15.09.2013 Views

Klik hier voor het jaarverslag van De Wering over 2009

Klik hier voor het jaarverslag van De Wering over 2009

Klik hier voor het jaarverslag van De Wering over 2009

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>De</strong> <strong>Wering</strong><br />

Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

Zichtbaar, bereikbaar, aanspreekbaar


<strong>voor</strong>woord raad <strong>van</strong> ToezichT<br />

een succesvolle bocht gelopen<br />

<strong>2009</strong> is <strong>het</strong> jaar geworden waarin medewerkers en directie aantoonden hoe geslaagd een<br />

fusie kan uitwerken. In de eerste plaats bedoeld als investering om toekomstige uitdagingen<br />

aan te kunnen heeft deze fusie meteen geleid tot nog betere prestaties: ‘<strong>hier</strong> en nu’! Het ‘gedoe’,<br />

onvermijdelijk <strong>voor</strong> en na een fusie, is tot een minimum beperkt gebleven. En de cliënten<br />

hebben daar eigenlijk niets <strong>van</strong> gemerkt. Integendeel. Zoals bij <strong>het</strong> langebaanschaatsen<br />

de bochten gebruikt worden om juist te versnellen, zo heeft <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> dat ook gedaan in de<br />

wending na de fusie. Wij zijn trots op allen die daar<strong>voor</strong> verantwoordelijk zijn.<br />

<strong>De</strong> <strong>Wering</strong> staat midden in de samenleving. Waar in een min of meer harmonieuze samenleving<br />

altijd mensen, in alle levensfasen, kwetsbaar blijken en zich minder goed kunnen handhaven,<br />

is dat des te meer <strong>het</strong> geval in een samenleving die als een massa ijsschotsen aan<br />

<strong>het</strong> kruien is. <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> wil present zijn, juist in zo’n ‘kruiende’ samenleving en op professionele<br />

wijze, met vrijwilligers, inspelen op - nieuwe - vragen ter ondersteuning <strong>van</strong> kwetsbaren<br />

zodat zij zich een beetje zelfstandig kunnen redden.<br />

<strong>De</strong> specifieke behoeften veranderen. <strong>De</strong> komende jaren misschien sneller dan <strong>voor</strong>heen.<br />

Onder meer door de economische impasse en de veelsoortige effecten <strong>van</strong> <strong>over</strong>heidsingrijpen<br />

al dan niet via de gemeenten.<br />

<strong>De</strong> <strong>Wering</strong> zal <strong>het</strong> aanbod <strong>van</strong> diensten permanent aanpassen aan opdoemende nieuwe<br />

behoeften. Uiteraard in <strong>over</strong>leg met de gemeenten en maatschappelijke organisaties. In<br />

<strong>2009</strong> gold dat bij<strong>voor</strong>beeld <strong>voor</strong> de betrokkenheid bij de Centra <strong>voor</strong> Jeugd en Gezin en <strong>het</strong><br />

schoolmaatschappelijk werk.<br />

Zoals aangetoond in <strong>2009</strong>, maakt de grotere schaal - die nog zal toenemen door de fusie<br />

met de Stichting Welzijn Ouderen West-Friesland in 2010 - <strong>het</strong> mogelijk om de dienstverlening<br />

verder te professionaliseren en maatwerk te leveren afhankelijk <strong>van</strong> de behoeften in de<br />

verschillende gemeenten en woonwijken in Noord Holland Noord.<br />

Het <strong>jaarverslag</strong> geeft een <strong>over</strong>zicht <strong>van</strong> een mozaïek aan activiteiten <strong>van</strong> medewerkers en<br />

vrijwilligers die samen met hun cliënten de samenleving in Noord-Holland Noord nog vitaler<br />

maken.<br />

<strong>De</strong> Raad <strong>van</strong> Toezicht acht <strong>het</strong> een <strong>voor</strong>recht zijn rol te mogen vervullen ten behoeve <strong>van</strong> <strong>De</strong><br />

<strong>Wering</strong> en de samenleving waarin <strong>het</strong> participeert.<br />

Bert Kool<br />

Voorzitter Raad <strong>van</strong> Toezicht<br />

Per 1 januari 2010 bestaat de Raad <strong>van</strong> Toezicht <strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> uit de heer G.A. Kool<br />

(<strong>voor</strong>zitter), de heer P.J.M.J. Hoogenbosch (vice-<strong>voor</strong>zitter), de heer W.F. Peters (penningmeester)<br />

en mevrouw N.E. de Leur, de heer Ch. W. de Mol en de heer G.N.<br />

Haasjes (leden).<br />

1


2 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

inhoud Pagina<br />

1. Profiel 3<br />

Missie 4<br />

Kernkwaliteiten 4<br />

Kernactiviteiten 4<br />

Juridische structuur 4<br />

2. de directie aan <strong>het</strong> woord 5<br />

3. Praktische dienstverlening 11<br />

Vrijwilligerscentrale 12<br />

Opbouwwerk 15<br />

WonenPlus 21<br />

Maaltijdservice 22<br />

Thuisadministratie 22<br />

Activiteiten 22<br />

Personenalarmering 24<br />

4. Maatschappelijke dienstverlening 25<br />

Maatschappelijk Werk 26<br />

Sociaal Raadslieden 35<br />

Ouderenadvies 37<br />

Avalon Vrouwenhulpverlening 41<br />

5. Accenten per gemeente 43<br />

Harenkarspel 44<br />

Alkmaar 44<br />

Schagen 44<br />

Koggenland 44<br />

Heerhugowaard 45<br />

Alkmaar en <strong>De</strong>n Helder 45<br />

Zijpe 45<br />

6. organisatie 47<br />

PR & Communicatie 48<br />

Personeel & Organisatie 48<br />

Arbo Adviescommissie 49<br />

Ondernemingsraad 49


Profiel<br />

Missie<br />

Kernkwaliteiten<br />

Kernactiviteiten<br />

Juridische structuur<br />

3


Missie<br />

4 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

<strong>De</strong> missie <strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> luidt:<br />

Wij gaan uit <strong>van</strong> een samenleving in Noord-Holland Noord waar alle burgers kunnen participeren<br />

en zich kunnen ontplooien. Wij bevorderen dat burgers, in <strong>het</strong> bijzonder de kwetsbare,<br />

mogelijkheden hebben om regie te voeren <strong>over</strong> hun dagelijks leven.<br />

Wij werken <strong>van</strong>uit respect <strong>voor</strong> onze klanten en hun wensen. Wij hechten eraan optimale<br />

kwaliteit te leveren en zetten daar<strong>voor</strong> onze professionaliteit in. Wij zijn innovatief en spelen<br />

actief in op rele<strong>van</strong>te ontwikkelingen in de maatschappij.<br />

KernKwaliTeiTen<br />

<strong>De</strong> <strong>Wering</strong> wil:<br />

• goed toegankelijk, laagdrempelig en aanwezig zijn in de nabijheid <strong>van</strong> burgers;<br />

• er zijn <strong>voor</strong> alle burgers met problemen op uiteenlopende levensterreinen die zij, al dan niet<br />

tijdelijk, niet zelfstandig kunnen oplossen;<br />

• <strong>het</strong> aanbod actief onder de aandacht brengen <strong>van</strong> burgers die daar belang bij (kunnen)<br />

hebben;<br />

• een betrouwbare partner zijn in de samenwerking met en dienstverlening aan cliënten,<br />

financiers, verwijzers en netwerk- en ketenpartners;<br />

• knelpunten in de samenleving signaleren en waar mogelijk bijdragen aan de oplossing<br />

er<strong>van</strong>;<br />

• creatief, innovatief en slagvaardig zijn.<br />

KernacTiviTeiTen<br />

<strong>De</strong> kernactiviteiten <strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> bestaan uit maatschappelijk werk, sociaal raadsliedenwerk,<br />

ouderenwerk, opbouwwerk, vrijwilligerswerk en vrouwenhulpverlening (Avalon).<br />

Daarnaast voert <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> specifieke projecten uit, onder andere op <strong>het</strong> gebied <strong>van</strong> schuldhulpverlening,<br />

gezondheidspreventie, huiselijk geweld, maatschappelijke stages en internethulpverlening<br />

<strong>voor</strong> jongeren.<br />

<strong>De</strong> <strong>Wering</strong> voert deze activiteiten uit in Noord-Holland Noord in 20 gemeenten. Producten en<br />

diensten worden grotendeels gemeentelijk bekostigd. Daarnaast kan <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> rekenen op<br />

financiering <strong>van</strong>uit <strong>het</strong> zorgkantoor en op de eigen bijdragen <strong>van</strong> gebruikers <strong>van</strong> bij<strong>voor</strong>beeld<br />

de Maaltijdservice en cursussen.<br />

Juridische sTrucTuur<br />

<strong>De</strong> <strong>Wering</strong> is een stichting met <strong>het</strong> Raad <strong>van</strong> Toezicht-model. <strong>De</strong> Raad <strong>van</strong> Toezicht bestaat<br />

uit 6 leden en werkt volgens een Reglement Raad <strong>van</strong> Toezicht, waarin taken en bevoegdheden<br />

zijn vastgelegd<br />

In <strong>het</strong> directieteam is één lid statutair eindverantwoordelijk, de directeur-bestuurder. Een en<br />

ander is vastgelegd in <strong>het</strong> Bestuursreglement/Directiestatuut.<br />

<strong>De</strong> directie <strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> bestaat uit mevrouw M.A.L. <strong>van</strong> Mierlo (directeur-bestuurder) en<br />

de heer F. Vendel (directeur Welzijn).<br />

<strong>De</strong> <strong>Wering</strong> is statutair gevestigd in Heerhugowaard en hanteert de G<strong>over</strong>nance Code.


<strong>De</strong> directie<br />

aan <strong>het</strong> woord<br />

Het eerste jaar <strong>De</strong> <strong>Wering</strong><br />

5


6 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

TiJdens de verbouwing geoPend<br />

Wanneer drie welzijnsorganisaties besluiten samen de toekomst in te gaan, is <strong>het</strong> ‘interne<br />

opbouwwerk’ <strong>het</strong> eerste dat de aandacht vraagt. Toch schuilt de winst <strong>van</strong> <strong>2009</strong> <strong>voor</strong> <strong>De</strong><br />

<strong>Wering</strong> <strong>voor</strong>al in <strong>het</strong> feit dat <strong>het</strong> naar buiten toe met gezag wist te opereren. ‘‘Dat ging sneller<br />

dan verwacht”, aldus Mariëtte <strong>van</strong> Mierlo, directeur-bestuurder <strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong>.<br />

Laatst kwam Frans Vendel, directeur Welzijn, iemand tegen die hem complimenteerde met<br />

<strong>het</strong> enthousiasme <strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong>-medewerkers waarmee hij te maken had gehad. Dat klink<br />

extra plezierig in de oren, als je weet dat een fusietraject zelden rimpelloos verloopt. Frans<br />

beseft ook dat de energie <strong>van</strong> de mensen in de organisatie en hun vermogen creatieve<br />

oplossingen aan te dragen bepalend zijn <strong>voor</strong> <strong>het</strong> succes <strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong>. Frans: ‘‘Wij stralen<br />

graag uit dat we ver willen gaan als <strong>het</strong> gaat om <strong>het</strong> bevorderen <strong>van</strong> <strong>het</strong> welzijnsbevinden<br />

<strong>van</strong> burgers.”<br />

Hoe is <strong>het</strong> eerste echte ‘<strong>De</strong> <strong>Wering</strong>-jaar’ verlopen?<br />

Mariëtte: ‘‘Wat mij positief verrast heeft is hoe snel wij lokaal als volwaardige gesprekspartner<br />

zijn geaccepteerd. Vanaf <strong>het</strong> begin hebben we werk gemaakt <strong>van</strong> continuïteit en betrouwbaarheid.<br />

Gehamerd op zaken als: stel je professioneel op, kom afspraken na. Dat andere<br />

partijen dat op waarde zouden gaan schatten, daar was ik niet bang <strong>voor</strong>. Maar ik dacht dat<br />

<strong>het</strong> meer tijd nodig zou hebben.”<br />

Frans: ‘‘Bij de fusie was <strong>het</strong> uitgangspunt ‘tijdens de verbouwing gaat de verkoop door’. We<br />

wilden in gemeenten zichtbaar, bereikbaar en aanspreekbaar zijn. Dat is gelukt. Ook gesteund<br />

door een nieuwe huisstijl die met zijn diepblauwe kleur behoorlijk opvalt. Als je in dit<br />

<strong>jaarverslag</strong> weer leest met hoeveel organisaties we samenwerken. Dat zegt iets <strong>over</strong> hoe<br />

serieus we worden genomen.”<br />

Mariëtte: ‘‘Ik heb een aardig <strong>voor</strong>beeld. Bij de ontknoping <strong>van</strong> <strong>het</strong> DSB-drama zijn wij door<br />

de gemeente Wognum gevraagd samen met UWV en GGZ een soort <strong>van</strong>gnet te vormen<br />

<strong>voor</strong> medewerkers en klanten. En ook <strong>voor</strong> de langere termijn is ons verzocht te monitoren<br />

hoeveel <strong>van</strong> hen bij ons aankloppen. We zouden natuurlijk nooit benaderd zijn, als men geen<br />

vertrouwen had gehad in de kwaliteit <strong>van</strong> onze dienstverlening.”<br />

Heeft de fusie ook geleid tot nieuwe producten en diensten?<br />

Mariëtte: ‘‘<strong>De</strong> werksoorten zijn <strong>voor</strong>alsnog <strong>het</strong>zelfde gebleven, maar we hebben ze in nieuwe<br />

arrangementen geplaatst. Een in <strong>het</strong> oog springende ontwikkeling in welzijnsland is <strong>het</strong><br />

Centrum <strong>voor</strong> Jeugd en Gezin (CJG). Wij zijn met Maatschappelijk Werk op die rijdende trein<br />

gesprongen en zijn nu een <strong>van</strong> de kernpartners. Dat betekent dat we in iedere gemeente<br />

in Noord-Holland Noord waar zo’n CJG gepland is, meepraten <strong>over</strong> de invulling daar<strong>van</strong>,<br />

samen met andere kernpartners als GGD, JGZ en verloskundigen.”<br />

Frans: ‘‘Daarmee verbonden is <strong>het</strong> Positief Pedagogisch Programma, Triple P. Zeg maar<br />

de zorginhoudelijke schakel tussen de betrokken instellingen. Het richt zich op de preventie<br />

<strong>van</strong> - ernstige - emotionele en gedragsproblemen bij kinderen in de leeftijd <strong>van</strong> 0 tot 16 door<br />

versterking <strong>van</strong> de pedagogische vaardigheden <strong>van</strong> de ouders. Ook onze beroepskrachten<br />

worden in alle stadia <strong>van</strong> Triple P geschoold. In <strong>2009</strong> is daartoe de eerste aanzet gegeven.”


Mariëtte: ‘‘Onze samenwerking met WNK Bedrijven is uitgebreid. <strong>De</strong> WNK houdt zich binnen<br />

de regio Noord-Kennemerland onder meer bezig met <strong>het</strong> re-integreren <strong>van</strong> mensen die op<br />

afstand staan <strong>van</strong> de arbeidsmarkt. Vaak kampt deze doelgroep met allerlei soorten problemen.<br />

Het vinden <strong>van</strong> passend werk alleen is dus niet voldoende, je zult in <strong>het</strong> begeleidingstraject<br />

ook een zorgcomponent moeten inbouwen. <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> was al vertegenwoordigd in de<br />

‘zorgkring’ <strong>van</strong> WNK met Maatschappelijk Werk, in <strong>2009</strong> zijn daar de Sociaal Raadslieden<br />

bijgekomen. Daarnaast is <strong>het</strong> werkterrein uitgebreid naar de Noordkop.”<br />

“ Bij de ontknoping <strong>van</strong> <strong>het</strong> DSB-drama zijn wij door de gemeente<br />

Wognum gevraagd samen met UWV en GGZ een soort <strong>van</strong>gnet te<br />

vormen <strong>voor</strong> medewerkers en klanten”<br />

En waar ging <strong>het</strong> minder goed…?<br />

Mariëtte: ‘‘We hebben ons verkeken op de integratie <strong>van</strong> de ICT-systemen. Dat bracht meer<br />

complicaties met zich mee dan waar we <strong>voor</strong>af rekening mee hadden gehouden. We moesten<br />

zo’n ingewikkelde inhaalslag maken dat ik zelf een halve ICT-deskundige ben geworden.<br />

Onderwijl hadden medewerkers wel last <strong>van</strong> storingen en haperende telefoonlijnen. Vervelend<br />

zo niet frustrerend. Maar zie maar eens in onze decentrale organisatie te achterhalen<br />

waar de kink in de kabel zit. Ik denk dat we alle spelden in de hooiberg gevonden hebben.<br />

Grote uitvalmomenten hebben we onder controle, <strong>het</strong> komt aan op details. Zo kunnen bellers<br />

met <strong>het</strong> 088-nummer in de Noordkop nu nog lastig intern doorgeschakeld worden. Maar dat<br />

lossen we ook op.”<br />

In welke fase <strong>van</strong> de fusie bevindt <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> zich nu?<br />

Mariëtte: “In een fase waarin we de kwaliteit <strong>van</strong> onze dienstverlening op een hoog niveau<br />

willen borgen. Daarom ben ik ook zo blij met de HKZ-certificering. Dat we die keurmerktoets<br />

<strong>voor</strong> de <strong>over</strong>koepelende organisatie en de werksoorten Maatschappelijk Werk en Sociaal<br />

Raadsleden glansrijk doorstaan hebben, vind ik een prestatie <strong>van</strong> formaat.”<br />

Frans: ‘‘We kijken ook nog steeds hoe we werkprocessen in de organisatie kunnen uniformeren<br />

en stroomlijnen. Een gezamenlijk activiteitenbureau? Waarom niet. Maar bedenk wel,<br />

dit zijn interne trajecten; <strong>het</strong> betekent niet dat we <strong>van</strong> ons marktaanbod eenheidsworst gaan<br />

maken. Integendeel, we onderkennen dat mensen verschillende behoeften hebben en willen<br />

daar met maatwerk aan tegemoet komen. <strong>De</strong> Maaltijdservice is in <strong>2009</strong> al één dienst geworden.<br />

Die nieuwe schaalgrootte levert in inkoop en administratie veel efficiency<strong>voor</strong>deel op.”<br />

