13.09.2013 Views

Jaarverslag Ubach over Worms (2012) - HEEMwonen

Jaarverslag Ubach over Worms (2012) - HEEMwonen

Jaarverslag Ubach over Worms (2012) - HEEMwonen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong>


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

2


Inhoudsopgave<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

Voorwoord 4<br />

1. De corporatie 6<br />

2. De doelgroep huisvesten 9<br />

3. De betrokkenheid van bewoners 11<br />

4. De kwaliteit van de woningvoorraad en woonomgeving 12<br />

5. De financiële huishouding 17<br />

6. Het verslag van het bestuur 29<br />

7. Het verslag van de Raad van Commissarissen 32<br />

Bijlagen<br />

1 Conclusie meerwaardeonderzoek fusie 38<br />

2 Activiteiten<strong>over</strong>zicht <strong>2012</strong> 39<br />

3 Besluitenlijst bestuur <strong>2012</strong> 41<br />

4 Verslag algemene ledenvergadering 42<br />

5 Besluitenlijst algemene ledenvergadering 43<br />

6 Besluitenlijst Raad van Commissarissen 44<br />

3


Voorwoord<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

In het jaarverslag 2010 en 2011 schreven we dat wij ons zorgen maakten <strong>over</strong> de ontwikkelingen in de<br />

corporatiesector. Dat is in <strong>2012</strong> niet anders geweest. Corporaties staan onder druk. De afgelopen jaren<br />

hebben er een aantal zaken gespeeld bij individuele corporaties die gevolgen hebben voor het imago<br />

van de hele sector. De kwaliteit van toezicht en het bestuur liggen onder vuur. En de gevolgen van de<br />

economische crisis doen zich meer en meer gelden bij de corporaties.<br />

De huidige regering vindt dat het vermogen van de corporaties, dat in de stenen zit, de tekorten van de<br />

Nederlandse schatkist moet opvangen. Aanvankelijk was er sprake van dat de huurprijs maximaal 4,5<br />

procent van de WOZ-waarde zou mogen bedragen. Op de valreep heeft minister Blok dit wetsvoorstel<br />

van tafel geschoven. Als dit plan zou zijn doorgegaan dan zou dat binnen een paar jaar geleid hebben tot<br />

het einde van de woningcorporaties in de regio Parkstad Limburg. De huren liggen hier al op gemiddeld<br />

5,3 procent van de -toch al lage- WOZ-waarde.<br />

In dit jaarverslag beschrijven we de activiteiten die we uitgevoerd hebben en leggen we uit waarom we<br />

bepaalde keuzes hebben gemaakt. Naast de reguliere werkzaamheden hebben we ons in <strong>2012</strong> ingezet<br />

om te komen tot een wijkontwikkelingsplan voor <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong>. Maar bovenal stond het jaar <strong>2012</strong><br />

in het teken van de voorbereidingen van de fusie met Hestia groep en Land van Rode.<br />

Fusie<br />

In 2010 benaderde Hestia groep ons met het verzoek om onderzoek te doen naar een niet vrij blijvende<br />

vorm van samenwerking. Wij hebben eerst een half jaar de tijd genomen om te onderzoeken wat onze<br />

positie in de regio Parkstad Limburg is en hoe de corporatie er financieel en organisatorisch voor staat.<br />

Dit naar aanleiding van de uitkomsten van het visitatierapport van november 2010 en een verdieping in<br />

de financiële positie van de corporatie. Deze inzichten samen met een aantal ontwikkelingen zoals de<br />

bevolkingskrimp, de vergrijzing en ontgroening in ons werkgebied, de heffingen en de scheiding tussen<br />

Daeb en niet-Daeb activiteiten hebben de Raad van Commissarissen doen besluiten samen met Hestia<br />

groep en Land van Rode een haalbaarheidsonderzoek te doen. De fusie bleek haalbaar en ook toonde<br />

een onderzoek de meerwaarde van de fusie aan. Na de noodzakelijke omzetting 1 van vereniging naar<br />

stichting vond bij <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> de formele besluitvorming plaats. Vanaf het voorjaar is het traject<br />

richting de gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken ingezet. Voortvarend zijn talloze<br />

werkgroepen aan de slag gegaan met het samenvoegen en in elkaar schuiven van systemen en<br />

procedures. Daarnaast hebben verschillende werkgroepen waaronder financiën, klant, maatschappij en<br />

vastgoed de meerwaarde van de fusie onderzocht. In bijlage 1 vindt u de conclusie.<br />

Onze ledenraad is vanaf het begin geïnformeerd <strong>over</strong> het verzoek van Hestia groep en zij zijn bij alle<br />

vervolgstappen betrokken geweest. De ledenraad heeft in april <strong>2012</strong> ingestemd met de omzetting van<br />

vereniging naar stichting en de Raad van Commissarissen heeft een besluit tot voorgenomen fusie<br />

genomen. De actieve leden uit de ledenraad hebben vervolgens halverwege <strong>2012</strong> de huurdersvereniging<br />

<strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> opgericht.<br />

Bij het schrijven van dit jaarverslag is de fusie een feit, maakt de huurdersvereniging <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong><br />

deel uit van het Centraal huurders<strong>over</strong>leg <strong>HEEMwonen</strong> en heeft de fusiecorporatie <strong>HEEMwonen</strong> een<br />

1 Vanwege de fusie is Woningvereniging <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> per 28 juni <strong>2012</strong> omgezet naar Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong><br />

<strong>Worms</strong>. In het verslag wordt consequent gesproken van Woningstichting. Voor de periode tot 28 juni zou u dus<br />

Woningvereniging moeten lezen.<br />

4


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

nieuwe Raad van Commissarissen waarbij drie leden voorheen deel uitmaakten van de Raad van<br />

Commissarissen van Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong>.<br />

Ons werkgebied is <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong>. We maken deel uit van de gemeente Landgraaf en zijn<br />

verantwoordelijk voor betaalbaar wonen in een prettige woonomgeving. Ook onder de vlag van<br />

<strong>HEEMwonen</strong> blijven wij ons inzetten voor betaalbaar en prettig wonen in <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong>.<br />

U vindt ons jaarverslag ook op www.heemwonen.nl.<br />

5


1 De corporatie<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

1.1 De missie<br />

Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> is een klantgerichte corporatie die zorgt voor goede en betaalbare<br />

woningen voor diverse doelgroepen in haar werkgebied. Onze prioriteit ligt bij mensen met een kleine<br />

beurs. We willen als professionele en financieel gezonde woningcorporatie voorzien in de<br />

woningbehoefte nu en in de toekomst én een bijdrage leveren aan een leefbare woonomgeving.<br />

1.2 Strategie<br />

In <strong>2012</strong> hebben we ingezet op versterking van de positie van Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> door<br />

in te zetten op fusie en samenwerking met diverse stakeholders zoals collega corporaties in Parkstad,<br />

gemeenten, huurdersorganisaties en zorg- en welzijnsinstellingen. Onze portefeuillestrategie geeft<br />

richting aan de verhuur, het beheer en het management van onze woningen.<br />

1.3 Doelstellingen<br />

Onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen waren in <strong>2012</strong> als volgt:<br />

1. zorgen voor goede en betaalbare woningen;<br />

2. diverse doelgroepen bedienen in het werkgebied met focus op mensen met kleine beurs;<br />

3. zorgen voor een gezonde financiële huishouding;<br />

4. voorzien in huidige en toekomstige woningbehoefte;<br />

5. een bijdrage leveren aan een leefbare woonomgeving.<br />

In het activiteiten<strong>over</strong>zicht in bijlage 2 geven we aan welke projecten en activiteiten we in <strong>2012</strong> hebben<br />

uitgevoerd om deze doelstellingen te realiseren. Daarnaast heeft een groot aantal projecten in het<br />

teken gestaan van de fusie. In diverse werkgroepen hebben medewerkers van de drie corporaties<br />

gezamenlijk gewerkt aan het nieuwe beleid, de nieuwe strategie, de nieuwe procesbeschrijvingen, de<br />

nieuwe huisvesting, de nieuwe huisstijl, de nieuwe website, et cetera.<br />

1.4 Personeel<br />

Het personeelsbestand van Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> bestond op 31 december <strong>2012</strong> uit 12,39<br />

fte. Dit zijn 8 fulltime en 6 parttime krachten. Afbeelding 1 toont het organogram van onze corporatie in<br />

<strong>2012</strong>.<br />

Voor onze medewerkers was <strong>2012</strong> een ontzettend spannend jaar. Tot april <strong>2012</strong> was er onzekerheid<br />

<strong>over</strong> het wel of niet doorgaan van de fusie en daarna ontstond onzekerheid <strong>over</strong> de eigen functie. In<br />

aanloop naar de fusie is uiteindelijk bij de inplaatsing aan iedereen van onze corporatie een passend<br />

aanbod gedaan. Ondanks de onzekere tijden hebben de medewerkers van Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong><br />

<strong>Worms</strong> in het verslagjaar opnieuw met veel inzet hun diensten verleend aan de huurders van <strong>Ubach</strong><br />

<strong>over</strong> <strong>Worms</strong>. Ook extern bleef dit niet onopgemerkt. We werden in <strong>2012</strong> bekroond met het KWH-label<br />

klantvriendelijkheid.<br />

Kijken we naar het personeelsbestand van de drie fusiepartners samen dan tellen we op 31 december<br />

<strong>2012</strong> 94 fte. Deze formatie is nodig om de veranderslag van de organisatie mogelijk te maken en de<br />

voordelen van de fusie te benutten. We verwachten dat de benodigde formatie zal dalen door onder<br />

meer het efficiënt inrichten van onze processen, efficiencyslagen vanwege de fusie, het op onderdelen<br />

uitbesteden van werkzaamheden, het optimaal benutten van ICT-mogelijkheden, ketensamenwerking<br />

en de verdere krimp van ons woningbezit. Per 1 januari 2015 koersen we op een formatie van 91 fte.<br />

6


Marion Hermans<br />

Medewerker<br />

bedrijfsbureau<br />

Patrick Coenen<br />

Senior<br />

Woonconsulent<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

De fusieorganisatie kiest voor brede functieprofielen en biedt mogelijkheden aan medewerkers om<br />

intern door te groeien door functieroulatie, interne loopbaanontwikkeling en specialisatie en/of<br />

generalisatie. Kortom: voldoende mogelijkheden voor medewerkers om zichzelf (continu) te blijven<br />

ontwikkelen.<br />

Afbeelding 1 Organogram Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> <strong>2012</strong><br />

Andy Nikkel<br />

Manager Financiën<br />

Hans Moerenhout<br />

Boekhoudkundig<br />

medewerker<br />

Marianne Lataster<br />

Woonconsulent<br />

Marjo Vankan<br />

Directeur-bestuurder<br />

Carla Vaessen<br />

Medewerker<br />

verslaglegging<br />

Carola Lutgens<br />

Woonconsulent<br />

Raquel Jongen<br />

Telefoniste<br />

receptioniste<br />

Wil Aendekerk<br />

Manager Woondiensten<br />

Hub Moonen<br />

Projectleider<br />

Sjack Impelmans<br />

Sr. Medewerker<br />

Techniek<br />

1.5 Ondernemingsraad<br />

De ondernemingsraad van onze corporatie bestond in <strong>2012</strong> uit twee leden: de heer Hub Moonen in de<br />

rol van voorzitter en de heer Patrick Coenen in de rol van secretaris. Oorspronkelijk zouden zij op 30 juni<br />

2013 aftreden. Met het oog op de voorgenomen fusie, werd in december 2011 een OR-platform<br />

opgericht, bestaande uit de drie afzonderlijke ondernemingsraden van de fusiepartners. Dit platform<br />

fungeerde in het verslagjaar als gezamenlijke ondernemingsraad voor de fusieorganisaties. De<br />

samenstelling van het OR-platform bestond gedurende het verslagjaar uit de drie OR-voorzitters met<br />

telkens twee wisselende OR-leden per corporatie. Het OR-platform heeft in <strong>2012</strong> twaalf keer formeel<br />

<strong>over</strong>leg gehad met de fusiestuurgroep, bestaande uit de drie directeur-bestuurders en de financieel<br />

directeur van Hestia groep. Daarnaast heeft het OR-platform regelmatig <strong>over</strong>leg gevoerd met de<br />

vakbonden, met name <strong>over</strong> de gevolgen van de voorgenomen fusie en een sociaal begeleidingsplan.<br />

De belangrijkste gespreksonderwerpen van het OR-platform met de stuurgroep in <strong>2012</strong> waren:<br />

- de gevolgen van de voorgenomen fusie;<br />

- de resultaten van het personeelsonderzoek: ‘De meerwaarde van de fusie voor het personeel’;<br />

- het concept functiehandboek fusieorganisatie;<br />

- de wijziging van de organisatie;<br />

- de kaders en spelregels van ‘Het nieuwe werken’;<br />

- de huisvesting van de fusieorganisatie;<br />

- de informatie en communicatietechnologie.<br />

Carina Ilardo<br />

Managementassistente<br />

Jos Sintzen<br />

Medewerker<br />

Techniek<br />

7


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

1.6 Geschillenadviescommissie<br />

De dienstverlening van Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> is er op gericht om klachten te voorkomen.<br />

Als er toch een klacht is, gaan we met de huurder in gesprek. Mocht dit niet tot een tevreden oplossing<br />

leiden dan kan de huurder zijn klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillenadviescommissie. Als<br />

de commissie voldoende gegevens heeft verzameld <strong>over</strong> het geschil neemt zij een beslissing en brengt<br />

zij schriftelijk advies uit aan het bestuur van de corporatie. De indiener van het geschil ontvangt een<br />

afschrift van dit advies. Het bestuur van de corporatie neemt vervolgens binnen twee weken een besluit<br />

hier<strong>over</strong>. In de meeste gevallen neemt het bestuur het advies van de commissie <strong>over</strong>. Woningstichting<br />

<strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> informeert de huurder schriftelijk <strong>over</strong> de uitkomst en de eventueel te nemen<br />

maatregelen naar aanleiding van de klacht. De bestuurder heeft de werkzaamheden van de<br />

geschillenadviescommissie toegelicht in de vergadering van de Raad van Commissarissen. De<br />

samenstelling en werkwijze van de geschillenadviescommissie ligt vast in een reglement. Dit reglement<br />

is vanwege de fusie per 1 januari 2013 gewijzigd.<br />

De geschillenadviescommissie heeft in <strong>2012</strong> advies uitgebracht aan zowel onze corporatie als aan Hestia<br />

groep. In totaal kwam de commissie zeven keer bijeen voor <strong>over</strong>leg. Er kwamen in <strong>2012</strong> drie klachten<br />

binnen bij de geschillenadviescommissie. Deze waren alle drie afkomstig van Hestia groep.<br />

1.7 Sponsoring<br />

Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> voelt zich nauw betrokken bij haar huurders en bij de maatschappij.<br />

Om onze lokale betrokkenheid te versterken en goodwill te tonen richting lokale verenigingen hebben<br />

wij in <strong>2012</strong> voor in totaal 3.000 euro een aantal doelen in <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> gesponsord:<br />

kindervakantiewerk (750 euro), zomerfestival Lauradorp (500 euro), een speeltoestel aan de Kapelweg<br />

(845 euro) en diverse andere doelen waarmee kleinere bedragen waren gemoeid.<br />

8


2 De doelgroep huisvesten<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

2.1 Primaire verantwoordelijkheid<br />

Het verhuren van woningen aan mensen die door inkomen of door andere omstandigheden<br />

moeilijkheden ondervinden bij het vinden van passende huisvesting beschouwen wij als onze kerntaak.<br />

We richten ons vooral op ouderen, gehandicapten en andere zorgbehoevenden, vluchtelingen en<br />

mensen met een laag inkomen. De verhuur van (sociale) woningen met een huurprijs gelijk aan of lager<br />

dan de huurtoeslaggrens vindt zoveel mogelijk met voorrang plaats aan mensen met een smalle beurs.<br />

In <strong>2012</strong> hebben we ruim 98 procent van deze (sociale) huurwoningen toegewezen aan huishoudens met<br />

een belastbaar jaarinkomen tot maximaal 33.614 euro.<br />

2.2 Bijzondere doelgroepen<br />

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt jaarlijks hoeveel statushouders met een<br />

verblijfsdocument recht hebben op een (huur)woning. De Provincie verdeelt deze naar gemeente op<br />

basis van het aantal inwoners. Tabel 1 toont de taakstelling voor <strong>2012</strong> en het aantal<br />

asielzoekers/statushouders dat we in het verslagjaar gehuisvest hebben.<br />

Tabel 1 Huisvesting asielzoekers/statushouders in <strong>2012</strong><br />

Huisvesting asielzoekers / statushouders<br />

Gemeente stand per 1-1-<strong>2012</strong> totale taakstelling <strong>2012</strong> realisatie<br />

Landgraaf 10 22 6<br />

In verband met de fusie hebben we in Landgraaf met Hestia groep afgesproken dat zij driekwart en wij<br />

een kwart van de totale taakstelling in de gemeente Landgraaf voor rekening zouden nemen. Wij<br />

hebben in <strong>2012</strong> drie asielzoekers/ statushouders kunnen huisvesten. Mede door onze deelname aan de<br />

‘missie Ecuador’ hebben we in Landgraaf tien asielzoekers/ statushouders extra kunnen huisvesten;<br />

zeven door Hestia groep, drie door <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong>. Daarmee hebben we onze taakstelling voor <strong>2012</strong><br />

weten te behalen. De ‘missie Ecuador‘ houdt in dat de IND vluchtelingen uit Bolivia heeft gehaald, die<br />

niet zelf in de gelegenheid waren om naar Nederland te komen. Deze mensen zijn bij aankomst in<br />

Nederland niet in een asielzoekerscentrum geplaatst maar konden dankzij onze inspanningen en die van<br />

Hestia groep direct een woning betrekken in Landgraaf.<br />

2.3 Wonen en zorg<br />

Door de sterke vergrijzing in ons werkgebied zien we een stijgende vraag naar zorg en naar de<br />

woonvorm ‘begeleid wonen’. Mensen worden ouder en willen langer zelfstandig thuis blijven wonen.<br />

Onder het motto ‘Zorg voor de toekomst’ krijgt de doelgroep ouderen met zorgbehoefte de komende<br />

jaren extra aandacht. We realiseren geschikte wooncomplexen en passen bestaande woningen aan. Ook<br />

nemen we deel aan <strong>over</strong>legvormen op het terrein van Wonen, Zorg en Welzijn. Verder is er een nauwe<br />

samenwerking in regionaal verband binnen het Regionaal Orgaan Woningcorporaties (ROW).<br />

Bevolkingskrimp, de regionale woonvisie en de herstructureringsvisie zijn belangrijke onderwerpen in de<br />

regio Parkstad. En omdat zorgverlening niet tot onze kerntaken behoort, werken we intensief samen<br />

met diverse lokale en regionale zorg- en welzijnsinstellingen zoals MeanderGroep Zuid Limburg, Welsun<br />

en Kwecoo.<br />

Bovendien hebben we in <strong>2012</strong> geparticipeerd in ‘Housing Parkstad’. Dit is een nieuw samenwerkingsproject<br />

tussen 24-uurs-instellingen en woningcorporaties voor mensen die toe zijn aan een nieuwe stap<br />

in hun leven. Deze mensen hebben de mogelijkheid om hun verblijf in de 24 uurs- zorg achter zich te<br />

9


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

laten en een nieuwe start te maken in een eigen woning. Hierbij werken we intensief samen met diverse<br />

zorginstellingen zoals stichting Rimo, Mondriaan, Koraalgroep, Meander en het Leger des Heils.<br />

Daarnaast houden we bij nieuwbouw rekening met bewoners die bijzondere zorg of begeleiding nodig<br />

hebben. In <strong>2012</strong> heeft MeanderGroep een start gemaakt met een onderzoek naar de haalbaarheid van<br />

uitbreiding van het Laurahoes. En in de Jos Petersstraat - Maastrichterlaan hebben we 4 van de 18<br />

woningen gesloopt. Als alle woningen gesloopt zijn, zullen we op deze locatie 12 levensloopbestendige<br />

woningen realiseren.<br />

2.4 Jaarlijkse huurverhoging<br />

In <strong>2012</strong> hebben we de huurprijs van niet-geliberaliseerde (huurprijs < 665 euro) net als voorgaande<br />

jaren verhoogd met het inflatiepercentage: 2,3 procent. Bijna al onze woningen vielen in <strong>2012</strong> in het<br />

niet-geliberaliseerde huursegment. We zijn voornemens om in 2013 de huurverhoging<br />

inkomensafhankelijk te maken. Hierdoor sluiten de huurprijzen beter aan bij de inkomens zodat we<br />

scheefgroei zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Bij 49 woningen met sloopbestemming hebben we in<br />

<strong>2012</strong> geen huurverhoging toegepast: 18 woningen in de Jos Petersstraat - Maastrichterlaan en 31<br />

woningen in de Schoolstraat. Daarmee bedroeg onze gemiddelde huurverhoging in <strong>2012</strong> 2,3 procent.<br />

10


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

3 De betrokkenheid van bewoners<br />

3.1 Huurdersvereniging <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong><br />

Tot 28 juni <strong>2012</strong> had Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> geen formele huurdervertegenwoordiging. In<br />

<strong>over</strong>leg met de ledenraad en in aanloop naar de fusie hebben we op 28 juni <strong>2012</strong> formeel de<br />

huurdersvereniging <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> opgericht. In een reglement is vastgelegd dat de corporatie<br />

regelmatig <strong>over</strong>leg voert met de huurdersvereniging en de huurdersvereniging in de gelegenheid stelt<br />

advies te geven of <strong>over</strong>leg te voeren met de corporatie <strong>over</strong> het gevoerde beleid en beheer. In <strong>2012</strong><br />

waren de belangrijkste gespreksonderwerpen:<br />

• de wijziging van rechtsvorm vereniging naar stichting in verband met de fusie;<br />

• de fusie;<br />

• de herstructurering van het Centrumplan;<br />

• de sloop van de woningen aan de Schoolstraat en Pastoor Jos Peterstraat;<br />

• de verkoop van woongelegenheden;<br />

• de oprichting van een leefbaarheidsfonds in 2013.<br />

3.2 Bewonerscommissies<br />

In <strong>2012</strong> waren twee bewonerscommissies actief: een in de Schoolstraat en een in de Pastoor Jos<br />

Petersstraat, beide in verband met herstructurering. We voeren <strong>over</strong>leg met deze commissies en stellen<br />

hen in de gelegenheid advies te geven <strong>over</strong> de sloop en de herstructurering op deze locaties. En om<br />

individuele bewoners de kans te geven mee te denken met onze plannen doen we er alles aan om bij<br />

grotere renovatie- en herstructureringsprojecten bewoners in werkgroepen te laten meedenken.<br />

3.3 Communicatie<br />

Om de betrokkenheid van bewoners bij onze corporatie te vergroten, informeren wij hen via ons<br />

bewonersblad Woonnieuws, via onze eigen website en via www.thuisinlimburg.nl <strong>over</strong> nieuwbouw- en<br />

onderhoudsprojecten, beschikbare woningen, nieuws <strong>over</strong> onze corporatie (zoals in <strong>2012</strong> de<br />

voorgenomen fusie) en uit de corporatiebranche en zaken zoals veranderingen van het beleid en<br />

wijzigingen van de huurtoeslag. Ook zijn er diverse brochures en infowijzers voor onze bewoners<br />

beschikbaar.<br />

11


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

4 De kwaliteit van de woningvoorraad en woonomgeving<br />

4.1 Woningbezit<br />

Zoals tabel 2 laat zien is het woningbezit van Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> in <strong>2012</strong> met 39<br />

woningen afgenomen in vergelijking met het jaar ervoor. Naast de 1.262 woningen hadden we eind<br />

<strong>2012</strong> 244 <strong>over</strong>ige verhuureenheden in bezit. Hieronder vallen onder andere garages, (ondergrondse)<br />

parkeerplaatsen, een zorgcentrum en <strong>over</strong>ige panden. Al onze woningen en <strong>over</strong>ige verhuureenheden<br />

bevinden zich binnen het statutair vastgestelde werkgebied: de gemeente Landgraaf.<br />

Tabel 2 Woningbezit 31-12-<strong>2012</strong><br />

Aantal woningen in bezit op 31-12-2011 1.301<br />

Toegevoegd in <strong>2012</strong><br />

aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen 0<br />

aantal aangekochte woningen 0<br />

Onttrokken in <strong>2012</strong><br />

aantal verkochte woningen 35<br />

aantal gesloopte woningen 4<br />

Aantal woningen op 31-12-<strong>2012</strong> 1.262<br />

4.2 Herstructurering<br />

In het kader van de Regionale Herstructureringsvisie hebben we afgesproken in de periode tot 2020<br />

circa 100 huurwoningen uit de markt te onttrekken. In 2011 hebben we onze portefeuillestrategie<br />

hierop afgestemd. Samen met de gemeente Landgraaf zijn we in <strong>2012</strong> bezig geweest met het opstellen<br />

van een wijkontwikkelingsvisie voor <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong>. Onze portefeuillestrategie zal hiervan deel<br />

uitmaken. We lichten ons beleid op het gebied van sloop, nieuwbouw, aan- en verkoop kort toe.<br />

Sloop<br />

In de Jos Petersstraat - Maastrichterlaan hebben we vier van de achttien woningen gesloopt. Op deze<br />

locatie zijn twaalf levensloopbestendige woningen voorzien.<br />

Wanneer een woningcomplex wordt gesloopt, stellen we een Sociaal Statuut op. Hierin nemen we zowel<br />

onze rechten en plichten als die van huurder(s) op. Ook nemen we hierin de verhuiskostenregeling op.<br />

Dit houdt onder meer in dat bewoners een bedrag van 5.600 euro (prijspeil <strong>2012</strong>) ontvangen als zij door<br />

sloop noodgedwongen de woning moeten verlaten. Daarnaast helpen we bewoners in hun zoektocht<br />

naar een nieuwe woning en krijgen ze voorrang bij de woningtoewijzing.<br />

Nieuwbouw<br />

Gezien de vergrijzing en de krimpende huurmarkt in de regio gaan we terughoudend om met<br />

nieuwbouwplannen. In <strong>2012</strong> hebben we geen nieuwbouwwoningen opgeleverd. Ons beleid is dat<br />

nieuwbouw in ieder geval bestaat uit levensloopbestendige woningen gericht op senioren met<br />

eventueel (een toekomstige) zorgbehoefte.<br />

Aankoop<br />

We hebben in <strong>2012</strong> geen aankopen gedaan. Ook dit is gerelateerd aan de krimpende markt in ons<br />

werkgebied.<br />

12


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

Verkoop<br />

In onze portefeuillestrategie hebben we voor de periode tot 2020 woningen aangewezen met<br />

verkoopbestemming. De reden dat we woningen uit ons bezit verkopen, is enerzijds dat we in de<br />

betreffende straten willen differentiëren in eigendomsverhoudingen. Anderzijds zijn de opbrengsten van<br />

verkoop noodzakelijk om te kunnen investeren, herstructurering te kunnen realiseren en om<br />

<strong>over</strong>heidsheffingen te kunnen bekostigen.<br />

In <strong>2012</strong> hebben we 31 woningen aan de gemeente Landgraaf verkocht in verband met het Centrumplan.<br />

Daarnaast hebben we vier individuele woningen verkocht. Eén woning hebben we verkocht aan een<br />

zittende huurder. Bij alle verkopen schakelen we een onafhankelijk taxateur in die zelf niet betrokken is<br />

bij de transactie. We hanteren een kortingsregeling voor zittende huurders, die nagenoeg gelijk is aan de<br />

kortingsregeling voor starters. Zowel zittende huurders als starters krijgen een korting van tien procent<br />

op de taxatiewaarde met een maximum van 10.000 euro. Dit geldt dus voor de woning die in <strong>2012</strong> aan<br />

de zittende huurder werd verkocht. Wanneer de koper de woning binnen vijf jaar wil verkopen, moet<br />

een deel van de korting terugbetaald worden.<br />

De woningen met verkoopbestemming die niet aan de zittende huurder kunnen worden verkocht,<br />

worden na mutatie op de vrije markt aangeboden. Wanneer de woning ook dan niet verkocht wordt,<br />

wordt deze opnieuw in de verhuur gebracht.<br />

4.3 Onderhoudsbeleid<br />

Voor ons onderhoudsbeleid hanteren we als uitgangspunt het behoud en de verbetering van de<br />

kwaliteit van het woningbezit. Met woningen die aangewezen zijn voor sloop gaan we kostenbewust<br />

om. Ons dagelijks onderhoud bestaat uit klachtenonderhoud (reparatieverzoeken) en het<br />

mutatieonderhoud (verhuizingen). Ons planmatige onderhoud bestaat uit contractonderhoud en<br />

onderhoudsmaatregelen in het kader van de portefeuillestrategie en ons strategisch voorraadbeleid<br />

