1212_Samen Kerk december 2012.pdf - OLV Bilthoven

olvbilthoven.nl

1212_Samen Kerk december 2012.pdf - OLV Bilthoven

Samen kerk

JAARGANG 51

NUMMER 11

DECEMBER 2012/

JANUARI 2013

KERSTMIS


2

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van

Altijddurende Bijstand (locatie van de Parochie

Martha en Maria)

Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven

(omvattende Bilthoven (gedeeltelijk),

Den Dolder en Bosch en Duin)

e: beheerolv@cs.com

Kerkelijk Bureau

Centraal informatie- en aanspreekpunt voor o.a.

opgeven misintenties (richtbedrag € 10)

Geopend maandag t/m vrijdag 10.00-12.00 uur.

Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven , t: 030 2282655

Financiële administratie en kerkhofadministratie

Nicole Buijtendijk

t: 2740144, e: beheerolv@cs.com

Bereikbaar ma, wo en vr ochtend 09.00-12.30 uur

Bankrekening: rabobank 308360133 of postbank

140235 t.n.v. Parochiebestuur O.L.V.

Bijdragen: in onze parochie bestaat het Vaste

Bijdrage Systeem (VBS).

BEREIKBAARHEID PASTORES

Voor pastorale zaken locatie Onze Lieve Vrouw:

t: 06 45032862 (Nicole Buijtendijk)

Bereikbaarheid dienstdoende pastor van de

regioparochie H.H. Martha en Maria, t: 035 6011320.

Buiten kantooruren (noodnummer),

t: 035 6035518

Ton Huitink, pastoor

t: 06 20570669, e: Huitink@marthamaria.nl

Pastor Rini Bouwman

t: 033 4945562, e: Bouwman@marthamaria.nl

Pastor Jan Houben

t: 035 6025694, e: Houben@marthamaria.nl

Pastor Frans Overbeek

t: 2688540, e: Overbeek@marthamaria.nl

Pastor Frans Zwarts

t: 033 4753744, e: Zwarts@marthamaria.nl

Pastor Wies Sarot

t: 035 6032888, e: Sarot@marthamaria.nl

Uitvaarten en begrafenissen, kerkhofbeheer

t: 06 23785707 (Philip Vos)

OVERLEGORGANEN LOCATIE OLV

De Locatieraad is verantwoordelijk voor alle

praktische zaken betreff ende geld, gebouw,

personeel, vrijwilligers, kerkhof en activiteiten. De

leden zijn:

Voorzitter: Vincent Cornelissen

t: 2290037, e: vcornelissen@hetnet.nl

gebouwenbeheer: Theo Werners

t: 2284237, e: t.t.werners@planet.nl

penningmeester: Henk van den Heuvel

t: 2300789,e: henkvdheuvel@ziggo.nl

kerkhofbeheer, verhuur en evenementen: Philip Vos

t: 2285663, e: phiko123@hetnet.nl

De Pastoraatsgroep is er voor vragen op het

pastorale gebied.

De leden zijn:

Nicole Buijtendijk

t: 06 45032862, e: nicole.buytendijk@gmail.com

Wil van Dort

t: 0343-591125, e: wmvandort@casema.nl

Magda Meuwissen

t: 2286853, e: ojat.meuwissen@inter.nl.net

Koosje Vos

t: 2285663, e: vosbutijn@hetnet.nl

Arja Santer

t: 2746952, e: arjasanter@gmail.com

Seniorenpastoraat

Annelies van den Boogaard, t: 6377708,

e: annevandenboogaard@hetnet.nl

Verzoek om ziekenbezoek

via de kerktelefoon, t: 06 45032862

Bestuur Parochie

Pastoor Ton Huitink, voorzitter (zie onder pastores)

Baudouin Knaapen,vice-voorzitter

t: 06 54362322 , e: vicevoorzitter@marthamaria.nl

Robert Wessels, penningmeester

t: 06 13757802, e: penningmeester@marthamaria.nl

Dorothé Peek, communicatie

t: 06 19628893, e: bestuur@marthamaria.nl

Erik Röling, beheer vastgoed

Redactie Samen kerk

Peter Leermakers, t: 2250628

Vormgeving en druk

Kerckebosch grafi sche communicatie, Zeist

www.olvbilthoven.nl

Kopij voor het volgende nummer van Samen kerk

aanleveren uiterlijk 16 januari.

Looptijd kopij van zaterdag 2 februari t/m

zondag 3 maart 2013

Gaarne via ons emailadres: Samenkerkolv@cs.com

Tekst zoveel mogelijk in Word aanleveren!

Op 15 november j.l. was er in de kerk weer een goed

bezochte parochieavond van onze geloofsgemeenschap.

Er is gesproken over de peiling onder onze

parochianen door middel van het kernwaardendocument.

En in het verlengde daarvan de vraag hoe

de OLV nu verder gaat. Het volledige verslag kunt u

lezen vinden op onze website: www.olvbilthoven.

nl en u kunt het krijgen bij het kerkelijk bureau. Op

de website onder het kopje In de publiciteit vindt u

ook enkele krantenberichten over dit onderwerp.

Op tal van manieren spreken katholieken zich

uit over gezagsuitoefening in de kerk. Ter gele-

Inhoud

4 Overweging, Jan Houben

5 Kerstverhaal

6 in memoriam Prof. Herman Fiolet

7 Vieringen en activiteiten rond Kerst

8-9-10 Vieringen

11-12 Berichten uit de OLV

13 Berichten uit de Martha Maria parochie

14 Jeugd

Van de redactie

genheid van de vijftigste verjaardag van de

opening van het Tweede Vaticaans Concilie is

er nu een internationaal initiatief van prominenten

dat een beroep doet op mensen binnen

en buiten de katholieke kerk om de situatie

in onze kerk kritisch te beoordelen. Vanuit de

hele wereld stromen de reacties op deze Jubileumverklaring

binnen. Voor meer informatie

en mogelijkheid om ook te ondertekenen treft

u de tekst van de jubileumverklaring en de link

naar de internationale website aan op www.

olvbilthoven.nl onder het kopje Nieuw gezag in

de kerk.

De redactie wenst u een inspirerende kerst

en een gezegend nieuwjaar.

3


4 5

Overweging

Kerstverhaal

Kind van God

Kerstmis raakt diep in ons een gevoelige snaar.

