16.09.2013 Views

De buurtkrant de Hoef ZO! - Stchting Buurtoverleg de Hoef ZO!

De buurtkrant de Hoef ZO! - Stchting Buurtoverleg de Hoef ZO!

De buurtkrant de Hoef ZO! - Stchting Buurtoverleg de Hoef ZO!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nummer 10, maart 2012<br />

<strong>De</strong> <strong>buurtkrant</strong> <strong>de</strong> <strong>Hoef</strong> <strong>ZO</strong>! is een uitgave van<br />

Stichting <strong>Buurtoverleg</strong> <strong>de</strong> <strong>Hoef</strong> <strong>ZO</strong>!<br />

www.<strong>de</strong>hoefzo.nl<br />

1


Van <strong>de</strong> voorzitter Van <strong>de</strong> redactie<br />

Er gebeurt toch wel het een en an<strong>de</strong>r in<br />

onze buurt! <strong>De</strong> nieuwbouw bij <strong>de</strong><br />

Vleugels, die als naam meekrijgt<br />

‘<strong>de</strong> Alkenhorst’. <strong>De</strong> rommelmarkt, een<br />

geslaag<strong>de</strong> filmmiddag. <strong>De</strong> aanleg van<br />

ecologisch verantwoor<strong>de</strong> oevers aan <strong>de</strong><br />

Hoevervaart. En <strong>de</strong> <strong>Hoef</strong> <strong>ZO</strong> als centrum<br />

van een groot zonne-energie programma!<br />

Een programma met lan<strong>de</strong>lijke uitstraling,<br />

want als het lukt kunnen ook <strong>de</strong><br />

huur<strong>de</strong>rs van <strong>de</strong> laagbouw on<strong>de</strong>r goe<strong>de</strong><br />

voorwaar<strong>de</strong>n meedoen en dat is in ons<br />

land nog niet zo vaak vertoond. Let op <strong>de</strong><br />

berichtgeving!<br />

Dit jaar wordt begonnen met <strong>de</strong> renovatie<br />

van ons winkelcentrum. <strong>De</strong> winkels<br />

wor<strong>de</strong>n mooier, <strong>de</strong> supermarkten ook<br />

groter maar het betekent wel dat het parkeerterrein<br />

oprukt in <strong>de</strong> richting van <strong>de</strong><br />

winkels waardoor <strong>de</strong> loopruimte veel<br />

smaller wordt. Jammer!<br />

En dan komt er in <strong>de</strong> Alkenhorst het<br />

nieuwe wijksteunpunt. Wij hebben daarbij<br />

zo onze twijfels. Veel activiteiten -voor<br />

jongeren, feesten, activiteiten waarbij je<br />

een beetje klie<strong>de</strong>rt- vin<strong>de</strong>n daar geen<br />

plaats maar toch zet <strong>de</strong> gemeente zwaar<br />

in op exploitatie door vrijwilligers.<br />

Met steun van <strong>de</strong> gegevens die in <strong>de</strong><br />

zojuist geëindig<strong>de</strong> enquête door ons<br />

buurtpanel zijn aangedragen (dus niet <strong>de</strong><br />

enquête waarvan u <strong>de</strong> resultaten in dit<br />

blad vindt – dat was <strong>de</strong> vorige) proberen<br />

we een voor <strong>de</strong> wijk zo goed mogelijk<br />

resultaat te halen waarbij zelfs het behoud<br />

van het buurthuis on<strong>de</strong>r zelfbeheer<br />

van bewoners als optie wordt meegenomen.<br />

Nog niet meer dan dat, want –ook<br />

financieel- verantwoor<strong>de</strong>lijk zijn voor <strong>de</strong><br />

exploitatie van een al wat ou<strong>de</strong>r gebouw<br />

is niet niks!<br />

Het wordt in ie<strong>de</strong>r geval een spannen<strong>de</strong><br />

lente!<br />

Peter<br />

2<br />

Het voorjaar kiert nu om <strong>de</strong> hoek. Het<br />

leek er niet op dat het ooit winter zou<br />

wor<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>cember bloei<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

sneeuwklokjes en een enkele narcis liet<br />

zijn koppie zien. Januari was niks. Mistig,<br />

nat, gemopper alom. Februari grinnikte<br />

en wreef zich in <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n. We wer<strong>de</strong>n<br />

verrast met sneeuw en flinke vorst. Heel<br />

Ne<strong>de</strong>rland (nou ja bijna) op <strong>de</strong> schaats.<br />

<strong>De</strong> gekte was compleet: zou ie niet...?<br />

Zou ie wel..? Nee dus, geen Elfste<strong>de</strong>ntocht.<br />

Teleurstelling alom, helaas! Veel<br />

ou<strong>de</strong>ren kon<strong>de</strong>n <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur niet uit . Voor<br />

<strong>de</strong> eenzamen en exen is het een hard<br />

gelag al die gezinnetjes op het ijs te zien<br />

dartelen, daar word je niet vrolijk van.<br />

Maar zie, ook dit jaar wordt het weer<br />

lente!!!!!<br />

Kom a.u.b. uit je huis en je hoofd, vergeet<br />

<strong>de</strong> muizenissen en geniet met ons<br />

van <strong>de</strong> lente!!!<br />

Doe mee, laat van je horen!!!!<br />

Advertentie<br />

Uitkering of baan kwijt?<br />

Echtscheiding?<br />

Huurproblemen?<br />

Ou<strong>de</strong>gracht 90, ALKMAAR<br />

T: 072-5122213<br />

www.advocatenkantoorou<strong>de</strong>gracht.nl


Nieuwjaarsmiddag vrijwilligers.<br />

<strong>De</strong> opkomst is goed, zo bij elkaar een<br />

man en vrouw of twintig. Na uitgebrei<strong>de</strong><br />

hartelijke begroetingen en het beken<strong>de</strong><br />

kopje koffie met een koekje kunnen we<br />

aan <strong>de</strong> bak.<br />

Harry opent <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring – wat het<br />

eigenlijk ook is!. Er volgt een kleine evaluatie<br />

over <strong>de</strong> punten die gerealiseerd<br />

zijn, dat zijn er toch nog heel wat. Op <strong>de</strong><br />

spiegel zijn vellen papier geplakt met<br />

aandachtspunten. Na praatjes van Peter<br />

Peters en Richard Bertrand mag ie<strong>de</strong>reen<br />

zijn mening geven en evt. nieuwe<br />

punten on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> aandacht brengen.<br />