(SVB). Bij grootschalige renovatie ontvangen bewoners standaard een bijdrage als gevolg van de<br />

<strong>over</strong>last. De vergoeding hierbij wordt bepaald door de duur van de renovatie en de mate van <strong>over</strong>last en<br />

bedraagt maximaal een maand huur. De hoogte ervan is vastgelegd in een reglement. Tabel 3 toont de<br />

onderhoudsuitgaven in <strong>2012</strong>.<br />

Het onderhoudsbeleid wordt jaarlijks in teamverband besproken en bijgesteld. Uitgangspunten van ons<br />

onderhoudsbeleid zijn:<br />

• planmatig onderhoud wordt uitgevoerd op basis van het strategisch voorraadbeleid (SVB), de<br />

portefeuillestrategie die in 2011 is vastgesteld en het energiebeleidsplan (2011);<br />

• niet-planmatig onderhoud voeren we uit op basis van interne kwaliteitsnormen;<br />

• bij mutatie brengen we gedateerde voorzieningen op een hoger kwaliteitsniveau. Zo brengen<br />

we bij iedere mutatie hang- en sluitwerk in de woning aan met het politie keurmerk ‘Veilig<br />

Wonen’, brengen we isolatie aan en vervangen de CV-ketel door een HR-installatie;<br />

• het beleidsplan en plan van aanpak ‘brandveiligheid’;<br />

• het beleidsplan ‘legionella’: wanneer legionella wordt geconstateerd, wordt met behulp van een<br />

gecertificeerd bedrijf de procedure gevolgd die door het ministerie is voorgeschreven.<br />

13


Tabel 3 Onderhoudsbegroting versus realisatie <strong>2012</strong><br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

Bedragen x € 1.000 realisatie <strong>2012</strong> begroting <strong>2012</strong> verschil<br />

Klachtenonderhoud / reparatieverzoeken 331 300 31<br />

Mutatie onderhoud 339 237 102<br />

Contract onderhoud 202 225 -23<br />

Planmatig Onderhoud 1.106 1.640 -534<br />

Totaal lasten onderhoud 1.978 2.402 -424<br />

Geactiveerd onderhoud SVB<br />

Liftenproject 24 portieketagewoningen 649 0 649<br />

Energiebesparende maatregelen 37 226 -189<br />

Ingrijpende woningverbeteringen 400 421 -21<br />

Sub-totaal geactiveerd onderhoud SVB 1.086 647 439<br />

Geactiveerd onderhoud geriefsverbeteringen * 179 n.v.t. n.v.t.<br />

Totaal geactiveerd onderhoud 1.265<br />

*De omvang van de geriefsverbeteringen is vooraf moeilijk in te schatten. Deze kosten zijn begroot onder<br />

planmatig onderhoud. Net zoals bij het mutatieonderhoud is in de begroting een aanname op basis van<br />

ervaringscijfers opgenomen.<br />

Toelichting bij tabel 3:<br />

• Klachtenonderhoud/reparatieonderhoud: dit wordt verricht naar aanleiding van door bewoners<br />

gemelde klachten, ingediende reparatieverzoeken of door medewerkers van de afdeling<br />

Woondiensten geconstateerde gebreken. Regelmatig wordt aandacht besteed aan controle van<br />

de klachtmelding en uitvoering van de werkzaamheden (after-sales). Het klachtenonderhoud<br />

kent een <strong>over</strong>schrijding van circa 10 procent van de begroting met 31.000 euro. Het aantal<br />

geregistreerde meldingen, dat resulteerde in een herstelopdracht, bedroeg in <strong>2012</strong> circa 1188<br />

(2011: 1269). De kosten per reparatieverzoek c.q. opdracht bedroegen gemiddeld circa 279 euro<br />

(2011: 240 euro). Als extra service neemt de corporatie onderdelen van het huurderonderhoud<br />

voor haar rekening. Als beoordelingscriterium geldt normaal gebruik en slijtage.<br />

• Mutatieonderhoud: in vrijgekomen woningen worden gedateerde voorzieningen op een hoger<br />

kwaliteitsniveau gebracht. We noemen dat dynamisch mutatieonderhoud. De kosten daarvoor<br />

komen niet ten laste van de reguliere onderhoudsbegroting maar kunnen meestal gedekt<br />

worden door een verhoging van de huurprijs bij mutatie (huurharmonisatie). Het budget voor<br />

het reguliere mutatieonderhoud is met ongeveer 102.000 euro (43 procent) <strong>over</strong>schreden. Dit<br />

komt mede doordat in <strong>2012</strong> enkele mutaties zijn geweest in de portiek-etagewoningen. De<br />

mutatiekosten bij de complexen met ingrijpende verbeteringen (SVB) worden voor een groot<br />

deel geactiveerd en geregistreerd als ingrijpende woningverbetering. Totaal is 339.000 euro<br />

geboekt ten laste van mutatieonderhoud. Dat is gemiddeld 4.134 euro per mutatie (in 2011<br />

1.729 euro).<br />

• Contractonderhoud: om storingen tot een minimum te beperken en de bedrijfszekerheid te<br />

verhogen, wordt op onderdelen preventief onderhoud gepleegd op basis van afgesloten service-<br />

en onderhouds<strong>over</strong>eenkomsten. De kwaliteit van de dienst wordt vooraf transparant bepaald.<br />

Hierbij wordt de expertise van de contractpartner optimaal benut. Dit betreft vooral technische<br />

installaties zoals liften, CV-installaties, ventilatoren en deurautomaten. In <strong>2012</strong> is een all-in<br />

contract met het CV-onderhoudsbedrijf afgesloten voor onderhoud, storingen en<br />

ketelvervanging op basis van prestatieafspraken (raam<strong>over</strong>eenkomst).<br />

• Planmatig onderhoud: dit is gebaseerd op een jaarlijks geactualiseerde meerjaren<br />

onderhoudsplanning. Daarin worden de uit te voeren werkzaamheden aan de verschillende<br />

bouwkundige onderdelen en installaties aangegeven voor de duur van de komende tien jaar.<br />

14


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

Deze voortschrijdende planning is opgesteld op basis van complexopnames en<br />

steekproefsgewijze woninginspecties. De woningvoorraad wordt zodoende voortdurend<br />

bouwtechnisch geïnspecteerd en bewaakt.<br />

De technische kant is één van de beoordelingsaspecten voor de meerjarenstrategie, die is<br />

vastgesteld in de portefeuillestrategie. Vanuit de meerjarenplanning en de portefeuillestrategie<br />

wordt de taakstellende planning voor het komende jaar afgeleid. Ook constateringen in het<br />

kader van verhuurbaarheid wegen we mee. Het planmatig onderhoud is een dynamisch proces<br />

en wordt beïnvloed door vele factoren, waarbij als maatstaf geldt dat de gereserveerde<br />

budgetten doeltreffend en doelmatig worden besteed. In <strong>2012</strong> is uiteindelijk voor een<br />

totaalbedrag van 1.106.000 euro (67 procent van de begroting) aan planmatig onderhoud<br />

opgedragen en uitgevoerd.<br />

• Geactiveerd onderhoud geriefverbetering: in het boekjaar <strong>2012</strong> is circa 179.000 euro (2011:<br />

331.000 euro) geactiveerd voor kosten van geriefverbeteringen. De werkzaamheden zijn<br />

uitgevoerd in mutatiewoningen of op verzoek van huurders.<br />

• Strategische voorraad beheer (SVB): werkzaamheden die een positief effect hebben op de<br />

verhuurbaarheid en levensduurverlenging tot gevolg hebben, maken deel uit van het SVB en de<br />

portefeuillestrategie. Het betreft bijvoorbeeld een verbetering van de bereikbaarheid, de<br />

toegankelijkheid en de veiligheid. Ook gaat het om het aanbrengen van liften, verbetering van<br />

de galerijen of de uitstraling van een wooncomplex. Dit geldt ook voor voorzieningen waardoor<br />

ouderen langer in hun woning kunnen blijven wonen. Tevens is binnen het SVB een<br />

basiskwaliteit van de woning benoemd.<br />

Het SVB is gebaseerd op het voorraadbeleidsplan zoals dat is samengesteld door een werkgroep<br />

SVB en onze nieuwe portefeuillestrategie. Dit beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig<br />

bijgesteld. Voor <strong>2012</strong> was in totaal een bedrag van 647.000 euro begroot. In het kader van SVB<br />

is circa 1.086.000 euro besteed. Hiervan is 400.000 euro uitgegeven aan diverse<br />

werkzaamheden in acht mutatiewoningen. De hogere uitgaven aan SVB-onderhoud ten opzichte<br />

van de begroting zijn voornamelijk veroorzaakt door de <strong>over</strong>loop van de kosten van het<br />

liftenproject eerste fase uit 2011 (circa 649.000).<br />

Van het begrotingsbedrag voor energiebesparende maatregelen is een gedeelte ad 189.000<br />

euro niet uitgegeven. Een bedrag ad 75.000 euro is doorgeschoven naar 2013 en heeft<br />

betrekking op de woningen van het liftenproject fase 2. Het resterende bedrag ad 114.000 euro<br />

is niet uitgegeven in afwachting van het energiebeleid van <strong>HEEMwonen</strong>.<br />

4.4 Energiebeleid<br />

Energiebesparing en duurzaamheid staan hoog op onze agenda. Het in 2011 vastgestelde energiebeleid<br />

is ook in <strong>2012</strong> voortgezet. Doel van ons energiebeleid is om het energieverbruik en daarmee de<br />

woonlasten van onze bewoners terug te dringen en zodoende de CO²-uitstoot te verminderen.<br />

In <strong>2012</strong> hebben we bij 48 woningen energiebesparende maatregelen toegepast. Bij de toepassing van<br />

energiebesparende maatregelen vragen wij bewoners een bijdrage in de vorm van huurverhoging.<br />

Uitgangspunt is dat die huurverhoging ongeveer de helft bedraagt van de te verwachten gemiddelde<br />

besparing op de energiekosten.<br />

Bij mutatie worden woningen standaard voorzien van spouw-, dak- en indien mogelijk vloerisolatie. Ook<br />

plaatsen we bij mutatie standaard dubbel HR++ glas en vervangen we de CV-ketel door een HRinstallatie.<br />

15


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

4.5 Leefbaarheid<br />

Naast aandacht voor het woningbezit hebben we aandacht voor de leefomgeving en de beleving van<br />

wonen. We zijn betrokken bij initiatieven die niet rechtstreeks met het beheer van het woningbezit te<br />

maken hebben. Vanuit verschillende samenwerkingsvormen met onder andere gemeente, Welsun,<br />

politie, zorgverleners en bewoners zoeken we naar een verantwoord evenwicht bij de verdeling van<br />

verantwoordelijkheden.<br />

Door diverse locaties in ons werkgebied te herstructureren, proberen we leegstand en de daarmee<br />

samenhangende negatieve gevolgen voor de leefbaarheid zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast<br />

hebben we in <strong>2012</strong> een aantal werkzaamheden uitgevoerd en acties ondersteund die specifiek gericht<br />

waren op het behoud en een beter leefbare woonomgeving in <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong>:<br />

• Deelname buurt<strong>over</strong>leg wijkbeheer Landgraaf: <strong>over</strong>leg van bewoners, politie, de<br />

woningcorporaties, Stichting Welsun (o.a. maatschappelijk werk) en de wijkcoördinator<br />

van de gemeente. Dit <strong>over</strong>leg dient als platform om te werken aan eens schone en veilige<br />

leefomgeving en onderstreept de gezamenlijke verantwoordelijkheid hiervoor.<br />

• Deelname buurtbemiddeling: een initiatief waarbij buurtbewoners vrijwillig bemiddelen bij<br />

conflicten tussen twee of meerdere personen uit een straat of buurt. De coördinatie ligt bij<br />

Welsun. Het initiatief wordt ondersteund door Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> en Hestia<br />

groep. Onze rol als corporatie blijft beperkt tot ondersteuning en het aandragen van<br />

bemiddelingssituaties.<br />

• Huiskamerprojecten: binnen ons bezit kennen we vier multifunctionele ruimten die in gebruik<br />

zijn als ‘huiskamer’. Ontmoeting en een prettige daginvulling staan centraal in het<br />

huiskamerproject. De huiskamerprojecten zijn voor rekening van de corporatie gerealiseerd bij<br />

nieuwbouw of renovatie. Ze worden gratis ter beschikking gesteld aan de bewoners van de<br />

appartementencomplexen waarin de ruimte is gelegen.<br />

• Aanleg speelvoorziening Kapelweg.<br />

Om inzicht te krijgen in het effect van onze inzet hebben we in <strong>2012</strong> samen met Hestia groep en Land<br />

van Rode een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Het gemiddelde cijfer voor de leefbaarheid in <strong>Ubach</strong><br />

<strong>over</strong> <strong>Worms</strong> in <strong>2012</strong> bedroeg een 7,2. Dit onderzoek was voor onze corporatie een nulmeting. Tabel 4<br />

toont de gemiddelde cijfers in <strong>2012</strong> per thema.<br />

Tabel 4 Resultaten leefbaarheidsonderzoek <strong>2012</strong><br />

Woonomgeving Woning Leefklimaat Veiligheid Voorzieningen Algemeen<br />

<strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> 7.0 7.8 7.3 7.4 6.6 7.1<br />

