst 16 soorten stof bestaat met in<br />

totaal 144 stoffen. Mooie motieven uit Zwe<strong>de</strong>n, maar ook een<br />

zachte vilt of een grover weefsel behoren tot <strong>de</strong> keuze.<br />

Zithoogte 48 cm - Breedte 44 cm - Diepte 42 cm - Totale<br />

hoogte 85,5 cm


Spoinq tafel<br />

Design: Ruud-Jan Kokke<br />

- 107 -<br />

Spoinq is het Ne<strong>de</strong>rlandse meubelmerk waar je <strong>de</strong> ruimte krijg<br />

je eigen woonstijl te bepalen. Wij hanteren een concept<br />

waarbij echte <strong>de</strong>signmeubels, naar eigen ontwerp, zelf<br />

samengesteld kunnen wor<strong>de</strong>n. Onze tafels zijn er in 2<br />

uitvoeringen, maar kunnen gecombineerd wor<strong>de</strong>n met diverse<br />

tafelbla<strong>de</strong>n.<br />

Bladmaten: 180 x 100 - 200 x 100 - 220 x 100 - 250 x 100<br />

Hoogte: 75 cm


Spoinq Casco Stoel<br />

Design: Gerard van <strong>de</strong>n Berg<br />

- 108 -<br />

Eetkamerstoel Casco van Gerard van <strong>de</strong>n Berg zorgt dat u zo<br />

lang mogelijk aan tafel wil blijven zitten. De rechte lijnen en <strong>de</strong><br />

comfortabele zit zorgen voor <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rsteuning die u van een<br />

eetkamerstoel verlangt. Het framewerk is gemaakt van<br />

robuust laswerk waar Spoinq bekend om staat. Verkrijgbaar in<br />

een naturel lak waarbij <strong>de</strong>ze ambacht meer tot uiting komt,<br />

maar ook in een zwarte matlak om het geheel een echte<br />

<strong>de</strong>signlook te geven.<br />

Eetkamerstoel Casco is verkrijgbaar in leer en stoffen<br />

coomera plain, facet, mecano, venice en tweed.<br />

Hoogte zitting 47 cm - Breedte 50,5 cm - Totale breedte 57<br />

cm - Totale diepte 57 cm - Totale hoogte 80,5 cm - Hoogte<br />

armleuningen 64,5 cm


Spoinq Casco Fauteuil<br />

Design: Gerard van <strong>de</strong>n Berg<br />

- 109 -<br />

Fauteuil Casco van Gerard van <strong>de</strong>n Berg kenmerkt zich door<br />

<strong>de</strong> strakke lijnen en rechte vormen, maar met een zeer<br />

comfortabele zit, verkrijgbaar in een zachte maar stoere<br />

leersoort, waarin lange avon<strong>de</strong>n doorgebracht kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n. Het framewerk is gemaakt van robuust laswerk waar<br />

Spoinq bekend om staat. Verkrijgbaar in een naturel lak<br />

waarbij <strong>de</strong>ze ambacht meer tot uiting komt, maar ook in een<br />

zwarte matlak om het geheel een echte <strong>de</strong>signlook te geven.<br />

Hoogte zitting 41,5 cm - Breedte 67,5 cm -Totale breedte<br />

69,5 cm - Totale diepte 83,5 cm - Totale hoogte 95,5 cm -<br />

Hoogte armleuningen - 58,5 cm


Niet groot maar correct, dat was altijd het principe van onze FSM-filosofie. Geen<br />

oriëntatie op trendy stromingen, maar wel vasthou<strong>de</strong>n aan het wezenlijke. Wij<br />

ontwikkelen zitmeubelen, die meer kunnen dan alleen maar goed uitzien. In bijna elk<br />

product steekt een kleine technische sensatie die, over <strong>de</strong> grenzen van het <strong>de</strong>sign<br />

heen, een bijdrage leveren tot het comfort. En hoewel wij bij <strong>de</strong> productie aan het<br />

beproef<strong>de</strong> vasthou<strong>de</strong>n, is <strong>de</strong> innovatie een van <strong>de</strong> doorslaggeven<strong>de</strong> krachten van ons<br />

succes. Innovatief zijn betekent voor ons een hoge bereidwilligheid om te leren en te<br />

veran<strong>de</strong>ren. Wij wachten niet op het succes, wij vormen het. Wij zijn fier door mooie<br />

en functionele meubels een bijdrage te leveren tot <strong>de</strong> levenskwaliteit van <strong>de</strong> mensen.<br />

- 110 -<br />

Afgebeeld: FSM Pavo


FSM Gabo<br />

- 111 -<br />

Gabo toont vele gezichten. Zowel <strong>de</strong> sle<strong>de</strong>stoel met het<br />

sobere stijlelement van het klassieke ron<strong>de</strong> buisprofiel als <strong>de</strong><br />

elegante fauteuil met het filigrane hoekige frame zijn geschikt<br />

als optimaal combineerbare, tijdloze bijzetstoelen. Maar ze<br />

kunnen meer, want dankzij een verborgen mechanisme<br />

ontplooit Gabo zich in bei<strong>de</strong> versies tot een volwaardige<br />

relaxfauteuil. De in hoogte verstelbare, uitklapbare<br />

hoofdsteun in combinatie met <strong>de</strong> traploos te verlagen<br />

opklaprug en <strong>de</strong> verbazingwekkend lange voetsteun maken<br />

pure ontspanning mogelijk. Met <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> werking<br />

van <strong>de</strong> variabele zitneiging biedt Gabo een voortreffelijk<br />

zitcomfort.<br />

Frame chair: width 65, <strong>de</strong>pth 80 -152, height 84 -119,<br />

seating height 45, seating <strong>de</strong>pth 47/102


FSM Stand Up<br />

- 112 -<br />

Een naam die je letterlijk mag nemen. Want indien nodig kan<br />

<strong>de</strong> comfortabele fauteuil elektrisch tot een zithoogte van 60<br />

cm verhoogd wor<strong>de</strong>n en vergemakkelijkt zo dui<strong>de</strong>lijk het<br />

opstaan. Ook <strong>de</strong> normale zithoogte kan tussen 43 en 52 cm<br />

individueel ingesteld wor<strong>de</strong>n. Daarnaast beschikt Stand Up<br />

over alle eigenschappen van een volwaardige relaxfauteuil.<br />

Voor een excellent comfort zorgt het 1,04 m lange voet<strong>de</strong>el<br />

dat in elke gewenste hoek vastgezet kan wor<strong>de</strong>n. Met twee<br />

verschillen<strong>de</strong> rughoogten vin<strong>de</strong>n zowel kleine alsook grote<br />

mensen optimale voorwaar<strong>de</strong>n voor een ontspannen zitten en<br />

liggen. De verstelelektronica is verkrijgbaar met accu of<br />

elektrische voeding.<br />

Width 76, <strong>de</strong>pth 89/153, height 99 -133, seating height 43 -<br />

52 - 60, seating <strong>de</strong>pth 54/104


FSM Pavo<br />

- 113 -<br />

Pavo heeft vele gezichten. Dan weer een elegante<br />

combinatiefauteuil, dan weer een comfortabele relaxfauteuil<br />

met opmerkelijke functionaliteit. De veelzijdigheid dankt Pavo<br />

aan het speciaal ontwikkel<strong>de</strong> mechaniek van FSM. Het in<br />

hoogte verstelbare, uitklapbare hoofdkussen en <strong>de</strong><br />

buitengewoon lange voetsteun zorgen voor optimaal comfort.<br />

De zittinghoekinstelling verhoogt dit comfort nog ver<strong>de</strong>r en<br />

zorgt samen met het draaibare on<strong>de</strong>rstel voor maximale<br />

flexibiliteit.<br />

Width 74, <strong>de</strong>pth 82 -147, height 76 -111


FSM Evolo<br />

- 114 -<br />

Deze relaxfauteuil overtuigt op alle fronten. Want <strong>de</strong> Evolo is<br />

leverbaar in twee afmetingen met ie<strong>de</strong>r een an<strong>de</strong>re zithoogte,<br />

zitdiepte en an<strong>de</strong>re hoogte van <strong>de</strong> rugleuning. Zo vin<strong>de</strong>n<br />

kleine en grote mensen <strong>de</strong> beste oplossing voor ontspannen<br />

zitten en liggen. Een doordacht mechaniek verlengt <strong>de</strong><br />

voetsteun in uitgestrekte toestand en biedt daardoor, in <strong>de</strong><br />

ware zin <strong>de</strong>s woords, optimaal comfort. De verstelelektronica<br />

wordt door een accu aangedreven. Evolo is leverbaar met en<br />

zon<strong>de</strong>r armleuningen.<br />

Width 79, (68 without armrest), <strong>de</strong>pth 94 -176, height 108<br />

Width 79, (68 without armrest), <strong>de</strong>pth 88 -170, height 100


- 115 -<br />

Van oudsher staat Culemborg en omgeving bekend<br />

als het centrum van <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

meubelindustrie. Reeds in <strong>de</strong> achttien<strong>de</strong> eeuw waren<br />

hier vele ambachtslie<strong>de</strong>n gevestigd die houten<br />

stoelen vervaardig<strong>de</strong>n. In 1791 wint ‘Vrouw van <strong>de</strong>r<br />

Stroom’ het gild voor haar zoon Jieles als<br />

‘stoelenmakers- en stoelendraaiersgezel’. Hiermee<br />

werd <strong>de</strong> basis gelegd voor meubelfabriek<br />

Gebroe<strong>de</strong>rs van <strong>de</strong>r Stroom, die van generatie op<br />

generatie werd voortgezet. In <strong>de</strong> twintigste eeuw<br />

maakte het familiebedrijf on<strong>de</strong>r leiding van Nicolaas<br />

van <strong>de</strong>r Stroom een stevige groei door. In 1923 was<br />

hij <strong>de</strong> eerste die elektriciteit in <strong>de</strong> Culemborgse<br />

meubelindustrie introduceer<strong>de</strong>. Rond diezelf<strong>de</strong><br />

perio<strong>de</strong> wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> stoelen voorzien van bekleding,<br />

wat een doorbraak beteken<strong>de</strong> op het gebied van<br />

zitcomfort. Inmid<strong>de</strong>ls mag Gebroe<strong>de</strong>rs van <strong>de</strong>r<br />

Stroom zich <strong>de</strong> oudste meubelfabriek van Ne<strong>de</strong>rland<br />

noemen.<br />

Het succes van <strong>de</strong> herintroductie van <strong>de</strong> Gispen<br />

Classics zorg<strong>de</strong> ervoor dat ook ontwerpen van<br />

an<strong>de</strong>re gerenommeer<strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse <strong>de</strong>signers uit<br />

<strong>de</strong> tijd van het mo<strong>de</strong>rnisme (on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />

Gebroe<strong>de</strong>rs De Wit, Paul Schuitema) opnieuw in<br />

productie zijn genomen. Deze <strong>de</strong>signklassiekers zijn<br />

net als <strong>de</strong> ontwerpen van Gispen on<strong>de</strong>rgebracht bij<br />

het merk Dutch Originals.<br />

Daarnaast hebben <strong>de</strong>signers als Wim Rietveld, Rob<br />

Eckhardt, Alexan<strong>de</strong>r Krikhaar en Jan <strong>de</strong>s Bouvrie <strong>de</strong><br />

collectie van Dutch Originals verrijkt met hun<br />

eigentijdse ontwerpen, met verwijzingen naar <strong>de</strong><br />

stalen buismeubelen van Gispen en zijn tijdgenoten.<br />

Terugkerend element in <strong>de</strong>ze ontwerpen is <strong>de</strong> nadruk<br />

op functionaliteit, elegantie en zitcomfort. De<br />

nieuwste ontwikkeling is <strong>de</strong> oprichting in 2012 van<br />

Gispen Today, een label dat on<strong>de</strong>r Dutch Originals<br />

valt. Talentvolle Ne<strong>de</strong>rlandse ontwerpers als Richard<br />

Hutten en Thijs Smeets geven een mo<strong>de</strong>rn vervolg op<br />

<strong>de</strong> ontwerptraditie van W.H. Gispen.<br />

Afgebeeld: Dutch Originals Gispen 412


Afgebeeld: Dutch Originals Gispen 412 GE<br />

Gispen 412 GE<br />

(Design W.H. Gispen 1948)<br />

Gispen 1022<br />

(Design W.H. Gispen)<br />

Gispen 201<br />

(Design W.H. Gispen 1931)<br />

Gispen Classics<br />

Als exponent van het mo<strong>de</strong>rnisme groei<strong>de</strong> W.H. Gispen<br />

uit tot een van Ne<strong>de</strong>rlands succesvolste industrieel<br />

ontwerpers. Ook he<strong>de</strong>ndaagse <strong>de</strong>signers prijzen <strong>de</strong><br />

ongeken<strong>de</strong> functionaliteit van <strong>de</strong> ontwerpen die Gispen<br />

in <strong>de</strong> jaren <strong>de</strong>rtig van <strong>de</strong> vorige eeuw aan zijn tekentafel<br />

ontwikkel<strong>de</strong>. Veel van zijn succesvolle ontwerpen zijn<br />

opgenomen in <strong>de</strong> collectie van Gispen Classics, en<br />

daardoor ook voor <strong>de</strong> he<strong>de</strong>ndaagse <strong>de</strong>signliefhebber<br />

bereikbaar. De ontwerpen vallen op door eenvoud in<br />

vorm gecombineerd met ongekend zitcomfort.<br />

- 116 -<br />

Gispen 412<br />

(Design W.H. Gispen 1934)<br />

Gispen 101<br />

(Design W.H. Gispen 1931)<br />

Gispen 33<br />

(Design W.H. Gispen)<br />

Gispen 1013 - 100 cm breed / 10 haken<br />

ook met 6 of 8 haken leverbaar<br />

(Design W.H. Gispen 1933)<br />

Gispen 1112 - 100 cm breed / 7 hangers<br />

ook met 5 hangers leverbaar<br />

(Design W.H. Gispen 1933)<br />

Gispen 515<br />

(Design W.H. Gispen 1932)<br />

Gispen 405<br />

(Design W.H. Gispen 1933)


