14.09.2013 Views

Dichter bij de burger - Bureau de Helling

Dichter bij de burger - Bureau de Helling

Dichter bij de burger - Bureau de Helling

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

A y s e l S a b a h o g˘ l u<br />

<strong>Dichter</strong> <strong>bij</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>burger</strong><br />

De kloof kwestie en <strong>de</strong><br />

Wet Maatschappelijke On<strong>de</strong>rsteuning


DICHTER BIJ DE BURGER<br />

De kloofkwestie en <strong>de</strong> Wet Maatschappelijke On<strong>de</strong>rsteuning


Personalia<br />

Aysel Sabahoglu ˘<br />

(1973) is stafme<strong>de</strong>werker van<br />

het Wetenschappelijk <strong>Bureau</strong> GroenLinks. Ze<br />

stu<strong>de</strong>er<strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlands Recht aan <strong>de</strong> Universiteit<br />

Lei<strong>de</strong>n en werkte als advocaat en bedrijfsjurist.


DICHTER BIJ DE BURGER<br />

De kloofkwestie en <strong>de</strong> Wet Maatschappelijke On<strong>de</strong>rsteuning<br />

Aysel Sabahoglu ˘<br />

WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS


DICHTER BIJ DE BURGER<br />

Inhoudsopgave<br />

Personalia 2<br />

Inhoudsopgave 4<br />

Inleiding 5<br />

1. De kloofkwestie 7<br />

2. De Wet Maatschappelijke On<strong>de</strong>rsteuning 11<br />

3. De kritiek op <strong>de</strong> WMO tot het kamer<strong>de</strong>bat van januari 2006 15<br />

4. De WMO-Nieuwe Stijl 19<br />

5. <strong>Dichter</strong> <strong>bij</strong> <strong>de</strong> <strong>burger</strong>? 23<br />

6. Waalwijk: pioniersgemeente 25<br />

Bronnen: 29<br />

1. Literatuur<br />

2. Websites<br />

3. Lijst van geïnterview<strong>de</strong>n<br />

Bijlage: 31<br />

Tabel kwetsbare groepen<br />

Colofon 32<br />

4


Inleiding<br />

Een kleine hoogopgelei<strong>de</strong> politieke elite maakt<br />

<strong>de</strong> dienst uit in <strong>de</strong> samenleving, vin<strong>de</strong>n veel<br />

wantrouwige <strong>burger</strong>s. Diezelf<strong>de</strong> politieke elite voelt<br />

<strong>de</strong> naweeën van <strong>de</strong> aanslagen van 11 september en<br />

<strong>de</strong> Fortuyn-revolte en wil het vertrouwen van boze en<br />

angstige mensen in <strong>de</strong> politiek herstellen. Dit wordt<br />

in <strong>de</strong>ze publicatie ‘<strong>de</strong> kloofkwestie’ genoemd. Dé<br />

<strong>burger</strong> bestaat niet, dé politiek evenmin. Toch blijft<br />

het kabinet-Balkenen<strong>de</strong> II, ondanks alle weerstand<br />

tegen haar beleid, verwoed op zoek naar manieren<br />

om <strong>de</strong> kloof te dichten. Het wil dichter <strong>bij</strong> <strong>de</strong> <strong>burger</strong><br />

komen en ziet in participatie het geëigen<strong>de</strong> mid<strong>de</strong>l.<br />

Maar wat is er eigenlijk waar van <strong>de</strong>ze kloof en<br />

wie zijn <strong>de</strong> <strong>burger</strong>s die zich niet gehoord voelen<br />

door <strong>de</strong> politiek? Wat verstaat het kabinet on<strong>de</strong>r<br />

participatie? En: is participatie wel <strong>de</strong> oplossing voor<br />

<strong>de</strong> kloofkwestie? Om <strong>de</strong>ze vragen te beantwoor<strong>de</strong>n,<br />

wor<strong>de</strong>n in hoofdstuk 1 <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> typen <strong>burger</strong>s<br />

en <strong>de</strong> rollen die zij vervullen geschetst.<br />

Ook <strong>bij</strong> <strong>de</strong> Wet Maatschappelijke On<strong>de</strong>rsteuning<br />

(WMO) heeft het kabinet als doelstelling het<br />

bevor<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> participatie geformuleerd. Dit<br />

wetsvoorstel wil het (langer) thuis wonen van mensen<br />

met beperkingen mogelijk maken en <strong>de</strong> participatie<br />

van van groepen kwetsbare <strong>burger</strong>s bevor<strong>de</strong>ren. Het<br />

kabinet wil via <strong>de</strong> WMO dichter <strong>bij</strong> <strong>de</strong> <strong>burger</strong> komen door<br />

taken van <strong>de</strong> rijksoverheid over te hevelen naar <strong>de</strong><br />

gemeenten. Het wil ook vraagsturing, horizontalisering<br />

en beleidsvrijheid mogelijk maken en <strong>de</strong> keuzevrijheid<br />

van <strong>burger</strong>s en gemeenten vergroten. In hoofdstuk 2<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze doelstellingen toegelicht.<br />

Er kwam veel har<strong>de</strong> kritiek op dit wetsvoorstel. Bij<br />

<strong>de</strong> introductie van het wetsvoorstel in april 2004<br />

maakte het kabinet onomwon<strong>de</strong>n dui<strong>de</strong>lijk dat achter<br />

<strong>de</strong> stelselwijziging een bezuinigingsoperatie schuil<br />

ging – en dat gekoppeld aan een communautaire<br />

i<strong>de</strong>ologie. Met veel CDA-retoriek rondom het begrip<br />

civil society, wer<strong>de</strong>n met name vrijwilligers en vrouwen<br />

aangespoord meer voor hun naasten te zorgen.<br />

Hoofdstuk 3 gaat na<strong>de</strong>r in op <strong>de</strong>ze i<strong>de</strong>ologisch<br />

ingegeven doelstelling en geeft inzicht in het<br />

maatschappelijke verzet tegen het wetsvoorstel. Met<br />

cijfermateriaal van het SCP wordt hard gemaakt<br />

dat het kabinet niet meedoen, maar eigen<br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkheid als insteek had.<br />

Van het oorspronkelijke wetsvoorstel is weinig<br />

overgebleven. Een unieke coalitie van <strong>de</strong><br />

verschillen<strong>de</strong> groepen in <strong>de</strong> civil society heeft er in<br />

januari 2006 <strong>bij</strong> <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling van het wetsvoorstel<br />

INLEIDING<br />

in <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Kamer voor gezorgd dat <strong>de</strong> conceptwet<br />

vrijwel volledig aan hun wensen is aangepast, zoals<br />

hoofdstuk 4 laat zien. Dat mag een ne<strong>de</strong>rlaag voor<br />

het kabinet heten.<br />

In hoofdstuk 5 wordt een verbin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> conclusie<br />

getrokken. Net als <strong>bij</strong> <strong>de</strong> kloofkwestie, is ook<br />

<strong>bij</strong> <strong>de</strong> WMO sprake van lokale aanpak. Taken<br />

van <strong>de</strong> rijksoverheid wor<strong>de</strong>n verschoven naar het<br />

gemeentelijke domein, want dichter <strong>bij</strong> <strong>de</strong> <strong>burger</strong>.<br />

Maar slaagt het kabinet er in dichter <strong>bij</strong> alle <strong>burger</strong>s<br />

te komen? Wie kennen <strong>de</strong> weg naar Den Haag<br />

en <strong>de</strong> gemeenteraad? En: wie dreigen er we<strong>de</strong>rom<br />

buiten <strong>de</strong> boot te vallen en zien hun belangen niet<br />

behartigd?<br />

Gemeenten krijgen met <strong>de</strong> ‘verbouw<strong>de</strong>’ WMO <strong>de</strong><br />

mogelijkheid om voorzieningen te creëren die<br />

<strong>bij</strong>dragen aan <strong>de</strong> maatschappelijke participatie<br />

en emancipatie van alle <strong>burger</strong>s. Betere publieke<br />

dienstverlening zal <strong>de</strong> inzet moeten zijn van het<br />

politieke <strong>de</strong>bat op lokaal niveau. Dat kan <strong>de</strong><br />

kloof versmallen. Hoe dit concreet gestalte kan<br />

krijgen, toont Waalwijk: een pioniersgemeente op<br />

het gebied van <strong>de</strong> integrale aanpak van wonenwelzijn-zorg-maatschappelijke<br />

dienstverlening. In<br />

hoofdstuk 6 wordt verslag gedaan van een dag uit<br />

het leven van Barth van Eeten, tot dit voorjaar<br />

wethou<strong>de</strong>r te Waalwijk. Van Eeten illustreert wat<br />

er mogelijk is on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> vlag van <strong>de</strong> WMO. Een<br />

voortvaren<strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r kan het verschil maken:<br />

meedoen is in Waalwijk geen retoriek en evenmin<br />

een bezuinigingsmid<strong>de</strong>l.<br />

Tot slot een <strong>bij</strong>zon<strong>de</strong>r woord van dank voor Noortje<br />

Thijssen. Zij heeft in het ka<strong>de</strong>r van het afron<strong>de</strong>n van<br />

haar studie sociologie aan <strong>de</strong> Universiteit Utrecht<br />

stage gelopen <strong>bij</strong> het Wetenschappelijk <strong>Bureau</strong>. Zij<br />

nam samen met on<strong>de</strong>rgeteken<strong>de</strong> <strong>de</strong> interviews af<br />

en is auteur van het hoofdstuk 1.<br />

Bij het schrijven van <strong>de</strong> tekst van <strong>de</strong>ze publicatie<br />

heb ik voorts dankbaar gebruik gemaakt van <strong>de</strong><br />

kritische commentaren van Bart Snels, Gerrit Pas,<br />

Jelle van <strong>de</strong>r Meer, Kitty Kolen-Megens, Evert van<br />

Schoonhoven en Christel Kohlmann. Voorts wil<br />

ik alle bestuur<strong>de</strong>rs, ambtenaren en on<strong>de</strong>rzoekers<br />

die in het ka<strong>de</strong>r van dit project zijn geïnterviewd,<br />

hartelijk bedanken.<br />

Utrecht, maart 2006<br />

Aysel Sabahoglu ˘<br />

5


DICHTER BIJ DE BURGER<br />

6


1. De kloofkwestie<br />

door Noortje Thijssen<br />

De Haagse ivoren toren van vroeger lijkt te zijn<br />

omgetoverd in een stalen wolkenkrabber – een<br />

ontoegankelijke en onbereikbare vesting. Voor<br />

<strong>burger</strong>s wordt er gesproken in co<strong>de</strong>taal en vin<strong>de</strong>n<br />

er onbegrijpelijke rituelen plaats. Help, er bestaat<br />

een kloof tussen <strong>burger</strong> en politiek!<br />

Dit is een karikatuur van <strong>de</strong> werkelijkheid, maar<br />

er is zeker sprake van enige afstand tussen <strong>burger</strong><br />

en politiek. Dat hoeft niet zorgelijk te zijn. Een portie<br />

wantrouwen is juist een teken van een gezon<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>mocratie. Het zou pas verontrustend zijn als ‘<strong>de</strong><br />

kud<strong>de</strong>’ blin<strong>de</strong>lings haar lei<strong>de</strong>r volgt.<br />

Maar actuele on<strong>de</strong>rzoeken laten een afnemend<br />

vertrouwen van <strong>burger</strong>s in <strong>de</strong> politiek zien (Prast et al<br />

2005; SCP 2005a). De cijfers zijn niet zon<strong>de</strong>r betekenis.<br />

Zo heeft het vertrouwen in het kabinet-Balkenen<strong>de</strong><br />

en het parlement een absoluut dieptepunt bereikt.<br />

Op <strong>de</strong> vraag hoeveel vertrouwen iemand heeft in het<br />

parlement, antwoordt maar liefst 20% met ‘helemaal<br />

geen’. En ruim 40% zegt niet zoveel vertrouwen<br />

te hebben (Prast et al 2005: 43). Politieke partijen<br />

doen het niet veel beter in <strong>de</strong> ogen van <strong>burger</strong>s:<br />

65% vertrouwt hen eer<strong>de</strong>r niet dan wel (SCP 2005a:<br />

353). Politici wor<strong>de</strong>n door meer dan <strong>de</strong> helft van <strong>de</strong><br />

bevolking als arrogant bestempeld (SCP 2005a: 348).<br />

Dat <strong>de</strong> <strong>burger</strong> min<strong>de</strong>r vertrouwen heeft in<br />

<strong>de</strong> politiek, is niet per se te wijten aan <strong>de</strong><br />

politiek zelf. Allereerst zijn er sterke verban<strong>de</strong>n<br />

met an<strong>de</strong>re maatschappelijke ontwikkelingen.<br />

Gevoelens van wantrouwen kunnen ook wel<br />

wor<strong>de</strong>n gezien als een uiting van algemeen<br />

maatschappelijk onbehagen. Veran<strong>de</strong>ringen in<br />

<strong>de</strong> samenleving door <strong>bij</strong>voorbeeld globalisering,<br />

immigratie, Europeanisering en terrorisme spelen<br />

daar<strong>bij</strong> een grote rol. Financiële motieven zijn<br />

ook een zwaarwegen<strong>de</strong> factor. De economische<br />

crisis van <strong>de</strong> afgelopen jaren heeft namelijk<br />

gevolgen voor <strong>de</strong> wijze waarop <strong>burger</strong>s <strong>de</strong> politiek<br />

beoor<strong>de</strong>len (SCP 2005a). Een cliché, maar daarom<br />

zeker niet min<strong>de</strong>r relevant, is het effect van <strong>de</strong><br />

media. Er moet rekening mee wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n<br />

dat mensen niet altijd teruggrijpen op hun<br />

eigen ervaringen, maar afgaan op <strong>de</strong> media en<br />

wat ze horen zeggen. Berichten en discussies<br />

over eer<strong>de</strong>re metingen van politiek wantrouwen,<br />

vormen dan een oorzaak voor een verslechtering<br />

van latere gevoelens van politiek vertrouwen<br />

(SCP 2005a: 353-354). Conflicten zijn interessanter<br />

nieuws dan consensus. En scherpe uitspraken<br />

trekken meer <strong>de</strong> aandacht van <strong>de</strong> media dan<br />

saaie beleidstoelichtingen (Commissie Toekomst<br />

Overheidscommunicatie 2001).<br />

1. DE KLOOFKWESTIE<br />

Rollen en typen <strong>burger</strong>s<br />

Deze nuanceringen zijn terecht, maar <strong>de</strong><br />

vertrouwenscijfers liegen er niet om. Wie is<br />

eigenlijk ‘<strong>de</strong> <strong>burger</strong>’, als we spreken over <strong>de</strong> kloof<br />

tussen <strong>burger</strong> en politiek? Dé <strong>burger</strong> bestaat niet.<br />

Wanneer we Van Dale erop naslaan, bestaat <strong>de</strong><br />

<strong>burger</strong> natuurlijk wel in bre<strong>de</strong> zin, als: 1) een<br />

inwoner van een gemeente of staat, of als 2)<br />

een gewoon lid van <strong>de</strong> bevolking. Maar in <strong>de</strong><br />

praktijk kan niet ie<strong>de</strong>reen over één kam wor<strong>de</strong>n<br />

geschoren. In <strong>de</strong> literatuur wordt gewezen op <strong>de</strong><br />

verschillen<strong>de</strong> rollen die <strong>burger</strong>s kunnen hebben.<br />

We kennen <strong>de</strong> <strong>burger</strong> als kiezer, als klant van<br />

overheidsdiensten en als coproducent van beleid<br />

(Beukenholdt-ter Mors et al 2002). Ondanks <strong>de</strong>ze<br />

verschillen, wordt nogal eens <strong>de</strong> indruk gewekt<br />

dat ie<strong>de</strong>reen <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> gevoelens heeft tegenover <strong>de</strong><br />

politiek. Maar volgens het SCP staat ‘een <strong>de</strong>rgelijke<br />

versimpeling (…) een verbetering van <strong>de</strong> relaties<br />

tussen <strong>burger</strong>s en <strong>de</strong> politieke instituties in <strong>de</strong><br />

weg’ (2005a: 351).<br />

Naast <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> rollen van <strong>burger</strong>s,<br />

kan ook een typologie wor<strong>de</strong>n gemaakt. Burgers<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n naar een meer of<br />

min<strong>de</strong>r positieve houding tegenover <strong>de</strong> gevestig<strong>de</strong><br />

politiek. Zo zijn er <strong>de</strong> onverschilligen: <strong>de</strong> mensen<br />

die geen interesse hebben voor alles wat ook maar<br />

met politiek te maken heeft, maar on<strong>de</strong>rtussen<br />

wel flink uithalen naar ‘zij, in Den Haag’ (23%<br />

van <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse bevolking). Dan is er <strong>de</strong><br />

groep die zeer negatief staat tegenover politici<br />

en meer inspraak wil. Deze groep valt on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

noemer <strong>de</strong> ontevre<strong>de</strong>nen (30%). Er zijn ook wat<br />

positievere typen. Zo hou<strong>de</strong>n <strong>de</strong> gezagsgetrouwen<br />

(16%) absoluut niet van protestgedrag; zij hebben<br />

een vrij positief oor<strong>de</strong>el over <strong>de</strong> politiek. Ten slotte<br />

is er <strong>de</strong> groep die juist heel erg te spreken is over<br />

<strong>de</strong> gevestig<strong>de</strong> politiek. Zij zijn niet vies van een<br />

kleine dosis protest. Deze groep krijgt het etiket<br />

<strong>de</strong> geïnvolveer<strong>de</strong>n (31%) (SCP 2005a).<br />

Met <strong>de</strong>ze typen <strong>burger</strong>s in het achterhoofd, lijkt<br />

het misplaatst om in algemene termen te spreken<br />

over <strong>de</strong> kloof tussen <strong>de</strong> <strong>burger</strong> en <strong>de</strong> politiek. Op<br />

