25.09.2013 Views

Jaarneus 2005-2006 (PDF) - Pinoke Zilverlingen

Jaarneus 2005-2006 (PDF) - Pinoke Zilverlingen

Jaarneus 2005-2006 (PDF) - Pinoke Zilverlingen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HET SEIZOEN VAN….<br />

1


<strong>Jaarneus</strong> <strong>2005</strong>-<strong>2006</strong><br />

Index<br />

Voorwoord van de voorzitter 5<br />

ALV van 7 juni 7<br />

Jeugd gaat naar Australië 9<br />

Pinoké Pins voor vrijwiligers 11<br />

Overzicht Heren 13<br />

Mosselmaaltijd 38<br />

<strong>Zilverlingen</strong> 42<br />

Overzicht Dames 49<br />

Ondertussen voor het clubhuis… 69<br />

Fotocollage Sixes 72<br />

Overzicht Jongens (met groepsfoto’s A/B gala) 74<br />

Overzicht Meisjes (met groepsfoto’s A/B gala) 96<br />

3<br />

P.S. Helaas hebben we dit jaar geen materiaal van de D- en C-kampen ontvangen. Hopelijk halen we dat volgend jaar in.


de <strong>Jaarneus</strong> is<br />

een speciale uitgave van<br />

de Steekneus,<br />

het clubblad van de<br />

Amsterdamse Mixed<br />

Hockey Club<br />

Pinoké<br />

Opgericht op 23 januari<br />

1929 onder de naam<br />

O.K.<br />

Seizoen <strong>2005</strong>-<strong>2006</strong><br />

Uitgavedatum: juli <strong>2006</strong> (tweede druk)<br />

Postadres: AMHC Pinoké, Postbus 71390,<br />

1008 BJ Amsterdam<br />

Bezoekadres: JanTooroplaan 46, 1182 AE Amstelveen<br />

Clubhuis: 020-645 60 68 – Terreininfo 641 99 33<br />

Internetadres: www.pinoké.nl<br />

Redactie van dit nummer: dolf@planet.nl<br />

Wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretaris@pinoke.nl<br />

Voorwoord van de (oud)voorzitter<br />

Het doet mij deugd dat in een tijd waarin de digitale snelweg door steeds meer<br />

mensen frequent en met hoge snelheid bereden wordt, toch weer een<br />

levensteken van Pinoké verschijnt dat je kan vasthouden, doorbladeren,<br />

wegleggen en weer oppakken en natuurlijk lezen.<br />

Voor de derde keer ligt nu de <strong>Jaarneus</strong> voor u, samengesteld en geredigeerd<br />

door Dolf van den Bos. Een boekwerk, aan de hand waarvan u nog eens de<br />

resultaten van het afgelopen seizoen kunt nagaan, opzoeken wie er nu toch<br />

officieel in uw elftal speelde en kunt bewijzen voor een eventueel<br />

<strong>Zilverlingen</strong>schap dat u echt in het seizoen 05-06 lid was, want de ledenlijsten<br />

willen het nog wel eens laten afweten.<br />

Het afgelopen seizoen is wat betreft Dames en Heren I weer spannend verlopen.<br />

Niet zo spannend als vorig jaar, wie herinnert zich niet de zinderende wedstrijden<br />

voor promotie en degradatie. Dit jaar stelde Dames I zich veilig op de voorlaatste<br />

competitiezondag, Heren I op de laatste. Ik hoop dat volgend jaar het sein ‘veilig’<br />

wat eerder gehesen kan worden. Komend seizoen is Pinoké dus wederom in de<br />

hoofdklasse bij de dames en bij de heren vertegenwoordigd. Verder spelen wij<br />

het volgend jaar zowel bij de dames als bij de heren met twee teams in de<br />

reserve hoofdklasse.<br />

Ook dit jaar veel kampioenen, 5 bij de dames, 6 bij de heren, 6 bij de meisjes en 5<br />

bij de jongens. Tevens mochten wij 2 landskampioenen op Pinoké begroeten.<br />

Heren II in de reserve hoofdklasse en Dames Veteranen A in de hoofdklasse<br />

veteranen. Jongens C1 is 3 e geworden op de landskampioenschappen, Heren<br />

Veteranen A en jongens D1 hebben hun huid duur verkocht maar misten het<br />

erepodium.<br />

5


In dit seizoen is ook een begin gemaakt met het verder professionaliseren van de<br />

club. Hadden we al een betaalde clubhuismanager, daarbij zijn gekomen een<br />

technisch directeur die de verantwoording heeft over tophockey jeugd en een<br />

assistent-directeur die gaat over breedtehockey jeugd. Daarnaast is het besluit<br />

genomen om veld 16 en 17 tegelijkertijd op de schop te nemen. De mat en<br />

ondergrond van 16 zullen voor 17 gebruikt worden, nooit meer losliggende naden<br />

en meterslange draden, de ondergrond van 17 gaat naar 16 en daarop komt een<br />

vol waterveld. De verwachting is dat veld 17 de eerste week van september klaar<br />

is, veld 16 iets later. Er zijn ook plannen om het clubhuis te verbouwen en uit te<br />

breiden. Plannen en financiering zullen in augustus/september aan u voorgelegd<br />

worden. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom velden en<br />

clubhuis, houdt dan de site en uw brievenbus goed in de gaten.<br />

Verder wil ik alle leden die zich op wat voor manier dan ook zich ook nuttig<br />

gemaakt hebben voor Pinoké, bedanken voor hun inzet. Zonder hen zouden wij<br />

de club niet draaiende kunnen houden en zeker de sfeer verliezen waarvoor we<br />

beroemd zijn.<br />

Ik hoop jullie allemaal het volgend seizoen weer te zien, op of langs de velden.<br />

Marjan Icke, voorzitter<br />

Marjan werd op 7 juni <strong>2006</strong> opgevolgd door Wouter van Balen (zie de pagina hiernaast)<br />

6


ALV van 7-6-06:<br />

Een nieuwe voorzitter en een nieuwe erevoorzitter.<br />

Tijdens de ALV van 7 juni <strong>2006</strong> nam Marjan Icke afscheid als voorzitter. Zij<br />

wordt opgevolgd door Wouter van Balen, die binnen het bestuur een oude<br />

bekende is en vorig jaar voor zijn verdiensten voor de club al tot erelid werd<br />

gekroond. Maar Wouter had bij zijn aantreden nog een verrassing in petto.<br />

In de bewogen vergadering gaven<br />

de leden alleereerst hun goedkeuring<br />

aan het bestuursbesluit om nog deze<br />

zomer op veld 16 een echt water-<br />

veld aan te leggen. De huidige mat<br />

van veld 16 verhuist naar veld naar<br />

veld 17. Nadat Wouter van Balen<br />

vervolgens de voorzittershamer<br />

van Marjan Icke had overgenomen,<br />

werd Marjan gevraagd “even” de<br />

vergadering te verlaten. Wouter stelde aan<br />

de ALV voor om Marjan te benoemen<br />

tot erevoorzitter. Dit voorstel werd met<br />

een staande ovatie bekrachtigd.<br />

Marjan is nu samen met Toon<br />

Bovenlander erevoorzitter.<br />

Daarnaast werd Carine Vergroesen<br />

benoemd tot lid van verdienste.<br />

Haar tomeloze inzet bij jeugdkampen,<br />

barcommissie, Sixes, eltalcommissies<br />

etc mocht zo angzamerhand ook<br />

wel eens worden beloond.<br />

Helaas was Carine zelf niet aanwezig<br />

om de lauweren persoonlijk in<br />

ontvangst te nemen. U ziet haar hier-<br />

onder op een foto die werd gemaakt<br />

tijdens haar huldiging op het jaarlijkse<br />

Sixes-toernooi op 10 juni j.l.<br />

Het onderwerp Clubhuis verbouwing/<br />

uitbreiding is verschoven naar een buiten-<br />

gewone ALV aan het eind van de zomer.<br />

Dan wordt ook beslist over de contributie-<br />

verhoging die daar verband mee houdt.<br />

7


Club Collodi in de sponsorclub van Pinoké die naast sponsoring van Pinoképrojecten<br />

als doel heeft om sponsors onderling met elkaar in contact te brengen. Club Collodi<br />

financiert o.a. ook de tickets van Mara Sandberg en Dider Meijer die deze zomer<br />

door Pinoké naar Australië werden uitgezonden.<br />

8


Pinoké draait de wereld om: jeugdtalenten gaan down under.<br />

Pinoké is één van de weinige hockeyclubs van Nederland die het tot dusverre<br />

bewust heeft moeten stellen zonder dure buitenlandse huurlingen. Maar natuurlijk<br />

wordt er wel continu gekeken wat de mogelijkheden zijn voor Pinoké en waar kansen<br />

liggen om de prestaties van de teams en de ontwikkeling van spelers te<br />

optimaliseren. In het kader daarvan is er nu een uitwisseling georganiseerd waarbij<br />

onze talenten gedurende de zomer voor 2 maanden naar Australië gaan en waarbij<br />

de Australische talenten tevens stage komen lopen in Nederland. Dider Meijer en<br />

Mara Sandberg vertrokken rond 15 juni naar Down Under. Beide zullen uitkomen<br />

voor de Northern Territory- Stingers en Pearls in de landelijke competitie onder 21<br />

jaar. Na een voorbereidingsperiode van circa 1 maand in Darwin zal Mara rond 10 juli<br />

afreizen naar Brisbane, om daar gedurende 2 weken het titeltoernooi te spelen. Voor<br />

Dider zal het toernooi plaats- vinden in Canberra.<br />

Dit initiatief is ontstaan doordat Mark Hickman (voormalig Australisch international,<br />

rechts op de foto) vanaf deze zomer in Amsterdam is komen wonen. Hij is via<br />

Maarten Burgers (Commissie tophockey Pinoké) nauw bij Pinoké betrokken geraakt.<br />

Mark en Maarten kennen elkaar aangezien Maarten in 1999 eveneens voor de NT<br />

Stingers is uitgekomen waar Mark de keeper was. De uitwisseling is tot stand<br />

gekomen met de financiële ondersteuning<br />

van de sponsorclub Collodi van Pinoké.<br />

Vertegenwoordigd door Rob de Bruin links<br />

op de foto. Pinoké voorzitter Marjan Icke:<br />

“Veel clubs schuiven hun eigen jeugd opzij<br />

als er een buitenlander gehaald kan<br />

worden. Daardoor heeft de eigen jeugd bij<br />

een club het vaak moeilijker dan<br />

nieuwkomers. Wij willen onze jeugd op<br />

deze manier een eerlijke kans geven. Daar<br />

profiteert de club uiteindelijk ook weer<br />

van.” De jeugdtalenten zullen het thuisfront<br />

op de hoogte houden van hun avonturen.<br />

Op de website van Pinoké wordt deze<br />

zomer een dagboek bijgehouden. Op<br />

www.pinoke.nl kunt u Mara en Dider op de<br />

voet volgen. Mara heeft een eigen weblog op: http://www.marasandberg.web-log.nl/ .<br />

Daar hebben we bovenstaande foto ook vanaf gehaald.<br />

9


De onmisbare schakels: vrijwilligers.<br />

Zondag 2 juli werd de Vrijwilligersborrel gehouden als dank voor hun inzet afgelopen<br />

seizoen. Het was een gezellige en goed georganiseerde bijeenkomst. Ook de<br />

opkomst was aardig. Tijdens de borrel heeft de kersverse voorzitter Wouter van<br />

Balen een aantal zaken aangekaart met name over de visie op de toekomst, de<br />

plannen waar de club en het Bestuur mee bezig zijn.<br />

Hij bedankte uitgebreid alle vrijwilligers, en stipte nog even de verschillen aan tussen<br />

het Vrijwilligerswerk bij de junioren en de senioren; tevens werden nog enkele<br />

vrijwilligers in het bijzonder onder de aandacht gebracht. Twee groepen sprongen<br />

daar met name uit: 1. Maarten Stenvers, Carola Stenvers, Filippa van Raalte en<br />

Michel Hermanides, omdat zij al jaren op een rij en met veel inzet en plezier kampen<br />

voor de jongere jeugd verzorgen. Als club en vanuit het bestuur wordt dat bijzonder<br />

gewaardeerd, temeer omdat het merkbaar is dat het onze jeugd veel lol geeft en ook<br />

het plezier in het hockeyen verhoogt. Als teken van deze waardering wilde het<br />

Bestuur hen de Pinoké-speld overhandigen. Helaas waren ze niet aanwezig, zodat<br />

dit op een ander tijdstip alsnog zal gebeuren.<br />

Maarten Stenvers schuwt nooit enige moeite om sfeer aan evenement toe te<br />

voegen. Links tijdens het Sixes toernooi in <strong>2005</strong> en rechts achter zijn werkplek: altijd<br />

opgeruimd, altijd overzicht.<br />

Carola Stenvers heeft dezelfde familietrekjes als haar broer. Organisatorische<br />

verantwoordelijk. Schuwt geen enkele verkleedpartij en springt graag in het diepe.<br />

11


Sommige mensen vragen zich bij Filippa van Raalte wel eens af hoe haar echte<br />

haar er uit ziet. Dat ziet u in het midden. Deze sprookjesprinses draagt ook altijd een<br />

aanstekelijke glimlach.<br />

Michel Hermanides doet behal;ve kampen ook de coaching van jongens D1.<br />

Hij heeft vele kampioenen voortgebracht.<br />

De tweede groep die er uitspringt is de commissie tophockey die al<br />

jaren aan het eind van het oude seizoen erg veel werk moet verzetten<br />

om het nieuwe seizoen weer met een goed compleet team met goede<br />

begeleiding in te gaan Dit jaar was er nog eens extra werk aan de<br />

winkel, omdat gekozen was voor een topsportplan waarmee de top<br />

de Pinoké Pin<br />

intensiever ingevuld gaat worden en begeleid zodat we met de heren<br />

een steviger plaats in de Hoofdklasse kunnen gaan nastreven en met de dames nog<br />

wat kunnen stijgen in de rangorde. In het bijzonder geldt dit voor Maarten Burgers die<br />

naast dit intensieve werk ook nog eens de coördinatie van het<br />

deelproject financiering op zich heeft genomen. Dit deelproject maakt<br />

onderdeel uit van het totale project nieuwe<br />

waterveld en verbouwing/aanbouw clubhuis.<br />

Maarten (foto rechts) heeft hiervoor reeds de<br />

Pinoké-speld in ontvangst mogen nemen.<br />

Wouter van Balen<br />

Voorzitter H.C. Pinoké<br />

12


Eindstanden competitie Heren <strong>2005</strong>-<strong>2006</strong><br />

0001 RABO HOOFDKLASSE<br />

Heren GS GW GL VL PT V T<br />

1 08 Bloemendaal 22 17 3 2 54 98 31<br />

2 01 Amsterdam 22 15 4 3 49 69 41<br />

3 03 SCHC 22 13 4 5 43 71 49<br />

4 09 Oranje-Zwart 22 13 2 7 41 69 50<br />

5 06 Klein Zwitsl. 22 12 5 5 41 68 48<br />

6 07 Den Bosch 22 9 3 10 30 61 60<br />

7 11 Tilburg 22 8 4 10 28 59 60<br />

8 05 Rotterdam 22 7 5 10 26 56 61<br />

9 04 Pinoké 22 7 2 13 23 41 67<br />

10 10 HGC 22 6 3 13 21 36 63<br />

11 02 Eindhoven 22 2 4 16 10 41 85<br />

12 12 Laren 22 2 3 17 9 36 90<br />

Pieter Blok<br />

Danny Bree<br />

Lucas Duijndam<br />

Martijn Elffers<br />

Joppe Hovius<br />

Benjamin van Kessel ©<br />

Jeroen Koops<br />

Robert Jan Marck<br />

Olmer Meijer<br />

Arthur Menko<br />

Daan Meurer<br />

Frank Nowee<br />

13<br />

Begeleidingsteam:<br />

Maarten Jansen trainer/coach,<br />

Marco Bakker ass trainer/coach,<br />

Bart Holla keeperstrainer,<br />

Bart van Gaalen keeperstrainer,<br />

Bart van der Meer spitsentrainer,<br />

Joyce Mulder fysio,<br />

Frida de Weerd manager.<br />

Hans Hemminga manager<br />

Tijmen Receveur<br />

Alexander Robert<br />

Dirk Schrijver<br />

Daan Smelt<br />

Mathijs van Weerd<br />

Daan van der Wilk


0701 RES. HOOFDKLASSE<br />

Heren GS GW GL VL PT V T Opmerking<br />

1 04 Pinoké II 22 15 4 3 49 74 47<br />

2 01 Kampong II 22 12 4 6 40 71 50<br />

3 02 SCHC II 22 11 6 5 39 74 46<br />

4 06 Rotterdam II 22 11 6 5 39 51 36 Gestaakt<br />

5 03 Amsterdam II 22 11 3 8 36 67 60<br />

6 09 Pinoké III 22 10 5 7 35 50 46<br />

7 11 Klein Zwitserl II 22 9 4 9 31 71 57<br />

8 08 Voordaan II 22 7 5 10 26 47 64 Gestaakt<br />

9 07 HGC II 22 6 5 11 23 48 70<br />

10 10 Hurley II 22 5 5 12 20 45 50<br />

11 05 SchaerweijdeII 22 4 4 14 16 31 74<br />

12 12 Kampong III 22 2 7 13 13 45 74<br />

Heren II<br />

Kees-Jan Bordes<br />

Maarten Burgers ©<br />

Willem van Eeghen<br />

Toon te Gussinklo<br />

Ohmann<br />

Egbert Ho<br />

Heren II haalde voor de derde keer<br />

in vier jaar de landstitel voor de<br />

reserveteams binnen. De beker komt<br />

in het kastje te staan dat op de eerste<br />

verdieping, boven aan de trap hangt.<br />

De redactie van de <strong>Jaarneus</strong> begint het<br />

wel een beetje een sleur te vinden<br />

om steeds hetzelfde verhaal te moeten<br />

vertellen.<br />

Maarten Hoedemaker<br />

Derek Kleiman<br />

Kees van Lede<br />

Dider Meijer<br />

Michor Pleijzier<br />

Pepijn Post ©<br />

Frank Rutgers<br />

16<br />

Willem Smelt<br />

Murk Spits<br />

Gijsbrecht Vijn<br />

Bas Wegener<br />

Herbert van Wering<br />

Coach:<br />

Marc Beerendonk


(in het geel links Pinoké Bondsscheidsrechter Juun van Burk en rechts Jaap van Willigenburg)<br />

Heren III (competitiestand zie bladzijde 14)<br />

Ronald Bausch<br />

Vincent de Braak<br />

Tom Bruggink<br />

Stijn Bult<br />

Daniel Dessing<br />

Bart van der Meer<br />

Hein Johan Meurer<br />

Martijn Morsink<br />

Raoul Oei<br />

Daniel van Raalte<br />

Jan Willem Roest ©<br />

Wout Rohof<br />

18<br />

Martijn Schneider<br />

Ferko Spits ©<br />

Maarten Valk ©<br />

Roderick Verkley<br />

V.l.n.r. achter:<br />

Frank Nowee,<br />

Daan Dessing,<br />

Ronald Bausch,<br />

Maarten Valk,<br />

Ferko Spits,<br />

Raoul Oei,<br />

Bas Wegener,<br />

Martijn Morsink,<br />

Roderik Verkleij<br />

V.l.n.r voor:<br />

Vincent de Braak,<br />

Tom Bruggink,<br />

Stijn Bult,<br />

Bart van der Meer,<br />

Jan Willem Roest,<br />

Daniel van Raalte,<br />

Martijn Schneider<br />

Afwezig:<br />

Toon te Gussinklo<br />

Ohman,<br />

Wout Rohof en<br />

Michel Franken.


