20.09.2013 Views

Een eigen plek voor de hoge kunst? - Muzes

Een eigen plek voor de hoge kunst? - Muzes

Een eigen plek voor de hoge kunst? - Muzes

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ARTISHOCK jaargang nummer 2 juni 20 0 een uitgave van <strong>Muzes</strong> vzw<br />

ARTISHOCKjuni 20 0<br />

driemaan<strong>de</strong>lijks tijdschrift <strong>voor</strong> <strong>kunst</strong> en cultuur in het on<strong>de</strong>rwijs<br />

driemaan<strong>de</strong>lijks tijdschrift <strong>voor</strong> <strong>kunst</strong> en cultuur in het on<strong>de</strong>rwijs<br />

<strong>Een</strong> <strong>eigen</strong> <strong>plek</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>hoge</strong> <strong>kunst</strong>?<br />

Coverfoto: Phile Deprez (NTGent), www.ntgent.be


ARTISHOCKjuni 20 0 ARTISHOCKjuni 20 0<br />

CONCERTEN, LEZINGEN, WEDSTRIJDEN EN EXPO<br />

IN BRUGGE EN LISSEWEGE<br />

MAFESTIVAL.BE<br />

FESTIVAL VAN VLAANDEREN – BRUGGE<br />

Kenji<br />

Ik hou niet van poetsen. En als het dan toch weer eens moet, probeer ik<br />

het mezelf zo aangenaam mogelijk te maken. Verstand op nul en <strong>de</strong> tv<br />

op een geesteloze zen<strong>de</strong>r. Ik voel me dan graag een plant, zon<strong>de</strong>r meer.<br />

Gewoonlijk kies ik <strong>voor</strong> Studio 100 TV. Niet altijd, want laatst had mijn<br />

zappertje een waardig alternatief gevon<strong>de</strong>n: een aflevering van het immer<br />

boeien<strong>de</strong> De Pfaffs. Terwijl ik gezwind met mijn stofzuiger door <strong>de</strong> woonkamer<br />

<strong>de</strong>fileer<strong>de</strong>, werd ik afgeleid door een schijnbaar boeien<strong>de</strong> conversatie<br />

tussen Kelly en haar zoontje Kenji (het kan ook zijn ou<strong>de</strong>re zusje Shania<br />

geweest zijn, maar laten we het op Kenji hou<strong>de</strong>n). Moe<strong>de</strong>r overhoor<strong>de</strong> haar<br />

zoontje over <strong>de</strong> instrumenten van het orkest.<br />

Het werd me meteen dui<strong>de</strong>lijk dat Kenji, die zijn les al bij al vrij goed ken<strong>de</strong>,<br />

zich bij die moeilijke namen hoogstens een fraaie afbeelding kon <strong>voor</strong>stellen.<br />

De klank van een hobo of fagot was hem allicht vreemd. Bezigheidstherapie,<br />

on<strong>de</strong>rwijs op <strong>de</strong> rand van <strong>de</strong> absurditeit. Leren om te leren, vogels<br />

zon<strong>de</strong>r kop. Het is maar één <strong>voor</strong>beeld van hoe er tal van (ondoordachte)<br />

beslissingen genomen wor<strong>de</strong>n over <strong>de</strong> keuze van relevante leerinhou<strong>de</strong>n.<br />

Bovendien blijft het daar niet bij: vaak wordt er niet nagedacht over <strong>de</strong><br />

manier waarop <strong>de</strong>ze leerinhou<strong>de</strong>n ingang kunnen vin<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> belevingswereld<br />

van onze leerlingen. Of in dit geval, in <strong>de</strong> belevingswereld van Kenji.<br />

Als we <strong>de</strong> nieuwe inzichten in <strong>de</strong> pedagogie volgen en ervan uitgaan dat<br />

leerlingen mee kunnen bepalen welke inhou<strong>de</strong>n aan bod komen, betekent<br />

dit zon<strong>de</strong>r twijfel een bedreiging <strong>voor</strong> <strong>de</strong> kennisbasis - niet basiskennis - die<br />

wij belangrijk vin<strong>de</strong>n. In onze zorg <strong>voor</strong> een <strong>kunst</strong>- en cultuureducatie, die<br />

naam waardig, zijn velen van ons er namelijk van overtuigd dat leerlingen<br />

in aanraking moeten komen met <strong>de</strong> grote figuren uit <strong>de</strong> rijke geschie<strong>de</strong>nis.<br />

Dat is onze overtuiging, maar wellicht niet die van <strong>de</strong> leerlingen. In hoeverre<br />

moeten wij bij<strong>voor</strong>beeld <strong>de</strong> canon van <strong>de</strong> westerse <strong>kunst</strong> en cultuur<br />

aan hen opdringen? Daarover leest u meer in <strong>de</strong>ze nieuwe Artishock: over<br />

<strong>de</strong> rol van <strong>de</strong> <strong>kunst</strong> met <strong>de</strong> grote K in het on<strong>de</strong>rwijs.<br />

Thomas De Baets is hoofdredacteur van Artishock<br />

“Ik was het beu om te horen dat een<br />

radiozen<strong>de</strong>r met klassieke muziek <strong>voor</strong><br />

ou<strong>de</strong>re mensen is. Ik wil<strong>de</strong> een echt<br />

statement maken met een evenement<br />

<strong>voor</strong> kin<strong>de</strong>ren…”<br />

Lees ver<strong>de</strong>r op pagina 19.<br />

“Kunst versus <strong>kunst</strong>: Door het oprichten<br />

van specifieke operahuizen, het opstellen<br />

van gedrags- en dressco<strong>de</strong>s en het uitkiezen<br />

van stukken in een taal die het volk<br />

niet begreep, trok <strong>de</strong> elite <strong>de</strong> opera weg<br />

uit <strong>de</strong> wereld van het entertainment.”<br />

Lees ver<strong>de</strong>r op pagina 24.<br />

“Als Brueghel een monumentale eiken<br />

balk is, dan zijn Permeke, Gustaaf De<br />

Smet, Rik Poot en an<strong>de</strong>re mo<strong>de</strong>rnen<br />

splinters van <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> eiksoort.”<br />

Lees ver<strong>de</strong>r op pagina 30.


ARTISHOCKjuni 20 0 ARTISHOCKjuni 20 0<br />

KunsT in <strong>de</strong> KLas<br />

Kun je kleuters iets bijbrengen over Van Gogh? Hoe staan jonge leerkrachten tegenover<br />

<strong>kunst</strong> in <strong>de</strong> klas? En wat maakt <strong>kunst</strong> tot Kunst? Artishock zat aan tafel met<br />

drie mensen uit het veld en gooi<strong>de</strong> hen een gewichtig on<strong>de</strong>rwerp <strong>voor</strong> <strong>de</strong> voeten:<br />

<strong>kunst</strong> met <strong>de</strong> grote K. Het zorg<strong>de</strong> gelukkig niet <strong>voor</strong> een zwaar gesprek, wel <strong>voor</strong> een<br />

enthousiaste uitwisseling van i<strong>de</strong>eën.<br />

Joris Casteels geeft les in het zes<strong>de</strong> leerjaar van <strong>de</strong><br />

Vrije Basisschool Mater Dei in Erps-Kwerps. In <strong>de</strong><br />

klas probeert hij buiten <strong>de</strong> verplichte vorming ook<br />

creatief diepgaan<strong>de</strong>re activiteiten te doen met zijn kin<strong>de</strong>ren.<br />

Marieke Van<strong>de</strong>broeck is kleuterjuf in het eerste kleuterklasje<br />

van Don Bosco Groenveld in Heverlee. Ze is op<br />

diezelf<strong>de</strong> school ook nog turnjuf geweest en geeft an<strong>de</strong>rstalige<br />

nieuwkomers on<strong>de</strong>rsteuning. Marieke heeft ook een<br />

gitaar, met <strong>de</strong> poëtische naam Gerard.<br />

Tine Van <strong>de</strong>n Eyn<strong>de</strong> is docente Muzische Vorming aan <strong>de</strong><br />

Katholieke Hogeschool in Mechelen en houdt zich <strong>voor</strong>al<br />

Tine Van <strong>de</strong>n Eyn<strong>de</strong><br />

bezig met het domein beeld. Ze geeft les aan toekomstige leraars<br />

lager on<strong>de</strong>rwijs en stond <strong>voor</strong>dien zelf ook in het <strong>de</strong>eltijds<br />

<strong>kunst</strong>on<strong>de</strong>rwijs, het lager en mid<strong>de</strong>lbaar on<strong>de</strong>rwijs.<br />

Laten we beginnen met een <strong>de</strong>nkvraag: als je na<strong>de</strong>nkt over<br />

<strong>de</strong> laatste maand in <strong>de</strong> klas, wat was dan je gelukkigste<br />

moment?<br />

joris: Dat is zeker tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> muzische vrijdagnamiddagen.<br />

Wij zijn sinds dit jaar begonnen met het scholingsproject<br />

Optimuscho en ik zit mee in <strong>de</strong> stuurgroep. Ik merk dat ik<br />

daardoor nu dieper na<strong>de</strong>nk over het muzische in <strong>de</strong> klas<br />

en mijn vrijdagnamiddagen zijn echt goed <strong>voor</strong>bereid.<br />

Het is heel leuk om te zien hoe kin<strong>de</strong>ren daarvan genieten.<br />

Ook bijzon<strong>de</strong>r is dat ik dit jaar tij<strong>de</strong>ns het ou<strong>de</strong>rcontact al<br />

van twee ou<strong>de</strong>rs gehoord heb dat hun kind <strong>de</strong> knutselles<br />

– want zo wordt het natuurlijk door hen nog omschreven<br />

– heel leuk vindt. Dat doet <strong>de</strong>ugd. Het betekent dat die<br />

Ik haal er <strong>de</strong> meeste voldoening<br />

uit wanneer ik echt<br />

mijn tijd kan nemen om een<br />

heel proces op te bouwen<br />

met mijn stu<strong>de</strong>nten, om hen<br />

echt te begelei<strong>de</strong>n en<br />

te zien hoe een muzisch<br />

proces zich ontwikkelt.<br />

kin<strong>de</strong>ren niet alleen een hele namiddag hier op school tof<br />

bezig zijn, ze nemen er dui<strong>de</strong>lijk ook iets van mee naar<br />

huis.<br />

Hoe ziet zo'n vrijdagnamiddag er concreet uit?<br />

joris: <strong>Een</strong> namiddag duurt van half twee tot tien <strong>voor</strong> vier,<br />

en ik zoek altijd een bepaald thema om rond te werken.<br />

Vanuit <strong>de</strong> bijscholingen van Optimuscho wordt er gestimuleerd<br />

om zowel beschouwend als creërend bezig te<br />

zijn. Om een concreet <strong>voor</strong>beeld te geven: in <strong>de</strong> perio<strong>de</strong><br />

dat we op bosklas gingen, ben ik vertrokken van La Gerbe,<br />

een <strong>kunst</strong>werk met felgekleur<strong>de</strong> bla<strong>de</strong>ren van Matisse. Ik<br />

haal<strong>de</strong> er ook De Herfst van Vivaldi bij en vroeg <strong>de</strong> leerlingen<br />

te dramatiseren wat ze in <strong>de</strong> muziek hoor<strong>de</strong>n. Later<br />

maakten ze dan ook een werk in <strong>de</strong> stijl van Matisse, maar<br />

wel met herfstkleuren. Dat gaf heel leuke resultaten.<br />

Marieke, heb jij onlangs nog een fijn moment beleefd in <strong>de</strong><br />

klas?<br />

Marieke: Ik heb laatst gitaarlessen gevolgd om muziek te<br />

kunnen maken met <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren. Af en toe zit er wel een<br />

valse noot tussen, maar het ging me <strong>voor</strong>al om het gevoel<br />

van samenzijn en samen bewegen. Ik heb mijn gitaar in<br />

<strong>de</strong> klas een naam gegeven, Gerard. Voor <strong>de</strong> kleuters is dat<br />

echt heel tastbaar. Voor hen ben ik het niet die op <strong>de</strong> gitaar<br />

speelt, maar is het echt Gerard die nog eens van zich<br />

laat horen. De meest geweldige momenten in <strong>de</strong> klas zijn<br />

dan ook als Gerard binnenspringt. De klas staat op stelten,<br />

maar op een leuke manier. De kin<strong>de</strong>ren doen ook vanuit<br />

zichzelf toffe dingen. Ik speel bij<strong>voor</strong>beeld een liedje over<br />

Het betekent dat die kin<strong>de</strong>ren niet<br />

alleen een hele namiddag hier op<br />

school tof bezig zijn, ze nemen er<br />

dui<strong>de</strong>lijk ook iets van mee naar huis.<br />

dieren, en zij beel<strong>de</strong>n dat dan spontaan uit, zon<strong>de</strong>r dat ik<br />

het vraag. Het is Gerard zelf die het veroorzaakt.<br />

Komen er bij jou in <strong>de</strong> les ook grote namen aan bod, zoals<br />

bij joris?<br />

Marieke: Nee, nooit. Dat is volgens mij te ver van hun bed.<br />

In een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> kleuterklas is het misschien mogelijk om<br />

<strong>kunst</strong> eens binnen te brengen, maar ik werk bij die 3-ja-<br />

rigen toch <strong>voor</strong>al rond huiselijke dingen en alles wat heel<br />

dicht bij hen staat.<br />

Tine: Maar kan je die <strong>kunst</strong> dan niet net zo tastbaar maken<br />

als met Gerard? Zo zou je bij<strong>voor</strong>beeld Piet <strong>de</strong> schil<strong>de</strong>r<br />

kunnen introduceren als je het hebt over Mondriaan ?<br />

Marieke: Dat zou in<strong>de</strong>rdaad wel kunnen. Ik had er zo nog<br />

niet bij stilgestaan. Misschien is het omdat ik zelf niet zo<br />

veel met <strong>kunst</strong> bezig ben dat ik het min<strong>de</strong>r makkelijk introduceer<br />

in <strong>de</strong> klas.<br />

joris: Ik <strong>de</strong>nk dat je dat bij veel leerkrachten ziet, het gevoel<br />

dat ze te weinig kennen van <strong>kunst</strong> om ermee aan <strong>de</strong> slag te<br />

gaan. Nochtans is het volgens mij helemaal niet nodig om je<br />

daar ook zwaar in te verdiepen om er iets rond te doen. Het<br />

kan net <strong>voor</strong> jezelf ook een aanleiding zijn om er wat meer<br />

over te leren.<br />

Tine, welke momenten zijn <strong>voor</strong> jou kostbaar bij je stu<strong>de</strong>nten?<br />

Tine: Ik <strong>de</strong>nk dat het <strong>voor</strong>al <strong>de</strong> momenten zijn waarop stu<strong>de</strong>nten<br />

plots tot een inzicht komen. Meestal zijn dat individuele<br />

stu<strong>de</strong>nten die naar mij komen en laten weten dat<br />

iets uit <strong>de</strong> theorie ook echt werkt<br />

in <strong>de</strong> praktijk. Ik haal er <strong>de</strong> meeste<br />

voldoening uit wanneer ik echt<br />

mijn tijd kan nemen om een heel<br />

proces op te bouwen met mijn<br />

stu<strong>de</strong>nten, om hen echt te begelei<strong>de</strong>n<br />

en te zien hoe een muzisch<br />

proces zich ontwikkelt. Jammer<br />

genoeg heb ik daar gewoon niet genoeg contacturen <strong>voor</strong>.<br />

Bovendien moet ik ook zorgen dat ik voldoen<strong>de</strong> theoretische<br />

on<strong>de</strong>rsteuning meegeef. Niet eenvoudig.<br />

Hoe staan toekomstige leerkrachten tegenover <strong>kunst</strong> in <strong>de</strong><br />

klas?<br />

Tine: Dat is een moeilijke vraag. In het eerste jaar heb ik<br />

altijd <strong>de</strong> indruk dat ze er echt enorm <strong>voor</strong> openstaan, maar<br />

Joris Casteels


ARTISHOCKjuni 20 0 ARTISHOCKjuni 20 0<br />

het vermin<strong>de</strong>rt jammer genoeg heel erg in het twee<strong>de</strong><br />

jaar...<br />

Hoe komt dat volgens jou?<br />

Tine: Ik <strong>de</strong>nk dat ze op veel weerstand botsen in die twee<br />

jaar, en daarnaast zijn er natuurlijk zoveel zaken waar ze<br />

zich op moeten focussen. Dan verdwijnt het muzische al<br />

snel op het achterplan.<br />

joris: Als ik spreek met jonge leerkrachten, hoor ik ook<br />

altijd dat ze niet voldoen<strong>de</strong> tijd hebben om hun <strong>voor</strong>bereidingen<br />

te maken. Ik sta intussen al 10 jaar in het zes<strong>de</strong><br />

leerjaar, en dan gaat dat natuurlijk veel vlotter. Omdat ik<br />

min<strong>de</strong>r moet <strong>voor</strong>berei<strong>de</strong>n aan an<strong>de</strong>re vakken, kan ik<br />

meer tijd stoppen in mijn muzische namiddag.<br />

Marieke: Dat is ook wat ik ervaar. Als jonge leerkracht<br />

komt er echt heel erg veel op je af. Bijscholingen, allerlei<br />

papierwerk... Dan is er echt geen tijd meer over om je nog<br />

te gaan verdiepen in dat muzische. Je leert het ook maar<br />

Als leraar ben je natuurlijk<br />

<strong>de</strong> leidraad, maar bovenal<br />

moet je hen gewoon hun<br />

gang laten gaan, want<br />

niets is fout.<br />

door het te doen natuurlijk. Ik werk nu drie jaar en merk<br />

dat ik ein<strong>de</strong>lijk wat a<strong>de</strong>mruimte heb en mijn <strong>voor</strong>bereidingen<br />

wat vlotter gaan.<br />

Hoe hebben jullie zelf het muzische ervaren in jullie opleiding?<br />

joris: Van mijn lagere school herinner ik me alleszins nog<br />

erg veel. Ik <strong>de</strong>nk dat onze school daar wel vernieuwend in<br />

was. Zo herinner ik me nog een heel project rond poppen.<br />

Er kwam toen een poppenspeler in <strong>de</strong> klas, we maakten<br />

zelf poppen, er was een timmerman die ons hielp een<br />

poppenkast te maken, we schreven zelf een verhaal en<br />

voer<strong>de</strong>n dat uit... heel leuk. Ik <strong>de</strong>nk daar vaak aan terug<br />

als ik nu bezig ben met het structureren van mijn lessen.<br />

Van <strong>de</strong> plastische opvoeding in het mid<strong>de</strong>lbaar herinner<br />

ik me min<strong>de</strong>r. Het muzische in <strong>de</strong> <strong>hoge</strong>school was wel interessant,<br />

maar ik <strong>de</strong>nk niet dat ik daar voldoen<strong>de</strong> bagage<br />

meekreeg.<br />

Marieke: Dat klopt, ik vind dat er in <strong>de</strong> opleiding te weinig<br />

uren <strong>voor</strong> <strong>voor</strong>zien zijn. Van het mid<strong>de</strong>lbaar herinner ik<br />

me ook nog technisch tekenen en blokfluit, maar echt veel<br />

heb ik daar toch niet aan overgehou<strong>de</strong>n, vrees ik.<br />

Hoe breng je <strong>kunst</strong> met <strong>de</strong> grote K in <strong>de</strong> klas?<br />

Marieke: Zoals ik al zei, breng ik niet echt grote namen in<br />

<strong>de</strong> klas, omdat het te ver van hun leefwereld staat. Maar<br />

net zoals met Gerard <strong>de</strong> gitaar is het wel mogelijk om <strong>kunst</strong>enaars<br />

tot het niveau van <strong>de</strong> kleuters te brengen. Dat ga<br />

ik eens proberen.<br />

joris: Ik werk wel rond grote namen in <strong>de</strong> klas en ik geef<br />

daar ook altijd theorie bij. Er hangen ook foto's van die<br />

<strong>kunst</strong>enaars in <strong>de</strong> klas. Maar het belangrijkste is volgens<br />

mij toch <strong>de</strong> slogan die bij ons aan <strong>de</strong> muur hangt: al wat je<br />

<strong>kunst</strong>, ben je zelf.<br />

Tine: Wij maken in <strong>de</strong> opleiding wel een on<strong>de</strong>rscheid tussen<br />

muzisch, <strong>kunst</strong>zinnig en <strong>kunst</strong>. Het <strong>kunst</strong>zinnige gaat<br />

om adolescenten of volwassenen die zich verdiepen in<br />

technieken, vormaspecten en <strong>de</strong> betekenis van hetgeen ze<br />

maken of doen. In <strong>kunst</strong> zie je dan een <strong>eigen</strong> visie of lijn<br />

ontstaan over <strong>de</strong> jaren heen.<br />

een laatste vraag: wat zou je na dit gesprek aan leerkrachten<br />

willen meegeven over <strong>kunst</strong> in <strong>de</strong> klas?<br />

Tine: Ik <strong>de</strong>nk dat het belangrijk is om gewoon ergens te beginnen,<br />

met een <strong>kunst</strong>werk, een muziekstuk... het maakt<br />

niet uit. Vertrek van daaruit met je proces en zie gewoon<br />

hoe dat ver<strong>de</strong>r evolueert.<br />

joris: Ik kan het samenvatten in een paar woor<strong>de</strong>n: <strong>de</strong>nk,<br />

durf en doe.<br />

Marieke: Ik zou ook zeggen: laat <strong>de</strong> kleuters gewoon doen.<br />

Het is net leuk dat ze nog zon<strong>de</strong>r schroom fouten durven<br />

te maken en niet telkens komen vragen of het zo goed is. Ik<br />

probeer mijn kleuters altijd aan te moedigen te durven en<br />

van daaruit te leren. Als leraar ben je natuurlijk <strong>de</strong> leidraad,<br />

maar bovenal moet je hen gewoon hun gang laten gaan,<br />

want niets is fout.<br />

Katrien Vermeulen<br />

Foto’s Koen Mertens<br />

Marieke Van<strong>de</strong>broeck


ARTISHOCKjuni 20 0 ARTISHOCKjuni 20 0<br />

in <strong>de</strong> ban van <strong>de</strong> MuzieKdoos<br />

k zat op een avond een cd te beluisteren<br />

en het bijhoren<strong>de</strong> boekje te Ilezen.<br />

Mijn oog viel op Muziek van het<br />

opwindspeelgoed van Leo Delibes. Muziek<br />

speciaal geschreven <strong>voor</strong> kin<strong>de</strong>ren door Grote<br />

Componisten! Wat mij betreft klonk het<br />

behoorlijk als grotemensenmuziek in <strong>de</strong> oren.<br />

Toegegeven, <strong>de</strong> grote componisten had<strong>de</strong>n<br />

er af en toe een toetertje, een belletje of een<br />

pingeltje in gestoken, maar het moet gezegd<br />

wor<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren wer<strong>de</strong>n niet on<strong>de</strong>rschat.<br />

Ik had er mijn zinnen op gezet om <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

dag iets met klassieke muziek te doen in <strong>de</strong><br />

kleuterschool. Bij het beluisteren van Muziek<br />

van het opwindspeelgoed herinner<strong>de</strong> ik me<br />

hoe ik als kleuter elke keer betoverd werd<br />

door het muziekjuwelendoosje van mijn<br />

buurmeisje. Volgens mij kon ik <strong>de</strong> kleuters van<br />

tegenwoordig daar nog steeds mee boeien.<br />

Het gelukkige toeval wil dat mijn oudste<br />

dochter nog niet zo lang gele<strong>de</strong>n een<br />

houten muziekdoosje had gekregen. <strong>Een</strong> wit<br />

doosje waarop een doornroosachtig kasteel<br />

geschil<strong>de</strong>rd is. Als je het doosje opendoet,<br />

begint het muziekje te tingelen en draait het<br />

roze prinsesje rond op haar sokkeltje <strong>voor</strong> het<br />

spiegeltje. Het melodietje is een klassieker<br />

van formaat. Niets min<strong>de</strong>r dan Au Claire <strong>de</strong> la<br />

Lune krijg je te horen als het doosje opengaat.<br />

De melodie van het lied is sinds 1775- 1780<br />

bekend. Met het muziekdoosje had ik <strong>voor</strong><br />

<strong>de</strong> les van <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> dag twee klassiekers<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> prijs van één.<br />

In het onthaalklasje zitten <strong>de</strong> peuters in <strong>de</strong><br />

kring. Ik heb wat meegebracht, zeg ik. Ik haal<br />

op geheimzinnige wijze het doosje uit mijn<br />

tas en zing: “Wat zit er in mijn doosje, doosje,<br />

doosje? Wat zit er in mijn doosje, do-osje?”<br />

Terwijl ik zing, draai ik het doosje traag<br />

rond, zodat ze het langs alle kanten kunnen<br />

bewon<strong>de</strong>ren. Dan gaat het liedje ver<strong>de</strong>r: “Kan<br />

je het al horen, horen, horen. Kan je het al<br />

horen, ho-oren?” Ik doe het doosje <strong>voor</strong>zichtig<br />

heel even open, zodat ze nog niets kunnen<br />

zien maar al één tingeltje horen. Tenslotte<br />

zing ik: “We zullen eens gaan kijken, kijken,<br />

kijken. We zullen eens gaan kijken, kij-ijken.”<br />

On<strong>de</strong>rtussen draai ik <strong>de</strong> muziekdoos naar<br />

<strong>de</strong> richting van <strong>de</strong> peuters en als het liedje<br />

gedaan is, open ik <strong>de</strong> muziekdoos helemaal…<br />

En ja hoor! De betovering is er nog helemaal!<br />

Met open mond zitten 15 peuters in absolute<br />

stilte en zon<strong>de</strong>r een vin te verroeren naar het<br />

dansen<strong>de</strong> prinsesje te kijken. Mijn collega<br />

slaat haar bei<strong>de</strong> han<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> haar mond om<br />

