Kenavenster juni 2012.pdf

kena.be

Kenavenster juni 2012.pdf

Kenavenster

België-Belgique

P.B. – PP

2550 Kontich

BC 30280

GRATIS TIJDSCHRIFT VAN EN VOOR MONITOREN VAN KENA VZW VOL KENANIEUWS EN KAMPIDEEËN.

07 I monitoren over het paaskamp 15 I heel wat initiatieven

KENA GAAT OPNIEUW

INTERNATIONAAL

Kenafeest za. 29/9

Proclamatie voor alle monitoren

en een blij weerzien voor jong en

oud.

SCHRIJF JE NU IN!

Werken in

Heuvelsven

Het einde van de brug en de

gekende ronde poort.

Hannah over het

paaskamp

“Ik vond het een kei toffe week.

Toen ik hier kwam, kende ik

bijna geen enkel liedje en nu

kweetnioeveel.”

APRIL I MEI I JUNI 2012

Tijdschrift van Kena vzw - verschijnt driemaandelijks - 17de jaargang NR. 2 - NR. 66 april - mei - juni 2012 Erkenningsnummer P708156


COLOFON

Kena venster

EINDREDACTIE&LAYOUT

Hans Jacobs

publicaties@kena.be

REDACTIE

Margot Van Haegenborgh

Veerle Van Brabant

Ellen Van Haegenborgh

Julie Van Dooren

Kenavenster@kena.be

FOTO’S

Rina, Hans, Eline, Eva

VRIJE BIJDRAGEN

Leo, Maxime, Jeroen, Lore, Bart,

Laurie, Jonathan, Greet, Marij

__________________________

HOE ONS BEREIKEN?

JVC HEUVELSVEN

Heuvelsven 1

3650 Dilsen-Stokkem

info@kena.be

Telefoon: 089/36 45 31

Online www.kena.be

Facebook: /kenakamp

Bijdragen, reacties en foto’s mogen

gemaild worden naar publicaties@

kena.be

___________________________

Kenavenster verschijnt

driemaandelijks. Verantwoordelijke

uitgever is Hans Jacobs,

Dennenlaan 3, 2550 Kontich.

Tel. 0473 52 63 44

___________________________

De volledige inhoud © 2012 door

Kena vzw tenzij anders vermeld in

de specifieke artikels. Alle rechten

voorbehouden.

Materiaaldag in juni

Concept Kenafeest

Werken aan de brug


De redactie & vrienden

4 I Redactioneel

Stilte voor de storm. Wij zijn klaar voor een fantastische zomer!

5 I Woordje van de voorzitter

De voorzitter weet al dat jij een formidabel kamp gaat beleven.

6 I Bestuurlijk

Het bestuur werkt achter de schermen door zodat alles klaar is

voor de zomerkampen. Vergelijk het met de pot waar de bloem

in staat. Jullie mogen de potgrond zijn, de basis van alles.

Hoofdvogel

7 I De kampen

Heel wat monitoren delen hun ervaringen na een geslaagde

paascursus.

15 I Een leutig spelidee

Ben je nog op zoek naar inspiratie voor je vendelvergadering?

Alles zal al wel voorbereid zijn. Maar moest je nog een gaatje

vinden ... Vul dat dan maar snel op. Voor je het weet moet je

naar de tandarts.

15 I Er rond

Er staan weer heel wat initiatieven op poten. Voor de paar

honderd kinderen die we deze zomer bereiken, maar ook voor

jullie, jullie vrienden en ouders.

16 I Onder de appelboom

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. En

paarden hebben panische angsten als ze kamelen ruiken. Niet

dat dit iets met het verhaal te maken heeft, maar nu weet je het

toch.

18 I De speelhoek

Als een nagedacht wat je aan tafel kan doen als je vendel moeilijk

aansluiting vindt bij elkaar. Puzzelen maar! Dat rijmt.

19 I Columns van Ellen en Julie

21 I Ons domein ...

... ondergaat de grootste veranderingen in 30 jaar. Wie het

domein goed kent, gaat deze zomer hard verschieten. En dit is,

hopelijk, nog maar het begin.

kenakamp

KenaVzw

089/36 45 31

In houd

JUNI 2012

HOOFDVOGEL

kenakamp

kenavzw

ZOMER

zomerkampen - van zondag tot zondag

internationaal kamp: 12 tot 19 augustus

ZOMEREINDE

MONITORENMIDWERKWEEK

20 tot 23 augustus

bestuursvergadering: 28 augustus

bestuursvergadering: 4 september

kampleidersvergadering: 8 September

KENAFEEST: zaterdag 29 September

bestuursvergadering: 2 oktober

HERFST

VITAMINENWEEKEND 2

20-21 oktober: voor alle leden, kampleiders en

adjuncten

algemene vergadering: 21 oktober

herfstkamp (-12): 29 oktober tot 2 November

bestuursvergadering: 6 November

bestuursvergadering: 4 december

WINTER

KENAGENDA

winterkamp (+12): 26-30 december

I Kenavenster juni 2012 I 3


Redactioneel

DOOR IEMAND VAN DE REDACTIE DIE ANONIEM WIL BLIJVEN

STILTE VOOR DE STORM BETEKENT DAT WE

WEER EEN HEEL JAAR GEWERKT HEBBEN OM

DEZE ZOMER TE KNALLEN!

Het is juni en het Kenavenster

ligt weer klaar. Vers van de pers.

Juni lijkt wel de stilte voor de

storm. Studenten sluiten zich op

om leerstof in hun hoofdjes te

krijgen, hun leraren stellen het

verbeterwerk dan weer liever uit

tot het echt niet meer anders kan,

iedereen kijkt uit naar een beetje

vakantie of een streepje zon en wij

tellen af naar de zomerkampen!

4 I www.kena.be I

Stilte voor de storm betekent dat

we weer een heel jaar gewerkt

hebben om deze zomer te knallen.

Stilaan borrelen de kampideeën

op met als doel onze jongeren

weer een onvergetelijke zomer

te bezorgen. Dit keer mogen ook

enkele Portugezen, Roemenen

en Fransen het meemaken op

het eerste internationale kamp in

Heuvelsven!

Onze geliefde kampplaats

Heuvelsven heeft ondertussen

een transformatie ondergaan.

Zowel op het domein als aan

de gebouwen en ook in de

verschillende werkgroepen van

Kena is goed gewerkt. De redactie

heeft het gezien, goedgekeurd en

enkele momenten gebundeld.

We wensen jullie véél leesplezier

en fantastische kampen!

Tot op het Kenafeest,

de redactie

kenavenster@kena.be


WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Hoe meer ik de voorgaande alinea herlees, hoe meer ik

er in geloof dat het effectief zo zal worden. Misschien

is de vergrotende trap van geloven wel “weten” en

weet ik ondertussen dat als we er zelf in geloven het

ook waarheid wordt. Niet zoals bij een self-fulfilling

prophecy, waarbij de voorspelling in beginsel een

foute definitie van de situatie is. Wel door vertrouwen

te hebben in onze vereniging en de enthousiaste,

geëngageerde mensen die haar maken.

Laten we het echter niet alleen gratuit leuk maken.

De decennia lange ervaring leert dat onze stijl werkt.

Dankzij de getrouwheid aan onze stijl vinden we de

unieke balans tussen spel, rust, sport, bezinning,….

Deze mix heeft effectief een inhoudelijke meerwaarde

voor de beleving van alle aanwezigen op onze kampen.

Het is niet iets wat je uitgebreid moet of zelfs kan

uitleggen. De beleving is de enige echte maatstaf. Deze

is voor elk individu anders, maar doorheen de verhalen

toch zo herkenbaar.

Elk kamp is uniek en origineel, iedereen beleeft het op

zijn/haar manier. De zekerheid die we hebben: Op het

einde van elke dag is er voor eenieder een super groot

een mooi kampvuur!

Een zalige vakantie gewenst!

Het schooljaar zit er

bijna op en de vakantie

die wordt supertof!

De komende maanden zitten

weer boordevol leuke activiteiten.

De ganse vakantie trakteren wij

kinderen en jongeren die met

KENA op kamp gaan op volledig

uitgewerkte kampschema’s,

gemotiveerde en goed opgeleide

monitoren, ervaren adjuncten,

plichtsgetrouwe kampleiders en

fantastische kookploegen. De

adjectieven kunnen vrij naar elke

doelgroep ingewisseld worden en

zullen elkaar zeker aanvullen en

versterken. Kortom, elk afzonderlijk

kamp, wordt een super leuke

formidabele onvergetelijke week!

Elk kamp is uniek en origineel, iedereen beleeft het op

zijn/haar manier. De zekerheid die we hebben: Op het

einde van elke dag is er voor eenieder een super groot

een mooi kampvuur!