Peter doet zijn zegje over het buurtpanel,<br />

compleet met presentatie. In dit geval<br />

3<br />

over het beschil<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> kopse kanten<br />

van <strong>de</strong> flats.<br />

Richard’s stokpaardje is zonnepanelen.<br />

Actie: “<strong>de</strong> <strong>Hoef</strong> <strong>ZO</strong>n!”, duurzaam, energiebesparend<br />

en ren<strong>de</strong>rend.<br />

Het is een drukte van jewelste bij <strong>de</strong><br />

spiegel, stevige discussies zijn er gaan<strong>de</strong>.<br />

Daarna wor<strong>de</strong>n we in twee groepen gesplitst<br />

en barst het los. I<strong>de</strong>eën vliegen<br />

over tafel: Openbaar toilet, afvalbakken,<br />

groentetuin i.s.m. het COA en <strong>de</strong> Vrolijkheid,<br />

jongeren vrijwilligerswerk voor <strong>de</strong><br />

Vleugels etc.<br />

<strong>De</strong> an<strong>de</strong>re ploeg is aan het brainstormen<br />

over Zonnekracht. Dat is voornamelijk<br />

een mannenaangelegenheid.<br />

Al met al een constructief middagje.<br />

Er wordt goed meegedacht in <strong>de</strong> wijk.<br />

Het “Zwartboek Bosplantsoenen” is door<br />

<strong>de</strong> gemeente goed opgepikt. Alles is op<br />

<strong>de</strong> schop genomen. Meer licht, meer<br />

ruimte en <strong>de</strong> overzichtelijkheid is behoorlijk<br />

toegenomen. Joke<br />

Afscheidswoord Mascha Geleijnse<br />

Met veel plezier ben ik <strong>de</strong> afgelopen jaren<br />

als wijkcoördinator betrokken<br />

geweest bij Wij <strong>de</strong> Wijk in <strong>de</strong> <strong>Hoef</strong> <strong>ZO</strong>.<br />

<strong>De</strong> stichting <strong>de</strong> <strong>Hoef</strong> <strong>ZO</strong>! heeft inmid<strong>de</strong>ls<br />

een website, een <strong>buurtkrant</strong>, een panel<br />

en een buurtagenda, iets waar <strong>de</strong> buurt<br />

trots op mag zijn.<br />

2012 is het jaar waarin <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rsteuning<br />

vanuit Wij <strong>de</strong> Wijk wordt afgebouwd,<br />

waardoor het extra belangrijk is dat bewoners<br />

op een of an<strong>de</strong>re manier meedoen<br />

in <strong>de</strong> buurt, of het nu om activiteiten<br />

gaat, burenhulp of vrijwilligerswerk.<br />

Maar 2012 is ook het jaar waarin we een<br />

betere link gaan leggen met <strong>de</strong> bewoners<br />

van <strong>de</strong> flats, waar <strong>de</strong> renovatie van<br />

Woonwaard is afgerond. Ik ben benieuwd<br />

wat dat gaat opleveren, maar zal het alleen<br />

van <strong>de</strong> zijlijn kunnen volgen, omdat<br />

ik per 1-1-2012 veran<strong>de</strong>rd ben van baan.<br />

Ik werk nu als coördinator Centra Jeugd<br />

en Gezin in Alkmaar.<br />

Mijn collega Gertjan Geugjes neemt mijn<br />

taak in <strong>de</strong> <strong>Hoef</strong> <strong>ZO</strong> over. Graag wens ik<br />

jullie in <strong>de</strong> <strong>Hoef</strong> het beste toe en wellicht<br />

tot ziens.<br />

Mascha Geleijnse


Beste buurtbewoners,<br />

Sinds mei vorig jaar is er een filmproject<br />

in het buurthuis Alkmaar-West. Wie het<br />

nog niet heeft gemerkt mag er enigszins<br />

spijt van hebben. Er wer<strong>de</strong>n vier bijzon<strong>de</strong>re<br />

films vertoond, en on<strong>de</strong>r het genot<br />

van een kopje koffie of thee met een<br />

koekje waren er zeer interessante nagesprekken.<br />

(En dat alles voor 3 euro!).<br />

Op zondag 12 februari jl. hebben wij <strong>de</strong><br />

kritische Amerikaanse documentaire<br />

“Food, inc.” over <strong>de</strong> bio-industrie<br />

vertoond. Een gewaag<strong>de</strong> keuze die door<br />

<strong>de</strong> bezoekers positief werd ontvangen.<br />

In <strong>de</strong> zaal lag <strong>de</strong> leestafel vol met informatie<br />

en fol<strong>de</strong>rs, die veel belangstelling<br />

trok. Het nagesprek on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> leiding<br />

van Petra van Rijn heeft veel waar<strong>de</strong>volle<br />

inzichten opgeleverd. Het was<br />

een inspireren<strong>de</strong> middag!<br />

<strong>De</strong> volgen<strong>de</strong> film staat gepland op zon-<br />

Samen film kijken<br />

Advertentie<br />

4<br />

dag 15 april om 14.00 uur. Het is nu nog<br />

een verrassing welke film het wordt,<br />

maar je kunt er op rekenen dat die <strong>de</strong><br />

moeite waard zal zijn. Daarom: let op <strong>de</strong><br />

fol<strong>de</strong>rs die t.z.t. in <strong>de</strong> wijk zullen verschijnen<br />

en bij <strong>de</strong>ze ben je alvast van harte<br />

uitgenodigd om samen van <strong>de</strong>ze film te<br />

genieten.<br />

<strong>De</strong> vrijwilligers van <strong>de</strong> filmclub zetten zich<br />

geweldig in om dit initiatief tot een succes<br />

te maken. Gezien <strong>de</strong> belangstelling is er<br />

hoop om dit initiatief in <strong>de</strong> toekomst voort<br />

te zetten.<br />

Langzamerhand groeit er een groep belangstellen<strong>de</strong>n<br />

die tot “vaste bezoekers”<br />

horen. Nieuwe gezichten zijn natuurlijk<br />

hartelijk welkom.<br />

Ie<strong>de</strong>reen die onze filmclub wil versterken<br />

om zich in te zetten voor <strong>de</strong>ze activiteit is<br />

meer dan welkom (contact Teresa: 072-<br />

5119921).<br />

Autorijschool AKTIEF biedt u verschillen<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> rijopleiding. Zo kunt u kiezen uit:<br />