“ Als <strong>het</strong> belang <strong>van</strong> de klant je echt ter harte gaat, moet je <strong>over</strong><br />

schuttingen heen kijken”<br />

Mariëtte <strong>van</strong> Mierlo<br />

Frans Vendel<br />

7


8 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

Mariëtte: ‘‘Zoals wij de toekomst zien, wordt vraagsturing steeds rele<strong>van</strong>ter. Oftewel, neem<br />

de klant en diens hulpvraag als uitgangspunt en onderzoek welke oplossing je kunt bieden.<br />

Je zult dan merken dat mensen vaak behoefte hebben aan ondersteuning die niet in één<br />

werksoort te <strong>van</strong>gen is, zeker in deze moderne tijd met zijn vele verleidingen en valkuilen.<br />

Daar moeten wij een passend antwoord op formuleren. Daarom willen we steeds meer toe<br />

naar integrale teams. Maar stapsgewijs. We vinden dat medewerkers <strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> elkaar<br />

in een gemeente minstens moeten kennen. <strong>De</strong> volgende stap is elkaar op te zoeken. En<br />

als laatste zou je moeten samenwerken, als een hulpvraag daartoe oproept. In 2010 gaan<br />

we per gemeente kijken welke infrastructuur we ter plekke hebben en hoe we die integrale<br />

aanpak kunnen bevorderen. Integraal werken heeft ook een centrale plaats in ons Ondernemingsplan<br />

<strong>2009</strong>-2011.”<br />

Frans: ‘‘Als <strong>het</strong> belang <strong>van</strong> de klant je echt ter harte gaat, moet je <strong>over</strong> schuttingen heen<br />

kijken. Bij Thuisadministratie vonden we <strong>het</strong> allemaal heel normaal dat onze dienstverlening<br />

ophield, wanneer iemand naar een verzorgingshuis ging. Totdat we in een concreet geval<br />

beseften dat alle administratie daar niet opeens bij t<strong>over</strong>slag verdwenen is. Kon Thuisadministratie<br />

‘intramuraal’ geen rol blijven spelen? Ja, zo bleek <strong>voor</strong> die klant. En <strong>het</strong> wordt<br />

nu vergoed <strong>van</strong>uit de WMO. Kortom, zorg <strong>voor</strong> zo min mogelijk belemmeringen, niet alleen<br />

intern, maar in de hele keten.”<br />

Naast al deze activiteiten kondigt ook een volgende fusie zich aan...<br />

Mariëtte: ‘‘We hadden en hebben onze handen vol aan <strong>het</strong> vormgeven <strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong>, zoals<br />

<strong>het</strong> nu is. Maar de Stichting Welzijn Ouderen West-Friesland klopte zelf bij ons aan. Of wij<br />

geïnteresseerd waren in samengaan? Al snel was de conclusie dat we deze buitenkans niet<br />

konden laten lopen. Hun dienstverlening aan ouderen past helemaal in <strong>het</strong> concept <strong>van</strong> <strong>De</strong><br />

<strong>Wering</strong> en we zijn nauwelijks vertegenwoordigd in West-Friesland. Leuk om te vertellen is<br />

dat we bij elkaar opgeteld een bestand <strong>van</strong> 1.000 vrijwilligers krijgen.”<br />

Frans: ‘‘Over vrijwilligers gesproken. Voor de fusie sprak ik er een paar die sceptisch waren<br />

dat zij binnen de schaal <strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> naar de achtergrond zouden verdwijnen en ‘anoniem’<br />

zouden worden. Laatst kwam ik ze weer tegen en vroeg ik of dat inderdaad nu hun ervaring<br />

is. ‘Niets <strong>van</strong> alle veranderingen gemerkt’ was hun reactie. We zijn groter geworden, tellen<br />

meer mee in ons werkgebied, maar kennelijk weten we binnen onze organisatie de laagdrempelige<br />

en informele sfeer vast te houden. Met dat compliment was ik erg blij.”


Overzicht aanbod/werkgebied<br />

<strong>De</strong> <strong>Wering</strong> is actief in 20 gemeenten. Per<br />

gemeente verschilt de aard en om<strong>van</strong>g <strong>van</strong> de<br />

diensten die wij bieden. In <strong>het</strong> schema <strong>hier</strong>naast<br />

ziet u per gemeente wat u <strong>van</strong> ons mag<br />

verwachten.<br />

Maatschappelijk Werk<br />

Uw hulp en ondersteuning op velerlei gebied.<br />

Of <strong>het</strong> nu uw thuissituatie betreft (vragen <strong>over</strong><br />

bij<strong>voor</strong>beeld uw relatie, geldzorgen, seksualiteit<br />

of de opvoeding <strong>van</strong> kinderen) of gaat om een<br />

persoonlijke (hulp-)vraag in algemene zin. Voor<br />

alles geldt: praten helpt!<br />

Opbouwwerk<br />

Opbouwwerk is groepsgericht: via belangengroepen<br />

en wijk- en buurtorganisaties ondersteunt<br />

Opbouwwerk groepen in de samenleving<br />

die hulp kunnen gebruiken op <strong>het</strong> gebied<br />

<strong>van</strong> wonen, werken, welzijn en gezondheid.<br />

Ouderenwerk<br />

Er zijn diverse diensten <strong>voor</strong> mensen <strong>van</strong>af 55<br />

jaar. Van thuisbezorgde maaltijden en de ouderenadviseur<br />

tot administratieve hulp, diverse<br />

cursussen en WonenPlus, <strong>voor</strong> alle klussen in<br />

en om <strong>het</strong> huis.<br />

avalon vrouwenhulpverlening<br />

Het vrouwenwerk en vrouwenhulpverlening<br />

wordt gerealiseerd door Avalon. Naast individuele<br />

hulpverlening worden er cursussen,<br />

inlopen, themabijeenkomsten en trainingen<br />

georganiseerd.<br />

sociaal raadslieden<br />

Zij beantwoorden al uw vragen <strong>over</strong> sociale<br />

<strong>voor</strong>zieningen, wetten en regelingen. Voor<br />

informatie <strong>over</strong> bij<strong>voor</strong>beeld uitkeringen, studiefinanciering,<br />

echtscheiding en belastingen kunt<br />

u bij hen terecht. Ook kunnen zij u helpen bij<br />

<strong>het</strong> invullen <strong>van</strong> ingewikkelde formulieren.<br />

vrijwilligerscentrale<br />

Stimuleert, adviseert en bemiddelt bij <strong>het</strong> vinden<br />

<strong>van</strong> vrijwilligerswerk via de vacaturebank<br />

en via de website www.vrijwiliggerswerk-nhn.nl.<br />

Vrijwilligerscentrale<br />

Sociaal Raadslieden<br />

Alkmaar ✓ ✓ ✓<br />

Bergen ✓<br />

<strong>De</strong>n Helder ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓<br />

Drechterland ✓<br />

Enkhuizen ✓<br />

Avalon Vrouwenhulpverlening<br />

Ouderenwerk<br />

Opbouwwerk<br />

Graft-<strong>De</strong> Rijp ✓<br />

Harenkarspel ✓ ✓<br />

Heerhugowaard ✓ ✓<br />

Heiloo ✓<br />

Koggenland ✓<br />

Langedijk ✓ ✓<br />

Medemblik ✓<br />

Niedorp ✓<br />

Opmeer ✓<br />

Schagen ✓ ✓ ✓<br />

Schermer ✓<br />

Texel ✓<br />

Wieringen ✓ ✓<br />

Wieringermeer ✓<br />

Maatschappelijk Werk<br />

Zijpe ✓ ✓<br />

9


10 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong>


Praktische<br />

dienstverlening<br />

Vrijwilligerscentrale<br />

Opbouwwerk<br />

WonenPlus<br />

Maaltijdservice<br />

Thuisadministratie<br />

Activiteiten<br />

Personenalarmering<br />

11


12 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

vriJwilligerscenTrale<br />

resultaten in <strong>2009</strong><br />

Een afdeling herstructureren<br />

<strong>De</strong> Vrijwilligerscentrale opereert in <strong>De</strong>n Helder, Zijpe en Schagen (in die laatste gemeente<br />

niet fysiek, maar via een website). Een interim-coördinator is aangesteld <strong>voor</strong> de aansturing<br />

<strong>van</strong> de medewerkers en <strong>het</strong> opbouwen <strong>van</strong> een beter extern netwerk. Alle medewerkers zitten<br />

nu bij elkaar in dezelfde ruimte en er is een regulier team<strong>over</strong>leg ingesteld. 2 medewerkers<br />

(1 vast en 1 tijdelijk) hebben afscheid genomen en 2 nieuwe zijn aangetrokken specifiek<br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> Mentorproject en Maatschappelijke Stages. <strong>De</strong> financiële administratie is op orde<br />

gebracht en de werkzaamheden zijn beter op elkaar afgestemd.<br />

Vrijwilligerscentrale <strong>De</strong>n Helder<br />

<strong>De</strong> Vrijwilligerscentrale heeft de coördinatie <strong>van</strong> <strong>het</strong> MBO diner (matching <strong>van</strong> vraag en aanbod<br />

op <strong>het</strong> gebied <strong>van</strong> vrijwilligerswerk) ter hand genomen. Dat betekent onder meer: deelname<br />

aan <strong>het</strong> platform<strong>over</strong>leg, administratie en nazorg.<br />

Aan de invoering <strong>van</strong> een nieuwe vrijwilligersverzekering is intensief <strong>over</strong>leg <strong>voor</strong>afgegaan.<br />

Via de gemeenten is een nieuwe en uitgebreide polis bij de firma Lippmann afgesloten.<br />

In de Week <strong>van</strong> <strong>het</strong> Leren heeft de Vrijwilligerscentrale met Avalon Vrouwenhulpverlening,<br />

ROC/Taalproject en <strong>het</strong> Internationale Vrouwen Centrum (IVC) excursies <strong>voor</strong> allochtone<br />

vrouwen georganiseerd. Voor de ISD in Schagen zijn <strong>voor</strong>lichtingsbijeenkomsten gehouden.<br />

Voor voetbalclub HCSC en de ijsbaan Julianaplein zijn vrijwilligers geworven.<br />

Als dank <strong>voor</strong> hun inzet konden vrijwilligersorganisaties die ingeschreven staan bij de Vrijwilligerscentrale,<br />

hun vrijwilligers weer in <strong>het</strong> zonnetje zetten. <strong>De</strong> Vrijwilligerscentrale maakte<br />

<strong>het</strong> net als vorig jaar samen met Schouwburg <strong>De</strong> Kampanje mogelijk dat vrijwilligers een<br />

vrijkaart ontvingen alsmede de optie een kaart tegen gereduceerd tarief te kopen <strong>voor</strong> een<br />

<strong>voor</strong>stelling naar keuze. In totaal zijn 1498 vrijkaarten en 616 reductiekaarten uitgegeven.<br />

Verkeersregelaars in <strong>De</strong>n Helder krijgen tegenwoordig na een training een aanstellingspas<br />

<strong>voor</strong> één jaar in plaats <strong>van</strong> per evenement. <strong>De</strong> Vrijwilligerscentrale coördineert deze trainingen.<br />

Inmiddels zijn al 100 verkeersregelaars getraind (stand per februari 2010).<br />

Uitbreiding vacaturebank <strong>De</strong>n Helder<br />

2 nieuwe vrijwilligers zijn ingewerkt op de vacaturebank. Dat brengt <strong>het</strong> totaal op 3.<br />

Mentorproject echt <strong>van</strong> start<br />

Jongeren in de leeftijd tussen 11-23, die dreigen uit te vallen op school, vormen een groot<br />

probleem <strong>voor</strong> hun omgeving. Er is een project totstandgekomen, waarbij zij één-op-één<br />

begeleid gaan worden door mentoren/vrijwilligers. In <strong>2009</strong> is draagvlak onder de samenwerkingspartners<br />

verworven <strong>voor</strong> dit Mentorproject, een naam bedacht (YAM!: You and Me),<br />

gevolgd door de ontwikkeling <strong>van</strong> een beeldmerk en promotiemateriaal. Er zijn mentoren (22)<br />

en mentees (3) geworven. Een basistraining en begeleiding <strong>voor</strong> de mentoren gedurende de<br />

totale lengte <strong>van</strong> <strong>het</strong> traject (één jaar) moeten zorgen <strong>voor</strong> de juiste kwaliteitsimpuls. YAM !is<br />

<strong>voor</strong>lopig op gang gekomen met 3 ‘koppels’.


MAS30 positief afgerond<br />

<strong>De</strong>n Helder heeft deelgenomen aan een landelijke pilot Maatschappelijke Stages met als<br />

doel leerlingen op scholen 30 uur stage te laten lopen. Met dit ‘MAS30’ is de haalbaarheid,<br />

de uitvoering en <strong>het</strong> maatschappelijk rendement <strong>van</strong> maatschappelijke stages in kaart gebracht.<br />

<strong>De</strong> Vrijwilligerscentrale heeft <strong>het</strong> <strong>voor</strong>touw genomen bij dit initiatief. Op 21 april vond<br />

een startconferentie plaats <strong>voor</strong> de deelnemende Scholen aan Zee en stagebiedende organisaties.<br />

<strong>De</strong> pilot is positief afgerond. Alle 320 leerlingen hebben hun 30 uur volbracht. <strong>De</strong><br />

Vrijwilligerscentrale had <strong>hier</strong><strong>voor</strong> als actiedagen onder meer een verwendag <strong>voor</strong> ouderen en<br />

een opruimactie op de Razende Bol georganiseerd. Met <strong>het</strong> oog op de landelijke invoering<br />

<strong>van</strong> de maatschappelijke stage per 2011 ging de werving <strong>van</strong> stagebieders onverminderd<br />

door: 280 organisaties zijn aangeschreven en de stagemakelaar heeft er ruim 50 persoonlijk<br />

benaderd.<br />

Kengetallen<br />

Vrijwilligerscentrale <strong>De</strong>n Helder<br />

Voorlichtingsbijeenkomsten ISD 20 personen (3 bijeenkomsten)<br />

MBO diner 72 deelnemende partijen, 85 matches<br />

Sportclub HCSC 39 nieuwe vrijwilligers<br />

IJsbaan Julianaplein 8 vrijwilligers (3 maatschappelijke stagiaires)<br />

Vacaturebank <strong>De</strong>n Helder<br />

Bemiddelingen 350<br />

Organisaties geholpen in <strong>het</strong> kader<br />

<strong>van</strong> vraaggerichte ondersteuning<br />

Informatie/advies (inclusief email) 1.453<br />

<strong>De</strong>skundigheidsbevordering 33 vrijwilligers, 24 organisaties, 3 cursussen.<br />

Verzekerde organisaties 72 (inclusief onderdelen <strong>De</strong> <strong>Wering</strong>)<br />

Verzekerde vrijwilligers 2.606<br />

Maatschappelijke Stages<br />

70<br />

Leerlingen Mavo aan Zee 181<br />

Leerlingen Beroepsonderwijs aan Zee 133<br />

Leerlingen Lyceum aan Zee 50 + 26 leerlingen 20 uur<br />

signalen<br />

• <strong>De</strong> tijdelijke stimuleringsregeling (2001-2005) heeft tot een bepaald aanbod geleid waarop<br />

organisaties zijn gaan rekenen. Hierdoor dreigt <strong>over</strong>belasting <strong>van</strong> 2 medewerkers die diverse<br />

projecten, inclusief de vacaturebank, draaien.<br />

• Een ander type vrijwilliger (met een rugzak) meldt zich bij de vacaturebank. <strong>De</strong> begeleiding<br />

daar<strong>van</strong> kost meer tijd en expertise.<br />

• Voor <strong>het</strong> oppakken <strong>van</strong> extra activiteiten zoals kwaliteitsonderzoek en <strong>het</strong> begeleiden <strong>van</strong><br />

een rugzakvrijwilliger tijdens diens 1e jaar vrijwilligerswerk zijn geen uren beschikbaar.<br />

• <strong>De</strong>skundigheidsbevordering. <strong>De</strong> Vrijwilligerscentrale verzorgt een standaard-cursusaanbod<br />

<strong>voor</strong> vrijwilligers/organisaties. Daar moet maatwerk naast gezet worden, zodat beter ingespeeld<br />

kan worden op specifieke behoeftes.<br />

13


14 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

Samenwerking intern<br />

Vrijwilligerscentrale <strong>De</strong>n Helder<br />

Avalon Vrouwenhulpverlening (Week <strong>van</strong> <strong>het</strong> leren en deskundigheidsbevordering), Opbouwwerk<br />

(deskundigheidsbevordering)<br />

Mentorproject<br />

Opbouwwerk (uitbreiding netwerk)<br />

Maatschappelijke Stages<br />

Opbouwwerk en Dienstverlening Ouderen (actiedagen)<br />

Samenwerking extern<br />

Vrijwilligerscentrale <strong>De</strong>n Helder<br />

Gemeente <strong>De</strong>n Helder, Sportservice, politie, PRIMO NH, Stichting MBO-de Brug, ROC/Taalproject,<br />

IVC, HSCS voetbalclub, GGZ en ISD<br />

Mentorproject<br />

Gemeente <strong>De</strong>n Helder/team leerlingzorg, ROC, Tienercentra, Meerwerf, Scholen aan Zee,<br />

Kopwerk en veiligheidshuis <strong>De</strong>n Helder<br />

Maatschappelijke Stages<br />

Gemeente <strong>De</strong>n Helder, Sportservice, Scholen aan Zee, PRIMO NH en Tienercentra<br />

Doorkijk naar 2010<br />

• Begin 2010 staat de opening <strong>van</strong> <strong>het</strong> 2e steunpunt in de bibliotheek <strong>van</strong> Julianadorp<br />

gepland. Het gaat om een pilot.<br />

• Stappen zijn gezet om te komen tot een brancheorganisatie vrijwilligerscentrales Noord-<br />

Holland. <strong>De</strong>ze moet in maart 2010 gestalte krijgen.<br />

• 30 tot 40 organisaties zullen bezocht worden in <strong>het</strong> kader <strong>van</strong> de vacaturebank.<br />

• Het Mentorproject: <strong>het</strong> vormen <strong>van</strong> 20 koppels.<br />

• Maatschappelijke Stages: <strong>het</strong> ontwikkelen <strong>van</strong> voldoende stageplaatsen en <strong>het</strong> opbouwen<br />

<strong>van</strong> een netwerk <strong>voor</strong> 2011.


oPbouwwerK<br />

resultaten in <strong>2009</strong><br />

Meer fondsenwerving<br />

Het zwaartepunt <strong>van</strong> Opbouwwerk ligt in <strong>De</strong>n Helder (met daarnaast een accent in gemeente<br />

