12.09.2013 Views

download mijn scriptie hier - Tjitske Volkerink

download mijn scriptie hier - Tjitske Volkerink

download mijn scriptie hier - Tjitske Volkerink

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Christelijke spiritualiteit als<br />

missionaire kans<br />

framing spiritualiteit<br />

BACHELORSCRIPTIE COMMUNICATIE<br />

CHE EDE<br />

MEI 2012<br />

STUDENT TJITSKE VOLKERINK – KOOPS 110582<br />

T.VOLKERINK@KPNMAIL.NL<br />

BEGELEIDER HANNEKE MEISSNER<br />

MEELEZER TIMON RAMAKER<br />

Hoofdstuk: Inhoudsopgave<br />

1


Inhoudsopgave<br />

Inhoudsopgave ..................................................................................................................................................................... 2<br />

Samenvatting ........................................................................................................................................................................ 4<br />

Summary ............................................................................................................................................................................... 5<br />

Hoofdstuk 1 Inleiding ........................................................................................................................................................... 6<br />

1.1 De weg naar deze <strong>scriptie</strong> .......................................................................................................................................... 6<br />

Een persoonlijke zoektocht ........................................................................................................................................ 6<br />

Communicatie ............................................................................................................................................................. 8<br />

Een nieuwe wereld ...................................................................................................................................................... 9<br />

1.2 Van hoofdvraag, deelvragen tot aanpak .................................................................................................................. 10<br />

Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek ..................................................................................................................................... 12<br />

2.1 Ontwikkeling van de beeldvorming over spiritualiteit ............................................................................................ 12<br />

Postmodern & seculier .............................................................................................................................................. 12<br />

Secularisatie en mainstream cultuur ......................................................................................................................... 13<br />

2.2 Framing: betekenisgeven aan de werkelijkheid ...................................................................................................... 14<br />

Beslissingsproces en trends ...................................................................................................................................... 14<br />

Beïnvloeding enkele theorieën.................................................................................................................................. 15<br />

Framing: the basics .................................................................................................................................................... 16<br />

Valueframing .............................................................................................................................................................. 19<br />

Reframing ................................................................................................................................................................... 22<br />

Non-verbale communicatie en spiritualiteit ............................................................................................................. 24<br />

Afsluitend ................................................................................................................................................................... 24<br />

2.3 Spiritualiteit ............................................................................................................................................................... 25<br />

Wat is spiritualiteit? .................................................................................................................................................... 25<br />

Historie en ontstaan ................................................................................................................................................... 26<br />

Spiritualiteit en mystiek ............................................................................................................................................. 27<br />

Onderscheid met religie ............................................................................................................................................. 28<br />

Zingeving en nieuwe woorden .................................................................................................................................. 29<br />

2.4 Christelijke spiritualiteit ............................................................................................................................................ 30<br />

Geloofscommunicatie ................................................................................................................................................ 31<br />

Kritiek vanuit christelijke kring op spiritualiteit ........................................................................................................ 33<br />

Crisis in christelijke spiritualiteit!? .............................................................................................................................. 37<br />

2.5 Nieuwe spiritualiteit.................................................................................................................................................. 38<br />

Kern en thema’s ......................................................................................................................................................... 38<br />

Stromingen ................................................................................................................................................................ 40<br />

Verschil religie en nieuwe spiritualiteit .................................................................................................................... 40<br />

2.6 Missionair .................................................................................................................................................................. 42<br />

Missionair ................................................................................................................................................................... 42<br />

…en marginaal ........................................................................................................................................................... 43<br />

Hoofdstuk: Inhoudsopgave<br />

2


Onderzoek website kerkelijke denominaties spiritualiteit ..................................................................................... 44<br />

Community eerst ....................................................................................................................................................... 46<br />

Verhalen vertellen ..................................................................................................................................................... 46<br />

Afsluitend ................................................................................................................................................................... 47<br />

Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit ...................................................................................................................... 48<br />

3.1 Onderzoekmethode ................................................................................................................................................. 49<br />

Verantwoording .........................................................................................................................................................50<br />

3.2 Jouw spiritualiteit ‘the story’ ................................................................................................................................... 51<br />

Promotie ..................................................................................................................................................................... 52<br />

De cursus .................................................................................................................................................................... 52<br />

Radio 5 ........................................................................................................................................................................ 52<br />

3.3 Kwantitatieve informatie ......................................................................................................................................... 53<br />

3.4 Kwalitatieve informatie ............................................................................................................................................ 55<br />

3.4.1 Spiritualiteit, christelijke spiritualiteit en nieuwe spiritualiteit ........................................................................56<br />

3.5.2 Doelgroepen ......................................................................................................................................................58<br />

3.4.3 Het project: Jouw spiritualiteit en de communicatie ..................................................................................... 60<br />

3.4.4 Interviews met spirituele zinzoekers ............................................................................................................... 71<br />

3.4.5. Resultaten Jouw spiritualiteit .......................................................................................................................... 73<br />

3.5 Deskresearch ............................................................................................................................................................ 75<br />

3.5.1 Publieksreacties ................................................................................................................................................. 75<br />

3.5.2. Nieuwsberichten in kranten ............................................................................................................................. 75<br />

3.5.3. Blogs en wat er zoal over geschreven is ......................................................................................................... 76<br />

Hoofdstuk 4. Spiritualiteit als missionaire kans? ............................................................................................................... 77<br />

4.1 Analyse & antwoorden ............................................................................................................................................. 77<br />

Spiritualiteit ................................................................................................................................................................ 77<br />

Drie doelgroepen en hun spirituele communicatie .................................................................................................. 79<br />

Jouw spiritualiteit ...................................................................................................................................................... 80<br />

Reframing spiritualiteit .............................................................................................................................................. 81<br />

4.2 Conclusies ................................................................................................................................................................. 83<br />

Communicatie en spiritualiteit conclusies ................................................................................................................ 83<br />

Conclusies over het project Jouw spiritualiteit ....................................................................................................... 84<br />

Spiritualiteit als missionaire kans? .............................................................................................................................85<br />

4.3 Aanbevelingen ..........................................................................................................................................................85<br />

Hoofdstuk 5. Evaluatie ........................................................................................................................................................ 87<br />

Hoofdstuk 6. Literatuuroverzicht ..................................................................................................................................... 88<br />

6.1 Boeken ...................................................................................................................................................................... 88<br />

6.2 Artikelen ................................................................................................................................................................... 88<br />

Bijlagen ............................................................................................................................................................................... 90<br />

Hoofdstuk: Inhoudsopgave<br />

3


Samenvatting<br />

Hoe kan het vak communicatie bijdragen aan de missionaire doelen van het christelijke geloof? En is de huidige<br />

belangstelling voor spiritualiteit een kans voor de kerk? Dit is de kern waar het in deze <strong>scriptie</strong> om draait.<br />

Communicatie en spiritualiteit, hebben beide <strong>mijn</strong> belangstelling. De aanleiding voor deze <strong>scriptie</strong> was dan ook een<br />

marktonderzoek doen naar de markt voor christelijke spiritualiteit. Na het behalen van <strong>mijn</strong> diploma heb ik het plan<br />

om in dit werkveld een eigen bedrijf te kunnen starten. De mogelijkheid die het communicatiemodel framing biedt<br />

voor het heroriënteren op het oude christelijk geloof, om het relevant te maken in de cultuur van 2012 maakt het<br />

onderwerp heel actueel is en tegelijk ook relevant voor verschillende vakgebieden.<br />

Het onderzoek is gericht op de verschillende vormen van spiritualiteit en hoe verschillende doelgroepen zich<br />

verhouden tot de vormen van spiritualiteit. Hierbij zijn onderscheiden de christenen die geïnteresseerd zijn in<br />

spiritualiteit en absoluut niet. En als derde groep de spirituele zoekers. Naast literatuurstudie rondom het<br />

communicatiemodel framing en de inhoudelijke onderwerpen is een casestudy uitgevoerd naar een christelijk<br />

spiritueel project. Jouw spiritualiteit van de Evangelische Omroep is een project bestaand uit een test, een boek,<br />

een website en een cursus. 17 mensen zijn geïnterviewd en materiaal over het project is bij elkaar gezocht.<br />

Door vanuit Communicatie te kijken naar denkbeelden van gelovigen en spirituele zoekers en naar de context van<br />

de cultuur en de kerken, ontstaat een helder beeld van de uitgangsposities van de verschillende partijen.<br />

Spiritualiteit is van een hype mainstream geworden. De postmoderne cultuur is erdoor beïnvloed. De kerkverlating<br />

komt niet doordat mensen seculier zijn geworden, want spiritualiteit heeft alle kenmerken van een religie en is dus<br />

een nieuwe religie. Secularisatie is daarom een frame, wat gereframed kan worden naar de-institutionalisering.<br />

Mensen hebben geen belangstelling meer in de georganiseerde vorm, waarin religie wordt aangeboden door de<br />

kerken. Tegelijk is spiritualiteit voluit christelijk, want het stamt vanuit de Goddelijke energie, die in het christendom<br />

“Heilige Geest” wordt genoemd.<br />

De communicatie van het christelijke geloof is in taal, rituelen en symboliek gestold. Vormen en woorden zijn<br />

betekenisloos geworden voor mensen, zelfs de eigen kerkmensen. Deze stolling is een hinderpaal voor geloof van<br />

christenen zelf en vandaaruit een hinderpaal voor missionaire aanwezigheid van de kerk. Daadwerkelijke<br />

verandering begint door te starten met luisteren naar de vragen van mensen, misschien wel de eigen hartsvragen,<br />

om zo diepere waarden te leren herkennen. Nadat er goed geluisterd is, kan er voorzichtig geprobeerd worden tot<br />

een herformulering van het geloof in de God van de Bijbel te komen. Het is vooral van belang om de missionaire<br />

doelen los te laten en de met mensen ‘op weg te gaan’.<br />

Het EO project, Jouw spiritualiteit, is succesvol in het reframen van interne beelden van christenen. Spiritualiteit<br />

krijgt na kennismaking met dit project een positievere connotatie. Ook de verscheidenheid in de geloofsbeleving<br />

onderling wordt door Jouw spiritualiteit begrepen en gewaardeerd. Het project is niet geslaagd in het bereiken van<br />

de spirituele zinzoeker. De onderdelen die aansluiten bij deze doelgroep zijn niet voldoende onder de aandacht<br />

gebracht qua promotie. Dit geldt ook voor de cursus, de inhoud van de cursus sluit niet aan bij de spirituele<br />

zinzoekers. Het model met de 9-talen biedt volop kansen en mogelijkheden voor gebruik naar beide doelgroepen.<br />

Door met een andere bril op te kijken, ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden. Dit is een bijdrage die het<br />

communicatie-vak kan bieden aan kerken die missionair willen zijn anno 2012. Hoewel er sprake is van allergische<br />

reactie tussen verschillende doelgroepen, is het mogelijk om een brug te bouwen, <strong>hier</strong>voor zal nieuwe kennis op het<br />

gebied van neurowetenschap en psychologie kunnen helpen. Verder onderzoek is nodig. (Christelijke) spiritualiteit<br />

is bij uitstek een kans voor het doorgaande missionaire werk. Theologische opleidingen zouden door toevoeging<br />

van het vak geloofscommunicatie kunnen bijdragen aan het ‘missionair zijn’ van kerken op het gebied van de<br />

geleefde spiritualiteit.<br />

Hoofdstuk: Samenvatting<br />

4


Summary<br />

How can communication as a subject contribute to the missional aims of the Christian faith? And is the current<br />

interest in spirituality an opportunity for the church? This is what this thesis is all about. Both, communication and<br />

spirituality have my interest and is the reason for starting with market research in the area of Christian spirituality.<br />

After gaining my degree, I plan to start my own business in this area of work. Framing is a communication model<br />

which offers a possibility to refocus on the old Christian belief, in order to make it relevant in the culture of 2012. The<br />

subject is a ‘hot topic’ in the media and is also relevant for several different disciplines.<br />

The research is focused on the various forms of spirituality and how the different target groups relate to the forms<br />

of spirituality. This distinguished the Christians who are interested in spirituality and those who are not. There is also<br />

a third group - the spiritual seekers. In addition to the literature review on the framing-model and the subjects<br />

mentioned in the main question, a case study is carried out on a Christian spiritual project. ‘Your spirituality’ from<br />

the evangelical broadcasting organization is a project consisting of a test, a book, a website and a course. 17 people<br />

have been interviewed and material concerning the project has been collected.<br />

By looking from a Communication point of view at the ideas of believers, spiritual seekers and the context of the<br />

Dutch culture and the churches, a clear picture of the different parties arises. Spirituality has become mainstream<br />

instead of a hype, the post-modern culture has been influenced by spirituality. The decrease in church membership<br />

is not because people become secular. Because spirituality has all the characteristics of a religion it can be looked at<br />

as a new religion. Secularization is therefore a frame, which can be reframed to de-institutionalization. People have<br />

no interest in the organized form, in which religion is offered by the churches. Spirituality can be framed as<br />

Christian, because it stems from divine energy, which is called the “Holy Spirit” in Christianity.<br />

The communication of the Christian faith in language, rituals and symbolism has become solidified. Forms and<br />

words have become meaningless for people, even for regular church people. This clotting is an obstacle to faith of<br />

Christians themselves and hence an obstacle to missional presence of the church. Real change begins with listening<br />

to people’s questions, perhaps the questions of one’s own heart, to learn to recognize deeper values. Only after this<br />

listening can there be a reformulation of faith in the God of the Bible. It is especially important to let go of the<br />

missionary (evangelistic) goals and start to walk with searching people.<br />

The EO project, Your Spirituality, is successful in reframing the internal images of Christians. Spirituality gains<br />

through this project a more positive connotation. Also the diversity in the personal belief experience is more<br />

understood and appreciated by Christians. However, the project was unsuccessful in reaching the spiritual seeker.<br />

The components which are in line with this target group have not been sufficiently promoted. This also applies to<br />

the course, as the contents of the course didn’t connect with the needs of the spiritual seekers. The model with 9languages<br />

offers plenty of opportunities for use to both target groups.<br />

By looking in a different way, new chances and possibilities arise. This is a contribution which the subject of<br />

communication can offer to the churches who want to be missional anno 2012. Although there is talk of an allergic<br />

response between several target groups, it is possible to build a bridge. The new knowledge in the field of<br />

neurology and psychology can help. Further research is necessary. (Christian) spirituality is an obvious opportunity<br />

for the continuing missionary work. Adding the subject “geloofscommunicatie” (the Communication of faith) to the<br />

theological training, would contribute to the missional presence of the churches in the area of lived-out spirituality.<br />

Hoofdstuk: Summary<br />

5


Hoofdstuk 1 Inleiding<br />

1.1 De weg naar deze <strong>scriptie</strong><br />

Voor het schrijven van deze <strong>scriptie</strong> ben ik op onderzoek gegaan naar ‘Christelijke spiritualiteit als missionaire<br />

kans’. Dat is de hypothese en daarmee het uitgangspunt. Hoe kan het dat juist christenen en de christelijke kerk<br />

niet als bron wordt gezien voor spirituele zinzoekers van buiten de kerk? Hoe kan het dat juist bijbelgetrouwe (zo<br />

je wilt) orthodoxe christenen bang lijken te zijn voor spiritualiteit? En mist de kerk <strong>hier</strong> een kans? Of is<br />

spiritualiteit een hype, een zeepbel die straks kapot knapt? Maar, als de hypothese klopt, dan is de vervolgvraag:<br />

Hoe kan op de markt van de spiritualiteit het evangelie van Jezus Christus ook weer een optie worden?<br />

Yvonne van Duuren @spiri_wijsheid<br />

Alle energie, alle wijsheid komt uit dezelfde onbekende bron, een bron die we gewoonlijk<br />

God noemen. #spiritualiteit<br />

Een persoonlijke zoektocht<br />

Ook ik ben een postmoderne zinzoeker. Opgegroeid in een Gereformeerde kerk, de vrijgemaakte variant, ben ik in<br />

<strong>mijn</strong> volwassen leven op zoek gegaan naar de persoonlijke verankering en ervaring van ‘het geloof’. In een<br />

persoonlijk veranderingsproces heb ik mogen ervaren dat God realiteit is. Ik heb daarvoor pastorale, psychologische<br />

en communicatieve wegen bewandeld. Het heeft mij in de charismatische wereld gebracht en in een<br />

interdenominale, internationale kerk. Een plek waar oude woorden op een heel nieuwe manier klonken en zo voor<br />

mij opnieuw inhoud konden krijgen. Op deze weg heb ik mogen ervaren dat het goed is om aandacht te geven aan<br />

<strong>mijn</strong> eigen binnenwereld, in relatie tot God. Met die constatering was de volgende stap niet groot, de stap naar het<br />

terrein van de spirituele geloofsbeleving met en door stilte, retraite, gebed, meditatie en luisteren. Een weg waarop<br />

mensen aandacht gaven aan de ziel van de mens, door liturgische vormen, symboliek en zintuigelijke ervaringen.<br />

Interesse en nieuwsgierigheid en een diep verlangen naar ‘meer’ en naar bijzondere goddelijke ervaringen zijn voor<br />

mij een blijvende drijfveer om <strong>hier</strong>mee bezig te zijn. Moeilijke ervaringen in <strong>mijn</strong> leven, testen <strong>mijn</strong> aangeleerde<br />

opvattingen en legden feilloos de ‘niet-functionerende’ strategieën die ik gebruikte bloot. Een fundamentele<br />

spirituele ervaring, was voor mij in de zomer van 2006 tijdens de zomerconferentie van New Wine. Hier heb ik zelf<br />

zo’n ervaring beleefd, dit heeft het verlangen naar God en zijn liefde versterkt. Een avontuur opende zich, een<br />

zoektocht of een persoonlijke reis, in de woorden van Tolkien ‘een queeste’. Hierbij moest ik los geschud worden uit<br />

<strong>mijn</strong> oude leven. Voluit kind van deze postmoderne tijd, ben ik het allemaal gaan verkennen en vooral zelf gaan<br />

ervaren! Niet meer lezen en praten over, maar het gewoon gaan doen. In <strong>mijn</strong> ontdekkingstocht kwam ik op allerlei<br />

sites, cursussen, boeken en workshops met onbekende informatie of een nieuwe invalshoek op geloven. Al meteen<br />

vanaf het begin van <strong>mijn</strong> zoektocht, had ik een sterke drang om het door te vertellen. Mijn ervaringen te delen, met<br />

zoveel mogelijk andere christenen. Achteraf kan ik concluderen dat de ‘taal van het enthousiasme’ me <strong>hier</strong> zeker in<br />

de weg heeft gezeten, want erg succesvol was ik niet! Wel leverde dit bij mij de vraag op hoe kan het dat zoveel<br />

christenen zich zo afwerend opstellen ten opzicht van iets wat zo voluit christelijk is? Ik weiger om dat te accepteren<br />

en ben op allerlei manieren bezig gegaan spiritualiteit te verkopen.<br />

Zinzoekers @zinzoekers<br />

'God weet alles maar Google is een goede tweede' http://bit.ly/arXWeo #zinzoekers<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 1 Inleiding<br />

6


Intussen is in christelijke kring de discussie over kerk-zijn in een postmoderne tijd losgebarsten. Veel nieuwe<br />

bewegingen in de kerk, maar nog steeds ook veel beweging van mensen die de kerk de rug toekeren.<br />

Een tijd lang leken de nieuwe evangelische en charismatische bewegingen de oplossing. Hier was de Heilige Geest<br />

aan het bewegen! Maar ook de evangelische wereld is de pioniersfase voorbij en er is een stolling gaande, of een<br />

institutionalisering, die ten koste gaat van de spiritualiteit. Nieuwe kerk modellen, die uit Amerika overwaaien, staan<br />

daar alweer volop ter discussie, Diana Butler Bass beschrijft dit uitgebreid in het gloednieuwe boek Christianity after<br />

religion. Vanuit <strong>mijn</strong> gezin van herkomst heb ik een brede interesse meegekregen voor de wereld om mij heen. Ook<br />

was het vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap en de samenleving waartoe je behoort.<br />

Het zit dus in de aard van het beestje, om <strong>mijn</strong> persoonlijke ontdekking en vraag te koppelen aan een bredere<br />

beweging in Nederland. Dit valt ook weer samen met het vak Communicatie. Vragen met betrekking tot de<br />

strategische communicatie zijn in wezen spirituele vragen. Een mooie ontdekking voor mij persoonlijk is dat ik in<br />

<strong>mijn</strong> persoonlijke en professionele leven hetzelfde in de praktijk probeer te brengen. Wat is er nu mooier om als<br />

kerk de professionele kennis van communicatie en marketing te gebruiken. Is er een mooiere missie die ‘verkocht’<br />

moet worden? Wie is daar al mee bezig? Kan ik <strong>hier</strong> <strong>mijn</strong> <strong>scriptie</strong> over schrijven?<br />

Zo kreeg <strong>mijn</strong> persoonlijke zoektocht een doelgericht tintje, wat voor spirituele initiatieven zijn er in christelijk<br />

Nederland? Kan ik daar ook iets mee gaan doen? Ik vond inspirerende mensen die bezig zijn op verschillende<br />

gebieden:<br />

Herleving van interesse voor monastieke traditie<br />

Aandacht voor stilte en rust<br />

Aandacht voor wellness en gezondheids- en lichaamsaspecten.<br />

Psycho pastorale counseling, <strong>hier</strong> is een breed spectrum te vinden aan spirituele en nieuwe spirituele<br />

kenmerken.<br />

Milieu- en duurzaamheidspiritualiteit<br />

Zorg voor de naaste als spiritualiteit<br />

Nieuwe vormen van kerk zijn/gemeenschapsvorming<br />

Cursussen geloven en spiritualiteit<br />

Daarnaast zijn er ook enkele christenen die zich op dit gebied uitlaten in de media. Jos Douma een gereformeerd<br />

predikant en Robert Doornenbal zijn twee van <strong>mijn</strong> inspiratiebronnen vanuit de christelijke wereld. Beiden doen<br />

regelmatig prikkelende uitspraken. Jos Douma schrijft in het ND van 19mei 2011 ‘Zelfbewuste kerk moet zich<br />

profileren’ en Robert Doornenbal in Sofie, een filosofisch tijdschrift: “Ik ben niet religieus, wel spiritueel”.<br />

Jos Douma @JosDouma<br />

Mooi nieuws 2: er komt ook een tweede druk van 'De ontmoeting. 12 uren met Jezus.<br />

Retraiteboek'. http://bit.ly/ruIIFI #retraite #spiritueel<br />

In 2011 had ik het voorrecht om veel inspirerende pioniers uit christelijk Nederland te mogen interviewen voor <strong>mijn</strong><br />

werk als presentator bij Groot Nieuws Radio. Het werd mij steeds duidelijker dat ik op dit terrein <strong>mijn</strong> werk zou<br />

willen vinden. (Christelijke) spiritualiteit dichterbij grotere groepen christenen en niet-christenen brengen.<br />

Onderzoek daarnaar was ook nodig. Waar te beginnen?<br />

Op dit punt kwam het boek uit van prof. Joep de Hart, over zijn onderzoek naar ‘zwevende gelovigen over oude<br />

religie en nieuwe spiritualiteit’ een sociologisch onderzoek. Dit onderzoek is een vertrekpunt voor mij. Er zijn dus<br />

miljoenen zinzoekers buiten de kerken, die niets moeten hebben van oude religie, maar die wel geïnteresseerd zijn<br />

in spiritualiteit. Dit biedt kansen voor het evangelie! Vanuit marketingcommunicatie is z’n gedachtegang<br />

vanzelfsprekend. Je vindt meer aansluiting met jou product bij een doelgroep die al een bepaalde behoefte heeft.<br />

De vraag is, richten de kerken zich wel op deze doelgroep van spiritueel geïnteresseerden? En, hoe komt het dat de<br />

partijen niet tot elkaar komen? En waar ligt dat aan?<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 1 Inleiding<br />

7


Eigenlijk raar, dat de kerken niet aan marketingcommunicatie doen. De kerk met een bedrijf vergelijken is in<br />

traditionele kerken een taboe. Tegenover de traditionele kerken heb je de nieuwe eigentijdse kerken, die met grote<br />

budgetten voor publiciteit en marketing werken en ook qua structuur meer op een bedrijf. Ze zijn succesvol in het<br />

aantrekken van publiek, maar hoe spiritueel zijn deze kerken? Op de een of andere manier is ‘marketinggeweld’<br />

geen associatie met spiritualiteit. Zou dit een ingang zijn voor onderzoek? Wie vinden wel aansluiting? Er blijkt een<br />

groeiende groep kleine zelfstandigen op het gebied van religie. Die niet verbonden aan een kerk religieuze diensten<br />

leveren. De Reli-profs zijn in opkomst, zij verkopen zingeving en spiritualiteit.<br />

Anne Stael @AnneStael Mooie groep deelnemers voor de cursus "zingeving en spiritualiteit<br />

verkopen?" van kloosters tot zingevingsboerderijen ow.ly/a4QKG<br />

Tot dit punt toe had ik nog geen boek gelezen over theologie en spiritualiteit, of over de definities van spiritualiteit.<br />

Toen ik me daarin ging verdiepen, bleek de enorme reikwijdte en ook de breedte van het begrip en van de manier<br />

waarop professionals daarmee werkten. Ik ben me toen gaan verdiepen in wat oud-professor Waaijman aan de<br />

Universiteit van Nijmegen, de geleefde spiritualiteit noemt. En dus niet de wetenschappelijke spiritualiteit, waarin<br />

theologen en kerkhistorici over spiritualiteit schreven en dachten. Me <strong>hier</strong>in verdiepend, kwam ik christelijke<br />

spiritualiteit in z’n vele facetten tegen. Mystiek, Rooms Katholiek, monastiek, gnostisch, woestijnvaders,<br />

kerkvaders, Henri Nouwen en veel meer. Het lezen van boeken en blogs is verdiepend, maar ook eindeloos.<br />

Ronald van den Oever @RonaldvdOever<br />

Een verzwakking van de theologie brengt je bij spiritualiteit... ofwel minder intellect, meer<br />

leven #welblijvennadenken<br />

Christenen en theologie brachten me vaak in hele theologische teksten. En theologisch is er nog die andere trend,<br />

die direct aan <strong>mijn</strong> onderwerp linkt ‘missionair’. Het boek van Wim Dekker Marginaal en missionair is het meest<br />

besproken boek van 2011. Missionair is het toverwoord in de christelijke media en in het publieke debat en in preken.<br />

Ook <strong>hier</strong> is er vreemd genoeg bijna geen aandacht voor het zendingsveld onder ‘spirituele zoekers’.<br />

Gaan wij als christenen, nu er zoveel mensen op zoek zijn naar zingeving, onze boodschap voor deze doelgroep<br />

geschikt maken? En hoe dan? Het antwoord is te vinden in een lappendeken van missionaire initiatieven van privé<br />

personen, gemeentes en stichtingen en niet in de kerken zelf. In het kader van de noodzakelijke inperking van het<br />

onderwerp, kwam het EO project Jouw spiritualiteit in beeld. Een invloedrijke evangelische missionaire organisatie,<br />

die een project heeft over spiritualiteit. De organisatie die in Nederland de meeste PR voor God voor z’n rekening<br />

neemt. Dit bracht allerlei lijntjes bij elkaar. Daarbij is het een groot voordeel is dat ik 12 jaar bij de EO heb gewerkt. Zo<br />

had ik het voordeel dat ik nog bekend ben met vele huidige werknemers (en zij met mij). En ten tweede dat ik weet<br />

hoe het bedrijf werkt.<br />

Communicatie<br />

Naast deze focus, had ik voor <strong>mijn</strong> onderwerp nog een goede communicatietheorie nodig. Een <strong>scriptie</strong> hoort een<br />

bijdrage te leveren aan het vakgebied. Na wat zoeken kwam ik op framing. Een hot topic, vanwege het verbale<br />

succes van Geert Wilders in de Nederlandse politieke arena. Framing wordt vooral gebruikt in de media, maar er<br />

wordt door journalisten en taalkundigen vooral over de politiek geschreven. Maar ook in het discours van de<br />

religieuze arena is er sprake van framing. Welke frames bestaan er over spiritualiteit bij verschillende doelgroepen<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 1 Inleiding<br />

8


en zijn er mogelijkheden voor reframing? Is er ook sprake geweest van framing en reframing bij de EO, waardoor<br />

het project Jouw spiritualiteit in de orthodox christelijke achterban toch kon worden ingezet?<br />

Een nieuwe wereld<br />

Veranderingen zijn moeilijk. Hoe de samenleving en wij als westerlingen omgaan met religie en spiritualiteit is totaal<br />

veranderd. Van <strong>mijn</strong> pastor Sebastiaan van Wessem, kreeg ik het boek Postmodern Pilgrims van Leonard Sweet te<br />

lezen. In <strong>mijn</strong> thuisgemeente volgen we het EPIC model, zoals Sweet dat beschrijft. Epic staat voor Experiential,<br />

Participatory, Image-driven en Connected.<br />

“It’s a whole new world out there” citeert Sweet de theoloog Romano Guardini. Hoe gaan kerken met deze nieuwe<br />

realiteit om? Sweet noemt <strong>hier</strong>bij de vijf coping mechanismen van Guardini, die schematisch het proces weergeven,<br />

hoe mensen geneigd zijn om te gaan met verandering: (Sweet 2000)<br />

1) Hold out, ontkenning<br />

2) Keep out, hunkeren naar vroeger, vanuit de veilige bunker.<br />

3) Move out. Schikken, veranderen, maar nostalgisch terugkijken naar de vroegere status quo.<br />

4) Close out, ik geef <strong>mijn</strong> verlies toe!<br />

5) Reach out. En de nieuwe wereld betreden.<br />

“Waarom vechten tegen iets wat je toch niet kunt veranderen?” zei Geert Jan Blanken in het interview dat ik met<br />

hem had voor de casestudy. Er zijn echter veel mensen die nog vechten tegen de ‘nieuwe wereld’. Mij geeft z’n<br />

model inzicht en helpt het om het gedrag van (groepen) mensen te begrijpen. Daarnaast schept het perspectief,<br />

want de weerstand blijkt onderdeel te zijn van het proces naar een nieuwe tijd.<br />

Mijn zoektocht heeft zin en kan verdergaan geconcentreerd, op hoe het Communicatie-vak inhoudelijk kan<br />

bijdragen aan de missionaire kansen van de kerk in een wereld voor spirituele zinzoekers. Zodat niet alleen kerken<br />

plekken worden van neo-paganisme, het nieuwe heidendom. Maar dat ook omgekeerd het licht van Jezus op een<br />

nieuwe manier kan gaan schijnen op donkere plekken en in donkere harten.<br />

Nynke @NynkeSirene<br />

Op Hodenpijl: hoe een RK-schuilkerk een plek werd van orakels, Kriya<br />

yoga, antroposofie en sjamanistische kunst. http://pic.twitter.com/JhXv7CCv<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 1 Inleiding<br />

9


1.2 Van hoofdvraag, deelvragen tot aanpak<br />

Dit gezegd hebbend was het nog niet zo eenvoudig om focus aan te brengen. Het onderwerp wat ik heb gekozen<br />

bestrijkt verschillende terreinen: Spiritualiteit in de christelijke en niet-christelijke wereld, de missiologie en de<br />

communicatie. Heel interessant en heel breed. Om enigszins focus aan te brengen richt ik me op het project jouw<br />

spiritualiteit van de EO met aanvullend literatuurstudie.<br />

Doelstelling<br />

Met <strong>mijn</strong> <strong>scriptie</strong> zou ik graag willen aantonen dat communicatie kan bijdragen aan succesvolle missionaire<br />

projecten op het gebied van spiritualiteit. En hoe er vanuit communicatie een bijdrage aan geleverd kan worden.<br />

1. Hoe communiceren diverse doelgroepen over spiritualiteit in woorden en symbolen.<br />

Wat zijn de communicatieve verschillen in de 3 vormen van spiritualiteit? En Hoe verhouden deze 3 vormen<br />

van spiritualiteit zich met de 3 gedefinieerde doelgroepen? De 3 vormen die ik <strong>hier</strong>in onderscheid zijn:<br />

a. Spiritualiteit is het innerlijk geest- en zielenleven. Heeft te maken met religie of bovennatuurlijke<br />

krachten.<br />

b. Nieuwe spiritualiteit = zelf-gerichte vormen van moderne spiritualiteit, vaak geduid als esoterisch<br />

en gnostisch. Of zoals Robert Doornenbal zegt De trend is richting subjectievere, niet-kerkelijke en<br />

heel diverse vormen van ‘geloven’ en religieuze beleving. In dit artikel duid ik deze trend aan met<br />

het begrip nieuwe spiritualiteit.<br />

a. Christelijke spiritualiteit = Christo-centrische spiritualiteit<br />

2. Is het project Jouw spiritualiteit (Js) een geslaagd project qua communicatie van de christelijke<br />

spiritualiteit?<br />

a. Welke doelgroepen heeft Js mee te maken en welke heeft ze bereikt?<br />

b. Hoe heeft ze <strong>hier</strong>in in de communicatie uitingen op aangesloten en<br />

c. Wat is de reactie van deze doelgroepen? (voor/na)<br />

d. Wat heeft de confrontatie van de bijbelgetrouwe christenen, met de doelgroep van zinzoekers<br />

veranderd in hun communicatie over geloof?<br />

e. Wat voor weerstand heeft ze ontmoet en overwonnen (of niet?) Wat is <strong>hier</strong>over te zeggen in het<br />

kader van communicatiemodel van bijvoorbeeld framing?<br />

Begrippen<br />

Wat houden de termen rondom spiritualiteit in? Dat is niet direct in een definitie te vatten. Het zijn veelomvattende<br />

termen, die ik gaandeweg deze <strong>scriptie</strong> zal definiëren of beschrijven.<br />

Methodiek<br />

In het onderzoek kom ik tot triangulatie. Kwalitatief onderzoek door gesprekken met betrokkenen, kwantitatief<br />

onderzoek binnen de casestudy en deskresearch, omdat er zoveel online te vinden is.<br />

Er blijkt verrassend veel literatuur beschikbaar over spiritualiteit. In <strong>mijn</strong> <strong>scriptie</strong> wil ik deze literatuur ook verwerken<br />

als eerste onderzoeksmethode. Naast de boeken is er ook onwaarschijnlijk veel te vinden op internet. Door<br />

deskresearch als tweede onderzoeksmethode in te brengen doe ik ook recht aan de postmoderne vormen van<br />

communicatie en samenleven. Blogs en ‘social media’ zijn een rijke bron van informatie. Hiermee zou ik de<br />

deelvragen 1 en 2, moeten kunnen<br />

beantwoorden.<br />

Ten derde wil ik het project Jouw<br />

spiritualiteit van de Evangelische<br />

Omroep onderzoeken in een<br />

casestudy. Dit is een project dat nu<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 1 Inleiding<br />

10


enkele jaren draait in orthodox (bijbelgetrouw) christelijk Nederland en succes lijkt te hebben. In ieder geval geen<br />

heftige negatieve reacties oproept. In de casestudy kan ik de deskresearch, kwalitatieve interviews en kwantitatieve<br />

gegevens een goed beeld geven van de ontwikkelingen en achtergronden. Hoe is er communicatief ingezet? Waar<br />

liep men in beeldvorming tegenaan? Waar is communicatie-resultaat geboekt? Hiermee wil ik deelvraag 3a-e kunnen<br />

beantwoorden.<br />

Opbouw Scriptie<br />

Ik heb gekozen voor een eenvoudige opbouw. De literatuurstudie is verwerkt in Hoofdstuk 2, de casestudy in<br />

hoofdstuk 3 en de deskresearch is per onderwerp verwerkt en daarmee verdeeld over beide hoofdstukken. Door de<br />

hoeveelheid relevante informatie zijn het lijvige hoofdstukken geworden. Ik heb ervoor gekozen om door een<br />

uitgebreide onderverdeling in paragrafen de leesbaarheid te bevorderen.<br />

De keuze aan literatuur is groot, de literatuurlijst is slechts een selectie van de beschikbare literatuur. Op basis van<br />

het onderwerp en met het oog op de communicatie-insteek, heb ik steeds de keus voor een boek gemaakt. Het<br />

onderwerp van deze studie bevat meerdere thema’s, die raken aan brede sociologische ontwikkelingen en<br />

verschillende vakgebieden. Alleen al in de theologische wereld is een brede waaier aan analyses en standpunten<br />

over spiritualiteit, door ook de buitenkerkelijke spiritualiteit erbij te nemen is de literatuurstudie heel breed<br />

geworden.<br />

De casestudy brengt het weer bij elkaar in een concreet project. Het is dan ook de backbone van deze <strong>scriptie</strong> en is<br />

als eerste ontstaan. Na een paar initiële gesprekken met Ronald van den Oever, <strong>mijn</strong> contactpersoon bij de EO, heb<br />

ik de interviews afgenomen en verwerkt, vandaaruit ben ik de literatuur gaan verwerken.<br />

Ten slotte treft men de analyses, antwoorden en conclusies aan in hoofdstuk 4, in dit hoofdstuk komen de grote<br />

lijnen uit de casestudy en literatuurstudie bij elkaar.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 1 Inleiding<br />

11


Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

De literatuur die aan dit onderwerp raakt is eindeloos. Om de hoeveelheid informatie in een begrijpelijke context te<br />

plaatsen wordt in paragraaf 2.1 eerst de ontwikkeling van de beeldvorming over spiritualiteit beschreven. Dit is een<br />

beschrijving van verschillende tijden in onze geschiedenis, die onze beeldvorming hebben beïnvloed. Vervolgens<br />

kijken we in paragraaf 2.2 met een communicatiebril naar de thema’s van deze <strong>scriptie</strong>, dit betreft onder andere<br />

literatuur over communicatie en beïnvloedingsmethodieken. Deze literatuurstudie richt zich eerst en voornamelijk<br />

op de verschillende communicatiemodellen van framing.<br />

In hoofdstuk 2.3 t/m 2.6 wordt de literatuur bestudeerd op thema’s die bijdragen aan de beeldvorming en<br />

communicatie onder christenen en spirituele zoekers. Hoe zijn beelden over spiritualiteit gegroeid? Wat heeft<br />

christenen beïnvloed, zodat het beeld is ontstaan dat spiritualiteit zweverig is? En hoe kan het dat onder spirituele<br />

zoekers het christelijke geloof niet interessant is?<br />

Per paragraaf wordt een thema behandeld. De thema’s zijn: spiritualiteit, christelijke spiritualiteit, nieuwe<br />

spiritualiteit, postmoderne & seculiere samenleving en missionair-zijn. In de paragrafen wordt de literatuur<br />

onderzocht op aanwijzingen voor reframing van bestaande niet-functionele beelden.<br />

In hoofdstuk 3, de casestudy is verdere uitgebreide informatie over het begrip spiritualiteit opgenomen, terwijl<br />

daarover communicatie niet veel in directe termen gesproken wordt. Daarom zal de nadruk in het<br />

literatuuronderzoek liggen op de communicatie aspecten van elke thema.<br />

In hoofdstuk 4 zal uit de gevonden modellen voor framing gekeken worden naar de twee doelgroepen. Wat zijn de<br />

mogelijkheden voor het bijdragen aan het discours over spiritualiteit onder christenen en die van christelijke<br />

spiritualiteit onder spirituele zinzoekers.<br />

Bij elke paragraaf is een aantal twitter-berichten geplaatst, dit als een moderne vorm van illustratie.<br />

2.1 Ontwikkeling van de beeldvorming over spiritualiteit<br />

Om zinvol iets te kunnen zeggen over een onderwerp is het van belang om eerst een beeld te schetsen van de tijd<br />

waarin we leven. In de media is veel geschreven over de postmoderne tijd en over secularisatie, maar wat houden<br />

deze termen in en hoe is deze tijd ontstaan uit het moderne tijdperk? In deze paragraaf een korte schets.<br />

Postmodern & seculier<br />

Een voorbeeld van de beeldvorming hoe ongelovigen in de<br />

postmoderne samenleving staan tegenover geloof. Schrijver en<br />

theoloog Ferdinand Borger vertelt dit beeldend met een verhaal:<br />

‘Het kruisbeeld op de rommelzolder’.<br />

Cabaretier Theo Maassen ‘likt’ aan een kruisbeeld tijdens een<br />

oudejaarsconference in december 2006. Het beeld heeft voor<br />

hem geen betekenis meer. Een beetje onhandig rommelt hij<br />

tussen oude spullen op een rommelzolder, de inboedel van zijn<br />

overleden ouders. Tussen de spullen ligt de crucifix. Het beeld is<br />

voor hem niet positief en niet negatief. Dit crucifixmoment<br />

onthult op de meest indringende wijze waar het de cabaretier om te doen is. Zegt Borger. We weten niet meer wat<br />

we afgesproken hebben. We weten doodeenvoudig niet meer hoe het moet. Er is van alles afgeschaft, er heeft een<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

12


grote opruiming plaatsgevonden, maar hoe nu verder? In de jaren zestig en zeventig had dezelfde handeling met<br />

het kruisbeeld op het toneel tot doel heilige huisjes omver te trappen. Vastgeroeste waarheden en betekenissen<br />

moesten op de helling. Alles wat de pretentie had heilig te zijn werd op houdbaarheid getest. Maassen, als<br />

exponent van de volgende generatie, trapt niet meer, maar vraagt zich verwonderd af wat hij met deze erfenis<br />

moet doen. Het kruis blijkt een manipuleerbaar voorwerp te zijn geworden, dat van elke betekenis ontdaan letterlijk<br />

kan worden afgetast. Dáár zit de grootste schok, een mens te zien die zijn weg moet vinden te midden van de chaos<br />

van ontmantelde systemen en betekenisloze troep, een mens die enkel de vraag kan stellen: hoe nu verder?<br />

Maassen schetst een zwartgallig cultuurbeeld waarbij je het liefst weg wilt kijken, tegelijkertijd fascineert hij omdat<br />

hij de puinhoop van de inboedel niet ontkent, maar indringend op zoek gaat. Christus ligt daarbij op de<br />

rommelzolder, niet als teken van hoop zoals we dat als kerk misschien zouden wensen, maar als symbool waar nog<br />

een vermoeden van een verhaal aan hangt. Meer niet. Het heeft zijn betekenis in de samenleving voor de<br />

samenleving verloren. Dit verhaal en de interpretatie schreef Ferdinand Borger op zijn blog. (Borger 2007)<br />

De postmoderne maatschappij die we hebben gecreëerd is keuze-georiënteerd. “Een samenleving gedreven door<br />

voorkeuren en behoeftes in plaats van gewoonten en verplichtingen.” zegt Diana Butler Bass. Hoe zijn we <strong>hier</strong>in<br />

terecht gekomen? Een korte weergave van ontwikkelingen in de 20 ste eeuw.<br />

Secularisatie en mainstream cultuur<br />

De opkomst van de new age-spiritualiteit is niet verbonden aan de secularisering en individualisering van Westerse<br />

maatschappijen, maar is een tegencultuur, stelt godsdienstwetenschapper Stef van den Branden in het boek<br />

Toekomst voor rituelen en verhalen. De individualisering in de samenleving bracht mensen zowel tot ongeloof als<br />

tot nieuwe vormen van religiositeitbeleving. Doordat een gelijkschakeling werd gemaakt in de cultuur met het<br />

christendom en de Bijbel. Moest vooral het christendom het ontzien. Van den Branden haalt <strong>hier</strong> het werk van<br />

Roszak, een Amerikaanse historicus aan. In de roerige jaren ’60 kwam vooral een einde was van de technocratische<br />

samenleving, waarin harde waarden belangrijk zijn, waarden als efficiëntie, rationaliteit, doelmatigheid,<br />

beheersbaarheid en techniek. Een tegenreactie van de jeugd, de babyboom generatie, op de ouders die zich<br />

conformeerden aan die technocratische maatschappij, die gericht was op het bereiken en genieten van welvaart en<br />

consumptie. De jongeren zagen het christendom, het katholicisme, als de (mede)oorzaak voor een behoudende en<br />

conservatieve levenshouding. Toen deze generatie zelf moest gaan deelnemen aan het arbeidsproces, werd die<br />

overgang niet gemaakt. Oorzaken daarvoor waren de jeugdcultuur en de rijkdom en daardoor de verwenning die<br />

deze generatie gewend was geraakt. Er ontstaan twee grote groepen die andere nadrukken leggen, maar die de<br />

een personalistische visie op de mens centraal stellen. Na de grote oliecrisis ontstaat er een nieuwe samenhang<br />

onder de losse groepen. De nadruk komt te liggen op individualisering en dit wordt gekoppeld aan een geloof in een<br />

nieuw bewustzijn. Het is een vlucht uit de existentiële crisis van de jaren ’70, een vlucht naar binnen, want er viel<br />

geen hoop meer te verwachten van instanties of maatschappij. De new-age spiritualiteit groeide en werd van<br />

binnen uitgehold door een proces van commercialisering. Daarmee kwam er een einde aan de new-age, maar niet<br />

aan het gedachtengoed dat nu mainstream cultuur is. Het new-age-gedachtegoed is verwaterd in alternatieve<br />

zingeving. (Kevers 2004, pag. 209-220)<br />

In deze cultuur worden de vragen van de mensen, niet meer in de kerk beantwoordt. De kerk is irrelevant geworden<br />

en er is geen sociale dwang meer om mensen in de kerk te houden. (Butler Bass, 2012) Mensen die vertrekken,<br />

hebben het geloof niet verloren, maar gaan het zelf invulling geven. Er blijft een verlangen naar spirituele disciplines<br />

van een spirituele gemeenschap ‘Spiritueel, maar niet religieus’. Hierover meer in de subparagraaf over spiritualiteit.<br />