Ondanks de mooie resultaten zijn er een aantal buurten en thema’s die extra aandacht vragen. De<br />

nieuwe fusiecorporatie gaat met de onderzoeksresultaten aan de slag en stelt samen met de bewoners,<br />

de gemeente en eventuele andere partijen verbeterplannen per buurt op.<br />

16


5 De financiële huishouding<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

5.1 Algemeen<br />

Ook op het gebied van financieel beheer en risicomanagement heeft <strong>2012</strong> grotendeels in het teken van<br />

de fusie gestaan. De begrotingen van de drie corporaties zijn geconsolideerd en er heeft afstemming<br />

plaatsgevonden van diverse financiële zaken. Verder heeft het regeerakkoord de gemoederen binnen de<br />

sector flink bezig gehouden. Er werden diverse scenario's opgesteld van de financiële toekomst van<br />

woningcorporaties waaruit bleek dat vele corporaties door het nieuwe regeringsbeleid in financiële<br />

problemen zouden komen. Met name de maximering van de huurprijs op vierenhalf procent van de<br />

WOZ-waarde leek in ons werkgebied voor veel problemen te gaan zorgen. De WOZ-waardes dalen in ons<br />

werkgebied Parkstad, inmiddels voor het vierde jaar op rij en het einde van de daling lijkt nog niet in<br />

zicht. Uiteindelijk bleek de soep weer eens niet zo heet te worden gegeten als dat hij is opgediend en<br />

blijft de bestaande woningwaardering vooralsnog de basis voor de bepaling van de maximale huurprijs.<br />

De verhuurdersheffing en de saneringsheffing hebben de komende jaren echter wel een grote impact op<br />

de investeringen van corporaties. Geld dat rechtstreeks naar de <strong>over</strong>heid en naar de sector gaat, kunnen<br />

wij helaas niet investeren in onze eigen woningen en wijken.<br />

In <strong>2012</strong> was nog geen ommekeer zichtbaar in de situatie op de huizenmarkt. Ondanks de dalende WOZ-<br />

c.q. taxatiewaarde van de woningen hebben wij in <strong>2012</strong> slechts vier woningen verkocht aan<br />

particulieren. Het aantal verkopen daalt al een aantal jaren en ook in de begroting houden wij de<br />

komende vijf jaar rekening met de verkoop van vier woningen per jaar. De gedachte van de minister dat<br />

woningcorporaties hun opbrengsten moeten halen uit de verkoop van woningen lijkt in onze<br />

woningmarkt niet erg realistisch.<br />

De waardering van het vastgoed leidt ook tot extra en intensieve werkzaamheden. In de jaarrekening<br />

<strong>2012</strong> wordt de nieuwe richtlijn RJ645 toegepast. Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> maakt de <strong>over</strong>stap<br />

van waardering op historische kostprijs naar waardering op bedrijfswaarde. Inmiddels gaan er al weer<br />

geluiden op om waardering op actuele waarde (taxatiewaarde) toe te passen. Door de toepassing van<br />

de nieuwe RJ645 verandert de jaarrekening aanzienlijk. Dit geldt zowel voor het jaar <strong>2012</strong> maar door de<br />

stelselwijziging ook voor de cijfers van 2011, die zijn herzien.<br />

Op fiscaal gebied is ultimo <strong>2012</strong> met de fusiepartners besloten om voor de jaren 2008 tot en met 2011<br />

gebruik te maken van de herbestedingsreserve. De aangiftes vennootschapsbelasting worden op dit<br />

gebied herzien. Het commerciële resultaat blijft aan hevige schommelingen onderhevig door de<br />

waarderingssystematiek en door de fiscale invloeden (latenties) op de commerciële jaarrekening. Dit zal<br />

de komende jaren nog wel blijven spelen. Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> en haar rechtsopvolger<br />

<strong>HEEMwonen</strong> sturen met name op kasstromen. Net als in iedere huishouding kunnen we alleen de euro's<br />

uitgeven die we ook daadwerkelijk ontvangen.<br />

5.2 Portefeuillestrategie<br />

De portefeuillestrategie is in <strong>2012</strong> niet verder op individueel complexniveau ontwikkeld. In het<br />

fusieproces zijn de drie portefeuilles samengevoegd en afgezet tegen de opgave in de regio. Hieruit is<br />

gebleken dat de gezamenlijke portefeuille voldoende mogelijkheden biedt om de uitdaging in ons<br />

werkgebied aan te gaan. In 2013 wordt de portefeuillestrategie van <strong>HEEMwonen</strong> op totaalniveau verder<br />

uitgewerkt.<br />

Europaweg<br />

In <strong>2012</strong> is het liftenproject aan de Europaweg opgeleverd. Zowel de bewoners, de omgeving en de<br />

17


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

woningstichting zijn dermate tevreden met het resultaat dat is besloten om nog twee blokken met in<br />

totaal 24 woningen op dezelfde wijze te ren<strong>over</strong>en. Dit nieuwe project zal in 2013 worden gestart. De<br />

totale stichtingskosten bedragen 1.998.000 euro en het onrendabele deel 880.000 euro.<br />

Centrumplan Waubach<br />

In <strong>2012</strong> zijn de nodige stappen gezet ten behoeve van het Centrumplan Waubach. De realisatie van dit<br />

project, waarop reeds vele jaren door alle stakeholders wordt gewacht, zal in 2013 starten. In <strong>2012</strong> is<br />

het complex aan de Schoolstraat verder onthuurd en op 27 december heeft de laatste bewoner het<br />

complex verlaten. Uit praktische <strong>over</strong>wegingen is er voor gekozen om het complex niet zelf te slopen<br />

maar de woningen te verkopen aan de gemeente Landgraaf. In het totale gebied hadden diverse<br />

partijen bezit waardoor het eenvoudiger was als één partij voor de sloop zou zorgdragen. In het<br />

Centrumplan zal de corporatie 27 huurwoningen en 17 parkeerplaatsen gaan exploiteren. Verder<br />

realiseert een projectontwikkelaar 21 koopwoningen met parkeerplaatsen en worden in de tweede fase<br />

ook commerciële ruimtes gerealiseerd. Dit nieuwe project levert een positieve bijdrage aan de<br />

toekomstige levensbehoeften van bewoners van <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong>. De geraamde stichtingskosten<br />

bedragen 4.815.000 euro waarvan 1.052.000 euro onrendabel is.<br />

Jos Peterstraat<br />

De kwaliteit van de achttien woningen aan de Pastoor Jos Petersstraat is van dien aard dat exploitatie op<br />

langere termijn niet meer verantwoord is. In <strong>2012</strong> zijn reeds vier woningen gesloopt en de resterende<br />

woningen zullen worden gesloopt op het moment dat voor de bewoners passende herhuisvesting is<br />

geregeld. De verwachting is dat in de loop van 2014 kan worden gestart met de vervangende<br />

nieuwbouw.<br />

5.3 Waardering woningbezit<br />

In <strong>2012</strong> is de <strong>over</strong>stap gemaakt van waardering op historische kostprijs naar waardering op<br />

bedrijfswaarde. Mede door de vereiste toepassing van de componentenmethode is dit een tijdrovende<br />

bezigheid geweest. Overigens worden alleen de eenheden uit het DAEB bezit op bedrijfswaarde<br />

gewaardeerd. Het niet-DAEB bezit wordt gewaardeerd tegen taxatiewaarde.<br />

De bedrijfswaarde die voorheen in de toelichting van de jaarrekening werd vermeld, verschijnt vanaf<br />

het jaar <strong>2012</strong> in de balans. Voor de juiste verwerking in de jaarrekening zijn de bedrijfswaardes van 2010<br />

en 2011 herberekend. In de jaarrekening <strong>2012</strong> zijn de cijfers 2011 voor vergelijkingsdoeleinden<br />

toegepast. In tabel 5 wordt de bedrijfswaarde verder toegelicht.<br />

Tabel 5 Bedrijfswaardes 2010 – <strong>2012</strong><br />

Jaar Bedrijfswaarde in jaarrekening 2010 en 2011 Bedrijfswaarde in jaarrekening <strong>2012</strong><br />

2010 € 62.207.000 € 69.766.000<br />

2011 € 70.752.000 € 67.474.000<br />

<strong>2012</strong> € 69.178.000<br />

De belangrijkste wijzigingen in de bedrijfswaardeberekening zijn:<br />

• de rentabiliteitswaardecorrectie van de leningen wordt niet meer toegerekend;<br />

• van de beheerkosten worden alleen de vastgoed gerelateerde kosten ingerekend. Deze kosten<br />

bedragen 51 procent van de totale beheerkosten;<br />

• er wordt een restwaarde van de woningen ingerekend die bestaat uit een opbrengst van 5.000<br />

euro en kosten van 15.000 euro (sloop-, verhuis- en herinrichtingskosten). De restwaarde per<br />

woning is dus per saldo 10.000 euro negatief;<br />

• de huurharmonisatie wordt maximaal vijf jaar ingerekend (voorheen tot einde levensduur).<br />

18


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

De bedrijfswaarde uit tabel 5 betreft de bedrijfswaarde van het totale bezit (DAEB en niet DAEB).<br />

Tabel 6 toont hoe de (herziene) bedrijfswaarde wordt verdeeld <strong>over</strong> beide categorieën.<br />

Tabel 6 Bedrijfswaarde DEAB versus niet-DEAB<br />

Jaar DAEB Niet-DAEB Totaal<br />

2010 € 65.974.000 € 3.792.000 € 69.766.000<br />

2011 € 63.622.000 € 3.852.000 € 67.474.000<br />

<strong>2012</strong> € 65.234.000 € 3.934.000 € 69.168.000<br />

De bedrijfswaarde van het DAEB bezit wordt in de balans verwerkt. Voor het niet-DAEB bezit vindt de<br />

waardering in de balans plaats op taxatiewaarde. De bedrijfswaarde wordt enkel als toelichting<br />

opgenomen. Tabel 7 toont de verklaring van de mutatie van de bedrijfswaarde van het DAEB bezit in<br />

<strong>2012</strong>.<br />

Tabel 7 Ontwikkeling bedrijfswaarde 2011 - <strong>2012</strong><br />

Bedrijfswaarde ultimo 2011 € 63.622.000<br />

Jaarresultaat (autonoom en voorraadmutaties) - € 235.000<br />

Parameterwijzigingen (indexaties en levensduur) € 1.877.000<br />

Wijzigingen exploitatiebeleid (huurderving en wijziging kostenfactoren) - € 30.000<br />

Bedrijfswaarde ultimo <strong>2012</strong> € 65.234.000<br />

5.4. Financiële kengetallen<br />

De gegevens met betrekking tot het resultaat betreffen het gehele verslagjaar terwijl de <strong>over</strong>ige<br />

kengetallen de stand per ultimo van het verslagjaar aangeven. De kengetallen 2011 zijn aangepast op<br />

basis van de stelselwijziging (RJ645).<br />

Boekjaar <strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008<br />

Balans en Winst- en Verliesrekening (x € 1.000)<br />

Eigen vermogen 33.052 26.218 10.018 9.407 8.109<br />

Huren 7.993 7.868 7.780 7.653 7.503<br />

Vergoedingen 345 327 313 341 326<br />

Jaarresultaat 4.965 674 611 1.298 3.051<br />

Algemeen<br />

1. Huurachterstand uitgedrukt in % van de<br />

huren en vergoedingen 0,71 0,54 0,46 0,52 0,42<br />

2. Huurderving uitgedrukt in % van de<br />

huren en vergoedingen 2,66 1,95 1,78 1,70 1,41<br />

3. Eigen Vermogen uitgedrukt in %<br />

van de huren en de <strong>over</strong>heidsbijdragen 414 333 129 122 108<br />

4. Eigen Vermogen einde boekjaar<br />

per verhuureenheid (in €) 24.429 18.835 7.197 6.644 5.683<br />

5. Personeelsbezetting einde boekjaar:<br />

- directeur-bestuurder 1 1 1 - -<br />

- woondiensten / verhuur 6 6 6 7 7<br />

- administratief 4 4 4 4 4<br />

- technisch 3 3 3 3 3<br />

19


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

Financiële continuïteit <strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008<br />

Solvabiliteit (%) 42 37 18 17 15<br />

Liquiditeit 2,10 0,07 1,93 0,76 0,57<br />

Rentabiliteit eigen vermogen (%) 15 3 6 14 38<br />

Rentabiliteit vreemd vermogen (%) 4 5 5 5 5<br />

Rentabiliteit totaal vermogen (%) 9 4 5 6 9<br />

Renteresultaat in % eigen vermogen 5 5 12 12 13<br />

Interne financiering per woning (in €) 20.185 20.089 4.993 6.193 5.218<br />

De WOZ waarde van het totale woningbezit en de ontwikkeling hierin zijn weergegeven in tabel 8.<br />

Tabel 8 WOZ waarde woningbezit<br />

2013 <strong>2012</strong> 2011<br />

Peildatum 1.1.<strong>2012</strong> Peildatum 1.1.2011 Peildatum 1.1.2010<br />

Woningen 130.500.000 140.330.000 150.419.000<br />

Kantoorgebouw 675.000 628.000 653.000<br />

Zorgcentrum 7.577.000 7.710.000 7451.000<br />

School 1.000.000 1.005.000 1.006.000<br />

Zorgeenheden 3.792.000 3.895.000 3.943.000<br />

Totaal 143.544.000 153.568.000 163.472.000<br />

5.5 Treasury<br />

Woningcorporaties kunnen geldleningen aantrekken met borging van het Waarborgfonds Sociale<br />

Woningbouw (WSW). Door de triple-A rating van dit fonds profiteren corporaties van gunstige<br />

rentecondities. Niet alle activiteiten van corporaties kunnen met WSW borging worden gefinancierd.<br />

In het Europadossier is aangegeven dat niet-DAEB (Diensten van Algemeen Economisch Belang)<br />

activiteiten niet met borging kunnen worden gefinancierd.<br />

De financieringsbehoefte wordt veelal ingevuld door middel van langlopende (> twee jaar), onderhandse<br />

geldleningen. Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten. Verder was er tot ultimo <strong>2012</strong> een<br />

kredietfaciliteit van ruim 2,2 miljoen euro bij de huisbankier beschikbaar om kortlopende<br />

liquiditeitstekorten op te vangen. De kredietfaciliteit is per 31 december <strong>2012</strong> opgeheven. Door het<br />

aantrekken van een geldlening per 28 december wordt het boekjaar afgesloten met een positief<br />

liquiditeitssaldo. Tabel 9 toont de leningenportefeuille in 2011 en <strong>2012</strong>. En tabel 10 toont de mutaties<br />

hierin in <strong>2012</strong>.<br />

Tabel 9 Leningenportefeuille<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