Van links naar rechts (Bovenste rij): onbekend, Roel van Lohuizen, Benjamin Namane, Marty Le<br />

Clercq, Niels Muller, Dennis de Jonge (captain) en Jan-Willem Hudig (keeper).<br />

(middelste rij): Michael Tailleur, Arend van Ewijk, Teun Backer, Cedric de Breet en Paul de Hek.<br />

(onderste rij): Ewoud van Weerd, Mark van Zuylen, Maurice van Susante en Pelle Wiggelendam.<br />

Ontbrekend op de foto: Maurits van de Does, Thomas Schneider en Michiel van Gunsteren.<br />

0703 RES. OVERGANGSKL. B<br />

Heren GS GW GL VL PT V T Opmerking<br />

1 01 HDM III 22 17 1 4 52 77 39<br />

2 05 Schaerweij III 22 14 5 3 47 84 46<br />

3 10 Amersfoort II 22 12 5 5 41 65 46<br />

4 08 Hurley III 22 13 1 8 40 78 56<br />

5 02 Alkmaar II 22 9 2 11 29 67 76<br />

6 07 Hudito II 22 8 4 10 28 59 61<br />

7 06 Rotterdam III 22 8 4 10 28 40 42<br />

8 11 Amsterdam IV 22 6 7 9 25 62 59<br />

9 03 Gooische II 22 8 3 11 24 61 74 3 punten i.m.*<br />

10 12 Victoria II 22 7 2 13 23 58 88<br />

11 09 Pinoké IV 22 6 2 14 20 57 89<br />

12 04 Leonidas II 22 4 4 14 16 54 86<br />

* i.m.is: in mindering<br />

Teun Backer<br />

Cedric de Breet<br />

Marti le Clerq<br />

Maurits van de Does<br />

Michiel van Gunsteren<br />

Paul de Hek<br />

Jan Willem Hudig<br />

Rutger Jansen<br />

Dennis de Jonge ©<br />

Roel van Lohuizen<br />

Niels Muller<br />

Ben Namane<br />

19<br />

Thomas Schneider<br />

Michael Tailleur<br />

Maurice Van Susante<br />

Pelle Wiggelendam<br />

Mark van Zuylen


0712 RES. 1e KLASSE B<br />

Heren GS GW GL VL PT V T<br />

1 01 Rotterdam VI 22 16 4 2 52 108 70<br />

2 05 Leonidas IV 22 14 0 8 42 81 55<br />

3 04 Pinoké V 22 13 3 6 42 75 49<br />

4 02 Kampong V 22 12 3 7 39 57 41<br />

5 03 Voordaan III 22 9 4 9 31 60 61<br />

6 08 Hurley VI 22 8 5 9 29 44 45<br />

7 11 Spandersbs II 22 8 4 10 28 51 55<br />

8 10 Cartouche II 22 8 3 11 27 67 51<br />

9 12 Bloemendl III 22 7 4 11 25 40 46<br />

10 06 Victoria V 22 6 6 10 24 34 57<br />

11 09 Amsterdam V 22 6 4 12 22 39 78<br />

12 07 Hudito III 22 4 2 16 14 36 84<br />

Dennis Akkaya ©<br />

Arie Conijn<br />

Daan van Dam<br />

Robbert Duijndam<br />

Alexander de Goederen<br />

Olivier Hoogeveen<br />

Jorrit Houwert<br />

Bas Janse<br />

Benjamin Kooijman<br />

Daan Mulders<br />

20<br />

Rolf Schoemaker<br />

Pieter van Soest<br />

Paul Tholen<br />

Otto Verhoeff<br />

Pieter Verhulst


2002 Res. 2e klasse B<br />

Heren GS GW GL VL PT V T<br />

1 01 Pinoké VI 22 20 0 2 60 120 43<br />

2 07 Pinoké VIII 22 14 4 4 46 80 50<br />

3 03 Amsterdam IX 22 13 4 5 43 92 45<br />

4 09 VVV III 22 9 7 6 34 62 58<br />

5 04 Qui Vive III 22 9 5 8 32 65 64<br />

6 08 Amsterdam XII 22 8 4 10 28 59 78<br />

7 06 Bloemendl V 22 7 6 9 27 76 85<br />

8 10 Hurley VII 22 8 0 14 24 48 79<br />

9 02 Reigers II 22 6 5 11 23 71 83<br />

10 12 AMVJ II 22 6 5 11 23 47 67<br />

11 11 Castricum II 22 6 4 12 22 52 65<br />

12 05 Myra III 22 4 0 18 12 46 101<br />

HerenVI<br />

Pieter Akkerman<br />

Pieter Blomjous<br />

Jippe de Boer<br />

Leonard van Boven<br />

Maarten Briët<br />

Olivier de Bruin<br />

HerenVIII<br />

Onno Bierman<br />

Sander Bierman<br />

Sjoerd Blekman<br />

Dirk van Ettekoven<br />

Vincent Fisscher<br />

Jan Willem de Groot<br />

Robin Dunki Jacobs<br />

Martijn Everts<br />

Simon Fokkema<br />

Govert Ho<br />

Jef Holland<br />

Joost Kempenaars<br />

Jeroen In de Maur<br />

Ruud Jurgens<br />

Peter Keegstra<br />

Michiel Koole<br />

Eise Peter Lodewijk<br />

Patrik Moor<br />

21<br />

Lucas Kortmann<br />

Casper Polak<br />

Tim Priem<br />

Wouter van de Putte<br />

Joris Smit<br />

Onno Oldeman<br />

Sander van Raalte<br />

Tjeerd Smilde<br />

Mathijs Strobel ©<br />

Gideon Tailleur


2001 Res. 2e klasse A<br />

Heren GS GW GL VL PT V T Opmerking<br />

1 11 Amsterdam XI 22 16 3 3 51 74 36<br />

2 05 Rood-Wit IV 22 13 4 5 43 79 49<br />

3 06 Amsterdam X 22 12 5 5 41 83 48<br />

4 03 Pinoké VII 22 12 4 6 40 75 34<br />

5 01 Xenios II 22 11 5 6 38 75 65<br />

6 09 Amstelveen III 22 10 3 9 33 68 68<br />

7 08 Pinoké X 22 9 4 9 31 67 66<br />

8 02 Terriers II 22 8 4 10 28 53 67<br />

9 04 Pinoké IX 22 6 4 12 22 53 75<br />

10 10 Kikkers II 22 5 2 15 17 74 102<br />

11 07 Bloemendl IV 22 4 5 13 17 49 71<br />

12 12 Alkmaar III 22 3 3 16 9 37 106 3 punten<br />

in mindering<br />

Heren VII<br />

Pieter Alexander<br />

Reuben Alexander ©<br />

Mark Boumans<br />

Cas Corbey<br />

Michaël Frank<br />

Thijs van der Heide<br />

Heren IX<br />

Jonathan Bant<br />

Stephan Beerends<br />

Railison Bernadina<br />

Thijs van Boxel<br />

Vincent Breedveld<br />

Bas Brommet<br />

Heren X<br />

Tijs Akkerman<br />

Hendrik van den Berg<br />

Bastiaan Blom<br />

Bauke Faber<br />

Christian Fortanier<br />

Jeroen van Gelderen<br />

Matthijs Hamster<br />

Damien Hope<br />

Floris Jacobs<br />

Remy Killa Jansse<br />

Hilco de Lathouder<br />

Wouter van Malenstein<br />

Misja Perquin<br />

Pim Herweijer<br />

Remko Hol<br />

Bob Koning<br />

Guido Lubbers ©<br />

Maarten Meijnen<br />

Bastiaan van de Putte<br />

Boris Tycho Harmsen<br />

Gerwin Holland<br />

Joost-Jan Kinds<br />

Wouter van Leeuwen<br />

Hans Joris Oei<br />

Rik-Jan Reichman<br />

Maarten de Ruijter<br />

22<br />

Pieter van der Putt<br />

Joost van Raalte<br />

Tim Sjollema<br />

Maarten Stenvers<br />

Victor van Tongeren<br />

Martin Weenink<br />

Onno Schiltkamp<br />

Edward Stronach Hardy<br />

Arne Tjalma<br />

Romke van der Weerdt<br />

Wilbert Schutrups<br />

Sjoerd Sijbesma ©<br />

Gerben Smit<br />

Hans Eric Vos<br />

Ernst van de Weert


2003 Res. 3e klasse A<br />

Heren GS GW GL VL PT V T<br />

1 08 Hurley XIII 22 18 3 1 57 92 25<br />

2 05 Hurley X 22 16 2 4 50 77 33<br />

3 09 Pinoké XI 22 14 5 3 47 96 43<br />

4 06 Pinoké XIII 22 10 7 5 37 63 42<br />

5 01 Rood-Wit V 22 11 1 10 34 66 72<br />

6 03 Kraaien II 22 9 3 10 30 63 54<br />

7 12 Amsterdam XIV 22 9 1 12 28 65 62<br />

8 07 HIC IV 22 7 4 11 25 51 69<br />

9 02 Amsterdam XIII 22 7 2 13 23 54 68<br />

10 10 Hurley XI 22 6 3 13 21 41 62<br />

11 11 Haarlem II 22 5 5 12 20 44 79<br />

12 04 Qui Vive IV 22 1 2 19 5 27 130<br />

Heren XI<br />

Roland van Ardenne<br />

Egon Compter<br />

Dirk van Heemskerck van<br />

Beest ©<br />

Hans Willem van<br />

Heemskerck van Beest<br />

Heren XIII<br />

Sebastiaan Aelberts<br />

Jan Wouter v.d. Berg<br />

Robert v.d. Berg v.<br />

Saparoea<br />

Menno Bredenoord<br />

Tjerk Bultsma<br />

Vincent Hoeve<br />

Barthold IJssel de Schepper<br />

Willem IJssel de Schepper<br />

Jurriaan Peters<br />

Mark Schreurs<br />

Frank Stieger<br />

Lennart Crain<br />

Gijs de Haas v. Dorsser<br />

Jan Joost Kalff<br />

Yuri Kantebeen<br />

Rutger-Jan Leewens ©<br />

Gijs de Lorijn<br />

23<br />

Menno Stuker<br />

Lex ten Veen<br />

Albert van Vliet<br />

Ronald de Vreeze<br />

Robert Wintgens<br />

Sander Numan<br />

Jeffrey Parson<br />

Bas Scholten<br />

Bas Thoomes<br />

Tijmen Vierhout<br />

Allard van Woerden


Heren<br />

2004 Res. 3e klasse B<br />

GS GW GL VL PT V T<br />

1 08 Hurley XII 22 17 2 3 53 101 32<br />

2 11 Pinoké XII 22 15 3 4 48 87 55<br />

3 01 Hurley IX 22 13 3 6 42 70 51<br />

4 07 Xenios III 22 12 4 6 40 59 49<br />

5 06 VVV IV 22 11 2 9 35 71 53<br />

6 10 Bennebroek II 22 10 3 9 33 70 66<br />

7 12 Hurley VIII 22 8 5 9 29 58 61<br />

8 03 HBS III 22 8 3 11 27 59 67<br />

9 04 Amsterdam XV 22 8 1 13 25 70 97<br />

10 02 Terriers III 22 6 4 12 22 49 63<br />

11 09 FIT II 22 4 3 15 15 31 86<br />

12 05 Myra IV 22 3 1 18 10 34 79<br />

Rien van Beemen<br />

Hans Berkemeijer<br />

Stephen Beuker<br />

Marcus v. Dongen ©<br />

Mark Harinck<br />

Michel Hazen<br />

Hans Martijn Hofste<br />

Harold Jorning<br />

Philip Juttmann<br />

Bas Kolthof<br />

Edon Menno Kosters<br />

Erik van Rossum<br />

24<br />

Staand v.l.n.r.: Peter<br />

Sijtsma, Bas Kolthof,<br />

Michiel Smith, Mark<br />

Harinck en Marc van<br />

Dongen.<br />

Middelste rij v.l.n.r.:<br />

Lennart van Trigt, Rien van<br />

Beemen en Michel Hazen.<br />

Onderste rij v.l.n.r.: Ralph<br />

Kosters, Jan Benes,<br />

Stephen Beuker en Edon<br />

Kosters.<br />

Liggend Philip Juttmann.<br />

Peter Sijtsma<br />

Michiel Smith<br />

Dennis Suichies<br />

Lennart van Trigt<br />

Jordi Wardenburg


2007 Res. 4e klasse C<br />

Heren GS GW GL VL PT V T<br />

1 01 Hurley XVI 22 19 2 1 59 123 28<br />

2 10 Amsterdam XIX 22 14 5 3 47 117 65<br />

3 07 Xenios V 22 12 3 7 39 88 69<br />

4 06 Amstelveen IV 22 11 4 7 37 81 59<br />

5 03 Amsterdam XVI 22 9 2 11 29 62 106<br />

6 08 Overbos III 22 8 4 10 28 68 87<br />

7 02 Amsterdam XX 22 8 2 12 26 51 64<br />

8 05 <strong>Pinoke</strong> XIV 22 7 5 10 26 52 64<br />

9 04 Rood-Wit VII 22 7 3 12 24 59 89<br />

10 11 VVV V 22 7 2 13 23 42 61<br />

11 09 <strong>Pinoke</strong> XVII 22 5 6 11 21 57 76<br />

12 12 Amstelveen V 22 5 2 15 17 49 81<br />

Heren XIV<br />

Wouter Arnoldy<br />

Robert Jan Back<br />

Bas Berntsen<br />

Douwe van Dijk<br />

Michiel Fiévez<br />

Michiel Geerdink<br />

Heren XIV<br />

Michiel Bergsma ©<br />

Erik Robert Broeren<br />

Roeland de Graaf<br />

Jordi Johannisse<br />

Maarten Kiewit d. Jonge<br />

Arthur de Goederen<br />

Huib van Helden<br />

Floris Helming<br />

Kai Joustra<br />

Edo Kulkens ©<br />

Vivek Makhija<br />

Casper Lampe<br />

Floris van Lelyveld ©<br />

Daniel Levita<br />

Bram Mulder ten Kate<br />

Hans Piera<br />

25<br />

Diederik Nieuwenhuijs<br />

Martijn van Nieuwland<br />

Olivier Oster<br />

Niels van Peer<br />

Rolf Peters<br />

Mark Weetink<br />

Pieter Jan Prince<br />

Giel Reimert<br />

Maarten Tuininga<br />

Eduard de Visser


<strong>2005</strong> Res. 4e klasse A<br />

Heren GS GW GL VL PT V T<br />

1 04 Hurley XVII 22 16 4 2 52 111 37<br />

2 09 Amsterdam XXII 22 17 0 5 51 85 57<br />

3 05 Heerhugow II 21 13 3 5 42 74 37<br />

4 12 HIC V 22 11 3 8 36 55 55<br />

5 08 Amsterdam XVII 22 11 1 10 34 68 67<br />

6 06 Pinoké XV 22 11 1 10 34 60 69<br />

7 03 Overbos IV 22 10 4 8 34 68 58<br />

8 07 Xenios IV 22 9 2 11 29 73 55<br />

9 11 Bloemendl VI 22 8 5 9 29 67 67<br />

10 01 Amstelveen VII 22 6 2 14 20 53 76<br />

11 10 Rood-Wit VI 21 4 1 16 13 36 98<br />

12 02 Terriers IV 22 2 0 20 6 43 117<br />

Oliver Anderson<br />

Onno Bende<br />

Pieter-Louis Bootsman<br />

Victor la Bree<br />

Kerem Canatan<br />

Merijn van den Dungen<br />

Tomas Elemans<br />

Willem Gille ©<br />

Joris IJzermans<br />

Maarten Ketel<br />

Lodewijk v.d. Meulen<br />

Pieter-Jan Nijssen<br />

26<br />

Gunnar Schumburg<br />

Matthijs Storm<br />

Tycho Stribos<br />

Niels Thelosen<br />

Willem van de Ven<br />

Jeroen Vredegoor


<strong>2006</strong> Res. 4e klasse B<br />

Heren GS GW GL VL PT V T Opmerking<br />

1 11 Pinoké XVIII 22 19 1 2 58 116 40<br />

2 08 Amsterdam XVIII 22 14 2 6 44 89 68<br />

3 01 Pinoké XVI 21 10 5 6 35 79 57<br />

4 09 Amstelveen VI 22 10 4 8 34 76 63<br />

5 12 Amsterdam XXI 22 7 9 6 30 64 67<br />

6 04 HIC VI 22 9 5 8 29 74 60 3 punten i.m.*<br />

7 02 Abcoude II 21 8 3 10 27 57 69<br />

8 03 Hurley XIV 22 7 3 12 24 64 99<br />

9 05 Strawberr II 22 6 6 10 24 61 74<br />

10 10 Rood-Wit VIII 22 7 2 13 23 65 86<br />

11 07 Hurley XV 22 7 1 14 22 53 85<br />

12 06 HBS IV 22 3 7 12 16 57 87<br />

* i.m.is: in mindering<br />

Heren XVI<br />

Wouter Aalberse<br />

Bart-Jaap v.d. Berg ©<br />

Bas Braam<br />

Remko Dickhaut<br />

Sjef Gitmans<br />

Heren XVIII<br />

Michel Bagli<br />

Menno Berger<br />

Willem Bischoff van<br />

Heemskerck<br />

Marc Boelen<br />

Lennart Bosman<br />

Tjalling Dijkstra<br />

Arjan Hoogerwaard<br />

Rynts Krikke<br />

Lars van Marrelo<br />

Johan van Mil<br />

Thom Nefkens<br />

Foppe Eshuis<br />

Stijn van Gerwen<br />

Sven Hubert<br />

Burgo Jansen<br />

Michiel Lowenberg ©<br />

Jan Nauta<br />

Markus Rahusen<br />

27<br />

Dennis Nobrega<br />

Onno Pelser<br />

Stephan Roes<br />

Hein Siemerink<br />

Michiel Terwindt<br />

Stefan Ras<br />

Piet Hein Schnellen<br />

Diederik Vos<br />

Hendrik Vrieling<br />

Willem Wanders<br />

Ralf Westera


2022 Res. 5e klasse Prom.<br />

Heren GS GW GL VL PT V T Opmerking<br />

1 01 Magnus II 14 11 1 2 34 55 20<br />

2 07 Pinoké XIX 14 9 0 5 27 47 32<br />

3 06 Hurley XX 14 5 4 5 19 33 33<br />

4 03 HIC VII 14 7 0 7 18 44 44 3 punten i.m.*<br />

5 04 HBS V 14 5 3 6 18 47 42<br />

6 05 Xenios VI 14 5 1 8 16 36 54<br />

7 08 AMVJ IV 14 4 3 7 15 43 44<br />

8 02 HIC IX 14 2 4 8 10 31 67<br />

* i.m.is: in mindering<br />

Marc-Michel Bongers<br />

Stefan v. Gogswaardt ©<br />

Casper Hendriks<br />

Ewoud den Hollander<br />

Sjoerd Klinkhamer<br />

Bernd van Kooten<br />

Koen Meursing<br />

Briene Scheerder<br />

Marc van Selms<br />

Stef van der Sommen<br />

2021 Res. 5e klasse Prom.<br />

Heren GS GW GL VL PT V T<br />

1 05 Qui Vive V 14 9 3 2 30 39 24<br />

2 03 Hurley XXI 14 8 3 3 27 49 32<br />

3 04 Haarlem III 14 7 1 6 22 46 33<br />

4 06 HIC XI 14 6 3 5 21 37 32<br />

5 08 AthenA II 14 5 2 7 17 27 32<br />

6 01 AMVJ III 14 4 3 7 15 29 42<br />

7 02 Pinoké XX 14 4 2 8 14 25 26<br />

8 07 Hurley XXIV 14 4 1 9 13 28 59<br />

Tjalling Algera<br />

Brendon Beumer ©<br />

Pepijn van den Bosch<br />

Jan Willem Calten<br />

Lodewijk Derkman<br />

Willem Frederik Derkman<br />

Franco Fiorito<br />

Jaap Fox<br />

Marco van Gent<br />

Stefan B van Gestel<br />

Maarten Has<br />

Marc den Hertog<br />

28<br />

Peter Valkenburg<br />

Michiel van der Veer<br />

Maarten Vestering<br />

Arjan Weber<br />

Berend Zwart<br />

Gerard Hulsman<br />

Joost Knegjens ©<br />

Kees-Jan Markens<br />

Marc Weemer<br />

Willem Frederik Zetteler


2026 Res. 5e klasse F<br />

Heren GS GW GL VL PT V T<br />

1 08 VVV VII 13 12 0 1 36 58 23<br />

2 07 Pinoké XXI 13 9 1 3 28 47 30<br />

3 05 Overbos V 14 8 0 6 24 55 33<br />

4 03 Hurley XXII 14 6 3 5 21 35 43<br />

5 04 Alkmaar IV 14 4 2 8 14 42 45<br />

6 06 Amsterdam XXIV 13 4 1 8 13 39 45<br />

7 02 HIC X 13 3 2 8 11 27 63<br />

8 01 Myra VI 12 2 1 9 7 21 42<br />

Ton de Best<br />

Oscar Boot<br />

Diederik v. Braam van<br />

Vloten<br />

Jaap D'Hont<br />

Gijs van Eewijk<br />

Michiel van Embden<br />

Sander Giebels ©<br />

Heiko Hudig<br />

Erwin Huitema<br />

Robin Idsinga<br />

Joris Krol<br />

Ernest Loot<br />

Roel Rietman<br />

29<br />

Jeroen van Rijn<br />

Iorus Roos<br />

Eduard (Ward) Rottier<br />

Maurick Schellekens<br />

Martijn Vermeulen


2023 Res. 5e klasse Prom.<br />

Heren GS GW GL VL PT V T<br />

1 01 VVV VI 14 12 1 1 37 88 24<br />

2 07 HIC VIII 14 10 1 3 31 52 28<br />

3 06 Amsterdam XXVI 14 6 3 5 21 37 52<br />

4 08 Hurley XVIII 14 6 2 6 20 42 41<br />

5 05 Kraaien III 14 6 1 7 19 53 44<br />

6 03 Hurley XXIII 14 4 1 9 13 30 48<br />

7 04 Abcoude III 14 3 3 8 12 35 56<br />

8 02 Pinoké XXII 14 2 2 10 8 33 77<br />

Jorik Jeroen Abspoel<br />

Hein de Beer<br />

Michiel Brenninkmeijer<br />

Jeroen Buis<br />

Willem Jan Dubois<br />

Martijn Dufais<br />

Bouwe van den Ende<br />

Thijs van Grieken<br />

Michiel Hess<br />

Jeroen de Kerf<br />

Ingomar Klaui ©<br />

Alxander Luycx<br />

Wouter Smit<br />

Jaap van Staveren<br />

30<br />

Marc Thomassen<br />

Maurice Thwaites<br />

Bas Vader<br />

Anthony Vavrinek<br />

Diederik Vieleers<br />

Patriq Voorsmit<br />

Eric Wiegel


Voorste rij v.l.n.r.: : Paul, Martijn, Eelco, Pascal, Vincent, Jeroen, Jorrit, Kamiel en Gilles.<br />

Achterste rij v.l.n.r.: Frans (teambegeleider), Midas, Daan, Charles, Lowiek, Willem, Guidi,<br />