Na deze korte schets van de ontwikkelingen in onze cultuur, eerst verdiepende sprong in de<br />

communicatieliteratuur.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

13


2.2 Framing: betekenisgeven aan de werkelijkheid<br />

Avinash Kaushik @avinash Every presentation ever created by a committee sucks.<br />

Every great presentation has one person's passion, personality, & wisdom.<br />

Dorian Taylor @doriantaylor<br />

@avinash Conceptual integrity!<br />

Avinash Kaushik @avinash<br />

@doriantaylor I love that framing Dorian. Conceptual Integrity. Very well said.<br />

Hoe komen we tot een mening, hoe vormen we onze opinie? Belangrijke vragen, want op het antwoord baseren we<br />

onze keuzes. Van de verschillende factoren die <strong>hier</strong>op van invloed zijn, passeren enkele modellen de revue. Framing<br />

is als hoofdmodel genomen. Framing is een denkraam of de bril waarmee we de werkelijkheid filteren. Het model<br />

blijkt veel verschillende kanten te hebben, hoofdbronnen voor de beschrijving in dit hoofdstuk is literatuur uit het<br />

verandermanagement en enkele boeken over framing in de politiek. De eerste drie subparagrafen gaan over<br />

communicatie en enkele beïnvloedings- of overtuigingstechnieken worden behandeld. Daarna is er uitgebreid<br />

aandacht voor framing, valueframing en reframing om ten slotte af te sluiten met non-verbale communicatie. Waar<br />

dat mogelijk was, zijn deze onderwerpen gerelateerd aan spiritualiteit.<br />

Beslissingsproces en trends<br />

Framing heeft te maken met betekenisgeving aan de werkelijkheid, betekenis geven gaat vooraf aan het maken van<br />

keuzes. Of het nu gaat om een zorgverzekering, een energieleverancier, een politieke partij of een kerk of hoe je<br />

denkt over Gods rol in je dagelijks leven. Elke dag moeten er duizenden grote en kleine keuzes gemaakt worden.<br />

Hoe komen mensen tot deze keuzes is een belangrijke vraag, want inzicht in het proces van tot standkoming van de<br />

keuzes maakt ook dat je dat proces kunt beïnvloeden.<br />

Drie belangrijke trends rondom veranderingen in het maken van keuzes in onze samenleving zijn herkenbaar: Ten<br />

eerste in onze samenleving worden door de overheid veel beslissingen bij de burgers zelf neergelegd, waar vroeger<br />

geen keuze was moet men nu bijvoorbeeld door marktwerking zelf op onderzoek uit. Een tweede trend is de grote<br />

individualisering, waarbij mensen steeds meer zelfstandig hun keuzes moeten maken. De groep, stam of<br />

samenleving geeft namelijk steeds minder normen en kaders. Deze grote hoeveelheid keuzes veroorzaakt<br />

keuzestress, het geeft vrijheid, maar ook verantwoordelijkheid. Jij alleen bent verantwoordelijk voor het slagen of<br />

falen. In de kerk vertaalt zich dat in een beweging, waarbij van iedereen verwacht wordt zelf na te denken en niet<br />

de dominee of voorganger te geloven. Er is ook meer ruimte voor verschillen. Het groepsverband brokkelt af, maar<br />

de persoonlijke geloofsbeleving krijgt volop aandacht.<br />

Een derde trend in onze samenleving, is de toegenomen wetenschappelijke kennis over de werking van onze<br />

hersenen. Het hersenonderzoek is in een enorme stroomversnelling. Deze kennis wordt ook gebruikt om<br />

statements te maken op het gebied van religie en spiritualiteit. (Dijksterhuis 2007, pag. 211-214) Ab Dijksterhuis stelt<br />

dan: “Dat wat eerder als occult werd geclassificeerd, kan nu wetenschappelijk verklaard worden en blijkt een illusie<br />

te zijn.” De wetenschap beschouwt religie en spiritualiteit als achterhaald gedachtegoed.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

14


We geloven graag dat we keuzes maken aan de hand van rationele processen, waarbij we tot een redelijke<br />

beslissing komen op basis van afgewogen argumenten. Dat dit niet het geval is, zal aan de hand van verschillende<br />

modellen aan bod komen. Onder andere de invloed van de groepsdynamiek, emoties en de onbewuste processen in<br />

onze hersenen.<br />

Beïnvloeding enkele theorieën<br />

Bij het bespreken van framing als model voor het overtuigen en beïnvloeden van mensen, is het van belang om in te<br />

zoomen op het beïnvloeden. Hoe werkt het proces van beïnvloeding? Hierover is veel geschreven o.a. door Robert<br />

Cialdini die de 6 beïnvloedingswapens beschrijft in het boek Invloed. Vanuit strategische communicatie heeft Noël<br />

Slangen <strong>hier</strong> ook over geschreven in het boek De modellen van C.<br />

Noël Slangen een Belgische communicatiestrateeg, gebruikt de argumentatie-as. De basisargumenten voor het<br />

overtuigen zijn: Omwille van de feiten, omdat men vertrouwen heeft, omdat men ergens bij wil horen en omdat<br />

men zich goed wil voelen. Alle vier zullen aangesproken moeten worden, niet communiceren op een van de assen is<br />

ook communiceren en zal door de doelgroep opgevangen worden. (Slangen 2006)<br />

De manieren om invloed uit te oefenen zijn beschreven door Robert Cialdini in het boek Invloed. De 6<br />

beïnvloedingswapens, zoals hij ze noemt, mogen <strong>hier</strong> ook niet ontbreken. Hij zoemt in op automatische<br />

gedragingen. Deze vaste gedragspatronen worden door een enkel kenmerk van relevante informatie in werking<br />

gezet. Dit is vooral belangrijk in een samenleving, waarin we allemaal keuzes moeten maken, terwijl we niet overal<br />

ons uitgebreid over kunnen laten informeren. En dit is realiteit in onze samenleving zoals net beschreven als trend.<br />

De korte reacties zijn daarom efficiënt en economisch. Het nadeel is dat mensen niet alle aspecten overwegen en<br />

dat er zo fouten gemaakt kunnen worden in het beslissingsproces. Zeker als dit proces door marketing of<br />

beïnvloeding gemanipuleerd wordt. De prikkels, sleutels waarop gereageerd wordt, zijn vaak cultureel bepaald.<br />

De 6 beïnvloedingswapens zijn:<br />

1. Wederkerigheid: geven en nemen. Door iemand een kleine dienst te bewijzen, zal deze persoon eerder<br />

geneigd zijn om aan je verzoek te voldoen<br />

2. Commitment en Consistentie: mensen willen leven in overeenstemming met hun woorden, attitudes en<br />

daden, zeker in de ogen van anderen.<br />

3. Sociale bewijskracht: kijk naar anderen om te beslissen in een situatie hoe je moet denken of handelen.<br />

4. Sympathie: door het nadruk leggen op aantrekkelijkheid of innemendheid worden mensen volgzamer.<br />

5. Autoriteit: gehoorzaamheid en ontzag voor autoriteiten kan als kortsluitende reactie automatisch<br />

optreden, omdat autoriteit geassocieerd wordt met kennis, wijsheid en macht.<br />

6. Schaarste: mensen hechten meer waarde aan zaken die moeilijker verkrijgbaar zijn.<br />

Cialdini concludeert dat door de technologische vooruitgang, we niet anders kunnen dan met de automatische<br />

kortsluitende reacties tot beslissingen te komen. Door de snelle veranderingen en het toenemende tempo van het<br />

moderne leven hebben we vaak niet de mogelijkheid om een zorgvuldige analyse van voor- en nadelen te maken. Hij<br />

noemt dit ‘cognitieve overbelasting’ en waarschuwt dat ‘experts in het verwerven van volgzaamheid’ een grotere<br />

kans op succes hebben. Dit is niet in het belang van de consument en de samenleving. (Cialdini 2009)<br />

De beïnvloedingsstrategie ‘autoriteit’ brengt ons terug bij spiritualiteit en religie. Dominees, theologen en<br />

wetenschappers bepalen het discours over spiritualiteit voor gewone gelovigen. Hierover spreekt Lector René<br />

Erwich in Handelen in hoop, dat de spirituele vorming in de opleidingen voor HBO theologen onvoldoende is. Hoe<br />

dit historisch is gegroeid zal worden behandeld in paragraaf 2.3 over spiritualiteit.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

15


Framing: the basics<br />

NEEM ME NIET<br />

KWALIJK MOMPELDE<br />

DE OUDE, “ER SCHIJNT<br />

EEN FOUT IN MIJN<br />

DENKRAAM TE ZIJN! IK<br />

VOLG U NIET. IK HEB<br />

DAAR TROUWENS<br />

MEER LAST VAN, VAN<br />

MIJN DENKRAAM<br />

BEDOEL IK.”<br />

OLIVIER B.BOMMEL<br />

Zoals gezegd zal de overtuigingstechniek framing apart behandeld worden. Framing kan bewust en onbewust<br />

worden ingezet in de communicatie. Door het woordgebruik en beeldgebruik creëert de zendende partij een beeld<br />

van de werkelijkheid, zodat de ontvanger de werkelijkheid door het denkraam van de zender zal bekijken. Het gaat<br />

vooral om de associaties die aan dat beeld gehangen worden. Je kunt ook zeggen dat frames de werkelijkheid<br />

betekenisgeven. Het Nederlandse woord voor framing is denkraam, dit werd door schrijver Marten Toonder<br />

geïntroduceerd. Toonder heeft een belangrijke invloed gehad op de Nederlandse taal, hij werd geïnspireerd door<br />

Angelsaksische taal.<br />

Agendasetting en priming<br />

Er zijn verschillende aspecten aan framing. De eerste is de agendasetting theorie. De keuzes van onderwerpen en<br />

van de insteek wordt bepaald door een kleine groep opinieleiders in de politiek of BN’ers, netwerkers of<br />

marketeers. Een tweede aspect is de framing zelf. De manier waarop we door de ogen van media of personen de<br />

wereld bekijken. Wij zien wat het medium ons wil laten zien. De manier waarop de beelden en woorden gekozen<br />

worden bij de verslaglegging heeft een enorme impact op de manier waarop het publiek reageert. Een derde<br />

methode die wordt geassocieerd met framing is priming. Priming is eigenlijk een gerelateerd begrip. Dit is de manier<br />

waarop subtiele onbewuste suggesties ons gedrag beïnvloeden. Effecten zijn duidelijk meetbaar in<br />

wetenschappelijke onderzoeken. (Ter Huurne 2008, Hoe win je een spelletje triviant?) Het is vooral een<br />

psychologisch model, waarbij door het geven van woordensets mensen ander gedrag gingen vertonen.<br />

(Dijksterhuis 2007 pag. 178-186) Het onderzoek naar priming laat zien, dat mensen sociale waarneming (dat wil<br />

zeggen waarneming van ander personen) onbewust ‘omzetten’ in gedrag. Je kunt dit ook scharen onder de<br />

groepsdynamica of imitatiegedrag. Erbij horen is een belangrijke drijfveer voor het gedrag van mensen.<br />

Historie<br />

Framing is van alle tijden, maar het concept is oorspronkelijk bedacht door Ervin Goffman, een Canadese socioloog.<br />

In 1974 schreef hij het essay Frame analysis. In 2004 publiceerde Georg Lakoff het boek Don’t think of an Elephant.<br />

Het is een begrip in de Amerikaanse politiek. De titel laat precies zien hoe framing werkt: vertel iemand niet aan een<br />

olifant te denken en het eerste waaraan hij denkt is een olifant. Volgens Lakoff gebruiken we, zonder dat we ons<br />

daarvan bewust zijn, metaforen om onze gedachten te structureren.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

16


Slimme politici gebruiken taal die inspeelt op die onbewuste<br />

denkpatronen.” (Niemandsverdriet en Derkzen, Vrij Nederland, 5 dec 2011)<br />

Lakoff was een linguïst, in zijn boeken staan vooral taaltips. Hij heeft weinig<br />

aandacht voor beelden. Terwijl die er wel toe doen, zegt Sanderijn Cels die<br />

ook veel over framing heeft geschreven. (Cels 2008, Vijf mythes over<br />

framing)<br />

Bronnen voor studie<br />

Mensen denken dat ze objectief de werkelijkheid kunnen beoordelen, dit is<br />

aantoonbaar onjuist. Framing is alom vertegenwoordigd in de media. De<br />

media selecteren nieuws en geven een bericht een insteek en inkleuring.<br />

Daarnaast is het veelgebruikt in de politiek, vooral door de politiek heeft dit<br />

model in de media meer aandacht gekregen. In Nederland door het<br />

optreden van Geert Wilders. Er zijn dan ook verschillende boeken<br />

verschenen met deze combinatie. Jan Kuitenbrouwer journalist met een<br />

voorliefde voor het gebruik van taal en Hans de Bruijn hoogleraar<br />

bestuurskunde hebben beide een boek geschreven over de frames van<br />

Wilders. Een artikel van de hand van Ruard Ganzevoort verbindt het begrip framing aan religie in de huidige<br />

samenleving. Ook Jan van der Stoep gebruikt de terminologie van framing in zijn lectorale lezing Geloof als Logo. In<br />

de communicatieleerboeken komt de methode framing niet voor, andere informatie over framing komt dan ook van<br />

artikelen op internet en het eerder genoemde boek Valueframing van Floor de Ruiter.<br />

Framing wordt naast gebruik in de media, reclame en politiek ook als techniek in therapeutische kringen gebruikt.<br />

Bijvoorbeeld in het Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) een methode om de communicatie te verbeteren en de<br />

Relational Frame Theory. Deze aspecten zijn verder in deze <strong>scriptie</strong> niet meegenomen.<br />

Kenmerken<br />

De kenmerken van framing zijn volgens Hans de Bruijn (De Bruin 2011, pag. 19-39):<br />

1) Een frame blijft hangen of ‘Stickyness’,<br />

2) We zijn het ermee eens, je kunt er niets op tegen hebben.<br />

3) Er is een boef of een sukkel. Het frame zet een keten van gedachten in werking en voor de hand liggende<br />

vragen.<br />

4) Een goed frame is zo geconstrueerd, dat het de tegenstander dwingt erin te stappen.<br />

5) Een goed frame verlost ons van een moreel dilemma. Ingewikkelde problemen, waarbij verschillende<br />

waarden strijden, komen door een frame in een ander daglicht te staan. De keuze kan zonder schuldgevoel<br />

worden gemaakt.<br />

6) Een frame kan woorden geven aan een maatschappelijke onderstroom<br />

Niet elk kenmerk is altijd van toepassing. Dit geldt zeker voor de laatste twee genoemde kenmerken. Deze<br />

kenmerken zijn wel heel sterk. Wie een frame weet te koppelen aan een onderstroom of met een frame een uitweg<br />

uit een dilemma biedt, heeft een goede kans dat de ontvankelijkheid van het frame toeneemt. Een goed frame krijgt<br />

gratis zendtijd, het trekt de aandacht van de media. Het is dubbel winstgevend: De toehoorder is welwillend, en het<br />

legt een zware bewijslast op de schouder van de tegenstander. Het frame activeert onderliggende waarden en het<br />

vraagt om een hordeloop van de tegenstander, waarbij de kans bestaat dat het misgaat. De opponent die in het<br />

frame van de ander stapt, neemt een groot risico, ontkenning is ook geen optie. Door te ontkennen bevestig je het<br />

bestaan van het frame.<br />

Belangrijk punt is ook, dat een frame alleen werkt als het inslijt. Herhaling is belangrijk, anderen moeten het gaan<br />

overnemen en gebruiken.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

17


Als een frame gekoppeld wordt aan een waardesysteem, dan is het “preken voor eigen parochie” en met een frame<br />

kan je tegenstanders gevoelig maken voor je waarden en emotiesysteem. (De Bruijn 2011) Hierover zal in een<br />

volgende paragraaf over valueframing meer worden gezegd. Een bekend voorbeeld van een frame uit de politieke<br />

arena, waarbij het niet goed afliep, is oud- PvdA leider Wouter Bos. Hij werd ‘draaikont’ genoemd door het CDA, dit<br />

beeld is hij nooit kwijtgeraakt.<br />

Taal en emotie<br />

Jan Kuitenbrouwer een journalist, die sinds 1987 over taal schrijft heeft er ook een boek aan gewijd aan framing bij<br />

Geert Wilders. Zoals eerder Koot & Bie ziet Wilders een werkelijkheid waar nog geen naam voor is, door er taal aan<br />

te geven zien wij die werkelijkheid nu ook. Hij laat vanuit taal technische insteek de methoden zien, waarmee<br />

Wilders werkt in zijn frames. Het zijn retorische stijlfiguren:<br />

de metafoor:<br />

Beeldspraak is vooral<br />

uitgevonden om emoties op<br />

te roepen en zaken extra te<br />

markeren en voor ogen te<br />

stellen.<br />

de anafoor:<br />

De herhaling die versterkend<br />

werkt. Ook wel de quastie,<br />

een reeks vragen waar de<br />

spreker zelf het antwoord op<br />

geeft.<br />

de hyperbool:<br />

De overdrijving, ofwel de<br />

overtreffendste trap:<br />

Duidelijk taalgebruik:<br />

Alledaags, kort, geen<br />

onbepaaldheden, echte<br />

mensen<br />

De antithese:<br />

Slachtofferhouding: ‘Stank<br />

voor dank’.<br />

Al de favoriete stijlfiguren van Wilders, hebben met elkaar gemeen, dat ze emotieopwekkend zijn. De strijd tussen<br />

ratio en emotie is door de eeuwen beschreven door legio filosofen. Nog steeds Kuitenbrouwer: “Aristoteles zei:<br />

‘Emoties hebben het vermogen onze oordelen te bepalen.” De Psycholoog Drew Westen zei: “Als in politieke zaken<br />

rede en emotie met elkaar botsen, wint de emotie het altijd.” En filosoof David Hume uit de 18 e eeuw zei: “De rede<br />

is slechts slaaf van de passies en behoort dat ook te zijn.” (Kuitenbrouwer 2010)<br />

Kuitenbrouwer stelt dat de laatste 300 jaar vooral de rationalisten het voor het zeggen hebben gehad, dat daar nu<br />

een keer in komt o.a. door het neurologisch onderzoek. Het blijkt dat het onderbewuste veel en veel belangrijker is<br />

dan we ooit hebben gedacht. In dit tijdperk van de emotie is het gedeelte in onze hersenen waar de angsten<br />

worden onderdrukt en het sociaal verkeer geregeld wordt uit. Kuitenbrouwer stelt: “De prefrontale cortex is uit, de<br />

amygdala is ‘in’.” De amygdala is het terrein waar je eerste onbewuste reacties ontstaan, dat zijn vechten, vluchten<br />

of bevriezen. Ook vanuit christelijke kring is er aandacht voorde werking van hersenen in relatie tot geloven en<br />

leven. Christenpsychologe Michelle van Dusseldorp spreekt en schrijft <strong>hier</strong>over. Zij koppelt de kennis over de<br />

hersenen aan Paulus uitspraak in Romeinen 12:2: “maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken.” De<br />

amygdala wordt altijd eerst getriggerd, voordat je met je ratio een situatie kunt beoordelen. Emoties die zijn<br />

opgeslagen uit oude ervaringen, tot aan je eerste levensjaren aan toe, zijn <strong>hier</strong> opgeslagen. (Van Dusseldorp 2011)<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

18


Volgens Van Dusseldorp is het nog hard werken om een volwassen en geïntegreerd leven te leren leven, waarbij een<br />

gezonde balans is tussen emoties en ratio. Een methode die de verbinding tussen (onbewuste) processen in je<br />

emoties en je verstand in beeld brengt is de “transactionele analyse” van Berne. Dat uitleggen voert te ver voor<br />

deze <strong>scriptie</strong>, het gaat ook om intra en interpersoonlijke processen. Toch is deze informatie van toegevoegde<br />

waarde voor het onderwerp, want door het hersenonderzoek kan rationeel worden onderbouwd, dat emoties<br />

belangrijk zijn om serieus te nemen. Emoties kunnen succesvol beïnvloed worden, dat is wat Geert Wilders doet in<br />

de politieke praktijk. Hoe kunnen we als christenen gebruik maken van deze kennis voor reflectie op onszelf en<br />

vervolgens voor missionaire doeleinden? Hierover meer in paragraaf 2.4 over geloofscommunicatie.<br />

Antiframe<br />

Emoties zijn ook een antiframe geworden. Kuitenbrouwer beschrijft het antiframe aan de hand van het voorbeeld<br />

over emoties. “In een rationeel ingestelde samenleving als Nederland, hebben we geleerd om de emoties juist te<br />

onderdrukken. Het gaat om feiten, taal, regels en afspraken en modellen.” Kuitenbrouwer haalt <strong>hier</strong> Docters van<br />

Leeuwen aan, die in zijn Kees Lunshof lezing over populisme en de publieke elite zegt: “Alleen door de ‘Poort van<br />

het gevoel’ is het volk nog te bereiken, op een bepaalde manier is de elite dus wel degelijk ‘de weg kwijt’ zoals<br />

Wilders almaar zegt. Voor politici is de metafoor van de onderbuik een anti-frame geworden. Iets waar ze ver weg<br />

van blijven. Door iets te kwalificeren als taal van de onderbuik, diskwalificeer je een spreker. Het is denigrerend en<br />

het is niet alleen geen valide mening maar een vorm van Indigestie. Hier hebben populistische politici als Wilders van<br />

geprofiteerd. “ (Kuitenbrouwer 2010 pag. 65-68)<br />

Framing heeft te maken met vereenvoudiging, duiding, zwart-wit stelling. Door te overdrijven trekt Wilders de<br />

aandacht, en wordt het interessant. Genuanceerde meningen en verdiepende achtergrondverhalen, hebben<br />

vergeleken met de impact van oneliners totaal geen invloed. Zijn oneliners daarmee frames? Wel vaak, maar niet<br />

altijd.<br />

Valueframing<br />

Arjan Witzier @arjanwitzier Wie kleinerend en rationaliserend over onderbuik gevoelens<br />

spreekt, begrijpt niet dat existentiële angst snakt naar existentiële hoop.<br />

Floor de Ruiter is een Nederlandse consultant, die een eigen methode rondom framing heeft ontwikkeld. Hij<br />

timmert aan de weg met het concept valueframing. De ruiter brengt valueframing als een manier voor leiders om<br />

vanuit waarden verbinding te leggen. De komende paragraaf zal dit model behandeld worden, de bron is het boek<br />

Valueframing wat in 2011 uitkwam.<br />

De centrale opmerking van waaruit hij vertrekt is: “Als je me begrijpt zou je naar me luisteren”. Communiceren is<br />

nog niet makkelijk, de blokkades voor effectieve communicatie zijn angst, stress en echt luisteren. Luisteren<br />

betekent, dat je je verplaatst in de wereld van mensen die anders denken dan wijzelf. Binnen dit thema kadert De<br />

Ruiter de betekeniskaders of frames. Hij benoemt het als een soort brillen waarmee we personen, objecten en<br />

gebeurtenissen interpreteren op basis van onze ervaringen uit het verleden. De Ruiter koppelt het kennisgebied van<br />

framing aan de retorica, het communicatiemodel van Van Shulz von Thun en het waardenmodel Spiral Dynamics.<br />

Volgens hem is het juist deze combinatie, die ons in staat stelt om een vorm en een taal te vinden die de kwaliteit<br />

van het contact sterk vergroot, “genoeg om over natuurlijke drempels te reiken en onze boodschap over te<br />

brengen”. (De Ruiter 2011, pag. 34) Beide modellen zullen kort worden besproken, om van daaruit het model<br />

valueframing te kunnen uitwerken. Op de retorica is eerder in het subkopje over taal en emotie ingegaan.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

19


Model Schultz von Thun<br />

Een frame heeft vier zijden, als het fungeert als filter van de ontvanger. Hier komt het model van Schultz in beeld.<br />

Dit model uit 1977 ontrafelt de verschillende kanten van het beoordelen van communicatie in onze hersenen.<br />

Schultz verdeelt elke boodschap, vanuit het perspectief van de zender, in vier aspecten:<br />

1) het beeld dat de spreker van<br />

zichzelf wil overbrengen (het<br />

expressieve aspect),<br />

2) het beeld dat de ontvanger<br />

heeft van de relatie (het<br />

relationele aspect),<br />

3) de opgeroepen actie (het<br />

appellerende aspect) en<br />

4) als vierde aspect pas de inhoud<br />

(het zakelijke aspect).<br />

SPIRITUAL DYNAMICS.<br />

BRON: HTTP://WWW.AVANCEON.COM/BLOG/BID/73670/EFFECTIVE-COMMUNICATION-<br />

IS-CRUCIAL-WHICH-EAR-ARE-YOU-TALKING-TO<br />

In eigen onderzoek ontdekt De Ruiter een vijfde filter. Dat is de betekenis die partijen aan de situatie en de context<br />

geven. Bij het zenden van een boodschap kan de ontvanger reageren op een ander aspect van de boodschap dan<br />

dat de zender had bedoeld. Veel meer problemen treden op bij een mis match tussen de filters die zenders en<br />

ontvangers hebben. Hij spreekt over 2 partijen & 5 filters en concludeert: “Dat past zelden.”<br />

Spiral Dynamics<br />

In Valueframing maakt De Ruiter als tweede gebruik van het model Spiral Dynamics als classificatiesysteem van<br />

waarden, om de frames in kaart te brengen. Het is een geregistreerd systeem dat bewustzijn en<br />

persoonlijkheidsontwikkeling beschrijft en veel gebruikt wordt bij verandermanagement. In Spiral Dynamics worden<br />

patronen herkend en wordt verder gekeken naar de bijbehorende communicatiepatronen. Het model is gebouwd<br />

op ruim dertig jaar onderzoek van psycholoog Graves om de piramide van Maslov te onderbouwen. Het onderzoek<br />

maakte echter duidelijk dat Maslov’s piramide niet klopte. Doordat Graves voor het eind van zijn onderzoek<br />

overlijdt, duurt het tot 2005 voordat Edward Beck en Chrisopher Cowen een boek uitgeven met het model. Mooi<br />

verhaal is hoe beide auteurs in 1994 zijn ingezet door Nelson Mandela, toen hij voor de gigantische opdracht stond<br />

om In Zuid Afrika de verschillende bevolkingsgroepen in vrijheid te laten samenleven. Hier is het model empirisch<br />

onderbouwd en in de harde praktijk toegepast. Het model bestaat uit 8 niveaus oplopend in complexiteit:<br />

Van Beige naar Turquoise is er een oplopende complexiteit in hoe ons brein de werkelijkheid verwerkt. Hierbij zijn er<br />

waarden op verschillende niveaus:<br />

1) de oppervlaktewaarden:<br />

Herkenbaar in gedrag,<br />

gebeurtenissen, openlijke<br />

afspraken, rituelen gewoontes.<br />

2) verborgen waarden:<br />

Ideeën, normen en<br />

ongeschreven regels.<br />

3) dieptewaarden:<br />

Patronen van verborgen<br />

waarden, richtinggevend voor<br />

delen van je identiteit.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

20


Het meest bepalend zijn altijd de dieptewaarden.<br />

Uit het onderzoek van Graves blijkt dat levensomstandigheden de bepalende factor is en niet intelligentie, ras,<br />

geslacht e.d. Voor communicatie betekent het model, dat woorden voor mensen uit verschillende groepen niet<br />

hetzelfde betekenen. Elke waarde heeft zijn eigen communicatiegebruiksaanwijzing. De waarden bepalen de filters<br />

en die filters bepalen bijna letterlijk of je in staat bent iets aan te horen. Als het filter dichtslaat kan men de inhoud<br />

niet horen en komt de boodschap niet over. De tekst blijft hangen in het blokkerend oordeel. Een ander<br />

mechanisme is dat de waarden, hoger in de waardeketen, zich wel kunnen verplaatsen in de waarden gericht op<br />

lagere complexiteit, maar andersom niet. Dan vindt herinterpretatie plaats naar de eigen ‘hoogste’ waarde.<br />

De filters zitten dus in de weg om elkaar te begrijpen. We moeten de filters van de doelgroep kennen, pas als we<br />

hun context en hun filters begrijpen, kunnen we beginnen met zenden. (De Ruiter 2011, pag. 160)<br />

Valueframing als model<br />

De Ruiter combineert framing en Schultz model met het model van Spiral Dynamics en komt zo tot vijf stappen:<br />

1) Relatie: Hoe ziet de ander zijn wereld. Het basisframe van de ander.<br />

2) De context en het onderwerp. Hoe ziet de ander de situatie?<br />

3) de spreker: Hoe ziet de ander mij.<br />

4) Appel: wat verwacht de ander dat u van hem of haar wil?<br />

5) Inhoud: wat voor inhoud verwacht de ander van u? Dit is de betekenis die we aan de situatie in de context<br />

geven.<br />

Aan alle stappen kan je vervolgens toevoegen, hoe zie ik het zelf en wat is het verschil tussen <strong>mijn</strong> doelgroep en mij.<br />

HET MODEL VAN VALUEFRAMING, DOOR FLOOR DE RUITER <br />

De Ruiter noemt een frame ook wel een oordeel. Zo beschrijft hij hoe innovaties in het bedrijfsleven, eigenlijk altijd<br />

van nieuwe partijen komen die niet gehinderd worden door bestaande krachtige frames (De Ruijter 2011, pag. 76)<br />

“Echte innovaties kannibaliseren de bestaande business modellen en alle frames die daaraan verbonden zijn. Hoe<br />

groter en beter georganiseerd, hoe krachtiger het vijanddenken.”<br />

Tot zover de verhandeling over valueframing, het wordt tijd om de stap te maken naar de mogelijkheden voor het<br />

reframen van bestaande beelden.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

21


Reframing<br />

Dat reframen niet eenvoudig is vertelt Andries Knevel, EO-presentator in een interview in dagblad De Pers “In 1992<br />

ben ik begonnen met het Elfde uur en in de eerste 10 jaar ben ik heftig profilerend met het bekende vingertje bezig<br />

geweest. Het is een zelf veroorzaakt frame. Ik heb jaren de illusie gehad dat ik er nog uit zou komen, maar ik word<br />

volgende week 60 en ik denk niet meer dat dat goed komt.” (Bessems 2012, Ik kan jou niet zeggen hoe ik God<br />

ervaar)<br />

Hoewel een frame heel taai is, als het eenmaal heeft postgevat, is reframing een optie. Bestaande frames worden<br />

door ervaringen aangepast of blijven gehandhaafd, ervaringen kunnen ook nieuwe frames creëren. Het<br />

uitgangspunt is, dat als je met woorden en invalshoeken betekenis kunt geven aan alles, je die betekenis ook weer<br />

kunt veranderen. Maar, hoe werkt dat dan? Frames fungeren als filter om actief informatie die passend is toe te<br />

laten, of te blokkeren.<br />

Hans de Bruin schrijft uitgebreid over reframing. Voor het onderwerp van deze <strong>scriptie</strong> is het van groot belang om<br />

de verschillende mogelijkheden van reframing te bespreken. Reframing heeft te maken met intuïtie en met<br />

taalgevoel, maar er zijn ook methodieken te ontwaren. De Bruin schrijft over drie mogelijke modellen:<br />

1) het 3P model<br />

2) het spelen met concurrerende frames<br />

3) het spelen met waarden.<br />

Deze 3 methodes zullen <strong>hier</strong> nu verder worden beschreven:<br />

Het eerste noemt hij het 3P-model.<br />

Gebaseerd op Policy, Personality en Principle. Reframing doe je door een frame van een ander te vertalen naar een<br />

van de andere 3 polen. De Engelstalige titels vertaalt De Bruin naar het Beleidsframe, het waardenframe en het<br />

betrokkenheidsframe. Een kenmerk is dat het altijd om een verandering van perspectief gaat. Over problemen geef<br />

je informatie, met slachtoffers kan je een relatie aangaan.<br />

De structuur van een frame is belangrijk. Net zoals bij een sprookje, doen frames wat ze moeten doen door ze in een<br />

structuur te gieten. De Bruin verkent de structuur van de ‘politiek als project’ en de ‘politiek als drama’. De<br />

projectstructuur gaat uit van de drietrap: problemen, oorzaken en oplossingen. Dit doet het heel goed in de<br />

‘soundbite-society’. Degene die dit gebruikt lijkt ‘ in control’. In het drama-frame gaat het niet over de inhoud, maar<br />

gaat het om de spelers, die erbij betrokken zijn. In de dramadriehoek figureren: het slachtoffer, de schurk en de<br />

held. Problemen kennen oorzaken, die worden door iemand veroorzaakt, die vaak ontkent. Maar gelukkig is er de<br />

held, die het probleem van het slachtoffer ziet, er aandacht voor vraagt en een oplossing biedt. Het<br />

ontstekingsmechanisme voor de beide bouwstenen (drama en project) noemt De Bruin emotie. Zowel positieve als<br />

negatieve emoties, maken ons vatbaar voor een eenvoudig redeneerpatroon van een frame.<br />

Als losse strategie binnen het 3P-model, noemt de Hans de Bruin het ‘dilemma-sharing’. Degene die als schurk in het<br />

drama-frame zit, kan dit gebruiken om begrip te krijgen voor de ingewikkelde werkelijkheid.<br />

Een meerduidig frame is een frame dat aantrekkelijk is voor verschillende types toehoorders, die verschillende<br />

waarden aanhangen en verschillende opvattingen hebben over maatschappelijke problemen en oplossingen. Dit is<br />

inzetbaar voor iemand die tegenstellingen wil overbruggen en wil verbinden. Wie een meerduidig frame gebruikt<br />

koppelt vaak het waardenframe en het betrokkenheidsframe. Waarden betekenen thuiskomen, waarden verbinden<br />

emotie en historie. Waarden kunnen ook gebruikt worden als ‘master-frame’, dat is een overkoepelend frame<br />

waaraan verschillende kleinere frames aan gehangen kunnen worden.<br />

In een pluriforme wereld is <strong>hier</strong> ook de vraag: Hoe kan een frame meerduidige waardes bevatten? De Bruin hanteert<br />

<strong>hier</strong> het oxymoron. De stijlfiguur, die elkaar tegensprekende begrippen samenvoegt. Bijvoorbeeld: ‘georganiseerde<br />

chaos’. Een waarde van een politieke partij kan in de samenleving een zekere weerzin of antipathie oproepen.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

22


Ga na wat die weerzin is en construeer vervolgens een oxymoron, dat stem geeft aan die weerzin. Het is een<br />

eenvoudig these-antithese-synthese-schema, met het effect dat een politicus boven de tegengestelde waarden<br />

uitstijgt.” (De Bruin 2011, pag. 121)<br />

De kenmerken van een goede (politieke) oxymoron<br />

zijn:<br />

1.) Het geeft iedereen ruimte voor interpretatie.<br />

2.) Het werkt verzoenend en bevrijdend.<br />

3.) Het heeft iets innovatiefs.<br />

4.) Het heeft als impliciete boodschap dat anderen<br />

in een tegenstelling gevangen zitten.<br />

5.) Het pakt de ander aan op zijn kernwaarden.<br />

Elke keer bevestigt de Bruin dat frames nooit los<br />

kunnen staan van de inhoud. Ook zal er een goed<br />

verhaal achter moeten zitten, hij spreekt <strong>hier</strong> over worteling in waarden en opvattingen. Een frame is anders zo<br />

ontmaskerd. In een goed verhaal zit een diepe waarheid verborgen, een story-based truth, heeft een morele<br />

component en een hoog gezond-verstand gehalte. Deze twee aspecten versterken elkaar.<br />

Als tweede methodiek behandelt De Bruin de concurrerende frames.<br />

Hij noemt dit het water-en-vuur-spel. Het gaat <strong>hier</strong> om frames die zich als water en vuur tot elkaar verhouden. De<br />

opponenten proberen elkaar in het eigen frame te trekken, het resultaat is einde verhaal voor de opponent. De<br />

Bruin onderscheid <strong>hier</strong> het politieke tegenover het bestuurlijke frame. De frames met een visie op de toekomst,<br />

versus de frames over de werkelijkheid van het <strong>hier</strong> en nu en als laatste de masculiene tegenover de feminiene<br />

frames. Hij beschrijft de framing en reframing, maar ook het metaframe. Een vorm van reframing, waarbij uit het<br />

frame wordt gestapt door te gaan praten over de framing van de andere partij. Ook dit is een perspectiefwisseling.<br />

Als laatste het reframen met waarden<br />

Bij het spel van de waarden of het waarden-sensitief-framen activeert men de schaduwzijde van de waarde van de<br />

opponent. Of men koppelt het eigen beleidsframe aan de waarden van de andere partij.<br />

Interessant is dat hij <strong>hier</strong> ook even het geloofsframe benoemt, dit in het kader van het klimaatgeloof. Hij zegt<br />

<strong>hier</strong>over: “Het eigen geloof is de waarheid en als er informatie opduikt die het eigen geloof tegenspreekt, wordt die<br />

angstvallig achtergehouden. Het geloofsframe is erg comfortabel voor zijn aanhangers… Klimaat-fundamentalisten<br />

kunnen net als religieuze fundamentalisten slechts herhalen wat ze al eindeloos hebben herhaald…het is voor hen<br />

ondenkbaar dat er een andere waarheid is.“ (De Bruijn 2011)<br />

Om af te sluiten een grappig voorbeeld van reframen beschreven door Jan Kuitenbrouwer: “Nu de<br />

neurowetenschap heeft bewezen dat gevoelens en emoties ook een manier zijn om met taal om te gaan is het geen<br />

magie meer, maar is het wetenschap geworden en mag het. Een mooie manier van reframen: de prefrontale cortex<br />

zegt dat we ons meer op de amygdala moeten richten.” (Kuitenbrouwer 2010, pag. 65-68)<br />

Danika Carter @YourOrganicLife<br />

Does your spirituality influence your living more organically, or does living<br />

organically influence your spirituality? #ecowed<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

23


Non-verbale communicatie en spiritualiteit<br />

Een groot deel van de menselijke communicatie is non-verbaal. 55% van onze communicatie bestaat uit lichaamstaal<br />

en 38% is de klank van de stem, 93% van je communicatie is dus non-verbaal. Dit schrijft Frank van Marwijk op zijn<br />

weblog lichaamstaal.nl. (Van marwijk, 2011 “Spiritualiteit en communicatie”) Van marwijk is expert op het gebied<br />

van non-verbale communicatie. Hij legt ook het verband tussen communicatie en spiritualiteit. Hij schrijft:<br />

“Spiritualiteit gaat vooral ook over de manier waarop we nu in het leven staan en vorm geven aan onze relatie met<br />

anderen.” Veel van de beeldvorming over andere mensen en onderwerpen is lichaamstaal, dat is communicatie die<br />

onbewust plaatsvindt. Het leren onderscheiden van subtiele signalen, helpt om de gevoelscommunicatie van elkaar<br />

beter te leren begrijpen. Dit versterkt de onderling band, waardoor we meer in harmonie met elkaar leven. Van<br />

Marwijk zegt: “Onderlinge verbintenis en leven met elkaar in goede harmonie zou je kunnen zien als de essentie van<br />

ons bestaan <strong>hier</strong> op aarde. Hier ligt ook het grote verschil tussen zweverig en echt spiritueel.” We gebruiken<br />

woorden om te praten over alledaagse<br />

zaken, als we op betrekkingsniveau<br />

willen communiceren, dan wordt dit<br />

vooral weergegeven door lichaamstaal.<br />

Het gaat dan om vragen als:<br />

Word je gewaardeerd?,<br />

Krijg ik aandacht?,<br />

Wie neemt de leiding?<br />

Vind je de ander aardig?<br />

Hoe voel je je op dit moment?<br />

Hoe kom ik over?<br />

Het gaat er dan niet om wat we<br />

zeggen, maar hoe we het zeggen en<br />

hoe we ons daarbij gedragen.<br />

Afsluitend<br />

FLICKR.COM // BY PAUL JONES<br />

“Als je diepzinnige persoonlijke ervaringen kunt delen met anderen, ben je spiritueler dan wanneer je in je uppie het<br />

licht hebt gezien.” zegt Frank van Marwijk. Dat werkelijke communicatie in de verbinding met andere mensen ligt is<br />

ook weer de basis van het betoog van Floor de Ruiter in valueframing. Communicatieprofessionals zijn overtuigd<br />

van het belang van contact en verbinding van mensen onderling en bieden daar allerlei methoden voor aan. In deze<br />

paragraaf zijn vanuit de literatuur communicatie inzichten uitgediept, de nadruk lag op framing. Dit model is<br />

uitgewerkt, veel inzichten zijn toepasbaar op het werken met spiritualiteit. Met en door communicatie leggen we<br />

contact of verbinding onderling als mensen, maar ook met het goddelijke in de onzichtbare wereld. De inhoudelijke<br />

behandeling van de diverse vormen van spiritualiteit zal het onderwerp zijn van de volgende paragrafen.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

24


2.3 Spiritualiteit<br />

Hanny Schoonderwoerd @HannyVivier #spiritualiteit is voor mij #bewustwording. De<br />

bereidheid om onder ogen te komen wat je eigenlijk liever onder het tapijt veegt :-).<br />

Anne Stael @AnneStael<br />

Raak langzamerhand helemaal de weg kwijt in schrijven over #spiritualiteit. Toch<br />

maar terug naar #religie of #mystiek? Lijkt duidelijker<br />

Jan Mark ten Hove @JMtenHove<br />

Zoals sommige mensen vasten op Twitter... Nieuwe vorm van reformatorisch<br />

exhibitionisme of postmoderne spiritualiteit? #dtv<br />

Rob van Tilburg @robvantilburg<br />

#Janosh stopt met spiritualiteit! Het is de nieuwe religie geworden...<br />

Myrthe Bruinzeel @_spiritandsoul<br />

Spiritualiteit is beseffen dat alles één is. Met ieder oordeel creëer je afgescheidenheid<br />

en pijn in jezelf<br />

In deze paragraaf zal vanuit de literatuur gezocht worden naar een invulling van het begrip spiritualiteit, wat is het,<br />

hoe definiëren of omschrijven mensen dit woord. Dan volgt een beschrijving van de historische context van<br />

spiritualiteit en hoe de term in relatie staat tot mystiek en religie. Van daaruit is er een vloeiende overgang naar de<br />

paragraaf over christelijke spiritualiteit 2.4. Na deze paragraaf volgt in 2.5 een verhandeling specifiek over nieuwe<br />

spiritualiteit.<br />

Wat is spiritualiteit?<br />

“Spiri-nog-wattes” is een titel van een blog wat in 2011 verscheen. Een toepasselijke en leuke woordspeling, want<br />

vaagheid en zweverigheid zijn veelgenoemde termen als het om spiritualiteit gaat. Inge Molenaar deed verslag van<br />

allerlei verschillende methodes die onder de term ‘spiritualiteit’ kunnen vallen. Ze probeerde uit te leggen waar het<br />

voor stond en dat valt niet mee. Zo ongeveer elk boek over spiritualiteit begint met te stellen, dat het onmogelijk is<br />

om te omschrijven wat spiritualiteit is, om vervolgens een eigen definitie te geven en het begrip op die manier te<br />

gebruiken. Spiritualiteit kan je gerust concluderen is daarmee een containerbegrip, zonder concrete omlijning. Toch<br />

heeft het kennelijk aantrekkingskracht! Wat zeggen verschillende bronnen over spiritualiteit? Een niet uitputtende<br />

beschrijving. Jouw spiritualiteit gebruikt de definitie “Spiritualiteit is (materieel gezien) het godmenselijk<br />

betrekkingsgebeuren, wat (formeel gezien) een gelaagd omvormingsproces is”. In het cursusboek van Jouw<br />

spiritualiteit staat uitgelegd, wat deze moeilijke definitie betekend. Het gaat om een relatie tussen God of het<br />

goddelijke en de mens, maar ook om het praktische leven van mensen waarin ze zich ontwikkelen. (Van den Oever,<br />

Sonneveld en Helmus, 2010) Dit is de definitie van oud-prof. Kees Waaijman, veel van de literatuur over spiritualiteit<br />

verwijst naar zijn werk. Prof. Waaijman is een autoriteit op het gebied van spiritualiteit.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

25


Wat <strong>hier</strong>bij goed aansluit is het boekje met een bloemlezing van de mooiste teksten van Henri Nouwen. Michael<br />

Ford is de samensteller van het boek Over spiritueel leven, Ford is ook de biograaf van Nouwen. Hij legt het woord<br />

‘spiritueel’ alleen kort uit als “een proces waarbij iets negatiefs wordt omgezet in iets positiefs…Ford schrijft over<br />