Pasen mag dan volgens de Kerk het allergrootste

christelijke feest in het jaar zijn, de werkelijkheid

laat ons iets anders zien. Geen feest is voor mensen

zó belangrijk en wordt zó uitbundig gevierd

als het kerstmis. Daarom zitten kerken met kerstmis

voller dan ooit en laten we, gelovig of niet, ons

geld rollen om het thuis, in de straat en in winkels

gezellig te maken.

Drie kerstverhalen

Slechts twee van de vier evangelisten, Matteüs en

Lucas, schrijven een geboorteverhaal van Jezus.

Het zijn eerder geloofsverhalen dan beschrijvingen

van wat er precies gebeurd is. Ze verschillen

van elkaar, maar er zijn ook overeenkomsten.

Lucas schildert het verhaal van het Kind, Jozef,

Maria, de herders die hun kudde hoeden en een

engel van de Heer die goed nieuws brengt. En

Matteüs, zijn collega, valt meteen met de deur in

huis. Na een opsomming van de familie waar Jozef

uit komt, vertelt hij: ‘Toen Jezus geboren was in

Bethlehem in Judea … kwamen er magiërs uit het

oosten in Jeruzalem aan’. Zo komen de fi guren en

de dieren rond het Jezuskind in onze kerststal uit

beide geboorteverhalen, terwijl de os en de ezel

zijn weggelopen uit het Oude Testament (Jes. 1,

3).

God die onder ons mensen komt wonen wordt

weer heel anders belicht in de diepzinnige tekst

van Johannes die we op kerstmorgen horen. In het

begin was het Woord… In het voorwoord op zijn

Blijde Boodschap schrijft de evangelist een lofl ied

op de menswording van Gods’ Woord. Daarmee

raakt hij de kern van wat we met kerstmis vieren:

namelijk, dat God mens is geworden, opdat wij

mensen kinderen van God worden. De glans en de

glorie van God krijgt gestalte in Jezus, meer dan

wie ook kind van God.

Feest van Gods menswording

‘Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer,

in de stad van David’. Je kunt er gemakkelijk over

heen lezen, maar als Lucas het woord ‘heden’

gebruikt, is dat om aan te geven: Let op! Wat ik nu

vertel is niet alleen waar voor toen en lang geleden,

maar het geldt ook nu vandaag. Dat woord

‘heden’ trekt ook ons het verhaal binnen, maakt

u, jou en mij tot medespelers in wat daar gebeurt.

Jezus: Zoon van God. Zeker. Maar Hij alleen? Nee,

want met Hem zijn wij zonen en dochters van God.

Zoals een lied zingt:

‘Geen ander teken ons gegeven,

geen licht in onze duisternis

dan deze mens om mee te leven,

een God die onze broeder is.’

Mogen u en jij op dit feest opnieuw geraakt worden

door Zijn menslievendheid en vreugde beleven,

nu God ons zo rakelings nabij komt.

Mede namens mijn collega’s: van harte een zalig

Kerstmis en veel heil en zegen voor het nieuwe

jaar!

Jan Houben, pastor

“Reken maar op een wonder”!

En weer ging er een trilling door haar lichaam. Ze

had het altijd als iemand, meestal haar vader, soms

haar moeder, vertelde over de grote vrouwen van

hun volk. Dan ging het over aartsmoeder Sara en

hoe zij bijna haar hele leven verlangde naar een

kind. Of over Rebecca, de tweede vrouw van Sara’s

kleinzoon Jacob, die haar man de mooiste kinderen

van de wereld schonk., maar de tweede keer

niet meer opstond uit haar kraambed. En als Maria

hoorde vertellen over Hanna, voelde ze soms zelfs

een steek in haar buik. Hanna, ook zo’n moeder van

het volk, die ooit op haar knieën voorover lag op

de vloer van de tempel, huilend van hopeloosheid

omdat ze nooit een kind in haar schoot had gehad.

Als meisje was ook Maria voorbestemd om kinderen

te krijgen, dat wist ze. En deze verhalen vertelden

hoe een uitblijvende zwangerschap onzeker

kon maken en hoe hachelijk een geboorte kon zijn.

Haar moeder was stabiel en nuchter, haar vader

wijs. Ze voelde zich vertrouwd bij beiden. Ze zag

ook hoe mensen uit het dorp of familie van verder

weg om advies kwamen. En zo hadden haar

ouders al voor het jaar dat Maria ging menstrueren,

contact gezocht met een andere familie van

enig aanzien en hun dochter beloofd aan ene

Jozef. Ze kende hem inmiddels. Hij was duidelijk

ouder dan zij. Gelukkig. Jozef had al een volle

baard en was allang voorbij aan het rabauwerige

spel dat de jongens van haar leeftijd speelden.

Ze hadden elkaar al een paar keer ontmoet. Altijd

waren er anderen bij. Uiteraard. Ze konden niets

zeggen zonder dat anderen het hoorden en zich

ermee bemoeiden. Maar hun blikken kruisten

elkaar soms. En beiden wisten dat als de tijd daar

zou zijn, er geen afkeer was. Wat ze voelde was

nieuwsgierigheid, soms zelfs een heftig verlangen.

Net als alle opgroeiende kinderen, kende Maria alle

bekende en geheime plekken in de omgeving. Zo

ook een kloof een kwartier lopen verderop. Maria

was altijd buiten. Het was niet vreemd dat zij, intussen

een jonge vrouw, vaak uren weg was. Het was

zo’n dag waarop de zon weer zinderend boven het

land hing. Maria had thuis genoeg te doen. Maar

na de heetste uren van de dag was ze klaar en ging

ze naar buiten. Ze besloot de kloof die ze eerder

had gezien binnen te gaan. Landschap met gespleten

aarde daagde haar uit. Dat had ze altijd gehad.

Ze wilde dwalen en omhoog kijken, ook hier, in

deze grote kloof. De koelte was aangenaam. De

kloof die zich eerst verwijdde, werd nu nauw. Van

een pad was geen sprake meer. Het leek wel alsof

hier nooit eerder een mens was geweest. Ze moest

bukken en kruipen om door de struiken te komen.

Intussen moest ze zich goed vasthouden, want

als haar voeten weggleden kon ze zomaar in een

diepe smalle geul onder haar vallen.