<strong>de</strong> verte<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> kreetjes die uit haar mond<br />

dr<strong>eigen</strong> te ontsnappen, te smoren.<br />

Het doosje gaat even dicht, het prinsesje en<br />

het muziekje zijn weg. Maar dan gaat het<br />

doosje terug open en kan er weer genoten<br />

wor<strong>de</strong>n van het vervolg. Zon<strong>de</strong>r een woord<br />

te zeggen, <strong>de</strong>monstreer ik <strong>de</strong> werking van <strong>de</strong><br />

muziekdoos. Doosje open, doosje dicht als<br />

een muzikaal kiekeboe-spel. Ik roep Omar<br />

even bij mij en ik vraag hem of hij het popje<br />

uit het muziekdoosje kan nadoen. Als hij <strong>de</strong><br />

muziekdoos hoort spelen, mag hij ronddraaien,<br />

als <strong>de</strong> muziekdoos dichtgaat, moet hij<br />

stilstaan. Ik wist dat ik op Omar kon rekenen.<br />

Muziekje klinkt, Omar draait. Muziekje stopt,<br />

Omar staat stil. Omar speelt soms wel een<br />

heel klein beetje vals. Als het muziekje stopt<br />

en hij staat op dat moment met zijn rug naar<br />

mij, kan hij het niet nalaten om toch nog heel<br />

even ver<strong>de</strong>r door te draaien, zodat hij kan<br />

stoppen met zijn gezicht naar mij.<br />

Wie wil er ook prinsesje-in-het-doosje<br />

spelen? Je kan er zeker van zijn dat er altijd<br />

wel één of an<strong>de</strong>re peuter is, die ook wel eens<br />

in het mid<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> kring wil staan. Na drie<br />

<strong>de</strong>monstraties vertrouw<strong>de</strong> ik erop dat <strong>de</strong><br />

meeste peuters het principe van muziek/geen<br />

muziek, bewegen/stilstaan doorhad<strong>de</strong>n. Ik<br />

nodig<strong>de</strong> daarom ie<strong>de</strong>reen uit om prins of<br />

prinsesje te zijn. En ze had<strong>de</strong>n <strong>de</strong> opdracht<br />

prima begrepen! Af en toe moest ik wel eens<br />

zeggen dat ze zachtjes moesten draaien, want<br />

we waren nog maar net begonnen, of er viel<br />

al een prinsje van zijn sokkel.<br />

De juf en ik gaven <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren een groot<br />

applaus en ze klapten duchtig mee in hun<br />

handjes.<br />

“Nu zijn jullie allemaal muziekdoosje in <strong>de</strong><br />

winkel”, zei ik. “En op jullie hoofd zit er een<br />

knopje. Als ik daar op druk, dan mogen jullie<br />

dansen als een prins of een prinses. Als ik<br />

nog eens druk, dan staan jullie stil.” Ook nu<br />

weer <strong>de</strong>monstreer<strong>de</strong> ik het principe even bij<br />

een paar peuters. Toen zette ik Muziek van<br />

het opwindspeelgoed op. Op slag begonnen<br />

enkele peuters al te dansen. Dat had ik<br />

kunnen <strong>voor</strong>spellen. “Nog even stil stilstaan”<br />

zei ik, “en wachten tot ik op het knopje op<br />

je hoofd druk.” Hier en daar heb ik nog wel<br />

eens een peutertje moeten corrigeren, maar<br />

in <strong>de</strong> helft van het werkje was ie<strong>de</strong>reen een<br />

<strong>voor</strong>beeldig muziekdoosje.<br />

Op naar <strong>de</strong> eerste kleuterklas. Het verloop van<br />

<strong>de</strong> activiteit was helemaal hetzelf<strong>de</strong>. Alleen<br />

vroeg ik daar of iemand in <strong>de</strong> plaats van een<br />

prinsesje eens een balletdanseresje kon nadoen.<br />

Zelf <strong>de</strong>ed ik <strong>voor</strong> hoe een balletdanser<br />

danste. De kleuters kon<strong>de</strong>n nu dus al wat<br />

variëren in <strong>de</strong> dansbewegingen.<br />

In <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> kleuterklas liet ik prenten zien<br />

van an<strong>de</strong>re muziekdozen. Doosjes met een<br />

vlin<strong>de</strong>rtje, een soldaatje, een clowntje... De<br />

kleuters kon<strong>de</strong>n zelf kiezen wat ze zou<strong>de</strong>n<br />

uitbeel<strong>de</strong>n.<br />

In <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> kleuterklas liet ik nog een paar<br />

prenten meer zien. Sommige muziekdoosjes<br />

had<strong>de</strong>n meer dan één popje. De kleuters<br />

kon<strong>de</strong>n nu al per twee een muziekdoos<br />

uitbeel<strong>de</strong>n.<br />

Op <strong>de</strong>ze manier werd <strong>de</strong> belevingsfase uitgebreid,<br />

naarmate <strong>de</strong> kleuters ou<strong>de</strong>r waren. Ook<br />

<strong>de</strong> duur van <strong>de</strong> activiteit werd langer. Waar<br />

in <strong>de</strong> onthaalklas het hele gebeuren een klein<br />

kwartiertje duur<strong>de</strong>, zaten we in <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

kleuterklas al aan een klein half uur.<br />

Dat <strong>de</strong> muziek <strong>de</strong>ze keer geen Kabouter<br />

Plop of K3 was, <strong>de</strong>er<strong>de</strong> geen kat. Zolang je<br />

bij kleuters iets doet met <strong>de</strong> aangebo<strong>de</strong>n<br />

muziek, kan je ze heel veel soorten muziekjes<br />

<strong>voor</strong>schotelen.<br />

Hil<strong>de</strong> Van Beveren volg<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> lerarenopleiding<br />

lager on<strong>de</strong>rwijs en geeft<br />

sinds drie jaar uitsluitend<br />

muziekles in <strong>de</strong> kleuterschool<br />

en in <strong>de</strong> lagere<br />

school. Momenteel volgt<br />

zij <strong>de</strong> opleiding Muzikale<br />

vorming van Jonge Kin<strong>de</strong>ren<br />

in Mechelen.


ARTISHOCKjuni 20 0<br />

0<br />

MuziKaLe ervaring:<br />

HeT cogniTivisMe <strong>voor</strong>bij<br />

Waarom hou<strong>de</strong>n we ons met muziek bezig? Waarom luisteren we naar muziek, waarom maken we muziek?<br />

<strong>Een</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> hand liggend antwoord is dat het ons in muziek gaat om <strong>de</strong> muzikale ervaring, <strong>de</strong> beleving. Als we<br />

ons met muziek bezig hou<strong>de</strong>n, doen we dat omdat <strong>de</strong> muziek ons vermaakt, boeit, verrast of in vervoering brengt.<br />

Muziek is er dus vanwege <strong>de</strong> onvergelijkbare voldoening die <strong>de</strong> beleving ervan ons geeft.<br />

Omdat muzikale ervaring zo centraal staat binnen <strong>de</strong> muziekpraktijk, zou je verwachten dat het een on<strong>de</strong>rwerp<br />

is waarover muziektheoretici – musicologen, filosofen – veel schrijven. Het tegen<strong>de</strong>el is echter het geval: ze<br />

laten <strong>de</strong>ze thematiek bijna allemaal links liggen. Hoe komt dit? Muziekfilosofen bena<strong>de</strong>ren muziek veelal vanuit<br />

muziekwerken. “Wat is muziek?” wordt vertaald naar: “Wat is een muzikaal werk?”.<br />

Met een muziekwerk hebben we iets concreets in han<strong>de</strong>n. Met muzikale ervaring lijkt het an<strong>de</strong>rs te staan.<br />

Muzikale ervaring is iets vluchtigs, het komt en gaat in ons bewustzijn. Bovendien is <strong>de</strong> muzikale ervaring iets<br />

subjectiefs. Het is iets dat <strong>voor</strong> elk mens weer an<strong>de</strong>rs is: ie<strong>de</strong>reen beleeft zijn <strong>eigen</strong> gevoelens, associaties en<br />

beel<strong>de</strong>n bij een stuk muziek.<br />

Toch valt het met die subjectiviteit best mee.<br />

Het kan niet daadwerkelijk zo zijn dat <strong>de</strong> wijze<br />

waarop een muziekstuk wordt ervaren louter<br />

afhangt van <strong>de</strong> specifieke persoon. Was dit wel het geval,<br />

dan zou het onbegrijpelijk zijn waarom componisten<br />

zo hun best doen. De componist gaat ervan uit dat<br />

zijn muziek op een bepaal<strong>de</strong> manier door het publiek<br />

zal wor<strong>de</strong>n beleefd. Hij laat zijn publiek een muzikaal<br />

avontuur beleven waarbij hij <strong>de</strong> ervaring van <strong>de</strong> luisteraar<br />

van moment tot moment regisseert. Voor zover <strong>de</strong><br />

luisteraar zich concentreert op <strong>de</strong> muziek zelf zal zijn<br />

ervaring dus meer zijn dan een puur persoonlijke reeks<br />

van gewaarwordingen.<br />

De muzikale ervaring is dus niet subjectief in <strong>de</strong> zin<br />

van louter individueel, maar veeleer intersubjectief.<br />

De ge<strong>de</strong>eltelijke uniformiteit berust erop dat we <strong>de</strong>el<br />

Onze luistergewoonten, en daarmee<br />

onze luisterervaringen, wor<strong>de</strong>n<br />

gevormd door <strong>de</strong> muziek waaraan we<br />

van jongs af aan wor<strong>de</strong>n blootgesteld.<br />

uitmaken van <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> muziekcultuur. Onze luistergewoonten,<br />

en daarmee onze luisterervaringen, wor<strong>de</strong>n<br />

gevormd door <strong>de</strong> muziek waaraan we van jongs af aan<br />

wor<strong>de</strong>n blootgesteld. Onze oren gaan naar die muziek<br />

staan, ze zijn gespitst op <strong>de</strong> specifieke kwaliteiten van<br />

juist die muziek. In meer abstracte termen: door veel<br />

naar een bepaald muziektype te luisteren maken we ons<br />

<strong>de</strong> conventies waaraan die voldoet <strong>eigen</strong>.<br />

Luisteren naar <strong>de</strong> vorm 1<br />

Eén van <strong>de</strong> meest uitgewerkte theorieën van het muzikale<br />

luisteren is die van het formalisme. Zoals <strong>de</strong> naam al zegt,<br />

draait het volgens <strong>de</strong>ze zienswijze bij het luisteren om het<br />

beleven van <strong>de</strong> muzikale vorm, <strong>de</strong> structuur van <strong>de</strong> muziek.<br />

Eduard Hanslick, <strong>de</strong> grondlegger van het formalisme,<br />

is beroemd gewor<strong>de</strong>n om zijn stelling dat muziek niets<br />

an<strong>de</strong>rs tot on<strong>de</strong>rwerp heeft dan “tönend bewegte Formen”<br />

(klinkend bewogen vormen) (1854, p. 32).<br />

Volgens <strong>de</strong> formalist komt het er in <strong>de</strong> muziek op aan <strong>de</strong><br />

structuur<strong>de</strong>len van een muziekwerk op al zijn niveaus in al<br />

zijn finesses te begrijpen, van ritmische of melodische cel<br />

tot sonatevorm. De he<strong>de</strong>ndaagse exponent van het formalisme<br />

is <strong>de</strong> Amerikaanse filosoof<br />

Peter Kivy (2002, pp. 67-87). Hij<br />

benadrukt dat het bij het formalisme<br />

niet gaat om abstracte vormen,<br />

maar concrete, zintuiglijke<br />

vormen: klankvormen, die zich<br />

in <strong>de</strong> tijd ontwikkelen. Hij typeert<br />

muziek als “temporal patterns of<br />

sound”. De ontwikkeling van die klankstructuren in <strong>de</strong> tijd<br />

is on<strong>de</strong>rhevig aan een soort logica, een muzikale logica.<br />

Daarom kunnen we bij het luisteren net als in een verhaal<br />

<strong>voor</strong>uitlopen op <strong>de</strong> gebeurtenissen. Hierin volgt Kivy <strong>de</strong><br />

Amerikaanse musicoloog Leonard B. Meyer, die een van<br />

<strong>de</strong> bekendste boeken op het gebied schreef Emotion and<br />

1 In paragraaf 2-4 maak ik gebruik van materiaal dat ik eer<strong>de</strong>r gebruikte in: ‘Muzikale ervaring tussen overgave en distantie’ (Koopman 2005).<br />

meaning in music (1956). Muziek speelt, zo zeggen Meyer<br />

en Kivy, een spel met onze verwachtingen. Tij<strong>de</strong>ns het luisteren<br />

anticiperen we <strong>voor</strong>tdurend op hoe <strong>de</strong> muziek ver<strong>de</strong>r<br />

zal gaan. Dit is <strong>de</strong>els gebaseerd op onze bekendheid met<br />

<strong>de</strong> stijl waarin het stuk is geschreven, maar <strong>de</strong>els ook op <strong>de</strong><br />

lijnen die <strong>de</strong> componist in het stuk zelf uitzet. Het aardige<br />

van muziek is dat ze ons van tijd tot tijd bij <strong>de</strong> neus neemt:<br />

<strong>de</strong> muziek doet iets wat we in het geheel niet verwacht<br />

had<strong>de</strong>n, maar dat toch bijzon<strong>de</strong>r goed klinkt. Goe<strong>de</strong> muziek,<br />

aldus Kivy, is muziek die <strong>de</strong> juiste balans vindt tussen<br />

het verwachte en het onverwachte. <strong>Een</strong> stuk dat steeds op<br />

<strong>voor</strong>spelbare manier ver<strong>de</strong>rgaat en dat ons op geen enkel<br />

moment verrast, is saai. Maar een compositie die steeds<br />

het on<strong>voor</strong>spelbare doet, die ons geen enkel houvast biedt<br />

<strong>voor</strong> wat betreft <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tgang van <strong>de</strong> muziek, ervaren we<br />

als chaotisch. Goe<strong>de</strong> muziek biedt ons voldoen<strong>de</strong> aanknopingspunten<br />

om op <strong>de</strong> muzikale ontwikkelingen te anticiperen,<br />

maar weet ons door originele afwijkingen van het<br />

verwachtingspatroon <strong>voor</strong>tdurend te boeien.<br />

Naast het spel van verwachting en vervulling domineert<br />

volgens Kivy nog een twee<strong>de</strong> spel <strong>de</strong> muzikale ervaring<br />

– dat van hi<strong>de</strong> and seek. Dit spel bestaat erin <strong>de</strong> muzikale<br />

thema’s op te merken, als die opduiken in het muzikale verloop.<br />

Dit lijkt gemakkelijk, maar in een complexe muzikale<br />

structuur met verschillen<strong>de</strong> partijen kan dit toch behoor-<br />

Wat we echt horen is datgene wat<br />

er nu, op dit moment, in <strong>de</strong> muziek<br />

gebeurt. Daar draait het om.<br />

lijk lastig zijn, zeker als een thema, zoals vaak in <strong>de</strong> muziek<br />

gebeurt, een gedaanteveran<strong>de</strong>ring heeft on<strong>de</strong>rgaan.<br />

Kivy on<strong>de</strong>rstreept het belang van muziektheoretische kennis.<br />

Muziektheorie geeft ons begrippen waarmee we dieper<br />

tot <strong>de</strong> muziek kunnen doordringen. De begrippen van<br />

<strong>de</strong> muziektheorie stellen ons in staat in het muzikale werk<br />

gebeurtenissen te on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n die <strong>de</strong> luisteraar zon<strong>de</strong>r<br />

dit gereedschap ontgaan.<br />

Daarmee raken we aan een interessant pedagogisch punt<br />

in Kivy’s luistertheorie: ze leidt tot een lage inschatting van<br />

<strong>de</strong> muzikale ervaring van <strong>de</strong> gewone liefhebber. Wie weinig<br />

kennis heeft van muziektheorie, heeft over het algemeen<br />

weinig besef van <strong>de</strong> muzikale structuur. Hij heeft slechts<br />

een rudimentair inzicht in <strong>de</strong> precieze geledingen van een<br />

stuk. Hij hoort wel motieven en thema’s terugkomen, maar<br />

<strong>de</strong> muzikale vorm als geheel kan hij niet overzien. Kivy<br />

raadt <strong>de</strong> luisteraar dan ook aan zich te bekwamen in muziektheorie.<br />

<strong>Een</strong> hoogwaardige beleving van muziek is een<br />

functie van muzikale kennis. Werk aan <strong>de</strong> winkel dus <strong>voor</strong><br />

muziekpedagogen!<br />

ARTISHOCKjuni 20 0<br />

Muziek in het moment<br />

<strong>Een</strong> heel an<strong>de</strong>re kijk op muzikale ervaring vin<strong>de</strong>n we bij<br />

Jerrold Levinson (1997), eveneens een Amerikaanse filosoof.<br />

Hij komt <strong>de</strong> ongeschool<strong>de</strong> luisteraar juist tegemoet.<br />

In zijn boek Music in the moment (1997), beweert Levinson<br />

dat <strong>de</strong> kern van <strong>de</strong> muzikale ervaring niet is gelegen<br />

in het vatten van grotere muzikale gehelen. Het gaat er in<br />

het beleven van muziek niet om dat <strong>de</strong> luisteraar relaties<br />

doorziet tussen <strong>de</strong>len van <strong>de</strong> muziekstuk die ver uit elkaar<br />

liggen – bij<strong>voor</strong>beeld hoe <strong>de</strong> doorwerking van een sonatevorm<br />

zich tot <strong>de</strong> expositie verhoudt. Het beluisteren<br />

van muziek is juist een zeer lokale aangelegenheid. Muziek<br />

speelt zich <strong>voor</strong>al in het moment af, niet over grotere<br />

tijdspannes. Van datgene wat een minuut gele<strong>de</strong>n klonk<br />

hebben we geen levendige herinnering meer. Wat we echt<br />

horen is datgene wat er nu, op dit moment, in <strong>de</strong> muziek<br />

gebeurt. Daar draait het om. We proberen steeds het individuele<br />

fragment dat op het moment klinkt te vatten. Wat<br />

ons levendig <strong>voor</strong> <strong>de</strong> geest staat tij<strong>de</strong>ns het luisteren omvat<br />

slechts een paar secon<strong>de</strong>n. Behalve datgene wat we op het<br />

moment zelf gewaarwor<strong>de</strong>n, omvat onze luisterervaring<br />

ook datgene wat net geweest is en datgene wat te gebeuren<br />

staat. Muziek begrijpen we door wat we nu waarnemen te<br />

verbin<strong>de</strong>n met het fragment dat juist klonk. Dit begrijpen<br />

omvat daarnaast ook het anticiperen op <strong>de</strong> wijze waarop <strong>de</strong><br />

muziek logischerwijze ver<strong>de</strong>r zal gaan.<br />

Muziek beluisteren is dus een kwestie<br />

van het aaneenschakelen van <strong>de</strong> muzikale<br />

fragmenten die elkaar opvolgen. We<br />

begrijpen <strong>de</strong> muziek en genieten ervan<br />

<strong>voor</strong> zover we coherentie ervaren in <strong>de</strong><br />

opeenvolging van fragmenten. Coherentie van <strong>de</strong> muziek<br />

zit hem dus in <strong>de</strong> dwingen<strong>de</strong> manier waarop <strong>de</strong> muziek<br />

zich van moment tot moment ontwikkelt en heeft niets te<br />

maken met het vatten van <strong>de</strong> grote vorm. Die grote vorm<br />

kunnen we alleen maar als een abstractie vatten. Daadwerkelijk<br />

beleven, kunnen we <strong>de</strong> muziek slechts van moment<br />

tot moment, van het ene stukje naar het volgen<strong>de</strong>.<br />

Levinsons zienswijze heeft een belangrijk <strong>voor</strong><strong>de</strong>el boven<br />

Kivy’s opvattingen over <strong>de</strong> muzikale ervaring. Meer dan<br />

Kivy heeft Levinson oog <strong>voor</strong> <strong>de</strong> specifieke rol van <strong>de</strong> tijd in<br />

<strong>de</strong> muzikale waarneming. Muziek werkt nu eenmaal heel<br />

an<strong>de</strong>rs dan een visueel <strong>kunst</strong>werk dat we probleemloos<br />

in zijn totaliteit kunnen overzien. Tij<strong>de</strong>ns het beluisteren<br />

van muziek is er daarentegen geen scherp bewustzijn van<br />

<strong>de</strong> totale vorm. We kunnen niet heen en weer door <strong>de</strong> tijd<br />

gaan, van het begin van het stuk naar het ein<strong>de</strong> en weer<br />

terug naar het mid<strong>de</strong>n. We zijn gebon<strong>de</strong>n aan afwikkeling<br />

van <strong>de</strong> muziek van moment tot moment. De luisterervaring<br />

wordt daarbij steeds bepaald door het fragment dat op<br />

het moment zelf klinkt.


ARTISHOCKjuni 20 0 ARTISHOCKjuni 20 0<br />

2<br />

Zet je zinnen op muziek!<br />

Muzische<br />

vorming<br />

BASISONDERWIJS BA A<br />

EERSTE GRAAD<br />

Geïnteresseerd?<br />

Neem contact op met onze klantendienst <strong>voor</strong><br />

• een uitgebrei<strong>de</strong> informatiefol<strong>de</strong>r<br />

• een beoor<strong>de</strong>lingsexemplaar (-50%)<br />

Muzikale<br />

opvoeding<br />

Algemene<br />

Muziekcultuur<br />

(AMC)<br />

Kapelsestraat 222, 2950 Kapellen<br />

T 03 660 27 00, F 03 660 27 01<br />

T klantendienst 03 660 27 20<br />

uitgeverij@pelckmans.be<br />

www.pelckmans.be<br />

Het gaat mij er hier niet om Kivy’s en Levinsons visies tegen<br />

elkaar uit te spelen. Bei<strong>de</strong> posities bie<strong>de</strong>n inzicht in aspecten<br />

van <strong>de</strong> muzikale ervaring. Hier wil ik wijzen op <strong>de</strong><br />

beperkingen die <strong>de</strong> theorieën van Kivy en Levinson bei<strong>de</strong><br />

hebben:<br />

1. Ze vatten muziek op als een extern object, als iets dat<br />

buiten ons bestaat en dat we cognitief proberen te bevatten.<br />

2. Ze beperken zich tot <strong>de</strong> luisterervaring. Over <strong>de</strong> ervaring<br />

die een musicus heeft als hij muziek tot klinken brengt,<br />

laten ze zich niet uit.<br />

Muziek als innerlijke ervaring<br />

Tegenover <strong>de</strong> opvatting dat we in <strong>de</strong> muzikale ervaring met<br />

een muzikaal object, een werk, te maken hebben, staat <strong>de</strong><br />

zienswijze dat muziek iets is dat zich in onszelf afspeelt. Dat<br />

muziek beluisteren <strong>voor</strong>al iets innerlijks lijkt te zijn heeft alles<br />

te maken met <strong>de</strong> specifieke aard van het gehoorzintuig.<br />

Gelui<strong>de</strong>n, klanken dringen door tot ons binnenste.<br />

Alleen van gelui<strong>de</strong>n<br />

zeggen we dat ze door<br />

merg en been gaan.<br />

Het zicht, ons meest dominante zintuig, kenmerkt zich<br />

door het plaatsen van dingen op afstand, Fernstellung zoals<br />

<strong>de</strong> Duitse filosoof Helmuth Plessner (1980) het noemt. Als<br />

we iets zien, dan zien we het daar, <strong>voor</strong> ons in <strong>de</strong> ruimte.<br />

Het zicht fixeert objecten in <strong>de</strong> ruimte en bewerkt daarmee<br />

een scheiding tussen ons en <strong>de</strong> wereld (vgl. Elliott, 1995, pp.<br />

126). Het gehoor werkt an<strong>de</strong>rs. Plessner spreekt in het geval<br />

van luisterervaring van Fern-Nähe. Weliswaar vervult<br />

het gehoor <strong>de</strong> functie dat het <strong>de</strong> dingen in onze omgeving<br />

lokaliseert en in die zin op afstand plaatst. Maar gelui<strong>de</strong>n<br />

raken ook direct aan onze subjectieve sfeer: ze dringen<br />

tot ons door. Alleen van gelui<strong>de</strong>n zeggen we dat ze door<br />

merg en been gaan. Gelui<strong>de</strong>n zijn ons dus zeer nabij. Dat<br />

geldt <strong>voor</strong> muzikale gelui<strong>de</strong>n nog <strong>de</strong>s te sterker omdat in<br />

<strong>de</strong> muziek <strong>de</strong> gelui<strong>de</strong>n een leven op zichzelf gaan lei<strong>de</strong>n<br />

en niet meer tot doel hebben ons over <strong>de</strong> buitenwereld te<br />

informeren.<br />

Het gaat in muziek om <strong>de</strong> klank als innerlijk, als subjectief<br />

gegeven – vandaar ook <strong>de</strong> heel directe link tussen muziek<br />

en emotie. Muziek doordringt ons totale zijn. Dit totale zijn<br />

omvat niet alleen ons <strong>de</strong>nken, maar ook onze gevoelens en<br />

lijfelijk bewustzijn. Daarop kom ik nog terug. We zeggen<br />

wel dat muziek bezit neemt van ons hele wezen. Maar toch<br />

is dit niet helemaal juist gezegd. Het suggereert namelijk<br />

dat muziek als kant-en- klaar gegeven van buiten komt; dat<br />

het er al is en vervolgens in ons binnendringt. Maar buiten<br />

ons bevindt zich geen klinken<strong>de</strong> muziek, alleen trillen<strong>de</strong><br />

lucht<strong>de</strong>eltjes. De muziek komt pas tot leven in het bewustzijn<br />

van <strong>de</strong> luisteraar. Echte muziek is slechts gegeven met<br />

<strong>de</strong>gene die <strong>de</strong> muziek beleeft.<br />

We kunnen nu een stap ver<strong>de</strong>r gaan. Weliswaar zijn we gewend<br />

te spreken van <strong>de</strong> muziek en <strong>de</strong> subjectieve respons<br />

op muziek als twee verschillen<strong>de</strong> werkelijkhe<strong>de</strong>n, als een<br />

uiterlijk en een innerlijk proces. Maar in <strong>de</strong> muzikale ervaring<br />

bestaat <strong>de</strong>ze scheiding tussen binnen en buiten niet.<br />

Wat er in en met mij gebeurt, valt samen met wat er in <strong>de</strong><br />

muziek gebeurt. Het proces van spanning en ontspanning<br />

in <strong>de</strong> muziek is precies het spanningsverloop dat zich in mij<br />

voltrekt. De climaxen die achtereenvolgens in <strong>de</strong> muziek<br />

wor<strong>de</strong>n opgebouwd, vallen samen met <strong>de</strong> hoogtepunten in<br />

mijn ervaring. Muziek is een ervaring die <strong>de</strong> tegenstelling<br />

tussen ik en buitenwereld opheft. In een intense muzikale<br />

ervaring vallen bei<strong>de</strong> weg: besef van het zelf en besef van<br />

<strong>de</strong> buitenwereld.<br />

In die totale ervaring waarin <strong>de</strong> grenzen tussen binnen en<br />

buiten wegvallen, lijkt <strong>de</strong> muzikale ervaring op <strong>de</strong> mystieke<br />

ervaring. Ook dit is een ervaring waarin het ik verdwijnt<br />

in het totale zijn dat we God noemen. Nu wor<strong>de</strong>n mystieke<br />

ervaringen als bijzon<strong>de</strong>r gezien: iets wat relatief zel<strong>de</strong>n<br />

<strong>voor</strong>komt en waar<strong>voor</strong> je een bepaald spiritueel talent<br />

moet hebben. Maar is dat werkelijk zo? Zijn mystieke ervaringen<br />

niet frequenter dan wel wordt gedacht en komen<br />

mystieke momenten niet bij meer mensen <strong>voor</strong> dan we<br />

wel <strong>de</strong>nken? Hoe dan ook, terwijl mystieke ervaringen als<br />

exclusief wor<strong>de</strong>n gezien, zijn intense muzikale ervaringen<br />

– die ie<strong>de</strong>r met name heeft in zijn favoriete genres – vrij<br />

alledaags. In die zin zou je kunnen zeggen dat muziek ons<br />

op een presenteerblaadje een ervaring aanbiedt die nauwer<br />

verwant is met <strong>de</strong> mystieke ervaring dan we normaal gesproken<br />

beseffen.<br />

Juist over <strong>de</strong>ze muzikale flow-ervaring, die zowel alledaags<br />

is als heel bijzon<strong>de</strong>r, hoor je musicologen en muziekfilosofen<br />

niet. Muziektheoretici 2 objectiveren <strong>de</strong> muzikale ervaring.<br />

Van een intiem proces dat zich in <strong>de</strong> tijd in en aan<br />

ons voltrekt, wordt muziek gemaakt tot een object, tot een<br />

ding. Dat objectiveren vindt plaats door mid<strong>de</strong>l van visuele<br />

metaforen. Muziek wordt naar analogie met <strong>de</strong> architectuur<br />

<strong>voor</strong>gesteld als een vorm. Bij<strong>voor</strong>beeld, een drie<strong>de</strong>lige<br />

liedvorm heeft drie bouw<strong>de</strong>len: A-B-A. Het A-<strong>de</strong>el kent<br />

ook weer een on<strong>de</strong>rver<strong>de</strong>ling in drie <strong>de</strong>len: a-b-a. Zo kunnen<br />

we <strong>de</strong> structuur steeds ver<strong>de</strong>r uiteenleggen. Maar wat<br />

hier gebeurd is, is dat we muziek in concrete <strong>de</strong>eltjes hakken,<br />

in statische partikels. In zo’n <strong>voor</strong>stelling verdwijnen<br />

twee dingen:<br />

1. Muziek is een proces dat zich in <strong>de</strong> tijd ontvouwt. Het<br />

bestaat niet uit afzon<strong>de</strong>rlijke <strong>de</strong>eltjes het is een doorgaan<strong>de</strong><br />

stroom.