JEROEN

I Kenavenster juni 2012 I 5


BESTUURLIJK

DE KAMPEN ZIJN

DAAR WEER EN,

ZEG NU ZELF, DAAR

DOEN WE HET TOCH

ALLEMAAL VOOR?

Beste Kena’ers,

Hoera! De zomer staat voor de deur! Voor

Kena dan toch, het weer geeft voorlopig nog

even forfait. Maar dat laten we niet ons hart

komen.

tot de 7de periode +12. Het dossier dat we indienden om

hier een Europees en internationaal project van te maken,

werd goedgekeurd. Het zal ons dan ook een eer en een

genoegen zijn om, samen met jullie, tijdens die 7de periode

jongeren uit Frankrijk, Portugal en Roemenië te ontvangen

in het mooie Heuvelsven. Het belooft alvast een spannend,

boeiend en verrijkend kamp te worden. Het is hier op z’n

plaats om enerzijds Veerle en haar ploeg die dit project

mogelijk maakten te bedanken en anderzijds kampleider

Geert alle succes te wensen met dit unieke kamp. Verder is

Margot met haar Werkgroep Materiaal naarstig bezig om al

het knutsel-, spel- en sportmateriaal in tiptopconditie aan

de start van de zomer te brengen. De knutselruimtes zijn

ondertussen gekuist en opgeruimd en versleten materiaal

wordt nog voor het eerste kamp vervangen. De WG

Kampleiders stemde, onder deskundige leiding van Hilde,

De kampen zijn weer daar en, zeg nu zelf, daar doen we

de violen.

het toch allemaal voor? Al het werk doorheen het jaar,

van het bestuur, van de

werkgroepen, van de

Ledenvergadering en

Algemene Vergadering, van

het secretariaat, van jullie

allen, dient uiteindelijk één

doel: onze kampen. Die zijn

onze bestaansreden, onze

vitaminen en onze drive.

Ik duim alvast samen met

jullie voor twee maanden

U ziet het, zelfs in wat wij

een ‘rustigere periode’

zouden noemen, wordt

er binnen Kena duchtig

doorgewerkt. Wij hopen

alvast dat jullie allemaal

de vrucht van onze

inspanningen zullen

kunnen waarderen en

een fantastisch kamp

beleven!

stralende zon en ben er van

overtuigd dat we ook nu

weer topkampen gaan afleveren.

BESTUURSVERGADERING

Het bestuur werkt duchtig door.

Rest me nog twee

oproepen te doen.

Eén: na de zomer zullen alle

We treffen stilaan de eerste

ouders en begeleiders van onze

Op bestuurlijk vlak verliep de voorbereidingen voor onze volgende

beleidsnota.

kampdeelnemers een bevraging

laatste rechte lijn richting zomer

ontvangen. Met deze bevraging,

relatief rustig. Daar waar in de

die kadert in onze volgende beleidsnota, willen we peilen

koers in de laatste rechte lijn richting finish nog eens stevig

naar de tevredenheid over Kena, naar de goede punten

doorgetrokken wordt, kon het bestuur tevreden vaststellen

zowel als de werkpunten. Dit om in de toekomst jullie nog

dat de meeste zaken voor de zomer op punt staan. Dankzij

beter van dienst te kunnen zijn. Een warme oproep om

het harde werk van de voorbije maanden, dat spreekt. Dank

deze korte vragenlijst in te vullen eens ze er is. Twee: op 29

aan allen die zich, in of buiten een werkgroep, engageerden

september 2012 zal, zoals elk jaar, het Kenafeest doorgaan.

om dit weer mogelijk te maken. Kena is je dankbaar.

Iedereen – deelnemers, ouders, begeleiders, oud-Kena’ers,

Wat is er nog gebeurd of beslist de voorbije twee maanden?

Het werkingsverslag dat we jaarlijks bij de Vlaamse overheid

moeten indienen werd zonder opmerkingen goedgekeurd,

hetgeen ons onze subsidies ook voor het komende werkjaar

familieleden en vrienden – is van harte uitgenodigd op dit

warme, gezellige feest. Wij zorgen alvast voor een natje en

een droogje en bestellen de zon, u moet enkel zorgen voor

uw vrolijke aanwezigheid. Schrijf tijdig in via www.kena.be !

garandeert. Nog leuker was het nieuws met betrekking

6 I www.kena.be I

Gedreven Kenagroet, Maxime Penen, secretaris


DE KAMPEN

“ De eerste drie dagen wilde ik echt meteen weg uit de kapel. Maar na drie dagen

echt niet meer. Ik heb echt heimwee gehad thuis en heb hard naar het Kenacafé

uitgekeken om iedereen terug te kunnen zien. “

De dag voor vertrek stond ik al helemaal klaar

om het avontuur aan te gaan, nieuwe mensen

te leren kennen en natuurlijk ook de cursus

animator te volgen. Ik had geen enkel idee hoe

het er zou uitzien, had ook nog geen verhalen

gehoord. Ik had totaal geen idee wat me boven het hoofd

hing. Dan was het zover, samen met 2 vriendinnen vertrok

ik met de auto richting Heuvelsven. Eenmaal aangekomen,

bleek dat we veel te vroeg waren. Genoeg tijd dus om

het terrein, waar we de komende week gingen verblijven,

te verkennen. We bleven op onze honger zitten, want we

hadden eigenlijk een soort van ‘ontvangstcomité’ verwacht.

Het enige wat we konden doen, was wachten. Na een

tijdje kwam dan ook de bus aan, nu kon het avontuur echt

beginnen.

Naar goede gewoonte begonnen we natuurlijk met

kennismakingspelletjes. Ondertussen wisten we ook al in

welke vendels we zaten en wie onze vendelleiders waren.

Ik kon niet echt goed plaatsen waar ik terechtgekomen was.

Dit was zo anders dan ik gewoon ben. Iedereen bleef maar

zeggen ‘het went wel’, maar dat kon ik op dat moment niet

echt geloven. We gingen ’s morgens en ’s avonds naar de

kapel, we zongen veel liederen, ook voor en na het eten,…

Erg vreemd. De enige gedachte die ik de eerste drie dagen

in mijn hoofd had was ‘Haal mij hier nù weg, waar ben ik

toch beland?’. Naar mate het kamp vorderde, verdween

deze gedachte en werd ze vervangen door een ‘gewoonte’.

Het was allemaal niet zo vreemd meer, ik begon het zelf

leuk te vinden. Het had iets.

Ik had geen enkel

idee hoe het er uit

zou zien. Lore

Toen het kamp ten einde liep, begon ik pas te beseffen

welke invloed het op mij had. Het moment dat ik in de

auto stapte, wou ik er zo snel mogelijk terug uit. Ik wou

niet weg. Ik heb zo’n fantastische mensen leren kennen en

zo’n geweldige week beleefd, dit ga ik nooit meer vergeten.

Bedankt iedereen!

I Kenavenster juni 2012 I 7


EINDELIJK EEN CURSUS

HOOFDANIMATOR ...

Greet heeft er heel even op moeten wachten ...

Na meer dan 2 jaar was het dan eindelijk zover...

eindelijk waren we dan met 8! De 8 oh-zomoeilijk-te-vinden-kandidaat-hoofdanimatoren.

Toen ik een paar weken voor Pasen een mail kreeg van

Geert was ik zo blij. Daar waren we dan, de 8 kandidaat

hoofdanimatoren helemaal klaar voor een geweldige

paascursus! Na mijn twee jaar als uitdieper (want ja, wat

doe je anders in je paasvakantie) was het dan toch zover!

Helemaal klaar voor de cursus vertrok ik zaterdagmiddag

op mijn wandeltocht naar Heuvelsven. En wow, het was

wel een grote verandering, daar aankomen, de refter half

afgebroken, het ven nog niet helemaal gevuld, het was

toch wel een ander beeld! Maar eens over de brug, met

toch al een paar bekende gezichten voelde ik mij helemaal

klaar voor weer een geweldige week!

WIST-JE-DAT ...

… We vorig jaar een wist-je-datje hadden over

het feit dat Annelies er niet tegen kan als ze maar

één nat hand heeft.

… We dit wel de moeite vonden om nog eens

even te herhalen.

… Femke goed een arend kan nadoen.

… Femke wist dat een arend niet met zijn

vleugels flappert.

… Het jammer was dat niemand arend wilde

raden.

… Peter goed met Liedewei kan dansen.

… De hani’s na 48 minuten kamp al beteuterd

kwamen klagen dat ze geen lesgever meer

hadden.