Afgebeeld: Dutch Originals GT940<br />

Dutch Originals GT920<br />

Gispen Today<br />

On<strong>de</strong>r <strong>de</strong> titel Gispen Today introduceert Dutch<br />

Originals een collectie mo<strong>de</strong>rne ontwerpen die<br />

opvallen door hun ruimtelijkheid en elegantie. Gispen<br />

Today is een collectie he<strong>de</strong>ndaagse meubelen van<br />

Ne<strong>de</strong>rlandse topontwerpers, zoals Richard Hutten en<br />

Thijs Smeets. Zij zetten <strong>de</strong> rijke ontwerptraditie voort van<br />

W.H. Gispen, beroemd exponent van het mo<strong>de</strong>rnisme<br />

in Ne<strong>de</strong>rland. Dit resulteert in eigentijdse versies van<br />

mo<strong>de</strong>llen als <strong>de</strong> 412 en 101 (Hutten) en in een geheel<br />

nieuwe meubellijn geїnspireerd op <strong>de</strong> look en feel van<br />

<strong>de</strong> jaren <strong>de</strong>rtig (Smeets).<br />

- 117 -<br />

63 / 58*<br />

48 / 43*<br />

214 / B3<br />

186 / B2<br />

Dutch Originals GT940 & GT901<br />

Afmetingen tafel (200/240 l x 90 b x 75,6 h)<br />

79 / 74*<br />

14 / 9*<br />

* maat lage uitvoering<br />

Dutch Originals GT961<br />

Dutch Originals GT720<br />

(25 b x 59,5 h)<br />

Dutch Originals GT732<br />

(35 b x 59,5 h)<br />

Dutch Originals GT101<br />

Dutch Originals GT733<br />

(25 b x 45,5 h)<br />

Dutch Originals GT721<br />

(35 b x 59,5 h)<br />

Dutch Originals GT415<br />

(55 b x 50 h)


MOVANI is een eigentijds meubelmerk dat zich on<strong>de</strong>rscheidt door een uitsteken<strong>de</strong> kwaliteit,<br />

on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>nd <strong>de</strong>sign en eigenzinnige uniciteit met bovendien een vrien<strong>de</strong>lijke prijs. De MOVANI<br />

collectie is een bijzon<strong>de</strong>re selectie meubelen gemaakt door zeer gerenommeer<strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

meubelwinkels vanuit een generatielange schat aan ervaring. De MOVANI meubelen vervullen een<br />

eigen plaats te mid<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> beken<strong>de</strong> nationale en internationale topmerken. MOVANI staat voor<br />

beweging en is symbolisch voor <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rne mens die voortdurend in beweging is om nieuwe dingen<br />

te ont<strong>de</strong>kken en te beleven, waarbij het meubel ons juist dient te bewegen tot rust, ontspanning en<br />

reflectie. Tegelijk duidt MOVANI ook op <strong>de</strong> Italiaanse <strong>de</strong>sign - spirit die voortdurend het meubel wil<br />

heront<strong>de</strong>kken en opnieuw vormgeven zodat het past bij <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rne mens.<br />

- 118 -<br />

Afgebeeld: Gel<strong>de</strong>rland 7460 voor MOVANI


Sylvano<br />

- 119 -<br />

Deze fijne, ruime leefbank van topmerk Linteloo is exclusief<br />

ontworpen voor MOVANI. Met <strong>de</strong> Linteloo Sylvano zitbank<br />

haalt u dus iets speciaals in huis.<br />

Hoekbank Sylvano heeft hoekige, maar afgeron<strong>de</strong> vormen.<br />

Dit in combinatie met <strong>de</strong> grote zitkussens maakt <strong>de</strong> Linteloo<br />

Sylvano tot een gezellige leefbank. De ruime bank biedt plaats<br />

aan veel vrien<strong>de</strong>n en familie en is daarom een goe<strong>de</strong><br />

begelei<strong>de</strong>r voor knusse avon<strong>de</strong>n met elkaar. Bij dit mo<strong>de</strong>l<br />

heeft u <strong>de</strong> keuze uit diverse elementen en bekleding, zodat <strong>de</strong><br />

zitbank van topmerk Linteloo zich thuis voelt in ie<strong>de</strong>r interieur.<br />

Prijs Linteloo Sylvano zoals afgebeeld nu in <strong>de</strong> actie van €<br />

4.799,00 voor € 4.199,00!


MOVANI Waverly<br />

- 120 -<br />

Het mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong>sign en <strong>de</strong> verbazingwekken<strong>de</strong> combinaties<br />

van lengtelijnen en puurheid kenmerken <strong>de</strong> bank MOVANI<br />

Waverly. Deze bank maakt uit van een zeer groot progamma<br />

waardoor <strong>de</strong> bank in stappen van 20 cm te vergroten en te<br />

verkleinen is. Hiermee heeft u ontelbare keuzes in afmetingen<br />

en configureert u <strong>de</strong> bank die perfect in uw woonkamer past.<br />

Daarbij is <strong>de</strong> Waverly standaard uitgevoerd met verstelbare<br />

hoofdsteunen en kan <strong>de</strong> bank uitgebreid wor<strong>de</strong>n met talloze<br />

(uitschuif)mogelijkhe<strong>de</strong>n zowel manueel als elektrisch.<br />

- Verstelbare hoofdsteunen<br />

- Keuze in afmeting, per 20cm.<br />

- Diverse (hoek)opstellingen mogelijk.<br />

- Grote keuze uit configuraties/functies: Basic, Vario<br />

(electrisch, +/- 25cm), Terminal, Freechair, Longchair, Gli<strong>de</strong>r<br />

(manueel, +/- 30cm ), Smartchair, Chill.<br />

- Tweekleurig mogelijk (romp en kussens verschillend<br />

bekleed).<br />

- Kontrasteren<strong>de</strong> siernaad op aanvraag (zon<strong>de</strong>r meerprijs).<br />

- 3 verschillen<strong>de</strong> poten in 3 afwerkingen: Chroom, Wít of<br />

Taupe.<br />

Bank, 220 cm breed inclusief verstelbare hoofdsteunen, in stof<br />

vanaf € 1.570,- en in le<strong>de</strong>r vanaf € 2.314,-


MOVANI Politano<br />

- 121 -<br />

De MOVANI Politano is te verkrijgen in diverse opstellingen.<br />

Het luxe le<strong>de</strong>r RX is een mooi anilinie geverfd le<strong>de</strong>r die<br />

speciaal gelooid wordt om <strong>de</strong> natuurlijke structuur te<br />

behou<strong>de</strong>n. Hierdoor voelt het leer warm en natuurlijk aan.<br />

Opvallend aan <strong>de</strong> MOVANI Politano is <strong>de</strong> subtiele hoofdsteun<br />

achter het rugkussen voor extra steun. De MOVANI Poliltano<br />

is ook in diverse hoekopstellingen mogelijk.<br />

4-zitsbank (270 cm breed) in luxe aniline le<strong>de</strong>r voor € 3.259,-<br />

in praktisch le<strong>de</strong>r vanaf € 2.779,-<br />

99<br />

99<br />

270 230 211<br />

4 Z 3 Z 2 . 5 Z<br />

177 90<br />

2 Z F


MOVANI Borando<br />

- 122 -<br />

De kleurrijke MOVANI Borando (hoek)bank is een aanwinst<br />

voor ie<strong>de</strong>r interieur. Kies uit diverse frisse kleuren le<strong>de</strong>r voor <strong>de</strong><br />

MOVANI Borando. De MOVANI Borando kussens kunnen in<br />

een combinatie van stof en leer wor<strong>de</strong>n uitgevoerd zodat ze<br />

omkeerbaar zijn! De MOVANI Borando is in een groot aantal<br />

(hoek)combinaties uit te voeren.<br />

Complete hoekcombinatie in le<strong>de</strong>r (261 x 258 cm) van<br />

€ 4.498,- voor € 3.498,-


MOVANI<br />

Hoekbanken<br />

Afgebeeld: Dutch Originals Gispen 412 GE<br />

MOVANI Manhattan<br />

Bestaan<strong>de</strong> uit:<br />

- 2 x Element met arm (118x108x60)<br />

- 1 x Element zon<strong>de</strong>r arm (94x108x60)<br />

- 1 x Hoek<strong>de</strong>el (108x108x60)<br />

- 1 x Pouf (94x108x60 )<br />

Complete hoekbank van € 5.586,- als set<br />

in <strong>de</strong> aanbieding voor € 3.695,-<br />

MOVANI Brooklyn<br />

Bestaan<strong>de</strong> uit:<br />

- 1 x Element met arm (200x100x78)<br />

- 1 x Chaise longue (185x100x78)<br />

Complete hoekcombinatie van € 4.104,-<br />

in <strong>de</strong> aanbieding voor € 2.699,-<br />

- 123 -<br />

MOVANI Broadway<br />

Bestaan<strong>de</strong> uit:<br />

- 1 x Chaise longue (155x100x60)<br />

- 1 x Element met arm (155x100x60)<br />

- 1 x Element zon<strong>de</strong>r arm (155x100x60)<br />

- 1 x pouf (155x100x60)<br />

Complete hoekbank van € 5.087,- als set<br />

in <strong>de</strong> aanbieding voor € 3.395,-


MOVANI<br />

MOVANI Felino<br />

Leverbaar als:<br />

- 3 zits 242x95x72<br />

- 2,5 zits 202x95x72<br />

- 1 zits (Arm smal) 95x95x72<br />

- Poef smal (95x65) 95x65x4<br />

2-zitsbank MOVANI Felino in dik aniline plus<br />

le<strong>de</strong>r van € 2.049,- voor € 1.749,-<br />

MOVANI Class<br />

Leverbaar als:<br />

- 3,5 zitsbank 244x80x95x58ZDx46ZH<br />

- 3 zitsbank 224x80x95x58ZDx46ZH<br />

- 2,5 zitsbank 204x80x95x58ZDx46ZH<br />

2,5-zitsbank MOVANI Class in stof van<br />

€ 1.549,- voor € 1.179,-<br />

- 124 -<br />

MOVANI Bonne<br />

Leverbaar als:<br />

- 3 zits 242x95x72<br />

- 2,5 zits 202x95x72<br />

- 1 zits (Arm smal) 95x95x72<br />

- Poef smal (95x65) 95x65x4<br />

2,5-zitsbank MOVANI Bonne in le<strong>de</strong>r van € 1.999,-<br />

voor € 1.599,-<br />

MOVANI Valley<br />

De MOVANI Valley is een Compacte relaxfauteuil,<br />

manueel verstelbaar of elektrisch, maar altijd elegant.<br />

MOVANI Valley relaxfauteuil vanaf € 1.241,-<br />

(manueel verstelbaar) en € 1.814,- (elektrisch<br />

verstelbaar)


- 125 -<br />

De relaxmeubelen van La-Z-Boy zijn al sinds 1927 een waar<br />

begrip. Niet alleen in <strong>de</strong> Verenig<strong>de</strong> Staten, maar nu ook in<br />

Ne<strong>de</strong>rland!De fauteuils zijn vervaardigd van eersteklas<br />

materialen. Zo zijn <strong>de</strong> kussens van hoogwaardig comfortabel<br />

polyurethaanschuim. De gebruikte stof- en le<strong>de</strong>rsoorsten zijn<br />

uitvoerig getest op slijtvastheid.Daarnaast hebben <strong>de</strong> fauteuils<br />

het gepatenteer<strong>de</strong> Unibody® Frame waardoor <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>llen<br />

een extra lange levensduur hebben.Om het echte zitcomfort<br />

van een echte La-Z-Boy fauteuil te ervaren nodigen wij u<br />

graag uit in een originel La-Z-Boy.<br />

De La-Z-Boy relaxfauteuils zijn exclusief voor MOVANI en uit<br />

voorraad leverbaar bij <strong>de</strong> <strong>Donjon</strong>. Vraag naar <strong>de</strong> actuele<br />

voorraadstand.<br />

La-Z-Boy in stof vanaf € 699,- in leer vanaf € 899,-


MOVANI Granada<br />

- 126 -<br />

Een jong <strong>de</strong>sign maakt eetkamerstoel Granada (met<br />

armleunin) uit <strong>de</strong> MOVANI collectie tot <strong>de</strong> perfecte<br />

eetkamerstoel voor in keuken of eetkamer. De zitting is<br />

comfortabel gevormd en het RVS on<strong>de</strong>rstel staat stevig op <strong>de</strong><br />

grond. Eetkamerstoel MOVANI Granada is ook mogelijk<br />

zon<strong>de</strong>r armen (MOVANI Alice), als freischwinger (MOVANI<br />

Swing) en als eetkamerbank. Dit mo<strong>de</strong>l is verkrijgbaar in<br />

diverse kleuren le<strong>de</strong>r. Maak uw eetmoment extra speels door<br />

<strong>de</strong> armstoel te combineren met <strong>de</strong> bijpassen<strong>de</strong> eetkamerbank<br />

Granada.<br />

De MOVANI Granada (mer armen) eetkamerstoel op wielen<br />

is in le<strong>de</strong>r Toledo (zwart of rood) in <strong>de</strong> actie van € 399,- voor<br />

€ 299,-<br />

Alice<br />

Granada eetkamerbank<br />

Granada Swing


MOVANI Oscar<br />

- 127 -<br />

Deze frisse en kleurrijke eetkamerstoel MOVANI Oscar is een<br />

allemansvriend. Deze eetkamerstoel past in ie<strong>de</strong>r interieur. De<br />

MOVANI eetkamerstoel Oscar heeft een goed zitcomfort<br />

waardoor lekker lang natafelen een genot is. De kleurrijke<br />

vilten stof (verkrijgbaar in 6 kleuren) gecombineerd met een<br />

stijlvolle chromen poot maakt <strong>de</strong>ze eetkamerstoel een<br />

<strong>de</strong>signicoon.<br />

MOVANI Oscar eetkamerstoel uit voorraad leverbaar in<br />

verschillen<strong>de</strong> kleuren voor € 199,-. Nu in <strong>de</strong> actie: bij afname<br />

van 4 stoelen voor € 129,- per stoel en bij afname van 6<br />

stoelen voor € 119,- per stoel.