ARTISHOCKjuni 20 0<br />

BIJLEZEN OVER KUNST EN CULTUUR?<br />

REKTO:VERSO<br />

GRATIS, TWEEMAANDELIJKS, BESCHOUWEND BLAD<br />

WWW.REKTOVERSO.BE<br />

VOOR 30 ¤ ONTVANGT U ONS BLAD THUIS | ABONNEER U ONLINE<br />

2. Muziek is bovendien een proces zich niet daarbuiten afspeelt,<br />

maar <strong>voor</strong>al in ons.<br />

In <strong>de</strong> objectiveren<strong>de</strong> bena<strong>de</strong>ring wordt muziek <strong>voor</strong>gesteld<br />

als bestaan<strong>de</strong> uit muzikale structuur<strong>de</strong>len (thema’s, motieven),<br />

die elkaar opvolgen en veran<strong>de</strong>ringen on<strong>de</strong>rgaan.<br />

Lichamelijke gewaarwordingen<br />

en gevoelens zijn<br />

geen bijverschijnselen,<br />

maar behoren tot <strong>de</strong> kern<br />

van wat muziek is.<br />

De rest, <strong>de</strong> gevoelens en <strong>de</strong> somatische aspecten wor<strong>de</strong>n<br />

als subjectieve reacties irrelevant geacht <strong>voor</strong> wat muziek<br />

‘echt’ is. De opvatting is dat muziek een klankobject is dat<br />

in <strong>de</strong> eerste plaats dient <strong>voor</strong> cognitieve verwerking, maar<br />

dat daarnaast nog verschillen<strong>de</strong> reacties uitlokt: lichamelijke<br />

en gevoelsmatige. Mijn alternatieve zienswijze is dat<br />

muziek als klankproces pas in <strong>de</strong> ervaring van <strong>de</strong> luisteraar<br />

tot leven komt. Lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens<br />

zijn geen bijverschijnselen, maar behoren tot <strong>de</strong> kern<br />

van wat muziek is.<br />

Musiceren<br />

Het i<strong>de</strong>e dat muziek een object is dat we cognitief moeten<br />

doorgron<strong>de</strong>n heeft alles te maken met het feit dat musicologen<br />

en filosofen geneigd zijn <strong>de</strong> luisteraar als uitgangspunt<br />

te nemen. De luisteraar wordt, oppervlakkig gezien 3 ,<br />

geconfronteerd met iets buiten hem: <strong>de</strong> uitvoering van een<br />

muziekwerk. Maar <strong>voor</strong> een musicus is er geen muzikaal<br />

object <strong>voor</strong>gegeven. Muziek is geen ding dat hij waarneemt,<br />

maar een proces waar hij gestalte aan geeft. <strong>Een</strong> musicus is<br />

niet een muzikaal object aan het begrijpen, hij is bezig een<br />

muzikale werkelijkheid in het leven te roepen. Hier kunnen<br />

we teruggrijpen op Levinson: muziek speelt zich af in-themoment.<br />

Maar terwijl bij Levinson <strong>de</strong> luisteraar als buitenstaan<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> muzikale bits die hem bereiken cognitief aan<br />

elkaar probeert te breien, is <strong>de</strong> musicus bezig het muzikale<br />

proces ver<strong>de</strong>r te zetten door steeds nieuwe klanken te projecteren.<br />

De musicus is tegelijkertijd bezig in het moment<br />

zelf klank te realiseren, <strong>voor</strong>uit te kijken naar het volgen<strong>de</strong><br />

moment, en daarnaast probeert hij ook <strong>de</strong> hele lijn van het<br />

muzikale proces te overzien. Het is een hoog complex proces<br />

waarvan we maar weinig begrijpen. Wat we er in ie<strong>de</strong>r<br />

geval wel van begrijpen, is dat we het niet kunnen dui<strong>de</strong>n<br />

vanuit een twee<strong>de</strong>ling tussen <strong>de</strong>nken en doen. In het Westen<br />

overheerst nog steeds het dualistische <strong>de</strong>nken, waarvan<br />

René Descartes <strong>de</strong> exponent is. Er wordt een strak on<strong>de</strong>r-<br />

ARTISHOCKjuni 20 0<br />

scheid gemaakt tussen geest en lichaam: <strong>de</strong> geest <strong>de</strong>nkt,<br />

het lichaam han<strong>de</strong>lt fysiek. Inmid<strong>de</strong>ls weten we dat het bij<br />

complexe vormen van han<strong>de</strong>len zoals musiceren, autorij<strong>de</strong>n<br />

of voetballen niet zo werkt. David Elliott beschrijft dit<br />

in zijn boek Music matters (1995, p. 52-60). Er zijn geen<br />

aparte <strong>de</strong>nkakten die gevolgd wor<strong>de</strong>n door aparte han<strong>de</strong>lingen;<br />

<strong>de</strong>nken en han<strong>de</strong>len zijn onlosmakelijk met elkaar<br />

verbon<strong>de</strong>n. Het <strong>de</strong>nken zit in het han<strong>de</strong>len; han<strong>de</strong>lingen<br />

zijn niet-verbale vormen van <strong>de</strong>nken. Donald Schön (vgl.<br />

Elliott 1995, p. 53-54) spreekt in dit verband van thinkingin-action<br />

en knowing-in-action. Daarmee zijn we één stap<br />

ver<strong>de</strong>r dan een dualistische kijk op <strong>de</strong> geest, maar ook niet<br />

ver<strong>de</strong>r dan dat. We moeten niet <strong>de</strong>nken dat we met een<br />

term als thinking-in-action of procedural knowledge (Elliott,<br />

1995, p. 54 e.v.) in één keer veel inzicht hebben over wat<br />

er <strong>eigen</strong>lijk gebeurt als we aan het musiceren zijn.<br />

Bovendien moeten we vaststellen dat <strong>de</strong> term thinkingin-action<br />

weer duidt op een nauwe cognitieve blik. Musiceren<br />

is evengoed een feeling-in-action. Cognitie, gevoel<br />

en lichamelijke gewaarwordingen zijn volledig met elkaar<br />

verweven in het muzikale han<strong>de</strong>len – zowel het musiceren<br />

als het luisteren. Want ook luisteren is een thinking-andfeeling-in-action.<br />

<strong>Een</strong> <strong>voor</strong>beeld: het hameren<strong>de</strong> motief uit<br />

Beethovens Vijf<strong>de</strong> Symfonie. Dit motief heeft zowel een<br />

bepaal<strong>de</strong> gevoelswaar<strong>de</strong> als een lichamelijke waar<strong>de</strong>. Met<br />

name <strong>de</strong> aaneenschakelingen van dit motief geven een hele<br />

speciale fysieke ervaring. Fysieke ervaring is dus niet alleen<br />

beperkt tot populaire muziek. De muzikale vorm is helemaal<br />

gebouwd op het variëren en contrasteren van <strong>de</strong> gevoelsnuances<br />

en somatische werking die het muzikale materiaal<br />

<strong>eigen</strong> zijn. En dat wil dus zeggen: alleen <strong>voor</strong> zover<br />

<strong>de</strong> musicus en <strong>de</strong> luisteraar die gevoelens en lichamelijke<br />

gewaarwordingen voltrekken, kunnen zij zich ten volle bewust<br />

wor<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> structurele contrasten en nuances die<br />

<strong>de</strong> componist aanbrengt. Gevoelens en fysieke beleving van<br />

<strong>de</strong> muziek zijn met an<strong>de</strong>re woor<strong>de</strong>n geen bijverschijnselen<br />

van muziek. Ze zijn niet alleen centrale dimensies naast die<br />

van <strong>de</strong> cognitie; maar ze zijn zo door en door verweven met<br />

<strong>de</strong> muzikale cognitie, dat muziek niet kan wor<strong>de</strong>n bevat en<br />

gevat zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ze op het eerste gezicht niet cognitieve aspecten<br />

van <strong>de</strong> muziek.<br />

Het cognitivisme <strong>voor</strong>bij?<br />

Wat betekent dit alles <strong>voor</strong> <strong>de</strong> muziekpedagogiek? Op het<br />

eerste gezicht lij<strong>de</strong>n we on<strong>de</strong>r een eenzijdige kijk op wat<br />

muziek is, die ik cognitivistisch noem. Musicologen en filosofen<br />

spiegelen ons een beeld <strong>voor</strong> van muziek waarbij<br />

muziek wordt <strong>voor</strong>gesteld als een object. Muziek is een<br />

klankvorm die je door muziekanalyse uiteen kunt leggen,<br />

waarna je kunt proberen <strong>de</strong> afzon<strong>de</strong>rlijke elementen on<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> knie te krijgen. Muziek als leven<strong>de</strong> ervaring waarin ge-<br />

2 De term ‘muziektheoreticus’ en ‘muziektheorie’ wor<strong>de</strong>n hier bre<strong>de</strong>r opgevat dan normaal en omvatten ook <strong>de</strong> analyses van muzikale objecten<br />

die filosofen en musicologen maken.<br />

3 Ik zeg ‘oppervlakkig’ gezien’ omdat muziek, zoals ik in paragraaf 4 argumenteer, niet iets is wat van buitenaf op ons afkomt, maar in ons be-<br />

wustzijn ontstaat.<br />

5


ARTISHOCKjuni 20 0<br />

voel en <strong>de</strong> lichamelijke ervaring net zo belangrijk zijn als<br />

cognitie, laten zij buiten beschouwing. Het lijkt dus zo te<br />

zijn dat er dringend nieuwe theorievorming nodig is over<br />

<strong>de</strong> aspecten gevoel en lichaam, of beter nog: over het integrale<br />

ervaringsproces van cognitie, voelen en lichamelijk<br />

beleven. Theorievorming die het cognitivisme <strong>voor</strong>bij<br />

gaat.<br />

Maar bij na<strong>de</strong>r inzien is het probleem wellicht niet een gebrek<br />

aan aandacht, maar een fundamenteel probleem. Dat<br />

het ons aan concepten ontbreekt over het leven<strong>de</strong> muzikale<br />

proces van creëren en luisteren, komt, vermoed ik, doordat<br />

we met een domein te maken hebben dat zich moeilijk,<br />

of zelfs onmogelijk, laat benoemen. Bennett Reimer, een<br />

Amerikaanse muziekpedagoog stelt in zijn Philosophy of<br />

music education (1989, p. 45-49) dat gevoelens zoals ze in<br />

ons dagelijks leven <strong>voor</strong>komen oneindig veelvormiger en<br />

complexer zijn dan <strong>de</strong> emotiewoor<strong>de</strong>n suggereren die we<br />

er<strong>voor</strong> gebruiken. Achter elke emotiecategorie gaat een<br />

domein aan schakeringen schuil. Verschillen<strong>de</strong> gevoelstonen<br />

kunnen zich bij<strong>voor</strong>beeld mengen – <strong>de</strong>nk aan muziek<br />

die tegelijk opgewekt als diep melancholisch kan zijn.<br />

Bovendien kenmerken gevoelens zich door een specifiek<br />

verloop in <strong>de</strong> tijd: gevoelens komen op (of blijven juist op<br />

<strong>de</strong> achtergrond), komen tot een uitbarsting (of juist niet),<br />

verdwijnen weer naar <strong>de</strong> achtergrond (of blijven juist rondspoken).<br />

Ein<strong>de</strong>loos veel variaties van verloop en intensiteit<br />

zijn mogelijk. Juist omdat <strong>de</strong> taal tekortschiet in het weer-<br />

Juist omdat <strong>de</strong> taal tekortschiet in<br />

het weergeven van onze gevoelens,<br />

bestaat er een <strong>kunst</strong> als muziek die<br />

dat wel heel overtuigend kan.<br />

geven van onze gevoelens, bestaat er een <strong>kunst</strong> als muziek<br />

die dat wel heel overtuigend kan, zo stelt Reimer in navolging<br />

van <strong>de</strong> filosofen Langer en Dewey. Voor lichamelijke<br />

ervaringen lijkt iets soortgelijks te gel<strong>de</strong>n als <strong>voor</strong> emotie.<br />

Ook dit is een veelvormig en dynamisch verschijnsel, dat<br />

zich in woor<strong>de</strong>n moeilijk laat vatten. Laat staan dan, dat we<br />

<strong>de</strong> totaliteit van <strong>de</strong> muzikale ervaring, waarin cognitie, gevoel<br />

en lichaam helemaal verweven zijn, in het vizier zou<strong>de</strong>n<br />

kunnen beschrijven om daar vervolgens pedagogische<br />

lessen uit te trekken.<br />

Hoe overstijgen we het cognitivisme dan? Mijn suggestie<br />

is: in <strong>de</strong> concrete omgang met <strong>de</strong> muziek zelf; in het<br />

musiceren en luisteren naar muziek. Dit is <strong>de</strong> plaats waar<br />

genoem<strong>de</strong> aspecten – cognitie, gevoel en lichaam – samenkomen;<br />

dit is <strong>de</strong> enige <strong>plek</strong> waar <strong>de</strong> totaliteit van <strong>de</strong><br />

muzikale ervaring present is. Wat een muziektheoreticus<br />

doet is analyseren: hij legt <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> <strong>de</strong>len van <strong>de</strong><br />

muziek uiteen en concentreert zich daarbij op datgene wat<br />

zich het best laat beschrijven: muziek als object, als geheel<br />

van losse <strong>de</strong>eltjes. De procesmatige, dynamische aspecten<br />

van gevoel en lichamelijke beleving laten zich daarentegen<br />

nauwelijks door <strong>de</strong> analyticus vangen.<br />

Hoewel <strong>de</strong> muziektheorie dus een vertekend beeld geeft<br />

van <strong>de</strong> werkelijkheid, doen we er niet goed aan ons hiervan<br />

af te keren. Door allerlei aspecten van muziek te benoemen,<br />

leggen we allerlei <strong>de</strong>tails bloot die in <strong>de</strong> directe omgang<br />

met muziek onbewust kunnen blijven. Het begrippenapparaat<br />

van <strong>de</strong> sonatevorm stelt ons bij<strong>voor</strong>beeld in<br />

staat verschillen<strong>de</strong> episo<strong>de</strong>s dui<strong>de</strong>lijk van elkaar te on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n<br />

en waar te nemen in hun verschillen<strong>de</strong> functies.<br />

Op <strong>de</strong>ze manier wordt muziek van een ongedifferentieerd<br />

geheel, een fenomeen waaraan allerlei aspecten en nuances<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n beleefd. Deze scherpere perceptie is niet<br />

een louter cognitief gegeven. Meer nuances in <strong>de</strong> muziek<br />

waarnemen betekent ook meer nuances van gevoel aan <strong>de</strong><br />

muziek beleven en ook gevoeliger zijn <strong>voor</strong> subtiele somatische<br />

implicaties van <strong>de</strong> muziek, bijv. in het geval van subtiele<br />

ritmische verschuivingen.<br />

Effectieve muziekpedagogiek vermijdt twee uitersten. Het<br />

eerste uiterste is blijven steken in <strong>de</strong> spontane, directe muzikale<br />

ervaring. Sommige pedagogen, bij<strong>voor</strong>beeld Carl<br />

Orff (1932) maar ook mensen uit <strong>de</strong> hoek van <strong>de</strong> community<br />

music (Mullen, 2002), wekken <strong>de</strong> indruk dat muziek<br />

vanzelf ontstaat als kin<strong>de</strong>ren of<br />

volwassenen zon<strong>de</strong>r muzikale training<br />

on<strong>de</strong>r leiding van een musicus<br />

met elkaar aan <strong>de</strong> slag gaan om<br />

te musiceren. Hoewel dit best een<br />

aansprekend resultaat in <strong>de</strong> vorm<br />

van soundscapes (klanklandschappen)<br />

kan geven, blijft het niveau al<br />

snel steken. Zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> input van muziektheoretische concepten<br />

– van notenleer tot melodie-, ritme en harmonieleer<br />

tot vormleer – komt men niet tot musiceren of luisteren op<br />

niveau. Daar heeft Kivy wel gelijk in. Het an<strong>de</strong>re uiterste is<br />

echter <strong>de</strong> omgang met <strong>de</strong>ze concepten centraal te stellen in<br />

<strong>de</strong> muziekpedagogische praktijk. Dan raakt muziektheorie<br />

steeds losser van <strong>de</strong> <strong>eigen</strong>lijke kern van onze bemoeienis<br />

met muziek: <strong>de</strong> concrete ervaring van musiceren en luisteren.<br />

En dan zijn we verzeild in muzikaal cognitivisme.<br />

<strong>Een</strong> uitgebalanceer<strong>de</strong> muziekpedagogische praktijk maakt<br />

steeds weer een dubbele beweging: eerst van het concrete<br />

musiceren naar <strong>de</strong> theorie, maar dan ook weer terug naar<br />

<strong>de</strong> muziek. Muziektheorie en muzikale praktijk vervullen<br />

elk een <strong>eigen</strong> rol. Muziektheorie is relevant <strong>voor</strong> zover ze<br />

helpt aspecten van het muzikale proces te doorgron<strong>de</strong>n en<br />

daarbij te wijzen op rijke schakeringen en nuances. Door<br />

meer van <strong>de</strong> muziek te weten, kan men meer met <strong>de</strong> muziek<br />

doen. Maar het muzikale proces als zodanig present<br />

stellen kan alleen <strong>de</strong> muzikale praktijk zelf, het <strong>eigen</strong>lijke<br />

musiceren en beluisteren. De taak van <strong>de</strong> muziekpedagogiek<br />

is tussen bei<strong>de</strong> aspecten te bemid<strong>de</strong>len, waarbij <strong>de</strong><br />

theorie steeds een dienen<strong>de</strong> rol <strong>voor</strong> <strong>de</strong> muzikale praktijk<br />

vervult.<br />

Literatuur<br />

Elliott, D. (1995). Music matters: A new philosophy of<br />

music education. New York: Oxford University Press.<br />

Kivy, P. (2002). Introduction to a philosophy of music.<br />

Oxford: Clarendon Press.<br />

Koopman, C. (2005). Muzikale ervaring tussen overgave<br />

en distantie. In E. Heijerman & B. van <strong>de</strong>r Schoot<br />

(red.) Welke taal spreekt <strong>de</strong> muziek? (pp. 67-78). Bu<strong>de</strong>l:<br />

Damon.<br />

Levinson, J. (1997). Music in the moment. Ithaca: Cornell<br />

University Press.<br />

K<br />

oopman raakt intuïtief <strong>de</strong> kern van <strong>de</strong> muziekpedagogische<br />

problematiek: het wijdversprei<strong>de</strong><br />

onvermogen om authentieke muzikale ervarin-<br />

gen van bij aanvang te integreren met instrumentale<br />

techniek en expliciete muzikale kennis, ten dienste van<br />

authentieke expressie. Ook al is het niet haar expliciete<br />

bedoeling, van het begin tot het conservatorium omzeilt<br />

<strong>de</strong> gangbare muziekpedagogie die problematiek te<br />

vaak door mid<strong>de</strong>l van reproductie en pose. Hierdoor<br />

wordt het zelfs mogelijk bestaan<strong>de</strong> muziek uit te voeren<br />

die je als uitvoer<strong>de</strong>r niet eens ten volle begrijpt. Met<br />

bestaan<strong>de</strong> literatuur uit het verle<strong>de</strong>n als uitgangspunt<br />

is van artistiek on<strong>de</strong>rzoek in context nauwelijks sprake.<br />

Geen won<strong>de</strong>r dat <strong>de</strong> muzikale ervaring bij velen wat op<br />

haar honger blijft.<br />

Toch is Koopmans re<strong>de</strong>nering niet helemaal hel<strong>de</strong>r. Het<br />

lijkt erop dat hij het on<strong>de</strong>rscheid tussen cognitivisme<br />

(het brein als informatieverwerkend systeem) en<br />

rationaliteit (<strong>de</strong> logisch-mathematische bena<strong>de</strong>ring) wat<br />

door elkaar haalt. Daarenboven slaagt ook hij er niet in<br />

het paradigma van <strong>de</strong> Westerse klassieke muziek met<br />

haar ingewikkel<strong>de</strong> structuren en esthetiek als vermeend<br />

universeel gegeven van zich af te schud<strong>de</strong>n. Zo neemt hij<br />

bij<strong>voor</strong>beeld groten<strong>de</strong>els het standpunt van <strong>de</strong> luisteraar<br />

in. Dat is vanuit een wereldwijd antropologisch en evolutionair<br />

perspectief een eer<strong>de</strong>r uitzon<strong>de</strong>rlijke attitu<strong>de</strong>.<br />

Vanuit <strong>de</strong> bre<strong>de</strong> context is muziek in <strong>de</strong> eerste plaats iets<br />

waarbij ie<strong>de</strong>reen actief betrokken is in het ka<strong>de</strong>r van een<br />

communicatief relevante context. Hierbij spelen klank,<br />

beweging en mimiek een on<strong>de</strong>elbare en interactieve rol.<br />

Bij Westerse klassieke muziek wor<strong>de</strong>n die kenmerken<br />

gemaskeerd (of beteugeld) door een aantal conventies.<br />

Het is dus maar <strong>de</strong> vraag of dat een goed vertrekpunt<br />

is om bij<strong>voor</strong>beeld kin<strong>de</strong>ren tot authentiek musiceren<br />

te brengen. Koopmans uitgangspunten lijken al bij al<br />

wat smal om tot <strong>de</strong> essentie van <strong>de</strong> muzikale ervaring<br />

te komen.<br />

Er duiken nog wel enkele problemen op in Koopmans<br />

tekst. Zo spreekt hij over muziek als een doorlopen<strong>de</strong><br />

stroom zon<strong>de</strong>r afzon<strong>de</strong>rlijke <strong>de</strong>eltjes. Even ver<strong>de</strong>r laat<br />

hij <strong>de</strong> uitvoeren<strong>de</strong> musicus gestalte geven aan muziek.<br />