Wat er toen gebeurde heeft ze later nooit goed

kunnen vertellen. Ze moet toch weggegleden zijn

en met haar hoofd ergens tegenaan zijn gestoten.

Ze had geen gedachten, alleen een gewaarwording.

Het was donker en ze bewoog met grote snelheid.

Om haar heen was een wervelwind die aan haar

trok en die haar alle kanten op leek weg te zuigen.

Er waren lichtfl itsen, snel naderende vuurballen die

vlak voor haar weer uiteenspatten. Ze weet nog dat

haar lichaam rilde, ze voelde een steek in haar buik.

Ze moeten haar gevonden hebben. Haar vader

was ongerust geworden toen ze ’s avonds nog niet

terug was en was met andere mensen naar haar

op zoek gegaan. Omdat Maria verteld had van de

onbekende kloof, wisten ze in welke richting ze

moesten zoeken. Op een geïmproviseerde baar

hadden ze haar teruggedragen. Het herstel duurde

weken. Haar moeder kon geen wijs uit de onsamenhangende

woorden van haar dochter. Maria

kon het ook niet navertellen toen ze hersteld was

en haar krachten waren teruggekeerd. Er was daar

in die onbekende kloof iets gebeurd. Ze wist dat

haar, nadat ze was uitgegleden, iets onbeschrijfelijks

was overkomen. Maar hoe kon ze al die stemmen,

gezichten, lichtfl itsen en krampen in haar

lichaam ooit bevatten? Dat er iets in haar veranderd

was, dat voelde ze. Een vreemd vermoeden was al

weken geleden haar gedachten binnengedrongen.

En toen wist ze het zeker. Er was iets in haar lichaam

veranderd. Ze was niet alleen meer. Iets had zich in

haar lichaam genesteld en was gaan groeien.

Haar ouders vertelden later wat er nadien gebeurd

was met hun zwangere dochter. Jozef had zich

gemeld. Hij moest en zou zijn aanstaande vrouw

zien. Hij wilde haar spreken voor hij afscheid van

haar zou nemen. En zo stond Maria in de schaduw

in de deuropening en Jozef een meter voor haar in

de zon. ‘Geloof jij in wonderen?’, vroeg ze. ‘Onze

traditie zegt dat wonderen bestaan, maar ik reken

er niet op’, had Jozef geantwoord. En toen had

Maria volgens haar ouders gezegd: ‘Reken er dan

nu maar op dat er met mij een wonder is gebeurd’!

Waar zij het toen nog over gehad hadden, wisten

hun ouders niet. Maar Jozef was niet weggelopen.

Hij had Maria bij zich in huis genomen. Er was een

sobere huwelijksplechtigheid geweest. En het kind

dat later werd geboren, werd niet alleen verwelkomt

door een moeder, maar ook door een vader.

Uit: Open Deur december 2012, Tekst: Aart Mak


6 7

in memoriam

vieringen en activiteiten rond Kerst

Prof. dr. Herman Fiolet (1920-2012)

Op 1 november – het feest van Allerheiligen - overleed

op 92-jarige leeftijd onze oud-gastvoorganger

prof. dr. Herman Fiolet o.f.m. Herman was één van

de pioniers van de oecumenische beweging in

Nederland. In opdracht van zijn orde ging hij na

zijn priesterwijding in 1946 Apologetica studeren

in Nijmegen. Hij was in 1948 bij de oprichtingsvergadering

van de Wereldraad van Kerken in Amsterdam.

In het midden van de jaren vijftig werd hij

redacteur van het katholieke tijdschrift Het Schild.

In de loop van de jaren zestig groeide Herman Fiolet

uit tot één van de prominentste vertegenwoordigers

van de St. Willibrord Vereniging. In 1968

werd hij de eerste algemeen secretaris van de Raad

van Kerken in Nederland, een functie die hij met

veel enthousiasme uitoefende tot 1985.

Zoals Herman de OLVgemeenschap altijd gedragen

heeft, zo werd hij op de schouders van parochianen

onze kerk voor het laatst binnen gedragen

op 8 november voor zijn afscheidsviering.

Dr. Albert van den Heuvel schreef een kostbaar in

memoriam, waaruit ik enkele delen citeer:

Herman Fiolet, secretaris van de Raad van Kerken

van 1970 - 1985, had bisschop moeten worden.

Althans dat vonden een aantal katholieke en protestantse

oecumenici na zijn eerste vijf jaar als

eerste man van de Raad. Marga Klompe zei het

hardop bij een etentje ter ere van Herman Fiolet:

En wij applaudisseerden. Hij had er alles voor in

huis. Fiolet, geboren in 1920, priester gewijd in

De vlinder die vrij rond vliegt

Op diverse berichten van de OLVgemeenschap van

de laatste weken, zoals op de website, komt u deze

afbeelding tegen. Het is een eerbetoon aan prof.

Fiolet en illustreert een van zijn citaten ‘Een vlinder

kan niet terug in zijn cocon’.

Paulus moest bevrijd worden van de wet om

geheel leeg open te kunnen staan voor bevrijdende

inspiratie van de Geest van Jezus Christus.

Tot die vrijheid blijft Paulus ons uitdagen: (...)

Wie vrij is in het geloof, zal gelovig-zelfstandig

leren denken en van zijn eigen geloofsvisie moedig

en openlijk getuigenis durven af te leggen.

Wie vrij is in het geloof, zal vanuit de Schrift – misschien

met veel onzekerheid – zijn eigen leefontwerp

durven te zoeken en vandaar uit bevrijdend

durven te leven.

l946, gepromoveerd in

1953 op de recente theologische

ont- en verwikkelingen

in de Hervormde

kerk, docent Oecumenica,

secretaris van de min of

meer offi ciële oecumenische

St. Willibrord Vereniging,

buitengewoon loyaal aan zijn eigen kerk

en dus ook een stevige criticus van haar feilen en

falen, zou een uitstekende bisschop zijn geweest.

Helaas is het nooit gebeurd.

Hij was van de generatie van het Tweede Vaticaans

Concilie en van de in 1948 opgerichte

Wereldraad van Kerken. Hij schreef helder en sprak

duidelijk.