Kant en klare pakketten van 20-30-35 of 40 lessen<br />

Losse lessen<br />

Spoedcursussen<br />

Theorie weekend (om <strong>de</strong> 4 á 5 weken)<br />

<strong>De</strong>elname t.t.t (tussentijdse toets)<br />

Elke les duurt 60 min.<br />

Contact: Atif Yar 0653104944, Oran Yar 0610823710,<br />

Contact: Atif Yar 0653104944, Oran Yar 0610823710, atif-yar@hotmail.com<br />

www.rijschoolaktief.nl


Wij liepen door <strong>de</strong> buurt en zagen een<br />

lesauto staan met op het dak het bord<br />

“AKTIEF”.<br />

Nieuwsgierig naar <strong>de</strong> keuze van <strong>de</strong> naam<br />

bel<strong>de</strong>n wij aan.<br />

Atif Yar <strong>de</strong>ed <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur open en nodig<strong>de</strong><br />

ons uit om binnen te komen. Zijn vrouw<br />

Canan verwelkom<strong>de</strong> ons met Turkse<br />

hapjes. On<strong>de</strong>r het smullen vertel<strong>de</strong> Atif<br />

zijn levensverhaal.<br />

In 1980 op zijn veertien<strong>de</strong> kwam hij met<br />

zijn broers en zus naar Ne<strong>de</strong>rland, waar<br />

zijn ou<strong>de</strong>rs allebei werkten.<br />

Hij had een jeugddroom: ”ik wil dierenarts<br />

wor<strong>de</strong>n.” Hij ging naar het Clusius<br />

College en behaal<strong>de</strong> daar zijn diploma.<br />

In 1988 gingen zijn ou<strong>de</strong>rs terug naar<br />

Turkije. Atif bleef in Alkmaar wonen bij<br />

zijn ou<strong>de</strong>re broer en zus en ging een<br />

opleiding volgen op <strong>de</strong> sociale aca<strong>de</strong>mie.<br />

Daar werd hij verliefd op Canan, een<br />

me<strong>de</strong>stu<strong>de</strong>nt. Hij trouw<strong>de</strong> haar en zij<br />

kregen samen vijf prachtige dochters.<br />

Achter <strong>de</strong> voor<strong>de</strong>ur<br />

5<br />

Na een tijd gewerkt te hebben in een<br />

internaat voor moeilijk opvoedbare<br />

jongeren, ging hij een HBO opleiding<br />

volgen en daarna <strong>de</strong> opleiding voor<br />

rijinstructeur op <strong>de</strong> Verkeers Aca<strong>de</strong>mie.<br />

Nu geeft hij al 21 jaar met veel plezier<br />

autorijlessen, praktijk en theorie.<br />

In 2002 werd hij lid van <strong>de</strong> PvdA en sinds<br />

2006 is hij gemeente raadslid met o.a.<br />

“verkeer” in zijn portefeuille. Hij heeft zich<br />

hard gemaakt voor <strong>de</strong> schitteren<strong>de</strong><br />

roton<strong>de</strong> die is gerealiseerd bij het<br />

winkelcentrum.<br />

In 2007 heeft hij samen met Tiny van<br />

Dam het ombudsteam opgericht.<br />

Inwoners van Alkmaar e.o. kunnen<br />

ie<strong>de</strong>re zaterdag terecht in “Het huis van<br />

Zessen”, Schoutenstraat 2, van 12.00 tot<br />

13.00 uur, met huisvestings– of vergunningsproblemen,<br />

conflicten met <strong>de</strong> buren,<br />

het invullen van formulieren etc. U kunt<br />

ook een afspraak maken voor huisbezoek,<br />

06-53104944. Atif is sponsor van<br />

Alkmaarse Boys. Eer<strong>de</strong>r train<strong>de</strong> hij 7 jaar<br />

lang een voetbalteam, speel<strong>de</strong> toneel en<br />

regisseer<strong>de</strong>, <strong>de</strong>ed aan huiswerkbegeleiding<br />

en volksdansen. Aan het ein<strong>de</strong> van<br />

<strong>de</strong>ze gezellige ontmoeting begrepen wij<br />

<strong>de</strong> keuze van <strong>de</strong> naam “AKTIEF” op <strong>de</strong><br />

lesauto voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur.<br />

Marjan en Els<br />

Bibliobus tij<strong>de</strong>n en standplaatsen:<br />

Vrijdag: 13.00-14.15 uur achter het<br />

winkelcentrum, tegenover van<br />

<strong>de</strong> Vel<strong>de</strong>laan nr. 1, (in <strong>de</strong> buurt<br />

van basisschool <strong>De</strong> Driemaster).<br />

Vrijdag: 14.20-15.05 uur achter het<br />

winkelcentrum, tegenover<br />

Judith Leysterstraat nr. 4 , (bij<br />

basisschool Nicolaas Beets III ).


Activiteiten buurthuis Alkmaar West<br />

Ie<strong>de</strong>re woensdagmiddag van 13.30 uur<br />

tot 15.30 uur is er on<strong>de</strong>r leiding van vakdocente<br />

Christa Hart een teken- en<br />

schil<strong>de</strong>rinloop. <strong>De</strong> kosten bedragen €<br />

3,50 per bijeenkomst.<br />

<strong>De</strong> Buitenspeeldag op <strong>de</strong> Mesdaglaan<br />

was vorig jaar een groot en gezellig<br />

feest! En leuke feestjes doen we graag<br />

nog eens over! In samenwerking met<br />

Speeltuinvereniging <strong>De</strong> <strong>Hoef</strong> gaan we<br />

er op woensdag 13 juni een ware happening<br />

van maken! Ook in an<strong>de</strong>re buurten<br />

in Alkmaar West (Bergermeer, Lambert<br />

Doomer, Rembrandkwartier) wordt<br />

op 13 juni <strong>de</strong> Buitenspeeldag gehou<strong>de</strong>n.<br />

Plezier in Bewegen, sport, spel, muziek<br />

en conditie voor vrouwen van alle nationaliteiten.<br />

Kom lekker bewegen op dinsdagmiddag<br />

(on<strong>de</strong>r voorbehoud) van<br />

13.30 tot 14.30 uur. Start: voorjaar<br />

2012. Kosten: 10 lessen voor € 35,00<br />

Op vrijdag 6 april starten <strong>de</strong> fietslessen<br />

voor allochtone vrouwen. Met name<br />

voor <strong>de</strong> groep vrouwen die op het terrein<br />

van het AZC al fietsles hebben gehad<br />

maar nog niet eer<strong>de</strong>r op <strong>de</strong> openbare<br />

weg hebben gefietst, zoeken we<br />

vrouwelijke vrijwilligers die <strong>de</strong> nieuwe<br />

fietsers willen begelei<strong>de</strong>n. <strong>De</strong> fietslessen<br />

wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> vrijdagochtend,<br />

aanvang 09.30 uur.<br />

Met een flink aantal buurtbewoonsters<br />

aan tafel on<strong>de</strong>r het genot van een kop<br />

koffie of thee, breipennen en knotten<br />

wol uit <strong>de</strong> tas en aan het werk voor één<br />

groot kunstwerk in <strong>de</strong> wijk: we hebben<br />

het over wildbreien. Zin om mee te<br />

doen? We zijn gestart op dinsdag 14<br />

6<br />

februari in buurthuis Alkmaar West en<br />

tussen 09.30 uur en 14.00 uur bent u<br />

van harte welkom!<br />

Op woensdagmiddag 4 april, aanvang<br />

14.00 uur, wordt er in het buurthuis<br />

een supergezellige Paasbingo voor het<br />

hele gezin gehou<strong>de</strong>n! U bent van harte<br />

welkom.<br />

Heeft u belangstelling om één of twee<br />

keer per week te klaverjassen? En<br />

kent u mensen die dit óók leuk vin<strong>de</strong>n?<br />

In het buurthuis bestaat <strong>de</strong> mogelijkheid<br />

om bijeen te komen. Info: tel.nr.<br />

06 416 362 92.<br />

Rommelmarkt in het buurthuis op <strong>de</strong><br />

zondagen 25 maart en 22 april van<br />

10.00 uur tot 14.30 uur. Bezoekers<br />

gratis entree. Informatie over verhuur<br />

tafels bij Erica, telefoon 06 504 049 90.<br />

<strong>De</strong> Blijven<strong>de</strong> Ontmoeting is een project<br />

in <strong>de</strong> wijk waarbij <strong>de</strong> jeugd van <strong>de</strong> basisscholen<br />