<strong>de</strong> eerste plaats blijken <strong>de</strong> gezagsgetrouwen en<br />

<strong>de</strong> geïnvolveer<strong>de</strong>n door hun positieve houding<br />

geen kloof te ervaren. De ontevre<strong>de</strong>nen lijken<br />

op het eerste gezicht wel in het geschetste<br />

beeld van <strong>de</strong> kloof te passen. Zij zijn immers<br />

ontevre<strong>de</strong>n en willen meer inspraak. Of beter:<br />

ze zijn ontevre<strong>de</strong>n omdat ze nóg meer inspraak<br />

willen. Juist voor <strong>de</strong>ze groep <strong>burger</strong>s bestaan er tal<br />

7


DICHTER BIJ DE BURGER<br />

van procedures, zoals wettelijk voorgeschreven<br />

inspraak, referenda, interactieve beleidsvorming,<br />

acties, lobby’s, enquêtes en peilingen. Kortom,<br />

allerlei maatregelen gericht op het vergroten van<br />

participatie en <strong>burger</strong>inspraak, die <strong>de</strong> kloof juist<br />

zou<strong>de</strong>n moeten verkleinen. Bij <strong>de</strong> ontevre<strong>de</strong>nen<br />

wordt echter het tegenovergestel<strong>de</strong> effect bereikt:<br />

naarmate ze meer mogen zeggen, wordt er in<br />

hun ogen min<strong>de</strong>r naar hen geluisterd. Met als<br />

resultaat dat ze ontevre<strong>de</strong>n zijn, nóg meer willen<br />

zeggen en het bestuur nog min<strong>de</strong>r daadkrachtig<br />

lijkt. Hier is sprake van een participatieparadox.<br />

Deze Koning Burger voelt in<strong>de</strong>rdaad een kloof,<br />

die er met allerlei procedures in <strong>de</strong> praktijk niet<br />

hoeft te zijn (Van <strong>de</strong>r Lans 2005). Waar we ons<br />

vooral ongerust over zou<strong>de</strong>n moeten maken, is<br />

<strong>de</strong> groep die overblijft: <strong>de</strong> onverschilligen. Deze<br />

mensen zijn niet geïnteresseerd in <strong>de</strong> politiek, en<br />

daarmee vaak onwetend over wat er speelt in <strong>de</strong><br />

politiek. De causaliteit kan ook an<strong>de</strong>rsom lopen:<br />

ze zijn onwetend en daardoor ongeïnteresseerd.<br />

Hun negatieve beeldvorming is het gevolg van een<br />

gebrek aan kennis. Zij beschikken vaak ook niet<br />

over <strong>de</strong> vaardighe<strong>de</strong>n om <strong>de</strong> politiek te begrijpen<br />

en te beïnvloe<strong>de</strong>n. Het is vooral <strong>de</strong>ze groep die<br />

zich afkeert van <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> Haagse ivoren<br />

toren. ‘Ze doen maar, ze luisteren niet en met<br />

ons wordt toch geen rekening gehou<strong>de</strong>n’ is het<br />

veelgehoor<strong>de</strong> geluid. Ze hebben weinig vertrouwen<br />

in <strong>de</strong> overheid en slaan hun eigen politieke invloed<br />

niet hoog aan (Van <strong>de</strong>n Brink 2002: 131). Met an<strong>de</strong>re<br />

woor<strong>de</strong>n, er is geen sprake van een kloof tussen<br />

<strong>de</strong> <strong>burger</strong> en <strong>de</strong> politiek, maar tussen ontevre<strong>de</strong>n<br />

en onverschillige <strong>burger</strong>s en <strong>de</strong> politiek.<br />

Meedoen als retoriek I<br />

Jan Peter Balkenen<strong>de</strong> ziet met zijn kabinet het<br />

dichten van <strong>de</strong> kloof als een belangrijke missie. Hij<br />

verwacht dat <strong>de</strong> kloof gedicht wordt door <strong>de</strong> <strong>burger</strong><br />

simpelweg meer <strong>bij</strong> <strong>de</strong> politiek te betrekken. Meedoen<br />

is, naast meer werk en min<strong>de</strong>r regels, <strong>de</strong> crux van het<br />

regeerakkoord. Het kabinet wil actief <strong>burger</strong>schap:<br />

voor het beleid me<strong>de</strong>verantwoor<strong>de</strong>lijkheid dragen<strong>de</strong><br />

<strong>burger</strong>s die actief meepraten, meedoen en<br />

meebeslissen en een <strong>bij</strong>drage leveren aan het<br />

publieke belang. Participatie is het sleutelbegrip. Zo<br />

heeft het ministerie van VROM het programma<br />

‘Beleid met <strong>de</strong> <strong>burger</strong>’ en heeft Binnenlandse Zaken<br />

het programma ‘Een an<strong>de</strong>re overheid’ in het leven<br />

geroepen. De wijze waarop dit wordt uitgewerkt,<br />

verdient echter <strong>de</strong> nodige kritiek en maakt van <strong>de</strong><br />

missie een mission impossible. Een on<strong>de</strong>rzoek uit 1997<br />

toont <strong>bij</strong>voorbeeld aan dat <strong>burger</strong>s zelf <strong>burger</strong>schap<br />

zel<strong>de</strong>n als politieke participatie opvatten. Burgers<br />

zien hun eigen <strong>burger</strong>schap als goed zijn voor<br />

1 ‘Wijkra<strong>de</strong>n maken kloof tussen politiek en <strong>burger</strong> niet kleiner’, Utrechts Nieuwsblad, 2 <strong>de</strong>cember 2003.<br />

8<br />

elkaar en elkaar geen overlast bezorgen. Zij<br />

associëren het niet met een <strong>bij</strong>drage leveren aan<br />

het maatschappelijk belang of <strong>de</strong>elnemen aan het<br />

publieke <strong>de</strong>bat (Dekker en De Hart 2002).<br />

Een bizar voorbeeld van <strong>de</strong> pogingen die het<br />

kabinet on<strong>de</strong>rneemt om het vertrouwen te<br />

herwinnen, is het uitvoeren van een terugkerend<br />

belevingson<strong>de</strong>rzoek on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

bevolking. Er is niets tegen on<strong>de</strong>rzoek naar wat<br />

er leeft on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>burger</strong>s, maar hoe <strong>de</strong> overheid<br />

daarmee zelf meer openheid en transparantie<br />

biedt, is een raadsel (zie www.regering.nl). De<br />

website regering.nl zal vooral wor<strong>de</strong>n bezocht door<br />

mensen die op zoek zijn naar informatie, maar<br />

waarschijnlijk amper door mensen met weinig<br />

vertrouwen in <strong>de</strong> politiek. De groep onverschilligen<br />

is over het algemeen min<strong>de</strong>r hoog opgeleid, heeft<br />

een laag inkomen en – nog belangrijker – maakt<br />

weinig gebruik van internet (WRR 2002: 131; SCP<br />

2004c). Zij doen hier dus niet aan mee.<br />

De lokale aanpak I<br />

Concreter dan <strong>de</strong> communicatietechnieken van<br />

Balkenen<strong>de</strong> zijn <strong>de</strong> experimenten waarmee<br />

gemeenten al langer werken. Denk aan het<br />

wijkgericht werken. De veron<strong>de</strong>rstelling van het<br />

kabinet is dat vertrouwen in <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>lijke politiek<br />

wordt herwonnen door <strong>de</strong> wijkbewoners meer<br />

zeggenschap te geven op lokaal niveau en te<br />

betrekken <strong>bij</strong> het oplossen van buurtproblemen.<br />

Maar gemeenten zijn hier al langer mee bezig en<br />

waarschijnlijk om an<strong>de</strong>re re<strong>de</strong>nen dan het vin<strong>de</strong>n<br />

van draagvlak voor het kabinetsbeleid. Zij vullen<br />

dit ie<strong>de</strong>r op een eigen manier in. Ter illustratie twee<br />

uiteenlopen<strong>de</strong> voorbeel<strong>de</strong>n: Lei<strong>de</strong>n en Utrecht.<br />

In Utrecht praat <strong>de</strong> <strong>burger</strong> mee in tien<br />

<strong>de</strong>mocratisch gelegitimeer<strong>de</strong> wijkra<strong>de</strong>n. De<br />

wijkra<strong>de</strong>n kunnen gevraagd en ongevraagd advies<br />

uitbrengen aan <strong>de</strong> gemeenteraad. Via<br />

wijkraadplegingen over on<strong>de</strong>rwerpen als veiligheid,<br />

woonomgeving, verkeer komen die adviezen tot<br />

stand. De ervaring in Utrecht is echter dat<br />

<strong>de</strong> wijkra<strong>de</strong>n zich ‘meegezogen’ voelen in <strong>de</strong><br />

gemeentelijke begrotingscyclus en dat <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n<br />

vooral veel tijd hebben besteed aan het leren<br />

van beleidstaal. Het college van B en W nam<br />

adviezen niet serieus, betrok wijkra<strong>de</strong>n te laat<br />

<strong>bij</strong> vraagstukken en bedolf <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r een<br />

papiermassa. Er ontstond een extra bestuurslaag;<br />

buurtcomités wer<strong>de</strong>n vervolgens gepasseerd met<br />

het argument dat <strong>de</strong> wijkraad was gehoord. Er<br />

was te weinig ruimte voor on<strong>de</strong>rwerpen die <strong>de</strong><br />

wijkra<strong>de</strong>n zelf belangrijk von<strong>de</strong>n. 1 Op basis van<br />

<strong>de</strong>ze teleurstellen<strong>de</strong> ervaringen krijgen <strong>burger</strong>s in<br />

Utrecht in <strong>de</strong> toekomst alleen nog een adviseren<strong>de</strong>


ol en niet langer een me<strong>de</strong>beslissen<strong>de</strong>; bewoners<br />

kunnen dan <strong>de</strong>elnemen in een wijkraad die<br />

adviezen uitbrengt aan <strong>de</strong> gemeente.<br />

De metho<strong>de</strong> van Lei<strong>de</strong>n om <strong>burger</strong>s <strong>bij</strong> het beleid<br />

te betrekken werkt bedui<strong>de</strong>nd beter dan in Utrecht.<br />

In Lei<strong>de</strong>n is namelijk getracht <strong>de</strong> dienstverlening<br />

zoveel mogelijk af te stemmen op <strong>de</strong> wensen<br />

van <strong>burger</strong>s. Zo kent <strong>de</strong> gemeente Lei<strong>de</strong>n tien<br />

districtsra<strong>de</strong>n. Deze zijn samengesteld uit een<br />

wijkchef (gemeenteambtenaar), (on)geregistreer<strong>de</strong><br />

wijk- en buurtverenigingen, en eventueel<br />

individuele bewoners. Op basis van inwoneraantal<br />

ontvangt ie<strong>de</strong>r district een vrij te beste<strong>de</strong>n budget.<br />

De wijkchef is budgethou<strong>de</strong>r en ziet er op toe dat <strong>de</strong><br />

besteding past binnen het beleid dat <strong>de</strong> gemeente<br />

heeft vastgesteld. Burgers zijn coproducent van<br />

beleid; zij bepalen immers <strong>de</strong> bestedingsdoelen<br />

van het vrij te beste<strong>de</strong>n budget. Deze bena<strong>de</strong>ring<br />

werkt naar tevre<strong>de</strong>nheid. Zowel <strong>burger</strong>s als<br />

ambtenaren werken mee aan het verbeteren van<br />

het leefmilieu in <strong>de</strong> wijken. Administratief is dit<br />

beleid on<strong>de</strong>rgebracht <strong>bij</strong> <strong>de</strong> sector wijkbeheer.<br />

Er is op zich niets mis met bei<strong>de</strong> vormen van<br />

<strong>burger</strong>participatie. Leefbaarheidsproblemen wor<strong>de</strong>n<br />

zo in goed overleg opgelost. Buurtbewoners krijgen<br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n en wor<strong>de</strong>n serieus genomen.<br />

Deze vormen van participatie moeten wor<strong>de</strong>n<br />

toegejuicht. In bei<strong>de</strong> gevallen heeft men overigens te<br />

maken met het representativiteitsprobleem: veelal<br />

zijn het <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> goed gesnavel<strong>de</strong> kemphanen<br />

die <strong>de</strong> hele buurt ‘vertegenwoordigen’. Het gevaar<br />

hiervan is het nivea-syndroom (niet in voor- en<br />

achtertuin), dat ten koste kan gaan van <strong>de</strong> belangen<br />

van <strong>de</strong> min<strong>de</strong>r mondige en vaak lager opgelei<strong>de</strong><br />

<strong>burger</strong>s. Deze laatste groep haakt snel af <strong>bij</strong><br />

ingewikkel<strong>de</strong> inspraakprocedures die wor<strong>de</strong>n<br />

overgoten met onbegrijpelijk jargon. Zij vin<strong>de</strong>n<br />

meedoen aan kleinschalige, kortduren<strong>de</strong> en nietbin<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

wijkprojecten veel aantrekkelijker. Het<br />

organiseren (en uitvoeren) van buurtborrels,<br />

1. DE KLOOFKWESTIE<br />

schoonmaakacties en bomen planten is een goe<strong>de</strong><br />

zaak, maar het zet weinig zo<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> dijk als het<br />

gaat om het oplossen van <strong>de</strong> kloofkwestie. Het is<br />

een naïeve gedachte dat <strong>de</strong> nationale kloof door een<br />

lokale aanpak kan wor<strong>de</strong>n gedicht. Door mensen<br />

meer grip te geven op hun eigen leefomgeving via<br />

zeggenschap en participatie, wordt het vertrouwen<br />

in politici, politieke partijen en politieke instituties<br />

heus niet groter; het leven in <strong>de</strong> buurt wordt er wel<br />

aangenamer door.<br />

Lokale participatie geen panacee<br />

Een gebrek aan politieke betrokkenheid is niet<br />

<strong>de</strong> voedingsbo<strong>de</strong>m van wantrouwen. On<strong>de</strong>rzoek<br />

van het SCP bevestigt dit. Politieke betrokkenheid<br />

is namelijk een re<strong>de</strong>lijk constant verschijnsel<br />

in Ne<strong>de</strong>rland. De laatste jaren is er zelfs een<br />

licht stijgen<strong>de</strong> trend waarneembaar (SCP 2005a:<br />

346). Deze ten<strong>de</strong>ns loopt dus niet parallel aan <strong>de</strong><br />

vertrouwenscurve.<br />

De enthousiaste inzet van <strong>de</strong> overheid op het<br />

vergroten van politieke betrokkenheid is dus<br />

geen panacee voor het dichten van <strong>de</strong> kloof.<br />

De belangrijkste misvatting is dat vertrouwen<br />

alleen met politieke betrokkenheid te maken<br />

heeft. De <strong>burger</strong> als meebeslisser is maar één<br />

van <strong>de</strong> rollen die <strong>de</strong> <strong>burger</strong> heeft. Hij kan ook<br />

als kiezer ontevre<strong>de</strong>n zijn over het beleid dat<br />

politici voeren, of als consument ontevre<strong>de</strong>n<br />

zijn over <strong>de</strong> dienstverlening van <strong>de</strong> publieke<br />

sector. Zo wordt <strong>de</strong> <strong>burger</strong> als klant over het<br />

hoofd gezien als het beleid zich alleen richt<br />

op politieke participatie, op <strong>de</strong> <strong>burger</strong> als<br />

meebeslisser.<br />

Het is daarom goed om <strong>de</strong> Wet Maatschappelijke<br />

On<strong>de</strong>rsteuning (WMO) on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> loep te nemen.<br />

Deze wet spreekt <strong>de</strong> <strong>burger</strong> aan in al zijn rollen: als<br />

kiezer van politieke vertegenwoordigers, als klant<br />

van publieke dienstverlening en als coproducent<br />

van lokaal zorg- en welzijnsbeleid.<br />

9


DICHTER BIJ DE BURGER<br />

10


2. DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING<br />

2. De Wet Maatschappelijke<br />

On<strong>de</strong>rsteuning<br />

Van verzorgingsstaat naar<br />

verzorgingsstad<br />

Net als <strong>bij</strong> <strong>de</strong> kloofkwestie, is ook in <strong>de</strong> discussie<br />

rondom <strong>de</strong> WMO participatie het kernbegrip. De<br />

Wet Maatschappelijke On<strong>de</strong>rsteuning (WMO) moet<br />

bewerkstelligen dat mensen met beperkingen<br />

(langer) zelfstandig kunnen blijven wonen en<br />

moet er voor zorgen dat kwetsbare groepen<br />

mensen maatschappelijk on<strong>de</strong>rsteund wor<strong>de</strong>n<br />

door gemeenten. 2 Gemeenten moeten daarom<br />

een goed samenhangend stelsel van wonen,<br />

welzijn en zorg inrichten op wijkniveau, <strong>de</strong>els om<br />

versnippering en overlap van voorzieningen tegen<br />

te gaan, <strong>de</strong>els om kostenbesparingen mogelijk<br />

te maken. Maar ook om <strong>de</strong> extramuralisering 3<br />

en vermaatschappelijking 4 van <strong>de</strong> zorg zo<br />

vraaggericht mogelijk te faciliteren. De schotten<br />

tussen <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> financieringsstromen<br />

van <strong>de</strong> Welzijnswet, <strong>de</strong> Wet Voorzieningen<br />

Gehandicapten (WVG) en <strong>de</strong> AWBZ met <strong>de</strong> daaraan<br />

gerelateer<strong>de</strong> subsidieregelingen, zullen daarom<br />

verdwijnen. ‘Gewoon waar het kan, speciaal waar<br />

nodig’ is een an<strong>de</strong>r uitgangspunt hier<strong>bij</strong>: mensen<br />

met een beperking dienen in staat te wor<strong>de</strong>n<br />

gesteld gebruik te maken van zowel reguliere als<br />

aangepaste voorzieningen.<br />

De WMO is geen voorzieningenwet, maar een<br />

ka<strong>de</strong>rwet die gemeenten veel beleidsruimte laat.<br />

De WMO bun<strong>de</strong>lt <strong>de</strong> Welzijnswet, <strong>de</strong> WVG, <strong>de</strong><br />

Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid, <strong>de</strong><br />

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en <strong>de</strong> uit<br />

<strong>de</strong> AWBZ gefinancier<strong>de</strong> thuiszorg on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> noemer<br />

‘maatschappelijke on<strong>de</strong>rsteuning’ in negen niet<br />

na<strong>de</strong>r ingevul<strong>de</strong> prestatievel<strong>de</strong>n:<br />

2 Zie voor een overzicht van groepen kwetsbare mensen, <strong>de</strong> <strong>bij</strong>lage <strong>bij</strong> <strong>de</strong>ze publicatie.<br />

1. het bevor<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> sociale samenhang in en<br />

leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten;<br />

2. op preventie gerichte on<strong>de</strong>rsteuning van jeugdigen<br />

met problemen met opgroeien en van ou<strong>de</strong>rs met<br />

problemen met opvoe<strong>de</strong>n;<br />

3. het geven van informatie, advies en<br />

cliënton<strong>de</strong>rsteuning;<br />

4. het on<strong>de</strong>rsteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;<br />

5. het bevor<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> <strong>de</strong>elname aan het<br />

maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig<br />

functioneren van mensen met een beperking of een<br />

chronisch psychisch probleem en van mensen met<br />

een psychosociaal probleem;<br />

6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een<br />

beperking of een chronisch psychisch probleem en aan<br />

mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve<br />

van het behoud van hun zelfstandig functioneren of<br />

hun <strong>de</strong>elname aan het maatschappelijke verkeer;<br />

7. het bie<strong>de</strong>n van maatschappelijke opvang, waaron<strong>de</strong>r<br />

vrouwenopvang;<br />

8. het bevor<strong>de</strong>ren van openbare geestelijke<br />

gezondheidszorg, met uitzon<strong>de</strong>ring van het bie<strong>de</strong>n<br />

van psychosociale hulp <strong>bij</strong> rampen;<br />

9. het bevor<strong>de</strong>ren van verslavingsbeleid;<br />

De taken die uit <strong>de</strong> Welzijnswet en <strong>de</strong> WVG naar<br />

<strong>de</strong> WMO wor<strong>de</strong>n overgeheveld, behoor<strong>de</strong>n al tot<br />

het gemeentelijke domein en vallen groten<strong>de</strong>els<br />

samen met bovengenoem<strong>de</strong> prestatievel<strong>de</strong>n.<br />

Nieuwe en voorheen uit <strong>de</strong> AWBZ gefinancier<strong>de</strong><br />

taken wor<strong>de</strong>n voor gemeenten het on<strong>de</strong>rsteunen<br />

van mantelzorgers en het uitvoeren van <strong>de</strong><br />

huishou<strong>de</strong>lijke verzorging. 5 Veel organisaties zijn<br />

<strong>bij</strong> dit omvangrijke proces betrokken: <strong>de</strong>nk<br />

3 Extramuralisering is het proces waar<strong>bij</strong> mensen met beperkingen die wonen in verpleeg- en verzorgingshuizen aangespoord wor<strong>de</strong>n zelfstandig te gaan<br />

wonen in gewone wijken in <strong>de</strong> stad, ook wel ontgroening genoemd. Uit on<strong>de</strong>rzoek van het SCP is gebleken dat voor <strong>de</strong> maatschappij als geheel het langer<br />

thuiswonen van ou<strong>de</strong>ren op termijn tot een kostenbesparing leidt en ook goedkoper is dan een plaats in een verzorgingshuis (SCP 2004a).<br />

4 Bij vermaatschappelijking gaat het erom <strong>de</strong> samenleving zodanig in te richten dat ook mensen met een beperking volwaardig en gelijkwaardig kunnen<br />

meedoen op alle tereinen, zoals wonen, werken, sociale contacten en recreatie. Gemeenten moeten daarom in het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> WMO zoveel mogelijk een<br />

inclusief beleid gaan voeren: een beleid waar<strong>bij</strong> <strong>bij</strong>voorbeeld <strong>bij</strong> het bouwen van een nieuwe woonwijk al vanaf het ontwerp rekening wordt gehou<strong>de</strong>n met<br />

<strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n en beperkingen van mensen (www.minvws.nl).<br />

5 In het oorspronkelijke wetsvoorstel wil<strong>de</strong> het kabinet alle op welzijn en on<strong>de</strong>rsteuning gerichte verzeker<strong>de</strong> rechten uit <strong>de</strong> AWBZ overhevelen naar <strong>de</strong> WMO.<br />

Het zou gaan om dagbesteding, vervoer en <strong>de</strong> thuiszorg. Aanvankelijk zou ook niet <strong>de</strong> volledige thuiszorg, maar alleen <strong>de</strong> enkelvoudige huishou<strong>de</strong>lijke<br />

verzorging uit <strong>de</strong> AWBZ overgaan naar <strong>de</strong> WMO. Dit werd <strong>de</strong> ‘knip’ genoemd naar aanleiding van <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> motie-Vietsch (Kamerstuk (29 800, XVI,<br />

nr. 68). Mensen die alleen recht had<strong>de</strong>n op zogenoem<strong>de</strong> ‘enkelvoudige huishou<strong>de</strong>lijke verzorging’, zou<strong>de</strong>n geen recht op ‘meervoudige huishou<strong>de</strong>lijke<br />

on<strong>de</strong>rsteuning’ krijgen zoals persoonlijke verzorging, on<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> en activeren<strong>de</strong> begeleiding. In <strong>de</strong> huidige wettekst is <strong>de</strong>ze ‘knip’ niet meer aan <strong>de</strong><br />

or<strong>de</strong>. Per 1 januari 2007 gaat <strong>de</strong> volledige thuiszorg gaat over naar <strong>de</strong> WMO. De on<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> en activeren<strong>de</strong> begeleiding blijven AWBZ-verzeker<strong>de</strong><br />

rechten.<br />

11


DICHTER BIJ DE BURGER<br />

<strong>bij</strong>voorbeeld aan patiëntenplatforms, zorgverzekeraars,<br />

zorgaanbie<strong>de</strong>rs, welzijnsinstellingen,<br />

woningbouwcorporaties en openbaarvervoer<strong>de</strong>rs.<br />

De lokale aanpak II<br />

Met <strong>de</strong> WMO hevelt <strong>de</strong> centrale overheid rijkstaken<br />

over naar het lokale domein. Daaraan liggen een<br />

aantal belangrijke overwegingen ten grondslag, die<br />

hieron<strong>de</strong>r kort toegelicht wor<strong>de</strong>n.<br />

Maatwerk<br />

Bij <strong>de</strong> overheveling van taken uit <strong>de</strong> AWBZ naar<br />

<strong>de</strong> WMO, is <strong>de</strong> gedachte dat gemeenten, omdat ze<br />

dichter <strong>bij</strong> <strong>de</strong> <strong>burger</strong> staan, beter weten wat <strong>de</strong><br />

lokale behoeften zijn. Van individueel verzeker<strong>de</strong><br />

rechten is niet langer sprake. Hiervoor in <strong>de</strong> plaats<br />

komt een door <strong>de</strong> gemeente vast te stellen en<br />

juridisch niet af te dwingen voorzieningenniveau.<br />

Gemeenten krijgen een regierol <strong>bij</strong> het organiseren<br />

van <strong>de</strong> voorzieningen: er moet een samenhangend<br />

dienstenstelsel komen, dat is afgestemd op <strong>de</strong><br />

behoeften van <strong>de</strong> eigen inwoners. Maatwerk dus.<br />

Gemeenten krijgen daarvoor <strong>de</strong> beleidsvrijheid<br />

om <strong>de</strong> prestatievel<strong>de</strong>n in te vullen naar <strong>de</strong><br />

lokale zorg- en welzijnsvraag. Niet langer is<br />

het lan<strong>de</strong>lijk aangestuur<strong>de</strong> zorgaanbod of <strong>de</strong><br />

ingekochte zorg, het uitgangspunt, maar <strong>de</strong> vraag<br />

van zorgbehoeven<strong>de</strong>n op lokaal niveau. Zo wordt<br />

ook meer rekening gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> grotere<br />

diversiteit in <strong>de</strong> samenleving. Overbodige kosten<br />

kunnen hierdoor wor<strong>de</strong>n bespaard. Verstrekte,<br />

maar ongebruikte voorzieningen gaan tot het<br />

verle<strong>de</strong>n behoren.<br />

Decentralisering en marktwerking<br />

De rijksoverheid blijft verantwoor<strong>de</strong>lijk voor het<br />

systeem en <strong>de</strong> financiering van <strong>de</strong> wet. De<br />

gemeenten moeten <strong>de</strong> wet uitvoeren wat <strong>de</strong><br />

welzijnstaken betreft, en <strong>de</strong> zorgverzekeraars<br />

moeten <strong>de</strong> zorg uitvoeren. De kleinere gemeenten<br />

wor<strong>de</strong>n aangespoord om samen te werken <strong>bij</strong> het<br />

aanbeste<strong>de</strong>n en inkopen van zorg. Ook hier geldt:<br />

<strong>bij</strong> voorkeur uitvoering door <strong>de</strong> markt. Pas wanneer<br />

er geen geschikte particuliere organisaties zijn<br />

die <strong>de</strong> gevraag<strong>de</strong> voorzieningen kunnen leveren,<br />

kan <strong>de</strong> gemeente zelf als leverancier van diensten<br />

optre<strong>de</strong>n. De keuzevrijheid van zowel gemeenten<br />

als <strong>burger</strong>s wordt hierdoor bevor<strong>de</strong>rd. Gemeenten<br />

moeten ver<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rsteuning in natura of in <strong>de</strong><br />

vorm van een persoonsgebon<strong>de</strong>n budget geven.<br />

12<br />

Burgerinspraak<br />

Gemeenten moeten in een veror<strong>de</strong>ning <strong>de</strong> regels<br />

vaststellen voor <strong>de</strong> te verlenen individuele<br />

voorzieningen. In samenspraak met <strong>de</strong> lokale<br />

belangenbehartigers moeten gemeenten <strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rs<br />

vaststellen waarbinnen het budget mag wor<strong>de</strong>n<br />

besteed, in <strong>de</strong> vorm van een vierjarig beleidsplan.<br />

Burgers wor<strong>de</strong>n uitdrukkelijk aangesproken in<br />

hun rol als consument, maar ook in hun rol als<br />

meebepaler van beleid en kiezer om respectievelijk<br />

via inspraaktrajecten en rechtstreeks via<br />

raadsle<strong>de</strong>n invloed uit te oefenen op het beleid.<br />

Met <strong>burger</strong>participatie wordt hier vooral<br />

interactief beleid bedoeld en ook hier spelen alle<br />

beken<strong>de</strong> dilemma’s rondom vertegenwoordiging<br />

en representativiteit een rol, getuige <strong>de</strong><br />

handreiking Burgerparticipatie in <strong>de</strong> WMO van<br />

het on<strong>de</strong>rzoeksbureau SGBO (2004). Gemeenten<br />

wor<strong>de</strong>n gevraagd om alvast <strong>de</strong> inspraak voor<br />

het beleidsplan te organiseren. Lan<strong>de</strong>lijke<br />

cliëntenra<strong>de</strong>n zijn gevraagd hun expertise in te<br />

zetten om op lokaal niveau <strong>de</strong> cliëntenparticipatie<br />

op touw te zetten.<br />

Indicatiestelling<br />

Gemeenten wor<strong>de</strong>n verantwoor<strong>de</strong>lijk voor het<br />

indiceren van <strong>de</strong> zorg die een cliënt nodig heeft.<br />

Zij kunnen <strong>de</strong>ze indicatiestelling zelf uitvoeren<br />

of uitbeste<strong>de</strong>n aan het Centrum Indicatiestelling<br />

Zorg (CIZ) dat sinds 1 januari 2005 lan<strong>de</strong>lijk<br />

<strong>de</strong> indicatiestellingen voor <strong>de</strong> AWBZ-functies<br />

uitvoert. 6 Om gemeenten tegemoet te komen <strong>bij</strong><br />

het inschatten hoeveel inwoners <strong>de</strong> komen<strong>de</strong><br />

jaren huishou<strong>de</strong>lijke verzorging nodig hebben,<br />

heeft het ministerie van VWS alvast een WMOmonitor<br />

laten uitvoeren. Per gemeente zijn in kaart<br />

gebracht: <strong>de</strong> leeftijdsopbouw van <strong>de</strong> inwoners;<br />

<strong>de</strong> typen on<strong>de</strong>rsteuning waarvan gebruikt wordt<br />

gemaakt; een prognose voor <strong>de</strong> bevolkingsopbouw<br />

in 2010 en 2015; <strong>de</strong> persoonsgebon<strong>de</strong>n budgetten<br />

en <strong>de</strong> over te hevelen subsidieregelingen uit <strong>de</strong><br />

AWBZ en <strong>de</strong> WVG. 7<br />

Bre<strong>de</strong> of smalle invoering<br />

De WMO laat gemeenten <strong>de</strong> ruimte om te kiezen<br />

voor een bre<strong>de</strong> aanpak, waar<strong>bij</strong> het lokale woonzorg-welzijnsbeleid<br />

herijkt kan wor<strong>de</strong>n, of voor<br />

een smalle uitvoering. Bij <strong>de</strong> smalle uitvoering<br />

beperkt <strong>de</strong> gemeente zich tot <strong>de</strong> nieuwe taken<br />

die <strong>de</strong> gemeente krijgen: het inrichten van een<br />

6 De indicatiestelling werd tot 1 januari 2005 uitgevoerd door <strong>de</strong> <strong>de</strong>centrale regionale indicatieorganen (RIO’s). Omdat <strong>de</strong> werkwijzen van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

RIO’s uiteenliepen, werd er toch weer gekozen voor een centrale aanpak en wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> RIO’s vervangen door het CIZ. Sinds 1 januari 2005 wordt via<br />

strengere indicatiestelling scherp bezuinigd op <strong>de</strong> AWBZ.<br />

7 Zie het Kernbericht WMO, via persbericht op www.minvws.nl, 22 november 2005, ‘Omvang nieuwe taken gemeente in WMO-monitor’, link http://<br />

zois.databank.nl/.


informatieloket, het organiseren van <strong>de</strong><br />

huishou<strong>de</strong>lijke zorg en <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rsteuning van<br />

mantelzorgers. In <strong>de</strong> praktijk blijken gemeenten<br />

hier heel verschillend mee om te gaan. Terwijl<br />

sommige kiezen voor <strong>de</strong> smalle variant, zijn<br />

<strong>bij</strong>voorbeeld Waalwijk en Haarlem samen met<br />

woningbouwcorporaties op zoek gegaan naar<br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n om zogenoem<strong>de</strong> ‘levensloopbestendige<br />

woonzorgzones’ te realiseren om alle<br />

wijkbewoners een integraal pakket voorzieningen<br />

te kunnen aanbie<strong>de</strong>n op het gebied van zorg,<br />

huishou<strong>de</strong>lijke diensten en welzijnsactiviteiten.<br />

Verantwoording<br />

In navolging van het advies Bevrij<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Ka<strong>de</strong>rs<br />

van <strong>de</strong> Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling<br />

(2002a), moeten ‘min<strong>de</strong>r regels’ resulteren in<br />

ka<strong>de</strong>rstelling en horizontalisering: het rijk stelt<br />

alleen vast op welke terreinen er lokaal beleid moet<br />

wor<strong>de</strong>n gevoerd en hoe <strong>de</strong> prestaties zichtbaar<br />

moeten wor<strong>de</strong>n gemaakt. Het college van B en<br />

W zal, op basis van het samen met <strong>burger</strong>s<br />

2. DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING<br />

opgestel<strong>de</strong> beleidsplan, verantwoording moeten<br />

afleggen aan <strong>de</strong> gemeenteraad en aan <strong>de</strong> eigen<br />

inwoners (horizontale verantwoording) en niet<br />

primair aan het rijk (verticale verantwoording).<br />

Het rijk blijft op afstand. De invoering van <strong>de</strong><br />

WMO per 1 januari 2007 biedt <strong>de</strong> mogelijkheid om<br />

<strong>de</strong> lokale <strong>de</strong>mocratie, <strong>de</strong> dualisering van <strong>de</strong> lokale<br />

politiek en <strong>de</strong> interne gemeentelijke organisatie<br />

te versterken en is het moment <strong>bij</strong> uitstek om het<br />

lokale welzijnsbeleid te herijken.<br />

De WMO is een mo<strong>de</strong>rne en ambitieuze ka<strong>de</strong>rwet.<br />

Hij maakt door <strong>de</strong> ontschotting van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

budgetten een integrale aanpak van alle welzijns-<br />

en zorgtaken mogelijk en heeft <strong>de</strong> <strong>burger</strong> en diens<br />

zorgvraag hel<strong>de</strong>r in het vizier, met als doel het<br />

bevor<strong>de</strong>ren en on<strong>de</strong>rsteunen van <strong>de</strong> maatschappelijke<br />

participatie van ie<strong>de</strong>reen. Het is een doelmatige wet,<br />

met als wenselijk effect <strong>de</strong> vermaatschappelijking<br />

van <strong>de</strong> zorg en <strong>de</strong> versterking van <strong>de</strong> sociale cohesie.<br />