Fiolet was een van die mensen die de kunst verstaan

om loyaliteit aan vernieuwingsdrang te

verbinden. Hij was diep overtuigd dat de Kerk

meer dan ooit voor de keuze stond om de wereld

om haar heen serieus te nemen of langzaam aan

gezag en invloed te verliezen. In zijn theologisch

denken was hij geen nieuwlichter, maar in de

praktische theologie en de oecumenische beweging

had hij haast om wat er in het Tweede Vaticaans

Concilie en in de Wereldraad was ontdekt en

ook aanvaard tot werkelijkheid te maken.

Dat zo zijn visie op de toekomst ons mag blijven

inspireren.

Annelies van den Boogaard

Wie vrij is in het geloof, kan

God niet meer ontmoeten

in de relatie van de almachtige

Schepper tot zijn

afhankelijk en onderdanig

schepsel, maar God steeds

meer ervaren als Bondgenoot, die de dragende

grond van zijn bestaan is, omdat Hij mij voortdurend

wil en daarom bezorgd om mij is. (....)

Wie eenmaal zo radicaal bevrijdend het geloof in

Jezus Christus heeft ervaren, kan niet meer terug.

Evenmin als een vlinder teruggestopt kan worden

in zijn cocon. En die verworven vrijheid kan

niemand ons binnen de kerk ontnemen, want de

cocon heeft zijn functie en zijn waarde verloren

op het ogenblik, dat de vlinder vrij rond vliegt.

Op weg naar

Kerst met PKN

Bilthoven.

We zijn op weg naar Kerst. Jozef en

Maria doen dat heel letterlijk. Ze reizen

vanuit Nazareth naar de stal in..... de

Noorderkerk in Bilthoven. Ook de wijzen

uit het oosten zijn op pad!

De herders op het veld houden zich

bezig met het versturen van kerstkaarten.

Volg de belevenissen en gesprekken van

de hoofdrolspelers uit de kerststal dagelijks

via jozefenmaria.pknbilthoven.nl.

We gaan de kerk

versieren!

Vrijdagochtend 21 december gaan we de kerk

versieren voor Kerstmis, vanaf 9.00 uur. Vindt u

het leuk om te komen helpen? U bent van harte

welkom!

Weihnachts-Oratorium

Dudok Ensemble

Op zondag 23 december om 15.00 uur zal in de

OLVkerk het Weihnachts-Oratorium van J.S. Bach

ten gehore worden gebracht door het Dudok

Ensemble o.l.v. Chris Pouw.

Kaarten á € 20 vooraf te koop bij Bilthovense Boekhandel,

Julianalaan1 en Boekhandel Bouwman,

Hessenweg 168 en via www.dudokensemble.nl .

Speciaal voor onze kerkleden heeft kaartverkoop

klassieke concerten de Muziekerije uit Hilversum

een aanbieding, namelijk i.p.v. € 20,- per persoon

kunt u een toegangskaartje kopen voor € 10,-.

Deze prijs geldt alleen in de voorverkoop!

Ook bij aanvang kunt u kaartjes

kopen maar voor de volle prijs. Onze

kerk staat bekend om zijn goede

akoestiek. Dit is dus een mooie gelegenheid

om te genieten van deze

prachtige Kerstmuziek.

Oecumenische dienst

Tweede Kerstdag

Op 26 december wordt er weer een oecumenische

dienst gehouden in de OLVkerk, georganiseerd

door de Raad van Kerken De Bilt e.o.. Deze

dienst begint om 10.30 uur. Voorgangers zijn pastor

Gerard Oostvogel en ds Koosje Vos-Butijn. Het

thema van de dienst luidt “Gewoon……bijzonder”.

Muzikale medewerking wordt verleend door

Vincent Cornelissen, klarinet en Arie van Viegen,

orgel en piano. U bent van harte uitgenodigd voor

deze feestelijke dienst!

Eerste Meditatieve

gebedsviering

Zoals afgesproken op de parochieavond van

de OLV van 15 november j.l. oriënteren wij ons

op andersoortige vieringen. Daarom starten

we op zondag 30 december, met een meditatieve

gebedsviering. Deze viering wordt verzorgd

door de werkgroep Liturgie en heeft als

thema “Als kind aan huis”.

Nieuwjaars -

bijeenkomst

Donderdagavond 10 januari is een

nieuwjaarsbijeenkomst van de OLV in de

Theresiaschool. Aanvang: 20.00 uur.

Er is koffi e vanaf 19.30 uur.

U bent allen van harte welkom!


8 9

Vieringen

Vieringen

Vierde zondag van de Advent

Zondag 23 december, 10.30 uur

Thema: De verwachting vervuld

Lezingen: Micha 5, 1-4A (6); Hebreeën 10, 5-10;

Lucas 1, 39-45

Voorganger pater Gerard Oostvogel o.p.

Assistenten Ger van Kalmthout en Paul Janmaat

Collecte eigen kerk

Intenties Riet van Luyn-Zegers, Ton Novotny,

Jac de Brabander.

- Er is kinderwoorddienst.

- Na afl oop van de viering is er koffi edrinken.

Kerstavond

Maandag 24 december

Voorgangers

18.00 uur Arja Santer en Jan Ham (ov)

20.00 uur pastor Annelies van den Boogaard

22.30 uur pastor Annelies van den Boogaard

Koren

18.00 uur Gezinsviering met kerstspel m.m.v.

kinderkoor o.l.v. Elaine van Grootel;

orgel/piano: Arie van Viegen. Er is

crèche.

20.00 uur “Lamusa” o.l.v. Maarten van der Bijl;

orgel/piano: Arie van Viegen

22.30 uur Parochiekoor o.l.v. Arie Perk m.m.v.

diverse musici.

Assistenten

18.00 uur Frans en Willem van de Sande

20.00 uur Gerdien Rokebrand en Edward Giesen

22.30 uur Nicolette van Doeveren en

Rob van Grootel

Collecte Caritasproject Kenia

Intenties

18.00 uur Jac de Brabander

20.00 uur Kees Vermolen, Corry en

Joop Sluyter

22.30 uur Ton van den Oudenrijn, Bep Marcus-Kraamer,

Do en Toon Hermanns

Eerste Kerstdag

Dinsdag 25 december, 10.30 uur

Thema: Licht aan de einder

Voorganger pastor Frans Zwarts

Assistenten Tim Bottema en Jan Stoop

Orgel/piano Ton Donders

Collecte Caritasproject Kenia

Intenties Marcel Smits, Jos Vosters

- m.m.v. Sonja Ottens (dwarsfl uit) en Truus Nijessen

(piano)

- Er is kinderwoorddienst en crèche.

