19.09.2013 Views

Nieuwsbrief 7 - Nieuwe Dordtse Biesbosch

Nieuwsbrief 7 - Nieuwe Dordtse Biesbosch

Nieuwsbrief 7 - Nieuwe Dordtse Biesbosch

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Zuidplaatje<br />

Planning nieuwsbrieven<br />

In 2008 ontvangt u vier nieuwsbrieven.<br />

De volgende nieuwsbrieven ontvangt<br />

u in de maanden mei, september en<br />

december 2008.<br />

Kijk ook eens op www.dordrecht.nl/<br />

strategischgroenproject. Daar vindt u<br />

de eerder uitgebrachte nieuwsbrieven.<br />

Colofon<br />

Eindredactie:<br />

Ietske Roest Gemeente Dordrecht<br />

Bijdragen van:<br />

Peter v. Proosdij Dienst Landelijk Gebied<br />

Arno Jonker Gemeente Dordrecht<br />

Peter de Haas Gemeente Dordrecht<br />

Rob Haan Natuur- en Vogelwacht<br />

Foto’s van:<br />

Ronald van Jeveren<br />

Natuur- en Vogelwacht<br />

Ruden Riemens, Middelburg<br />

Vormgeving:<br />

Chris Cras Reclame, Lekkerkerk<br />

Drukwerk:<br />

Drukkerij Goos, Ouderkerk a/d IJssel<br />

Oplage: 1.000 stuks<br />

Activiteitenkalender<br />

Huifkartochten door de <strong>Dordtse</strong><br />

<strong>Biesbosch</strong><br />

Ook dit jaar organiseren ‘Stapvoets door<br />

Dordt’ en Poldercentrum ‘Twintighoeven’<br />

(Natuur- en Vogelwacht) tochten per<br />

huifkar door de <strong>Dordtse</strong> <strong>Biesbosch</strong>.<br />

Elke zondag- en woensdagmiddag wordt<br />

er, bij voldoende deelname, zo’n nostalgische<br />

tocht gehouden.<br />

Alle tochten starten om 13.00 uur vanaf<br />

het nieuwe centrum ‘Twintighoeven’<br />

van de Natuur- en Vogelwacht aan de<br />

Noorderelsweg 2 B te Dordrecht.<br />

De kosten bedragen ¤ 17,95 per persoon,<br />

all-in. Telefonische aanmelding dient<br />

uiterlijk een week van te voren plaats te<br />

vinden tijdens kantoortijd; 078 - 621 39 21.<br />

Bij onvoldoende deelname gaat de<br />

betreffende rit niet door.<br />

Tentoonstelling ‘Duykersoet’, <strong>Dordtse</strong><br />

suikerindustrie in de Gouden Eeuw<br />

Van 10 januari t/m 30 april 2008 kunt u in<br />

het nieuwe Natuur Informatie Centrum,<br />

van de Stichting Natuur- en Vogelwacht,<br />

een tentoonstelling bezichtigen over de<br />

<strong>Dordtse</strong> suikerindustrie in de 17 e eeuw.<br />

De expositie die is opgezet door de AWN<br />

(Archeologische Werkgemeenschap voor<br />

Nederland, afd. Lek en Merwestreek) is<br />

geopend op:<br />

Bestemmingsplan:<br />

hoe staat ’t ermee?<br />

Het bestemmingsplan is bijna klaar.<br />

Op dit moment voert de Milieudienst<br />

Zuid-Holland Zuid een onderzoek<br />