Nic. Beets, <strong>De</strong> Driemaster,<br />

An Nasr en <strong>De</strong> Wissel vier keer een<br />

ontmoeting hebben met <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>ren uit<br />

<strong>de</strong> Vleugels. Dit jaar wor<strong>de</strong>n het creatieve<br />

ontmoetingen waar <strong>de</strong> kids en <strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong>ren samenwerken aan het thema<br />

mo<strong>de</strong>. Op maandag 4 juni om 14.00<br />

uur is <strong>de</strong> grote presentatie in buurthuis<br />

Alkmaar West waar u van harte welkom<br />

bent!<br />

Na<strong>de</strong>re informatie en/of aanmelding voor<br />

bovengenoem<strong>de</strong> activiteiten bij<br />

Kees Niesten, kees.niesten@kern8.nl of op<br />

nummer 06 416 362 92


Bigos. Pools nationaal gerecht. Vanouds<br />

<strong>de</strong> jagerspot. Normaal is dit voor 10 mensen<br />

en minimaal 3 dagen eten. <strong>De</strong> hoeveelheid<br />

aanpassen is moeilijk.<br />

Ingrediënten:<br />

4 pakjes zuurkool à 500 gram<br />

Halve witte kool<br />

2 uien<br />

Een paar lapjes varkensvlees<br />

1 kookworst<br />

Pakje spek, in blokjes<br />

Een paar gedroog<strong>de</strong> bospad<strong>de</strong>nstoelen<br />

1 klein blikje tomatenpuree<br />

2 maggiblokjes en smaakversterker<br />

Naar smaak, zout, peper en knoflook.<br />

Mocht je nog min<strong>de</strong>r willen, dan halveer<br />

je <strong>de</strong> hoeveelheid zelf.<br />

Bereiding<br />

<strong>De</strong> zuurkool laten uitlekken in een vergiet.<br />

Daarna in een grote pan met water<br />

koken. <strong>De</strong> witte kool snij<strong>de</strong>n, toevoegen<br />

<strong>Hoef</strong>hap<br />

7<br />

bij <strong>de</strong> zuurkool. Laten koken op een klein<br />

vuur zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ksel. Daarna een flink<br />

<strong>de</strong>el van het water afgieten, zodat er<br />

maar een klein beetje overblijft. (Bigos<br />

moet niet te nat wor<strong>de</strong>n.) Maggiblokjes,<br />

zout en peper toevoegen. In <strong>de</strong> tussentijd,<br />

varkensvlees bra<strong>de</strong>n, in stukjes snij<strong>de</strong>n<br />

en in <strong>de</strong> pan doen. Spek en kookworst<br />

in stukjes snij<strong>de</strong>n en er bij voegen.<br />

Uien in stukjes snij<strong>de</strong>n en bakken, pad<strong>de</strong>nstoelen<br />

in stukjes en tomatenpuree<br />

toevoegen. Blijven koken op een klein<br />

vuur, af en toe roeren zodat <strong>de</strong> Bigos niet<br />

aan kan bran<strong>de</strong>n. Men zegt dat Bigos<br />

een paar dagen oud moet zijn, (hoe ou<strong>de</strong>r<br />

hoe beter, maar niet overdrijven.)<br />

Ie<strong>de</strong>re dag een beetje laten sud<strong>de</strong>ren om<br />

<strong>de</strong> smaken goed tot hun recht te laten<br />

komen. Dan is het pas lekker!<br />

Wij eten bigos meestal met een sneetje<br />

brood of aardappelen met rookworst.<br />

Eet smakelijk, Teresa


<strong>De</strong> eerste enquête is afgesloten! Natuurlijk<br />

koppelen wij, het <strong>Buurtoverleg</strong>, <strong>de</strong><br />

resultaten terug naar <strong>de</strong> bewoners. Een<br />

groot compliment naar <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n van ons<br />

buurtpanel! Op het moment dat <strong>de</strong> enquête<br />

werd afgesloten, waren er 32 le<strong>de</strong>n,<br />

waarvan er 26 <strong>de</strong> enquête hebben<br />

ingevuld. Een respons van 81% is iets<br />

waar een on<strong>de</strong>rzoeksbureau alleen van<br />

kan dromen.<br />

<strong>De</strong> enquête ging over het beschil<strong>de</strong>ren<br />

van <strong>de</strong> kopse kanten van <strong>de</strong> Woonwaard<br />

flats die nu een renovatie/groot on<strong>de</strong>rhoud<br />

on<strong>de</strong>rgaan – naar mening van velen<br />

een prima moment om iets aan die<br />

saaie gevels te doen, bijvoorbeeld een<br />

verfje…<br />

Ruim 60% kiest voor beschil<strong>de</strong>ren.<br />

<strong>De</strong> voorstemmers kregen daarna <strong>de</strong><br />

vraag over wat er dan als beschil<strong>de</strong>ring<br />

zou moeten komen. <strong>De</strong> keuzemogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

liepen uiteen van: een lichte kleur,<br />

via :” drawing her story” tot een kin<strong>de</strong>rschil<strong>de</strong>rij<br />

en alles wat er tussen zit. B.v.<br />

donkere kleur, abstract, meer vlakken<br />

met meer kleuren etc.<br />

Over het algemeen scoort een lichte<br />

kleur of een aantal vlakken met meer dan<br />

een kleur.<br />

Het i<strong>de</strong>e om per flat een an<strong>de</strong>re beschil<strong>de</strong>ring<br />

–voor <strong>de</strong> herkenbaarheid– te kiezen<br />

wordt positief ontvangen, interessant<br />

is <strong>de</strong> gedachte om op <strong>de</strong> kopse kant van<br />

<strong>de</strong> flats <strong>de</strong> naam van <strong>de</strong> hof te zetten.<br />

