Uniek wonen in Schoorl gemeente Bergen - Bink Bouw

binkbouw.nl

Uniek wonen in Schoorl gemeente Bergen - Bink Bouw

Een project van Bouwbedrijf Gebroeders Apeldoorn B.V.

Uniek wonen in Schoorl gemeente Bergen


2

Volop eetgelegenheden


Inhoud

Uniek wonen 4

Artist impression buitenzijde 6

Algemene projectgegevens 7

Artist impression binnenzijde 10

Tekeningen 13 - 26

Uniek wonen in Schoorl gemeente Bergen

Verkoopinformatie 28 - 31

Technische omschrijving 32 - 38

Kleur- materiaal- en afwerkstaat 39

Over Bouwbedrijf Gebroeders Apeldoorn B.V. 40 - 41

3


4

Alle mogelijkheden voor actief recreëren


Schoorl is aantrekkelijk door ligging, natuur,

voorzieningen, werk- en recreatiemogelijkheden.

Het dorp ligt midden in een afwisselend

landschap van strand, duinen, zee,

bossen en polderland. Een gebied met een

enorme aantrekkingskracht op mensen die

hier willen wonen, werken en recreëren.

Op sportief gebied valt er in de omgeving

veel te doen. Ook golfbaan ‘Het Sluisje’ en

skipiste ‘Il Primo’ zijn interessant. De liefhebbers

van kunst en cultuur kunnen zich in

Schoorl en omgeving ook helemaal uitleven.

Als u in Schoorl woont, heeft u het hele jaar

een vakantiegevoel.

Het unieke ‘Klimduin’ is leuk voor kinderen

en ouderen. Een lange traditie is Tweede

Pinksterdag de ‘Meidenmarkt’ op het

Klimduin.

Schoorl heeft ook bezienswaardigheden,

bijvoorbeeld de Hervormde Kerk uit de 17e

eeuw, het voormalige raadhuisje uit 1601

en een meelmolen.

In Schoorl zijn voldoende winkels en gezellige

restaurants maar ook basisschool voorzieningen.

Wonen in de ‘parel’ van de Noordzeekust

Schoorl hoort samen met o.a. Bergen en

Egmond tot de gemeente Bergen. Een gemeente

met alle faciliteiten voor wonen,

werken en recreëren.

Onder architectuur wordt, in het centrum,

een prachtig kleinschalig appartementencomplex

gebouwd. Tegen de duinrand aan

de Heereweg worden negen appartementen

gerealiseerd. Een aantal hiervan beschikt

over een bijzonder groot zonneterras.

Dit is uw kans om één van de mooiste woonplekken

in Schoorl te bemachtigen!

5


Artist impression buitenzijde

6


Planontwikkeling en aannemer

Bouwbedrijf Gebroeders Apeldoorn B.V.

Herenweg 40-42

Postbus 7

1935 ZG Egmond-Binnen

T 072-5061351

F 072-5065805

Directie

Ingenieursburo Rijnders

Graslaan 31

1761 LN Anna Paulowna

T 0223-523745

F 0223-523769

Algemene projectgegevens 1

Notaris

Notariskantoor Wijnbeld

Rijksweg 18

Postbus 80

1870 AB Schoorl

T 072-5092944

F 072-5092500

Verkoop en inlichtingen

Vlieg Makelaars og

Jan Oldenburglaan 16A

Postbus 49, 1800 AA Bergen NH

T 072-5898004

F 072-5899433

7


Algemene projectgegevens 2

1. Appartementsrecht

1.1. Splitsingsakte:

Het splitsen van het gebouw wordt geregeld in

een door de notaris vastgelegde splitsingsakte.

Daarin worden de afzonderlijke appartementen

van het gebouw precies omschreven. Bovendien

bevat de splitsingsakte een omschrijving

van het aandeel dat iedere eigenaar heeft in

het gehele gebouw.

1.2. Vereniging van Eigenaren:

Iedere appartementseigenaar wordt bij de notariële

overdracht automatisch lid van de

8

Vereniging van Eigenaren. Deze vereniging, die

wettelijk verplicht is, draagt zorg voor o.a.

verzekering en onderhoud. Door middel van

stemrecht heeft iedere eigenaar invloed op deze

activiteiten en dus op de hoogte van de kosten.