uit om te beoordelen of de<br />

gewenste functies in het gebied zich<br />

ook verdragen met de milieuregelgeving.<br />

Een aspect van dit onderzoek<br />

is bijvoorbeeld de afstanden<br />

tussen agrarische bedrijven en<br />

gevoelige bestemmingen zoals<br />

woningen en natuurgebieden.<br />

woensdag en zaterdag 10.00 - 16.00 uur<br />

zondag 12.00 - 16.00 uur<br />

of buiten deze dagen of tijden op afspraak.<br />

De toegang is gratis.<br />

Natuurfilms in biologisch centrum<br />

‘Jong Dordrecht’<br />

Dit voorjaar gaat de Natuur- en Vogelwacht<br />

weer van start met videofilm-vertoningen<br />

in biologisch centrum ‘Jong Dordrecht’.<br />

Eénmaal per veertien dagen wordt er<br />

op de zaterdagmiddag een videofilm<br />

vertoond. Aanvang van de films: 13.30 uur,<br />

duur ca. 30 tot 80 minuten.<br />

De toegang tot deze video-vertoning is<br />

gratis, maar de zaalcapaciteit is beperkt.<br />

Daarom is telefonische aanmelding vooraf<br />

noodzakelijk.<br />

23 febr. Kerend tij<br />

08 maart De <strong>Biesbosch</strong> aan banden<br />

22 maart Het mooiste moet nog komen<br />

05 april Spaarbekkens in de <strong>Biesbosch</strong><br />

19 april Veranderd waterland<br />

Het Natuur Informatie Centrum en het<br />

Biologisch centrum ‘Jong Dordrecht’ zijn<br />

gevestigd aan de Noorderelsweg 2 A te<br />

Dordrecht. Na de Viersprong rechtsaf is dit<br />

de boerderij aan de linkerkant van de weg.<br />

Inlichtingen en aanmelding:<br />

tel. 078 - 621 39 21 (tijdens kantooruren)<br />

Evenementen <strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

Dordrecht<br />

Vr. 14 t/m Nationale Sterrenkijkdagen<br />

Zo. 16 maart (meer informatie bij<br />

Sterrenwacht Mercurius)<br />

Zo. 20 april Lammetjesdag<br />

Ma. 12 mei <strong>Biesbosch</strong> Lentefeest<br />

<strong>Nieuwsbrief</strong> 7<br />

Februari 2008<br />

Nieuws over het<br />

Strategisch<br />

Groen Project<br />

Eiland van Dordrecht<br />

Tongplaat<br />

NIEUWE DORDTSE BIESBOSCH<br />

Dit is de nieuwe projectnaam voor het Strategisch Groen Project op het<br />

Eiland van Dordrecht. Deze naam geeft aan dat we werken aan een<br />

nieuw natuur- en recreatiegebied tegen de stad Dordrecht aan.<br />

De bijzondere polderstructuur, de kreken, de dijken en de ligging aan de<br />

rivier maken een mooi geheel van het gebied. In totaal gaat het om<br />

ongeveer 400 ha nieuw recreatiegebied en 400 ha nieuwe natuur.<br />

Kortom een <strong>Nieuwe</strong> <strong>Dordtse</strong> <strong>Biesbosch</strong>.<br />