I<strong>de</strong>e’tje: ‘Willem Marishof’ in metalen<br />

letters met spotje erop?<br />

Resultaten 1e buurtpanel<br />

8<br />

Het ook beschil<strong>de</strong>ren aan <strong>de</strong> kant van <strong>de</strong><br />

spoorlijn is een optie waar men gemid<strong>de</strong>ld<br />

niet voor, maar ook niet tegen is.<br />

En hoe nu ver<strong>de</strong>r?<br />

<strong>De</strong> vraag is nu wat wij als <strong>Buurtoverleg</strong><br />

met <strong>de</strong>ze resultaten gaan doen. <strong>De</strong>ze<br />

resultaten wor<strong>de</strong>n overlegd aan <strong>de</strong> betrokkenen:<br />

gemeente, Woonwaard en <strong>de</strong><br />

bewonerscommissie ‘<strong>de</strong> Hoge <strong>Hoef</strong>’.<br />

Wij hebben geen geld voor verf en gaan<br />

zelf <strong>de</strong> lad<strong>de</strong>r niet op…<br />

<strong>De</strong> volledige uitslag, met diagrammen,<br />

kunt u vin<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> website,<br />

www.<strong>de</strong>hoefzo.nl, doen dus…!<br />

Alkmaar West-Thuis Best<br />

Wanneer voel je je ergens thuis? Daarover<br />

gaan twee enthousiaste kunstdocenten<br />

van Artiance samen met kin<strong>de</strong>ren<br />

van 6 tot 12 jaar uit <strong>de</strong> wijk een muziek/<br />

theatervoorstelling maken op <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

data: 7, 14 en 21 april in buurthuis<br />

West.<br />

Op 21 april zullen <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren een<br />

muzikale optocht door <strong>de</strong> buurt vormen<br />

waarbij <strong>de</strong> betoveren<strong>de</strong> klanken van een<br />

muzikantenvanger kin<strong>de</strong>ren en muziek<br />

mee zal voeren door <strong>de</strong> wijk naar het<br />

buurthuis. Hier zal <strong>de</strong> muziek /<br />

theatervoorstelling wor<strong>de</strong>n uitgevoerd..<br />

Wil je meedoen, dan kun je je aanmel<strong>de</strong>n<br />

via www.stadskidsalkmaar.nl .


Leven in een asielzoekerscentrum<br />

associeer je misschien niet direct met<br />

vrolijkheid. Daarom vin<strong>de</strong>n wij van<br />

stichting <strong>de</strong> Vrolijkheid het belangrijk om<br />

blije emoties te zoeken en te creëren op<br />

plaatsen die niet voor <strong>de</strong> hand liggen.<br />

Wie zijn die ‘wij’? <strong>De</strong> Vrolijkheid bestaat<br />

uit een lan<strong>de</strong>lijk netwerk van kunstenaars<br />

en enthousiaste, creatieve vrijwilligers,<br />

dat op 35 van <strong>de</strong> ongeveer 45 AZC’s<br />

actief is. We organiseren artistieke<br />

activiteiten en workshops. Waarom?<br />

Omdat we geloven dat als er ruimte voor<br />

creativiteit en verbeelding wordt<br />

gemaakt, er schoonheid kan ontstaan,<br />

vertrouwen kan groeien en vluchtelingen<br />

hun veerkracht kunnen terug vin<strong>de</strong>n. Dat<br />

ervaren we elke dag, ook op het AZC in<br />

Alkmaar.<br />

Een op <strong>de</strong> drie vluchtelingen die naar<br />

Ne<strong>de</strong>rland komt is jonger dan achttien<br />

jaar. <strong>De</strong>ze jonge vluchtelingen zijn<br />

afkomstig uit lan<strong>de</strong>n waar geweld en<br />

on<strong>de</strong>rdrukking tot het dagelijks leven<br />

horen. Ze hebben vaak indringen<strong>de</strong><br />

ervaringen achter <strong>de</strong> rug en hebben hun<br />

vertrouw<strong>de</strong> leven en omgeving achter<br />

zich moeten laten. Eenmaal in Ne<strong>de</strong>rland<br />

blijft hun bestaan vaak nog jarenlang erg<br />

onzeker. Dat kun je extra gaan<br />

benadrukken maar zo blijf je in <strong>de</strong> clichés<br />

hangen van zieligheid en me<strong>de</strong>lij<strong>de</strong>n. Dat<br />

willen we niet want het verblindt. Er is zo<br />

veel meer. Talenten die wachten om een<br />

gezicht, een stem te krijgen. Met <strong>de</strong>ze<br />

kin<strong>de</strong>ren, jongeren en met <strong>de</strong> volwassen<br />

bewoners van het AZC in Alkmaar<br />

werken we eraan om door dans, theater,<br />

muziek en beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> kunst een verhaal,<br />

hùn verhaal, ook òns verhaal vorm te<br />

geven. Om zelfvertrouwen en talent te<br />

ontwikkelen en waar mogelijk te tonen<br />

aan <strong>de</strong> buitenwereld.<br />

<strong>De</strong> Vrolijkheid organiseert dagelijks op<br />

het AZC in Alkmaar een activiteit voor<br />

<strong>De</strong> Vrolijkheid op het AZC<br />

9<br />

verschillen<strong>de</strong> leeftijdsgroepen. Een paar<br />

voorbeel<strong>de</strong>n.<br />

In <strong>de</strong> wintermaan<strong>de</strong>n heeft een groep<br />

kin<strong>de</strong>ren elke zaterdag prachtige<br />

vogelmaskers gemaakt en is er veel<br />

gepraat over vogels. Later gaan <strong>de</strong>ze<br />

kin<strong>de</strong>ren met hun maskers een dansfilm<br />

maken, waarin vogels, vliegen en vrijheid<br />

het centrale thema zijn. Een belangrijk<br />

thema voor ie<strong>de</strong>reen. Een van <strong>de</strong> jonge<br />

asielzoekers verwoord<strong>de</strong> dat een tijdje<br />

gele<strong>de</strong>n op <strong>de</strong>ze manier: ‘vrijheid is als<br />

<strong>de</strong> eerste vleugelslag van een vogel’.<br />

Een an<strong>de</strong>re activiteit die een hoge vlucht<br />

neemt, ligt op muziekgebied. Elke<br />

dinsdagavond oefenen muzikanten uit<br />

het AZC, on<strong>de</strong>r bezielen<strong>de</strong> leiding van<br />

Ted van Leeuwen van het 5eKwartier, op<br />

een repertoire dat bij uitstek een<br />

kruisbestuiving is tussen verschillen<strong>de</strong><br />

culturen. Op dit moment bestaat het<br />

Orchestre Partout uit muzikanten<br />

afkomstig uit diverse lan<strong>de</strong>n. Er zijn al<br />

diverse optre<strong>de</strong>ns in het land geweest.<br />

Vrolijkheid is geen won<strong>de</strong>rmedicijn. We<br />

hebben er als organisatie ook geen<br />

patent op. Als het er is, ontstaat het altijd<br />

tussen mensen en dat te <strong>de</strong>len geeft<br />

kracht en energie. Dus hoef je het nooit<br />

alleen te doen. Zo ontvangen we een<br />

bijdrage van <strong>de</strong> Nationale Postco<strong>de</strong><br />

Loterij. Ook het COA, het Centraal<br />

Orgaan opvang Asielzoekers en <strong>de</strong><br />

gemeente Alkmaar on<strong>de</strong>rsteunen ons<br />

werk. En we werkensamen met<br />

verschilen<strong>de</strong> organisaties uit <strong>de</strong> buurt<br />

Maar in <strong>de</strong> eerste plaats met <strong>de</strong> mensen:<br />

kin<strong>de</strong>ren, jongeren en volwassenen die<br />

wonen aan <strong>de</strong> Picassolaan, nr. 9.<br />

Meer weten? Vrijwilliger wor<strong>de</strong>n? Neem<br />

dan contact met me op. Gerard Kooistra,<br />

centrumcoördinator <strong>de</strong> Vrolijkheid,<br />

Alkmaar (gerard@vrolijkheid.nl)