Aantal leningen 21 22<br />

Schuldrest (in €) 42.537.180 40.062.015<br />

Gemiddelde rentevoet 4,02% 4,43%<br />

Tabel 10 Mutaties leningenportefeuille <strong>2012</strong><br />

volume looptijd rente aflossing<br />

Contractuele aflossing leningen (in €) 2.800.000 10 jaar 4,165 fixe<br />

1.588.230 11 jaar 5,285 fixe<br />

719.925 20/50 5,44 ann<br />

20


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

In het jaar <strong>2012</strong> zijn twee nieuwe fixe geldleningen gestort: een lening van 3.000.000 euro met een<br />

looptijd van negen jaar tegen een rente van 4,45 procent. En een lening van 5.500.000 euro met een<br />

looptijd van zes jaar tegen een rente van 1,64 procent. Deze laatste geldlening is in december <strong>2012</strong><br />

gestort. Na het aantrekken van deze lening is het faciliteringsvolume van de corporatie per ultimo <strong>2012</strong><br />

volledig gebruikt.<br />

5.6 Beleggingen<br />

Per ultimo <strong>2012</strong> zijn de liquide middelen als volgt belegd:<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

Kas (in €) 0 2.155<br />

Bank rekening-courant (in €) 169.855 37.735<br />

Spaarrekeningen (in €) 2.000.012 10<br />

Totaal beleggingen per 31-12 2.169.867 39.900<br />

5.7 Solvabiliteitsoordeel en kredietwaardigheid<br />

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft de prognosegegevens <strong>2012</strong>-2016 van de corporatie<br />

beoordeeld. Het fonds concludeert dat de voorgenomen activiteiten in financieel opzicht passen bij de<br />

vermogenspositie van de corporatie. In mei <strong>2012</strong> hebben wij van het CFV het continuïteitsoordeel A1<br />

ontvangen. In oktober <strong>2012</strong> is op basis van de jaarstukken 2011 een solvabiliteitsoordeel afgegeven. Dit<br />

oordeel luidt: ´voldoende solvabiliteit´. Het volkshuisvestelijk vermogen bedraagt 29.482.000 euro (41,2<br />

procent van het balanstotaal) terwijl de ondergrens van dit vermogen, op basis van een risicoprofiel, is<br />

bepaald op 8.782.000 euro (12,3 procent van het balanstotaal). Het volkshuisvestelijk vermogen is<br />

gebaseerd op de door de corporatie opgegeven bedrijfswaarde van het bezit. Om te komen tot een<br />

gelijk oordeel in gelijke omstandigheden uniformeert het fonds de opgegeven bedrijfswaarde. Het risico<br />

bestaat uit drie onderdelen. Dit zijn het marktrisico, het macro-economisch risico en het operationeel<br />

risico.<br />

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft ons in juli <strong>2012</strong> geïnformeerd dat wij op basis<br />

van de door ons verstrekte prognosegegevens <strong>over</strong> de jaren <strong>2012</strong> tot en met 2016 voldoen aan de eisen<br />

van kredietwaardigheid. Wij kunnen derhalve gebruik blijven maken van de borgingsfaciliteiten van dit<br />

fonds.<br />

5.8 Meerjarenperspectief<br />

In deze paragraaf gaan we verder in op het meerjarenperspectief van de nieuwe fusieorganisatie<br />

<strong>HEEMwonen</strong>. In januari 2013 is de financiële meerjarenprognose voor de jaren 2013 tot en met 2017<br />

door de Audit Commissie en de Raad van Commissarissen van <strong>HEEMwonen</strong> vastgesteld. Voor het<br />

opstellen van deze financiële meerjarenprognose zijn de meerjarenprognoses van de drie individuele<br />

fusiepartners als onderlegger gebruikt. De prognose is als volgt tot stand gekomen:<br />

1. basis vormt de FMP <strong>2012</strong>-2021 van de drie afzonderlijke corporaties;<br />

2. deze FMP is geconsolideerd op basis van de waarderingsgrondslag bedrijfswaarde waarbij de<br />

parameters die ten grondslag liggen aan het berekenen van de bedrijfswaarde zijn<br />

geüniformeerd;<br />

3. de begrotingscijfers 2011 zijn afgestemd op de jaarrekening 2011;<br />

4. de parameters zijn op basis van de meest recente cijfers van het Centraal Planbureau en De<br />

Nederlandse Bank geactualiseerd;<br />

21


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

5. het (des)investeringsprogramma is geactualiseerd;<br />

6. de verhuurdersheffing en de saneringsheffing zijn op basis van twee scenario’s in de prognose<br />

ingerekend.<br />

De volgens deze stappen opgestelde prognose 2013-2017 is echter nog niet gebaseerd op het beleid van<br />

<strong>HEEMwonen</strong>. Het portefeuilleplan (vastgoedsturing) wordt in het eerste half jaar van 2013 verder<br />

uitgewerkt en vormt daarmee de basis voor het opstellen van de verschillende deelbegrotingen zoals de<br />

meerjaren-onderhoudsprognose, de (des)investeringsprognose en de bedrijfskostenprognose. Deze<br />

deelbegrotingen vormen uiteindelijk de basis voor de in september 2013 nieuw op te stellen FMP 2014-<br />

2018.<br />

Het huidige kabinet heeft in 2013 het woonakkoord gesloten. Hierin zijn diverse (voorgenomen)<br />

maatregelen opgenomen die ook <strong>HEEMwonen</strong> zullen treffen. Deze maatregelen betreffen onder meer:<br />

• de Wet verhuurdersheffing: vanaf 2013 gaan corporaties meebetalen aan de rekening van de<br />

huurtoeslag. Uit de meest actuele berichtgeving rondom het regeerakkoord blijkt dat deze<br />

verhuurdersheffing oploopt van 50 miljoen euro in 2013 naar 1,7 miljard euro in 2017. De<br />

grondslag voor deze heffing is de WOZ-waarde van het vastgoed. Over de exacte uitwerking van<br />

deze verhuurdersheffing bestaat op dit moment nog onduidelijkheid;<br />

• een door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) opgelegde heffing voor saneringssteun voor<br />

2013 van 2.339.000 euro (4 procent van de huursom). Het CFV heeft reeds aangegeven dat<br />

rekening gehouden moet worden met een heffing voor saneringssteun in de jaren 2014 tot en<br />

met 2017 van respectievelijk 3, 3, 2 en 1 procent van de jaarlijkse huursom.<br />

<strong>HEEMwonen</strong> heeft de gevolgen van het kabinetsbeleid op basis van de twee scenario’s uit tabel 11<br />

doorgerekend in haar kasstroomprognoses. Tabel 11 toont de ontwikkeling van de kasstromen en de<br />

belangrijkste financiële kengetallen, rekening houdend met de verhuurdersheffing en de<br />

saneringssteun. Figuur 1 toont de ontwikkeling van de operationele kasstroom inclusief twee procent<br />

aflossingsfictie WSW (Bron: dPi <strong>2012</strong>).<br />

Tabel 11 Ontwikkeling kasstroom, ICR en loan to Value 2013-2017<br />

Scenario 1<br />

Operationele kasstroom 11.772<br />

Aflossingsfictie -6.155<br />

Operationele kasstroom na<br />

aflossingsfictie 5.617<br />

Rentedekkingsgraad (ICR) 2,5<br />

Loan-to-value 61,5<br />

Scenario 2<br />

Operationele kasstroom 11.772<br />

Aflossingsfictie -6.155<br />

Operationele kasstroom na<br />

aflossingsfictie 5.617<br />

Loan-to-value 61,5<br />

2013 2014 2015 2016 2017<br />

13.297<br />

-6.632<br />

6.665<br />

2,4<br />

61,2<br />

10.740<br />

-6.632<br />

4.108<br />

61,2<br />

15.802<br />

-6.839<br />

8.963<br />

2,6<br />

60,1<br />

12.504<br />

-6.839<br />

5.665<br />

60,1<br />

17.624<br />

-6.715<br />

10.909<br />

2,8<br />

59,2<br />

14.180<br />

-6.715<br />

7.465<br />

59,2<br />

17.303<br />

-6.667<br />

10.636<br />

2,9<br />

58,8<br />

13.728<br />

-6.667<br />

7.061<br />

58,8<br />

22


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

Figuur 1 Ontwikkeling operationele kasstroom inclusief 2% aflossingsfictie WSW (Bron: dPi <strong>2012</strong>)<br />

Bedrag * € 1.000<br />

12.000<br />

10.000<br />

8.000<br />

6.000<br />

4.000<br />

2.000<br />

-<br />

2013 2014<br />

Jaar<br />

2015 2016 2017<br />

Scenario 1 Scenario 2<br />

De conclusie van <strong>HEEMwonen</strong> naar aanleiding van deze berekeningen luidt dat zij aan de verwachte<br />

heffingen zal kunnen blijven voldoen zonder wezenlijke aanpassingen in de bedrijfsvoering. Bovendien<br />

zal de corporatie niet noodzakelijkerwijs volledig gebruik hoeven te maken van de verruiming van het<br />

verhuurbeleid.<br />

Eigen vermogen<br />

Uit de opgestelde prognose 2013-2017 voor <strong>HEEMwonen</strong> blijkt de ontwikkeling van het eigen vermogen<br />

op basis van deze twee scenario’s. Dit is grafisch weergegeven in figuur 2.<br />

Figuur 2 Ontwikkeling eigen vermogen 2013-2017<br />

Bedrag * € 1.000<br />

230.000<br />

225.000<br />

220.000<br />

215.000<br />

210.000<br />

205.000<br />

200.000<br />

<strong>2012</strong> 2013 2014<br />

Jaar<br />

2015 2016 2017<br />

Scenario 1 Scenario 2<br />

Volledigheidshalve moet met betrekking tot de ontwikkeling van het eigen vermogen worden<br />

opgemerkt dat -in afwachting van definitieve regelgeving- de effecten van de verhuurdersheffing 2 en<br />

de saneringsheffing niet zijn doorberekend in de bedrijfswaarde van het woningbezit.<br />

23


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

Solvabiliteit<br />

De mate waarin <strong>HEEMwonen</strong> op lange termijn aan haar verplichtingen kan blijven voldoen, wordt<br />

weergegeven in onderstaande grafiek met solvabiliteitsratio’s. Hierbij is de solvabiliteit berekend door<br />

het eigen vermogen uit te drukken in een percentage van het balanstotaal.<br />

Figuur 3 Ontwikkeling solvabiliteit 2013-2017<br />

41,0%<br />

40,0%<br />

39,0%<br />

38,0%<br />

37,0%<br />

36,0%<br />

2013 2014 2015 2016 2017<br />

Jaar<br />

Scenario 1 Scenario 2<br />

Uit figuur 3 blijkt dat de solvabiliteit in beide scenario’s boven de 37 procent blijft en daarmee ruim<br />

boven de door <strong>HEEMwonen</strong> gestelde minimumeis aan solvabiliteit van 20 procent op basis van<br />

bedrijfswaarde.<br />

5.9. Overige financiële kengetallen<br />

De in deze paragraaf genoemde, financiële kengetallen zijn berekend op basis van scenario 1.<br />

Rentabiliteit<br />

Hieronder verstaan we de verhouding tussen het resultaat (winst) en het vermogen dat dit resultaat<br />

(winst) heeft verdiend. De rentabiliteit is een belangrijke maatstaf voor beslissingscalculaties op de<br />

lange termijn. Tabel 12 toont de ontwikkeling van de rentabiliteit voor de periode 2013 tot en met 2017.<br />

Tabel 12 Ontwikkeling rentabiliteit 2013 - 2017<br />

KENGETALLEN 2013 2014 2015 2016 2017<br />

REV (jaarresultaat voor belastingen / gemiddeld EV) -2,2<br />

RTV (jaarresultaat voor belastingen + interest / gemiddeld TV) 1,4<br />

RVV (betaalde interest / gemiddeld VV) 3,7<br />

Interest C<strong>over</strong>age Rate<br />

De Interest C<strong>over</strong>age Rate (ICR) is een kengetal dat snel inzicht geeft in de winstgevendheid van de<br />

exploitatie. De ICR wordt berekend door de winst- en verliesrekening te zuiveren van waarderingsvraagstukken,<br />

zichtbare non-cash en niet-exploitatie-gerelateerde items, zoals afschrijvingen, verkopen<br />

en dergelijke. De totale rentelast wordt vervolgens uitgedrukt in de verhouding tot het exploitatiesaldo.<br />

Indien de ICR kleiner is dan 1 genereert de corporatie onvoldoende kasstroom uit de exploitatie om de<br />

rentelast te betalen. Tabel 13 toont de ontwikkeling van de Interest C<strong>over</strong>age Rate voor de periode<br />

2013 tot en met 2017.<br />

4,0<br />

3,7<br />

3,6<br />

1,3<br />

2,7<br />

3,6<br />

1,8<br />

2,9<br />

3,5<br />

0,7<br />

2,4<br />

3,5<br />

24


Tabel 13 Ontwikkeling Interest C<strong>over</strong>age Rate 2013 - 2017<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

KENGETALLEN 2013 2014 2015 2016 2017<br />

Rentedekkingsgraad (ICR) 2,5<br />

Schuldverdienratio<br />

De schuldverdienratio geeft de verhouding weer tussen de netto kasstroom (exclusief verkopen) en de<br />

langlopende schulden. De schuldverdienratio wordt weergegeven als langlopende leningen / netto<br />

kasstroom. Hierdoor is zichtbaar in hoeveel jaar de langlopende leningen uit de netto kasstroom zouden<br />

kunnen worden afgelost. Tabel 14 toont de ontwikkeling van de schuldverdienratio voor de periode<br />

2013 tot en met 2017.<br />

Tabel 14 Ontwikkeling schuldverdienratio 2013 - 2017<br />

KENGETALLEN 2013 2014 2015 2016 2017<br />

Schuldverdienratio 25,4<br />

Beheerskosten in percentage van de bruto-opbrengsten<br />

Dit betreft eveneens een efficiencyratio waarbij de totale beheerskosten, zijnde lonen en salarissen,<br />

sociale lasten en pensioenlasten, huisvestingskosten, kosten RvC en <strong>over</strong>ige personeelskosten (cash)<br />

worden uitgedrukt in een percentage van de bruto-inkomsten zijnde huren, <strong>over</strong>heidsbijdragen en<br />