Tweede Kerstdag

Maandag 26 december, 10.30 uur

Oecumenische viering

Voorgangers pater Gerard Oostvogel o.p en

ds. Koosje Vos-Butijn

Assistenten Leden van de verschillende kerken

uit de regio

Organist Arie van Viegen

Collecte SOS-kinderdorpen

Intenties Gonnie Vijverberg- Trossél, Ineke

Jongerius – Bogaard, Ton van den

Oudenrijn, Ben vd Heuvel, Frans

Rumpt, Do en Toon Hermanns,

Liet van Herten-Romme.

- Na afl oop van de viering is er koffi edrinken achter

in de kerk.

Zondag 30 december, 10.30 uur

Meditatieve gebedsviering

Voorgangers Leden van de werkgroep Liturgie

Orgel/piano Jan Willem Fijen

Intenties Harry Vermeulen,

Paula Steggink – Boerrigter

- Na de viering is er koffi edrinken achter in de kerk.

Oudjaarsdag

Maandag 31 december, 19.00 uur

Oudjaarsviering

Lezingen: 1 Joh.2, 18-21; Joh.1, 1-18

Voorganger pater Gerard Oostvogel o.p.

Assistenten Ger van Kalmthout en Jan Stoop

Orgel/Piano Ton Donders

Nieuwjaarsdag

Dinsdag 1 januari, 10.30 uur

Viering aan het begin van het nieuwe jaar

Lezingen: Num.6, 22-27; Gal.4, 4-7; Lc.2, 16-21

Voorgangers Martin Meijer en Jan Ham (ov)

Assistenten Carla Vaessen en Fred van Dijk

Orgel/piano Ton Donders

Intenties Ton van den Oudenrijn

- Na de viering is er koffi edrinken achter in de kerk

en kunnen we elkaar alle goeds voor het nieuwe

jaar toewensen.

Zondag 6 januari, 10.30 uur

Lezingen: Jes.60, 1-6; Ef.3, 2-3a +5-6; Mt. 2,1 -12

Voorganger pastor Frans Overbeek

Assistenten Ineke Ham en Roland Defaix

Orgel/piano Arie van Viegen

Collecte eigen kerk

Intenties Kitty Bakker-Schimmel,

Kees Vermolen.

- Na afl oop van de viering is er koffi edrinken achter

in de kerk.

Dinsdag 8 januari

10.00 uur Open Kringviering

Zondag 13 januari, 10.30 uur

Lezingen: Jes. 42, 1-4 + 6-7; Hand 10, 34-38 of

Jes.40, 1-5 + 9-11 of Tit. 2. 11-14 + 3, 4-7;

Lc. 15-16 + 21-22

Voorganger pastor Annelies van den Boogaard

Assistenten Ine van Breda en Philip Vos

Orgel/piano Jan Willem Fijen

Collecte eigen kerk

- Vanuit deze viering wordt de communie thuis

gebracht bij zieken en ouderen.

- Na afl oop van de viering is er koffi edrinken.

Zondag 20 januari, 10.30 uur

Oecumenische viering – Zondag van de Eenheid

Thema: Leven vanuit de Bron

Voorgangers pastor Annelies v.d. Boogaard en

ds. Tina Geels

Orgel/piano Irina Boronjenkova

Collecte eigen kerk

- Het oecumenisch projectkoor o.l.v. Arie Perk zingt.

- Er is koffi edrinken.

Zondag 27 januari, 10.30 uur

Lezingen: Neh. 8, 2-4a.5-6.8-10; 1 Kor. 12, 12-30;

Lc.1, 1-4.4, 14-21

Voorgangers Mw. Astrid Veldhuis (ov) en Jan Ham

Assistenten Henny Sjouken en Fred van Dijk

Orgel/piano Ton Donders

Collecte eigen kerk

- Na afl oop van de viering is er koffi edrinken.

Vieringen in de kapel van de Schutsmantel

zaterdagochtend om 10.30 uur

let op! Extra vieringen op Kerstavond en Oudjaarsavond.

22 december Astrid Veldhuis

24 december 19.00 uur Oecumenische Kerstviering,

pastor Gerard Weersink en ds.

Rene v.d. Beld, m.m.v. het Caeciliakoor

en Mw. Sonja Ottens (dwarsfl

uit).

29 december Janine Noten


10 11

Vieringen

Berichten uit de olv

Vervolg Schutsmantel

31 december 19.30 uur Meditatieve viering, pastor

Gerard Weersink

5 januari pastor Gerard Weersink

12 januari pastor Annelies v.d.Boogaard

19 januari Riet IJsseldijk

26 januari Astrid Veldhuis

Ieder die elders verhinderd is is welkom. Na afl oop

is er gelegenheid om koffi e/thee te drinken in de

Bechsteinzaal en elkaar te ontmoeten.

Vieringen in de Koperwiek

Voor bewoners en omwonenden is er iedere eerste

vrijdag van de maand om 19.00 uur een viering

in de Koperzaal, waar u van harte welkom bent. Na

de viering is er koffi e drinken.

Datum: 21 december (Kerstviering 19.00 uur)

Voorganger: Astrid Veldhuis en Wil van Dort

Organist: Hanny Hekker

Datum: 4 januari

Voorganger: Wil van Dort

Organist: Hanny Hekker

Seniorenpastoraat

Gespreksgroep ‘Geloven Nu’

voorkamer pastorie

Datum: 18 december, 15 januari 10.00 –

12.00 uur

Thema: mystiek en spiritualiteit o.l.v. Wil v. D.

Ontmoetingsochtenden Koperwiek

bibliotheek

Datum: 9 en 23 januari 10.30 – 12.00 uur

Thema: kunst en geloof o.l.v. Wil van Dort

Ontmoetingsochtend De Bremhorst

4 de verdieping huiskamer

Datum: 8 januari 10.00 – 11.30 uur

Thema: Rembrandt en de Bijbel o.l.v. Wil v. D.

Vieringen verpleeghuis De Biltse Hof

Iedere dinsdag om 19.00 uur.