Puck, Thomas, Martijn en John (coach).<br />

Ontbreekt: David.<br />

2032 Res. 6e klasse Prom.<br />

Heren GS GW GL VL PT V T Opmerking<br />

1 02 Pinoké XXIII 14 12 1 1 37 54 17 Gestaakt<br />

2 06 Hoorn II 14 10 1 3 31 58 18<br />

3 01 Heerhugow III 14 8 1 5 25 51 34<br />

4 03 Hurley XXVI 14 8 0 6 24 50 36 Gestaakt<br />

5 08 Alliance IV 14 7 3 4 24 54 32<br />

6 07 VVV XII 14 4 1 9 13 34 56<br />

7 04 Kikkers III 14 3 0 11 9 32 71<br />

8 05 Rood-Wit XII 14 0 1 13 1 21 90<br />

Bas Braaksma<br />

Midas Cox<br />

Paul Grijzenhout<br />

Lowiek Hubers<br />

Willem-Dick Immink<br />

Jorrit Koot<br />

Pascal Land<br />

Norbert van 't Loo<br />

Kamiel Lubbers ©<br />

Daan van Mechelen<br />

Jeroen van der Reijden<br />

David Rodill<br />

31<br />

Marijn Toben<br />

Puck Vergroesen<br />

Eelco Verheyen<br />

Thomas de Waal<br />

Guidi Weijel


0721 VOLVO HOOFDKLASSE<br />

Heren GS GW GL VL PT V T<br />

1 05 Pinoké A 21 16 2 3 50 82 43<br />

2 10 Myra A 22 15 2 5 47 70 47<br />

3 02 SCHC A 22 15 1 6 46 72 46<br />

4 06 Klein Zwit A 22 13 2 7 41 59 46<br />

5 08 Voordaan A 22 11 4 7 37 60 55<br />

6 12 HIC A 22 10 2 10 32 49 60<br />

7 03 Gooische A 22 7 3 12 24 55 53<br />

8 04 Laren A 22 7 2 13 23 50 64<br />

9 11 Rotterdam A 22 6 5 11 23 49 56<br />

10 07 Kampong A 22 6 3 13 21 49 64<br />

11 01 Kieviten A 22 5 4 13 19 46 72<br />

12 09 Rood-Wit A 21 3 4 14 13 33 68<br />

Frank Bakker<br />

Jacco Beentjes<br />

Ron van Bekkum<br />

Martin Bennis<br />

Marc Bovenlander ©<br />

Jean Paul Drabbe<br />

Seerp Gratama<br />

Jeroen van Heugten<br />

Felix Hillen<br />

Taco Jurrema<br />

Matthijs Kees<br />

Hans Kok<br />

32<br />

Staand v.l.n.r. : Matthijs Kees,<br />

Martin Bennis, Ron van Bekkum,<br />

Hans Kok, Marc Rademakers,<br />

Marc Bovenlander en Seerp<br />

Gratema<br />

Geknield v.l.n.r.: Felix Hillen,<br />

Jean-Paul Drabbe, Jeroen van<br />

Heugten, Job Kummer, Frank<br />

Bakker, Taco Jurrema, Karel<br />

Vettorato<br />

Op de foto ontbreken:<br />

Guy Moritz, Jeroen Ottevanger<br />

en Jacco Beentjes.<br />

Job Kummer<br />

Guy Moritz<br />

Jeroen Ottevanger<br />

Marc Rademakers<br />

Karel Vettorato


0732 VOLVO 1e KLASSE B<br />

Heren GS GW GL VL PT V T<br />

1 04 Leiden A 22 16 2 4 50 64 40<br />

2 10 Pinoké B 22 14 0 8 42 65 36<br />

3 02 Alliance B 22 13 3 6 42 63 37<br />

4 12 SCHC B 22 13 3 6 42 40 32<br />

5 05 Alecto A 22 13 1 8 40 55 39<br />

6 07 HGC B 22 8 4 10 28 42 49<br />

7 03 Noordwijk A 22 8 3 11 27 56 58<br />

8 06 Bloemendaal C 22 8 2 12 26 50 66<br />

9 11 Rotterdam B 22 7 2 13 23 41 51<br />

10 09 Laren C 22 6 5 11 23 50 59<br />

11 01 Alphen B 22 5 6 11 21 40 55<br />

12 08 Groen Geel B 22 5 1 16 16 24 68<br />

33<br />

Deze teamfoto is gemaakt op<br />

Bloemendaal. Achterste rij<br />

v.l.n.r.: Eelco van der Ende,<br />

Robert Van Mackelenburg,<br />

Evert Haasdijk en Quinten<br />

Foppe.<br />

Voorste rij v.l.n.r.: Daan<br />

Odufre, Paul Bakker, Thorkell<br />

Sauren, Marcel Peijnenburg,<br />

Dries van Hal, Marco ten<br />

Have, Aart Vogel en Martijn de<br />

Breet. Ontbrekende mannen:<br />

Dennis den Hartog, Robert<br />

Jan van Olm, Stef Hehemann<br />

en Bastiaan Maltha


0733 VOLVO 1e KLASSE C<br />

Heren GS GW GL VL PT V T<br />

1 07 Mijdrecht A 22 19 2 1 59 121 36<br />

2 03 Haarlem A 22 16 1 5 49 104 34<br />

3 09 VVV A 22 15 3 4 48 76 50<br />

4 06 Kraaien A 22 14 0 8 42 55 40<br />

5 12 Alliance A 22 11 3 8 36 64 52<br />

6 01 Xenios A 22 10 4 8 34 74 64<br />

7 02 HIC B 22 10 1 11 31 58 64<br />

8 11 Bloemendl B 22 8 1 13 25 45 74<br />

9 05 Pinoké C 22 7 3 12 24 42 71<br />

10 08 Strawberr A 22 7 1 14 22 58 83<br />

11 10 Terriers A 22 3 1 18 10 26 76<br />

12 04 Amstelveen A 22 1 2 19 5 31 110<br />

Peter Bennis<br />

Max de Bruin<br />

Wim van Duren<br />

Beniamino Fiorito ©<br />

Paul van der Heijden<br />

Patrick Jansen<br />

Kempe Kruisbrink<br />

Wieger Laurey<br />

Peter Minderhoud<br />

Esso Noordhoff<br />

2072 Volvo 2e klasse B<br />

Heren GS GW GL VL PT V T<br />

1 07 Amsterdam C 22 18 2 2 56 109 33<br />

2 12 Bennebroek A 22 18 2 2 56 95 31<br />

3 11 Rood-Wit B 22 14 3 5 45 77 34<br />

4 09 Overbos A 22 13 6 3 45 76 44<br />

5 03 HBS B 22 11 3 8 36 67 52<br />

6 01 FIT A 21 9 4 8 31 45 45<br />

7 08 Bloemendl D 22 10 0 12 30 43 72<br />

8 05 Hurley B 22 8 1 13 25 57 65<br />

9 10 Kikkers A 22 6 2 14 20 63 86<br />

10 06 HBS C 22 6 2 14 20 40 72<br />

11 04 Pinoké D 22 4 3 15 15 32 87<br />

12 02 Amstelveen B 21 0 0 21 0 17 100<br />

Xanthe Brands<br />

Robert Das<br />

Pytrik Ferwerda<br />

Roald Hulst<br />

Mathijs Lusse<br />

Arthur Mostert<br />

Frans Nije<br />

Hendrik Jan Onnes<br />

Jelle Prins<br />

Aernout Rippen<br />

Jeroen de Swart<br />

René de Swart<br />

34<br />

Jochem van der Putt<br />

Martin Schneider<br />

Onno Valk<br />

Luuk Verbraak<br />

Joost Wiggelendam<br />

Robert-Jan Veen<br />

Olivier de Vlam ©<br />

Bart van der Woerd<br />

Arco Zijlstra<br />

Chris Zweede


2094 Volvo 3e klasse D na<br />

Heren GS GW GL VL PT V T Opmerking<br />

1 04 Pinoké E 5 3 1 1 10 15 9<br />

2 06 Hurley D 4 2 0 2 6 10 11<br />

3 03 Terriers B 4 2 0 2 6 8 9<br />

4 05 Kraaien B 4 2 0 2 6 9 11<br />

5 02 Rood-Wit D 4 3 1 0 4 14 2 6 punten i.m.*<br />

6 01 Kikkers B 5 0 0 5 0 5 19<br />

* i.m.is: in mindering<br />

Kees Jan van de Ban<br />

Marcel van de Bosch<br />

Jan-Willem Brinkman<br />

Erik Jan van de Burg<br />

Jaap le Cosquino<br />

de Bussy<br />

Maarten v. Delft Westerhof<br />

Hans Hofmeester<br />

Tom van der Lek<br />

Frank Liefkens<br />

Herman van Meel<br />

Marcel van der Meulen<br />

35<br />

Albert Peeters<br />

Roëll Roeleveld<br />

Christiaan Soleman<br />

Johan Vertin ©<br />

Pieter Hugo van Woerden


2091 Volvo L<br />

Heren GS GW GL VL PT V T Opmerking<br />

1 14 HIC L 22 21 1 0 64 136 22<br />

2 10 FIT L 22 20 1 1 61 123 21<br />

3 18 Xenios L 21 14 5 2 47 87 37<br />

4 07 Saxenburg L 22 14 3 5 45 63 33<br />

5 01 Rood-Wit L 22 12 3 7 39 78 40<br />

6 17 Qui Vive L 22 13 2 7 38 56 52 3 punten i.m.*<br />

7 04 Bennebroek L 22 10 2 10 32 39 43<br />

8 03 HBS L 20 10 2 8 32 53 59<br />

9 06 Bloemendl L 22 9 3 10 30 52 73<br />

10 05 Pinoké L 22 9 2 11 29 48 77<br />

11 15 Hoorn L 21 8 3 10 27 54 60<br />

12 08 HBS LB 22 8 2 12 26 34 60<br />

13 02 Terriers L 22 7 1 14 22 47 61<br />

14 13 Amsterdam L 22 5 5 12 20 42 55<br />

15 12 Kraaien L 21 5 1 15 16 37 69<br />

16 09 Myra LB 21 3 3 15 12 21 92<br />

17 11 Myra L 22 2 6 14 12 21 61<br />

18 16 Alkmaar L 22 2 1 19 7 22 98<br />

* i.m.is: in mindering<br />

Rob Bovenlander (C)<br />

Cees Bruin<br />

Jan Constandse<br />

Anton Fernandez<br />

Hans Hoogstraten<br />

Gerard Hulsman sr.<br />

Bonno Hylkema<br />

Ruud Jacobs<br />

Jan Hendrik v. Puffelen<br />

Arend Jan van Raalte<br />

36<br />

Bram van Raalte<br />

Arnaud Schulte<br />

Fischedick<br />

Dan Tailleur<br />

Kees Zwart


0745 VOLVO L X<br />

Heren GS GW GL VL PT V T<br />

1 04 HDM LX 22 19 1 2 58 104 31<br />

2 12 SCHC LX 22 18 1 3 55 92 35<br />

3 05 Alkmaar LX 22 16 1 5 49 75 38<br />

4 06 Klein Zwit LX 22 12 5 5 41 63 36<br />

5 10 Pinoké LX 22 11 2 9 35 44 38<br />

6 11 Bloemendl LX 22 10 5 7 35 50 44<br />

7 03 Hurley LX 22 8 1 13 25 41 55<br />

8 02 Victoria LX 22 7 3 12 24 45 51<br />

9 07 Rotterdam LX 22 5 2 15 17 40 87<br />

10 01 HGC LX 22 4 5 13 17 28 56<br />

11 09 Laren LX 22 4 3 15 15 25 81<br />

12 08 Gooische LX 22 3 1 18 10 30 85<br />

Klaas Bleeker<br />

Arbo den Burger ©<br />

Juun van Burk<br />

Constant Constandse<br />

Frans Harmse<br />

Arnold den Hengst<br />

Tijl Huygen<br />

Veteranen Mixed<br />

Harold Alexander<br />

Wouter van Balen<br />

Jules Beaumont<br />

Corrie Bierman<br />

Dries Borggreve<br />

Joke Brandenbarg<br />

Hans Brits<br />

Wendeline Candel-<br />

Vergroesen<br />

Kees Dobbelaar<br />

Brigitte Dobbelman<br />

Alexander Huygen<br />

Max Koops<br />

Nol Phijffer<br />

Bob Roest<br />

Hans Savalle<br />

Francisco Smeur<br />

Henk van Veen<br />

Ad Eweg<br />

Annette Eweg-Simons<br />

Anouk de Graaf<br />

Gon Homburg<br />

Marjan van Hunnik<br />

Rina de Koning<br />

Taco Kuijpers<br />

Tom Luttik<br />

Melis Melissen<br />

Marc Nelissen<br />

Peter Pichel<br />

37<br />

Eddy van Vollenhoven<br />

Ray de Vries<br />

Ronnay de Vries<br />

Rein de Waal<br />

Jaap van Willigenburg<br />

? Woltering<br />

Marie van Schijndel<br />

Desirée Schneider-<br />

Neuberg<br />

Jan Sellmeijer ©<br />

Pieter Vergroesen<br />

Coranelia Versteeg<br />

Ronald Visser<br />

Marc de Vor<br />

Joost Weijel<br />

Leo Zaal<br />

Catrien Zijlstra


11 februari <strong>2006</strong>:<br />

MET 75 GASTEN WAS DE MOSSELMAALTIJD<br />

VOLLEDIG UITVERKOCHT.<br />

Op zaterdag 11 februari vond op initiatief van de <strong>Zilverlingen</strong> eindelijk weer eens een<br />

mosselmaaltijd plaats. Wat minstens vijf jaar niet gelukt was, kon door het initiatief van<br />

<strong>Zilverlingen</strong> nu wel weer worden georganiseerd. Uiteindelijk werd het maximum van 75<br />

inschrijvingen bereikt.<br />

Pinoké’s mosselkeizerin Marjan Icke had haar troon afgestaan aan Carine Vergroesen die<br />

samen met <strong>Zilverlingen</strong> bestuurslid Fransje Bijnen in de keuken stond.<br />

Bonno Mijnlieff droeg met een muziekquiz in drie delen zorg voor hoogst vermakelijk<br />

entertainment tijdens de maaltijd. Ook voor de oudere garde was een speciale quiz gemaakt.<br />

Joep Wilmink, Hans Beerendonk, Frans van der Lee en André de Goederen<br />

drukten veelvuldig op de knoppen. In het laatste deel van de quiz liep het fanatisme van één<br />

van de kandidaten zelfs zo hoog op dat hij door sabotage de knoppen bijna naar de knoppen<br />

hielp. De <strong>Zilverlingen</strong> boden aan alle gasten de witte wijn aan. Van dit aanbod werd grif<br />

gebruik gemaakt en menig fles werd door de bedienende C-jeugd rondgebracht. We laten de<br />

foto’s verder voor zich spreken.<br />

Chefkok Carine Vergroesen.<br />

39


Het bedienend personeel: v.l.n.r.: Maartje Lampe, Janneke van den Bos, Mirjam Stuy, Pieter<br />

Sutorius, Nadiem der Weduwen en Emma Mulder.<br />

De kok werd gekroond en de andere helpende handen werden met medailles gehuldigd.<br />

40


<strong>Zilverlingen</strong>bijeenkomst op 1 april <strong>2006</strong>:<br />

twee karaffen en 4 nieuwe pullen.<br />

<strong>Zilverlingen</strong> zijn personen die minstend 25 lidmaatschapsjaren bij Pinoké<br />

hebben vol gemaakt. Zij krijgen dan een zilveren pul. Die staan boven in<br />

het speciaal ontworpen rek. Elk jaar hebben de <strong>Zilverlingen</strong> een<br />

bijeenkomst om niet-<strong>Zilverlingen</strong> te inaugureren. Dit seizoen was die<br />

bijeenkomst op 1 april.<br />

Elke nieuwe Zilverling wordt toegesproken door een persoon die reeds Zilverling is.<br />

Allereerst herdacht Hans Beerendonk de,<br />

bijna een jaar geleden, overleden Jack<br />

Vardon. Zijn pul is reeds enige tijd geleden<br />

aan zijn zoon overhandigd.<br />

Vervolgens was het woord aan Dolf<br />

van den Bos die zijn oude buurmeisje<br />

van de Keizer Karel weg eindelijk een<br />

echte pul kon overhandigen. Ze was<br />

er zichtbaar mee verguld. Maar het<br />

bleef niet bij een pul. Want ook een<br />

karaf was haar deel. Ze is dit seizoen<br />

immers 50 jaar lid.<br />

Marjan kwam nog met een verrassing uit de hoek. Ze toonde het minipulletje dat zij<br />

jaren geleden al cadeau kreeg, ondanks dat ze toen nog niet officieel tot het<br />

gezelschap der <strong>Zilverlingen</strong> toetrad. Het was eigenlijk een sherry cupje. Of misschien<br />

een eierdopje?<br />

42<br />

Eindelijk een<br />

echte …


De (water)karaf die Marjan kreeg, gaat zeker regelmatig gebruikt worden. Zoals jullie<br />

wellicht weten krijgen Pinokéleden die vijftig jaar lid zijn, een kristallen karaf van de<br />

club. De club gaat overigens ook de kosten van de pullen weer dragen.<br />

Fransje Bijnen sprak Tanja Bos toe. Tanja was de vorige Zilverlingbijeenkomst<br />

verhinderd en werd daardoor nu, een jaar later, pas officieel Zilverling. “Tanja is een<br />

stille kracht in elk team die zorgt voor balans. Ze is altijd positief en altijd vrolijk”.<br />

Tanja gaf aan dat ze via haar kinderen ook weer bevestigd krijgt dat Pinoké een<br />

bijzondere club is maar eigenlijk ook “gewoon Pinoké” zoals wij het allemaal kennen.<br />

43


Henk van Veen had ook de vorige keer al aan de beurt moeten zijn maar was<br />

daarom nu niet minder gelukkig met zijn pul. Oud teamgenoot Taco Jurrema sprak<br />

hem toe. Henk wist zich te herinneren dat hij in één van de eerste elftallen zat dat<br />

trainingspakken kreeg van de club. Het team<br />

werd ook prompt kampioen in 1981.<br />

Op de foto rechts ziet u meerdere <strong>Zilverlingen</strong>: Esso Noordhoff, Martin Bennis en<br />

Marc Wilmink. Henk kwam via de Boekaniers bij Pinoké terecht.<br />

Daarna mocht Marjan Icke zelf een nieuwe<br />

Zilverling toespreken. Ook Jet Heij werd met<br />

enige vertraging Zilverling. Maar zij is blij nu<br />

op deze manier binding met de club te<br />

houden. Jet is vorig jaar gestopt met hockey.<br />

Zij heeft vermoedelijk zo’n 35 jaar met<br />

Marjan Icke in een elftal gespeeld. Dan ken<br />

je elkaar van haver tot gort.<br />

44


Zus werd in de bloemen gezet.<br />

Dit is dus één van die flowerpower<br />

Girls die Joep beschreef.<br />

45<br />

Toen was het de beurt aan Joep<br />

Wilmink om het luisterrijke Pinoké<br />

verleden van erevoorzitter Toon<br />

Bovenlander nu eens van een andere<br />

kant te bellichten. Er kwamen<br />

openbaringen aan bod over<br />

geestverruimende middelen die door de<br />

ega’s gebruikt werden. Tactische<br />

beschouwingen legden bloot hoe Toon<br />

ook op latere leeftijd nog aardig in de<br />

weg had gelopen.<br />

Ook zoon Marc (hieronder links) genoot<br />

zichtbaar van het exposé dat zijn vader<br />

hield.


En Toon kreeg van Marjan Icke de karaf voor het 50-jarig lidmaatschap. Droog<br />

raadde Toon naar de inhoud van de verpakking: “Is dat een pak koffie?”<br />

Op de achtergrond geniet de jeugd mee met de toespraak van Joep.<br />

46


Hier links ziet u <strong>Zilverlingen</strong>voorzitter Marc (tweede<br />

generatie) Bovenlander en daar onder de derde generatie<br />

Timo, die hielp in de bediening, door pullen met bier rond<br />

te brengen. Goed voor zijn spierballen.<br />

Ook door de echtgenoten werd ook echt genoten. En nu<br />

eens een keer niet op een bankje achteraf. Ze hebben<br />

jaren langs de kant gestaan om ons aan te moedigen. Dus<br />

deze Zilverladies horen er 100% bij.<br />

Het nieuwe model pul dat afgelopen zaterdag werd geïntroduceerd voor echtparen.<br />

47


De actieve leden van de <strong>Zilverlingen</strong> zijn (het jaartal voor de naam is het erste<br />

lidmaatschapsjaar van de betreffende persoon):<br />

1968 Jan Hein Allema<br />

1975 Frank Bakker<br />

1976 Kees Jan van den Ban<br />

1946 Hans Beerendonk<br />

1968 Carola Beerendonk<br />

1971 Marc Beerendonk<br />

1974 Rogier Beerendonk<br />

1971 Martin Bennis<br />

1965 Jan Bernard<br />

1974 Fransje Bijnen<br />

1971 Klaas Bleeker<br />

1965 Dolf van den Bos<br />

1980 Tanja Bos<br />

1955 Toon Bovenlander<br />

1965 Marijke Bovenlander<br />

1971 Marc Bovenlander<br />

1978 Cedric de Breet<br />

1974 Martijn de Breet<br />

1976 Friso ten Brink<br />

1973 Max de Bruin<br />

1971 Odo Brunner<br />

1972 Arbo den Burger<br />

1976 Juun van Burk<br />

1954 Constant Constandse<br />

1956 Jan Constandse<br />

1980 Jaap le Cosquino de Bussy<br />

1978 Anton Fernandez<br />

1976 Vincent Fisscher<br />

1954 Rob Gerritse<br />

1954 André de Goederen<br />

1977 Marco ten Have<br />

1964 Jet Heij<br />

1974 Hannah van Gaalen-Hazenberg<br />

1964 Ron Hendrikse<br />

1956 Jan Reinier van der Heyde<br />

1957 Huib van der Heyde<br />

1964 Hans Hoogstraten<br />

1976 Gerard Hulsman<br />

1977 Bart Hulsman<br />

1978 Gerard Hulsman sr.<br />

1978 Bonno Hylkema<br />

1956 Marjan Icke<br />

1952 Edward James<br />

1973 Marie-Louise Willemsen-Janssen<br />

1977 Kai Joustra<br />

1949 Dick Jurrema<br />

1968 Taco Jurrema<br />

48<br />

1973 Stef Jurrema<br />

1947 Fred Kramer<br />

1972 Kempe Kruisbrink<br />

1980 Edo Kulkens<br />

1940 Frans van der Lee<br />

1977 Edo van der Linde<br />

1960 Jan Willem Luberti<br />

1963 Esso Noordhoff<br />

1962 Marlieke Oltmans<br />

1949 Hans Oostenbroek<br />

1973 Frans van Panthaleon van Eck<br />

1976 Macky Pierik<br />

1975 Arend Jan van Raalte<br />

1976 Hans Savalle<br />

1972 Dan Tailleur<br />

1980 Henk van Veen<br />

1979 Eddy van Vollenhoven<br />

1977 Ray de Vries<br />

1972 Joost Wiggelendam<br />

1971 Jaap van Willigenburg<br />

1953 Joep Wilmink<br />

1972 Mark Wilmink<br />

1972 Geert Wilmink<br />

Weduwen van <strong>Zilverlingen</strong> blijven ook<br />

trouw aan deze hechte groep.<br />

Zij blijven ook regelmatig naar<br />

bijeenkomsten komen:<br />

• Guusje de Graaf<br />

• Mia ten Brink<br />

• Ans Bennis<br />

Zilverling worden in <strong>2006</strong>/2007<br />

1981 Barbara Bakker-Stuyt<br />

1977 Ingrid Breedveld<br />

1977 Helma van Daalen ?<br />

1971 Alexander Huygen<br />

1982 Hans Kok<br />

1978 Mireille Mol-Reddering<br />

Zilverling in 2007/2008<br />

1981 Eelco van der Enden<br />

1983 Jeroen van Heugten<br />

1983 Wieger Laurey<br />

1983 Nol Phijffer


Eindstanden competitie Dames <strong>2005</strong>-<strong>2006</strong><br />

0051 RABO HOOFDKLASSE<br />

DAMES GS GW GL VL PT V T<br />

1 01 Den Bosch 22 19 2 1 59 91 23<br />

2 08 Laren 22 17 1 4 52 69 25<br />

3 03 Amsterdam 22 16 1 5 49 85 25<br />

4 02 Rotterdam 22 13 2 7 41 45 38<br />

5 06 Kampong 22 11 4 7 37 43 36<br />

6 10 Nijmegen 22 9 6 7 33 43 38<br />

7 09 Pinoké 22 7 4 11 25 36 44<br />

8 05 Victoria 22 6 3 13 21 28 52<br />

9 12 SCHC 22 6 2 14 20 38 52<br />

10 11 Klein Zwit 22 4 7 11 19 32 46<br />

11 07 Hurley 22 4 0 18 12 21 85<br />

12 04 Push 22 3 2 17 11 13 80<br />

Myrte Blekman ©<br />

Pien Breukink<br />

Kiki Collot d’Éscury<br />

Sanne Dufrenne<br />

Frederique Frequin<br />

Nicci de Haas<br />

Martine Holla<br />

Lieve van Kessel<br />

Kitty van Male<br />

Marlies Mulder<br />

Sanne van Nouhuys<br />

Juliette Plantenga<br />

Janneke Poerink<br />

Mara Sandberg<br />

49<br />

Begeleidingsteam:<br />

Harm Schoemakers trainer coach,<br />

Govert v. Doesburgh ass tr/coach,<br />

Marijn Drijver keeperstrainer,<br />

Pierre Reignault looptrainer,<br />

Bart van der Meer spitsentrainer,<br />

Jelle Olde Riekerink fysio,<br />

Herbert van Wering teamarts,<br />

Rob van Gasselt manager.<br />

Emmelien Spek<br />

Margje Teeuwen<br />

Marij van Tienen<br />

Sara Tillart<br />

Wieteke van de Kamp<br />

Jiske van de Wijgerd ©


Dames 2(veld) was in de zaal Dames 1<br />

Dames 1 zaalkampioen op het een na hoogste nivo. Helaas bleef promotie naar<br />

de Rabo indoor uit. Speelsters staand v.l.n.r. : Marij van Tienen, Nienke Beek, Debbie Bavelaar,<br />