Maar er was ook weerstand en kritiek tegen <strong>de</strong>ze wet,<br />

zoals het hiernavolgen<strong>de</strong> hoofdstuk laat zien.<br />

13


DICHTER BIJ DE BURGER<br />

14


3. DE KRITIEK OP DE WMO<br />

3. De kritiek op <strong>de</strong> WMO tot het<br />

kamer<strong>de</strong>bat van januari 2006<br />

Vanaf haar introductie in april 2004 riep <strong>de</strong> WMO veel<br />

weerstand op. In dit hoofdstuk volgt een terugblik op<br />

het maatschappelijke verzet rondom <strong>de</strong> invoering van<br />

<strong>de</strong> WMO .<br />

Meer bureaucratie en min<strong>de</strong>r zorg<br />

De zorgaanbie<strong>de</strong>rs die nu regionaal opereren<br />

krijgen straks te maken met 467 gemeenten die<br />

zorg vragen. Voor meer bureaucratie wordt dan<br />

ook gevreesd. Daarnaast bestond <strong>de</strong> angst dat<br />

door <strong>de</strong> marktwerking <strong>de</strong> zorg nog meer zal<br />

verschralen: gemeenten zullen niet voor kwaliteit<br />

gaan en zullen professionele thuiszorginstellingen<br />

vervangen door goedkopere schoonmaakbedrijven<br />

– een ontwikkeling die volgens <strong>de</strong> FNV <strong>de</strong><br />

werkgelegenheid van lager opgelei<strong>de</strong> vrouwen<br />

in <strong>de</strong> thuiszorgsector bedreig<strong>de</strong>. 8 Door <strong>de</strong><br />

accumulatie van <strong>de</strong> eigen <strong>bij</strong>dragen die gemeenten<br />

voor <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> individuele voorzieningen<br />

mogen gaan heffen, zullen steeds meer mensen<br />

afzien van professionele on<strong>de</strong>rsteuning. Het SCP<br />

verwacht dat <strong>burger</strong>s <strong>de</strong> WMO zien ‘als een teken<br />

dat ze zelf voor hun ou<strong>de</strong>rs en hulpbehoeven<strong>de</strong><br />

familie en vrien<strong>de</strong>n moeten gaan zorgen in <strong>de</strong><br />

toekomst.’ (SCP 2005a: 148).<br />

Lokale verschillen en rechtsongelijkheid<br />

Omdat gemeenten beleidsvrijheid krijgen, zullen<br />

er op lokaal niveau verschillen in <strong>de</strong> uitvoering<br />

ontstaan. Met als gevolg: rechtsongelijkheid en<br />

aantasting van <strong>de</strong> rechtszekerheid van <strong>burger</strong>s. De<br />

zogenaam<strong>de</strong> <strong>de</strong>centralisatieparadox doemt hier<br />

op: terwijl <strong>de</strong> rijksoverheid <strong>de</strong> lagere overhe<strong>de</strong>n<br />

meer beleidsvrijheid wil geven om <strong>de</strong> zorg lokaal<br />

op maat te verlenen, was er tegelijk <strong>de</strong> roep<br />

van verschillen<strong>de</strong> belangenorganisaties om <strong>de</strong><br />

verzeker<strong>de</strong> rechten uit <strong>de</strong> AWBZ op rijksniveau te<br />

garan<strong>de</strong>ren.<br />

Meer taken, maar min<strong>de</strong>r mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

De VNG trok aan <strong>de</strong> bel, omdat gemeenten<br />

geconfronteerd wor<strong>de</strong>n met een taakverbreding<br />

zon<strong>de</strong>r uitbreiding van bevoegdhe<strong>de</strong>n. Zo zijn<br />

gemeenten (nog) niet voldoen<strong>de</strong> toegerust om<br />

<strong>de</strong> indicatiestelling goed uit te voeren en ook<br />

met aanbesteding hebben gemeenten nog weinig<br />

ervaring. 9 Bovendien is <strong>de</strong> onroerend<br />

zaakbelasting (OZB) voor gebruikers van woningen<br />

afgeschaft. Al in een eer<strong>de</strong>r stadium is het<br />

eigenaars<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> OZB aan een maximum<br />

gebon<strong>de</strong>n. Gemeenten wor<strong>de</strong>n voor het verlies<br />

van <strong>de</strong> eigen inkomsten wel gecompenseerd via<br />

het Gemeentefonds, maar door <strong>de</strong>ze maatregelen<br />

zijn <strong>de</strong> financiële autonomie van gemeenten en<br />

<strong>de</strong> mogelijkheid om een eigen financieel beleid te<br />

voeren sterk ingeperkt. 10<br />

Ook blijken gemeenten het vaak moeilijk te<br />

vin<strong>de</strong>n om hel<strong>de</strong>r met <strong>burger</strong>s te communiceren<br />

en om hen tot participatie te verlei<strong>de</strong>n. Als<br />

dit al moeizaam verloopt, dan zal er van <strong>de</strong><br />

horizontale verantwoording niet veel<br />

terechtkomen. Wat er op papier aantrekkelijk<br />

uitziet als een sober en samenhangend<br />

verantwoordingsmechanisme, kan in <strong>de</strong> praktijk<br />

zowel een verantwoordingstekort als een<br />

verantwoordingsoverlast tot gevolg hebben,<br />

conclu<strong>de</strong>ert <strong>de</strong> RMO (RMO 2005). Daarnaast<br />

zullen gemeenten moeten benchmarken, dat wil<br />

zeggen systematisch prijzen vergelijken, en<br />

huishou<strong>de</strong>lijke zorg moeten aanbeste<strong>de</strong>n en<br />

inkopen, maar missen zij <strong>de</strong> nodige ervaring en<br />

expertise op <strong>de</strong>ze gebie<strong>de</strong>n.<br />

Meer zorg door naasten en vrijwilligers<br />

Het kabinet had <strong>bij</strong> het publiek maken van<br />

<strong>de</strong> concept-wettekst in niet mis te verstane<br />

woor<strong>de</strong>n, kenbaar gemaakt via een ingrijpen<strong>de</strong><br />

stelselwijziging bezuinigingen te willen<br />

doorvoeren.<br />

In het oorspronkelijke wetsvoorstel beteken<strong>de</strong><br />

maatschappelijke participatie daarom: het nemen<br />

van eigen verantwoor<strong>de</strong>lijkheid in eigen kring.<br />

Het kabinet zag dit als het antwoord op <strong>de</strong><br />

kostenstijging in <strong>de</strong> zorg, waar<strong>bij</strong> ze rekening hield<br />

met <strong>de</strong> toenemen<strong>de</strong> vergrijzing van <strong>de</strong> bevolking<br />

en verwachte personeelstekorten in <strong>de</strong> zorgsector.<br />

Door meer langdurige informele zorgverlening,<br />

door mantelzorgers en vrijwilligers, zou <strong>de</strong>ze<br />

zorgkloof gedicht kunnen wor<strong>de</strong>n. Het kabinet<br />

wil<strong>de</strong> meer overlaten aan <strong>de</strong> civil society, het door<br />

8 Voor veel (herintre<strong>de</strong>n<strong>de</strong>) vrouwen is <strong>de</strong> huishou<strong>de</strong>lijke zorg een opstap naar an<strong>de</strong>re meer geschool<strong>de</strong> banen in <strong>de</strong> zorgsector, zie persbericht FNV van 20<br />

juni 2005, www.abvakabofnv.nl<br />

9 Brief VNG van 22 oktober 2004.<br />

10 In een reactie hierop bepleit <strong>de</strong> Raad voor het Openbaar Bestuur voor gemeenten ruimere mogelijkhe<strong>de</strong>n om het nut van eigen maatregelen en<br />

voorzieningen af te wegen tegen <strong>de</strong> hoogte van lokale belastingen (ROB 2005).<br />

15


DICHTER BIJ DE BURGER<br />

haar bewierrookte maatschappelijk mid<strong>de</strong>nveld,<br />

en <strong>de</strong>ed een beroep op <strong>de</strong> <strong>burger</strong>zin van mensen.<br />

‘Voor <strong>de</strong> geloofwaardigheid van het stelsel is het<br />

van belang dat in <strong>de</strong> samenleving het gevoel<br />

bestaat dat mensen zelf en samen doen wat ze<br />

zelf en samen kunnen,’ aldus <strong>de</strong> staatssecretaris<br />

in <strong>de</strong> Contourennota. De veron<strong>de</strong>rstelling van het<br />

kabinet was dat er een onbenut reservoir van<br />

vrijwilligers bestaat en dat onvoldoen<strong>de</strong> mensen<br />

mantelzorg verlenen. De civil society werd daar<strong>bij</strong><br />

voorgesteld als het alternatief voor <strong>de</strong> dure en in<br />

bureaucratie vastlopen<strong>de</strong> verzorgingsstaat. Op <strong>de</strong><br />

veron<strong>de</strong>rstellingen van het kabinet was nogal wat<br />

af te dingen.<br />

Mantelzorg gaat ten koste van <strong>de</strong> emancipatie<br />

van vrouwen<br />

Uit on<strong>de</strong>rzoek naar mantelzorg blijkt dat <strong>de</strong><br />

bereidheid on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> bevolking om zorg te verlenen<br />

aan een hulpbehoevend familielid erg groot is.<br />

Volgens het SCP verlenen ongeveer 2,4 miljoen<br />

mensen mantelzorg (SCP 2003: 11). De<br />

veron<strong>de</strong>rstelling van het kabinet dat mensen<br />

onvoldoen<strong>de</strong> mantelzorg verlenen, bleek onterecht.<br />

Van vermin<strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>burger</strong>zin of betrokkenheid was<br />

in dit verband dan ook geen sprake.<br />

Het aanbod mantelzorg blijft op peil, me<strong>de</strong><br />

omdat vrouwen in <strong>de</strong>eltijdbanen werken (Morée<br />

2005: 22). 11 Bovendien is mantelzorg geen<br />

weloverwogen of vrijblijven<strong>de</strong> keuze, maar iets<br />

waar men – <strong>bij</strong>na vanzelfsprekend – inrolt (SCP<br />

2005d: 7-9). Inmid<strong>de</strong>ls wordt er gesproken over<br />

<strong>de</strong> mantelval: steeds meer mantelzorgers raken<br />

door <strong>de</strong> duur en <strong>de</strong> intensiteit van <strong>de</strong> zorg die<br />

zij bie<strong>de</strong>n overbelast, omdat <strong>de</strong> situatie thuis<br />

hen nooit loslaat – an<strong>de</strong>rs dan vrijwilligerswerk<br />

heeft mantelzorg namelijk een dwingend karakter.<br />

Ver<strong>de</strong>r hebben mantelzorgers steeds meer moeite<br />

om hun eigen huishou<strong>de</strong>n, werk en gezin te<br />

combineren met <strong>de</strong> zorg voor een naaste. Een<br />

nog groter beroep op mensen die al langdurig<br />

mantelzorg verlenen – meestal vrouwen – is<br />

onverantwoord en gaat ten koste van hun<br />

participatie op <strong>de</strong> arbeidsmarkt (SCP 2005d).<br />

De staatssecretaris stel<strong>de</strong> in reactie dat er<br />

sprake is van ‘een individuele afweging die<br />

mensen moeten maken’ (Nota verslag nieuwe<br />

regels WMO 11 oktober 2005) 12 en suggereer<strong>de</strong><br />

16<br />

oplossingen in <strong>de</strong> vorm van respijtzorg, 13 projecten<br />

die mannen en jongeren moeten stimuleren om<br />

meer te zorgen, en dagin<strong>de</strong>lingsprojecten waar<strong>bij</strong><br />

gemeenten met werkgevers afspraken maken<br />

over mantelzorgvrien<strong>de</strong>lijk personeelsbeleid<br />

(Morée 2005: 30). Mantelzorgorganisaties zelf<br />

von<strong>de</strong>n dat <strong>bij</strong>standsgerechtig<strong>de</strong> mantelzorgers<br />

(<strong>de</strong>els) vrijgesteld moeten wor<strong>de</strong>n van <strong>de</strong><br />

sollicitatieplicht. Ver<strong>de</strong>r moeten mantelzorgers<br />

recht hebben op kin<strong>de</strong>ropvang. 14 Ook wor<strong>de</strong>n<br />

fiscale tegemoetkomingen voor mantelzorgers<br />

bepleit: ze dragen namelijk driedubbel <strong>bij</strong> aan <strong>de</strong><br />

AWBZ – ze bie<strong>de</strong>n zorg, leveren arbeidstijd in en<br />

betalen premie.<br />

Mantelzorg verdient uiteraard on<strong>de</strong>rsteuning,<br />

maar <strong>de</strong> wijze waarop het kabinet inzette op meer<br />

mantelzorg (eigen verantwoor<strong>de</strong>lijkheid) stond<br />

haaks op dat an<strong>de</strong>re speerpunt van het kabinet:<br />

meer werk. Alleen <strong>bij</strong> bepaal<strong>de</strong> groepen mannen en<br />

jongeren bestaat nog een ‘onbenut groeipotentieel’,<br />

maar door <strong>de</strong> historisch gegroei<strong>de</strong> zorgstructuur<br />

(zorgen<strong>de</strong> vrouwen, werken<strong>de</strong> mannen), is het<br />

niet erg waarschijnlijk dat veel meer mannen en<br />

jongeren zorgtaken op zich zullen gaan nemen<br />

(Morée 2005: 42). En het beter faciliteren van<br />

mantelzorg (door vrijstelling van sollicitatieplicht,<br />

en kin<strong>de</strong>ropvang) zal juist ten koste gaan van<br />

<strong>de</strong> arbeidsparticipatie en <strong>de</strong> emancipatie van<br />

vrouwen. Daarnaast zijn <strong>de</strong> lusten en lasten<br />

ongelijk ver<strong>de</strong>eld over <strong>de</strong> samenleving:<br />

laagopgelei<strong>de</strong>n en vrouwen verlenen meer<br />

mantelzorg dan hoogopgelei<strong>de</strong>n en mannen (SCP<br />

2005a: 197-182). In allochtone groepen is<br />

mantelzorg bovendien nog altijd een traditioneel<br />

gegeven; zij doen nauwelijks een beroep op<br />

formele zorg (Yer<strong>de</strong>n 2005).<br />

Vrijwilligerswerk wordt niet structureel<br />

on<strong>de</strong>rsteund<br />

Ook <strong>de</strong> werkver<strong>de</strong>ling in het vrijwilligerswerk<br />

is seksespecifiek. Zo blijkt het vin<strong>de</strong>n van<br />

bestuur<strong>de</strong>rs voor organisaties in <strong>de</strong> zorg- en<br />

welzijnssector geen probleem. Dit soort ‘politiek’<br />

vrijwilligerswerk wordt doorgaans gedaan door<br />

hoogopgelei<strong>de</strong> mannen en geldt als<br />

statusverhogend (SCP 2005a: 197-182). In 2004<br />

<strong>de</strong>ed min<strong>de</strong>r dan 30% van <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>rs<br />

vrijwilligerswerk 15 en gaf 38% van <strong>de</strong><br />

11 Dit betreft een emancipatie-effectenrapportage, uitgevoerd door <strong>de</strong> staatssecretaris ingevolge <strong>de</strong> motie-Tonkens met kamernummer 29538, nr. 24. De<br />

emancipatie-effectrapportage (EER) schetst wat <strong>de</strong> Wmo betekent voor <strong>de</strong> positie van vrouwen en mannen. Het gaat daar<strong>bij</strong> <strong>bij</strong>voorbeeld om het beroep<br />

op <strong>de</strong> mantelzorgers.<br />

12 Zie: http://www.minvws.nl/notas/dvvo/2005/nieuwe-regels-betreffen<strong>de</strong>-maatschappelijke-on<strong>de</strong>rsteuning-wet-maatschappelijke-on<strong>de</strong>rsteuning.asp<br />

13 Respijtzorg is tij<strong>de</strong>lijk vervangen<strong>de</strong> zorg <strong>bij</strong> het wegvallen van een mantelzorger, <strong>bij</strong>voorbeeld door vakantie of overbelasting.<br />

14 Wim Groot en Henriëtte Maassen van <strong>de</strong>n Brink, ‘Kabinet maakt mantelzorg onaantrekkelijk’, <strong>de</strong> Volkskrant, 8 september 2005.<br />

15 Zie het persbericht van het SCP naar aanleiding van het verschijnen van het rapport De sociale staat van Ne<strong>de</strong>rland 2005 te vin<strong>de</strong>n via http://www.scp.nl/<br />

publicaties/persberichten/9037702023.shtml


maatschappelijke organisaties aan een tekort<br />

aan vrijwilligers te hebben (SCP 2005a: 196).<br />

De veron<strong>de</strong>rstelling van het kabinet dat er een<br />

onbenut groeipotentieel aan vrijwillige inzet is,<br />

klopt dus niet. Bovendien omvat vrijwilligerswerk<br />

in het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> WMO wel iets meer dan het<br />

vrijblijvend ‘opleuken’ van straten: het gaat om<br />

het leveren van langdurige informele zorg met<br />

zo min mogelijk beroep op formele zorg. Omdat<br />

vrijwilligers min<strong>de</strong>r continu beschikbaar willen<br />

zijn, zijn er in absolute zin ook meer vrijwilligers<br />

nodig om te voldoen aan <strong>de</strong> vraag naar informele<br />

zorg (Morée 2005: 42).<br />

Toch wordt er, ondanks <strong>de</strong> sterke inzet op<br />

en <strong>de</strong> hoge verwachtingen van <strong>de</strong> civil society,<br />

door het kabinet bezuinigd op subsidies voor<br />

vrijwilligersorganisaties. On<strong>de</strong>r <strong>de</strong> WMO wordt het<br />

een gemeentelijke taak om het vrijwilligerswerk te<br />

stimuleren. Of <strong>de</strong> gemeenten daarvoor <strong>de</strong> macht<br />

en mid<strong>de</strong>len hebben, is zeer <strong>de</strong> vraag. In 2001 is <strong>de</strong><br />

drie jaar duren<strong>de</strong> Tij<strong>de</strong>lijke Stimuleringsmaatregel<br />