Harenkarspel). In <strong>2009</strong> heeft <strong>het</strong> <strong>hier</strong> veel vragen gekregen <strong>over</strong> <strong>het</strong> zoeken naar extern<br />

geld, bij<strong>voor</strong>beeld bij landelijke fondsen. Doorgaans beperkt Opbouwwerk zich tot advisering,<br />

maar in uitzonderlijke gevallen wil <strong>het</strong> nog wel eens zelf als fondsentrekker optreden. Voor<br />

een aantal zanggroepen zoals Kleurrijk <strong>De</strong>n Helder, Flamboyant, Tjempaka singers en brassband<br />

Los Eligodos is op deze manier een bedrag <strong>van</strong> samen € 23.000,- bij elkaar gebracht.<br />

Het project Verder Sporten<br />

Verder Sporten wordt financieel ondersteund door <strong>het</strong> RCOAK fonds en Stichting<br />

Sluyterman <strong>van</strong> Loo. Opbouwwerk draagt met name zorg <strong>voor</strong> de administratieve afhandeling.<br />

Voor <strong>het</strong> project is een tussenevaluatie opgesteld. Die was aanleiding <strong>voor</strong> <strong>het</strong> RCOAK<br />

fonds om ook financiering <strong>voor</strong> 2010/2011 toe te zeggen. Globaal doen er op enig moment<br />

110 ouderen mee aan activiteiten.<br />

Participatie Raad Ouderen (PRO) opgeheven<br />

Halverwege <strong>2009</strong> heeft gemeente <strong>De</strong>n Helder besloten om de PRO, ondersteund door Opbouwwerk,<br />

niet meer te faciliteren. <strong>De</strong> gemeente ziet <strong>het</strong> WMO-platform als een goed alternatief<br />

<strong>voor</strong> participatie <strong>van</strong> ouderen bij <strong>het</strong> ontwikkelen <strong>van</strong> gemeentelijk beleid. <strong>De</strong> leden <strong>van</strong><br />

de PRO hebben daarom besloten om hun platform op te heffen.<br />

Hoogopgeleide Allochtone Vrouwen naar de Arbeidsmarkt (HAVA)-netwerk<br />

In mei is de eerste bijeenkomst geweest met ongeveer 15 hoogopgeleide allochtone vrouwen<br />

om te komen tot <strong>het</strong> HAVA-netwerk. Het doel <strong>van</strong> dit netwerk is om activiteiten te ontwikkelen<br />

die <strong>voor</strong> hoogopgeleide vrouwelijke allochtonen de kans vergroten passend werk te<br />

vinden. Inmiddels zijn 5 bijeenkomsten achter de rug en is een werkplan <strong>voor</strong> 2010 opgezet.<br />

Opbouwwerk en Avalon Vrouwenhulpverlening ondersteunen gezamenlijk dit netwerk.<br />

Wijkcentrum/Informatiewinkel <strong>De</strong> Dintel en speeltuin <strong>De</strong> Oase<br />

Vanuit Opbouwwerk wordt leiding en sturing gegeven aan wijkcentrum <strong>De</strong> Dintel als algemene<br />

<strong>voor</strong>ziening, de informatiewinkel als project en aan <strong>het</strong> dagelijks beheer <strong>van</strong> speeltuin<br />

<strong>De</strong> Oase. Nieuw <strong>De</strong>n Helder telt door sloop enkele duizenden inwoners minder. <strong>De</strong> directe<br />

omgeving <strong>van</strong> <strong>het</strong> wijkcentrum is nagenoeg leeg en onbewoond. Gevolg is dat de aanloop bij<br />

de vrijwilligers <strong>van</strong> de informatiewinkel iets teruggelopen is. <strong>De</strong> professionele spreekuren <strong>van</strong><br />

Maatschappelijk Werk en Sociaal Raadslieden zijn daarentegen in <strong>2009</strong> drukker bezocht dan<br />

<strong>voor</strong>gaande jaren. Het wijkcentrum kan ook bogen op een aantal populaire activiteiten zoals<br />

alfabetiserings- en naaicursussen. Ook is er een groepje <strong>van</strong> ongeveer 5 tot 8 vrijwilligers actief<br />

in <strong>het</strong> beheer <strong>van</strong> de omgeving en sinds medio <strong>2009</strong> <strong>van</strong> speeltuin <strong>De</strong> Oase. Daarnaast<br />

geeft <strong>het</strong> wijkcentrum uitvoering aan taak- en werkstraffen. Jaarlijks gaat <strong>het</strong> om ongeveer<br />

1.500 uur. Het is de bedoeling dat <strong>het</strong> wijkcentrum najaar 2010 <strong>over</strong>gaat naar een nieuw te<br />

bouwen multifunctioneel centrum.<br />

15


Kengetallen<br />

16 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

Bijeenkomsten HAVA-netwerk 5<br />

<strong>De</strong>elnemers HAVA-netwerk 15<br />

<strong>De</strong>elnemers Verder Sporten 110<br />

Noodhulp (directe actie gewenst) 3<br />

<strong>De</strong> Dintel<br />

Klantcontacten informatiewinkel 1.500<br />

Vrijwilligers beheer wijkcentrum en <strong>De</strong> Oase 7<br />

Stagiaires informatiewinkel 2<br />

<strong>De</strong>elnemers alfabetiseringscursus 40<br />

<strong>De</strong>elnemers naaicursus 20<br />

Bezoeken wijkcentrum<br />

ruim 10.000 (<strong>voor</strong> dienstverlening en<br />

activiteiten)<br />

signalen<br />

Uit door Opbouwwerk verricht onderzoek is gebleken dat <strong>De</strong>n Helder een stad is met in de<br />

meeste buurten een goed woon- en leefklimaat. Er zijn uitschieters naar boven en naar beneden.<br />

Het spreekt <strong>voor</strong> zich dat Opbouwwerk actief is in die gebieden die zich bevinden in<br />

een neerwaartse spiraal.<br />

Veel landelijke fondsen opereren steeds meer als projectaanjager. Er liggen interessante<br />

kansen en mogelijkheden om mee te doen aan grote landelijke programma’s, zoals bij<strong>voor</strong>beeld<br />

mentoring, multiculturele wijk, taalontmoetingen e.a. Skanfonds en Oranjefonds<br />

hebben diverse keren laten weten open te staan <strong>voor</strong> dit type aanvraag <strong>van</strong>uit <strong>De</strong>n Helder.<br />

Eind <strong>2009</strong> is samen met <strong>het</strong> ROC taalproject gewerkt aan een projectplan taalontmoetingen.<br />

Helaas bleek de gemeente <strong>De</strong>n Helder in december <strong>2009</strong> <strong>voor</strong>alsnog niet bereid <strong>hier</strong><strong>voor</strong><br />

een intentieverklaring af te geven. Opbouwwerk hoopt in 2010 alsnog manieren te vinden om<br />

dit belangrijke project te laten starten.<br />

Voor delen <strong>van</strong> Nieuw <strong>De</strong>n Helder wordt steeds duidelijker dat zij niet meer in trek zijn bij de<br />

middeninkomens. Ondanks de grootschalige sloop wordt er nog steeds veel verhuisd. Het<br />

betreft <strong>voor</strong>al een aantal buurten met meergezinswoningen. Onduidelijk is of er sprake is <strong>van</strong><br />

een imagoprobleem, een volkshuistechnische reden of anders. Een nieuw inzicht is dat de<br />

centralisatie <strong>van</strong> <strong>voor</strong>zieningen zoals die nu wordt gepropageerd, de levendigheid <strong>van</strong> een<br />

wijk juist negatief kan beïnvloeden.<br />

<strong>De</strong> contacten met de Antilliaanse gemeenschap zijn intensiever geworden. Er komt meer<br />

vraag uit deze groepen naar advisering en ondersteuning, met name <strong>voor</strong> concrete zaken als<br />

taalondersteuning, sport en beweging en muziekactiviteiten. Antillianen beseffen steeds meer<br />

dat zij achterstanden hebben in taal, onderwijs en participatie. Contact vergt veel inspanning<br />

en draait <strong>voor</strong>al om vertrouwen. Het is aan te bevelen dat de gemeente de formatie <strong>van</strong><br />

Opbouwwerk <strong>voor</strong> haar rol als intermediair versterkt.


Samenwerking intern<br />

Sociaal Raadslieden (verwijzing/consultering)<br />

Maatschappelijk Werk (verwijzing)<br />

Vrijwilligerscentrale (Informatiewinkel <strong>De</strong> Dintel)<br />

Avalon Vrouwenhulpverlening<br />

Dienstverlening Ouderen (Verder Sporten)<br />

Samenwerking extern<br />

Sportservice (Verder Sporten), wijkconciërges, wijkmeesters, wijkagenten, GGZ, GGD, scholen<br />

en buurtorganisaties<br />

Doorkijk naar 2010<br />

In 2010 zal de verhuizing <strong>van</strong> wijkcentrum <strong>De</strong> Dintel, met de daarin gevestigde <strong>voor</strong>zieningen<br />

en activiteiten, naar <strong>het</strong> nieuwe multifunctionele centrum haar beslag krijgen. Het zal<br />

de nodige tijd en inzet vergen om alles soepel te laten verlopen. Eind <strong>2009</strong> bleek dat een<br />

beroep op Opbouwwerk zal worden gedaan <strong>voor</strong> fondsenwerving. Vooral <strong>het</strong> multifunctionele<br />

centrum, buurthuis <strong>De</strong> Kroft en Stichting de Parel hebben relatief veel geld nodig. Ook zullen<br />

in 2010 de contacten met de Antilliaanse burgers <strong>van</strong> <strong>De</strong>n Helder geïntensiveerd worden.<br />

17


18 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

Opbouwwerk in de wijken<br />

Opbouwwerk vindt plaats in de 4 wijken <strong>van</strong> <strong>De</strong>n Helder: Nieuw <strong>De</strong>n Helder, <strong>De</strong> Schooten,<br />

Binnen de Linie en Julianadorp.<br />

Nieuw <strong>De</strong>n Helder: en de winnaar is… Hanggroep Peelstraat<br />

Vrolijkheid troef tijdens de Kaya Cup en dia de bandeira! Evenals in 2008 heeft Opbouwwerk<br />

een actieve rol gespeeld bij de organisatie <strong>van</strong> een ontmoetings- en sportevenement in de<br />

Falgabuurt rondom <strong>het</strong> Cruyffcourt. Dit samen met Sportservice en een groep jongere<br />

Surinamers en Antillianen. Het blijkt telkens weer dat zo’n evenement in een leuke en ongedwongen<br />

sfeer plaats kan vinden. Naar schatting hebben ongeveer 600 bezoekers genoten<br />

<strong>van</strong> de muziek en <strong>van</strong> <strong>het</strong> voetbal. <strong>De</strong> Hanggroep Peelstraat ging uiteindelijk met de Kaya<br />

Cup aan de haal en zal deze hopelijk ook in 2010 verdedigen. <strong>De</strong> aanwezigheid <strong>van</strong> wethouder<br />

Kragt werd zeer op prijs gesteld.<br />

In <strong>het</strong> kader <strong>van</strong> <strong>het</strong> wijkgericht werken: er is in Nieuw <strong>De</strong>n Helder in <strong>het</strong> gebied rondom<br />

<strong>het</strong> FC <strong>De</strong>n Helder terrein een enquête onder 110 omwonenden uitgevoerd inzake de parkeer<strong>over</strong>last.<br />

<strong>De</strong> score was hoog: 64,5% heeft gereageerd. <strong>De</strong> vragenlijst zal in 2010 verder<br />

wordt opgepakt met de bewoners.<br />

In de Jeruzalembuurt zijn grofweg 3 aandachtspunten geweest: de <strong>over</strong>last door jongeren,<br />

de openbare ruimte en <strong>het</strong> buurthuis. Opbouwwerk heeft een bijeenkomst <strong>voor</strong> jongeren<br />

georganiseerd met de Brijderstichting. Hier kwamen ongeveer 9 jongeren op af en enkele<br />

volwassenen. Met de Optuindag, waar ruim 100 buurtbewoners aan meededen, hebben de<br />

jongeren met de opbouwwerker de container opgeknapt. Er is een drukbezochte bewonersavond<br />

geweest om verder vorm te geven aan <strong>het</strong> wijkactieplan. <strong>De</strong> ongeveer 60 aanwezigen<br />

hebben de kans benut om flinke input te geven. Het wijkactieplan zal in 2010 verder uitgevoerd<br />

gaan worden. Daartoe zal ook een werkgroep <strong>van</strong> bewoners worden samengesteld.<br />

Met <strong>het</strong> bestuur <strong>van</strong> <strong>het</strong> buurthuis is <strong>over</strong>leg gaande <strong>over</strong> <strong>het</strong> werven <strong>van</strong> fondsen <strong>voor</strong> <strong>het</strong><br />

opknappen <strong>van</strong> <strong>het</strong> gebouw en de aanleg <strong>van</strong> een nieuw speeltuintje. Er is een fors bedrag<br />

nodig. Het bestuur is zelf niet in staat de benodigde subsidieaanvraag op te stellen.<br />

<strong>De</strong> Schooten: thuis op <strong>De</strong> Boerderij<br />

Vanuit <strong>het</strong> wijkplatform heeft Opbouwwerk in <strong>De</strong> Schooten mede de informatieavond ‘Ouder<br />

worden in <strong>De</strong> Schooten’ georganiseerd. <strong>De</strong> deelnemers, circa 50, werden onder meer <strong>voor</strong>gelicht<br />

<strong>over</strong> de veranderingen in de AWBZ. Voortaan krijgen alleen nog mensen met matige<br />

of ernstige beperkingen AWBZ-begeleiding, en dan ook slechts op een specifiek aantal<br />

onderdelen. <strong>De</strong> rest wordt verwezen naar <strong>het</strong> WMO-loket. Dit treft <strong>voor</strong>al ouderen, jongeren<br />

en gezinnen in probleemsituaties. <strong>De</strong> vraag is: hoe kunnen hulpbiedende organisaties in de<br />

gemeente de ‘gaten’ die nu vallen <strong>voor</strong> de mensen in deze wijk dichten?<br />

Voor wijkservicepunt <strong>De</strong> Boerderij was Opbouwwerk betrokken bij de activiteit ‘Samen eten’<br />

in <strong>het</strong> wijkservicepunt. Een gelegenheid <strong>voor</strong> bewoners met een psychiatrische achtergrond<br />

en andere wijkbewoners om elkaar te ontmoeten. <strong>De</strong> bedoeling is samen met <strong>het</strong> Buurtcollectief<br />

<strong>het</strong> wijkservicepunt nog meer te gaan gebruiken <strong>voor</strong> activiteiten en integratie <strong>van</strong><br />

kwetsbare groepen in de wijk. Het project KANS (Kinderen Anders Naar School) is afgerond<br />

op de scholen <strong>De</strong> Dijk, <strong>De</strong> Vlieberg en Schoter Duyn. Voorstellen <strong>voor</strong> verbetering <strong>van</strong> de<br />

omgeving <strong>van</strong> de scholen worden door de gemeente onderzocht op haalbaarheid. Opbouwwerk<br />

wil in 2010 met de bewonersorganisatie, de gemeente en wijkservicepunt <strong>De</strong> Boerderij<br />

de contacten met bewoners (per buurt of straat) intensiveren. Met als doel: nieuwe input<br />

krijgen <strong>voor</strong> <strong>het</strong> wijkactieplan <strong>De</strong> Schooten (loopt tot 2010), <strong>het</strong> kader <strong>van</strong> de bewonersorganisatie<br />

verbreden en met bewoners activiteiten ontwikkelen, die de sociale samenhang<br />

verbeteren.


Binnen de Linie: tijd <strong>voor</strong> een feestje<br />

In Binnen de Linie is Opbouwwerk vertegenwoordigd in <strong>het</strong> wijkplatform. Naar aanleiding <strong>van</strong><br />

klachten <strong>van</strong> bewoners <strong>van</strong> de W. Barendstraat en Jac. v. Heemskerckstraat is een klantenpanel<br />

samengesteld. Met gemeente, politie en bewoners zijn afspraken gemaakt <strong>over</strong> <strong>het</strong><br />

aanpakken <strong>van</strong> de door de bewoners aangegeven knelpunten. Een laatste klantenpanel is<br />

gehouden met bewoners <strong>van</strong> de Koningdwarsstraat e.o. <strong>De</strong> klachten <strong>van</strong> de bewoners zijn<br />

grotendeels opgelost.<br />

In Tuindorp heeft Opbouwwerk de regie <strong>over</strong> <strong>het</strong> Buurtbeheerteam Tuindorp. Het houdt <strong>hier</strong><br />

een wekelijks spreekuur en ondersteunt de jongerengroep <strong>van</strong> <strong>De</strong> Bunker om te komen tot<br />

een eigen rechtspersoon in de vorm <strong>van</strong> een vereniging. Samen met gemeente en politie is<br />

gewerkt aan <strong>het</strong> verkrijgen <strong>van</strong> de vergunningen <strong>voor</strong> openstelling <strong>van</strong> <strong>De</strong> Bunker. Opbouwwerk<br />

krijgt een adviesfunctie in <strong>het</strong> nieuwe bestuur <strong>van</strong> Vereniging <strong>De</strong> Bunker.<br />

Opbouwwerk biedt ondersteuning aan de Bewoners Vereniging Visbuurt (BVV), met als een<br />

<strong>van</strong> de speerpunten in 2010 <strong>het</strong> werven <strong>van</strong> nieuwe bestuursleden en straatambassadeurs.<br />

Het heeft in september <strong>2009</strong> in deze wijk de Nationale Burendag geïnitieerd. Meer dan 150<br />

bewoners deden mee, en en passant leverde dat ook nog 3 straatambassadeurs en 1 bestuurslid<br />

op! Ter gelegenheid <strong>van</strong> <strong>het</strong> 150-jarig bestaan <strong>van</strong> de Visbuurt speelt Opbouwwerk<br />

een actieve rol bij de organisatie <strong>van</strong> de Visbuurt Feestweek.<br />

Julianadorp: <strong>van</strong> Kinderdorperdag tot KANS<br />

Een afwisselende agenda <strong>voor</strong> Opbouwwerk in Julianadorp in <strong>2009</strong>. In samenwerking met<br />

de wijkmanager en <strong>het</strong> gemeentelijke programma ‘Thuis zijn’ is in Julianadorp een stedelijke<br />

conferentie georganiseerd met als verbindend thema ‘participatie’. Er waren ruim 120 belangstellenden.<br />

<strong>De</strong> uitkomsten zullen worden meegenomen in de te verschijnen gemeentelijke<br />

participatienota. Op 16 mei werd in <strong>het</strong> kader <strong>van</strong> 100 jaar Julianadorp een grootschalige<br />