… Dit de eerste keer was dat Leo vroeger gestopt

ZANGBOEKJE DERDE DRUK

Vorig Kenavenster lanceerde de werkgroep publicaties een

eerste oproep om nieuwe kampvuurliedjes en fouten in het

huidige zangboekje door te geven. Sindsdien verzamelden

we al een 30-tal voorstellen voor nieuwe nummers en

enkele tientallen fouten. De echte lancering van de

gelegenheidszangherwerkgroep voor de nieuwe druk laat

nog op zich wachten. We hopen in het najaar van start te

kunnen gaan om zeker in 2014 een nieuw zangboekje

klaar te hebben. Wie zin heeft of rond het kampvuur nog

fouten ontdekt in het zangboekje mag die, samen met goede ideeën mailen naar publicaties@

kena.be of toegang vragen tot de GoogleDock/Drive om meteen in de teksten aanpassingen

te doen.

8 I www.kena.be I

Tot die avond, na een goede eerste bontering kwamen

we in de kapel, en we zongen helemaal niet meer

de oude Salve Regina... eventjes aanpassen wel,

onbekende tekst, maar he, bekende melodie! En... het

klonk goed, echt goed! De volgende morgen was het dan

zover, helemaal fris gewassen voor onze cursus konden

we erin vliegen, alles verliep zeer vlot! Zeer toffe lessen

(van zeer toffe instructoren), het ziet er naar uit dat ik

deze zomer veel nieuwe dingen ga kunnen uit proberen!

Alleen bij EGHV had ik af en toe mijn momentjes van huhzou-ik-dat-wel-durven-doen-in-de-zomer!

Want ja, wat

doe je als iemand een openbeenbreuk heeft... vooral niet

panikeren dus! Dat is dus nog een werkpuntje!

De nieuwe animatoren zijn ook geweldig, veel nieuwe

gezichten, maar daartussen, ook heel wat bekende

gezichten! Ze deden het geweldig, en die bonte ringen,

wel heel wat momenten om niet te vergeten! Na deze

boeiende-leerrijke-en-vooral-plezante week bereid ik mij

voor voor weer een énorm plezante zomer!

was met lesgeven.

… Dit kwam omdat hij bij de instructoren les had.

… De hani’s nadien het nooit meer erg vonden als

er even geen lesgever was.

… Peter een priesterstem heeft.

… Peter ‘de avond valt’ heel erg mooi kan zingen.

… Hij wel drie dagen nodig heeft gehad om de

laatste vers goed te krijgen.

… Peter in de kapel kopjes telt.

… Peter dit doet omdat hij van cijfertjes houdt.

… Het de eerste nacht koud was in de

jongensslaapzalen.

… Hans Annelies uitlachte omdat ze de

verwarming van het centrumgebouw niet kende

… Hans zelf het verschil tussen verwarming en

ventilatie in de jongensslaapzalen even uit het

oog verloren was.

ANNONCEKE


Greet op paaskamp door de jaren

heen ... De redactie hoopt dat ze

geen fouten gemaakt heeft. Wist

je trouwens dat Greet heel vaak op

de achtergrond van foto’s staat?

Ik ben 5 jaar geleden voor de eerste

keer meegegaan met een KENA kamp,

maar van elk kamp is er toch altijd

iets dat ik heb onthouden. Ik herinner

mij nooit speciale gebeurtenissen,

maar wel de personen met wie ik

die momenten samen heb beleefd.

Daarom wil ik ook animator zijn.

Gewoon om nog langer zulke mensen

te kunnen meemaken, hoewel ik er nu

wel zelf voor moet werken.

Ik had eigenlijk nog wel een jaar

kunnen meegaan als lid en ik heb

ook geen enkele reden dat ik het niet

gedaan heb. Waarschijnlijk wou ik

ook eens een keer mezelf inzetten

voor het plezier van anderen. Sinds

de cursus heb ik echt (nog) veel

meer bewondering gekregen voor

alle kampchefs en monitoren die

zich al zo lang op voorhand moeten

beginnen klaarmaken voor ons kamp.

Op de cursus heb ik ook weeral vele

mensen leren kennen en met hen veel

meegemaakt zoals de romantische

2009

2011

Bart woont in Antwerpen en gaat reeds 5 jaar mee met Kena.

Bart spreekt zowel Nederlands, maar ook Frans, Brits-Engels én Spaans.

Hij gaat naar Sint-Lievens op school. Volleybal is zijn ding.

Met wat geluk kom je hem deze zomer nog tegen in Heuvelsven.

dans van Peter en Liedewei (Sorry

Peter, het moest er uit). Ik heb even

veel plezier gehad op cursus als op

een normaal kamp. Het was wel spijtig

dat er bijna geen sport was, maar ja

.... daar was ook totaal geen tijd voor

tussen de super toffe ‘lessen’. Uit deze

lessen hebben wij allemaal tijdens

de cursus veel bijgeleerd. Zeker hoe

moeilijk het kan zijn om een animator

te zijn op kamp. Daarom hoop ik dat

ik en alle andere monitoren echt het

2010

2012

beste van het beste kunnen naar voren

kunnen brengen op hun kamp.

Het moeilijkste lijkt mij toch om

eens een keer niet met alleen je

vrienden bezig te zijn, maar ook

echt met de volledige groep. Maar

ik ben er van overtuigd dat iedereen

van de cursus dat super goed gaat

doen. Allemaal, veel succes.

Bart Van Der Zee

I Kenavenster juni 2012 I 9


DE GOEDE OUDE

‘KRAK, BOEM!’

Dinsdag avond was een

avond om nooit te vergeten!

De eerste bonte ring van de

animatoren.

Een weekje les volgen tijdens de

paasvakantie? De meeste jongeren

zouden eens raar kijken, maar toch

zaten we daar met een grote groep op

het Kena domein klaar om bij te leren!

De eerste dagen dachten er velen

-Waar zijn we aan begonnen? -, maar

dankzij de zeer enthousiaste ploeg

van leraren ontstond er na enkele

dagen weer de typische kampsfeer

die tijdens de kampen altijd aanwezig

is.

Kennismakingsronde

Het kamp begon met een

kennismakingsronde. Het hele

kippenhok werd opgedeeld in 4

verschillende rassen kippen waarna

we met onze goed ingepakte eieren

een estafette gingen spelen. Na het

kippenspel waren er niet veel van

onze eieren nog heel. Gelukkig dat

de keukenploeg deze niet meer nodig

had voor het avondeten. De eerste

bonte ring was helemaal in kippenstijl.

Dit was niet altijd even makkelijk om

vol te houden want we kennen de

Kena-klassiekers ondertussen al zo

goed dat we ze automatische zingen

1 0 I www.kena.be I

“Gelukkig zien we elkaar weer

tijdens onze stageweken, waar

we het plezier dat we tijdens de

cursus hebben gehad gewoon

gaan verder zetten!”

zonder erbij na te denken. Toch was

het weer een fantastische bonte ring.

Een avond om na te streven. De dagen

daarna waren goed gevuld en leerrijk.

Er vormde zich al een hechte groep

van animatoren. Dit bleek ook bij het

eerste uurtje teambuilding waarbij

we met heel de groep over een touw

moesten geraken zonder het touw te

raken. Er waren er enkele die er in

slaagde zonder hulp maar degene die

toch hulp nodig hadden, kregen een

hand toegestoken. We slaagde niet in

Er waren er enkele die

er in slaagde zonder

hulp, maar degene

die toch hulp nodig

hadden, kregen een hand

toegestoken. We slaagde

niet in onze opdracht,

maar we deden wel een

paar verdienstelijke

pogingen.

onze opdracht, maar we deden wel

een paar verdienstelijke pogingen.

Tijdens de lessen dans bleek nog

maar eens dat we al een zeer hechte

groep hadden gevormd. Dit vonden

de hoofdanimatoren niet altijd

even fijn, maar met de goede oude

KRAK,BOEM! kregen ze de hele groep

jongeren wel stil. Al was de werking

van deze spreuk echter niet van lange

duur. Dinsdag avond was een avond

om nooit te vergeten! De eerste bonte

ring van de animatoren in opleiding.

De zenuwen gierde door de lichamen

van vele van ons, maar daar was niet

veel van te merken. Het was een avond

vol plezier en er waren een aantal

schitterende acteurs aanwezig die ons

zeer goed duidelijk maakte wat voor

dier ze aan het uitbeelden waren. De

avond daarna was ook memorabel.

We hebben geleerd dat er een paar

zeer eerlijke mensen aanwezig waren

op de cursus.