Van inrichten naar uitvoeren<br />

In 2008 starten we met de inrichting van<br />

de Louisa- en Cannemanspolder, de Tongplaat<br />

en de Elzen. Ook gaan we het eerste<br />

gedeelte van de landbouwweg aanleggen<br />

in het Strategisch Groen Project. Voor de<br />

Louisa- en Cannemanspolder zijn inrichtingsplannen<br />

opgesteld die we graag met<br />

u willen bespreken. Dit hebben we voor de<br />

Tongplaat al in 2005/2006 gedaan. In deze<br />

nieuwsbrief kunt u het eindresultaat lezen<br />

en zien. Ook voor De Elzen zijn we druk<br />

bezig met de voorbereidende werkzaamheden<br />

om te kunnen starten met de uitvoering.<br />

De opmerkingen die gemaakt zijn<br />

tijdens de informatiebijeenkomst van 14<br />

november 2007 nemen we in deze voorbereiding<br />

mee. Aan het einde van 2008<br />

gaat de eerste schop de grond in voor het<br />

maken van een nieuw natuur- en recreatiegebied<br />

aan de rand van de stad Dordrecht!<br />

We gaan nu echt beginnen!<br />

Inrichting van de Louisa- en Cannemanspolder:<br />

per voet, op je fiets of te paard<br />

De Louisa- en Cannemanspolder zijn twee<br />

polders ten zuiden van Dordrecht waar<br />

de landbouw plaats gaat maken voor<br />

natuur en recreatie. De ontwerpschetsen<br />

zijn gemaakt. Recreatie speelt hierin een<br />

belangrijke rol in de vorm van fiets-,<br />

wandel- en ruiterroutes. Bewoners uit<br />

Sterrenburg kunnen zo via de Cannemanspolder<br />

naar de Louisapolder wandelen.<br />

Ook komt er een verbinding met het bos<br />

‘De Elzen’. Hierdoor ontstaat een aansluiting<br />

met de andere fiets- en wandelpaden<br />

in het gebied. Bij de inrichting houden we<br />

rekening met natuurwaarden. De vleermuizen<br />

maken gebruik van deze polders.<br />

De oevers van de Bovenkil richten we<br />

ecologisch in. Langs de Bovenkil legt het<br />

waterschap Hollandse Delta een g


waterberging van 1,7 hectare aan in<br />

de vorm van een moerasstrook. Water<br />

rond en in het gebied en de polder<br />

kan stromen naar dit lager gelegen<br />

gebied.<br />

De komende tijd voeren we onderzoeken<br />

uit in de Louisapolder naar<br />

de archeologie en het visbestand.<br />

De resultaten van deze onderzoeken<br />

gebruiken we om de inrichting te<br />

optimaliseren.<br />

Inrichting van de Tongplaat:<br />

101 ha nieuwe <strong>Biesbosch</strong>natuur<br />

De planvorming rondom de Tongplaat<br />

is meer dan twee jaar geleden van<br />

start gegaan. Eind 2005 en begin 2006<br />

hebben voorlichtingsavonden plaatsgevonden,<br />

waarop de voorgenomen<br />

inrichting aan u is gepresenteerd en<br />

besproken. Sinds die tijd is het stil<br />

gebleven. Toch hebben we niet stil<br />

gezeten, ondanks dat nog niet met de<br />

uitvoering gestart is.<br />

Onderzoek dijk<br />

Zo heeft een uitgebreid onderzoek<br />

plaatsgevonden naar de stabiliteit en<br />

de veiligheid van de dijk. Hieruit is gebleken<br />

dat met de stabiliteit niets mis<br />

is. De dijk blijft ook in de toekomstige<br />

situatie voldoende veilig. Om mogelijke<br />

aantasting door erosie en afslag<br />

tegen te gaan, worden maatregelen<br />

genomen. Dit kan bijvoorbeeld door<br />

het aanbrengen van steenbestorting.<br />

Financiering<br />

Momenteel zijn we in de planfase<br />

beland, waarbij de financiering (die in<br />

Bovenkade Cannemans<br />

Overzicht van de deelgebieden<br />

Cannemanspolder<br />

Auteursrechten en databankrechten: Topografische Dienst Kadaster, Emmen<br />