MOVANI Ferentino<br />

- 128 -<br />

De wandcombinaties MOVANI Ferentino zijn <strong>de</strong> perfecte<br />

oplossing voor <strong>de</strong> mens van nu. Door <strong>de</strong> veelzijdigheid zijn<br />

<strong>de</strong>ze combinaties in ie<strong>de</strong>re omgeving toepasbaar. Of het nou<br />

voor een compact stadsappartement is of voor een riante<br />

bosvilla. De MOVANI Ferentino tv meubels en kasten passen<br />

overal. We laten hier een aantal voorbeeldcombinaties zien<br />

maar er zijn natuurlijk nog tal van mogelijkhe<strong>de</strong>n. Ook op het<br />

gebied van kleuren kunnen we bijvoorbeeld kiezen uit meer<br />

dan 20 kleuren! Let op, dit programma betreft zelfmontage.


MOVANI Aslan<br />

- 129 -<br />

MOVANI Aslan is een compleet woonprogramma met<br />

tv-meubels, wandmeubels, dressoirs, highboards, salontafels<br />

en eetkamertafels.


premium home collection<br />

- 130 -<br />

Afgebeeld: Reluxury


Reluxury<br />

Design: Kurt Beier<br />

premium home collection<br />

- 131 -<br />

In <strong>de</strong> bank zitten en niet op <strong>de</strong> bank - <strong>de</strong> (hoek)bank Reluxury<br />

vraagt om ontspanning en nodigt uit om uren te ontspannen<br />

in <strong>de</strong> woonkamer. Dit <strong>de</strong>sign van <strong>de</strong> topontwerper Kurt Beier<br />

heeft een comfortabele look doordat hij super zacht is, een<br />

compacte vorm heeft en een mooie casual bekleding. De<br />

bank Reluxury heeft verstelbare armleuningen en<br />

hoofdsteunen en daarnaast kan <strong>de</strong>ze bank uitgevoerd wor<strong>de</strong>n<br />

met een elektrische tv-stoel-functie waardoor <strong>de</strong> rugleuning<br />

naar achter gaat en <strong>de</strong> voetensteun naar voren komt. Deze<br />

kunnen<strong>de</strong>ze afzon<strong>de</strong>rlijk wor<strong>de</strong>n bewogen door een twee<strong>de</strong><br />

motor. De bank is in diverse (hoek)opstellingen te verkrijgen.<br />

3-zits 2,5-zits 2-zits Fauteuil<br />

304 x 106 233 x 106<br />

152<br />

H min. 92<br />

H max.100<br />

212 192 172 92<br />

168 x 304<br />

ca. 21cm ca. 34cm<br />

H min. 89<br />

H max. 97<br />

D min. 106<br />

D max. 146<br />

ZD min. 56<br />

ZD max. 90<br />

ZH 46


Straight<br />

premium home collection<br />

- 132 -<br />

Compacte, evenwichtige vormen en een ontwerp dat<br />

nagenoeg in elke woonkamer past. De compacte arm- en<br />

rugleuningen lopen rondom <strong>de</strong> strakke bank. De Straight is<br />

als losstaan<strong>de</strong> bank verkrijgbaar of maak je eigen<br />

hoekcombinatie met het groot aantal mogelijkhe<strong>de</strong>n. Met<br />

losse kussens kan een variabele zitdiepte gecreëerd wor<strong>de</strong>n.<br />

Daarnaast zien er normale of extra diepe zitelementen<br />

verkrijgbaar.<br />

C<br />

234<br />

E<br />

204<br />

Voorbeeldcombinaties:<br />

EL - IR PL - QE - I2<br />

264 x 204 356 x 204<br />

B<br />

174<br />

H 76<br />

D 84/101<br />

ZD 57/71<br />

ZH 44<br />

I3 - C8<br />

223 x 306


Belluno<br />

premium home collection<br />

- 133 -<br />

De Belluno is een verfijn<strong>de</strong> Italiaanse bank met subtiele doch<br />

elegante <strong>de</strong>tails. Zo rust <strong>de</strong> bank op glanzend chromen poten<br />

en is <strong>de</strong> bank uit te voeren met een contrasteren<strong>de</strong> stiknaad.<br />

De Belluno is als 2- of 3-zitsbank te leveren. De heerlijk<br />

comfortabele zit van <strong>de</strong> Belluno nodigt u uit om <strong>de</strong> hele avond<br />

plaats te nemen en te genieten.<br />

2-zitsbank Belluno in le<strong>de</strong>r vanaf € 1.495,-<br />

3-zitsbank Belluno in le<strong>de</strong>r vanaf € 1.695,


Loka<br />

3-zitsbank in stof vanaf € 1.195,-.<br />

In ro<strong>de</strong> stof (zoals afgebeeld) uit voorraad<br />

leverbaar - zolang <strong>de</strong> voorraad strekt.<br />

94 cm<br />

94 cm<br />

223 cm<br />

243 cm 218 cm 193 cm<br />

Eldi<br />

Hoekcombinatie in stof vanaf € 1.995,-<br />

289 cm<br />

289 cm<br />

1ELTC<br />

94 cm<br />

3 S 2 . 5 S<br />

2 S<br />

136 cm 104 cm<br />

90 cm<br />

1.5AC A C<br />

2.5ER<br />

premium home collection<br />

2.5 EL<br />

94 cm<br />

1ERTC<br />

223 cm<br />

€ 1.195,-<br />

€ 1.995,-<br />

- 134 -<br />

Anne<br />

Freischwinger in ribstof uit voorraad leverbaar<br />

in zwart, terracotta, blauw, havanna, roest en prune<br />

van € 129,- voor € 75,-<br />

€ 75,-


Bree’s New<br />

World<br />

Afgebeeld: Twinset bijzettafels<br />

Sunny Fauteuil<br />

Breed 49,5 cm<br />

Diep 59 cm<br />

Hoog 91 cm<br />

Arml 68 cm<br />

Twinset bijzettafelset rond<br />

Ron<strong>de</strong> uitvoering Ø 55 en 45 cm<br />

Vierkante uitvoering 55 en 45 cm breed<br />

- 135 -<br />

Lunette eetkamerstoel<br />

Breed 61 cm<br />

Diep 68 cm<br />

Hoog 88 cm<br />

Arml 66 cm<br />

Luna eetkamerstoel<br />

Breed 48 cm<br />

Diep 59 cm<br />

Hoog 91 cm<br />

Twiggy eetkamertafel<br />

Exclusief bij <strong>de</strong> <strong>Donjon</strong> ook als<br />

ron<strong>de</strong> uitvoering te verkrijgen.<br />

Lang 210 cm<br />

Breed 100 cm<br />

Hoog 74 cm<br />

Indien rond Ø 130 cm


Volo is een uitgesproken nieuwe bena<strong>de</strong>ring van<br />

<strong>de</strong> relaxfauteuil. Door <strong>de</strong> inventieve techniek<br />

neemt <strong>de</strong> fauteuil een beschei<strong>de</strong>n ruimte in<br />

binnen uw interieur. Deze technologie zorgt<br />

naast <strong>de</strong> superieure functionaliteit ook voor een<br />

mooi <strong>de</strong>sign. Na jarenlang ontwikkeling maakt<br />

<strong>de</strong> Volo het mogelijk <strong>de</strong> voeton<strong>de</strong>rsteuning<br />

volledig weg te laten draaien on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> fauteuil,<br />

waardoor <strong>de</strong> fauteuil een beeld van fragiliteit<br />

geeft.<br />

Artic Volo relaxfauteuil Liv relaxfauteuil Diamond eetkamerfauteuil (Design Frans Schrofer)<br />

Rug verstelbaar d.m.v. gasveer<br />

- 136 -<br />

Star Volo relaxfauteuil Rice Volo relaxfauteuil


ST’UP: De Sta-op-stoel<br />

ST 2015<br />

ST 3015<br />

ST 4015<br />

ST 2025<br />

ST 3025<br />

ST 4025<br />

ST 2035<br />

ST 3035<br />

ST 4035<br />

- 137 -<br />

ST 2045<br />

ST 3045<br />

ST 4045<br />

Klassieke fauteuil met een 1-motorig, 2-motorig of 4-motorig<br />

relaxsysteem. Deze systemen bedienen <strong>de</strong> voetklep, rug,<br />

sta-ophulp en kantelfunctie. Bij het 1-motorig systeem komt<br />

eerst <strong>de</strong> voetklep tevoorschijn. Indien <strong>de</strong>ze volledig is<br />

uitgeklapt, gaat <strong>de</strong> rug achterover totdat een volledige<br />

relaxpositie is bereikt. Bij het 2-motorig systeem zijn voetklep<br />

en rug onafhankelijk van elkaar te bedienen. Bij het 4-motorig<br />

relaxsysteem is nog een kantelfunctie toegevoegd. Het<br />

bovenste <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> rugleuning, waar het hoofd tegen rust,<br />

kan van voor naar achter wor<strong>de</strong>n versteld (topswing)<br />

waardoor het hoofd in elke positie aangenaam wordt<br />

on<strong>de</strong>rsteund.


- 138 -<br />

Bij GELUKKIG maken we alleen meubels die onze vrien<strong>de</strong>n en wij zelf ook<br />

zou<strong>de</strong>n willen kopen. Wij en onze vrien<strong>de</strong>n, dat zijn mensen zoals jij. Mensen<br />

die dromen van een lekkere plofbank, een royale poef die ook mooi staat<br />

naast het dressoir uit oma's erfenis of <strong>de</strong> vintage <strong>de</strong>signlamp. En van<br />

kleurrijke kussens en bijzettafels die het huis opvrolijken. Omdat het leven al<br />

ingewikkeld genoeg is, maken we je het kiezen en combineren gemakkelijk.<br />

Bij ons geen hon<strong>de</strong>rd verschillen<strong>de</strong> banken, maar een overzichtelijk aantal<br />

goe<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>llen, die altijd passen bij wat je al aan moois in huis hebt.<br />

Accessoires hebben we in overvloed, helemaal afgestemd op elkaar en <strong>de</strong><br />

meubels. Kies ze naar je eigen gevoel en smaak - zo ontstaat vanzelf jouw<br />

hoogst persoonlijke mix. Geen woonkamer wordt hetzelf<strong>de</strong> met GELUKKIG.<br />

Afgebeeld: Gelukkig Kust


Gelukkig Rif<br />

- 139 -<br />

Rif is een heerlijk riante familiebank, strak van uiterlijk en toch<br />

super comfortabel van karakter. De stoere stikna<strong>de</strong>n lijken met<br />

<strong>de</strong> hand getekend te zijn, waardoor Rif ondanks zijn<br />

geometrische lijnenpatroon losjes en vrien<strong>de</strong>lijk oogt. Met <strong>de</strong><br />

verschillen<strong>de</strong> varianten kun je ein<strong>de</strong>loos veel opstellingen<br />

maken, helemaal zoals jij het wilt. En voor <strong>de</strong> poten kan je<br />

kiezen tussen zwart of wit gebeitst eiken. Het geheim van <strong>de</strong><br />

bank zit hem in het speciaal gevorm<strong>de</strong> zitkussen.<br />

Leverbaar als:<br />

2,5-zits bank 210x104x72 - 3-zits bank 240x104x72 -<br />

2,5-zits 1-arm 192x104x72 - 3-zits 1-arm 222x104x72 -<br />

dormeuse 102x244x72 - XL chaise longue 119x167x72 -<br />

fauteuil 114x101x70 - poef 88x65x43


Meubelen zijn meer dan alleen een gebruiksvoorwerp. Ze weerspiegelen een persoonlijkheid - niet alleen die van <strong>de</strong> fabrikant, maar ook die van <strong>de</strong> klant. hülsta-meubelen<br />

zijn een statement voor kwaliteit - "ma<strong>de</strong> in Germany". Want onze meubelen wor<strong>de</strong>n uitsluitend in Duitsland gemaakt. En wel voor klanten over <strong>de</strong> hele wereld. Van belang<br />

is: <strong>de</strong> vormgeving moet tijdloos zijn en moet als bijzon<strong>de</strong>r fraai beschouwd wor<strong>de</strong>n - mensen moeten hun thuis inspirerend vin<strong>de</strong>n. Want, mo<strong>de</strong> vergaat, wat blijft is kwalitatief<br />

hoogwaardige verwerking. Ook onze productie wordt geleid door <strong>de</strong>ze pretentie. Dat begint al bij <strong>de</strong> keus van <strong>de</strong> grondstoffen en gaat zelfs ver<strong>de</strong>r dan onze eersteklas<br />

service.<br />

Afgebeeld: Hülsta Mega Design<br />

- 140 -


Hülsta Mega Design<br />

- 141 -<br />

Het MEGA-DESIGN -wandmeubel-, boekenkast- en<br />

bibliotheeksysteem laat nauwelijks nog iets te wensen over:<br />

van een op <strong>de</strong> centimeter precies on<strong>de</strong>r een schuin plafond<br />

passen<strong>de</strong> boekentoren en complete wandmeubelen tot<br />

ruimte<strong>de</strong>lers. Variaties in hout en lak en <strong>de</strong> lijnvoering geven<br />

uw vertrekken een strak en mo<strong>de</strong>rn aanzien. Maak optimaal<br />

gebruik van <strong>de</strong> MEGA-DESIGN-interieurmogelijkhe<strong>de</strong>n, die<br />

er allemaal zijn.