Laatste lessen

De dagen vlogen voorbij en toen

we na de laatste lessen heel het

terrein hadden laten blinken als een

spiegeltje, hebben we nog snel een

WO III even doen ontstaan (Wel op

een veilige manier natuurlijk! We

zouden toch niet willen dat we al die

super opgeleide animatoren zouden

verliezen!) en daarna hebben we nog

een dansje gedaan want we konden

het echt niet laten. Als we konden,

waren we voor eeuwig gebleven in

Heuvelsven maar jammer genoeg

moesten we terug naar huis keren.

Gelukkig zien we elkaar weer tijdens

onze stageweken, waar we het plezier

dat we tijdens de cursus hebben

gehad gewoon gaan verder zetten!

Laurie


Op cursus gaan tijdens de paasvakantie?

Hoe leg je dat uit aan je vrienden?

Mijn vrienden verklaarden mij voor zot; de examens

waren nog maar net gedaan en ik ging een animatorcursus

volgen. Geen internet daar, niet uitslapen,… wat had ik

daar te zoeken? Moeilijk om uit te leggen aan iemand

die nog nooit in Heuvelsven is geweest wat voor een

geweldige sfeer daar hangt. De heenreis met de bus verliep een

beetje stroef, niemand wist waaraan hij zich kon verwachten. Wat een

gigantisch verschil was dat tijdens de terugreis! Nog nooit heb ik zo’n

gezellige busrit meegemaakt. Alleen de chauffeur vond het, hoewel

we echt binnen de lijntjes kleurden, niet zo fijn. Hij meende zelfs dat

door ons toedoen de ramen van zijn voertuig zouden loskomen. Zo ver

is het niet gekomen, hoor. Tijdens de cursus hebben de instructoren

ons veel bijgebracht. Nog meer dan wat in de cursus staat en dat is op

zich al een kanjer. De bonte ringen waren ‘amazing’, tof als iedereen

meedoet! Verder zag het er door die werken een beetje vreemd uit,

maar ik geloof graag dat het domein hierna mooier zal zijn dan ooit. Ik

kijk er echt naar uit om deze zomer stage te mogen doen, samen met

de geweldige mensen die ik op de cursus ontmoet heb.

‘Moeilijk om uit te leggen aan iemand die

nog nooit in Heuvelsven is geweest wat

voor een geweldige sfeer daar hangt.’

Marij

Zoek Marij op deze drie foto’s

van een -12-kamp in 2005. Dit

was meteen ook het eerste

kamp ooit aan de bungalows,

nu het terrein voor -12.

I Kenavenster juni 2012 I 11


JONATHAN

HAD ER NIET

VEEL ZIN IN

Het hele gebeuren van les krijgen

in plaats van toffe spelletjes te

doen en te ravotten was voor mij

een obstakel.

Om eerlijk te zijn had ik de ochtend

voor het begin van de stage niet veel

zin. Ik was dan wel om het in Leo’s

woorden te zeggen een “ancien”,

omdat ik al enkele jaren mee ga met

Kena.

‘ Je leert nieuwe

mensen kennen en je

komt er tegen waar

je al supertoffe

kampen mee hebt

gehad.

Dit zijn de talenten

waar jullie dankbaar

voor waren. Ze zullen vast

en zeker van pas komen

wanneer jullie als team gaan

samenwerken.

enthousiasme

de wil om anderen te ontmoeten

behulpzaamheid

luisteren naar anderen

knutselen

behulpzaam

kan goed met kindjes om

verantwoordelijk

sociaal

betrouwbaar

zelfkennis

enthousiast

ik kan goed sporten en luisteren

ik ben sportief en sociaal waardoor

ik goed met andere mensen kan

omgaan

goed met kinderen om kunnen

mensenkennis

luisterend oor

sportief, vriendelijk

betrouwbaar

luisterend oor

eerst denken en dan doen

ik heb veel geduld met kinderen

1 2 I www.kena.be I

Jonathan ‘ani’

Het hele gebeuren van les krijgen in

plaats van toffe spelletjes te doen en

te ravotten was voor mij een obstakel.

Zo kende ik Kena immers. Eens op de

busplaats aangekomen veranderde

al dat slechte gevoel. Je leert nieuwe

mensen kennen en je komt er tegen

waar je al supertoffe kampen mee

hebt gehad. Op het kamp zelf was het

fantastisch! Je beseft weer waarom je

alles doet. En waarom je bereid bent er

zoveel voor te doen. De lessen waren

leerrijk en plezant. Je leert hoe je moet

omgaan met zaken die belangrijk zijn

dansen

doorzettingsvermogen

luisteren

goed luisteren naar

anderen met problemen,

ruzie, verdriet, enz.

makkelijk onthouden van

volksdansen

betrouwbaar

goed kunnen luisteren

naar anderen

sociaal en enthousiasme

enthousiasme

optimistisch

alles tof maken, positief zien

ik ben wel creatief

ik heb zin voor humor

creativiteit

actief

samenwerken

verantwoordelijkheid

relativeren

ik geloof in mensen en zie ze graag

inlevingsvermogen

zin voor humor

als monitor. Je zingt liedjes, speelt

spelletjes. Kortom alle dingen die

super leuk zijn om te doen met een

Kenagroep. Bedankt al aan alle hopelijk

toekomstige animatoren (ik duim

voor iedereen), hoofdanimatoren

en instructoren! Voor alle geweldige

momenten en voor de dingen die je

ons hebt bijgebracht. Ik heb een rugzak

gekregen vol plezante en toffe ideetjes

en zal die zeker gebruiken om er een

fantastisch zomerkamp van te maken.

Het aftellen is al begonnen !

Deze gaven wij aan jullie:

behulpzaam, humor, eerlijk, enthousiast,

opmerkzaam, leergierig, goedgezind,

expressief, durven, acteertalent,

plezant, doorzetten, grappig, uitbundig,

zorgvuldig, intelligent, gedreven,

goedlachs, geduldig, guitig, optimistisch,

moedig, volhouden, ervoor gaan,

sportief, oog voor de zwakkeren,

zorgzaam, alert, ambitieus, open.


DE NIEUWE OUDE DOOS ...

Rara ... wat is er weg?

WIST-JE-DAT ...

… Pieter thuis een zeehond heeft.

… Geert zich door Liselotte laat voederen.

… Jef (kindje van Dieter en Peggy) al

zelfstandiger eet.

… Jef dan weer wel al eens weent ‘s nachts.

… Geert volgens ons veel minder.

… Harry op bezoek kwam.

… Harry een spin is.

… Liselotte niet van spinnen houdt.

… Harry Peters vriend is.

… Peter Harry steeds meeneemt.

… Peter vindt dat in een kampvuurkring zitten

hetzelfde als een kus is.

… Hij ook iets met zand, water, knikkers en

biljartballen heeft.

… Dieter ‘s morgens om kwart voor 7 ging

vertrekken om op tijd te zijn voor de les van 9u.

… Wij dit een goede grap vonden.

… Dieter echt heel erg op tijd was.

… Lars vroeg of er iets mis was met zijn hoofd.

… Hij dit vroeg omdat de ani’s gezegd hadden dat

hij op een Chinees lijkt.

… Annelies even geloofde dat broeder Victor

een boeddhist was die met een rijf in de

kampvuurking aan zenmeditatie deed.

... herstelt de oorspronkelijke

toestand van Heuvelsven als deel

van het natuurpark ‘Hoge Kempen’.

… Dit de verklaring was waarom we in Heuvelsven

de begrippen ‘rijf’ en ‘hark’ verwisselen en veel

‘rijven’ hebben.

… Annelies en Liselotte op het paaskamp de orde

deden.

… Liselotte wel houdt van deodorant in de

toiletten.

… Annelies dit een afknapper vindt, maar dan

weer gaat voor huislijke gezelligheid.

… Voor een huiselijke gezelligheid de stoel bij de

meisjes absoluut van de tafel moet.

… Gitta even de pineut van de dag was.

… Haar vendel 1, wat zeg ik, 2,5, wat zeg ik … 3

kreeg.

… Broeder Karel ook zo sprak.

… Peter en de boekhouder vanalles ‘even

kortsluiten’.

… Een vijver niet hetzelfde is als een ven.

… Guillaume graag een boekje met pleinspelen

zou hebben in het Frans.

… De werkgroep publicaties dit niet ziet zitten.

… Google oplossingen biedt als mensen iets niet

zien zitten.

… Google in dit geval tekort schiet.

... tenzij iemand kan ontdekken wel spel dit is.

Contrôle: Il ya une zone définie. Deux groupes

commencent en face l’autre.

Objectif: Autant que possible pour marquer des

points dans un temps donné.

Règles: N’importe qui peut courir avec le

ballon. Lorsque vous êtes dix étapes peuvent

aux personnes de votre équipe sans que le

ballon sur le sol ou interceptés par quelqu’un

de l’autre équipe, vous avez un point. La ballon

des mains ne devrait pas être battu.