Maar gestalte geven aan iets wil zeggen dat we over<br />

waarneembare structuren spreken. Zo zitten we meteen<br />

op het terrein van <strong>de</strong> Gestaltpsychologie. Die heeft<br />

haar naam niet gestolen. Muziek on<strong>de</strong>rscheidt zich van<br />

an<strong>de</strong>re gelui<strong>de</strong>n of achtergrondgelui<strong>de</strong>n omwille van<br />

haar specifieke structurele samenhang. Om daaruit<br />

<strong>de</strong> ervaring van een doorlopen<strong>de</strong> stroom te distilleren,<br />

beschikt het brein over werkgeheugen. En het is in<strong>de</strong>rdaad<br />

maar een ervaring, niet wat er werkelijk gebeurt<br />

in ons hoofd. Vergelijk het effect met het kijken naar<br />

een film. Die bestaat ook uit 24 afzon<strong>de</strong>rlijke beel<strong>de</strong>n<br />

per secon<strong>de</strong>.<br />

Laat nu net <strong>de</strong> Gestalttheorie zo’n belangrijk fundament<br />

zijn <strong>voor</strong> het cognitivisme. De vloedgolf aan prikkels die<br />

via <strong>de</strong> zintuigen <strong>de</strong> hersenen bereikt, is op zich een zinloos<br />

gegeven. Het is het brein dat hieruit onze ervaringen<br />

construeert. Daarom merken we het verschil in betekenis<br />

(en dus ervaring) tussen het thema van <strong>de</strong> Vijf<strong>de</strong><br />

Symfonie van Beethoven en iemand die echt op <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur<br />

klopt. Voor <strong>de</strong> poes in huis maakt geen van bei<strong>de</strong> wat<br />

uit. Maar mensen beschikken over meer gesofisticeer<strong>de</strong><br />

mentale software. Die is <strong>de</strong>els aangeboren en wordt van<br />

daaruit ver<strong>de</strong>r bij leven ontwikkeld door mid<strong>de</strong>l van acculturering.<br />

Het cognitivisme staat <strong>de</strong> muzikale ervaring<br />

van Koopman dus niet in <strong>de</strong> weg. Zij levert net een stuk<br />

van <strong>de</strong> verklaring op.<br />

In die zin is “het cognitivisme <strong>voor</strong>bij” dus een wat rare<br />

stelling. Maar ik laat het <strong>voor</strong> rekening van die misschien<br />

wat onopletten<strong>de</strong> terminologische verwarring. Het is net<br />

ARTISHOCKjuni 20 0<br />

Constantijn Koopman is musicoloog en wijs-<br />

gerig pedagoog. Hij doceert aan het Koninklijk<br />

Conservatorium in Den Haag en werkt tevens<br />

als freelancer <strong>voor</strong> Wal<strong>de</strong>n University en Boston<br />

University (USA). Zijn on<strong>de</strong>rzoeksgebied is <strong>de</strong><br />

grondslagen van <strong>de</strong> muziek, <strong>de</strong> muzikale opvoe-<br />

ding en <strong>de</strong> <strong>kunst</strong>zinnige vorming.<br />

Meyer, L. B. (1956). Emotion and meaning in music.<br />

Chicago: University of Chicago Press.<br />

Mullen, Ph. (2002). We don't teach we explore: Aspects<br />

of community music <strong>de</strong>livery.<br />

C. Orff, (1932) Gedanken über Musik mit Kin<strong>de</strong>rn<br />

und Laien. In: Die Musik XXIV/9, 668-673.<br />

Plessner, H. (1980). Zur Anthropologie <strong>de</strong>r Musik.<br />

In Gesammelte Schriften VII, pp. 184-200. Frankfurt:<br />

Suhrkamp.<br />

Reimer, B. (1989). A philosophy of music education<br />

(2<strong>de</strong> uitgave). Englewood Cliffs: Prentice Hall.<br />

tijd om <strong>de</strong> inzichten van het cognitivisme (het vermogen<br />

om onze waarneming van <strong>de</strong> werkelijkheid binnen biologisch<br />

bepaal<strong>de</strong> grenzen te leren construeren) au sérieux<br />

te nemen, <strong>de</strong>ze te koppelen aan <strong>de</strong> meest actuele bevindingen<br />

in verband met <strong>de</strong> rol van <strong>de</strong> omgeving (cultuur)<br />

en daar <strong>de</strong> didactische consequenties van te nemen. Zo<br />

komen we bij het sociaal-constructivisme en knopen we<br />

toch naadloos aan bij Koopmans conclusie.<br />

Die klopt. <strong>Een</strong> top-down bena<strong>de</strong>ring vanuit het ontle<strong>de</strong>n<br />

van <strong>de</strong> instrumentale techniek gekoppeld aan muziektheorie<br />

en met een focus op prestatie volgens opgeleg<strong>de</strong><br />

normen, is geen goed uitgangspunt om kin<strong>de</strong>ren tot<br />

authentiek musiceren te brengen. <strong>Een</strong> stap-<strong>voor</strong>-stapaanpak<br />

vanuit een rationele pedagogische constructie<br />

weerspiegelt een manier waarop volwassenen muziek<br />

kunnen bena<strong>de</strong>ren. Het is niet compatibel met hoe<br />

kin<strong>de</strong>ren dat doen.<br />

Wat dan wel? <strong>Een</strong> bottom-up aanpak met muziek als<br />

iets dat mensen doen binnen een relevante context,<br />

en waarbij communicatieve interactie, expressie en<br />

verbon<strong>de</strong>nheid authentiek blijven. Artistiek on<strong>de</strong>rzoek<br />

– of noem het experiment – moet hierbij centraal staan,<br />

want het leidt vanzelfsprekend tot het <strong>voor</strong>gaan<strong>de</strong>. Voor<br />

bestaan<strong>de</strong> literatuur blijft daarna nog tijd genoeg.<br />

Er staan in <strong>de</strong> gangbare muziekpedagogie een aantal<br />

dingen op hun kop. Hoog tijd om ze weer recht te zetten<br />

en aan te sluiten bij een traditie die ook in het Westen<br />

tot het begin van <strong>de</strong> 19e eeuw altijd heeft bestaan en<br />

later opnieuw opdook in <strong>de</strong> jazz: <strong>de</strong> organische en creatieve<br />

omgang met muziek in context als uitgangspunt.<br />

Zo geven we het brein <strong>de</strong> kans al doen<strong>de</strong> door te dringen<br />

tot <strong>de</strong> spelregels (generaliseren) van hoe muziek werkt.<br />

De parallel met <strong>de</strong> ontwikkeling van <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>rtaal ligt<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> hand.<br />

Hans Van Regenmortel<br />

7


ARTISHOCKjuni 20 0 ARTISHOCKjuni 20 0<br />

Muziekmozaïek<br />

Impulscentrum <strong>voor</strong> Folk en Jazz<br />

www.muziekmozaiek.be<br />

Frauke werd gefotografeerd door Bart Denolf<br />

artishock.pdf 26-05-2010 14:51:09<br />

MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN<br />

Cita<strong>de</strong>lpark - Gent<br />

www.mskgent.be<br />

De verzameling van het Museum <strong>voor</strong> Schone Kunsten van Gent omvat schil<strong>de</strong>r - en beeldhouw<strong>kunst</strong><br />

alsook tekeningen en grafieken van <strong>de</strong> Mid<strong>de</strong>leeuwen tot <strong>de</strong> eerste helft van <strong>de</strong> 20ste eeuw.<br />

Scholen kunnen kiezen uit een uitgebreid educatief aanbod aangepast aan <strong>de</strong> leeftijd en het niveau<br />

van <strong>de</strong> leerlingen: rondleidingen met atelier, theaterateliers, themawan<strong>de</strong>lingen en brugrondleidingen<br />

waar <strong>de</strong> band tussen <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> <strong>kunst</strong> en het he<strong>de</strong>ndaags werk in het SMAK wordt beklemtoond.<br />

Voor stu<strong>de</strong>nten en leerkrachten bie<strong>de</strong>n we pedagogische rondleidingen en workshops aan.<br />

Info en reservaties: BOEKjeBEZOEK - info@boekjebezoek.be - 09 269 60 04<br />

Vanaf 1 juli 2010: boekjebezoek@gent.be - 09 269 87 98<br />

Op zoek naar creatieve impulsen<br />

rond folk of jazz?<br />

Klop dan eens aan bij Muziekmozaïek;<br />

het steunpunt <strong>voor</strong> folk en jazz<br />

in Vlaan<strong>de</strong>ren en Brussel. Voor<br />

<strong>kunst</strong>zinnige inspiratie (met grote of<br />

met kleine K).<br />

Leer ons folkmagazine en ons<br />

jazztijdschrift kennen, bezoek ons<br />

Volksinstrumentenmuseum, kom<br />

snuisteren in ons documentatiecentrum,<br />

raadpleeg onze muzikantendatabank<br />

of contacteer ons met al uw<br />

vragen over folk en jazz!<br />

02 532 28 38<br />

info@muzmoz.be<br />

www.muziekmozaiek.be<br />

KLara MeT <strong>de</strong> K van jong<br />

Alles <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>kunst</strong>, dat is <strong>de</strong> baseline van Klara. Lief<strong>de</strong> <strong>voor</strong> muziek: klassiek, he<strong>de</strong>ndaags<br />

en experimenteel, jazz, wereldmuziek, en lief<strong>de</strong> <strong>voor</strong> het woord: culturele<br />

duiding, poëzie, maatschappelijk en filosofisch <strong>de</strong>bat. Muziek en woord wonen vanouds<br />

on<strong>de</strong>r één radionet: Klara, met <strong>de</strong> K van Cultuur.<br />

Klara bestaat in <strong>de</strong>cember 10 jaar en ondanks <strong>de</strong> besparingen en veran<strong>de</strong>ren<strong>de</strong><br />

maatschappelijke ten<strong>de</strong>nsen, houdt Klara goed stand. Klara bereikt dagelijks zowat<br />

170.000 luisteraars, goed <strong>voor</strong> een luisterdichtheid van een 3,2%. De grootste groep<br />

luisteraars zit in <strong>de</strong> leeftijdscategorie + 65 jaar, 64% van <strong>de</strong> luisteraars is <strong>hoge</strong>r opgeleid.<br />

De luisteraars zijn meerwaar<strong>de</strong>zoekers, melomanen of rustzoekers. De eerste<br />

categorie wil altijd meer woord, <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> wil muziek met duiding, <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> wil alleen<br />

muziek. Tot daar het huidig profiel van Klara.<br />

Vaak krijgen we te horen dat klassieke muziek<br />

op haar retour is: <strong>de</strong> platenindustrie boert niet<br />

goed (meer), er zitten te weinig jonge mensen<br />

in <strong>de</strong> zalen, het vrijetijdsaanbod is te groot gewor<strong>de</strong>n…<br />

Mensen kiezen eer<strong>de</strong>r <strong>voor</strong> ontspanning dan<br />

<strong>voor</strong> inspanning. Natuurlijk wil klassieke muziek nu<br />

net een <strong>kunst</strong>vorm zijn die eerst een zekere gewenning<br />

vraagt en daarna een zekere concentratie. Het is zoals<br />

ro<strong>de</strong> wijn. De eerste slok is meestal om uit te spuwen,<br />

maar o wee, wie <strong>de</strong> smaak te pakken krijgt… Je kan<br />

beginnen als een gelegenheidsdrinker en eindigen<br />

als een dronkaard, maar evengoed als een kenner die<br />

zo meesterlijk is in het omschrijven van <strong>de</strong> smaken:<br />

“volfruitig, met een zweem van groene appel, sappige<br />

peer en anijs, verkwikkend zuiver van smaak”.<br />

Zo is dat ook bij klassieke muziek. Het aanbod luisteraars<br />

is even gevarieerd als <strong>de</strong> muziek zelf, maar <strong>de</strong><br />

gewenning is meestal wel nodig. Hoe vroeger, hoe beter.<br />

Studies tonen dit ook aan. Klassieke muziekliefhebbers<br />

hebben het vaak van jongs af meegekregen:<br />

of ze speel<strong>de</strong>n zelf muziek in <strong>de</strong> aca<strong>de</strong>mie, of ze hoor-<br />

Klassieke muziekliefhebbers<br />

hebben het vaak van jongs<br />

af meegekregen.<br />

<strong>de</strong>n thuis klassiek, of een bevlogen, passioneel iemand<br />

heeft iets aangewakkerd, of ze hebben het gewoon bij<br />

toeval ont<strong>de</strong>kt. Daarom is het <strong>de</strong> taak van Klara om<br />

zowel in <strong>de</strong> muziek als in jonge mensen te investeren.<br />

Klassieke muziek moet levend gehou<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n. Ze<br />

is dat waard omdat ze een subtiele <strong>kunst</strong> is, een <strong>kunst</strong><br />

die bovendien getuigt van veel vakmanschap, een


ARTISHOCKjuni 20 0<br />

20<br />

<strong>kunst</strong> die mensen een meerwaar<strong>de</strong> kan bie<strong>de</strong>n, een<br />

<strong>kunst</strong> <strong>voor</strong> diepgravers maar ook <strong>voor</strong> genieters en<br />

rustzoekers. Studies tonen aan dat <strong>de</strong> meeste mensen<br />

klassieke muziek associëren met rust, evenwicht, harmonie<br />

en genieten; een tegenpool <strong>voor</strong> <strong>de</strong> drukte en<br />

<strong>de</strong> oppervlakkigheid van ons bestaan. Op zich loont<br />

dat al zeker <strong>de</strong> moeite. Klassiek is van en <strong>voor</strong> alle<br />

Kin<strong>de</strong>ren willen <strong>voor</strong>al<br />

muziek on<strong>de</strong>rgaan en beleven,<br />

niet meteen begrijpen<br />

of theoretisch bena<strong>de</strong>ren.<br />

generaties en dat moet ook zo blijven. Wat kin<strong>de</strong>ren<br />

in hun koffertje bewust of onbewust meepikken, kan<br />

later weer ontkiemen. Jong geleerd, is oud gedaan. Zo<br />

simpel is het.<br />

Radio 3 en ook Klara hebben altijd al initiatieven genomen<br />

<strong>voor</strong> kin<strong>de</strong>ren en jongeren. Radioprogramma’s<br />

<strong>voor</strong> kin<strong>de</strong>ren, een jongerenclub, cd-opnames,<br />

kin<strong>de</strong>rconcerten op <strong>de</strong> evenementen en partnerships<br />

ter on<strong>de</strong>rsteuning van jonge initiatieven. Sinds 2008 is<br />

daar ook een echt kin<strong>de</strong>rfeest bijgekomen: Klara4kids.<br />

eerste gediplomeer<strong>de</strong>n<br />

“Muzikale vorming van jonge Kin<strong>de</strong>ren”<br />

I<br />

n 2009 namen <strong>de</strong> Katholieke Hogeschool<br />

Mechelen en Klankendaal het initiatief<br />

tot <strong>de</strong> organisatie van een postgraduaat:<br />

Muzikale vorming van Jonge Kin<strong>de</strong>ren.<br />

In Vlaan<strong>de</strong>ren is er slechts een heel klein<br />

aanbod muzikale activiteiten <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>voor</strong>schoolse leeftijd. Wij blijven daarin wat<br />

achter: in al onze buurlan<strong>de</strong>n bestaat er toch<br />

al een zekere traditie, <strong>de</strong>nk maar aan het<br />

succesvolle netwerk van Muziek op Schoot<br />

bij onze noor<strong>de</strong>rburen. Het inrichten van een<br />

postgraduaat leek <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> partners een<br />

krachtig signaal: op <strong>de</strong>ze manier kunnen<br />

stu<strong>de</strong>nten een officieel diploma krijgen van<br />

<strong>de</strong> gevolg<strong>de</strong> studies. Daardoor wor<strong>de</strong>n zij<br />

erkend als specialisten in <strong>de</strong> begeleiding<br />

van <strong>de</strong> muzikale ontwikkeling van kin<strong>de</strong>ren<br />

tussen 0 en 4 jaar.<br />

De opleiding werd dit aca<strong>de</strong>miejaar georganiseerd<br />

op 18 zaterdagen. Alle lessen von<strong>de</strong>n<br />

plaats in het centrum Klankendaal. De<br />

stu<strong>de</strong>nten doorworstel<strong>de</strong>n vier opleidingson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len:<br />

muzikale vorming, psychologie,<br />

didactisch-reflectieve vorming en praktijk.<br />

Deze opleidingson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len ken<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rling<br />

een sterke samenhang. Het is immers <strong>de</strong><br />

betrachting <strong>de</strong> vakken geïntegreerd aan te<br />

bie<strong>de</strong>n. Dit aca<strong>de</strong>miejaar stu<strong>de</strong>ren negen<br />

stu<strong>de</strong>nten af. Als <strong>voor</strong>opleiding genoten zij<br />

studies in (kleuter)on<strong>de</strong>rwijs,<br />

muziek of verpleegkun<strong>de</strong>.<br />

Opvallend was het intensieve<br />

proces van <strong>de</strong> groep: doorheen<br />

het jaar ontstond er een<br />

boeien<strong>de</strong> groepsdynamiek.<br />

De sterke dynamiek leid<strong>de</strong> tot<br />

<strong>de</strong> opstart van het expertisenetwerk<br />

muziek-4 (www.<br />

muziek-4.be).<br />

In het aca<strong>de</strong>miejaar 2010-<br />

2011 wordt <strong>de</strong> opleiding<br />

opnieuw aangebo<strong>de</strong>n. Op<br />

Chantal Pattyn in een interview hierover (Knack): “Ik<br />

was het beu om te horen dat een radiozen<strong>de</strong>r met klassieke<br />

muziek <strong>voor</strong> ou<strong>de</strong>re mensen is. Ik wil<strong>de</strong> een echt<br />

statement maken met een evenement <strong>voor</strong> kin<strong>de</strong>ren…”<br />

Vanuit <strong>de</strong> zorg dat kin<strong>de</strong>ren niet vanzelfsprekend in<br />

contact komen met klassieke muziek, werkt Klara ook<br />

aan een vijf<strong>de</strong>lige cd-reeks met klassieke muziek <strong>voor</strong><br />

kin<strong>de</strong>ren. Bedoeling is <strong>de</strong> cd’s dankzij een <strong>de</strong>mocratische<br />

prijs te versprei<strong>de</strong>n bij zoveel mogelijk kin<strong>de</strong>ren<br />

en ou<strong>de</strong>rs of leerkrachten. En dit vanuit <strong>de</strong> vaste overtuiging<br />

dat klassieke muziek het waard is om te wor<strong>de</strong>n<br />

doorgegeven. Dat heeft ze aan zichzelf te danken.<br />

We starten nu <strong>de</strong> vier<strong>de</strong> compilatie met muziek uit <strong>de</strong><br />

dierenwereld. Voordien waren er Prinsen en Prinsessen.<br />

Klassiek met een kroontje (2008), Ezels en Elfen.<br />

Klassiek uit het Toverbos (2008), Poppen en soldaatjes.<br />

Klassiek uit <strong>de</strong> speelkamer (2009). Bij <strong>de</strong> cd hoort<br />

steeds een kijk- en leesboekje met extra duiding dat<br />

smakelijk wordt opgediend met tekeningen van Gerda<br />

Dendooven. Klara kiest daarbij <strong>voor</strong> goe<strong>de</strong> muziek<br />

in <strong>de</strong> beste uitvoeringen, inhou<strong>de</strong>lijk gelinkt aan het<br />

thema of qua sfeer aansluitend bij het thema van <strong>de</strong><br />

cd, inspelend op <strong>de</strong> fantasiewereld kin<strong>de</strong>ren, met een<br />

goe<strong>de</strong> balans tussen orkest-, kamer- en solomuziek<br />

en vocale muziek, met af en toe een echte kaskraker,<br />

basis van gesprekken met stu<strong>de</strong>nten en<br />

een interne evaluatie, werd <strong>de</strong> opleiding<br />

bovendien grondig bijgestuurd. Voor meer<br />

informatie kan je een kijkje nemen op www.<br />

khm.be of www.klankendaal.be. Je kunt je<br />

ook rechtstreeks richten tot opleidingscoördinator<br />

Koen Mertens,<br />

koen.mertens@fcme.be.<br />

met een overwicht aan binaire en ritmische stukken<br />

en aandacht <strong>voor</strong> Vlaamse uitvoer<strong>de</strong>rs/muziek. De cd<br />

kan soelaas bie<strong>de</strong>n bij <strong>de</strong> lange autoritten, het slaapritueel,<br />

het knutselmoment, <strong>de</strong> schoolfeesten, <strong>de</strong> verjaardagsfeestjes,<br />

het huistoneeltje, <strong>de</strong> poppenkast, <strong>de</strong><br />

spreekbeurten, <strong>de</strong> les muzische vorming, <strong>de</strong> les AMC,<br />

polyvalent in gebruik, met verschillen<strong>de</strong> snelhe<strong>de</strong>n<br />

om tot creativiteit te komen.<br />

Bij nummer 2 en 3 horen educatieve fiches, gratis te<br />

downloa<strong>de</strong>n via www.klara4kids.be in een samenwerking<br />

van <strong>Muzes</strong> en Canon Cultuurcel (laatstgenoem<strong>de</strong><br />

enkel <strong>voor</strong> <strong>de</strong> eerste editie) met Klara. De redactie ontwikkelt<br />

fiches die kunnen gebruikt wor<strong>de</strong>n in het ka<strong>de</strong>r<br />

van het leerdomein muzische vorming in het basison<strong>de</strong>rwijs<br />

en het buitengewoon basison<strong>de</strong>rwijs. Ze<br />

kunnen tevens inspirerend werken <strong>voor</strong> culturele en<br />

<strong>kunst</strong>zinnige activiteiten in an<strong>de</strong>re leerdomeinen. Ook<br />

individuele kin<strong>de</strong>ren en hun ou<strong>de</strong>rs wor<strong>de</strong>n uitgenodigd<br />

om met <strong>de</strong>ze fiches actief aan <strong>de</strong> slag te gaan.<br />

Elke fiche bestaat uit twee bladzij<strong>de</strong>n. De eerste blad-<br />

ARTISHOCKjuni 20 0<br />

zij<strong>de</strong> is bedoeld als opdrachtenblad <strong>voor</strong> <strong>de</strong> leerlingen.<br />

Op <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> bladzij<strong>de</strong> vindt <strong>de</strong> leraar/begelei<strong>de</strong>r<br />

achtergrondinformatie bij <strong>de</strong> composities, naast een<br />

opsomming van <strong>de</strong> nodige didactische hulpmid<strong>de</strong>len,<br />

didactische tips en verwijzingen naar <strong>de</strong> eindtermen.<br />

Het is <strong>de</strong> bedoeling om <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren <strong>de</strong> muziek muzisch<br />

te laten beleven en hen niet met cognitieve feiten<br />

te belasten. Veel musicologische achtergrond wordt<br />

achterwege gelaten of hoogstens als achtergrondinfo<br />

vermeld op <strong>de</strong> fiche <strong>voor</strong> <strong>de</strong> leerkracht.<br />

Ik ben zelf aan <strong>de</strong> slag gegaan met een aantal van <strong>de</strong>ze<br />

fiches en heb on<strong>de</strong>rvon<strong>de</strong>n dat klassieke muziek toch<br />

nog heel ver af staat van <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren (en <strong>de</strong> leerkrachten),<br />

ook al zit er in elke klas wel een kind dat naar <strong>de</strong><br />

muziekschool gaat. Ze luisteren wel, maar horen nog<br />

niet veel. Maar ze vin<strong>de</strong>n het wel fijn. De opdrachten<br />

spreken het beste aan als ze niet te minimalistisch zijn,<br />

gemakkelijk te vatten en actief te on<strong>de</strong>rgaan zijn en<br />

bestaan uit doe-opdrachten zoals: reageren, tekenen,<br />

bewegen of verkle<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> muziek. Ze willen <strong>voor</strong>al<br />

muziek on<strong>de</strong>rgaan en beleven, niet meteen begrijpen<br />

of theoretisch bena<strong>de</strong>ren. Laat dat nu net <strong>de</strong> bedoeling<br />

zijn van het pakket. De muziek moet blijven plakken.<br />

Al is het maar <strong>voor</strong> eventjes.<br />

Klara met <strong>de</strong> K van jong. Waarop wachten? Watervrees<br />

wordt waterpret wanneer je er maar vroeg genoeg<br />

aan begint. Misschien is één van <strong>de</strong>ze cd’s wel <strong>de</strong><br />

eerste sprong in het zwembad.<br />

Liesbet Vereertbrugghen is musicoloog (K.U.Leuven) en producer<br />

bij VRT-Klara waar ze verantwoor<strong>de</strong>lijk is <strong>voor</strong> diverse program-<br />

mablokken, cd-opnames en <strong>de</strong> jongerenwerking. Ze heeft een bij-<br />

zon<strong>de</strong>re gedrevenheid <strong>voor</strong> het uitwerken van muziekprojecten met<br />

kin<strong>de</strong>ren en jongeren.<br />

2


ARTISHOCKjuni 20 0<br />

22<br />

speLen in <strong>de</strong> KLas MeT poppen<br />

en soLdaaTjes<br />

Het is vrijdagmiddag. Ik wan<strong>de</strong>l binnen in het eerste leerjaar bij juf Cécile. Er heerst<br />

een vrolijke, uitgelaten sfeer. Lachen<strong>de</strong> gezichtjes, huppelen<strong>de</strong> beentjes, gelukkige<br />

kin<strong>de</strong>ren! Met trots <strong>de</strong>monstreren ze hun dansje. De meisjes dansen als sierlijke<br />

ballerina’s en <strong>de</strong> jongens als fiere soldaten. Juf Cécile leidt alles in goe<strong>de</strong> banen door<br />

tekeningen omhoog te steken. Zo dansen <strong>de</strong> soldaten en ballerina’s op <strong>de</strong> passen<strong>de</strong><br />

melodie! “Wij dansen op klassieke muziek,” zegt Anouk. “Dat is fijn!”<br />

Ook juf Cécile is enthousiast. Ze vertelt mij dat<br />

ze <strong>eigen</strong>lijk niet zo veel weet over klassieke muziek.<br />

Het is wel leuk en boeiend om met muziek<br />

te werken, maar <strong>de</strong> i<strong>de</strong>eën komen natuurlijk niet vanzelf.<br />

“Als leerkracht van het eerste leerjaar moet ik mij met heel<br />

veel dingen bezig hou<strong>de</strong>n. Naast het leren lezen, rekenen<br />

en schrijven zijn we nu ook volop bezig met <strong>de</strong> <strong>voor</strong>berei-<br />

ding van <strong>de</strong> eerste communie. Veel tijd om lesjes muziek<br />

<strong>voor</strong> te berei<strong>de</strong>n heb ik dus niet, laat staan om zelf nieuwe<br />

i<strong>de</strong>eën te zoeken! Daarom ben ik blij dat ik met <strong>de</strong> cd van<br />