1.3. Bijdrage Vereniging van Eigenaren:

Bent u eenmaal eigenaar van het appartement,

dan zult u een bijdrage moeten betalen in de

exploitatiekosten van het gebouw (ook wel servicekosten

genoemd). Daarvan worden reparaties,

onderhoud en schoonmaak van de gemeenschappelijke

voorzieningen en terrein alsmede de

verzekering van het gebouw betaald.

1.4. Alternatieven, meer en minder werk:

Om tegemoet te komen aan uw persoonlijke

wensen zijn er, voor wat betreft de afwerking

van het appartement, een aantal alternatieven

mogelijk, zoals diverse wand- en vloertegelcombinaties.

U dient er rekening mee te houden dat niet

al uw wensen kunnen worden ingewilligd.

Dit vanwege het feit dat het appartement bij

oplevering moet voldoen aan het bouwbesluit.

Dit kan ook gelden voor eventueel door u gewenste

meerwerkopties. Om uw garanties ten


opzichte van het garantieplichtige bouwbedrijf

te waarborgen, dienen alle meerwerkopdrachten

alleen met deze ondernemer te

worden geregeld. Een en ander kunt u door

een nader te ontvangen offerte, met

vermelding van de prijsconsequenties, in een

persoonlijk gesprek aangeven.

Het door u gewenste meer en minder werk

dient vóór een door het bouwbedrijf aangegeven

tijdstip bekend gemaakt te worden en

in opdracht gegeven te zijn. Na dat tijdstip

kunnen geen wensen van de kopers meer in

behandeling worden genomen.

1.5. Stelposten:

Indien er stelposten zijn opgenomen is het volgende

van belang:

- het bedrag van de stelposten is incl. B.T.W.

- het bedrag van de stelposten is incl. aannemers-

provisie, winst en risico.

1.6. Erfdienstbaarheden:

Naast de algemeen voorkomende erfdienstbaarheden

(o.a. leidingen, hemelwaterafvoeren,

recht van overpad e.d.), is tevens geregeld, dat

de algemene ruimten die in het complex aanwezig

zijn, mede ten dienste staan van de appartementsrecht-eigenaren

van het complex.

9


Artist impression binnenzijde en terras

10

8


Artist impression: doorkijkje van woonkamer

naar een zonnig liggend terras.

Let op de grote doorgang en grote raampartij.

De entreedeuren en terrasdeuren van de appartementen worden uitgevoerd

als deuren met een grote glasopening.

De terrassen worden vervaardigd in beton, afgewerkt met

daktegels. De terrassen worden van elkaar gescheiden door een houten

hekwerk.

Een aantal terrassen heeft een gemetselde borstwering,

voorzien van een prefab betonnen muurafdekker.

11


12

Meer dan voldoende winkelaanbod


Overzicht situatie

N

13


Voorgevel

14

Zijgevels


Achtergevel

Doorsnede

15


Overzicht appartementen

16

1e verdieping


2e verdieping

17


Appartement 1

18

1 2 3 4 m

0


1 2 3 4 m

0

Appartement 2

19


Appartement 3

20

0 1 2 3 4 m


4 m

3

2

1

0

Appartement 4

21


Appartement 5

22

0 1 2 3 4 m


Appartement 6

0 1 2 3 4 m

23


Appartement 7

24

0 1 2 3 4 m


Appartement 8

0 1 2 3 4 m

25


Appartement 9

26

0 1 2 3 4 m


Renvooi

27


Verkoopinformatie 1

1.1. De aankoop:

Wanneer u besluit tot aankoop van een appartement

over te gaan, wordt dit vastgelegd

in een overeenkomst. In deze overeenkomst

verplicht de ondernemer zich het appartement

te bouwen en te leveren, alsmede het appartementsrecht

op uw naam te doen stellen.

U verplicht zich o.a. de koopsom te betalen.

De overeenkomst wordt koop- en aannemingsovereenkomst

genoemd.

Nadat deze overeenkomst door koper en

aannemer is getekend, wordt deze naar de

notaris gezonden.

1.2. Naar de notaris:

Enige tijd voor de datum van het passeren

van de notariële akte tot overdracht (ook

akte van transport genoemd) van het perceel

grond en de daarop in aanbouw zijnde

appartementengebouw, ontvangt u van de

notaris een afrekening van hetgeen u tot dan

toe verschuldigd bent.