... deze misschien wel te doen is.

... we er toch (nog) niet aan gaan beginnen.

I Kenavenster juni 2012 I 13


WIST-JE-DAT ...

… Louis en guillaum nieuwe bewegingen hebben

verzonnen bij het liedje ‘ping en pong’.

… Jessie, die tussen een springende ‘ping’ en

‘pong’zat, dit minder tof vond.

… Het 1 april was op kamp.

… Niemand tijd had om grappen te maken.

...Lars V zijn eigen vendelkreet vergat.

… Liedewei al eens vals speelt.

… Gitta niet goed eet en dus niet goed in haar vel

zit?

… Gitta later op kamp wel genoeg gegeten heeft.

… Er een groep 21 sterren verzameld heeft.

… Er eigenlijk maar maximum 3 michelinsterren

te verdienen zijn.

… Bart heel erg snel kan lopen.

...Guillaum zijn bijnaam “Guitch’ke” is.

… Lars V schrik heeft van kleine spinnetjes.

… Alle hani’s kiekens zijn.

...Lars denkt dat hij sterker is dan Jessie.

Phase 10

1 4 I www.kena.be I

EEN LEUTIG SPELIDEE!

...Jessie hem toch makkelijk op de grond legde.

… Lars twee verschillende schoenen draagt op

kamp.

… Lars gekruist/niet-gekruist niet kende.

… Lars bijna even populair is in de wist-je-datjes

als Hilde de voorbije jaren.

… Lars inderdaad geviseerd wordt.

… De hani’s hun wenkbrauwen verloren tijdens de

lessen van Annelies.

… de mannelijke ani’s graag zingen in de

douches.

… hun topliedjes van K3, Piet Piraat en Mega

Mindy zijn.

… Dieter de voetballijnen trekt met de stelling

van Pythagoras.

… de lijnen nog nooit zo mooi waren.

… Jessie graag wist-je-datjes schrijft.

… de animatoren vonden dat de instructoren

nogal vaak de neiging hadden om anekdotes te

vertellen.

Dit kaartspel verloopt, zoals de titel suggereert, in 10 fasen. Elke fase is verschillend en vraagt

zijn eigen strategie. Het spel leent zich zeer goed om tijdens de vrije tijd of vendelvergadering

plezier te maken.

Doel bij dit spel is om, door het verzamelen en uitleggen van kaarten, 10

verschillende combinaties van kaarten uit te spelen. Die 10 combinaties

moeten in een welbepaalde volgorde uitgespeeld worden. De eerste fase

moet je 2 drielingen (= drie kaarten met zelfde cijfer, kleur maakt niet

uit) spelen, tijdens de tweede fase moet 1 drieling en een reeks van 4

kaarten samen stellen. Dit gaat zo verder tot fase 10 waar je 1 vijfling en

1 drieling moet hebben.

Wie aan de beurt komt, moet eerst een kaart van de verdekte of

aflegstapel nemen, kan vervolgens een fase uitspelen en moet een

kaart op de aflegstapel leggen om zijn speelbeurt te eindigen.

Als je zelf reeds een fase op tafel liggen hebt tijdens die ronde,

mag je aanvullend extra kaarten bij uitgespeelde fases van om

het even wie aanleggen. Zo kan je je voorraad handkaarten

uiteindelijk uitspelen. Slaagt iemand daarin, dan ontvangen

de andere spelers strafpunten per overgebleven handkaart.

Alle kaarten worden opnieuw geschud en een nieuwe ronde

start. Noteer wie reeds welke fase bereikt heeft en hoeveel

strafpunten de spelers ontvangen per beëindigde ronde.

Wie het eerst de tiende fase bereikt, wint het spel. De

strafpunten zijn er in geval meerdere spelers tijdens

dezelfde ronde fase 10 bereikten.

Phase 10 zal je steeds met evenveel plezier blijven spelen. Soms lijkt het erop dat je hopeloos achterop sukkelt, maar

twee ronden verder zit iedereen weer in dezelfde fase. Geluk en tactiek houden elkaar perfect in balans. Een aanrader!


ER ROND - INITIATIEVEN?

“ Het ziet er een toffe bende uit, de nieuwe

monitoren!”, zei Julie wijselijk op facebook. En dat

kan ik alleen maar beamen. Dat het een geslaagde

animatorcursus was, hebben we geweten. Hoewel

het echte werk er nog aankomt, wilde we onze

eerste stapjes naar de zomer toch al goed inzetten.

Het Kenacafé en de Kenafuif zijn daar al twee

voorbeelden van. En er zijn nog een paar initiatiefjes

op komst ...

Plezier, hier!

Het Kenacafé was dé perfecte gelegenheid om nog eens

gezellig te keuvelen en te gaan tango dansen met de oudjes

die in het zaaltje naast ons zaten.

We werden hartelijk ontvangen door Lars (Merci Lars!)

en speelden verschillende spelletjes o.a. Chapeau, Kims,

“Hoe vind je de weg naar het Kenacafé?”, kaartenhuisjes

Je zal bijvoorbeeld ook sporten leren kennen die ze vaak in Roemenië

spelen, Franse volksdansen leren kennen, misschien een Portugees

liedje leren voor in de bontering? “Connecting youth throught outdoor

activities”, zo wordt het project officieel genoemd.

bouwen…

Wie er niet bij was, heeft iets gemist! En voor zij die het

nog niet wisten… Op het Kenacafé is ook het grote nieuws

officieel bevestigd. Kena gaat de internationale toer op!

Naast het Kenacafé, was er natuurlijk ook de Kenafuif!

Bling Bling werd vertegenwoordigd als nooit tevoren.

Snoop Dogg en Snoopy waren er fier op. Ook de deejays van

dienst deden een schitterende job en mogen al solliciteren

voor de volgende fuif! ;-) Go Pieter, Jonathan DM, Lars V, ...

Smeer de beentjes maar al in…

Olà, Bonjour, Alo!

Dat internationaal kamp, wat is dat nu eigenlijk

allemaal? Wel, in december zijn we met de werkgroep

internationale samenwerking bij elkaar gekomen en

ontstond het idee om een kamp te doen met zowel

Belgische als buitenlandse jongeren. Daarna zijn we op

zoek gegaan naar partners via een online partner-platform.

We stonden er van versteld hoe veel positieve reacties

we kregen. We selecteerden de partners en schreven een

subsidiedossier uit. Zonder extra centjes is zo’n project

namelijk niet haalbaar.

Van een internationaal kamp hebben we al eens mogen

proeven in 2010, bij het uitwisselingskamp in Marokko. Dit

keer is het iets anders, omdat we zelf ontvangstorganisatie

zijn. Dit wil zeggen dat tijdens de 7e periode een groep

jongeren van Portugal, Roemenië en Frankrijk naar

Heuvelsven zullen komen. Het programma blijft er hetzelfde

uitzien, maar krijgt hier en daar een internationaal kantje.

Je zal bijvoorbeeld ook sporten leren kennen die ze vaak

in Roemenië spelen, Franse volksdansen leren kennen,

VEERLE

misschien een Portugees liedje leren voor in de bontering?

“Connecting youth throught outdoor activities”, zo wordt

het project officieel genoemd.

Momenteel zijn we nog bezig met de voorbereidingen, zoals

het regelen van de reis van de buitenlanders, medische

fiches vertalen, enz… Dit verloopt prima, maar de echte

uitdaging zal het kamp zelf zijn. Ik wens je alvast veel succes

kampchef Geert!

Kena viert feest!

Ondertussen zijn we bezig met de voorbereidingen van het

Kenafeest. Dit zal doorgaan op 29 september in Heuvelsven

en is een terugkom-moment voor alle kinderen, animatoren,

ouders, vrienden, enz.! Zoals ieder jaar hebben we de zon,

het lekker eten, toffe spelletjes en een knalbontering al

gereserveerd. Be there!

En ook nog even dit… Aan Lars, Ellen, Annelies, Peter, Max,

Liselotte, Hans, Geert, Jeroen, Leo, Dieter, Eline en alle

vrijwilligers achter de schermen… Een oprechte dankuwel!

Initiatieven maak je niet alleen. Goed werk! Samen sterk!

Veerle, de initiatieven-madam

initiatieven@kena.be

I Kenavenster juni 2012 I 15


nder de appelboom

Ezels en kamelen

Er waren eens twee broers die dachten: ‘Als we met

ons tweeën de wereld intrekken, dan kan ons niets

gebeuren.’ En wat ze dachten, dat deden ze ook, want

lui waren ze niet. Hun oude vader liep nog een eindje

met hen mee en sprak toen: ‘Jongens, verder ga ik

niet. En nu wil ik jullie nog een goede raad geven.’