Charlot Hanrath, Karlijn Jansen, Maaike vd Kamp en Filippa van Raalte<br />

Onder v.l.n.r. : Kim Verlegh, Roos Marck, Baukje Heemskerk en Michelle Hemminga. Allen spelend in<br />

Dames 2 op het veld.<br />

0751 RES HOOFDKLASSE<br />

DAMES GS GW GL VL PT V T<br />

1 03 Laren II 22 16 2 4 50 60 35<br />

2 12 Kampong III 22 13 3 6 42 56 32<br />

3 02 SCHC II 22 12 3 7 39 53 37<br />

4 01 Kampong II 22 11 3 8 36 60 53<br />

5 10 Pinoké II 22 10 5 7 35 53 43<br />

6 06 Rotterdam II 22 10 4 8 34 56 55<br />

7 09 Hurley III 22 8 5 9 29 59 48<br />

8 11 Kampong IV 22 8 4 10 28 41 47<br />

9 04 Hurley II 22 7 4 11 25 48 57<br />

10 07 HGC II 22 7 4 11 25 35 44<br />

11 08 Amsterdam II 22 5 2 15 17 28 66<br />

12 05 Schaerweij II 22 4 3 15 15 40 72<br />

Debbie Bavelaar<br />

Nienke Beek<br />

Juliette van Eerden<br />

Cristina Gonzalez<br />

Groenewegen<br />

Charlotte Hanrath<br />

Baukje Heemskerk ©<br />

Michelle Hemminga<br />

Karlijn Jansen<br />

Maaike van de Kamp ©<br />

51<br />

Roos Marck<br />

Filippa van Raalte<br />

Kim Verlegh


DAMES<br />

0753 RES. OVERGANGSKL. B<br />

GS GW GL VL PT V T<br />

1 10 Pinoké III 22 17 3 2 54 110 36<br />

2 08 Klein Zwit III 22 15 1 6 46 61 39<br />

3 02 Kampong V 22 13 2 7 41 67 42<br />

4 09 Amsterdam III 22 12 4 6 40 69 41<br />

5 05 Alecto II 22 12 4 6 40 55 36<br />

6 03 HIC II 21 10 5 6 35 57 38<br />

7 12 SCHC III 22 10 4 8 34 55 46<br />

8 06 Groen Geel II 22 9 5 8 32 41 46<br />

9 04 Leonidas II 22 7 4 11 25 41 45<br />

10 07 Rotterdam III 22 5 1 16 16 36 103<br />

11 01 Hudito II 22 1 5 16 8 19 70<br />

12 11 Overbos II 21 0 2 19 2 15 84<br />

Yannick van Balen ©<br />

Marijn ten Bergh<br />

Quirine Bordes<br />

Emma Dekker<br />

Ivana Esser<br />

Tamar Gans<br />

Ava Glazenburg<br />

Jooske de Groot<br />

Noortje Hermes<br />

Hanneke v.d. Heyde<br />

Aukje van den Hoeven<br />

Machteld Kraan<br />

52<br />

Staand v.l.n.r. : Machteld<br />

Kraan, Carola Stenvers,<br />

Jooske de Groot, Quirine<br />

Bordes, Ava Glazenburg,<br />

Jikke Omloo, coach Jigal<br />

Agsteribbe<br />

Zittend v.l.n.r. : Noortje<br />

Hermes, Ivana Esser,<br />

Emma Dekker, Robien<br />

Rischen, Yannick van<br />

Balen, Hanneke van der<br />

Heijden, Aukje van der<br />

Hoeven.<br />

Niet op de foto; Tamar<br />

Gans en Marijn ten Bergh.<br />

Dames 3 promoveerde<br />

naar de reserve<br />

Hoofdklasse. Zodoende<br />

heeft Pinoké zowel bij de<br />

Dames als bij de Heren<br />

nu twee ploegen in de<br />

reserve Hoofdklasse. En<br />

dat eenvoudigweg…<br />

inderdaad Klasse.<br />

Jikke Omloo<br />

Robien Rischen<br />

Carola Stenvers<br />

Coach Jigal Agsteribbe


DAMES<br />

0752 RES. OVERGANGSKL. A<br />

GS GW GL VL PT V T<br />

1 12 HDM II 22 20 0 2 60 106 13<br />

2 04 VVV II 22 16 4 2 52 90 24<br />

3 10 Klein Zwit II 22 15 3 4 48 59 26<br />

4 11 Bloemendl II 22 14 2 6 44 76 28<br />

5 07 Victoria II 22 12 3 7 39 62 46<br />

6 05 Pinoké IV 22 10 1 11 31 47 48<br />

7 03 Gooische II 22 9 1 12 28 45 67<br />

8 01 DSHC II 22 6 1 15 19 22 62<br />

9 02 Kampong VI 22 5 3 14 18 30 71<br />

10 06 Rotterdam IV 22 5 2 15 17 20 76<br />

11 09 Roomburg II 22 4 3 15 15 21 69<br />

12 08 HIC III 22 3 3 16 12 15 63<br />

Laurine van den Boom<br />

Lisa Brans<br />

Astrid de Bruijn<br />

Sandra de Bueger<br />

Carine van Cleef<br />

Keke d'Ancona<br />

Anne Claire Dijkstra<br />

Tessa van Hilten<br />

Evelyn Huigen<br />

Odette van der Maath<br />

Melany Peleg ©<br />

Elles Roordink<br />

53<br />

Boven v.l.n.r.: Evelyn<br />

Huigen, Suzanne Weijel,<br />

Andrea Stuyt, Tessa van<br />

Hilten, Keke d’Ancona,<br />

Melany Peleg, Roos Spliet,<br />

Laurine van den Boom,<br />

Astrid de Bruijn, Odette van<br />

der Maat en keeper Anne-<br />

Claire Dijkstra.<br />

Onder v.l.n.r.: De coach<br />

Jacques de la Parra,<br />

Barbara van Waardhuizen,<br />

Elles Roordink, Sandra de<br />

Bueger en Lisa Brans.<br />

Op de foto ontbreekt<br />

Carine van Cleeff<br />

Roosmarijn Spliet<br />

Andrea Stuyt<br />

Barbara van<br />

Waardhuizen<br />

Suzanne Weijel


0763 RES. 1e KLASSE C<br />

DAMES GS GW GL VL PT V T<br />

1 04 Amstelveen II 22 17 2 3 53 65 22<br />

2 03 Spandersbs II 22 12 5 5 41 52 30<br />

3 01 Amsterdam IV 22 12 3 7 39 56 38<br />

4 02 Shinty II 22 10 4 8 34 50 38<br />

5 08 Gooische III 22 8 7 7 31 47 50<br />

6 05 Pinoké V 22 9 3 10 30 42 44<br />

7 07 Groen Geel IV 22 8 5 9 29 56 63<br />

8 06 Kampong VIII 22 7 8 7 29 33 36<br />

9 09 Qui Vive II 22 8 4 10 28 39 37<br />

10 12 Alecto III 22 7 4 11 25 41 49<br />

11 10 Myra III 22 5 8 9 23 28 46<br />

12 11 Rotterdam V 22 2 1 19 7 36 92<br />

Imke Asmussen<br />

Barbara Bakker- Stuyt<br />

Hanneke Beaumont ©<br />

Wietske Berenschot<br />

Eline Faber<br />

Charlottte Geels-Sipman<br />

Aleid Goldhoorn<br />

Laura van Hilten<br />

Sophie Karsten<br />

Annetje Knipscheer<br />

Frederieke Leensma<br />

Maribelle Mampaeij<br />

Sophie Nagtglas-Versteeg<br />

Sanne Nuijten ©<br />

54<br />

Achterste rij v.l.n.r. : Maribelle<br />

Mampaeij, Barbara Bakker-Stuyt,<br />

Hanneke Beaumont, Frida de<br />

Weert, Sophie Karsten, Annetje<br />

Knipscheer en Aleid Goldhoorn.<br />

Voorste rij v.l.n.r. : Fianne<br />

Spaander, Sophie Nagtglas, Imke<br />

Asmussen, Wietske Berenschot,<br />

Sanne Nuijten en Eline Faber.<br />

Vooraan keeper Ellen Vodegel.<br />

Niet op de foto: Charlotte Geels-<br />

Sipman, Laura van Hilten,<br />

Frederieke Leensma, Aekje<br />

Teeuwen, Flore de Vries en<br />

Frederieke Vriends.<br />

Fianne Spaander<br />

Aekje Teeuwen<br />

Frederieke Vriends<br />

Flore de Vries<br />

Frida de Weert


0764 RES. 1e KLASSE D<br />

DAMES GS GW GL VL PT V T<br />

1 09 Hurley IV 22 16 2 4 50 70 31<br />

2 12 Alliance II 22 16 1 5 49 69 38<br />

3 07 Rood-Wit II 22 14 3 5 45 66 30<br />

4 06 Roomburg III 22 13 2 7 41 50 31<br />

5 05 Amersfoort II 22 11 5 6 38 31 28<br />

6 04 Pinoké VI 22 10 3 9 33 55 51<br />

7 01 Leiden II 22 8 4 10 28 37 29<br />

8 02 AMVJ II 22 8 3 11 27 29 35<br />

9 11 Kampong IX 22 7 2 13 23 41 63<br />

10 03 Groen Geel III 22 7 1 14 22 36 51<br />

11 08 Voordaan III 22 5 0 17 15 26 73<br />

12 10 Shinty III 22 3 2 17 11 19 69<br />

Anne-Claire Beernink<br />

Sharon Campman<br />

Lydian Coppus<br />

Bertine Dumas<br />

Ronith Gans<br />

Melanie Hoogenboom<br />

Marlous de Jongh<br />

Patricia ter Kuile<br />

Anouk van der Linde<br />

Elise van Pinxteren<br />

55<br />

Leonie Stolk<br />

Caroline van Strien<br />

Astrid Ventevogel<br />

Lonneke v. d . Weijden ©


0761 RES. 1e KLASSE A<br />

DAMES GS GW GL VL PT V T<br />

1 05 Schaerweij III 22 16 4 2 52 84 23<br />

2 02 Huizen II 22 16 0 6 48 91 43<br />

3 08 Craeyenht II 22 14 2 6 44 83 35<br />

4 10 Myra II 22 13 3 6 42 61 38<br />

5 04 Amsterdam V 22 11 3 8 36 56 56<br />

6 12 SCHC IV 22 9 2 11 29 41 61<br />

7 09 Pinoké VII 22 8 4 10 28 48 60<br />

8 03 HBS II 22 7 4 11 25 54 55<br />

9 11 Forescate II 22 8 0 14 24 50 88<br />

10 07 Dopie II 22 5 3 14 18 43 72<br />

11 01 Rood-Wit III 22 5 2 15 17 39 97<br />

12 06 Kampong X 22 4 5 13 17 40 62<br />

Freya Blekman<br />

Ellen Bleumer<br />

Nienke Diephuis<br />

Merel Dirkzwager<br />

Irene Duwaer<br />

Robin van Eck<br />

Duymaer van Twist<br />

Deborah Gribling<br />

Monique Heijboer<br />

Marlous Jaarsma<br />

Pam Kat<br />

Irene Klaasen<br />

Miriam Otto<br />

Kirsten Renner<br />

56<br />

Simone Schopman ©<br />

Annetje Stutterheim<br />

Rosemarijn de Waal<br />

Annick Zanders<br />

Dorine Zeeman


2101 Res. 2e klasse A<br />

DAMES GS GW GL VL PT V T Opmerkingen<br />

1 05 Hurley VI 22 16 1 5 49 103 38<br />

2 12 Amsterdam VIII 22 15 1 6 46 74 36<br />

3 08 Amsterdam VI 22 12 4 6 40 79 46<br />

4 11 Kikkers II 22 11 6 5 39 83 49<br />

5 06 Pinoké VIII 22 12 2 8 38 63 48<br />

6 07 Pinoké IX 22 11 3 8 36 60 35<br />

7 10 VVV IV 22 11 1 10 34 53 54<br />

8 01 Hurley VII 22 9 4 9 31 45 36<br />

9 03 Amsterdam IX 22 7 5 10 26 39 62<br />

10 09 Bloemendaal III 22 6 3 13 21 31 58<br />

11 04 HIC IV 21 2 4 15 10 24 68<br />

12 02 Qui Vive IV 21 1 2 18 2 9 133 3 punten<br />

in mindering.<br />

Dames VIII<br />

Anne Bos<br />

Mariëlla Brockhoff<br />

Aukje Dekker<br />

Willemijn Derks ©<br />

Eline Dirkzwager<br />

Miranda van Gendt<br />

Emily Gray<br />

Dames IX<br />

Monique Beek<br />

Laurie van Daal<br />

Sigrid Fouchier<br />

Floor van der Heijde<br />

Akkie Jacobs<br />

Anne-Trije de Kroes<br />

Edith den Hartog<br />

Sophie Kat<br />

Laura Obdeijn<br />

Jayo Pietrzak<br />

Lorine van Raalte<br />

Emily Roosen ©<br />

Janna Roozekrans<br />

Marthe van Lonkhuijzen<br />

Willemijn Nagtglas<br />

Paulanha Pieterse ©<br />

Geertje Rohof<br />

Marelie van Rongen<br />

Jopje Ruskamp<br />

57<br />

Anouk Scholte<br />

Iliana Stilijanov<br />

Sabine Verlinden<br />

Nathalie Vinkeles<br />

Melchers<br />

Marijne Vos<br />

Meike Wouters<br />

Marélie Steensma<br />

Emilie Terwiel<br />

Jorien de Vries<br />

Annewytske Weber<br />

Mireille Weisz<br />

Renske Wijntjes


Dames 10. Bovenste rij v.l.n.r. : Josje van Duijn, Carien de Vries, Mirjam van Leeuwen, Laura<br />

Tissing en Ingrid van der Vorst. Middelste rij v.l.n.r.: Marije van Akkerveeken, Wendeline Thole en<br />

Marijn Luijkx. Voortste rij v.l.n.r. : Dorine Kranenberg, Valerie van Akkerveeken en Emilie Preij.<br />