Indien u uw aankoop financiert middels een

hypothecaire geldlening, staat op deze

28

afrekening ook het bedrag wat u aan eventuele

hypotheekgelden ontvangt, hoeveel

daarvan op dit moment wordt uitbetaald en

hoeveel bij de bank in het depôt blijft.

Aan extra kosten kunnen hierop vermeld zijn:

A. De rente over de nog niet betaalde maar

wel verschuldigde termijnen.

B. De notariskosten voor het opmaken van

de hypotheek akte.

C. Aan de bank verschuldigde afsluitprovi-

sie of eventuele andere bankkosten.

D. De rente over de grondtermijn.

Bij het transport tekent u dus mogelijk twee

akten:

A. De transportakte van de grond met

eventuele opstallen (alsmede de split-

singsakte in verband met appartements-

recht).

B. De hypotheekakte.

1.3. Kosten tijdens de bouw:

Zodra uw hypotheekakte is gepasseerd, moet

u aan de bank in principe al tijdens de bouw

het volledige bedrag aan rente over het door u

geleende bedrag gaan betalen.

Echter hiervan kan door de bank worden afgetrokken

een rentebedrag dat de bank aan u

betaalt, omdat een deel van het hypotheekbedrag

bij de bank in depôt blijft staan.

U betaalt op deze manier uitsluitend rente

over opgenomen geld.

1.4. De hypotheek:

Om de gekochte woning te kunnen betalen

heeft u geld nodig. Wanneer dit niet of niet

voldoende aanwezig is, kan een som geld

geleend worden. Het onderpand voor deze

lening is het appartementsrecht; hierop kan

hypotheek worden verstrekt.

Met welke bank u zaken doet, zal o.a. afhangen

van het aangeboden rentepercentage

en de voorwaarden.

1.5. Vrij Op Naam (V.O.N.):

De koopsommen van de appartementen zijn

Vrij Op Naam, tenzij uitdrukkelijk anders

vermeld. Vrij Op Naam wil zeggen dat de

hierna genoemde kosten die met het ver-werven

van een eigen woning zijn gemoeid, in

de koopsom zijn o.a. begrepen:


A. De grondkosten.

B. Bouwkosten.

C. CV en warmwatervoorziening.

D. Architecten- en constructeurhonorarium.

E. Notarishonorarium in verband met trans-

portkosten en opsplitsing in appartementsrechten.

F. Makelaarscourtage/verkoopkosten.

G. Gemeenteleges.

H. B.T.W. (thans 19%, eventuele verandering

wordt conform de wettelijke voor-

schriften doorberekend).

I. Kadastrale uitmeting.

J. Bouwvergunning.

K. Aansluitkosten gas, water, riool- en

elektriciteitsleidingen.

De met de financiering van uw woning verband

houdende kosten zijn niet in de koop-/aanneemsom

begrepen. De kosten zijn o.a.:

A. Notariskosten inzake hypotheek akte.

B. Afsluitprovisie.

C. Kosten aanvraag eventuele Nationale

Hypotheek Garantie.

Andere kosten die o.a. niet in de koopsom opgenomen

zijn:

A. De abonnee-/aansluitkosten op het telefoon-

net.

B. De abonnee-/aansluitkosten CAI.

C. Kosten aanvraag meter gas, water,

licht.

1.6. Prijsstijgingen:

De met u in de koop-/aannemingsovereenkomst

overeengekomen totale koopsom

staat vast, met uitzondering van

kosten verbandhoudende met overheidsvoorschriften.

Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens

de bouw kunnen niet worden doorberekend

omdat de “risicoregeling woningbouw”

niet van toepassing is.

29


Verkoopinformatie 2

1.7. Verzekeringen:

Tijdens de bouw is het appartementengebouw

verzekerd tegen de risico’s van brand-

en stormschade.

1.8. Meer en/of minder werk:

Zodra met de bouw wordt gestart, wordt met

de dan bekend zijnde kopers een afspraak

gemaakt.

Tijdens deze bijeenkomst worden de diverse

te gebruiken materialen getoond en tevens

worden dan de diverse wijzigingsmogelijkheden

besproken.

30

1.9. Oplevering:

Op het moment van verkoop wordt een globale

opleveringsprognose gegeven, ofwel de

datum waarop uw huis voor bewoning gereed

zal zijn.

Wij moeten daarbij de nodige reserves in

acht nemen, omdat het bouwen van een gebouw

nog veel ambachtelijk werk meebrengt.