principe is toegezegd) wordt aangevraagd<br />

bij de provincie Zuid-Holland<br />

en Deltanatuur. Het definitieve inrichtingsplan<br />

wordt voorzien van een<br />

actuele begroting. Ondertussen zijn<br />

de onderhandelingen met de betreffende<br />

eigenaren en pachters in volle<br />

gang. Als alles goed verloopt, wordt<br />

nog dit jaar gestart met de daadwerkelijke<br />

uitvoering van ruim 100 hectare<br />

nieuwe <strong>Biesbosch</strong>natuur!<br />

Inrichting<br />

De Tongplaat krijgt met de getijdenkreek<br />

een open waterverbinding met<br />

de <strong>Nieuwe</strong> Merwede en het Zuidgat in<br />

de <strong>Dordtse</strong> <strong>Biesbosch</strong>.<br />

De hele Tongplaat wordt ontwikkeld<br />

voor zeldzame zoetwatergetijdennatuur<br />

en bijzondere plantensoorten.<br />

Voor intensieve recreatie is op de<br />

Tongplaat geen plaats. Natuurlijk<br />

kan er aan de randen wel gewandeld<br />

Recreatieknooppunt<br />

Functiekaartprojectgrens<br />

Bestaand bos- en recreatiegebied<br />

Bestaande natuur<br />

Te ontwikkelen natuur<br />

Verweven natuur- en recreatiegebied<br />

worden om vogels te kijken over de<br />

<strong>Nieuwe</strong> Merwede. Aan de noordzijde<br />

van de Tongplaat kunnen bezoekers<br />

van de fiets afstappen en een kijkje<br />

over de dijk nemen. Vanaf de parkeerplaats<br />

bij de Zuidhaven loopt een<br />

halfverhard pad over de scheidingsdijk<br />

met het Zuidplaatje, zodat een<br />

ommetje over de Tongplaat ook voor<br />

rolstoelgebruikers en met kinderwagens<br />

mogelijk is. Dit wandelpad<br />

leidt naar een uitkijkheuvel.<br />

Het tweede pad loopt vanaf de kijkheuvel<br />

zuidwaarts naar de dijk, maar<br />

krijgt een veel avontuurlijker karakter.<br />

Dit pad loopt dwars door het<br />

intergetijdengebied en is onbruikbaar<br />

bij hoogwater; een uitdagende<br />

route voor de recreanten. In het<br />

gebied worden zitbankjes geplaatst<br />

en informatieborden geven aan welke<br />

routes er zijn en wat er in het gebied<br />

te zien is.<br />

Vlaakweg<br />

Wieldrechte Zeedijk<br />

Zanddijk<br />

Dordrechtse weg<br />

Landbouwweg: tussen de Oude<br />

Veerweg en de Vlaakweg<br />

Het huidige landbouwverkeer maakt<br />

veel gebruik van de Wieldrechtse<br />

Zeedijk. Dit levert soms conflicten op<br />

met het langzame verkeer op de dijk<br />

omdat deze te smal is. Het verkeer<br />

kan elkaar niet goed passeren op de<br />

dijk. Ook de spoorwegovergang is<br />

een groot knelpunt voor zowel de<br />

fietsers als de landbouwers. Het is de<br />

bedoeling dat de nieuwe landbouwweg<br />

komt te liggen tussen de Oude<br />

Veerweg, de Zanddijk en de Vlaakweg.<br />

De Wieldrechtse Zeedijk kan<br />

hierdoor grotendeels autoluw worden<br />

gemaakt. Op de landbouwweg mag<br />

maximaal 60 km/uur gereden worden.<br />

Bij de aanleg van de nieuwe landbouwweg<br />

wordt zoveel mogelijk<br />

rekening gehouden met de bestaande<br />

landbouwgebieden. Ook het kappen<br />

van struiken en bomen wordt zoveel<br />

mogelijk vermeden. We willen zo snel<br />

mogelijk starten met de landbouwweg.<br />

We beginnen met het aanleggen<br />

van het gedeelte vanaf de Veerweg<br />

tot aan de Blindeweg.<br />

Procedure: artikel 19 op de Ruimtelijke Ordening<br />

Omdat het bestemmingsplan voor het gehele gebied nog niet is<br />

vastgesteld, moet voor de aanleg van het eerste gedeelte van de<br />

nieuwe landbouwweg een artikel 19-procedure gevolgd worden<br />