Nouwen: “Hij leert ons om in ons leven, dat zich afspeelt<br />

tussen licht en donker, beide in een beweging te omarmen.”<br />

Spiritualiteit wordt in het boek uitgewerkt in vele vormen<br />

waarin het geestelijk leven zich uit. (Nouwen, 2006) Dit boek<br />

is daarmee een voorbeeld van de geleefde spiritualiteit,<br />

zoals oud-prof. Kees Waaijman het zou omschrijven.<br />

Waaijman heeft een boek van bijna 1000 pagina’s<br />

geschreven over de vormen, grondslagen en methoden van<br />

de spiritualiteit. Hij onderscheid drie stromingen, naast de<br />

geleefde spiritualiteit zijn dat de systematische of<br />

wetenschappelijke spiritualiteit en de tegenbeweging. De<br />

wetenschappelijk spiritualiteit is een academische<br />

studierichting aan de universiteit van Nijmegen. De<br />

tegenbeweging is volgens Waaijman: “Voor mensen die<br />

buiten de religieuze kaders geboeid zijn geraakt door<br />

spirituele thematieken. … Milieuspiritualiteit,<br />

bevrijdingsspiritualiteit, vredesspiritualiteit…”. (Waaijman<br />

2000)<br />

Een mooie omschrijving is die van auteur Henk Burggraaff: “Spiritualiteit is open worden voor de<br />

onuitsprekelijke grond van het bestaan. Dit onuitsprekelijke toont zich aan de grenzen van het bestaan, in<br />

existentiële ervaringen van verwondering en verbijstering, zoals in de liefde of in het lijden. Die ervaringen geven<br />

toegang tot het onbegrensde, tot het geheimenis dat ons van alle kanten omgeeft. Voorwaarde is dat je ontwaakt<br />

uit de zijnsvergetelheid. Een vergetelheid, waarin alles werd ervaren als 'doodgewoon, als vanzelfsprekend. Echter<br />

niets is gewoon, niets is vanzelfsprekend. 'Waarom is er iets en niet niets?' Het begin van alle wijsheid. Eenmaal<br />

ontwaakt kan dit besef van het onuitsprekelijke zich ontwikkelen in je bestaan.” (Burggraaff, de Hemelwagen, 2002)<br />

Het lijkt alsof we over het hoogtepunt van de hype rondom de term spiritualiteit heen zijn. Spiritualiteit is<br />

ingeburgerd en wordt volop overal uitgeleefd, in die vorm kom je het dan ook overal tegen. Spiritualiteit wordt dan<br />

gebruikt als zelfstandig naamwoord, waarvoor vele bijvoeglijke naamwoorden kunnen worden geplaatst.<br />

Bijvoorbeeld van allerlei westerse en oosterse geloofsstromingen, maar ook over zo ongeveer alle handelingen en<br />

verbanden zoals huwelijk, in de keuken, in Business, onderwijs, zorg, energie, dertigersdip etc. Een compleet<br />

overzicht is terug te vinden in de online boekenwinkels.<br />

De meeste mensen denken bij spiritualiteit aan meditatie, in ieder geval is het ‘zweverig’. In Nederland anno 2012<br />

gaat het over geluk zoeken, de zin van het leven, levenskunst, lekker in je vel zitten etc. Een kwart van de mensen<br />

valt in de categorie ‘nieuw spiritueel’ en er zijn miljoenen spirituele zinzoekers. Daarom zijn er allerlei spirituele<br />

praktijken terug te vinden in winkels, yoga-lessen, mindfullnes-workshops, wellness-centra, tijdschriften etc. Tijd<br />

voor een duik in het verleden.<br />

Historie en ontstaan<br />

Uit enkele bronnen die zeggen dat ze neutraal schrijven over spiritualiteit, komt interessante informatie. Dit is het<br />

boek Spiritualiteit voor dummies geschreven door Sharon Janis, die in haar spiritualiteit is gevormd door<br />

experimenten met hypnose en een 10-jarig verblijf in een ashram, een religieuze leefgemeenschap in India. En het<br />

boek Spiritualiteit begrijpen, een filosofische inleiding van de Nederlandse filosofe Angela Roothaan. De Woorden<br />

Spiritueel en Spiritualiteit verwezen oorspronkelijk naar lucht en wind en werden in de 14 e en 15 e eeuw voor het<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

26


eerst gebruikt. Volgens Janis. Zij concludeert dat deze termen nog niet bestonden toen veel religies nog niet<br />

bestonden. Woorden uit de verschillende tradities die verwijzen naar spiritualiteit en spirituele energie zijn: “Heilige<br />

Geest, Chi, Tao, Sefirah, Prana, Ki…” (Janis 2000, pag. 12)<br />

Filosoof Maarten Meester, auteur van het boek Nieuwe spiritualiteit, schrijft over de oorsprong van de term<br />

spiritualiteit: het van spiritus afgeleide spiritualis heeft christelijke wortels. Het krijgt in de Latijnse vertalingen van<br />

het Nieuwe Testament de betekenis van ‘iemand wiens leven wordt bepaald en beïnvloed door de Heilige Geest, de<br />

Spiritus Sanctus’. Hij haalt <strong>hier</strong> Joke van Saane, godsdienstpsychologe aan. (Meester 2008, pag. 30)<br />

In een korte geschiedenis beschrijft de columnist J.L. Heldring op NRC.nl “Etymologisch gezien verwijst de term<br />

naar een ervaring met een kracht die<br />

niet ken- of (be)grijpbaar is – een<br />

religieuze ervaring dus.” Hij beschrijft<br />

dat spiritualiteit pas in de twintigste<br />

eeuw weer terugkomt, vooral door de<br />

opkomst van twee nieuwe<br />

wetenschappelijke disciplines: de<br />

vergelijkende<br />

godsdienstwetenschappen en de<br />

godsdienstpsychologie. Ook wordt er<br />

dan veel fysiologisch onderzoek<br />

gedaan naar spirituele ervaringen, die<br />

daardoor – namelijk door hun<br />

fysiologische aanwijsbaarheid – sterk<br />

aan legitimiteit winnen. Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw wordt spiritualiteit in vrijwel alle talen en voor vrijwel<br />

alle levensbeschouwingen het overkoepelend begrip voor alles wat met ‘geestelijk leven’ te maken heeft. Aan de<br />

term kleeft geen directe associatie met afgeronde visies en geïnstitutionaliseerde kaders.“ Joke van Saane zegt<br />

<strong>hier</strong>over dat in de twintigste eeuw de term spiritualiteit vanuit de oorspronkelijke betekenis van devotie is verbreed<br />

tot waar het nu voor staat ‘verschillende vormen van devotie, zingeving en religiositeit.’ (Heldring, 17 juli 2008, De<br />

sleutel blijft verborgen)<br />

Hoe spiritualiteit uit beeld is geraakt onder christenen beschrijft René Erwich in de lectoraatsrede Handelen in<br />

Hoop. In de eerste eeuwen na Christus combineerden theologen persoonlijk geloofsleven en studie. Dit vond vooral<br />

plaats in de kloosters er was eenheid in kennis en contemplatie. In de middelleeuwen ontstaan de<br />

kathedraalscholen als voorlopers van de universiteiten. Hier wordt theologie meer een proces van intellectueel<br />

speculeren, en gescheiden van het religieuze leven. In het denkspoor van de verlichting was spiritualiteit voor<br />

theologen verdacht. Erwich spreekt de overtuiging uit dat dit nog steeds onder de oppervlakte de discussie over<br />

theologie en spiritualiteit beïnvloedt. (Erwich 2011)<br />

In deze tijd is er onder postmoderne zoekende christenen een herleving van de spiritualiteit uit de oude christelijke<br />

bronnen, bijvoorbeeld van kerkvaders als Benedictus en Augustinus. Wil Derkse ’s boeken over de leefregel van<br />

Benedictus en het werk van retraitecentrum De spil. Ook het lopen van een pelgrimstocht is een fenomeen, wat de<br />

aandacht trekt. In vernieuwende kerkbewegingen is grote aandacht voor symbolieken uit de oude kerk, voor<br />

leefgemeenschappen, liturgische gebeden tijdens retraites. Deze Neo-monastiek is gericht op eenvoud, rust en ook<br />

rechtvaardigheid en zorg voor zwakkeren en het milieu. Hieraan zijn namen van Shane Claiborne verbonden en in<br />

Nederland is dat o.a. theoloog Johan ter Beek met ‘De zevende regel’.<br />

Spiritualiteit en mystiek<br />

Een belangrijk onderwerp als er over spiritualiteit gesproken wordt is het onderscheid met mystiek. Waar stopt<br />

spiritualiteit en gaat het over in religie of mystiek (soms zelfs gnostiek). De raakvlakken die er zijn en de breedte van<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

27


de begrippen, maakt het onoverzichtelijk en verwarrend. Janis zegt <strong>hier</strong>over “Je zou kunnen zeggen dat<br />

spiritualiteit de mystieke kant van religie is”. Hoewel deze quote het niet eenvoudiger maakt, zegt ze verderop:<br />

“Spiritualiteit is het zoeken naar de diepere betekenis en ziel van alles. Buiten de uiterlijke verschijningsvorm; liefde<br />

en respect voor God, jezelf en voor iedereen. Religie wordt meestal gebruikt om een georganiseerde groep of een<br />

cultuur aan te duiden die rondom een spirituele of goddelijke ziel gegroepeerd is. Religies hebben meestal een<br />

missie, presenteren een specifieke doctrine en koesteren en propageren een bepaalde levenswijze.” (Janis 2000,<br />

pag. 18)<br />

Angela Roothaan beschrijft hoe juist katholieken spiritualiteit beschrijven als de mystieke zoektocht van de ziel naar<br />

‘eenwording met God’. Het onderscheid verwoordt zij als “mystiek passen we toe op een menselijke ervaring,<br />

terwijl spiritualiteit naast een ervaring ook van toepassing is op een wijze van doen. Spiritualiteit slaat op de hele<br />

levensinstelling van iemand, op de houding of habitus die het midden houdt tussen ervaren en handelen.”<br />

(Roothaan 2007) Maarten Meester zegt: “Spiritualiteit verschilt van de oude religie door de afwezigheid (meestal)<br />

van een expliciet transcedent object buiten de mens zelf.” (Meester 2008) Hij gaat ook uitgebreid in op de<br />

verhouding tussen nieuwe spiritualiteit en religie, meer <strong>hier</strong>over in paragraaf 2.5.<br />

Onderscheid met religie<br />

Spiritueel en niet religieus, <strong>hier</strong>bij voelen steeds meer christenen zich thuis. Niet alleen buiten de kerk, ook binnen<br />

de kerk is het woord religie uit. In de evangelische wereld spreekt men over relatie in plaats van religie. Diana Butler<br />

Bass auteur van het boek Christianity after religion en Amerikaanse Godsdienstwetenschapper merkte dat zelfs<br />

steeds meer pastors van alle verschillende denominaties de term ‘ spiritual but not religious’ onderschreven. Ze<br />

vraagt zich af wat <strong>hier</strong> is gebeurd, historisch waren deze termen gelijk. Ze schrijft: “The word spiritual gradually<br />

came to be associated with the private realm of thought and experience, while the word religious came to be<br />

connected with the public realm of membership in religious institutions, participation in formal ritual, and<br />

adherence to official denominational doctrines.” Ook worden er zware emotionele connotaties aan verbonden, die<br />

zijn positief voor spiritualiteit en negatief voor religie. “In general spirituality is understood as somehow more<br />

authentic, religion as having a somewhat cynical orientation”. Ze concludeert dat mensen die zich spiritueel<br />

noemen, dat als vorm doen om te zeggen dat ze ontevreden zijn met hoe het was en een nieuwe manier zoeken om<br />

zich te verbinden met God, hun buurman en het eigen leven. Het is geen ondoordacht mantra, maar een<br />

weloverwogen commentaar op religieuze instituten, dogma’s en vroomheid. (Butler Bass 2012)<br />

Diana Butler Bass deed ook een experiment met taalvelden en woordassociaties op beide woorden. In het kader<br />

van deze <strong>scriptie</strong> zijn die interessant. Naast de initiële lijst kwamen er ook veel associaties, die verschilden per<br />

groep. Alle antwoorden komen van kerkleden van grote Amerikaanse denominaties. Butler Bass zegt zelf, dat het<br />

geen wetenschappelijk experiment is, maar een snelle manier om ideeën en sentimenten te verzamelen.<br />

Word Association Experiment (Butler Bass 2012, pag. 69-71)<br />

Spirituality Religion<br />

Experience, connection, transcendence, searching,<br />

intuition, prayer, meditation, nature, energy, open,<br />

wisdom, inner life, 12-steps, inclusive, doubt<br />

Associations:<br />

Individualistic, selfish, lacking of ethical Compass, self<br />

centered, accusation of contributing to decline of church<br />

Institution, organization, rules, order, dogma,<br />

authority, beliefs, buildings, structure, defined,<br />

principles, <strong>hier</strong>archy, orthodoxy, boundaries, certainty<br />

Associations:<br />

Cold, outdated, rigid, hurtful, narrow, controlling,<br />

embarrassing, mean.<br />

Summary by a student:<br />

Religion is asset of beliefs about God, words used to describe a particular understanding of the divine. Spirituality<br />

is an experience, based sometimes in religion (but not necessarily so) that shapes my view of the world and my<br />

place in it. It develops over time and is transformative.”<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

28


Butler Bass concludeert dat de beide termen elkaar overlappen, maar dat geen van de pastors en/of kerkleden erg<br />

enthousiast werden over religie. In essentie is het woord ‘religion’ vervangen voor ‘spirituality’. Een levend geloof,<br />

zouden we in Nederland waarschijnlijk zeggen.<br />

Zingeving en nieuwe woorden<br />

Cultuursocioloog Gabriel van den Brink voorspelt dat de komende 10 jaar toewijding een populair begrip gaat<br />

worden (Van den Brink, ND 2012, Toewijding gaat een populair begrip worden) In zijn studie naar ‘Geloof in het<br />

hogere’ gaat hij uitgebreid in op het woordgebruik, verbonden aan wat mensen drijft. De kerk gaf woorden aan het<br />

idealisme en drijfveren van mensen, net als ook andere ideologieën dat deden. Nu dat niet meer zo is, zijn mensen<br />

zoekende, wie geeft mensen de nieuwe woorden voor het invullen van de levensvragen? Het RD beschrijft over dit<br />

onderzoek, (Van der Zwaag, Refdag 2012, Nederlander kent nog hoge idealen) Hoe mensen zoeken naar nieuwe<br />

invulling van moreel, geestelijk en spiritueel engagement. Het hogere is verspreid en gepluraliseerd, maar niet<br />

verdwenen. De scheidslijn van praten over spiritualiteit ligt zo bij het kennen van een persoonlijke God.<br />

Van den Brink beschrijft ook de nieuwe woorden<br />

die gebruikt zullen gaan worden voor spiritualiteit.<br />

Toewijding en Inwijding, zingeving, levenskunst en<br />

Inspiratie springen eruit. Hij ziet een herleving van<br />

vitale waarden een levensstijl waarbij mensen een<br />

hoge waarde toekennen aan zaken zoals<br />

levenslust, gezondheid, lichamelijke genietingen<br />

en een goede energiebalans. De mensen die <strong>hier</strong><br />

zich mee identificeren zijn geen mensen die een<br />

persoonlijke God aanhangen.<br />

Betekenisgeving van het woord spiritualiteit<br />

brengt een mens terug bij zijn diepste motivatie,<br />

de woorden en beelden die dit oproept wijzen op<br />

een leven met God in de hoofdrol óf de mens. Wordt de beweging van God naar mensen gemaakt, of begint men bij<br />

de mens. Dan zijn er vele mogelijke uitkomsten van de richting waarin men de spiritualiteit vormgeeft. Men kan<br />

uitkomen bij de God van de Bijbel of men zoekt nog naar een open ruimte het Goddelijke, of men komt uit bij een<br />

andere vorm van goddelijkheid. Spiritualiteit heeft als vage term en containerbegrip sneller linken met de tweede<br />

categorie, dan met de groep mensen die spiritualiteit vormgeeft in relatie met een persoonlijke God. De woorden en<br />

begrippen zijn gedefinieerd vanuit die relatie die qua woordgebruik, beelden, metaforen en symbolen al meer dan<br />

1000 jaar vastligt in het Woord van God. Hiermee werken vormt het begrippenkader met Bijbelse woorden een<br />

belangrijke bron, maar zorgt het ook voor een scheiding met anderen die spiritualiteit verbaal vormgeven vanuit<br />

een ander begrippenkader.<br />

Mensen die bewust willen leven met zichzelf, de context waarin ze leven, het goddelijke en met andere mensen<br />

zoeken naar wijsheid, zorgvuldigheid, respect, aandacht en dat soort innerlijke en zachte waarden. Het gaat daarbij<br />

ook om zaken die per definitie niet materieel zijn en moeilijk in woorden en cijfers te vatten. Daarmee is het voor<br />

veel christenen een afgeleide van de Bijbelse boodschap, waarbij de menselijke waarden in het centrum komen te<br />

staan in plaats van Jezus Christus. Door deze combinatie ervaart men spiritualiteit al snel als zweverig, vaag en<br />

verdacht.<br />

Zodra christenen over spiritualiteit spreken is er meestal al sprake van een onderscheid tussen goede vorm van<br />

spiritualiteit, die men in verband brengt met de God van de Bijbel en een spiritualiteit die gekoppeld is aan new age<br />

of andere godsdiensten. Daarom zal in de volgende paragrafen apart op beide vormen worden ingegaan.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

29


2.4 Christelijke spiritualiteit<br />

Yvonne van Duuren @spiri_wijsheid<br />

De beste benadering om Gods leiding en hulp te vragen is vanuit een staat van vergeving -<br />

voor anderen en voor jezelf. #Spiritualiteit<br />

Deon Meiring @De0nMeiring Ons moet waak teen die fokus op die individu, spiritualiteit en<br />

kerk ten koste van die gemeenskap, liggaam en samelewing - Klaus Nürnberger<br />

De Spil @De_Spil<br />

Zeer herkenbaar wat @JosDouma <strong>hier</strong> schrijft: "Gezocht: duurzame spiritualiteit<br />

(1)" http://wp.me/pjQNf-JO /via @wordpressdotcom#mustread<br />

Wat is christelijke spiritualiteit? Voor mij ligt die wortel in de betekenis van het woord spiritualiteit: spiritus sanctus,<br />

de Heilige Geest. Voor echte spiritualiteit moeten we terug naar het christendom, de Bijbel.’ Het verschil tussen<br />

christelijke en niet-christelijke spiritualiteit zit hem in het godsbesef, katholiek priester, Antoine Bodar. (Weseman,<br />

Nieuwe Wij, “Echte spiritualiteit draait niet om ik, ik, ik.”) dit citaat is meteen al veel gezegd. De Heilige Geest als<br />

bron van spiritualiteit die zich richt op Jezus Christus, dat is de basis van christelijke spiritualiteit. Deze paragraaf<br />

start met de omschrijving van wat christelijke spiritualiteit is. Daarna komen uit het boek De spiritualiteit van de<br />

ontvankelijkheid van Philip Troost de communicatieve de aspecten van christelijk geloof aan bod. Vervolgens de<br />

kritiek en de crisis van christenen rondom christelijke spiritualiteit.<br />

Hoewel Antoine Bodar het kort en krachtig samenvat, is er meer te zeggen over de christelijke spiritualiteit. Dat<br />

doet Dr. R. Erwich Lector Academie Theologie aan de CHE, als hij deze definitie van christelijke spiritualiteit geeft:<br />

staat voor zowel levensinrichting (welk gedrag vertoon ik?), als levensoriëntatie (hoe kijk ik naar de werkelijkheid?)<br />

als ook voor de bezieling en inspiratie (wat drijft mij ten diepst?) Normerend is <strong>hier</strong>in het Bijbelse getuigenis,<br />

waardoor de 3 vragen beantwoord kunnen worden vanuit de relatie met Christus en Zijn Koninkrijk. Jos Douma<br />

zegt op zijn Blog “Leven in de geest van Jezus, dat is voor mij een korte en krachtige omschrijving van wat ik versta<br />

onder spiritualiteit.” (Douma 2011, Gezocht Duurzame spiritualiteit)<br />

Spiritualiteit begint altijd met verlangen. Verlangen naar worden zoals je bedoeld bent. Niet wat je hebt, wat je zegt<br />

of wat je doet is belangrijk, zei Henri Nouwen, maar wie je bent: een geliefd kind van God. Als je dat kunt ervaren,<br />

hoef je je identiteit niet in allerlei dingen buiten jezelf te zoeken. Zegt Victor van Heusden van Retraitecentrum de<br />

spil. (Goudappel, Sneispetiele, 2011, Retraite, als je stil wordt, gaat je ziel spreken)<br />

Weinig kerkverbanden praten op hun website over spiritualiteit. Alleen de PKN beschrijft kort over spiritualiteit:<br />

“Binnen en buiten de kerk zijn mensen, alleen of samen met anderen, bezig met de vraag naar God of het hogere.<br />

Spiritualiteit kent vele vormen. Soms staan christelijk geloof en andere vormen van spiritualiteit op gespannen<br />

voet.”(bron: www.protestant.nl de online encyclopedie) Hierover later meer in de subparagraaf over crisis in<br />

christelijke spiritualiteit.<br />

Een ouderwetse term die het spirituele leven van een christen beschrijft is ‘het geestelijk leven’. In de protestantse<br />

traditie is het geestelijk leven gekleurd door een spreken over God en niet over de mens. Anselm Grün noemt dit de<br />

spiritualiteit van boven en zet dit af tegen de spiritualiteit van beneden. Deze laatste spiritualiteit neemt de mens en<br />

haar hartstochten als startpunt. (<strong>hier</strong>over meer in de subparagraaf over kritiek) Spiritualiteit in de protestantse<br />

traditie krijgt als term een theologische inkleuring. Over spiritualiteit praten of schrijven betekent dat mensen<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

30


meteen praten over de eigen geloofsovertuigingen. Het is niet los daarvan te bespreken en opent daarmee per<br />

persoon en/of per stroming een nieuwe begrippenlijst met bijbehorende connotatie. Het boek Spiritualiteit van<br />

diverse gereformeerde auteurs is <strong>hier</strong> een voorbeeld van. Het boek legt sterk de nadruk op vroomheid en behandelt<br />

daarmee alles wat je maar kan bedenken van Bijbel, geschiedenis tot psychologie en meer. Ook het boek met de<br />

Canon van de protestantse spiritualiteit in Nederland, dat door Rick Benjamins is samengesteld geeft dit beeld. Dit<br />

onderzoeken en beschrijven reikt te ver voor deze<br />

<strong>scriptie</strong>. Protestantse christenen, die op zoek gingen<br />

naar spiritualiteit, zoeken het niet in zulke uitgebreide<br />

verhandelingen en komen zo terecht in verschillende<br />

andere tradities. Tradities waar er ook recent ervaring is<br />

met beoefening van spiritualiteit. De katholieke traditie<br />

is nog dichtbij en heeft een enorme aantrekkingskracht,<br />

maar men hoeft niet ver te zoeken om ook kennis te<br />

maken met de mystieke-, esoterische-, Oosterse- en<br />

nieuwe spiritualiteit.<br />

Spiritualiteit in het gesprek onder christenen, vaak<br />

genoemd in het verband met new age en daarmee als<br />

de bedreiging dat het ‘niet-christus-gericht’ is. Zodra het<br />

over de eigen spiritualiteit gaat, het persoonlijk<br />

geestelijk leven, wordt in dit verband het woord<br />

spiritualiteit niet gebruikt. Mystieke traditie in het<br />

christendom is daarbij meer de normale term, maar aan<br />

dit woord kleven ook veel nadelen. In het gesprek is het<br />

dus automatisch gekoppeld aan negatieve connotaties<br />

en nooit aan positieve. Protestantse dominees of<br />

opinieleiders die dat wel doen, hebben heel wat te<br />

overwinnen in de publieke opinie. Dit zijn stuk voor stuk getalenteerde personen die sympathie op andere terreinen<br />

winnen en het zijn radicale gepassioneerde mensen, ik noem <strong>hier</strong> Philip Troost, Jos Douma en Robert Doornenbal.<br />

Eerst zal dieper ingegaan worden op het werk van Philip Troost, daarna zal de kritiek op spiritualiteit vanuit<br />

christelijke hoek verder uitgediept worden.<br />

Geloofscommunicatie<br />

Christelijke spiritualiteit combineren met het communiceren van geloof, dat doet de Gereformeerde dominee en<br />

therapeut Philip Troost in zijn boek de Spiritualiteit van ontvankelijkheid. Hij spreekt over de term<br />

geloofscommunicatie en wijdt er een heel hoofdstuk aan ‘de taal van de liefde’. Deze hele subparagraaf gaat over<br />

die inzichten.<br />

De definitie van spiritualiteit waarmee Troost werkt is: “de wederzijdse betrekking tussen God en ons, waarbinnen<br />

we door de Heilige Geest gaandeweg steeds meer omgevormd worden tot mensen die het beeld van Christus<br />

vertonen, zodat onze verbondenheid met God ook aan de buitenkant zichtbaar wordt in de praktijk van ons leven.”<br />

Hij gebruikt daarbij het woord ontvankelijkheid in plaats van heiliging, een term die een sterke norm neerlegt. Hij<br />

omschrijft de relatie tussen beide woorden als “het vermogen en de bereidheid om Gods liefde in Christus te<br />

ontvangen is de kerk van onze spiritualiteit”. Het boek is gericht op het ontmaskeren van verkeerde misvattingen<br />

en meningen over geloven.<br />

Mooi is van Troost dat hij God ziet als degene die de menselijke communicatie heeft geschapen. Het gaat bij het<br />

vermogen om de boodschap van God te ontvangen, over veel meer dan het verwoorden. Het gaat ook over<br />

toonzetting, non-verbaal contact, over gevoel, sfeer, zien, ruiken en proeven. Hij neutraliseert de Bijbeltekst uit<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

31


Romeinen 10:17 waarin staat dat geloof uit het horen is met de woorden: “In de context van dit Bijbelvers, gaat het<br />

er niet om hoe het evangelie wordt gecommuniceerd, maar dat het moet worden gecommuniceerd.” (Troost 2008,<br />

pag. 117) Zijn stelling is: “Liefde laat zich niet uitdrukken met woorden alleen. In liefde doet alles mee!”<br />

Enkele aspecten die Troost de revue laat passeren over geloofscommunicatie zijn:<br />

- Initiatie of inwijding. De kerk heeft een informatiecultuur meer dan een initiatie cultuur. Het verschil zit ‘m<br />

dan in het inleiden in de kennis met het hoofd, het andere meer inwijden in de kennis van het hart. Staat<br />

iemand te vertellen over de grote daden van God uit eigen ervaring of van horen zeggen. De Heilige Geest<br />

werkt in en door mensen heen. God heeft geen groot bijbelverzendhuis op de wereld gezet, maar<br />

verkondigers de wereld ingestuurd. Je hart laten spreken. Het verschil dat er wordt gemaakt tussen<br />

communicatie uit de linkerhersenhelft of de rechterhersenhelft. Mannelijk = links = meer abstract,<br />

theoretisch, redenerend, verbaal. Vrouwelijk = rechts = concreet, situatie gebonden, gevoelsmatig ook nonverbaal.<br />

De taal van het hoofd en die van het hart. Troost breekt een lans voor het cultiveren van de<br />

vrouwelijke communicatie in de kerk. De taal van het gevoel, waarin we ons met handen en voeten<br />

verstaanbaar proberen te maken. Visueel en lichamelijk. De taal waarbij woorden tekort schieten en een<br />

plaatje meer zegt dan duizend zinnen. De taal die uitstijgt boven het uitwisselen van gedachten en zoekt<br />

naar existentiële ontmoeting van hart tot hart. Hij<br />

stelt daarbij dat de Heilige Geest optimaal gebruik<br />

wil maken van de psychologie van de<br />

communicatie. Die heeft hij immers zelf<br />

uitgevonden.<br />

- Emotie als taal van het hart. Het belang van het<br />

uiten van emoties, ze onder ogen zien, serieus<br />

nemen en daarover contact te maken met God en<br />

met elkaar. (Troost 2008, pag. 124) Een opleving<br />

van spiritualiteit heeft alles te maken met het<br />

eerlijk en open communiceren van emoties, want<br />

in de intimiteit met God doet het gevoel helemaal<br />

mee.<br />

- Het verbeeldingsvermogen van de mens. In je<br />

verbeelding beelden (van God) oproepen. Niet<br />

met de ogen in je hoofd, maar met de ogen van je<br />

hart. Hij constateert dat het kunnen ervaren van de onzichtbare werkelijkheid van God het verbeeldend<br />

vermogen van ons hart van groot belang is. Op de bodem van onze ziel denken we niet in woorden en<br />

begrippen, maar in beelden. Een zelfbeeld, een wereldbeeld, een godsbeeld een toekomstbeeld enz. En<br />

allemaal kleine beelden, die we vervolgens hebben gemaakt in ons leven. Een beeld in je binnenste hoeft<br />

dus niet per se een plaatje in je hoofd te zijn, maar kan ook een gedachte zijn die je hebt, een idee dat je je<br />

kunt voorstellen. Een beeld kan als veel reëler worden ervaren dan wanneer je ergens ‘geen voorstelling’<br />

van kan maken. Deze verbeeldingskracht of dat voorstellingsvermogen, kunnen we als mensen tot een<br />

instrument maken van communicatie tussen God en ons.<br />

Dat er een belangrijk verschil is tussen goed en fout omgaan met deze verbeelding beschrijft hij in het<br />

kader van spiritualiteit. (Troost 2008, pag. 129) “Onschuldige fantasie, wordt minder onschuldig wanneer ze<br />

via allerlei visualisatietechnieken wordt gestimuleerd om geestelijke werkelijkheid op te roepen die niet<br />

bestaat….Ook kunnen we onze verbeelding gebruiken om ons te verbinden met de werkelijkheid van Gods<br />

vijand. In allerlei occulte praktijken wordt met behulp van magische rituelen en visualisatietechnieken<br />

contact gezocht met de werkelijkheid van het rijk der duisternis. In new age- achtige spiritualiteit kent men<br />

ook de taal van het hart en wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van het verbeeldende vermogen van de<br />

mens, maar dan niet om de objectieve werkelijkheid van God je voor te stellen, maar om in contact te<br />

komen met de goddelijke werkelijkheid in en van jezelf, subjectief dus.” Troost signaleert twee valkuilen.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

32


“of we dobberen kritiekloos mee met de golven van onze verbeeldingscultuur en de subjectivistische<br />

trekken in de niet-christelijke spiritualiteit overal om ons heen. Of we ontkennen en negeren die taal van<br />

het hart en laten geweldige mogelijkheden liggen bij het zoeken naar meer beleving van onze<br />

spiritualiteit.”<br />

Hij pleit ervoor dat we het geschenk van ons voorstellingsvermogen toewijden aan God. “Met dit vermogen om te<br />

ontvangen door een gedachte of een beeld dat onze beleving activeert, kunnen we meewerken met de Heilige<br />

Geest die ons verbinden wil met Gods waarheid en werkelijkheid in Christus.” Troost laat zich <strong>hier</strong> inspireren door<br />

het werk van Leanne Payne, die in haar conferenties en boeken ook veel ruimte maakt voor rituelen en symboliek.<br />

Rituelen en symbolen zijn Bijbels en belangrijk in de communicatie. Hij noemt ze ook wel genademiddelen: “het<br />

communicatieve principe voegt iets toe aan de verbale informatieoverdracht, door gebruik te maken van alle<br />

zintuigen.” Ook signaleert hij dat veel kerkelijke rituelen en symbolen de communicatieve kracht en betekenis<br />

hebben verloren, door stolling. De verbinding met de oorsprong van de symboliek is kwijtgeraakt. Hij stelt dat ze<br />

dan moeten worden vervangen of aangepast, want de taal van het hart is een levende taal.<br />

Model van Troost<br />

Als laatste geeft Philip Troost een model waarin hij vanuit theologisch perspectief dat wat waar is (objectief) en wat<br />

wij voor waar houden (subjectief) verbindt met een overgangszone. In die zone verbindt een mens zijn subjectieve<br />

gevoelens met de objectieve werkelijkheid. Die zone is het domein waar de Heilige Geest werkt door Gods waarheid<br />

te verbinden en integreren met de mens. In deze overgangszone spelen symbolen en rituelen een bemiddelende<br />

rol. (Troost 2008, pag. 136) Voorbeelden van rituelen zijn het gebruik van zalfolie en water om te reinigen.<br />

Objectief Overgangssfeer Subjectief<br />

Het is waar < --------------------------------------------<br />

Heilige Geest<br />

---------------------------------------------><br />

Ik houd het voor waar<br />

Inhoud van de<br />

Bijbel<br />

Symbolen<br />

Rituelen<br />

Gesymboliseerde<br />

werkelijkheid<br />

Tot zover wat Philip Troost schrijft over de non-verbale vormen van communicatie en het belang in het kader van<br />

geleefde spiritualiteit. Rituelen en symbolen krijgen meer aandacht, ze spelen dan ook een belangrijke rol in het<br />

leven. Door het gebruik van rituelen en symbolen kan geen gevoel van herkenning, saamhorigheid, vrijheid en<br />

vertrouwen ontstaan. De rol van de Heilige Geest staat op een centrale plaats in deze beschrijving, de nadruk op de<br />

Heilige Geest vinden we ook in de charismatische kerken. Hier is ook meer ruimte voor lichamelijke aanbidding in<br />

allerlei vormen. Het werken met symbolen en rituelen ook een grote plek in samenkomsten, in kleine kring, in het<br />

pastoraat, op conferenties en in het eigen huis. Je zou kunnen zeggen, dat in de charismatische kring de<br />

‘overgangssfeer’ begrepen is en toegepast wordt. Dit werkt aantrekkelijk en werkt ook helend en bevrijdend,<br />

charismatische bewegingen als “vrij zijn” zijn <strong>hier</strong> een goed voorbeeld van. Deze bewegingen hebben ook forse<br />

kritiek te verduren van mede-christenen, daarover gaat de volgende subparagraaf.<br />

Kritiek vanuit christelijke kring op spiritualiteit<br />

Er is kritiek is op spiritualiteit die vanuit niet-christelijke bron ontspringt, maar er is ook kritiek op christelijke<br />

spiritualiteit. De angst en verzet tegen spiritualiteit in de christelijke kring zullen in deze subparagraaf besproken<br />

worden. Deze kritiek is gericht op christelijke personen als Anselm Grün, op nieuwe rituelen, op theologische<br />

gronden en hoe die uitwerken op het mensbeeld. Aan de hand van enkele voorbeelden zal een beeld geschetst<br />

worden van de kritiek. De benedictijner monnik Anselm Grün is theoloog en bekend auteur, uit zijn werk komt een<br />

mogelijke verklaring voor de spanning rondom spiritualiteit onder veel christenen.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

33


Kritiek op rituelen<br />

Legde Philip Troost nadruk op het belang van rituelen, er is ook verzet tegen de rol van rituelen. Een voorbeeld<br />

daarvan is de kritiek op moderne worshipmuziek, zoals verwoord door de gereformeerde theoloog Maarten Wisse<br />

in het Nederlands dagblad. (Wisse 2008, ‘Let it rain, worshipmusic als vorm van nieuwe magie’) Onder deze kop<br />

schrijft hij: “Door het ritueel van de muziek, wordt God tevoorschijn getoverd…In de muziek zit een mantrische<br />

herhaling. God is er niet spontaan, maar nadat de mensen hem hebben geroepen met rituele handelingen. Terwijl<br />

de Geest van God zich niet laat controleren door menselijk handelen.” Wisse vergelijkt dit magische element, met<br />

de Rooms Katholieke mis. Ook evangelicalen en pinkstergelovigen weten op een vaak heel aansprekende manier<br />

mensen met het christelijke geloof in aanraking te brengen. Ze doen dat op<br />

een manier die heel dicht bij de hedendaagse cultuur staat, een cultuur waarin<br />

allerlei vormen van modern heidendom opkomen. Wisse vindt dat beïnvloeden<br />

of zelfs manipuleren van het bovennatuurlijke. God is daarmee afhankelijk van<br />

het menselijk handen, dat acht hij in strijd met Gods genade en zijn heiligheid.<br />

Anselm Grün<br />

Vanuit het christelijke geloof is er veel nadruk gelegd op God de Vader en<br />

Jezus Christus. De nadruk ligt op Hem, onze aanbidding is gericht op Hem,<br />

onze aandacht en spreken zou ook gericht moeten zijn op Hem. Anselm Grün<br />

noemt dit spiritualiteit van boven (Grün 1996). Grün is een benedictijner<br />

monnik en auteur van veel boeken, die in brede kring gelezen worden. De<br />

spiritualiteit van boven, zoals hij die beschrijft, levert een kader voor het<br />

begrijpen van de tegenstelling tussen God en mens. Een tegenstelling die<br />

gecreëerd wordt in verschillende stromingen van de christelijke denominaties.<br />

Grün omschrijft de twee stromingen als volgt:<br />

Spiritualiteit van boven sluit aan bij de idealen die wij ons stellen. Het is<br />

moraliserende theologie die van bovenaf komt. De idealen die ze ons voor<br />

ogen stelt zijn zelfverloochening, zelfbeheersing, permanente vriendelijkheid,<br />

onbaatzuchtige liefde, het vrij-zijn van driften en het beheersen van de<br />

seksualiteit. Het is positief omdat het (jonge mensen) uitdaagt en aanspoort<br />

om boven zichzelf uit te groeien en een doel na te streven. De nadelige kant is dat mensen geen rekening houden<br />

met de eigen realiteit, zich identificeren met deze idealen dat de eigen zwakheden en grenzen verdrongen worden.<br />

Ze beantwoorden niet aan het ideaal. Dit leidt tot gespletenheid, en gespletenheid maakt ziek. We kunnen niet<br />

toegeven dat we niet voldoen aan het ideaal en projecteren ons onvermogen op de anderen. We worden hard<br />

tegenover anderen. Hij signaleert, dat juist de vroomste mensen vaak het scherpst reageren als iemand een<br />

afwijkende mening uit. (Grün 1998)<br />

Met spiritualiteit van beneden wordt bedoeld dat God niet enkel in de Bijbel en door de kerk tot ons spreekt, maar<br />

ook door ons lichaam, onze dromen en juist ook door onze verwondingen en door wat wij aanzien voor onze<br />

zwakke plekken. Oude woestijnvaders en het monnikendom hadden <strong>hier</strong> aandacht voor. Evagrius Ponticus doet in<br />

een boek met wijze uitspraken van woestijnvaders, de zgn. Apofthegmata, de klassieke uitspraak: “ Als je God wilt<br />

leren kennen, leer dan eerst jezelf kennen.” Opklimmen tot God doe je door af te dalen in de eigen werkelijkheid tot<br />

op de diepten van het onbewuste. (Grün 1996, pag. 55) Er zijn steeds drie wegen van spiritualiteit van beneden: ten<br />

eerste de dialoog met gedachten en gevoelens, ten tweede het neerdalen op de bodem, het zich inleven in de<br />

emoties en hartstochten, het op de bodem uitspitten, tot zij veranderen en ik op hun grond nieuwe mogelijkheden<br />

ontdek en God vind, en ten derde het capituleren voor God, het erkennen dat je uit eigen kracht niet verder komt,<br />

de overgave aan Gods goede handen.”<br />

Enkele citaten<br />

Van internet zijn enkele citaten bij elkaar gezocht, die een herkenbaar beeld schetsen. Omdat het altijd om reacties<br />

gaat, is gekozen om uitgebreide citaten te gebruiken zodat de context helder blijft. De structuur is een kop met de<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

34


kern van de kritiek, de context met in het vet gedrukt de kern van het betoog van de schrijver en elk punt eindigt<br />

met benoemen van de auteur en de bronvermelding:<br />

1) Kritiek op de benedictijner Monnik Anselm Grün, in zijn werk is er ook veel aandacht voor de mens zelf, dit<br />

is wat spirituele zoekers aantrekt.<br />

“Grün schrijft in een van zijn boeken ook dat 'in alle mensen een goddelijke kern zit die zichtbaar wordt<br />

door Jezus'. In onze protestantse oren klinkt dat al bijna pantheïstisch, alsof ieder mens iets goddelijks<br />

heeft. Is er dan nog sprake van een onderscheid tussen christen en niet-christen? En maakt het dan nog uit<br />

of je wel of niet bewust leeft met Christus?...,,Jawel. Maar we zijn geen christenen om in de hemel te<br />

komen, maar omdat de boodschap van Jezus ons fascineert en ons als vervulde mensen laat leven. … De<br />

boodschap is nu: zonder angst en menselijker te kunnen leven.''<br />

“Een kernpunt in onze vragen bij Grün is zijn kijk op Christus.<br />

In zijn toespraak zegt hij dat God mensen vergeeft omdat Hij<br />

liefde is, en niet omdat zijn Zoon gestorven is. Maar waarom<br />

moest Christus dan sterven? ,,Dat weten we niet...'', is het<br />

antwoord van Grün. De kritiek van Matthijs Haak zit 'm vooral<br />

in het kader dat Grün gebruikt, dat uiteindelijk alles zegt over<br />

Grün ’s godsbeeld. In zijn boek Beelden van Jezus vraagt Grün<br />

zijn lezers bijvoorbeeld de titel 'Christus' – dat betekent<br />

gezalfde – te combineren met de ervaring dat je jezelf na een<br />

heerlijk bad met olie inwrijft. Zulke manieren van spreken<br />

typeren Grün. Steeds lanceert hij aantrekkelijke gedachtes.<br />

Altijd zal je hem op een bepaald punt gelijk kunnen of moeten<br />

geven. Nooit is het helemaal onzinnig. Het kader is – al dan<br />

niet bewust – zó ruim dat ieder er z'n eigen kant mee op kan<br />

gaan.''… ,,Ook mensen die niets geloven, vinden het prachtig<br />

wat hij zegt. Grün geeft hun blijkbaar de ruimte om God op te<br />

vatten op hun eigen manier.''<br />

“Tegenover het geheel eigen kader van Grün laat de Bijbel steeds zien: God heeft zijn eigen 'verhaal' en<br />

gaat zijn eigen gang. Ten diepste brengt Hij redding in Christus op een manier die alle menselijke ideeën en<br />

geloofsvoorstellingen ondergraaft en overstijgt (1 Corinthiërs 1:18 e.v.). Ik ben regelmatig verontwaardigd<br />

over de manier waarop Grün dit ijzersterke verhaal omvormt tot een bij tijd en wijle wel heel slap aftreksel.<br />

Wat dat betreft geeft het te denken dat zo veel christenen Grün als inspirator zien.”<br />

En vooral: “waarom zegt hij niet uit zichzelf dat hij afstand heeft genomen van het lezen van de Bijbel als<br />

één geheel? Dan wordt ook duidelijker waar hij staat en zullen christenen duidelijker voor de keuze komen<br />

te staan om zich wel of niet door hem te laten inspireren.''<br />

Bron: website CV Koers, Sjoerd Wielenga interviewt Ds. Matthijs Haak ‘vragen bij Pater Anselm’.<br />

2) Zorgt spiritualiteit voor een nieuwe tweedeling onder christenen?:<br />

Toch roept het begrip spiritualiteit ook een vraag op. Is spiritualiteit hetzelfde als geloven? Gaat elke<br />

christen een geestelijke weg? Als je "spiritualiteit" exacter definieert, rijst de vraag of er christenen<br />

zijn mét en zónder. Volgens de kerkhistorici vormen de woestijnmonniken ook de oorsprong van het<br />

kloosterwezen. Met alle respect voor de eeuwenlange geestelijke, maatschappelijke en culturele betekenis<br />

van de kloosterlingen: ze markeren óók een tweedeling van bidders en werkers. Twee soorten christenen<br />

(algauw: eersterangs en tweederangs christenen) - telkens in de kerkgeschiedenis en de kerkelijke praktijk<br />

kom je ze tegen. Ik vraag dat ook vanuit <strong>mijn</strong> eigen pastorale ervaring. Ik ontmoet gemeenteleden die<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

35


spiritueel leven volgens de omschrijving van Van Dam (*). Maar ik ontmoet ook veel gemeenteleden die<br />

hun handen meer dan vol hebben aan het barre dagelijkse leven of die voor "spiritualiteit" eenvoudig geen<br />

zintuig hebben. Schieten zij tekort? Zijn zij tweederangs christenen? –<br />

Gaat het in de Bijbel uiteindelijk om spiritualiteit? Zo ja, dan had de Bijbel wel wat dunner gekund. Tenzij je<br />

alle teksten geestelijk uitlegt - … Maar het begrip spiritualiteit roept deze vragen wel op.<br />

(*omschrijving Spiritualiteit: Aansluitend bij Zuidberg en Waaijman omschrijft Van Dam spiritualiteit als een<br />

manier van leven die geworteld is in een christelijke levensoriëntatie en die beoefend wordt in een praktijk die<br />

ontvankelijk maakt voor die oriëntatie en weerbaar maakt voor die manier van leven (47))<br />

Bron: Website R. Kamermans. Protestantse dominee in Goes. In boekrecensie van Gideon van Dam.<br />

“Dichter bij het onuitsprekelijke.”<br />

3) Spiritualiteit wordt snel een doel in plaats van wat het is, een middel:<br />