Hülsta Neo<br />

- 142 -<br />

Onze wooncultuur is samen met onze levensstijl veran<strong>de</strong>rd –<br />

ons thuis geeft uitdrukking aan onze eigen individualiteit.<br />

NEO past zich makkelijk aan velerlei wensen aan. Het ziet er<br />

niet alleen fabelachtig uit, maar klinkt ook zo. In het<br />

mediapaneel zorgt <strong>de</strong> hoogwaardige Sound Kit een<br />

intelligente bediening en bluetooth-ontvangst. Twee<br />

luidsprekers met sterke hoge, mid<strong>de</strong>n en lage tonen maken<br />

van uw woonkamer een<br />

concertzaal.


Hülsta Lilac<br />

- 143 -<br />

Elegant ontmoet briljant. Door het combineren van zorgvuldig<br />

geselecteer<strong>de</strong> meubels creëert u een onnavolgbare<br />

ambiance. Levendige, hoogglanzen<strong>de</strong> lakoppervlakken en<br />

e<strong>de</strong>l notenhout - LILAC is nu al in potentie een<br />

<strong>de</strong>signklassieker. De strakke, vormgeving van LILAC spreekt<br />

voor zich, ook in úw woonkamer.


Hülsta Mento<br />

- 144 -<br />

MENTO is een mo<strong>de</strong>rn woonprogramma met talloze<br />

combinatiemogelijkhe<strong>de</strong>n bij oppervlakken en<br />

frontin<strong>de</strong>lingen. Individuele rasterin<strong>de</strong>lingen van <strong>de</strong><br />

wandpanelen wor<strong>de</strong>n gecombineerd met fronten, die door<br />

een horizontaal verlopen<strong>de</strong> reliëfschaving <strong>de</strong> nerfrichting van<br />

het hout accentueert en het voelbaar maakt.


Hülsta Simia<br />

- 145 -<br />

SIMIA is een mo<strong>de</strong>rn woonprogramma dat door <strong>de</strong><br />

combinatie van natuurlijke houten elementen en matte lak<br />

een heel bijzon<strong>de</strong>re uitstraling heeft. Een ambachtelijk<br />

vervaardig<strong>de</strong>, vlakke greeplijst van kernnoten of<br />

structuuressen accentueert over <strong>de</strong> gehele breedte elk element<br />

en creëert hiermee een stijlvolle horizontale lijnvoering.De<br />

materiaalmix wordt gecompleteerd met glasvlakken van licht<br />

getint glas of van het zwart gekleur<strong>de</strong> BlackMagic-glas, dat<br />

door <strong>de</strong> verlichting in <strong>de</strong> elementen transparant wordt en<br />

objecten zichtbaar maakt.


Hülsta Encado<br />

- 146 -<br />

Mensen die naar eigen maatstaven leven, sluiten bij het<br />

wonen geen compromissen. Huis en inrichting passen zich fl<br />

exibel aan hun wensen aan. Voor <strong>de</strong>ze mensen hebben wij<br />

ENCADO II ontworpen. ENCADO II is een mo<strong>de</strong>rn-klassiek<br />

systeemprogramma in tijdloos <strong>de</strong>sign. Elegante rechtlijnigheid<br />

gecombineerd met vloeien<strong>de</strong> overgangen. Een 64 mm sterke<br />

af<strong>de</strong>kplaat rondt het meubel perfect af. ENCADO II biedt tal<br />

van solitaire en functionele meubels, maar is ook geschikt<br />

voor individuele interieuruitbreiding.


Hülsta Tameta<br />

- 147 -<br />

De vele planningsmogelijkhe<strong>de</strong>n zijn kenmerkend voor<br />

TAMETA. Nu biedt het nog meer: binnen één type<br />

verschillen<strong>de</strong> oppervlakkenvarianten mixen? Geen probleem!<br />

Hout-, lak- en glasfronten combineren? Natuurlijk! Zwart, wit<br />

of zand als gelakt glas en daarbij wit of zand als lak inzetten?<br />

Ook nog glasuitsparingen voor fronten inplannen? Dat is<br />

allemaal mogelijk en het staat echt goed!


Het Duitse merk Spectral® is in Europa één van <strong>de</strong> meest succesvolle<br />

specialisten op het gebied van functioneel <strong>de</strong>sign en esthetisch veeleisen<strong>de</strong><br />

audio en tv meubels. On<strong>de</strong>r het motto ʻSpectral maakt techniek onzichtbaarʼ<br />

ontwikkelt, produceert en verkoopt het bedrijf unieke en kwalitatief<br />

hoogwaardige oplossingen voor <strong>de</strong> discrete integratie van <strong>de</strong><br />

consumentenelektronica.<br />

Het bedrijf werd in 1994 door <strong>de</strong> drie broers Frank, Heiko en Markus Krämer<br />

opgericht.<br />

- 148 -<br />

Afgebeeld: Spectral Cocoon


Spectral Brick<br />

- 149 -<br />

Een zwevend TV meubel maar geen mogelijkheid om op te<br />

hangen aan <strong>de</strong> muur? Met <strong>de</strong> optionele rvs sokkel voor <strong>de</strong><br />

Brick is het mogelijk om toch een zwevend effect te verkijgen.<br />

De hoogglans gepolijste rvs sokkel laat <strong>de</strong> vloer doorlopen in<br />

<strong>de</strong> sokkel van het TV meubel door het spiegelen<strong>de</strong> effect.<br />

Een nieuwe platte televisie met een geweldig beeld, maar een<br />

dramatisch slecht geluid. Dan maar een<br />

homecinema-systeem aanschaffen met daarbij zichtbare<br />

speakers, een subwoofer en een wirwar aan kabels. Of een<br />

Brick TV meubel met een soundsysteem van Spectral, zon<strong>de</strong>r<br />

zichtbare techniek waarbij <strong>de</strong> speakers verdwjinen achter een<br />

paneel met speakerdoek in <strong>de</strong> sokkel!<br />

Brick is leverbaar in drie breedtes (120, 150 en 200 cm) in<br />

verschillen<strong>de</strong> samenstellingen. Hieron<strong>de</strong>r zijn twee<br />

voorbeeldcombinaties weergegeven van 120 cm breed.<br />

BR1200 BR1201<br />

576<br />

576<br />

800<br />

1201<br />

576<br />

7<br />

9<br />

1<br />

7<br />

4<br />

1<br />

7<br />

4<br />

1<br />

0<br />

3<br />

2<br />

0<br />

2<br />

1<br />

120 180<br />

180<br />

576<br />

500<br />

800 405<br />

1201<br />

525<br />

90<br />

-<br />

154<br />

355<br />

171<br />

-<br />

107<br />

BR1202 BR1203<br />

500<br />

405<br />

525<br />

0<br />

1<br />

5<br />

576<br />

800<br />

1201<br />

576<br />

800<br />

1201<br />

576<br />

576<br />

267<br />

300<br />

7<br />

4<br />

1<br />

7<br />

9<br />

1<br />

0<br />

2<br />

1<br />

120 230<br />

180<br />

500<br />

405<br />

525<br />

500<br />

405<br />

525<br />

5<br />

2<br />

4<br />

0<br />

6<br />

5


Spectral Catena<br />

- 150 -<br />

De Catena TV wandmeubels van Spectral geven <strong>de</strong> naam TV<br />

wandkast een nieuw begrip. Oplossingen die dankzij Catena<br />

TV kijken een geheel nieuwe dimentie geven. Subliem<br />

uitgedachte ontwerpen maken dat <strong>de</strong> wandmeubels van<br />

Catena uniek zijn, helemaal met <strong>de</strong> geïntegreer<strong>de</strong><br />

homecinema soundsystemen voor een totaalbeleving die zijn<br />

weerga niet kent.<br />

Een soundbeleving zon<strong>de</strong>r een wirwar aan kabels, subwoofer<br />

en speakers? Catena biedt <strong>de</strong> oplossing dankzij <strong>de</strong> integratie<br />

van een compleet homecinema systeem. Nog nooit was een<br />

producent van TV wandmeubels in staat geweest om een<br />

totaaloplossing te bie<strong>de</strong>n, passend tot een geheel. De enige<br />

manier om u te overtuigen is door het zelf te ervaren.


Spectral Cocoon<br />

- 151 -<br />

Stijlvol wonen en het beste enterainment laten samenkomen -<br />

met Cocoon, het exclusieve TV meubel van Spectral<br />

ontworpen meest <strong>de</strong> meest innovatieve oplossingen van dit<br />

moment. Het eerste TV meubel geschikt voor het integreren<br />

van <strong>de</strong> iPad®, iPhone® en iPod®.<br />

Een nieuwe standaard in vormgeving van TV meubels is<br />

Cocoon. Dankzij <strong>de</strong> losse elementen is het mogelijk om elk<br />

Cocoon TV meubel modulair samen te stellen. Simpel en<br />

eenvoudig maar hierdoor komt het echte TV meubel <strong>de</strong>sign<br />

naar voren, een absoluut voorbeeld van geslaag<strong>de</strong> integratie.<br />

Geen zin meer in een wirwar van kabels, in het zicht staan<strong>de</strong><br />

luidsprekers een subwoofer en centerspeaker? Met het BRA1<br />

homecinema-systeem van Spectral volledig geïntegreerd in<br />

het Cocoon TV meubel is dit vanaf nu verle<strong>de</strong>n tijd. Een<br />

volwaardig 2.1 soundsysteem voor een ultieme<br />

soundbeleving.<br />

Weergegeven zijn <strong>de</strong> twee basiselementen waar zeer veel<br />

combinaties mee samen te stellen zijn. Deze elementen zijn<br />

tevens uit te voeren als techniekelement met stof bespannen.<br />

100<br />

-<br />

196<br />

212<br />

-<br />

116<br />

658<br />

100<br />

-<br />

196<br />

212<br />

-<br />

116<br />

625<br />

625 625<br />

1300<br />

510<br />

540<br />

318<br />

455


Spectral Scala<br />

- 152 -<br />

Met Scala van Spectral haalt u een mooi en allesomvattend<br />

lowboard tv meubel in huis. Een mooi <strong>de</strong>sign en<br />

allesomvattend dankzij <strong>de</strong> vele slimme oplossingen van<br />

Spectral. Van draaibare TV-adapter tot een gadget als een<br />

iPhone® dock, of een volledig onzichtbaar<br />

homecinema-systeem. Scala van Spectral heeft alles in huis.<br />

Weergegeven zijn twee basiselementen waar zeer veel<br />

(hangen<strong>de</strong>) combinaties mee samen te stellen zijn. Deze<br />

elementen zijn tevens uit te voeren als techniekelement met<br />

stof bespannen.<br />

143<br />

–<br />

79<br />

119<br />

–<br />

183<br />

143<br />

–<br />

79<br />

119<br />

–<br />

183<br />

526 526<br />

1100<br />

1642<br />

Scala SC1100<br />

Scala SC1650<br />

441<br />

482<br />

526 526 526<br />

441<br />

268<br />

380<br />

482<br />

268<br />

380


Eenvoud, tijdloosheid, kwaliteit en ambacht zijn al ruim hon<strong>de</strong>rd jaar<br />

kernbegrippen van Pastoe. Wij maken sinds onze oprichting in 1913<br />

vooruitstreven<strong>de</strong> eigentijdse meubels met aandacht voor traditionele en<br />

ambachtelijke kwaliteit. Of het nu gaat om kastprogramma's, zitelementen of<br />

tafels.<br />

Pastoe investeert in vernieuwing en ontwerp: om u meubels te brengen die<br />

verrassend actueel zijn en dat ook blijven. Esthetisch duurzaam en kwalitatief<br />

hoogstaand zijn begrippen waarin bij Pastoe veel tijd wordt besteed: door<br />

onze meubelmakers met veel zorg en kennis en door onze ontwerpers met veel<br />

overgave en passie.<br />

Afgebeeld: Berkensersie, U+N serie, ontwerp Cees Braakman (rechts). Vision Elements (links), ontwerp Pierre Mazaraic en Karel Boonzaaijer<br />

- 153 -


Pastoe A’dammer<br />

Design: Aldo van <strong>de</strong>n Nieuwelaar (1978)<br />

- 154 -<br />

A’dammer is een uitgesproken voorbeeld van een meubels als<br />

object. Het kenmerk van A’dammer is <strong>de</strong> geribbel<strong>de</strong> <strong>de</strong>ur die<br />

naar boven kan wor<strong>de</strong>n geschoven waarbij <strong>de</strong>ze verdwijnt in<br />

<strong>de</strong> achterkant van <strong>de</strong> kast. De ribbels van dit rolluik bie<strong>de</strong>n<br />

een greep op elke willekeurige hoogte. De eigenzinnige<br />

uitstraling van <strong>de</strong> staan<strong>de</strong> kast wordt versterkt door <strong>de</strong> ron<strong>de</strong><br />

bovenkant. A’dammer is een <strong>de</strong>signicoon en een van <strong>de</strong><br />

meest verkochte Ne<strong>de</strong>rlandse meubels ooit.<br />

Exclusief uit voorraad leverbaar!<br />

Pastoe A’dammer dressoir<br />

(194 BR, 55 H, 37 D)


Pastoe l-serie<br />

Design: Studio Pastoe (1979)<br />

- 155 -<br />

Een lijst, dat is feitelijk <strong>de</strong> kern van L-serie. Met <strong>de</strong><br />

kenmerken<strong>de</strong> kap en plint als lijst kan <strong>de</strong> kast wor<strong>de</strong>n<br />

inge<strong>de</strong>eld met verschillen<strong>de</strong> interieurs. De frontver<strong>de</strong>ling van<br />

<strong>de</strong> kast kent een verhouding van 1/3 - 2/3, hetgeen in een<br />

harmonieus en altijd boeiend aanzicht resulteert. L-serie biedt<br />

een ongeken<strong>de</strong> vrijheid door <strong>de</strong> flexibele hoogte en<br />

in<strong>de</strong>lingen. Het resultaat kan zowel een open als gesloten<br />

raster zijn.