Voorganger: ds. L. Blok of ander

Iedere donderdag om 10.30 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Mw. G. Koppelman

Vieringen in de regio

De Bilt 900 jaar - Plannen voor 2013

Wij willen u bijtijds op de hoogte brengen van de

plannen die er liggen rond het feestelijke ogenblik,

dat De Bilt 900 jaar bestaat. Hier alvast een overzicht:

• Op 24 maart (Palmzondag) is er een jeugdmiddag

voor alle zeven dorpen, uitlopend op een

Taizéviering in De Bilt.

• Op 4 zaterdagen in april zijn er steeds in twee

gemeenten de kerken open. U kunt ze bezichtigen,

een rondleiding volgen of luisteren naar

muziek.

• Op zondag 5 mei is er een Openluchtviering

voor alle bewoners uit de zeven dorpen. Locatie

is het plein bij de Martin Luther King school

in Maartensdijk (bij slecht weer in sporthal De

Vierstee). Het ligt in de bedoeling, dat de eigen

kerk die zondag gesloten is en dat we oecumenisch

samen vieren. De eigen kerk is verzamelplek

voor de fi etsers. Daarna gaan we met z’n

allen naar de centrale viering. De viering wordt

voorbereid door het Convent van Pastores. Er

De Bilt (Michaelkerk, Kerklaan 31)

Zondag 10.30 uur Eucharistieviering of Communieviering.

Dinsdag 10.00 uur Eucharistieviering in de kapel

Na de vieringen is er gelegenheid tot koffi edrinken.

Meer info: parochiesecretariaat, tel. 030 2200025

(van 9.00-12.00 uur).

Maartensdijk (Maartenskerk, Nachtegaallaan 40)

Zaterdagavond: 19.00 uur

Zondagmorgen: 10.30 uur

komt een projectkoor met zangers uit alle kerkkoren.

• Van 27 mei tot 3 juni is er een themareis naar

Ierland voor deelnemers uit alle zeven dorpen,

naar de omgeving waar Willibrord werd opgeleid

voor hij hier kwam; pelgrimsoord waar de

ridder die Oostbroek stichtte eerst was: zijn

voetreis (per bus) nareizen, langs de kloosters

van toen.

• Op 14 september: onthulling Iers hoogkruis,

bij het Van Boetzelaerpark, met daarop de

stichters van Oostbroek tot Westbroek en wie

hen inspireerden. Een cultuurhistorisch monument

om de christelijke wortels van De Bilt aan

kinderen en volwassenen van nu uit te leggen.

Dit najaar zijn er presentaties van het hoogkruis en

de activiteiten in alle zeven dorpen. We houden u

op de hoogte!

Raad van Kerken De Bilt en omstreken,

Annelies van den Boogaard

Activiteitenagenda

Activiteit Datum Aanvang Locatie

Kerk versieren 21 december 09.00 uur OLVkerk

Weihnachts oratorium 23 december 15.00 uur OLV kerk

Oec. kerstviering 26 december 10.30 uur OLVkerk

Meditatieve gebedsviering 30 december 10.30 uur OLVkerk

Nieuwjaarsbijeenkomst 10 januari 20.00 uur Theresiaschool

Spiritueel fi lmfestival 25 en 26 januari Michaelkerk De Bilt

Vrijwilligers gevraagd

Vacature Tijdsbeslag Informatie

Organist/pianist voor de

zondagse vieringen

Sopranen/alten voor het

koor Cantate

Wijkcontactpersoon voor

omgeving Putterlaan Centrum II

Bezorger Samen kerk,

Wagnerlaan e.o.

Overleden

Op maandag 19 november j.l. is mevrouw Johanna

Maria de Keijzer-Jansen in de leeftijd van 89 jaar

overleden. Voorheen woonachtig in Maartensdijk,

had zij de laatste paar jaren hier een thuis in de

Julianafl at, waar zij maandelijks ook de communie

ontving vanuit onze kerk. Zij hield van zang

en muziek, hetgeen ook tot uiting kwam bij haar

uitvaartviering op zaterdag 24 november in onze

kerk. Vervolgens was de bijzetting in het graf van

haar man op Den en Rust.

Moge zij vanuit haar Adventsverwachting nu het

grote licht in Gods hemelse werkelijkheid ervaren.

Kind van de rekening…

kind voor ónze rekening!

Goed onderwijs is de weg naar een betere toekomst.

En dat geldt zeker voor de Maasai kinderen

in Zuid-west Kenia. Wij als OLV gaan 5 jaar lang de

Eens in de drie/vier weken één

viering op zondag

1e maandag van de maand

repetitie + zingen bij rouw en

trouw

Één uur in de week zelf in te

delen

Enkiteng Lepa School ondersteunen. Op 7 oktober

is dit project in onze viering aan u voorgesteld. De

Kerstcollecte-actie zal de komende jaren ook in

het teken van dit project staan. In de viering van 9

december zal dit diaconieproject nog eens nader

onder onze aandacht worden gebracht.

De Enkiteng Lepa School staat midden in Maasai

gebied. Samen met uw steun wil de school de

komende jaren lokalen bij bouwen voor de groepen

4-8. Ook wil ze overnachtingsfaciliteiten creëren

en een medische post. Ieder jaar één lokaal en

een paar slaapplaatsen. De school wordt gerund

door de Maasai zelf, heeft instemming van de ouderen

en geniet steun uit de hele gemeenschap. De

school onderscheidt zich van een overheidsschool

doordat zij inspeelt op de cultuur en de nomadische

leefstijl van de Maasai. De lesuren zijn aangepast,

er is mogelijkheid voor overnachten, kinderen

mogen insteken op ieder moment van het jaar, leeftijd

is onbelangrijk. Behalve in de kerstcollecte kunt

U ook Uw gift overmaken op banknr. 3783.51.893

t.n.v. Caritas parochie OLV met vermelding: “Kenia”.

Philip Vos, Caritas OLV

Ton Donders

Tel. 030 2284675

Wim van den Boogaard

Tel. 030 2202402

Marian Blomjous

Tel. 030 2282761

1x per 6 weken, 1 uur Trees Hufener

Tel. 030 2283169

Vanaf deze plaats bedanken we de heer Zinnicq Bergman van de Wagnerlaan. Hij bracht jarenlang

Samen kerk rond in de Wagnerlaan en omgeving. Vanwege zijn hoge leeftijd heeft hij aangegeven het

stokje over te willen dragen een jonger iemand.