Optuindag gehouden <strong>voor</strong> alle bewoners. Opbouwwerk tekende mede <strong>voor</strong> de programmering<br />

en de invulling <strong>van</strong> de dag en hielp mee ‘sleutelfiguren’ uit de buurt te werven.<br />

Tijdens Kinderdorperdag op 10 oktober werd een dag aangeboden <strong>voor</strong> alle basisschoolkinderen<br />

in <strong>het</strong> Dorphuis Julianadorp met als doel <strong>het</strong> verrijken <strong>van</strong> de vrijetijdsbesteding.<br />

19 organisaties presenteerden zich aan circa 150 bezoekers. Het project KANS (Kinderen<br />

Anders Naar School) is gestart op de Prinses Margrietschool met een <strong>voor</strong>lichtingsavond<br />

<strong>voor</strong> ouders. Resultaten worden in 2010 met hen besproken. Daarnaast is <strong>het</strong> streven de<br />

actieradius <strong>van</strong> KANS in Julianadorp te vergroten. Samen met een groep bewoners <strong>van</strong><br />

Doorzwin 50/51 is de invulling <strong>van</strong> <strong>het</strong> speelveld besproken. Een speeltoestel is uitgekozen<br />

en geplaatst. Dat had wat voeten in de aarde, omdat de keuze aan<strong>van</strong>kelijk niet voldeed aan<br />

de eisen <strong>van</strong> de inrichting <strong>van</strong> <strong>het</strong> speelveld. Dankzij de bemiddelende rol <strong>van</strong> Opbouwwerk<br />

is daar een mouw aan gepast. Het speeltoestel wordt in 2010 officieel geopend, idealiter<br />

tijdens een Optuindag in <strong>het</strong> <strong>voor</strong>jaar. Voor 2010 wordt ook <strong>over</strong>wogen <strong>het</strong> project ‘Jongeren<br />

Participatie’ te lanceren met de Belangenvereniging Julianadorp (BVJ).<br />

19


20 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

Praten met elkaar via buurtbemiddeling<br />

Geluids<strong>over</strong>last, <strong>over</strong>hangende takken, pesterijen; veel mensen hebben wel eens last <strong>van</strong><br />

hun buren. Waar buurtgenoten er diverse leefpatronen op na houden, kunnen ruzies en irritaties<br />

ontstaan. Gelukkig komen de meeste buren daar samen uit, maar soms ontstaat een<br />

ogenschijnlijk onoplosbaar conflict waardoor een normale omgang niet meer mogelijk is. Dan<br />

biedt buurtbemiddeling uitkomst.<br />

Buurtbemiddeling wordt zo langzamerhand een landelijk fenomeen. In veel gemeenten wordt<br />

<strong>het</strong> ingezet. In <strong>De</strong>n Helder is <strong>het</strong> in <strong>2009</strong> geïntroduceerd als proefproject met behulp <strong>van</strong><br />

gelden uit <strong>het</strong> Wijkconvenant Plus <strong>van</strong> de gemeente <strong>De</strong>n Helder en Woningstichting <strong>De</strong>n<br />

Helder. Opbouwwerk <strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> draagt zorg <strong>voor</strong> de uitvoering. <strong>De</strong> stand <strong>van</strong> zaken<br />

eind december: 14 trajecten, waar<strong>van</strong> 10 positief zijn afgerond, 3 nog doorlopen worden en 1<br />

onoplosbaar is.<br />

Het valt op dat er een groot verschil in beleving (en dus irritatie) is <strong>over</strong> de woonomgeving<br />

tussen huur- en koopwoningen. Een goede woonomgeving is <strong>voor</strong> de huiseigenaar <strong>van</strong> belang,<br />

omdat dit mede een bepalende factor is om een woning te kunnen verkopen. Dit is niet<br />

alleen lokaal, maar ook een landelijk verschijnsel. <strong>De</strong> bemiddeling <strong>van</strong> een opbouwwerker<br />

heeft als <strong>voor</strong>deel dat hij een onafhankelijke positie heeft en niet in dienst is <strong>van</strong> gemeente,<br />

politie of woningcorporatie.<br />

<strong>De</strong> meeste bemiddelingstrajecten in <strong>De</strong>n Helder zijn via de politie aangemeld. <strong>De</strong> redenen<br />

zijn: in de ogen <strong>van</strong> de aanvrager is de bemiddeling via de politie vaak niet wenselijk. Er<br />

is angst <strong>voor</strong> represailles, ook al heeft men wel al contact met de politie gehad <strong>van</strong>uit een<br />

<strong>over</strong>lastsituatie. <strong>De</strong> politie kan er vaak geen tijd aan besteden, omdat er vaak een sociaal of<br />

psychisch probleem achter zit. Of <strong>het</strong> conflict is <strong>voor</strong> de politie niet rele<strong>van</strong>t in de zin <strong>van</strong> de<br />

aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> probleem.<br />

Het CPB maakte in november <strong>2009</strong> bekend dat <strong>voor</strong> <strong>het</strong> eerst sinds jaren op de ranglijst<br />

<strong>van</strong> gevoelde problemen ‘de ergernis tussen mensen’ bovenaan staat in Nederland. Een<br />

interessant gegeven <strong>voor</strong> maatschappelijke organisaties, zoals welzijnsorganisaties, en de<br />

lokale <strong>over</strong>heid. Maar ook een zorgwekkend signaal <strong>van</strong>uit de samenleving. Opvallend is dat<br />

mensen veelal <strong>over</strong> elkaar praten in plaats <strong>van</strong> mét elkaar. Buurtbemiddeling kan <strong>hier</strong> sturing<br />

aan geven.


wonenPlus<br />

resultaten in <strong>2009</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Wering</strong> biedt WonenPlus uitsluitend in <strong>De</strong>n Helder aan. <strong>De</strong> samenwerking met Stichting<br />

Present (intermediair tussen hulpbieder en hulpvrager) is in <strong>2009</strong> <strong>voor</strong>tgezet rond <strong>het</strong> opknappen<br />

<strong>van</strong> verwaarloosde tuinen. In augustus is een plan opgesteld om jongeren die bij<br />

Present maatschappelijk stage hebben gelopen, in te zetten bij <strong>het</strong> signaleren <strong>van</strong> verwaarloosde<br />

tuinen <strong>van</strong> WonenPlus-abonnees. Dat leverde geen extra meldingen op.<br />

Kengetallen<br />

Abonnees 354 (waar<strong>van</strong> 62 verblijfsgeïndiceerden)<br />

Vrijwilligers WonenPlus 17<br />

Vrijwilligers Kluspunt 15<br />

Verleende diensten 1.473 (83 ten behoeve <strong>van</strong> verblijfsgeïndiceerden)<br />

Samenwerkingsprojecten/activiteiten 20<br />

Gemiddelde leeftijd abonnees 70 jaar<br />

signalen<br />

<strong>De</strong> jaarlijkse - lichte - groei <strong>van</strong> <strong>het</strong> aantal abonnees heeft zich in <strong>2009</strong> doorgezet. Er zijn 63<br />

nieuwe abonnees ingeschreven en 45 uitgeschreven. Dat brengt <strong>het</strong> eindtotaal op 354. Het<br />

aantal abonnees dat ‘onder bewindvoering staat’ neemt toe. In vergelijking met <strong>voor</strong>afgaande<br />

jaren is er een groter beroep gedaan op de boodschappenservice en de klussendienst.<br />

Samenwerking intern<br />

Dienstverlening Ouderen (Ouderenadvies) en vrijwilligers <strong>van</strong> <strong>het</strong> Kluspunt<br />

Vrijwilligerscentrale (deskundigheidsbevordering en vrijwilligersbeleid)<br />

Samenwerking extern<br />

Stichting Present (incidentele grote klussen)<br />

Stichting MEE (juridische en administratieve ondersteuning <strong>voor</strong> WonenPlus-abonnees en<br />

intervisie betreffende de schuldenproblematiek <strong>van</strong> abonnees)<br />

Platform Ondersteuning Mantelzorg (respijtzorg)<br />

WonenPlus <strong>De</strong>n Helder participeert in <strong>het</strong> organisatieverband WonenPlus Noord-Holland.<br />

Verder zijn er incidentele contacten met GGZ, Evean, Woontij en de gemeente in hun rol als<br />

‘dragers’ <strong>van</strong> WonenPlus <strong>De</strong>n Helder.<br />

Doorkijk naar 2010<br />

In 2010 blijven maatschappelijke stages ingezet worden om de verwaarloosde tuinen <strong>van</strong><br />

abonnees verder in kaart te brengen. In <strong>2009</strong> heeft Stichting MEE <strong>van</strong>wege de gewijzigde<br />

AWBZ-regeling contact gezocht met Ouderenadvies en WonenPlus <strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> in verband<br />

met eventuele meldingen en signaleringen. In <strong>2009</strong> leverde dat geen verwijzingen op.<br />

Wellicht dat in 2010 de gevolgen <strong>van</strong> deze maatregel meer zichtbaar worden en klanten zich<br />

zullen aandienen.<br />

21


22 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

MaalTiJdservice<br />

Op zoek naar marktverbreding<br />

<strong>De</strong> integratie <strong>van</strong> de maaltijddiensten <strong>van</strong> Alkmaar en <strong>De</strong>n Helder is afgerond. Met de nieuwe<br />

fusiepartner Stichting Welzijn Ouderen West-Friesland (SWOWF), ook met een maaltijd<strong>voor</strong>ziening<br />

in <strong>het</strong> pakket, vond een oriëntatie op de toekomst plaats. Een algemeen beeld is dat<br />

de vraag naar thuisbezorgde maaltijden afneemt. Wellicht hebben ouderen meer alternatieven<br />

<strong>voor</strong>handen en zijn ze minder afhankelijk. Meer nog dan <strong>voor</strong>heen wordt de<br />

Maaltijdservice gebruikt door kwetsbare groepen. Voor 2010 wordt de vraag hoe de markt<br />

<strong>voor</strong> maaltijdverstrekking verder uitgebreid kan worden. Promotie speelt daarbij een rol, maar<br />

ook <strong>het</strong> samengaan met SWOWF biedt een aantrekkelijk perspectief.<br />

Kengetallen<br />

bezorgde maaltijden<br />

Alkmaar <strong>De</strong>n Helder Totaal<br />

Warm 4.816 20.369 25.185<br />

Koelvers 28.189 - 28.189<br />

Vriesvers 7.794 18.969 26.763<br />

Totaal 40.799 39.338 80.137<br />

ThuisadMinisTraTie<br />

vervlochten in andere problemen<br />

Mensen die hun administratie moeilijk op orde krijgen - met alle betalingsachterstanden en<br />

aanmaningen als gevolg - kunnen een beroep doen op Thuisadministratie <strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong>.<br />

Vrijwilligers zorgen <strong>voor</strong> <strong>over</strong>zicht in <strong>het</strong> papierwerk én rust in <strong>het</strong> hoofd. <strong>De</strong>ze dienst wordt<br />

aangestuurd door Ouderenadvies en is een mooi <strong>voor</strong>beeld <strong>van</strong> een succesvolle samenwerking<br />

tussen beroepskrachten en vrijwillige krachten. <strong>De</strong> trend is dat administratieve vraagstukken<br />

complexer worden en vervlochten zijn in andere problemen.<br />

acTiviTeiTen<br />

Alkmaar: <strong>het</strong> succes <strong>van</strong> Samen<br />

Het activiteitenaanbod in Alkmaar wordt steeds uitgebreider met naast <strong>het</strong> reguliere programma,<br />

speciale programma’s in de zomer en rond kersttijd. Dat heeft te maken met de<br />

toenemende mondigheid en <strong>het</strong> gevarieerdere behoeftepatroon <strong>van</strong> de doelgroep. Het project<br />

‘Samen’, opgezet in samenwerking met WonenPlus Alkmaar en MEE, heeft een snaar<br />

geraakt. Dat gold in <strong>het</strong> bijzonder <strong>voor</strong> Samen Winkelen, Samen Zijn en Samen eropUit.<br />

Samen blijkt bijzonder doeltreffend in <strong>het</strong> bereiken <strong>van</strong> zeer kwetsbare inwoners en draagt<br />

wezenlijk bij aan <strong>het</strong> <strong>voor</strong>komen <strong>van</strong> isolement. Het project, gesponsord door Oranjefonds<br />

en Stichting Sluyterman <strong>van</strong> Loo, heeft <strong>voor</strong>lopig een looptijd tot juni 2010. Een zorgpunt bij<br />

Activiteiten is dat de kosten <strong>van</strong> de accommodaties harder stijgen dan de indexering <strong>van</strong> de<br />

subsidie. Inmiddels is een start gemaakt met een plan <strong>van</strong> aanpak om de afdeling Activiteiten<br />

om te bouwen tot een cursusbureau <strong>voor</strong> de gehele organisatie.


Kengetallen<br />

cursussen 4.216 deelnemers (verdeeld <strong>over</strong> 221 activiteiten)<br />

samen Projecten<br />

Samen Winkelen 192 deelnemers (12 activiteiten)<br />

Samen Zijn 117 deelnemers<br />

Samen Erop Uit 45 deelnemers<br />

Samen Fietsen 2 vaste huurders<br />

Samen Eten al gemeten bij cursussen<br />

<strong>De</strong>n Helder: Activiteiten en Dienstverlening<br />

Binnen <strong>het</strong> gereorganiseerde team Welzijn <strong>voor</strong> Ouderen - nu ‘Dienstverlening Ouderen’ - is<br />

een aparte afdeling Activiteiten en Dienstverlening tot stand gebracht. Hier ontwikkelen,<br />

organiseren en waar nodig ondersteunen ouderenwerkers per wijk en afhankelijk <strong>van</strong><br />

behoefte en vraag tal <strong>van</strong> activiteiten. In <strong>2009</strong> zijn er qua ‘Activiteiten’ onder meer inloopspreekuren<br />

geweest <strong>voor</strong> slechthorenden, <strong>het</strong> idee <strong>voor</strong> <strong>het</strong> project Samen op Pad is uit<br />

Alkmaar <strong>over</strong>genomen, <strong>het</strong> project Verteltheater (met Triade) is doorgezet en met<br />

Sportservice zijn Fittesten <strong>voor</strong> Julianadorp en Nieuw <strong>De</strong>n Helder-Oost ontwikkeld. In <strong>het</strong><br />

kader <strong>van</strong> ‘Dienstverlening’ zijn vrijwilligers <strong>voor</strong> Van Harte Resto in Julianadorp geworven.<br />

<strong>De</strong> afdeling heeft de verantwoordelijkheid <strong>voor</strong> <strong>het</strong> bestuur <strong>van</strong> <strong>het</strong> Kluspunt (de afstemming<br />

tussen de uitvoerders en de afnemers <strong>van</strong> klussen/WonenPlus-abonnees).<br />

Ouderenwerkers hebben deelgenomen aan de wijkmanifestaties in <strong>De</strong> Schooten en Nieuw<br />

<strong>De</strong>n Helder.<br />

Door <strong>het</strong> Kluspunt is in <strong>2009</strong> 149 keer ‘uitgerukt’, 71 keer <strong>voor</strong> tuinklussen. <strong>De</strong> groep<br />

Heldenaren die <strong>het</strong> regulier tuinonderhoud niet meer zelf kan uitvoeren, wordt steeds groter.<br />

Bovendien vereist dit altijd een herhaalinspanning. In Nieuw <strong>De</strong>n Helder is door middel <strong>van</strong><br />

een steekproef onder ouderen een behoeftepeiling gedaan. Wat <strong>voor</strong>al opvalt is dat onder<br />

de respondenten 75% alleenstaand is en <strong>het</strong> merendeel graag aan nieuwe activiteiten wil<br />

deelnemen, bij <strong>voor</strong>keur in de eigen buurt. <strong>De</strong> Fittesten blijken een goede opstap te zijn om<br />

verder te gaan met bewegen. <strong>De</strong> volgende stappen zijn <strong>het</strong> sportoriëntatieprogramma en <strong>het</strong><br />

vervolgprogramma <strong>van</strong> de Sportservice (goed <strong>voor</strong> 146 ouderen in <strong>2009</strong>).<br />

<strong>De</strong> belangstelling <strong>voor</strong> deelname aan <strong>het</strong> Verteltheater en Samen op Pad is goed te noemen.<br />

Voor 2010 tekenen zich al een aantal nieuwe thema’s af. In <strong>2009</strong> zijn gesprekken gevoerd<br />

met Ouderenbonden, VISIO, NVVS en Zorgkantoor <strong>over</strong> <strong>het</strong> organiseren <strong>van</strong> thema- en<br />

informatieochtenden in 2010, bij<strong>voor</strong>beeld rond de nieuwe AWBZ-regeling. In 2010 zal <strong>het</strong><br />

Activiteitenprogrammaboekje <strong>voor</strong> 50-plussers verschijnen. Een ambitie is ook om <strong>het</strong> Verteltheater<br />

in alle wijken op te zetten.<br />

Kengetallen<br />

<strong>De</strong>elnemers activiteiten 862<br />

<strong>De</strong>elnemers Fittesten<br />

<strong>De</strong>elnemers Samen op Pad 44<br />

Bezoekers Verteltheater 45<br />

81 (34 senioren zijn doorgestroomd naar<br />

<strong>het</strong> sportoriëntatieprogramma)<br />

23


24 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

PersonenalarMering<br />

<strong>De</strong> afstemming met Evean (uitvoerder <strong>van</strong> personenalarmering) is moeizaam gebleken.<br />

Mede op aandringen <strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> is Evean bezig orde op zaken te stellen. Het aandeel<br />

sociale alarmering groeit ten opzichte <strong>van</strong> medische alarmering. En er is meer behoefte aan<br />

zorgopvolging als integraal onderdeel <strong>van</strong> <strong>het</strong> aanbod. Met SWOWF vindt een oriëntatie<br />

plaats op de toekomst <strong>van</strong> (sociale) alarmering. <strong>De</strong>ze zal bepalend zijn <strong>voor</strong> de rol en positie<br />

<strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> in deze service.<br />

Kengetallen<br />

Aantal aansluitingen 285


Maatschappelijke<br />

dienstverlening<br />

Maatschappelijk Werk<br />

Sociaal Raadslieden<br />

Ouderenadvies<br />

Avalon Vrouwenhulpverlening<br />

25


26 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

MaaTschaPPeliJK werK<br />

resultaten in <strong>2009</strong><br />

Voedselbanken + hulpverlening<br />

Met de Voedselbank in de regiogemeenten zijn afspraken gemaakt <strong>over</strong> indicaties en<br />

aanvullende hulpverlening door Maatschappelijk Werk. Mensen die zich melden <strong>voor</strong> een<br />

voedselpakket, komen tevens in aanmerking <strong>voor</strong> een intake <strong>voor</strong> probleemverheldering.<br />