Klara4kids en <strong>de</strong> educatieve fiches aan <strong>de</strong> slag kan gaan.<br />

En zoals je ziet: <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren genieten ervan!”<br />

De nieuwe cd van Klara4kids Poppen en soldaatjes zorgt<br />

<strong>voor</strong> uren plezier in <strong>de</strong> klas. De muziek boeit kin<strong>de</strong>ren,<br />

hun fantasie wordt erdoor geprikkeld. Elk nummer werd<br />

nauwkeurig geselecteerd, zodat <strong>de</strong> cd echt een product<br />

<strong>voor</strong> kin<strong>de</strong>ren is. Het boekje met teksten en tekeningen<br />

maken het geheel helemaal af.<br />

Via <strong>de</strong> website www.klara4kids.be kunnen <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren<br />

spelen met muziek. In het toverbos luisteren ze naar muziekinstrumenten<br />

en spelen ze <strong>de</strong>ze muziek na. Wie wil<br />

kan ook leren toveren. Via verschillen<strong>de</strong> zwaaien met <strong>de</strong><br />

toverstok ont<strong>de</strong>kken kin<strong>de</strong>ren geheimen in het toverbos.<br />

Naast <strong>de</strong>ze spelletjes <strong>voor</strong> kin<strong>de</strong>ren is het ook <strong>voor</strong> leerkrachten<br />

van het basison<strong>de</strong>rwijs interessant om <strong>de</strong>ze site<br />

te bezoeken. Je kunt namelijk educatieve fiches downloa-<br />

Luisteren naar muziek is<br />

een groeiproces waarin<br />

een begelei<strong>de</strong>r zeker<br />

noodzakelijk is.<br />

<strong>de</strong>n. Voor elk muziekstuk zijn er twee fiches: één met opdrachten<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> leerling en het lesverloop en één <strong>voor</strong><br />

<strong>de</strong> leraar met achtergrondinformatie, didactische tips en<br />

suggesties.<br />

De fiches geven i<strong>de</strong>eën om een klassikale les uit te werken,<br />

maar je kunt <strong>de</strong> leerlingen ook via hoekenwerk laten<br />

kennismaken met <strong>de</strong> muziek. Het is echter niet gemakkelijk<br />

om <strong>de</strong> fiches in hoekenwerk toe te passen. Er wordt<br />

immers veel van <strong>de</strong> leerlingen verwacht. Ze moeten<br />

enerzijds vertrouwd zijn met <strong>de</strong>ze werkvorm en an<strong>de</strong>rzijds<br />

al kennis hebben gemaakt met klassieke muziek.<br />

Luisteren naar muziek is een groeiproces waarin een<br />

begelei<strong>de</strong>r zeker noodzakelijk is. Gewoon een fiche aanbie<strong>de</strong>n<br />

zon<strong>de</strong>r <strong>voor</strong>bereiding kan er<strong>voor</strong> zorgen dat <strong>de</strong><br />

opdracht niet goed uitgevoerd wordt. Dat zou jammer<br />

zijn, aangezien het <strong>de</strong> bedoeling is om kin<strong>de</strong>ren enthousiast<br />

te maken <strong>voor</strong> klassieke muziek en hen <strong>de</strong>ze muziek<br />

te laten waar<strong>de</strong>ren.<br />

De opdrachten bij <strong>de</strong> muziekfragmenten zijn heel verschillend<br />

en sluiten aan bij <strong>de</strong> eindtermen muzische<br />

vorming. De verwijzing naar <strong>de</strong> eindtermen staat op elke<br />

fiche. Leerlingen stappen mee in een para<strong>de</strong>, dansen met<br />

<strong>de</strong> cowboys, spelen <strong>de</strong> muziek mee op toeters, knutselen<br />

een pop en verzinnen een verhaal, zoeken gekke loopjes,<br />

spelen met een tol, componeren een speelgoedsymfonie,<br />

maken een animatiefilmpje, bewegen zoals opwindspeelgoed,<br />

tekenen een stripverhaal, voeren een grafische partituur<br />

uit... Al <strong>de</strong>ze muzische activiteiten wor<strong>de</strong>n uitgewerkt<br />

vanuit <strong>de</strong> muziek. Zowel kin<strong>de</strong>ren van het eerste<br />

leerjaar als van het zes<strong>de</strong> leerjaar wor<strong>de</strong>n gemotiveerd<br />

om naar klassieke muziek te luisteren en ermee aan <strong>de</strong><br />

slag te gaan.<br />

Juf Cécile vertel<strong>de</strong> me dat ze het moeilijk vindt om <strong>de</strong><br />

ARTISHOCKjuni 20 0<br />

muziek te analyseren. Motieven herkennen, specifieke<br />

instrumenten benoemen, begrippen als staccato en legato<br />

uitleggen... Het is niet echt aan haar besteed. Uiteraard<br />

is dat geen probleem. De fiches <strong>voor</strong> <strong>de</strong> leerkrachten<br />

geven extra informatie over <strong>de</strong> muziek. Bij sommige<br />

muziekfragmenten wer<strong>de</strong>n er zelfs verwijzingen per secon<strong>de</strong><br />

aangebracht. Zo kunnen leerkrachten <strong>de</strong> muziek<br />

goed volgen.<br />

Dankzij <strong>de</strong> educatieve fiches kunnen ook niet-klassiek geschool<strong>de</strong><br />

leerkrachten met klassieke muziek aan <strong>de</strong> slag!<br />

<strong>Een</strong> kant-en-klaarpakket ligt klaar <strong>voor</strong> elke leerkracht. Juf<br />

Cécile is in elk geval in <strong>de</strong> wolken: “Nu kan ik nieuwe dingen<br />

uitproberen in <strong>de</strong> klas, zon<strong>de</strong>r uren te moeten zoeken<br />

naar nieuwe i<strong>de</strong>eën. De beschrijvingen van <strong>de</strong> lessen en<br />

<strong>de</strong> suggesties zijn in eenvoudige taal geschreven zodat ook<br />

een leek in <strong>de</strong> muziek er iets van begrijpt. In één woord:<br />

Fantastisch!”<br />

Katrien Van Stappen is leerkracht in<br />

het zes<strong>de</strong> leerjaar. Ze volg<strong>de</strong> na haar<br />

lerarenopleiding lager on<strong>de</strong>rwijs een<br />

regentaat muziek aan <strong>de</strong> Hogeschool<br />

Antwerpen. Na <strong>de</strong> schooluren verleent<br />

Katrien vaak haar me<strong>de</strong>werking aan<br />

educatieve muzische projecten bij<br />

Koor&Stem, <strong>Muzes</strong>, e.a.<br />

2


2<br />

ARTISHOCKjuni 20 0<br />

KunsT versus KunsT<br />

Over <strong>de</strong> verhouding tussen <strong>hoge</strong> en lage <strong>kunst</strong> is sinds het ontstaan van <strong>de</strong> sociologie<br />

heel veel geschreven. Binnen dit korte bestek kan het niet <strong>de</strong> bedoeling zijn om<br />

die hele <strong>de</strong>nktraditie in <strong>de</strong>tail toe te lichten. Wel zullen een aantal kernmomenten<br />

aan bod komen die <strong>de</strong> problematiek in historisch perspectief plaatsen en toelaten<br />

om met dat on<strong>de</strong>rscheid in het on<strong>de</strong>rwijs op een a<strong>de</strong>quate en he<strong>de</strong>ndaagse manier<br />

om te gaan. Voorbij <strong>de</strong> dichotomie, die een typische uiting van burgerlijk <strong>de</strong>nken is,<br />

ligt immers een uitdagen<strong>de</strong> wereld die toelaat om <strong>de</strong> maatschappelijke verschuivingen<br />

positief kritisch te bena<strong>de</strong>ren.<br />

De opsplitsing tussen <strong>hoge</strong>/elitaire en lage/populaire<br />

<strong>kunst</strong> en <strong>de</strong> spanning tussen bei<strong>de</strong> is<br />

een typisch product van <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rniteit, waarin<br />

een nieuwe maatschappelijke klasse zich profileert<br />

en afscheidt van het gewone volk. In <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>leeuwen<br />

ken<strong>de</strong> men dat on<strong>de</strong>rscheid niet. De elitaire toplaag,<br />

die uit e<strong>de</strong>llie<strong>de</strong>n en clerici bestond, trof <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

stand (burgers en het gewone volk) tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> jaarlijks<br />

terugkeren<strong>de</strong> volksfeesten waaraan ie<strong>de</strong>reen ongeacht<br />

zijn maatschappelijke positie <strong>de</strong>elnam. In <strong>de</strong> 16<strong>de</strong><br />

eeuw kwamen er barsten in die gemeenschappelijke of<br />

ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong> cultuur (Peter Burke) en trokken <strong>de</strong> <strong>hoge</strong>re<br />

sociale klassen zich gelei<strong>de</strong>lijk terug. In dat proces<br />

speel<strong>de</strong>n <strong>de</strong> contrareformatie en het verlichtings<strong>de</strong>nken<br />

een cruciale rol. De contrareformatorische overhe<strong>de</strong>n<br />

verwierpen <strong>de</strong> volkscultuur en bestempel<strong>de</strong>n<br />

haar als blasfemisch, hei<strong>de</strong>ns, onfatsoenlijk en immoreel.<br />

De 18<strong>de</strong> eeuwse verlichte <strong>de</strong>nkers verweten haar<br />

In <strong>de</strong> plaats van spontaan entertainment<br />

dat <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemers zelf creëer<strong>de</strong>n<br />

(<strong>de</strong> ou<strong>de</strong> volkscultuur), kwamen er<br />

formeel georganiseer<strong>de</strong> <strong>voor</strong>stellingen<br />

die winstgevend moesten zijn.<br />

tegen <strong>de</strong> re<strong>de</strong>, <strong>de</strong> wetenschap en <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> smaak in<br />

te gaan. Ver<strong>de</strong>r zorg<strong>de</strong> <strong>de</strong> nieuwe kapitalistische economie<br />

<strong>voor</strong> een totale ommekeer van het maatschappelijke<br />

leven. In <strong>de</strong> plaats van spontaan entertainment<br />

dat <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemers zelf creëer<strong>de</strong>n (<strong>de</strong> ou<strong>de</strong> volkscultuur),<br />

kwamen er formeel georganiseer<strong>de</strong> <strong>voor</strong>stellingen<br />

die winstgevend moesten zijn. De <strong>de</strong>elnemers<br />

aan <strong>de</strong> feesten veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n van participanten tot<br />

toeschouwers en <strong>de</strong> burgerij kreeg <strong>de</strong> patronage over<br />

het culturele leven in han<strong>de</strong>n. Gust De Meyer in zijn<br />

studie over cultuur met kleine c drukt het als volgt uit:<br />

“De <strong>de</strong>elnemers aan <strong>de</strong> volkscultuur wer<strong>de</strong>n omgevormd<br />

tot consumenten op <strong>de</strong> massamarkt, waar <strong>de</strong><br />

zogeheten gehomogeniseer<strong>de</strong> en tot koopwaar ge<strong>de</strong>gra<strong>de</strong>er<strong>de</strong><br />

massacultuur werd aangebo<strong>de</strong>n.” De breuk<br />

tussen <strong>hoge</strong> en lage cultuur, tussen <strong>hoge</strong> en lage <strong>kunst</strong>,<br />

tussen Kunst met grote K en <strong>kunst</strong> met kleine k was<br />

een feit. De taal hielp bovendien om het on<strong>de</strong>rscheid<br />

zichtbaar te maken.<br />

Van Dale geeft <strong>voor</strong> het woord hoog 15 verschillen<strong>de</strong><br />

betekenissen. De term drukt meestal een ervaring van<br />

ruimtelijkheid uit, zoals “zich ver in <strong>de</strong> richting naar<br />

boven uitstrekkend”, “een zo groot mogelijke afmeting<br />

hebbend in verticale richting”, “zich op grote of<br />

aanmerkelijke afstand van <strong>de</strong> grond bevin<strong>de</strong>nd”, “zich<br />

verheffend boven een zeker<br />

peil of grondvlak”, “ver in<br />

<strong>de</strong> hoogte reikend”, “<strong>hoge</strong><br />

tonen”. Maar het woord<br />

verwijst ook naar een rangor<strong>de</strong><br />

en drukt een bepaal<strong>de</strong><br />

kwaliteit uit. Bij uitbreiding<br />

nestelt zich in <strong>de</strong> term zelfs<br />

een bepaal<strong>de</strong> i<strong>de</strong>ologie,<br />

waardoor het woord verwant<br />

en synoniem wordt met “e<strong>de</strong>l”, “verheven”, “aanzienlijk<br />

in rang”. De burgerij die een bepaal<strong>de</strong> status<br />

wil<strong>de</strong> verwerven en consoli<strong>de</strong>ren, claim<strong>de</strong> een aantal<br />

<strong>kunst</strong>vormen die zij als kwalitatief en i<strong>de</strong>ologisch <strong>hoge</strong>r<br />

omschreef: beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> <strong>kunst</strong> en architectuur, klassieke<br />

muziek en opera, theater, dans, literatuur. De rest<br />

zou <strong>voor</strong>taan tot het vermaak van <strong>de</strong> massa behoren.<br />

ARTISHOCKjuni 20 0<br />

Georges Seurat (1859-1891), Le Cirque, 1891<br />

Wat telt is niet wat eeuwig of universeel is in <strong>de</strong> werkelijkheid,<br />

<strong>de</strong> Waarheid of <strong>de</strong> Essentie van dingen,<br />

maar wat <strong>de</strong> <strong>voor</strong>waar<strong>de</strong>n zijn<br />

waaron<strong>de</strong>r iets nieuws tot stand komt.<br />

Gilles Deleuze<br />

25


2<br />

ARTISHOCKjuni 20 0<br />

Jean-Baptiste Madou (1796-1877), De Grote Galerij van het<br />

schil<strong>de</strong>rijenmuseum, 1830<br />

Dat distinctieproces, diepgravend door Pierre Bourdieu<br />

omschreven, maskeert mogelijke verschuivingen<br />

tussen hoog & laag en presenteert <strong>de</strong> elitaire smaakpatronen<br />

liefst als onveran<strong>de</strong>rlijke, aan intrinsieke criteria<br />

beantwoor<strong>de</strong>n<strong>de</strong> groothe<strong>de</strong>n. Nochtans blijkt het<br />

prestige van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> <strong>kunst</strong>vormen en genres<br />

<strong>voor</strong>tdurend te verschuiven. In <strong>de</strong> 18<strong>de</strong> en <strong>de</strong> eerste<br />

helft van <strong>de</strong> 19<strong>de</strong> eeuw bij<strong>voor</strong>beeld was Shakespeare<br />

een publiekslieveling. De massa was met zijn werk<br />

vertrouwd. Gelei<strong>de</strong>lijk verdwenen zijn stukken uit <strong>de</strong><br />

wereld van acrobaten, goochelaars, dansers en zangers.<br />

Het werd serieuze <strong>kunst</strong> die men in <strong>de</strong> mooiste<br />

en best uitgeruste theaterzalen opvoer<strong>de</strong>. Zo evolueer<strong>de</strong><br />

Shakespeare van een schrijver <strong>voor</strong> het grote<br />

publiek naar één <strong>voor</strong> een specifiek gecultiveer<strong>de</strong> elite<br />

(naar on<strong>de</strong>rzoek van Lawrence Levine). Dat is tot op<br />

vandaag zo gebleven. Hetzelf<strong>de</strong> overkwam <strong>de</strong> opera<br />

(John Storey). Door het oprichten van specifieke operahuizen,<br />

het opstellen van gedrags- en dressco<strong>de</strong>s en<br />

het uitkiezen van stukken in een taal die het volk niet<br />

<strong>Een</strong> nieuwe vorm van elitair <strong>de</strong>nken<br />

werd in het leven geroepen, namelijk dat<br />

van <strong>de</strong> culturele/<strong>kunst</strong>zinnige omni<strong>voor</strong>.<br />

begreep, trok <strong>de</strong> elite <strong>de</strong> opera weg uit <strong>de</strong> wereld van<br />

het entertainment. Tegen het eind van <strong>de</strong> 19<strong>de</strong> eeuw<br />

was <strong>de</strong> lagere sociale klasse uit het operagebeuren verdwenen.<br />

Vandaag bestaan die verschillen nog altijd, maar <strong>de</strong><br />

afstand tussen <strong>de</strong> traditionele <strong>hoge</strong> en <strong>de</strong> lagere <strong>kunst</strong>uitingen<br />

is in het algemeen verkleind. Film, fotografie,<br />

vi<strong>de</strong>o<strong>kunst</strong>, computer<strong>kunst</strong> en webart, mo<strong>de</strong>, popmu-<br />

ziek, graffiti, strips, thrillers hebben sterk aan prestige<br />

gewonnen. De nieuwe genres krijgen aandacht in <strong>de</strong><br />

media en meer en meer ook in <strong>de</strong> museumwereld en<br />

in het on<strong>de</strong>rwijs.<br />

Demystificatie en we<strong>de</strong>rzijdse infiltratie<br />

Die evolutie is een rechtstreeks gevolg van <strong>de</strong> postmo<strong>de</strong>rne<br />

theorievorming die na WO II is uitgewerkt.<br />

Het postmo<strong>de</strong>rnisme beschouwt cultuur “niet als<br />

een Groot Hotel, als een totaliserend systeem dat elke<br />

vorm van culturele productie en receptie beheerst”,<br />

noch als een “uniforme vaststaan<strong>de</strong> categorie, maar<br />

als een ge<strong>de</strong>centreer<strong>de</strong>, fragmentaire assemblage van<br />

conflicteren<strong>de</strong> stemmen en instellingen (Jim Collins).”<br />

Het postmo<strong>de</strong>rnisme kondig<strong>de</strong> het ein<strong>de</strong> aan van alle<br />

overkoepelen<strong>de</strong> en totaliseren<strong>de</strong> verhaalvormen, van<br />

alle metaverhalen en metanarratieven (Jean-François<br />

Lyotard). Cultuur met grote C, Kunst met grote K had<strong>de</strong>n<br />

afgedaan. Er ontstond een weel<strong>de</strong> aan culturele en<br />

<strong>kunst</strong>zinnige vormen, een diversiteit aan levensstijlen.<br />

Eclecticisme werd het mo<strong>de</strong>woord. Bovendien gaf <strong>de</strong><br />

pop art aan <strong>de</strong> consumptiemaatschappij en <strong>de</strong> populaire<br />

culturele iconen een prominente plaats. Vaste<br />

normen <strong>voor</strong> smaak waren <strong>voor</strong>taan onbestaan<strong>de</strong> en<br />

<strong>de</strong> markt zou <strong>de</strong> waar<strong>de</strong> van <strong>kunst</strong> bepalen.<br />

De vraag is maar of het postmo<strong>de</strong>rnisme <strong>de</strong> hiërarchie<br />

tussen <strong>hoge</strong> en lage <strong>kunst</strong> werkelijk heeft gesloopt.<br />

Volgens sommige on<strong>de</strong>rzoekers heeft het veeleer een<br />

nieuwe vorm van elitair <strong>de</strong>nken in het leven geroepen,<br />

namelijk dat van <strong>de</strong> culturele/<strong>kunst</strong>zinnige omni<strong>voor</strong>.<br />

Waar men zich <strong>voor</strong> het postmo<strong>de</strong>rnisme van <strong>de</strong> lagere<br />

klassen kon distantiëren door ‘wat’ men consumeer<strong>de</strong>,<br />

gebeurt dat nu door van verschillen<strong>de</strong> ruiven te eten.<br />

De <strong>hoge</strong>re statusgroepen blijken zowel van klassieke<br />

genres als van populaire <strong>kunst</strong>uitingen te hou<strong>de</strong>n en<br />

combineren probleemloos klassieke muziek met popmuziek,<br />

schone <strong>kunst</strong>en met fotografie, soap met <strong>de</strong><br />

betere film. De lagere statusgroepen<br />

daarentegen hebben<br />

een univore smaak en hun<br />

<strong>voor</strong>keuren zijn tot enkele<br />

populaire genres beperkt. Die<br />

ten<strong>de</strong>ns zet zich sinds <strong>de</strong> jaren<br />

1990 ook in <strong>de</strong> high pop-fase (een term die door Jim<br />

Collins is geïntroduceerd) ver<strong>de</strong>r, maar wordt thans<br />

aangevuld met marketingtechnieken. Waar <strong>de</strong> pop art<br />

een poging <strong>de</strong>ed om <strong>de</strong> commerciële iconografie in <strong>de</strong><br />

<strong>kunst</strong> op te nemen, wil <strong>de</strong> high pop <strong>de</strong> <strong>hoge</strong> <strong>kunst</strong> in<br />

massa-entertainment transformeren. Voor sommigen<br />

vormt die commerciële logica geen probleem en kan<br />

ze enkel tot een verbetering van het gebruikerscom-<br />

Joseph Cornell (1903–1972), The Hotel E<strong>de</strong>n, 1946.<br />

fort lei<strong>de</strong>n. An<strong>de</strong>ren zien er een bedreiging in <strong>voor</strong><br />

<strong>de</strong> kwaliteit en linken haar aan het ontstaan van een<br />

nieuwe maatschappelijke groep, namelijk <strong>de</strong> midbrow<br />

naar een term van Dwight Macdonald. Die zou zich<br />

ophou<strong>de</strong>n tussen <strong>de</strong> highbrow en <strong>de</strong> lowbrowcultuur.<br />

Macdonald verwijt <strong>de</strong> midbrow te parasiteren op <strong>de</strong><br />

<strong>hoge</strong> cultuur. Hij omschrijft haar als een commerciële<br />

verovering, een verarming en een verwatering. Toegepast<br />

op tentoonstellingen heeft die evolutie in<strong>de</strong>rdaad<br />

grote consequenties. In <strong>de</strong> expositieruimtes met<br />

massale volkstoeloop – <strong>de</strong> klassieke collecties wor<strong>de</strong>n<br />

nauwelijks nog bezocht – ontbreekt <strong>de</strong> mogelijkheid<br />

tot stilte en contemplatie, die nodig is om tot een echte<br />

<strong>kunst</strong>ervaring te komen. De massa sleept mee en veran<strong>de</strong>rt<br />

onmiskenbaar het kijken in zien en over-kijken.<br />

An<strong>de</strong>rs gezegd, <strong>de</strong> zapcultuur annexeert <strong>de</strong> grote<br />

<strong>kunst</strong>tempels en <strong>de</strong> kijkhouding verslechtert, ondanks<br />

<strong>de</strong> niet aflaten<strong>de</strong> inzet van specialisten bij het inhou<strong>de</strong>lijk<br />

en technisch vormgeven.<br />

Assemblage van art mineur en art majeur<br />

Wat moet <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwijswereld aan met het traditionele<br />

burgerlijke on<strong>de</strong>rscheid tussen <strong>hoge</strong> en lage <strong>kunst</strong> nu<br />

<strong>de</strong> pop art <strong>de</strong> populaire cultuur in het jargon van <strong>de</strong><br />

<strong>hoge</strong> <strong>kunst</strong> heeft ingeschreven en <strong>de</strong> high pop <strong>de</strong> <strong>hoge</strong><br />

<strong>kunst</strong> op commerciële wijze in <strong>de</strong> massacultuur opneemt?<br />

Kan er nog sprake zijn van een <strong>eigen</strong> <strong>plek</strong> <strong>voor</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>hoge</strong> <strong>kunst</strong> of moeten we die radicaal verlaten?<br />

Door <strong>de</strong> maatschappelijke verschuivingen sinds WO<br />

II, is een terugkeer naar een <strong>hoge</strong>, op het Westen gecentreer<strong>de</strong><br />

<strong>kunst</strong>educatie volstrekt onmogelijk. Zo’n<br />

ARTISHOCKjuni 20 0<br />

houding is achterhaald en <strong>voor</strong>al niet wenselijk. Vroeg<br />

of laat mondt ze immers in een interpretatieve impasse<br />

uit. De <strong>voor</strong>beel<strong>de</strong>n zijn legio. Hoe <strong>de</strong> huidige aandacht<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> schil<strong>de</strong>r<strong>kunst</strong> en <strong>de</strong> figuratie verklaren<br />

zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> ontwikkeling van <strong>de</strong> fotografie en <strong>de</strong> film?<br />

Het is om moeilijkhe<strong>de</strong>n roepen.<br />

Samen met <strong>de</strong> aandacht <strong>voor</strong> nieuwe disciplines blijft<br />

<strong>de</strong> studie van <strong>de</strong> traditionele <strong>kunst</strong>takken aangewezen.<br />

Door <strong>de</strong> evolutie van het on<strong>de</strong>rwijs en <strong>de</strong> ontwikkeling<br />

van <strong>de</strong> leerplannen is <strong>de</strong> laatste <strong>de</strong>cennia veel cognitieve<br />

en chronologische kennis weggevallen. Leerlingen<br />

kennen vaak het bre<strong>de</strong> <strong>kunst</strong>ka<strong>de</strong>r niet meer. Aandacht<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> grote breuklijnen in <strong>de</strong> ontwikkeling is nodig,<br />

samen met het verwerven van inzicht in <strong>de</strong> componenten<br />

van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> genres en disciplines. Kijkwijzers<br />

zijn daar a<strong>de</strong>quate mid<strong>de</strong>len toe. Om aan <strong>de</strong> leerlingen<br />

<strong>de</strong> kans te geven zich na het secundair on<strong>de</strong>rwijs<br />

doorheen een steeds vernieuwend veld te oriënteren,<br />

dienen on<strong>de</strong>rwijsprofessionals <strong>de</strong> nieuwe <strong>kunst</strong>uitingen<br />

ook in samenhang met gevestig<strong>de</strong> <strong>kunst</strong>vormen te bespreken.<br />

Zo ontstaan permanente en creatieve relaties<br />

tussen oud en nieuw, tussen gevestigd en beginnend, en<br />

wordt <strong>de</strong> kritische zin van <strong>de</strong> leerling aangescherpt.<br />