2102 Res. 2e klasse B<br />

DAMES GS GW GL VL PT V T Opmerkingen<br />

1 09 Pinoké X 22 19 2 1 59 108 20<br />

2 10 Hurley V 22 16 2 4 50 59 17<br />

3 05 Terriers II 22 15 1 6 46 89 33<br />

4 08 Castricum II 22 14 2 6 44 65 32<br />

5 11 Amsterdam XII 22 13 3 6 42 68 41<br />

6 12 AMVJ III 22 12 3 7 39 67 26 Gestaakt<br />

7 03 Amsterdam VII 21 10 2 9 32 60 42<br />

8 07 Overbos III 22 6 3 13 21 35 56<br />

9 04 Pinoké XI 22 5 1 16 16 28 74<br />

10 06 Amsterdam XI 22 4 2 16 14 25 69 Gestaakt<br />

11 02 Amsterdam X 20 5 1 14 13 31 110 3 punten i.m.*<br />

12 01 Bloemendl IV 21 0 0 21 0 12 127<br />

*i.m. is "in mindering"<br />

Dames X<br />

Marije v.Akkerveeken ©<br />

Valerie v. Akkerveeken ©<br />

Emily van den Boom<br />

Lysanne Denneboom<br />

Annemarie Goud<br />

Judith van 't Hek<br />

Dames XI<br />

Bernardine Beckers<br />

Eveline Bors<br />

Barbara Breuer<br />

Katrien Broeders<br />

Marije van Bruggen<br />

Tjada Buikema<br />

Dorine Kranenberg<br />

Mirjam van Leeuwen<br />

Marijn Luchtman<br />

Marijn Luykx<br />

Annemarie Planten de<br />

Vassy<br />

Fleur Goote<br />

Wietske Groenink<br />

Titia van 't Hof<br />

Anne Amelie Horck<br />

Linda Huizingh<br />

Karlijn Juttmann<br />

58<br />

Wendeline Thole<br />

Laura Tissing<br />

Ingrid van der Vorst<br />

Carien de Vries<br />

Nela Wilten<br />

Jitske Nolte<br />

Stephanie Schols<br />

Imke Teeuwisse<br />

Irene van der Ven ©<br />

Meike Wentink<br />

Cristel de Zwaan ©


2104 Res. 3e klasse B<br />

DAMES GS GW GL VL PT V T Opmerkingen<br />

1 11 Pinoké XII 22 18 3 1 57 117 36<br />

2 05 Strawberr II 22 18 3 1 57 91 25<br />

3 04 HIC VI 22 16 2 4 50 105 42<br />

4 01 Hurley XI 22 10 5 7 35 65 56<br />

5 10 Myra IV 22 9 4 9 31 66 43<br />

6 03 Amsterdam XIV 22 9 2 11 29 63 51<br />

7 12 Alkmaar II 22 8 5 9 29 66 48<br />

8 06 Kikkers III 22 6 7 9 25 36 60<br />

9 02 Hurley IX 22 7 3 12 24 55 50<br />

10 09 AthenA II 22 6 2 14 20 45 91<br />

11 08 Reigers II 22 2 5 15 11 32 88<br />

12 07 Bloemendl V 22 2 1 19 4 23 174 3 punten i.m.*<br />

*i.m. is "in mindering"<br />

Marlotte Bartels ©<br />

Nina Bastiaanse<br />

Suzanne Blankhart<br />

Karin van der<br />

Eerenbeemt<br />

Heleen Ekkers<br />

Mareline Frank<br />

Marieke Hoefman<br />

Madelon van der Hoeve<br />

Karlijn Holl<br />

Josine Koeleman<br />

Caroline Michels<br />

Fridolijn Nieuwenhuis<br />

Rolien Pigeaud<br />

59<br />

Rebecca Pomerantz<br />

Fleur Poulie<br />

Gwen Spies<br />

Caatje Taminiau<br />

Philipine Vonderhorst


2105 Res. 4e klasse A<br />

DAMES GS GW GL VL PT V T Opmerkingen<br />

1 03 Amsterdam XVI 22 21 0 1 63 75 16<br />

2 08 Amsterdam XIX 22 13 4 5 43 71 38<br />

3 04 Pinoké XIII 22 13 1 8 40 63 48<br />

4 12 AMVJ V 22 12 4 6 40 69 45<br />

5 11 VVV VI 22 11 3 8 36 43 40<br />

6 02 Hurley XIV 22 11 1 10 34 65 62<br />

7 05 Myra V 22 8 7 7 31 54 47<br />

8 06 HBS IV 22 8 4 10 28 44 48<br />

9 10 Rood-Wit V 22 7 3 12 24 46 53<br />

10 07 Hurley XIII 22 6 6 10 24 43 57<br />

11 09 HIC VII 22 3 3 16 12 37 86<br />

12 01 Bloemendl VI 22 0 2 20 -1 22 92 3 punten i.m.*<br />

*i.m. is "in mindering"<br />

Anemone van den Berg<br />

Marianne Beversluis<br />

Rachel van der Braak<br />

Sandra Cals<br />

Jette Lemstra<br />

Irene Muller<br />

Maaike Nillesen<br />

Yvette Pasman<br />

Annemarije Pronk<br />

Daphne Raams<br />

Dana Sarlui<br />

Jet Smits<br />

60<br />

Carine Voshaar<br />

Clare Webster<br />

Angeline Wiersma<br />

Jacqueline Wolfs<br />

Alice Wolfs<br />

2107 Res. 4e klasse C<br />

DAMES GS GW GL VL PT V T Opmerkingen<br />

1 10 Bennebroek III 22 16 3 3 51 78 25<br />

2 08 Hurley XVIII 21 14 4 3 46 71 29<br />

3 03 Hurley XVI 22 14 2 6 44 82 49<br />

4 01 Overbos IV 22 12 2 8 38 70 43<br />

5 04 Amsterdam XVII 22 11 2 9 35 69 64<br />

6 02 AMVJ VII 22 10 5 7 35 76 49<br />

7 05 Pinoké XIV 22 9 6 7 33 59 42<br />

8 07 VVV VII 22 9 0 13 27 47 65<br />

9 12 AMVJ VIII 22 7 4 11 25 52 49<br />

10 09 HBS V 22 5 5 12 20 41 69<br />

11 06 Amstelveen V 21 3 4 14 13 34 107<br />

12 11 HIC IX 22 2 1 19 4 22 110 3 punten<br />

in mindering.<br />

Suzanne Angevaar<br />

Marjolein v. Barneveld<br />

Suzanne Batenburg<br />

Anna Marie v . d . Berg<br />

Hansje Boelens ©<br />

Veronique Bressers<br />

Barbara Carlier ©<br />

Barbara Castelein<br />

Pauline Geers<br />

Annemieke Holtkamp<br />

Judith Lezer<br />

Kirsten Lindeman<br />

Jasmijn v. d. Miessen<br />

Neiske Ritsma<br />

Suus Segers<br />

M. van de Pas<br />

Ellen Vedder<br />

Elke Vriens<br />

Gineke van der Weide


2122 Res. 5e klasse B<br />

DAMES GS GW GL VL PT V T Opmerkingen<br />

1 07 HIC XIV 14 10 1 3 31 49 28<br />

2 08 VVV VIII 14 8 2 4 26 32 17<br />

3 01 VVV XII 14 8 0 6 24 34 28<br />

4 03 Mijdrecht II 14 8 2 4 23 46 20 3 punten i.m.*<br />

5 04 Xenios IV 14 7 0 7 21 31 41<br />

6 05 Kikkers IV 14 4 1 9 13 16 30<br />

7 02 Pinoké XV 14 4 1 9 13 17 39<br />

8 06 Amsterdam XXIII 14 2 3 9 9 17 39<br />

*i.m. is "in mindering"<br />

Ruth Achttienribbe<br />

Kylie Canté<br />

Roos Cuperus<br />

Anne-Brech Gondrie<br />

Femke Goossens<br />

Kimberley Hamilton of<br />

Silvertonhill<br />

Sophie van Hilten ©<br />

Nienke Koot<br />

Suzy Meijer<br />

Willemijn Olthoff<br />

61<br />

Renée Roxs<br />

Jimke Scholten<br />

Bianca van der Werf<br />

Marije Wertwijn<br />

Eveline van Zanten<br />

2125 Res. 5e klasse E<br />

DAMES GS GW GL VL PT V T Opmerkingen<br />

1 05 Terriers IV 14 11 2 1 35 66 28<br />

2 01 Alkmaar III 14 11 1 2 34 61 20<br />

3 07 AMVJ IX 13 7 1 5 22 44 35<br />

4 03 HIC X 13 6 1 6 19 30 34<br />

5 02 Pinoké XVI 14 6 0 8 18 43 39<br />

6 06 Hurley XIX 14 4 2 8 14 28 43<br />

7 04 Hisalis II 14 3 1 10 10 18 46<br />

8 08 Myra VIII 12 2 0 10 3 14 59 3 punten i.m.*<br />

*i.m. is "in mindering"<br />

Annegien Frederieke<br />

Albersen<br />

Marthe Barends<br />

Anniek Brugman<br />

Maartje Buskermolen<br />

Nina Cox<br />

Ann-Greet Haars<br />

Stefanie van Leuven<br />

Gysèle Saint-Obin<br />

Charlotte Verbij ©<br />

Marije Voorn<br />

Tessa van Voorthuizen<br />

Davide Wijnschenk


2126 Res. 5e klasse F<br />

DAMES GS GW GL VL PT V T<br />

1 04 Rood-Wit VI 14 10 0 4 30 48 33<br />

2 08 VVV XI 13 9 2 2 29 40 20<br />

3 01 Purmerend II 14 9 2 3 29 31 18<br />

4 05 Haarlem III 14 6 0 8 18 41 38<br />

5 03 Pinoké XVIII 13 6 0 7 18 35 32<br />

6 02 AMVJ X 14 5 1 8 16 36 45<br />

7 07 Pinoké XVII 14 5 0 9 15 41 33<br />

8 06 HIC XV 14 2 1 11 7 17 70<br />

Dames XVII<br />

Ingeborg Brekoo ©<br />

Guyonne van Deth<br />

Vanesse van Eeghen<br />

Ieke Egas Reparaz<br />

Barbara Gevaerts<br />

Tanya Gorissen<br />

Nynke Hagen<br />

Dames XVIII<br />

Marijn Bijnen<br />

Michelle Dekkers<br />

Simone van Geel<br />

Hester Haars<br />

Sophie Jacobs<br />

Ruby de Jong<br />

Marieke Latta<br />

Lin Lin van Lonkhuyzen<br />

Arjette van Luyck<br />

Heleen Noijons<br />

Linda Mariska<br />

Ravesteijn<br />

Dianthe Robers ©<br />

Hansje Kerklaan<br />

Floor Knuistingh Neven<br />

Majella Melis<br />

Stefanie Meltzer<br />

Elise Nelis<br />

Katrien Elisabeth<br />

62<br />

Veronique Serpenti<br />

Carlijne van der Tuijn<br />

Marjolein Verjans<br />

Irene van der Weerdt-<br />

Bakker<br />

Marjolein van der<br />

Wösten- van Baal<br />

Charlotte Reuser<br />

Barbara Rooth<br />

Dorien Soons<br />

Karen van der Steen ©<br />

Bregje Steijvers<br />

Leah Kate Vrinten


V.l.n.r. coach Bonneau Mijnlieff, Barber Roos, Sanne Schmidt, Fay Eijken, Roline Meursing,<br />

Marie-José Kuyper en Quirine de Weerd (dochter van oud voorzitter Peter de Weerd).<br />

2123 Res. 5e klasse C<br />

DAMES GS GW GL VL PT V T Opmerkingen<br />

1 07 Pinoké XIX 14 9 3 2 30 47 20<br />

2 05 Rood-Wit VII 14 9 2 3 29 53 21<br />

3 02 Amsterdam XXI 14 8 4 2 28 41 18<br />

4 08 HIC XII 14 8 1 5 25 28 26<br />

5 04 AMVJ XII 14 7 2 5 20 42 30 3 punten i.m.*<br />

6 01 HIC XIII 14 4 1 9 13 26 42<br />

7 06 Hoorn 14 2 3 9 9 13 38<br />

8 03 Hurley XXI 14 0 2 12 2 8 63<br />

*i.m. is "in mindering"<br />

Elvira Arkesteijn<br />

Femke Boetes<br />

Jessica van Doorn<br />

Fay Eijken<br />

Sanne Eijken<br />

Marie-Nell v. d. Heijden<br />

Cuna Knegt<br />

Roline Meursing<br />

Barber Roos<br />

Meike Scheffer ©<br />

Sanne Schmidt<br />

Marlies Tuinman ©<br />

63<br />

Klaartje Vest<br />

Marjet Vinken<br />

Quirine de Weerd<br />

Sophie de Weerd<br />

Marieke Witvliet


2121 Res. 5e klasse A<br />

DAMES GS GW GL VL PT V T<br />

1 01 VVV IX 14 11 1 2 34 42 18<br />

2 08 HBS VI 14 9 3 2 30 37 13<br />

3 02 HIC XVI 14 6 2 6 20 29 23<br />

4 03 Amsterdam XXII 14 6 2 6 20 29 30<br />

5 05 Hurley XX 14 6 2 6 20 33 38<br />

6 04 Xenios III 14 3 6 5 15 23 25<br />

7 06 Hurley XXII 14 3 4 7 13 16 37<br />

8 07 Pinoké XX 14 0 4 10 4 20 45<br />

Brechje Asselbergs<br />

Anke Coers<br />

Marjoleine 't Hart ©<br />

Hiske Hoogveld ©<br />

Marriet van Itterssum<br />

Coraline Linden<br />

Cathelyne Luiting<br />

Natasja Majoor<br />

Birgit Maussen<br />

Annemieke van Noort<br />

64<br />

Marieke Nuijten<br />

Elske Oranje<br />

Hester Weil<br />

Merel Wilbers<br />

Pauline Withagen<br />

2136 Res. 6e klasse E<br />

DAMES GS GW GL VL PT V T Opmerkingen<br />

1 05 Abcoude II 13 12 0 1 36 53 10<br />

2 03 Amsterdam XXVII 13 9 0 4 27 49 16<br />

3 02 HBS VII 13 9 0 4 27 52 26<br />

4 01 Castricum IV 14 7 2 5 23 26 24<br />

5 07 VVV XVI 13 4 1 8 13 21 44<br />

6 06 Pinoké XXI 13 3 0 10 9 21 42<br />

7 08 AthenA III 10 2 1 7 4 8 29 3 punten i.m.*<br />

8 04 Rood-Wit X 9 1 0 8 -3 10 49 6 punten i.m.*<br />

*i.m. is "in mindering"<br />

Galith Blocq<br />

Marthe Brinckman<br />

Mischa Engel<br />

Zita Huijboom<br />

Lilian Kleinhuis<br />

Anne Floor Macaré<br />

Fleur Postmus<br />

Marianne van Rhijn<br />

Roelien Ritsema van<br />

Eck<br />

Hester Ros ©<br />

Marrein Schraven<br />

Annemarie Schurian<br />

Susanne van Vegchel<br />

Mi-Ok Visser<br />

Olga Walraven<br />

Matsie van<br />

Waterschoot<br />

Isabelle Witsenburg


0771 VOLVO DAMES HOOFD<br />

DAMES GS GW GL VL PT V T<br />

1 10 Pinoké A 22 15 2 5 47 62 32<br />

2 06 Rotterdam A 22 13 4 5 43 67 42<br />

3 05 Alecto A 22 13 4 5 43 53 35<br />

4 12 hdm A 22 10 5 7 35 46 33<br />

5 02 SCHC A 22 9 8 5 35 68 49<br />

6 01 HGC A 22 10 4 8 34 58 39<br />

7 04 Laren A 22 10 0 12 30 52 61<br />

8 09 Hurley A 22 7 6 9 27 43 41<br />

9 11 Hilversum A 22 8 2 12 26 54 71<br />

10 03 Klein Zwit A 22 7 1 14 22 27 58<br />

11 07 Myra A 22 5 3 14 18 28 65<br />

12 08 Gooische A 22 5 1 16 16 33 65<br />

Fransje Bijnen<br />

Djamila Boerma<br />

Tanja Bos<br />

Ingrid Breedveld<br />

Liesbeth Grootjes<br />

Ingrid Hendriksen ©<br />

Marije Jurriens ©<br />

Stephanie Kronshorst<br />

Monique Lageweg<br />

Sabine Linn<br />

Femke Lobach<br />

Lisenka van der Lubbe<br />

Henriette v. Oosterzee<br />

65<br />

Staand v.l.n.r.: Henriette van<br />

Oosterzee, Monique Lageweg,<br />

Aleid Viets, Liesbeth Grootjes,<br />

Marianne Tulp, Fransje Bijnen,<br />

Carlijn Voermans, invalster<br />

Debby en Tanja Bos.<br />

Zittend v.l.n.r.: met helm op?,<br />

Lisenka van der Lubbe, Ingrid<br />

Hendriksen, Ingrid Breedveld,<br />

Marije Jurriëns.<br />

Niet op de foto: Stephanie<br />

Kronshorst, Sanne Stembert<br />

en Marieke Ottenvanger.<br />

Marieke Ottevanger-<br />

Willems<br />

Sanne Stembert<br />

Marianne Tulp<br />

Aleid Viets<br />

Carlijn Voermans


En op 10 juni <strong>2006</strong> eindelijk<br />

het felbegeerde landskampioenschap<br />

voor onze Dames Veteranen!!!<br />

Op een bloedhete dag werden de Pinoké Vetranen Dames landskampioen op<br />

Kampong. Helaas hebben we geen verdere informatie over de finaledag ontvangen.<br />

66


0772 VOLVO DAMES OVERG<br />

DAMES GS GW GL VL PT V T<br />

1 02 Souburgh A 22 16 3 3 51 94 32<br />

2 03 Voordaan A 22 14 6 2 48 94 29<br />

3 05 Pinoké B 22 15 2 5 47 86 38<br />

4 07 VVV B 22 11 4 7 37 49 43<br />

5 06 VVV A 22 10 3 9 33 38 49<br />

6 12 Weesp A 22 10 2 10 32 46 49<br />

7 08 Gooische B 22 10 2 10 32 49 62<br />

8 09 Groen Geel B 22 8 2 12 26 35 53<br />

9 04 Groen Geel A 22 7 4 11 25 62 72<br />

10 11 HBS A 22 6 5 11 23 27 58<br />

11 10 HIC A 22 3 3 16 12 18 71<br />

12 01 Asvion A 22 3 2 17 11 34 76<br />

Laura Heeremans<br />

Saskia Kranendonk<br />

Bernadijn Maaskant<br />

Daphne Mol<br />

Jessica Nagtegaal<br />

Jocelyn Nassenstein-<br />

Brouwer<br />

Frederique Niederer<br />

Elisabeth Peek<br />

Leontine van der Plas<br />

Marcelle Simon Thomas ©<br />

Annemieke Stuurman ©<br />

0783 VOLVO DAMES 1e KL<br />

DAMES GS GW GL VL PT V T<br />

1 07 Vianen A 20 18 0 2 54 91 31<br />

2 02 Huizen A 20 15 2 3 47 87 30<br />

3 11 IJsseloevr A 20 14 1 5 43 79 23<br />

4 01 Amersfoort A 20 14 1 5 43 83 34<br />

5 03 Voordaan B 20 12 1 7 37 96 36<br />

6 10 Schaerweij A 20 9 4 7 31 62 42<br />

7 06 Qui Vive A 20 8 2 10 26 42 63<br />

8 04 Haaskamp A 20 7 0 13 21 40 54<br />

9 05 Gooische C 20 4 2 14 14 30 96<br />

10 09 Pinoké C 20 2 1 17 7 32 94<br />

11 08 Gooische D 20 0 0 20 0 9 148<br />

Bobien van Aalst<br />

Carola Beerendonk<br />

Sylvia Brandsteder<br />

Suzy Fiorito<br />

Marjan Icke<br />

Agnes Jansen –<br />

Valkenburg ©<br />

Annet van Lenning<br />

Nathalie Lopes Cardozo<br />

Eefje Moesbergen<br />

Mireille Mol-Reddering<br />

Marleen Peijnenburg –<br />

Diederen<br />

Roos Penson<br />

Gaby Rappange<br />

Miriam Schulte<br />

Fischedick<br />

67<br />

Joyce Stuurman<br />

Martine van de Velde<br />

Anka Vos- Gajentaan<br />

Iris Weterings<br />

Lucia Weve<br />

Heleen Starink<br />

Machteld Veraart<br />

Joke Verwers<br />

Mariëlle de Vooys-<br />

Janmaat<br />

Henriette van de Wiel<br />

Marieke Witlox


Dames Veteranen Dinsdag<br />

Corrie Bierman<br />

Gemma Boon<br />

Marijke Bovenlander<br />

Annemieke Brouwer<br />

A Bak van Dijk<br />

Annette Eweg-Simons<br />

Lidy Hoekstra ©<br />

Gon Homburg<br />

Marjan Icke<br />

Veteranen Mixed<br />

Harold Alexander<br />

Wouter van Balen<br />

Jules Beaumont<br />

Corrie Bierman<br />

Dries Borggreve<br />

Joke Brandenbarg<br />

Hans Brits<br />

Wendeline Candel-<br />

Vergroesen<br />

Kees Dobbelaar<br />

Brigitte Dobbelman<br />

Rietje Innemee-<br />

Berkhout<br />

Agnes Jansen –<br />

Valkenburg ©<br />

Barbara Luca-Muijen<br />

Wies Oldenziel<br />

Ytje Poppinga<br />

Susan Price<br />

Anita Rodenberg<br />

Ad Eweg<br />

Annette Eweg-Simons<br />

Anouk de Graaf<br />

Gon Homburg<br />

Marjan van Hunnik<br />

Rina de Koning<br />

Taco Kuijpers<br />

Tom Luttik<br />

Melis Melissen<br />

Marc Nelissen<br />

Peter Pichel<br />

68<br />

M.A. Sauer<br />

Marie van Schijndel<br />

Desirée Schneider-<br />

Neuberg<br />

Jacqueline Schorer<br />

Carina Vergroesen<br />

Alexandra Wijs ©<br />

Anouk van Zuylen<br />

Dineke Zwart<br />

Marie van Schijndel<br />

Desirée Schneider-<br />

Neuberg<br />

Jan Sellmeijer ©<br />

Pieter Vergroesen<br />

Coranelia Versteeg<br />

Ronald Visser<br />

Marc de Vor<br />

Joost Weijel<br />

Leo Zaal<br />

Catrien Zijlstra


Ondertussen voor het Clubhuis….<br />

Kunstgras-wisselactie.<br />

In de zomer van <strong>2006</strong> zal op veld 16 (voor het clubhuis) een echt waterveld<br />

worden aangelegd. De mat die op veld 16 lag, komt op veld 17 te liggen.<br />

Die mat (van veld 17) was inmiddels naadje (letterlijk).<br />

Vrijdag 7 juli <strong>2006</strong>.<br />

De mat van veld 17 is verwijderd en ligt opgerold klaar om afgevoerd te worden.<br />

69


10 juli <strong>2006</strong>.<br />

Vandaag is men begonnen om de toplaag van veld 17 af te schrapen.<br />

Tevens worden de sproeipunten die midden op het veld liggen, verwijderd.<br />

11 juli <strong>2006</strong>.<br />

Het werk aan veld 17 gaat door. Er is een brug gelegd vanaf de overgang tussen<br />

veld 16 en 17 naar het pad toe, dat loopt tussen veld 16 en 17 aan de ene kant en<br />

veld 14 en 15 aan de andere kant. Naast dat pad liggen nu de oude rollen kunstgras..<br />

70


13 juli <strong>2006</strong>.<br />

Ook veld 16 (voor het clubhuis wordt inmiddels onder handen genomen. De mat is<br />

verwijderd en ligt opgerold klaar om te worden verplaatst naar veld 17, als de<br />

ondergrond daar gereed is. De toplaag van veld 16 wordt momenteel ook verwijderd.<br />

Het is dus een flinke rommel voor het clubhuis.<br />

71


Eindstanden competitie Jongens <strong>2005</strong>-<strong>2006</strong><br />

JA1 Coach: Ignace van den Bosch<br />

Trainer: Harm Schoemaker<br />

Teambegeleider: Nol Phijffer<br />

0801 Shell JA Landelijk<br />

JONGENS GS GW GL VL PT V T Opmerking<br />

1 03 Union A1 14 9 4 1 31 61 38<br />

2 04 Den Bosch A1 14 9 1 4 28 60 37 Gestaakt<br />

3 06 Almere A1 14 8 3 3 27 45 40<br />

4 01 Victoria A1 14 7 1 6 22 39 33<br />

5 07 Gooische A1 14 6 3 5 21 37 31<br />

6 02 Push A1 14 4 0 10 12 26 42<br />

7 05 Tilburg A1 14 2 5 7 11 28 48<br />

8 08 <strong>Pinoke</strong> A1 14 1 3 10 6 34 61 Gestaakt<br />

74<br />

Bart van Aken<br />

Jaap van den Broek<br />

Wilmer van Dijk<br />

Daan van den Driest<br />

Thomas v. d. Heijden<br />

Sander Kraan (K)<br />

Dider Meijer<br />

Koen Phijffer<br />

Samuel Prins<br />

Willem Smelt<br />

Tim van der Swaan<br />

Jasper van Tilburg<br />

Benno Vink<br />

Renco van Willigenburg


JA2 Coach: Marco Kuiper<br />

Trainer: Marco Kuiper<br />

Teambegeleider: Wouter van Balen<br />

2201 Shell JA 1e klasse<br />

JONGENS GS GW GL VL PT V T<br />

1 01 Amsterdam A2 14 13 1 0 40 98 27<br />

2 06 Bloemendl A2 14 9 1 4 28 81 43<br />

3 03 Alkmaar A2 13 8 1 4 25 48 33<br />

4 04 Amstelveen A1 14 6 2 6 20 54 61<br />

5 07 <strong>Pinoke</strong> A2 13 5 2 6 17 29 42<br />

6 05 Terriers A1 14 4 2 8 14 44 50<br />

7 08 FIT A1 14 3 0 11 9 24 73<br />

8 02 Mijdrecht A1 14 2 1 11 7 25 74<br />

Koene van Aalst<br />

Timo van Balen<br />

Rien de Bruijn<br />

Daan Budde<br />

Christian Byers<br />

Frederik van der Does<br />

Arthur Ebbink<br />

Martijn Façee Schaeffer<br />

Niels de Haas<br />

Sebastiaan Niçaise<br />

75<br />

Aswin Ruyter<br />

Stijn Schep<br />

Joeri Spruijt<br />

Jules Swart(K)


