MONIER OVH 200 RUBENS, technische documentatie

monierbelgium.be

MONIER OVH 200 RUBENS, technische documentatie

OVH 200 Rubens

Technische documentatie

www.monier.be


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving

Het dakpanmodel OVH 200 RUBENS is een keramische dakpan, met diepe

golving, vervaardigd door MONIER in Tegelen (Nederland) met dubbele

kop- en dubbele zijsluiting. Het aantal pannen bedraagt ca. 16,3 per m²

(variabele latafstand) en wordt in recht verband verwerkt.

Scherf en afwerking

• Rode scherf naturel

• Rode scherf geëngobeerd

• Rode scherf verglaasd

MONIER houdt zich het recht

voor om (technische) specificaties

en wijzigingen in het assortiment

dakpanmodellen, afwerkingsmogelijkheden

en kleuren door te

voeren.

Voor een volledig en actueel

overzicht van alle mogelijke

kleuren: zie website

monier.be of contacteer de

MONIER Klantendienst op

053 72 96 72.

2 | www.monier.be

Technische gegevens OVH 200 RUBENS

Keramische dakpan

Door bakkrimp zijn kleine afwijkingen

mogelijk. Indien u aan de uiterste maten

gebonden bent, is het raadzaam vooraf te

controleren of de geleverde dakpannen en

gevelpannen deze toelaten.

Voor een gelijkmatige schakering,

dakpannen uit verschillende pakketten

(per partij) door elkaar verwerken.

Afmeting (l × b) 371 x 263 mm

Gemiddelde werkende breedte 200 mm

Gewicht 27 N

Gemiddeld aantal per m² 16,3

Gemiddeld gewicht per m² ca. 440 N

Dakhelling minimaal 25°

(van 15° tot 25° advies vragen bij de afdeling Dakservice)

Latafstand

– minimale latafstand 306 mm

– gemiddelde/ideale latafstand 307 mm

– maximale latafstand 308 mm

Modelgebonden daksysteemcomponenten

Euro-panhaak OVH 200, rekenwaarde 145 N


productspecificatie en 1304: 2005

NORMERING – GARANTIES

EISEN TE STELLEN AAN KERAMISCHE DAKpANNEN

De keramische dakpannen en hulpstukken moeten binnen Europa voldoen aan de EN-1304:2005. Deze Europese

norm specificeert de eisen waaraan keramische dakpannen en hulpstukken voor hellende daken en gevel- en wandbekleding

aan moet voldoen.

De EN-1304:2005 verwijst tevens naar de relevante normen zoals EN 538, EN 539, EN 1024, (pr)EN 13501 waarbij

de producteisen en beproevingsmethoden met betrekking tot o.a. afmetingen, uiterlijk, sterkte, vorstbestendigheid en

brandprestatie zijn bepaald.

De keramische dakpannen van MONIER voldoen aan de Europese norm EN-1304:2005. Dit houdt in dat de keramische

dakpannen en hulpstukken van MONIER geschikt zijn voor gebruik als dakbedekking en gevel- en wandbekleding.

CONTROLE KERAMISCHE DAKpANNEN

De dakdekker hoeft bij gecertificeerde dakpannen van MONIER niet na te gaan of de geleverde keramische dakpannen

en hulpstukken voldoen aan de gestelde eisen. Dit is gewaarborgd door de interne kwaliteitsbewaking van de producent

zelf en, indien voorzien, door regelmatige externe controle door de certificatie-instelling. De Franse NF, Duitse Gütschutz

en Nederlandse KOMO worden gerealiseerd op basis van de Europese productnorm EN 1304: 2005.

De dakdekker dient op de volgende punten te controleren:

• is geleverd wat is overeengekomen;

• vertonen de dakpannen en de bijbehorende hulpstukken geen zichtbare gebreken als gevolg van transport e.d.

Door verlading, transport en verwerking veroorzaakte schuurvlekken doen geen afbreuk aan de normale gebruikswaarde

van de dakpannen.