Een paar vragen over Uw buurt: Buurtpanel<br />

Een paar keer per jaar stelt<br />

het <strong>Buurtoverleg</strong> een paar<br />

vragen samen, die over onze<br />

buurt gaan.<br />

Wanneer U die heeft beantwoord,<br />

weten we hoe<br />

U over een bepaald on<strong>de</strong>rwerp<br />

in en om <strong>de</strong> buurt<br />

<strong>de</strong>nkt, dat is belangrijk als<br />

we bijvoorbeeld met <strong>de</strong> Gemeente<br />

hierover gaan praten.<br />

<strong>De</strong> komen<strong>de</strong> tijd ga ik langs <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren<br />

om U uit te nodigen hieraan mee te doen.<br />

10<br />

Ook kunt U zich opgeven<br />

via on<strong>de</strong>rstaand formulier<br />

of via www.<strong>de</strong>hoefzo.nl<br />

<strong>De</strong> vragen wor<strong>de</strong>n U daarna<br />

opgestuurd via internet,<br />

maar kunnen als U dat wilt<br />

ook, op papier, bij U gebracht<br />

en gehaald wor<strong>de</strong>n!<br />

<strong>De</strong> resultaten van <strong>de</strong> enquêtes komen<br />

op <strong>de</strong> website, maar ook in dit blad.<br />

André Huijzendveld<br />

——————————————————————————————————-<br />

Ja, ik ben bereid me<strong>de</strong>werking te geven door een paar keer per jaar een enquête in<br />

te vullen en/of een paar korte vragen te beantwoor<strong>de</strong>n. Antwoor<strong>de</strong>n zijn anoniem.<br />

Naam: …………………………………………………………….<br />

Adres: …...……………………………………………………….<br />

Postco<strong>de</strong>: ..……………..<br />

Email: …………………………………………………………….<br />

Handtekening: …………………………………………………….<br />

Ik wil <strong>de</strong> enquêtes per post/mail ontvangen (doorhalen wat niet van toepassing is)<br />

Ingevul<strong>de</strong> aanmeldingsformulieren kunt u inleveren op: Mesdaglaan 6 ,<br />

Rochussenstraat 36 of Willem Marishof 77


Wij gingen een kijkje nemen in het<br />

magazijn in <strong>de</strong> Pettemerstraat 39B in<br />

Alkmaar. Wij spraken met Tom Boots en<br />

Ton Hartmans.<br />

Wanneer is <strong>de</strong> voedselbank opgericht?<br />

Zeven jaar gele<strong>de</strong>n waren er twee mensen<br />

van <strong>de</strong> Rotaryclub die met het i<strong>de</strong>e<br />

van oprichting rondliepen. Zij plaatsten<br />

een advertentie in het Noord-Hollands<br />

dagblad en riepen vrijwilligers op om hun<br />

plan me<strong>de</strong> vorm te geven. Won<strong>de</strong>r boven<br />

won<strong>de</strong>r kwamen daar 60 mensen op af.<br />

Het werk begon. Regelen van financiën,<br />

aanvragen van subsidie, sponsors en<br />

locatie zoeken, groothan<strong>de</strong>ls die <strong>de</strong> levensmid<strong>de</strong>len<br />

wil<strong>de</strong>n afstaan etc.<br />

Zes jaar gele<strong>de</strong>n werd het startsein gegeven.<br />

Cliënten wor<strong>de</strong>n aangemeld door<br />

professionele hulporganisaties.<br />

Hoe komen <strong>de</strong> levensmid<strong>de</strong>len in het<br />

magazijn?<br />

<strong>De</strong> voedselbank is een zelfstandige on<strong>de</strong>rneming<br />

en bezit een vrachtwagen die<br />

op dinsdag en woensdag <strong>de</strong> levensmid<strong>de</strong>len<br />

bij <strong>de</strong> groothan<strong>de</strong>ls bijv. Spar en<br />

AH ophaalt. Het brood wordt diepgevroren<br />

bij een aantal bakkers opgehaald en<br />

zuivel bij een melkfabriek. Ook doet <strong>de</strong><br />

vrachtwagen wekelijks een<br />

vleesgroothan<strong>de</strong>l aan.<br />

<strong>De</strong> levensmid<strong>de</strong>len zijn allen van goe<strong>de</strong><br />

kwaliteit en voldoen aan <strong>de</strong> eisen van <strong>de</strong><br />

Voedsel en Waren Autoriteit. In het magazijn<br />

wordt het voedsel opgeslagen. Er<br />

is een grote diepvriescontainer aanwezig<br />

en twee koelcontainers en er zijn vele<br />

schappen voor houdbare producten.<br />

Vrijwilligers?<br />

Er is een hecht team van 35 zeer gemotiveer<strong>de</strong><br />

vrijwilligers. Op dinsdag en<br />

woensdag wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> levensmid<strong>de</strong>len<br />

gesorteerd. Er wor<strong>de</strong>n o.a. groentepakketjes<br />

gemaakt. <strong>De</strong> groente komt nl. in<br />

Voedselbank Alkmaar<br />

11<br />

kratten binnen. Don<strong>de</strong>rdagmorgen wor<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> pakketten in kratten samengesteld.<br />