JA3 Coach: geen<br />

Trainer: Marco Kuiper<br />

Teambegeleider: Ursula Sparwer<br />

2212 Shell JA 2e klasse<br />

JONGENS GS GW GL VL PT V T Opmerking<br />

1 02 Abcoude A1 14 13 1 0 40 103 12<br />

2 06 Heerhugow A1 14 10 2 2 32 47 19<br />

3 04 Bloemendl A4 14 7 3 4 24 44 46<br />

4 05 Hurley A3 14 7 1 6 22 48 43<br />

5 01 Purmerend A2 13 4 3 6 15 29 47<br />

6 07 Rood-Wit A3 14 2 2 10 8 24 54<br />

7 03 HBS A2 13 2 4 7 7 23 50 3 punten i.m.*<br />

8 08 <strong>Pinoke</strong> A3 14 1 2 11 5 30 77<br />

Luitzen Boot<br />

Bart Budde<br />

Hugo Doeleman<br />

Jonathan Elbers<br />

Lodewijk Helmer<br />

Job Maarleveld<br />

Elliot Mock<br />

Constant Obdeijn<br />

Guy Pathak<br />

Mees Peijnenburg<br />

76<br />

* i.m. is "in mindering"<br />

Jan Willem Stal<br />

Emiel Tan<br />

Daan Thijs<br />

Hylke Visser<br />

Christiaan v. d. Zanden


JB1 Coach: Rolf Sanders<br />

Trainer: Rolf Sanders<br />

Teambegeleider: Juun van Burk<br />

0813 Shell JB IDC<br />

JONGENS GS GW GL VL PT V T<br />

1 02 Amersfoort B1 14 13 0 1 39 73 25<br />

2 01 Xenios B1 14 10 2 2 32 41 22<br />

3 03 Almere B1 14 8 1 5 25 46 39<br />

4 04 IJsseloevr B1 14 6 3 5 21 33 40<br />

5 07 Derby B1 14 5 1 8 16 40 48<br />

6 05 Leonidas B1 14 4 2 8 14 27 43<br />

7 06 Zoetermeer B1 14 3 2 9 11 24 39<br />

8 08 <strong>Pinoke</strong> B1 14 1 1 12 4 25 53<br />

Peter van Burk<br />

Bob van Hoek<br />

Jeroen ten Hoopen<br />

Rogier Jansen<br />

Philip Korevaar<br />

Frederik Marinisse (K)<br />

Hima Pellikaan<br />

Caspar Phijffer<br />

Adriaan Poliacu Prosé<br />

Nathan van der Raaij<br />

77<br />

Bart Sandberg<br />

Koen van Wagenberg<br />

Desmond Watchman<br />

Menne v. Willigenburg


Staand v.l.n.r.: Alexander Ruhe, Niels Huijgen, Marcel Toorop, Onno Slinger,<br />

Sebastiaan van Zuylen (trainer/coach), Ilia Witteveen, Marnix van Oenen en Mart<br />

Ruijs.<br />

Geknield v.l.n.r. : Timo Fiorito, Pieter Smorenberg, Max de Bussy, Hendrik Schulte<br />

Fischedick, Rik van der Sloot, Ruben Schneider en Arnout Zaal<br />

JB2 Coach: Sebastiaan van Zuylen<br />

Trainer: Sebastiaan van Zuylen<br />

Teambegeleider: Riny de Koning<br />

2312 Shell JB 2e klasse<br />

JONGENS GS GW GL VL PT V T Opmerking<br />

1 02 <strong>Pinoke</strong> B2 14 12 1 1 37 82 18<br />

2 07 Strawberr B1 14 12 1 1 37 78 20 Gestaakt<br />

3 05 Abcoude B2 14 8 2 4 26 59 34<br />

4 08 Reigers B2 14 8 2 4 26 31 24<br />

5 06 Myra B2 14 5 0 9 15 19 44<br />

6 04 HBS B2 14 3 0 11 9 21 35 Gestaakt<br />

7 01 Mijdrecht B1 14 3 0 11 6 23 92 3 punten i.m.*<br />

8 03 Qui Vive B2 14 2 0 12 6 22 68<br />

* i.m. is "in mindering"<br />

Max de Bussy (K)<br />

Timo Fiorito<br />

Niels Huijgen<br />

Marnix van Oenen<br />

Alexander Ruhé<br />

Mart Ruijs<br />

Ruben Schneider<br />

Hendrik Schulte Fischedick<br />

Onno Slinger<br />

Rik van der Sloot<br />

78<br />

Pieter Smorenberg<br />

Marcel Toorop<br />

Ilia Witteveen<br />

Arnout Zaal


JB3 Coach: John Verheyen<br />

Trainer: Sebastiaan van Zuylen<br />

Teambegeleider: José Schaap-André<br />

2311 Shell JB 2e klasse<br />

JONGENS GS GW GL VL PT V T<br />

1 05 Xenios B2 14 12 0 2 36 87 34<br />

2 07 Alkmaar B2 14 7 2 5 23 40 25<br />

3 04 Kraaien B1 13 7 2 4 23 41 38<br />

4 02 Hurley B3 14 6 2 6 20 33 27<br />

5 06 Bloemendl B3 14 5 4 5 19 29 44<br />

6 03 Overbos B2 14 2 7 5 13 24 31<br />

7 08 <strong>Pinoke</strong> B3 13 3 2 8 11 22 43<br />

8 01 Amsterdam B4 14 2 3 9 9 38 72<br />

Boudewijn van Aalst<br />

Thom Barends<br />

Raoul Böhne<br />

Mitchel Bovenlander<br />

Laurence Janssen<br />

Karsten Koot<br />

Job Kuizenga<br />

Leander Peters<br />

Cees Schaap<br />

Ties Slobbe<br />

JB4 Coach: Jacques Gregoire<br />

Trainer: Peter Bennis<br />

Teambegeleider: Gerard Reuling<br />

79<br />

Jorick Smit<br />

Giel Vos<br />

Joeri de Vries<br />

2323 Shell JB 3e klasse<br />

JONGENS GS GW GL VL PT V T Opmerking<br />

1 01 Reigers B3 14 11 1 2 31 87 34 3 punten i.m.*<br />

2 06 HIC B2 13 9 0 4 27 55 31<br />

3 03 Bloemendl B4 12 6 2 4 20 48 55<br />

4 04 Rood-Wit B5 13 6 1 6 19 46 42<br />

5 02 Alkmaar B3 13 5 2 6 17 38 35<br />

6 07 <strong>Pinoke</strong> B4 11 5 0 6 15 26 35<br />

7 05 Amsterdam B5 8 2 0 6 6 19 30<br />

8 08 Alliance B3 12 0 2 10 2 9 66<br />

* i.m. is "in mindering"<br />

Christiaan Ankerman<br />

Quirijn ter Beek<br />

Frederik Bokma<br />

Robin Fetter<br />

Joseph Gregoire<br />

Bob van de Hoek<br />

Dylan van Houcke<br />

Dirk Klumper<br />

Lorenzo Mandias<br />

Rik Meijer<br />

Thomas Meyers<br />

Martin Reuling<br />

Oscar Sanders<br />

Joost Toben


JC1 Coach: Christiaan Visser<br />

Trainer: Christiaan Visser<br />

Teambegeleider: idem<br />

2401 Shell JC Topklasse<br />

JONGENS GS GW GL VL PT V T<br />

1 06 <strong>Pinoke</strong> C1 9 9 0 0 27 70 6<br />

2 01 Hurley C1 10 6 2 2 20 39 15<br />

3 05 Alliance C1 10 4 3 3 15 18 20<br />

4 04 Overbos C1 10 2 3 5 9 18 43<br />

5 02 Bloemendl C2 10 2 2 6 8 15 39<br />

6 03 FIT C1 9 0 2 7 2 7 44<br />

Bas Bovenlander<br />

Bruno van Duren<br />

Camillo Fiorito<br />

Leon Hemminga<br />

Carlitos Kramer<br />

Alexander Nieuwenhuijsen<br />

Rochus Offerman<br />

George van der Raaij<br />

Sander Roos<br />

Pieter Sutorius<br />

0821 Shell IDC JC<br />

JONGENS GS GW GL VL PT V T<br />

1 06 <strong>Pinoke</strong> C1 5 5 0 0 15 17 8<br />

2 02 SCHC C1 5 3 0 2 9 14 12<br />

3 03 Amersfoort C1 5 2 1 2 7 17 15<br />

4 05 Amsterdam C1 5 1 2 2 5 14 15<br />

5 04 Cartouche C1 5 1 1 3 4 11 13<br />

6 01 Klein Zwit C1 5 1 0 4 3 8 18<br />

80<br />

Philip Veenstra<br />

Daan Verheugt<br />

Nadiem der Weduwen (K)<br />

Ronald Wijs


Bovenste rij v.l.n.r. : Pieter Surotius, George van der Raaij, Camillo Fiorito, Daan<br />

Verheugt, Bas Bovenlander, Christiaan Visser (tr/c)<br />

Middelste rij: Rochus Offerman, Bruno van Duuren, Carlitos Kramer, Nadiem der<br />

Weduwen, Philip Veenstra<br />

Onderste rij: Leon Hemminga, Alexander Nieuwenhuijsen, Sander Roos, Ronald Wijs<br />

(Niet op Foto: Dider Meijer (ass.tr), Pelle Wiggelendam (ass. Coach)<br />

In de zaal Districtskampioen en 2 e van Nederland.<br />

Bovenste rij v.l.n.r. : Alexander Nieuwenhuijsen, George van der Raaij, Pieter Sutorius,<br />

Camillo Fiorito, Leon Hemminga, Carlitos Kramer, Sander Roos, Bas Bovenlander, Ronald<br />

Wijs<br />

Onderste rij v.l.n.r.: Christiaan Visser (tr/c), Rochus Offerman, Daan Verheugt, Bruno van<br />

Duuren, Philip Veenstra. Liggend: Nadiem der Weduwen<br />

81


Tijdens de prijsuitreiking voor het LK veld. (derde plaats) Inzet: LK Zaal 2 e plaats.<br />

De jongens hebben voor aanvang van het toernooi van sponsor NGB advocaten,<br />

Tom Nieuwenhuijsen, een trui gekregen als herinnering aan een heel sportief en<br />

goed jaar waarbij ze vele prijzen (2e zaalhockey, districtkampioen en 3e<br />

landskampioen) hebben verdiend en waaronder ook de sportiviteitsprijs tijdens het<br />

ICC toernooi. Deze prijs is toegekend door scheidsrechters en ICC organisatie.<br />

82


JC2 Coaches: Luuk Verbraak en Cees Bruin<br />

Trainer: Michelle Hemminga<br />

Teambegeleider: Femke Lobach<br />

JONGENS<br />

2403 Shell JC 1e klasse<br />

GS GW GL VL PT V T<br />

1 02 <strong>Pinoke</strong> C2 14 12 1 1 37 55 23<br />

2 06 Myra C1 14 9 1 4 28 61 32<br />

3 08 Reigers C2 14 8 1 5 25 60 31<br />

4 04 Kraaien C1 13 8 1 4 25 49 28<br />

5 05 Rood-Wit C3 14 7 0 7 21 38 42<br />

6 03 Strawberr C1 14 5 2 7 17 30 40<br />

7 07 Hurley C2 13 1 1 11 4 27 71<br />

8 01 Hoorn C1 14 1 1 12 4 17 70<br />

Mees van den Berg<br />

Gijs Blauwhof<br />

Tom Blauwhof<br />

Joost Bruin<br />

Jeroen de Bussy<br />

Philip van Ham<br />

Bobbe van Hoof<br />

Michiel ten Hoopen (K)<br />

Michael Hoopman<br />

Dominique Mulders<br />

83<br />

Julian Schneeman<br />

Luc Severijns<br />

Boris Stilijanov<br />

Niels Verbraak


Achterste rij v.l.n.r.: Jair Wuite, Abel Wolff, Simon Ihns, Roemer Scholten, Jan Pel,<br />

Floris van Dedem, Joris Zegger, Fulco Kruisbrink, George Swart en Robin Bakker.<br />

Op de voorgrond v.l.n.r.: Sjors van Heeswijk, Sebastiaan Koning en Jurian v.d.<br />

Hoeven. Op de foto ontbreekt: Tycho Visser.<br />

JC3 Coach: Anton Scholten<br />

Trainer: Christoffel Melissen<br />

Teambegeleiders: Harry Wuite en Art van der Hoeven<br />

2412 Shell JC 2e klasse<br />

JONGENS GS GW GL VL PT V T Opmerking<br />

1 01 Amsterdam C3 14 14 0 0 39 91 18 3 punten i.m.*<br />

2 07 <strong>Pinoke</strong> C3 13 8 3 2 27 56 29<br />

3 06 Purmerend C1 14 8 1 5 25 50 25<br />

4 08 Alliance C2 14 8 1 5 25 45 35<br />

5 04 Bloemendl C3 14 7 2 5 23 50 32<br />

6 02 Magnus C1 14 3 1 10 10 26 69<br />

7 03 Bennebroek C1 13 1 2 10 5 16 47<br />

8 05 Hermes C1 14 0 2 12 2 15 94<br />

* i.m. is "in mindering"<br />

Robin Bakker<br />

Floris van Dedem<br />

Sjors van Heeswijk<br />

Jurrian v. d. Hoeven (K)<br />

Simon Ihns<br />

Sebastiaan de Koning<br />

Fulco Kruisbrink<br />

Jan Pel<br />

Roemer Scholten<br />

George Swart<br />

84<br />

Tycho Visser<br />

Abel Wolff<br />

Jair Wuite<br />

Joris Zegger


JC4 Coach: Anton Scholten<br />

Trainer: Peter Bennis<br />

Teambegeleider: Stefan Woudenberg<br />

2421 Shell JC 3e klasse<br />

JONGENS GS GW GL VL PT V T<br />

1 03 <strong>Pinoke</strong> C4 14 11 2 1 35 71 19<br />

2 08 Amsterdam C5 13 10 1 2 31 44 20<br />

3 07 HBS C2 14 7 3 4 24 54 34<br />

4 06 Saxenburg C2 14 5 3 6 18 46 47<br />

5 01 Alliance C3 13 4 3 6 15 37 49<br />

6 04 FIT C2 13 3 4 6 13 33 41<br />

7 05 Rood-Wit C5 13 3 1 9 10 25 54<br />

8 02 Castricum C2 12 1 1 10 4 15 61<br />

Thijs Brits<br />

Mischa Dekker<br />

Martijn Erkelens<br />

Max Lammertse<br />

Reinier Lampe<br />

Jaap van Leeuwen<br />

Bas Metman<br />

Sjoerd Nagelkerke<br />

Jasper Richters<br />

Arnoud Scholten<br />

JC5 Coach: Peter Evers<br />

Trainer: Marco Kuiper<br />

Teambegeleider: Karina de Koning<br />

JONGENS<br />

2422 Shell JC 3e klasse<br />

GS GW GL VL PT V T<br />

1 02 Amsterdam C6 12 11 1 0 34 93 12<br />

2 06 <strong>Pinoke</strong> C5 12 8 3 1 27 45 17<br />

3 07 Xenios C2 12 7 2 3 23 64 28<br />

4 08 Purmerend C2 12 4 1 7 13 48 75<br />

5 01 Rood-Wit C6 12 3 3 6 12 43 50<br />

6 03 Mijdrecht C2 12 3 2 7 11 34 51<br />

7 05 Kraaien C2 12 0 0 12 0 5 99<br />

Davide van den Bergh<br />

Samuel Brusselers<br />

Hugo Evers<br />

Jack Giesbers<br />

Tijmen IJsendijk<br />

Matthijs Lingl<br />

Paul van Meekeren<br />

Adriaan Oudemans<br />

Felix Petersma<br />

Maxime Raison<br />

85<br />

Ivo van Veen<br />

Aron Vischjager (K)<br />

David Woudenberg<br />

Sam Swayer<br />

Daan Toben<br />

Aron Vrieler<br />

Warren Walker


Staand v.l.n.r. : Mark Bennis, David ter Beek, Daan Smelt (ass. Trainer/coach) met<br />

op zijn schouders Hidde van Duren, Chris de Vetten, Koert Groot Beumer, Gijs van<br />

Wagenberg en Michel Hermanides (trainer/coach)<br />

Zittend v.l.n.r. : Robin van der Hoff, Milan van der Hulst, Erwin Kruisbrink, Maarten<br />

Wijs, Lukas Sutorius, Rendel Hylkema en Abel Schneider.<br />

Liggend: Tom Smelt.<br />

JD1 Coaches: Michel Hermanides en Daan Smelt<br />

Trainers: Michel Hermanides en Daan Smelt<br />

Teambegeleider: Luuk van der Hoff<br />

JONGENS<br />

2540 Shell JD Topklasse<br />

GS GW GL VL PT V T<br />

1 04 <strong>Pinoke</strong> D1 7 6 0 1 18 35 10<br />

2 06 Bloemendl D1 7 6 0 1 18 20 13<br />

3 03 Xenios D1 7 5 0 2 15 26 10<br />

4 07 Amsterdam D1 7 4 0 3 12 24 16<br />

5 05 HBS D1 7 3 0 4 9 25 31<br />

6 02 Hoorn D1 7 2 0 5 6 12 22<br />

7 01 Overbos D1 7 2 0 5 6 13 32<br />

8 08 Hurley D1 7 0 0 7 0 11 32<br />

David ter Beek<br />

Mark Bennis<br />

Hidde van Duren<br />

Koert Groot Beumer<br />

Robin van der Hoff<br />

Milan van der Hulst<br />

Rendel Hylkema<br />

Erwin Kruisbrink<br />

Abel Schneider<br />

Tom Smelt (K)<br />

86<br />

Lucas Sutorius<br />

Chris de Vetten<br />

Gijs van Wagenberg<br />

Maarten Wijs


JD2 Coach:<br />

Bas Vader<br />

Trainer: Bas Vader<br />

Teambegeleider: Victor Tiller<br />

2550 Shell JD 2e klasse<br />

JONGENS GS GW GL VL PT V T<br />

1 08 HIC D1 6 5 0 1 15 20 9<br />

2 06 Abcoude D1 7 4 2 1 14 23 7<br />

3 05 <strong>Pinoke</strong> D2 7 4 2 1 14 20 11<br />

4 03 Bloemendl D2 7 4 0 3 12 36 16<br />

5 04 <strong>Pinoke</strong> D3 7 3 1 3 10 16 16<br />

6 02 AthenA D1 7 2 0 5 6 8 17<br />

7 01 Amsterdam D3 6 1 1 4 4 6 22<br />

8 07 Alkmaar D2 5 0 0 5 0 8 39<br />

JD2<br />

JD3 Coach: Jules Swart<br />

Trainer: Jules Swart<br />

Teambegeleider: Mischa Cohen<br />

Maurice Beaumont<br />

Roman Bertram<br />

Pim Blom<br />

Sem Cohen<br />

Abel Ferrari<br />

Morris Groot Beumer<br />

Thomas Halbertsma<br />

Jules Koppen<br />

Floris Lasonder<br />

Thijs de Ligt<br />

87<br />

Tarik Akaaboun, Koen<br />

Borren, Tom Brohm,<br />

Just de Bruin, Jorrit<br />

Gosewehr, Olivier Heerink,<br />

Bas van Heeswijk, Matthew<br />

Kantor, Thomas Kapoen,<br />

Christiaan Neven, Jacob<br />

Offerman, Axel Schaap,<br />

Alan Tiller en Max<br />

Witteveen (K).<br />

Max de Mey<br />

Stijn Sluyter<br />

Jan de Wit<br />

Nicolaas Woudenberg (K)<br />

Stijn Zwaagstra


JD4 Coaches: Thomas vd Heijden en Jeroen ten Hoopen<br />

Trainer: Kiki Turner<br />

Teambegeleider: Evert Jansen<br />

2560 Shell JD 3e klasse<br />

JONGENS GS GW GL VL PT V T<br />

1 03 Bloemendl D3 6 5 0 1 15 34 15<br />

2 01 Alliance D2 6 4 0 2 12 28 16<br />

3 04 <strong>Pinoke</strong> D4 6 4 0 2 12 24 15<br />

4 05 Saxenburg D1 6 2 1 3 7 17 22<br />

5 07 Hoorn D2 6 2 0 4 6 19 18<br />

6 02 Myra D1 6 2 0 4 6 18 34<br />

7 08 Alliance D3 6 1 1 4 4 14 34<br />

David Baltzer<br />

Felix Boorsma<br />

Bas Brits<br />

Gilles Jansen<br />

Faan Langelaan<br />

Cees Meyer<br />

Vincenzo Naviglio<br />

Jacob Polak<br />

Olivier Schulte<br />

Fischendick<br />

JD5 Coach: Sacha van Duuren<br />

Trainer: Michel Hermanides<br />

Teambegeleider: Carla Pichel<br />

JONGENS<br />

2562 Shell JD 3e klasse<br />

GS GW GL VL PT V T<br />

1 01 Hurley D3 6 5 1 0 16 19 3<br />

2 02 Amsterdam D5 5 4 0 1 12 14 9<br />

3 06 Bloemendl D5 6 3 1 2 10 12 7<br />

4 04 <strong>Pinoke</strong> D5 6 3 0 3 9 19 16<br />

5 03 Terriers D2 6 2 1 3 7 15 18<br />

6 07 Amsterdam D4 5 1 1 3 4 11 11<br />

7 08 Reigers D3 6 0 0 6 0 8 34<br />

Fimme Bakker<br />

Floris van Berckel Smit<br />

Wouter Bruin (K)<br />

Lodewijk Dirks<br />

Koen Jonckheer<br />

Kylian Kerbache<br />

Jan de Koning<br />

Willem Melching<br />

Renzo Pichel<br />

Paco Pos<br />

88<br />

Harro Schwenke<br />

Thijs Staubach<br />

Jons Stibbe<br />

Ryan Walker<br />

Enzo Smid<br />

Jelle Soethout<br />

Kevin Straub<br />

Abe Wiersma


J8D1 Coach: Thomas Meijers<br />

Trainer: Ron van Hoof<br />

Teambegeleider: Martin de Bruin<br />

Quinten Damen<br />

Koen Hoitsma<br />

Hidde Kintz<br />

J8D2 Coach: Joost Toben<br />

Trainer: Ron van Hoof<br />

Teambegeleider: Paul van Bentum<br />

Thomas van Bentum<br />

Wouter van Berkel<br />

Alex Brouwer<br />

Timo den Hartog<br />

Elov van Meer<br />

Kamiel Mobach<br />

Tycho van der Ouderaa<br />

Jari Kerkhof<br />

Lex Luton<br />

Paul Metz<br />

Max Raadschelders<br />

J8E1 Coaches: Liesbeth Zegers en Marco Kuiper<br />

Trainers: idem<br />

Teambegeleider: Marjolein in ‘t Hout<br />

89<br />

Kurt Rosa Bian<br />

Tom Strengers<br />

Cecil Wakker<br />

Ruben Wijs<br />

Jan Julius v. d. Woude<br />

Boven v.l.n.r : Roemer Brouwers, Marco Kuiper (coach) en Floris Kuiper.<br />

Midden) v.l.n.r.: Thijs de Bruin, Tjebbe de Lint en Victor Wijs (keeper).<br />

Onder v.l.n.r.: Tommie Verbraak, Jeroen Dercksen, Jens Sauer, Jasper van Berckel<br />

Smit en Benjamin Plugge.