CE-MARKERING

Op het moment dat een leverancier aan de voorwaarden van de EN-1304: 2005 voldoet, dient er

een verklaring van conformiteit opgesteld worden en worden onderhouden. Op basis hiervan mag

een CE-markering worden aangebracht. MONIER heeft deze CE-markering en voldoet derhalve

aan deze kwaliteitseisen.

productgarantie: 30 jaar

MONIER staat ervoor in dat de dakpannen voldoen aan de in de norm EN 1304: 2005 voor keramische

dakpannen, zoals luidende ten tijde van aflevering geformuleerde functionele eisen voor waterdichtheid,

vorstbestendigheid en weerstand tegen breuk, en zulks gedurende 30 jaar te rekenen vanaf de afleverdatum. In geval van

levering van andere producten dan dakpannen welke producten MONIER heeft gekocht van derden, verstrekt MONIER

op deze producten slechts garantie indien en voor zover zij hiervoor een garantie van haar leveranciers verkrijgt. MONIER

sluit elke aansprakelijkheid (uit welke hoofde dan ook) uit, waaronder ook die voor letsel- en bedrijfsschade, behoudens

voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leiding gevende ondergeschikten

van MONIER. Raadpleeg voor de volledige tekst inzake aansprakelijkheid en garantie de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

van MONIER N.V. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Daksysteemgarantie: 15 jaar (info en voorwaarden: www.dakgarantie.be)

Deze garantie omvat een periode van 15 jaar en betreft de weersbestendigheid(*) van de aangebrachte

dakbedekking van MONIER (dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten). Bovendien

garanderen wij dat onze dakbedekkingsproducten voldoen aan de op het moment van levering geldende regelgeving.

De kwaliteit van onze daksysteemcomponenten wordt eveneeens gedurende een termijn van 15 jaar gegarandeerd

tegen materiaal- en/of productiefouten. Tot slot garandeert MONIER dat door de gecombineerde toepassing van onze

dakbedekkingsproducten (dakpannen, hulpstukken en het gebruik van onze daksysteemcomponenten), mits op de

juiste wijze verwerkt, wordt voldaan aan de eisen van het WTCB.

(*) Het weersbestendig zijn van de dakbedekking houdt in dat:

• het dak regendicht is conform NEN 2778

• er ter bescherming van de onderdakconstructie voldoende ventilatie gewaarborgd is

• de dakpannen en hulpstukken beschermd zijn tegen opwaaien conform TV 202, TV 175 en TV 186

• vogels, ratten en muizen niet kunnen binnendringen in de dakspouw (open ruimte tussen onderdakfolie en dakpannen)

30

JAAR

15

JAAR

PRODUCT

GARANTIE

SYSTEEM

GARANTIE

www.monier.be | 3


MAATVOERING DAKpAN & HULpSTUKKEN

65

50

40

4 | www.monier.be

245

62

gevelpan

links

115

133

200

normale pan

32

306-308

165

62 40

50 65

gevelpan

rechts


UNIVERSELE

HULPSTUKKEN

Voor een overzicht van universele

hulpstukken en hun maatvoering:

zie document

‘universele hulpstukken’.

chaperongevelpan

links

chaperonpan

100

216

MAATVOERING DAKpAN & HULpSTUKKEN

100

90º 70º

193

177

chaperongevelpan

rechts

www.monier.be | 5


MAATVOERING DAKpAN & HULpSTUKKEN

6 | www.monier.be

knikgevelpan

links

gevelonderpan

links

200

knikpan

(gezaagd model)

120

158

140º 120º*

81

200

onderpan

65 15

120

319

32

20

155

75

* op aanvraag leverbaar

knikgevelpan

rechts

gevelonderpan

rechts


UNIVERSELE

HULPSTUKKEN

Voor een overzicht van universele

hulpstukken en hun maatvoering:

zie document

‘universele hulpstukken’.

285

dubbelwelpan

universele Combipan ®

(geometrische doorlaat

12.200 mm2)

155

Ø 100

ventilatiepan

(ventilatieopening

ca. 1.500 mm2)

MAATVOERING DAKpAN & HULpSTUKKEN

doorvoerpan

(met doorvoer voor

dakhelling 25º - 45º)

universele Combivent ®

diameter Ø 125

155

www.monier.be | 7


VERWERKING

Algemeen

• Bij levering is het vereist dat de dakdekker de geleverde goederen controleert op breuk, en eventuele andere

tekortkomingen. Het verwerken van de dakpannen en hulpstukken impliceert het aanvaarden van de goederen.