Pastoe Pure<br />

Design: Studio Pastoe (2009)<br />

- 156 -<br />

Een strakke geometrie en een ragfijne afwerking zijn <strong>de</strong><br />

opvallendste kenmerken van dit ingetogen kastsysteem. De<br />

naam lag vervolgens voor <strong>de</strong> hand: Pure. De hel<strong>de</strong>re vorm<br />

wordt benadrukt door <strong>de</strong> dunne af<strong>de</strong>kbla<strong>de</strong>n. Pure biedt<br />

ongeken<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n om te variëren. Er is keuze uit een<br />

staand of hangend mo<strong>de</strong>l.Fronten zijn zowel met als zon<strong>de</strong>r<br />

greep te verkrijgen. De grepen zijn te verkrijgen in twee<br />

breedtes. De staan<strong>de</strong> kast wordt geleverd met een sober<br />

on<strong>de</strong>rstel. Dit verfijn<strong>de</strong> frame kan <strong>de</strong> kleur van <strong>de</strong> kast krijgen<br />

of zilvergrijs gelakt of in RVS.


Pastoe SM05<br />

Design: Cees Braakman (1958)<br />

- 157 -<br />

De Ne<strong>de</strong>rlandse Cees Braakman (1917-1995) heeft veel voor<br />

Pastoe betekend. Hij was van 1945 -1978 hoofd van het<br />

Pastoe-ontwerpteam en ontwikkel<strong>de</strong> <strong>de</strong> eerste mo<strong>de</strong>rne<br />

meubellijn. Bovendien zorg<strong>de</strong> hij voor een dui<strong>de</strong>lijke<br />

coherente collectie meubelen die gezien wer<strong>de</strong>n als<br />

functionele gebruiksvoorwerpen en zette Pastoe daarmee op<br />

<strong>de</strong> kaart. In 1958 ontwierp hij één van <strong>de</strong> eerste stoelen die<br />

volledig uit draadstaal vervaardigd werd; <strong>de</strong> SM05. Het<br />

tijdloze ontwerp van SM05 is aangepast aan <strong>de</strong> maatvoering<br />

van <strong>de</strong> huidige tijd en weer opnieuw in productie genomen.<br />

De draadconstructie geeft <strong>de</strong> stoel een ruimtelijk effect. Het<br />

kussen en <strong>de</strong> vorm van <strong>de</strong> rugleuning zorgen voor een<br />

comfortabele zit.


Pastoe Vision<br />

Design: Karel Boonzaaijer & Pierre Mazairac (1985)<br />

- 158 -<br />

Vision is ontworpen vanuit <strong>de</strong> filosofie om een kast als<br />

compositie <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> architectuur te laten zijn. Het<br />

uitgangspunt van Vision is één greeploze kubus in volledig<br />

verstek in verschillen<strong>de</strong> diepte, hoogte en breedte. Fronten<br />

sluiten door mid<strong>de</strong>l van een druksysteem. Met slechts één<br />

vorm kan ein<strong>de</strong>loos wor<strong>de</strong>n gevarieerd in volume, kleur en<br />

lijnenspel. De mogelijkhe<strong>de</strong>n in compositie zijn onbeperkt;<br />

van een 3-dimensionaal reliëf tot een grafisch raster van lijnen<br />

en vlakken, van een serie si<strong>de</strong>boards tot een architectonisch<br />

landschap van volumes, van object aan <strong>de</strong> wand tot<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> wand.


Pastoe Vision Elements<br />

Design: Karel Boonzaaijer & Pierre Mazairac (2007)<br />

- 159 -<br />

Vision Elements is een uitbereiding op Vision. Door <strong>de</strong><br />

toepassing van grotere rompen met doorlopen<strong>de</strong> bla<strong>de</strong>n<br />

wordt rust en schoonheid gecreëerd. Door het volledige<br />

verstek en <strong>de</strong> greeploze fronten, kunnen composities van<br />

lijnen, vlakken, volumes en kleuren wor<strong>de</strong>n gerealiseerd. De<br />

fronten sluiten door mid<strong>de</strong>l van een druksysteem. Vision<br />

Elements kan moeiteloos wor<strong>de</strong>n gecombineerd het<br />

kastensysteem Vision.<br />

Ter ere van het jubileum heeft Pastoe een Vision Elements<br />

jubileumkast ontworpen (grote foto). De kast is geïnspireerd<br />

op <strong>de</strong> U+N serie en <strong>de</strong> Berken-serie uit <strong>de</strong> jaren 50 en 60,<br />

ontworpen door Cees Braakman.


Pastoe Vision Next<br />

Design: Karel Boonzaaijer & Pierre Mazairac (2009)<br />

- 160 -<br />

Het spelen met open en gesloten elementen geeft Vision Next<br />

oneindig veel mogelijkhe<strong>de</strong>n in opstellingen en toepassingen.<br />

Door <strong>de</strong> rompen naadloos te verlijmen straalt Vision Next<br />

schoonheid en rust uit. Fronten zijn greeploos en sluiten door<br />

mid<strong>de</strong>l van een druksysteem. De rompen zijn leverbaar in drie<br />

maten in <strong>de</strong> kleur wit. Het kastsysteem kan zowel op stelvoeten<br />

wor<strong>de</strong>n geplaatst of aan <strong>de</strong> wand wor<strong>de</strong>n gehangen.


Pastoe Vision Next<br />

Design: Karel Boonzaaijer & Pierre Mazairac (2009)<br />

- 161 -<br />

PASTOE VISION NEXT<br />

HIGHBOARD<br />

AFMETINGEN 126 X 126 X 45 CM<br />

UIT VOORRAAD<br />

LEVERBAAR IN KLEUREN WIT & ROOD<br />

VAN: € 2.029,- VOOR:<br />

€ 1.499,-


Pastoe Fibre<br />

Design: Klaus Vogt & Pastoe<br />

- 162 -<br />

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!<br />

FIBRE SMALL<br />

MAAT 38 X 37 X 207<br />

VAN: € 1.332,- VOOR:<br />

€ 799,-<br />

FIBRE LARGE<br />

MAAT 55 X 37 X 207<br />

VAN: € 1.552,- VOOR:<br />

€ 999,-


Container & Vitrine e_serie<br />

(<strong>de</strong>sign Kurt Erni)<br />

Dining chair<br />

(<strong>de</strong>sign Kurt Erni)<br />

Modu Media Element<br />

(<strong>de</strong>sign Kurt Erni)<br />

- 163 -<br />

Samo bijzettafels<br />

(<strong>de</strong>sign Kurt Erni)<br />

Afgebeeld: Volare Si<strong>de</strong> Board (<strong>de</strong>sign Kurt Erni)<br />

Volare Si<strong>de</strong>board<br />

(<strong>de</strong>sign Kurt Erni)


- 164 -<br />

Afgebeeld: Piure Puro


Piure Line<br />

- 165 -<br />

De Line dressoirs van Piure zijn subtiele en verfijn<strong>de</strong> dressoirs<br />

zon<strong>de</strong>r (hand)grepen. De subtiliteit van het af<strong>de</strong>kpaneel en <strong>de</strong><br />

zij<strong>de</strong>s geven het meubel een onmiskenbaar karakter. Het<br />

programma bevat zeer veel keuze in afmetingen, <strong>de</strong>uren,<br />

la<strong>de</strong>n, kleppen en open vakken. Hel<strong>de</strong>r, ingetogen en<br />

zelfverzekerd is Line van Piure met daarnaast ook zeer veel<br />

functies.


Piure Puro<br />

- 166 -<br />

Puro is <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> kasten met schappen. Een verfijn<strong>de</strong><br />

maar toch stevige kast waarbij <strong>de</strong> planken tot in perfectie<br />

gemaakt zijn. Het skelet bestaat ui dunne en fijne zij<strong>de</strong>len in<br />

combinatie met even dunne planken. De greeploze <strong>de</strong>uren<br />

zijn net zo verfijnd en komen komen iets naar voren. Deze<br />

<strong>de</strong>uren of kleppen kunnen op ie<strong>de</strong>re plek geplaatst wor<strong>de</strong>n.


Piure Si<strong>de</strong><br />

- 167 -<br />

Si<strong>de</strong> van Piure is een dressoir systeem met een <strong>de</strong>licaat<br />

handvat dat <strong>de</strong>el uitmaakt van een verfijnd metalen profiel<br />

rondom <strong>de</strong> fronten. Dit profiel is en in vele kleuren te<br />

verkrijgen waardoor er mooie contrasten kunnen wor<strong>de</strong>n<br />

gecreeërd.


Hülsta Now! Time<br />

- 168 -<br />

now! time betekent "op je plaats", "klaar ... af": wonen, slapen,<br />

eten en werken - precies zo als jij wilt. Verveling zal met dit<br />

aanbouwsysteem niet gauw ontstaan, want je kunt <strong>de</strong><br />

elementen, naar believen, naast of op elkaar zetten en <strong>de</strong><br />

uitvoeringen bepaal je zelf. Voor <strong>de</strong>ze woning en alle an<strong>de</strong>re<br />

die nog volgen.


Hülsta Now! Elements<br />

- 169 -<br />

Ziehier onze attractieve singles: solitairen met rechtlijnig<br />

<strong>de</strong>sign, verbon<strong>de</strong>n met optionele sierlijke metalen<br />

on<strong>de</strong>rstellen, alsme<strong>de</strong> <strong>de</strong> kleur- en materiaalmix geven now!<br />

elements een eigen unieke sfeer. Het Elements programma<br />

overtuigt met zijn op hout gebaseer<strong>de</strong> maar niettemin<br />

mo<strong>de</strong>rne uitstraling. De geslaag<strong>de</strong> materiaalmix tussen hout<br />

en lak maakt talloze variaties mogelijk. Richt je huis geheel<br />

naar eigen wens in!


Hülsta Now! no. 15<br />

- 170 -<br />

Je houdt van mo<strong>de</strong>rn en dat is te zien aan <strong>de</strong> hel<strong>de</strong>re lijn in je<br />

inrichting. Geometrisch, klassiek, hoogwaardig. Bezit je echter<br />

ook een grote portie speelsheid? Zin in onverwachte dingen?<br />

Bekijk dan now! no.15 eens goed: het is present maar niet<br />

overdreven prominent.


Hülsta Now! no. 14<br />

- 171 -<br />

Eenvoudig maar indrukwekkend: hou je van bijzon<strong>de</strong>re<br />

dingen, maar stel je een rechtlijnig, tijdloos en hel<strong>de</strong>r <strong>de</strong>sign<br />

op prijs? Dan is now! no.14 wat je zoekt. Hoogglans<br />

geaccentueerd met structuuressen of kernnoten – maar ook<br />

met geraffineer<strong>de</strong> elementen van glas: innovatieve<br />

glaskappen transformeren si<strong>de</strong>boards tot extravagantie<br />

vitrines en wandplanken tot expositievlakken.


Hülsta Now! no. 7<br />

- 172 -<br />

Voor allen, die van e<strong>de</strong>l en geraffineerd hou<strong>de</strong>n. Deze<br />

indrukwekken<strong>de</strong> meubelen bestaan voornamelijk uit<br />

amberboomhout of noten, gecombineerd met poolwitte- of<br />

zwarte hoogglansoppervlakken. Daarmee krijgt je interieur<br />

een nieuwe glans. De elegante, strakke vormgeving van <strong>de</strong><br />

meubels is uitstekend met tal van woonstijlen te combineren.<br />

Door <strong>de</strong> ein<strong>de</strong>loos aanbouwwijze en <strong>de</strong> ruime keus aan<br />

verschillen<strong>de</strong> front<strong>de</strong>len kun je je meubelen individueel<br />

gestalte geven.


Hülsta Now! Dining<br />

- 173 -<br />

Een sfeervol eetge<strong>de</strong>elte in je eigen woning is het mooiste<br />

restaurant.De eetkamermeubelen van now! hebben <strong>de</strong> juiste<br />

ambiance tij<strong>de</strong>ns het koken, lachen en kletsen met vrien<strong>de</strong>n.<br />

De tafels nodigen uit om te gaan zitten, hebben genoeg<br />

beenruimte en het materiaal is mooi om te zien en te voelen.<br />

Dankzij <strong>de</strong> innovatieve ontwerpen en materiaalgebruik heeft<br />

now! voor elk wat wils.


- 174 -


Interstar <strong>de</strong> Clip<br />

Design: Hans Daal<strong>de</strong>r<br />

- 175 -<br />

Simpel door zijn eenvoud, maar ein<strong>de</strong>loos veel<br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n.... U kunt er voor kiezen om alleen <strong>de</strong> Clip op<br />

te hangen, simpel en strak. Maar door <strong>de</strong> Clip te combineren<br />

met kastelementen, creeert u ook bergruimte, voor ie<strong>de</strong>r wat<br />

wils! De clip is ontworpen door Hans Daal<strong>de</strong>r en leverbaar in<br />

massief hout in <strong>de</strong> kleuren; Gebakken Iepen, Gebakken<br />

Esdoorn, Walnoten naturel en Eiken wit!


Interstar Massief Hout<br />

- 176 -<br />

De collectie van Interstar is ein<strong>de</strong>loos zoekt u een dressoir ,<br />

bergkast , TV meubel of toch liever een boekenwand , bijna<br />

alles is mogelijk! Interstar levert <strong>de</strong>sign meubelen binnen<br />

bereik, u bent samen met <strong>de</strong> <strong>Donjon</strong> <strong>de</strong> ontwerper van uw<br />

eigen <strong>de</strong>sign kast! De afgebeel<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n zijn zelfs<br />

uitgevoerd met massief houten on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len.