“Innerlijke rust om in de Bijbel te lezen en erover te mediteren. Om het te laten bezinken wat ik ergens diep<br />

weggestopt wel weet: hoe veel God voor mij betekent. Hoe gelukkig ik met hem ben. Dat ik hem niet kan<br />

missen. Dat ik het allemaal niet zelf kan, en gelukkig ook niet hoef te doen. Dat ik me aan hem mag<br />

toevertrouwen en alles wat me dwars zit biddend aan hem mag opdragen. Dat ga ik doen. Spiritualiteit,<br />

noemen we dat, met een ietwat hoogdravend woord dat nu in de mode is. …je terugtrekken in een<br />

klooster… Ik heb me nooit gelukkiger gevoeld dan met een boekje in een hoekje, zei een van de<br />

beroemdste van hen, Thomas à Kempis. Op dat moment dreigt het gevaar dat spiritualiteit van een middel<br />

tot een doel wordt. Dat gevoel van tot rust komen, het geloof te beleven, dicht bij God te zijn – dat dat het<br />

hoogtepunt van je leven wordt, dat je daar aldoor naar blijft verlangen, en liefst niets anders meer zou<br />

willen dan dat. Je stelt je voor dat het in de eeuwigheid zo zal zijn. Het werkende leven mag dan o.k. zijn als<br />

een noodzakelijk kwaad, maar het contemplatieve leven is toch eigenlijk beter. Het klooster wordt een<br />

plaats voor onze nostalgie. Dat is niet Bijbels. Christus is gekomen, het evangelie is gekomen, voor gewone<br />

mensen. Voor mensen die hard moeten werken voor hun dagelijks brood, de baas en de klanten tevreden<br />

stellen, en dan ook nog minstens twee keer per week naar hun ouders moeten als mantelzorger; of die de<br />

zorg hebben voor een gehandicapt kind.<br />

Bron: het weblog van Piet Houtman, artikel: Spiritualiteit is een middel geen doel.<br />

4) Een voorbeeld van de spiritualiteit van boven:<br />

“Christelijke spiritualiteit is christocentrisch Deze omschrijving maakt gelijk al duidelijk dat we met het<br />

begrip "christelijke spiritualiteit" middenin het hart van het diepste geheim verkeren. Bevinding heeft te<br />

maken met het mysterie dat zondaren gemeenschap hebben met God, namelijk Vader, Zoon en Heilige<br />

Geest. Wanneer wij al duizelen bij het nadenken over God, wie zal dan woorden hebben om te spreken over<br />

de gemeenschap met God? Wat een afstand is er tussen Hem en ons! Hij is de Schepper en wij zijn Zijn<br />

schepselen. Hij is de Heilige en wij zijn zondaren. Hij is de Rechtvaardige en wij staan schuldig. De Schrift<br />

verwoordt het zo dat Hij een ontoegankelijk licht bewoont. Niemand kan God zien en leven. Hij houdt de<br />

schuldige geenszins onschuldig. Vandaar <strong>mijn</strong> uitdrukkelijke uitgangspunt, zoals ik <strong>hier</strong>boven al aangegeven<br />

heb, dat deze gemeenschap met God altijd christocentrisch is. Er is geen belangrijker uitdrukking in de<br />

Schrift - en dan vooral in het Nieuwe Testament - dan de uitdrukking "in Christus", in gemeenschap met<br />

Christus. Al het kennen van God en omgang met God zonder Christus is heidens.”<br />

Bron: de website www.whitefield.nl Artikel van drs. W. van Vlastuin. De Theologie van spiritualiteit<br />

Tot zover de kritiek op spiritualiteit vanuit christelijke kring. Vanuit de kritiek is de stap klein naar de crisis. Met deze<br />

term wordt gesproken over de christelijke spiritualiteit. Er is geen breed gedragen antwoord op het onvermogen<br />

van het christendom om christelijke spiritualiteit geloofwaardige invulling te geven.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

36


Crisis in christelijke spiritualiteit!?<br />

In de bestaande kerken lijkt het zoeken naar levende invulling van de christelijke spiritualiteit niet te slagen. Philip<br />

Troost schrijft over de stolling van het geestelijk leven en de vormen en rituelen in kerken. Dit wordt bij andere<br />

schrijvers en denkers ook veel benoemd. Elke keer met een verwijzing naar de rationalisering en de nadruk op de<br />

“dienst van het woord”. Er is een ontevredenheid te merken over de protestantse en evangelische invulling van<br />

spiritualiteit.<br />

Nieuwe denkers o.a. in de Emerging church beweging laten zich inspireren door vroeg-kerkelijke gebruiken van voor<br />

de reformatie. Jos Douma schrijft <strong>hier</strong>over in het landelijke NGK blad Opbouw en haalt James Kennedy aan die stelt<br />

dat hij de ascese mist in de kerken en de Angelsaksische denker Brian McLaren uit zijn boek Naked spirituality. Van<br />

hem de volgende alleszeggende quote: “Veel christenen, stelt McLaren, hebben het gevoel dat de traditionele<br />

spirituele vormen en praktijken niet meer werken: het zijn irrelevante, lege rituelen geworden. En ook blijkt steeds<br />

meer dat dogmatische correctheid, institutionele participatie en religieus conformisme niet meer toereikend zijn<br />

voor het vitaal houden van een levende omgang met de Heer. Velen zijn wel op zoek naar een meer spiritueel leven,<br />

maar de kerk blijkt <strong>hier</strong> nauwelijks hulp te bieden. Die hulp wordt uiteindelijk ook niet gevonden in de geforceerde<br />

en gehypete spiritualiteit die kenmerkend is voor veel evangelisch en charismatisch christendom.”<br />

Douma constateert dat er nog een lange weg te gaan is en signaleert dat “ondanks het gegeven dat de Europese<br />

lucht zwanger lijkt te zijn van spiritualiteit en ondanks het door vele christenen verwoorde verlangen naar een leven<br />

dichterbij God – dat er eigenlijk vooral sprake is van een crisis in de spiritualiteit.” Hij spreekt <strong>hier</strong> over duurzame<br />

spiritualiteit, dat bekent zoveel als een vraag naar praktische en uitvoerbare spirituele praktijken om in het<br />

dagelijkse leven toe te passen om elk moment te leven met de Heer. De kerken weten er eigenlijk geen weg mee. Er<br />

wordt gepreekt en ‘gepraised’, maar dat is niet ingebed in een duurzame spiritualiteit en draagt ook niet bij aan zo’n<br />

duurzame spiritualiteit, volgens Douma. (Douma 2012, Kerken weten geen weg met spiritualiteit)<br />

Jos Douma @JosDouma<br />

Is er toekomst voor gereformeerde spiritualiteit?<br />

Blogpost:http://bit.ly/KYlM2r #boeksignalement View media<br />

Er is hoop<br />

Spiritual but not religious is de terugkerende term in het boek van Diana Butler Bass. In het boek Christianity after<br />

religion onderzoekt ze de mogelijkheden van een nieuwe opwekking als de kerk de oude patronen van haar<br />

organisatie, theologie en religieuze leven aflegt. Ze stelt dat opwekkingen cyclisch zijn, oude tijden eindigen en<br />

nieuwe beginnen.<br />

Een nieuw spiritueel seizoen voor het christelijk geloof, geeft een ander perspectief. Het geeft bewustzijn, doel,<br />

hoop en creatieve mogelijkheden. (Butler Bass 2012, pag. 31) Het patroon van een transformatie of opwekking is te<br />

verklaren in 5 stadia:<br />

1) Een legitimatie crisis in het geloof van mensen<br />

2) Mensen ervaren dat het een probleem buiten zichzelf is, van de instituties.<br />

3) Mensen beginnen over een nieuwe visie te praten.<br />

4) Kleine groepen gaan de nieuwe visie praktisch uitleven<br />

5) De transformatie van de instituten.<br />

De eerste twee fasen zijn onderdeel van het einde van religie zoals we die kenden, in fase 3 is er sprake van<br />

‘revisioning’ het praten over een nieuwe visie en in de fasen 4&5 wordt die visie in de praktijk gebracht, dit is de<br />

‘awakening’.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

37


Hoe gaat die ‘awakening’ of die hernieuwde spiritualiteit eruit zien? Butler Bass: “To awaken spiritually means that<br />

we develop a new awareness of God’s energy in the world in order to discern what is needed to open the<br />

possibilities for human flourishing. Discernment leads to new understandings of self, neighbor and God – a vision of<br />

what can and should be… It demands action… What will make a difference to the future is awakening to a faith<br />

that fully communicates God’s love – a love that transforms how we believe, what we do, and who we are in the<br />

world.”<br />

Grensverkeer<br />

Dat er ook vanuit christelijke hoek interesse is voor spiritualiteit beschrijft Joep de Hart in het boek Zwevende<br />

gelovigen: “Er is veel ontvankelijkheid is onder orthodoxe christenen voor onderdelen van het spirituele menu.<br />

Hoewel ze die wel anders interpreteren dan buitenkerkelijken.” (De hart 2011, pag. 183) Als voorbeeld noemt hij een<br />

cursus spiritualiteit, wat dan een bijbelcursus of evangelisatiecursus kan inhouden. Bij hem overheerst het beeld van<br />

veel grensverkeer tussen christelijke gelovigheid en nieuwe spiritualiteit. Hij schrijft: “In veel overtuigd christelijke<br />

milieus is er oog voor het dynamische karakter van levensbeschouwelijke overtuigingen en wordt de<br />

ervaringsdimensie daarin onderkend.” In de volgende paragraaf komt De hart uitgebreider aan het woord als het<br />

gaat over de Nieuwe Spiritualiteit.<br />

2.5 Nieuwe spiritualiteit<br />

Nu aandacht voor de derde vorm van spiritualiteit: de nieuwe spiritualiteit. Dat is de naam voor wat we eerder new<br />

age noemden. Nieuwe spiritualiteit duikt overal op, soms onder de naam postmoderne spiritualiteit, soms als<br />

zelfspiritualiteit. Dit zegt Robert Doornenbal, docent CHE in het Reformatorisch dagblad. (Doornenbal 2011, Refdag,<br />

New age duikt op in nieuw jasje) Nieuwe spiritualiteit laat zich kennen doordat mensen zich onderdeel voelen van<br />

een groter geheel. Tolerantie is een belangrijk begrip en men probeert in contact te komen met het onderbewuste<br />

om jezelf te leren kennen. Dat is de verzamelnaam voor het veelstemmig geluid dat voor kort werd aangeduid met<br />

new age. Voor die tijd, heette het occultisme. Naast nieuwe spiritualiteit heet het ook wel eens holistische<br />

spiritualiteit of zelf spiritualiteit, esoterie, neo-gnostiek, nieuw-bewustzijn of postmoderne spiritualiteit. In deze<br />

paragraaf zullen kern en thema’s van nieuwe spiritualiteit beschreven worden en opnieuw blijkt de relatie met<br />

religie een belangrijk terugkerend thema in relatie tot spiritualiteit.<br />

Kern en thema’s<br />

Dit is duidelijk en de diverse auteurs en onderzoekers zijn het erover eens. Ik gebruik <strong>hier</strong> de beschrijvingen vanuit 4<br />

bronnen. Robert Doornenbal, zoals hij daarover schrijft in een bijdrage in Sofie (Christelijk filosofisch tijdschrift, april<br />

2011, Nieuwe spiritualiteit als missionaire uitdaging), Joep de Hart onderzoeker en auteur van het boek Zwevende<br />

gelovigen, Maarten Meester in het boek Nieuwe spiritualiteit en Mink de Vries, auteur van het boek Navolging Nu,<br />

postmoderne Devotie.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

38


Robert Doornenbal en Joep de Hart omschrijven beiden de kenmerken van nieuwe religieuzen:<br />

- Spiritualiteit ja, religie nee. Positief over spiritualiteit en religie zoals omschreven door traditionele<br />

christenen is niet interessant.<br />

- Het ‘goddelijke zelf’, is de kern van deze spiritualiteit het geloof in ‘het heilige’ of ‘goddelijke zelf’. De<br />

uiteindelijke zin van het leven ligt in je unieke innerlijke ervaring en ontwikkeling van het potentieel aan<br />

eigen vermogens.<br />

- De waarheid moet je innerlijk ervaren, als iets werkt voor jou dan is het de waarheid. Bij beslissingen is het<br />

beter af te gaan op je intuïtie en wat je gevoel je ingeeft dan je te laten leiden door alleen verstandelijke<br />

overwegingen.<br />

- Eeuwige spirituele waarheid is overal te vinden. Ook in elementen uit de diversie religies. Je zal je eigen<br />

levensvisie, dat wat voor jouw waardevol is zelf bijeen moeten zoeken in de wijsheid van allerlei tradities en<br />

ideeën<br />

- Occulture: deze term is een samenvoeging van occult en<br />

cultuur. Verborgen kennis en verborgen krachten staan<br />

centraal. Het paranormale is normaal geworden. Iedereen<br />

is deel van een bezield verband dat mens, wereld en<br />

natuur verbindt.<br />

- Nieuwe Spiritualiteit meer met zoeken, dan met vinden te<br />

maken.<br />

Mink de Vries, auteur van Navolging Nu, postmoderne devotie<br />

schrijft: “Spiritueel is een containerbegrip waar van alles onder<br />

valt. Het woordenboek spreekt van onstoffelijkheid en van de<br />

wijze waarop men zijn geloof beleeft. Je bent spiritueel wanneer<br />

je je met geestelijke zaken bezighoudt. Ik noem een aantal<br />

voorbeelden, onder andere uit de spirituele top-10 door het<br />

dagblad Trouw gepubliceerd. Natuurverering, meditatie, bewegen<br />

om binnen te komen in jezelf, een waarzegger raadplegen, reiki,<br />

sjamanisme, wicca, reïncarnatietherapie, onder hypnose of in<br />

trance je ware identiteit ontdekken, je aura laten lezen, voetreflextherapie<br />

en je laten onderwijzen door de goeroe. …het contact met overledenen zoeken is, geweldig<br />

toegenomen.” (De Vries 2009, pag. 97-98)<br />

Joep de Hart: “Voor veel nieuwe spirituelen vormt de kosmos een bezield en organisch geheel. Mens, wereld en<br />

natuur zijn zo verbonden. Vervolgens: Moet je je eigen levensvisie, bij elkaar zoeken. Dit kan in de wijsheid van<br />

allerlei tradities en ideeën. Het is een dynamisch geheel. Je moet vooral een open geest blijven houden voor nieuwe<br />

ervaringen en kennis die je inzichten verder kan verdiepen. Spiritualiteit heeft daarmee meer met zoeken, dan met<br />

vaste overtuigingen te maken. De uiteindelijke zin van het leven ligt in je unieke innerlijke ervaring en ontwikkeling<br />

van het potentieel aan eigen vermogens. (zelf-spiritualiteit) De waarheid moet je innerlijk ervaring. Als iets werkt is<br />

het waarheid. Bij beslissingen is het beter af te gaan op je intuïtie en wat je gevoel je ingeeft dan je te laten leiden<br />

door alleen verstandelijke overwegingen. Intuïtie tegenover rationaliteit. Of ervaring tegenover dogma.” (De hart<br />

2011, pag. 157-161)<br />

Er is veel geschreven en er wordt veel gedacht over die opleving van religiositeit, die nieuwe spiritualiteit heet.<br />

Maarten Meester, schrijver van het boek Nieuwe spiritualiteit, citeert bij de start van de maand van de spiritualiteit<br />

2008 godsdienstpsychologe Joke van Saane: „Spiritueel is iets wat je graag wilt zijn, het is persoonlijk (…). Religie<br />

heeft daarentegen in de vorige eeuw langzaam maar zeker meer negatieve betekenissen gekregen. Religieus<br />

associeert men met negatief en met beperkingen.” Dat moet dus een van de krachten zijn van de nieuwe<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

39


spiritualiteit: “Ze wordt door de aanhangers ervan als persoonlijk ervaren en heeft niet de beperkingen van de oude<br />

spiritualiteit.”<br />

Stromingen<br />

Het tienjaarlijkse sociologisch onderzoek ‘God in Nederland (1996-2006)’ schrijft over de neo-spirituelen. Deze groep<br />

maakt ongeveer 26 procent van de Nederlandse bevolking uit: „Ze betonen zich […] ware spirituele omnivoren.<br />

Nieuwe spirituelen worden gekenmerkt door veel belangstelling voor zingevingsvragen, een hoge mate van<br />

religieuze individualisering, een sterke gerichtheid op zoekreligiositeit en een grote religieuze openheid.” Nieuwe<br />

spiritualiteit als term wordt ontleend aan dit onderzoek. (Meester 2008)<br />

Maarten Meester probeert in de serie ‘Jonge denkers over grote religies’ te zoeken naar wat deze groep denkt en<br />

voelt. Hoewel dat heel lastig is omdat het nieuw is, nog in ontwikkeling en ook gericht op persoonlijke in plaats van<br />

gezamenlijke ontplooiing.<br />

Hij onderscheidt binnen de Nieuwe Spiritualiteit 5 stromingen:<br />

1) Mainstream nieuwe spiritualiteit.<br />

De vormen van nieuwe spiritualiteit die naadloos aansluiten bij de<br />

algemene cultuur bijvoorbeeld Happinez.<br />

2) Geëngageerde nieuwe spiritualiteit.<br />

Mensen kiezen voor bewuster leven.<br />

Bijvoorbeeld auteur Thich Nhat Hanh.<br />

3) Christelijke nieuwe spiritualiteit.<br />

Bijvoorbeeld auteur Hans Stolp, Thomas Evangelie, Een cursus in<br />

Wonderen van Helen Schucman en<br />

Eckhart Tolle’s De kracht van het NU.<br />

4) Neo paganisme, dat is Wicca, druïdendom etc.<br />

5) Levenskunst, teruggrijpend op de filosofische traditie van zelfzorg door de eeuwen.<br />

Bijvoorbeeld. auteur Joep Dohmen.<br />

De christelijke nieuwe spiritualiteit beschrijft Meester met termen als: “wel de liefde, niet de zonde” en “verlichting<br />

voor het sterven”. De vertegenwoordigers putten vaak uit andere bronnen van ervaring en openbaring. Ook de<br />

gnostiek krijgt <strong>hier</strong> een plek. Gnostiek betekend kennis, o.a. de Nag Hammadi teksten zijn gnostieke teksten.<br />

(Meester 2008, pag. 84)<br />

Verschil religie en nieuwe spiritualiteit<br />

Door het boek van Maarten Meester heen loopt de vraag naar het onderscheid van (nieuwe) spiritualiteit met<br />

religie. En hij probeert de vraag te beantwoorden ‘waarom werkt spiritualiteit?’ Hij citeert Sonja Lyubomirsky een<br />

Amerikaans-Russische Psychologe die al 20 jaar onderzoek doet naar geluk: “De voordelen van spiritualiteit zijn in<br />

wezen identiek aan de voordelen van godsdienst. Spirituele mensen zijn relatief gelukkiger dan niet-spirituele,<br />

hebben een beter geestelijke gezondheid, gaan beter om met stress, hebben een bevredigender huwelijk,<br />

gebruiken minder vaak drugs en alcohol, zijn lichamelijk gezonder en leven langer. Mensen die het goddelijke<br />

ervaren als liefhebbend en meelevend, zijn gelukkiger dan mensen die dat niet zo ervaren.” (Meester 2008)<br />

Meester vindt geen onderscheid tussen religie en nieuwe spiritualiteit, maar wel een verklaring waarom dat<br />

onderscheid voor neo-spirituelen van belang is. Deze verklaring bouwt hij op door een combinatie van deskundigen<br />

aan te halen:<br />

Filosoof Charles Taylor zegt: “De wending naar binnen zadelt de huidige westerse mens op met de<br />

opdracht zijn eigen unieke zelf te worden, te ontdekken wie hij is buiten alle van buitenaf opgelegde rollen”<br />

(Taylor 2007, A secular Age)<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

40


Religiewetenschappers Heelas en Woodhead: “Religie hoort in de ogen van velen bij die rollen (die we in de<br />

samenleving hebben). Zij vinden dat de kerk hun de mogelijkheid ontneemt hun eigen spirituele pad te<br />

gaan, diep in zichzelf de waarheid te vinden (het innerlijke subjectieve leven)” (Heelas en Woodhead<br />

2005,The spiritual Revolution,)<br />

Psycholoog Lyobomirsky: “Ik durf zelfs te stellen dat als er een “geheim” bestaat achter een gelukkig<br />

bestaan, dat gelegen is in de keuze van een geluksstrategie die bij je past.” (Lyobomirsky 2007, De<br />

maakbaarheid van geluk)<br />

Pragmaticus James: “Waar is wat werkt” (William James<br />

1963, varianten van religieuze beleving)<br />

Hiermee verklaart Meester: “Zonder de tegenstelling<br />

religie/nieuwe spiritualiteit zou nieuwe spiritualiteit dus voor veel<br />

mensen niet werken. Zij zouden namelijk niet het idee hebben dat<br />

ze hun eigen spirituele pad hadden gekozen. Het heet anders, maar<br />

het is nog steeds religie, het lijkt er ook op.” (Meester 2008, pag.<br />

183-184)<br />

De-institutionalisering<br />

Als nieuwe spiritualiteit een religie is, wat zegt dit over de stelling dat Nederland steeds meer seculier wordt, de<br />

kerken leeglopen en religie heeft afgedaan? De gangbare secularisatietheorie die De Hart omschrijft als ‘het oude<br />

testament van de sociologie’ ligt onder vuur. O.a. filosoof Coen Simons schrijft <strong>hier</strong>over in het NRC tijdens de maand<br />

van de spiritualiteit in 2008: “Hoewel langdurig, de kerk is niets meer dan een historisch toevallig gevolg van de<br />

menselijke behoefte aan zingeving.” En zegt hij: “dat mensen weglopen uit kerken, maakt ze niet ongelovig! CBS<br />

cijfers zeggen dat 6 op de 10 Nederlanders gelovig zijn, maar ze doen dat niet meer in de kerk. Dat is wat<br />

secularisatie inhoudt. …Men gelooft nog wel conventioneel, maar doet dat liever thuis, onderweg naar zijn werk of<br />

waar dan ook, zolang het maar in het eigen hoofd gebeurt.” (Simons 2008, NRC Hippe spiritualiteit: zoektocht<br />

zonder plek voor anderen.)<br />

Ruard Ganzevoort noemt Nederland gedeïnstitutionaliseerd in plaats van geseculariseerd. (Ganzevoort 2011,<br />

Framing the Gods) In zijn oratie Niet-institutionele religie in de hedendaagse samenleving (2007) stelt vrijzinnig<br />

hoogleraar Prof. Dr. Meerten ter Borg: “Religie is overal, maar steeds minder in de kerk. In onze samenleving zijn de<br />

religieuze gevoelens en behoeften steeds verder gedeïnstitutionaliseerd geraakt. Ze hebben zich aan het gezag van<br />

de kerken en de dogma's onttrokken en hebben zich aan van alles en nog wat gehecht. Het is een wilde religiositeit<br />

geworden, die je overal tegenkomt, in new age bewegingen, maar ook in de voetbalgekte, in de stille tochten en<br />

het kaarsjes branden na rampen en in het steeds uitdijende festival-gebeuren. Overal waar mensen zichzelf<br />

verliezen, hetzij in hun eigen ik, hetzij in een extatische massa, vinden we de religiositeit terug die niet langer<br />

geordend is door dogma en clerus.”<br />

Zowel Mink de Vries als Robert Doornenbal zijn orthodoxe christenen, beiden beschrijven de hang naar nieuwe<br />

spiritualiteit als kans voor de kerk. Onder voorwaarde dat er dan wel wat moet veranderen. Mink de Vries citeert<br />

godsdienstsocioloog Linda Woodhead: “Wanneer het christendom zich wil handhaven, dient ze de speurtocht naar<br />

het heilige in het eigen innerlijk zich eigen te maken.” (De Vries 2009, pag. 100) Beiden zien een kans voor het<br />

evangelie, dit is het terrein van de missie en daar gaat de volgende paragraaf over.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

41


2.6 Missionair<br />

<strong>Tjitske</strong> <strong>Volkerink</strong> @hippetjitske<br />

Mooi stukje over missionair kerkzijn, vanuit de Zuiderkerk in<br />

Hilversum. nd.nl/artikelen/2012… via @AddThis<br />

RD Kerk & Religie @refdagkerk<br />

Raad van Kerken zet in op avondmaal, spiritualiteit, dialoog en missionair werk<br />

bit.ly/zbf39y<br />

ProtestantsAmsterdam @protestants020<br />

Symposium over nieuwe vormen van kerkzijn. Marcuskerk Den Haag, vrijdag 16<br />

maart pkn.nl/missionair/inf…<br />

Nieuws in Ede @nieuws_ede<br />

'Kerk naar buiten en missionair zijn' bit.ly/zGcAsQ #ede<br />

Missionair-zijn. De missie, het zijn woorden met een duidelijke betekenis. Het woord van God verkondigen in de<br />

wereld, ver weg en dichtbij. Vanwege de totale lengte van deze <strong>scriptie</strong>, is gekozen deze paragraaf kort te houden.<br />

Eerst een korte beschrijving van missie en missionair-zijn aan de hand van David J.Bosch een Zuid-Afrikaanse<br />

professor in de missiologie. Aan de hand van het recente boek Missionair en marginaal van theoloog Wim Dekker,<br />

een subparagraaf over de communicatieve aspecten van de problemen rondom missionair-zijn. Vervolgens volgt<br />

een kort onderzoekje onder kerkwebsites, waarna dit hele hoofdstuk over de literatuur wordt afgerond in de<br />

subparagraaf ‘het vermoeden van een verhaal’.<br />

Missionair<br />

Wat is dat missionair of missie? David J. Bosch schrijft erover in het boek Transforming mission. Enkele notities die<br />

hij gebruikt om een definitie te geven en een kader aan te brengen:<br />

- Het christelijke geloof is intrinsiek missionair. Het is een missionaire religie net als de Islam en het<br />

Boeddhisme. Onderscheidend aan een missionaire religie is dat ze gelooft in het feit dat ze “hold to some<br />

great “unveiling” of ultimate truth, believed to be of universal import.” Het is geen optionele keuze. Het<br />

christendom is missionair in haar natuur of ze ontkent haar “raison d’etre”<br />

- Christelijke missie geeft uitdrukking aan de dynamische relatie tussen God en de wereld, in het bijzonder in<br />

de relatie zoals het is verteld in het verbond met het volk Israël en ultiem in de geboorte, het leven, de<br />

dood, opstanding en verhoging van Jezus van Nazareth. Een theologische bodem voor zending is “only<br />

possible if we continually refer back to the ground of our faith: God’s self-communication in Jesus Christ”.<br />

- De Bijbel kan je niet gebruiken als een “store house of truths” waar je dingen naar believen uit kunt halen.<br />

Er zijn ook geen onveranderlijke en objectief correcte wetten voor de zending, geen blauwdrukken die<br />

vanuit Bijbelse exegese op elke situatie kunnen worden toegepast. De missionaire werkelijkheid is niet<br />

uitgevoerd in een ongebroken lijn met het Bijbelse getuigenis; het is een ambivalente onderneming<br />

uitgevoerd in de context van de spanning tussen goddelijke voorzienigheid en menselijke verwarring. De<br />

kerk haar betrokkenheid bij zending blijft een handeling van geloof zonder aardse garanties.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

42


- We onderscheiden Mission (enkelvoudig) van Missions (meervoudig), De eerst is de ‘missio Dei’ (God’s<br />

Mission), Gods’ zelfopenbaring als degene die de wereld liefheeft, zijn betrokkenheid in en met de wereld,<br />

zijn natuur en activiteit, die de kerk en de wereld omarmt en waarin de kerk mag participeren. De tweede<br />

meervoudige term Missions is de ‘Missiones ecclesiae’ de zendingsuitdaging van de kerk. Het<br />

- relateert aan de uitgesproken vormen gerelateerd aan specifieke plaatsen, tijden, behoeftes waarmee de<br />

kerk participeert in de ‘Missio Deo’.<br />

- De zendingstaak is een samenhangend geheel, zo breed en zo diep als de nood en behoefte van mensen.<br />

“The whole church, bringing the whole gospel to the whole world”. Zo luidt de definitie van internationale<br />

conferenties over zending.<br />

- Zending en evangelisatie vallen onder dezelfde noemer. Evangelisatie is de verkondiging van de verzoening<br />

in Jezus aan degene die niet in Hem geloven, hen oproepen tot berouw en bekering, aankondigend<br />

vergeving van de zonden en hen uitnodigend om levend lid te worden van Gods aardse gemeenschap en<br />

een nieuw leven te beginnen in dienstbaarheid aan anderen in de kracht van de Heilige Geest.<br />

…en marginaal<br />

Dit is slechts een handgreep uit de theologische verhandeling. Niet alleen onder theologen, maar door de hele kerk<br />

wordt gepraat over missionair-zijn. Missionair is het toverwoord van deze tijd. Tegelijk is er een spanning, omdat de<br />

kerk aan het marginaliseren is. Wim Dekker signaleert in zijn boek Marginaal en missionair, dat juist de creatieve<br />

jonge mensen, de open, invoelende mensen, die de brug tussen kerk en wereld hadden kunnen slaan…Je zag hen<br />

echter voor je ogen uit de grote christelijke traditie wegglijden”<br />

(Dekker 2011, pag. 24) In zijn boek spreekt hij ook over<br />

communicatie en koppelt hij het, net als Philip Troost, aan de<br />

psychologie om tot een verklaring te komen. (Dekker 2011, pag. 127-<br />

132) Hij beschrijft aan de hand van poëzie hoe de ervaringswereld<br />

van geloof uit de Bijbel verbonden kan worden met die van nu. In<br />

het gedicht “Over de Jabbok” van Gerrit Achterberg wordt de<br />

diepste ontmoeting tussen God en mens vertolkt in een taal die<br />

raakt aan universele menselijke ervaringen.<br />

Dekker concludeert dan: Soms zijn kerkelijke mensen na tientallen<br />

preken over Jacob dood gepreekt. Dat betekent dat preken die<br />

hadden moeten bewerken dat hun menselijke diepte-ervaringen<br />

opengelegd werden tot op Gods bemoeienissen met hun leven, het<br />

omgekeerde hebben bewerkt. Ze zijn gaan wonen in een huis van<br />

kerkelijke taal, met dikke muren die hen er juist van weerhouden de<br />

Toen ik het einde had bereikt<br />

Van <strong>mijn</strong> verdorvenheden,<br />

Stond God op uit het slijk,<br />

En weende;<br />

En ik stond naast Hem, ziende neder<br />

Op een verloren eeuwigheid.<br />

En Hij zei; je had geen gelijk;<br />

Maar dat is nu voorbij, van heden<br />

Tot aan die andere eeuwigheid<br />

Is maar één schrede.<br />

Over de Jabbok – Gerrit Achterberg<br />

toegang tot hun diepste ervaringen te vinden. Natuurlijk lukt het hun dan ook niet met andere mensen, die heel<br />

anders denken en geloven of die niets geloven, te spreken over wat ten diepste het geloof inhoudt. De kerkelijke<br />

taal die ze in allerlei preken hebben geleert, belemmert hen. “<br />

Diepte ervaringen en geloof<br />

Dekker pleit voor relationele hermeneutiek, dat is de taal waarbij in preken de Bijbel de ontmoeting tussen God en<br />

mensen centraal staat. Hij stelt dat daarmee mensen een taal krijgen aangereikt die ook communicatie met<br />

buitenstaanders mogelijk maakt. Dekker schrijft dan over de rol van communicatie en psychologie naast exegese en<br />

contextanalyse. Zij kunnen helpen om de teksten niet alleen rationeel of emotioneel, maar ook existentieel<br />

toegeëigend worden. Hij haalt <strong>hier</strong>bij het model van Thomas W. Klink aan de grondlegger van de Klinisch Pastorale<br />

Vorming (KPV). Ieder mens heeft diepte-ervaringen rond hoogte en dieptepunten van het leven. Het zijn ervaringen<br />

die ons existentieel raken. Bij sommige mensen worden dat ook religieuze ervaringen. Het vermoeden dat er meer<br />

is tussen hemel en aarde breekt door. Diepte-ervaringen worden zo transcendentie-ervaringen godsdienstige<br />

ervaringen; althans er komt iets van een door godsdiensten ingevulde beleving bij, in een of andere vorm.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

43


Het gaat nog steeds over dezelfde ervaringen, ze worden alleen anders geduid. Op dit punt aangekomen trekt<br />

Thomas een dubbele streep, waarmee hij wil zeggen: nu staan we voor een muur. Daarachter liggen de<br />

geloofservaringen. Daarmee bedoelt hij diepte-ervaringen die je inpast in het grote verhaal van de geloofstraditie<br />

waarin je bent groot geworden en waar jouw heilige boek de<br />

Model Thomas W. Klink<br />

1. Diepte ervaringen<br />

2. Religieuze ervaringen<br />

3. Godsdienstige ervaringen<br />

= ===============================<br />

weerslag van is.<br />

Die dubbele streep geeft aan, dat dit niet vanzelfsprekend gebeurt.<br />

Geloofservaringen veronderstellen een keuze, die niet noodzakelijk<br />

is. Ze worden ook wel aangeduid als beslissing of geschenk.<br />

4. Geloofservaringen<br />

5. Kerkelijke ervaringen<br />

Vervolgens komen de kerkelijke ervaringen, deze kunnen weer<br />

zomaar in elkaar overlopen. Dekker beschrijft <strong>hier</strong> het gevaar van<br />

kerkelijk jargon. Het taalveld van de geloofservaringen kan zo gecodeerd worden in kerkelijk jargon. Dan<br />

beschrijven mensen hun ervaringen in kerkelijke woorden, die kenmerkend zijn voor hun stroming of modaliteit.<br />

Hier is een risico van vervreemding. Geloofservaringen worden niet meer herkend door anderen, buitenstaanders of<br />

een nieuwe generatie. Laat staan dat de daaronder liggende oorspronkelijke diepte-ervaringen worden herkend.<br />

Onderweg is het jargon om te communiceren verloren gegaan. (Dekker 2011, pag. 131-133) Dekker geeft <strong>hier</strong> een<br />

analyse over het communicatieaspect in interpersoonlijke relaties, die geleidt hebben tot marginalisering van<br />

kerken in de postmoderne belevingswereld.<br />

Kerkelijke coderingen die christenen gebruiken<br />

in gesprekken over geloven, zijn zo ver zijn<br />

afgeraakt van de taal van het leven, dat deze<br />

christenen buitenkerkelijken niets meer te<br />

melden hebben. Het is opvallend dat Dekker<br />

vooral over preken en spreken heeft, terwijl<br />

Philip Troost als hij over geloofscommunicatie<br />

spreekt nadruk legt op beelden, rituelen en<br />

symbolen. (paragraaf 2.4,<br />

geloofscommunicatie)<br />

Onderzoek website kerkelijke denominaties spiritualiteit<br />

Missionair aanwezig zijn van kerken in de 21 ste eeuw zou toch vooral zichtbaar moeten zijn op het world wide web.<br />

Hoe is het praktisch gesteld, zijn kerkelijke websites gericht op spirituele zoekers of geïnteresseerde ongelovigen?<br />

Om te kijken hoe kerkelijke websites zich richten op is voor deze <strong>scriptie</strong> een overzicht gemaakt. De vraag waarmee<br />

gekeken is naar de websites is: Wat staat er over spiritualiteit op de websites van orthodox-christelijk kerken<br />

geschreven?<br />

Er is op 2 manieren gezocht, als eerste door een bezoek aan de website van de landelijke denominaties en een<br />

tweede manier is door via een zoekmachine te kijken naar hits tussen ‘spiritualiteit’ en het betreffende kerkverband.<br />

Hierbij komen enkele lokale websites in beeld en dat levert het volgende beeld op.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

44


Overzicht Kerkelijke websites (maart 2012)<br />

PKN Een duidelijke verwijzing naar spiritualiteit op de nationale website: www.pkn.nl , diverse<br />

verwijzingen naar websites van lokale kerken, beweging Vacare, voor meditatie.<br />

VPE www.vpe.nl niets<br />

GKV www.gkv.nl verwijzing naar site van Jos Douma, ingewikkelde interne nieuwsberichten of vluchtige<br />

verwijzingen.<br />

CGK www.cgk.nl Er is recent een nieuwe site gelanceerd, waarop ook heldere verwijzingen voor zoekers<br />

naar informatie over de kerk en over geloven. De term spiritualiteit staat er niet.<br />

Een goed voorbeeld hoe spiritualiteit gebruikt kan worden in een kerk is op deze website van een<br />

samenwerkingsgemeente (NGK/CGK): www.hetankerlelystad.nl<br />

NGK www.ngk.nl Geen informatie, wel verschillende verwijzingen naar sites van lokale gemeentes, waarin<br />

het vaak verwees naar een preek.<br />

ABC www.abcgemeenten.nl niets.<br />

VEG www.bondveg./Bond van Vrije Evangelische Gemeentes. Niets.<br />

RvK www.raadvankerken.nl Niet.<br />

Wel is het weken met spiritualiteit opgenomen in het beleidsplan wat recent gepubliceerd is.<br />

EC Emerging church in dit kader apart noemen, dit zijn geen kerkverbanden. En de term is ook<br />

achterhaald. Ik bedoel de kleine christelijke groepen, die juist wel erg op de spirituele zoeker<br />

georiënteerd zijn. Zij hebben ook een praktisch aanbod voor spirituele ervaringen, vanuit christelijk<br />

oogpunt.<br />

Bijvoorbeeld: www.Blossom030.nl Utrecht en www.dezevenderegel.nl<br />

Nb: De RKK is in dit onderzoek niet meegenomen<br />

De websites van de CGK en die van de PKN zijn een positief voorbeeld, waar gericht informatie voor buitenkerkelijke<br />

zoekers is gevonden. Bij andere is de website vooral intern gericht. Er Is nauwelijks aandacht voor spiritualiteit het<br />

bereiken van spirituele zinzoekers.<br />

Zoekend met de term christelijke spiritualiteit zijn er een paar uitzonderingen op het algemene beeld. De site van<br />

het Anker (in het schema genoemd), PKN gemeente de Drie Ranken in Apeldoorn, de Evangelische gemeente ‘de<br />

lichtstad’ in Eindhoven. Deze kerk gaf de cursus aan buitenkerkelijken. 1 van de 7 avonden ging over de<br />

spiritualiteitswijzer van Jouw spiritualiteit. Zo ook de website van de Stadshartkerk in Amstelveen.<br />

“In de Stadshartkerk bieden we de cursus Jouw spiritualiteit aan. Een cursus die gaat over het ontdekken van jouw<br />

eigen spirituele taal (= manier om God te leren kennen / geloofsbeleving), een kennismaking met andere spirituele<br />

talen en een inleiding in christelijke spiritualiteit.”<br />

Een leek zoekt een kerk<br />

Wordt er wel vanuit buitenkerkelijken gedacht bij het vormgeven van kerkwebsites, vindbaarheid van de kerk in een<br />

plaats en hoe kijken zoekers daar tegenaan? Wat zoeken mensen in een kerk? Op de website van de Ikon is een kerkvoor-dummies-blog<br />

met de titel “Komt een leek in de kerk” .(Ikon 2011, Na de zoektocht, de leekbeleving) Een<br />

geïnteresseerde zoeker beschrijft <strong>hier</strong> zijn ervaringen in het zoeken en bezoeken van kerken in Amsterdam. Het<br />

blog is in z’n geheel heel lezenswaardig, zo merkt hij op dat de kerken moeilijk te vinden zijn: “alsof ze niet<br />

gevonden willen worden.” In het kader van spiritualiteit als missionaire kans is zijn categorisering van kerken in<br />

Amsterdam noemenswaardig. Hij verzamelt de kerken in 5 categorieën, oplopend in zijn positieve beoordeling.<br />

Categorie 5 is zijn uiteindelijke favoriet:<br />

1) De ouden van dagen. De club die het wel prettig vindt om in de oude vertrouwde stijl langzaam uit te<br />

sterven. De flower power zwevers. Gemeenschappen die hartstikke modern waren in de jaren ’60 door<br />

spirituele elementen aan de dienst toe te voegen, maar nu eveneens hopeloos gedateerd zijn.<br />

2) De enge kerken, of de ‘wij weten hoe het echt zit’ clubjes.<br />

3) De interne kerk. Iedereen voelt zich prettig in de eigen omgeving en dus zoek je elkaar op zondag op..<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

45


4) De vrolijke kerk. Dan kom je inderdaad al gauw bij de evangelische kerk terecht. Het is vaak leuk om mee te<br />

maken hoor, en bij enkele diensten kwam ik er echt opgepept weer uit. Maar voor een regelmatige<br />

kerkgang hebben ze toch een te eenzijdige boodschap om mij week in week uit te kunnen blijven boeien.<br />

Het is wel de kerk waarvan het meeste te leren valt. Op muziekgebied en vooral op het terrein van<br />

presentatie. Het swingt en het onderhoudt. Geen wonder dat deze kerken op het moment als enige<br />

beweging groeien.<br />

5) De open kerken. Daar waar mensen openlijk durven te twijfelen, er ruimte is voor andere geluiden en de<br />

mensen je open ontvangen. Gelukkig zijn er daar ook behoorlijk wat van. Het zijn de groepen waar ik me het<br />

meeste thuis voel. Bij de een was de preek wat minder, bij de ander de muziek. Maar overal waren de<br />

mensen hoffelijk en in voor een andere mening. (Ikon 2011, Na de zoektocht, de leekbeleving )<br />

Duidelijk is dat de kerken uit categorie 5 spirituele kenmerken hebben.<br />

Community eerst<br />

Missionair-zijn waar begint dat? Generaties lang hebben westerse christenen geloofd dat religieus commitment<br />

begint met een set van samenhangende dogma’s. Schrijft Diana Butler Bass. Lang geleden in het Nieuwe Testament<br />

begrepen de eerste christenen dat het om ‘community eerst’ ging. Daar kan de weg van de transformatie<br />

bewandeld worden.<br />

Wij moeten de oorspronkelijke orde<br />

herstellen, ons antwoord voor het<br />

hedendaags spiritueel verlangen is in het<br />

opnieuw afstellen van de grote<br />

religieuze vragen. En we moeten de<br />

volgorde van de vragen veranderen. De 3<br />

grote vragen die zij samenvat in de<br />

termen: believing, behaving en<br />

belonging. Butler Bass schrijft dat de<br />

kerken deze vragen moeten omdraaien<br />

naar belonging, behaving en believing.<br />

Daarin ligt het verschil tussen ‘religion-as-institution’ en religie als ‘Spiritually-vital-faith’. (Butler Bass 2012)<br />

Verhalen vertellen<br />

Er zit kracht in het vertellen van een verhaal, het christelijk geloof is een verhaal over transformatie van deze wereld<br />

door de Liefde van God. Toch is het grote verhaal van onze tijd dat de christelijke religie heeft gefaald, zegt Butler<br />

Bass. Maar tegelijk wordt een nieuwe vorm van religie geboren. Sommigen noemen het ‘spiritualiteit’. Het<br />

beoefenen van deze nieuwe christelijke spiritualiteit in ontwikkeling kan alleen als je van het bestaan ervan weet.<br />

Het is een complex proces van spirituele vernieuwing van religie, waarbij de nadruk ligt op relaties, beoefening en<br />

ervaring. Het verbindt mensen op een dieper bewustzijnsniveau met zichzelf, hun buren, hun gemeenschap en met<br />

God.<br />

Butler Bass ziet grote kansen in het zogenaamde ‘koninkrijk denken’: “Het koninkrijk van God is <strong>hier</strong> en nu al op<br />

aarde. Het komt overeen met wat andere religies ook leren. Je zou het kunnen samenvatten onder de naam ‘The<br />

Golden Rule’. Het is de weg van de compassie, waarbij onze gemeenschappen vernieuwd worden en we gered<br />

worden van de wanhoop, de ontmenselijking en vernietiging.” De Theoloog Karl Barth zei al “je moet de Bijbel lezen<br />

naast de krant.” Butler Bass voegt daaraan toe: “En dan aan God vragen waar de Heilige Geest actief is. Vervolgens<br />

in actie komen en het ook gaan doen. Verhalen vertellen, mensen ontmoeten, inzichten delen, informatie delen, de<br />

Bijbel bespreken, poëzie lezen, leren over het verleden, met elkaar je struggles delen en je tekortkomingen en met<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

46


elkaar de contouren van een nieuwe wereld te verkennen. Je zult willen rouwen om wat je hebt verloren, maar je<br />

hoeft niet bang te zijn voor wat gaat komen. “We can make a new way of faith”. (Butler Bass 2012)<br />