Als het hard vriest kan er geen beton gestort

worden; als het regent kan er niet geschilderd

worden etc.

Zodra het appartement gereed is voor oplevering

zal deze aan u worden overgedragen,

nadat door u aan alle financiële verplichtingen

is voldaan.

Als vertegenwoordiger van de directie zal

door de opzichter, nadat hij de woning heeft

afgeschouwd, een opleveringsstaat (eventueel

voorzien van bemerkingen) ter ondertekening

aan u worden aangeboden, waarna even-

tuele klachten, gebreken en/of tekortkomingen

zo spoedig mogelijk opgelost zullen

worden.


1.10. Onderhoudstermijn:

Ongeveer drie maanden na de datum van

oplevering zal door de opzichter worden

gecontroleerd of de bemerkingen op de opleveringsstaat

aangetekend, door de aannemer

zijn uitgevoerd.

In dat geval zal hij de staat ondertekenen en

hiervan een duplicaat aan u ter hand stellen

ten bewijze dat de aannemer aan al zijn

verplichtingen heeft voldaan.

Bij kleinere onvolkomenheden moet u met een

belangrijk punt rekening houden:

Een huis is gebouwd van levende materialen,

materialen die nog kunnen gaan werken,

zoals dit in bouwtermen heet. Zo kunnen in de

hoeken van wanden bijvoorbeeld haarscheurtjes

ontstaan. Dit is niet ernstig; ze worden veroorzaakt

door uit uw huis wegtrekkend vocht en

kunnen niet voorkomen worden.

1.11. 5%-regeling:

De zogenaamde 5%-regeling geeft u als koper

extra zekerheid om geconstateerde gebreken bij

de oplevering van uw woning snel verholpen te

krijgen.

Hoe gaat dat in z’n werk?

U dient bij oplevering van uw woning

alle betalingstermijnen (inclusief het saldo

van eventueel meer- en minderwerk)

te hebben overgemaakt. De laatste 5%

van de aanneemsom wordt eventueel

gestort in een depot.

Dit geld blijft onder beheer van de notaris

tot wij de geconstateerde gebreken

verholpen hebben.

Deze dienen in het algemeen binnen

vijftien werkbare dagen te zijn opgelost.

Pas dan krijgt de aannemer de laatste

5% overgemaakt.

31


Technische omschrijving 1

Algemeen

Als peil wordt aangehouden de bovenzijde

van de afgewerkte vloer achter de hoofdentree

van het trappenhuis. De peilmaat

wordt in overleg met de gemeente

Bergen (NH) vastgesteld.

Grondwerk

Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd

voor fundering, riool- en nutsaansluitingen.

Terreininrichting

Bestrating

Vanaf de gemeentelijke erfgrens aan de voorzijde

naar de hoofdentree van het trappenhuis

en de gemeenschappelijke berging wordt

bestrating aangebracht.

Riolering

De afvoeren van vuil- en hemelwater worden

met bijbehorende hulp- en ontstoppingsstukken

uitgevoerd in een kunststof buis en

aangesloten op het gemeenteriool.

Constructie

32

Fundering

De fundering bestaat uit betonnen funderingsspalen

in combinatie met betonnen

balken en vloeren.

Vloeren

De begane grond-, verdiepings- en dakvloeren

worden uitgevoerd in gewapend beton.

Merendeels in het werk gestort en deels

prefab aangevoerd. Met uitzondering van

het dak van de bovenste 3 appartementen,

dat wordt uitgevoerd als staalconstructie met

houten balken.

Bouwmuren

De dragende en woningscheidende muren

worden uitgevoerd in kalkzandsteen.

Gevels

De gevels bestaan uit metselwerk en gevelbekleding.

Het gevel metselwerk zal worden

uitgevoerd in een rode baksteen en worden

gevoegd.

De gevels zijn als volgt samengesteld:

• kalkzandsteen binnenspouwblad;

• spouwisolatie en een luchtspouw;

• buitenmetselwerk of gevelbeschieting.

De totale isolatiewaarde van bovengenoemde

gevelconstructie is gelijk aan of groter dan de

vereiste waarden in het bouwbesluit.

Gevelkozijnen, buitenramen en deuren

De buitenkozijnen worden voorzien van de

benodigde draaiende delen en draaivalramen,

uitgevoerd in hardhout. De entreedeuren

en terrasdeuren van de appartementen

worden uitgevoerd als deuren met een grote

glasopening.