- 177 -<br />

Castelijn Wonen produceert al sinds<br />

1958 eigentijdse kasten en<br />

kastsystemen, tafels, salontafels en<br />

stoelen. 100% In Ne<strong>de</strong>rland<br />

ontworpen en met oog voor <strong>de</strong>tail<br />

geproduceerd door een trots<br />

Castelijn-team. Én met <strong>de</strong><br />

kenmerken<strong>de</strong> persoonlijkheid van<br />

een familiebedrijf. Duurzaamheid,<br />

milieubewust produceren, service en<br />

kwaliteit zijn dan ook geen<br />

mo<strong>de</strong>verschijnselen, maar<br />

kernwaar<strong>de</strong>n. Ervaar ʻHolland in<br />

Vormʼ: meubels waar ook ú trots op<br />

kunt zijn!


Castelijn Disk<br />

Design: Dick Spierenburg (1994)<br />

- 178 -<br />

De DISK kasten, door Dick Spierenburg in 1994 ontworpen,<br />

zijn herkenbaar door <strong>de</strong> strakke vormgeving en <strong>de</strong><br />

geanodiseerd aluminium disk grepen die vlak in <strong>de</strong> fronten<br />

liggen.<br />

De collectie bestaat uit een aantal lowboards, dressoirs en<br />

(mid<strong>de</strong>l)hoge kasten. Standaard staan <strong>de</strong>ze <strong>de</strong>sign kasten op<br />

aluminium DISK-pootjes, maar ze kunnen op verzoek ook op<br />

hogere LINE-pootjes, op 25mm hoge stelvoetjes of hangend<br />

aan <strong>de</strong> wand geleverd wor<strong>de</strong>n.<br />

Qua uitvoering kan er gekozen wor<strong>de</strong>n uit één van onze<br />

standaard lakkleuren of een zelf te bepalen wenskleur. Naast<br />

lak heeft u ook <strong>de</strong> keuze uit diversen houtsoorten.


Castelijn LV<br />

Design: Marieke Castelijn (2006<br />

- 179 -<br />

De LV collectie, in 2006 door Marieke Castelijn ontworpen,<br />

heeft verrassen<strong>de</strong> tafels die samengesteld wor<strong>de</strong>n uit stroken<br />

in verschillen<strong>de</strong> breedtematen. Daardoor is niet alleen <strong>de</strong><br />

bladmaat perfect aan <strong>de</strong> ruimte aan te passen, maar kan ook<br />

het uiterlijk van <strong>de</strong> bla<strong>de</strong>n door het ritme van <strong>de</strong> na<strong>de</strong>n zelf<br />

bepaald wor<strong>de</strong>n.<br />

Creëer je eigen robuuste leeftafel op zijwangen als je ook aan<br />

<strong>de</strong> kop wilt kunnen zitten of aan één zij<strong>de</strong> eindigend op een<br />

eindwang. De strokentafel LV heeft bladdieptes van 100, 120<br />

en 160 cm en varieert (afhankelijk van het type wang) in<br />

lengte tussen <strong>de</strong> 120 cm en 310 cm met stapjes van 10 cm.<br />

Naast <strong>de</strong> LV tafels met smalle stroken zijn er ook tafels uit <strong>de</strong><br />

LVV collectie leverbaar, die het blad en <strong>de</strong> kopwang uit één<br />

stuk in verstek hebben. De zijwang aan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re zij<strong>de</strong> is<br />

gelijk aan <strong>de</strong> LV collectie


Arco is al 108 jaar dé tafelproducent van Ne<strong>de</strong>rland. Wij<br />

maken tafels om aan te eten, te feesten, te werken of te<br />

verga<strong>de</strong>ren en bijpassen<strong>de</strong> stoelen, kasten, banken en<br />

klein meubilair.<br />

- 180 -<br />

Wij zijn vakmensen die staan voor hun product en hier<br />

dagelijks uiterst serieus mee bezig zijn. Echter, wij hou<strong>de</strong>n<br />

ook van enige nuchterheid en relativering.<br />

Ongedwongenheid en ruimte voor verrassing maken<br />

daarom ook <strong>de</strong>el uit van onze bedrijfsfilosofie. Onze<br />

producten zijn er om gebruikt te wor<strong>de</strong>n en staan in dienst<br />

van <strong>de</strong> gebruiker.<br />

Afgebeeld: Arco Frame, Reset en Slim


Arco Common<br />

Design: Willem van Ast<br />

- 181 -<br />

Deze Arco tafel is een echt archetype: eenvoudig, no<br />

nonsense en functioneel. Zijn vormgeving refereert aan <strong>de</strong><br />

Nordic retro meubelen, maar sluit niettemin perfect aan bij<br />

<strong>de</strong>ze tijd. Een lichte, elegante tafel, vast of uitschuifbaar en<br />

mooi te combineren met een klassieke retro stoel.<br />

Blad/uitschuifblad: massief hout (rustiek eiken of rustiek<br />

Amerikaans noten)<br />

Frame: rvs<br />

90<br />

200<br />

160 x 90 x 75<br />

200 x 90 x 75<br />

240 x 90 x 75<br />

90<br />

68<br />

75<br />

200 (260)<br />

160(220) x 90 x 75<br />

200(260) x 90 x 75


Arco Deskbox<br />

Design: Yael Mer & Shay Alkalay<br />

- 182 -<br />

De Deskbox is een praktisch klein tafeltje/kastje, hangend aan<br />

<strong>de</strong> muur en perfect voor situaties waar weinig ruimte is voor<br />

meubels. Het is een elegant klein werkplekje, dat zich<br />

uitstekend leent voor bijvoorbeeld het werken op een laptop<br />

en kan wor<strong>de</strong>n ingeschoven tot een gesloten doos, half zo<br />

groot als het werkblad. De Deskbox vertegenwoordigt een<br />

nieuwe typologie in Arco's focus op tafels, het specialisme<br />

waarmee Arco een unieke positie bekleedt.<br />

Basis: staal met epoxylak (fine texture)<br />

Blad: massief hout<br />

Houtsoorten: eiken<br />

44 (60)<br />

13<br />

80<br />

80 x 44 (60) x 13 cm


Arco Essenza<br />

Design: Willem van Ast<br />

- 183 -<br />

De elegante Essenza is een massief houten tafel met een pure<br />

vorm en elegante stijl. Door mid<strong>de</strong>l van een fraaie<br />

kabeldoorvoer, kabelmanagement en privacy panel kan <strong>de</strong>ze<br />

tafel uitgebouwd wor<strong>de</strong>n tot een volwaardig bureau.<br />

Eventueel aangevuld met een bijpassend la<strong>de</strong> element uit ons<br />

Grapic Module- en kasten uit het Si<strong>de</strong>-Store programma.<br />

Elk mens is an<strong>de</strong>rs, heeft an<strong>de</strong>re wensen en behoeften. Het is<br />

dan ook niet meer dan logisch dat wij onze tafels aanpassen<br />

aan wat jij wilt. Zo maken wij jouw tafel met <strong>de</strong> juiste lengte,<br />

breedte, hoogte en afwerking. Kies hier je eigen voorkeuren,<br />

zodat <strong>de</strong>ze tafel perfect past in je eigen interieur.<br />

Speciale uitvoeringen<br />

breedte 45 tot 110 cm en lengte 70 tot 280 cm<br />

tafelhoogte tussen 20 en 80 cm<br />

Poten: Massief hout<br />

Blad: massief hout<br />

Houtsoorten: Europees essen, eiken of Amerikaans noten<br />

90<br />

69,5<br />

75<br />

190<br />

155 x 90 x 75 240 x 90 x 75 210 x 105 x 75<br />

190 x 90 x 75 280 x 90 x 75 240 x 105 x 75<br />

210 x 90 x 75<br />

280 x 105 x 75


Arco Encore<br />

Design: Willem van Ast<br />

- 184 -<br />

Een serie vaste lage wangentafels, si<strong>de</strong>-tables en hoge tafels<br />

met een sobere, ingetogen uitstraling.<br />

Lage wangentafel / si<strong>de</strong>-table: lak, fineer of massief hout<br />

Hoge tafels: lak of fineer<br />

Houtsoorten: olijfessen (alleen massief ), eiken of amerikaans<br />

noten<br />

63<br />

28<br />

63<br />

63<br />

28<br />

63 x 63 x 28/ 36/ 44<br />

80 x 80 x 28/ 36/ 44<br />

95 x 95 x 28/ 36/ 44<br />

110 x 110 x 28/ 36/ 44<br />

110<br />

110 x 63 x 28/ 36/ 44<br />

135 x 63 x 28/ 36/ 44<br />

135 x 80 x 28/ 36/ 44<br />

166 x 63 x 28/ 36/ 44<br />

198 x 63 x 28/ 36/ 44<br />

42<br />

74<br />

135<br />

135 x 42 x 74<br />

166 x 42 x 74<br />

198 x 42 x 74<br />

198 x 63 x 95 (lak of neer)<br />

135 x 63 x 105 (lak of neer)<br />

166 x 63 x 105 (lak of neer)<br />

198 x 63 x 105 (lak of neer)


Arco Extenso II<br />

Design: Willem van Ast<br />

- 185 -<br />

Een vaste of uitschuifbare tafel, die door <strong>de</strong> geraffineer<strong>de</strong><br />

vorm en plaatsing van <strong>de</strong> poten zowel een robuuste als<br />

elegante verschijning is. De Extenso II is in uiteenlopen<strong>de</strong><br />

afmetingen verkrijgbaar en kan daarom zowel een compacte<br />

keukentafel als uitgebrei<strong>de</strong> verga<strong>de</strong>rtafel zijn. Bij <strong>de</strong><br />

uitschuifbare versie wor<strong>de</strong>n het vaste blad en <strong>de</strong> inlegbla<strong>de</strong>n<br />

uit hetzelf<strong>de</strong> paneel gehaald, waardoor <strong>de</strong> nerven mooi<br />

doorlopen en <strong>de</strong> bla<strong>de</strong>n optisch een geheel vormen.<br />

Speciale uitvoeringen<br />

Bij <strong>de</strong> vaste tafel zijn speciale maten mogelijk binnen <strong>de</strong><br />

volgen<strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rs:<br />

- breedte 90 of 100 cm en lengte 90 tot 280 cm<br />

- tafelhoogte tussen 36 en 77 cm<br />

Bij <strong>de</strong> uitschuifbare tafel zijn speciale maten mogelijk binnen<br />

<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rs:<br />

- breedte 90 of 100 cm en lengte 140 tot 240 cm<br />

- tafelhoogte tussen 36 en 77 cm<br />

Blad: duramas (semi-massief/ sandwich)<br />

On<strong>de</strong>rstel: massief hout<br />

Uitschuifblad: duramas (semi-massief/ sandwich)<br />

Houtsoorten: eiken of amerikaans noten<br />

100<br />

68,5<br />

75<br />

210<br />

90<br />

65,5<br />

75<br />

180 (232)<br />

160 x 90 x 75 240 x 100 x 75 160 (212) x 90 x 75<br />

180 x 90 x 75 280 x 100 x 75 180 (232) x 90 x 75<br />

210 x 100 x 75<br />

210 (314) x 100 x 75<br />

240 (344) x 100 x 75<br />

100<br />

75<br />

180 (232/284) x 90 x 75<br />

210 (262/314) x 100 x 75<br />

240 (292/344) x 100 x 75<br />

210 (262/314) x 100 x 75


Arco Frame<br />

Design: Burkhard Vogtherr / 2000<br />

- 186 -<br />

Door zijn fijne, rechthoekige lijnenspel oogt <strong>de</strong>ze stoel licht en<br />

luchtig. Naast gebruik in <strong>de</strong> woonomgeving is <strong>de</strong> stoel ook<br />

uitermate geschikt voor representatieve werkomgevingen en<br />

verga<strong>de</strong>rruimtes. Binnen het Frame programma introduceert<br />

Arco tevens een "adjustable" optie, die <strong>de</strong> stoel een nog groter<br />

zitcomfort verleent. Bij <strong>de</strong>ze optie kunnen <strong>de</strong> zitting en rug<br />

vrijelijk naar voren en naar achteren bewogen wor<strong>de</strong>n, zodat<br />

je, indien gewenst, lekker een beetje on<strong>de</strong>ruit kunt gaan zitten.<br />

Ook <strong>de</strong> keuze in uitvoering van <strong>de</strong> kuip is uitgebreid: naast<br />

lak, stof en leer kan <strong>de</strong> kuip van <strong>de</strong> Frame en Frame-R ook<br />

uitgevoerd wor<strong>de</strong>n in fineer en in een speciale "pad" stoffering.<br />