De twee broers zetten zich terstond in het gras, want

hun vader sprak altijd lang. Dit keer sprak hij twee uur

en toen hij klaar was, zei de oudste: ‘Hartelijk dank,

vader, maar nu wordt het toch heus onze tijd, want

we willen nog veel beleven.’ De vader antwoordde: ‘Ik

ben al blij, dat jullie zo lang geluisterd hebben. Was

het een goede raad?’ ‘Nee, vader’, sprak de jongste,

‘en we doen het ook niet.’ ‘Daar heb je groot gelijk in’,

antwoordde de vader tevreden, ‘en nu mijn jongens,

voorwaarts!’

De twee broers stapten met krachtige tred voorwaarts en

kwamen al spoedig aan een kasteel dat betoverd was. Zij

klopten op de poort en zie, een kameel deed open.’ Mag

ik het zeggen?’ sprak de oudste broer, ‘u bent niet altijd

kameel geweest.’ ‘Volkomen juist,’ antwoordde het dier

treurig, ‘ik ben al jaren betoverd. Wilt u mij volgen?’ Hij

ging de twee broers voor naar een grote zaal, waar twee

muilezels stonden. ‘De koning en de koningin,’ sprak de

kameel, ‘ik hoef hier wel niets aan toe te voegen.’ De

koning knikte. ‘Het is zeer, zeer onaangenaam,’ zei hij,

‘en het duurt al zo lang.’ ‘Hoe is dat gekomen?’ vroeg

de oudste broer. De koning liep op en neer. ‘Ik zal het

1 6 I www.kena.be I

maar vertellen, ‘ sprak hij eindelijk, ‘want verzwijgen

heeft geen zin. Wij zijn niet altijd ezels geweest. Wij zijn

betoverd.’ ‘Maar daarom,’ zei de kameel, ‘hoeven wij

de moed nog niet op te geven.’ ‘Zeker,’ antwoordde de

koning, ‘wij moeten een raadsel oplossen. Het is wit. En

als het valt is het geel.’

De oudste broer glimlachte. ‘Een ei,’ sprak hij. En op

hetzelfde ogenblik beefde het kasteel en stond de

koning in eigen gedaante voor hen. Het was een statige

man in een hermelijnen mantel en ook de koningin zag

er vorstelijk uit, alleen had zij een bril op. ‘Dat ik daar

nu niet op kon komen,’ sprak de vorst hoofdschuddend,

‘we zijn wél ezels geweest. Jullie blijven toch eten?’ Dit

was de broers zeer welkom, want zij hadden honger. Zij

aten wat hun werd voorgezet en dit was voortreffelijk

toebereid. Geen wonder, want de kameel was weer een

kok geworden. Alleen aan twee bultjes op zijn rug zag

men zijn verleden.

Na de maaltijd sprak de koning: ‘Jullie zult het beide nog

ver brengen. En nu, luister! Mijn stiefmoeder, de oude

prinses Judoca, woont op een glazen rots en kan er

niet meer af. Daar staat tegenover, dat er ook niemand

bij kan. Als jullie daar een oplossing voor weet, zal zij

rijkelijk belonen.’

De twee broers, stonden de volgende morgen voor dag

en dauw op, want de glazen rots was ver en de kist met

goudstukken, die de koning hen geschonken had, woog

zwaar. Laat in de avond, toen de zon reeds ter kimme

neigde, zagen zij de rots. De stralen van de ondergaande

zon spiegelden in het glazen oppervlak, waartegen de

onderdanen van prinses Judoca vergeefs probeerden op

te klimmen. Telkens gleden zij weer terug en de prinses

zelf stond wenend op de spits en wrong haar gerimpelde

handen. De beide broers keken een tijd lang toe en

werden door medelijden bevangen.

Toen wendde de oudste zich tot een glazenwasser, die

van dit werk de leiding had en vroeg: ‘Vriend, hebt gij

een ladder?’ De man keek hem verbaasd aan. ‘Ik ben

toch glazenwasser,’ antwoordde hij, ‘hoe zou ik dan geen

ladder hebben? Walt wilt ge ermee doen?’ De oudste

broer glimlachte. ‘Dat is mijn geheim,’ sprak hij, ‘breng

die ladder maar hier.’ De ladder werd gebracht en de

beide broers klommen naar boven. Zij tilden de prinses


op en droegen haar naar beneden. De onderdanen stonden

sprakeloos. ‘Jullie zult het allebei nog ver brengen,’ sprak

de prinses, ‘want ik sta hier al vijf jaar en nog niemand is

op dit idee gekomen. Wat heeft mijn stiefzoon u gegeven?’

‘Een kist met goudstukken,’ antwoordden de broers. ‘Te

weinig,’ meende de prinses, ‘ik geef er drie. Jullie blijven

hier toch logeren?’ Dit was de broers wel aangenaam,

want zij waren zeer vermoeid.

Zij sliepen in veren bedden en de volgende morgen bracht

de prinses hen zelf naar de uitgang van het paleis. ‘Hartelijk

dank,’ sprak zei, ‘want anders zat ik er nog. En misschien

willen jullie ook mijn zuster helpen. Want ook zij zit in

grote moeilijkheden.’ De broers, die goedhartig van aard

waren, beloofden dit, hoewel deze zuster aan de grens van

het koninkrijk woonde.

_____________________________

De man keek hem verbaasd aan. ‘Ik

ben toch glazenwasser,’ antwoordde

hij, ‘hoe zou ik dan geen ladder

hebben? Walt wilt ge ermee doen?’

De oudste broer glimlachte. ‘Dat is

mijn geheim,’ sprak hij.

_____________________________

Zij heette prinses Edelweis en kwam de beide mannen al

van verre tegemoet. De broers waren uitgeput want zij

hadden de gehele dag vier kisten met goud gedragen en

konden zich nauwelijks op hun benen staande houden.

‘Help ons toch!’ riep de prinses vertwijfeld, ‘wij weten het

niet meer!’ De broers zuchtten. ‘Zeg het dan maar,’ sprak

dit keer de jongste, want die had nog de meeste kracht,

‘maar doe het vlug want wij kunnen niet meer.’ Snel werden

de broers naar een zaal van het paleis gebracht, waar zich

een grote menigte verzameld had. Deze mensen waren

bezig een deur te openen die gesloten was, maar dit lukte

niet. De deur was van gesmeed ijzer, met koperen band

versterkt, en weerstond zelfs de sterkste smid. ‘Hierachter,’

sprak de prinses snikkend, ‘bevindt zich mijn dochter. Het is

de provisiekast en zij had behoefte aan een versnapering,

waarvan de naam mij ontschoten is. De deur viel achter

haar in het slot en dat is nu reeds twee weken geleden.’

De beide broers keken toe hoe de krachtigste bedienden

met een eiken balk de deur trachtten te rammeien en een

diepe deernis beving hun gemoed.

Eindelijk wendde de oudste zich tot de schatbewaarder

en sprak: ‘Hebt gij de sleutel van deze kast?’ De man

glimlachte, want deze vraag vond hij wel erg onnozel. ‘Ik

bewaar al de schatten van dit huis,’ antwoordde hij, ‘en

zou ik dan die sleutel niet bezitten? Wat wilt ge ermee

doen?’ De oudste broer schudde het hoofd. ‘Dat is mijn

geheim,’ sprak hij, ‘breng die sleutel eens hier.’ De sleutel

werd gebracht. Hij paste precies in het slot en het volgend

ogenblik viel de dochter schreiend in de armen van haar

moeder. De mensen deinsden ontsteld achteruit, want

deze gedachte was nog nimmer bij hen opgekomen en ook

de prinses stond verbaasd. ‘Jullie zult het beide nog ver

brengen,’ sprak zij, ‘wat heeft mijn zuster u gegeven?’ ‘Drie

kisten met goud,’ antwoordden de broers met zwakke

stem. ‘Te weinig,’ meende de prinses. ‘Ik geef u er zes.

Maar eerst moet gij beiden eens goed gaan slapen.’

Daar hadden de broers wel oren naar en zij sliepen als rozen.

Toen zij de volgende morgen wakker werden, zat prinses

Edelweis op de rand van hun bed. ‘Het is misschien wat

veel gevraagd,’ sprak zei, ‘en ge moogt gerust nee zeggen,

maar mijn oom Ferdinand is ten einde raad.’ De broers

voelden zich door de slaap verkwikt en antwoordden:

‘Komaan prinses Edelweis, voor de dag ermee.’ De

prinses zuchtte en sprak: ‘Hij heeft per ongeluk een kraan

opengedraaid en nu staat het gehele paleis onder water. Is

daar iets aan te doen? De broers dachten een ogenblik na

en antwoordden: ‘Wij vermoeden van wel.’