Maatschappelijk Werk voert ook herindicaties uit. Dit is in principe een tijdelijke <strong>voor</strong>ziening<br />

waarbij gewerkt wordt <strong>van</strong>uit een protocol dat door <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> is ontwikkeld.<br />

Veel verhuizingen<br />

<strong>2009</strong> stond in <strong>het</strong> teken <strong>van</strong> verhuizingen. Bij nieuwe locaties wordt <strong>voor</strong>al gekeken naar de<br />

mogelijkheid om meerdere hulpverleningspartners (intern en extern) medehuurder te laten<br />

zijn. In Schagen bij<strong>voor</strong>beeld zijn gesprekken gevoerd met de gemeente om plaats te nemen<br />

in <strong>het</strong> toekomstige CJG/Gezondheidsgebouw. <strong>De</strong> verhuizing <strong>van</strong> Maatschappelijk Werk naar<br />

<strong>het</strong> nieuwe hulpverleningsgebouw op Texel is een goed <strong>voor</strong>beeld hoe de samenwerking tussen<br />

partijen snel op elkaar afgestemd kan worden.<br />

signalen<br />

<strong>De</strong>n Helder: stijging <strong>van</strong> hulpvragen en een oplopende wachtlijst.<br />

Harenkarspel: participatie in zorgteam Harenkarspel, casuïstiekbespreking. In <strong>2009</strong> een uitbreiding<br />

<strong>van</strong> de formatie <strong>van</strong> 3 uur per week.<br />

Niedorp: stijging <strong>van</strong> hulpvragen, een groot beroep op Maatschappelijk Werk als <strong>van</strong>gnet<br />

<strong>voor</strong> cliënten die moeite hebben met zelfredzaam zijn.<br />

Schagen-SHV (schuldhulpverlening): hulpvragen stijgen.<br />

<strong>De</strong>n Helder: opnieuw meer hulpvragen dan verwerkt kunnen worden door <strong>het</strong> bestaande<br />

team. Dat leidde tot een wachtlijst in <strong>het</strong> laatste kwartaal.<br />

Wieringen: flinke stijging <strong>van</strong> hulpvragen en een wachtlijst <strong>van</strong> 4 tot 5 maanden in de tweede<br />

helft <strong>van</strong> <strong>het</strong> jaar. Het budget is niet meer toereikend om goede eerstelijns hulpverlening te<br />

bieden.<br />

Koggenland, Opmeer, Medemblik, Graft-de Rijp en Schermer: steeds meer behoefte aan<br />

flankerend sociaal raadsliedenwerk.<br />

Conclusie: diverse gemeenten laten een stijging zien <strong>van</strong> <strong>het</strong> aantal hulpvragen. Enkele <strong>van</strong><br />

hen hebben daarom de formatie (tijdelijk) uitgebreid. Ook wordt Maatschappelijk Werk steeds<br />

meer ingeschakeld <strong>voor</strong> <strong>het</strong> invullen <strong>van</strong> formulieren, <strong>het</strong>geen vraagt om een formulierenbrigade.<br />

Samenwerking intern<br />

• Sociaal Raadslieden (frequente samenwerking op <strong>het</strong> terrein <strong>van</strong> individuele hulpverlening<br />

aan cliënten. In Heerhugowaard hebben 2 samenwerkingsbijeenkomsten plaatsgevonden<br />

tussen Sociaal Raadslieden, maatschappelijk werkers, medewerkers <strong>van</strong> <strong>het</strong> team Schuldhulp<br />

<strong>van</strong> de gemeente en Sociaal.nl)<br />

• Opbouwwerk (Informatie/Advies <strong>De</strong> Dintel)<br />

• Ouderenwerk (<strong>over</strong>leg op <strong>het</strong> terrein <strong>van</strong> individuele hulpverlening)<br />

• Ouderenwerk <strong>van</strong> SWOWF (<strong>voor</strong>lichtingsbijeenkomsten <strong>voor</strong> mantelzorgers en vrijwilligers<br />

in de West-Friese gemeenten)<br />

• Vrijwilligerscentrale (verwijzing)<br />

•<br />

Avalon Vrouwenhulpverlening


Samenwerking extern<br />

• Veiligheidshuis - risicojongeren (verbetering samenwerking)<br />

• BJZ<br />

• Bureau Schuldhulpverlening in <strong>De</strong>n Helder (frequent afstemmings<strong>over</strong>leg)<br />

• Huisartsen in <strong>De</strong>n Helder (minimaal 1x per jaar <strong>over</strong>leg)<br />

• WMO-loketten (op diverse manieren per gemeente georganiseerd)<br />

• Steunpunten Huiselijk Geweld in Noord-Kennemerland en West-Friesland (<strong>voor</strong> de Wet<br />

Huisverbod en preventie huiselijk geweld)<br />

• GGZ (depressie preventie)<br />

• GGD (<strong>van</strong>gnet en advies en <strong>het</strong> bereiken <strong>van</strong> ‘zorgwekkende zorgmijders’)<br />

Doorkijk naar 2010<br />

In alle gemeenten participeert Maatschappelijk Werk in project- en werkgroepen rondom <strong>het</strong><br />

Centrum <strong>voor</strong> Jeugd en Gezin (CJG). In <strong>De</strong>n Helder wordt met WMO-gelden de formatie<br />

per 1 januari 2010 uitgebreid. In Harenkarspel gaat Maatschappelijk Werk meedenken <strong>over</strong><br />

activiteiten die schuldproblemen moeten <strong>voor</strong>komen. In Niedorp komt de hulpverlening aan<br />

cliënten die langdurig/structureel in de problemen zitten, centraal te staan <strong>van</strong>uit de rol als<br />

<strong>van</strong>gnet.<br />

27


28 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

Maatschappelijk Werk en de interne organisatie<br />

Kritisch reflecteren met <strong>het</strong> kwaliteitsbeleid<br />

Verbetering <strong>van</strong> de kwaliteit <strong>van</strong> de zorg en <strong>van</strong> de bedrijfsvoering is een continue aandachtspunt<br />

binnen <strong>De</strong> <strong>Wering</strong>. Daarom wordt veel waarde gehecht aan HKZ-certificering. In<br />

<strong>2009</strong> heeft Maatschappelijk Werk in <strong>De</strong>n Helder en Schagen dit keurmerk verdiend. Alkmaar,<br />

Heiloo/Bergen en Heerhugowaard hebben hun HKZ-status behouden. Kritisch reflecteren op<br />

de eigen werkprocessen, en de ervaringen die zich daarin dagelijks <strong>voor</strong>doen, hoort de normaalste<br />

zaak <strong>van</strong> de wereld te zijn. Het streven is om in 2010 een verdiepingsslag te maken<br />

in <strong>het</strong> kwaliteitsbeleid naar aanleiding <strong>van</strong> de leerpunten uit de (externe) audits.<br />

Meer uniformiteit met Informatiemodel 2010<br />

Met <strong>het</strong> Informatiemodel 2010 moet een uniforme registratiesystematiek <strong>van</strong> cliëntgegevens<br />

gaan ontstaan binnen de hele <strong>De</strong> <strong>Wering</strong>-organisatie. Daardoor kunnen bedrijfsprocessen<br />

beter aangestuurd worden en worden de administratie en registratie <strong>voor</strong> medewerkers<br />

eenvoudiger. Daarnaast kan <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> richting hulpvragers en opdrachtgevers beter verantwoorden<br />

waaruit haar dienstverlening precies bestaat, met name dankzij de modulair werken-component<br />

in <strong>het</strong> systeem. Het informatiemodel - tot stand gekomen met een grote mate<br />

<strong>van</strong> gebruikersinbreng - is in december <strong>2009</strong> ingevoerd <strong>voor</strong> Maatschappelijk Werk. Vanuit<br />

de twee oude registratieprogramma’s heeft een succesvolle conversie plaatsgevonden.<br />

Sociaal Raadslieden en Ouderenadvies gaan in 2010/2011 ook werken met dit programma.<br />

Daarmee krijgt integrale hulpverlening binnen <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> een sterke impuls. Medewerkers<br />

blijken wel tijd nodig te hebben om de werkwijze in de vingers te krijgen. In 2010 zal derhalve<br />

extra scholing ingezet worden.<br />

Veel nadruk op scholing<br />

Belangrijke accenten in de scholing <strong>voor</strong> <strong>2009</strong> waren de jeugd (deelname CJG), <strong>het</strong> nieuwe<br />

registratiesysteem/informatiemodel en de kwaliteitsverbetering rond <strong>het</strong> thema huiselijk geweld.<br />

Scholing die in <strong>2009</strong> heeft plaatsgevonden:<br />

• Nieuw registratiesysteem (regipronet) en informatiemodel<br />

• Oplossingsgericht werken (<strong>voor</strong> project Samen Starten)<br />

• Triple P niveau 2/3<br />

• Triple P niveau 4<br />

• Themamiddag Eergerelateerd geweld<br />

• 2-daagse training Eergerelateerd geweld (5 personen; gefinancierd uit financiering ASHG<br />

Kop <strong>van</strong> NH)<br />

• Systeemgerichte hulpverlening (12 personen; gefinancierd uit budget centrumgemeente<br />

<strong>De</strong>n Helder/huiselijk geweld)<br />

• Groepsmaatschappelijk werk (1 persoon)<br />

• Schoolmaatschappelijk werk (1 persoon)<br />

• Jongeren en geld (2 personen <strong>voor</strong> <strong>voor</strong>lichting aan jongeren in de gemeente <strong>De</strong>n Helder)<br />

• Gereedschapskist (1 persoon)<br />

• Supervisie<br />

• Relatiegesprekken (1 persoon)<br />

• Trainer ouderbegeleiding ‘Piep zei de muis’<br />

In <strong>2009</strong> is <strong>het</strong> mede door externe impulsgelden mogelijk geweest om extra deskundigheidsbevordering<br />

en kwaliteitsverbetering door te voeren op <strong>het</strong> terrein <strong>van</strong> opvoedingsondersteuning<br />

(Triple P) en huiselijk geweld (centrumgemeente <strong>De</strong>n Helder).


Maatschappelijk Werk en groepshulpverlening<br />

Flexibeler en meer maatwerk<br />

Naast <strong>het</strong> reguliere aanbod <strong>van</strong> basisgroepen wordt binnen de groepshulpverlening steeds<br />

meer ruimte gemaakt <strong>voor</strong> maatwerk. Daarmee wordt ingespeeld op - nieuwe - ontwikkelingen<br />

in de samenleving. En <strong>voor</strong> dit maatwerk is aparte financiering beschikbaar. Ook de<br />

werkvormen worden steeds flexibeler. Zo wordt er geëxperimenteerd met eenmalige workshops.<br />

In deze serie is in <strong>De</strong>n Helder de workshop ‘Scheiden en kinderen’ geïntroduceerd.<br />

Op basis <strong>van</strong> deze tendensen kan <strong>het</strong> groepswerk een hoge vlucht nemen. Dat vereist wel<br />

een verdere professionalisering <strong>van</strong> <strong>voor</strong>namelijk de interne organisatie <strong>van</strong> <strong>het</strong> groepswerk.<br />

<strong>De</strong>pressie preventie<br />

Een treffend staaltje maatwerk binnen de groepshulpverlening is <strong>het</strong> project depressie preventie,<br />

een samenwerking <strong>van</strong> Maatschappelijk Werk en GGZ Noord-Holland. Het project<br />

bestaat uit een serie informatiebijeenkomsten die in bibliotheken worden gegeven en sec<br />

<strong>voor</strong> ouderen alsmede uit een specifiek cursusaanbod. Daarbij is de inzet <strong>het</strong> vergroten <strong>van</strong><br />

de zelfredzaamheid en de controle <strong>van</strong> mensen, waardoor de kans op depressies afneemt.<br />

Dit project wordt tot eind 2012 extra gefinancierd door gemeenten in Noord-Kennemerland<br />

(Alkmaar, Heiloo, Bergen, Heerhugowaard, Schermer en Graft-de Rijp).<br />

Getraind in schulden bij jongeren<br />

In <strong>2009</strong> is een aanzet gegeven <strong>voor</strong> groepshulpverlening aan jongeren en tienermoeders in<br />

gemeente <strong>De</strong>n Helder ter preventie <strong>van</strong> schuldproblemen. 2 maatschappelijk werkers zijn<br />

in <strong>2009</strong> getraind in deze materie. In 2010 zullen nog meer contacten gelegd worden met<br />

ter zake kundige partijen en staat de praktische uitvoering op <strong>het</strong> programma, inclusief prinspanning.<br />

Maatschappelijk Werk en de wijk<br />

Wijkgericht werken in Alkmaar<br />

In <strong>2009</strong> heeft Maatschappelijk Werk haar taken binnen <strong>het</strong> wijkgericht werken opnieuw<br />

vastgesteld, lees: licht beperkt. <strong>De</strong> conclusies <strong>van</strong> een gemeentelijk evaluatieverslag golden<br />

<strong>hier</strong>bij als richtsnoer. Voortaan is Maatschappelijk Werk niet meer een vast onderdeel <strong>van</strong><br />

een wijkteam (zoals de wijkcoördinator, wijkmeester, wijkbeheerders, wijkagent en de woonconsulenten),<br />

maar hangt deelname af <strong>van</strong> de specifieke planvorming per wijk. Binnen <strong>het</strong><br />

wijkteam brengt Maatschappelijk Werk haar expertise in bij casusbesprekingen en geeft <strong>het</strong><br />

vorm aan een laagdrempelige ingang. Het probeert met name een brug te slaan naar moeilijk<br />

bereikbare groepen in de wijk. <strong>De</strong> verwachting is dat buurtnetwerken op termijn onderdeel<br />

worden <strong>van</strong> de Centra <strong>voor</strong> Jeugd en Gezin.<br />

Buurtmaatschappelijk werk in Overdie<br />

Een doelgroep bereiken die uit eigen beweging moeilijk contact zoekt met de reguliere hulpverlening;<br />

dat is de uitdaging <strong>voor</strong> buurtmaatschappelijk werk in de Alkmaarse wijk Overdie.<br />

<strong>De</strong> <strong>Wering</strong> heeft in <strong>2009</strong> lokaal een inloop- en afsprakenspreekuur ingericht, toeleidingstrajecten<br />

opgezet, cursussen georganiseerd en is actief contact gaan leggen met potentiële<br />

cliënten (outreachende hulpverlening), samen met politie en/of woningcorporatie.<br />

29


30 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

Maatschappelijk Werk en de jeugd<br />

<strong>De</strong> stormachtige opkomst <strong>van</strong> <strong>het</strong> Centrum <strong>voor</strong> Jeugd en Gezin<br />

Het Centrum <strong>voor</strong> Jeugd en Gezin (CJG) is een relatief nieuw initiatief, waarbij geprobeerd<br />

wordt <strong>van</strong>uit een integrale werkwijze risicogezinnen te bereiken. Dat gaat ‘versnippering’ <strong>van</strong><br />

de hulpverlening tegen en <strong>voor</strong>komt dat instanties langs elkaar heen werken, vaak de huidige<br />

praktijk. <strong>De</strong> uitdaging is om niet alleen adequaat door te verwijzen, maar ook een goede<br />

terugkoppeling te verzorgen. In 2011 moet er in elke gemeente tenminste één CJG zijn.<br />

Maatschappelijk Werk <strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> is als kernpartner (naast onder meer GGD, JGZ,<br />

Bureau Jeugdzorg en Verloskundigen) nauw betrokken bij de vorming <strong>van</strong> zo’n CJG in tal<br />

<strong>van</strong> gemeenten in <strong>het</strong> noorden <strong>van</strong> Noord-Holland. Haar professionele inbreng in zo’n centrum<br />

is tweeledig. Het heeft kennis en ervaring te bieden in de front-office (opzetten ondersteunend<br />

spreekuur, opvoed<strong>voor</strong>lichting, informatie<strong>voor</strong>ziening via website en folders en<br />

signalering). ‘Achter <strong>het</strong> loket’ kan de hulpverlening bestaan uit (school)maatschappelijk<br />

werk, opvoedondersteuning, gezinscoaching, schuldhulpverlening en echtscheidingshulp. In<br />

2010 zullen per gemeente afspraken gemaakt worden <strong>over</strong> de bijdrage <strong>van</strong> Maatschappelijk<br />

Werk in <strong>het</strong> CJG-samenwerkingsverband.<br />

Meerdere partijen binnen <strong>het</strong> CJG zullen zich bezighouden met opvoedondersteuning. Om<br />

die inspanningen goed op elkaar aan te laten sluiten, wordt <strong>voor</strong>taan door iedereen gewerkt<br />

binnen <strong>het</strong> Positief Pedagogisch Programma, Triple P. <strong>De</strong>ze in Australië ontwikkelde methodiek<br />

richt zich op de preventie <strong>van</strong> (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen in<br />

de leeftijd <strong>van</strong> 0-16 door versterking <strong>van</strong> de pedagogische vaardigheden <strong>van</strong> de ouders. Het<br />

is opgezet <strong>van</strong>uit een integrale gedachte, waarbij interventies op verschillende niveaus en<br />

door verschillende aanbieders elkaar logisch opvolgen. Dat maakt <strong>het</strong> ook zo geschikt <strong>voor</strong><br />

gebruik in <strong>het</strong> CJG-mozaïek.<br />

Triple P kent de opleidingsniveaus 1 tot en met 4. In <strong>2009</strong> zijn 15 medewerkers geschoold<br />

op niveau 2 en 3 alsmede 2 supervisoren en 1 medewerker op niveau 4. In 2010 zullen meer<br />

medewerkers instromen in <strong>het</strong> opleidingstraject. Alle kandidaten gaan naderhand deelnemen<br />

aan intervisie- en nascholingsbijeenkomsten. Binnen <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> wordt een coördinator<br />

aangesteld die verantwoordelijk wordt <strong>voor</strong> de inhoudelijke en operationele aansturing <strong>van</strong><br />

Triple P binnen de organisatie en de verankering er<strong>van</strong> in beleid.<br />

Vroegsignaleren met Samen Starten<br />

Met <strong>het</strong> Centrum <strong>voor</strong> Jeugd en Gezin als katalysator hebben Maatschappelijk Werk en JGZ<br />

de handen ineen geslagen bij <strong>het</strong> project Samen Starten. <strong>De</strong> bedoeling <strong>van</strong> dit initiatief is om<br />

een sociaal-emotionele, financiële of medische problematiek bij jongeren <strong>van</strong> 0-19 zo vroeg<br />

mogelijk te signaleren en te behandelen, ook door de competenties <strong>van</strong> ouders te versterken.<br />