12 13

Berichten uit de olv Berichten uit de Martha en Mariaparochie

Zondag van de Eenheid

Op zondag 20 januari vieren we met elkaar de

zondag van de Eenheid in een oecumenische

dienst. Deze dienst, die om 10.30 uur begint,

wordt gehouden in de OLVkerk. Voorgangers zijn

ds. Tina Geels en pastor Annelies van den Bogaard.

Het thema luidt: Leven vanuit de Bron.

Aan de dienst werkt een groot projectkoor mee

onder leiding van Arie Perk. Wilt u meedoen met

het koor: op de dinsdagen 8 en 15 januari wordt er

van 20.15 tot 22.00 uur geoefend in de OLVkerk.

Het belooft een feestelijke dienst te worden. U

bent van harte welkom!

Namens de Raad van Kerken De Bilt/Bilthoven

Ida Bouma

Gezellige seniorenmiddag

Duurzaam

eindejaarscadeau

Woensdagmiddag 7 november was er weer de traditionele seniorenmiddag

voor de geloofsgemeenschappen van St. Maarten,

Michaël-Laurens en Onze Lieve Vrouw. De Agora van de Theresiaschool

was gezellig aangekleed en vanaf half twee begonnen

de mensen binnen te druppelen. Eerst was er een kopje koffi e

of thee met een lekker gebakje en daarna verzorgde de theatergroep

“De blauwe schuur” de theaterlezing “De Hoed”. Ton van

Kempen (kunsthistoricus) en Nicoline van de Beek (theatermaakster)

sleepten ons mee in hun passie voor de hoed. Op een boeiende

en geestige manier ontrolde de wereldgeschiedenis zich

voor onze ogen uit. Over hoofddeksels vallen mooie verhalen te

vertellen. We wandelden over boulevards in Parijs, avenues in

New York en over Unten den Linden in Berlijn. Lichtbeelden van schilderijen,

muziekfragmenten, gedichten en korte theateracts zorgden

ervoor dat we na deze voostelling geen hoed meer over het hoofd kunnen

zien.

Met veel belangstelling volgden we ruim een uur lang dit spel, wat

deze middag een heel bijzonder karakter gaf. Daarna konden we nog

genieten van een heerlijk drankje en

hapje.

Dit alles hebben we te danken aan

de stichting bejaardenzorg De Bilt-

Bilthoven, die deze middag voor ons

heeft gefi nancierd. Alles bij elkaar

was het een groot succes!

Namens de werkgroep

seniorenpastoraat

Annelies van den Boogaard

Dan is de Gerardus dagkalender wat voor u. Voor

slechts € 5,95 kunt u de ontvanger een jaar lang

iedere dag blij maken met deze kalender met veel

wetenswaardigheden, puzzels en moppen.

Hierbij steunt u de paters Redemtoristen in Wittem.

De kalender is te verkrijgen bij fam. Andringa,

Maertensplein 65, 3738 GN Maartensdijk. Bent

u niet in de gelegenheid om deze te halen, dan

komen wij hem brengen. Telefoon 0346 216240.

Spiritueel Filmfestival

De Bilt

Op 25 en 26 januari 2013 opent de Michaëlkerk

in De Bilt voor de tweede maal haar deuren met

een tweedaags spiritueel fi lmfestival. Met spiritueel

wordt hier het onstoff elijke bedoeld, een breder

begrip dan alleen het geestelijke van de wereldgodsdiensten.

Alle vier fi lms zijn toegankelijke,

aangrijpende bioscoopfi lms. U zult genieten van de

voorstellingen, en deze zullen stof geven tot nadenken

of napraten. Iedereen is van harte uitgenodigd.

• Op vrijdag 25 januari 10.00 uur is er een

voorstelling voor scholen, waarbij we Letters

to God vertonen. Letters to God uit 2010 is

gebaseerd op het echte verhaal van de 8-jarige,

zieke Tyler Doherty en de bijzondere rol van

een postbode in Tylers ‘brieven naar God’. Even

mooi als aangrijpend.

• Vrijdag 25 januari 14.00 uur staat Father

Damian (1999) op het programma. Deze fi lm is

gebaseerd op het leven van de Belgische Pater

Damiaan, die in 1872 er voor koos om te werken

op het leprozeneiland Molokai. Damiaan

helpt te leprozen in hun levensbehoeften,

geestelijke bijstand, en het teruggeven van in

ieder geval een stukje waardigheid. Een bijzonder

verhaal met een sterke cast met Sam Neill,

Peter O’Toole en Derek Jacobi.

• Vrijdag 25 januari 19.30 uur wordt Conversati-

ons with God (2007) getoond. Dit is een verfi lming

van de gelijknamige bestseller door Neale Donald

Walsch, een autobiografi sch verhaal over een

succesvol iemand die na een aantal persoonlijke

tragedies in een tent moet leven, en vervolgens,

schrijvend en zoekend naar een spiritueel evenwicht,

zichzelf en anderen er boven op helpt.

• Zaterdag 26 januari 19.30 uur gaat het licht

uit voor Tree of Life (2011) waarbij we Brad Pitt,

Sean Penn en Jessica Chastain op hun best zien

acteren. Deze betoverende fi lm zoekt, op een

impressionistische wijze, naar de betekenis

van het leven, en maakt daarbij gebruik van de

jeugdherinneringen van de hoofdpersoon uit

het Texas van de jaren vijftig. Een fi lm die 180

minuten duurt, maar waar u nog lang na afl oop

over zult nadenken.

Alle fi lms zijn Nederlands ondertiteld en worden

kort ingeleid. De toegang is gratis. U kunt zich

opgeven via info@katholiekekerkdebilt.nl of via

het locatiesecretariaat telefoon 030 2200025.

Van harte aanbevolen!

Namens de werkgroep, Philippe Terheggen

Een nieuw

parochieblad

Dinsdag 3 december j.l. kregen redactieleden van

de verschillende informatiebladen van de Martha

en Mariaparochie een knoppencursus. Ze leerden

hoe het nieuwe parochieblad gemaakt gaat worden.

Inloggen met je eigen gebruikersnaam en

wachtwoord. Knippen en plakken zonder schaar

en lijm (maar dat deden de meesten al lang niet

meer!) Het lijkt niet heel moeilijk,

maar de ervaring moet

leren, hoe handig of onhandig

het werkt. In elk geval was het

selecte gezelschap enthousiast

en positief. We gaan er samen

iets moois van maken.