Met <strong>de</strong> Franse filosoof Gilles Deleuze wil ik bijgevolg<br />

pleiten <strong>voor</strong> een on<strong>de</strong>rwijs waarin <strong>de</strong> traditionele <strong>hoge</strong><br />

<strong>kunst</strong> en <strong>de</strong> min<strong>de</strong>rheids<strong>kunst</strong> (Deleuze gebruikt <strong>de</strong><br />

term littérature mineure, achteraf vertaald en uitgebreid<br />

tot minor arts) samengaan. De min<strong>de</strong>rheids<strong>kunst</strong><br />

met kleine k die <strong>voor</strong>lopig niet in <strong>de</strong> officiële canon van<br />

<strong>de</strong> <strong>hoge</strong> <strong>kunst</strong> is ingeschreven, kan tot radicale veran<strong>de</strong>ringen<br />

lei<strong>de</strong>n. Daar moet <strong>de</strong> leerkracht openheid <strong>voor</strong><br />

creëren. “De min<strong>de</strong>rheids<strong>kunst</strong>enaar werkt immers<br />

niet <strong>voor</strong> zichzelf, maar in functie van een volk dat nog<br />

moet uitgevon<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n.” Daarin schuilt het engagement<br />

van <strong>de</strong> <strong>kunst</strong>enaar maar ook dat van <strong>de</strong> leraar, die<br />

weg van geplogenhe<strong>de</strong>n nieuwe configuraties en inhou<strong>de</strong>n<br />

verkent. Of zoals Franz Kafka het over <strong>de</strong> karakteristieken<br />

van <strong>de</strong> min<strong>de</strong>rheidsliteratuur zegt: “Wat zich<br />

binnen grote literaturen bene<strong>de</strong>n afspeelt en een niet<br />

onontbeerlijke kel<strong>de</strong>r van het gebouw vormt, gebeurt<br />

hier op klaarlichte dag; wat daar een <strong>voor</strong>bijgaan<strong>de</strong> samenloop<br />

laat ontstaan, brengt hier niets min<strong>de</strong>r dan<br />

belangstelling over aller leven en dood teweeg.”<br />

Brigitte Dekeyzer is docent aan<br />

<strong>de</strong> Lerarenopleiding Kunst van <strong>de</strong><br />

K.U.Leuven. Zij is licentiate in <strong>de</strong><br />

Wijsbegeerte en doctor in <strong>de</strong> Kunst-<br />

wetenschappen. Haar on<strong>de</strong>rzoek<br />

spitst zich toe op <strong>kunst</strong>educatie, meer<br />

bepaald op <strong>de</strong> relatie tussen Kunst &<br />

publiek.<br />

27


2<br />

ARTISHOCKjuni 20 0<br />

<strong>de</strong> <strong>kunst</strong> om creatief en waakzaam te zijn<br />

ongeren laten kennismaken met muziek<br />

die ze niet of nauwelijks kennen, is een Jboeien<strong>de</strong><br />

uitdaging. Door leerlingen te leren<br />

omgaan met diversiteit vervult het vak M.O.<br />

een maatschappelijke rol. Daarbij is het niet<br />

zozeer <strong>de</strong> volledigheid, maar wel <strong>de</strong> creativiteit<br />

waarmee al <strong>de</strong>ze muzikale uitingen aangebo<strong>de</strong>n,<br />

verkend of verwerkt wor<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> grootste<br />

uitdaging <strong>voor</strong> <strong>de</strong> muziekleerkracht. Want alleen<br />

zo zullen <strong>de</strong> jongeren uit het caleidoscopische<br />

beeld dat hun leerkrachten hen aanbie<strong>de</strong>n niet<br />

enkel kennis of kun<strong>de</strong> distilleren maar zal er ook<br />

een muzisch-creatieve ervaring ontstaan die<br />

onuitwisbare sporen kan nalaten.<br />

De muzikale actualiteit steeds opnieuw integreren<br />

in lessen en nieuw materiaal of nieuwe<br />

ten<strong>de</strong>nsen op kwaliteit screenen, is echter een<br />

moeilijke taak. Zoals <strong>de</strong> tekst van Brigitte Dekeyzer<br />

al aangeeft, schuilt er een reëel gevaar in <strong>de</strong><br />

commerciële logica en, ik zou er aan toe willen<br />

voegen, in het kortetermijn<strong>de</strong>nken waarmee<br />

<strong>kunst</strong> steeds vaker gemaakt, aangebo<strong>de</strong>n en<br />

geconsumeerd wordt. Dat <strong>de</strong> druk van <strong>de</strong> markt<br />

bijzon<strong>de</strong>r groot is, werd me onlangs erg dui<strong>de</strong>lijk<br />

tij<strong>de</strong>ns een gesprek met Sigiswald Kuijken,<br />

een autoriteit op het vlak van <strong>de</strong> historische<br />

uitvoeringspraktijk. Hij was verbolgen over het<br />

feit dat <strong>de</strong> overheid een spreker had uitgenodigd<br />

die <strong>de</strong> Vlaamse <strong>kunst</strong>wereld kwam vertellen<br />

welke trends <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> jaren succesvol zou<strong>de</strong>n<br />

zijn. “Het zijn toch <strong>de</strong> <strong>kunst</strong>enaars die een<br />

<strong>eigen</strong> parcours moeten bewan<strong>de</strong>len in plaats<br />

van een paar trendwatchers die <strong>kunst</strong> louter als<br />

marketing zien?”, fulmineer<strong>de</strong> Kuijken. “Er zijn<br />

ontzettend veel goe<strong>de</strong> jonge musici vandaag<br />

die initiatief en talent te over hebben. Hen kan<br />

ik alleen maar adviseren om zo lang mogelijk<br />

onafhankelijk te blijven en te vermij<strong>de</strong>n meteen<br />

in het gareel te lopen.” Dit advies zou<strong>de</strong>n ook<br />

<strong>de</strong> leerkrachten ter harte kunnen nemen: door<br />

waakzaam en kritisch te zijn en gewapend<br />

met een gezon<strong>de</strong> dosis creativiteit kunnen we<br />

kwaliteit - waarom niet met hoofdletter - hoog in<br />

het vaan<strong>de</strong>l blijven voeren.<br />

Tom Eelen, muziekle-<br />

raar in het secundair<br />

on<strong>de</strong>rwijs en D.K.O. en<br />

muziekjournalist <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

Tijd, <strong>de</strong> Artsenkrant…<br />

papieren MuseuM in HeT HofKe van cHanTraine:<br />

een duo-TenToonsTeLLing<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> lessen muzische vorming doen <strong>de</strong> leerlingen<br />

van het Vrij Instituut Voor Buitengewoon On<strong>de</strong>rwijs<br />

“De Ring” in Turnhout aan actieve <strong>kunst</strong>beoefening.<br />

Dankzij <strong>de</strong> financiële steun van Canon <strong>voor</strong> dit Dynamoproject<br />

kan <strong>de</strong> school beroep doen op <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werking van<br />

<strong>kunst</strong>enaar Kristof Mertens. De krijtlijnen <strong>voor</strong> dit project<br />

wor<strong>de</strong>n snel uitgetekend: <strong>voor</strong> <strong>de</strong> realisatie van <strong>de</strong> <strong>kunst</strong>werken<br />

zal quasi uitsluitend gebruik wor<strong>de</strong>n gemaakt van<br />

papier en dient <strong>de</strong> natuur als inspiratiebron. Als je be<strong>de</strong>nkt<br />

waar papier vandaan komt, is <strong>de</strong> link met <strong>de</strong> natuur vlug gelegd.<br />

Daarna is het nog maar een kleine stap naar <strong>de</strong> werken<br />

van Kristof Mertens: een landschapsschil<strong>de</strong>r met een grafische<br />

achtergrond.<br />

In <strong>de</strong> workshops met <strong>de</strong> leerlingen van on<strong>de</strong>rwijsvorm type<br />

1 maken <strong>de</strong> jonge <strong>kunst</strong>enaars een driedimensioneel berglandschap.<br />

Aangezien <strong>de</strong> gebruikte materialen beperkt zijn<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> leerlingen aangezet om alles uit te puren, zowel<br />

in kleur als in vorm.<br />

De leerlingen van on<strong>de</strong>rwijsvorm type 8 werken aan een<br />

monoprint waarop zij nadien naar <strong>de</strong> natuur schil<strong>de</strong>ren. De<br />

poëtische vertaling met papier en verf wordt gebun<strong>de</strong>ld in<br />

zelfgemaakte boekjes.<br />

De tentoonstelling in het <strong>kunst</strong>- en erfgoedcentrum Hofke<br />

van Chantraine te Oud-Turnhout omvat -naast <strong>de</strong> werken<br />

van <strong>de</strong> leerlingen en <strong>de</strong> <strong>kunst</strong>enaar- ook nog werken uit zelf-<br />

gemaakt papier, diepdruk, origami, schil<strong>de</strong>rwerken…<br />

Elke leerling van <strong>de</strong> school werkt mee aan dit grootse en<br />

unieke project. Sponsoring door <strong>de</strong> firma Sitel maakt het<br />

mogelijk om er <strong>de</strong> omliggen<strong>de</strong> scholen bij te betrekken.<br />

Met een begelei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> kijkwijzer wordt <strong>de</strong> tentoonstelling<br />

bezocht. Terug in <strong>eigen</strong> school wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> leerlingen getrakteerd<br />

op een muzische workshop m.m.v. Kunst in Zicht.<br />

Uiteraard werken <strong>de</strong> leerlingen hier ook met papier!<br />

Volg online: http://papierenmuseum.webs.com<br />

www.hofkevanchantraine.be<br />

www.<strong>kunst</strong>inzicht.be<br />

Marina Van Loon<br />

ensor 150!<br />

e noordzee. De wind, <strong>de</strong> golven,<br />

het gekrijs van pletsen<strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren, D<strong>de</strong><br />

dikke mama aan het strand. Die<br />

<strong>eigen</strong>aardige manieren zoals het ba<strong>de</strong>n met<br />

kleren aan. De mannen op café, les têtes <strong>de</strong><br />

cochons, <strong>de</strong> grimassen. Het fluitje, <strong>de</strong> strepen,<br />

<strong>de</strong> hoed. Le Flamand en het Frans. Het zwart,<br />

roze, lichtgroen, donkerblauw, lichtblauw. Vuil<br />

geel. Het drinken en het feesten, <strong>de</strong> rijken<br />

en <strong>de</strong> armen, <strong>de</strong> armen en <strong>de</strong> benen. De<br />

arbei<strong>de</strong>r en <strong>de</strong> bourgeois. Als men terugblikt<br />

op het leven van een <strong>kunst</strong>enaar, proeft men<br />

niet enkel zijn <strong>kunst</strong>, maar heel <strong>de</strong> tijd en <strong>de</strong><br />

plaats waar hij geleefd heeft, waar hij van<br />

doordrongen is, als een spons, jarenlang,<br />

verzilt door <strong>de</strong> zeelucht. 150 Jaar gele<strong>de</strong>n geboren<br />

in Oosten<strong>de</strong>, 89 jaar oud gewor<strong>de</strong>n. De<br />

inspiratie in Oosten<strong>de</strong>, <strong>de</strong> artistieke drive uit<br />

Brussel. Ik kan het niet laten om te <strong>de</strong>nken aan<br />

Arno en Brel. De houding van <strong>de</strong> notabelen,<br />

les bourgeois, is iets dat menig <strong>kunst</strong>enaar<br />

wil<strong>de</strong> ontmaskeren. En in het geval van Ensor<br />

werd het een ontmaskeren met maskers. <strong>Een</strong><br />

maskara<strong>de</strong>, een stoet, le haut est en bas, le<br />

bas est en haut. De <strong>de</strong>ur staat nu open, <strong>de</strong><br />

cHopin 200!<br />

re<strong>de</strong> slaapt, <strong>de</strong> monsters ontwaken: Vive la<br />

revolution, eer aan diepste krochten van <strong>de</strong><br />

ziel! Dit carnavaleske, dit opborrelen van<br />

<strong>de</strong> waanzin en <strong>de</strong>ze kritiek op alles wat <strong>de</strong><br />

authenticiteit in <strong>de</strong> weg staat, bindt menig<br />

<strong>kunst</strong>enaar. In die zin staat Ensor in relatie<br />

tot bepaal<strong>de</strong> <strong>voor</strong>gangers, maar hebben ook<br />

een aantal he<strong>de</strong>ndaagse <strong>kunst</strong>enaars een<br />

boeien<strong>de</strong> en daarom niet altijd <strong>voor</strong> <strong>de</strong> hand<br />

liggen<strong>de</strong> relatie met Ensor. Het zijn <strong>de</strong>ze laatste<br />

relaties die het uitgangspunt vormen <strong>voor</strong><br />

<strong>de</strong> tentoonstelling Hareng-Saur georganiseerd<br />

door het SMAK en het MSK; Paul McCarthy,<br />

Thierry De Cordier, Cindy Sherman, Jonathan<br />

Meese, Cy Twombly om maar enkele namen te<br />

noemen die aan Ensor wor<strong>de</strong>n gelinkt. De tentoonstelling<br />

opent zijn <strong>de</strong>uren op 30/10/2010<br />

en loopt tot 27/02/2011.<br />

Sammy Ben Yakoub<br />

Sammy Ben Yakoub gaf op 14 januari 2010<br />

tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> nascholing beeld een sessie ‘Major<br />

Sense’ over James Ensor. <strong>Muzes</strong>le<strong>de</strong>n vin<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> syllabus met bijhorend lesmateriaal op www.<br />

muzes.be (inloggen is noodzakelijk).<br />

H<br />

et was zijn moe<strong>de</strong>r, <strong>de</strong> Poolse Tekla<br />

Justyna Krzyzanowska, die Frédéric<br />

Chopin (1810-1849) op erg jeugdige<br />

leeftijd <strong>de</strong> beginselen van het pianospel<br />

bijbracht. Toen hij zes was en zij inzag dat<br />

haar zoon meer zou kunnen leren van een<br />

bekwamer leraar, vond <strong>de</strong> familie Chopin<br />

<strong>de</strong> zestigjarige Wojciech Zywny, een uit<br />

Tsjechië afkomstig violist en pianist, bereid<br />

om <strong>de</strong> lessen op zich te nemen. Bij hem<br />

speel<strong>de</strong> <strong>de</strong> jonge Chopin werk van Bach en<br />

Mozart. Zywny moedig<strong>de</strong> hem bovendien<br />

ook aan om te improviseren en zijn eerste<br />

composities op papier te zetten. Zo werkte<br />

Chopin op amper zevenjarige leeftijd zijn<br />

Polonaise in g af. Als klein won<strong>de</strong>rkind en<br />

twee<strong>de</strong> Mozart verzorg<strong>de</strong> hij concerten<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> beau mon<strong>de</strong> van Warschau. Zijn<br />

concert<strong>de</strong>buut kwam er toen hij negen was<br />

en in het Radziwill-paleis een pianoconcerto<br />

van Adalbert Gyrowetz speel<strong>de</strong>. Va<strong>de</strong>r<br />

Nicolas Chopin besliste echter al snel om<br />

zijn zoon af te schermen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> grillen van<br />

<strong>de</strong> Warschause a<strong>de</strong>l. In 1822 kwam Chopin<br />

ARTISHOCKjuni 20 0<br />

bij Jozef Elsner terecht, een <strong>voor</strong>aanstaand<br />

componist en violist, en bij hem bekwaam<strong>de</strong><br />

Chopin zich in <strong>de</strong> muziektheorie en<br />

compositieleer. Wat pianospel en -techniek<br />

betreft, school<strong>de</strong> Chopin zichzelf groten<strong>de</strong>els<br />

als autodidact bij. Hij ging opnieuw<br />

optre<strong>de</strong>n en als jonge virtuoos trok hij al<br />

snel <strong>de</strong> aandacht van <strong>de</strong> Poolse aristocratie<br />

in Warschau. In 1826 ging zijn gezondheidstoestand<br />

merkelijk achteruit. Toch schreef<br />

hij zich in aan het conservatorium en<br />

volg<strong>de</strong> er les bij Elsner en Wilhelm Würfel,<br />

van wie hij op jonge leeftijd nog orgelles<br />

gekregen had. Hij volg<strong>de</strong> er verschillen<strong>de</strong><br />

vakken, waaron<strong>de</strong>r compositie, harmonie<br />

en contrapunt, volg<strong>de</strong> ook vakken aan <strong>de</strong><br />

Universiteit van Warschau, maar koester<strong>de</strong><br />

<strong>voor</strong>al een grote <strong>voor</strong>lief<strong>de</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> piano.<br />

In plaats van te werken aan composities<br />

<strong>voor</strong> koor en orkest, zoals in die tijd gebruikelijk<br />

was, verscheen van zijn hand <strong>de</strong> ene<br />

na <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re klaviercompositie en dat zou<br />

later nooit an<strong>de</strong>rs zijn.<br />

Lies Koopman<br />

2


ARTISHOCKjuni 20 0 ARTISHOCKjuni 20 0<br />

0<br />

Meer cuLTuur op scHooL<br />

<strong>Een</strong> gesprek met Harold Van <strong>de</strong> Perre<br />

In 1989 verscheen het witboek Meer cultuur<br />

op school. Kunstenaar Harold van <strong>de</strong><br />

Perre (°1937) was één van <strong>de</strong> auteurs. Hij<br />

genoot zijn opleiding aan het Hoger Instituut<br />

Sint-Lucas te Gent waar hij nadien<br />

leraar beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> <strong>kunst</strong>en werd van 1963<br />

tot 1997. Hij was ook artistiek bedrijvig<br />

in Sint-Petersburg: vanaf 1994 tot 2006<br />

werd hij er gastdocent en ere-professor<br />

aan <strong>de</strong> vermaar<strong>de</strong> Aca<strong>de</strong>mie (het Repininstituut).<br />

Hij gaf die jaren ook gastconferenties<br />

over <strong>kunst</strong> aan <strong>de</strong> universiteit<br />

A.Herzen, waar hij in 1998 <strong>de</strong> titel van<br />

doctor honoris causa artium ontving. Intussen<br />

organiseer<strong>de</strong> hij jaarlijks tentoonstellingen<br />

over Vlaamse <strong>kunst</strong> vandaag te<br />

Sint- Petersburg en werd cultureel ambassa<strong>de</strong>ur<br />

van <strong>de</strong> Vlaamse regering. Sinds<br />

zijn 60ste is hij met pensioen. Hij woont<br />

in een door hem gerestaureerd, klein restant<br />

van een vroegmid<strong>de</strong>leeuwse abdij<br />

aan <strong>de</strong> rand van Den<strong>de</strong>rmon<strong>de</strong>. In <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

stad schittert in <strong>de</strong> gotische Onze-<br />

Lieve-Vrouwekerk zijn laatste grote en<br />

mooiste glasraamcreatie: <strong>de</strong> Stad Gods.<br />

Zijn bijdrage in het witboek uit 1989 was<br />

getiteld Over het nut van het nutteloze in<br />

een utopisch schoolprogramma.<br />

Van <strong>de</strong> Perre verwelkomt ons in zijn atelier. Meteen<br />

valt ons een ontwerp op van een nieuw glasraam,<br />

uitgewerkt in kleur op ware grootte. “Als ik een<br />

glasraam ontwerp, <strong>de</strong>nk ik in glas, als ik aquarelleer, <strong>de</strong>nk<br />

ik in water” zegt hij met pretoogjes, terwijl hij wat stoelen<br />

bijeenzoekt om het zijn gasten comfortabel te maken.<br />

u sloot uw artikel af met <strong>de</strong> aanbeveling om in het leerplichton<strong>de</strong>rwijs<br />

meer ruimte te maken <strong>voor</strong> <strong>de</strong> ontwikkeling<br />

van <strong>de</strong> volledige mens. Kunt u zich herinneren wat u<br />

<strong>de</strong>stijds met <strong>de</strong> volledige mens bedoel<strong>de</strong>?<br />

van <strong>de</strong> perre: De volledige mens was toen <strong>voor</strong> mij - en<br />

ook vandaag nog - <strong>de</strong> muzische mens, kortom <strong>de</strong> <strong>kunst</strong>enaar<br />

in <strong>de</strong> mens, want ik geloof dat in elke mens een<br />

<strong>kunst</strong>enaar slaapt. Maar <strong>voor</strong>aleer we uitwei<strong>de</strong>n over <strong>de</strong><br />

<strong>kunst</strong>enaar in <strong>de</strong> mens wil ik het even hebben over het<br />

verschijnsel mens. Tot mijn verbijstering las ik onlangs<br />

dat <strong>de</strong> mens genetisch nauwelijks 5 tot 3 genen op 100...<br />

verschilt van <strong>de</strong> chimpansee (<strong>de</strong> slimste aap). Dieren<br />

hebben in<strong>de</strong>rdaad gevoelens en sociale gedragingen. Als<br />

ik biologen beluister, moet ik geloven dat wij een vere<strong>de</strong>l<strong>de</strong><br />

diersoort zijn. Maar <strong>de</strong> vrijzinnige dichter Herman <strong>de</strong><br />

Coninck schreef: “Als ik Bach beluister, geloof ik in God”.<br />

In die 5 tot 3 percent verschil is dus iets duizelingwekkend<br />

groots aanwezig: het mysterie mens te zijn. “De mens is<br />

een gevallen god die zich het paradijs herinnert” schrijft<br />

Philippe Clau<strong>de</strong>l. Wetenschappers hebben gepoogd om<br />

De volledige mens was toen<br />

<strong>voor</strong> mij - en ook vandaag<br />

nog - <strong>de</strong> muzische mens,<br />

kortom <strong>de</strong> <strong>kunst</strong>enaar in <strong>de</strong><br />

mens, want ik geloof dat<br />

in elke mens een<br />

<strong>kunst</strong>enaar slaapt.


ARTISHOCKjuni 20 0 ARTISHOCKjuni 20 0<br />

2<br />

<strong>de</strong> slimste aap ook maar één woord bij te brengen, maar<br />

zon<strong>de</strong>r enig succes: <strong>de</strong> aap blijft een dier... terwijl <strong>de</strong> dierlijke<br />

mens Dante, Michelangelo, Shakespeare, Van Eyck,<br />

Rembrandt, Bach, Mozart... heeft <strong>voor</strong>tgebracht. De<br />

mens is dus - hoe biologisch ook op elkaar gelijkend -<br />

een volstrekt an<strong>de</strong>r wezen dan <strong>de</strong> aap, dan het dier. Het<br />

verschil wordt <strong>voor</strong>al gemaakt door <strong>de</strong> <strong>kunst</strong>enaar in <strong>de</strong><br />

mens, door <strong>de</strong> muzische mens. En ik zie het begrip mu-<br />

Centraal staat <strong>de</strong> bezieling die<br />

moet uitgaan van <strong>de</strong> leraar:<br />

“On<strong>de</strong>rwijzen, het won<strong>de</strong>r wijzen”.<br />

zisch zeer breed: ook wetenschappers kunnen lyrisch<br />

wor<strong>de</strong>n: zij spreken over hun wetenschap zoals wij over<br />

<strong>kunst</strong>. In bei<strong>de</strong> is <strong>de</strong> creatieve mens op kruissnelheid!<br />

Maar van alle creatieve bezighe<strong>de</strong>n, van alle <strong>kunst</strong>en is<br />

(<strong>voor</strong> mij althans, en niet <strong>voor</strong> mij alleen) <strong>de</strong> muziek <strong>de</strong><br />

eerste of zoals Van Beethoven zei: “muziek is <strong>de</strong> hoogste<br />

vorm van filosofie”, van wijsheid dus. Ik ken geen noot<br />

muziek, maar muziek is <strong>de</strong> enige <strong>kunst</strong> die binnendringt<br />

in mijn bloedbanen en die daar blijft rondcirkelen, zodat<br />

ik tij<strong>de</strong>ns een wan<strong>de</strong>ling wil zingen. Muziek bestaat<br />

ook bij <strong>de</strong> gena<strong>de</strong> van stilte... en stilte is het mooiste van<br />

alle gelui<strong>de</strong>n. Ik vind het bijna misdadig dat het on<strong>de</strong>rwijs<br />

geen tijd heeft <strong>voor</strong> muziek, maar <strong>voor</strong>al <strong>voor</strong> nutschap.<br />

Kan men zich een klas <strong>voor</strong>stellen waar men met<br />

<strong>de</strong> leerlingen samen zingt of een koorwerk uitvoert? <strong>Een</strong><br />

betere vorm van respect <strong>voor</strong> elkaar en van integratie in<br />

<strong>de</strong>ze multiculturele en multiraciale maatschappij is on<strong>de</strong>nkbaar!<br />