Uitvoering: met armen<br />

Kuip: lak, stof of leer<br />

Frame: alu/ epoxylak, parel- of hoogglanschroom<br />

frame<br />

65 65<br />

frame XL<br />

47,5<br />

47,5<br />

83<br />

83<br />

50,5<br />

54,5<br />

56<br />

58


Arco Nomad<br />

Design: Jorre van Ast<br />

- 187 -<br />

Een volledig uit hout opgebouw<strong>de</strong> lichtgewicht tafel. De tafel<br />

is voorzien van houten schroefdra<strong>de</strong>n, waarin <strong>de</strong> poten<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n vastgedraaid. Een mooi staaltje van<br />

traditioneel vakmanschap in houtbewerking. I<strong>de</strong>aal voor<br />

bijvoorbeeld jonge compoliten met een noma<strong>de</strong>n bestaan.<br />

Blad: Eiken Alpi fineer<br />

Poten: massief hout<br />

95<br />

68<br />

75<br />

190<br />

190 x 95 x 75<br />

210 x 95 x 75<br />

240 x 95 x 75


Arco Reset<br />

Design: Burkhard Vogtherr / 2011<br />

- 188 -<br />

Een fris, slanke stoeltje, dat door <strong>de</strong> plaatsing van <strong>de</strong> poten<br />

een eigenwijs karakter krijgt. De Reset is in veel verschillen<strong>de</strong><br />

uitvoeringen verkrijgbaar: in hout, leer of gestoffeerd en met<br />

of zon<strong>de</strong>r armleuningen, waarvan <strong>de</strong> vorm een knipoog naar<br />

een fietsstuur lijkt. Reset is een mo<strong>de</strong>rn stoeltje met een<br />

uitstekend zitcomfort, voor rond <strong>de</strong> eettafel of een (home)<br />

office.<br />

Kuip: lak, stof of leer<br />

Poten / (armen): epoxylak, hoogglanschroom of rvs<br />

65<br />

83<br />

46<br />

46<br />

83<br />

47,5<br />

47,5<br />

52


Arco Spazio<br />

Design: Willem van Ast<br />

- 189 -<br />

Het ron<strong>de</strong>, ellipsvormige of rechthoekige blad geeft <strong>de</strong>ze<br />

robuuste kolomtafel een heel eigen elegantie. Het inlegblad<br />

van <strong>de</strong> vergrootbare tafel wordt in <strong>de</strong> kolom opgeborgen en<br />

komt via een gasdruksysteem omhoog.<br />

Blad: fineer of massief hout<br />

Inlegblad (lichtgewicht):<br />

- bij blad massief: lak of duramas (massief/ sandwich)<br />

- bij blad fineer: fineer<br />

Kolom: fineer of lak<br />

Voetplaat: beton, gelakt<br />

Houtsoorten: eiken of amerikaans noten<br />

136<br />

70<br />

75<br />

136<br />

136 x 136 x 75<br />

(solid wood)<br />

160 x 160 x 75<br />

(solid wood)<br />

128<br />

75<br />

210x128x75<br />

240x136x75<br />

280x136x75<br />

210<br />

128<br />

75<br />

190(249)<br />

190(249)x128x75<br />

210(269)x128x75<br />

240(299)x128x75<br />

120<br />

75<br />

210<br />

210 x 120 x 75<br />

240 x 120 x 75<br />

280 x 120 x 75


- 190 -<br />

De massief houten meubelcollectie van Pilat&Pilat is on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

naam Famylje Collection een internationaal befaam<strong>de</strong> collectie<br />

van evenwichtige ontwerpen. De herkenbare krachtige<br />

horizontale en verticale lijnen zorgen voor natuurlijk evenwicht.<br />

De zichtbare houtverbindingen zijn een graag gezien en<br />

overtuigend <strong>de</strong>tail. Elk meubelstuk is een persoonlijkheid. Dit<br />

vind je terug in <strong>de</strong> unieke kenmerken van elk meubel dat uit <strong>de</strong><br />

boom geboren is.<br />

Individualiteit, duurzaamheid, pure eenvoud en tijdloze rust<br />

uitgedrukt in één van <strong>de</strong> zes houtsoorten:eiken, walnoot, kersen,<br />

esdoorn, iepen of acacia.


Pilat & Pilat Pake Sytse<br />

Design: Gjalt Pilat (2010)<br />

- 191 -<br />

Pake Sytse is <strong>de</strong> naam van <strong>de</strong> tafel waarvan <strong>de</strong><br />

draagconstructie geënt is op <strong>de</strong> Friese klokkenstoel. Er zijn<br />

drie verschijningsvormen, rechthoekig, een grote ovale en als<br />

hoge, ron<strong>de</strong> tafel. In diverse maten en uitvoeringen mogelijk.<br />

De Pake Sytse is on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re verkrijgbaar in <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

houtsoorten: eiken, esdoorn, iepen, kersen, walnoot.<br />

Standaardmaten van <strong>de</strong> ovale uitvoering zijn: 500 x 130 x 76<br />

(16-pts), 450 x 130 x 76 (16-pts), 400 x 130 x 76 (14-pts),<br />

350 x 130 x 76 (12-pts), 300 x 130 x 76 (10-pts), en 250 x<br />

130 x 76 (8-pts). Speciale maten zijn mogelijk.


C<br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n karpetten<br />

RNASSE<br />

Caméléon<br />

De zeer geraffineer<strong>de</strong> collectie Caméléon heeft <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> eigenschappen als zijn dierlijke<br />

naamgenoot: hij veran<strong>de</strong>rt van kleur!! Subtiel of uitgesproken, <strong>de</strong> unieke kleurveran<strong>de</strong>ringen<br />

kunnen in diverse richtingen en vormen wor<strong>de</strong>n toegepast en zo in optimale harmonie met<br />

het interieur wor<strong>de</strong>n gekozen.<br />

POOLHOOGTE: 16/20/25 mm<br />

GEWICHT: 2650/3250/3850 g/m2<br />

MATERIAAL: 100% New Zealand wol<br />

013 en inclusief 21% BTW (NL)<br />

Connect<br />

Een combinatie van een gesne<strong>de</strong>n- en een lussenpool die wordt verbon<strong>de</strong>n door een zij<strong>de</strong>n<br />

lijn. De kleurreceptuur van bei<strong>de</strong> structuren is <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> maar <strong>de</strong> twee <strong>de</strong>len ogen verrassend<br />

poolgewicht poolhoogte<br />

Regulierean<strong>de</strong>rs.<br />

Het lussenpool ge<strong>de</strong>elte heeft een enigszins sleets, mooi schrijvend en haast gebreid<br />

Adviesverkoop<br />

karakter. De gesne<strong>de</strong>n pool is onweerstaanbaar zacht en kent een prachtige vleug.<br />

per/m2 mm per/m2 POOLHOOGTE: 10 mm<br />

0% wol<br />

0% polypropylene<br />

4100<br />

375<br />

45 ˇ 520 GEWICHT: 2200 g/m2<br />

MATERIAAL: 38,5% wol, 19.5% lin., 14% zij<strong>de</strong>, 14% kat., 14% visc.<br />

ˇ 17<br />

ren: Kleur 910<br />

Kleur 920<br />

Roomwit<br />

Lichtgrijs<br />

Lilain<br />

De collectie Lilain combineert fijne wollen kamgarens met puur linnen. Het linnen geeft het<br />

Kleur 930 Bruin<br />

karpet haar speciale vleug en glansrijke uitstraling. De kleuren zijn opgebouwd als een reeks<br />

Kleur 940 Antraciet<br />

rijke natuurtinten, puur en elegant.<br />

POOLHOOGTE: 16/25 mm<br />

n: 170x240 cm levertijd: 2/3 wekenGEWICHT:<br />

2500 / 3700 g/m2<br />

200x300 cm levertijd:<br />

MATERIAAL: 75% New Zealand wol / 25% linnen<br />

2/3 weken<br />

200x200 cm levertijd: 6/7 weken<br />

rond 220cm levertijd: 6/7 weken<br />

karpet op maat levertijd: 6/7 weken<br />

Merino<br />

Merino, genoemd naar het superieure Merino schaap is een kwaliteit die bestaat uit 100%<br />

fijne wollen kamgarens . Hierdoor ontstaat een luxueuze uitstraling van een tijdloze klasse die<br />

Van Voor<br />

het karpet zowel in uni als gemêleerd, een bijzon<strong>de</strong>r geraffineerd uiterlijk geeft.<br />

ˇ 2.125 ˇ 1.495 POOLHOOGTE: 16/20/25/30 mm<br />

ˇ 3.120<br />

ˇ 2.080<br />

GEWICHT: 2650 / 3250 / 3850 / 4200 g/m²<br />

ˇ 2.195<br />

MATERIAAL: 100% New Zealand wol<br />

ˇ 1.495<br />

ˇ 2.125 ˇ 1.495<br />

- 192 -


Parnasse<br />

Parnasse is een 100% wollen kwaliteit, vol van karakter. Met haar 45mm een robuust en<br />

warm karpet! Parnasse is leverbaar in 4 kleuren en 4 vaste maten en is snel leverbaar!: 170<br />

x 240 cm [levertijd 2-3 weken] 200 x 300 cm [levertijd 2-3 weken] 200 x 200 cm [levertijd<br />

6 weken] rond 220 cm doorsne<strong>de</strong> [levertijd 6 weken]<br />

POOLHOOGTE: 45 mm<br />

GEWICHT: 4100 g/m²<br />

MATERIAAL: 100% wol<br />

Quivive<br />

De collectie Quivive is opgebouwd uit een combinatie van zachte katoen en glansrijke<br />

viscose. Het pletten van <strong>de</strong> niet elastische katoen zorgt voor een steeds veran<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> vleug<br />

bij het belopen. Het maakt het karpet zeer levendig van karakter.<br />

POOLHOOGTE: 25 mm<br />

GEWICHT: 3200 g/m²<br />

MATERIAAL: 67% katoen / 33% viscose of 100% katoen<br />

Sauvage<br />

Carpet Sign’s absolute bestseller! Een uiterst comfortabel, levendig wollen karpet. Door <strong>de</strong><br />

ruime keuze in poolhoogtes is Sauvage een collectie die vele mogelijkhe<strong>de</strong>n biedt in<br />

verschillen<strong>de</strong> woonsituaties. Van een luxe, warm langpolig karpet tot een super strak<br />

project tapijt; alles is mogelijk!<br />

POOLHOOGTE: 10/16/20/30/45/60 mm<br />

GEWICHT: 1900 /../../../../ 4300 g/m2<br />

MATERIAAL: 97% New Zealand wol / 3% linnen<br />

Carte Blanche - Carpet Sign Studio<br />

Carpet sign geeft u carte blanche om een collectiekleur aan te passen of een geheel nieuwe kleur samen te stellen. Hiervoor<br />

is een ‘carte blanche module’ aanwezig. Deze module bevat alle garentypen en –kleuren uit <strong>de</strong> Carpet Sign collectie. Het<br />

opgeven van kleurnummers uit <strong>de</strong>ze box volstaat maar ook het insturen van een gordijn- of meubelstof- staaltje, een tegel<br />

of een stukje van <strong>de</strong> houten vloer en een omschrijving van <strong>de</strong> gewenste sfeer kunnen basis zijn voor het voorstel dat <strong>de</strong><br />

Carpet Sign Studio voor u uitwerkt.<br />

Op <strong>de</strong>ze manier wordt <strong>de</strong> kleur volledig aangepast aan uw interieur.<br />

- 193 -<br />

Individu<br />

Individualiteit is het sleutelwoord bij alles<br />

wat Carpet Sign doet. Elk karpet wordt<br />

custom ma<strong>de</strong> gemaakt. De maatvoering<br />

wordt door u bepaald, <strong>de</strong> vorm wordt door<br />

u bepaald en bovenal wordt <strong>de</strong> kleur door u<br />

bepaald en door <strong>de</strong> Carpet Sign Studio<br />

speciaal voor u samengesteld. Alles<br />

afgestemd op uw interieur, leefstijl en<br />

kleurwensen.<br />

Carpet Sign Studio<br />

De Studio is het kloppend hart van Carpet<br />

Sign en bestaat uit een enthousiast team dat<br />

zich inleeft in <strong>de</strong> consument, <strong>de</strong> markt en<br />

materialen en dit vertaalt naar prachtige,<br />

individuele kleurvoorstellen en collecties.<br />

De Studio bruist! En is één groot dynamisch<br />

'moodboard' dat dient als inspiratiebron<br />

voor vele ontwikkelingen.<br />

Dagelijks wor<strong>de</strong>n er in <strong>de</strong> Carpet Sign<br />

Studio unieke kleurvoorstellen gemaakt,<br />

helemaal volgens uw persoonlijke wensen<br />

en afgestemd op uw individuele interieur.<br />

Custom ma<strong>de</strong><br />

Alles wat Carpet Sign produceert is<br />

maatwerk. De kleur, <strong>de</strong> maat, <strong>de</strong><br />

poolhoogte en <strong>de</strong> vorm verschilt per<br />

individu. Vanuit <strong>de</strong> basiscollectie [12<br />

verschillen<strong>de</strong> structuren en legio kleuren]<br />

wordt het karpet ver<strong>de</strong>r gepersonaliseerd.<br />

Tekeningen van het interieur en stof- of<br />

leerstalen van <strong>de</strong> meubels maar ook foto's<br />

of sfeerimpressies kunnen daarbij behulpzaam<br />

zijn. De Carpet Sign Studio gaat<br />

vervolgens voor u aan <strong>de</strong> slag om een<br />

kleurvoorstel uit te werken dat helemaal<br />

voldoet aan uw wensen. Vraag uw <strong>de</strong>aler<br />

naar <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n!