De prinses omhelsde de broers en begeleidde hen

persoonlijk tot buiten de stad. ‘Het is nog een lange weg,’

waarschuwde zij, ‘want mijn oom woont aan de overkant

van de woestijn en die is drie dagen breed. Weet gij wel

zeker dat gij niets nodig hebt?’

‘Niets, goede vrouw,’ antwoordden de broers, ‘wij vinden

het wel.’ En zij namen afscheid en begonnen hun tocht. Zij

hadden tien kisten met goud te dragen en ieder droeg er

vijf. En halverwege de tweede dag zeeg de oudste broer in

het zand en sprak: ‘Ik kan niet meer.’ En hij sloot de ogen en

stierf. De jongste dacht bij zich zelf: ‘Nu heb ik tien kisten te

dragen. Maar waar een wil is, daar is een weg.’ Hij laadde

de tien kisten op zijn schouders en liep nog enkele passen

voort. Toen viel ook hij voorover in het zand en stierf.

Een kameeldrijver vond hen beide de volgende dag. ‘Ezels,’

dacht de man, ‘voor één goudstuk had ik dat alles op mijn

dieren geladen. En toch dit is niet bij hen opgekomen.’ Hij

schudde het hoofd, laadde het goud op zijn kamelen en

vertrok.

Uit: Groot sprookjesboek van Godfried Bomans

I Kenavenster juni 2012 I 17


1 8 I www.kena.be I

DE SPEELHOEK

De maaltijden zijn op kamp een belangrijk moment

om contact te maken met je vendel.

Het is een goede gelegenheid om je vendelleden beter te leren kennen. Deze momenten kunnen bijdragen

tot een hechte groepssfeer! Hier een hersenbreker die we op kamp gelukkig op één, twee, drie oplossen met

gezond verstand!

• Zelf zitten jij (A) en je medevendelleider (B) deze maaltijd op stoel 4 en 7.

• Sander (C) is heel stil in groep. Deze maaltijd gaat een vendelleider naast hem zitten om hem bij de groep

te betrekken.

• Jef (D) en Femke (E) zaten gisteren naast elkaar en toen stond de refter op stelten. Vandaag werd

afgesproken dat ze niet naast elkaar gaan zitten.

• Annelies (F) en Tom (G) hebben gevraagd of ze deze maaltijd naast jou mogen zitten. Jij hebt toegestemd.

• Stefanie (H) wil deze maaltijd graag naast Sander zitten.

Op welke stoelen kan je Jef en Femke zetten?

De oplossing vind je ergens verstopt op één van de volgende pagina’s.

WIST-JE-DAT ...

… Je jezelf zou moeten schamen.

… Dit komt omdat je de redactioneel op p. 2 hebt

overgeslagen.

… Je dit een ‘redactioneel’ toch niet kunt aan

doen.

… de ‘redactioneel’ sowieso al weinig vriendjes

heeft.

… Bijna alle nieuwe animatoren naar het kenacafé

kwamen.

… Er onderweg wel een paar verdwaald zijn.

… Een fietstochtje van 20 minuten zo anderhalf

uur kan duren.

… 29 september een datum is die je mag

vrijhouden in je agenda.

… Het dan natuurlijk Kenafeest is

… Alle ouders, zussen/broers, vrienden, enz

welkom zijn in Heuvelsven.

… De officiële proclamatie van de nieuwe

animatoren zal plaatsvinden.

… Je kan inschrijven via de site www.kena.be!


COLUMNS

‘ Stap 3 is het

plannen van je

zomer! Tijd om

luilekker niets te

doen en 100% te

genieten! Waar ga

je heen?

Wat

hebben deze Kena’ers

- volgens onze database (met dank

aan Rina) en de redactie - met elkaar

gemeen?

Jean Amavi, Andreas Delaere, Tatiana

Boghe, Guillaume Caeymaex, Dieter

Jacobs, Jordi Cuyt, Eline Mortelmans,

Julie Van Dooren, Angelina Degryse, Fien

Goossens, Gwenny Haezaert, Peggy Van

Hees, Greet Jacobs, Pieter Jacobs, Irina

Jeurissen, Nathalia Katuntseva, Femke

Mastbooms, Laurie Mens, Hans Jacobs,

Jasmien Muhammad, Jolien Van den

Bempt, Jonathan Van den Bossche, Bart

Van der Zee, Veerle Van Brabant, Sylvie

Van Genderen, Valerie Vandenbempt,

Hanne Verelst

De redactie stelt willekeurig iemand

verantwoordelijk voor het geval dat we een naam

vergeten zijn.

HEB JIJ NOG WEL

TIJD?

Tijd is relatief. Je hebt het druk,

maar je kan altijd tijd maken.

Nochtans leven wij zo’n opgejaagd

leven, alsof er voortdurend een

tijdbom naast ons loopt. We

werken voor school, voor ons

beroep (voor beide), voor onze

hobby’s... En wanneer staan we

even stil?

Maak toch even tijd voor jezelf.

Of tijd voor anderen. Zet je

in de zetel met een glas wijn

(pils of cola), doe je schoenen uit,

smijt je voeten op tafel (of nog beter:

in een voetbad) en geniet van een

nieuw Kenavenster. Dat is stap 1!

Voor stap 2 reik je naar je telefoon

en bel je iemand die je al veel te

lang niet meer hoorde. Vanavond

iets drinken? Goed plan! Vanavond

geen tijd? Goed, blijf dan maar een

uur aan de telefoon hangen want je

hebt ongetwijfeld a lot of catching up

to do!

Stap 3 is het plannen van je zomer!

Tijd om luilekker niets te doen

en 100% te genieten! Waar ga

je heen? Een viersterrenhotel in

een zonovergoten vakantieoord?

Vrijwilligerswerk in een

ontwikkelingsland? Backpacken

langs kliffen en eindeloos groene

velden? Een weekje Belgische

kust? En toch zeker ons eigen

kleine paradijsje..! Wat maakt het

eigenlijk uit waar je heengaat?

Zolang je maar onderweg bent!

Toch? Altijd onderweg. Eigenlijk zijn

we voortdurend op reis. Elke dag

leren we bij en zetten we kleine

stappen in de richting van onze

eindbestemming. Steeds onderweg,

onderweg naar onszelf. Men zegt

wel eens dat je je vrienden pas echt

leert kennen wanneer je samen reist.

Dat geldt ook voor jezelf.

Julie op de Kenafuif

Er is één bepaalde scène die in

honderden films en series voorkomt.

Een vrouw staat in de luchthaven:

heel licht gepakt met één enkel

vliegticket in de hand. Twijfelend.

Zal ze alles achterlaten en op reis

vertrekken? Of besluit ze toch te

blijven te blijven en haar zorgen

aan te pakken. Wat betekent deze

scène? Is een reis een vlucht?

Een oplossing om aan de drukte van

het dagelijkse leven te ontsnappen?

Is het slechts een pauze in ons ohzo-afgejaagde

leven? Kan je met

één reis je hele leven van koers doen

veranderen?

Denk maar aan die ene reis die

je meer zelfvertrouwen gaf. Die

trektocht die je je grenzen deed

verleggen. Dat moment dat je je

angsten overwon en in een andere

taal ontbijt ging kopen. Of dat

ene Kenakamp waar je die bende

schatten leerde kennen die net zo

gestoord bleken te zijn als jezelf! En

wanneer je thuiskomt, krijg je weer

een volledig nieuwe start. Herboren,

fris en verstandiger. Daar kunnen we

alleen maar uit leren!

Geniet van de zomer!

Julie

I Kenavenster juni 2012 I 19


Hallo allemaal

Een vriend vroeg me onlangs wat ik later wilde worden,

“Euh, gelukkig,” zei ik. Hij zei: “Geluk wordt zo overschat in

onze maatschappij,” waarmee hij volgens mij bedoelde dat

het belachelijk is om gelukkig te willen zijn, zo cliché. Zijn

antwoord maakte me eerst boos, ik begreep niet dat hij niet

begreep dat er toch niets is dat je liever kan willen zijn dan

gelukkig.

Bijvoorbeeld wanneer we op kamp gaan … Doen we dat niet

omdat we er veel energie uithalen, het ons doet leven en dus

gelukkig maakt?

Maar hij heeft gelijk, die vriend, om zichzelf vragen te

stellen bij het begrip geluk en hoe dat in onze maatschappij

als norm wordt gehanteerd: een gezonde levensstijl, veel

vrienden hebben, leuke activiteiten ondernemen, … Is dat

nodig? Wat vind jij? Wordt geluk overschat? Hoeven we

niet gelukkig door het leven te gaan om een mooi leven te

hebben gehad? En nog zo iets … Wat is dat dan, gelukkig

zijn? Wil dat zeggen dat je altijd vrolijk en blij bent? Oei, nee

toch.