Vrijwilligerswerk (TSV) ingevoerd, maar van een<br />

bestendig vrijwilligersbeleid is geen sprake (SCP<br />

2005a: 205). Het SCP conclu<strong>de</strong>ert dat, gelet op het<br />

belang dat <strong>de</strong> overheid hecht aan dienstverlening<br />

vanuit het maatschappelijk mid<strong>de</strong>nveld, het<br />

onbegrijpelijk is dat het overheidsbeleid voor het<br />

vrijwilligerswerk maar tij<strong>de</strong>lijk van aard is. Het<br />

versterken van vrijwillige samenwerking en dit<br />

goed benutten voor het realiseren en besturen<br />

van collectieve voorzieningen, zou wel eens <strong>de</strong><br />

grote opgave voor <strong>de</strong> toekomst van <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocratie<br />

kunnen zijn. Maar, zo stelt het SCP, het is<br />

onwaarschijnlijk dat dit vanzelf wordt gerealiseerd<br />

als <strong>de</strong> overheid zich terugtrekt (SCP 2004b: 210).<br />

Emancipatie van mensen met beperkingen wordt<br />

miskend<br />

De vermaatschappelijking van <strong>de</strong> zorg kwam er <strong>bij</strong><br />

3. DE KRITIEK OP DE WMO<br />

dit kabinet op neer dat (gezon<strong>de</strong>) <strong>burger</strong>s (meer)<br />

moeten zorgen voor <strong>de</strong> (afhankelijke) naasten.<br />

Hierdoor werd <strong>de</strong> emancipatie van mensen met<br />

beperkingen miskend: zij wor<strong>de</strong>n weer afhankelijk<br />

gemaakt van hun naasten. Het streven van dit<br />

kabinet was er niet op gericht dat kwetsbare<br />

mensen met beperkingen volwaardig kunnen<br />

meedoen aan <strong>de</strong> samenleving. Omdat thuiswonen<br />

van <strong>de</strong>ze groep goedkoper is dan verblijf in een<br />

instelling, vernauw<strong>de</strong> het kabinet <strong>de</strong> <strong>de</strong>finitie<br />

van vermaatschappelijking tot extramuralisering.<br />

Zelfstandig wonen leidt echter niet vanzelf tot<br />

meer participatie en min<strong>de</strong>r isolement. Het kabinet<br />

zette alleen in op het aanpakken van <strong>de</strong><br />

kostenstijgingen van <strong>de</strong> AWBZ via zorg in eigen<br />

kring en vrijwilligerswerk. De bre<strong>de</strong> doelstelling<br />

van <strong>de</strong> WMO, een voor ie<strong>de</strong>reen toegankelijke<br />

en faciliteren<strong>de</strong> samenleving, werd daarmee <strong>bij</strong><br />

voorbaat gereduceerd tot het bevor<strong>de</strong>ren van<br />

mantelzorg.<br />

Alle politieke partijen, ook het CDA, alle overhe<strong>de</strong>n<br />

en alle sociale partners streven naar meer politieke,<br />

maatschappelijke en arbeidsparticipatie van <strong>burger</strong>s,<br />

waar<strong>bij</strong> arbeidsparticipatie voorop dient te staan. Er<br />

was daarom terecht veel kritiek op <strong>de</strong> WMO. De veelal<br />

i<strong>de</strong>ologisch ingegeven veron<strong>de</strong>rstellingen bleken,<br />

getoetst aan het beschikbare on<strong>de</strong>rzoeksmateriaal,<br />

niet te kloppen en niet emancipatoir: ze waren<br />

rolbevestigend en vergrootten <strong>de</strong> afhankelijkheid<br />

van mensen. Vermaatschappelijking betekent dat <strong>de</strong><br />

maatschappij zodanig wordt ingericht dat ie<strong>de</strong>reen<br />

(met en zon<strong>de</strong>r beperking) <strong>bij</strong>voorbeeld naar <strong>de</strong><br />

bioscoop kan gaan. De civil society van het CDA<br />

heeft daarmee weinig om het lijf: ze ontaardt in<br />

een carrousel waarbinnen <strong>de</strong> groepen die het hardst<br />

roepen het beste gehoord wor<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> mensen die<br />

het toch al zwaar hebben, wor<strong>de</strong>n vergeten. Dat is<br />

voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocratie geen vooruitgang.<br />

17


DICHTER BIJ DE BURGER<br />

18


4. WMO-Nieuwe Stijl<br />

‘Dit is een van <strong>de</strong> meest succesvolle lobbies die ik<br />

in <strong>de</strong> afgelopen jaren heb meegemaakt. Eendrachtig<br />

hebben organisaties van ou<strong>de</strong>ren en gehandicapten<br />

ervoor gezorgd dat <strong>de</strong> WMO werd omgebogen.’<br />

Parlementair journalist Pim van Galen, NOVA 23 januari 2006.<br />

Goed georganiseer<strong>de</strong> belangenbehartigers van<br />

gehandicapten en ou<strong>de</strong>ren zijn sinds <strong>de</strong> introductie<br />

van <strong>de</strong> wet druk in <strong>de</strong> weer geweest om <strong>de</strong><br />

verzeker<strong>de</strong> belangen veilig te stellen. In <strong>de</strong> aanloop<br />

tot het kamer<strong>de</strong>bat was het persoonsgebon<strong>de</strong>n<br />

budget al gewaarborgd. 16 Ook kwam er extra<br />

geld vrij voor cliëntenparticipatie. 17 Deze<br />

belangengroepen richtten zich vervolgens op het<br />

toch oormerken van budgetten en het afdwingen<br />

van financiële garanties voor een (verplicht te<br />

stellen) minimumvoorzieningenniveau. Ver<strong>de</strong>r<br />

moesten er een tij<strong>de</strong>lijke zorgplicht 18 en een<br />

langere overbruggingsperio<strong>de</strong> komen <strong>bij</strong> <strong>de</strong><br />

overgang van <strong>de</strong> huishou<strong>de</strong>lijke zorg uit <strong>de</strong> AWBZ<br />

naar <strong>de</strong> WMO. Tot slot bepleitten <strong>de</strong> organisaties<br />

voor kwaliteitswaarborgen voor <strong>de</strong> huishou<strong>de</strong>lijke<br />

verzorging en een formele regeling van <strong>de</strong><br />

me<strong>de</strong>zeggenschap (<strong>bij</strong>voorbeeld in <strong>de</strong> vorm van<br />

een WMO-raad en een WMO-klachtenprocedure).<br />

Deze belangrijke voorwaar<strong>de</strong>n vanuit het<br />

perspectief van <strong>de</strong> cliënt, ontbraken in het<br />

oorspronkelijke wetsvoorstel. 19<br />

De civil society heeft zich in <strong>de</strong> opmaat naar<br />

het Twee<strong>de</strong>-Kamer<strong>de</strong>bat van eind januari 2006<br />

vervolgens eensgezind geroerd en er is goed<br />

geluisterd naar <strong>de</strong> <strong>burger</strong>s! Maar liefst 35<br />

amen<strong>de</strong>menten zijn er op het wetsvoorstel<br />

ingediend. Verenigd in het manifest ‘WMO. Écht<br />

alleen maar zo’ 20 hebben 23 belangengroepen<br />

van patiënten en cliënten inclusief <strong>de</strong> vakbon<strong>de</strong>n<br />

ervoor gezorgd dat <strong>de</strong> wet door <strong>de</strong> Kamerle<strong>de</strong>n, op<br />

twee voorwaar<strong>de</strong>n na, vrijwel volledig is verbouwd<br />

conform <strong>de</strong> door hen gestel<strong>de</strong> tien voorwaar<strong>de</strong>n:<br />

16 Persbericht VWS, 23 november 2005, ‘PGB blijft inzetbaar voor inkoop zorg <strong>bij</strong> mantelzorger’<br />

17 Persbericht VWS, 19 september 2005, Ross: ‘10 miljoen extra voor cliëntenparticipatie’<br />

18 Een zorgplicht is een wettelijke verplichting om een bepaal<strong>de</strong> met name genoem<strong>de</strong> voorziening te verstrekken.<br />

4. DE WMO-NIEUWE STIJL<br />

1. er moet een recht op zorg en on<strong>de</strong>rsteuning<br />

komen;<br />

2. <strong>bij</strong> het bepalen van <strong>de</strong> zorgplicht moet het college<br />

van B&W rekening hou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> aard en<br />

omvang van iemands beperking, zijn individuele<br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n en persoonskenmerken;<br />

3. <strong>de</strong> indicatiestelling moet conform <strong>de</strong> International<br />

Classification of Functioning, Disability and Health<br />

(ICF) 21 ;<br />

4. voor alle individuele voorzieningen moet er keuze<br />

zijn tussen voorziening in natura, een financiële<br />

tegemoetkoming of het persoonsgebon<strong>de</strong>n<br />

budget;<br />

5. budgetten voor voorzieningen moeten geoormerkt<br />

wor<strong>de</strong>n;<br />

6. het verlenen van huishou<strong>de</strong>lijke zorg moet vallen<br />

on<strong>de</strong>r het regime van <strong>de</strong> Kwaliteitswet<br />

Zorginstellingen;<br />

7. er moeten toetsbare en uniforme prestatieafspraken<br />

komen vanuit cliëntperspectief;<br />

8. een formele klacht-, bezwaar- en beroepsprocedure<br />

conform <strong>de</strong> Wet Me<strong>de</strong>zeggenschap Cliënten<br />

Zorginstellingen;<br />

9. een jaarlijkse informatieplicht voor gemeenten over<br />

<strong>de</strong> prestaties;<br />

10. voorzieningen ter on<strong>de</strong>rsteuning van mantelzorgers<br />

moeten verankerd wor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> WMO.<br />

Op 1 januari 2007 gaat <strong>de</strong> volledige huishou<strong>de</strong>lijke<br />

zorg <strong>de</strong>finitief over naar <strong>de</strong> WMO. Er komt<br />

geen gefaseer<strong>de</strong> uitvoering. Horizontale<br />

verantwoording zal voornamelijk geschie<strong>de</strong>n via<br />

klanttevre<strong>de</strong>nheidson<strong>de</strong>rzoeken. Door <strong>de</strong><br />

Kwaliteitswet Zorginstellingen van toepassing<br />

te verklaren, is <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> verleen<strong>de</strong><br />

thuiszorg gewaarborgd. Ook heeft <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

Kamer aangegeven dat <strong>de</strong> WMO geen<br />

bezuinigingsoperatie mag zijn. Zo moeten er,<br />

on<strong>de</strong>r meer geïn<strong>de</strong>xeerd op basis van <strong>de</strong><br />

19 Zie het WMO-Manifest ‘WMO? Alleen maar zó!!!’ van organisaties van consumenten, patiënten, cliënten en mantelzorgers en vakbeweging,<br />

www.programmacvp.nl/WMO-manifest/in<strong>de</strong>x.htm en het vervolgmanifest ‘Wmo? Echt alleen maar zó!!!’ van 17 januari 2006 te vin<strong>de</strong>n via www.fnv.nl.<br />

Zoals hoofdstuk 3 zal laten zien, is tij<strong>de</strong>ns het Kamer<strong>de</strong>bat van 23 januari 2006 aan vrijwel alle voorwaar<strong>de</strong>n gesteld in <strong>de</strong>ze manifesten voldaan.<br />

20 Het manifest is o.a. te vin<strong>de</strong>n op http://www.programmavcp.nl/<strong>de</strong>fault.asp?pagId=107<br />

21 De ICF is opgesteld door <strong>de</strong> World Health Organization (WHO) en bestaat uit een raamwerk van classificaties die tezamen een gestandaardiseerd<br />

begrippenapparaat vormen voor het beschrijven van het menselijk functioneren en <strong>de</strong> problemen die daarin kunnen optre<strong>de</strong>n. Doel van <strong>de</strong> ICF is om door<br />

mid<strong>de</strong>l van het in kaart brengen van begrippen op dat terrein een basis te leggen voor een gemeenschappelijke standaardtaal. Zie http://www.who.int/<br />

classifications/icf/en/ en voor <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse vertaling http://www.doconline.nl/npidoc/PDF/ICF-comp-NPi.pdf.<br />

19


DICHTER BIJ DE BURGER<br />

bevolkingssamenstelling, voldoen<strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len<br />

naar gemeenten gaan. Twee voorwaar<strong>de</strong>n, het<br />

oormerken van <strong>de</strong> budgetten en <strong>de</strong> zorgplicht,<br />

zijn er niet doorgekomen. Maar voor <strong>de</strong><br />

zorgplicht is een ruim geformuleer<strong>de</strong><br />

compensatieplicht in <strong>de</strong> plaats gekomen:<br />

gemeenten zijn verplicht mensen met hun<br />

beperkingen te compenseren. Het wetsartikel 4<br />

luidt:<br />

‘Ter compensatie van <strong>de</strong> beperkingen die een persoon<br />

(...) on<strong>de</strong>rvindt in zijn zelfredzaamheid en zijn<br />

maatschappelijke participatie, treft het college van<br />

burgemeester en wethou<strong>de</strong>rs voorzieningen op het<br />

gebied van maatschappelijke on<strong>de</strong>rsteuning die hem<br />

in staat stellen:<br />

a. een huishou<strong>de</strong>n te voeren<br />

b. zich te verplaatsen in en om <strong>de</strong> woning<br />

c. zich lokaal te verplaatsen per vervoermid<strong>de</strong>l’<br />

Compensatie<br />

Kernbegrippen zijn daarmee gewor<strong>de</strong>n<br />

zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. In<br />

een eer<strong>de</strong>r stadium had het kabinet al eens<br />

een <strong>de</strong>finitie van het begrip zelfredzaamheid<br />

gegeven: het vermogen om het leven in te<br />

richten zon<strong>de</strong>r dat hulp van an<strong>de</strong>ren nodig is.<br />

On<strong>de</strong>r maatschappelijke participatie verstaat het<br />

kabinet het aangaan van sociale verban<strong>de</strong>n zowel<br />

ten eigen bate (materieel via werk <strong>bij</strong>voorbeeld en<br />

immaterieel via vrien<strong>de</strong>n en kennissen) als ten<br />

gunste van an<strong>de</strong>ren (vrijwilligers, mantelzorgers)<br />

(Nota naar aanleiding van het verslag: 9-10). Daarmee<br />

vormen niet langer eigen verantwoor<strong>de</strong>lijkheid<br />

en meer informele zorg <strong>de</strong> uitgangspunten van<br />

<strong>de</strong> WMO. De wet kan met het compensatieuitgangspunt<br />

een bre<strong>de</strong> participatiewet wor<strong>de</strong>n:<br />

zorg en welzijn kunnen op lokaal niveau op<br />

maat – dicht <strong>bij</strong> <strong>de</strong> <strong>burger</strong> – wor<strong>de</strong>n aangebo<strong>de</strong>n.<br />

Gemeenten hou<strong>de</strong>n daar<strong>bij</strong> veel beleidsvrijheid.<br />

Zij hoeven niet langer lan<strong>de</strong>lijk vastgestel<strong>de</strong><br />

rigi<strong>de</strong> protocollen uit te voeren, maar kunnen<br />

per <strong>burger</strong> bepalen wat die <strong>burger</strong> nodig heeft<br />

om zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te<br />

kunnen participeren.<br />

Door <strong>de</strong>centralisering van taken en<br />

ontschotting van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> budgetten<br />

kunnen college en raad nu lokaal sociaal beleid<br />

voeren en samenhang brengen in <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

voorzieningen en loketten. De gemeente is<br />

immers <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocratische bestuurslaag die het<br />

dichtst <strong>bij</strong> <strong>de</strong> <strong>burger</strong>s staat en die <strong>de</strong> zorgvraag<br />

van haar eigen inwoners het beste kent. Er lijkt<br />

sprake te zijn van een balans tussen voldoen<strong>de</strong><br />

beleidsvrijheid voor gemeenten en voldoen<strong>de</strong><br />

rechtszekerheid voor <strong>burger</strong>s; <strong>burger</strong>s krijgen<br />

die on<strong>de</strong>rsteuning die ze nodig hebben om<br />

volwaardig mee te kunnen doen. Daarmee lijkt<br />

20<br />

<strong>de</strong> emancipatie van mensen met beperkingen<br />

fundamenteel omarmd. Daar past wel een<br />

kanttekening <strong>bij</strong>: <strong>de</strong> grenzen van <strong>de</strong> toelaatbare<br />

ongelijkheid moeten zich – via <strong>de</strong> rechtsgang<br />

naar <strong>de</strong> bestuurlijke rechter – nog<br />

uitkristalliseren. Gemeenten hebben bovendien<br />

een strenge motiveringsplicht opgelegd gekregen:<br />

rechters mogen gemeentelijke WMO-besluiten<br />

inhou<strong>de</strong>lijk, en niet alleen op procedurele<br />

zuiverheid, toetsen. Dat belooft veel interessante<br />

jurispru<strong>de</strong>ntie en een potentieel dure WMO<br />

voor gemeenten. Die zien zich vooralsnog<br />

geconfronteerd met een toenemen<strong>de</strong> vergrijzing<br />

van <strong>de</strong> bevolkingssamenstelling, terwijl voorzien<br />

wordt dat <strong>de</strong> budgetten op langere termijn niet<br />

toereikend zullen zijn. De WMO kan wellicht<br />

op termijn het gewenste inverdieneffect (welzijn<br />

voorkomt zorg) sorteren: het langer thuis wonen<br />

van mensen kan mogelijk wor<strong>de</strong>n gemaakt, dat<br />

kan pas op <strong>de</strong> lange termijn goedkoper zijn.<br />

Lokaal sociaal beleid<br />

Lokale politiek wordt daarmee interessant, want<br />

het politieke <strong>de</strong>bat over <strong>de</strong> invulling van <strong>de</strong><br />

verschillen<strong>de</strong> prestatievel<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> WMO,<br />

verschuift daarmee naar het lokale niveau.<br />

Gemeenten kunnen nu een eigen politieke agenda<br />

uitvoeren en prioriteiten stellen. Min<strong>de</strong>r goed of<br />

niet-georganiseer<strong>de</strong> <strong>burger</strong>s, zoals psychiatrische<br />

patiënten, verslaaf<strong>de</strong>n, ou<strong>de</strong>re allochtonen en<br />

allochtone mantelzorgers, dreigen echter weer<br />

aan het kortste eind te trekken. Niet <strong>de</strong> solidariteit<br />

tussen <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> bevolkingsgroepen, maar<br />

<strong>de</strong> concurrentie tussen <strong>de</strong> goed georganiseer<strong>de</strong><br />

en <strong>de</strong> min<strong>de</strong>r of niet georganiseer<strong>de</strong> <strong>burger</strong>s<br />

wordt door <strong>de</strong> WMO bevor<strong>de</strong>rd. Aan <strong>de</strong> wet is<br />

weliswaar een bepaling toegevoegd die stelt dat<br />

in het vierjarige beleidsplan <strong>de</strong> gemeenteraad<br />

en het college zich van <strong>de</strong> behoeften van kleine<br />

groepen moeten vergewissen, maar hun belangen<br />

zijn niet behartigd <strong>bij</strong> het invoeringsproces.<br />

Niettemin lijkt <strong>de</strong> wet haar doelstelling – op<br />

papier – ein<strong>de</strong>lijk waar te maken: <strong>de</strong> WMO is<br />

een bre<strong>de</strong> participatiewet en moet het meedoen<br />

van ie<strong>de</strong>reen – jong, oud, gehandicapt, nietgehandicapt<br />

– mogelijk maken. Want <strong>de</strong><br />

keuzevrijheid voor gemeenten blijft: zij kunnen<br />

kiezen voor een bre<strong>de</strong> aanpak en het lokale<br />

zorg- en welzijnsbeleid herijken en bun<strong>de</strong>len, of<br />

opteren voor een smalle invoering en volstaan<br />

met het on<strong>de</strong>rsteunen van mantelzorgers en het<br />

inrichten van informatieloketten. Wie als <strong>burger</strong><br />

of raadslid in een WMO-zwakke gemeente woont,<br />

maar een an<strong>de</strong>r lokaal sociaal beleid wil, heeft nu<br />

geen aanspraken meer op <strong>de</strong> rijksoverheid, maar<br />

zal zich daar in zijn of haar gemeente zelf hard<br />

voor moeten maken. De <strong>burger</strong> is immers niet<br />

alleen klant, maar ook me<strong>de</strong>bepaler en kiezer!