Wat vindt u momenteel het grootste probleem in het <strong>kunst</strong>on<strong>de</strong>rwijs?<br />

van <strong>de</strong> perre: Vaak is er een gebrek aan traditie en aan<br />

diepgang. Stilte speelt ook hier een belangrijke rol. Ik<br />

hield als leraar beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> <strong>kunst</strong>en <strong>voor</strong> mijn stu<strong>de</strong>nten<br />

elk jaar één preek, namelijk over het belang van stilte. In<br />

dat verband sprak ik over <strong>de</strong> vernietiging van het gehoor<br />

bij zeer vele jongeren door <strong>de</strong> terreur van het lawaai: <strong>de</strong><br />

iPod, <strong>de</strong> dancing, <strong>de</strong> popconcerten. Is het niet waanzinnig<br />

dat men in Werchter oordopjes verkoopt aan <strong>de</strong> be<strong>de</strong>vaar<strong>de</strong>rs...<br />

in plaats van <strong>de</strong> <strong>de</strong>cibels aanzienlijk naar<br />

bene<strong>de</strong>n te brengen. Ik projecteer<strong>de</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nten<br />

medische foto's van <strong>de</strong> binnenkant van het oor waarin <strong>de</strong><br />

haartjes – bij een gezond oor waar te nemen als regelmatig<br />

geplante minibomen – volledig naar bene<strong>de</strong>n lagen<br />

of gewoon al verdwenen waren. De meer<strong>de</strong>rheid van <strong>de</strong><br />

jeugd wordt dus vroegtijdig doof. Het gehoor is van alle<br />

zintuigen het kostbaarste, het zintuig waarmee wij stilte<br />

en muziek kunnen beluisteren! En <strong>de</strong> regering grijpt bij<br />

dit onwaarschijnlijk groot gezondheidsprobleem niet in,<br />

uit lafheid, om <strong>de</strong> jongeren niet te mishagen.<br />

Daarnaast is traditie <strong>de</strong> beste leermeester, zij bewaart het<br />

beste. Wij moeten dat doorgeven in plaats van alles te zetten<br />

op innovatie en vernieuwing. Volg dus eerst een klassieke<br />

opleiding. Na <strong>de</strong> studie is er nog een leven lang <strong>de</strong><br />

tijd om <strong>de</strong> revolutionair te spelen. Vakbekwaamheid die<br />

vandaag, als volkomen verou<strong>de</strong>rd, over boord wordt ge-<br />

gooid, moeten we in ere herstellen. Kunst<br />

is eerst en <strong>voor</strong>al een ambacht dat evenwel<br />

in zijn zeilen een mysterie meevoert.<br />

Het mysterie is het talent, maar dat is een<br />

gave die men niet kan leren. Men moet<br />

<strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nten niet bedriegen door hen bij<br />

gebrek aan ambachtschap geen toekomst te geven.<br />

Dit alles noem ik zoeken naar diepgang.<br />

in uw artikel schrijft u: “in ie<strong>de</strong>r kind woont of slaapt een<br />

<strong>kunst</strong>enaar. Het is <strong>de</strong> taak van <strong>de</strong> leraar (als <strong>kunst</strong>enaar<br />

in zijn vak) om <strong>de</strong> <strong>kunst</strong>enaar in zijn leerlingen wakker<br />

te maken.” Moet een leraar artistieke opvoeding zelf een<br />

<strong>kunst</strong>enaar zijn?<br />

van <strong>de</strong> perre: <strong>Een</strong> ingewikkel<strong>de</strong> vraag. Strikt genomen<br />

niet, want een gediplomeerd <strong>kunst</strong>enaar kan didactisch<br />

min<strong>de</strong>r begaafd zijn. Ook dokters of ingenieurs kunnen<br />

<strong>kunst</strong>enaars zijn in hun vak en daarbuiten. Ik ken een huisarts<br />

die in zijn vrije tijd koorlei<strong>de</strong>r en koordirigent is van<br />

een schitterend koor! Is dat niet prachtig! Centraal staat<br />

<strong>de</strong> bezieling die moet uitgaan van <strong>de</strong> leraar: “On<strong>de</strong>rwijzen,<br />

het won<strong>de</strong>r wijzen”, zoals prof. J.Claes het schrijft. Ook een<br />

leraar Ne<strong>de</strong>rlands kan een uitsteken<strong>de</strong> leraar zijn in artistieke<br />

opvoeding. Is <strong>de</strong> beziel<strong>de</strong> leraar bovendien een echt<br />

<strong>kunst</strong>enaar, dan is dit vanzelfsprekend een meerwaar<strong>de</strong>.<br />

<strong>Een</strong> beziel<strong>de</strong> musicoloog of musicus weet zoveel meer<br />

dan <strong>de</strong> leek. Tot op zekere hoogte kan ie<strong>de</strong>reen een zanger<br />

wor<strong>de</strong>n, zoals elkeen een tekenaar kan wor<strong>de</strong>n, want muziek<br />

en beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> <strong>kunst</strong> (en elke <strong>kunst</strong>) is een taal, zoals<br />

Ne<strong>de</strong>rlands een taal is. Om vaardighe<strong>de</strong>n te ontwikkelen<br />

moet men zijn tijd nemen. <strong>Een</strong> taal echt leren in <strong>de</strong> diepte,<br />

vergt minstens acht tot twaalf jaar studie! 6 jaar lager, 6 jaar<br />

<strong>hoge</strong>r om te beginnen! De taal - dit is vakmanschap - is<br />

cruciaal in <strong>de</strong> <strong>kunst</strong>. Ensor zei het paradoxaal: “Ik dank <strong>de</strong><br />

aca<strong>de</strong>mie <strong>voor</strong> haar on<strong>de</strong>rricht... nu weet ik wat ik moet<br />

verwerpen!” Of zoals Beethoven het zei: “De wetten bestu<strong>de</strong>ren<br />

om ze nadien te overtre<strong>de</strong>n.” Om te verwerpen of te<br />

overtre<strong>de</strong>n, te overstijgen dus, moet men eerst <strong>de</strong> wetten<br />

kennen.<br />

Opvallend is dat <strong>de</strong> grootste <strong>kunst</strong>enaars tevens <strong>de</strong> grootste<br />

leerlingen zijn gebleven, dikwijls hun leven lang. Wie<br />

ken<strong>de</strong> beter <strong>de</strong> anatomie van het lichaam dan Michelangelo?<br />

Toch werd hij na zijn zestigste nog betrapt op het feit<br />

dat hij lijken opensneed om zijn anatomische kennis nog<br />

ver<strong>de</strong>r uit te diepen. Vandaag heeft het <strong>kunst</strong>on<strong>de</strong>rwijs het<br />

kind met het badwater weggegooid in naam van het nieuwe.<br />

Nieuw is men alleen als men zichzelf is, want zoals alle<br />

appelaars op elkaar gelijken en toch - tot in het kleinste takje<br />

- van elkaar verschillen, zo is elke mens volstrekt uniek.<br />

Mijn merkwaardige leraar broe<strong>de</strong>r Franciscus schreef mij<br />

eens als nieuwjaarswens: “Niets is zo nieuw, als<br />

het heront<strong>de</strong>kte alleroudste.” Picasso wist dat<br />

als geen an<strong>de</strong>r, want net als Brancusi en an<strong>de</strong>re<br />

mo<strong>de</strong>rne <strong>kunst</strong>enaars zocht hij herbronning<br />

in het alleroudste: <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>rtekening, <strong>de</strong> <strong>kunst</strong><br />

van Kreta, <strong>de</strong> primitieve Romaanse en Afrikaanse<br />

<strong>kunst</strong>, <strong>de</strong> prehistorische grot<strong>kunst</strong>,…<br />

om met <strong>de</strong>ze oerou<strong>de</strong> eerste taal zijn revolutionaire<br />

Guernica te creëren als <strong>de</strong> synthese van <strong>de</strong> nieuwe<br />

taal van zijn tijd!<br />

Het gaat altijd over <strong>de</strong> begaafdheid van <strong>de</strong> mens en zijn bezieling.<br />

is het i<strong>de</strong>e an sich <strong>kunst</strong>?<br />

van <strong>de</strong> perre: Mijn antwoord is neen. Dat het i<strong>de</strong>e, of het<br />

concept <strong>kunst</strong> is, zoals Jozef Beuys en zoveel conceptuelen<br />

beweren, <strong>de</strong>el ik geenszins. I<strong>de</strong>eën kunnen wij in overvloed<br />

hebben, voldoen<strong>de</strong> om - in onze verwaandheid - onsterfelijke<br />

romans te schrijven... maar wie <strong>de</strong> pen ter hand<br />

neemt en zich aan het schrijven zet, botst op <strong>de</strong> muur van<br />

het... <strong>kunst</strong>enaarschap, dat wil zeggen: <strong>de</strong> muur van het<br />

talent en het ambachtschap. Hugo Claus zei het zeer treffend:<br />

“Alle thema's (i<strong>de</strong>eën) van <strong>de</strong> wereldliteratuur staan<br />

dagelijks in Het Laatste Nieuws: lief<strong>de</strong>sdrama's, moor<strong>de</strong>n,<br />

machtswellust of koningsdrama's, oorlog... Het verschil<br />

tussen een krantenbericht en groot schrijver heeft alles te<br />

maken met stijl.” Stijl, het magische woord dat alles omvat.<br />

<strong>Een</strong> <strong>kunst</strong>werk bestaat bij <strong>de</strong> gena<strong>de</strong> van stijl in <strong>de</strong> uitvoering.<br />

Het i<strong>de</strong>e, hoe mooi ook, blijft zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> realisatie-<br />

met-stijl in <strong>de</strong> gekozen discipline alleen maar gebakken<br />

lucht. En dat geldt <strong>voor</strong> alle <strong>kunst</strong>en.<br />

u schreef: “<strong>de</strong> aca<strong>de</strong>mies <strong>voor</strong> beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> <strong>kunst</strong>en vermenigvuldigen<br />

zich, naar het muziekon<strong>de</strong>rricht wordt storm<br />

gelopen, het koorleven in vlaan<strong>de</strong>ren bloeit, theatergroepen<br />

wedijveren met elkaar, het tentoonstellingsaanbod is groter<br />

dan ooit, en nooit gingen zoveel jongeren naar klassieke<br />

concerten en opera.” Het viel u op dat <strong>de</strong>ze activiteiten zich<br />

dikwijls in <strong>de</strong> marge van het leerplichton<strong>de</strong>rwijs bevin<strong>de</strong>n.<br />

Hoe is dit volgens u in <strong>de</strong> afgelopen jaren geëvolueerd?<br />

van <strong>de</strong> perre: Hier staan we opnieuw <strong>voor</strong> een paradox:<br />

uit on<strong>de</strong>rzoek blijkt dat zowat <strong>de</strong> helft van <strong>de</strong> Vlamingen<br />

tij<strong>de</strong>ns hun vrije tijd creatief bezig is. Vandaag zijn er meer<br />

schil<strong>de</strong>rs dan ooit tevoren! Hoeveel gepensioneer<strong>de</strong>n<br />

volgen geen avondlessen schil<strong>de</strong>r<strong>kunst</strong> in onze stadsaca-<br />

Leerlingen moeten <strong>de</strong><br />

ruggengraat meekrijgen van hun<br />

culturele geschie<strong>de</strong>nis en van<br />

<strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis in zijn geheel.<br />

<strong>de</strong>mies! Prachtig is dat! Maar met een keerzij<strong>de</strong>: al maar<br />

meer creativiteit in <strong>de</strong> breedte, in het vlugge, het oppervlakkige,<br />

maar jammer genoeg niet in <strong>de</strong> diepte. Want ook<br />

- en <strong>voor</strong>al! - in <strong>de</strong> fameuze daginstituten is <strong>de</strong> diepgang<br />

meer dan ooit zoek ten <strong>voor</strong><strong>de</strong>le van <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>trends.<br />

u publiceer<strong>de</strong> over van eyck, brueghel en rubens spraakmaken<strong>de</strong><br />

boeken: een beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> <strong>kunst</strong>enaar die schrijft<br />

over universele beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> <strong>kunst</strong>enaars, niet als <strong>kunst</strong>historicus,<br />

maar als man die <strong>de</strong> schil<strong>de</strong>r<strong>kunst</strong> bena<strong>de</strong>rt vanuit<br />

het vak, <strong>de</strong> taal. Hoe belangrijk vindt u dat leerlingen <strong>de</strong><br />

grote meesters en hun werken leren kennen?<br />

van <strong>de</strong> perre: Ik vind <strong>de</strong> kennis van <strong>de</strong> grote meesters zeer,<br />

zeer belangrijk als <strong>de</strong> referentiepunten. Leerlingen moeten<br />

<strong>de</strong> ruggengraat meekrijgen van hun culturele geschie<strong>de</strong>nis<br />

en van <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis in zijn geheel. De humaniora<br />

in mijn stu<strong>de</strong>ntentijd <strong>de</strong>ed dit <strong>voor</strong>beeldig bij<strong>voor</strong>beeld<br />

<strong>voor</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse letterkun<strong>de</strong>. Dankzij die studietijd ken<br />

ik tot op vandaag nog Jacop Van Maerland, Ha<strong>de</strong>wijch, De<br />

Beatrijslegen<strong>de</strong>, Reinaert <strong>de</strong> Vos, Von<strong>de</strong>l, Bre<strong>de</strong>ro, Multatuli,<br />

Gezelle, Conscience, Streuvels, Teirlinck, Timmermans,<br />

Claes, Walschap en in dat verleng<strong>de</strong> kan ik onze <strong>eigen</strong>tijdse<br />

literatuur plaatsen en naar waar<strong>de</strong> schatten. Die<br />

grote cultuuroverdracht zou ook moeten gebeuren <strong>voor</strong><br />

muziek, beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> <strong>kunst</strong>en,… Maar ik verneem dat vandaag,<br />

dikwijls alleen nog wordt ingespeeld op <strong>de</strong> actuele<br />

successchrijvers van dit ogenblik. Te kort op <strong>de</strong> bal spelen<br />

leidt nooit tot grote prestaties. Voeg daarbij internet,<br />

computer, iPod, gsm... kortom <strong>de</strong> huidige mid<strong>de</strong>len zijn zo


ARTISHOCKjuni 20 0<br />

enorm dat <strong>de</strong> leerlingen in <strong>de</strong>ze informatie- en spelletjesstroom<br />

verdrinken. Almaar meer wegen naar min<strong>de</strong>r en<br />

min<strong>de</strong>r, en dat op elk domein. Herbronning vraagt beperking,<br />

keuze en geduld, veel geduld.<br />

Wat zijn <strong>voor</strong> u dan <strong>de</strong> grote namen? eindigen <strong>de</strong>ze bij picasso<br />

of behoren ook <strong>kunst</strong>enaars als jan fabre en Luc<br />

Tuymans tot <strong>de</strong>ze categorie?<br />

van <strong>de</strong> perre: Wat universele genieën betreft (zoals Michelangelo,<br />

Rembrandt, Brueghel bij<strong>voor</strong>beeld) zie ik als<br />

laatste: Goya in Spanje, Turner in Engeland en <strong>de</strong> alzijdige<br />

Picasso in <strong>de</strong> twintigste eeuw. Tegenover hen zijn<br />

wij, <strong>de</strong> <strong>kunst</strong>enaars van vandaag, splinters gewor<strong>de</strong>n. Ik<br />

verklaar mij na<strong>de</strong>r: als Brueghel een monumentale eiken<br />

balk is, dan zijn Permeke, Gustaaf De Smet, Rik Poot<br />

en an<strong>de</strong>re mo<strong>de</strong>rnen splinters van <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> eiksoort. In<br />

mijn boek over Brueghel plaats ik hen in<strong>de</strong>rdaad naast<br />

Brueghel. Stylistisch (artistiek dus) zijn ze even goed.<br />

Maar het allesomvatten<strong>de</strong> universele wereldbeeld van<br />

Brueghel hebben zij niet meer. Deze versplintering geldt<br />

vandaag op bijna elk domein. Ook in <strong>de</strong> wetenschap verneem<br />

ik dat zelfs <strong>de</strong> specialisten alleen nog specialisten<br />

kunnen zijn van een gespecialiseerd on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van hun<br />

vakgebied. Wat Jan Fabre en Luc Tuymans betreft, staan<br />

we <strong>voor</strong> een nieuw probleem: <strong>de</strong> schan<strong>de</strong>lijke commercialisatie<br />

van <strong>de</strong> beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> <strong>kunst</strong>. Slaagt <strong>de</strong> galerij er in zijn<br />

product wereldbekendheid te geven dan rinkelt <strong>de</strong> kassa<br />

als nooit <strong>voor</strong>dien. En op dat succes spelen <strong>de</strong> media in.<br />

Aldus wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> beken<strong>de</strong> producten almaar beken<strong>de</strong>r<br />

en weldra onmisbaar in het mediacircuit. Als Tuymans of<br />

Fabre een windje laten, halen zij da<strong>de</strong>lijk <strong>de</strong> <strong>voor</strong>pagina<br />

van onze kwaliteitskranten, radio- en tv-kanalen. Alleen<br />

wie in Smak of Mukha tentoon kan stellen, haalt nog <strong>de</strong><br />

pers. De enorme versmalling van <strong>de</strong> berichtgeving met<br />

één doel: het aantal lezers en/of kijkers ver<strong>hoge</strong>n, meer<br />

niet. Over heel wat an<strong>de</strong>re merkwaardige <strong>kunst</strong>enaars,<br />

die in stilte werken, horen wij niets meer. Ik heb van <strong>de</strong><br />

ver over zijn paard getil<strong>de</strong> Tuymans nog nooit één schil-<br />

Het buitengewone gebeurt dikwijls<br />

buiten <strong>de</strong> verplichte lessenrooster,<br />

tenzij men het geluk heeft om<br />

tij<strong>de</strong>ns die lessen ook buitengewone<br />

en buitengewoon beziel<strong>de</strong> leraars<br />

te ontmoeten.<br />

<strong>de</strong>rij gezien dat ik meesterlijk vind. En Jan Fabre zegt van<br />

zichzelf: “Sommigen noemen mij een genie, an<strong>de</strong>ren<br />

noemen mij een charlatan”. Voeg <strong>de</strong>ze bei<strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n sa-<br />

men en ik <strong>de</strong>nk dat wij dicht bij <strong>de</strong> waarheid komen. En<br />

dan het ongeduld: onze tijd kan niet meer wachten om<br />

<strong>de</strong> tijd zijn werk te laten doen. On<strong>voor</strong>stelbaar is het om<br />

zien dat vandaag reeds boeken verschijnen met als titel<br />

Van van Eyck tot Tuymans. Moet er nog zand zijn?...<br />

als u luidop mag dromen: wat wenst u<br />

<strong>de</strong> <strong>kunst</strong>en op school toe in <strong>de</strong> komen<strong>de</strong><br />

20 jaar?<br />

van <strong>de</strong> perre: Die wens heb ik al in 1989<br />

in het witboek geformuleerd: Ik hoop<br />

dat men meer tijd vindt om <strong>de</strong> muzische<br />

mens in het on<strong>de</strong>rwijs een kans te<br />

geven. Muziek, toneel, dans, beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

<strong>kunst</strong>en, literatuur, film... Maar hoe?<br />

De lessenroosters barsten reeds uit hun<br />

voegen en zijn <strong>voor</strong>al gericht op het<br />

nutschap. Misschien door naast <strong>de</strong> verplichte lessen - naar<br />

<strong>kunst</strong> toe - vrije activiteiten te plannen, bij<strong>voor</strong>beeld toneel-<br />

en operabezoek. Ik wil uit <strong>eigen</strong> ervaring een <strong>voor</strong>beeld ge-<br />

ven. Voor ik stu<strong>de</strong>er<strong>de</strong> aan het Hoger Instituut Sint-Lucas<br />

te Gent, was ik in <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> stad intern in het Sint-Lievenscollege.<br />

Wij mochten per maand slechts één weekend naar<br />

huis. Wat gebeur<strong>de</strong> <strong>de</strong> overige zondagen in het college? In<br />

<strong>de</strong> <strong>voor</strong>middag natuurlijk eerst <strong>de</strong> plechtige hoogmis. Daar<br />

heb ik <strong>de</strong> schoonheid van <strong>de</strong> liturgie ervaren, een ervaring<br />

en kennis die ik <strong>voor</strong> <strong>de</strong> rest van mijn leven meedraag. Om<br />

11 uur had<strong>de</strong>n wij een <strong>voor</strong>dracht over literatuur, schil<strong>de</strong>r<strong>kunst</strong>,<br />

muziek, geschie<strong>de</strong>nis... met bijzon<strong>de</strong>re sprekers.<br />

Ik herinner mij nog Anton Van Duinkerken! Anton Van<br />

Wil<strong>de</strong>ro<strong>de</strong>, André Demets en <strong>de</strong> hoofdconservator van het<br />

KMSK Antwerpen Walter Van Beselaere over Brueghel. In<br />

<strong>de</strong> namiddag had<strong>de</strong>n wij een bijzon<strong>de</strong>r <strong>voor</strong>recht: <strong>de</strong> katholieke<br />

filmliga kwam in ons college <strong>de</strong> spraakmaken<strong>de</strong> films<br />

van toen bekijken en beoor<strong>de</strong>len. Wij mochten met hen<br />

meekijken. Zo heb ik on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> leiding van pater Burvenich<br />

<strong>de</strong> eerste Ingmar Bergmanfilms gezien: Het zeven<strong>de</strong> Zegel,<br />

Wil<strong>de</strong> Aardbeien,... En van Fellini La Strada. En van Laurenz<br />

Olivier <strong>de</strong> eerste Shakespeare-verfilmingen in kleur:<br />

Hamlet, Othello en an<strong>de</strong>re koningsdrama's. Nadien volg<strong>de</strong><br />

een wan<strong>de</strong>ling en/of sport. En na 20 uur gaf priester De Vos<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> vrijwilligers (waaron<strong>de</strong>r ikzelf) muziek beluisteren.<br />

Dankzij hem heb ik toen reeds Bach, Mozart, Beethoven...<br />

ont<strong>de</strong>kt... Ik heb tij<strong>de</strong>ns die zondagen meer geleerd dan tij<strong>de</strong>ns<br />

<strong>de</strong> verplichte daglessen... Voeg daarbij dat wij als internen<br />

tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> vastentijd op een zaterdagnamiddag en<br />

-avond - in <strong>de</strong> Sint-Baafskathedraal- <strong>de</strong> generale repetitie<br />

van <strong>de</strong> Mattheuspassion van Bach mochten bijwonen, met<br />

on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re Aafjes Heynis als alt! Neen, ik heb dit internaat<br />

niet ervaren als een katholiek strafkamp, maar als een<br />

buitengewoon rijke tijd die ik tot op vandaag dankbaar blijf<br />

koesteren. Ik weet dat <strong>de</strong>ze tijd lang <strong>voor</strong>bij is, maar toch<br />

zit in dit <strong>voor</strong>beeld een les: het buitengewone gebeurt dikwijls<br />

buiten <strong>de</strong> verplichte lessenrooster, tenzij men het geluk<br />

heeft om tij<strong>de</strong>ns die lessen ook buitengewone en buitengewoon<br />

beziel<strong>de</strong> leraars te ontmoeten.<br />

Thomas De Baets & Jos Maes<br />

Foto's Carlien De Koninck<br />

5


BO<br />

ZAR<br />

STU<br />

DIOS<br />

Kent u het Paleis <strong>voor</strong> Schone<br />

Kunsten? Vast wel! Via een<br />

reeks specifieke formules kunnen<br />

uw leerlingen kennismaken met<br />

onze acht artistieke <strong>de</strong>partementen.<br />

Vraag gratis onze scholenbrochure<br />

aan en ont<strong>de</strong>k ons rijke aanbod aan<br />

tentoonstellingen, concerten, films,<br />

theater en an<strong>de</strong>r moois!<br />

Stuur een e-mail naar studios@bozar.be en<br />

u krijgt hem binnen <strong>de</strong> kortste keren in <strong>de</strong> bus!<br />

SCHOLEN<br />

BASISONDERWIJS<br />

EN SECUNDAIR ONDERWIJS<br />

BO<br />

ZAR<br />

STU<br />

DIOS<br />

2010-2011<br />

SCHOLEN<br />

BO BO<br />

ZAR<br />

STU<br />

DIOS DIOS<br />

2010-2011 2010-2011<br />

BASISONDERWIJS<br />

EN SECUNDAIR ONDERWIJS<br />

SCHOLEN SCHOLEN<br />

BASISONDERWIJS<br />

BASISONDERWIJS<br />

EN SECUNDAIR SECUNDAIR ONDERWIJS ONDERWIJS<br />

Artishock_115x170Q.indd 1 5/26/10 4:33 PM<br />

Ont<strong>de</strong>k onze postor<strong>de</strong>rdienst.<br />

Bestellen is eenvoudig,<br />

afhalen kan in één van onze winkels<br />

of we leveren zelf aan <strong>de</strong> school.<br />

Je vindt een bestelbon in onze catalogus<br />

of je kunt je bestelling doorgeven via onze website.<br />

Krijg je graag een catalogus of heb je nog vragen<br />

over bestellen via postor<strong>de</strong>r,<br />

mail dan naar <strong>de</strong>banier@<strong>de</strong>banier.be<br />

<br />

Aalst 9300, Molenstraat 65, 053-70 13 80 | Antwerpen 2000, Kipdorp 30, 03-202 24 71 | Brugge 8000, Katelijnestraat 67, 050-33 86 51 | Brussel 1000, Kolenmarkt<br />

85, 02-511 44 31 | Gent 9000, Huis aan <strong>de</strong> waterkant, Hoefslagstraatje 1, 09-233 87 87 | Hasselt 3500, Vaartstraat 14, 011-23 14 89 | Leuven 3000, J.P.<br />

Minckelersstraat 29, 016-29 97 84 | Mechelen, O.L. Vrouwestraat 34, 015-41 02 34 | Roeselare 8800, Merelzang, Delaerestraat 16, 051-24 35 11 | Sint-Niklaas 9100,<br />

Nieuwstraat 13, 03-766 07 66 | Turnhout 2300, Waran<strong>de</strong>straat 97, 014-42 15 13 | Commerciële dienst en magazijn: Langstraat 24, 2140 Borgerhout, 03-270 04 44<br />

Kijk snel op www.<strong>de</strong>banier.be en je vindt er<br />

massa’s knutselmateriaal, circus- en spelmateriaal,<br />

gezelsschapspellen en muziekinstrumenten.<br />

AD Infobas mei 2010.indd 1 12/05/10 (w19) 12:30<br />

ANTWERPEN 2018 ANTWERPEN 2000 - Art Shop -<br />

Belgiëlei 76 Mutsaardstraat 32<br />

tel 03 239 78 80 - fax 03 239 78 84 tel 03 298 06 59 - fax 03 298 06 59<br />

GENT 9000 HASSELT 3500<br />

On<strong>de</strong>rbergen 31 <strong>de</strong> Schiervellaan 1 / Koningin Astridlaan 2<br />

tel 09 233 03 53 - fax 09 233 05 79 tel 011 30 13 13 - fax 011 30 13 19<br />

KORTRIJK 8500 contact: http://contact.schleiper.be<br />

Overbekeplein 24 / Grote Kring 17<br />

tel 056 21 64 52 – fax 056 21 80 52<br />

ONDERWIJS<br />

KAART +<br />

KORTINGSBON =<br />

*ARTISHOCK*<br />

*ARTISHOCK*<br />

Aanbieding geldig van 01/06/2010 t.e.m. 30/09/2010 op vertoon van <strong>de</strong>ze bon in<br />

onze winkels te Antwerpen, Gent, Kortrijk en Hasselt. Op vertoon van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwijs<br />

kaart <strong>voor</strong> <strong>de</strong> eerste aankoop. Aanbieding niet cumuleerbaar met <strong>voor</strong><strong>de</strong>elkaarten, an<strong>de</strong>re<br />

promoties, oranje prijzen, enz. Eén bon per klant. Bon uitgegeven door Schleiper NV - Vijverstraat<br />