Het vermoeden van een verhaal<br />

Tussen de puinhopen van oude troep op een rommelzolder vinden we Theo Maassen. En hij vindt een crucifix, waar<br />

hij niets mee kan. Niet positief of negatief. Met dit verhaal begon dit hoofdstuk, een parabel voor postmoderne<br />

mensen in onze samenleving. Veel nieuwe spirituelen, zinzoekers en gelovigen die niet bij een kerk zijn aangesloten<br />

waren oud kerkgangers. Veelal lees je schokkende verhalen, wat er is gepasseerd aan machtsmisbruik, spiritueel<br />

misbruik etc. in de kerk waar ze lid van waren. Maar er is ook een generatie die geen ballast van persoonlijke<br />

negatieve beelden met zich meedraagt.<br />

Theoloog Ferdinand Borger werd geraakt door het beeld van<br />

Theo Maassens eindejaar cabaret in 2006. Hij schrijft op zijn<br />

weblog: “Wij leven in een beeldcultuur, maar het beeld lijdt aan<br />

inflatie. De overvloed aan beelden en de reproduceerbaarheid<br />

ervan maken het in hoge mate inwisselbaar … De<br />

vermenigvuldiging van beelden berooft het beeld zo van zijn<br />

betekenis. Bij de televisie is dat al niet anders. Nu resten er ons bij<br />

deze ingetreden betekenisloosheid slechts twee mogelijkheden:<br />

cynisch worden of opnieuw een verhaal gaan vertellen. Theo<br />

Maassen doet dat laatste. Bij hem staat of valt alles met het<br />

woord. Het is zijn verhaal dat de inboedel verandert in een erfenis<br />

die ook nog eens van ons blijkt te zijn. Het is zijn verhaal dat ons<br />

doet veranderen van opkopers in erfgenamen. Zijn woorden roepen onze verbeelding op. Het is de kracht van het<br />

woord en de dynamiek van het verhaal waarmee Maassen mij raakt. Schrijft Borger. Een dynamiek die start vanuit<br />

de puinhoop, vanuit de dingen zonder betekenis. Het is lef hebben om deze inboedel te durven zien. En het wordt<br />

iets van een overtuiging wanneer de inboedel erfenis blijkt te zijn.” (Borger 2007, Kruisbeeld op de Rommelzolder)<br />

“De kerk kan veel leren van de beweging die hij maakt. Willen we de dynamiek en de diepe contrasten van het<br />

Evangelie opnieuw leren zien en daarover vertellen dan zal de kerk moeten leren in eerste instantie getuige van een<br />

crisis te zijn en pas daarna getuige van Christus. Tussen deze twee polen in passen geen leuzen, geen mooie<br />

marketing strategieën en zeker geen te vroeg gegeven antwoorden. Het is een terugkeer naar een stamelend en<br />

spannend begin, wellicht eerst zonder woorden. Alsof er nooit een kerk is geweest.” (Borger 2007, Kruisbeeld op de<br />

Rommelzolder)<br />

Afsluitend<br />

Via een introductie over de postmoderne tijd is in dit hoofdstuk de literatuur bestudeerd die aanknopingspunten<br />

geeft voor het onderwerp van deze <strong>scriptie</strong> ‘Christelijke spiritualiteit als missionaire kans’. Vanuit communicatie is<br />

gekeken naar beïnvloedingstechnieken, met nadruk op framing en reframing. Ook in de paragrafen over de 3<br />

vormen van spiritualiteit zijn de communicatieaspecten belicht. Voor de missionaire aanwezigheid van de kerk in de<br />

postmoderne samenleving is vanuit communicatie veel te zeggen en te schrijven. Na deze theorie is het nu<br />

schakelen naar de casestudy over een christelijk project gericht op de spirituele zoekers.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek<br />

47


Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op het project Jouw spiritualiteit van de Evangelische<br />

omroep. Jouw spiritualiteit is een project dat nu twee jaren draait in orthodox<br />

(bijbelgetrouw) christelijk Nederland en succes lijkt te hebben. In ieder geval geen heftige<br />

negatieve reacties oproept. In deze casestudy vindt u de deskresearch, kwalitatieve<br />

interviews en kwantitatieve gegevens. Dit zal gezamenlijk een goed beeld geven van de<br />

ontwikkelingen en achtergronden. Hoe is er communicatief ingezet? Waar liep men in<br />

beeldvorming tegenaan? Waar is communicatie-resultaat geboekt?<br />

Daarbij is Jouw spiritualiteit, niet zomaar een project van een christelijke organisatie of kerk, maar van de<br />

Evangelische Omroep. De christelijke publieke zender van Nederland. En wie invloed wil hebben, anno 2012, moet bij<br />

de media zijn, (Cooke, 2008) zegt. Als we een boodschap hebben voor de wereld, dan is de EO bezig om dat over de<br />

bühne te krijgen. Zij verkeert <strong>hier</strong>bij in een continue spanning, tussen de eigen achterban en de groep die ze wil<br />

bereiken met haar missionaire agenda. Er zijn meerdere reden waarom juist een EO-project als onderzoeksobject<br />

voor een communicatie <strong>scriptie</strong> interessant is:<br />

1. Het is een mediabedrijf, dus communicatief vaardig en mogelijkheden voor ondersteunende<br />

massacommunicatie.<br />

2. Het is een grote interkerkelijke organisaties, die een brede middengroep van orthodox christelijk Nederland<br />

aan zich heeft gebonden.<br />

3. Het is vooruitstrevende organisatie, die de achterban graag meeneemt in nieuwe vormen, vanwege de<br />

eigen missionaire doelstelling. De wrijving tussen achterban en missie is een terugkerende kwestie.<br />

4. Juist deze organisatie heeft een heel uitgebreid cross-mediaal project opgezet, zelfs zonder de term<br />

“spiritualiteit” te mijden.<br />

JouwSpiritualiteit 434 TWEETS<br />

@JSpiritualiteit FOLLOWS YOU 852 FOLLOWING<br />

Benieuwd naar jouw spirituele talen? 464 FOLLOWER<br />

natuur~traditie~zintuigen~eenvoud~denken~helpen etc. Doe de<br />

spiritualiteitwijzer op http://www.spiritualiteitwijzer.nl<br />

Hilversum · http://www.jouwspiritualiteit.nl Following<br />

Roelof Speelman @roelofspeelman<br />

Mooi boek gekregen vorige week van E.O. "Jouw spiritualiteit"<br />

#aanrader http://pic.twitter.com/pWbxm0re 4 Apr<br />

Reinier Blijleven @_R_e_i_n_i_e_r_<br />

Leuke test met boeiende filmpjes die ingaan op jouw spiritualiteit. Wat is jouw spiritualiteit?<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

48


3.1 Onderzoekmethode<br />

Van het project Jouw spiritualiteit is op verschillende manieren verslag te leggen. In deze <strong>scriptie</strong> wordt onderzocht<br />

of het project succesvol is geweest in het vinden van een manier om communicatief totaal verschillende<br />

doelgroepen te betrekken. Waaruit die verschillen in de communicatie dan bestaan, is onderzocht aan de hand van<br />

de betekenis van het fenomeen ‘spiritualiteit’. Een fenomeen is een verschijnsel wat je kunt waarnemen en<br />

beschrijven. (Roodhaan, 2007) Door mensen over het spirituele te laten praten, ze vragen om woorden te geven<br />

aan wat hen raakt, wat ze beleven in het kader van spiritualiteit ontstaat een beeld van hoe mensen over<br />

spiritualiteit en de verschillende vormen denken.<br />

In hoofdstuk 2 is het literatuuronderzoek opgenomen, een belangrijk onderdeel <strong>hier</strong>van is de communicatie<br />

literatuur. Hierbij zijn ook enkele boeken over framing in de politieke arena opgenomen. Deze zijn recent<br />

verschenen door de opkomst van Geert Wilders. In de boeken wordt de theorie rondom framing uitgebreid<br />

uitgewerkt.<br />

In hoofdstuk 3 wordt verslag gedaan van het kwalitatieve onderzoek, in een casestudy naar Jouw spiritualiteit.<br />

Hierbij zijn 11 betrokkenen uitgebreid geïnterviewd, dit zijn personen die een verschillende rol en invalshoek hadden<br />

op het project. De interviews en de gesprekken die ontstonden waren intensief, spiritualiteit is duidelijk geen ‘werk’.<br />

Aanvullend aan deze 11 interviews zijn 2 betrokkenen nog aanvullend op hun bijdrage aan het project bevraagd,<br />

deze informatie dient als aanvulling en om het beeld rondom de gang van zaken compleet te krijgen. De uitkomsten<br />

van de interviews zijn gerubriceerd weergegeven in paragraaf 3.4, de volledige interviews zijn toegevoegd als<br />

bijlage. De 11 geïnterviewden staan aan de kant van de organisatie. Het zijn christenen met een positieve insteek<br />

voor spiritualiteit. Om het beeld compleet te maken was het plan oorspronkelijk om 3 radio-gasten te interviewen.<br />

Gaandeweg het onderzoek is er besloten dit niet te doen, maar een 4-tal cursisten te vragen die niet christen zijn. De<br />

belangrijkste reden is dat de radiogasten zijn eenmalig met het onderwerp en de test geconfronteerd, terwijl de<br />

cursisten een keuze hebben gemaakt om aan een 7-avonden durende cursus mee te doen. De veronderstelling is dat<br />

zij daarom meer over hun beeld voor en na afloop van de confrontatie met christelijke spiritualiteit vertellen.<br />

Om een beeld te krijgen over de resultaten van het project Jouw spiritualiteit is de stand van zaken rondom het<br />

project verzameld. In paragraaf 3.3 is dit overzichtelijk gerangschikt. Hierin is naast de verhalende informatie uit de<br />

interviews, een beeld gegeven door het verzamelen van kwantitatieve gegevens, zoals: verkoopcijfers, luistercijfers,<br />

hits van de website. Deze feitelijke informatie is aangevuld met een derde vorm van onderzoek, de deskresearch:<br />

<strong>hier</strong>bij zijn de reacties op blogs en fora onderzocht, de binnengekomen publieksreacties bij de EO en ook<br />

journalistieke publicaties. Hiervan is verslag gedaan in paragraaf 3.5.Voor de leesbaarheid zijn in hoofdstuk 3<br />

nummers aan de subparagrafen gegeven.<br />

Aan de hand van het communicatiemodel framing, dat in hoofdstuk 2 uitgebreid is beschreven, zullen in hoofdstuk 4<br />

conclusies getrokken worden over de frames van de verschillende doelgroepen. Het doel van deze <strong>scriptie</strong> is te<br />

komen met aanbevelingen over het opnieuw of anders vertellen van de christelijke spiritualiteit. Dit heet reframen<br />

en kan doordat eerst van de twee hoofddoelgroepen christenen en spirituele zinzoekers een beeld ontstaat.<br />

Hiermee hoopt deze <strong>scriptie</strong> een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag: Is er een opening voor het evangelie<br />

mogelijk door de beleving van spiritualiteit?<br />

De verwachting is dat door deze brede aanpak er een goed beeld zal ontstaan over het project en hoe de<br />

communicatieve beelden en keuzes zijn geweest. De resultaten kunnen zo hopelijk bijdragen aan nieuwe<br />

missionaire projecten. Hiermee zou dan ook de meerwaarde van de communicatie-aanpak kunnen worden<br />

aangetoond voor christelijke en kerkelijke missionaire projecten. En last but not least, is er naar <strong>mijn</strong> weten nog<br />

geen onderzoek geweest waarbij het communicatiemodel framing is gebruikt in een religieuze context.<br />

Het project Jouw spiritualiteit is in februari 2012 haar derde jaar ingegaan. Voor de EO en andere betrokkenen is dit<br />

rapport en de aanbevelingen die eruit voortvloeien kunnen dienen ter evaluatie.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

49


Verantwoording<br />

In de keuze voor het maken van 11 interviews zit een beperking, de informatie die de personen in de gesprekken van<br />

1-1,5 uur met mij hebben gedeeld zijn samengevat. Het onderwerp leende zich voor verdiepende gesprekken, waar<br />

mensen ook met veel voorbeelden en soms met een omhaal van woorden hun visie en zienswijze uitleggen.<br />

Bij deze verantwoording is het ook van belang om aan te geven, dat ik als schrijver vanuit <strong>mijn</strong> eigen referentiekader<br />

gewerkt heb. Ik heb geprobeerd neutraal en objectief met de gegevens om te gaan. Maar wat gedurende deze<br />

<strong>scriptie</strong> ook helder zal worden, is dat iedereen met een eigen ‘bril’ naar de werkelijkheid kijkt. In het project Jouw<br />

spiritualiteit is dit idee uitgewerkt in 9 talen, waarmee de spiritualiteit van mensen is te omschrijven.<br />

Vanzelfsprekend heb ik ook de spiritualiteitswijzer ingevuld. De test, die aan de basis van dit project ligt. Met het<br />

beantwoorden van 27 vragen op www.spiritualiteitswijzer.nl ontstaat een profiel (zie illustratie 3.1.) Mijn hoogste<br />

talen zijn: 1) de taal van het denken, dit betekent dat ik God graag zoek met kennis en verstand. En 2) de taal van de<br />

zintuigen. Dit houdt in dat ik God graag zoek in beleving en ervaring. Een derde taal waarop ik hoog scoor is 3) de<br />

taal van het enthousiasme. God zoeken in vreugde en spontaniteit. De talen hebben invloed op je communicatiestijl,<br />

dit wordt in het bijgeleverde profiel uitgewerkt in een cirkeldiagram (illustratie 3.2)<br />

Illustratie: 3.1.1 <strong>Tjitske</strong> <strong>Volkerink</strong>: Jouw Spirituele talen in een staafdiagram<br />

Denken (92%)<br />

Zintuigen (92%)<br />

Enthousiasme (83%)<br />

Idealen (75%)<br />

Zorgen (75%)<br />

Verdieping (58%)<br />

Eenvoud (58%)<br />

Traditie (50%)<br />

Natuur (42%)<br />

Illustratie: 3.2 <strong>Tjitske</strong> <strong>Volkerink</strong>: Cirkeldiagram van jouw communicatiestijl<br />

Legenda van de grafiek: Handen is de lijn die scoort 100% op denken. Hoofd scoort 100% op idealen, denken,<br />

eenvoud en zintuigen. En hart op enthousiasme, zintuigen en zorgen.<br />

Gaandeweg de <strong>scriptie</strong> zal blijken dat het profiel van de persoon van belang is voor het praten, denken en handelen.<br />

Het leek me daarom goed om <strong>hier</strong> van tevoren al rekenschap van te geven.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

50


3.2 Jouw spiritualiteit ‘the story’<br />

In februari 2010 komt de EO met het project Jouw spiritualiteit, een<br />

spiritualiteitswijzer met een bijbehorend boek Jouw spiritualiteit: geloven zoals<br />

je bent. Het wordt gelanceerd op as-woensdag, het begin van de veertigdagen<br />

tijd. Het wordt in de christelijke pers ook direct opgepakt.<br />

Achter het project zitten 3 partijen, de EO en twee verschillende uitgevers. Het voorstel is vanuit de afdeling<br />

innovatieve projecten gelanceerd. Menno Helmus is de projectleider en het boegbeeld van het project. Achter de<br />

schermen is Ronald van den Oever een inhoudelijke drijvende kracht. De EO mag van de omroepwet, zelf geen<br />

materialen uitgeven en heeft daarbij derde partijen nodig. Met twee uitgevers worden afspraken gemaakt, ook<br />

wordt contact gezocht met missionaire organisaties als de IZB en Alpha. In dit eerste team zitten nog twee<br />

redacteuren, Alec Timmerman en Reinier Sonneveld.<br />

Jouw spiritualiteit is een cross mediaal missionair project gericht op spirituele zinzoekers. Om onderscheidend te<br />

zijn in het brede spectrum van spiritueel aanbod, is gekozen voor de positionering van christelijke spiritualiteit.<br />

Opvallend is dat het project een niet formele aansturing heeft, een hoog pionier gehalte. Afspraken met<br />

leidinggevenden en met zakelijke partijen zijn niet vastgelegd, doelstellingen zijn niet gemaakt. Zoals een van de<br />

betrokken managers het zei: “Het is een project onder de radar geweest. Er ligt geen diepe beleidsbeslissing onder,<br />

iemand maakt wat los en de bal gaat rollen.” Menno Helmus krijgt het volledige vertrouwen van het management.<br />

En daarbij speelt mee dat het geen tv-project is. Zolang het geen tv-project is, is er veel mogelijk! Onderhands.<br />

Naast een mediaproject is Jouw spiritualiteit gestart vanuit een kerkelijke vraag. Menno Helmus is voorganger van<br />

de Vineyard gemeente in Amersfoort. Hij zegt: We waren op zoek in onze gemeente, we zagen dat de Alpha cursus<br />

te hoog gegrepen was. Die viel echt met de deur in huis. Het voelde voortdurend als een brug te ver God, Jezus,<br />

Heilige Geest. Toen las je voortdurend over spiritualiteit. Het woord was hot, je las er voortdurend over. Meer nog<br />

dan nu.<br />

Deze zoektocht viel samen met de zoektocht<br />

van de EO, naar “een gat in de markt” om de<br />

verkondigende programma’s meer te<br />

faciliteren. Menno koppelde de twee lijntjes<br />

aan elkaar en zo is het balletje gaan rollen. We<br />

hadden het toen over het begrip spiritualiteit<br />

binnen innovatie. We kregen het gevoel dat er<br />

een kans zat om daarmee aan de slag te gaan.<br />

Uit verschillend modellen werd het boekje<br />

Sacred pathways van Gary Thomas gekozen als<br />

beste. Ronald zegt <strong>hier</strong>over “Het had een<br />

goede theologische basis en ook de<br />

kerkgeschiedenis was in beeld.” De test was de<br />

eerste vondst. De test hebben we zelf gemaakt<br />

in samenwerking met kiescompas.<br />

De bedoeling was volgens Menno in deze fase al om een Pre Alpha-methode te ontwikkelen, ondersteunt vanuit<br />

Internet met heleboel materiaal, werken met een DVD waar alles opstaat. Alleen de DVD is genoeg om aan de slag<br />

te kunnen.<br />

In 2009 gestart met de vertaling van het boek en gekozen voor de titel Jouw spiritualiteit. De Amerikaanse titel was<br />

te zweverig voor de Nederlandse variant. In overleg met Gary Thomas is er ruimte om in Nederland het concept<br />

verder zelf vorm te geven. Zo worden de 9 temperamenten, 9 talen. Ook de doorvertaling naar een volledige online<br />

test is een Nederlands idee. Een online test is ‘het lokmiddel’, even een testje doen. En er komt altijd iets uit, dan<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

51


heb je de aandacht gevangen! Rondom de test wordt een website ontworpen. Ook wordt een radioprogramma<br />

geïnitieerd en er wordt gewerkt aan een voorstel voor een tv-format. Samen met Inside Out Publisher wordt<br />

gesproken over het opzetten van een cursusboek met DVD t.b.v. kerken en gemeentes.<br />

Promotie<br />

In die opstartperiode wordt er in samenwerking met de afdeling PR & Communicatie het communicatiebureau<br />

Dirigo ingeschakeld om een PR plan te maken. Het plan van Dirigo komt niet tot uitvoering. Volgens Menno was het<br />

geld op, werd voor de omroep de regels aangescherpt en bleef een tv-format uit. Drie tegenslagen, waar niet<br />

tegenop te boxen viel. Het plan werd niet uitgevoerd, alleen eigen pr-middelen zijn ingeschakeld: een aantal<br />

artikelen in het omroepblad Visie, stoppertjes die verwijzen naar de test en een persbericht. Twee studentes van de<br />

CHE zijn ingeschakeld om onderzoek te doen hoe men de spirituele zoekers zou kunnen bereiken. Deze studentes<br />

wisten overigens niet van het bestaan van het PR-plan. Hun eigen onderzoek is (voor zover zij weten) niet gebruikt.<br />

Er is overigens ook een andere lezing voor het gebrek aan publiciteit: De EO heeft gekozen dit project niet met veel<br />

marketinggeweld, in de markt te zetten, maar rustig te laten groeien. Een project voor de lange adem. Bekendheid<br />

groeit langzaam, belangrijk is het bouwen van vertrouwen.<br />

Als in februari 2010 de website online is gegaan en het boek is uitgegeven, is er een neutrale tot positieve reactie in<br />

de christelijke media.<br />

De cursus<br />

De oorspronkelijke planning van de oplevering van de cursus loopt uit. Uiteindelijk is het cursusboek en de DVD pas<br />

in februari 2011 te koop aangeboden in de winkels. Ronald van den Oever en Reinier Sonneveld schrijven het<br />

cursusprogramma, in deze fase wordt ook uitgebreid gesproken met Nederlandse deskundigen op het gebied van<br />

christelijke spiritualiteit als Jos Douma, Kees Waaijman en Kick Bras. Het doel is een compleet programma incl. DVDpresentatie<br />

als bij de Alpha cursus, te presenteren. Kerken moeten <strong>hier</strong>mee aan de slag kunnen gaan als<br />

laagdrempelige instroom van spirituele zinzoekers. Via via worden twee groepen die met missionaire kleine<br />

groepen werken gevraagd: de Gereformeerd Vrijgemaakte Stadshartkerk in Amsterdam, het Chr. Gereformeerd<br />

kerkplantingsproject Hoop voor Noord. Vanuit de twee Amsterdamse pilotprojecten komt behoorlijke kritische<br />

reacties, echter de feedback kan niet meer structureel meegenomen worden in het cursusmateriaal. Enkele<br />

aanpassingen op tekstniveau. Dit werd door de cursusleiders en cursisten erg onbevredigend ervaren. Er is geen<br />

enkele promotionele actie rondom de uitgave van de cursus.<br />

Radio 5<br />

Het radioprogramma heeft op de zaterdagmiddag op Radio 5 een plekje gevonden in het programma Leef je geloof.<br />

Aanvankelijk is Henk van Steeg de presentator. Hij interviewt wekelijks een gast (christen of niet christen) over zijn<br />

of haar spiritualiteit. Aan de hand van een test zijn er mooie gesprekken, de geïnterviewden krijgen een uitdaging<br />

mee. Het programma wordt in september 2011 teruggebracht van 1 uur naar een half uur, dan komt Petra de Joode<br />

als tweede presentator erbij. Petra heeft ook de cursus op DVD ingesproken.<br />

Er zijn nergens doelstellingen of kaders voor het project gesteld, gaandeweg zijn omstandigheden binnen de<br />

Publieke Omroep veranderd. Daarbij is Menno Helmus als projectleider vanaf februari 2011 weg bij de EO. Met zijn<br />

vertrek ligt het project tussen wal en schip.<br />

Ronald van den Oever heeft 4 uur per week te besteden voor Jouw spiritualiteit er druppelen regelmatig wat<br />

vragen uit het land binnen voor een workshop of bijdrage aan een project zoals de glossy Meer van het Evangelisch<br />

Werkverband. De EO wil het concept continueren, bijvoorbeeld door de blogs verder uit te werken, met<br />

verschillende schrijvers. Het blijft spannend, blijft dit onderdeel van de corebusiness van de EO? Er zullen allemaal<br />

omroep websites ingeleverd moeten worden, ook de website Jouwspiritualiteit staat onder druk. Er ligt nu een<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

52


voorstel om de website onderdeel te maken van het Nieuwe Geloof Portal van TV2. En daarin de termen: inspireren,<br />

vieren en doen te gebruiken.<br />

Hierin ligt de kwetsbaarheid van het project, ontwikkelingen bij de EO zijn meer en meer gericht op de TV projecten.<br />

Menno: “Ik denk dat het hele project nu misschien beter gekoppeld kan worden aan een uitgever of een andere<br />

externe partij, bijvoorbeeld Alpha NL.”<br />

3.3 Kwantitatieve informatie<br />

Ingevulde spiritualiteitswijzer (Bron: Kieskompas en EO)<br />

Februari 2010 – 20/1/2011 22.430 tests afgemaakt. (Bron Kieskompas)<br />

Er is 92.545 een start gemaakt met de test, terwijl de test niet is afgemaakt.<br />

Top 3 Verwijzers<br />

1 Eo.nl/algemeen/spiritualiteit 20.200<br />

2 Kieskompas.nl 1.498<br />

3 Omroep.nl/artikelen/ontdek-jouw-eigen-spiritualiteit 168<br />

4 Overig = verschillende zoekmachines 564<br />

Totaal 22. 430<br />

Top 10 Plaatsen<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

14.<br />

15.<br />

Utrecht 1.515<br />

Amsterdam 1.443<br />

Dronten 1.361<br />

Amersfoort 1.998<br />

IJsselstein 609<br />

Rotterdam 599<br />

Den Haag 559<br />

Deventer 263<br />

Zwolle 255<br />

Wageningen 103<br />

Totaal 22.430<br />

Jouw spiritualiteit: 10-11:<br />

Overzicht van hoogste talen<br />

Talen Frequency Percent<br />

1 (natuur)<br />

2 (zintuigen)<br />

3 (Traditie)<br />

4 (Eenvoud)<br />

5 (Idealen)<br />

6 (Zorgen)<br />

7 (Enthousiasme)<br />

8 (verdieping)<br />

9 (denken)<br />

Totaal<br />

2.620 11,7<br />

2.846 12,7<br />

778 3,5<br />

872 3,9<br />

376 1,7<br />

6.315 28,2<br />

3.901 17,4<br />

779 3,5<br />

3.943 17,6<br />

22.430 100,0<br />

Van 1 mei 2011 – 28 februari 2012 zijn er 5.250 spiritualiteitwijzers ingevuld op het internet<br />

(bron: Ronald v.d. Oever EO)<br />

Er is een gat tussen 20 januari en 1 mei 2011, beide partijen blijken <strong>hier</strong>van geen gegevens meer te hebben. Ook is er<br />

geen goede vergelijking te maken. Toch is duidelijk te zien, dat het tweede jaar het aantal mensen wat een test<br />

invult veel lager ligt, dan in het eerste jaar.<br />

Er zijn geen doelstellingen gesteld, binnen het project.<br />

Hits op de website: (Bron EO, 29 maart 2012 Rogier Peetoom Eindredacteur interactieve media EO)<br />

Van februari 2010 t/m dec 2011 49.436 unieke browsers<br />

42.497 nieuwe bezoeken (in 1 maand 1 keer geteld)<br />

5.476 terugkerende bezoekers (een tweede of derde bezoek)<br />

1.465 onbekend (niet identificeerbaar i.v.m. het weigeren cookies)<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

53


Top 10 - Page views per pagina Page views Percentage<br />

1. Portal.algemeen.site.jouwspiritualiteit.verhalen 97.678 32,32%<br />

2. Portal.algemeen.site.jouwspiritualiteit.video 75.178 24,88%<br />

3. Portal.algemeen.site.jouwspiritualiteit.zoeken 38.826 12,85%<br />

4. portal.algemeen.site.jouwspiritualiteit.page_1 37.330 12,35%<br />

5. portal.algemeen.site.jouwspiritualiteit.page_2 35.900 11,88%<br />

6. Portal.algemeen.site.jouwspiritualiteit.wijzen 12.205 4,04%<br />

7. Portal.algemeen.site.jouwspiritualiteit.page_3 3.571 1,18%<br />

8. Portal.algemeen.site.jouwspiritualiteit.jouwspiritualiteit 439 0,15%<br />

9. Portal.algemeen.site.jouwspiritualiteit.article.verhalen 217 0,07%<br />

10. Portal.algemeen.site.jouwspiritualiteit.article.wijzen 140 0,05%<br />

Nb: Omdat een groot gedeelte van de website in Flash is gemaakt (de test en de filmpjes) en er geen Sitestat codes <strong>hier</strong>voor gebruikt zijn,<br />

is het niet mogelijk een overzicht te geven van de meest bezochte pagina's van dit deel van de website<br />

Bezoekers Spiritualiteitswijzer 2010-2011<br />

Maand Website Unieke browsers<br />

Januari 2010 - 0<br />

Februari 2010 jouwspiritualiteit 5.222<br />

Maart 2010 jouwspiritualiteit 5.831<br />

April 2010 jouwspiritualiteit 4.398<br />

Mei 2010 jouwspiritualiteit 3.799<br />

Juni 2010 jouwspiritualiteit 2.229<br />

Juli 2010 jouwspiritualiteit 1.340<br />

Augustus 2010 jouwspiritualiteit 1.183<br />

September 2010 jouwspiritualiteit 1.988<br />

Oktober 2010 jouwspiritualiteit 2.037<br />

November 2010 jouwspiritualiteit 2.250 ( *maand van de spiritualiteit)<br />

December 2010 jouwspiritualiteit 1.888<br />

Januari 2011 jouwspiritualiteit 1.994<br />

Februari 2011 jouwspiritualiteit 1.911 (*publicatie cursus)<br />

Maart 2011 jouwspiritualiteit 1.918<br />

April 2011 jouwspiritualiteit 1.422<br />

Mei 2011 jouwspiritualiteit 2.342<br />

Juni 2011 jouwspiritualiteit 1.652<br />

Juli 2011 jouwspiritualiteit 1.221<br />

Augustus 2011 jouwspiritualiteit 1.256<br />

September 2011 jouwspiritualiteit 1.806<br />

Oktober 2011 jouwspiritualiteit 1.891<br />

November 2011 jouwspiritualiteit 2.188 (* maand van de spiritualiteit)<br />

December 2011 jouwspiritualiteit 1.447<br />

Maximum (Maart 2010) 5.831<br />

Publieksreacties: (Bron EO: Albert Jan Schol, Hoofd KCC & Onderzoek)<br />

Er zijn officieel 26 reacties bij het Klanten Contact Centrum binnengekomen. Dat is een verwaarloosbaar aantal. 4<br />

negatief en 10 positief, voor de rest zijn het vragen en/of neutrale reacties.<br />

Een tweede bron van publieksreacties is de redactie van het programma Leef je geloof, waar Ruth Zwart reacties<br />

opvangt. Navraag leert dat ze nauwelijks reacties krijgt. Ruth: “Nee, we hebben de reactiemogelijkheid op de<br />

website uitgezet. Ik krijg alleen wat mailtjes van mensen die er baat bij hebben, willen een boek promoten e.d. Ik zie<br />

het als iets positiefs. Als mensen niet reageren. Met andere programma’s merk ik dat mensen je echt wel weten te<br />

vinden als je iets “fout” doet. Anders hoor je alleen maar wat als ze wat van je moeten.”<br />

Luistercijfers Jouw spiritualiteit Radio: (Bron: EO, Wytske Brouwer Afdeling onderzoek)<br />

NPO: Jaarplan 2012 voor Radio 5. Is het (luistertijdaandeel ) de LTA-doelstelling slot 2,3%<br />

Luistercijfers: Het marktaandeel, wat gelijk is aan het Luistertijdaandeel: schommelt tussen 1.0 en 1.6 voor het hele<br />

programma Leef je geloof.<br />

Verkoopcijfers boek Jouw spiritualiteit (Bron: uitgeverij Buijten en Schipperhein, Guido Sneep)<br />

In de eerste twee jaar (1 maart 2010 tot 1 maart 2012) zijn 1.300 exemplaren verkocht.<br />

De prognose is 4.000 (eerste oplage) in twee jaar. Omdat het totale project bij verschijnen nog in de opstartfase zat<br />

(de cursussen zijn pas veel later gereed gekomen), hadden we geen prognose over het verloop van de afzet.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

54


Verkoopcijfers cursusboek + DVD (Bron: uitgeverij: Inside Out Publishers, Anri van Toor)<br />

1500 exemplaren gedrukt, dat is een normale oplage.<br />

Cursusboek 680 verkocht. 500 aan de EO en 180 via de boekhandel<br />

DVD 138 via de boekhandel verkocht<br />

Prognose: Bij goede verkoop is er na een half jaar een herdruk. Sinds maart 2011 ligt het boek en de dvd bij de<br />

boekhandel. De verkoop ligt bijna stil.<br />

3.4 Kwalitatieve informatie<br />

Het hoofdbestanddeel van deze paragraaf is het kwalitatieve deel van de casestudy. Het bestaat uit de 11 interviews<br />

die zijn afgenomen met direct betrokkenen aan Jouw spiritualiteit. In deze paragraaf wordt in 4 losse subparagrafen<br />

verslag gedaan en de inhoud uit de interviews thematisch verwerkt. Daarnaast zijn er vier interviews af genomen bij<br />

spirituele zoekers, die aan een cursus hebben meegedaan. In paragraaf 3.4.4 is verslag gedaan van deze interviews.<br />

Keer op keer gaven de geïnterviewden blijk van een diepe persoonlijke betrokkenheid met het project. Dit leverde<br />

uitgebreide gesprekken en verslagen op. De interviews zijn opgedeeld in een persoonlijk deel, inclusief een<br />

beeldbepaling van de eigen spiritualiteit. Een tweede deel, waarin beeldvorming rondom spiritualiteit, christelijke<br />

spiritualiteit en nieuwe spiritualiteit is onderzocht. En een derde deel waarin de gasten op het project Jouw<br />

spiritualiteit zijn bevraagd. De volledige interviews zijn als bijlage op te vragen. In paragraaf 3.4 is de informatie<br />

geclusterd en per thema in een paragraaf verzameld.<br />

Ook is er kort gesproken met Ruth Zwart, redacteur van het radioprogramma en Reinier Sonneveld, redacteur van<br />

de cursus en betrokken bij de start van het project. Van hen is nog wat aanvullende informatie gekregen, ter<br />

aanvulling is dit meegenomen bij de 2 genoemde onderdelen.<br />

Uit de 11 interviews is de inhoudelijke informatie verzameld over hoe men aankijkt tegen spiritualiteit, over de<br />

doelgroepen, de communicatie die verzonden is, hoe die communicatie is opgepakt, hoe dat deelnemers heeft<br />

beïnvloed. De interviews zijn schematisch verwerkt onder de verschillende kopjes. Om te beginnen een introductie<br />

van de geïnterviewden.<br />

Onderzoek Jouw spiritualiteit: de 11 geïnterviewden<br />

Naam Functie Leeftijd Kerk woonplaats<br />

Bachus, Johan en<br />

Ans<br />

Leraar, pastoraal, bidders 70+ De Lichtstad – Eindhoven<br />

(Evangelisch)<br />

Veldhoven<br />

Blanken, Geert Jan Manager en MT lid EO 54 jaar zoekend Hilversum<br />

De Joode, Petra Presentator EO radio 52 jaar NGK Hilversum<br />

Doornenbal,<br />

Wille<strong>mijn</strong><br />

Student GPW / stagiair JS +-20 PKN Wageningen<br />

Helmus, Menno Projectleider Innovaties EO (toen) 49 jaar Vineyard (voorganger) Amersfoort<br />

Meedendorp, Theoloog, Docent en<br />

35 jaar Stadshartkerk (GKV) Amstelveen<br />

Theodoor<br />

gemeentewerker<br />

Van den Oever, Redacteur / ontwikkelaar /<br />

43 jaar Baptistengemeente Ede<br />

Ronald<br />

programma maker<br />

Van der Kamp,<br />

Linda<br />

Onderzoeker UvT, kringleider 32 jaar Hoop van Noord (CGK) Amsterdam<br />

Van Steeg, Henk Programmamaker EO radio 31 jaar NGK Amersfoort<br />

Van Toor, Anri Uitgever Inside Out Publishers 46 jaar Vineyard Amersfoort<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

55


Van Veen, Alisa Communicatieadviseur – Dirigo 30 jaar GKV Haarlem Haarlem<br />

De andere geïnterviewden<br />

Zwart, Ruth Redacteur Radio 5, Leef je Geloof<br />

Sonneveld, Reinier Theoloog, Publicist, freelance<br />

redacteur<br />

Smaling, Marja Gepensioneerd. Moeder 68 jaar<br />

Dennis de Graaff Conservatorium, salesfunctie 33 jaar<br />

Joyce Kuijer Thuiszorg / docent HBO / trainer 46 jaar<br />

3.4.1 Spiritualiteit, christelijke spiritualiteit en nieuwe spiritualiteit<br />

Dan nu een weergave van de eigen beelden van de geïnterviewden over spiritualiteit. Wat is spiritualiteit? Wat<br />

versta je zelf onder spiritualiteit? Wat is christelijke spiritualiteit en wat is het verschil? Ingewikkelde vragen voor de<br />

geïnterviewden, ook een vraag die heel verschillende antwoorden gaf. De antwoorden komen uit deel 2 van de<br />

interviews. Ten eerste de verschillende definities die aan alle geïnterviewden zijn voorgelegd.<br />

Definitie Spiritualiteit Aantal<br />

a 1)Innerlijk geestesleven 2) Zielenleven. Heeft te maken met religie of bovennatuurlijke krachten.<br />

= definitie uit het Woordenboek<br />

b Spiritualiteit is de uitwerking van het geloof in het werkelijke bestaan. (Gedrag, levensoriëntatie en<br />

inspiratie) = definitie van René Erwich in lectoraatlezing mei 2011 “Handelen in Hoop”<br />

c Spiritualiteit is een veranderingsproces van jezelf en/of van de wereld op diverse manieren vanuit<br />

datgene wat in je relatie tot het Goddelijke belangrijk is geworden. = in eenvoudiger taal de definitie<br />

van prof. Kees Waaijman. Vertaling van de hand van Ronald v.d. Oever op zijn Blog zwakgeloven.<br />

Nb: 3 geïnterviewden konden niet kiezen en kozen voor 2 definities, aanvullend aan elkaar.<br />

De antwoorden zijn heel divers, niet 1 definitie springt eruit. Als tweede is aan de geïnterviewden gevraagd<br />

zelfstandig de 3 vormen van spiritualiteit te omschrijven. Het gaat dan om de woorden: Spiritualiteit, christelijke<br />

spiritualiteit en nieuwe spiritualiteit. Een beeld <strong>hier</strong>van wordt gegeven door:<br />

een samenvatting uit de interviews<br />

in beeldtaal een overzicht van de woorden die de geïnterviewden hebben gebruikt.<br />

Samenvatting: spiritualiteit was voor de meeste een lastig iets om te omschrijven. Er zijn zoveel verschillende<br />

definities. In veel antwoorden kwam terug dat het bovennatuurlijke of geestelijke verbonden is met het leven in het<br />

<strong>hier</strong> en nu. Ook het aspect van de zingevingsvragen, waarom ben ik <strong>hier</strong> op aarde? Spiritualiteit geeft richting aan je<br />

leven en vervulling. Verbinding en openheid voor het andere. “daar waar aarde en hemel elkaar raken”.<br />

5<br />

5<br />

3<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

56


Er is ook sprake van een veranderingsproces. Je bent spiritueel als mens, het komt via de geest.<br />

Afbeelding 3.3 Wordcloud over algemene term spiritualiteit (www.Worlde.net)<br />

Samenvatting: Christelijke spiritualiteit als tweede heeft een grote overeenkomst bij alle geïnterviewden: het heeft<br />

met Jezus Christus te maken. Of hij nu de bron is, of het gaat om een relatie en/of verbondenheid of dat hij de<br />

persoon is waar je op uitkomt. Het is de positieve vorm van spiritualiteit, waar vrijheid belangrijk is. Het is een<br />

duurzame, langzame vorm (niet gericht op de kicks). God is de spil en niet een energie. Hij is een persoon en de<br />

Heilige Geest wordt genoemd als verbindende schakel of trooster.<br />

Afbeelding 3.4: Wordcloud over christelijke spiritualiteit (www.worlde.net)<br />

Afbeelding 3.5: Wordcloud over nieuwe spiritualiteit (www.worlde.net)<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

57


Samenvatting: Nieuwe spiritualiteit meerdere mensen waren nog onbekend met deze term, maar bleken even op<br />

weg geholpen wel een beeld te hebben wat nieuwe spiritualiteit inhoudt. Individualistisch, esoterie, postmodern,<br />

antroposofie, happinez, complottheorieën, psychologie, yoga, mindfulness. Iedereen kiest zijn eigen menu uit de<br />

‘supermarkt van spiritualiteit’, vanuit verschillende religieuze tradities en bronnen. Het gaat om levenskunst en<br />

gelukkig worden.<br />

Als laatste is gevraagd aan de geïnterviewden om de eigen spiritualiteit te omschrijven. De geïnterviewden<br />

hebben over hun eigen spiritualiteit verteld en aangegeven welke van de 9 spirituele talen men sprak vanuit de<br />

spiritualiteitswijzer. Wat opvalt, is dat God aanwezig is, Jezus en de Heilige Geest zijn bijna niet genoemd. Denken is<br />

duidelijk de grootste taal, gevolgd door eenvoud, zorgen en enthousiasme.<br />

Afbeelding 3.1 Spiritualiteit: Wie ben jij als spiritueel mens, welke spirituele taal?<br />

3.5.2 Doelgroepen<br />

Deze paragraaf geeft een overzicht van de doelgroepen. Achtereenvolgens wordt schematisch een beeld geschetst<br />

tot welke doelgroep de geïnterviewden zelf behoren, wat de formele doelgroepen van het project zijn, wat de<br />

geïnterviewden als doelgroepen van het project zagen, tot welke doelgroepen de cursisten van de onderzochte<br />

cursussen behoorden en wat de doelgroep is van het radioprogramma. Hoe de diverse doelgroepen reageerden op<br />

de verzonden communicatie wordt in de volgende paragraaf 3.5.3 behandeld.<br />

Doelgroep De geïnterviewden<br />

Aan de geïnterviewden is gevraagd om aan te geven, onder welke doelgroep ze vallen.<br />

Doelgroep omschrijving Aantal<br />

voor ‘09<br />

a Kerkelijk betrokken en negatief over spiritualiteit<br />

b Kerkelijk betrokken en positief over spiritualiteit 10 8<br />

c Spirituele zinzoeker en niet kerkelijk betrokken<br />

d Spirituele zinzoeker en Christen die niet of (verminderd) kerkelijk gebonden is 1 3<br />

Aantal<br />

2012<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

58


Wat opvalt, is dat de 3 beoogde doelgroepen niet voldoende waren om de betrokkenen bij het project te<br />

rubriceren. Categorie ‘d’ is daarom gaandeweg toegevoegd.<br />

Doelgroep van het project<br />

Voor het project bestaat een projectplan, gedateerd 29 juli 2009. Hierin staat:<br />

Leeftijdsgroep 20-45jaar en we richten ons primair op buiten- en randkerkelijken die interesse hebben in spirituele<br />

zaken. Dit is ook overgenomen in het PR plan van DIRIGO. Dit plan richt zich naast de primaire doelgroep op een<br />

tweede doelgroep: de EO-achterban en christelijke geïnteresseerden die spiritualiteit willen toepassen in hun<br />

relaties met anderen en met God.<br />

In de omschrijving van het project in het projectplan (kopje 2) staat dat het internet-portal een landingsplaats is<br />

voor mensen die op zoek zijn naar spirituele ervaring. Ook is <strong>hier</strong>in vermeld dat het om een online gids voor<br />

christelijke spiritualiteit moet gaan.<br />

Bij de vraag op welke doelgroep het project is gericht werden verschillende antwoorden gegeven:<br />

- Doel van Jouw Spiritualiteit vanuit EO heel erg was en is, spirituele zinzoeker bereiken en dat doel had en<br />

heb ik ook. Ik denk dat voor ontwikkelaars JS, bereiken van christenen een nevendoel was en is. Terwijl ik<br />

denk dat omgedraaid is. (TM)<br />

- Focus van het project op randkerkelijken. Ik heb nooit de christelijke achterban willen bereiken, niet de<br />

kern. Wel de rand, de mensen die dreigden af te haken. Christenen waren wel de groep die we voor ogen<br />

hadden, omdat we de cursus aan hen moesten verkopen. (RvdO)<br />

- Het project is bedacht vanuit de buitenkerkelijken, die de koppeling naar kerk en christendom niet maken.<br />

De insteek is om het aan te bieden als gereedschap om mee naar buiten te treden, maar je merkte al heel<br />

snel dat waar christenen die test zelf gingen doen ze nieuwe dingen gingen ontdekken. Dat is prachtig<br />

natuurlijk. (MH)<br />

- Gericht op twee doelgroepen. Doel omschrijving van de stage was: “De cursus is missionair om<br />

buitenkerkelijken te bereiken.” Ik raakte in gesprek met Menno: hij had GPW studenten nodig. Om de<br />

kerken te kunnen bereiken en om het inhoud te geven. (WD)<br />

- Het komt neer op zoekers in aanraking brengen met het feit dat Christelijke Spiritualiteit een goede<br />

mogelijkheid is in hun zoektocht. Mensen bij Jezus Christus te brengen. (GJB)<br />

- Doel was een soort pre-evangelisatie. Niet christenen kennismaking met christelijke spiritualiteit. Voor<br />

christenen een bewustwording van de verscheidenheid en diversiteit waardoor mensen God en geloof<br />

ervaren. Laagdrempelige mogelijkheid om relaties aan te gaan met niet-christenen door in te spelen op een<br />

breed gedragen verlangen naar zingeving. Stimulans voor kerken naar missionaire bewustwording,<br />

herkenning van de postchristelijke samenleving en daar gevoel en affiniteit mee krijgen. (AvT)<br />

- Ik ben gevraagd om advies over hoe dit project op z‘n manier in de markt gezet kan worden dat het<br />

randkerkelijke en zinzoekers zou aanspreken. Er kwam reactie uit de achterban (of Menno was daar erg op<br />

beducht). De leidende vraag was telkens, hoe zorgen we dat de achterban niet vervreemd. Daardoor is er<br />

heel veel voorzichtigheid ontstaan. En is het project, meer op die doelgroep dan op de randkerkelijke<br />

zoeker gericht. De keuze voor de doelgroep van het communicatieplan komt uit het projectplan van de EO,<br />

daarin is het benoemd. (AvV)<br />

- Tweeledig. Iemand die al iets met spiritualiteit heeft, bekend maken met christelijke spiritualiteit, die brug<br />

slaan. Maar dat is meer gericht op doelgroep, radio 5. Het project in totaal is gericht op buiten, een stap<br />

voor de Alpha cursus. Voor mij persoonlijk en in het programma, maak je de vertaalslag naar christenen.<br />