Zulke interventies kunnen helpen om psychische en sociale problemen en antisociaal<br />

of zelfs crimineel gedrag op latere leeftijd te <strong>voor</strong>komen. In <strong>2009</strong> is <strong>het</strong> project op een themamiddag<br />

geïntroduceerd bij de maatschappelijk werkers. Daarna zijn ze getraind in oplossingsgerichte<br />

gesprekstechnieken. In 2010 zal de samenwerking tussen JGZ en Maatschappelijk<br />

Werk op uitvoeringsniveau verder geconcretiseerd worden, waardoor beter en directer<br />

doorverwezen kan worden.<br />

Consultatiepunt Jeugdzorg: extra hulp bij ontwikkeling<br />

In <strong>2009</strong> is Maatschappelijk Werk <strong>het</strong> Consultatiepunt Jeugdzorg komen versterken. Samen<br />

met Bureau Jeugdzorg Noord-Holland en MEE Noordwest-Holland vormt <strong>het</strong> een ‘expertiseteam’,<br />

waar beroepskrachten <strong>van</strong> basisscholen, kinderop<strong>van</strong>gorganisaties en welzijnsinstellingen<br />

terecht kunnen, zodra zij - meer dan gemiddeld - bezorgd zijn <strong>over</strong> de ontwikkeling<br />

of opvoeding <strong>van</strong> kinderen in de leeftijd <strong>van</strong> 0-12 (eventueel met een beperking). Normaliter<br />

hebben deze instellingen zelf een zorginfrastructuur, waarbinnen dergelijke situaties bespro-


ken worden. Maar wordt men geconfronteerd met ernstige ontwikkelings- en opvoedingsproblemen<br />

die buiten de eigen deskundigheid vallen, dan is <strong>het</strong> consultatiepunt de lokale <strong>voor</strong>deur<br />

tot de gewenste zorg.<br />

Schoolmaatschappelijk Werk: <strong>van</strong> basis- tot beroepsonderwijs<br />

Schoolmaatschappelijk werk verbreedt de zorg in <strong>het</strong> onderwijs door specifieke kennis in te<br />

brengen op <strong>het</strong> gebied <strong>van</strong> sociaal-emotionele en gedragsproblemen bij leerlingen en de<br />

aanpak <strong>van</strong> deze problemen. Het vervult als zodanig een brugfunctie tussen leerlingen, ouders,<br />

school en jeugdzorginstellingen. <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> zet schoolmaatschappelijk werk op VMBOniveau<br />

in bij <strong>het</strong> Clusius College en <strong>het</strong> Horizon College. In <strong>2009</strong> heeft <strong>het</strong> een cursus ‘Eigen<br />

koers varen’ (assertiviteitstraining) op <strong>het</strong> Clusius College gegeven. In 2010 zal <strong>het</strong> Rijk extra<br />

gelden beschikbaar stellen <strong>voor</strong> verbetering <strong>van</strong> <strong>het</strong> schoolmaatschappelijk werk op MBOscholen.<br />

Hierdoor is de vraag naar deze dienst sterk gestegen.<br />

<strong>De</strong> <strong>Wering</strong> is ook op basisscholen in West-Friesland vertegenwoordigd met schoolmaatschappelijk<br />

werk. In oktober <strong>2009</strong> hebben de gemeenten besloten om de financiering <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> schoolmaatschappelijk werk per 1 januari 2010 lokaal te laten plaatsvinden. Het aantal<br />

zorgteams waar de schoolmaatschappelijk werker aan deelneemt, is verdubbeld. Het leidde<br />

tot 60 multidisciplinaire zorgteambesprekingen in <strong>2009</strong>. Binnen deze zorgteams wordt steeds<br />

meer de slag gemaakt <strong>van</strong> een curatieve naar een preventieve aanpak. Een opsteker <strong>voor</strong><br />

Maatschappelijk Werk in Koggenland: de gemeenteraad heeft de subsidie <strong>voor</strong> schoolmaatschappelijk<br />

werk verdrievoudigd zodat alle 12 basisscholen kunnen worden bediend. Schoolmaatschappelijk<br />

werk ontpopt zich steeds meer als een serieuze activiteit <strong>voor</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong>.<br />

<strong>De</strong> kwaliteit <strong>van</strong> de medewerkers hoort gelijke tred te houden met deze ontwikkeling. Dat<br />

betekent verdere aandacht <strong>voor</strong> deskundigheidsbevordering in 2010.<br />

Maatschappelijk Werk en <strong>over</strong>ige dienstverlening<br />

Huiselijk geweld systeemgericht benaderen<br />

In de Kop <strong>van</strong> Noord-Holland biedt Maatschappelijk Werk een ‘Pluspakket Huiselijk Geweld’<br />

aan, dat <strong>voor</strong>al gericht is op systeemgerichte hulpverlening na een huisverbod <strong>van</strong> de daders<br />

en op <strong>over</strong>ige complexe huiselijk geweldsproblematiek. Door nieuwe wetgeving is juist de<br />

vraag naar de hulpverlening tijdens huisverboden gegroeid. In <strong>het</strong> kader <strong>van</strong> <strong>het</strong> systeemgericht<br />

werken gaat de aandacht niet alleen uit naar de primaire actoren, maar worden ook<br />

kinderen inbegrepen. Via spelvormen leren zij beter de ‘huiselijke problematiek’ te verwerken<br />

of aan te kunnen. Voor <strong>het</strong> pluspakket heeft Maatschappelijk Werk de reguliere processen<br />

aangepast. Door <strong>het</strong> acute karakter <strong>van</strong> de dienstverlening moeten bepaalde activiteiten binnen<br />

10 dagen uitgevoerd worden. Wekelijks zijn er nu minimaal 3 extra momenten ingelast<br />

om intakes huisverboden in te plannen. <strong>De</strong> methodiek relatiegesprekken moet veel frequenter<br />

ingezet worden. En gelet op de complexe, crisisachtige situatie is vaak de inzet <strong>van</strong> 2<br />

consulenten per casus gewenst. Het ontbreken <strong>van</strong> budget om de tolkentelefoon in te schakelen<br />

maakt adequate hulpverlening soms moeizaam.<br />

Gedragsverandering met integrale schuldhulpverlening<br />

Maatschappelijk Werk is ook actief in schuldhulpverlening. Het richt zich <strong>voor</strong>al op gedragsverandering<br />

en de motivatie <strong>van</strong> een cliënt om structureel anders met geld om te gaan en<br />

een eventuele schuldenregeling vol te houden. In dat opzicht is <strong>het</strong> aanvullend op <strong>het</strong> werk<br />

<strong>van</strong> de bestaande schuldhulpverleningsinstellingen. Steeds vaker wordt Maatschappelijk<br />

Werk benaderd om mee te denken <strong>over</strong> activiteiten ter <strong>voor</strong>koming <strong>van</strong> <strong>het</strong> ontstaan <strong>van</strong> -<br />

grote - schulden. Dat heeft geleid tot de cursussen ‘Uitkomen met inkomen’ en ‘Klaar <strong>voor</strong> de<br />

start’. In 2010 staan in <strong>De</strong>n Helder <strong>voor</strong>lichtingsbijeenkomsten aan jongeren op <strong>het</strong> programma.<br />

31


32 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

Hulpverlening asielzoekers<br />

Voor asielzoekers die daar behoefte aan hebben draagt Maatschappelijk Werk zorg <strong>voor</strong><br />

(psycho)sociale hulpverlening. Het werkt daartoe onder meer samen met <strong>het</strong> COA (Centraal<br />

Orgaan Asielzoekers). Per <strong>2009</strong> is Menzis opdrachtgever geworden <strong>voor</strong> deze dienst en zullen<br />

nieuwe afspraken worden gemaakt.<br />

Vraag <strong>het</strong> de internethulpverlening<br />

Jongeren die geen contact durven op te nemen met een hulpverleningsinstantie kunnen<br />

<strong>van</strong>af 2008 hun vragen ook kwijt op de website www.internethulpverlening.nl. In <strong>2009</strong> heeft<br />

onderzoeksbureau Rezet een uitgebreid inventarisatie- en evaluatieonderzoek uitgevoerd<br />

naar digitale hulpverlening. Op basis <strong>hier</strong><strong>van</strong> wordt in 2010 besloten of en hoe <strong>het</strong> wordt<br />

geïntegreerd in <strong>het</strong> reguliere aanbod <strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong>.


Maatschappelijk Werk en de cijfers<br />

Tabel 1. Totaal aantal hulpeenheden en korte contacten <strong>2009</strong><br />

Trajecten 4.317<br />

Korte contacten 2.930<br />

Totaal 4.615<br />

Tabel 2. Aantal hulpverleningstrajecten inclusief korte contacten ten opzichte <strong>van</strong> de<br />

contracten <strong>2009</strong><br />

Contract<br />

<strong>2009</strong><br />

Totaal resultaat<br />

<strong>2009</strong><br />

Trajecten in<br />

behandeling Korte contacten<br />

Alkmaar 1.177 1.104 1.020 836<br />

Bergen 313 275 250 248<br />

Graft-<strong>De</strong> Rijp 53 73 71 20<br />

Heerhugowaard 695 620 599 212<br />

Heiloo 210 147 143 43<br />

Langedijk 240 244 237 66<br />

Koggenland 165 157 154 25<br />

Opmeer 86 85 82 25<br />

Schermer 57 62 60 23<br />

Medemblik 153 146 144 18<br />

<strong>De</strong>n Helder 658 702 616 855<br />

Harenkarspel 108 109 105 36<br />

Niedorp 110 143 135 76<br />

Schagen 245 249 231 146*<br />

Texel 172 180 167 134<br />

Wieringen 77,5 88 81 78<br />

Wieringermeer 122 132 127 48<br />

Zijpe 98 99 95 41<br />

Totaal 4.740 4.615 4.317 2.930<br />

* Schagen heeft afwijkende afspraken met <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> <strong>over</strong> korte contacten.<br />

33


34 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

Tabel 3. Aantal hulpverleningstrajecten per gemeente <strong>2009</strong><br />

Nieuw in periode In behandeling Afgesloten<br />

Alkmaar 845 1.020 804<br />

Bergen 208 250 186<br />

Graft-<strong>De</strong> Rijp 56 71 58<br />

Heerhugowaard 465 599 450<br />

Heiloo 102 143 114<br />

Langedijk 152 237 186<br />

Koggenland 130 154 114<br />

Opmeer 61 82 60<br />

Schermer 49 60 50<br />

Medemblik 105 144 97<br />

Overig - - -<br />

<strong>De</strong>n Helder 568 616 546<br />

Harenkarspel 88 105 85<br />

Niedorp 103 135 115<br />

Schagen 196 231 190<br />

Texel 132 167 140<br />

Wieringen 64 81 72<br />

Wieringermeer 98 127 97<br />

Zijpe 80 95 81<br />

Totaal 3.502 4.317 3.445<br />

Bovenstaande cijfers gaan alleen <strong>over</strong> de reguliere werkzaamheden <strong>van</strong> Maatschappelijk<br />

Werk. Niet meegeteld zijn 81 hulpverleningstrajecten Pluspakket Huiselijk Geweld, deelnemers<br />

4 cursussen Uitkomen met Inkomen (<strong>De</strong>n Helder) en 44 hulpverleningstrajecten <strong>voor</strong><br />

schuldhulpverlening (Schagen).


sociaal raadslieden<br />

resultaten in <strong>2009</strong><br />

Een accent op <strong>voor</strong>lichting<br />

Ook in <strong>2009</strong> is Sociaal Raadslieden veelvuldig geraadpleegd. Er is relatief veel aandacht<br />

besteed aan profilering. Door een interview in Stadsnieuws <strong>van</strong> Heerhugowaard. Door <strong>voor</strong>lichting<br />

te geven aan (beroeps)groepen (huisartsen, Esdégé-Reigersdaal, slachtofferhulp,<br />

medewerkers WMO en sociale dienst en de gemeenteraad) en aan burgers zoals een echtscheidingsgroep<br />

in Alkmaar. Verder is Sociaal Raadslieden aanwezig geweest op informatiemarkten<br />

waaronder de markt WWZ Wijzer, de conferentie Armoedebeleid en stagemarkten.<br />

Dienstverlening optimaliseren<br />

In Heerhugowaard en Enkhuizen zijn in de 2e helft <strong>van</strong> <strong>2009</strong> de spreekuren uitgebreid om<br />

<strong>het</strong> aantal afgesproken cliëntcontacten en hulpvragen beter op te kunnen <strong>van</strong>gen. In Drechterland<br />

heeft <strong>het</strong> lokale Maatschappelijk Werk <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> gevraagd sociaal raadsliedenwerk<br />

aan haar cliënten aan te bieden. <strong>De</strong>ze samenwerking heeft dusdanig naar tevredenheid<br />

gewerkt dat zij nog een jaar wordt <strong>voor</strong>tgezet.<br />

Kengetallen<br />

Cliëntcontacten 6090<br />

Hulpvragen 9552<br />

signalen<br />

Bereik <strong>van</strong> de kwetsbare groepen<br />

Het aantal allochtone cliënten (land <strong>van</strong> herkomst anders dan Nederland) is ruim 45%. Uitgesplitst<br />

naar land <strong>van</strong> herkomst is tenminste 5% Surinaams/Antilliaans, 5% Marokkaans en<br />

3% Turks. Het aantal cliënten dat een uitkering heeft, bedraagt 51%: 22% bijstand, 16% WIA/<br />

WAO/Wajong/WAZ en 13% AOW/pensioen. <strong>De</strong>ze cijfers tonen aan dat Sociaal Raadslieden<br />

de kwetsbare burgers in de samenleving weet te bereiken.<br />

Aard <strong>van</strong> de hulpvragen<br />

Binnen de brede groep <strong>van</strong> onderwerpen is de top 5 <strong>voor</strong> <strong>het</strong> gehele werkgebied:<br />

1. Aangifte inkomstenbelasting/heffingskorting 17%<br />

2. Huurtoeslag 7%<br />

3. Zorgtoeslag 4%<br />

4. Schulden/betalingen/vorderingen 3%<br />

5. Bijzondere Bijstand 3%<br />

Landelijke en regionale signalen<br />

Sociaal Raadslieden <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> participeert in <strong>het</strong> regionaal <strong>over</strong>leg <strong>van</strong> instellingen Sociaal<br />

Raadslieden (onder andere SMD-MK, Kontext, SMD Zaanstreek-Waterland, Meerwaarde en<br />

Versa-Welzijn) en in LOSR <strong>van</strong> de MO-groep. <strong>De</strong> algemene tendens is dat de hulpvragen<br />

complexer worden en veel uitwerktijd en <strong>over</strong>leg met betrokken partijen vereisen. <strong>De</strong> schulden<br />

bij burgers nemen toe, en parallel daaraan de incassokosten. Dat vraagt om budgetbeheer.<br />

Het aantal burgers dat de financiële administratie niet op orde heeft is ook opmerkelijk.<br />

35


36 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

Samenwerking intern<br />

Sociaal Raadslieden wordt geconsulteerd door Maatschappelijk Werk, Ouderenadvies en<br />

vrijwilligers <strong>van</strong> de Informatiewinkel Wijkcentrum <strong>De</strong> Dintel in <strong>De</strong>n Helder ten behoeve <strong>van</strong><br />

hun cliënten. Het speciale spreekuur <strong>voor</strong> <strong>het</strong> Ouderenadvies Alkmaar is geïntegreerd in <strong>het</strong><br />

reguliere spreekuur <strong>van</strong> Sociaal Raadslieden. Dat vergemakkelijkt de ‘warme <strong>over</strong>dracht’<br />

<strong>van</strong>uit Ouderenadvies. In <strong>2009</strong> zijn 18 mensen op deze manier geholpen. Sociaal Raadslieden<br />

trekt met Maatschappelijk Werk op bij <strong>het</strong> aanbod hulp- en dienstverlening <strong>voor</strong> werknemers/cliënten<br />

<strong>van</strong> WNK Bedrijven.<br />

Samenwerking extern<br />

Participatie in <strong>het</strong> Zorgloket Heerhugowaard en in de back-office <strong>van</strong> <strong>het</strong> WMO-loket Schagen<br />

verloopt positief. <strong>De</strong> contacten en afstemming met partners op locaties waar spreekuur<br />

wordt gehouden (buurthuizen/wijkcentra/ gezondheidscentra en dergelijke), zijn goed te<br />

noemen.<br />

Sociaal Raadslieden heeft een plaats in <strong>het</strong> Platform Sociale Zekerheid Alkmaar. Vanuit de<br />

werkrelatie zijn er met instellingen en beroepsgroepen contacten <strong>over</strong> de afhandeling <strong>van</strong><br />

hulpvragen <strong>van</strong> cliënten. <strong>De</strong>nk aan sociale diensten, kredietbank, advocatuur, bewindvoerders,<br />

schuldhulpverlening, GGZ, MEE, deurwaarders, juridisch loket, Belastingdienst en<br />

andere <strong>over</strong>heidsinstanties.<br />

Met Nuon heeft Sociaal Raadslieden <strong>over</strong>eenstemming bereikt <strong>over</strong> een gezamenlijke werkwijze<br />

om te <strong>voor</strong>komen dat cliënten worden afgesloten <strong>van</strong> energielevering.<br />

Doorkijk naar 2010<br />

In <strong>2009</strong> zijn de contacten tussen Sociaal.nl en Sociaal Raadslieden in de gemeenten waar<br />

zij beiden opereren als slecht ervaren. <strong>De</strong> cliënten <strong>van</strong> Sociaal.nl worden op verkeerde wijze<br />

doorverwezen. Het streven is om in 2010 een <strong>over</strong>leg tussen Sociaal.nl en Sociaal Raadslieden<br />

te organiseren om de knelpunten op te lossen en afspraken <strong>over</strong> afstemming en (door)<br />

verwijzen te maken. Ook zal in 2010 een vervolg worden gegeven aan <strong>het</strong> <strong>over</strong>leg dat in<br />

<strong>2009</strong> heeft plaatsgevonden tussen Sociaal Raadslieden en GGZ <strong>over</strong> manieren om GGZcliënten<br />

beter te helpen. Wellicht is een werkwijze ‘à la de WNK-pilot’ (zie pagina 45), waarbij<br />

sociaal raadslieden worden opgenomen in de zorgkring <strong>van</strong> de GGZ, een optie.<br />