De hoofdtoegangsdeur, de deuren van de binnengang

en het trappenhuis worden

eveneens uitgevoerd als hardhouten deuren

met een grote glasopening. De buitendeur

van de gemeenschappelijke berging wordt

uitgevoerd als dichte deur.

Buitenbeglazing

De buitenkozijnen van de appartementen

krijgen isolerende beglazing. De kozijnen van

de centrale hal en het trappenhuis worden

eveneens voorzien van isolerend glas.

Waar nodig wordt een en ander voorzien van

veiligheidsglas. Het trappenhuis wordt voorzien

van ondoorzichtig glas.


Trappen

In het trappenhuis worden stalen steektrappen

geplaatst. Deze worden voorzien van stalen

anti-sliptreden. De vluchttrappen worden uitgevoerd

in staal en in aluminium.

Buitenschilderwerk

De houten gevelkozijnen, deuren en ramen,

goten, en boeidelen worden dekkend geschilderd

in de kleur zoals aangegeven op de

afwerkstaat.

Hang- en sluitwerk

De cilindersloten van de voordeur van de

appartementen met een terras hebben

dezelfde sleutel als die van de terrasdeur. Met

dezelfde sleutel kunt u ook de hoofdtoegangsdeur

van het gebouw en de gemeenschappelijke

ber- ging openen. De draaiende delen zijn onder

andere voorzien van veiligheidsscharnieren. Het

hang- en sluitwerk van de buitenkozijnen wordt

inbraakwerend uitgevoerd en voldoet aan de

eisen van het politiekeurmerk.

Terrassen

De terrassen worden vervaardigd in beton, afgewerkt

met daktegels. De terrassen worden van

elkaar gescheiden door een houten hekwerk.

Een aantal terrassen heeft een gemetselde

borstwering, voorzien van een prefab

betonnen muurafdekker.

Dakafwerking

Alle platte daken worden voorzien van

een bitumineuze dakbedekking. Op het

schuine dak van de winkelruimte wordt

een groene bitumineuze dakbedekking

aangebracht. Op het schuine dak van

het trappenhuis wordt een bitumineuze

dakbedekking aangebracht in de kleur

antraciet. Op de schuine daken van de

appartementen worden keramische pannen

aangebracht in de kleur natuurrood.

33


Technische omschrijving 2

Binneninrichting algemene ruimten

Entreeportaal

De appartementen hebben als ontsluiting het

entree/trappenhuis bij de linker zijgevel aan

de Heereweg. De toegangsdeur tot de entree

is te openen met een sleutel of de elektronische

deuropener vanuit de woning.

Naast de hoofdtoegangsdeur bevinden zich

postkasten en het bellentableau. ln het bellentableau

is een inspreekinstallatie opgenomen

die verbonden is met de appartementen.

Binneninrichting appartementen

Verdiepingshoogte

Alle woningen hebben een plafondhoogte van

minimaal 2,60 meter.

Binnenwanden

De separatiewanden in de woningen worden

uitgevoerd in gipsblokken van 100 mm dikte.

De woningscheidende koker om de verticale

leidingen heeft een dikte van 100 mm en is

uitgevoerd in gipsblokken.

Binnendeurkozijnen en binnendeuren

De kozijnen in de woningen zijn geschilderde

34

hardhouten binnendeurkozijnen, voorzien van

dekkend afgelakte stompe deuren.

De kozijnen van de badkamer en het toilet

worden voorzien van kunststenen dorpels.

De deuren van het toilet en de badkamer

worden voorzien van een vrij/bezetslot.

De kastdeuren CV/MV en meterkastdeuren

worden voorzien van een kastslot.

De overige binnendeuren worden voorzien

van loopsloten en deurkrukken. De binnendeurkozijnen

zijn zonder bovenlicht.

Vensterbanken

Ter plaatse van de gemetselde borstweringen

worden hardstenen vensterbanken in de kleur

antraciet aangebracht.

Vloerafwerking

De vloeren in de woningen worden voorzien

van cementdekvloeren waarin de cv verdeelleidingen

zijn gelegd. Geadviseerd wordt

dan ook om geen spijkers en schroeven in

deze vloer aan te brengen.

Wand- en plafondafwerking

De plafonds, horizontaal en schuin, worden

voorzien van spuitwerk. De wanden worden

behangklaar opgeleverd.