Er zijn drie soorten pakketten.<br />

Klein voor 1-2 personen, mid<strong>de</strong>l voor 3-<br />

4 personen en groot voor meer dan vier<br />

personen. Er wor<strong>de</strong>n wekelijks 300 pakketten<br />

samengesteld. <strong>De</strong> pakketten wor<strong>de</strong>n<br />

naar nog twee uit<strong>de</strong>elpunten, <strong>de</strong><br />

Blije Mare en Heerhugowaard, gebracht<br />

met <strong>de</strong> vrachtauto. <strong>De</strong> cliënten kunnen<br />

het pakket ophalen op don<strong>de</strong>rdagmiddag<br />

tussen 14.00 - 16.00 uur.<br />

Recessie?<br />

Ja, dat wordt wel gemerkt. Het cliëntenbestand<br />

stijgt en er komt min<strong>de</strong>r voedsel<br />

binnen. Er is ook een wachtlijst.<br />

Meevallers?<br />

Super <strong>de</strong> Boer op <strong>de</strong> Paar<strong>de</strong>nmarkt<br />

heeft zijn <strong>de</strong>uren gesloten en <strong>de</strong> rest<br />

voorraad aan <strong>de</strong> voedselbank<br />

geschonken.<br />

Momenteel komen er ook kerstpakketten<br />

binnen. <strong>De</strong> non food artikelen wor<strong>de</strong>n<br />

bewaard tot er een gelegenheid is<br />

om een geschenk aan <strong>de</strong> cliënten te<br />

geven bijv. met Sinterklaas of met Pasen.<br />

Meer weten? Bekijk<br />

www.voedselbankalkmaar.nl<br />

Jonas en Els


puzzel<br />

12


We gebruiken<br />

allemaal<br />

energie, energie<br />

die over <strong>de</strong> jaren<br />

heen steeds<br />

duur<strong>de</strong>r wordt.<br />

En dat terwijl <strong>de</strong><br />

zon 9000x meer<br />

energie op <strong>de</strong><br />

aar<strong>de</strong> “laat<br />

vallen” dan <strong>de</strong> gehele mensheid op dit<br />

moment nodig heeft. Ikzelf geniet altijd<br />

bijzon<strong>de</strong>r van het voorjaar en <strong>de</strong> zomer,<br />

wanneer <strong>de</strong> zon s'ochtends opkomt en je<br />

<strong>de</strong> eerste warme zonnestralen kunt<br />

voelen.<br />

Door een toevallige samenloop van<br />

omstandighe<strong>de</strong>n kwam ik eind 2011 een<br />

aantal artikelen tegen over<br />

zonnepaneelsystemen en het opwekken<br />

van je eigen zonnestroom.<br />

Als bewoner van een huurwoning in <strong>De</strong><br />

<strong>Hoef</strong> zag ik hierin een kans en een<br />

uitdaging om het mogelijk te maken op<br />

onze woningen (huur of eigendom)<br />

zonnepanelen te plaatsen.<br />

Ik heb me<strong>de</strong>stan<strong>de</strong>rs en hulp gezocht bij<br />

het bereiken van het doel: van <strong>De</strong> <strong>Hoef</strong><br />

een “Alkmaarse Stad van <strong>de</strong> Zon” te<br />

maken.<br />

Vanuit mijn directe omgeving heb ik<br />

enthousiaste me<strong>de</strong>stan<strong>de</strong>rs gevon<strong>de</strong>n en<br />

<strong>de</strong> gemeente Alkmaar biedt hulp, bv. bij<br />

het voeren van gesprekken met <strong>de</strong><br />

woningcorporaties. Omdat <strong>de</strong> actie<br />

“breed” is gestart, zoeken we nog<br />

me<strong>de</strong>stan<strong>de</strong>rs in Alkmaar Zuid<br />

(Westerweg en Oranjepark) en <strong>De</strong> <strong>Hoef</strong><br />

ZuidWest (tussen randweg en<br />

Hoevervaart ).<br />

Er zijn reeds fol<strong>de</strong>rs op verschillen<strong>de</strong><br />

locaties opgehangen om mensen bekend<br />

te maken met (<strong>de</strong> start van) <strong>de</strong> actie en<br />

we roepen ie<strong>de</strong>reen op om mee te doen,<br />

<strong>De</strong> <strong>Hoef</strong><strong>ZO</strong>n<br />

13<br />

als me<strong>de</strong>stan<strong>de</strong>r (me<strong>de</strong>-actievoer<strong>de</strong>r) of<br />

door aan te geven dat je interesse hebt.<br />

Geef je op z'n minst op voor <strong>de</strong><br />

Zonnekracht-actie “<strong>De</strong> <strong>Hoef</strong> <strong>ZO</strong>n” via<br />

Nudge.nl door je aan te mel<strong>de</strong>n bij buurt<br />

133: www.Nudge.nl/buurten/133. Dit is<br />

<strong>de</strong> buurt 1815 & 1816 met<br />

buurtburgemeester Richard Bertrand.<br />

(Let op: niet <strong>de</strong> buurt 1816 met<br />

buurtburgemeester Richard Kooge van<br />

het Rembrandtkwartier!).<br />

Nudge.nl is een (duurzaam)<br />

consumentenplatform dat wil zorgen dat<br />

<strong>de</strong> kracht van “<strong>de</strong> massa” een meer<br />

duurzame beweging in gang zet. Nudge<br />

on<strong>de</strong>rsteunt acties als <strong>de</strong>ze met kennis<br />

en mid<strong>de</strong>len.<br />

Vanaf medio maart en medio april zijn er<br />

een aantal informatieve bijeenkomsten.<br />

Tot die tijd kun je informatie vin<strong>de</strong>n op <strong>de</strong><br />

website www.<strong>De</strong><strong>Hoef</strong><strong>ZO</strong>.nl,<br />

facebook.com/<strong>De</strong><strong>Hoef</strong><strong>ZO</strong>n en via twitter<br />

(@<strong>De</strong><strong>Hoef</strong><strong>ZO</strong>n) informatie updates etc.<br />

posten.<br />

Mocht je geïnteresseerd zijn en meer<br />

willen weten over <strong>de</strong> actie en <strong>de</strong> eigen<br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n neem dan contact op met<br />

Richard Bertrand, Tooroplaan 56, (06)<br />

303 279 44.


Bijna is het zover,<br />

Speeltuin <strong>de</strong> <strong>Hoef</strong> bijna weer open!<br />

Na, zoals u wel weet, een druk jaar 2011<br />

zijn <strong>de</strong> vrijwilligers druk bezig om <strong>de</strong><br />

speeltuin weer netjes en kleurrijk te<br />

maken. We hopen dat <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren dit<br />

jaar weer fijn kunnen gaan spelen in <strong>de</strong><br />

speeltuin.<br />

Bent u al lid?? Voor € 24,- per jaar voor<br />

het hele gezin. Dat is toch geen geld.<br />

Zaterdag 31 maart gaat <strong>de</strong> speeltuin<br />

weer open, van 13:30 tot 16:30.<br />

Er hangt 1 nieuw speeltoestel (hebben<br />

jullie hem al zien hangen??)<br />

En misschien komen er nog een paar<br />

nieuwe speeltoestellen bij, maar dat is<br />

nog even afwachten.<br />

Houd <strong>de</strong> website in <strong>de</strong> gaten:<br />

www.speeltuin<strong>de</strong>hoef.nl<br />

Nieuw clubgebouw speeltuin<br />

Achter <strong>de</strong> schermen wordt er druk<br />

gewerkt en verga<strong>de</strong>rd om dit jaar te<br />

starten met <strong>de</strong> bouw van een nieuw<br />

clubgebouw voor <strong>de</strong> speeltuin.<br />

<strong>De</strong> weg is lang maar <strong>de</strong> mensen die er<br />

mee bezig zijn hebben gelukkig een<br />

lange a<strong>de</strong>m en krijgen vanuit diverse<br />

hoeken steun.<br />

Het is nog even te vroeg om <strong>de</strong> kurk van<br />

<strong>de</strong> champagnefles te halen, maar als wij<br />

het zeker weten hoort u het zo gauw<br />

mogelijk.<br />

14<br />

Even voorstellen<br />

Het is al weer een aantal jaren gele<strong>de</strong>n dat<br />

Mascha en ik van wijk hebben geruild.<br />

Mascha heeft een nieuwe functie en daarom<br />

hebben we binnen ons team een nieuwe ver<strong>de</strong>ling<br />

van <strong>de</strong> wijken vastgesteld. Omdat ik<br />

aan <strong>de</strong> wieg heb gestaan van Wij <strong>de</strong> Wijk in <strong>de</strong><br />