Voor u als lezer wordt het volgende

nummer van dit blad een

verrassing. De naam blijft en

ons eigen nieuws van dichtbij kunt u, net als voorheen,

vinden in het nieuwe blad. Ook treft u daarin

een centraal katern met allerlei informatie, die

bestemd is voor heel de Martha en Mariaparochie.

Daarin staat ook het rooster met alle weekendvieringen

en een catechesekalender. Misschien gaat

u wel eens op pad om mee te maken hoe in een

van de andere kerken zondags gevierd wordt of

gaat u meedoen aan een serie avonden ergens

anders dan in uw vertrouwde kerk. We hopen

dat het nieuwe blad ons iets meer vertrouwd zal

maken met de parochie als geheel en dat het

parochianen van de verschillende locaties dichterbij

elkaar zal brengen.

Redacties zijn vaak al jaren bezig om elke keer

weer een mooi nieuw blad te maken. Sommige

redactieleden stoppen, maar de meesten gaan

gelukkig nog door. Dit is een mooie aanleiding

om degenen die stoppen en zij die doorgaan nog

eens hartelijk te bedanken voor hun geweldige

inzet. Er komt veel meer bij kijken dan menigeen

zich realiseert. Zeker als je te maken hebt met het

verzamelen van alle kopij en met de laatste afwerking.

Het is leuk en dankbaar werk, want je ziet

elke keer weer een mooi resultaat, dat in heel wat

brievenbussen valt. Het wordt aandachtig gelezen,

dat hebben allerlei onderzoeken aangetoond.

Maar het lukt niet zonder de diverse vrijwilligers.

Namens redacties, bestuur en pastores en alle dankbare

lezers wens ik alle medewerkers en vrijwilligers

fi jne feestdagen, gezegende kerst en

een zalig nieuw jaar.

Frans Overbeek


14

Jeugd Onze Sponsors

Beste jongens en meisjes

Kinderwoorddiensten

en gezinsviering

Zondag 23 december is de laatste kinderwoorddienst

van de Advent. De profeet Micha vertelt over

een vrouw die een kind zal krijgen. Dat kind

zal voor mensen zorgen zoals een herder

voor zijn schapen zorgt. We gaan de

laatste boomhanger maken.

Kerstavond 24 december is om 18.00

uur de gezinsviering. Wie kent nog het

kerstverhaal? Wie wil het nog horen?

In het kerstspel “Het lege boek” horen

we wat de kerstfi guren ervan vinden.

Eerste Kerstdag 25 december is er in

de viering van 10.30 uur een feestelijke

kinderwoorddienst.

Crèche

Tijdens de vieringen op Kerstavond 18.00 uur en

Kerstochtend zal er crèche zijn voor de kinderen

tussen 0 en 4 jaar. We raden ouders met jonge

kinderen dringend aan van deze mogelijkheid

gebruik te maken.

Kinderwoorddiensten 2013

Bij het uitkomen van deze Samen kerk is het nog

niet duidelijk op welke manier we de kinderwoorddiensten

voortzetten. Voor actuele informatie

kunt u kijken op onze website www.olvbilthoven.nl

De datum voor de volgende gezinsviering

kunt u wel vast noteren: zondag 10 februari.

Tussentijdse

Catechese Club

In de week van 14 januari starten we met het

tweede project voor de kinderen uit groep 6.

In het najaar zijn ze begonnen met het project

Mozes; dit project wordt in januari vervolgd. De

kinderen krijgen begin januari een uitnodiging.

Bouw

Brevé Houtbewerking BV, Den Dolder

tel. 030 2293537 – www.brevehoutbewerking.nl

Buro voor Architektuur Van Doeveren,

Scherpenzeel

tel. 033 2773152 – www.vandoeveren.nl

Schildersbedrijf Daalhuizen BV, De Meern

tel. 030 6621873 – www.daalhuizen.nl

Drukkerijen

Drukkerij Livo, De Bilt

tel. 030 2205220 – www.drukkerijlivo.nl

Kappers

Haarmode Capello, Bilthoven

tel. 030 2257015

Michel Arendsen kappers, Bilthoven

tel. 030 2290232

Levensmiddelen

Luxe Bakkerij Krijger, Bilthoven

tel. 030 2282912

Slagerij Ad van Eck, Bilthoven

tel. 030 2282163

Spar Jan Mons, Bilthoven

tel. 030 2282180 – www.hetkleinedorp.nl

Notarissen

Houwing van Beek Notarissen

tel. 030 2290811 – www.houwingvanbeek.nl

Makelaars

Makelaar BurgersdijkBV, Bilthoven

tel. 030 2287611

Ruyssenaars Makelaardij, Bilthoven

tel. 030 2282387 – www.ruyssenaars.nl

Mode

Inemine, cadeaux bijoux, Den Dolder

tel. 030 2282175

Modeatelier Bettina, Bilthoven

tel. 06 14989820

P. Doek Mode en Lingerie, Bilthoven

tel. 030 2287411 – www.pdoek.nl

Sir John Herenmode, Bilthoven

tel. 030 2281698

Verzekeringen

Vermolen Assurantiën BV, Utrecht

tel. 030 2711904 – www.vermolen.nl

Uitvaart

Belastingadviseurs

Mr. G.M.L.G. Marell, Bilthoven

Schenk- en erfbelasting specialist

tel. 030 2280141

Computers en Internet

Dubbel-2, Bas Hufener, Bilthoven

ICT-specialist voor bedrijf en particulier

tel. 06 34502919 - www.dubbel-2.nl

Adverteren?

Hier is nog ruimte voor uw advertentie

15

Barbara Uitvaartverzorging, Utrecht

tel. 030 2966666 – www.barbarauitvaart.nl

Steenhouwerij Jan Nelissen, Bunnik

tel. 030 6571867

Steenhouwerij Van Gils BV, Utrecht

tel. 030 2314173 – www.grafzerken.nl

Tap Uitvaartzorg, Bilthoven

tel. 030 2283741 – www.tap-uitvaart.nl

Michiel Deylius Grafmonumenten, Utrecht

tel. 06 21967998 - www.deylius.nl


‘Een vlinder kan niet terug

in zijn cocon’

Prof. dr. Herman Fiolet (1920-2012)

www.olvbilthoven.nl

More magazines by this user
Similar magazines