J8E2 Coach: Johan Schölvinck<br />

Trainer: Alexandra Wijs<br />

Teambegeleider: Johan Schölvinck<br />

Jongens 8 E 2 werd pas achttal vanaf februari en won gelijk zijn competitie!<br />

V.l.n.r. Michiel Ockers, Iwan Hoogeboom, Hugo van Berckel Smit, Morris de<br />

Vilder, Joris Oudejans, coach Johan Schölvinck, Bob Langefeld, Felix<br />

Olsson, Fried Schölvinck en Karel Neven.<br />

J6E2 Coaches: Ilia Witteveen en Ruben Schneider<br />

Trainer: Alexandra Wijs<br />

Teambegeleiders: Hans Bakema en Marcel Goldschmeding<br />

Boyd Bakema<br />

Tim Beeke<br />

Pieter Brits<br />

Bernd Goldschmeding<br />

Tim de Groot<br />

Timon Lindenboom<br />

J6E3 Coaches: Bob van de Hoek en Mart Ruijs<br />

Trainer: Max Koops<br />

Teambegeleiders: Joost Holthuis en Dick van Nes<br />

Beer Holthuis<br />

Simon Ilic<br />

Riemer van Nes<br />

Marijn van Nunen<br />

Zep Parry<br />

Daan van der Plas<br />

90<br />

Kim Rosen Jacobsen<br />

Rajen Rama


J6E4 Coach: Max de Bussy<br />

Trainer: Max Koops<br />

Teambegeleider: Frederik Petersen<br />

V.l.n.r.: Symen Meijer, Kasper de Graaff (invaller), Matthijs Scheltens, Thom<br />

Berkvens, Max de Bussy (coach), Beerend Beem, Hans Berkvens, Marc Poliacu<br />

Prosé, Floris Petersen (liggend).<br />

J6E5 Coach: Roos IJsendijk<br />

Trainer: Alexandra Wijs<br />

Teambegeleider: Paul de Jong<br />

Jaap Brits<br />

Maarten Heerink<br />

Maurits de Jong<br />

Sjeng Kessels<br />

Ernst Koppen<br />

Arne Meijs<br />

J6E6 Coaches: Oscar Sanders en Marnix van Oenen<br />

Trainer: Alexandra Wijs<br />

Teambegeleider: Hans van der Heijden<br />

Tim Bakker<br />

Hidde Fokkema<br />

Bas van der Heijden<br />

Thimoty van Hyfte<br />

Lucas de Ruiter<br />

Diederick Scheen<br />

91<br />

Joris van Toledo<br />

Maarten Wijtsma<br />

Ties van der Vaart<br />

Kaj Velthuyse<br />

Jan Jaap Wolswinkel


J6E7 Coaches: Ronald Wijs en Gijs Blauwhof<br />

Trainer: Ron van Hoof<br />

Teambegeleider: Petra de Boer<br />

Jongens 6E7 Staand v.l.n.r. : Daan de Koning, Hidde Hylkema, Gijs Wilders en Julius<br />

Raadschelders. Voor v.l.n.r.: Coach Ronald Wijs, August Winter, David van Melis,<br />

Freek de Goeie, Keeper Abel Nijkerk, Samuel Polak,<br />

JF1 Coaches: Bart Sandberg en Philip Korevaar<br />

Trainer: Bart Sandberg en Philip Korevaar<br />

Teambegeleider: Bernard Prins<br />

Jongens F1 V.l.n.r.: Louis Schols, Zeb Holthuis, Floris de Jong, Bart Sandberg<br />

(coach), Fabrice Prins, Max Wassenberg, Max Groen, Philip Korevaar (coach),<br />

Reinier Kruisbrink en Leon de Boer.<br />

92


JF2 Coaches: Nathan van der Raaij en Adriaan Poliacu Prosé<br />

Trainer: Nathan van der Raaij en Adriaan Poliacu Prosé<br />

Teambegeleider: Joost Oudejans<br />

Marnix v. Berckel Smit<br />

Pim Blaauwhof<br />

Paul Gallee<br />

Andreas Kontarinis<br />

Bas Leferink<br />

Pim Oudejans<br />

JF3 Coaches: Belle van Bree en Adriaan Poliacu Prosé<br />

Trainer: Belle van Bree en Adriaan Poliacu Prosé<br />

Teambegeleider: Rob Overbeek<br />

Bram Beeling<br />

Rutger de Bruin<br />

Matthijs de Lint<br />

Oliver Murray<br />

Tim Overbeek<br />

Tobias Russel<br />

JF4 Coaches: Philip van Ham en Julian Schneeman<br />

Trainer: Philip van Ham en Julian Schneeman<br />

Teambegeleider: Marian van Petegem<br />

Jeppe van den Burg<br />

Mynne Doornik<br />

Pieter Kerpestein<br />

JF training 2e jaars<br />

Flint ten Berg<br />

Thomas van den Brand<br />

Tycho van Duren<br />

Willem Eiting<br />

Ties van Engers<br />

JF training 1ste jaars<br />

Job Andringa<br />

Steven de Breet<br />

Gijs Bresser<br />

Jesse de Bruin<br />

Daan Enter<br />

Tjalling Fokkema<br />

Sam Langelaan<br />

Stijn Nagelkerke<br />

Valentijn Petegem<br />

Sam van der Hulst<br />

Thieu Kessels<br />

Diederik Paijens<br />

Maurits Paijens<br />

Mike Ridder<br />

Robin de Groot<br />

Sem Koenen<br />

Max Kuilman<br />

Philip Ledeboer<br />

Sven Mulder<br />

Milo van Nunen<br />

93<br />

Derck de Vilder<br />

Jan Wassenaar<br />

Florian van Velzen<br />

Jeroen Versteeg<br />

Bastiaan van der Wal<br />

Daniël Schneider<br />

Douwe Venema<br />

Roland Willems<br />

Willem Schenk<br />

Merijn van Toledo<br />

Koos Wilmering<br />

Willem Wilmering<br />

Berend van der Woude<br />

Brendan Rose<br />

Pepijn Scheen<br />

Pjotr Thibaudier<br />

Gijs Vellekoop<br />

Yuan van der Vliet


Eindstanden competitie Meisjes <strong>2005</strong>-<strong>2006</strong><br />

MA1 Coach: Maarten Stenvers<br />

Trainer: Maarten Stenvers<br />

Teambegeleider: John Turner<br />

0851 Shell MA Landelijk<br />

MEISJES GS GW GL VL PT V T<br />

1 05 Den Bosch A1 14 12 2 0 38 71 10<br />

2 02 Laren A1 14 10 4 0 34 39 12<br />

3 07 HDM A1 14 8 1 5 25 27 22<br />

4 06 Nijmegen A1 14 7 2 5 23 34 29<br />

5 01 <strong>Pinoke</strong> A1 14 5 0 9 15 20 35<br />

6 04 Oranje-Zwart A1 14 4 3 7 15 22 35<br />

7 03 Schaerweijde A1 14 2 1 11 7 18 55<br />

8 08 Victoria A1 14 1 1 12 4 19 52<br />

Nora Boeke<br />

Sacha van Duren<br />

Ellen Hell<br />

Pomme v. d. Meulen (K)<br />

Dominique Olthof<br />

Britt Schuurs<br />

Isabelle Starren<br />

Judith Stuij<br />

Agnes Thieme<br />

Tessa Turner<br />

96<br />

Isabelle Vergroesen<br />

Nicole Vergroesen<br />

Laura Vorstermans<br />

Sanne Wouters<br />

Lidwien Zaal


MA2 Coaches: Mark van Zuylen en Flip Lebon<br />

Trainer: Mark van Zuylen<br />

Teambegeleider: Maud Sauer<br />

2600 Shell MA topklasse<br />

MEISJES GS GW GL VL PT V T<br />

1 06 Hurley A1 14 10 3 1 33 47 13<br />

2 02 HBS A1 14 8 3 3 27 34 18<br />

3 07 Overbos A1 14 7 1 6 22 36 32<br />

4 03 Alkmaar A1 14 7 0 7 21 32 33<br />

5 04 Bloemendl A2 14 6 3 5 21 28 29<br />

6 08 Strawberr A1 14 4 3 7 15 29 39<br />

7 01 <strong>Pinoke</strong> A2 14 2 4 8 10 16 39<br />

8 05 Haarlem A2 14 2 3 9 9 19 38<br />

Emma Bennis (K)<br />

Loes Bilkert<br />

Rubie van Crevel<br />

Sarah van Dijk<br />

Lio Dijkman<br />

Claire Eskandari<br />

Hella Hekkelman<br />

Hannah Jansen<br />

Dorien Lebon<br />

Jolien van Male<br />

97<br />

Cecilia Sellmeijer<br />

Eva Wiggelendam<br />

Marthe van Wilsum<br />

Elisabeth van Zuylen


MA3 Coach: Eveline van Daal<br />

Trainer: Filippa van Raalte<br />

Teambegeleider: Leonie Aretz<br />

2624 Shell MA 3e klasse<br />

MEISJES GS GW GL VL PT V T<br />

1 04 <strong>Pinoke</strong> A3 5 3 2 0 11 13 7<br />

2 01 Overbos A3 5 3 1 1 10 19 11<br />

3 05 Xenios A1 5 3 0 2 9 15 6<br />

4 02 Alliance A4 5 2 0 3 6 19 13<br />

5 06 Bloemendl A6 5 1 2 2 5 8 17<br />

6 03 Alliance A3 5 0 1 4 1 4 24<br />

Charlie du Bois<br />

Aafke Douwes<br />

Laura Dreissen<br />

Denise Horsch<br />

Emmy Horsch<br />

Roos Jonkmans<br />

Robine Padberg<br />

Barbara van Schaik<br />

Janneke v. Scherpenzeel<br />

Rosanne Solleveld<br />

98<br />

Floor Waterreus<br />

Barbara Wolff<br />

Hanna Worm<br />

Renate Zwerver


MA4 Coach: Jaap Dozy<br />

Trainer: Filippa van Raalte<br />

Teambegeleider: Yarah Tuiningga<br />

2625 Shell MA 3e klasse<br />

MEISJES GS GW GL VL PT V T<br />

1 04 Hurley A3 5 4 1 0 13 15 4<br />

2 06 Castricum A3 4 2 2 0 8 18 5<br />

3 02 Rood-Wit A4 4 2 0 2 6 17 6<br />

4 03 Rood-Wit A5 5 2 0 3 6 15 22<br />

5 05 Zandvoort A1 5 1 2 2 5 13 19<br />

6 01 <strong>Pinoke</strong> A4 5 0 1 4 1 4 26<br />

Mojdeh Amiri<br />

Gilat Ben Yehuda<br />

Yaiza Dronkers<br />

Cyr Everaerts<br />

Marijn Freud<br />

Alethya Galindo Ordonez<br />

Rosa Helsloot<br />

Roos IJsendijk<br />

Sanne Koot<br />

Suzan Schuitemaker<br />

99<br />

Suzanne van Veen<br />

Ashley van de Vlught<br />

Roxanne Wilders<br />

Lisa Wolters


MB1 Coach: Puck Vergroesen<br />

Trainer: Puck Vergroesen<br />

Teambegeleider:<br />

2700 Shell MB topklasse<br />

MEISJES GS GW GL VL PT V T<br />

1 01 <strong>Pinoke</strong> B1 14 10 2 2 32 41 11<br />

2 07 Alliance B1 14 10 2 2 32 35 6<br />

3 06 Hurley B1 14 5 5 4 20 22 22<br />

4 02 HBS B1 14 5 4 5 19 17 16<br />

5 04 Terriers B1 14 4 4 6 16 23 22<br />

6 08 Bloemendaal B2 14 4 4 6 16 20 34<br />

7 03 Alkmaar B1 14 4 2 8 14 17 33<br />

8 05 Overbos B1 14 0 5 9 5 7 38<br />

Eveline Bloemendaal<br />

Frida Boeke<br />

Belle van Bree<br />

Aurora Haumahu<br />

Maxine Hoopman<br />

Nina Lodder<br />

Jella Ovaa<br />

Lara Prins<br />

Sarah Schneeman<br />

Frederique Schulte<br />

Fischedick (K)<br />

100<br />

Catharine Starren<br />

Aimee Timorason<br />

Anouk Verbraak<br />

Inge Verbraak


MB2 Coach: Filippa van Raalte<br />

Trainer: Filippa van Raalte<br />

Teambegeleider: Frank van der Hoek<br />

2702 Shell MB 1e klasse<br />

MEISJES GS GW GL VL PT V T<br />

1 02 <strong>Pinoke</strong> B2 14 12 2 0 38 66 12<br />

2 04 Kraaien B1 14 9 2 3 29 60 18<br />

3 06 Amstelveen B1 14 8 1 5 25 39 19<br />

4 03 Rood-Wit B2 14 6 2 6 20 43 18<br />

5 01 Xenios B1 14 5 4 5 19 42 21<br />

6 07 Alliance B2 14 5 1 8 16 26 26<br />

7 05 Hurley B2 14 5 0 9 15 30 37<br />

8 08 Terriers B2 14 0 0 14 0 3 158<br />

101<br />

Lisanne van den Bos<br />

Aimee Ferouge<br />

Tetje Halbertsma<br />

Mette van der Hoek<br />

Katinka Ladee<br />

Roos Lambalk<br />

Rosa Luirink<br />

Veerle Rigter<br />

Daphne Scheltens<br />

Josephine Sillevis Smit<br />

Sidney Skene<br />

Charlotte Syrier (K)<br />

Floor Veenstra<br />

Dido Voorma


MB3 Coaches: Sylvia van Elmpt en Karlijn Jansen<br />

Trainer: Sylvia van Elmpt<br />

Teambegeleiders: Bob van Dijk en Denise Ghering<br />

2721 Shell MB 3e klasse<br />

MEISJES GS GW GL VL PT V T<br />

1 03 Abcoude B1 14 12 1 1 37 51 8<br />

2 01 Alliance B3 14 12 0 2 36 58 13<br />

3 04 <strong>Pinoke</strong> B3 14 8 2 4 26 24 21<br />

4 05 Saxenburg B2 14 7 2 5 23 42 39<br />

5 06 Kraaien B2 13 4 1 8 13 32 34<br />

6 02 HBS B4 13 4 1 8 13 21 40<br />

7 08 Xenios B2 14 3 1 10 10 16 50<br />

8 07 Rood-Wit B5 14 1 0 13 3 9 48<br />

Emma van Dijk<br />

Merle Eggink<br />

Anne Everhard<br />

Barbara Favier (K)<br />

Marit Feiner<br />

Nina May Fokkens<br />

Merel van Gelder<br />

Maxe van Heeswijk<br />

Jana van Leuven<br />

Anja Lutz<br />

102<br />

Katja Meijaard<br />

Rosalie Nelissen<br />

Marjolein Sluyter


MB4 Coach: Hugo Arlman<br />

Trainer: Carola Stenvers<br />

Teambegeleider: Petra Charbon<br />

2732 Shell MB 4e klasse<br />

MEISJES GS GW GL VL PT V T<br />

1 02 Alliance B5 12 9 2 1 29 35 13<br />

2 06 Reigers B4 12 6 4 2 22 27 20<br />

3 08 Amstelveen B2 12 5 3 4 18 20 15<br />

4 05 Xenios B3 12 5 1 6 16 30 28<br />

5 07 Hermes B1 12 4 2 6 14 16 23<br />

6 01 Castricum B3 12 3 2 7 11 18 28<br />

7 03 <strong>Pinoke</strong> B4 12 2 2 8 8 13 32<br />

103<br />

Staand v.l.n.r.: Claartje<br />

Arlman, Bente Stolp, Marit de<br />

Vries, Tessel Peereboom,<br />

Michelle Evers en Merrit<br />

Beck.<br />

Zittend v.l.n.r. : Robin de<br />

Vries, Chaja Proost, Fanny<br />

Rienstra, Laurens Beck<br />

(mascotte, binnenkort in de F)<br />

en Claartje Schulp.<br />

Afwezig: Celine Bickel, Eke<br />

Hoekstra, Maxyne<br />

Leermakers.


MB5 Coach: Peter Pichel<br />

Trainer: Peter Pichel<br />

Teambegeleider: Michiel Dubois<br />

2731 Shell MB 4e klasse<br />

MEISJES GS GW GL VL PT V T Opmerking<br />

1 01 Reigers B3 14 12 2 0 38 46 11<br />

2 06 <strong>Pinoke</strong> B5 13 10 2 1 32 48 11<br />

3 04 Bennebroek B2 13 7 1 5 22 38 30<br />

4 08 Alliance B6 13 4 2 7 14 31 45<br />

5 05 HBS B6 13 3 4 6 13 16 29<br />

6 07 Purmerend B2 13 2 5 6 11 18 21<br />

7 02 Hurley B4 12 3 1 8 7 13 29 3 punten i.m.*<br />

8 03 FIT B2 13 2 1 10 7 16 50<br />

Sarah van Andel<br />

Jonne Bakker<br />

Nezza Barendse<br />

Loena Cozijn<br />

Dominique Dubois<br />

Iris Frankhuizen<br />

Liza Henkes<br />

Titia Lampe<br />

Robin van der Maat<br />

Mara Momcilovic<br />

104<br />

*i.m. is "in mindering"<br />

Giulia Pichel<br />

Eef de Rijk<br />

Maria Viegers<br />

Sophie Wakker


MC1 Coach: Michelle Hemminga<br />

Trainer: Michelle Hemminga<br />

Teambegeleider: Hedwig Slot<br />

2801 Shell MC topklasse<br />

MEISJES GS GW GL VL PT V T<br />

1 06 Bloemendl C1 10 9 1 0 28 42 7<br />

2 03 Rood-Wit C1 9 7 0 2 21 18 12<br />

3 05 <strong>Pinoke</strong> C1 9 4 1 4 13 17 13<br />

4 04 Qui Vive C1 8 2 2 4 8 12 18<br />

5 02 Amsterdam C2 9 1 3 5 6 8 24<br />

6 01 Overbos C1 9 0 1 8 1 9 32<br />

0882 Shell IDC MC2<br />

MEISJES GS GW GL VL PT V T<br />

1 03 Leiden C1 6 5 0 1 15 22 9<br />

2 02 <strong>Pinoke</strong> C1 3 3 0 0 9 16 5<br />

3 06 Castricum C1 5 3 0 2 9 16 7<br />

4 08 Alkmaar C1 5 2 1 2 7 14 14<br />

5 05 Hilversum C1 4 1 1 2 4 7 12<br />

6 07 Overbos C1 5 1 1 3 4 6 19<br />

7 04 Almere C1 6 0 1 5 1 7 22<br />

Olga Blomberg<br />

Lina van Drunen<br />

Puck van Gasselt<br />

Jet Klunder<br />

Solka van Meer<br />

Frances Nijdam<br />

Soraya Rama<br />

Kim van de Sloot (K)<br />

Mirjam Stui<br />

Lucie Swart<br />

105<br />

Staand v.l.n.r : Jet Klunder,<br />

Lina van Drunen,Frances<br />

Nijdam, Dana Voorma,<br />

Solka van Meer, Mirjam<br />

Stuij en Puck van Gasselt.<br />

Zittend v.l.n.r : Leiah<br />

Brigitha, Kim v/d Sloot,<br />

Kobie Verhoogt, Lucie<br />

Swart en Soraya Rama.<br />

Helaas missen we Karlijn<br />

van Wagenberg en Olga<br />

Blomberg op de foto<br />

Kobie Verhoogt<br />

Dana Voorma<br />

Karlijn van Wagenberg


Staand v.l.n.r.: Emma Mulder, Zoe Sprangers, Janneke van den Bos, Roisin Lingen,<br />

Anna Perret, Lana Klok, Mirjam Suiker, Pomme Rigter, Rosa de Jong, Tanja Schaap,<br />

Rosa Udo en Marieke Buitendijk (K).<br />

Geknlied v.l.n.r.: Loraine Clewits, Maartje Lampe en trainer coach Stefanie van<br />