Epiloog<br />

Sinds 1 juli 2004 functioneert binnen <strong>de</strong> rijksoverheid<br />

<strong>de</strong> Visitatiecommissie Emancipatie. Deze commissie<br />

is ingesteld door Minister De Geus van SZW met als<br />

taak het volgen, beoor<strong>de</strong>len en stimuleren van het<br />

emancipatiebeleid <strong>bij</strong> <strong>de</strong> rijksoverheid. 22<br />

Lange tijd ging het <strong>de</strong>bat rondom <strong>de</strong> invoering<br />

van <strong>de</strong> WMO uitsluitend over <strong>de</strong> AWBZ-verzeker<strong>de</strong><br />

rechten en uitein<strong>de</strong>lijk zelfs uitsluitend over<br />

<strong>de</strong> huishou<strong>de</strong>lijke zorg. Weinig partijen en<br />

organisaties hebben zich geroerd op het on<strong>de</strong>rwerp<br />

emancipatie. Herhaal<strong>de</strong>lijk heeft GroenLinkskamerlid<br />

Evelien Tonkens <strong>de</strong> motie met het<br />

verzoek een emancipatie-effectenrapportage uit<br />

te laten voeren, ingediend. 23 Uitein<strong>de</strong>lijk heeft<br />

<strong>de</strong> Kamer in juni 2005 ingestemd met <strong>de</strong> motie<br />

die resulteer<strong>de</strong> in het rapport van on<strong>de</strong>rzoekster<br />

Morée. 24 De on<strong>de</strong>rzoeksresultaten formuleer<strong>de</strong>n<br />

een antwoord op <strong>de</strong> vraag wat <strong>de</strong> WMO betekent<br />

voor <strong>de</strong> positie van mannen en vrouwen. De<br />

WMO zou <strong>de</strong> emancipatie van zowel vrouwen<br />

als mensen met een beperking tegenwerken en<br />

ook zou<strong>de</strong>n er te weinig vrijwilligers zijn. VCE-<br />

4. DE WMO-NIEUWE STIJL<br />

voorzitter Tineke Lod<strong>de</strong>rs hierover:<br />

‘An<strong>de</strong>rzijds wordt op <strong>de</strong>partementen ‘niet consequent<br />

nagedacht’ over <strong>de</strong> gevolgen die het beleid kan<br />

hebben voor <strong>de</strong> posities van mannen en vrouwen.<br />

Daar<strong>bij</strong> gaat het om emancipatoire effecten van wet-<br />

en regelgeving. Opmerkelijk is dat <strong>bij</strong> belangrijke<br />

dossiers − <strong>de</strong> Wet maatschappelijke on<strong>de</strong>rsteuning<br />

of <strong>de</strong> majeure wijzigingen in het zorgstelsel – geen<br />

emancipatie-effectrapportage gedaan wordt, tenzij<br />

<strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Kamer (<strong>de</strong> GroenLinks-fractie, AS) hier<br />

langdurig om vraagt.’ (Financieel Dagblad, 8 februari<br />

2006, ‘Den Haag dreigt emancipatiedoelstelling te<br />

missen’).<br />

Het oorspronkelijke wetsvoorstel was gericht op<br />

‘eigen verantwoor<strong>de</strong>lijheid’ en bezuinigingen. Met <strong>de</strong><br />

emancipatie-effectenrapportage werd zonneklaar<br />

dat het kabinet daarmee vooral vrouwen trof: het<br />

oorspronkelijke wetsvoorstel werkte <strong>de</strong> emancipatie<br />

van vrouwen, ou<strong>de</strong>ren en gehandicapten tegen.<br />

Het is daarom zaak ook in <strong>de</strong> toekomst te blijven<br />

kijken naar <strong>de</strong> emancipatoire effecten van nieuwe<br />

wetgeving.<br />

22 Persbericht VWS 23 <strong>de</strong>cember 2005, ‘Emancipatie-effecten van <strong>de</strong> WMO’. Zie ook haar brief aan <strong>de</strong> kamer via <strong>de</strong> link http://www.minvws.nl/images/dlb-<br />

2627428_tcm10-79460.pdf met het kenmerkDLB-2627428<br />

23 Motie met nummer 29538, nr. 24.<br />

24 Morée, M. (2005), Een EER voor <strong>de</strong> Wmo. Emancipatie-effectenrapportage inzake <strong>de</strong> Wet maatschappelijke on<strong>de</strong>rsteuning, Utrecht: Ne<strong>de</strong>rlands Instituut<br />

voor Zorg en Welzijn.<br />

21


DICHTER BIJ DE BURGER<br />

22


5. <strong>Dichter</strong> <strong>bij</strong> <strong>de</strong> <strong>burger</strong>?<br />

Onvermoeid blijft het kabinet inzetten op het<br />

herwinnnen van het vertrouwen van <strong>burger</strong>s in <strong>de</strong><br />

politiek. Het kabinet wil dichter <strong>bij</strong> <strong>de</strong> <strong>burger</strong> komen.<br />

De lokale aanpak moet <strong>de</strong> politiek in <strong>de</strong> buurt<br />

van <strong>de</strong> <strong>burger</strong> brengen. Wijkgericht werken, <strong>de</strong><br />

buurtaanpak, is daar een voorbeeld van. Met <strong>de</strong>ze<br />

aanpak wordt geprobeerd <strong>de</strong> onverschillige en<br />

ontevre<strong>de</strong>n <strong>burger</strong>s (zie hoofdstuk 1) te bewegen<br />

tot meer participatie in <strong>de</strong> wijk. Deze metho<strong>de</strong> zal<br />

echter niet werken om het <strong>burger</strong>vertrouwen in<br />

<strong>de</strong> politiek te herwinnen. Het zijn namelijk juist<br />

<strong>de</strong> groepen die niet of niet genoeg participeren in<br />

<strong>de</strong> vele inspraak- en me<strong>de</strong>zeggenschapsorganen,<br />

maar wel <strong>bij</strong> verkiezingen afrekenen met <strong>de</strong><br />

politiek – dat is hun <strong>de</strong>mocratisch recht. De<br />

<strong>burger</strong>s die zijn aangeduid als <strong>de</strong> ‘geïnvolveer<strong>de</strong>n’<br />

en <strong>de</strong> ‘gezagsgetrouwen’, zijn doorgaans goed<br />

georganiseerd en weten voldoen<strong>de</strong> gebruik te<br />

maken van <strong>de</strong> formele inspraakstructuren. Hier<strong>bij</strong><br />

spelen voor het bestuur <strong>de</strong> beken<strong>de</strong> dilemma’s<br />

rondom <strong>burger</strong>participatie en interactief beleid:<br />

representativiteit en het nivea-effect. Grote<br />

groepen <strong>burger</strong>s, met name zij die door hun<br />

lage opleiding niet beschikken over <strong>de</strong> vereiste<br />

<strong>burger</strong>schapsvaardighe<strong>de</strong>n, wor<strong>de</strong>n in hun rol<br />

als afnemer van publieke dienstverlening echter<br />

vergeten. Zij wensen niet meer<br />

participatiemogelijkhe<strong>de</strong>n, maar betere publieke<br />

dienstverlening. Het zijn juist <strong>de</strong>ze groepen<br />

<strong>burger</strong>s die <strong>de</strong> diepte van <strong>de</strong> kloof bepalen en voor<br />

wie meer participatie geen bindmid<strong>de</strong>l is. Ook in<br />

<strong>de</strong> kabinetsvisie en in het gevoer<strong>de</strong> <strong>de</strong>bat rondom<br />

<strong>de</strong> WMO bestaat voor <strong>de</strong>ze ongeorganiseer<strong>de</strong><br />

<strong>burger</strong>s, <strong>de</strong> onverschilligen en <strong>de</strong> ontevre<strong>de</strong>nen,<br />

weinig aandacht.<br />

Het kabinet wil<strong>de</strong> met <strong>de</strong> WMO – met veel<br />

retoriek – vooral <strong>de</strong> AWBZ aanpakken. Het verzet<br />

tegen <strong>de</strong>ze wet kwam vooral van goed<br />

georganiseer<strong>de</strong> groepen van gezagsgetrouwe en<br />

geïnvolveer<strong>de</strong> <strong>burger</strong>s die hun door <strong>de</strong> AWBZverzeker<strong>de</strong><br />

aanspraken jegens <strong>de</strong> rijksoverheid<br />

zien verdwijnen naar het lokale domein. Door<br />

<strong>de</strong> ontschotting van budgetten en het omzetten<br />

van verzeker<strong>de</strong> rechten – vooralsnog alleen <strong>de</strong><br />

huishou<strong>de</strong>lijke zorg – in niet juridisch afdwingbare<br />

prestatievel<strong>de</strong>n, wordt <strong>de</strong> rechtszekerheid van<br />

<strong>burger</strong>s aangetast.<br />

Tegelijk ontstaan er kansen voor <strong>de</strong> lokale<br />

<strong>de</strong>mocratie, omdat <strong>de</strong> WMO <strong>burger</strong>s in hun<br />

verschillen<strong>de</strong> rollen als klant, als kiezer en als<br />

meebepaler van beleid uitnodigt zich te laten<br />

5. DICHTER BIJ DE BURGER?<br />

gel<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> lokale politiek. De rechtszekerheid<br />

kan zo op gemeentelijk niveau door <strong>de</strong> inwoners<br />

wor<strong>de</strong>n afgedwongen. De goed georganiseer<strong>de</strong><br />

groepen <strong>burger</strong>s (<strong>de</strong> gezagsgetrouwen en<br />

geïnvolveer<strong>de</strong>n) kunnen via participatie in <strong>de</strong><br />

plaatselijke politiek hun belangen in het<br />

beleidsplan en <strong>de</strong> veror<strong>de</strong>ning trachten veilig<br />

te stellen. Daarmee komt <strong>de</strong> politiek dichter<br />

<strong>bij</strong> <strong>de</strong>ze <strong>burger</strong>s en wordt hun afstand tot<br />

<strong>de</strong> politiek verkleind. De lokale politiek kan<br />

zo weer interessant wor<strong>de</strong>n; belangen van<br />

verschillen<strong>de</strong> groepen wor<strong>de</strong>n immers tot inzet<br />

van gemeenteraadsverkiezingen.<br />

Daar<strong>bij</strong> past wel een kritische kanttekening:<br />

<strong>de</strong> lokale politiek moet <strong>de</strong> belangen van álle<br />

<strong>burger</strong>s, dus ook van ongeorganiseer<strong>de</strong> <strong>burger</strong>s<br />

(<strong>de</strong> onverschilligen en <strong>de</strong> ontevre<strong>de</strong>nen)<br />

behartigen en zich niet uitsluitend laten lenen<br />

voor <strong>de</strong> lobby van goed georganiseer<strong>de</strong> <strong>burger</strong>s.<br />

Ook <strong>de</strong> belangen van <strong>de</strong>ze <strong>burger</strong>s die <strong>de</strong><br />

hen toegedichte rol als meebepaler van beleid,<br />

niet zullen kunnen waarmaken, omdat ze<br />

bepaal<strong>de</strong> <strong>burger</strong>schapsvaardighe<strong>de</strong>n missen,<br />

eenvoudigweg geen tijd hebben of liever hun<br />

tijd an<strong>de</strong>rs willen beste<strong>de</strong>n, dienen behartigd<br />

te wor<strong>de</strong>n.<br />

Ook het lokale welzijnsbeleid, nogal eens over<br />

het hoofd gezien door alle kritiek uit <strong>de</strong> ‘AWBZhoek’,<br />

kan door <strong>de</strong> WMO een nieuwe impuls<br />

krijgen. Vrijwilligerswerk, nuttig en leerschool van<br />

<strong>burger</strong>schapsvaardighe<strong>de</strong>n, ontstaat immers niet<br />

vanzelf, maar vereist een actieve lokale overheid!<br />

Van gemeenten wordt veel verwacht: als<br />

dienstverlener, maar ook als regisseur en<br />

marktpartij. Zij zullen <strong>de</strong> belangen van alle<br />

betrokkenen moeten wegen en alle prestatievel<strong>de</strong>n<br />

moeten invullen. Doordat het kabinet <strong>de</strong><br />

gemeentelijke autonomie op belastingterrein fors<br />

heeft ingeperkt door afschaffing van het<br />

gebruikers<strong>de</strong>el OZB op woningen en maximering<br />

van <strong>de</strong> resteren<strong>de</strong> OZB-tarieven, zullen zij het<br />

béter moeten doen met min<strong>de</strong>r geld. Voorlopig<br />

is hun roep om meer instrumenten en mid<strong>de</strong>len<br />

aan dovemansoren gericht. Steeds vaker zullen<br />

ze daarom met <strong>de</strong> vraag wor<strong>de</strong>n geconfronteerd:<br />

‘moet eigen geld wor<strong>de</strong>n <strong>bij</strong>gelegd of moeten <strong>de</strong><br />

taken wor<strong>de</strong>n uitgevoerd tot het niveau waarvoor<br />

geld beschikbaar is, eventueel voorzien van een<br />

protest richting Den Haag?’<br />

Ons i<strong>de</strong>aal is een ontspannen samenleving<br />

waarin ie<strong>de</strong>reen kan werken, zorgen en recreëren.<br />

De WMO biedt door <strong>de</strong> ontschotting en <strong>de</strong><br />

23


DICHTER BIJ DE BURGER<br />

<strong>de</strong>centralisering gemeenten <strong>de</strong> kans om te werken<br />

aan een samenleving die toegankelijk is voor<br />

ie<strong>de</strong>reen. Woonzorgzones, levensloopbestendige<br />

woonwijken en wijkdienstencentra zijn hiervan<br />

goe<strong>de</strong> voorbeel<strong>de</strong>n. De inzet van zowel kabinet<br />

24<br />

als gemeenten moet daarom niet <strong>de</strong> zorg in<br />

eigen kring zijn, maar het bevor<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong><br />

vermaatschappelijking in <strong>de</strong> oorspronkelijke<br />

betekenis: het bevor<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> maatschappelijke<br />

participatie en emancipatie van àlle <strong>burger</strong>s.