Binnenschilderwerk

Het binnenschilderwerk op hout is dekkend,

op basis van waterdragende verf. Al het

aangebrachte aftimmerhout wordt dekkend afgeschilderd.

Zichtbare water- en gasleidingen

worden geschilderd, met uitzondering van de

leidingen in de kast en/of bergingen.

Tegelwerk

De vloeren van de badkamer, inclusief

douchehoek, en het toilet worden voorzien

van vloertegels.

Voor leveren en aanbrengen van deze vloertegels

is € 100,-- incl. BTW per m2 gerekend.

De wanden van de badkamer en het toilet

worden voorzien van tegelwerk tot plafond

hoogte. Voor leveren en aanbrengen van

deze wandtegels is € 70,-- incl. BTW per m2

gerekend. Er is niet gerekend op wandtegels

in de keuken. (Keuken is buiten bestek.)

Voor bovenstaande prijzen is te kiezen uit 3

standaard vloertegels met een afmeting van

20 x 20 cm en 3 standaard wandtegels met

een afmeting van 20 x 25 cm. De prijzen zijn

inclusief het aanbrengen in een recht patroon

en zijn inclusief lijm en voegen. Indien men


kiest voor een afwijkende tegel, een afwijkend

patroon, voor strippen of diagonaal tegelwerk

zal dat als meerwerk worden gefactureerd.

Het uitzoeken van de tegels kan alleen via

Tegelzetbedrijf J.Tervoort T 072-5070214 of

bij Sanitair & Tegel Centrum Scheldestraat 8 te

Alkmaar T 072-5201065.

Centrale verwarming / warmtevoorziening

Iedere appartement is uitgerust met een individuele

hr-ketel voor warm water en cv.

De capaciteit van de installatie is berekend

volgens de eisen van het G.I.W.

De verwarmingsinstallatie in de appartementen

wordt berekend voor de volgende ruimtetemperaturen:

• Verblijfsgebieden 22° C

• Verkeersruimtes 18° C

• Badruimtes 24° C

• Binnenruimte/onbenoemde ruimte 15° C.

Als verwarmingslichamen worden plaatradiatoren

toegepast. De kamerthermostaat bevindt

zich in de woonkamer.

Exacte plaats, aantal en afmeting van de

radiatoren wordt nader bepaald aan de

hand van de transmissieberekening van

de installateur.

Keuken

In de appartementenprijs is geen keuken

opgenomen. De leidingen van gas en

water worden bij de keuken op de standaardplaatsen

afgedopt opgeleverd.

Er zijn geen wandtegels bij de keuken

gerekend.

Wij adviseren u een keuken uit te zoeken

bij Rolff keukens aan de Edisonweg 1 in

Alkmaar T 072-5275500, dan kan de

keuken tijdens de bouw geplaatst worden.

35


Technische omschrijving 3

De keuken zal dan via Gebr. Apeldoorn B.V.

als meerwerk aan de koper worden gefactureerd.

Dit aan de koper te factureren meerwerk

omvat het leveren en plaatsen van de

keuken, maar ook het aansluiten en eventueel

uitbreiden (bv. voor elektrisch koken) van de

installaties en het eventuele wandtegelwerk

voor de keuken.

Indien de keuken bij een andere leverancier

wordt gekocht mag deze pas geplaatst

worden na oplevering. Men moet wel de

keukentekening voor de deadline inleveren bij

Gebr. Apeldoorn B.V. i.v.m. de plaats van de

aansluitingen.

Indien er t.b.v. de keuken aansluitingen of

elektra verplaatst moet worden of als er meer

leidingen, aansluitingen en/of elektrawerk

nodig is dan standaard is opgenomen zal dit

door Gebr. Apeldoorn B.V. als meerwerk aan

de koper worden gefactureerd.

Sanitair

Het standaard sanitair wordt uitgevoerd van

het merk “Sphinx” of gelijkwaardig in de

kleur wit en zoals weergegeven op de plattegronden.

36

Eventueel ander sanitair kan alleen uitgezocht

worden via onze installateur Borst de Jong te

Heiloo T 072-5333481 bij Sanitair & Tegel

Centrum Scheldestraat 8 te Alkmaar T 072-

5201065. Voor het leveren en aanbrengen

zal een aparte offerte gemaakt worden. De

meerkosten worden via Gebr. Apeldoorn B.V.

aan de koper gefactureerd.