Edel Maex schrijft: Hoe lang blijf je blij als je krijgt wat je

wou? En hoe lang duurt het voor je weer naar iets anders

uitkijkt?

WIST-JE-DAT ...

2 0 I www.kena.be I

Kenavenster Column

Misschien is geluk wel het vermogen om blij te zijn met de

blije dingen en verdrietig met de droevige, zonder deze

dingen krampachtig te willen vasthouden of afweren.

Als dat zo is, hoeven we ons dus niet altijd goed in ons vel

te voelen om gelukkig te zijn, maar kunnen we ook lastig zijn

en tegelijkertijd toch geluk ervaren. Klinkt dat niet als muziek

in de oren? Ik zou zeggen, laat het geluk je maar toelachen

… en wenen.

Tot de volgende!

Ellen op het Kenacafé in april

… Joke Kena/het bestuur mist.

… ze merkt dat we hard aan het werken zijn.

… ze zich zelfs, naar eigen zeggen, daar een beetje schuldig over

voelt.

… We wat werk opzij zullen zetten voor als … als ze teruggkomt.

… Hilde …

… Ja, ze is gespaard gebleven vorig Kenavenster.

… elke avond kan vergaderen in de week.

… Je haar dus ook kan contacteren voor studiebegeleiding, babysit,


... De Hani’s elkaar heel erg vertrouwden.

... Ze ook goed zinkende schepen en zeemeerminnen kunnen

nadoen.

... Er in Heuvelsven nog harder dan hard gewerkt wordt.

... Veerle een echte initiatievenmadam is.

... Ze initiatiefnemers goed verzorgt.

... Ze bijvorbeeld een gezonde pastasalade maakte voor het

materiaalteam.

Ellen

‘Een vriend vroeg me onlangs

wat ik later wilde worden, “Euh,

gelukkig,” zei ik.

OPLOSSING ‘Speelhoek’ : Ofwel op

stoel 1 en 5 ofwel op stoel 2 en 6.


ONS DOMEIN

WIST-JE-DAT ...

... De refter een nieuw dak heeft.

... er echte pottelbergpannen op liggen.

... Wie het breed heeft ...

... de materiaalkabouters twee zaterdagen hard

gewerkt hebben in Heuvelsven.

... Eline Vollens nieuwe gordijnen gemaakt heeft

voor de ijzeren slaapzalen.

... ze halsbrekende toeren moesten uithalen

om over alle loopgraven te geraken met al het

nieuwe materiaal.

Het zal wel even

wennen zijn aan

de rechte deuren

die in de plaats

komen van de

ronde ingang.

LEO

Dat het maar niet wil zomeren heeft voor ons geliefd domein zo zijn voordelen. Nu de werken

rond het ven afgerond zijn, loopt de vijver verder vol en verhinderen de koele temperaturen dat

er meer water verdampt dan er bijkomt. Toch zal er tijdens de kampen een lagere waterstand

zijn dan we de laatste jaren gewend waren. Hierdoor en mede door de graafwerken krijgt men

een strandgevoel als men langs de oever loopt. Verder werd de brug afgebroken en worden

het grote en kleine ven nu gescheiden door een landbrug. De hinderlijke betonblokken die

bovengronds een kijkje kwamen nemen in de kampvuurkring en voor de trappen van het

centrumgebouw werden uitgegraven en samen met het puin van de brug afgevoerd. Er ligt her

en der nog steeds heel wat kruinhout als gevolg van het kappen van bomen deze winter. Deze

stapels zullen deze zomer verbrand of in de takkenwand verwerkt worden.

Na de Paasvakantie bruiste heel het domein

van activiteit. Terwijl de aannemer van de

natuurwerken eindelijk terug in gang schoot,

werkten de dakwerkers dapper verder. Wait

and see … door een goede coördinatie kunnen

vrijwillige kabouters het weekend van 23 juni

gyproc plaatsen waardoor de keukenploegen

deze zomer toch een fatsoenlijk onderkomen

zullen hebben. Het spreekt voor zich dat het

nog niet helemaal afgewerkt zal zijn maar het is

in ieder geval al een grote sprong voorwaarts.

Half juni worden op de bovenste verdieping

de ramen geplaatst gelijktijdig met die van de

grote eetzaal. Het zal wel even wennen zijn aan

de rechte deuren die in de plaats komen van

... de spinnenkoppen niet blij waren met de

opruimactie.

... er nieuw sportmateriaal is, kompassen,

knutselmateriaal, bakken om alles proper op te

bergen, ...

... de woonwagen zijn laatste adem heeft

uitgeblazen/aan het uitblazen is.

... het goede materiaal verhuist is naar de

speelbarrak.

... de natuur rustig verder paddestoelen kan

kweken in de woonwagen tot ook die definitief op

vakantie gaat naar de woonwagenhemel.

GROTE WERKEN

Tekst DOOR LEO

Maar zoals in het echte

leven is het essentiële

onzichtbaar. Dat geldt ook

voor de infrastructuur van

Heuvelsven.

de ronde ingang. Het was technisch moeilijk maar vooral veel te duur om de oorspronkelijke

vorm te behouden.

I Kenavenster juni 2012 I 21


Een heel groot en belangrijk werk zal pas achter

de rug zijn als we de deuren openen voor de

zomerkampen … hopen we … want het wordt heel

spannend. De elektriciteitskabel die vorig jaar (!)

in juni opbrandde maakte dat een heel oud zeer

dringend aangepakt moest worden. Die van de

nutsvoorzieningen. Dat het zolang aansleepte had

met centen maar vooral ook met de complexiteit

van dit uiterst technisch moeilijk dossier te maken.

Onze elektrische hoofdkabels zijn nog allemaal

afgeschermd met pek waardoor zij al lang hun

vervaldatum bereikt hebben. We liepen het risico

om op ieder moment zonder stroom te vallen. Ook

de oude waterleiding baarde ons kopzorgen. € 5000

extra voor het waterverbruik zonder verklaarbare

reden, slik je niet zomaar door. De voorbije strenge

winters hebben bovendien voor heel wat lekken

gezorgd waardoor we nu moesten ingrijpen om

erger te voorkomen. Water- en elektriciteitsmeter

worden nu eindelijk geplaatst binnen in de kelder

van het hoofgebouw.

Het was niet eenvoudig om dit gedaan te krijgen. De

leveranciers zijn verantwoordelijk voor alles wat zich

achter de meter bevindt en aangezien er 130 meter over

privédomein loopt, heeft dat toch wat diplomatie gevergd.

Aanvankelijk wilde men een cabine op de scheiding met

de buur plaatsen. De definitieve oplossing is praktischer

en technisch beter. Vanuit het hoofdgebouw vertakken de

leidingen (water op 1m diepte en daarboven de elektriciteit)

dan verder naar het centrum (-12) en door de vijver naar

het centrumgebouw dat zijn naam alle eer zal aandoen. De

kelder achter de gereedschapsatelier wordt de technische

ruimte van waaruit er afzonderlijke leidingen vertrekken

naar elk gebouw. Zo zal ieder gebouw afzonderlijk

kunnen afgesloten worden van water en elektriciteit

zonder dat er voor het overige deel van het kamp hinder

is. Dat is nu niet het geval. De nieuwe situatie zal ook

veiliger zijn. Door kabels te leggen die beantwoorden

aan de nieuwe normen, zullen elektriciteitspannes,

zoals we die regelmatig hadden, ook tot het verleden

behoren. Zo zal men wel frieten kunnen bakken terwijl

de droogkast en wasmachine draaien.

Het grappige is dat na uitvoer van dit toch wel

omvangrijk werk het zo goed als onzichtbaar zal

zijn. Maar zoals in het echte leven is het essentiële

onzichtbaar. Dat geldt ook voor de infrastructuur van

Heuvelsven.

De kabouters van Heuvelsven met minder bomen.

2 2 I www.kena.be I

www.kena.be

www.heuvelsven.be

www.vlp.scholennetwerk.be

www.jeugddienstdonbosco.be

www.steunpuntjeugd.be

www.vlaanderen.be


nieuw sportmateriaal

cursus animator materiaal-dag

nieuwe animatoren

Kenacafé na de cursus


MONITORENMIDWEEK 20 -23 AUGUSTUS

KENAFEEST ZATERDAG 29 SEPTEMBER

HERFSTKAMP 29 OKT. TOT 2 NOV.

More magazines by this user
Similar magazines