6. WAALWIJK: PIONIERSGEMEENTE<br />

6. Waalwijk: pioniersgemeente<br />

Wie meer wil weten over <strong>de</strong> Wet Maatschappelijke<br />

On<strong>de</strong>rsteuning, moet in Waalwijk wezen. Ook <strong>de</strong><br />

lan<strong>de</strong>lijke pers heeft Waalwijk als pioniersgemeente<br />

op het gebied van welzijn en zorg ont<strong>de</strong>kt. Barth van<br />

Eeten is <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijke wethou<strong>de</strong>r. Wie is <strong>de</strong>ze<br />

WMO-ambassa<strong>de</strong>ur van GroenLinks-huize die zelfs<br />

CDA-staatssecretaris Ross wist te enthousiasmeren<br />

over haar eigen wet? Een verslag van een dag uit het<br />

leven van een bevlogen wethou<strong>de</strong>r.<br />

Om half een word ik in het markante stadhuis<br />

van Waalwijk ontvangen. De wethou<strong>de</strong>r heeft er<br />

dan al twee afspraken op zitten: een overleg met<br />

een woningbouwcorporatie en een verga<strong>de</strong>ring<br />

met <strong>de</strong> stuurgroep centrum. In zijn sobere<br />

werkkamer, met uitzicht op het marktplein, is<br />

<strong>de</strong> sfeer ontspannen. Het is verkiezingstijd en <strong>de</strong><br />

wethou<strong>de</strong>r weet op 22 februari 2006 nog niet of<br />

hij straks door mag gaan. Van Eeten is echter,<br />

zo valt te lezen op <strong>de</strong> campagneposter in zijn<br />

kamer, niet wethou<strong>de</strong>r voor GroenLinks maar voor<br />

GroenLinksaf, een lokale partij die in <strong>de</strong> traditie<br />

van GroenLinks staat. Van Eeten is pas sinds 2004<br />

wethou<strong>de</strong>r en dat met maar twee raadszetels.<br />

Daarvoor was hij acht jaar raadslid (1982-1990) en<br />

negen jaar statenlid (1995-2003).<br />

De WMO moet nog ingevoerd wor<strong>de</strong>n, maar in<br />

Waalwijk heeft <strong>de</strong> wet een lange geschie<strong>de</strong>nis. Van<br />

Eeten: ‘Al in 1995 is Waalwijk begonnen met buurt-<br />

en wijkbeheer. Daar<strong>bij</strong> maakten twee factoren<br />

het een en an<strong>de</strong>r eenvoudiger. Allereerst waren<br />

<strong>de</strong> wijk- en dorpsra<strong>de</strong>n niet geïnstitutionaliseerd,<br />

dus waren er niet zes buurtkoningen. De twee<strong>de</strong><br />

factor is dat al in 1998 een eerste<br />

bewonerstevre<strong>de</strong>nheidson<strong>de</strong>rzoek is uitgevoerd.<br />

Niet langer was het aantal wipkippen in een wijk<br />

doorslaggevend, maar <strong>de</strong> beleving van inwoners<br />

op het gebied van veiligheid en voorzieningen in<br />

<strong>de</strong> wijk. In 2003 is dat on<strong>de</strong>rzoek herhaald. De<br />

vraag wat er geleverd is bleek niet interessant<br />

te zijn, het ging om beleving en vertrouwdheid<br />

in <strong>de</strong> buurt. In 2004 zijn we begonnen met het<br />

combineren van alle ontwikkelingen in <strong>de</strong> stad<br />

in <strong>de</strong> zogenoem<strong>de</strong> gebiedsgerichte aanpak. Het<br />

werd zaak om bewoners <strong>bij</strong> elkaar te brengen om<br />

te beoor<strong>de</strong>len wat <strong>de</strong> behoefte was. De een wil<br />

rust in <strong>de</strong> wijk, <strong>de</strong> an<strong>de</strong>r wipkippen, maar er moet<br />

daardoor geen frictie in <strong>de</strong> wijk komen. Door <strong>de</strong><br />

mensen <strong>bij</strong> elkaar te brengen en <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

behoeften bespreekbaar te maken, leren mensen<br />

ook rekening met elkaar hou<strong>de</strong>n. Mensen moeten<br />

ook leren hun behoefte beter te formuleren: een<br />

vijftiental mensen in Waalwijk wor<strong>de</strong>n geschoold<br />

in wat wij noemen ‘vraagarticulatie’.’<br />

Voor Barth Van Eeten is zelfredzaamheid het<br />

uitgangspunt, niet <strong>de</strong> eigen verantwoor<strong>de</strong>lijkheid.<br />

Hij heeft het over mensen die in Waalwijk wonen<br />

en niet over ‘<strong>burger</strong>s’. Van Eeten: ‘Je moet luisteren<br />

naar mensen en doorvragen, maar niet op verzoek<br />

draaien, dat is <strong>de</strong> LPF-metho<strong>de</strong>. Je moet aanbie<strong>de</strong>rs<br />

en vragers van diensten <strong>bij</strong> elkaar brengen,<br />

dat betekent <strong>bij</strong>eenkomsten organiseren. Mensen<br />

moeten bovendien ook fouten kunnen maken.<br />

Het gaat erom als gemeente zo dicht mogelijk<br />

<strong>bij</strong> <strong>de</strong> mensen te komen. De meeste ambtenaren<br />

wor<strong>de</strong>n enorm enthousiast van initiatieven van<br />

mensen. An<strong>de</strong>re ambtenaren kunnen niet meer<br />

negatief doen, want dan wor<strong>de</strong>n ze niet meer <strong>bij</strong><br />

projecten betrokken. Ook <strong>de</strong> raadsle<strong>de</strong>n moeten<br />

<strong>de</strong> wijken in, nieuwe initiatieven ontplooien. Met<br />

instellingen moeten concrete afspraken wor<strong>de</strong>n<br />

gemaakt: ze moeten fysiek in <strong>de</strong> wijk aanwezig<br />

zijn, een callcenter ergens in Den Bosch is niet<br />

voldoen<strong>de</strong>. En als er iets aan <strong>de</strong> hand is in een<br />

bepaal<strong>de</strong> wijk, dan moet je ernaar toe en niet<br />

eerst vragen gaan stellen in <strong>de</strong> raad. Gemeenten<br />

weten bovendien niet altijd wat goed is voor<br />

<strong>de</strong> mensen. Vaak hebben ambtenaren voor een<br />

probleem oplossingen bedacht, die in <strong>de</strong> praktijk<br />

niet blijken te werken omdat ze niet eerst met<br />

<strong>de</strong> bewoners zijn gaan praten. Het mooie van <strong>de</strong><br />

WMO is dat het zo breed is: het is er niet alleen<br />

voor ou<strong>de</strong>ren en gehandicapten.’<br />

12. 30-13.30 uur: Regulier overleg woonzorgontwikkeling<br />

De wethou<strong>de</strong>r heeft een voortgangsafspraak staan<br />

met Arthur Smits, <strong>de</strong> gemeentelijke<br />

sectordirecteur inwonerszaken. Van Eeten: ‘Je<br />

moet <strong>de</strong> WMO vooral zien als bestuurlijke<br />

vernieuwing, als een nieuwe manier van werken<br />

voor gemeenten. Het gaat erom zoveel mogelijk<br />

verschillen<strong>de</strong> ontwikkelingen in <strong>de</strong> stad <strong>bij</strong> elkaar<br />

te brengen. Omdat straks alle verschillen<strong>de</strong> potten<br />

<strong>bij</strong>elkaar geschoven gaan wor<strong>de</strong>n, kun je als<br />

gemeente veel meer doen. Het gaat erom alle<br />

kansen in een wijk <strong>bij</strong> elkaar te brengen. Daarmee<br />

vergroot je <strong>de</strong> samenhang in een wijk. Zo hoort<br />

<strong>bij</strong> een nieuwe school kin<strong>de</strong>ropvang, dan moet<br />

het geld er gewoon komen, door <strong>de</strong> budgetten<br />

<strong>bij</strong> elkaar te schuiven is dat straks heel goed<br />

mogelijk. De buurthuizen bereiken mensen al<br />

lange tijd onvoldoen<strong>de</strong>, terwijl het bekend is dat<br />

welzijnswerk vereenzaming tegengaat en er voor<br />

zorgt dat mensen min<strong>de</strong>r beroep doen op dure zorg.<br />

25


DICHTER BIJ DE BURGER<br />

Om dicht <strong>bij</strong> <strong>de</strong> mensen zorg te kunnen bie<strong>de</strong>n, is<br />

Waalwijk opge<strong>de</strong>eld in zes woonzorgzones. In elke<br />

woonzorgzone komt een pluscentrum, waarin een<br />

fysiotherapeut, een huisarts, een bre<strong>de</strong> school,<br />

kin<strong>de</strong>ropvang, een postagentschap, pinautomaten<br />

en nog veel meer instellingen wor<strong>de</strong>n verenigd.<br />

Zo’n centrum moet een eerstelijns wijkvoorziening<br />

wor<strong>de</strong>n en achtduizend mensen 24 uur zorg<br />

kunnen bie<strong>de</strong>n’, aldus Van Eeten. ‘Door <strong>de</strong><br />

samenwerkingsverban<strong>de</strong>n die wor<strong>de</strong>n aangegaan<br />

lukt het om <strong>bij</strong>voorbeeld voor <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

directies van <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ropvangvoorzieningen<br />

slechts één directiekamer te bouwen. Ook <strong>de</strong><br />

schoolaula moet multifunctioneel inzetbaar zijn.<br />

Op <strong>de</strong> bedrijfsverzamelplekken zit ie<strong>de</strong>reen<br />

weliswaar op het zelf<strong>de</strong> terrein, maar verschuilt<br />

ie<strong>de</strong>reen zich alsnog achter <strong>de</strong> eigen faça<strong>de</strong>.<br />

Hier zijn geen voor<strong>de</strong>uren meer. Mensen met<br />

lichamelijke of psychische beperkingen, gewone<br />

senioren en kin<strong>de</strong>ren zullen met elkaar in contact<br />

komen’, aldus Van Eeten.<br />

14.00 -14.15 uur: Turkse moskee<br />

On<strong>de</strong>rweg naar zijn volgen<strong>de</strong> bestemming valt een<br />

moskee op. Bij navraag blijkt het een Molukse<br />

moskee te zijn, <strong>de</strong>stijds officieel geopend door<br />

minister van WVC Hedy d’Ancona. Van Eeten: ‘Ook<br />

<strong>de</strong> Turkse gemeenschap wil een nieuwe moskee.<br />

Maar <strong>de</strong> buurt waar <strong>de</strong> moskee zou moeten komen,<br />

ging in verzet uit vrees voor overlast en uit<br />

angst voor fundamentalistische praktijken. Het<br />

is het ‘we willen het niet hebben’-gevoel. Maar<br />

die moskee die moet er wel komen, dat is<br />

een ste<strong>de</strong>lijke voorziening waar een legitieme<br />

vraag naar is, daar valt ver<strong>de</strong>r niet over te<br />

on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>len. Wel over <strong>de</strong> hoe-vraag. Dat is<br />

bestuurlijke hel<strong>de</strong>rheid en op die manier pak je<br />

ook het niet-in-mijn-voor-en-achtertuineffect aan.<br />

Het bestuur van <strong>de</strong> Turkse moskee heeft tij<strong>de</strong>ns<br />

een buurt<strong>bij</strong>eenkomst voorlichting gegeven aan <strong>de</strong><br />

toekomstige omwonen<strong>de</strong>n. Die von<strong>de</strong>n: er staat<br />

toch al een moskee, waarom kunnen Turken daar<br />

niet heen? Maar Molukse moslims zijn geen Turkse<br />

moslims. Uitein<strong>de</strong>lijk is het <strong>de</strong> Turkse voorlichters<br />

gelukt <strong>de</strong> bewoners gerust te stellen.’<br />

14.15-15.45 uur: Subsidie Sociaal Cultureel Centrum<br />

Zi<strong>de</strong>win<strong>de</strong><br />

De wethou<strong>de</strong>r heeft een afspraak staan met <strong>de</strong><br />

vrijwilligers van Zi<strong>de</strong>win<strong>de</strong> in Sprang-Capelle. Er<br />

moet bezuinigd wor<strong>de</strong>n in Waalwijk, 30.000 euro in<br />

totaal op drie sociaal-culturele voorzieningen. ‘Als<br />

jullie er niet vrijwillig uitkomen, zal <strong>de</strong> gemeente<br />

zelf gaan beslissen welke activiteiten zij niet<br />

langer gaat subsidiëren’, stelt Van Eeten. Het is een<br />

har<strong>de</strong> boodschap, maar gemoe<strong>de</strong>lijk gebracht. Het<br />

centrum vraagt in het ka<strong>de</strong>r van haar veertigjarig<br />

bestaan ook een <strong>bij</strong>zon<strong>de</strong>re subsidie aan. Maar <strong>de</strong><br />

26<br />

gemeente subsidieert een jubileumfeest niet, stelt<br />

Van Eeten. ‘Wel een buurtfeest met zoveel mogelijk<br />

an<strong>de</strong>re verenigingen.’ Er volgt een vraag over<br />

<strong>de</strong> status van <strong>de</strong> gemaakte voortgangsafspraken,<br />

gezien <strong>de</strong> aankomen<strong>de</strong> verkiezingen. Van Eeten:<br />

‘Wethou<strong>de</strong>rs komen en gaan, maar afspraken<br />

blijven bestaan.’<br />

In <strong>de</strong> auto op weg naar alweer <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

afspraak vertelt Van Eeten: ‘De WMO verplicht<br />

gemeenten ook aan sociale cohesie in wijken te<br />

doen. Dan moet je wel mensen aansporen om<br />

samen te gaan werken. Mensen zijn bovendien<br />

zuinig met het budget dat ze krijgen, zuiniger dan<br />

gemeenten: mensen moeten ook weten wat iets<br />

kost. Voor <strong>de</strong>ze vereniging zal het een behoorlijke<br />

omslag zijn om met prestatiecontracten te moeten<br />

gaan werken. Ze vin<strong>de</strong>n het lastig <strong>de</strong> prestaties<br />

te moeten kwantificeren. Maar Zi<strong>de</strong>win<strong>de</strong> moet<br />

actief op zoek gaan naar an<strong>de</strong>re mensen die ook<br />

iets zou<strong>de</strong>n willen doen in het gebouw.’<br />

16.00-18.00 uur: Jongerenhuisvesting<br />

In Waalwijk wordt ook geëxperimenteerd met<br />

‘koopgarant’ en ‘collectief bouwen in eigen beheer’.<br />

Van Eeten: ‘Koopgarant woningen moeten<br />

beschikbaar blijven voor <strong>de</strong> starters op <strong>de</strong><br />

woningmarkt en omdat er collectief en in eigen<br />

beheer gebouwd gaat wor<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> jongeren<br />

zullen kosten bespaard wor<strong>de</strong>n en woekerwinsten<br />

voor handige projectontwikkelaars tot het verle<strong>de</strong>n<br />

gaan behoren. De zeggenschap van mensen en<br />

hun betrokkenheid wor<strong>de</strong>n daarmee vergroot.<br />

Het zullen ongetwijfeld rijtjeshuizen wor<strong>de</strong>n om<br />

<strong>de</strong> kosten te drukken, maar mensen hebben<br />

voldoen<strong>de</strong> ruimte en kans om creatief te zijn. De<br />

jongeren moeten ook na<strong>de</strong>nken over <strong>de</strong> sociale<br />

infrastructuur die ze rondom <strong>de</strong> eigen woning<br />

gemeenschappelijk willen, een speeltuintje, een<br />

school, wijkwinkels en kin<strong>de</strong>ropvang. Dat is het<br />

raakvlak met <strong>de</strong> WMO.’ De wethou<strong>de</strong>r is on<strong>de</strong>rweg<br />

om een misverstand op te lossen: er zijn dreigen<strong>de</strong><br />

conflicten tussen <strong>de</strong> jongerenorganisatie en <strong>de</strong><br />

corporatie over aanmeldingscriteria en <strong>de</strong><br />

inschrijvingsprocedure. Van Eeten, vergezeld door<br />

beleidsme<strong>de</strong>werker Willem Ebbers, speelt <strong>de</strong> rol<br />

van bemid<strong>de</strong>laar en wijst hen op <strong>de</strong> afspraken die<br />

ze gemaakt hebben. ‘Als <strong>de</strong> een afhaakt, houdt<br />

het op’, stelt Van Eeten. ‘En daar wint niemand<br />

<strong>bij</strong>.’ Van Eeten presteert het dat bei<strong>de</strong> partijen<br />

weer tot elkaar komen: ‘Het gaat erom ervoor te<br />

zorgen dat projecten niet door kleine conflicten<br />

en groeiend wantrouwen vertraging oplopen. De<br />

gemeente kiest geen partij, maar zorgt ervoor dat<br />

mensen met elkaar gaan praten.’<br />

18.30-19.30 uur: Grand Café ‘t Slot<br />

We eten snel een hapje en praten tussendoor<br />

over <strong>de</strong> Waalwijkse WMO-aanpak. ‘Ook het


jeugdbeleid valt straks on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> WMO. Waalwijk is<br />

geselecteerd door het samenwerkingsverband van<br />

<strong>de</strong> KNVB en <strong>de</strong> Cruyff Foundation voor <strong>de</strong> aanleg<br />

van een kunstgrasvoetbalveld. Een kunstgrasveld<br />

kost ongeveer tachtigduizend euro, het verschil<br />

zal <strong>de</strong> gemeente <strong>bij</strong>leggen. Het is een prachtige<br />

voorziening, veel mensen vin<strong>de</strong>n dat het er moet<br />

komen. Maar <strong>de</strong> grote vraag is waar?’ Voorwaar<strong>de</strong><br />

van het samenwerkingsverband is dat het veldje<br />

niet aan <strong>de</strong> rand van <strong>de</strong> stad, maar in <strong>de</strong> stad<br />

wordt gerealiseerd. Van Eeten vertelt dat <strong>de</strong><br />

gemeente aanvankelijk een ‘valse start’ maakte.<br />

‘Het stadhuis had bedacht een poll te hou<strong>de</strong>n, maar<br />

had daar<strong>bij</strong> <strong>de</strong> buurten in die poll niet op <strong>de</strong><br />

hoogte gesteld. De buurt die uit <strong>de</strong> poll kwam, ging<br />

in verzet. Nu is er een prijsvraag uitgeschreven:<br />

jongeren wor<strong>de</strong>n uitgenodigd om zelf op zoek te<br />

gaan naar een locatie die voldoet aan <strong>de</strong> gestel<strong>de</strong><br />

criteria. Een extra voorwaar<strong>de</strong> van <strong>de</strong> gemeente<br />

is dat zeventig procent van <strong>de</strong> omwonen<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

komst van het veldje moet steunen. Een Cruyff<br />

Court is namelijk geen ste<strong>de</strong>lijke voorziening<br />

maar een buurtvoorziening, daarom is draagvlak<br />

in <strong>de</strong> buurt wel van doorslaggevend belang.’<br />

19.30-21.30 uur: Jongerencentrum Tavenu<br />

Om half acht zijn ongeveer 30 jongeren aanwezig<br />

in <strong>de</strong> donkere en rokerige hal van<br />

jongerencentrum Tavenu. ‘Wie wil er een Cruyff<br />

Court?’ opent wethou<strong>de</strong>r Van Eeten <strong>de</strong><br />

<strong>bij</strong>eenkomst. Hij spreekt <strong>de</strong> voorkeur uit voor een<br />