(HvS)<br />

- Officieel voor christenen, ik hoop altijd dat er mensen in de auto zitten en de radio aandoen en stiekem ook<br />

luisteren. (PdJ)<br />

-<br />

Naast spirituele zinzoekers en christenen ook wel achterban genoemd, noemen enkele ook de doelgroep kerken<br />

apart. Verder neemt het radioprogramma een aparte plek in, omdat aan dit medium andere eisen worden gesteld.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

59


En kijkt men verschillend aan tegen de te bereiken doelgroepen en de bereikte doelgroepen, in de analyse is dit een<br />

belangrijk aspect.<br />

De cursisten<br />

Wie zijn de mensen die in op de onderzochte cursussen zijn afgekomen? Per cursus(plaats) een overzicht,<br />

gebaseerd op de informatie van de cursusleiders:<br />

Cursusplaats &kerk Cursusleider Doelgroep:<br />

zinzoekers<br />

Doelgroep van het radioprogramma (Bron Henk van Steeg, radiopresentator)<br />

In het project JS is het radioprogramma een apart onderdeel. Dat is het best zichtbaar in het feit dat een andere<br />

doelgroep heeft. De doelgroep van radio 5 (weekend) is als volgt: Betrokken Gelovigen (59%),<br />

3 andere groepen zijn voor 10% doelgroep: Tradionele streekbewoners, kritische verdiepingszoekers en drukke<br />

forenzen.<br />

Andere aspecten van het luisteraarsprofiel van Radio 5 zijn:<br />

Gender: 66% vrouw en 34% man<br />

Omroep: EO/ NCRV / KRO<br />

Leeftijd: 50+ (grote groep 65+) gemiddeld 61 jaar<br />

Opleiding: laag / middelbaar<br />

Bij het uitnodigen van gasten voor het radioprogramma wordt gestreefd naar een verhouding christen-niet /<br />

christen 50-50.<br />

3.4.3 Het project: Jouw spiritualiteit en de communicatie<br />

Doelgroep:<br />

christenen<br />

Amsterdam, Missionaire gemeente<br />

Hoop van Noord, (CGK)<br />

Linda v.d. Kamp 6 5<br />

Amsterdam/Amstelveen<br />

Theodoor Meedendorp 1 (+1 de 1<br />

Missionaire kerk. Stadshartkerk, (GKV)<br />

e<br />

3<br />

avond)<br />

Amersfoort<br />

Hans en Leontien Alblas<br />

5 2<br />

Vineyard gemeente<br />

(via A. van Toor)<br />

Woudenberg, PKN gemeente Wille<strong>mijn</strong> Doornenbal 0 4<br />

Veldhoven, Evangelische gemeente ‘de<br />

Lichtstad’ Eindhoven<br />

Johan en Ans Bachus 3 1<br />

In deze paragraaf staat hoe de geïnterviewden aankijken tegen de uitvoering van het project Jouw spiritualiteit en<br />

hoe men denkt over de communicatie aan de verschillende doelgroepen. Belangrijke informatie. Hoe zijn de<br />

beelden van spiritualiteit vertaald naar de verschillende doelgroepen? En wat werkt volgens de geïnterviewden wel<br />

wel wat niet? De informatie komt uit deel 3 van de interviews en is <strong>hier</strong> verwerkt rondom drie thema’s:<br />

1) De opzet en uitwerking van de communicatie in het project Jouw spiritualiteit<br />

Dit aspect lag voornamelijk bij 3 interne spelers: Ronald van den Oever, Menno Helmus en Geert Jan<br />

Blanken.<br />

Daarbij is een informatief gesprek gevoerd met één van de 2 stagiaires, die een half jaar meegewerkt<br />

hebben op de redactie: Wille<strong>mijn</strong> Doornenbal. Als tweede en derde externe spelers zijn Alisa van Veen,<br />

ingeschakeld als communicatieadviseur en Anri van Toor, de uitgever van de cursus en de DVD<br />

geïnterviewd. Aanvullende informatie komt nog uit een kort gesprek met Reinier Sonneveld.<br />

2) De Cursus & cursisten<br />

Hierbij zijn de bijdragen verwerkt van Theodoor Meedendorp en Linda van der Kamp, die beiden een pilot<br />

cursus geleid hebben in (of vlakbij) Amsterdam. Deze 2 cursussen zijn vergelijkbaar ook qua resultaten.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

60


De cursusleiders van de cursus in Amersfoort hebben via Anri van Toor, de uitgever van de cursus, een<br />

vragenlijst ingevuld. Zij hadden een groep die bijna volledig uit niet-christenen bestond. Terwijl, de cursus in<br />

Woudenberg alleen bestond uit christenen, gemeenteleden. Deze cursus werd gegeven door de stagiaires<br />

van Jouw spiritualiteit.<br />

De vijfde cursus is anders. Het is een initiatief waarbij de materialen van Jouw spiritualiteit gebruikt worden<br />

in een eigen cursus christelijke spiritualiteit. Als onderdeel van deze cursus werd op 1 avond de test<br />

ingevuld en besproken.<br />

3) De radio-uitzendingen<br />

De twee presentatoren van Jouw spiritualiteit Radio zijn: Henk van der Steeg en Petra de Joode. Zij<br />

vertellen over de communicatie met gasten en luisteraars. Henk is vanaf het begin betrokken geweest. Hij<br />

is gevraagd om een doorvertaling te maken van het project naar een radioprogramma. Petra is als<br />

presentatrice erbij gekomen in september 2011. Ruth Zwart is de redacteur van het programma en is kort<br />

aanvullend geïnterviewd.<br />

Ad 1) De opzet en uitwerking van de communicatie in het project Jouw spiritualiteit<br />

Wat is de intentie geweest en wat is er gebeurd aan communicatie naar de primaire doelgroep Zinzoekers en naar<br />

de betrokken christenen? Hoe denken de geïnterviewden over die communicatie? Wat werkte wel en wat werkte<br />

niet? In de interviews kwam vooral de mening van de zender tot uitdrukkingen hoe die denkt over de ontvanger. De<br />

geïnterviewden hebben geen directe betrokkenheid bij de uitvoering van de cursus, maar zijn wel intensief bezig<br />

geweest de cursus vorm te geven, vandaaruit zal in dit blokje ook over de cursus gesproken worden.<br />

Menno Helmus verwoordt het onderliggende concept zo: “Overal in het project zit een trits:<br />

1) Je laat mensen ontdekken waarin hun spiritualiteit zit. De spiritualiteitswijzer. Als ze gemerkt hebben dat<br />

spiritualiteit relevant is, dan<br />

2.) laat je ze meelopen met hun gids. De filmpjes van anderen met jouw taal en de bekende mensen uit de<br />

christelijke traditie die jouw taal hebben, om vervolgens<br />

3) hun taal in de praktijk te brengen met oefeningen.”<br />

In de 3 tabellen wordt de inhoud van de interviews als volgt verwerkt:<br />

A. Algemene beelden hoe de 2 doelgroepen benaderd moeten worden<br />

B. Hoe er is gecommuniceerd in het project Jouw spiritualiteit<br />

C. Wat is positief en wat negatief in de benadering van Jouw spiritualiteit<br />

A. Er zijn algemene beelden hoe de twee verschillende groepen wel en niet benaderd moeten worden:<br />

Wat is belangrijk in de communicatie naar: De achterban<br />

GeertJan: Spiritualiteit eiken: vies woord, vaag gedoe. Het woord is zo omvangrijk. Je kunt het liever niet<br />

gebruiken, dekt niet onze lading. Ik zeg liever wel, dan kan je mensen naar je toe trekken. Het is een woord wat je<br />

niet kunt tegenhouden.<br />

Geert Jan: voorzichtig. Het woord spiritualiteit, kan richting de achterban een vervreemdende werking hebben.<br />

Vereenzelvigd met “New Age”-achtige dingen.<br />

Alisa: Wegblijven bij enge tekens. Wel een sfeer neerzetten, zoals Eva dat doet. Dat je er zin in krijgt.<br />

GeertJan: Contemplatie, kloostergeur. Minder aantrekkelijk.<br />

Wat is belangrijk in de Communicatie naar: zinzoekers<br />

Wille<strong>mijn</strong>:<br />

- alleen al het woord christelijk weert af!<br />

- zinzoekers zijn vaak al mensen die negatieve ervaringen hebben met kerk.<br />

- zijn vrouwen tussen de 25-70 jaar. Maar 10% mannen.<br />

- daar hebben we onderzoek naar gedaan, o.a. in het Ignatius huis.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

61


- Ze geloven en denken wel dat God bestaat en hebben vaak ook wel een keer een kerk bezocht, maar dat was het<br />

niet. Het Christelijk geloof, de uiting is vaak te rationeel, strak voor ze: “Dat hebben we niet meer, we zijn meer van<br />

het hart en het gevoel” en ervaren dan dat de kerk niet de plaats is.<br />

Alisa: Het gaat mis bij Zinzoekers en christendom, op de moraal. Ik mag dit niet, of ik moet dat doen. Dat staat<br />

haaks op de zoekvraag. Vanuit de traditie heel erg de nadruk op de moraal en het collectief. Waardoor het mooie<br />

verhaal erbinnen versluierd is geraakt. Ook de mate van kritisch denken is belangrijk, de waarheid in pacht hebben.<br />

Dat is snel bij religie, hapklare brokken. Spirituele zinzoekers, willen proeven. Ook de randen ernaast.<br />

Alisa: veel aanbod waarbij het vanuit de christelijke traditie niet lukt om daarbij aan te sluiten. Misschien is de<br />

inhoud van het Christelijk Geloof gewoon te confronterend en te exclusief<br />

Alisa: Wat heeft het Christelijk Geloof wel te bieden wat zinzoekers aanspreekt? Vanuit het idee dat God liefde is en<br />

ieder mens uniek geschapen is. En van daaruit voor de wereld om je heen van betekenis zijn. Groene beweging en<br />

bewustwording. Zelfontplooiing is nu een belangrijk item. Ook de vraag naar community. Maar, helaas gaat het<br />

snel mis als mensen bij elkaar gaan zitten, en er nieuwe codes ontstaan.<br />

Wille<strong>mijn</strong>: Voor “die hard” spirituelen is Christelijke Spiritualiteit kleuterwerk. Zij zien Jezus als een mooie man.<br />

Het goddelijke, transcendente e.d. praten ze over. En ik denk dat het heel belangrijk is, dat je zelf eerst goed<br />

geworteld bent in je overtuiging, om met “diehard spirituelen” bezig te zijn. Voelt kracht die die mensen hebben.<br />

Samenvatting: Het algemene beeld uit de interviews is dat spiritualiteit voor christenen een moeilijke term is en dat<br />

Zinzoekers moeite hebben met de terminologie van het christendom, maar ook met de rationaliteit, gebrek aan<br />

vrijheid in denken, de moraliteit. Voorzichtig worden een paar mogelijke overeenkomsten gesignaleerd: Gods<br />

liefde, uniciteit van ieder mens, van betekenis zijn voor mensen om je heen, duurzaamheid, bewustwording en<br />

zelfontplooiing en de vraag naar community.<br />

B. Hoe is er gecommuniceerd in het project Jouw spiritualiteit?<br />

De communicatie naar de achterban<br />

Alisa: De leidende vraag bij Menno was telkens, hoe zorgen we dat de achterban niet vervreemd. Daardoor is er heel<br />

veel voorzichtigheid ontstaan. En is het project, meer op die doelgroep dan op de randkerkelijke zoeker gericht.<br />

(project)<br />

GeertJan: Als je door het project en de filmpjes kijkt dan vindt je degelijke theologie. Dat neemt watervrees weg.<br />

Ronald: Het boekje van Thomas is vriendelijk naar christenen toen en verantwoord het naar het christelijk Geloof. Is<br />

veilige literatuur. Door het te doen, waren ze laaiend enthousiast.<br />

Ronald: in gesprek met Jos Douma, predikant die al erg bezig was met spiritualiteit. Hoewel we ook met hem in<br />

gesprek moesten, omdat zijn definitie vooral op ascese en contemplatie is gericht. De term christelijke spiritualiteit<br />

was nodig voor de afbakening. Het bestaande frame is “Oosters” en “New Age”. Het was niet bedoeld om het<br />

missionaire aspect aan te geven. Christelijke spiritualiteit geeft ook veiligheid, herbronnen in de traditie.<br />

Menno: Achterban heeft de neiging te denken dat spiritualiteit te maken heeft met “New Age” en dus niet met<br />

hun eigen geloof in Christus en dat is waar. Dat ontslaat je niet van de missionaire opdracht. Snugger denkende<br />

mensen zeggen: “Dit is een kans!”.<br />

Ronald: In Nederland is het verkeerd gegaan, in Engeland zeggen ze “spiritual”, als wij het over geestelijk hebben.<br />

Het woord Spiritueel is lastig te gebruiken in Nederland. Andries Knevel heeft er niets mee, die krijgt jeuk van die<br />

test. Hij geeft nu geen tegengas meer, wat ie eerder wel deed en hoort het aan. Het klimaat gaat de kant op dat<br />

het geaccepteerd wordt. Ik denk dat het praktisch geloofsdenken, steeds relevanter wordt: koninkrijks-denken en<br />

een veranderend maatschappelijk klimaat.<br />

Ronald: We horen geen negatieve nog positieve berichten.<br />

Geen weerstand, jullie zitten op de verkeerde weg. Mensen kijken wel fronsend.<br />

Bijvoorbeeld EO vrijwilligers, die het van tevoren doorbladerden en nu na afloop het helemaal interessant vinden.<br />

Veelal mensen vanuit de taal van traditie, er moeite mee hebben.<br />

Het achterwege blijven van heftige reacties is een bevestiging, dat het geaccepteerd wordt. Of met moet de ogen<br />

dicht hebben gehad. Maar dat denk ik niet.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

62


De communicatie naar zinzoekers<br />

Alisa: Communicatief gezien niet gericht op de zinzoeker, niet aangesloten bij de maand van de spiritualiteit.:<br />

advertenties en berichten in alg. spirituele media.<br />

Ronald: Focus van het project op randkerkelijken. In het zoeken van de termen en de woorden. De naam JS!<br />

Risicovolle naam. In het taalgebruik, verwoording van de talen. Eerst in algemene termen, niet direct Bijbels. Pas<br />

later bewust, ook benoemen als christelijke spiritualiteit. Niet gelijk al invullen als christelijke spiritualiteit.<br />

Ronald: zinzoekers: is een lastige groep, heeft allergie een beetje christelijk.<br />

Menno: Juist die mensen benaderen op basis van hun eigen spirituele taal. Dan laten zien, bij het christendom zijn<br />

er ook mensen die die taal (jouw taal!) spreken en de derde stap is dan bewustwording creëren, dat ze gaan<br />

denken “He, hoe komt het dat die mensen allemaal bij Jezus uitkomen? Vervolgens kunnen die mensen je “gidsen”.<br />

Menno: De kansen lagen heel breed, spiritualiteit was hot.<br />

Menno: Als je het woord “kerk” of “Christus” noemt haken ze af, vanwege een verkeerd beeld.<br />

Menno: weerstand onder spirituele zoekers In een kerk worden mensen vaak door 1 van de talen aangesproken. 1<br />

misschien 2, men zegt dan al snel de christelijke spiritualiteit is deze taal en verder niets. Terwijl al die andere talen<br />

er ook zijn bijvoorbeeld in de historie en in de breedte van christelijk Nederland. Dilemma is ook in de kleine ethiek:<br />

Hoe christenen denken over homofilie, abortus en euthanasie. Er is een soort karikatuur ontstaan, waar het<br />

christendom voor staat. Belangrijk dat ze Jezus leren kennen hoe hij met het leven en met kwetsbaren omgaat.<br />

Hoe dichtbij Hij komt; en Hoe Hij werkelijk helpt! Dan vallen al die andere dingen op hun plek.<br />

Samenvatting: Uit de communicatie van het project naar de achterban spreekt zorg voor de verwachte negatieve<br />

reactie, die is uit gebleven. Terminologie is voorzichtig, veilig, herbronnen, watervrees, degelijk. In de<br />

communicatie naar zinzoekers, wordt ook wel benoemd als randkerkelijken. Vooral in het werken met de talen,<br />

wordt geprobeerd mensen mee te nemen in de christelijke spiritualiteit. Men is zich bewust van de problematische<br />

beeldvorming en de negatieve frames van de beide doelgroepen.<br />

C. Wat is positief te benoemen in de communicatie van “Jouw spiritualiteit en wat negatief?<br />

Negatief Positief<br />

Alisa: het “filter” van de talen,<br />

Toen kwamen de talen uit de hoek. (Ik spreek nu met<br />

voortschrijdend inzicht). Als je kijkt, daar kwam<br />

teveel nadruk op te liggen. Mensen zoeken verhalen.<br />

Dat heeft JS, verhalen voor herkenning en je hart te<br />

raken…een goud<strong>mijn</strong>tje! Alleen er is een grens<br />

tussen gezet. De verhalen zijn daardoor teveel<br />

verstopt, in de vorm waarin ze aangeboden worden.<br />

Advertenties, werd het ook alleen: wat is jouw taal.<br />

Alisa: de kleur Zwart in de vormgeving. (hard)<br />

De vormgeving is heel hard en heel kil, scherpe<br />

krachtige kleuren. Moodbord in het promotieplan<br />

ademt een hele andere sfeer. Het is volop vanuit de<br />

taalgedachte ingezet. Daar is een weg ingeslagen die<br />

achteraf niet goed is geweest. Er zijn kansen blijven<br />

liggen.<br />

Ronald: Qua taal gericht op spirituele zoekers, terwijl<br />

de kerkleden het zouden moeten gaan inzetten. Dat<br />

is de reden dat kerken niet staan te juichen. Spagaat<br />

geweest.<br />

Ronald: de echte denkers en doeners vinden<br />

communicatie over spiritualiteit moeilijk. Een<br />

GeertJan: Spiritualiteit is Sexy, juist door “New Age”.<br />

Ongrijpbaar, aantrekkelijk. openheid. Prettig om mee te<br />

werken. Het is juist wel makkelijk, dat het niet is<br />

afgebakend. Spiritualiteit is de Heilige Geest variant van<br />

God.<br />

Geert Jan: Mooie is de test, aantrekkingskracht. Alleen al<br />

de mogelijkheid van die verschillende talen. Niet 1<br />

stramien. De mensen voelen zich gediscrimineerd. Zit het<br />

wel goed met mij? Typologie met verschillende talen<br />

spreekt aan.<br />

Geert Jan: Reactie bij EO’ers. Ziet er goed uit! Mooi dat we<br />

dat doen, weer een ander smaakje. Bij buitenstaanders:<br />

niet onaangenaam om er te zijn, nieuwsgierigheid.<br />

Persoonlijkheidstestje is altijd goed.<br />

Alisa: De inhoud is wel geslaagd. Een schat aan verhalen<br />

staat online.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

63


moeilijke term. Te vaag.<br />

Wille<strong>mijn</strong>: De zinzoekers komen niet, omdat ze niet<br />

weten van deze cursus. Ik heb er wel over nagedacht<br />

over de tekst: hoe op de kabelkrant?<br />

- christelijke spiritualiteit, en alleen al het woord<br />

christelijk weert af! Waarom dan toch het woord<br />

Christelijk gebruiken? We gebruikten het woord om<br />

ons te kunnen onderscheiden. Het heeft zijn eigen<br />

kleur en gezicht. Wwat voor woord moet je dan<br />

nemen? Wat is het alternatief? Middeleeuwse<br />

spiritualiteit, van de monniken of<br />

kloosterspiritualiteit. Woestijnvader spiritualiteit?<br />

Menno: er is een risico dat de cursus eenzijdig<br />

gegeven wordt vanwege je eigen spirituele taal. Voor<br />

mij geldt dat ook en dan in de presentatie: ik was ook<br />

geneigd te snel het plaatje vanuit mezelf te schetsen.<br />

De 9 talen met <strong>mijn</strong> bril enthousiasme, te snel op te<br />

leggen.<br />

Bijvoorbeeld: De mensen die zich herkennen in de<br />

taal van Franciscus van Assisi, die mensen zijn heel<br />

spiritueel, maar die herken ik niet. Groen Links’ers<br />

zijn waarschijnlijk heel spiritueel, maar ik herken het<br />

niet. Dat heb ik echt moeten leren. Hoe uitleggen op<br />

een neutrale manier. Dat is de clou. Dat doe ik door<br />

te beginnen met de test. Als die mensen in de test<br />

zitten, willen ze verder. Dan worden ze nieuwsgierig,<br />

dat is de veronderstelling. Zo is de cursus opgezet, je<br />

praat al snel over de ontdekking die ze doen. Deze<br />

bevinding is door ons ook getest in een aantal<br />

gemeentes, ik zie het werken.<br />

Menno: weerstand op spiritualiteit zit bij<br />

intellectuelen is de weerstand op verstand, in het<br />

denken. Bij de rest is er weinig weerstand, dat is ook<br />

een probleem. Men stuitert overal rond. Dat is<br />

gevaarlijk. 1 iemand uit de cursus heeft zich ingelaten<br />

met een ritueel (sjamaan) en daarbij iets zwarts in de<br />

ziel gekregen. Dat is een typisch gevolg van<br />

onvoorzichtig geestelijk shoppen. Hij is aan het<br />

zoeken, hoe daarvan af te komen. Dat is ook zijn<br />

vraag aan ons, maar we wachten nog even. Hij zit nu<br />

nog teveel in de consumptiemodus, als jullie dat even<br />

doen is het opgelost en kan ik verder.<br />

Anri: De boekhandel, op de naam Jouw spiritualiteit.<br />

“Kan het niet anders?” (negatief)<br />

Menno: Mijn hoop is dat kerken de cursus Jouw<br />

spiritualiteit gaan ontdekken. Er zitten voor alle talen<br />

handigheidjes en vormen in die het gesprek kunnen<br />

openen. Jouw spiritualiteit gaat over de herontdekking en<br />

vertaling naar de 9 verschillende taal waarin mensen<br />

spiritualiteit beleven. Dat is de sleutel. Op het moment dat<br />

je het hen helpt ontdekken, dan zien ze dat het relevant is,<br />

vervolgens laat je ze meelopen met hun gids en dan hun<br />

taal in de praktijk brengen. Die trits is overal in JS terug te<br />

vinden. Dan merk je dat ze wel degelijk iets beleven,<br />

daadwerkelijk geloven en zelfs ook christus ontmoeten.<br />

Dat is de methode van Jouw spiritualiteit.<br />

Menno: De insteek is om het aan te bieden als<br />

gereedschap aan christenen om mee naar buiten te treden,<br />

maar je merkte al heel snel dat waar christenen die test<br />

zelf gingen doen ze nieuwe dingen gingen ontdekken. Dat<br />

is prachtig natuurlijk. Ik ken verschillende mensen die zich<br />

gingen afvragen: “Zit ik wel in de goede kerk?” Kerken<br />

hebben ook taalprofielen namelijk! Bijvoorbeeld de GKV.<br />

Ze begrijpen hoe het geloof in elkaar zit, maar voor een<br />

enthousiasteling is het geen goede plek, die taal zit niet in<br />

hun DNA. Ik vraag me dan af, moet je eindeloos proberen<br />

om jouw kerk te veranderen of moet je ‘m zegenen en<br />

weggaan naar een kerk die <strong>mijn</strong> spiritualiteit kan bedienen.<br />

Ik vind dat een heel positief resultaat. Niet aanschoppen<br />

tegen een kerk met een andere taal, maar herkennen wat<br />

goed is en zelf durven stappen nemen om een plek te<br />

zoeken die aansluit bij jouw taal.<br />

Kerken moeten ook niet veranderen. De verschillende<br />

kerken blijven nodig voor al die verschillende mensen.<br />

Anri: Opwekking 2011, heeft Ronald de talen behandeld.<br />

Daar zat een jonge vrouw te huilen van herkenning.<br />

Ruimte, he he, dit/ik mag er zijn. Kwam uit<br />

evangelie/pinksterkring. Manier hoe zij God ervoer stond<br />

haaks op het gevoelsklimaat in haar pinksterkring ervoer.<br />

Ik zat naast haar, zat met stijgende verbazing te kijken, wat<br />

er zou gebeuren. Ronald noemde kenmerken op van taal<br />

van het verstand. Zij vertelde. Ik kreeg commentaar dat ik<br />

dingen wilde proberen te begrijpen, werd ze controlerend<br />

ervaren. Gewoon omdat ze wilde weten hoe de dingen<br />

zijn. De cursus niet missionair gebruiken, dan zou het<br />

mensen ruimte geven hoe ze God ervaren.<br />

Menno: Belangrijk zijn de verschillende kleuren (de 9<br />

talen). Per persoon en taal weer verschillend hoe mensen<br />

dit proces ingaan. “Hoe komt het” is niet een vraag, die<br />

enthousiastelingen stellen. Maar, meer een denker vraag.<br />

De enthousiasteling stelt wat kan ik er halen? En gaat op<br />

ontdekkingsreis.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

64


Ronald: Jouw spiritualiteit wordt onderdeel van het<br />

nieuwe Geloof Portal; (van TV programma’s). Daarin zijn de<br />

termen gebruikt: inspireren, vieren en doen. Duidelijkheid,<br />

hippe vlotte termen, maar ook diversiteit. Nieuwe<br />

woorden zoeken, waar de oude woorden beladen zijn<br />

geraakt.<br />

Geert Jan Blanken: Onderscheiden. Afbakening. Een<br />

demarcatielijn. Kern is opengooien i.p.v. dichtgooien. Niet<br />

bang zijn voor vage gebieden.<br />

Ronald: Alan Hirsch zegt; “Christendom is op avontuur<br />

gaan”. We willen te veilig, we durven het avontuur, iets<br />

nieuws, niet meer aan. Als we het niet herkennen, iets wat<br />

wel uit een christelijke Bron komt.<br />

Samenvatting:<br />

Als negatief wordt benoemd de spagaat in de doelgroepen. Aan de ene kant is de term Christelijk al een probleem<br />

en zijn de zinzoekers qua pr niet benaderd. Ook in de vormgeving en in het concept talen is niet op de doelgroep<br />

zinzoekers gericht. Daarbij wordt nog opgemerkt, dat weerstand op spiritualiteit veelal bij de rationeel ingestelde<br />

mensen zit. Dat anderen juist weer te naief ermee bezig zijn. Ook het concept van de talen is lastig, omdat<br />

cursusleiders en cursisten vanuit een bepaalde primaire taal reageren en werken met spiritualiteit.<br />

Als positief wordt gezegd dat het sexy, avontuurlijk, aantrekkelijk en open is. De test is herkenbaar, de talen<br />

spreken aan, het ziet er mooi uit en er staat een schat van verhalen online. De methode om in 3 stappen mensen te<br />

helpen hun eigen spiritualiteit te laten ontdekken is mooi. Het is een gereedschap voor christenen onderling om<br />

verschillen te ontdekken en beter te leren begrijpen. Persoonlijk, maar ook als kerken. Spiritualiteit kan helpen bij<br />

het opnieuw positioneren van het geloof, daarbij is de christelijke spiritualiteit toch helder afgebakend van andere<br />

vormen.<br />

Ad 2) De Cursus & cursisten<br />

Door de cursus is een duidelijk beeld te krijgen wat wel werkt en wat niet werkt in de communicatie van Jouw<br />

spiritualiteit en breder de christelijke spiritualiteit. Dit is vooral te herleiden tot de uitgebreide tijd (7 avonden) en de<br />

persoonlijke begeleiding die de cursusleiders daarin gaven aan de cursisten.<br />

Naast de twee pilot-cursussen, is er ook informatie op bij drie andere cursussen. Een in de Vineyardgemeente in<br />

Amersfoort, ook de studenten van de CHE organiseren in hun woonplaats in de lokale PKN-Wageningen een cursus<br />

en in een evangelische kerk in Eindhoven is een cursus christelijke spiritualiteit, waar Jouw spiritualiteit als<br />

onderdeel wordt gebruikt. Eerst een overzicht van de cursussen.<br />

Schematisch overzicht cursussen en relevante informatie<br />

Cursusplaats &kerk Soort<br />

Cursus<br />

Amsterdam<br />

Missionaire gemeente<br />

Hoop van Noord, (CGK)<br />

Amstelveen,<br />

Missionaire kerk.<br />

Stadshartkerk, (GKV)<br />

Amersfoort<br />

Vineyard gemeente<br />

Pilot<br />

Najaar 2010<br />

Pilot<br />

Najaar 2010<br />

Cursus JS<br />

Winter<br />

Cursusleider Taal<br />

Cursusleider<br />

Linda v.d.<br />

Kamp<br />

Theodoor<br />

Meedendorp<br />

Hans en<br />

Leontien Alblas<br />

Denken<br />

Zorgen<br />

Doelgroep:<br />

zoekers<br />

Doelgroep:<br />

christenen<br />

Bekeerl<br />

ingen?<br />

Positief<br />

over JS?<br />

5 (+1) 5 Nee nee<br />

Zintuigen<br />

Zorgen<br />

denken<br />

1 ? Nee Nee<br />

onbekend 6 0 Ja Ja<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

65


Woudenberg<br />

PKN gemeente<br />

Veldhoven<br />

Evangelische gemeente<br />

‘de Lichtstad’ Eindhoven<br />

‘ 11-‘12 (via A van Toor)<br />

Cursus JS<br />

’10-‘11<br />

Cursus chr.<br />

spiritualiteit<br />

Sept 2011<br />

Wille<strong>mijn</strong><br />

Doornenbal<br />

Johan en Ans<br />

Bachus<br />

Idealen<br />

DENKEN<br />

Enthousiasme<br />

Zorgen<br />

eenvoud<br />

0 4 Nvt Ja<br />

3 1 ja Nvt<br />

Quotes van Menno Helmus over de cursus Jouw spiritualiteit: “Het is 1 groot vangnet. Zo is de cursus opgezet.<br />

Voortdurend verkennen, in de talen. “ O, heeft het christendom <strong>hier</strong> ook wat voor te bieden”.<br />

“Dat merk je in de oefeningen, die worden in de verschillende talen aangeboden. Per avond zullen verschillende<br />

groepen aangesproken worden. 2 soms 3 talen worden per avond behandeld.”<br />

“De cursus legt de taal uit, hoe dat werkt en hoe dat werkte in het leven van de bekende persoon. Als je de taal<br />

spreekt van Moeder Theresa. De taal van de Zorg. Dan merk je: “Dit gaat over mij, dit herken ik! Tsjonge ja. Dit zou<br />

<strong>mijn</strong> heldin zijn!”<br />

“We zochten er ook naar om een oefening toe te voegen in die taal. Een oefening, die die spirituele taal koppelt aan<br />

Jezus. Elke avond 1. Natuurlijk, niet te direct. Dat lukte bij de een beter dan bij de ander. Soms zat de koppeling meer<br />

in de oefening, soms in het voorbeeld.”<br />

Communicatie die werkte?<br />

Open en onderzoekende mensen spreekt het aan (LvdK)<br />

De opdrachten waren heel leuk, ook de extra opdrachten uit het cursusboek. Toen kwamen er persoonlijke dingen<br />

naar boven (LvdK)<br />

Combi van alle aspecten: groep, gespreksleiding, uitwisseling ervaring en dan ook de cursusinhoud als onderdeel<br />

van. (TM.)<br />

Praten over verschillende dingen, ervaringen uitwisselen: mensen helpen ervaringen die ze al hadden te koppelen<br />

aan God en geloof. (TM.)<br />

JS: Bruikbaar om 1 les van de cursus in te vullen. (JB)<br />

In je woorden geen jargon gebruiken, maar gewone woorden, moderne vertaling,<br />

Kleine dingen. De Heer ipv de HEERE. Eenvoudig op z’n Brabants. Tactisch zijn. (JB)<br />

Persoonlijk contact. (Jb)<br />

Symbolen, gastvrijheid, koffie, klein houtsnijwerkje: 3 kruizen. Muziek meegeven (JB)<br />

De spirituele talen sloten goed aan. Voor iedereen herkenning (H&LA)<br />

Het heeft mij geholpen beter de taal te begrijpen van niet-christenen/zoekers. Beter zicht gegeven op hun mogelijk<br />

denk en leefwereld.<br />

Meer begrip voor hen die nooit zijn opgevoed met iets over God/Jezus. (H&LA)<br />

Deelnemers die het nieuwe dingen heeft geleerd/gebracht over het christelijk geloof/leven met God. Deelnemers die<br />

tegen dingen aanlopen van zichzelf en daar meer zicht op hebben gekregen. (H&LA)<br />

Positief: herkenning op eigen spirituele taal. Iemand merkte dat hij rustig thuiskwam. Het is relaxed om een<br />

avondje te doen, vertelde hij aan het eind. Dat kwam na de lectio divina en de stilteoefening, het groeide, kwam<br />

gaandeweg. (WD)<br />

Bijzonder, aan het eind kwamen de mensen met bloemen, plaatjes uitgeknipt, er zijn echt tranen gevallen. Het gaf<br />

mensen een gevoel van thuiskomen, een soort antwoord op een hunkering naar verdieping, waar de cursus ruimte<br />

aan geeft. (WD)<br />

Samenvatting:<br />

Aansprekend voor zoekende mensen, vooral de opdrachten werkten goed. Het groepsproces is belangrijk, het<br />

persoonlijke contact en het uitwisselen van ervaringen. Ook was het leerzaam, omdat het begrip gaf twee-kanten<br />

op. De talen gaven veel herkenning. De cursus werd verschillend ervaren met termen als confronterend,<br />

verdiepend en rustgevend.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

66


Communicatie die niet werkte<br />

Moeite met definitie en moeite dat het te snel al ingevuld werd. Hadden wat meer zelf willen zoeken. (LvdK)<br />

De sfeer op de DVD, was snel betweterig. Wij weten het, wij zeggen het. Beetje zwartwit.<br />

Te makkelijke oplossing aangeboden om de christelijke weg te volgen. (LvdK)<br />

SZ haakt af, omdat teveel christenen in de groep zitten. (T.m.)<br />

De fragmenten op de DVD zijn te ingekaderd, chr. spiritualiteit, daarmee zet je de toon. De toonzetting was te<br />

christelijk (T.M)<br />

Het doen van oefeningen werkte niet (TM.)<br />

De filmpjes waren te schools, ik zit <strong>hier</strong> met volwassen mensen (Tm.)<br />

JS toch nog teveel een middel om zinzoekers te bereiken, i.p.v. dat de inhoud op zichzelf staat en voor zichzelf<br />

spreekt. Het is nu een tool. Dat doet geen recht aan spiritualiteit zelf! Je maakt niet waar wat je eigenlijk zegt,<br />

spiritualiteit is heel breed. (TM.)<br />

De term trekt geen mensen aan. De titel ga ik veranderen (J&AB)<br />

J. Bachus heeft het boek gekocht en in september 2011 een cursus gestart, zonder dat hij wist van een cursus!<br />

Voor niet christenen was het wel eens lastig de taal te begrijpen (H&LA)<br />

Het triggerde diepe dingen uit iemands leven. Een vrouw ging uitweiden over persoonlijke problemen. Ze was heel<br />

uitgebreid. Echt de hand van God zien. Ik vroeg me echt af, hoort dit bij spiritualiteit. Moeite met gespreksleiding,<br />

begeleiding groepsdynamiek. (Wd)<br />

De filmpjes. Menno wekt snel irritatie bij mensen, dat heeft te maken met dat hij iets meer sturend kan zijn in zijn<br />

verwoording, daardoor wordt hij als ‘minder open’ ervaren en meer afstand. We hebben o.a. daarom Petra<br />

gevraagd als tweede presentator, zij kan meer naast mensen staan. Zo wilden we, vanuit de zoektocht<br />

communiceren.(RvdO)<br />

Ik denk dat we deze doelgroep niet genoeg in het oog hadden, we hebben te weinig gezocht naar aansluiting bij<br />

de achterban. Het is wel in de visie gezet, maar er is te weinig tijd genomen om dat echt te doen. Het was een klus<br />

om het bij de pilotgemeentes door hun filters te krijgen. Ik kreeg vaak het gevoel, ze hebben het nog niet te<br />

pakken. Zijn ze zelf al voldoende aangehaakt bij de breedte van de spiritualiteit? Volgens mij zag je, dat ze de<br />

cursus teveel vanuit de eigen Spirituele taal oppakken. We kregen veel feedback vanuit de taal van het denken. Is<br />

heel nuttig, om het theologisch en taal technisch correct te krijgen. Maar <strong>mijn</strong> vraag is, dan wat voor soort<br />

gesprekken ontstaan er op die cursus-avonden? (MH)<br />

“Hoe leert een cursusleider alert zijn op zijn eigen taalfilter en/of kerkfilter?” En, ik loop het risico zelf ook om<br />

vanuit <strong>mijn</strong> eigen taal te gaan praten. Dat zijn we als team heel bewust van geweest. Ik ben ervoor dat mensen in<br />

de cursus de DVD gebruiken. Dan blijft het neutraler en is er minder gevaar voor het leiden van de avonden vanuit<br />

de eigen dominante taal. (MH)<br />

Samenvatting: De snelle definiëring en invulling van spiritualiteit werd niet gewaardeerd. In het geheel is de cursus<br />

teveel vanuit christelijke taal geschreven en teveel middellijk ingezet, wat geen recht doet aan spiritualiteit. Men<br />

vond het betwetering, te makkelijke oplossingen en teveel ingevuld. Er was ook moeite met het groepsproces. De<br />

onderwerpen triggerde persoonlijke reacties en ook de groepssamenstelling lijkt van belang. In de groep is er ook<br />

de clash tussen de twee doelgroepen. Ook bleek een cursusleider niet op de hoogte van het bestaan van het<br />

cursusmateriaal.<br />

Bestaande beelden?<br />

Achterdocht naar de EO. Dat was bij de niet-christenen het meest. (LvdK)<br />

Ander beeld: komt door woord spiritualiteit: geestelijk en zweverig= niet direct negatief, maar het is niet wat voor<br />

mij. Na in aanraking te zijn geweest, werden ze enthousiast. (TM.)<br />

Er waren niet veel mensen op de cursus, waarom niet? Er zit een luchtje aan het woord, dacht eerst wat moet ie er<br />

nou mee. Ik heb de cursus bedacht, maar ook samengesteld aan de hand van de mensen die er waren. (J&AB)<br />

De cursus heb ik in de PKN (een gereformeerde kerk) gegeven, het beeld van spiritualiteit was daar: Vaag, negatief<br />

iets paranormaals met tarotkaarten etc. Als ik dan in gesprek ging en uitlegde dat het over geestelijk leven ging,<br />

dan werkte dat! (WD)<br />

Samenvatting: spreekt voor zich.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

67


Opvallende observaties<br />

In de reacties zat niet verschil tussen christenen en zin-zoekers. Wel in persoonlijk karakter en taal (LvdK)<br />

Vooral kringleiders met een meer evangelisch/pinkster achtergrond hadden veel vragen erover. Niet zozeer op<br />

spiritualiteit, maar dat er veel ruimte zou zijn voor eigen ervaringen en eigen zoektocht. (LvdK)<br />

De cursus is missionair meer geschikt voor hoger opgeleide mensen, in <strong>mijn</strong> buurt zou ik het niet zo snel gebruiken<br />

Belangrijk om spiritualiteit aan te bieden, die je jezelf hebt eigen gemaakt. Bijvoorbeeld lectio divina: Als daarover<br />

gesproken wordt in de cursus merk je, dat het niet geworteld is. Jullie komen niet uit die traditie en weten niet<br />

waar je het over hebt. Je proeft dat in de presentatie en dat breekt op. Daartegenover, de filmpjes op de site zijn<br />

veelal heel goed: bijvoorbeeld Alistar mcGrath, jij weet waar je het over hebt. (oke, even kritisch naar mezelf: sprak<br />

hij <strong>mijn</strong> taal?) Maar wat ik bedoel…hij praat vanuit anglicaanse spiritualiteit, zijn eigen spiritualiteit. Dat klopt met<br />

elkaar. (authenticiteit) Kortom bij JS is het belangrijk dat die mensen die er iets over zeggen, dichtbij de eigen taal<br />

blijven, anders klopt het niet meer. (TM)<br />

Een vraag voor mij is: Waar zit de grens tussen spiritualiteit en psychologie? Zoeken waar hebben we het over. (TM)<br />

De term spiritualiteit, die benaming wordt zoveel wordt gebruikt, mensen zijn er mee platgegooid. En zijn echt<br />

kwijtgeraakt dat spiritualiteit, gewoon geestelijk leven is, bezieling, het naar binnen keren. Mensen zien helemaal<br />

niet meer in, dat het heel alledaags is. De bezieling van je handelen. Bijvoorbeeld praktisch: ik doe de was uit liefde<br />

voor man en kinderen, bereiden van eten. Bezieling. Voorbeelden zijn belangrijk. Daar is die wijzer heel duidelijk in.<br />

Wordt ook koppeling gemaakt op wie ze lijken. Dan land het kwartje. Maar de mening van de grote groep drukt<br />

zwaarder, dan zijn ze positief, maar worden daardoor weer teruggetrokken. Dat kan toch niet. Je moet eigenwijs<br />

zijn, je eigen gevoel volgen, mensen zijn kuddedieren. Zelfs als ze het hebben ervaren!<br />

Hoe dan wel effectief zijn in het overhalen? Dat kan doordat bijvoorbeeld de dominee een prekenserie erover<br />

houdt. Er is echt een paradigma verschuiving nodig. (Wd)<br />

Vrouwen zijn er gevoeliger voor. Lijkt het wel. Waarin zit dat? (WD)<br />

Bij de cursus ook: beginnen bij de vragen, zo dicht mogelijk bij de mensen staan. De talen zijn ook algemeen<br />

geformuleerd. Naast mensen staan, wat heeft deze christelijke spiritualiteit jou te bieden. Dat is altijd de route. Of<br />

dat goed uit de verf is gekomen, dat vind ik wel lastig. (RvdO)<br />

Een voorbeeld is de avond, waar we als oefening het bemoedigen van elkaar hebben. Dan zeggen we, laten we<br />

een oefening doen. Kijk naar de ander, wees stil en stel jezelf 3 vragen: “Wat zie ik aan de ander, wat vind ik mooi<br />

en bemoedigend?”, “Wat zou Jezus zien?” en drie “Jezus, wat ziet u?”. Steeds verder doorkoppelen naar boven.<br />

Wij maakten dat ook wel mee, bij die laatste vraag: “Jezus wat ziet u”, dan kregen ze ook een indruk. Dat is sterk<br />

en zet mensen op het pad naar God toe. Met name als meerdere mensen dezelfde indruk krijgen in 1 groep, dan<br />

kan je er niet onderuit dat er geestelijk gezien iets gebeurt. (MH)<br />

Samenvatting: heel diverse opmerkingen die zich niet zo laten samenvatten.<br />

Ad 3) De radio-uitzendingen<br />

De radio-uitzendingen zijn interessante voor het onderzoek, omdat presentatoren over een langere periode met<br />

heel verschillende Nederlanders in gesprek gaan. Zij hebben <strong>hier</strong>door een brede ervaring opgedaan over de beelden<br />

die er leven onder de verschillende doelgroepen en hoe die mensen reageren de spiritualiteitswijzer. Een<br />

belangrijke vraag waarop de presentatoren antwoord geven is ook:<br />

“Hoe de presentatoren rekening houden in hun communicatie met bestaande beelden. In het schema is dit<br />

achtereenvolgens verwerkt in drie blokjes:<br />

A. Wat zeggen de presentatoren over hun communicatie met gasten:<br />

B. Het concept met de spiritualiteitswijzer, hoe werkt dat in het gesprek? (Christelijke/niet Christelijke gasten?)<br />

C. Bestaande beelden spiritualiteit!<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

68


A Wat zeggen de presentatoren over hun communicatie met gasten:<br />

Zo breed mogelijk, praktisch, hoe leef je je geloof. Als je niet met geloof bezig bent, hoe ben je er dan toch mee<br />

bezig. Verder: Geen “Tale Kanaäns”.<br />

Ik zoek naar sprankje, geloof/spiritualiteit. Vaak zit het er wel. Ik kom erachter door te vragen naar wat ze<br />

meemaken, hoe beleef je dat dan? Waarom dan? Is dat toevallig? Misschien wel niet. Ik probeer ze op een spoor te<br />

zetten dat er meer aan de hand is. Zonder ze iets in de mond te leggen. Daarbij vind ik het heel belangrijk om<br />

mensen op hun gemak te stellen. Dat doe ik heel intuïtief.<br />

Ik probeer met mensen mee te gaan. Vragen stellen, waarom doe je wat je doet? Waar heeft het mee te maken.<br />

Over God te praten vinden ze niet raar, verwachten ze ook van de EO.<br />

Bijvoorbeeld: kerkelijke mensen zijn geneigd om te praten over “het lam van god”. Dan moet je om uitleg vragen.<br />