in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Dit is<br />

het gedeelte vanaf de Oude Veerweg tot aan de Blindeweg. Het<br />

resterende gedeelte wordt meegenomen in de nieuwe bestemmings<br />

planprocedure.<br />

Wat is een artikel 19-procedure?<br />

Een bestemmingsplan beschrijft wat<br />

er met de ruimte in een bepaald<br />

gebied mag gebeuren. Het bestemmingsplan<br />

is bindend: het geldt zowel<br />

voor burgers, bedrijven als voor de<br />

gemeente zelf. Past een bouwplan<br />

niet in het bestemmingsplan, dan kan<br />

de gemeente onder bepaalde voorwaarden<br />

vrijstelling verlenen. Een<br />

van de mogelijkheden daartoe wordt<br />

geboden in artikel 19 van de Wet op<br />

de Ruimtelijke Ordening. De aanleg<br />

van de landbouwweg is niet opgenomen<br />

in het huidige bestemmingsplan,<br />

maar de gemeente kan via artikel 19<br />

WRO hiervoor wel een vrijstelling verlenen.<br />

Door deze vrijstelling kan de<br />

Blindeweg<br />

aanleg van de weg, ondanks de strijd<br />

met het bestemmingsplan, tóch uitgevoerd<br />

worden. De gemeente moet<br />

wel een goede motivering voor de<br />

vrijstelling geven en aantonen dat de<br />

beoogde ontwikkeling wel ruimtelijk<br />

is in te passen in de omgeving.<br />

Voor de artikel 19-procedure wordt<br />

een ontwerpbesluit opgesteld en<br />

met bijbehorende stukken ter inzage<br />

gelegd. U kunt gedurende de termijn<br />

waarbinnen het ontwerpbesluit ter<br />

inzage ligt een reactie geven op dit<br />

ontwerpbesluit.<br />

De terinzage legging wordt bekendgemaakt<br />

in het wekelijkse huis-aanhuisblad<br />

De Stem van Dordt.<br />

Bovenweg<br />

Oude Veerweg<br />

Modderkruipers en<br />

donderpadden<br />

Het is niet zo verwonderlijk<br />

dat in een waterrijk gebied als<br />

Polder de <strong>Biesbosch</strong>, met zijn<br />

brede kreken en killen, ook veel<br />

waterdieren leven.<br />

Modderkruiper<br />

Vooral de visfauna in dit gebied is zeer<br />

bijzonder. Naast karpers, palingen en<br />

snoeken, die vooral voor hengelaars<br />

van belang zijn, komen er ook diverse<br />

kleinere vissoorten voor, die niet zo<br />

gemakkelijk aan de haak geslagen<br />

kunnen (of mogen) worden. In totaal<br />

zijn er in het toekomstige SGP-gebied<br />

maar liefst negentien verschillende<br />

soorten vissen aangetoond. Daaronder<br />

bevinden zich vier beschermde<br />

en twee rode-lijst-soorten. Zo’n grote<br />

diversiteit aan vissen vormt een afspiegeling<br />

van de bijzondere waarde<br />

die dit gebied voor het waterleven<br />

heeft en het geeft bovendien aan dat<br />

de waterkwaliteit en de verscheidenheid<br />

aan habitats (leefgebieden) er<br />

uitzonderlijk is. Zo komen er populaties<br />

van de zwaar beschermde<br />

Bittervoorn voor, een prachtig visje<br />

dat de schelpen van zoetwatermossels<br />

als kraamkamer voor zijn eigen broed<br />

gebruikt. Ook leven er de Kleine en de<br />

Grote modderkruiper, vissen die<br />

behalve door hun kieuwen ook via<br />

hun darmen kunnen ademhalen.<br />

Rivierdonderpad<br />

Een ander zeer bijzonder visje, dat in<br />

het toekomstige Strategisch Groen-<br />

Project geschikt leefgebied vindt, is<br />

de bijna prehistorische ogende<br />

Rivierdonderpad. Dit visje is prachtig<br />

dankzij zijn immense ‘lelijkheid’.<br />

Donderpadden kunnen niet<br />

zwemmen, zij verplaatsen zich<br />

als het ware huppend over<br />

de waterbodem.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!