Rocks Kodari Himali<br />

Rocks<br />

Kodari Himali<br />

- 194 -


Patch karpetten<br />

Unieke handgeknoopte Patchwork karpetten. Samengesteld uit originele Perzische tapijten en op kleur gebracht! Diverse standaardmaten en kleuren direct uit voorraad leverbaar!<br />

Productie: 100% handgeknoopt - Poolgarens: 50% wol en 50% katoen - Rug: 100% katoen - Stiksels: 100% wol<br />

- 195 -


De Millenerpoort Design Tapijten is voor hoogwaardige handgetufte en<br />

handgeknoopte kwaliteitstapijten een begrip. Ie<strong>de</strong>r tapijt wordt volgens<br />

klantspecificatie gemaakt: kleuren, afmeting, vorm en <strong>de</strong>ssin zijn geheel zelf te<br />

bepalen. Kortom, ein<strong>de</strong>loze mogelijkhe<strong>de</strong>n voor het ultieme en unieke tapijt<br />

passend in uw interieur.<br />

Zowel bij <strong>de</strong> handknoop- als <strong>de</strong> handtufttapijten zijn er talloze mogelijkhe<strong>de</strong>n.<br />

De handknoopkwaliteiten zijn zeer geschikt voor meleringen van diverse<br />

garendiktes en kleuren en er zijn meer<strong>de</strong>re poolhoogtes mogelijk. Alle wollen<br />

garens zijn gemaakt van 100% scheerwol. Deze kunnen ook gecombineerd<br />

wor<strong>de</strong>n met linnen garens. Ook kan een tapijt wor<strong>de</strong>n gemaakt met 100%<br />

linnen garens, zodat het anti-allergisch is. Bij <strong>de</strong> handtuftkwaliteiten kunnen<br />

naast meleringen ook allerlei <strong>de</strong>ssins wor<strong>de</strong>n uitgevoerd. Niet alleen in vele<br />

kleuren maar ook in een combinatie van meer<strong>de</strong>re kwaliteiten. Maak een keus<br />

uit diverse <strong>de</strong>signs of ontwerp zelf uw tapijt! Naast onze standaard<br />

kleurcollectie van 200 kleuren kunt u een kleur naar wens laten maken.<br />

Wij nemen onze verantwoor<strong>de</strong>lijkheid serieus wat betreft het omgaan met het<br />

milieu, <strong>de</strong> mensenrechten en <strong>de</strong> arbeidsomstandighe<strong>de</strong>n.<br />

De Millenerpoort <strong>de</strong>sign tapijten: voor ie<strong>de</strong>r interieur het unieke tapijt.<br />

- 196 -<br />

Afgebeeld: Millenerpoort Bella Mezzo


Millenerpoort<br />

Kwaliteiten<br />

Afgebeeld: Dutch Originals Gispen 412 GE<br />

Bella Diva (handtuft kwaliteit)<br />

Poolsamenstelling: 1 x wol ca. 4 mm - 3 x wol dubbele<br />

draad 0,5 mm - Maximaal 4 kleuren per tapijt. - Keuze<br />

uit 48 wolkleuren.<br />

Poolhoogte 40 mm. 100% wol.<br />

Bella Mezzo (handtuft kwaliteit)<br />

Poolsamenstelling: 6 x wol dubbele draad 0,5 mm. -<br />

Maximaal 6 kleuren per tapijt - Keuze uit 48 wolkleuren.<br />

Deze kwaliteit is pluisarm. Poolhoogte 40 mm. 100%<br />

wol.<br />

Kassalin (handtuft kwaliteit)<br />

Poolsamenstelling:<br />

- 6 x wol 1 mm.<br />

- Maximaal 6 kleuren per pool.<br />

- Keuze uit 200 kleuren.<br />

Zeer geschikt voor eet- en<br />

Werkhoeken. Poolhoogte 11 mm.<br />

100% wol.<br />

- 197 -<br />

Kassalin (handtuft kwaliteit)<br />

Poolsamenstelling: 2 x wol 3 mm - 2 x wol 1 mm - 2 x<br />

linnen 0,5 mm - Maximaal 6 kleuren per tapijt - Keuze<br />

uit 200 wolkleuren en 17 linnenkleuren.<br />

Poolhoogte 60 mm. Melering van wol & linnen.<br />

Bella Vivace (handtuft kwaliteit)<br />

Poolsamenstelling: 1 x wol ca. 4 mm - 3 x wol dubbele<br />

draad 0,5 mm - Maximaal 4 kleuren per tapijt - Keuze<br />

uit 48 wolkleuren.<br />

Poolhoogte 60 mm. 100% wol.<br />

Kreta - Milos (handtuft kwaliteit)<br />

Poolsamenstelling:<br />

- 6 x wol 1 mm.<br />

- Maximaal 6 kleuren per pool.<br />

- Keuze uit 200 kleuren.<br />

Zeer geschikt voor eet- en<br />

Werkhoeken. Poolhoogte 15 mm.<br />

100% wol.


combineer<br />

uw<br />

meubel<br />

stoffen<br />

van<br />

met <strong>de</strong><br />

gordijn<br />

stoffen<br />

van<br />

gordijn- en meubelstoffen<br />

Naast <strong>de</strong> meubelstoffen van <strong>de</strong> Ploeg, die op elk meubel gestoffeerd kunnen wor<strong>de</strong>n, biedt <strong>de</strong> <strong>Donjon</strong> ook <strong>de</strong> (bijpassen<strong>de</strong>) gordijnstoffen van <strong>de</strong> Ploeg<br />

aan. De <strong>Donjon</strong> biedt een full service pakket aan van (kleur)advies, inmeten op locatie en complete montage en afwerking van <strong>de</strong> gordijnen. Laat u<br />

adviseren door één van onze interieurstylisten! Het internationale topmerk De Ploeg staat voor ambachtelijke, kwalitatief hoogwaardige gordijn- en<br />

meubelstoffen, welke in eigen huis wor<strong>de</strong>n geproduceerd. De collecties geweven en bedrukte stoffen zijn volledig op elkaar afgestemd. Daarbij wordt<br />

<strong>de</strong> rijke traditie van het merk heel bewust doorgetrokken in een geheel eigen, innovatieve visie op wonen. Enerzijds door vast te hou<strong>de</strong>n aan het streven<br />

om vanuit materiaal, kleur en ontwerp het mo<strong>de</strong>rne interieur te vullen met zintuiglijk weldadige accenten. An<strong>de</strong>rzijds door die tactiliteit nadrukkelijk te<br />

combineren met functionele creativiteit.<br />

- 198 -


- 199 -<br />

Afgebeeld: De Ploeg gordijnen Blok 58


Horizontale jaloezieën, die in <strong>de</strong> jaren 1950 door Luxaflex® gelanceerd wer<strong>de</strong>n, geven u exacte<br />

controle over <strong>de</strong> intensiteit en richting van het licht. U hoeft alleen maar aan <strong>de</strong> tuimelstang te<br />

draaien. Dankzij een steeds groter assortiment kleuren, afwerkingen en jaloeziebreedtes kunt u elke<br />

ruimte omtoveren naar uw eigen persoonlijke stijl. Naast <strong>de</strong> beken<strong>de</strong> horizontale jaloezieën biedt<br />

Luxaflex® een schat aan mo<strong>de</strong>rne raambekleding zoals houten jaloezieën, paneelgordijnen en<br />

sha<strong>de</strong>s. Laat u ook adviseren voor raambekleding bij <strong>de</strong> <strong>Donjon</strong>!<br />

- 200 -


- 201 -<br />

Afgebeeld: Luxaflex Houten Jaloezieën


vanaf<br />

€ 104,95<br />

per m 2<br />

- 202 -<br />

Warm huis,<br />

warme voeten<br />

Met een heerlijk tapijt on<strong>de</strong>r je voeten maak je je huis<br />

extra warm en comfortabel. Het i<strong>de</strong>ale kleed ontwerp<br />

je gemakkelijk zelf, met een beetje hulp van Para<strong>de</strong>,<br />

Desso en Bonaparte.<br />

Leg het kleed<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> hele<br />

zithoek, dus ook<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> bank. Hoe<br />

groter het kleed, hoe<br />

groter het gevoel<br />

van comfort!


B1 - Design Bart Vos<br />

BEEK fabriceert sinds 1995 salontafels die zich kenmerken door hun flexibiliteit en<br />

sobere vormgeving. Sinds 2004 is het bedrijf gevestigd in U<strong>de</strong>n, NL<br />

Aangezien wij vooraf niet weten in welk interieur onze producten geplaatst wor<strong>de</strong>n zijn<br />

vrijwel alle mo<strong>de</strong>llen uit <strong>de</strong> BEEK collectie op maat en in diverse uitvoeringen leverbaar.<br />

Bij <strong>de</strong> ontwikkeling van <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>llen is flexibiliteit dan ook een belangrijk criterium.<br />

Uw persoonlijke wensen staan centraal bij <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n in afmeting, vorm, hoogte,<br />

kleur en materiaalkeuze. Glas vormt <strong>de</strong> kern van <strong>de</strong> BEEK collectie. Bij <strong>de</strong> salontafels<br />

wordt veelal 19 mm glas gebruikt. Daarnaast komen keramisch gelakt glas (ook wel<br />

geëmailleerd glas genoemd), gelamineerd glas en dunnere glasdiktes terug in BEEK<br />

producten.<br />

Abel S6 & S11 Maupertuus - Design Henk Vos<br />

- 203 -


Salontafel met pushla<strong>de</strong><br />

59977<br />

Bijzettafel rond<br />

595001<br />

Salontafel met in verstek<br />

verlijm<strong>de</strong> poten 59258<br />

Bijzettafel vierkant<br />

59009<br />

- 204 -<br />

Hel<strong>de</strong>rr, een nieuw merk van glazen meubels en woonaccessoires. Hel<strong>de</strong>r<br />

betekent in het Ne<strong>de</strong>rlands transparant en overzichtelijk. Alle producten<br />

van Hel<strong>de</strong>rr zijn Dutch Design en in Ne<strong>de</strong>rland geproduceerd, vandaar<br />

ook een echte Ne<strong>de</strong>rlandse naam: Hel<strong>de</strong>rr. De kleuren en afmetingen<br />

van <strong>de</strong>ze meubelen zijn volledig naar wens aan te passen.<br />

Si<strong>de</strong>table<br />

59987<br />

Bijzettafel RIET<br />

59699<br />

Salontafel met dwarsbalk<br />

59435<br />

Laptoptafel<br />

59886


Metaform<br />

Metaform ontwikkelt en<br />

produceert een eigentijdse<br />

collectie bijzet-, salon- en<br />

eetkamertafels. Daarbij zijn <strong>de</strong><br />

frames gemaakt van gelakt,<br />

verchroomd of roestvrij staal<br />

(RVS). Voor <strong>de</strong> tafelbla<strong>de</strong>n<br />

wordt gebruik gemaakt van<br />

diverse soorten glas, keramiek,<br />

HPL, massief hout, natuursteen<br />

en quartz-composiet. De<br />

flexibiliteit van Metaform uit zich<br />

in maatwerk; bijna alle<br />

mo<strong>de</strong>llen kunnen op maat<br />

gemaakt wor<strong>de</strong>n.<br />

BN (rond) - bijzettafels M2 - salontafel<br />

K1 - eetkamertafel<br />

M1 - salontafel<br />

Jongleur - bijzettafels<br />

- 205 -


Van Finse roots tot een naam die gebaseerd is op <strong>de</strong> ‘big beats’ van<br />

Fatboy Slim en een oversized zitzak die <strong>de</strong> wereld verover<strong>de</strong>. Fatboy laat<br />

zich niet in een hokje stoppen en verrast met producten die naast iconisch<br />

ook groots, oersterk en onmisbaar zijn in zowel uiterlijk als functionaliteit.<br />

Fatboy Original Co9 Edison the Petit Rockcoco Edison the Grand Head<strong>de</strong>mock Doggielounge Krukski Buggle-Up<br />

- 206 -


De ambitie van HAY is om Deens meubel<strong>de</strong>sign aan te moedigen terug te gaan naar <strong>de</strong><br />

innovatieve grootheid van <strong>de</strong> jaren '50 en '60, echter in een he<strong>de</strong>ndaagse context. Door<br />

<strong>de</strong> toewijding van HAY om meubelen en accessoires te ontwerpen en te produceren met<br />

een internationale uitstraling, streven ze ernaar goed <strong>de</strong>sign met een eigen han<strong>de</strong>lsmerk<br />

bereikbaar te maken voor een goe<strong>de</strong> prijs. HAY zet zich in om <strong>de</strong> orginaliteit van jonge<br />

ontwerptalenten te koesteren en te promoten en daarnaast <strong>de</strong> "twisted minds" van<br />

gevestig<strong>de</strong> <strong>de</strong>signers te ont<strong>de</strong>kken. Een bekend ontwerpersduo waar HAY veel mee<br />

samenwerkt is Ne<strong>de</strong>rlandse duo Scholten & Baijings.<br />

DLM AAL92 AAC22<br />

AAT 20 Loop Stand Bella Coffee Two Ways &<br />

AAC12 Tray Table AAL81<br />

Hall<br />

- 207 -<br />

Table Pinocchio karpet


- 208 -


julesverne-art.nl<br />

Art<br />

Permanente<br />

kunstgalerie<br />

bij <strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>rnen<br />

Eigenaar van Jules Verne Art is Helmon<strong>de</strong>r Martijn Derks<br />

(1980). Zijn passie voor kunst ontstond op re<strong>de</strong>lijk jonge<br />

leeftijd, zijn moe<strong>de</strong>r heeft veel kunstboeken en bezoekt vele<br />

musea. Een an<strong>de</strong>re interesse die Derks heeft is het<br />

on<strong>de</strong>rnemen, hij stu<strong>de</strong>er<strong>de</strong> daarom ook bedrijfseconomie.<br />

Begin 2000 besloot hij <strong>de</strong>ze twee zaken samen te voegen:<br />

Jules Verne Art is geboren.<br />

Derks streeft een persoonlijk contact met zijn klanten en zijn<br />

kunstenaars na. Via internet is dat soms wat lastig, daarom is<br />

ie<strong>de</strong>reen altijd van harte welkom in <strong>de</strong> galerie bij <strong>de</strong><br />

Mo<strong>de</strong>rnen om na<strong>de</strong>r kennis te maken.<br />

Werken in <strong>de</strong> galerie van o.a. Ad Verstijnen, Gerdine<br />

Duijsens, Guy olivier, Menno Baars, Corneille en Herman<br />

Brood.<br />

Martijn Derks<br />

www.julesverne-art.nl<br />

info@julesverne-art.nl<br />

Tel. 0492-660808<br />

Mobiel 06-47242225


DE DONJON<br />

EKKERSRIJT 4001<br />

5692 DB SON EN BREUGEL<br />

WWW.DONJON.NL<br />

INFO@DONJON.NL<br />

T 0499 - 49 05 04<br />

F 0499 - 49 07 05<br />

OPENINGSTIJDEN<br />

MA 10.00 - 18.00 uur<br />

DI 09.30 - 18.00 uur<br />

WO 09.30 - 18.00 uur<br />

DO 09.30 - 21.00 uur<br />

VR 09.30 - 21.00 uur<br />

ZA 09.30 - 17.00 uur<br />

elke zondag gesloten<br />

LEOLUX • ROLF BENZ • TOPFORM • MOVANI • SPECTRAL • CASTELIJN • LABEL • DE PLOEG • HARVINK • FSM • CARPET SIGN • FATBOY • ARCO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!