<strong>Hoef</strong> en dat ook een belangrijk en interessant<br />

project vind hebben we besloten dat ik mij<br />

naast Overdie ga bezighou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> <strong>Hoef</strong>.<br />

Ik heb inmid<strong>de</strong>ls met een aantal bewoners<br />

kennisgemaakt en ga er van uit dat nog vele<br />

kennismakingen volgen. Ik hoop op een inspireren<strong>de</strong><br />

en prikkelen<strong>de</strong> samenwerking. Ik ben<br />

gelukkig niet onbekend met <strong>de</strong> <strong>Hoef</strong> en fiets<br />

er regelmatig rond. Dui<strong>de</strong>lijk is dat er inmid<strong>de</strong>ls<br />

al een flink aantal plannen zijn uitgevoerd<br />

maar ook dat er nog <strong>de</strong> nodige plannen in “<strong>de</strong><br />

steigers” staan. Heeft u vragen, mail mij:<br />

ggeugjes@alkmaar.nl


Advertentie<br />

15


Colofon<br />

Redactie:<br />

redactie.<strong>buurtkrant</strong>@<strong>de</strong>hoefzo.nl<br />

Adverteren? Neem contact op voor<br />

tarieven en informatie via<br />

redactie.<strong>buurtkrant</strong>@<strong>de</strong>hoefzo.nl<br />

Buurtkrant <strong>de</strong> <strong>Hoef</strong> <strong>ZO</strong>! is een uitgave<br />

van Stichting <strong>Buurtoverleg</strong> <strong>de</strong> <strong>Hoef</strong> <strong>ZO</strong>!<br />

(www.<strong>de</strong>hoefzo.nl) en wordt<br />

samengesteld door een onafhankelijke<br />

redactie.<br />

Kopij voor <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> editie kunt u<br />

aanleveren bij <strong>de</strong> redactie. <strong>De</strong> redactie<br />

behoudt zich het recht voor om kopij te<br />

redigeren, te verkorten of te weigeren.<br />

Kopij dient voorzien te zijn van uw naam,<br />

adres en telefoonnummer.<br />

Oplage 1050, verschijnt 4 maal per jaar<br />

en wordt gratis verspreid in <strong>de</strong> <strong>Hoef</strong><br />

Zuidoost.<br />

© 2012 Buurtkrant <strong>de</strong> <strong>Hoef</strong> <strong>ZO</strong>!<br />

Geheel of ge<strong>de</strong>eltelijke overname van<br />

artikelen of beeldmateriaal alleen na<br />

schriftelijke/emailsgewijze toestemming<br />

van <strong>de</strong> redactie.<br />

Schrijf mee aan <strong>de</strong> <strong>buurtkrant</strong><br />

redactie.<strong>buurtkrant</strong>@<strong>de</strong>hoefzo.nl<br />

www.<strong>de</strong>hoefzo.nl<br />

16<br />

Adressen<br />

<strong>Buurtoverleg</strong> <strong>de</strong> <strong>Hoef</strong> <strong>ZO</strong>!: info@<strong>de</strong>hoefzo.nl<br />

06 22 60 1972<br />

Le<strong>de</strong>n: Peter Peters, Saïd Boudriz,<br />

Rachid Ouamar, Hernis Montanus, Asja en<br />

André Huijzendveld, Wen<strong>de</strong>lmoet Jong<br />

OIP: h.mars@interactieveplanontwikkeling.nl<br />

Teamle<strong>de</strong>n: Harry Mars, Clara Overes<br />

Gemeente Alkmaar<br />

Nelleke Kool, wijkmeester, 072 54 88 177<br />

Spreekuur: maandag tot en met don<strong>de</strong>rdag van<br />

09.00 tot 10.00 uur<br />

kantoor Honthorstlaan 436,<br />

en woensdag 10.30 tot 11.00 uur<br />

Buurthuis Alkmaar-West, Mesdaglaan 198.<br />

Ellen <strong>de</strong> Man, Wijkcoördinator West, en<br />

Gertjan Geugjes, Wijkcoördinator 'Wij <strong>de</strong> Wijk'<br />

<strong>de</strong> <strong>Hoef</strong> <strong>ZO</strong>, bei<strong>de</strong>n via tel. 14 072.<br />

Politie<br />

Geert van Duren, wijkagent Alkmaar West/<br />

<strong>Hoef</strong>plan, te bereiken via 0900 8844<br />

Spreekuur: dinsdag 10.00 tot 11.00 uur<br />

kantoor wijkmeester, Honthorstlaan 436<br />

Kern8<br />

Noura Raji, noura.raji@kern8.nl,<br />

06 34 21 4871<br />

Kees Niesten, sociaal-cultureel werker,<br />

kees.niesten@kern8.nl, 06 41 63 6292<br />

Rutger Weinre<strong>de</strong>r, ambulant jongerenwerker,<br />

rutger.weinre<strong>de</strong>r@kern8.nl,<br />

06 24 36 8158<br />

Linda Bloemendaal, tienerwerk,<br />

Linda.Bloemendaal@kern8.nl<br />

Woonwaard<br />

Marja <strong>de</strong> Jong, buurtmeester<br />

bereikbaar van maandag tot en met don<strong>de</strong>rdag<br />

van 8.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 13.00<br />

tot 16.30 op 06 53 80 2863<br />

Spreekuur: maandag tot en met don<strong>de</strong>rdag van<br />

10.00 tot 11.00 uur<br />

kantoor in het portiek van gebouw Willem<br />

Kalfstraat 2 t/m 136<br />

Speeltuinvereniging ‘<strong>De</strong> <strong>Hoef</strong>’<br />

Speeltuin `<strong>De</strong> <strong>Hoef</strong>’ is gelegen aan <strong>de</strong><br />

Mesdaglaan in Alkmaar.<br />

072 51 51 337<br />

Adres secretariaat: Velasquezhof 4,<br />

1816 XW Alkmaar, 072 51 26 521

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!