Mechanische ventilatie

De woningen worden mechanisch geventileerd

met afzuigpunten in de toiletten, keukens

en badkamers. Verse buitenlucht komt

via roosters van de buitenkozijnen. In de

keuken wordt een tweede afzuig-opening

aangebracht waarop een motorloze wasemkap

kan worden aangesloten.

Elektrische installatie

Alle schakelaars en wandcontactdozen in

het appartement zijn volgens inbouwuitvoering

(in de berging in opbouwuitvoering).

De installatie voldoet aan de veiligheidsvoorschriften

NEN 1010. Iedere woning is

voorzien van een bel-, inspreekinstallatie met

elektronische deuropener voor de centrale

toegangsdeur.

De wandcontactdozen worden op een hoogte

van circa 30 cm boven de vloer geplaatst,

behalve in de keuken waar deze op 120 cm

komen. De lichtschakelaars komen op een

hoogte van circa 105 cm van de vloer. In

de verkeersruimte van de woningen worden

volgens de laatste normen rookmelders geplaatst,

die permanent worden aangesloten

op de elektrische installatie. In de keuken

is standaard géén voorziening opgenomen

voor het aansluiten van een vaatwasmachine.

Bij de opstelplaats van de wasmachine zijn

2 aansluitpunten aangebracht: één voor de

wasmachine en één voor de condensdroger.

In het trappenhuis, de binnengang en buiten,

o.a. nabij de postkasten en de brandtrappen,

worden de nodige verlichtingsarmaturen

op schemerschakelaar en noodverlichtingen

aangebracht. In de gemeenschappelijke berging

worden 2 verlichtingsarmaturen aangebracht

en aangesloten. Alle gemeenschappelijke

verlichtingsarmaturen worden aangesloten

op de centrale voorziening van de appartementen.

De groepenkast wordt uitgevoerd

dmv 5 groepen en een hoofdzekering van

1x40A.


Water

De waterinstallatie wordt aangelegd vanaf de

meterkast, waar zich de watermeter en afsluitkraan

bevinden.

De leidingen worden zoveel mogelijk in vloeren

en wanden weggewerkt met uitzondering

van de berging. De volgende tappunten zijn

aangesloten op de koudwaterleiding: aanrecht

(afgedopt), wasmachine, toilet, fontein,

wastafel, douche en/of bad en cv-installatie.

Vanaf de individuele cv-installatie wordt een

warmwatertappunt gemaakt naar wastafel,

douche en/of bad en aanrecht (afgedopt).

Gas

De gasinstallatie wordt aangelegd vanaf de

meterkast, waarin zich de gasmeter en de

afsluitkraan bevinden. De leidingen worden

zoveel mogelijk in vloeren en wanden

weggewerkt, met uitzondering van die in de

berging. Een afgedopt aansluitpunt bevindt

zich bij de plek voor het kooktoestel, een

tweede aansluiting bij de cv-installatie.

C.A.I. / KPN Telecom

De woning wordt voorbereid voor aansluiting

op een kabel-systeem en telefoonaansluiting.

Vanuit de meterkast wordt een buizennet

aangelegd naar de woonkamer (bedraad) en

de slaapkamer (onbedraad).

37


Technische omschrijving 4

Voorbehoud

Omdat er bij de aankoop van een woning

zoveel komt kijken, is de kans aanwezig dat u

iets over het hoofd ziet. Zo worden de ‘kleine

lettertjes’ wel eens vergeten, wat kan leiden

tot misverstanden. Daarom willen we u

nadrukkelijk wijzen op de onderstaande

punten: Omdat bij het bouwen van een huis

nog veel ambachtelijk werk wordt verricht,

behoudt de verkoper zich het recht voor op

of aan de opstallen de naar haar oordeel

noodzakelijke architectonische of technische

wijzigingen aan te brengen:

Bedoelde eventuele wijzigingen doen echter

geen afbreuk aan de waarde van de woning

en geven geen aanleiding tot enige verre-

38

kening met de koper;

- alle informatie in de brochure over het plan

ontvangt u onder voorbehoud van goedkeuring

van de Nutsbedrijven;

- de perspectieftekeningen geven een impressie.