<strong>over</strong>ige bedrijfsopbrengsten (cash). Tabel 15 geeft de ontwikkeling voor de jaren 2013 – 1017 aan.<br />

Tabel 15 Ontwikkeling beheerskosten in percentage van de bruto- opbrengsten<br />

KENGETALLEN 2013 2014 2015 2016 2017<br />

Beheerskosten in % van de bruto-opbrengsten 16,0<br />

2,4<br />

20,3<br />

16,0<br />

2,6<br />

18,4<br />

16,2<br />

2,8<br />

17,4<br />

16,1<br />

2,9<br />

17,3<br />

15,9<br />

25


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

Balans per 31 december <strong>2012</strong> (na resultaatbestemming en bedragen in €)<br />

ACTIVA 31-12-<strong>2012</strong> 31-12-2011<br />

VASTE ACTIVA<br />

Materiële vaste activa<br />

Sociaal vastgoed in exploitatie 65.234.170 63.622.147<br />

Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 6.647 -<br />

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 996.261 720.099<br />

66.237.078 64.342.246<br />

Vastgoedbeleggingen<br />

Commercieel vastgoed in exploitatie 3.611.051 3.683.596<br />

Financiële vaste activa<br />

Actieve belastinglatentie 4.588.280 2.129.502<br />

VLOTTENDE ACTIVA<br />

74.436.409 70.155.344<br />

Voorraden 236.088 -<br />

Vorderingen<br />

Huurdebiteuren 70.089 55.976<br />

Gemeenten 1.917.168 2.621<br />

Overige vorderingen 26.210 96.638<br />

Overlopende activa 9.973 28.994<br />

2.023.440 184.229<br />

Liquide middelen 2.169.867 39.900<br />

4.429.395 224.129<br />

TOTAAL 78.865.804 70.379.473<br />

26


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

PASSIVA 31-12-<strong>2012</strong> 31-12-2011<br />

EIGEN VERMOGEN<br />

Overige reserves 33.051.971 26.218.452<br />

VOORZIENINGEN<br />

Voorziening loopbaanontwikkelingsbudget 9.572 15.570<br />

Voorziening uitgestelde beloningen 65.000 68.000<br />

Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw 971.136 736.148<br />

Passieve belastinglatentie 117.297 35.571<br />

1.163.005 855.289<br />

LANGLOPENDE SCHULDEN<br />

Leningen <strong>over</strong>heid en kredietinstellingen 42.537.182 40.062.015<br />

KORTLOPENDE SCHULDEN<br />

Schulden aan kredietinstellingen - 938.773<br />

Schulden aan gemeenten - 1.456<br />

Schulden aan leveranciers 412.784 880.910<br />

Belastingen en premies sociale verzekering 230.655 341.920<br />

Overige schulden 54.966 71.155<br />

Overlopende passiva 1.415.241 1.009.504<br />

2.113.646 3.243.718<br />

TOTAAL 78.865.804 70.379.473<br />

27


WINST- EN VERLIESREKENING OVER <strong>2012</strong> (bedragen in €)<br />

BEDRIJFSOPBRENGSTEN<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

Boekjaar Boekjaar<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

Huuropbrengsten 7.993.152 7.867.509<br />

Opbrengsten servicecontracten 344.548 327.128<br />

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille 745.664 524.992<br />

Overige bedrijfsopbrengsten 30.764 49.654<br />

Som van de bedrijfsopbrengsten 9.114.128 8.769.283<br />

BEDRIJFSLASTEN<br />

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa 2.452.581 2.040.111<br />

Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa -2.400.963 1.135.495<br />

Lonen en salarissen 767.805 751.610<br />

Sociale lasten 102.836 92.957<br />

Pensioenlasten 135.306 132.670<br />

Onderhoudslasten 1.978.333 2.602.332<br />

Leefbaarheid 33.480 34.066<br />

Overige bedrijfslasten 1.595.651 1.328.207<br />

Som van de bedrijfslasten 4.665.029 8.117.447<br />

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 72.545 -115.930<br />

BEDRIJFSRESULTAAT 4.376.554 767.765<br />

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN<br />

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 24.955<br />

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.788.564 -1.859.546<br />

Som van de financiële baten en lasten -1.788.564 -1.834.591<br />

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTINGEN 2.587.990 -1.066.826<br />

Belastingen 2.377.052 1.740.753<br />

JAARRESULTAAT NA BELASTINGEN 4.965.042 673.927<br />

28


6 Verslag van bestuur<br />

6.1 Taken en verantwoordelijkheden<br />

Tabel 16 Persoonlijke gegevens directeur-bestuurder<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

Naam Marjo Vankan<br />

Geboortedatum 08-05-1958<br />

Directeur sinds 01-01-2010<br />

Werkzaam bij Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> sinds 01-01-2010<br />

Benoemingsduur bepaalde tijd (4 jaar)<br />

Conform de statuten is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor:<br />

• het besturen van de vereniging;<br />

• het naleven van relevante wet- en regelgeving;<br />

• de strategie en het beleid;<br />

• de financiën en de begroting;<br />

• de vertegenwoordiging van Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> in bestuurlijke gremia.<br />

De taken, verantwoordelijkheden en de werkwijze van de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in de<br />

statuten en verder uitgewerkt in het directiereglement. Nevenfuncties van de directeur-bestuurder zijn<br />

alleen toegestaan na goedkeuring door de Raad van Commissarissen. In <strong>2012</strong> ging het om de volgende<br />

nevenfuncties:<br />

• Op incidentele basis verricht de directeur-bestuurder onbezoldigd werkzaamheden voor de<br />

Hogeschool Zuyd (gecommitteerde bij examens bouwtechnische bedrijfskunde, verzorgen van<br />

werkgroepen en lid van de adviesraad Social Work).<br />

• Tot 1 december <strong>2012</strong> heeft de directeur-bestuurder het secretariaat van Domaas gevoerd.<br />

Domaas is een netwerkorganisatie van kleine Limburgse corporaties.<br />

• Tot 1 december <strong>2012</strong> oefende de directeur-bestuurder het voorzitterschap uit van het dagelijks<br />

bestuur van de coöperatieve vereniging ‘Thuis in Limburg’.<br />

In het verslagjaar waren er geen transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de directeur-bestuurder<br />

speelden. In het directiereglement zijn afspraken opgenomen om belangenverstrengeling te<br />

voorkomen. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Dit<br />

gebeurt aan de hand van stukken zoals kwartaalrapportages, managementletter, jaarverslag ,<br />

jaarrekening en lopende projecten.<br />

De belangrijkste bestuursbesluiten vindt u in bijlage 3.<br />

6.2 Horizontale verantwoording<br />

De gemeente Landgraaf vormt naast onze bewoners één van de voornaamste belanghouders van onze<br />

corporatie. Tijdens de diverse <strong>over</strong>leggen waren de belangrijkste gespreksonderwerpen in <strong>2012</strong>: de<br />

fusie, de herstructurering, de wijkontwikkelingsvisie en het Centrumplan. Andere belanghouders met<br />

wie we regelmatig aan tafel zitten zijn onder meer:<br />

• de algemene vergadering van de Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> (ofwel ledenraad) en na 28<br />

juni de huurdervereniging <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong>;<br />

• welzijnsorganisatie Welsun;<br />

• de zorgorganisatie MeanderGroep Zuid Limburg;<br />

29


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

• de winkeliersvereniging van <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong>;<br />

• de stadsregio Parkstad Limburg;<br />

• het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf;<br />

• de collega-corporaties in de regio Parkstad.<br />

We betrekken onze belanghouders bij het opstellen van het beleid en leggen verantwoording af <strong>over</strong><br />

genomen besluiten. Ook voeren we regelmatig <strong>over</strong>leg met de politie, de nutsbedrijven en de<br />

plaatselijke ondernemers. Met de gemeente Landgraaf en Hestia groep hebben we in <strong>2012</strong><br />

prestatieafspraken gemaakt. Hierin hebben we onze werkzaamheden op het gebied van<br />

volkshuisvesting op elkaar afgestemd en afspraken vastgelegd. Zoals bijvoorbeeld <strong>over</strong> de opstart van<br />

het wijkontwikkelingsplan <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> dat in 2013 zal worden vastgesteld. Met de andere<br />

belanghouders hebben we geen prestatieafspraken gemaakt. De kleinschaligheid, de korte lijnen en het<br />

frequente <strong>over</strong>leg met deze belanghouders maken dat <strong>over</strong>bodig.<br />

6.3 Risicoparagraaf<br />

Risicobeheersing heeft de aandacht van zowel de Raad van Commissarissen als de directeur-bestuurder.<br />

In 2011 hebben we het risicobeleid en de risicomatrix vastgesteld. Aan de hand van deze matrix vindt<br />

verantwoording plaats in de kwartaalrapportages die met de Raad van Commissarissen besproken<br />

worden. Daarnaast kennen we een auditcommissie, het 4-ogen principe, een treasury-statuut en een<br />

investeringstatuut. In <strong>2012</strong> hebben we gewerkt aan een betere planning & control cyclus. We hebben<br />

de voorgestelde maatregelen uit de managementletter doorgevoerd. Hierdoor is de interne<br />

risicobeheersing in <strong>2012</strong>, vooral voor wat betreft de administratieve organisatie, verbeterd. Tevens zijn<br />

in het verslagjaar diverse medewerkers betrokken geweest bij werkgroepen die de procesbeschrijvingen<br />

voor de nieuwe organisatie hebben opgesteld en hiermee de basis hebben gelegd voor het<br />

risicomanagement binnen <strong>HEEMwonen</strong>.<br />

30


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

Verklaring besteding middelen en bestemming resultaat<br />

Ondergetekende Jack J.J.M. Vinken verklaart, in zijn hoedanigheid als bestuurder van <strong>HEEMwonen</strong>, dat<br />

rechtsvoorganger Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> alle uitgaven in het verslagjaar heeft gedaan in<br />

het belang van de volkshuisvesting. Het jaarresultaat is ten laste van de algemene bedrijfsreserve<br />

gebracht.<br />

Kerkrade, 26 juni 2013<br />

Mr. Jack J.J.M. Vinken MRE<br />

Directeur-bestuurder<br />

31


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

7 Het verslag van de Raad van Commissarissen<br />

7.1 Algemeen<br />

Woningvereniging <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> is opgericht op 28 juni 1920 en ingeschreven in het<br />

Handelsregister onder nummer 14021312 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-<br />

Limburg. Er is een regionale toelating voor de gemeenten Landgraaf, Nuth, Heerlen, Kerkrade,<br />

Brunssum, Onderbanken, Voerendaal en Simpelveld. De corporatie kent op basis van de<br />

verenigingsstructuur een algemene ledenvergadering. Aan de ledenvergadering komen in de vereniging<br />

alle bevoegdheden toe, die niet krachtens de wet of door de statuten aan andere organen of personen<br />

zijn opgedragen. Hiertoe behoren onder andere de benoeming van de leden van de Raad van<br />

Commissarissen en het verlenen van decharge aan de directeur-bestuurder. Het lidmaatschap wordt<br />

verkregen bij benoeming door de directeur-bestuurder. De ledenraad telde 12 personen op 28 juni<br />

<strong>2012</strong>. Statutair bepaald, heeft de woningvereniging maximaal 25 leden. Op 28 juni <strong>2012</strong> zijn de statuten<br />

van de corporatie aangepast: de juridische status van Woningvereniging <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> is toen in<br />

verband met de fusie omgezet naar stichting. Het verslag van de algemene ledenvergadering vindt u in<br />

bijlage 4. Een besluitenlijst van de algemene ledenvergadering is te vinden in bijlage 5.<br />

De corporatie is aangesloten bij Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. De<br />

raad onderschrijft de Aedescode, de G<strong>over</strong>nancecode en is lid van de Vereniging van Toezichthouders<br />

Woningcorporaties. Tabel 17 toont de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) in <strong>2012</strong>. De<br />

raad bestond in <strong>2012</strong>, conform de statuten, uit vijf leden.<br />

Tabel 17 Personalia leden Raad van Commissarissen<br />

Naam Mw. M.L.F.J. Kempen-Janssens Dhr. L.J.F. Ruijters Dhr. E.J.P. Loijens RVGME Dhr. A.J. Lenzen Dhr. ir L.H.M. Vroomen<br />

Functie Voorzitter Vice - voorzitter lid lid lid<br />

Geboortedatu<br />

m<br />

15.03.1957 13.08.1957 06.03.1954 10.09.1947 30.11.1954<br />

Expertise Vastgoed/volkshuisvesting Fiscaal/Juridisch/ Volkshuisvesting Financieel/<br />

HRM<br />

Bestuurlijk<br />

Bedrijfseconomisch<br />

Beroep Vastgoed team coördinator, Directeur Punctua & Sr. Docent hogeschool Zuyd Gepensioneerd Manager mobiliteit,<br />

gemeente Roerdalen<br />

Partners Amsterade<br />

Provincie Limburg<br />

Relevante n.v.t. - Lid RvT SEBS - Docent beleggen in vastgoed - Beleidsadviseur - Lid RvT Mutsaersstichting<br />

nevenfuncties<br />

- Lid bestuur VVH - Auteur vastgoed-<br />

volkshuisvesting - Plv voorzitter RvT, St. Pergamijn<br />

Management Euroforum Gemeente Vaals - NMI-mediator DeltaV-mediation<br />

- ZZP-er, diverse opdrachten - Financieel adviseur, - Secretaris/penningmeester<br />

Stichting Restauratie<br />

atelier Limburg<br />

Stichting Empower Limburg<br />

Selectiewijze Sollicitatie Sollicitatie Sollicitatie Sollicitatie Sollicitatie<br />

1 ste<br />

benoeming<br />

01.01.2007 01.07.2008 01.06.2010 01.06.2010 01.06.2010<br />

Termijn 2 1 1 1 1<br />

Herbenoemd 01.01.2011 30-06-<strong>2012</strong><br />

Einddatum 31.12.2014 31-12-<strong>2012</strong> 31.05.2014 31.05.2014 31.05.2014<br />

7.2 Taken en verantwoordelijkheden<br />

De raad voorziet de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd van advies en houdt toezicht op:<br />

• de realisatie van de doelstellingen van de corporatie;<br />

• de realisatie van de volkshuisvestelijke opgaven;<br />

• de strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie;<br />

• de opzet en werking van de interne risicobeheersing en het controlesysteem;<br />