Soms een goed antwoord op, soms niet. Dat vind ik leuk. Het zijn vaak mensen die wat gereserveerder zijn, dan de<br />

andere kant. Onderzoekende mensen zijn veel opener dan deze kerkelijke mensen. Je kunt minder makkelijk<br />

dichtbij komen. Als presentator mag je alles bespreken, maar je wilt gasten ook echt op hun gemak stellen. Soms<br />

kan het via een omweg wel.<br />

Hoe verwerk je spiritualiteit in het gesprek? Geen idee (PdJ) Vaak in een mooie vraag, waar ervaar je God, waar<br />

ontmoet je God. Door de vragen te stellen, maak je het ook weer christelijk. Is ook <strong>mijn</strong> taak, uit te gaan van waar<br />

wij enthousiast over zijn. Hier en nu ook in het verleden, wat heb je meegekregen. Vaak christelijk opgevoed,<br />

goede of minder goede herinneringen aan. Wat heb je over?, Hoe ben je het zelf gaan invullen? Ook <strong>hier</strong>, de weg is<br />

interessanter. (HvS)<br />

Radio 5 heeft qua inhoud meer te bieden, dan de standaard “lees je Bijbel bid elke dag”. Het is juist: “Ga zelf de<br />

zoektocht aan en ontdek hoe God je kan verrassen!”.<br />

En de vraag: Geloof je of geloof je niet? Moet je toch altijd weten, om iemand te plaatsen…veiligheid vs. ruimte. De<br />

connectie is belangrijk, je moet je bij elkaar op je gemak voelen.<br />

In het begin was ik snel bezig met inkleuren en kaderen, snel tot de kern komen. Nu merk ik dat de weg ernaartoe<br />

interessanter is. He, ik ben van het padje geraakt…en dat mensen zich daarin herkennen. Bijvoorbeeld: het verhaal<br />

van Peter ter Velde. Hierin ben ik veranderd meer ruimte gekregen om met niet christenen te praten.<br />

Welke woorden let je op om (wel/niet) te gebruiken? Daar let ik niet zo op. Ja, op “Tale Kanaäns”, zowel bij<br />

christenen als niet christenen. Als christenen dat gebruiken ga ik het verduidelijken. Als ik een riedeltje hoor, krijg ik<br />

jeuk en dan ga ik mensen confronteren. Wat bedoel je met riedeltje?: waarheid/ cliché. Dan denk ik: Als het waar is<br />

prima, maar waar uit zich dat dan in? Dan wil ik het gecheckt hebben.<br />

welke woorden zeker niet gebruiken? Bij christenen: Vage termen die je associeert met reiki, mindfulness. Termen<br />

waarvan de bron niet christelijk is of waarvan de bron niet helder is. Je kunt geen ruimte laten voor zinnen als:<br />

‘toen ging <strong>mijn</strong> oma geesten oproepen’. Het is wel realiteit, dat heb ik zo ontdekt. Het gebeurt zelfs in de Bijbel. Bij<br />

spirituele zinzoekers: Geloof je in Jezus Christus als verlosser? Dat ga ik uit de weg, probeer in te schatten wat nog<br />

wel kan.<br />

Samenvatting: De interviewers zijn zich bewust van hun gasten en gericht op het contact met hen, het krijgen van<br />

een connectie, zoeken naar contact. Ze proberen ook authentieke verhalen te krijgen. Niet wat iemand is, maar<br />

hoe iemand geworden is zoals hij is is interessant. “de weg”. De presentator zijn zich bewust van allergieën en<br />

proberen intuïtief te werken.<br />

B Het concept met de spiritualiteitswijzer, hoe werkt dat in het gesprek? (christelijke/niet christelijke gasten?)<br />

De uitslag is leuk, klopt vaak en dat is heel bijzonder. Maakt niet uit welke doelgroep. Verrast niet altijd. Soms wel.<br />

Bij de lage scores gaan mensen zich vaak verdedigen, juist die uitdaging die doet wat. (red: alle gasten krijgen een<br />

uitdaging op hun laagste taal) Mensen vergeten dat niet.<br />

Wat doet het? Het maakt ze bewust van zichzelf en van hun omgeving. Dat er meer is tussen hemel en aarde.<br />

Waarde van het innerlijke leven. Bewust van: “Ik ben” en “ik heb een naam”. En dat het ook goed te gebruiken is<br />

in het dagelijks leven. Begrip hoe jezelf in elkaar steekt en ook de waarde van het stilstaan bij je innerlijk. Als je<br />

daarin groeit en zekerder wordt helpt. En maakt het mooier, geeft rust en inspiratie.<br />

Welke doelgroep reageert het best christenen of spirituele zinzoekers? Ik denk de SZ, omdat ze die wereld<br />

gewend zijn. Ze staan er meer open voor.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

69


Ze maken de test voor de uitzending. Daarna spreek ik ze. Confronteer ze met de uitslag. Bewust het hoogste cijfer<br />

eerst, herkenning. Ik vraag dan hoe doe je dat, waar zie je het in?<br />

Bij christenen wordt het dan inhoudelijk (hoe leven zij hun geloof in hun taal?, hoe gevoed door God?).<br />

Niet christenen: betrekken het op hun persoonlijkheid, hoe ze in het leven staan. Omdat ze daarin niet direct God<br />

ervaren. Breder. Dan probeer ik te zoeken, zegt het je ook nog wat over God. Soms gaat er een deur open, soms<br />

niet. Dat is wisselend. Bijvoorbeeld enthousiasme zit niet alleen in geloof, maar ook in je zijn. Daar zit de kans dat<br />

het over God gaat.<br />

De manier is vertrekken vanuit een “Hoge-score-taal” en ze later de “lage-score-taal” laten ontdekken. Het idee is<br />

dat ze zo andere mensen beter leren begrijpen en dat er daarin uitwisseling tot stand komt. Op de lage scorende<br />

taal, krijgen ze een uitdaging: die kunnen ze aangaan of niet. Meestal wel. Dat is altijd spannend. Hoe dat verloopt,<br />

volgen we niet in het programma.<br />

De talen met lage scores zijn soms verwarrend. Mensen gaan denken, waarom is dat dan? Zoeken naar een excuus.<br />

Het is geen waardeoordeel, het is iets wat er van nature niet is. Vaak hebben creatieve mensen geen taal van de<br />

traditie. Beroepsgroepen kan je het vaak wel herkennen. Muzikanten: hoog op zintuigen en laag op traditie.<br />

Dominees; hoog op traditie. Journalisten: hoog op denken en verdieping en laag op enthousiasme. (beschouwend)<br />

Met de uitslagen van de spiritualiteitswijzer heb je heel snel een persoonlijk gesprek. Zonder werkt dat niet. Is snel<br />

een beetje geforceerd, dat zou averechts werken. Het is een mooie methode om met iemand een diep gesprek te<br />

hebben.<br />

De uitslag van de test klopt ook vaak bijzonder goed. De uitdagingen die Ronald verzint zijn heel toepasselijk. Ik<br />

heb nog niemand gehad, die achteraf zegt ik vond het helemaal niets.<br />

Samenvatting: de spiritualiteitswijzer klopt en roept herkenning op. Het is ook een goed middel om een<br />

persoonlijk gesprek te voeren. De hoge en lage scores geven reacties, de laag scorende talen zijn spannend. De<br />

uitdaging om daarmee aan de slag te gaan werkt goed. Er is een patroon per beroepsgroep te herkennen.<br />

christenen reageren met geloofstaal en niet-christenen betrekken het op hun karakter en persoonlijkheid.<br />

C Bestaande beelden spiritualiteit<br />

Het is leuk, terwijl mensen het heel eng vinden. Eng woord. Mensen denken aan geesten, behalve de Heilige Geest.<br />

We zijn er ook te weinig mee bezig, het gaat allemaal via het denken. De denkers hebben het voor het zeggen.<br />

Helemaal buiten het christendom, daardoor negatief. Denkers willen alles kunnen verklaren, God in broekzak en<br />

daardoor niet plaats voor geheimenis voor de almachtige. God komt naar ons toe als vader, dat is weer een hele<br />

andere rol. Vader en God. Best heel moeilijk. Met een vader ga je anders om dan met een God. Vader geen afstand,<br />

daardoor anders zien dan andere geesten.<br />

Mensen denken altijd aan bovennatuurlijke dingen, God is natuurlijk ook bovennatuurlijk, maar dan hoort hij er<br />

even niet bij. Bovennatuurlijk is dan occult, behalve God. Dat klopt ook wel.<br />

Je hoort er niet over in de kerk. Behalve op Pinksteren en natuurlijk in de Alpha cursus, het weekend over de HG. Je<br />

merkt dat mensen die de AC gevolgd hebben er meer voor open staan.<br />

Wat doe je / wat kan niet bij spirituele zinzoekers? De waarheid in pacht hebben. Jezus is de weg is een hele<br />

moeilijke boodschap.<br />

Bij het horen van de naam Jouw spiritualiteit krijg je direct reactie, al doende vinden ze het prima.<br />

Als ik ze de dvd geef vinden ze het zweverig. Begint bij de naam. Reactie op: ‘Jouw’: Het gaat toch niet om mij? Al<br />

voordat ze het al gezien hebben! Christenen zijn vaak huiverig voor verkeerde invloeden, in jezelf graven.<br />

Angsthazen. Ze denken er niet aan dat je krachtiger wordt, dat kan je niet zeggen. God is kracht. Ik zeg dan: God<br />

woont toch ook in jou?<br />

Eerste contact is het moeilijkst. Als ze zich erin verdiepen, dan vinden ze het wel mooi dit gaat ook over God. Ik ken<br />

althans 1 iemand, dat is een pasgelovige. Die zijn nog veel opener dan…erg he.<br />

Wat was je beeld van spiritualiteit vooraan het project: blanco<br />

Mensen spreken het niet aan, vaag. (christenen) Dat hoor ik wel terug, nu bijvoorbeeld op de kring doen we de<br />

cursus en zijn mensen met de hoogste scores aan de gang gegaan. Wel huiverig van tevoren, dan kan ik het<br />

uitleggen en probeer ik de beeldvorming goed te krijgen, omdat het mij ook geholpen heeft. Je kunt veel dingen<br />

zeggen, maar mensen moet het zelf gaan doen en uitzoeken.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

70


Weerstand geweest? Nee, hooguit onbekendheid. Je moet uitleggen.<br />

Samenvatting: De presentatoren zijn enthousiast over spiritualiteit en proberen ook ambassadeurs te zijn in de<br />

eigen omgeving. Onder christenen is er onbekendheid, eng en negatief beeld. Huiver voor verkeerde invloeden. In<br />

de kerk is er niet veel ruimte en aandacht voor het werk van de Heilige Geest. Ook de nadruk op de persoonlijke<br />

zoektocht en op jezelf is men huiverig voor. Door het te ervaren ontdekken mensen hoe mooi en goed en<br />

interessant het is.<br />

Spirituele zinzoekers, zijn allergisch voor het moraliserende van geloof. Waarbij gelovigen de waarheid in pacht<br />

hebben. En de boodschap van Jezus als enige weg is een moeilijke.<br />

3.4.4 Interviews met spirituele zinzoekers<br />

Wat vond de niet-christelijke doelgroep van het project Jouw spiritualiteit? Juist de interviews met deze spirituele<br />

zinzoekers zijn belangrijk, aan de ene kant om te kijken of de boodschap is aangekomen en aan de andere kant of de<br />

beeld wat er van hen is ook overeenkomt met de werkelijkheid.<br />

1. Mw. Smaling (68) uit Eindhoven<br />

In deze cursus werd 1 avond de spiritualiteitswijzer behandeld. Mw. Is meegekomen met haar huishoudelijke hulp.<br />

Ze zit in een moeilijke tijd in haar leven, na een echtscheiding. Ze zocht meer rust in haar leven. Haar hulp heeft veel<br />

meegemaakt en gaat er zo wijs mee om. Ze had en heeft geen duidelijk beeld van spiritualiteit. Ze is wel aan het<br />

zoeken. Ze is met het katholieke geloof opgegroeid, maar vind dat ze nu weer van onderop moet beginnen.<br />

Het concept met de talen vond ze prima en ook herkenbaar. Maar ze is vergeten hoe het bij haar zat. Computers is<br />

moeilijk dus ze heeft verder de website ook niet bekeken.<br />

Als Johan iets aankaartte, dan legde Ans het zo uit, dat ze het begreep. Vooral het praten over wat haar bezighield,<br />

was belangrijk voor haar. Na de cursus leest ze elke dag uit de Bijbel ook al begrijpt ze het niet altijd even goed.<br />

Toch zet ze door. ’s avonds bidt ze tot de Heer. Ze heeft nu meer rust. 1 keer in de maand gaat ze mee naar de kerk,<br />

daar voelt ze zich opgenomen en dat is fijn. Ze kijkt nu milder naar mensen, het zijn ook kinderen van God. Vooral<br />

het praten en soms ook bidden met haar hulp is heel belangrijk.<br />

2. Een man van de Amsterdamse pilot’s mailde: "het is alweer ruim een jaar geleden en het had toen niet veel<br />

indruk gemaakt, ik denk dat ik weinig kan betekenen".<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

71


3. Dennis de Graaff (33) uit Amersfoort<br />

Dennis was voor de cursus tot geloof gekomen, na een zoektocht van 3,5 jaar. Hij ziet zichzelf als een spirituele<br />

zoeker, van jongs af aan een besef dat er een God moest zijn. Hij heeft Jezus nu gevonden. De cursus was voor hem<br />

een kennismaking met christelijke spiritualiteit. Het communiceren concreter maken. Hieraan voldeed de cursus. In<br />

het delen van ervaringen, waar veel ruimte aan werd gegeven, was het verschil tussen mensen met kennis van<br />

spiritualiteit en zonder goed te merken. Deze mensen schieten meteen in religieuze taal en gaan praten over de<br />

kerk. Terwijl spiritualiteit iets van de persoon is, van de ziel.<br />

Zijn bekende christelijke persoon zei hem niet zoveel. Vooral het onderdeel, waarin je elkaar beelden gaf heeft hem<br />

geraakt. (red: een oefening). Wat hem opvalt, is dat mensen sterk reageren positief of negatief, maar er is altijd een<br />

uitgesproken reactie. Bij iedereen! De cursus heeft z’n doel gediend, vooral door het contact met andere mensen<br />

geleerd wat de christelijke spiritualiteit concreet inhoud en heeft het ook persoonlijk gemaakt. De zoektocht had<br />

eerder iets van een streven, welk level zit ik nu? Nu ziet hij dat het in de overgave zit. Je hart openstellen en de<br />

leiding van de Heilige Geest. Als spirituele zoeker valt hem op dat gelovigen als ze over spiritualiteit spreken,<br />

woorden uit de Bijbel gebruiken. Terwijl hij vindt dat Jezus juist met onze persoonlijkheid in contact wil komen. Een<br />

relatie is tenslotte persoonlijk! Hij mist de spiritualiteit in de kerken en vind dit ook vreemd.<br />

4. Joyce Kuijer (46), uit Haarlem<br />

Bijzonder, dat was de cursus voor Joyce. De aanleiding was dubbel, het onderwerp intrigeerde haar en ze kende en<br />

vertrouwde Theodoor. Ze is opgevoed in een katholiek gezin, en heeft sinds kort weer affiniteit met geloven en was<br />

benieuwd hoe er vanuit geloof naar spiritualiteit werd gekeken. Haar beeld van spiritualiteit was wat zweverig en<br />

individueel. Het waren algemene termen, waar ze zich niet in had verdiept. Ze voelt zich niet een spirituele zoeker,<br />

maar meer iemand die meegenomen moet worden door anderen. Ze vind filosofie erg interessant. De cursus was<br />

voor haar bijzonder door de test, de groep en de groepsgesprekken en de leiding van Theodoor. Het is erg<br />

emotioneel en confronterend voor haar om te ontdekken, dat ze geloven heeft verwaarloost. De cursus bracht tijd<br />

en ruimte voor bezinning en een andere manier van leven. Ze is verdrietig, dat ze zolang doorgeleefd heeft. Nu is ze<br />

er actief mee bezig, op weg. Het is ook zelfontplooiing voor haar, maar ze vind dat ze nog veel te leren heeft. Ze<br />

heeft een achterstand en heeft anderen, vrienden, gemeente en bijvoorbeeld Theodoor<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

72


(vertrouwenspersoon/kringleider) nodig om zich aan op te trekken. Over het cursusmateriaal zegt ze een paar<br />

dingen: De video was moeilijk te volgen, veel onbekende termen. Het was hard werken. Het boek heeft ze niet<br />

gelezen, wel wat kopieën die Theodoor als voorbereiding had gegeven, waarvan die kopieën zijn weet ze niet. Ze<br />

herinnert zich niet wat haar talen zijn en wie haar voorbeeld was. Van de video herinnert ze zich vooral dat ze het<br />

zwart-wit niet snapte, het mysterieuze donkere decor met 1 spotlicht. Dat klopte niet.<br />

Ze was de enige “niet-christen” in de groep, en heeft erg het gevoel dat ze achterloopt. “Ik kom van onder de 0lijn”.<br />

Ze geeft de cursus een dikke 8, want het was heel bijzonder voor haar en heeft haar verder geholpen in haar<br />

zoektocht. Spiritualiteit is voor mij een reis naar bewustwording en door die bewustwording durven voelen en dat<br />

tot je laten komen, dat het er mag zijn. Het kan anders dan je laten leven, door de hectiek van de maatschappij, dat<br />

is spiritualiteit.<br />

3.4.5. Resultaten Jouw spiritualiteit<br />

De resultaten zoals de geïnterviewden die formuleerden over het project zijn divers. Ze zijn <strong>hier</strong>onder geclusterd<br />

weergegeven in 2 kopjes: 1) Positieve resultaten en 2) niet succesvolle resultaten.<br />

1) Positieve resultaten Jouw spiritualiteit:<br />

1. Inhoudelijk wel. Het is een niche: iets kleins aanbieden, groot is mooi, maar klein is waardevol. (GJB)<br />

kwantitatief, niet zoveel over te zeggen, en het was niet zo duidelijk doelstelling.<br />

2. Wel geslaagd, het vindt aansluiting bij mensen die zich erin verdiepen. (RvdO)<br />

3. In klein verband is het positief opgepakt en in alternatieve christelijke hoek wordt het wel opgepakt. Allemaal<br />

wel positief, maar niet veel actie. (RvdO)<br />

4. De wijzer vind ik iets wat goed aansluit. Bij de meeste mensen dan, een aantal mensen niet. (RvdO)<br />

5. Een heel mooi product internetsite, boek, cursus. Door de test heen. Blijkt bruikbaar te zijn. Nu naar buiten<br />

brengen. Dat is spannend, met name omdat het bij de EO ligt. Uitgever Insite Out Publishers is klein. Hoe<br />

verder brengen en volwassen maken? Zelfs al zou dat niet gebeuren, wij (red: in onze kerk) blijven het<br />

gebruiken. (MH)<br />

6. Onbedoeld effect bij christenen. die zich gingen afvragen: “Zit ik wel in de goede kerk?” Kerken hebben ook<br />

taalprofielen namelijk! Niet aanschoppen tegen een kerk met een andere taal, maar herkennen wat goed is<br />

en zelf durven stappen nemen om een plek te zoeken die aansluit bij jouw taal. (MH)<br />

7. Bijzonder project vooral voor bekend zijn met Chr. Traditie om werelden te openen. (TM)<br />

8. Maar als je het anders bekijkt, dan is het project er gekomen, dat was Menno’s insteek. De inhoud is wel<br />

geslaagd. Een schat aan verhalen staat online. (AvV)<br />

9. Ik zie dat de doorgaande productontwikkeling, vooral gericht is op christelijke groepen. Meer gemaakt voor<br />

die groep. Elkaar beter leren begrijpen, daarvoor is het gelukt. O, jij praat over dit perspectief. Tof om met<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

73


geloof bezig te zijn. (AvV)<br />

10. Draagt het bij aan de Missie van de EO. Missionair, wat is dat voor jou? Toerusten van christenen om de<br />

wereld in te gaan en verder te kijken. Misschien is dit er een tool in. Wij kunnen heel veel doen en<br />

verkondigen. Uiteindelijk ben je nog wel effectiever om christenen toe te rusten. (HvS)<br />

2) Wat was niet succesvol?<br />

1. Verbetering is mogelijk in de marketing->golf van publiciteit. (RvdO)<br />

2. Procedureel. Gevoel van teleurstelling. Het had beter gekund. Ownership mist, kerken betrokken maken!<br />

Dat had ik gewild en ik vind het een gemiste kans. Eigenlijk kan je daardoor niet goed aangeven dat Jouw<br />

spiritualiteit een mogelijk is om niet-kerkelijken te betrekken bij het geloof. Ik denk van wel.<br />

3. Mijn conclusie is, gemiste kans om al was er maar 1 (kerkelijke) denominatie betrokken. Ik geloof er zodanig<br />

in, dat als de EO de stekker eruit trekt, dan neem ik het over! Om aan te geven, hoe belangrijk ik het vind.<br />

Anri van Toor<br />

4. Het is niet veel gerecenseerd. (RvdO)<br />

5. De cursus is te lastig en te moeilijk gebleken. 6/7 sessies. Dat slaat niet zo aan, vraagt een commitment. Een<br />

workshop (van 1 avond/sessie) vinden mensen prettig en behapbaar. (RvdO)<br />

6. Alpha is een merk. Maar Jouw spiritualiteit is nog te onduidelijk. (RvdO)<br />

7. Het hele promotieverhaal: Jouw spiritualiteit is niet voldoende toegelicht. Het lokt de grote groep niet uit,<br />

zeker niet bij mensen die leiding hebben in de kerk. Men moet er teveel voor induiken. (RvdO)<br />

8. Voor Jouw spiritualiteit is het belangrijk dat kerken het gaan oppakken. Hoe meer het besef groeit dat<br />

spiritualiteit een missionaire kans is, hoe meer het project een kans maakt. (RvdO)<br />

9. De 2 belangrijkste doelgroepen haken af bij het woord. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Paulo Coelho, die is<br />

geloof ik katholiek. Hij gebruikt het woord bewust niet. (WD)<br />

10. We hebben ook niet alles gedaan wat mogelijk was om Jouw spiritualiteit op de kaart zetten in die<br />

tijdschriften, happinez. Daarvoor waren er te kleine budgetten. (WD)<br />

11. De EO heeft niet gebruik gemaakt van onze uren. (WD)<br />

12. Het is niet geslaagd, er is geen poging gedaan om de doelgroep te lokaliseren en te bereiken voor zover ik<br />

weet. (AvV)<br />

13. Wat volgens mij gemiste kansen zijn:<br />

het “filter” van de talen,<br />

de kleur Zwart in de vormgeving. (hard)<br />

Communicatief gezien niet gericht op de zinzoeker, niet aangesloten bij de maand van de spiritualiteit.<br />

Niet gekozen voor adverteren op spirituele websites.<br />

14. Kraampje: je begeeft je op een markt, daar moet je gaan staan. Doordat je daar gaat staan, ga je je verhaal<br />

aanpassen in de manier waarop je het aanbied. Dit is niet gemaakt voor die markt (red: spirituele<br />

zinzoekers). Je moet een volwaardige concurrent zijn voor de Yoga. Daarvoor heeft het niet de juiste look &<br />

feel, de juiste woorden. Het prikkelt te weinig en verleidt niet. (AvV)<br />

15. Het verder komen is niet echt gebeurd, doel is niet gehaald of half. (Red. cursusleider, over het resultaat in<br />

de groep) In gesprek met Ronald heb ik gezegd, dat de cursus misschien teveel is geschreven in een<br />

bepaalde taal. De taal van het enthousiasme, dat zou mensen met andere talen kunnen afstoten. (LvdK)<br />

16. Ik denk dat we deze doelgroep niet genoeg in het oog hadden, we hebben te weinig gezocht naar<br />

aansluiting bij de achterban. Het is wel in de visie gezet, maar er is te weinig tijd genomen om dat echt te<br />

doen (MH)<br />

17. Vanuit de EO hadden we meer willen richten op de spirituele zoekers, maar we hadden de keus gemaakt om<br />

met eigen middelen, de website te maken. Het geld zat in het project zelf. Pr lukte niet meer. (MH)<br />

Met deze 10 succesvolle en 17 niet succesvolle punten is het stuk kwalitatief onderzoek afgesloten. Als derde en<br />

laatste onderdeel van het onderzoek komt in de volgende paragraaf de deskresearch aan bod.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

74


3.5 Deskresearch<br />

De deskresearch is onderverdeeld in drie subparagrafen. Eerst zijn de publieksreacties die de EO heeft ontvangen<br />

verwerkt. In de tweede subparagraaf is een overzicht opgenomen van wat er in de media is geschreven over het<br />

project Jouw spiritualiteit. In de derde en laatste subparagraaf is een overzicht gegeven van reacties op het<br />

internet.<br />

De drie subparagrafen geven gezamenlijk een beeld, over de reacties op de lancering van een project over<br />

spiritualiteit in orthodox christelijke kring. Hier wordt besproken wat er wel is geschreven, voor het stellen van<br />

conclusies is het ook belangrijk om met de omissie te rekenen.<br />

3.5.1 Publieksreacties<br />

De EO heeft een afdeling Klanten Contact Centrum (KCC). Hier komen centraal de publieksreacties binnen. Naast<br />

deze centrale afdeling is er per redactie is er ook een direct e-mailadres en aanspreekpunt, waar ook reacties<br />

binnenkomen. Voor Jouw spiritualiteit is dat Ruth Zwart. Van KCC kwam inzicht in de reacties die zijn<br />

binnengekomen. 26 in totaal met het trefwoord Jouw spiritualiteit. Inhoudelijk is het interessant om te kijken welke<br />

doelgroepen reageren en wat de inhoud van die reacties is omdat ze de frames verwoorden.<br />

Positief:<br />

Met interesse las ik het artikel over de spiritualiteitwijzer in de Visie. Graag zou ik als de site actief is een link<br />

plaatsten vanaf <strong>mijn</strong> site, hebben jullie ook een logo om er bij te plaatsten? Voor <strong>mijn</strong> werk als (…) vanuit de<br />

christo-centrische spiritualiteit heeft een dergelijke test zowel meerwaarde als <strong>mijn</strong> interesse.<br />

De spiritualiteitswijzer laat mooi zien dat mensen verschillend zijn en hun geloof dus ook verschillend beleven.<br />

Daarom lijkt het mij een prachtig hulpmiddel om in het seminar te gebruiken.<br />

Deze positieve reacties komen uitsluitend van de Christelijke doelgroep, die geïnteresseerd is in spiritualiteit en er<br />

actief gebruik van maakt als missionair (1) of als instrument in de kerk of kerkelijke groep (2)<br />

Negatief:<br />

Mijn spiritualiteit.nl het is niet zo onschuldig als het eruit ziet. Vooral contemplatief gebed komt uit de hoek van<br />

Rick Warren/ Richard Foster. Foster waarschuwt ertegen, om dit niet zomaar te beoefenen. Men treedt in een<br />

ander bewustzijn. Henri Nouwen had ontmoetingen met o.a. dalai lama. Er ligt een “New age” denken aan ten<br />

grondslag. Dezelfde technieken worden bij zenboeddhisme gebruikt. Stop <strong>hier</strong>mee EO. De enige weg tot God is<br />

onze Here Jezus Christus.<br />

Ik heb de nieuwe visie gehad en ging naar aanleiding van een artikel op zoek naar de website jouwspiritualiteit.<br />

In de wirwar van alle occulte troep die je krijgt als je dit aan een zoekmachine vraagt, is jullie website niet te<br />

vinden. Had het geen beter idee geweest <strong>hier</strong> een andere naam voor te verzinnen, aangezien je ook op websites<br />

kan klikken die echt heel fout zijn !<br />

Mevrouw ziet steeds vaker het woord: spiritualiteit. En moet dan denken aan het "occulte" Vind dat de EO moet<br />

opletten dat ze niet veranderen.<br />

In veel programma's, die gericht zijn op de moderne, ongelovige mensen, ontbreekt het radicale getuigenis en<br />

komt de wereld volop aan het woord. Welk effect heeft dat? Het gaat niet om "jouw/<strong>mijn</strong> spiritualiteit" maar om<br />

de werking van de Heilige Geest.<br />

Deze negatieve reacties komen opnieuw uitsluitend van 1 doelgroep: “Christenen die negatief ten opzichte van<br />

spiritualiteit staat.” De reacties geven een beeld van het frame, van waaruit mensen het woord benaderen.<br />

3.5.2. Nieuwsberichten in kranten<br />

EO documentatie heeft een overzicht van gepubliceerde artikelen gegeven nav de zoekopdracht Jouw spiritualiteit<br />

en de spiritualiteitswijzer. De artikelen in volgorde van vermelding door documentatie, dus niet op datum:<br />

1.1 ND, “ de negen talen van de spiritualiteit” – 12 feb 2010 (uitgebreid artikel, met interview Menno Helmus)<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

75


1.2 RD Neutraal nieuwsbericht nav persbericht -11 feb 2010<br />

1.3 Visie artikel – aankondiging Kerk en Gemeentebeurs – maart 2012<br />

1.4 Groot artikel in EVA “3 redacteuren, 3 spirituele talen”, 1-2-2012<br />

1.5 Visie artikel – Samen bidden, hij valt direct in slaap. Met interview Ronald v.d. Oever, oktober 2011<br />

1.6 ND, groot artikel ND “Bevrijd van stille tijd”, 2 oktober 2010<br />

1.7 Centraal weekblad, groot artikel “Geloven op je eigen manier” mei 2010<br />

2.1 ND, artikel 400 woorden, aankondiging<br />

cursus. “Spiritualiteit als weg naar de<br />

bron”1632011<br />

2.2 ND, ingezonden negatief “Stille tijd in een<br />

bloemenstal” 11102010 (reactie op artikel<br />

“bevrijd van stille tijd”)<br />

Het zijn enkele nieuwsberichten en enkele<br />

verdiepende artikelen, gericht op christenen. Het is<br />

vooral het onderzoeken dat een andere manier van<br />

God zoeken mogelijk is en hoe daar mee om te gaan.<br />

Er is een ingezonden stuk van een dominee die<br />

negatief reageert op het idee dat ‘stille tijd’, ook<br />

vervangen kan worden. Buiten de christelijke media<br />

geen response. Het is ook niet door het dagblad<br />

Trouw opgepakt.<br />

3.5.3. Blogs<br />

Wat is er op het internet geschreven over Jouw spiritualiteit? En wat is daarin de reactie? Op 8 websites zijn<br />

vermeldingen gevonden naar het project:<br />

1. Blog “Hoe zoek je God” incl. eigen testresultaat. Christenleven september 2010<br />

2. Blog recensie v.d. spiritualiteitswijzer, door Henk Medema – februari 2010<br />

3. Nieuwsbericht op website van de NPO (Nederlandse Publieke Omroep – juli 2010<br />

4. Blog recensie en preek, door Peter Dijkstra – PKN predikant (heeft er ook over gepreekt) april 2011<br />

5. Blog Staatgeschreven – nav workshop JS op Contrastnacht van predikanten juni 2011<br />

6. Pelgrimsvaderkerk – hele prekenserie over de Spirituele Talen. 2010-2011<br />

7. PKN Balkbrug – Test als middel in de kennismakingsronde in kerkenraad. november 2011<br />

De eerste 2 blogs zijn christenen die zelf de test hebben gedaan en hun ervaring en gedachten daarover delen. Het<br />

nieuwsbericht van de NOS is een neutrale tekst, die verwijst naar de rijke christelijke traditie en de<br />

spiritualiteitswijzer aankaart als bron van zelfinzicht en begrip. Kijkend naar de “referers” voor de<br />

spiritualiteitswijzer is dat succesvol, met een derde plaats. Blog 4 is van een dominee, die de nadruk legt op God in<br />

plaats van menselijke “spirituele” zelfontplooiing, en een ferme scheiding aanbrengt. Blog 5 is een verslag van een<br />

workshop die Ronald van den Oever aan theologen heeft gegeven. 6 is de website van een moderne grote-stadskerk,<br />

die een hele prekenserie over de 9 talen heeft gehouden. 7 is een kerkraadsverslag, waar bij de kennismaking<br />

et een nieuwe dominee de spiritualiteitswijzer is gebruikt. Totaal 1 negatieve verwijzing tegenover 6 positieve<br />

reacties.<br />

In dit hoofdstuk is het project Jouw spiritualiteit uitgebreid en van alle kanten onderzocht en beschreven. Eindelijk is<br />

het dan nu tijd om over te gaan tot beantwoorden van de vragen over de mogelijke kansen voor christelijke<br />

spiritualiteit als missionaire kans.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 Case study Jouw spiritualiteit<br />

76


Hoofdstuk 4. Spiritualiteit als missionaire kans?<br />

Na het literatuuronderzoek over spiritualiteit en communicatie in hoofdstuk 2 en de casestudy over Jouw<br />

spiritualiteit in hoofdstuk 3, zal in dit hoofdstuk geprobeerd worden met antwoorden te komen. De theorie en de<br />

praktijk leiden tot een analyse, antwoorden, conclusies en aanbevelingen. In de structuur is gekozen om een<br />

onderverdeling te maken in 3 hoofdparagrafen, die weer onderverdeeld zijn rondom thema’s. In paragraaf 4.1 een<br />

inleiding met een algemene analyse per onderwerp, daarna zal per deelvraag antwoord worden gegeven. In<br />

paragraaf 4.2 staan de conclusies en wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag. In paragraaf 4.3 staan ten slotte<br />

enkele aanbevelingen.<br />

4.1 Analyse & antwoorden<br />

Hoe levert communicatie een bijdrage aan het ‘vermarkten’ van christelijke spiritualiteit. Is christelijke spiritualiteit<br />

een kans voor evangelisatie vandaag? Een vraag als deze benaderen vanuit de communicatie, bepaalt dat je naar de<br />

inhoudelijke vraag kijkt met een andere bril. De bril van de communicatie. Wat valt er te zeggen over de<br />

communicatie in het project Jouw spiritualiteit en wat kan er gezegd worden, na de confrontatie met de literatuur?<br />

en is er ook een daadwerkelijke verandering van het beeld van de ontvangende partij mogelijk? En hoe dan?<br />

Het communicatiemodel framing blijkt goed toepasbaar, want in de literatuurstudie komt telkens de<br />

betekenisgeving door partijen terug. In het onderzoek naar framing kwamen de waarden als belangrijke<br />

onderliggende drijfveer terug. Er is veel mogelijk nu er nieuw wetenschappelijk inzicht in de neurowetenschap<br />

gecombineerd kan worden met het zoeken naar de onderliggende diepere waarden van mensen. Dit schept<br />

mogelijkheden voor het maken van nieuwe analyses. Hieraan kan deze <strong>scriptie</strong> een kleine bijdrage leveren, verder<br />

onderzoek is nodig.<br />

Elk subkopje behandelt een thema uit deze <strong>scriptie</strong> en eindigt met <strong>mijn</strong> suggesties voor reframing van het<br />

bestaande, niet functionele frame.<br />

Spiritualiteit<br />

Het onderwerp van deze studie is onderdeel van brede sociologische ontwikkelingen, die vanuit veel verschillende<br />

vakgebieden wordt geduid. Alleen al in de theologische wereld is een brede waaier aan analyses en standpunten<br />

over spiritualiteit. Door ook de buitenkerkelijke spiritualiteit erbij te nemen is de literatuurstudie heel breed<br />

geworden. Het beeld wat ontstaat, is dat spiritualiteit een geaccepteerd onderdeel is geworden in onze<br />

samenleving. De hype is voorbij, het is een duurzaam onderdeel van de tijdgeest. De tegenbeweging is mainstream<br />

geworden. En een heel belangrijke lijn: spiritualiteit is een religie, een religie die relevanter is voor veel westerlingen<br />

dan de christelijke religie. Je kunt tegen spiritualiteit willen vechten en met nostalgie terugkijken op wat was, maar<br />

dat is een coping mechanisme. Een betere reactie is het zoeken naar nieuwe wegen voor het geloof in Jezus<br />

Christus in deze spirituele tijd. Dan zijn er mogelijkheden en is er hoop! Voorbeelden van aanknopingspunten zijn:<br />

Gezamenlijke rituelen zijn in, emotie mag weer, het tijdperk van de ratio is voorbij en er is een veelkleurig pallet aan<br />

mogelijkheden voor spiritueel aanbod in bijvoorbeeld cursussen. De geleefde spiritualiteit is herkenbaar in<br />

managementcursussen, boeken en tijdschriften, de opkomst van een duurzame levensstijl met aandacht voor milieu<br />

en menselijke waardigheid.<br />

Het individualisme als modern levensgevoel schept het nieuwe kader. Je bent zelf verantwoordelijkheid voor je<br />

geluk en voor je leven. Ook in kerkelijke kringen werkt dit levensgevoel door. Ontkennen helpt niet, meebewegen<br />

wel. Dit geldt ook voor spiritualiteit. Als onderdeel van het heersende culturele gevoel ontsnappen christenen ook<br />

niet aan haar invloed. In een brede volkskerk als de PKN zie je een toename aan allerlei spirituele praxis (Boot 2011),<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 4. Spiritualiteit als missionaire kans?<br />

77


in de andere kerken is dat nog gering. Buiten de kerk bieden reli-professionals allerlei spirituele diensten aan,<br />

waarvoor een markt is.<br />

Een voorstel voor reframing van het bestaande frame van: spiritualiteit is eng en zweverig, naar: spiritualiteit als<br />

leven met Jezus in de kracht van de Heilige Geest, de ‘Spiritus Sanctus’.<br />

Jan Lok @ideeidea<br />

'We're not on earth to curse darkness but to express His light.' Steve Timmis #ICPdag<br />

Religie en institutionalisering<br />

De spirituele praktijken in de PKN helpen overigens niet bij het trekken van nieuwe leden. Als dit niet komt door<br />

secularisatie, wat is dan de oorzaak? New age spiritualiteit is ontstaan als een tegenbeweging op de heersende<br />

cultuur. Een cultuur waarvan het christelijk geloof en de Bijbel gekoppeld waren. Als nieuwe spiritualiteit de<br />

kenmerken van een religie heeft, dan is er geen sprake van secularisatie maar van de-institutionalisering. Dit schept<br />

kansen, maar vraagt ook dat het christelijk geloof zich opnieuw zal moeten uitvinden. Zonder instituten en<br />

aansluitend bij de vragen van de mensen van vandaag. Dit spannende proces is aan de gang. Overal ontstaan kleine<br />

nieuwe groepen, die nieuwe wegen zoeken op basis van gastvrijheid. Voorzichtig samen op weg gaan met<br />

andersdenkenden vraagt een ander doel, dan nu wordt beoogd, namelijk evangelisatie of ‘zieltjes winnen’.<br />

Theodoor Meedendorp verwoordt dit kernachtig: “Natuurlijk is het <strong>mijn</strong> verlangen, dat mensen Jezus leren kennen.<br />

Maar belangrijk is dat wat ze ontvangen hen goed doet, dat het hen iets brengt op hun levensweg.”<br />

Het frame van waaruit christenen denken is dat van de secularisatie.<br />

De reframing is <strong>hier</strong> aan te duiden met de term ‘de-institutionalisering’.<br />

Crisis in communicatie van christenen<br />

Christelijke kerkgangers spreken een oude taal in woorden en beelden. Jargon of ‘Tale Kanaäns’. De betekenissen<br />

zijn gestold. Dat betekent dat ze geen recht doet aan de werkelijkheid anno 2012. Het taalveld van de orthodoxe<br />

Bijbelse christenen, het kerk-jargon, is sterk verankerd in de identiteit van christenen. Zo sterk, dat het schijnbaar<br />

onmogelijk is om andere woorden te gebruiken voor Godservaringen of diepe menselijke ervaringen dan het<br />

Bijbelse jargon. Nieuwe spirituele beweging in missionaire projecten, die zoeken naar andere taal en rituelen in hun<br />

geloof, gebruiken een nieuwe taal. Deze taal is de taal van deze tijd en ligt vaak dicht bij de taal van nieuwe<br />

spirituelen. Het echte vraagstuk gaat daarmee over de betekenis van deze woorden en onderliggende waarden.<br />

Vanuit de traditionele kerk, wordt argwanend gekeken naar de initiatieven en veelal negatief afgewezen. De<br />

initiatiefnemers zelf betreden nieuw terrein. Deze pioniers moeten zoeken hoe ze zich onderscheiden, nu ze in hun<br />

taal zich hebben aangepast. Dit gebeurt ook struikelend, fouten moeten gemaakt kunnen worden. Het belang is<br />

helder, spirituele zoekers hebben een diepgaande allergie tegen de oude waarheden. Socioloog Joep de Hart<br />

beschrijft het zo: “Vooral aan de randen van de kerk en bij vrijzinnige kerkdeel is er veel grensverkeer met vormen<br />

van nieuwe spiritualiteit.” (De hart 2011)<br />

De charismatische spiritualiteit is geen alternatief voor spirituele zoekers. Hoewel de nadruk op de werking van de<br />

Heilige Geest als bron voor deze spiritualiteit de beste kansen biedt, ligt ook daar de nadruk sterk op waarheden en<br />

dogma’s. Het moeten kiezen zal veel spirituele zoekers niet aanspreken. Ook de institutionalisering speelt <strong>hier</strong>in<br />

weer mee. De postmoderne pelgrim, zoekt wel naar de beleving, maar wil geen keuze opgedrongen krijgen. Grote<br />

samenkomsten, met maar een kleine groep kernleden die zich committeren en inzetten is vaak realiteit.<br />

Het frame van christenen, vanuit de waarde van gemeenschap, ligt besloten in de term commitment. Dat mensen<br />

zich niet willen vastleggen als lid van een kerk, willen contribueren in tijd en geld wordt gezien als een probleem.<br />

Reframing vond ik in het boek van Diana Butler Bass. Er is wel degelijk behoefte aan gemeenschap, maar op een<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 4. Spiritualiteit als missionaire kans?<br />

78


andere manier. Het oordeel vervangen en de angst onder ogen zien en beginnen met luisteren naar elkaar en naar<br />

onze cultuur. De belangrijkste en grootste barrière voor contact. Floor de Ruiter schrijft: “Als je me begrijpt zou ik<br />

naar je luisteren”. En als er iets is wat de kern van het evangelie is, dan is het dat God contact zoekt met mensen.<br />

Reframing zou kunnen zijn:<br />

In onze missionaire<br />

activiteiten stoppen met<br />

zenden en overtuigen en<br />

beginnen met luisteren. Wat<br />

zijn de vragen van mensen in<br />

deze tijd, wat zijn de diepere<br />

waarden, die herkennen en<br />

zo onze boodschap<br />

herformuleren. Geen ‘clubmentaliteit’<br />

en het bekeren<br />

aan God overlaten.<br />

VALUEFRAMING, FLOOR DE RUITER <br />

Jouw spiritualiteit<br />

Hoe is de rol van Jouw spiritualiteit in dit krachtenveld? Jouw spiritualiteit lijkt een brug te zijn voor het overwinnen<br />

van angst voor spiritualiteit bij christenen. Hoewel christenen die de eerste weerstand overwinnen en zich erin<br />

verdiepen het moeiteloos inpassen in hun kerkelijke jargon en christelijke identiteit. Dat is de reden dat het project<br />

wel goed functioneert als model om verschillen tussen christenen onderling te duiden, waardoor een open gesprek<br />

mogelijk wordt in plaats van een veroordeling.<br />

In die zin zou je Jouw spiritualiteit kunnen zien als een tool om het frame van eenheid = gelijkheid en een bepaald<br />

ritueel of term is goed of fout, kan vervangen (=reframen) door onderlinge erkenning van de verschillen en<br />

waardering ervan.<br />

Voor diegene die het kerkelijk jargon niet spreken, de spirituele zoekers, zal het project Jouw spiritualiteit de kloof<br />

niet overbruggen. Deze kloof kan alleen maar overbrugd worden door echt naar elkaar te luisteren en te zoeken<br />

naar de diepere waarden onder de gebruikte woorden. Het model valueframing zou <strong>hier</strong>voor als waardevolle<br />

methode kunnen dienen. Het geeft het basiscommunicatiemodel van zender-boodschap-ontvanger een diepere<br />

invulling, het model toepassen op een gesprek tussen missionaire christenen en spirituele zinzoekers zou wel eens<br />

heel verrassend kunnen uitpakken.<br />

Na deze algemene analyse zullen per deelparagraaf de drie deelvragen beantwoord worden. Na de beantwoording<br />

van deze vragen volgen in paragraaf 4.2 de conclusies en zal de hoofdvraag beantwoord worden.<br />

Drie doelgroepen en hun spirituele communicatie<br />

Hoe communiceren diverse doelgroepen over spiritualiteit in woorden en symbolen? Op de eerste subvraag is uit<br />

dit onderzoek een aantal dingen te zeggen. Eerst een verhandeling over christenen, die ik in twee verschillende<br />

doelgroepen had ondergebracht. Kerkelijk betrokken en huiverig of geïnteresseerd in spiritualiteit. Daarna een<br />

verhandeling over spirituele zinzoekers.<br />

Christenen communiceren vanuit Bijbelse taal en vaak in jargon. Spirituele zoekers onder de christenen en onder<br />

rand- en buitenkerkelijken vinden dit vreselijk, maar het lukt vaak moeilijk om door dit jargon heen te breken. Er is<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 4. Spiritualiteit als missionaire kans?<br />