<strong>De</strong> <strong>voor</strong>portaalfuncties zoals de formulierenbrigade, Thuisadministratie <strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> en<br />

diverse WMO- en zorgloketten, kunnen bij goede inzet en afstemming de werkdruk <strong>van</strong><br />

Sociaal Raadslieden verlichten. Ook <strong>het</strong> project ‘Financiële Administratie Thuis’ <strong>van</strong> Stichting<br />

Meer en <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> in 2010 leent zich <strong>hier</strong><strong>voor</strong>.


ouderenadvies<br />

Alkmaar: speerpunten migranten en vroegsignalering<br />

resultaten in <strong>2009</strong><br />

Participatie in WWZ Wijzer<br />

<strong>De</strong> ouderenadviseur is een <strong>van</strong> de consulenten binnen WWZ Wijzer. In de eerste helft <strong>van</strong><br />

<strong>2009</strong> heeft dit loket een aangepast bezettingsrooster gehanteerd. Ook zijn acties uitgezet om<br />

de bekendheid en bereikbaarheid te verbeteren. Zo is er begin <strong>2009</strong> een prachtige officiële<br />

opening geweest. <strong>De</strong> aanloop <strong>van</strong> klanten is in de tweede helft op gang gekomen, maar<br />

moet zeker nog verder toenemen.<br />

Alles is leuk<br />

In opdracht <strong>van</strong> de gemeente is een onderzoek onder bewoners <strong>van</strong> zorgintensieve woningen<br />

in Wijkwaard uitgevoerd middels interviews/gesprekken. <strong>De</strong> resultaten zijn vastgelegd<br />

in <strong>het</strong> rapport ‘Alles is leuk, als <strong>het</strong> maar gezellig is’. <strong>De</strong> volgende stap is dat Ouderenadvies<br />

de mogelijke acties en aangedragen oplossingen <strong>van</strong> instellingen/organisaties in kaart gaat<br />

brengen.<br />

T3–project en Vroegtijdig Bereiken Van Ouderen<br />

Ouderenadvies Alkmaar participeert met 2 in <strong>2009</strong> aangestelde ouderenadviseurs in <strong>het</strong> T3project<br />

en <strong>het</strong> project Vroegtijdig Bereiken Van Ouderen<br />

Binnen de doelstellingen <strong>van</strong> <strong>het</strong> T3-project speelt de ouderenadviseur migranten een rol bij<br />

<strong>het</strong> bevorderen <strong>van</strong> de toenadering <strong>van</strong> oudere migranten. Voor <strong>het</strong> leggen <strong>van</strong> de contacten<br />

is een nauwe samenwerking met de bezoekvrouwen een essentiële <strong>voor</strong>waarde. Iedere<br />

migrant <strong>van</strong>af 45 jaar wordt aangemeld bij de ouderenadviseur migranten, die dan actie kan<br />

ondernemen. Rapportage (<strong>voor</strong>tgang) geschiedt <strong>van</strong>uit <strong>het</strong> samenwerkingsverband.<br />

<strong>De</strong> ouderenadviseur speelt een sleutelrol in <strong>het</strong> deelproject Huisbezoeken om zorgmijders/<br />

zorgmissers op te sporen. Om in alle 5 wijken <strong>van</strong> Alkmaar deze groep te bereiken, richt<br />

de ouderenadviseur zich op de leeftijdsgroep 75-jarigen die niet gereageerd hebben op <strong>het</strong><br />

aanbod <strong>van</strong> (vrijwillig) huisbezoek. Van de 95 adressen is met 85 ouderen contact geweest,<br />

en dat leidde tot 45 huisbezoeken. Rapportage (eindevaluatie) geschiedt <strong>van</strong>uit <strong>het</strong> samenwerkingsverband.<br />

Kengetallen<br />

Huisbezoek 75-jarigen 181<br />

Huisbezoek (op aanvraag) 170<br />

Huisbezoek intake Thuisadministratie 31<br />

Klanten Thuisadministratie 47<br />

Contacten info en advies 927 (871 telefonisch)<br />

Voorlichtingsbijeenkomsten 14<br />

Inzet formatie WWZ Wijzer 365 uur (261 spreekuurloket)<br />

37


38 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

signalen<br />

<strong>De</strong> ouderenadviseur blijkt snel <strong>voor</strong> de senior uit te groeien tot een vertrouwenspersoon en<br />

uit de meeste contacten blijkt dat hij ook in een later stadium vaak weer geraadpleegd wordt.<br />

Tweerichtingsverkeer<br />

Wanneer WWZ Wijzer optimaal functioneert, zou een tweerichtingsverkeer moeten ontstaan.<br />

Enerzijds: een grotere doorstroom <strong>van</strong> klanten <strong>van</strong> <strong>het</strong> loket naar Ouderenadvies. Anderzijds:<br />

een doorverwijzing <strong>van</strong> klanten met ‘algemene, enkelvoudige’ vragen <strong>van</strong> Ouderenadvies<br />

naar <strong>het</strong> loket. Dat laatste blijkt nog niet <strong>het</strong> geval te zijn. Dat heeft zelfs geleid tot een<br />

zeker ‘verlies’ <strong>van</strong> ouderen, omdat <strong>het</strong> spreekuur <strong>van</strong> Ouderenadvies waar zij zich gewoonlijk<br />

rechtstreeks meldden, in de nieuwe opzet is komen te vervallen.<br />

Een inhaalslag preventieve huisbezoeken<br />

Door de interne PR-campagne <strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> (nieuwe telefoonnummers, nieuwe brochures)<br />

is de samenstelling <strong>van</strong> de informatiepakketten <strong>voor</strong> 65-jarigen en <strong>voor</strong> 75-jarigen lang<br />

blijven liggen. Ouderenadviseurs zouden met dit materiaal onder de arm onder meer preventieve<br />

huisbezoeken gaan uitvoeren. Maar dat werd nu ook vertraagd. In <strong>het</strong> 4e kwartaal<br />

is met behulp <strong>van</strong> extra inzet een inhaalslag gemaakt. Een doorloop <strong>van</strong> <strong>2009</strong> naar 2010 zal<br />

zeker plaatsvinden.<br />

Samenwerking intern<br />

Maatschappelijk Werk, Activiteiten, Maaltijdservice en Personenalarmering<br />

Samenwerking extern<br />

<strong>De</strong> partners in <strong>het</strong> T3-project: Kern8, Inova, GGZ, GGD en MEE<br />

<strong>De</strong> partners in <strong>het</strong> project Vroegtijdig Bereiken Van Ouderen: gemeentesectoren MO,<br />

Magentazorg, GGZ, ZonNh, MEE, Evean en GGD<br />

<strong>De</strong> partners in de WWZ Wijzer: gemeentesectoren MO en SoZaWe, Openbare Bibliotheek,<br />

GGD, MEE en VCA<br />

Naast deze samenwerkingsverbanden heeft Ouderenadvies met beroepsgroepen (Geriant,<br />

huisartsen) en organisaties (Woonwaard, Humanitas, ouderenbonden, thuisorganisaties,<br />

WonenPlus Alkmaar) functionele contacten ten behoeve <strong>van</strong> de doelgroep ouderen. Een<br />

periodiek <strong>over</strong>leg is opgezet met de GGZ.<br />

Doorkijk naar 2010<br />

In <strong>het</strong> onderzoek in Wijkwaard spraken de bewoners <strong>van</strong> de zorgintensieve woningen zich<br />

uit <strong>voor</strong> huisbezoek door Ouderenadvies. <strong>De</strong>ze aanbeveling is door de gemeente positief<br />

beoordeeld. Doordat <strong>het</strong> aantal preventieve huisbezoeken in <strong>2009</strong> achterbleef bij de verwachtingen,<br />

zal een extra inspanning worden gepleegd om de achterstand begin 2010 in te<br />

lopen. In maart 2010 wordt <strong>het</strong> project Vroegtijdig Bereiken Van Ouderen afgerond met een<br />

slotmanifestatie, waarna de eindbalans wordt opgemaakt.


<strong>De</strong>n Helder: op pad <strong>voor</strong> Samen op Pad<br />

resultaten in <strong>2009</strong><br />

Om taken duidelijker af te kunnen bakenen, heeft binnen <strong>het</strong> team Welzijn <strong>voor</strong> Ouderen een<br />

splitsing in functies plaatsgevonden. Voortaan is er de ‘Ouderenadviseur’ en de ‘Ouderenwerker<br />

Activiteiten en Dienstverlening’. <strong>De</strong> naam <strong>van</strong> <strong>het</strong> team is veranderd in ‘Dienstverlening<br />

Ouderen’.<br />

<strong>De</strong> ouderenadviseurs verstrekken informatie, advies en ondersteuning bij knelpunten en problemen.<br />

<strong>De</strong> ouderen maken goed gebruik <strong>van</strong> <strong>het</strong> spreekuur in Julianadorp. Verder vinden<br />

veel eerste contacten telefonisch plaats. Afhankelijk <strong>van</strong> de vraagverheldering wordt een<br />

huisbezoek afgelegd.<br />

Ouderenadvies heeft samen met de afdeling Activiteiten en Dienstverlening <strong>het</strong> nieuwe project<br />

Samen Op Pad ontwikkeld. <strong>De</strong> ouderenadviseurs hebben ten behoeve <strong>van</strong> dit project 16<br />

huisbezoeken (intake deelnemers) gerealiseerd.<br />

<strong>De</strong> Bezoekdienst Weduwen en Weduwnaars voldoet in een duidelijke behoefte. Het brengt<br />

lotgenoten samen die elkaar steunen, waardoor eenzaamheid en isolement worden <strong>voor</strong>komen.<br />

Ouderenadvies coördineert de organisatie <strong>van</strong> de bezoekdienst en begeleidt de vrijwilligers.<br />

<strong>De</strong> ouderenadviseur in Julianadorp heeft samen met andere partners in de werkgroep<br />

Sociaal Restaurant/Van Harte Resto gewerkt aan <strong>het</strong> realiseren <strong>van</strong> <strong>het</strong> restaurant in<br />

WijksteunpuntPlus Julianadorp. Voor PR-doeleinden heeft Ouderenadvies <strong>voor</strong>lichtingsbijeenkomsten<br />

georganiseerd (<strong>voor</strong> Woontij, Ouderenbonden en <strong>voor</strong> de gebruikers <strong>van</strong> Van<br />

Harte Resto).<br />

Kengetallen<br />

Bereik 391<br />

Huisbezoek 180<br />

Fysiek spreekuur/telefonisch contact 211<br />

75-plussers 121 (onder de 223 cliënten waar<strong>van</strong> de<br />

leeftijd bekend is)<br />

signalen<br />

Vragen <strong>over</strong> de verhuiskostenvergoeding, hulp bij <strong>het</strong> aanvragen <strong>van</strong> toeslagen en <strong>van</strong> <strong>voor</strong>zieningen<br />

zoals een vervoers- en woon<strong>voor</strong>ziening. Problemen bij <strong>het</strong> invullen <strong>van</strong> formulieren,<br />

met thuiszorg en met instanties. Psychische of fysieke problemen (alcoholmisbruik,<br />

verwaarlozing, mishandeling), sociaal-emotionele problemen (eenzaamheid, terminaal ziek).<br />

Mensen wenden zich tot Ouderenadvies met de meest uiteenlopende vragen en problemen.<br />

<strong>De</strong> interactie professional-klant is tweeledig. Het blijft meestal beperkt tot een eenmalig contact,<br />

waarin een passend advies wordt gegeven (of er vindt doorverwijzing plaats gelet op de<br />

specifieke vraag of problematiek). Of er is sprake <strong>van</strong> opeenvolgende contacten. Dat laatste<br />

is vaak <strong>het</strong> geval bij kwetsbare ouderen die meerdere vragen/problemen hebben en een<br />

intensievere begeleiding nodig hebben. <strong>De</strong>ze groep valt steeds vaker terug op de ondersteuning<br />

<strong>van</strong> de ouderenadviseurs.<br />

39


40 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

Samenwerking intern<br />

• Maatschappelijk Werk (sociaal-maatschappelijke problemen)<br />

• Sociaal Raadslieden (sociaal-juridische vragen en schuldenproblematiek)<br />

• Maaltijdservice<br />

• Dienstverlening Ouderen<br />

• WonenPlus (huisbezoeken en persoonlijke ondersteuning <strong>van</strong> abonnees)<br />

Samenwerking extern<br />

Functionele samenwerking ten behoeve <strong>van</strong> de ‘zelfregie <strong>van</strong> de senioren’ met budgetbeheer/kredietbank,<br />

stichting MEE, Geriant, DOC-team, huisartsen, thuiszorgorganisaties,<br />

GGZ, GGD, Woontij, Steunpunt Mantelzorg, CIZ/ Zorgloket, zorgverzekeraars, Humanitas,<br />

Brijderstichting en AZC <strong>De</strong>n Helder.<br />

Samen met LSBO <strong>De</strong>n Helder is een periodiek <strong>over</strong>leg gestart om de afstemming tussen de<br />

VOA (vrijwillige ouderenadviseurs <strong>van</strong> de ouderenbonden) en de BOA (beroepsouderenadviseurs<br />

<strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong>) te bespreken.<br />

Doorkijk naar 2010<br />

In november <strong>2009</strong> heeft de ouderenadviseur een informatiebijeenkomst <strong>over</strong><br />

Mantelzorgondersteuning bijgewoond. Er wordt in maart 2010 een Platform Mantelzorgondersteuning<br />

samengesteld, waaraan Ouderenadvies zal deelnemen. In <strong>2009</strong> heeft Ouderenadvies<br />

in Alkmaar ervaring opgedaan met projecten om kwetsbare ouderen te bereiken<br />

(vroegsignalering, T3-project). <strong>De</strong> positieve uitkomsten kunnen mogelijk vertaald worden<br />

naar <strong>De</strong>n Helder. Vanwege de interne reorganisatie <strong>van</strong> <strong>het</strong> team Welzijn <strong>voor</strong> Ouderen is<br />

<strong>het</strong> <strong>van</strong> belang om een speerpuntenbeleid te formuleren. Aandachtspunten: ouderenmishandeling,<br />

vervoersmogelijkheden ouderen, samenwerking met ketenpartners en PR.


avalon vrouwenhulPverlening<br />

resultaten in <strong>2009</strong><br />

Het bestand vrijwilligers is gegroeid. Vrijwilligers zijn <strong>voor</strong> de duur <strong>van</strong> een jaar begeleid en<br />

gecoached <strong>van</strong>uit <strong>het</strong> ROC projectencentrum (leer/werktraject). En <strong>over</strong> ontwikkeling gesproken:<br />

Avalon heeft zelf een docente <strong>voor</strong> de eigen activiteiten opgeleid. Het bestaande<br />

activiteitenaanbod is meer aan diversiteitshulpverlening aangepast. Nu op <strong>het</strong> programma:<br />

‘Zwemmen <strong>voor</strong> allochtone vrouwen met watervrees’. <strong>De</strong> projectgroep HAVA (Hoogopgeleide<br />

Allochtone Vrouwen op de Arbeidsmarkt) stelt zich ten doel hoogopgeleide vrouwen die hun<br />

diploma behaald hebben in <strong>het</strong> land <strong>van</strong> herkomst, te laten participeren op de arbeidsmarkt.<br />

Werkgroep PRAVA (pr Avalon) heeft zich actief bezig gehouden met activering en werving.<br />

<strong>De</strong> Lotgenoten groep is opgeheven, omdat de doelstelling <strong>van</strong> autonomie is bereikt.<br />

Kengetallen<br />

Laagdrempelige activiteiten 1.236 bezoeken (842 vrouwen)<br />

Cursussen/trainingen/<strong>voor</strong>lichting 1.797 bezoeken (459 vrouwen)<br />

signalen<br />

Er is sprake <strong>van</strong> een toename <strong>van</strong> huiselijk geweldsituaties. Daarnaast doen vrouwen een<br />

groter beroep op Avalon <strong>voor</strong> coaching en begeleiding teneinde te kunnen participeren op de<br />

arbeidsmarkt.<br />

Samenwerking intern<br />

• Opbouwwerk (HAVA-netwerk, participatie en integratie)<br />

• Vrijwilligerswerk (samenwerking in verband met de Week <strong>van</strong> <strong>het</strong> Leren)<br />

• Ouderenwerk (<strong>voor</strong>lichting <strong>van</strong> WonenPlus en Samen op Pad)<br />

• Maatschappelijk Werk (geweldsituaties)<br />

Samenwerking extern<br />

IVC, HVBWS, Schouwburg de Kampanje, Sportservice, Humanitas, Omring, Visbuurtbelangen,<br />

Stichting Present en Mavo aan Zee (maatschappelijke stage)<br />

Doorkijk naar 2010<br />

Avalon gaat nog meer aandacht besteden aan diversiteitshulpverlening. Uiteraard staat <strong>het</strong><br />

uitgebreid stil bij Internationale Vrouwendag op 8 maart. En nog meer festiviteiten: de Visbuurt<br />

is 150 jaar oud. Als ‘bewoner’ <strong>van</strong> deze buurt organiseert Avalon een activiteit in de<br />

feestweek in augustus, <strong>het</strong> ‘Kleurrijkplein’. Tegelijkertijd worden ook de <strong>voor</strong>bereidingen <strong>voor</strong><br />

<strong>het</strong> eigen jubileum ter hand genomen. In 2011 bestaat Avalon Vrouwenhulpverlening 25 jaar.<br />

41


42 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong>


Accenten<br />

per gemeente<br />

Harenkarspel<br />

Alkmaar<br />

<strong>De</strong>n Helder<br />

Schagen<br />

Koggenland<br />

Heerhugowaard<br />

Zijpe<br />

43


44 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

Harenkarspel<br />

Opbouwwerk: een <strong>over</strong>gangsjaar<br />

<strong>2009</strong> zou heel goed een <strong>over</strong>gangsjaar geweest kunnen zijn <strong>voor</strong> Opbouwwerk in Harenkarspel.<br />

<strong>De</strong> ondersteuning aan jongerenverenigingen Seven Eleven en Base is een constante<br />

en zal ook in 2010 worden <strong>voor</strong>tgezet. Maar de <strong>over</strong>eengekomen ureninzet <strong>van</strong> Opbouwwerk<br />

in <strong>het</strong> Netwerk 0-23-jarigen is niet gehaald. Uiteindelijk is dit netwerk stopgezet en<br />