63-65 1040 Brussel.<br />

7


ARTISHOCKjuni 20 0 ARTISHOCKjuni 20 0<br />

Geachte docent muzikale opvoeding,<br />

De metho<strong>de</strong> Intro biedt al generaties lang een hel<strong>de</strong>re muzikale leerlijn,<br />

actueel repertoire én inspiratie <strong>voor</strong> docenten muziek in Ne<strong>de</strong>rland.<br />

De nieuwe <strong>de</strong>r<strong>de</strong> editie gaat nog ver<strong>de</strong>r en biedt ook geavanceer<strong>de</strong> ict,<br />

sterk materiaal <strong>voor</strong> het digibord en uitsteken<strong>de</strong> docentenon<strong>de</strong>rsteuning.<br />

Intro is een echte hit!<br />

Natuurlijk is Intro gemaakt <strong>voor</strong> gebruik in Ne<strong>de</strong>rland. Maar het nieuwe<br />

leerplan muzikale opvoeding toont overeenkomsten. Muziekdocenten in<br />

Vlaan<strong>de</strong>ren kunnen dus ook van Intro genieten. Enkele van uw collega’s<br />

hebben die stap zelfs al genomen.<br />

Maak ook kennis met Intro!<br />

1 Kijk op www.intro-online.nl <strong>voor</strong> meer informatie over <strong>de</strong>ze metho<strong>de</strong>.<br />

2 Vraag een gratis beoor<strong>de</strong>lingsexemplaar aan.<br />

3 En neem contact op als u Intro eens op school wilt proberen.<br />

Grijp <strong>de</strong>ze kans om met Intro nieuwe muzikale inspiratie op te doen.<br />

Interesse in een beoor<strong>de</strong>lingsexemplaar?<br />

Mail j.arnold@thiememeulenhoff.nl, uitgever van Intro.<br />

Met vrien<strong>de</strong>lijke groeten,<br />

John Arnold<br />

uitgever <strong>kunst</strong>vakken ThiemeMeulenhoff<br />

Intro leerwerkboek 1 thv<br />

1 thv<br />

<br />

1 thv<br />

Muziek <strong>voor</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rbouw<br />

Docenten<br />

audio-cd<br />

2<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Docentenmap<br />

Docentenmap<br />

Docentenmap<br />

Docentenmap<br />

Docentenmap<br />

Docentenmap<br />

Docentenmap<br />

Docentenmap<br />

Docentenmap<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Kwien, <strong>de</strong> potsierlijke bijenkoningin,<br />

regeert met strenge hand in het<br />

land van <strong>de</strong> kriebelbeestjes.<br />

Alles gaat zijn gangetje tot op een dag een stel<br />

sprinkhanen aan <strong>de</strong> paleispoort verschijnt.<br />

Ze willen graag komen wonen en werken in het<br />

land van Kwien en vragen asiel.<br />

Als dat maar goed a oopt…<br />

Met hulp van <strong>de</strong> CD kan <strong>de</strong> fabel wor<strong>de</strong>n<br />

beluisterd. Liedjesteksten, bijhoren<strong>de</strong> tekeningen<br />

en wetenswaardighe<strong>de</strong>n vind je terug in een<br />

prachtig boek.<br />

Educatieve lesmappen met talrijke<br />

verwerkingsmogelijkhe<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> diverse gra<strong>de</strong>n<br />

uit basison<strong>de</strong>rwijs, opdrachtenblaadjes en<br />

muziekpartituren zijn <strong>voor</strong>han<strong>de</strong>n.<br />

Intro leerwerkboek 1 vmbo<br />

Intro leerwerkboek 1 vmbo<br />

musiceren<br />

<br />

componeren<br />

<br />

1 vmbo<br />

<br />

<br />

<br />

1 vmbo<br />

Docenten<br />

audio-cd<br />

Win 5 luisterboeken<br />

‘Het land van Kwien’<br />

Mail <strong>voor</strong> 20 juni naar<br />

info@<strong>de</strong>notenboom.net<br />

1<br />

Intro leerwerkboek 1 vmbo<br />

musiceren<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1 vmbo<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

arTi<br />

Ik was niet vertrouwd met educatieve uitgaven van Thie-<br />

meMeulenhoff. Arti was <strong>voor</strong> mij een aangename kennismaking.<br />

Op <strong>de</strong> cover staat beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> vorming <strong>voor</strong><br />

<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rbouw, <strong>kunst</strong>boek THV. Het is een leerboek <strong>voor</strong><br />

leerlingen uit het <strong>voor</strong>berei<strong>de</strong>nd mid<strong>de</strong>lbaar beroepson<strong>de</strong>rwijs<br />

in Ne<strong>de</strong>rland, in Vlaan<strong>de</strong>ren het beroepssecundair<br />

on<strong>de</strong>rwijs.<br />

Arti start met een handleiding van het boek en verwijst<br />

naar het bijhorend Arti praktijkboek. Traditionele hoofdstukken,<br />

zoals portret, figuur,<br />

stilleven, landschap en architectuur,<br />

wor<strong>de</strong>n aangebo<strong>de</strong>n.<br />

Audiovisueel en <strong>de</strong>sign maken<br />

het actuele <strong>kunst</strong>-plaatje<br />

compleet. Elk item krijgt<br />

een duiding met sfeervolle<br />

afbeeldingen. Vervolgens<br />

zijn er enkele rubrieken die<br />

dieper ingaan op het thema.<br />

Met beeld- en tekstmateriaal<br />

leer je kijken, inzichten ver-<br />

jazz in <strong>de</strong> KLas<br />

Jazz in <strong>de</strong> klas is een educatief (jazz)lesboek met<br />

cd <strong>voor</strong> <strong>de</strong> doelgroep van 4 tot 12 jaar en bevat<br />

kant- en-klare lessen en lessuggesties om in<br />

schoolverband te gebruiken. Het lesmateriaal is opgebouwd<br />

rond 12 speciaal hier<strong>voor</strong> gecomponeer<strong>de</strong> jazzliedjes.<br />

De auteur (tevens leadzanger en producer van<br />

<strong>de</strong> bijhoren<strong>de</strong> cd) koos bewust <strong>voor</strong> jazzthema’s om<br />

improvisatie te introduceren bij <strong>de</strong>ze leeftijdscategorie.<br />

“Kin<strong>de</strong>ren leren door te doen.” Alle liedjes kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n meegezongen en <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren kunnen op <strong>voor</strong>ziene<br />

momenten experimenteren en improviseren met<br />

<strong>de</strong> opgenomen ritme- en/of melodie-instrumenten.<br />

Het materiaal is ontworpen <strong>voor</strong> vakdocenten muziek<br />

en leerkrachten in het (Ne<strong>de</strong>rlandse) basison<strong>de</strong>rwijs.<br />

Voor <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rbouw gebruikt men eenvoudige klanken<br />

en ritmes, <strong>voor</strong> <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>nbouw iets complexere melodieën<br />

en contrast in tempi, <strong>voor</strong> <strong>de</strong> bovenbouw hippere<br />

teksten in rapvorm en af en toe (scat)onomatopeeën.<br />

De opdrachten zijn vrij eenvoudig en dus ook haalbaar<br />

<strong>voor</strong> docenten zon<strong>de</strong>r of met minimale muzikale bagage.<br />

Op <strong>de</strong> cd staan per nummer meezing- en waar<br />

nodig ook (mee)speelversies om <strong>de</strong> uitgewerkte lessen<br />

werven, betekenis en boodschap achterhalen, <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis<br />

induiken om in <strong>de</strong> finale kort <strong>de</strong> belangrijkste zaken<br />

van het hoofdstuk te vatten. Ver<strong>de</strong>r vind je in het boek een<br />

aantal waar<strong>de</strong>volle extra's, die even inzoomen op steeds terugkeren<strong>de</strong><br />

algemene aspecten in het <strong>kunst</strong>gebeuren: het<br />

i<strong>de</strong>e, <strong>de</strong> uitstraling, het proces, <strong>de</strong> beel<strong>de</strong>lementen en <strong>de</strong><br />

begrippen.<br />

Het <strong>kunst</strong>boek heeft niet <strong>de</strong> pretentie om volledig te zijn.<br />

Zo vind je in Arti slechts zes besproken kleurcontrasten.<br />

Kunststromingen wor<strong>de</strong>n aangestipt en je bent vrij om uit<br />

te wei<strong>de</strong>n. Niettemin bevat het boek een schat aan gestructureer<strong>de</strong><br />

informatie, door gebruiksvrien<strong>de</strong>lijke kleurbalkjes<br />

en nummering bovenaan elke bladzij<strong>de</strong>. De thema's staan<br />

op zichzelf en laten het toe om zelf een behan<strong>de</strong>lingsvolgor<strong>de</strong><br />

te bepalen. Er is ook a<strong>de</strong>mruimte om an<strong>de</strong>re invalshoeken<br />

of <strong>kunst</strong>enaars te zoeken. Enig chauvinisme is<br />

merkbaar bij het vergelijken van Rembrandt en Rubens,<br />

maar dat charmeert nu net zo'n Ne<strong>de</strong>rlandse uitgave, niet?<br />

Arti is te koop bij ThiemeMeulenhoff, Postbus 225, 3740<br />

AE Baarn (NL), po@thiememeulenhoff.nl. Prijs: € 33,70.<br />

Cintha Maes<br />

direct te kunnen gebruiken. Het boek bevat leadsheets<br />

van <strong>de</strong> liedjes, echter zon<strong>de</strong>r vormletters. Regelmatig<br />

vergat men bepaal<strong>de</strong> herhalingstekens te noteren. Qua<br />

vorm komt het notenschrift ook niet altijd helemaal<br />

overeen met <strong>de</strong> opname, wat verwarrend is <strong>voor</strong> een<br />

geoefend luisteraar. De opnames zijn van representatieve<br />

kwaliteit binnen het jazzidioom, ook al zijn<br />

het kin<strong>de</strong>rliedjes. Het introduceren<strong>de</strong> hoofdstukje<br />

warming-up oefeningen, om <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren eerst wat te<br />

ontremmen <strong>voor</strong>aleer met<br />

improvisatie aan <strong>de</strong> slag te<br />

gaan, is een sterk punt.<br />

<strong>Een</strong> aanra<strong>de</strong>r!<br />

Jazz in <strong>de</strong> klas is in België<br />

te koop bij EPO, Lange<br />

Pastoorstraat 25-27, 2600<br />

Berchem, 3/239.68.74 of<br />

uitgeverij@epo.be. Prijs:<br />

€ 25. (Voor Ne<strong>de</strong>rland:<br />

Uitgeverij De Toorts,<br />

www.toorts.nl)<br />

Annemie De Moor


ARTISHOCKjuni 20 0 ARTISHOCKjuni 20 0<br />

JAN BREYDELSTRAAT 5 BE-9000 GENT<br />

TEL +32 9 267 99 99 FAX +32 9 224 45 22<br />

museum.<strong>de</strong>sign@gent.be<br />

www.<strong>de</strong>signmuseumgent.be<br />

0<br />

Design wordt misschien nog niet gezien als Kunst<br />

met een grote K. Maar zon<strong>de</strong>r <strong>kunst</strong>zinnigheid,<br />

zon<strong>de</strong>r esthetiek geen goe<strong>de</strong> vormgeving.<br />

Het is dan ook belangrijk dat kin<strong>de</strong>ren en jongeren<br />

met <strong>de</strong>sign in contact wor<strong>de</strong>n gebracht.<br />

Des te meer omdat <strong>de</strong>sign dicht bij ie<strong>de</strong>r van<br />

hen staat. Bewust, maar meestal onbewust,<br />

wor<strong>de</strong>n ze ermee geconfronteerd: hun rugzak,<br />

hun mobiele telefoon, hun boterhammendoos,<br />

<strong>de</strong> tram.<br />

Design museum Gent is the place to be om<br />

op een speelse manier <strong>de</strong>sign en het achterliggen<strong>de</strong><br />

verhaal te ont<strong>de</strong>kken.<br />

De dienst publiekswerking heeft een waaier aan<br />

activiteiten <strong>voor</strong> u!<br />

Adv_Artischock_<strong>Muzes</strong>.indd 1 12/05/10 16:11<br />

Saariaho<br />

<br />

<br />

Strauss<br />

<br />

<br />

<br />

Mozart<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Monteverdi<br />

<br />

<br />

<br />

Rossini<br />

<br />

Luc Brewaeys<br />

<br />

Massenet<br />

<br />

Verdi<br />

<br />

mijn<br />

ORIËNT<br />

seizoen 2010-2011 | vlaamseopera.be<br />

Kom met je klas naar <strong>de</strong> Vlaamse Opera.<br />

Muziek, zang en literatuur met een Oriëntaals tintje.<br />

Meer info explorer@vlaamseopera.be of 09 268 10 67<br />

De Vlaamse Opera is een instelling van <strong>de</strong> Vlaamse Gemeenschap en geniet <strong>de</strong> steun van <strong>de</strong> Stad Antwerpen, Stad Gent, Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaan<strong>de</strong>ren en <strong>de</strong><br />

Nationale Loterij (structurele sponsor). Mediapartners: Klara en Knack-Weekend, Knack-Focus, Knack. Met dank aan De Lijn.<br />

is ie<strong>de</strong>reen MuziKaaL?<br />

De gewone muziekpedagoog<br />

die traditioneel is opgeleid en<br />

traditioneel <strong>de</strong>nkt, is ervan<br />

overtuigd dat leerlingen in het muziekon<strong>de</strong>rwijs<br />

muzikaal wor<strong>de</strong>n door<br />

muziek te maken, eer<strong>de</strong>r dan door<br />

gewoon muziek te beluisteren.<br />

Wat blijkt? Uit on<strong>de</strong>rzoek binnen<br />

<strong>de</strong> muziekcognitie moeten we vaststellen<br />

dat rasechte muzikanten en<br />

mensen die actief met muziek bezig<br />

zijn, bij<strong>voor</strong>beeld inzake maatgevoel<br />

of timing het niet beter doen dan<br />

gewone luisteraars. Het herkennen<br />

van muziek, het gevoel <strong>voor</strong> melodie,<br />

harmonie, maat, ritme en nuances in<br />

muziek schijnt niet bepaald te zijn<br />

door muziekcultuur of instrumentale<br />

opleiding.<br />

Ie<strong>de</strong>reen zou muzikaal zijn. Je kan ook<br />

muzikaal zijn als je geen instrument<br />

speelt.<br />

De ervaring van het luisteren is het centrale<br />

thema in het boek dat <strong>de</strong> Amsterdamse<br />

muziekwetenschapper Henkjan<br />

Honing heeft gepubliceerd o.a. na jaren<br />

geëngageer<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeksprojecten en<br />

experimentele tests. Je kan zelfs zon<strong>de</strong>r<br />

het boek aan te schaffen lekker meedoen<br />

aan <strong>de</strong> luistertest<strong>voor</strong>beel<strong>de</strong>n online:<br />

www.ie<strong>de</strong>reenismuzikaal.nl.<br />

De luisterervaring is volgens Honing<br />

onverwoordbaar en staat korter bij<br />

emotie dan bij taal. Het spreken over<br />

<strong>de</strong> beluister<strong>de</strong> muziek is<br />

en blijft van een an<strong>de</strong>re<br />

or<strong>de</strong> dan <strong>de</strong> waarneming<br />

en beleving van muziek.<br />

De auteur is van oor<strong>de</strong>el<br />

dat het maatgevoel van<br />

<strong>de</strong> dansen<strong>de</strong> kaketoe<br />

Snowball - een soort<br />

grote papegaai met een<br />

reuzenkuif, zie het verrassend<br />

filmpje op Youtube<br />

- geen bewijs is van<br />

ritme of muzikaliteit bij<br />

dieren, maar dat het vol-<br />

gens hem lijkt op maatgevoel. Als on<strong>de</strong>rzoeker<br />

is Honing nog niet overtuigd<br />

dat dieren muzikaal zijn.<br />

Muziek wordt in dit boek niet ge<strong>de</strong>finieerd<br />

als geor<strong>de</strong>nd geluid, maar als het<br />

actief-constructief luisteren naar geluid.<br />

Zo is een lui<strong>de</strong> rust een noot die je<br />

verwacht - dus in je hoofd construeert<br />

- en die er <strong>eigen</strong>lijk niet is. De beat-inductie<br />

- het ervaren van <strong>de</strong> puls zon<strong>de</strong>r<br />

dat <strong>de</strong> beat letterlijk hoorbaar is - is een<br />

typisch menselijke <strong>eigen</strong>schap. In <strong>de</strong><br />

han<strong>de</strong>n klappen is daar een bewijs van.<br />

Is muzikaliteit een kwestie van genen of<br />

van on<strong>de</strong>rwijs en opvoeding?<br />

“Ik hoop dat muzikale ontwikkeling<br />

het resultaat van erfelijkheid en milieuinvloe<strong>de</strong>n<br />

is”, zegt Honing, “maar uit<br />

luistertests bij kin<strong>de</strong>ren blijkt dat ze op<br />

iets latere leeftijd vreemd genoeg min<strong>de</strong>r<br />

in staat zijn om subtiele toon- en<br />

ritmeverschillen te on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n dan<br />

als baby.”<br />

Met betrekking tot het muziekon<strong>de</strong>rwijs<br />

adviseert Honing om niet alle heil<br />

te verwachten van cognitieve formalisering<br />

bij <strong>de</strong> luisterervaring, maar zo<br />

dicht mogelijk te blijven bij <strong>de</strong> luisterervaring<br />

op zich.<br />

In een vlotte schrijfstijl heeft Henkjan<br />

Honing <strong>de</strong> recentste bevindingen<br />

van <strong>de</strong> muziekcognitie als wetenschap<br />

<strong>voor</strong> ie<strong>de</strong>reen toegankelijker gemaakt.<br />

Daarin is hij kennelijk goed geslaagd.<br />

Op enkele maan<strong>de</strong>n tijd<br />

is Ie<strong>de</strong>reen is muzikaal al<br />

in <strong>de</strong> vier<strong>de</strong> druk.<br />

Ie<strong>de</strong>reen is muzikaal is te<br />

koop bij Nieuw Amsterdam,<br />

Jan Luijkenstraat<br />

16 , Postbus 15511, 1001<br />

NA Amsterdam (NL),<br />

info@nieuwamsterdam.<br />

nl. Prijs: € 17,95.<br />

Het boek is beschikbaar<br />

in <strong>de</strong> bibliotheek van<br />

Klankendaal.<br />

Paul Timmermans<br />

isMe-<br />

conferentie<br />

in peking<br />

a <strong>de</strong> Olympische spelen in<br />

2008 in China, trekt nu ook <strong>de</strong> NInternational<br />

Society for Music<br />

Education (ISME) naar Peking <strong>voor</strong><br />

haar tweejaarlijkse wereldconferentie.<br />

Daarmee kan China zich bijschrijven in<br />

een rijke geschie<strong>de</strong>nis van ISME-conferenties:<br />

on<strong>de</strong>rtussen staat <strong>de</strong> teller<br />

al op 29. Dit jaar vindt het evenement<br />

plaats van 1 tot en met 6 augustus<br />

2010, op twee locaties: het China<br />

Conservatory en het China National<br />

Convention Centre. Het congres kreeg<br />

<strong>de</strong> wellui<strong>de</strong>n<strong>de</strong> titel Harmony and the<br />

World Future en richt zich tot ie<strong>de</strong>reen<br />

die actief is binnen <strong>de</strong> muziekeducatie:<br />

muziekleraren in scholen en aca<strong>de</strong>mies,<br />

on<strong>de</strong>rzoekers, lectoren en docenten<br />

binnen <strong>de</strong> lerarenopleidingen,<br />

stu<strong>de</strong>nten… Naast papers en keynote<br />

presentaties, kondigt <strong>de</strong> organisatie<br />

ook concerten aan met musici van over<br />

<strong>de</strong> hele wereld.<br />

ISME werd in 1953 opgericht met als<br />

doelstelling “to stimulate music education<br />

as an integral part of general<br />

education”. Dit bleef altijd <strong>de</strong> belangrijkste<br />

zorg van en motivatie <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

organisatie. De oprichting gebeur<strong>de</strong><br />

in Brussel on<strong>de</strong>r impuls van UNESCO.<br />

Doorheen <strong>de</strong> jaren is ISME gegroeid<br />

tot wat het nu is: een wereldwijd forum<br />

<strong>voor</strong> muziekeducatie. Binnen haar<br />

werking zijn verschillen<strong>de</strong> commissies<br />

actief die zich ontfermen over één<br />

bepaald thema, bij<strong>voor</strong>beeld Music in<br />

School and Teacher Education of Early<br />

Childhood Music Education.<br />

Ook <strong>de</strong> EAS, Europese partner van<br />

ISME, zal zichtbaar aanwezig zijn. Als<br />

Peking wat ver weg lijkt, geen nood:<br />

sinds enkele jaren organiseert ISME<br />

ook Regional Conferences per wereld<strong>de</strong>el.<br />

Voor Europa is er daarom om <strong>de</strong><br />

twee jaar een structurele samenwerking<br />

tussen EAS en ISME. Volgend<br />

jaar organiseert EAS i.s.m. ISME zo’n<br />

Regional Conference in Gdansk (Polen).<br />

Meer informatie over het congres en<br />

over ISME vindt u op www.isme.org.


ARTISHOCKjuni 20 0 ARTISHOCKjuni 20 0<br />

Exclusieve editie<br />

Fred Bervoets<br />

‘School’<br />

Gedrukt door DIOSS Gent op<br />

Velin BFK Rives Canson 300 g.<br />

Afmetingen: 98 x 68 cm<br />

Gelimiteer<strong>de</strong> oplage, slechts 80 ex.,<br />

genummerd en gesigneerd door<br />

<strong>de</strong> <strong>kunst</strong>enaar<br />

Intekenprijs: 250 euro<br />

(incl. BTW + verzending)<br />

Uitgave The Room With a View ism met Galerie De Zwarte Panter<br />

Te bestellen via mail op paulpoelmans@scarlet.be<br />

www.theroomwithaview.be/gallery<br />

<br />

2<br />

Rosewood<br />

arTisHocK<br />

Driemaan<strong>de</strong>lijks tijdschrift <strong>voor</strong><br />

<strong>kunst</strong> en cultuur in het on<strong>de</strong>rwijs<br />

Hoofdredacteur: Thomas De BaeTs<br />

eindredactie: LiesBeTh segers en<br />

Loes VanDewaLLe<br />

taalredactie: Karen goossens<br />

redactie: sarah PauweLs, Jos maes,<br />

Koen merTens en sTefaan VermeuLen<br />

redactiesecretariaat: Loes VanDewaLLe<br />

(info@muzes.Be)<br />

lay-out: sTefaan VermeuLen<br />

Verantwoor<strong>de</strong>lijke uitgeVer: Jos maes,<br />

TerVuursesTeenweg 84, 2800 mecheLen<br />

een uiTgaVe Van <strong>Muzes</strong> Vzw,<br />

TerVuursesTeenweg 84, 2800 mecheLen<br />

T. 015/34.66.58,<br />

e-Mail arTishocK@muzes.Be<br />

website www.muzes.Be<br />

issn 2032-5835<br />

Alle rechten <strong>voor</strong>behou<strong>de</strong>n. Niets uit <strong>de</strong>ze uitgave<br />

mag wor<strong>de</strong>n verveelvoudigd, opgeslagen in een zoeksysteem<br />

of overgedragen in enige vorm of op enige<br />

wijze, elektronisch of mechanisch, on<strong>de</strong>r meer door<br />

mid<strong>de</strong>l van fotokopieën, opnamen of via bestaan<strong>de</strong> of<br />

nog uit te vin<strong>de</strong>n informatieopslag- en selectiesystemen<br />

zon<strong>de</strong>r <strong>voor</strong>afgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming<br />

van <strong>de</strong> uitgever.<br />

artishock 3:<br />

in <strong>de</strong> spiegel<br />

verschijnt op<br />

1 september.<br />

driemaan<strong>de</strong>lijks tijdschrift <strong>voor</strong> <strong>kunst</strong> en cultuur in het on<strong>de</strong>rwijs<br />

driemaan<strong>de</strong>lijks tijdschrift <strong>voor</strong> <strong>kunst</strong> en cultuur in het on<strong>de</strong>rwijs<br />

In <strong>de</strong> spiegel


ARTISHOCKjuni 20 0<br />

In <strong>de</strong> Spiegel<br />

Dag van <strong>de</strong> Schoolmuziek 2010<br />

DONDERDAG 11 NOVEMBER 2010KUNSTCAMPUS DESINGEL<br />

<strong>Een</strong> festival <strong>voor</strong> ie<strong>de</strong>reen die professioneel met muziekeducatie bezig is.<br />

Bent u kleuteron<strong>de</strong>rwijzeres of coördinator van een muziekeducatieve organisatie, leraar muzikale opvoeding of<br />

geeft u AMV in het <strong>de</strong>eltijds <strong>kunst</strong>on<strong>de</strong>rwijs?<br />

Maakt niet uit, ie<strong>de</strong>reen is welkom.<br />

Bovendien kiest u uit ons uitgebreid aanbod zélf welke sessies u die dag volgt.<br />

En tussendoor kuiert u langs <strong>de</strong> vakbeurs.<br />

Op die manier wordt het een dag op maat van elke <strong>de</strong>elnemer.<br />

Uw gastheer is Thomas Van<strong>de</strong>rveken.<br />

Neem een kijkje op www.muzes.be/dvds2010 en ont<strong>de</strong>k het programma!<br />

Foto: Carlien De Koninck

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!