De reële kleuren van gevelstenen,

schilderwerk en dakbedekking kunnen

afwijken. De afwerking en inrichting van het

buitenterrein is naar eigen fantasie ingevuld

en behoort niet tot de levering. Aan deze

tekeningen kunnen derhalve geen rechten

worden ontleend;

- de inrichting van het openbare gebied is

gebaseerd op de laatst bij ons bekende

gegevens, wijzigingen daarvan vallen buiten

onze verantwoordelijkheid;

- geringe maatafwijkingen worden voorbehouden;

- de situatieschets geldt alleen voor de erfgrens

van de kavel;

- de eventueel aangegeven nummers zijn de

bouwnummers; de huisnummers en de postcode

worden op een later tijdstip bekend

gemaakt;

- de in de tekening genoemde maten zijn

‘circa-maten’. Hieraan kunnen geen rechten

worden ontleend. Wij adviseren u bij het

inrichten de maten ter plaatse op te nemen;

- genoemde merknamen en fabrikanten kunnen

door aannemer worden vervangen, mits

deze producten gelijkwaardige kwaliteit

hebben.


Afwerkstaat

De woningen worden gebouwd met

GIW garantie en met Politie Keurmerk

Ruimte Vloer Plafond Wanden Vensterbanken

Algemene Ruimten

Berging Vloertegels Onbehandeld kalkzandsteen en gasbeton

Portaal Vloertegels + schoonloopmat Gips + spuitwerk Schoon metselwerk

Trappenhuis Vloertegels Gips + spuitwerk Schoon metselwerk Hardsteen

Binnengang Vloertegels Spuitwerk Schoon metselwerk

Appartementen

Hal Cement dekvloer Spuitwerk Blauw pleisterwerk

Toiletruimte Vloertegel Spuitwerk Tegelwerk tot plafond

Kastruimte Cement dekvloer Spuitwerk Blauw pleisterwerk

Woonkamer/Keuken Cement dekvloer Spuitwerk Blauw pleisterwerk Hardsteen

Slaapkamers Cement dekvloer Spuitwerk Blauw pleisterwerk Hardsteen

Badkamer Vloertegels Spuitwerk Tegelwerk tot plafond

CV. ruimte Cement dekvloer Spuitwerk Blauw pleisterwerk

Terras Daktegels grijs

39


Bouwbedrijf Gebroeders Apeldoorn B.V.

40 16


Specialisten in veelzijdigheid

Bouwbedrijf Gebroeders Apeldoorn B.V. is

sinds 1905 actief in de nieuwbouw van woningprojecten,

bungalows, villa’s, restaurants,

winkels, kantoren, bedrijfshallen en scholen.

Ook voeren wij burgerwerk, verbouwingen,

onderhoud- en renovatiewerk uit.

Projectontwikkeling

Wij ontwikkelen ook eigen projecten. Daarvoor

kopen wij bijvoorbeeld grond aan waarop

in eigen beheer woningen en appartementen

worden gebouwd.

In juni 2005 ontving Bouwbedrijf Gebroeders Apeldoorn B.V. vanwege het 100 jarig

bestaan van het familiebedrijf de oorkonde behorend bij het Recht tot het voeren van het

Koninklijk Wapen met de toevoeging Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier.

Uw deskundige partner

Ruim 35 medewerkers staan garant voor kwaliteit

en vakbekwaamheid. In 1997 is aan ons

het certificaat ‘De Erkende Hoofdaannemer’

uitgereikt. Dit certificaat wordt afgegeven aan

bouwbedrijven die voldoen aan hoge kwaliteitseisen.

Wij worden jaarlijks getoetst of

wij aan de eisen voldoen.

Bezoekadres

Bouwbedrijf Gebroeders Apeldoorn B.V.

Herenweg 40 - 42

1935 ZG Egmond - Binnen

41


Vlieg Makelaars og

Jan Oldenburglaan 16a

1861 JT Bergen NH

Postbus 49

1860 AA Bergen NH

T 072 589 80 04

F 072 589 94 33

E bergen@vlieg.nl

Bouwbedrijf Gebroeders Apeldoorn B.V.

Herenweg 40 - 42

1935 ZG Egmond - Binnen

T 072 5061351

F 072 5065805

E info@gebr-apeldoorn.nl

Artist impressions gemaakt door:

Ontwerp brochure:

Ingenieursburo Rijnders

Graslaan 31

1761 LN Anna Paulowna

T 0223 523745

F 0223 523769

E info@ingenieursburorijnders.nl

More magazines by this user
Similar magazines