<strong>over</strong>gegaan in <strong>het</strong> <strong>over</strong>leg <strong>voor</strong> <strong>het</strong> Centrum <strong>voor</strong> Jeugd en Gezin. Opbouwwerk heeft daar<br />

niet direct een rol in. Ook de inzet <strong>voor</strong> de Stichting Welzijn Ouderen Harenkarspel (SWOH)<br />

is in <strong>2009</strong> minimaal geweest. In plaats daar<strong>van</strong> zie je dat de kennis en kunde <strong>van</strong> Opbouwwerk<br />

steeds meer benut wordt om de leefbaarheid in wijken te vergroten. Al in <strong>2009</strong> was<br />

<strong>het</strong> gevraagd door de gemeente, in navolging <strong>van</strong> een landelijke campagne, een Nationale<br />

Burendag te organiseren. <strong>De</strong> <strong>voor</strong>bereidingstijd bleek echter te kort te zijn. Nu staat dit <strong>voor</strong><br />

2010 op de kalender. Hoe gaat Opbouwwerk zich ontwikkelen in Harenkarspel? In<br />

2010 zal <strong>hier</strong><strong>over</strong> in <strong>over</strong>leg met de gemeente duidelijkheid verkregen worden.<br />

Alkmaar<br />

Ontmoet elkaar op de Seniorendag<br />

<strong>De</strong> Seniorendag, georganiseerd door <strong>De</strong> <strong>Wering</strong>, begint steeds meer te leven onder ouderen<br />

en organisaties en bedrijven. In november vonden rond 1.200 bezoekers de weg naar <strong>het</strong><br />

evenement, waaraan Rabobank Alkmaar e.o zich <strong>voor</strong> 3 jaar als hoofdsponsor heeft verbonden.<br />

Het thema ‘<strong>De</strong> Ontmoeting’ bleek een rijke inspiratiebron te zijn <strong>voor</strong> een informatiemarkt,<br />

entertainment en tal <strong>van</strong> presentaties. In 2010 staat er weer een Seniorendag op <strong>het</strong><br />

programma. <strong>De</strong> zoektocht naar een 2e hoofdsponsor is in volle gang.<br />

schagen<br />

Wie is urgent?<br />

Voor de Wooncompagnie in Schagen is Maatschappelijk Werk betrokken bij <strong>het</strong> filteren <strong>van</strong><br />

woningzoekenden die een urgentie hebben aangevraagd. Het voert gesprekken, stelt rapportages<br />

op en neemt deel aan de zittingen <strong>van</strong> de urgentiecommissie, waarin op basis <strong>van</strong> dit<br />

<strong>voor</strong>onderzoek een urgentieadvies wordt opgesteld.<br />

Vacaturebank Schagen<br />

Organisaties zijn op de hoogte gebracht <strong>van</strong> de nieuwe uitgebreide vrijwilligersverzekeringen.<br />

Vrijwilligersorganisaties zijn nagebeld.<br />

Kengetallen<br />

Ingeschreven vrijwilligers 20<br />

Bemiddelingen 70<br />

Matches 37<br />

Vacatures 21<br />

Verzekerde organisaties 18<br />

Verzekerde vrijwilligers 917<br />

Koggenland<br />

Actief in <strong>het</strong> WMO-loket<br />

Als pilot is Maatschappelijk Werk toegevoegd aan <strong>het</strong> WMO-loket <strong>van</strong> de gemeente Koggenland.<br />

Een dag in de week is een maatschappelijk werker actief <strong>van</strong>uit <strong>het</strong> loket in <strong>het</strong><br />

gemeentehuis. Een keer in de twee weken neemt hij deel aan <strong>het</strong> multidisciplinaire team<strong>over</strong>leg.<br />

Medio 2010 wordt de pilot geëvalueerd en als <strong>het</strong> goed is vertaald naar een samenwerkingsconvenant.


heerhugowaard<br />

Een nieuw ‘informatie- en adviespunt Echtscheiding’<br />

In Heerhugowaard neemt Maatschappelijk Werk deel aan een werkgroep die in <strong>het</strong> kader<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> nieuwe CJG een ‘informatie- en adviespunt Echtscheiding’ ontwikkelt. Het doel is om<br />

mensen die <strong>over</strong>wegen te gaan scheiden of gescheiden zijn alsmede hun eventuele kinderen<br />

in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken en hen dusdanig te ondersteunen dat conflicten,<br />

juridische procedures en traumatische ervaringen worden vermeden of in betere banen<br />

worden geleid. Betrokken partijen (gemeente, GGD, JGZ, Opvoedsteunpunt, Bureau Jeugdzorg,<br />

Kern8 en Maatschappelijk Werk <strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong>) bundelen hun krachten, zodat ouders<br />

op één plek alle hulp en informatie kunnen krijgen die ze nodig hebben in verband met hun<br />

relatie- of echtscheidingsproblemen.<br />

Alkmaar en <strong>De</strong>n Helder<br />

Hulp bieden op de re-integratiemarkt<br />

Een interessante ontwikkeling is de samenwerking tussen WNK Bedrijven en <strong>De</strong> <strong>Wering</strong>.<br />

Van origine een sociaal werk<strong>voor</strong>zieningsbedrijf, ontpopt WNK zich ook steeds meer als speler<br />

op de re-integratiemarkt. Binnen de regelingen <strong>voor</strong> gesubsidieerde arbeid Focus2Move<br />

(gemeente Alkmaar) en Helder Werk (gemeente <strong>De</strong>n Helder) helpt WNK mensen met een<br />

afstand tot de arbeidsmarkt weer aan passend - regulier - werk. Daarbij pakt <strong>het</strong> met behulp<br />

<strong>van</strong> een intensieve begeleiding ook de (multi)problematiek aan, die vaak de oorzaak is <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> buiten spel staan <strong>van</strong> deze doelgroep.<br />

Maatschappelijk Werk is al langer onderdeel <strong>van</strong> deze ‘zorgschil’. In <strong>2009</strong> is haar inzet<br />

toegenomen <strong>van</strong> 12 uur naar 40 uur per week en zijn de <strong>voor</strong>bereidingen gestart <strong>voor</strong> samenwerkingscontracten<br />

tot en met 2011. Maar <strong>het</strong> aandeel <strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> in dit re-integratietraject<br />

wordt nog groter, nu <strong>van</strong>af oktober ook Sociaal Raadslieden is ingestapt, in eerste<br />

instantie bij wijze <strong>van</strong> pilot. Veel cliënten kampen met grote schuldenproblematiek, en dat<br />

is een <strong>van</strong> de expertisegebieden <strong>van</strong> Sociaal Raadslieden. Vanaf begin oktober tot eind<br />

december <strong>2009</strong> zijn 28 cliënten op <strong>het</strong> spreekuur geweest, waar<strong>van</strong> 6 doorgestroomd zijn<br />

naar <strong>het</strong> reguliere spreekuur in de eigen gemeente. <strong>De</strong> samenwerking is inmiddels dusdanig<br />

positief beoordeeld dat zij in 2010 wordt <strong>voor</strong>tgezet. Het lijkt erop dat de instroom <strong>voor</strong><br />

Maatschappelijk Werk en Sociaal Raadslieden nog groter wordt, nu WNK Bedrijven ook de<br />

traditionele SW-doelgroep in aanmerking wil laten komen <strong>voor</strong> een uitgebreide ‘screening’, in<br />

een poging ook de SW-medewerkers zoveel mogelijk extern te plaatsen.<br />

zijpe<br />

Meer bekendheid <strong>voor</strong> de vacaturebank<br />

15 organisaties zijn bezocht ter promotie <strong>van</strong> <strong>het</strong> vrijwilligerspunt. Bij deze organisaties is<br />

een nulmeting uitgevoerd om te onderzoeken waar de wensen/problemen ten aanzien <strong>van</strong><br />

vrijwilligerswerk liggen. Nieuwe folders/posters en banners zijn ontwikkeld. Daarnaast heeft<br />

deelname aan onder andere <strong>het</strong> traject ‘Verbetering Woon- en leefklimaat Burgerbrug’ bijgedragen<br />

aan een grotere naamsbekendheid <strong>van</strong> <strong>het</strong> vrijwilligerspunt. Ook de huurdersvereniging<br />

<strong>van</strong> Wooncompagnie in Zijpe kon rekenen op ondersteuning. Per januari 2010 staat de<br />

opening <strong>van</strong> <strong>het</strong> 2e steunpunt in Petten op <strong>het</strong> programma en vervolgens wil men ook 30 tot<br />

40 organisaties bezoeken.<br />

45


Kengetallen<br />

46 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

Ingeschreven vrijwilligers 19<br />

Bemiddelingen 46<br />

Matches 28<br />

Vacatures 19<br />

Verzekerde organisaties 44<br />

Verzekerde vrijwilligers 992


Organisatie<br />

PR & Communicatie<br />

Personeel & Organisatie<br />

Arbo Adviescommissie<br />

Ondernemingsraad<br />

47


48 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

Pr & coMMunicaTie<br />

nieuwe brochures en website<br />

PR & Communicatie is verantwoordelijk <strong>voor</strong> <strong>het</strong> beleid en de uitvoering <strong>van</strong> de interne en<br />

externe communicatie en PR <strong>van</strong> werksoort<strong>over</strong>koepelende activiteiten. Werksoorten zijn<br />

zelf verantwoordelijk <strong>voor</strong> hun eigen communicatieactiviteiten (intern en extern), maar zij<br />

kunnen zich <strong>voor</strong> advies, informatie en ondersteuning wenden tot de stafmedewerker PR<br />

& Communicatie. <strong>De</strong> afdeling is verantwoordelijk <strong>voor</strong> de ontwikkeling en bewaking <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

strategisch communicatieplan en <strong>van</strong> de huisstijl <strong>van</strong> communicatiemiddelen en <strong>voor</strong> <strong>het</strong><br />

beheer <strong>van</strong> <strong>het</strong> intranet en de website <strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong>. In <strong>2009</strong> is www.stichtingdewering.<br />

nl online gegaan, een hele nieuwe folderlijn geïntroduceerd en is <strong>het</strong> communicatiebeleid<br />

verder ontwikkeld.<br />

Personeel & organisaTie<br />

In <strong>het</strong> jaar <strong>2009</strong> heeft de afdeling P&O zich ontwikkeld tot een volwaardige ondersteunende<br />

dienst. In <strong>het</strong> kader <strong>van</strong> de HKZ-certificering zijn beleidstukken en protocollen verder ontwikkeld<br />

en uitgezet.<br />

bezetting<br />

In <strong>het</strong> verslagjaar zijn er 22 mensen in dienst getreden en 13 mensen uit dienst gegaan.<br />

01-01-<strong>2009</strong> 31-12-<strong>2009</strong><br />

Totaal FTe 99 99<br />

Aantal medewerkers in dienst 131<br />

Mannen<br />

vrouwen<br />

onbepaalde tijd 108<br />

bepaalde tijd 32<br />

140<br />

aantal % aantal %<br />

Fulltime 12<br />

Parttime 13<br />

25 19<br />

Fulltime 17<br />

Parttime 89<br />

106 81<br />

Fulltime 11<br />

Parttime 12<br />

23 16<br />

Fulltime 22<br />

Parttime 95<br />

117 84<br />

Ziekteverzuim en -begeleiding<br />

<strong>De</strong> <strong>Wering</strong> heeft in <strong>2009</strong> een ziekteverzuim gekend <strong>van</strong> 7%. Dit percentage wordt <strong>over</strong>wegend<br />

gekenmerkt door een aantal zieken met lichamelijke klachten, die niet <strong>voor</strong>zien waren.<br />

Op alle ziektegevallen wordt actief gereageerd <strong>van</strong>uit leidinggevenden en de Arbodienst.<br />

Alle re-integratie instrumenten worden ingezet om de zieke medewerker zo snel mogelijk<br />

weer aan <strong>het</strong> werk te krijgen. Kort durend ziekteverzuim wordt gemonitord en na 3 meldingen<br />

wordt er extra aandacht besteed aan de oorzaken er<strong>van</strong>.<br />

opleidingen<br />

<strong>De</strong> <strong>Wering</strong> hecht waarde aan de ontwikkeling <strong>van</strong> haar medewerkers <strong>van</strong>uit <strong>het</strong> ‘life long<br />

learning principe’. Uit <strong>het</strong> ondernemingsplan blijkt dat medewerkers weten dat zij acteren<br />

in een <strong>voor</strong>tdurend veranderende omgeving en in staat zijn mee te veranderen. <strong>De</strong> <strong>Wering</strong><br />

heeft in <strong>het</strong> verslagjaar training en opleidingen gefaciliteerd <strong>voor</strong> diverse afdelingen. Daarnaast<br />

investeert <strong>het</strong> in supervisie, werkbegeleiding en intervisie.


arbo adviescoMMissie<br />

in de pas lopen met <strong>het</strong> arbobeleidsplan<br />

In <strong>2009</strong> is de Arbo Adviescommissie <strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> geïnstalleerd. In de 2e helft <strong>van</strong> <strong>het</strong> jaar<br />

is een oproep gedaan <strong>voor</strong> nieuwe BHV’ers. Dit heeft als resultaat gehad dat 5 medewerkers<br />

in opleiding zijn gegaan en zich BHV’er mogen noemen. 2 medewerkers gaan in 2010<br />

<strong>het</strong> BHV-traject in. <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> heeft nu in totaal 10 BHV’ers, verdeeld <strong>over</strong> de verschillende<br />

locaties.<br />

<strong>De</strong> Risicoinventarisatie & Evaluatie is in twee delen uitgevoerd. Enerzijds <strong>voor</strong> de regio’s<br />

Midden en Zuid en anderzijds <strong>voor</strong> de regio Noord. Het resultaat <strong>van</strong> beide onderzoeken zal<br />

verwerkt worden in <strong>het</strong> jaarplan 2010. Het huidige arbobeleidsplan is getoetst aan de arbocatalogus<br />

W&MD <strong>van</strong> de FCB Dienstverlenen in Arbeidsvraagstukken. <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> loopt <strong>hier</strong><br />

mee goed ‘in de pas’. Wat nog niet gerealiseerd is, staat in de planning in <strong>het</strong> kader <strong>van</strong> de<br />

HKZ.<br />

onderneMingsraad<br />

Reiskosten en fusie<br />

<strong>De</strong> Ondernemingsraad <strong>van</strong> <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> heeft haar licht laten schijnen <strong>over</strong> een veelheid aan<br />

onderwerpen. Veel energie ging uit naar de <strong>voor</strong>genomen fusie met Stichting Welzijn Ouderen<br />

West-Friesland (SWOF) en de reiskostenvergoeding.<br />

<strong>De</strong> OR heeft kennisgenomen <strong>van</strong>:<br />

• regeling nevenfuncties;<br />

• kledingcode;<br />

• kwartaal- en halfjaarcijfers <strong>2009</strong>;<br />

• <strong>jaarverslag</strong> 2008, jaarrekening en inhoudelijk verslag;<br />

• ondernemingsplan <strong>De</strong> <strong>Wering</strong>;<br />

• mogelijke <strong>over</strong>dracht maatschappelijk werk <strong>van</strong> <strong>De</strong> Omring;<br />

• mogelijke <strong>over</strong>dracht tienerwerk <strong>van</strong> Bureau Jeugdzorg.<br />

<strong>De</strong> OR heeft positief geadviseerd <strong>over</strong>:<br />

• klachtenregeling medewerkers <strong>De</strong> <strong>Wering</strong>;<br />

• medezeggenschap cliënten;<br />

• functioneringsgesprekken;<br />

• intentieverklaring fusie SWOWF.<br />

<strong>De</strong> OR heeft ingestemd met:<br />

• procedure werving & selectie;<br />

• communicatie- en <strong>over</strong>legstructuur <strong>van</strong> de instelling;<br />

• regeling ziekteverzuim en re-integratiebeleid;<br />

• reiskostenregeling.<br />

Bij de nieuwe reiskostenregeling kreeg de OR signalen <strong>van</strong> medewerkers, dat zij er in deze<br />

situatie financieel op achteruit gingen en ook terug moesten betalen. Dit is op de agenda <strong>van</strong><br />

de <strong>over</strong>legvergadering gezet. Voorlopige conclusie: de regeling blijft gehandhaafd, maar <strong>voor</strong><br />

gedupeerde medewerkers wordt een oplossing gezocht.<br />

49


50 <strong>De</strong> <strong>Wering</strong> Jaarverslag <strong>2009</strong><br />

Activiteiten in <strong>het</strong> kader <strong>van</strong> de <strong>voor</strong>genomen fusie met SWOWF:<br />

• deelname OR aan de bijeenkomst <strong>over</strong> haalbaarheidsonderzoek <strong>van</strong> een fusie tussen <strong>De</strong><br />

<strong>Wering</strong> en <strong>het</strong> SWOWF op 12 mei <strong>2009</strong>;<br />

• een bijeenkomst met de directies <strong>van</strong> beide organisaties en de OR SWOWF op 30 september;<br />

• <strong>van</strong>af september samen met de OR <strong>van</strong> SWOWF de FusieOR gevormd (2 bijeenkomsten);<br />

• 1e informatieve bijeenkomst fusiestuurgroep en FusieOR op 16 december.<br />

Vergaderingen<br />

Op 12 november heeft de OR een achterbanvergadering georganiseerd in Alkmaar en <strong>De</strong>n<br />

Helder om deze te informeren <strong>over</strong> de activiteiten <strong>van</strong> de OR tot dan toe, de problemen rond<br />

de reiskostenregeling en de stand <strong>van</strong> zaken rond de <strong>voor</strong>genomen fusie. Op 15 december<br />

heeft een vergadering plaatsgevonden met de Raad <strong>van</strong> Toezicht <strong>over</strong> de algemene gang<br />

<strong>van</strong> zaken binnen <strong>De</strong> <strong>Wering</strong>.


organigram<br />

Ondernemingsraad<br />

Financiën<br />

Facilitaire Zaken<br />

P&O<br />

PR & Communicatie<br />

ICT<br />

Kwaliteitsbeleid<br />

Maatschappelijk Werk<br />

Raad <strong>van</strong> Toezicht<br />

Directeur-bestuurder<br />

Directeur Welzijn Directeur MW<br />

Teamleiders<br />

Secretariaat + Administratie<br />

Sociaal Raadslieden<br />

Ouderenwerk<br />

Opbouwwerk<br />

Vrijwilligerscentrale<br />

Cliëntenraad<br />

Directiesecretariaat<br />

Avalon<br />

Vrouwenhulpverlening<br />

51


Colofon<br />

Dit <strong>jaarverslag</strong> is een uitgave <strong>van</strong> Stichting <strong>De</strong> <strong>Wering</strong><br />

Vormgeving: Brand Republic<br />

Redactie: Berlijn Teksten<br />

Druk: Ecodrukkers

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!