79


veel over geschreven door christenen en ook in de cursus en door de presentatoren van het radioprogramma werd<br />

dit gesignaleerd. Voor de communicatie met symbolen en rituelen, geldt eigenlijk hetzelfde als over de<br />

communicatie met woorden. Je zou kunnen zeggen, dat een van de frames van christenen is “geloven gaat over<br />

God en mag niet teveel om mezelf gaan”, oude en gezamenlijke rituelen en symbolen zijn “door God gegeven”,<br />

daar valt niet tegenin te gaan. Dus is het schikken, vechten of positiever geformuleerd met je mogelijkheden werken<br />

of weggaan. Zoeken naar veranderen van het frame in een kerk is een moeizaam proces. Symbolen en rituelen zijn:<br />

gastvrijheid, het kruis, olie, water zijn genoemd. Symboliek speelt niet z’n uitgesproken rol. Rituelen wel meer, maar<br />

weinig over gezegd in het kader van spiritualiteit. Voor christenen valt de hele theologie, kerk zijn en christenzijn<br />

onder de term spiritualiteit. Als er al geen huiver is voor het woord. Dus zou je alle symbolen en rituelen van de kerk<br />

kunnen noemen. Hoe levend die dan zijn is weinig over te zeggen. Vanuit het model van de 9-spirituele talen is de<br />

reactie van mensen duidelijk herkenbaar, welke taal iemand spreekt, welke symbolen en rituelen wel of niet<br />

aanspreken. Ook helpt het model om anderen beter te begrijpen in hun spirituele taal.<br />

Het grootste verschil ook qua communicatie bestaat tussen<br />

christenen, de kerkelijk betrokken personen die huiverig zijn<br />

voor spiritualiteit en de andere twee gedefinieerde groepen:<br />

Kerkelijk betrokken christenen met interesse voor spiritualiteit<br />

en spirituele zinzoekers.<br />

De spirituele zinzoekers. Zodra je praat over spiritualiteit gaat<br />

dan om het persoonlijk leven en in hun persoonlijkheid. Het<br />

zoeken is belangrijk. De weg ernaartoe. Ze zijn aanstekelijk in<br />

hun communicatie. Christenen die in gesprek gaan met<br />

zinzoekers raken vaker beïnvloed, dan andersom. Men is niet<br />

oordelend, zachte-mensgerichte waarden zijn belangrijk. De<br />

categorie spirituele zinzoeker is heel breed. Er is een allergie<br />

voor de huidige christelijke religieuze woorden, symbolen en<br />

rituelen. Eeuwenoude symboliek werkt wel, als het maar anders<br />

is dan de cultuur die ze kennen en afwijzen.<br />

Qua gebruik van symbolen en rituelen is deze groep heel open,<br />

het bewustzijn van lichamelijke gewaarwordingen is ook groot.<br />

Zorg voor lichaam, ademhaling, oefeningen als rituelen ook het verhalen vertellen, poëzie en culturele uitingen zijn<br />

belangrijk. Men is gevoelig voor schoonheid en vormgeving.<br />

Spiritualiteit als overkoepelend containerbegrip heeft weinig waarde op zichzelf. De christelijke spiritualiteit en de<br />

nieuwe spiritualiteit in al hun uitingsvormen zijn wel te beschrijven.<br />

Het rijtje van woorden die de verschillen in communicatie tussen de twee groepen goed beschrijven komt van Diana<br />

Butler Bass. (tabel, pag. 28 van deze <strong>scriptie</strong>) Wat zou een mogelijkheid zijn om dit te reframen? Hierover meer in de<br />

paragraaf reframing spiritualiteit.<br />

Jouw spiritualiteit<br />

Is Jouw spiritualiteit een geslaagd project qua communicatie van de christelijke spiritualiteit? Dat was de derde<br />

subvraag. Deze vraag is op verschillende manieren te beantwoorden. Het korte antwoord is: Het is bijzonder dat de<br />

EO dit project heeft kunnen starten en uitvoeren. In die zin is het geslaagd. Als missionair project is het niet<br />

succesvol, door de opzet van het project, de uitvoering in de taal en vormgeving en door het ontbreken aan<br />

promotie richting de doelgroep. Ook het plan om het te ontwikkelen als ‘missionair-tool’ voor kerken is niet<br />

geslaagd. Ook weer door de twee factoren, de inhoud van het materiaal en het ontbreken aan promotie. Toch vind<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 4. Spiritualiteit als missionaire kans?<br />

80


het materiaal z’n weg, via individuen, via de website en het radioprogramma. Potentieel is er zeker wel. In de<br />

rubriek aanbevelingen, zal <strong>hier</strong>op ingegaan worden.<br />

Doelgroep verwarring<br />

Er is een doelgroep verwarring geweest in het project Jouw spiritualiteit. Willen we nu rand- of buitenkerkelijken<br />

bereiken. Is het nu wel of niet op christenen gericht, en hoe zit het dan met de kerken, die bij sommige ook als<br />

doelgroep werden gezien. In het kader van de cursus. Was het evangelisatieproject? Ja, dat was oorspronkelijk de<br />

bedoeling, maar dat is in de uitvoering niet altijd even helder voor ogen gestaan. In de uitwerking zijn de keuzes<br />

medebepaald door<br />

het rekening houden met mogelijke negatieve reacties bij de achterban,<br />

christenen als tweede doelgroep, die het boek en de cursus moeten gaan afnemen, om het in de eigen kerk<br />

te gaan inzetten als evangelisatiemiddel.<br />

Doordat er geen heldere strategie was hoe die twee doelgroepen apart te bedienen, werd het ‘gulden<br />

midden’ opgezocht en zo geprobeerd om de twee doelgroepen tegelijk te bedienen, dus een beetje te<br />

middelen.<br />

Communicatie en projectmanagement<br />

Naast de inhoudelijke communicatie ontkom je er niet aan om het proces van het project te beoordelen.<br />

Communicatie is een eindproduct van het werkproces, alle stadia en keuzes van een project spelen mee in de<br />

output en de communicatie. Als in dat proces zaken scheeflopen, heeft dat onherroepelijk invloed op de<br />

communicatieve uitingen. Communicatie als discipline is daarom heel kwetsbaar. Dit is ook heel zichtbaar in het<br />

project Jouw spiritualiteit.<br />

In veel bedrijven is communicatie en/of marketingcommunicatie een staffunctie, die op strategisch<br />

managementniveau meepraat. De organisaties waarbij een project wordt uitgewerkt om uiteindelijk op het bureau<br />

van een externe communicatiemedewerker of bureau te belanden zijn meestal projecten die niet of onvoldoende<br />

bereiken. Het project Jouw spiritualiteit, laat dit patroon ook zien.<br />

Model: Negen spirituele talen<br />

Bij het onderzoek rondom Jouw spiritualiteit, merkte ik dat het basisconcept van de 9-talen een heel belangrijke<br />

tool is. Communicatie houdt zich bezig met het coderen van een boodschap, zodat de ontvanger dit kan horen en<br />

begrijpen. Uit dat oogpunt is er veel geschreven over verschillen in mensen en verschillen in communicatiestijlen.<br />

Deze verschillen hebben met karakter te maken, opvoeding en ervaring die een persoon gevormd hebben. Daaraan<br />

toegevoegd, dat veel van de menselijke communicatie gedreven wordt door waarden en behoeften, is het werken<br />

met een model als de 9-spirituele-talen een geslaagde vondst is. Dit wordt in de interviews dan ook keer op keer<br />

bevestigd. Tegelijk brengt dit het onderzoek in een lastig parket. Betrokkenen praten niet meer in algemene zin<br />

over spiritualiteit, maar wat mensen geleerd hebben over spiritualiteit is gekleurd vanuit de eigen taal of talen.<br />

Reframing spiritualiteit<br />

Voor algemene statements over framing en reframing is spiritualiteit een lastig begrip. Ook raakt spiritualiteit<br />

individuele en diepe persoonlijke zaken aan, omdat het gaat over innerlijk leven en groeien als mens in relatie tot<br />

God of het Goddelijke. Verschillende cursusleiders hebben <strong>hier</strong>over gesproken, de grens met psychologie, pastoraat<br />

en gespreksleiding was soms dun. Toch een voorzichtige poging om vanuit de literatuur over framing een aparte<br />

paragraaf over de mogelijke modellen voor reframing van spiritualiteit.<br />

Dit moet dan apart gebeuren voor de twee hoofddoelgroepen, waarover in deze <strong>scriptie</strong> wordt gesproken. De twee<br />

groepen en het bestaande frame zijn:<br />

1) Onder christenen is dat het een onbruikbaar containerbegrip is. Verder dat het zweverig, vaag, ongrijpbaar,<br />

eng en het heeft niet met religie te maken.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 4. Spiritualiteit als missionaire kans?<br />

81


2) De tweede doelgroep: Spirituele zoekers en een groep christenen die spiritueel geïnteresseerd zijn. Zij zien<br />

spiritualiteit als werkelijkheid die verbonden is met het bovennatuurlijke. Voor christenen is dat via God,<br />

Jezus en de Heilige Geest is en voor nieuwe spirituelen of zinzoekers kan dat van alles zijn.<br />

Doelgroep christenen<br />

Een frame is een ordening en vereenvoudiging van de werkelijkheid en bevestigt de bestaande waardes. Belangrijk<br />

kenmerk van een frame is, dat mensen erin stappen en meegaan. Hans de Bruijn beschrijft hoe lastig het is om dit<br />

niet te doen. Een conclusie die ik <strong>hier</strong>bij kan trekken is dat het belangrijk is om niet in de verdediging te gaan. Aan de<br />

eerste groep, moet je dus juist niet gaan uitleggen dat spiritualiteit niet-vaag is.<br />

Ik loop de verschillende modellen van reframing bij langs om te kijken wat we ermee kunnen:<br />

Eerst het 3P-model: In politiek zijn altijd personen, beleid en waarden sterk gekoppeld. (reframing, <strong>scriptie</strong> pag. 22)<br />

In de kerkelijke wereld is dat anders. Er zijn geen uitgesproken persoonlijkheden, die een grote groep<br />

representeren. Voor het reframen van spiritualiteit zou er een persoon of personen (a la Henk en Ingrid) gecreëerd<br />

moeten worden.<br />

Het oxymoron is het tweede model voor reframing, dat is de inwendige tegenstrijdigheid, bijvoorbeeld: een<br />

georganiseerde chaos. Dit zou een optie kunnen zijn om spiritualiteit te reframen. Een oxymoron werkt met de<br />

kernwaarde van de doelgroep, het is innovatief en het lijkt wel alsof anderen in een tegenstelling gevangen zitten.<br />

Als ik dat toepas op spiritualiteit, is dit een voorbeeld: “Christelijke spiritualiteit is te onderscheiden door het geloof<br />

in een persoonlijke God.”<br />

Het derde model voor reframing zou kunnen zijn: het metaframe. Een vorm van metacommunicatie.<br />

Dit zou je zo kunnen zeggen: Snappen jullie dat je gevangen zit in een beeld over spiritualiteit, wat niet aansluit bij je<br />

eigen betekenis van geloven en geestelijk leven? En dan het vierde model voor reframing: het waard sensitief<br />

framen. Een voorbeeld is reframen van de werkelijkheid zoals we die zien: De werkelijkheid van God, is uiteindelijk<br />

reëler, want als deze aarde is vergaan, zal zijn werkelijkheid blijven bestaan, terwijl alles wat nu reëel is voor ons is<br />

verdwenen.<br />

Een laatste belangrijke methode van reframen is door ervaringen. Het reframen van spiritualiteit vindt idealiter<br />

plaats via ervaringen, die in te passen zijn in het bestaande frame of die een perspectiefwisseling veroorzaken,<br />

schrijft Hans de Bruijn. Dit verklaart waarom Jouw spiritualiteit effectief is onder christenen. Bestaande waarden<br />

worden bevestigd, terwijl er een verklaring wordt gegeven waarom andere christenen zo anders zijn en toch ook<br />

christen. Het bevestigt de waarde die christenen hechten aan eenheid en geeft een uitweg uit een moeilijk dilemma:<br />

Hoe kan het dat we zo verschillend zijn als christenen onderling. Dit is een kenmerk van een geslaagde poging tot<br />

reframen.<br />

Doelgroep spirituele zinzoekers<br />

De tweede doelgroep, de spirituele zoekers en de in spiritualiteit geïnteresseerde christenen, kan je in het kader van<br />

reframing vooral anders naar het begrip religie laten kijken. Dit is het model van het ‘waarde sensitief reframen’. De<br />

werkelijkheid van God kan niet gekaderd worden door mensen, maar is groter en veelkleuriger dan traditionele<br />

gelovigen willen laten geloven. Deze groep zal uit zichzelf op zoek zijn naar ervaringen.<br />

Voor deze doelgroep zijn de vertegenwoordigers van de religie het grootste probleem. Doordat zij betekenis blijven<br />

geven aan het christelijk geloof in institutionele kerken, met religieuze regelgeving, harde oordelen en veroordelen<br />

en met kerkelijk jargon, zullen spirituele zoekers hun frame bevestigd blijven zien en wegblijven.<br />

Hieruit kan je concluderen, dat de verandering bij de reframing begint bij de mensen die de christelijke<br />

geïnstitutionaliseerde religie vertegenwoordigen. Deze oefening in het voorzichtig formuleren van mogelijke<br />

nieuwe frames, laat zien dat communicatie bijdraagt aan het discours over spiritualiteit. Het is tijd om conclusies te<br />

trekken.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 4. Spiritualiteit als missionaire kans?<br />

82


4.2 Conclusies<br />

Communicatie en spiritualiteit conclusies<br />

1. De driedeling van doelgroepen, bleek onvoldoende tijdens het onderzoek en vooral bij de interviews. Een<br />

4e doelgroep is de protestants christelijke zinzoeker, die niet meer kerk gebonden is of randkerkelijk. Veelal<br />

zijn het mensen die contact zoeken in missionaire projecten met rand- en buitenkerkelijken of mensen die<br />

door verdergaande zelfontplooiing zich steeds minder thuis voelen in een kerk. Het is zoals Wim Dekker<br />

verzucht, juist de mensen die een brug zouden kunnen slaan met de wereld, vertrekken. Hoe erg is dit? De<br />

vernieuwing komt waarschijnlijk niet van de traditionele kerken. Hoe groter en beter georganiseerd een<br />

organisatie, hoe krachtiger een oordeel is, leerde Floor de Ruiter. Je kunt deze redenering doortrekken<br />

naar kerken. In traditionele kerken is sprake van een sterk oordeel, frame of vijanddenken naar mensen<br />

buiten de kerk. De volgende conclusie is dan, dat echte vernieuwing en missionair elan daarom van buiten<br />

de kerkelijke organisatie komen. Dit kunnen paragroepen zijn of kleine zelfstandige initiatieven. Deze<br />

groepen zijn vaak aantrekkelijk voor de 4 e doelgroep, de christelijke zinzoeker.<br />

2. Kortgezegd: datgene wat de ene groep nodig heeft, breekt de andere op. Christelijke spiritualiteit kan niet.<br />

Voor zinzoekers is christelijk al een reden om hard weg te rennen en voor christenen geld dat voor de term<br />

spiritualiteit. Er is een grote kloof tussen de kerkgangers en de doelgroep voor missionaire projecten. Het<br />

vooroordeel tussen beide groepen is groot. De werkelijkheid is het niet veel anders en zullen beide kanten<br />

hun vooroordelen in de ontmoeting bevestigd zien. Een brug bouwen tussen deze twee groepen, ligt op<br />

het vlak van de communicatie en de psychologie. Maar, wie gaat dit proces aansturen? Zijn predikanten<br />

<strong>hier</strong>voor toegerust? René Erwich, ziet in ieder geval dat nog onvoldoende gebeuren bij de HBO theologie<br />

opleiding in Ede.<br />

3. Spiritualiteit kan alleen uit eigen ervaring doorverteld worden. Een gereformeerde dominee, die schrijft<br />

over de lectio divina. Komt minder goed over, hoe echt geïnteresseerd en betrokken deze dominee ook is<br />

dan een rooms katholieke monnik of pastoor, voor wie dit een jarenlange levende praxis is. Authenticiteit is<br />

essentieel, zonder dat is een verhaal niet of minder geloofwaardig.<br />

4. Christenen en kerken die spirituele zoekers willen bereiken, zullen stappen richting de doelgroep moeten<br />

zetten. Dat betekent, bereid zijn zelf te veranderen waar dat nodig is, inleven in de doelgroep en de eigen<br />

denkbeelden aanpassen. Er is veel in de eigen traditie beschikbaar om te ontwikkelen, tot levend geloof te<br />

komen en volwassen te worden ook emotioneel. In de communicatiewetenschap, psychologie en pastoraat<br />

zijn veel inzichten die door christenen beschikbaar zijn gemaakt speciaal voor gebruik onder christenen.<br />

Trevin Wax @TrevinWax<br />

Christ poured Himself into humanity that we might pour ourselves out for His mission. -<br />

@GeoffAshley @Gospel_Project<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 4. Spiritualiteit als missionaire kans?<br />

83


Conclusies over het project Jouw spiritualiteit<br />

1. De spiritualiteitswijzer is zeer geslaagd. De mensen die ermee aan de slag gingen, herkenden zich in de<br />

uitslag en het voegde toe aan hun beleving van de werkelijkheid. Dit geldt voor alle doelgroepen. Dit baseer<br />

ik vooral op de informatie van het radioprogramma, waarbij de presentatoren en redactie dicht op de<br />

mensen zitten. Dit beeld werd bevestigd door cursusleiders en cursisten die ik heb gesproken.<br />

2. De keuze voor het 9-talen model werkt heel goed uit bij christenen en is ook herkenbaar voor nietchristenen.<br />

De uitwerking in de trits is goedgevonden: 1) ontdekken, 2) voorbeeldverhalen en<br />

voorbeeldfiguur en dan 3) beoefenen, is in de uitwerking onvoldoende tot z’n recht gekomen om echt te<br />

werken.<br />

3. Het proces en de aansturing van het project. Hier speelden diverse belangen, deze zijn uiteindelijk voor alle<br />

partijen niet goed behartigt. Er was veel inzet en enthousiasme, maar je zou zelfs kunnen spreken van een<br />

belangenverstrengeling bij de projectleider, Menno Helmus. Zijn rol als kerkleider en als projectleider voor<br />

het project zijn niet onderkend, er is vanuit het hoger management van de EO ook geen sturing of bijsturing<br />

geweest. Hierbij moet wel opgemerkt worden, dat het een gecompliceerd project was, met de diverse<br />

partijen. Het project is ook teveel afhankelijk geworden van de persoon van de projectleider, toen die<br />

vertrok bleef het project ‘ontheemd’ achter. Bij het management is er geen ownership om het.<br />

Het samenwerkingsverband met de twee uitgevers is niet van de grond gekomen. Beide partijen hebben<br />

<strong>hier</strong>aan onvoldoende aandacht gegeven, waardoor voor alle partijen de resultaten tegenvallen. Er is te snel<br />

gehandeld en te weinig doordacht en er is al helemaal niets vastgelegd in afspraken.<br />

Menno ook kerkleider, heeft meegewogen in de afweging. Tegelijk is dit aspect niet verder uitgewerkt.<br />

Ook de omroeppolitiek heeft tegengewerkt, doordat het samenwerkingsverband met de uitgevers niet<br />

goed is vormgegeven, bleef publiciteit uit.<br />

4. Kwantitatieve gegevens: Bij presentatie blijkt de belangstelling goed. Het eerste jaar wordt er op de<br />

website meer dan 20.000 keer een wijzer ingevuld. Het tweede jaar, maar 5.000 keer.<br />

Bezoekers van de site loopt na een goede start ook langzaam verder terug. Met elke keer een opleving<br />

rond de maand van de spiritualiteit.<br />

De boeken verkoop blijft achter. Radio 5 wordt met liefde gemaakt, maar is in september 2011 veranderd<br />

van tijdstip en korter geworden. En haalt het ervoor bedoelde slot niet.<br />

5. De missionaire doelstelling blijkt te strijden met het bereiken van de doelgroep. Hierop is onvoldoende<br />

geanticipeerd in het opzetten van het project. Voorzichtig is dit te duiden op de sterke persoonlijkheid van<br />

de projectleider, die tevens ook aan alle touwtjes trok. Een sterk missionaire neiging in combinatie met de<br />

taal van het enthousiasme niet een gelukkige combinatie in het bereiken van de zinzoeker. Deze persoon<br />

zoekt openheid, ruimte voor zijn zoektocht, niet te snelle antwoorden, geen kaders.<br />

6. De cursus is niet succesvol te noemen. Deels is ze het slachtoffer van het projectmanagement. Ze werd een<br />

jaar later gelanceerd dan gepland. Inhoudelijk sluit het niet aan bij de primaire doelgroep, de feedback uit<br />

de pilotcursussen die georganiseerd waren kon vrijwel niet verwerkt worden. Publicitair is er vrijwel niets<br />

mee gedaan. Verder is er voorzichtig verschil op te merken in de kerktaal en persoonlijkheid van de<br />

cursusleider, in relatie tot de beoordeling en het gebruik van de cursus. Vanwege het kleine aantal<br />

cursussen wat is onderzocht met te veel verschillen onderling, kunnen <strong>hier</strong> geen conclusies uit getrokken<br />

worden op dit moment.<br />

Een van de aspecten waarop niet is gestuurd vanuit het project, maar die wel een rol blijkt te spelen is<br />

opleidingsniveau. De cursus is meer gericht op hoger opgeleiden.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 4. Spiritualiteit als missionaire kans?<br />

84


Spiritualiteit als missionaire kans?<br />

Dat communicatie kan bijdragen is in deze <strong>scriptie</strong> onderbouwd. De vraag die als hoofdvraag is opgeworpen, is<br />

christelijke spiritualiteit een missionaire kans. Na alles wat er is beschreven denk ik, dat Gods woord in alle culturen<br />

en alle tijden een goed woord is voor de wereld. Kijken met een andere bril naar de missie van de kerk, is bv. kijken<br />

met een marketingbril, in het bedrijfsleven zoek je naar doelgroepen om producten af te zetten. Als je dit<br />

terugvertaald naar de kerk is het logisch om mensen die belangstelling hebben voor zingevingsvragen en die<br />

gevoelig zijn voor een bovennatuurlijke realiteit als doelgroep te zien. Hoe zorg je dat de boodschap van de kerk,<br />

vertaald wordt naar deze doelgroep? Deze <strong>scriptie</strong> toont aan dat het kan, maar dat het wel wat kost.<br />

Spiritualiteit is een kans, maar een zwak punt is en blijft, dat dit hele verhaal veel vraagt van de mensen die het<br />

geloof vertegenwoordigen. Zelfkennis en reflectie, een open en luisterende houding, en een volwassen identiteit.<br />

Daarbij is de urgentie en het belang om eigen veilige en vertrouwde patronen los te laten. Van een trainer hoorde ik<br />

de term: “Alleen bij voldoende pijn en verlangen, kan een verandering echt tot stand komen.” De steden lopen<br />

<strong>hier</strong>bij voorop, daar waar de kerk steeds minder mensen trekt zal vroeg of laat het roer omgaan.<br />

Als niet theoloog zou je in het Nederlandse klimaat al snel geneigd zijn om het echte missionaire werk over te laten<br />

aan de professional. Voordat een goede theologie geconstrueerd is, kunnen echter jaren voorbijgaan zonder dat er<br />

echt missionair werk gedaan wordt. Geleefde spiritualiteit biedt handvatten voor christenen voor missionaire<br />

activiteiten. Daar waar kerken dit niet ondersteunen, zijn er tegenwoordig gelukkig mensen die zelfstandig aan de<br />

slag gaan. Een van die projecten is de interkerkelijke samenwerking in Almere, waar kerkleden op spirituele beurzen<br />

gaan staan. (Van Soest, ND, 2011 Gratis evangelie op paranormale beurs) En het is niet het enige initiatief.<br />

Miranda Klaver @MirandaKlaver<br />

#Vu presentatie evangelical theology werd boeiende discussie over de betekenis van<br />

theologie: studeerkamer of missionaire praktijk?<br />

Ik wil graag afsluiten met een quote van René Erwich: “Als we willen handelen in hoop dan is er een Marshall plan<br />

nodig. In de hoop dat deze <strong>scriptie</strong> een bijdrage levert aan het doorgaande missionaire werk in Nederland, zou je<br />

kunnen stellen dat communicatie-vak bij uitstek van belang is voor een kerk die missionair wil zijn. (Erwich, 2011)<br />

4.3 Aanbevelingen<br />

Vanuit dit onderzoek zijn verschillende aanbevelingen te formuleren. De belangrijkste partij die ik graag eerst wil<br />

bedienen is de EO. Zij heeft mij ruimte gegeven om dit onderzoek uit te voeren en alle medewerking verleend.<br />

Vervolgens heb ik een aanbeveling aan de kerk, eigenlijk is de beste aanbeveling om deze <strong>scriptie</strong> te lezen en de<br />

missionaire werkers die nieuwe wegen zoeken serieus te nemen en hen te ondersteunen in hun verlangen en<br />

vandaaruit het realiseren van concrete projecten.<br />

Aanbevelingen aan de EO voor het project Jouw spiritualiteit<br />

Er zit muziek in Jouw spiritualiteit! Een toenemende groep kerkelijke christenen is geïnteresseerd in spirituele<br />

waarden. Zeker als ze door vertrouwde media en personen, meegenomen worden om te ontdekken dat<br />

spiritualiteit niet eng is. Dan spreek je wel over de eigen achterban. Deze groep zal wel over de drempel geholpen<br />

moeten worden. Juist deze doelgroep helpen om over de allergie, weerstand en huiver heen te komen, zou wel<br />

eens heel belangrijk kunnen zijn voor de eenheid onder christenen en hun missionaire aanwezigheid.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 4. Spiritualiteit als missionaire kans?<br />

85


Het is jammer dat de potentie van het project niet ten volle benut is. De spiritualiteitswijzer is een geweldig mooi<br />

middel. Met de focus op de test en uitleg in een workshop van 1 dagdeel en een communicatieplan daaromheen,<br />

gericht op christenen en kerken, zou het project een mooie doorstart kunnen maken.<br />

Mogelijkheden en ideeën zouden kunnen zijn:<br />

- Wat nu gebeurt op radio5, een gast met de test confronteren zou ook in andere programma’s een plek<br />

kunnen krijgen. Dit zou een aanleiding kunnen zijn voor het verkopen van het boek en de workshop.<br />

- EO vrijwilligers in het land trainen in het geven van de workshop. Dit zou heel goed kunnen werken richting<br />

de achterban, inhoudelijk zou het bijdragen aan het vergroten van de eenheid onder christenen, door hen<br />

bewust te maken dat verschillen niet erg zijn. Jouw spiritualiteit heeft bewezen dat het verbindend werkt.<br />

Tegelijk is het een mogelijkheid om return-on-investment, doordat het sitebezoek toeneemt, boekverkoop<br />

waarschijnlijk ook.<br />

- De maand van de spiritualiteit zou een aanleiding zijn om als EO het project te lanceren in verschillende<br />

programma’s en uitingen. Dit kan eenvoudig met de spiritualiteitswijzer en het gesprek over de 9-talen. Dit<br />

zou alleen een interne projectleider vragen.<br />

De website en het boek zijn<br />

onoverzichtelijk, niet<br />

aantrekkelijk en de website<br />

wordt amper geactualiseerd.<br />

Anders ingericht zouden ze<br />

een nieuwe kans kunnen<br />

maken, om echt effectief te<br />

worden. Maar dat is een<br />

behoorlijke investering.<br />

Ik denk dat het project gebaat<br />

zou zijn bij een projectleiding<br />

buiten de EO om, die de<br />

mogelijkheden van Jouw<br />

spiritualiteit gaan promoten<br />

onder kerken als instrument<br />

voor kennismaking met<br />

onderlinge spirituele verschillen. Het cursusmateriaal zou daarvoor wel kritisch bekeken moeten worden qua<br />

inhoud en qua lengte van de cursus. Qua publiciteit zou de volgende maand van de spiritualiteit aangegrepen<br />

kunnen worden voor een vernieuwde lancering. Deze vindt plaat in januari 2013, in plaats van november van dit jaar.<br />

Algemene aanbevelingen voor “De Kerk”<br />

Communicatie en geloof kunnen elkaar versterken, het is heel eenvoudig om de term geloofscommunicatie te gaan<br />

gebruiken. Missionair-zijn op het gebied van spiritualiteit, gaat over een andere vorm van geloofscommunicatie.<br />

Deze term is er een die ik uit België heb geleend. Ik hoor het mensen wel vaker zeggen, dat Vlamingen de dingen zo<br />

mooi eenvoudig en beeldende in woorden kunnen uitdrukken. In de tijd dat ik voor de EO Televisieprogramma’s<br />

maakte leerde ik al “Beter goed gejat, dan slecht bedacht” . Vandaar: Geloofscommunicatie.<br />

Mijn vraag aan studentes GPW, wat hebben jullie geleerd over het communiceren van je geloof riep verwarring op,<br />

ook vond ik amper boeken die erover gingen. Enkel wat oude boeken van Anne van der Meijden of van de auteur<br />

Joan Hemels, die vanuit zijn katholieke referentiekader schrijft. Gaandeweg het literatuuronderzoek kwam ik de<br />

term tegen in de tekst van boeken die zoeken het geloof in de cultuur van vandaag een plek te geven.<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 4. Spiritualiteit als missionaire kans?<br />

86


Hoofdstuk 5. Evaluatie<br />

‘Ik worstel en kom boven’. Deze <strong>scriptie</strong> is meer voor mij geworden dan nodig was voor school. Naast een proeve<br />

van bekwaamheid op het professionele vlak van de communicatie, is dit waar <strong>mijn</strong> hart ligt. Ik zou willen zeggen,<br />

<strong>mijn</strong> passie. Maar, die prachtige term is recent naar de prullenbak verwezen door Arnold Huijgen in een (Huijgen<br />

2012 Passie) in het Reformatorisch Dagblad. Passie is uit, inspiratie in zegt hij. Ik heb bij het schrijven van deze<br />

<strong>scriptie</strong> geprobeerd de Heilige Geest in te ademen, terwijl ik al die ontwikkelingen en trends aan elkaar probeerde te<br />

knopen. Ik ben veel dank verschuldigd aan <strong>mijn</strong> werkgever, Groot Nieuws Radio. Hoewel ik soms wel eens wilde<br />

wegduiken voor al die onderwerpen, waarmee ik me bezig moest houden voor het programma Heilige Huisjes. Nu<br />

even niet, ik ben bezig met denken over spiritualiteit. Maar gaandeweg merkte ik dat juist de gesprekken die ik<br />

mocht voeren met deskundigen op allerlei terreinen, <strong>mijn</strong> gedachten, <strong>mijn</strong> zoektocht en daarmee ook deze <strong>scriptie</strong><br />

diepgaand beïnvloed hebben.<br />

Juist mensen die anders denken, die met controversiële<br />

opinies naar buiten komen in de christelijke wereld, dat zijn<br />

mensen die een raakvlak hebben gevonden, met onze<br />

postmoderne samenleving.<br />

Al deze wijsheid had ik nooit uit boeken kunnen halen, want<br />

lezen is nog niet doorleven. Tientallen echte ontmoeting met<br />

prachtige mensen, die bereid zijn geweest een andere kant te<br />

belichten van het christen-zijn en zich daarop te laten<br />

bevragen, maakte deze <strong>scriptie</strong> tot wat het is.<br />

Een relativering is <strong>hier</strong> ook op z’n plek. Ik koos als hoofdmotief<br />

voor de illustraties, voor het symbool van de zeepbel. Een<br />

zeepbel is prachtig, men kijkt er naar met verwondering, een<br />

zeepbel is prachtig gekleurd en schept verwachting en verlangen. Tegelijk is er de relativering, want een zeepbel is<br />

tijdelijk en knapt zomaar kapot. Veel verwachtingen rondom spiritualiteit hebben deze kenmerken, maar de hype<br />

gaat voorbij. De verwondering en het verlangen zijn wel reëel, vandaar dat ik wil afsluiten met een prachtig beeld,<br />

waarin de zeepbel is geëvalueerd naar een modern ‘glas in lood-raam’ met prachtige kleuren, gevuld met de Heilige<br />

Geest.<br />

Daarbij is er nog een relativering die ik wil maken. En die mij tijdens het schrijven telkens op de hielen heeft gezeten.<br />

Wie ben ik, dat ik dit schrijf en concludeer? Grote theologen en wetenschappers op verschillende terreinen hebben<br />

<strong>hier</strong> vele dikke boeken over volgeschreven. Toch hoop ik met een bescheiden hoop, dat deze <strong>scriptie</strong>, op al dat<br />

geschrijf een kleine bijdrage zal leveren. In ieder geval voeg ik me bij de beweging die gaande is, een beweging van<br />

genade. Als dat zou kunnen zijn…Dan ben ik verwonderd en dankbaar.<br />

Een woord van dank voor <strong>mijn</strong> moeder, Rudy, Ronald, Henrica, Kirsten en Kathy die allemaal een steentje hebben<br />

bijgedragen aan deze <strong>scriptie</strong>. Een speciaal woord van dank voor Hanneke Meissner voor haar begeleiding. Ondanks<br />

dat ik koos voor een onderwerp, zover bij de gewone communicatiepraktijk vandaan, heeft ze me gestimuleerd en<br />

op cruciale momenten erdoorheen geholpen.<br />

In de vele woorden, waaruit deze <strong>scriptie</strong> bestaat hoop ik dat enkele zullen bijdragen aan het doorgaande werk van<br />

God met mensen, in de tijden die waren, die zijn en die gaan komen. Ik sluit af met een quote van Dietrich<br />

Bonhoeffer: “God kan door een enkel woord spreken, we moeten niet bang zijn om dat te laten gebeuren”.<br />

<strong>Tjitske</strong> <strong>Volkerink</strong>, 25 april 2012<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 5. Evaluatie<br />

87


Hoofdstuk 6. Literatuuroverzicht<br />

6.1 Boeken<br />

1. Baeten, Ton - Op-sporen. Over spiritualiteit en communicatie (2003), uitgeverij Dabar-Luyten.<br />

2. Boot, Lex (redactie) Handboek Christelijke Meditatie (2011), Boekencentrum.<br />

3. Bosch, David J. - Transforming mission (1991), Orbis books, Maryknoll.<br />

4. Burggraaf, H. – de Hemelwagen (2002), Meinema.<br />

5. Butler Bass, Diana - Christianity after Religion (2012), Harper one.<br />

6. Cialdini, Robert - Invloed (2009), SDU uitgevers.<br />

7. Cooke, Phil - Branding Faith (2008), Regal Books.<br />

8. De Bruijn, Hans - Framing( 2012), uitgeverij Atlas.<br />

9. De Hart, J. - Zwevende Gelovige (2011), uitgeverij Bert Bakker.<br />

10. De Ruiter, F. – Valueframing (2012), Kluwer Amsterdam.<br />

11. Dekker, Wim – Marginaal en Missionair (2011), Boekencentrum.<br />

12. De Vries, Mink - Navolging nu (2009) Uitgeverij Kok.<br />

13. Dijksterhuis, Ab – Het slimme onbewuste, denken met gevoel (2007), Uitgeverij Bert Bakker.<br />

14. Erwich, Dr. R. Handelen in Hoop – Geestelijk leiderschap en christelijke presentie in een post-christelijke<br />

samenleving. (2011), eigen uitgave CHE.<br />

15. Grün, Anselm - Spiritualiteit van beneden (1996), Uitgeverij Kok.<br />

16. Grün, Anselm – De hemel begint in jezelf (1998), Averbode / Kok Kampen.<br />

17. Janis, Sharon - Spiritualiteit voor Dummies (2007), Pearson Education Benelux.<br />

18. Kevers, Paul en Maex, Joke (redactie) Toekomst voor verhalen en rituelen? (2004), VBS/Acco.<br />

19. Kuitenbrouwer, Jan - De Woorden Van Wilders en Hoe ze Werken (2010), De bezig bij, Amsterdam.<br />

20. McGrath, Alistair - Christelijke spiritualiteit (2002), uitgeverij Kok.<br />

21. Meester, Maarten – Nieuwe spiritualiteit (2008), uitgeverij Ten Have.<br />

22. Nouwen, Henry - Over spiritueel leven (2006), Lannoo.<br />

23. Roothaan, Angela – Spiritualiteit begrijpen, een filosofische inleiding (2007), uitgeverij Boom.<br />

24. Slangen, Noël – Communicatie Strategie, de modellen van C (2006), SDU uitgevers.<br />

25. Sweet, Leonard - Postmodern Pilgrims (2000), Broadman & Holman Publishers, Nashville, Tennessee.<br />

26. Thomas, Gary - Jouw Spiritualiteit (2000), Buijten en Schipperheijn.<br />

27. Troost, Philip – Spiritualiteit van de ontvankelijkheid (2008), Uitgeverij Kok.<br />

28. Van den Oever / Sonneveld / Helmus – Jouw Spiritualiteit (2010), Inside out Publishers.<br />

29. Van der Stoep, Jan - Geloof als logo – Religie in media en publieke ruimte (2009), eigen uitgave CHE.<br />

30. Van Dusseldorp, Michelle – Ik kan veranderen, elf stappen naar innerlijke heling en groei ( 2011), Buijten en<br />

Schipperheijn.<br />

31. Waaijman, Kees – Spiritualiteit, vormen, grondslagen en methoden (2010), uitgeverij Kok / Carmelitana.<br />

6.2 Artikelen<br />

1. Bessems, Kustaws,Dagblad De Pers, 13 februari 2012, Ik kan jou niet zeggen hoe ik God ervaar,<br />

http://chrome.i-pers.nl/<br />

2. Borger, Ferdinand, eigen weblog, 2007, titel: Kruisbeeld op de Rommelzolder,<br />

http://www.tradere.nl/node/13<br />

3. Cels, Sanderijn, eigen website, 24 februari 2008, Vijf mythes over framing,<br />

http://www.sanderijncels.nl/ned/artikel/framing_comm.htm<br />

4. Doornenbal, R., Sofie, februari 2011, Nieuwe spiritualiteit als missionaire uitdaging, (bijlage 1)<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 6. Literatuuroverzicht<br />

88


5. Doornenbal, R., Reformatorisch Dagblad, 19 augustus 2011, New age duikt op in nieuw jasje<br />

http://www.digibron.nl/search/share.jsp?uid=000000000134b4e91b93df2a2c0737cb&sourceid=1011<br />

6. Douma, J.. Opbouw, januari 2012, NGK blad, Kerken weten geen weg met spiritualiteit,<br />

http://josdouma.wordpress.com/2012/01/06/kerken-weten-geen-weg-met-spiritualiteit/<br />

7. Douma, J., 18 november 2011, Gezocht duurzame spiritualiteit,<br />

http://josdouma.wordpress.com/2011/11/18/gezocht-duurzame-spiritualiteit-1/<br />

8. Ganzevoort, Ruard, Framing the Gods, Artikel uit het boek The Public Significance of Religion. Brill (2011),<br />

http://www.ruardganzevoort.nl/pdf/2011_Framing_the_gods.pdf<br />

9. Goudappel, Hanneke, Sneispetiele,3 december 2011, Retraite, als je stil wordt, gaat je ziel spreken.<br />

10. Gruber, Eric, website Avanceon, 28 maart 2012, Model Friedemann Schultz von Thun. S,<br />

http://www.avanceon.com/blog/bid/73670/Effective-Communication-is-Crucial-Which-Ear-Are-You-Talking-<br />

To<br />

11. Heldring, J.L., Column NRC, 17 juli 2008, De sleutel blijft verborgen,<br />

http://weblogs.nrc.nl/heldring/2008/07/17/de-sleutel-blijft-verborgen/<br />

12. Hoogers, Rebecca. Online bibliotheek: Info.nu, 18 oktober 2010, http://mens-ensamenleving.infonu.nl/diversen/84978-agendasettingtheorie.html<br />

13. Houtman, Piet, eigen website, 2 december 2011,<br />

http://www.piethoutman.net/blog/commentaar/spiritualiteit-is-een-middel-geen-doel<br />

14. Huijgen, Arnold, eigen website, 24 april 2012, http://ahuijgen.nl/2012/04/24/passie/<br />

15. IKON, leek 13 december 2011, Na de zoektocht, de leekbeleving<br />

http://www.ikonrtv.nl/kerkvoordummies/?p=608#more-608<br />

16. Kamermans, R, Eigen website, 2003, Boekbespreking Dichter bij het Onuitsprekelijke van Gideon Van Dam,<br />

http://home.kpn.nl/a.kamermans/dam.htm<br />

17. Niemandsverdriet, Thijs en Derkzen, Sophie, Vrij Nederland website, 5 december 2011,<br />

http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/De-dictatuur-van-het-denkraam.htm<br />

18. Simons, Coen, NRC artikel, 31 oktober 2010, Hippe spiritualiteit: zoektocht zonder plek voor anderen.<br />

http://vorige.nrc.nl/opinie/article2045338.ece<br />

19. Ter Borg, Prof. Dr. Meerten, 2007 Oratie, Niet-institutionele religie in de hedendaagse samenleving<br />

http://www.leidenuniv.nl/tekstboekjes/content_docs/oratie_ter_borg.pdf<br />

20. Ter Huurne, Maarten, Blog: overtuigen op internet. Gedragspsychologie en marketing, 28 augustus 2008,<br />

http://overtuigenopinternet.nl/2011/08/priming-hoe-win-je-een-spelletje-triviant/<br />

21. Van den Brink,Gabriel, ND 14 januari 2012, Toewijding gaat een populair begrip worden,<br />

http://www.nd.nl/artikelen/2012/januari/14/-toewijding-gaat-een-populair-begrip-worden<br />

22. Van der Zwaag, Klaas, Refdag, 23 januari 2012, Nederlander kent nog steeds hogere idealen,<br />

http://www.refdag.nl/boeken/recensies/nederlander_kent_nog_steeds_hogere_idealen_1_617399<br />

23. Van Marwijk, Frank, Blog Lichaamstaal.nl, december 2011, Spiritualiteit en communicatie,<br />

http://www.lichaamstaal.nl/spiritualiteit.html<br />

24. Van Soest, Aaldert, Nederlands Dagblad, 7 november 2011 Gratis evangelie op paranormale beurs,<br />

http://www.nd.nl/artikelen/2011/november/07/alleen-het-evangelie-is-gratis-op-de-paranormaalbe<br />

25. Van Vlastuin, W., Website George Whitefield Stichting, 1998, de theologie van spiritualiteit<br />

http://www.whitefield.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=255&Itemid=55<br />

26. Weseman, Pauline, Het nieuwe Wij, 23 november 2009, “Echte spiritualiteit draait niet om ik, ik, ik.”<br />

http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&messageID=3400<br />

27. Wielenga, Sjoerd, CV Koers magazine, november 2010, http://www.cvkoers.nl/home/magazine/themas/14theologie-a-filosofie/4152-vragen-bij-pater-anselm.html<br />

28. Wisse, Maarten, ND 4 juli 2008, Let it rain Worshipmusic als vorm van nieuwe magie.<br />

http://www.nd.nl/artikelen/2008/juli/04/-let-it-rain-worshipmusic-als-vorm-van-nieuwe-magi<br />

Hoofdstuk: Hoofdstuk 6. Literatuuroverzicht<br />

89


Bijlagen<br />

1. Doornenbal, R., Sofie, februari 2011, Nieuwe Spiritualiteit als missionaire uitdaging<br />

2. De 17 interviews zijn alleen bijgevoegd bij de exemplaren voor <strong>mijn</strong> docenten. De interviews beslaan bij<br />

elkaar 39 pagina’s en zijn, evt. los opvraagbaar bij t.volkerink@kpnmail.nl<br />

Onderzoek Jouw Spiritualiteit: de 11 geïnterviewden<br />

Naam Functie Bijlage nr.<br />

Bachus, Johan en Ans Leraar, pastoraal, bidders<br />

Blanken, Geert Jan Manager en MT lid EO<br />

De Joode, Petra Presentator EO radio<br />

Doornenbal, Wille<strong>mijn</strong> Student GPW / stagiair JS<br />

Helmus, Menno Projectleider Innovaties EO (toen)<br />

Meedendorp, Theodoor Theoloog, Docent en gemeentewerker<br />

Van den Oever, Ronald Redacteur / ontwikkelaar / programma maker<br />

Van der Kamp, Linda Onderzoeker UvT, kringleider<br />

Van Steeg, Henk Programmamaker EO radio<br />

Van Toor, Anri Uitgever Inside Out Publishers<br />

Van Veen, Alisa Communicatieadviseur – Dirigo<br />

De andere geïnterviewden<br />

Zwart, Ruth Redacteur Radio 5, Leef je Geloof 13<br />

Sonneveld, Reinier Theoloog, Publicist, freelance redacteur<br />

Smaling, Marja Gepensioneerd. Moeder / cursist<br />

Dennis de Graaff Conservatorium, salesfunctie / cursist<br />

Joyce Kuijer Docent en Verpleegkundige thuiszorg / cursist<br />

4<br />

2<br />

8<br />

11<br />

10<br />

7<br />

3<br />

12<br />

6<br />

1<br />

5<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

Hoofdstuk: Bijlagen<br />

90

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!