‘aandachtswijk’ waar weinig voorzieningen zijn<br />

6. WAALWIJK: PIONIERSGEMEENTE<br />

voor jongeren. Op <strong>de</strong> website van <strong>de</strong> gemeente is<br />

een stadsplattegrond beschikbaar waarmee <strong>de</strong><br />

jongeren een eerste inschatting kunnen maken<br />

of het veldje van 42x28 meter past op die locatie.<br />

Van Eeten: ‘Op <strong>de</strong>ze manier wordt voorkomen<br />

dat <strong>de</strong> jeugd iets wil en vervolgens <strong>de</strong> ambtenaar<br />

het plan staat te ver<strong>de</strong>digen tegenover boze<br />

buurtbewoners.’ De jongeren spreken af in <strong>de</strong><br />

auto te zullen stappen en op zoek te gaan naar<br />

een geschikte locatie in <strong>de</strong> stad. De ambtenaar<br />

haakt aan en zal meegaan in die autorit. De<br />

wethou<strong>de</strong>r sluit af en roept <strong>de</strong> jongeren op<br />

met hun i<strong>de</strong>eën naar <strong>de</strong> gebiedscoördinator te<br />

gaan. Hij biedt ze een drankje aan en er wordt<br />

nageborreld. Het is tien uur als <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r mij<br />

afzet op het station en eindigt met <strong>de</strong> opmerking:<br />

‘De WMO biedt veel kansen, maar Waalwijk moet<br />

het nog wel allemaal waarmaken.’ Het is mij<br />

dui<strong>de</strong>lijk: in Waalwijk wordt niet in het stadhuis<br />

bepaald wat belangrijk is voor mensen!<br />

Waalwijk is een zogenaam<strong>de</strong> proeftuingemeente en<br />

vervult een ambassa<strong>de</strong>ursfunctie voor <strong>de</strong> WMO.<br />

Kamerle<strong>de</strong>n, wethou<strong>de</strong>rs en raadsle<strong>de</strong>n kunnen<br />

een dagje komen kijken. Meer informatie kunt u<br />

vin<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> website van het ministerie van VWS<br />

www.minvws.nl en www.invoeringwmo.nl. Voor <strong>de</strong><br />

bestuurlijke aanpak van <strong>de</strong> WMO in Waalwijk kunt u<br />

kijken op www.waalwijk.nl.<br />

27


DICHTER BIJ DE BURGER<br />

28


Bronnen<br />

1. Literatuur<br />

Beer, P. <strong>de</strong>, P. Leen<strong>de</strong>rs, J. Plantenga en K. Roozemond,<br />

(2004), Nieuwe tij<strong>de</strong>n, nieuwe zekerhe<strong>de</strong>n. Naar<br />

een mo<strong>de</strong>rn stelsel van sociale zekerheid, Utrecht:<br />

Wetenschappelijk <strong>Bureau</strong> GroenLinks.<br />

Beukenholdt-ter Mors, T., H. Daemen en L. Schaap<br />

(2002), Participatiebevor<strong>de</strong>ring in het Ne<strong>de</strong>rlands<br />

Openbaar Bestuur, 1975-2000: Een an<strong>de</strong>re analyse<br />

van evaluaties, Rotterdam: Centre for Local<br />

Democracy.<br />

Boorsma, P.B., C.A. <strong>de</strong> Kam en L. van Leeuwen<br />

(2004), Belasten op niveau. Meer fiscale armslag voor<br />

gemeenten: Den Haag: Vereniging van Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

Gemeenten.<br />

Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (2005),<br />

In dienst van <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocratie, Den Haag: Ministerie<br />

van Algemene Zaken, www.minaz.nl/wallage.<br />

Dekker, P. en J. <strong>de</strong> Hart (2002), Burgers over goed<br />

<strong>burger</strong>schap, (pp.21-35) in: R.P. Hortulanus en J.E.M.<br />

Machielse (red.), Mo<strong>de</strong>rn <strong>burger</strong>schap, Den Haag:<br />

Elsevier.<br />

E<strong>de</strong>lenbos, J., H.L. Klaassen en L. Schaap, (2005),<br />

Burgerparticipatie zon<strong>de</strong>r verantwoor<strong>de</strong>lijkheid,<br />

Rotterdam: Centre for local <strong>de</strong>mocracy.<br />

Egas, C. (2005), De Wmo.Cliënten aan zet. De Wet<br />

Maatschappelijke On<strong>de</strong>rsteuning. Hoe organiseren<br />

we lokale invloed?, Utrecht: Sociale Alliantie.<br />

Halsema, F. en Gent, I. van (2005). Vrijheid eerlijk <strong>de</strong>len.<br />

Vrijzinnige voorstellen voor sociale politiek. Den Haag:<br />

GroenLinks.<br />

Ministerie van Binnenlandse Zaken (2003), Kabinetsvisie<br />

‘An<strong>de</strong>re overheid’, Den Haag: Ministerie van<br />

Binnenlandse Zaken, http://www.minbzk.nl/<br />

openbaar_bestuur/programma_an<strong>de</strong>re/parlementair/<br />

kabinetsvisie.<br />

Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Or<strong>de</strong>ning<br />

en Milieu (2005), Beleid met <strong>burger</strong>s. Praktische gids<br />

voor <strong>burger</strong>participatie, Den Haag: VROM. http://<br />

www.vrom.nl/pagina.html?id=16572.<br />

Kennedy, J. (2005), De kloof als moreel probleem,<br />

Ne<strong>de</strong>rlands Dagblad, 29 augustus 2005.<br />

Lans, J. van <strong>de</strong>r, E. Tonkens,, C. van Dullemen, R.<br />

Gron<strong>de</strong>l, R. van Gurp, H. Meijer en B. van Schijn<strong>de</strong>l,<br />

(2004), Agenda voor een <strong>de</strong>mocratische cultuur,<br />

Utrecht: Wetenschappelijk <strong>Bureau</strong> GroenLinks.<br />

Lans, J. van <strong>de</strong>r (2005), Koning Burger. Ne<strong>de</strong>rland als<br />

zelfbedieningszaak, Amsterdam: Augustus.<br />

Morée, M. (2005), Een EER voor <strong>de</strong> Wmo. Emancipatieeffectenrapportage<br />

inzake <strong>de</strong> Wet maatschappelijke<br />

on<strong>de</strong>rsteuning, Utrecht: Ne<strong>de</strong>rlands Instituut voor<br />

Zorg en Welzijn.<br />

Prast, H., R. Mosch en W.R. van Raaij (2005),<br />

Vertrouwen, Cement van <strong>de</strong> Samenleving en Aanjager<br />

BRONNEN<br />

van <strong>de</strong> Economie. De Ne<strong>de</strong>rlandse Bank/Universiteit<br />

van Tilburg.<br />

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2000),<br />

Aansprekend <strong>burger</strong>schap. De relatie tussen <strong>de</strong><br />

organisatie van het publieke domein en <strong>de</strong><br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkheid van <strong>burger</strong>s, Den Haag: Sdu.<br />

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2002a),<br />

Bevrij<strong>de</strong>n<strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rs. Sturen op verantwoor<strong>de</strong>lijkheid,<br />

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Den Haag:<br />

Sdu.<br />

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2002b), De<br />

handicap van <strong>de</strong> samenleving. Over mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

en beperkingen van community care, Den Haag:<br />

Sdu.<br />

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2005),<br />

Horizontale verantwoording <strong>bij</strong> ZBO’s en<br />

agentschappen. Een inventarisatie en analyse van 74<br />

monopolisten, Werkdocument 11, Den Haag: Raad<br />

voor Maatschappelijke Ontwikkeling.<br />

Raad voor het Openbaar Bestuur (2004), Burgers<br />

betrokken, betrokken <strong>burger</strong>s, Den Haag: Raad voor<br />

het Openbaar Bestuur.<br />

Raad voor het Openbaar Bestuur (2005), Autonoom of<br />

automaat. Advies over gemeentelijke autonomie, Den<br />

Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur.<br />

Sociaal en Cultureel Planbureau (2003), Mantelzorg in<br />

getallen, Den Haag: SCP.<br />

Sociaal en Cultureel Planbureau/Stichting voor<br />

Economisch On<strong>de</strong>rzoek <strong>de</strong>r Universiteit van<br />

Amsterdam (2004a), Kosten en baten<br />

extramuralisering. De gevolgen van extramuralisering<br />

voor <strong>de</strong> Regeling Hulpmid<strong>de</strong>len, Den Haag: SCP.<br />

Sociaal Cultureel Planbureau (2004b), In het zicht van<br />

<strong>de</strong> toekomst. Sociaal en cultureel rapport 2004, Den<br />

Haag: SCP.<br />

Sociaal Cultureel Planbureau (2004c), Achter <strong>de</strong><br />

schermen. Een kwart eeuw lezen, luisteren, kijken en<br />

internetten. Het culturele draagvlak, Den Haag: SCP.<br />

Sociaal Cultureel Planburau (2005a), De sociale staat<br />

van Ne<strong>de</strong>rland, Den Haag: SCP.<br />

Sociaal Cultureel Planburau (2005b),<br />

Vermaatschappelijking in <strong>de</strong> zorg. Ervaringen en<br />

verwachtingen van aanbie<strong>de</strong>rs en gebruikers in vijf<br />

gemeenten. Den Haag: SCP.<br />

Sociaal Cultureel Planburau (2005c), Kijk op informele<br />

zorg, Den Haag: SCP.<br />

Sociaal Cultureel Planburau (2005d), De mantelval.<br />

Over <strong>de</strong> dreigen<strong>de</strong> overbelasting van <strong>de</strong> mantelzorger,<br />

Den Haag: SCP.<br />

Sociaal Cultureel Planburau (2005e), De goe<strong>de</strong> <strong>burger</strong>.<br />

Tien beschouwingen over een morele categorie, Den<br />

Haag: SCP.<br />

29


DICHTER BIJ DE BURGER<br />

SGBO (2005), Burgerparticipatie in <strong>de</strong> Wmo.<br />

Handreiking voor gemeenten, Den Haag: SGBO.<br />

Steyeart, J., J. Bodd en L. Lin<strong>de</strong>rs (2005), Actief<br />

<strong>burger</strong>schap. Het betere trek- en duwwerk rondom<br />

publieke dienstverlening, Eindhoven: Fontys<br />

Hogescholen.<br />

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid<br />

(2002), Mondiger of Moeilijker? Een studie naar <strong>de</strong><br />

politieke habitus van he<strong>de</strong>ndaagse <strong>burger</strong>s, Den<br />

Haag: Sdu.<br />

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid<br />

(2004a), Bewijzen van goe<strong>de</strong> dienstverlening,<br />

Amsterdam: Amsterdam University Press.<br />

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid<br />

(2004b), Maatschappelijke dienstverlening. Een<br />

on<strong>de</strong>rzoek naar vijf sectoren, Amsterdam: Amsterdam<br />

University Press.<br />

Yer<strong>de</strong>n, I. (2005), Allochtone mantelzorg. Van<br />

traditionele plicht naar financiële verplichting<br />

(p.162-185) in: M. Hurenkamp en M. Kremer (red.),<br />

Vrijheid verplicht. Over tevre<strong>de</strong>nheid en <strong>de</strong> grenzen<br />

van keuzevrijheid, Amsterdam.<br />

2. Websites<br />

www.minaz.nl/wallage/<br />

www.regering.nl/regeringsbeleid/balkenen<strong>de</strong>1/<br />

begroting2003/az.jsp<br />

www.publiekezaak.nl<br />

www.hetkenniscentrum.nl<br />

www.invoeringWMO.nl<br />

www.vng.nl<br />

www.vrom.nl<br />

www.wegwijzerloket.nl<br />

www.scp.nl<br />

www.wrr.nl<br />

www.minocw.nl<br />

www.lei<strong>de</strong>n.nl<br />

www.ipp.nl<br />

www.verwey-jonker.nl<br />

www.wetmaatschappelijkeon<strong>de</strong>rsteuning.nl<br />

www.minvws.nl<br />

30<br />

3. Lijst van geïnterview<strong>de</strong> personen<br />

De bestuur<strong>de</strong>rs, ambtenaren en wetenschappers die<br />

zijn geïnterviewd over hun beleid en visie die wij<br />

bedanken zijn:<br />

Hester Tjalma-<strong>de</strong>n Oudsten en Floor Kaspers,<br />

adviseurs SGBO (VNG)<br />

Tof Thissen, directeur Divosa en Eerste Kamerlid voor<br />

GroenLinks<br />

Ady Hoitink, raadslid GroenLinks Utrecht<br />

Gerard van Hees, fractievoorzitter GroenLinks Lei<strong>de</strong>n<br />

Linze Schaap, universitair docent Erasmus Universiteit<br />

Rotterdam<br />

Annemarieke Slavenburg, beleidsme<strong>de</strong>werker<br />

Regionaal Patiënten en Consumentenplatform<br />

ZuidHolland Noord<br />

James Kennedy, hoogleraar contemporaine<br />

geschie<strong>de</strong>nis, Vrije Universiteit<br />

Edith van Mid<strong>de</strong>lkoop, ambtenaar gemeente Lei<strong>de</strong>n,<br />

wijkchef Stads<strong>de</strong>el West<br />

Thomas Schillemans, senior adviseur Raad voor<br />

Maatschappelijke Ontwikkeling<br />

Maarten Davelaar, on<strong>de</strong>rzoeker Verwey-Jonker<br />

Instituut<br />

Evelien Tonkens, <strong>bij</strong>zon<strong>de</strong>r hoogleraar actief<br />

<strong>burger</strong>schap, Universiteit van Amsterdam<br />

Bert Holman, projectlei<strong>de</strong>r invoering WMO <strong>bij</strong> ministerie<br />

van VWS<br />

Theo Roes, adjunct-directeur SCP


BRONNEN<br />

Bijlage: Tabel kwetsbare groepen<br />

Schattingen van aantal personen per klantprofiel<br />

Aantal Aantal ou<strong>de</strong>ren 65+<br />

Personen met een lichamelijke beperking 1.500.000 730.000<br />

Personen met chronische psychische problemen 120.000 100.000<br />

Personen met een verstan<strong>de</strong>lijke beperking 25.000 4.000<br />

Personen met psychosociale of materiele problemen 500.000 50.000<br />

Personen met lichte opvoed- en opgroeiproblemen 525.000<br />

Personen betrokken <strong>bij</strong> huiselijk geweld 500.000<br />

Personen met meervoudige problematiek 100.000<br />

Totaal aantal kwetsbare personen 3.270.000 884.000<br />

Totaal aantal inwoners Ne<strong>de</strong>rland 16.300.000 2.200.000<br />

Percentage kwetsbare personen 20% 40%<br />

Bron: www.wetmaatschappelijkeon<strong>de</strong>rsteuning.nl<br />

31


DICHTER BIJ DE BURGER<br />

Colofon<br />

Uitgave: Wetenschappelijk <strong>Bureau</strong> GroenLinks - 2006<br />

Teksten: Aysel Sabahoglu ˘<br />

en Noortje Thijssen<br />

Eindredactie: Gerrit Pas<br />

Binnenwerk: Daniel Hentschel<br />

Omslagontwerp:Ruparo (Ivo Sikkema), Amsterdam<br />

Copyright © WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS<br />

Niets uit <strong>de</strong>ze uitgave mag wor<strong>de</strong>n verveelvoudigd en/of<br />

openbaar gemaakt door mid<strong>de</strong>l van druk, fotokopie<br />

of op welke an<strong>de</strong>re wijze ook, zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong><br />

toestemming van <strong>de</strong> uitgever.<br />

Uitgave van het WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS<br />

Ou<strong>de</strong>gracht 312, Postbus 8008, 3503 RA Utrecht<br />

Telefoon: 030 23 999 00<br />

E-mail: info@groenlinks.nl<br />

Website: http://www.groenlinks.nl<br />

ISBN-10: 90-72288-46-7<br />

ISBN-13: 978-90-72288-46-2<br />

32


Het kabinet-Balkenen<strong>de</strong> II wil dichter <strong>bij</strong> <strong>de</strong> <strong>burger</strong> komen - <strong>de</strong><br />

kloof tussen politiek en <strong>burger</strong>s dichten. Actief <strong>burger</strong>schap<br />

en participatie zijn <strong>de</strong> sleutelbegrippen. Burgers moeten meedoen,<br />

meepraten en meebeslissen. Maar wordt door participatie in <strong>de</strong> lokale<br />

politiek <strong>de</strong> kloof gedicht? Politici zullen dan meer rekening moeten<br />

gaan hou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> typen <strong>burger</strong>s en <strong>de</strong> rollen die <strong>de</strong>ze<br />

kunnen spelen.<br />

Ook met <strong>de</strong> Wet Maatschappelijke On<strong>de</strong>rsteuning wil het<br />

kabinet dichter <strong>bij</strong> <strong>de</strong> <strong>burger</strong> komen. Oorspronkelijk wil<strong>de</strong> het<br />

kabinet vooral <strong>de</strong> kostenstijgingen in <strong>de</strong> zorgsector aanpakken door<br />

familie en vrijwilligers meer met zorgtaken te belasten. Maar een<br />

stevige lobby van belangengroepen van ou<strong>de</strong>ren en gehandicapten<br />

heeft ervoor gezorgd dat het wetsvoorstel ingrijpend is gewijzigd. Als<br />

<strong>de</strong> Eerste Kamer eind 2006 instemt met het voorstel, wordt niet <strong>de</strong><br />

eigen verantwoor<strong>de</strong>lijkheid het uitgangspunt van <strong>de</strong> wmo, maar <strong>de</strong><br />

maatschappelijke participatie.<br />

Gemeenten krijgen <strong>de</strong> taak <strong>de</strong> wmo uit te voeren. Zij krijgen veel<br />

beleidsvrijheid om voor <strong>burger</strong>s een samenhangend zorgaanbod<br />

te organiseren. Een kans die moet wor<strong>de</strong>n benut! Daarom maakt<br />

<strong>Dichter</strong> <strong>bij</strong> <strong>de</strong> <strong>burger</strong> lokale politici wegwijs in wmo-land.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!