• het kwaliteitsbeleid;<br />

• de kwaliteit van maatschappelijke verantwoording;<br />

• het financiële verslaggevingsproces;<br />

32


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

• de naleving van relevante wet- en regelgeving.<br />

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn in artikel 30<br />

van de statuten omschreven en verder uitgewerkt in het reglement van de Raad van Commissarissen.<br />

Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> kent geen deelnemingen in verbindingen. Het toezicht van de raad<br />

beperkt zich tot de toegelaten instelling. De leden van de raad hebben geen arbeids<strong>over</strong>eenkomst met<br />

Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong>. Evenmin hadden de directeur-bestuurder en de leden van de raad<br />

in <strong>2012</strong> zitting in het college van B&W van de gemeente Landgraaf of in het college van gedeputeerde<br />

staten van de Provincie Limburg.<br />

7.3 Toezichtkader<br />

Als toezichtkader hanteert de Raad van Commissarissen:<br />

• het BBSH;<br />

• het ondernemingsplan 2011-2015 (getiteld ‘In Landgraaf staat een huis’; het betreft een concept<br />

van maart 2011 in verband met deelname aan het fusiehaalbaarheidsonderzoek);<br />

• de jaarplannen van financiën en woondiensten;<br />

• de relevante wet- en regelgeving.<br />

Belangrijke toetsingsinstrumenten die de raad verder ter beschikking heeft, zijn de jaarrekening, de<br />

managementletter, het continuïteitsoordeel van het CFV, de kwartaalrapportages en het<br />

risicomanagement. De raad heeft in 2011 het risicomanagement voor Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong><br />

<strong>Worms</strong> vastgesteld waar<strong>over</strong> gerapporteerd wordt in de kwartaalrapportages. In de loop van 2010 is het<br />

besluit genomen om deel te nemen in de Coöperatieve Vereniging Thuis in Limburg. Dit betreft een<br />

online portaal waarop het gezamenlijke woningaanbod van acht Limburgse corporaties samen wordt<br />

gebracht en van waaruit woningen worden toegewezen.<br />

7.4 Werkwijze en inhoud toezicht<br />

Om haar toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen, heeft de Raad van Commissarissen zich<br />

regelmatig mondeling dan wel schriftelijk door het bestuur laten informeren <strong>over</strong> de financiële<br />

resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante externe ontwikkelingen en wensen en behoeften<br />

van belanghebbenden. Daarnaast heeft de raad regelmatig <strong>over</strong>leg gevoerd met de externe accountant<br />

(managementletter en jaarrekening), de algemene ledenvergadering en de ondernemingsraad. Ook<br />

ontvingen de leden van de raad in <strong>2012</strong> het Woonnieuws van de corporatie, de VTW nieuwsbrief en het<br />

Aedesmagazine.<br />

De leden van de raad zijn in <strong>2012</strong> tien maal bijeen gekomen voor regulier <strong>over</strong>leg, mede vanwege de<br />

fusie. Een aantal hiervan heeft plaatsgevonden in afwezigheid van de directeur-bestuurder: de<br />

vergadering waarbij de discussie werd voorbereid <strong>over</strong> de mogelijke bestuursstructuur van de nieuwe<br />

fusiecorporatie, de vergadering <strong>over</strong> de samenstelling van de Raad van Commissarissen in de nieuwe<br />

fusiecorporatie en de vergadering waarbij het beoordelingsgesprek van de directeur-bestuurder werd<br />

voorbereid. De voorzitter van de raad bereidt de vergaderingen voor samen met de directeurbestuurder<br />

en bepaalt de agenda. Een besluitenlijst van de raad vindt u in bijlage 6.<br />

In september 2011 besloot de raad deel te nemen aan een haalbaarheidsonderzoek naar een fusie met<br />

Hestia groep en Land van Rode. Het jaar <strong>2012</strong> stond vooral in het teken van de voorbereidingen van de<br />

fusie. Twee leden van de raad hebben het gehele jaar <strong>2012</strong> deelgenomen aan de begeleidingscommissie<br />

van de fusie. Vanaf juli <strong>2012</strong> is dit aantal uitgebreid naar drie leden. Deze commissie is diverse keren<br />

bijeen gekomen voor <strong>over</strong>leg. Daarnaast heeft een delegatie van de raad ter voorbereiding op de<br />

besluitvorming inzake fusie deelgenomen aan twee bijeenkomsten van de algemene ledenraad.<br />

33


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

Overige onderwerpen van het <strong>over</strong>leg van de raad waren: de ontwikkelingen in de regio Parkstad voor<br />

wat betreft de bevolkingskrimp, de ontgroening en de vergrijzing en de politieke ontwikkelingen en de<br />

gevolgen hiervan voor onze corporatie (aanscherping toewijzingsnormen, voorgenomen heffing,<br />

huurtoeslag). Daarnaast was er aandacht voor de vaste onderwerpen: de kwartaalrapportages, de<br />

G<strong>over</strong>nance Code, het continuïteitsoordeel CFV, de integriteit, het integraal personeelsmanagement en<br />

de lopende projecten zoals het Centrumplan, het Liftenproject Europaweg-Zuid (2 e fase), de<br />

vervangende nieuwbouw aan de Pastoor Jos Petersstraat en het wijkontwikkelingsplan <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong><br />

<strong>Worms</strong>.<br />

7.5 Corporate G<strong>over</strong>nance<br />

De Raad van Commissarissen werkt conform de Aedes Code en onderschrijft de principes en bepalingen<br />

uit de G<strong>over</strong>nance Code. De hoofdlijnen van de G<strong>over</strong>nance Code vindt u ook op onze website<br />

www.heemwonen.nl.<br />

G<strong>over</strong>nance-structuur<br />

Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> heeft haar g<strong>over</strong>nance- structuur ingericht volgens het tweelagen<br />

bestuursmodel. De corporatie werkt met een directeur-bestuurder en er is een Raad van<br />

Commissarissen. De raad is de werkgever van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder legt<br />

verantwoording af aan de raad. Er is een duidelijke scheiding tussen bestuur en toezicht. In 2010 zijn een<br />

aantal wijzigingen doorgevoerd in de bestuursstructuur van de organisatie. Per 1 januari 2010 is een<br />

statutenwijziging doorgevoerd die de bevoegdheden van de directeur-bestuurder ten opzichte van de<br />

Raad van Commissarissen en de algemene ledenvergadering helder en duidelijk regelt.<br />

Daarnaast is er een managementteam dat verantwoording aflegt aan de directeur-bestuurder. Naast de<br />

beleidsuitvoering is het managementteam verantwoordelijk voor het proces- en kwaliteitsmanagement.<br />

De interne controller ziet toe op de administratieve organisatie en interne controle. De externe<br />

accountant, Ernst & Young LLP, heeft de controlewerkzaamheden <strong>over</strong> het verslagjaar <strong>2012</strong> uitgevoerd.<br />

Onafhankelijkheid<br />

Elke vorm van schijn van belangenverstrengeling tussen de woningstichting en de leden van de raad<br />

wordt vermeden. Afspraken hier<strong>over</strong> zijn formeel vastgelegd in de statuten en in het reglement van de<br />

Raad van Commissarissen. In het verslagjaar waren alle leden van de raad en de directeur-bestuurder in<br />

formele zin onafhankelijk. Noch hebben er in het verslagjaar transacties gespeeld waarbij tegenstrijdige<br />

belangen speelden van de bestuurder of leden van de raad.<br />

Integriteit/ klokkenluidersregeling<br />

Binnen de corporatie wordt een integriteitscode gehanteerd waarin regels en richtlijnen zijn beschreven<br />

die ervoor moeten zorgen dat medewerkers, bestuur en de raad zorgvuldig en integer omgaan met de<br />

woonruimteverdeling, bedrijfsmiddelen en de belangen van huurders, collega’s, belanghouders en<br />

leveranciers. Het externe meldpunt voor integriteitsvraagstukken heeft in <strong>2012</strong> geen meldingen<br />

ontvangen.<br />

Commissies<br />

Binnen de raad waren in <strong>2012</strong> twee commissies actief: de audit- en de remuneratiecommissie. Tabel 18<br />

geeft aan waar de commissies zich in <strong>2012</strong> mee bezig hebben gehouden.<br />

34


Tabel 18 Commissies binnen de Raad van Commissarissen<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

Commissie Taak Vergaderingen Belangrijkste gespreksonderwerpen<br />

Audit Aan de raad rapporteren <strong>over</strong> de<br />

financiën, de treasury en de interne<br />

planning & control cyclus.<br />

Remuneratie Beoordeling en bezoldiging van de<br />

directeur-bestuurder.<br />

Hoofdlijnen remuneratierapport<br />

2 • jaarrekening 2011<br />

• begroting 2013 en financiële<br />

meerjarenprognose.<br />

2 • beoordeling op basis van<br />

resultaatafspraken;<br />

• bezoldiging.<br />

• De beoordeling van de directeur-bestuurder <strong>over</strong> <strong>2012</strong> was positief.<br />

• De honorering van de directeur-bestuurder was conform de in de branche geldende<br />

adviesregeling van de commissie Izeboud. Tabel 19 toont de honorering van de directeurbestuurder<br />

in <strong>2012</strong>.<br />

• Zelfevaluatie: de raad heeft besloten om in <strong>2012</strong> geen zelfevaluatie uit te voeren met het<br />

oog op de aanstaande fusie en een andere samenstelling van de toekomstige Raad van<br />

Commissarissen vanaf 1 januari 2013. Uiteindelijk zijn drie leden van de Raad van<br />

Commissarissen van <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> benoemd in de nieuwe raad van Commissarissen<br />

van de fusiecorporatie <strong>HEEMwonen</strong>.<br />

• Deskundigheidsbevordering: naast de gezamenlijke studiebijeenkomsten hebben individuele<br />

leden van de raad enkele bijeenkomsten bijgewoond <strong>over</strong> de rol van toezichthouders.<br />

• Bezoldiging individuele leden RvC: de totale vergoeding van de raad bedroeg in <strong>2012</strong> 34.750<br />

euro. De voorzitter ontving een bedrag van 6.750 euro en de leden ontvingen elk 4.500<br />

euro. De leden van de raad die in <strong>2012</strong> de Raad van Commissarissen van <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong><br />

vertegenwoordigd hebben in de begeleidingscommissie van de fusie hebben voor hun extra<br />

inzet eenmalig ieder 5.000 euro ontvangen.<br />

Tabel 19 Honorering directeur-bestuurder<br />

Naam Totaal vast inkomen Variabel inkomen Vergoedingen Totaal inkomen<br />

Marjo VanKan 100.314 5.000 456 105.770<br />

Externe accountant<br />

De raad is verantwoordelijk voor de benoeming van de externe accountant, Ernst & Young. Deze kent<br />

een jaarlijkse aanstelling. Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> zette de accountant in <strong>2012</strong> in voor<br />

controlewerkzaamheden. De raad had in <strong>2012</strong> twee maal <strong>over</strong>leg met de externe accountant. De<br />

auditcommissie voerde in <strong>2012</strong> twee maal <strong>over</strong>leg met de externe accountant. Tijdens dit <strong>over</strong>leg zijn<br />

met name de bevindingen uit de managementletter besproken.<br />

Stakeholder<strong>over</strong>leg<br />

Op het punt ‘Maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden’ wijkt<br />

Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> af van de G<strong>over</strong>nance code. De raad neemt het standpunt in dat<br />

één jaarlijkse bijeenkomst met belanghouders onvoldoende toegevoegde waarde heeft. Buiten de<br />

reguliere <strong>over</strong>legcircuits vinden periodieke en ad-hoc <strong>over</strong>leggen plaats. In een kleine gemeenschap als<br />

<strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> vinden we elkaar gelukkig snel via de informele weg, per telefoon of mail dan wel<br />

middels een kort bezoek. Zie voor een verdere toelichting paragraaf 6.2.<br />

35


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

36


Bijlagen<br />

1 Conclusie meerwaardeonderzoek fusie<br />

2 Activiteiten<strong>over</strong>zicht <strong>2012</strong><br />

3 Besluitenlijst bestuur <strong>2012</strong><br />

4 Verslag algemene ledenvergadering<br />

5 Besluitenlijst algemene ledenvergadering<br />

6 Besluitenlijst Raad van Commissarissen<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

37


Bijlage 1 Conclusie meerwaardeonderzoek fusie<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

De complexe volkshuisvestelijke vraagstukken vergen veel van de drie fusiepartners. Zowel Land van<br />

Rode als <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> en op korte termijn ook Hestia groep, missen de schaalgrootte om<br />

professioneel en proactief met het krimpvraagstuk aan de slag te blijven. De drie corporaties passen<br />

goed bij elkaar en vullen elkaar aan. Door fusie committeren de drie fusiepartners zich nog<br />

nadrukkelijker aan de ontwikkeling van de oostflank van Parkstad Limburg. Krachtenbundeling van de<br />

drie corporaties leidt tot een sterke organisatie met een duidelijk profiel, die in staat is een invloedrijke<br />

rol te spelen in de regio Parkstad. Fusie voorkomt onbedoelde concurrentie en leidt tot een betere<br />

afweging, op een hoger schaalniveau. Dankzij fusie is het mogelijk de betaalbaarheid te garanderen, de<br />

eigenheid van wijken te behouden en accenten te leggen per buurt of wijk zodat gevarieerde<br />

woonmilieus ontstaan, die ook aantrekkelijk zijn voor jongeren en studenten. De menselijke maat blijft<br />

ook na fusie centraal staan. De samenvoeging van de vermogens van de fusiepartners leidt tot een<br />

sterkere financiële positie.<br />

Deze conclusie wordt ondersteund door onderzoek van Cebeon naar de maatschappelijke effecten van<br />

fusie: toename professionaliteit en slagkracht, meer deskundigheid bij beleidsontwikkeling en betere<br />

ondersteuning bij bijvoorbeeld personeelsmanagement, communicatie en automatisering. Fusie biedt<br />

de kans het beste van drie werelden bij elkaar te brengen en maakt het mogelijk doelstellingen te<br />

realiseren die ieder afzonderlijk niet, of niet zo snel, voor elkaar krijgt. Kortom: samen maken we het<br />

verschil!<br />

38


Bijlage 2 Activiteiten<strong>over</strong>zicht <strong>2012</strong><br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

Volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen in <strong>2012</strong>:<br />

1. zorgen voor goede en betaalbare woningen;<br />

2. diverse doelgroepen bedienen in het werkgebied met focus op mensen met kleine beurs<br />

3. zorgen voor een gezonde financiële huishouding;<br />

4. voorzien in huidige en toekomstige woningbehoefte;<br />

5. een bijdrage leveren aan een leefbare woonomgeving.<br />

Activiteiten en projecten in <strong>2012</strong>:<br />

Ad 1. Zorgen voor goede en betaalbare woningen:<br />

- aan de slag gegaan om samen met de gemeente Landgraaf een wijkontwikkelingsvisie voor<br />

<strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> op te stellen;<br />

- voorbereidingen treffen om twaalf levensloopbestendige woningen in de Jos Petersstraat -<br />

Maastrichterlaan te kunnen realiseren;<br />

- we voeren dagelijks en planmatig onderhoud uit aan onze woningen;<br />

- bij mutatie brengen we gedateerde voorzieningen op een hoger kwaliteitsniveau. Zo brengen<br />

we bij iedere mutatie hang- en sluitwerk in de woning aan met het politie keurmerk ‘Veilig<br />

Wonen’, brengen we isolatie aan en vervangen de CV-ketel door een HR-installatie;<br />

- in <strong>2012</strong> hebben we bij 48 woningen energiebesparende maatregelen toegepast.<br />

Ad 2. Diverse doelgroepen bedienen in het werkgebied met focus op mensen met kleine beurs:<br />

- woonlasten verlagen door energiebesparende maatregelen toe te passen;<br />

- de verhuur van woningen, met een huurprijs gelijk aan of lager dan de huurtoeslaggrens, vindt<br />

zoveel mogelijk met voorrang plaats aan mensen met een smalle beurs. In <strong>2012</strong> hebben we<br />

slechts één (sociale) huurwoning toegewezen aan een huishoudens met een belastbaar<br />

jaarinkomen boven 33.614 euro;<br />

- participatie in ‘Housing Parkstad: een samenwerkingsproject tussen 24-uurs-instellingen en<br />

woningcorporaties voor mensen die toe zijn aan een nieuwe stap in hun leven. Deze mensen<br />

hebben de mogelijkheid om hun verblijf in de 24 uurs- zorg achter zich te laten en een nieuwe<br />

start te maken in een eigen woning. Hierbij werken we intensief samen met diverse<br />

zorginstellingen zoals stichting Rimo, Mondriaan, Koraalgroep, Meander en het Leger des Heils.<br />

- we hebben ons ingezet om asielzoekers en statushouders te huisvesten;<br />

- gezien de vergrijzing in ons werkgebied krijgt de doelgroep ouderen met zorgbehoefte extra<br />

aandacht (zie ook punt 4. Voorzien in huidige en toekomstige woningbehoefte).<br />

Ad 3. Zorgen voor een gezonde financiële huishouding:<br />

- project (des)investeringen, inclusief de maatschappelijke en de meest actuele financiële<br />

gevolgen, worden altijd vooraf, separaat ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen<br />

voorgelegd;<br />

- in de treasurycommissie wordt periodiek gekeken naar de financieringsbehoefte en op welke<br />

wijze deze kan worden ingevuld;<br />

- er is een investeringsstatuut en een treasurystatuut waarin de richtlijnen en randvoorwaarden<br />

zijn vastgelegd;<br />

- in de interne rapportages (MT en RvC) wordt periodiek verantwoording afgelegd <strong>over</strong> deze<br />

processen.<br />

39


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

Ad 4. Voorzien in huidige en toekomstige woningbehoefte;<br />

- gezien de vergrijzing in ons werkgebied krijgt de doelgroep ouderen met zorgbehoefte extra<br />

aandacht. We realiseren geschikte wooncomplexen en passen bestaande woningen aan.<br />

- we nemen deel aan diverse <strong>over</strong>leggen op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn;<br />

- we werken intensief samen met diverse lokale en regionale zorg- en welzijnsinstellingen zoals<br />

MeanderGroep Zuid Limburg, Welsun en Kwecoo;<br />

- bij nieuwbouw houden we rekening met bewoners die bijzondere zorg of begeleiding nodig<br />

hebben;<br />

- in <strong>2012</strong> heeft MeanderGroep een start gemaakt met een onderzoek naar de haalbaarheid van<br />

uitbreiding van het Laurahoes.<br />

Ad 5. Een bijdrage leveren aan een leefbare woonomgeving:<br />

- we werken samen met onder andere gemeente, Welsun, politie, zorgverleners en bewoners om<br />

de leefbaarheid in <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> op peil te houden;<br />

- door herstructurering van diverse locaties in ons werkgebied proberen we leegstand en de<br />

daarmee samenhangende negatieve gevolgen voor de leefbaarheid zoveel mogelijk te<br />

voorkomen;<br />

- deelname buurt<strong>over</strong>leg wijkbeheer Landgraaf. Dit <strong>over</strong>leg dient als platform om te werken aan<br />

eens schone en veilige leefomgeving en onderstreept de gezamenlijke verantwoordelijkheid<br />

hiervoor;<br />

- buurtbemiddeling: een initiatief waarbij buurtbewoners vrijwillig bemiddelen bij conflicten<br />

tussen twee of meerdere personen uit een straat of buurt;<br />

- we ondersteunen vier huiskamerprojecten: multifunctionele ruimten die in gebruik zijn als<br />

‘huiskamer’. Ontmoeting en een prettige daginvulling staan centraal in het huiskamerproject;<br />

- we hebben een speelvoorziening aangelegd op de Kapelweg.<br />

40


Bijlage 3 Besluitenlijst bestuur <strong>2012</strong><br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

- Vaststellen en actualiseren van beleid op verschillende terreinen:<br />

verkoopbeleid, asbestbeleid, automatisering (op korte termijn investeren in<br />

server en WiFi netwerk);<br />

- Besluit tot deelname gezamenlijk leefbaarheidsonderzoek samen met Hestia<br />

groep en Land van Rode.<br />

- Vaststellen verhuisreglement en sociaal statuut in kader van herhuisvesting.<br />

- Vaststellen huurbeleid <strong>2012</strong>-2013.<br />

- Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2011.<br />

- Besluit tot toekenning korte termijn lening ( 1.000.000 euro) aan Land van<br />

Rode. De lening is nodig als <strong>over</strong>brugging in verband met het aantrekken van<br />

een langlopende lening. Hestia groep verstrekt twee kortlopende leningen<br />

aan Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong>. Het betreft twee leningen, beide<br />

1.000.000 euro, die uiterlijk op 31 december <strong>2012</strong> weer aan Hestia groep zijn<br />

terugbetaald.<br />

- Goedkeuring exposé Pastoor Jos Peterstraat.<br />

- Instemming met opdrachtverstrekking aan de firma BSU in het kader van de<br />

voorbereidende werkzaamheden liftenproject.<br />

- Besluit tot afsluiten aansprakelijkheidsverzekeringen bestuurders en<br />

toezichthouders. Het uitlooprisico wordt verzekerd voor een periode van vijf<br />

jaar.<br />

- Instemming met voorstel van de ledenraad van Woningvereniging <strong>Ubach</strong><br />

<strong>over</strong> <strong>Worms</strong> om na omzetting van vereniging naar stichting verder te gaan<br />

als huurdersvereniging <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong>. De huurdersvereniging <strong>Ubach</strong><br />

Over <strong>Worms</strong> ontvangt een voorschot op hun begroting van 5.000 euro.<br />

- Op 28 juni <strong>2012</strong> besluit de bestuurder tot het aangaan van een juridische<br />

fusie met Hestia groep en Land van Rode conform het voorstel tot fusie,<br />

versie 18 juni <strong>2012</strong> met wijzigingen 28 juni <strong>2012</strong> (inclusief huidige statuten<br />

van Hestia groep d.d. 26 juni 2003, statuten versie 18 juni <strong>2012</strong> met<br />

wijzigingen 28 juni <strong>2012</strong> en de toelichting op het voorstel tot fusie d.d. 18<br />

juni <strong>2012</strong>). Het bestuur van Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> besluit -<br />

gezien het besluit van de raad van commissarissen d.d. 28 juni <strong>2012</strong>, waarbij<br />

de raad goedkeuring heeft verleend aan het voorgenomen bestuursbesluit<br />

tot het aangaan van een fusie met Hestia groep en Land van Rode- tot het<br />

aangaan van een juridische fusie met Woningstichting Hestia groep en<br />

Woningstichting Land van Rode conform het voorstel tot fusie - versie 18 juni<br />

<strong>2012</strong> met wijzigingen 28 juni <strong>2012</strong>.<br />

41


Bijlage 4 Verslag algemene ledenvergadering<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

Algemeen<br />

De bevoegdheden van de algemene ledenvergadering (ALV) zijn geregeld in artikel 16 van de statuten en<br />

bestaan uit: het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag. De directeurbestuurder<br />

bespreekt naast de onderwerpen die voortkomen uit de statutaire bevoegdheden<br />

regelmatig actuele onderwerpen die de corporatie raken. De statuten schrijven voor dat de algemene<br />

ledenvergadering minimaal tweemaal per jaar bij elkaar komt. In <strong>2012</strong> was er vier maal formeel <strong>over</strong>leg.<br />

De voorzitter van de ledenraad en de directeur-bestuurder bereiden gezamenlijk vergaderingen voor.<br />

Tweemaal vond een vergadering plaats in afwezigheid van de directeur-bestuurder, onder andere<br />

omdat de ledenraad zich wilde beraden op haar rol, positie en verantwoordelijkheden tijdens het fusie-<br />

proces.<br />

Samenstelling<br />

Conform artikel 4 van de statuten moet de ledenraad voor meer dan de helft bestaan uit huurders van<br />

de corporatie. Het minimum aantal leden is 15 en een maximum is 25. In de praktijk is het niet haalbaar<br />

gebleken om het vereiste minimum aantal leden te halen. Op 28 juni <strong>2012</strong>, bij omzetting van vereniging<br />

naar stichting telde de ledenraad 12 personen. In afwachting van de besluitvorming inzake fusie is in<br />

<strong>2012</strong> geen extra actie ondernomen om de ledenraad uit te breiden.<br />

De ledenraad kent een financiële commissie bestaande uit drie gemandateerde leden van de ledenraad.<br />

Deze kwam in het verslagjaar tweemaal bijeen om de jaarrekening en de begroting voor te bespreken in<br />

het bijzijn van de directeur-bestuurder en de manager financiën. Hun bevindingen hebben zij<br />

mondeling en schriftelijk gerapporteerd in de algemene ledenvergadering van 21 december 2011<br />

waarna de ledenraad de meerjarenbegroting <strong>2012</strong> heeft vastgesteld.<br />

De ledenraad erkent het belang van een huurdersorganisatie die conform de <strong>over</strong>legwet<br />

gesprekspartner is van de directeur-bestuurder. Daarom heeft de ledenraad direct na omzetting van<br />

woning vereniging naar woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> concrete stappen gezet om een<br />

huurdersorganisatie op te richten. In feite is de ledenraad vanaf dat moment verder gegaan als<br />

huurdersvereniging <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong>. De statuten van de huurdersvereniging zijn gepasseerd op 28<br />

juni <strong>2012</strong>.<br />

Fusie<br />

De ledenraad is in januari 2011 geïnformeerd <strong>over</strong> het verzoek van Hestia groep om de mogelijkheden<br />

voor een niet vrijblijvende vorm van samenwerking te onderzoeken. In september 2011 heeft de Raad<br />

van Commissarissen besloten deel te nemen aan een haalbaarheidsonderzoek naar de fusie. Vanaf dat<br />

moment is de ledenraad actief betrokken geweest in het fusieproces. De ledenraad werd in <strong>2012</strong> door<br />

een adviseur van de Woonbond ondersteund bij haar activiteiten in het kader van het<br />

haalbaarheidsonderzoek naar de fusie.<br />

42


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

Bijlage 5 Besluitenlijst algemene ledenvergadering<br />

Vergadering Besluit<br />

06-02-<strong>2012</strong> Instemming met voorstel tot juridische omzetting van Woningvereniging <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong><br />

<strong>Worms</strong> in Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong>, onder voorwaarden dat de ledenraad<br />

instemt met de nog aan haar voor te leggen statutenwijziging en instemt met het nog<br />

aan haar voor te leggen ‘voorgenomen fusiebesluit’.<br />

02-04-<strong>2012</strong> Instemming met voorstel tot statutenwijziging en machtiging van bestuur om alle<br />

handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om te komen tot Woningstichting<br />

<strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong>.<br />

04-06-<strong>2012</strong> Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2011 en verlenen van decharge aan bestuur<br />

voor gevoerde beleid.<br />

04-06-<strong>2012</strong> Besluit tot herbenoeming van de heer Ruijters tot vice-voorzitter van de Raad van<br />

Commissarissen (2 e termijn).<br />

43


Bijlage 6 Besluitenlijst Raad van Commissarissen<br />

Vergadering Besluit<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

12-04-<strong>2012</strong> Vaststelling investeringsstatuut d.d. 30 maart <strong>2012</strong>.<br />

12-04-<strong>2012</strong> Goedkeuring voorstel tot wijziging statuten.<br />

18-04-<strong>2012</strong> Instemming met voorgenomen besluit tot fusie met Hestia groep en Land van Rode.<br />

24-05-<strong>2012</strong> Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2011.<br />

28-06-<strong>2012</strong> Instemming met het bestuursbesluit om een juridische fusie aan te gaan met<br />

woningstichting Hestia groep en woningstichting Land van Rode conform het voorstel<br />

tot fusie d.d.18 juni <strong>2012</strong>.<br />

30-08-<strong>2012</strong> Instemming met voorstel renovatie en plaatsing lift in complex 558 en 560 (2 e fase<br />

Europaweg-Zuid Landgraaf).<br />

13-12-<strong>2012</strong> Goedkeuring voorgenomen bestuursbesluit inzake fusie. Ondertekend zijn volgende<br />

stukken inzake fusie:<br />

• voorgenomen besluit van het bestuur van Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong>;<br />

• voorstel aan Raad van Commissarissen van Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong>;<br />

• besluit van het bestuur van Woningstichting <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong>.<br />

44

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!