Leuven. Op de foto ontbreekt Krista Koelmans.<br />

MC2 Coach: Stefanie van Leuven<br />

Trainers: Mara Sandberg en Stefanie van Leuven<br />

Teambegeleider: Johan Suiker<br />

2802 Shell MC 1e klasse<br />

MEISJES GS GW GL VL PT V T Opmerking<br />

1 06 HBS C1 14 13 1 0 40 71 11<br />

2 04 Xenios C1 14 10 1 3 31 52 19<br />

3 03 Rood-Wit C2 14 7 4 3 25 27 17<br />

4 05 <strong>Pinoke</strong> C2 14 5 3 6 18 24 24 Gestaakt<br />

5 07 Reigers C1 14 5 3 6 15 45 34 3 punten i.m.*<br />

6 01 HIC C1 14 4 2 8 14 24 53<br />

7 02 HBS C3 14 2 2 10 8 9 61 Gestaakt<br />

8 08 Bloemendl C3 14 1 2 11 5 14 47<br />

*i.m. is "in mindering"<br />

Janneke van den Bos<br />

Marieke Buitendijk (K)<br />

Loraine Clewits<br />

Rosa de Jong<br />

Lana Klok<br />

Krista Koelmans<br />

Maartje Lampe<br />

Roisin Lingen<br />

Emma Mulder<br />

Anna Perret<br />

106<br />

Pomme Rigter<br />

Tanja Schaap<br />

Zoe Sprangers<br />

Mirjam Suiker<br />

Rosa Udo


MC3 Coach: Teun Backer<br />

Trainer: Christoffel Melissen<br />

Teambegeleider: Rianne Koopman<br />

2811 Shell MC 2e klasse<br />

MEISJES GS GW GL VL PT V T<br />

1 05 Saxenburg C1 14 12 1 1 37 56 15<br />

2 02 Kikkers C1 14 10 2 2 32 37 15<br />

3 01 Hoorn C1 14 8 2 4 26 25 25<br />

4 03 Spire C1 14 6 4 4 22 29 28<br />

5 07 Hurley C2 14 4 3 7 15 18 22<br />

6 04 Overbos C2 14 4 2 8 14 26 37<br />

7 08 <strong>Pinoke</strong> C3 14 2 2 10 8 13 31<br />

8 06 Bennebroek C1 14 0 4 10 4 11 42<br />

Caroline Beamont<br />

Machteld van Berkel<br />

Ella Caubo<br />

Michelle van Dieren<br />

Julia Glazenburg<br />

Belle van Herikhuizen<br />

Eefje Kimmel (K)<br />

Laura van Liere<br />

Leontien van Loo<br />

Pauliene Poelman<br />

107<br />

Monique Rood<br />

Lisanne Swart<br />

Mythe Toorop<br />

Linda Zieverink


MC4 Coaches: Hans de Vetten en Diederik Gosewehr<br />

Trainer: Nicole Vergroesen<br />

Teambegeleider: Hans de Vetten<br />

2812 Shell MC 2e klasse<br />

MEISJES GS GW GL VL PT V T<br />

1 07 Haarlem C1 13 9 3 1 30 41 24<br />

2 06 Reigers C2 8 7 1 0 22 53 4<br />

3 08 Purmerend C1 13 6 3 4 21 37 39<br />

4 05 Xenios C2 13 5 3 5 18 34 41<br />

5 02 Myra C2 14 4 4 6 16 24 30<br />

6 04 Castricum C2 12 4 3 5 15 21 24<br />

7 01 <strong>Pinoke</strong> C4 13 4 2 7 14 22 34<br />

8 03 Qui Vive C2 12 0 1 11 1 11 47<br />

Irene Agtmaal<br />

Laura van Bentum<br />

Carolien van der<br />

Borden<br />

Esther Borren<br />

Laurien Damen<br />

Charlotte Gosewehr<br />

Lissette de Groot<br />

Carlijn Hylkema (K)<br />

Maartje Krijnen<br />

Noor Lonkhuizen<br />

Fannay Rutten<br />

108<br />

Anne Martha<br />

Schuitenmaker<br />

Charley Skene<br />

Sanne de Vetten


MC5 Coaches: Loudy Bohne en Chris Hornung<br />

Trainer: Kiki Turner<br />

Teambegeleider: Reineke Hesselt van Dinter<br />

2821 Shell MC 3e klasse<br />

MEISJES GS GW GL VL PT V T<br />

1 01 <strong>Pinoke</strong> C5 14 11 2 1 35 43 13<br />

2 08 Kikkers C2 14 8 2 4 26 37 16<br />

3 03 Amstelveen C1 14 6 4 4 22 30 19<br />

4 06 Mijdrecht C2 14 6 3 5 21 26 22<br />

5 02 Rood-Wit C4 14 5 6 3 21 26 21<br />

6 04 Zandvoort C1 14 3 6 5 15 19 18<br />

7 05 Bloemendl C5 14 3 3 8 12 16 29<br />

8 07 Alliance C5 14 1 0 13 3 14 73<br />

Rachelle Bohne<br />

Fleur Eggink<br />

Milou Hornung<br />

Andrea Jansen<br />

Alexandra Kherbache<br />

Laura van der Kleij<br />

Danielle Kuyper<br />

Rosalie van der Plas<br />

Hanne Roeland<br />

Annemarie Thijs<br />

109<br />

Sabijn Thorig<br />

Femke Vedder<br />

Elizah Withaar


MC6 Coach: Rob de Koning<br />

Trainer: Ava Glazenburg<br />

Teambegeleider: Roland Zegger<br />

2832 Shell MC 4e klasse<br />

MEISJES GS GW GL VL PT V T<br />

1 04 AthenA C1 14 14 0 0 42 96 2<br />

2 07 HIC C2 14 7 2 5 23 28 26<br />

3 03 Terriers C3 13 6 3 4 21 33 33<br />

4 05 Heerhugow C1 14 6 2 6 20 30 41<br />

5 02 Reigers C3 14 4 4 6 16 21 39<br />

6 06 HBS C6 14 4 1 9 13 22 40<br />

7 01 FIT C1 13 3 4 6 13 10 25<br />

8 08 <strong>Pinoke</strong> C6 14 2 2 10 8 17 51<br />

Julia Aries<br />

Jasmijn Bentoumya<br />

Lisa Gotoh<br />

Jayne Kemp<br />

Amber Koning<br />

Lisa Kuijpers<br />

Sasha Raber<br />

Jorien Reestman<br />

Noortje Reestman<br />

Isabelle Speyer<br />

110<br />

Joy Weijel<br />

Maud Zegger<br />

Tess Zwaagstra


Bovenste rij v.l.n.r.: Geert-Jan Dercksen (coach), Anne Melman, Marieke Budde, June<br />

Weijerman en Desiree Vergroesen.<br />

Middelste rij v.l.n.r.: Emmylou Loos, Emma Zaal, Els Berkvens, Hanne Stolp en Nina de<br />

Gruijter.<br />

Onderste rij v.l.n.r.: Lisa Jungen, Chiara Meulman (die dag keeper), Nathalie Dercksen en<br />

Babette Meijers.<br />

MC7 Coach: Geert Jan Dercksen<br />

Trainer: André Ruiter<br />

Teambegeleider: Patty van Asselt<br />

2833 Shell MC 4e klasse<br />

MEISJES GS GW GL VL PT V T<br />

1 01 <strong>Pinoke</strong> C7 13 11 0 2 33 45 11<br />

2 03 Kikkers C3 14 10 0 4 30 48 16<br />

3 05 Kraaien C1 14 9 1 4 28 25 12<br />

4 04 Overbos C4 14 9 0 5 27 44 18<br />

5 06 Qui Vive C3 14 8 1 5 25 32 25<br />

6 08 Amsterdam C6 14 3 1 10 10 23 38<br />

7 07 Haarlem C3 14 1 2 11 5 12 51<br />

8 02 Alliance C7 13 1 1 11 4 9 67<br />

Els Berkvens<br />

Marieke Budde<br />

Nathalie Dercksen<br />

Mirjam Everhard<br />

Nina de Gruijter<br />

Lisa Jungen<br />

Sophie van der Lande<br />

Emmylou Loos<br />

Babette Meijers<br />

Anne Melman<br />

111<br />

Chiara Meulman<br />

Hanne Stolp<br />

Desiree Vergroesen<br />

June Weijerman<br />

Emma Zaal


MC8 Coach: Timo van Balen<br />

Trainer: Ava Glazenburg<br />

Teambegeleider: Hanna Ingenhousz<br />

2836 Shell MC 4e klasse<br />

MEISJES GS GW GL VL PT V T<br />

1 01 Myra C5 5 5 0 0 15 26 9<br />

2 06 Hurley C6 5 4 0 1 12 17 10<br />

3 02 HBS C7 5 2 0 3 6 14 13<br />

4 03 <strong>Pinoke</strong> C8 5 2 0 3 6 12 13<br />

5 04 Saxenburg C3 5 2 0 3 6 13 17<br />

6 05 Castricum C4 5 0 0 5 0 3 23<br />

Michi Alvarez<br />

Marieke Bak<br />

Suzanne Bohlander<br />

Maya Boot<br />

Emma Bouvy<br />

Merlijn Breunesse<br />

Liset Brits<br />

Clementine Dobbelaar<br />

Lotte van Dongen<br />

Emily Helmer<br />

Esther van der Hulst<br />

Emma Ingen Housz<br />

MD1 Coach: Carola Stenvers<br />

Trainer: Carola Stenvers<br />

Teambegeleiders: Mirjam en Michel de Jongh<br />

2940 Shell MD topklasse<br />

MEISJES GS GW GL VL PT V T<br />

1 03 Bloemendl D1 7 5 0 2 15 17 10<br />

2 05 <strong>Pinoke</strong> D1 7 4 2 1 14 15 7<br />

3 02 Amsterdam D1 7 3 3 1 12 12 7<br />

4 04 Qui Vive D1 7 2 4 1 10 15 13<br />

5 07 Rood-Wit D1 7 2 2 3 8 7 9<br />

6 01 Alliance D1 7 2 1 4 7 11 8<br />

7 06 Terriers D1 7 2 0 5 6 15 20<br />

8 08 Hurley D1 7 1 2 4 5 4 22<br />

Selma Boeke<br />

Kristal van der Borden<br />

Leiah Brigitha<br />

Manon Ferouge (K)<br />

Anne Foekema<br />

Zoe de Jongh<br />

Linde Langefeld<br />

Joy Meester<br />

Judith Pel<br />

Jamy Lee Roy<br />

112<br />

Emma van de Polder<br />

Frederique Polman<br />

Tuin<br />

Nina van Vlijmen<br />

Manon Ferouge<br />

Sara de Vries<br />

Maaike Wassenaar<br />

Yvette Willems<br />

Esther Zieverink


MD2 Coach: Christoffel Melissen<br />

Trainer: Christoffel Melissen<br />

Teambegeleider: Denise Schloss<br />

2951 Shell MD 2e klasse<br />

MEISJES GS GW GL VL PT V T<br />

1 05 <strong>Pinoke</strong> D2 7 5 1 1 16 30 7<br />

2 06 Qui Vive D2 7 4 0 3 12 27 22<br />

3 01 Kikkers D1 7 3 2 2 11 20 15<br />

4 04 Hoorn D1 7 3 1 3 10 12 19<br />

5 03 Myra D1 7 2 3 2 9 11 12<br />

6 07 Amsterdam D4 7 2 1 4 7 17 22<br />

7 08 Hurley D2 7 2 1 4 7 10 15<br />

8 02 Terriers D2 7 2 1 4 7 13 28<br />

Zoya Brouwer<br />

Laura Dercksen<br />

Anouk van Duuren<br />

Romy de Groot<br />

Dora Kuijpers<br />

Lisa Lumeij<br />

Nina Rigter<br />

Merel Roessingh (K)<br />

Michele Schloss<br />

Emelie Sellmeijer<br />

113<br />

Milou Severijns<br />

Ella Swart<br />

Kris Swijghuizen<br />

Caroline Vergroesen


MD3 Coaches: Emma Bennis en Claire Eskandari<br />

Trainer: André Ruiter<br />

Teambegeleider: Fred Lengkeek<br />

2962 Shell MD 3e klasse<br />

MEISJES GS GW GL VL PT V T<br />

1 06 Reigers D3 7 6 0 1 18 20 8<br />

2 04 <strong>Pinoke</strong> D4 7 4 1 2 13 13 12<br />

3 03 Haarlem D3 7 4 1 2 13 12 11<br />

4 01 Bennebroek D2 7 3 2 2 11 12 10<br />

5 05 <strong>Pinoke</strong> D3 7 3 1 3 10 13 10<br />

6 02 HBS D4 7 3 0 4 9 10 13<br />

7 07 Alkmaar D2 7 1 0 6 3 9 13<br />

8 08 Purmerend D1 7 0 3 4 3 9 21<br />

Hanna de Geus<br />

Judith van der Hulst (K)<br />

Maud van der Kleij<br />

Sterre Lambalk<br />

Goudje van Leeuwen<br />

Edith Lengkeek<br />

Jolijn Nagelkerke<br />

Robin Peterson<br />

Michela Pittaluga<br />

Liselotte Ruiter<br />

114<br />

Sofie Sisouw de Zilva<br />

Lisanne Slager<br />

Claire Strengers<br />

MD4 Coach: Christiaan vd Zanden<br />

Trainer: Christiaan vd Zanden<br />

Teambegeleiders: Theo Berkvens en Jeroen van Schooten<br />

Rosa van Berckel Smit Andrea van den Hooff<br />

Paula Roelse<br />

Alicia Berkvens<br />

Gabriella Koning<br />

Merel van Schooten<br />

Ilse Blomberg<br />

Leatitia Koning<br />

Tess Wenniger<br />

Amijs Breunesse<br />

Sterre Peereboom<br />

Rianne Sani<br />

Maria Philips<br />

Helaas hebben we geen competitiestand terug kunnen vinden.<br />

MD5 Coach: Aafke Douwes<br />

Trainer: Nicole Vergroesen<br />

Teambegeleiders: Pauline Klaassen en Marcel Mathot<br />

2960 Shell MD 3e klasse<br />

MEISJES GS GW GL VL PT V T<br />

1 08 Kraaien D1 6 5 1 0 16 24 5<br />

2 04 Hermes D1 6 5 0 1 15 21 8<br />

3 06 Myra D2 6 3 1 2 10 13 12<br />

4 07 Rood-Wit D4 6 2 1 3 7 18 11<br />

5 01 Alliance D6 6 2 1 3 7 11 14<br />

6 05 <strong>Pinoke</strong> D5 6 1 0 5 3 7 15<br />

7 02 Alkmaar D3 6 1 0 5 3 6 35<br />

Daimy Bok<br />

Kenza Bolsius<br />

Pien Floberg<br />

Noortje Kerstens<br />

Hannah Klunder<br />

Bibi Kok<br />

Nina Mathot<br />

Eleaan Meijer<br />

Femke Phijffer<br />

Afra Rijkhoff<br />

Rebecca van Thijn<br />

Alyssa Toorop<br />

Romy Wassenaar<br />

Puck Weijerman


M8D1 Coaches: Quirijn ter Beek en Rik Meijer<br />

Trainer: Ron van Hoof<br />

Teambegeleider: Ferdinand Bos<br />

Bebe Blanco Agterberg<br />

Sabine Bos<br />

Alexandra van Dedem<br />

Julia Evers<br />

Anne Fokkema<br />

Martha Kuijpers<br />

Wiesje van Overbeek<br />

Balou Rietsveld<br />

M8E1 Coaches: Isabelle Vergroesen en Tetje Halbertsma<br />

Trainer: Max Koops<br />

Teambegeleiders: José Altena en Jacqueline Spooren<br />

115<br />

Lara Rozema<br />

Iris Vos<br />

Meisjes 8E1. Staand v.l.n.r.:coach Tettje Halbertsma, Coach Isabelle Vergroessen,<br />

Milan Spooren en Shannon Loos.<br />

Middelsye rij v.l.n.r. : Willemijn Koster, Eva Cohen, Sophie van Melis en Florien<br />

Kuipers. Voorste rij v.l.n.r. :Floor Otsen, Belle Veenstra, Pauline Slager en Ymke<br />

Rose Goté (met keeperspullen).


M8E2 Coaches: Lisanne van den Bos en Rosa Luirink<br />

Trainer: Max Koops<br />

Teambegeleider: Renée Adelmeijer<br />

Meisjes 8E2. Staand v.l.n.r. : Lisanne van den Bos (coach), Suzanne Adelmeijer, Iris<br />

Bakker, Louise Snoek, Lara Bakema, Rochelle Mulders en Rosa Luirink (coach).<br />

Geknield v.l.n.r. : Elise van der Laan, Lotte Vedder, Anne Zwolsman en Denise de<br />

Gruijter. Op de foto ontbreekt Anne van Doren.<br />

M6E1 Coaches: Nina Lodder en Isabelle Starren<br />

Trainer: Max Koops<br />

Teambegeleider: Michiel Bouvy<br />

Louisa Bergsma<br />

Saar Jonkmans<br />

Melissa Bos<br />

Anne van der Kroef<br />

Mance Bouvy<br />

Tiare van Paridon<br />

M6E2 Coaches: Marit Feiner en Catharine Starren<br />

Trainer: Max Koops<br />

Teambegeleider: Renee Adelmeijer<br />

Cato Bresser<br />

Lisa van Ieperen<br />

Elisselotte Cahn<br />

Puck Loomans<br />

Nikki van Gasselt<br />

Froukje Overdijk<br />

116<br />

Eva Philips<br />

Valentine Schols<br />

Josephine Sisouw de Zilwa<br />

Birthe Stam


M6E3 Coaches: Anouk Verbraak en Jet Klunder<br />

Trainer: Liesbeth Zegers<br />

Teambegeleider: Mireille Mol<br />

Anne Beem<br />

Rosemarijn van Daal<br />

Babs van Heugten<br />

Lot Kuipers<br />

Lot van Leeuwen<br />

Sanne Mol<br />

M6E4 Coach: Frederique Schulte Fischedick<br />

Trainer: Bas Vader<br />

Teambegeleider: Hetty Grote<br />

Sophie van der Borden Andrea Josso<br />

Fee Damen<br />

Giulia Kuhn<br />

Tess Hendriks<br />

Mylène Pinke<br />

M6E5 Coaches: Aimee Ferouge en Floor Veenstra<br />

Trainer: Liesbeth Zegers<br />

Teambegeleider: Luc Schamhart<br />

Vonne Bertram<br />

Isabelle Schamhart<br />

Tippi de Bruin<br />

Floor Staubach<br />

Anne-Sophie Dobbelaar Caroline Vogelenzang<br />

M6E6 Coach: Anne-Claire van der Klaauw<br />

Trainer: Bas Vader<br />

Teambegeleider: Ruud Splinter<br />

Sophie van Dongen Charlotte Kuipers<br />

Pien van Engers<br />

Mitzi Nelissen<br />

Britta van der Klaauw Puck Sellmeijer<br />

M6E7 Coach: Frida Boeke<br />

Trainer: Liesbeth Zegers<br />

Teambegeleider: Jeroen van den Brand<br />

Marleen van den Brand Leonie Hemelrijk<br />

Sylke Broodman<br />

Carolijn Kapoen<br />

Tessa Goté<br />

Lotte Loomans<br />

M6E8 Coach: Inge Verbraak<br />

Trainer: Liesbeth Zegers<br />

Teambegeleider: Annemiek Bark<br />

Marjolein Bark<br />

Carine Candel<br />

Florence Burmann<br />

Louise Frohn<br />

Clara Canales<br />

Laura van Gils<br />

117<br />

Annelot Nielen<br />

Lara Ruiter<br />

Eefje Roelofsma<br />

Yaël Thomas<br />

Wiesje van Wagenberg<br />

Pomme Weijerman<br />

Valerie Splinter<br />

Hannah Uleman<br />

Rose Luton<br />

Jip Niezing<br />

Rosalie van der Woude<br />

Frederique Halbertsma<br />

Lydian de Ligt<br />

Charlotte Wijs


MF1 Coach: Saskia Lumeij Peters<br />

Sophie Beaumont<br />

Carlijn Hes<br />

Maryette Lumeij<br />

Trainer: Saskia Lumeij Peters<br />

Teambegeleiders: Pim Stam en Wouter Hes<br />

Julie de Mey<br />

Anouk Stam<br />

Kari Stam<br />

MF2 Coaches: Anne Everard en Liza Henkes<br />

Trainers: Anne Everard en Liza Henkes<br />

Teambegeleider: Hubert van der Kleij<br />

118<br />

Daniëlla van Zonneveld<br />

Jet Zwolsman<br />

Bovenste rij v.l.n.r.: Dana Damen, Sophia Favela, Jacobien vd Kleij, Sanne<br />

Bovenlander, Karolijn Groot Beumer, Barbara Nieuwenhuijzen en Bente van Nes.<br />

Voorste rij v.l.n.r. : Dorien van Vlijmen, Liza Henkes en Anna Everard.


MF3 Coaches: Barbara Favier en Roos Lambalk<br />

Trainers: Barbara Favier en Roos Lambalk<br />

Teambegeleider: Kees-Jan Groen<br />

Brenda van den Berg<br />

Luna Brom<br />

Loraine Cahn<br />

Willemijn Groen<br />

Hella Heeresma<br />

Sarah Piantanida<br />

MF4 Coach: Mette van der Hoek<br />

Trainer: Mette van der Hoek<br />

Teambegeleider: Herma Brommer<br />

Eline Beerepoot<br />

Lieke van Houten<br />

Eva Fleijsman<br />

Frédérique Stikker<br />

Gaby Heijmerink<br />

Kyra Verhofstad<br />

MF5 Coach: Esther Borren<br />

Trainer: Esther Borren<br />

Teambegeleider: Fanney Rutten<br />

Justine van den Bergh Bina Koekoek<br />

Judith Borren<br />

Lauren van Ramesdonk<br />

Laura Brouwer<br />

Julia Voogd<br />

Meisjes F trainingsgroep<br />

Amber van Burk<br />

Josephine Bürmann<br />

Annephine Cahn<br />

Julia Dörn<br />

Julia Everhard<br />

Marisa Evers<br />

Stella van Gils<br />

Sophie de Groot<br />

Puck van Heugten<br />

Juliëtte Hilhorst<br />

Teuntje Horn<br />

Femme Korthals Altes<br />

Aster Kruisbrink<br />

Maud Lasonder<br />

Yasmin LeComte<br />

Annabelle Ledeboer<br />

Faam Lemm<br />

Bente van Lookeren<br />

Gina Lopes Cardozo<br />

Sabine van Meel<br />

Malou Mol<br />

Merel van der Neut<br />

119<br />

Floor Vogel<br />

Eline Wijtsma<br />

Sophia de Vor<br />

Jo-Anne de Vos<br />

Noor Wolswinkel<br />

Noa Nieuwendijk<br />

Manouk Ockers<br />

Astrid Petersen<br />

Vivian Pilet<br />

Georgina van Reeken<br />

Julot Sauer<br />

Emilie Steenvoorden<br />

Benthe Velthuyse<br />

Tessel Velthuyse


Het bestuur van de AMHC Pinoké in dit seizoen.<br />

Boven v.l.n.r.: Rien van Beemen (breedtehockey), Rob de Bruin<br />

(sponsoring), Cees Bruin (secretaris) en Lucian Poliacu Prosé<br />

(jeugdhockey).<br />

Zittend v.l.n.r.: Boudewijn Mol (tophockey), Marjan van Hunnik<br />

(penningmeester), Marjan Icke (voorzitter/PR) en Paul van der Heijden<br />

(accomodatie - exploitatie).<br />

N.B.: Voorzitter Marjan Icke is inmiddels opgevolgd door Wouter van Balen.<br />

120

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!