• Gezien dakpannen natuurproducten zijn zijn kleurnuances mogelijk in dezelfde levering. Vandaar is het aangewezen

alle paletten te openen en de dakpannen te mengen alvorens deze te verwerken op het dak

om een evenwichtige kleurnuancering op het dak te bekomen.

• Door bakkrimp zijn kleine afwijkingen mogelijk. Indien u aan de uiterste maten gebonden bent, is het raadzaam

vooraf te controleren of de geleverde dakpannen en gevelpannen deze toelaten.

Breedte-indeling met gebruik van gevelpannen

De totale dakbreedte, inclusief dakoverstek, bij het

model OVH 200 is n x 200 + 10 mm. Deze breedte

is als volgt opgebouwd: de werkende breedte van de

dakpannen is 200 mm, de linker- en rechtergevelpan

samen hebben een werkende breedte van 410 mm

(de linkergevelpan 245 mm, de rechtergevelpan

165 mm). Door gebruik te maken van de panspeling

van +1 of -1 mm kan de totale dakbreedte maximaal

n x 1 mm (n is het aantal dakpannen) vergroot of

verkleind worden.

Breedte-indeling zonder gevelpannen

In plaats van aan beide zijden gevelpannen toe te

passen, kan men ervoor kiezen aan de linkerzijde een

dubbelwelpan (werkende breedte 285 mm) en aan de

rechterzijde een gewone dakpan te gebruiken.

De afwerking kan geschieden door:

• een cementen deklijst;

• een verholen goot met een boeiboord;

• een verholen goot, waarbij het doorlopende

metselwerk afgedekt is met een waterdicht materiaal

(bijvoorbeeld natuursteen);

• een boeiboord met windveer.

De totale dakbreedte en de maatvoering van

aanbouwen en inspringingen is afhankelijk van de

detaillering van de gekozen afwerking.

Lengte-indeling

De bovenkant van de bovenste panlat uit het noksnijpunt

(het snijpunt van de bovenzijde van de tengels)

is afhankelijk van het vorstmodel en de dakhelling. Zie

hiervoor de gegevens bij de betreffende vorsten. De

plaats van de onderste panlat is afhankelijk van de gekozen

gootdetaillering (maximaal 30 mm vanaf onderkant

dakbeschot). De bovenkant van de een-na-onderste

panlat ligt 256 - 263 mm boven de onderste, afhankelijk

van de latafstand die berekend wordt. ‘Dompen’ van de

onderste rij dakpannen is te voorkomen door ophogen

van de onderste panlat of door toepassing van een MO-

NIER dakvoetprofiel in combinatie met een gekantelde

onderste panlat.

8 | www.monier.be

De gemiddelde latafstand is te bepalen door de afstand

tussen bovenkant bovenste panlat en bovenkant een-naonderste

panlat te verdelen in een aantal hele dakpannen,

rekening houdend met de minimale

(306 mm) en de maximale (308 mm) latafstand.

Ruiterhoogte

Bij toepassing van een zelfventilerende nokconstructie

dienen de vorsten op de dakpannen te rusten. Tussen

de onderkant vorst en de ruiter een ruimte vrijhouden

van ca. 5 mm. De ruiterhoogten bij gebruik van de

MONIER nokbeugel zijn te vinden bij de betreffende

vorstmodellen. Bij ongelijke dakhellingen het gemiddelde

van de dakhellingen aanhouden.

Halfronde vorst

Dakhelling Nokbeugel Nokbeugel A* B* C*

geknikt op geknikt op (mm) (mm) (mm)

perforatie hoogste punt

30° x — 40 110 80

45° x — 40 85 61

60° — x 40 62 62

Bij steilere dakhellingen advies vragen bij de afdeling

Dakservice van MONIER.

ruiter

nokbeugel

A

C

B

panlat

b.k. tengel

tengelhoogte 22 mm bij dakhelling < 25°

tengelhoogte 10 mm bij dakhelling > 25°

panlathoogte 22 mm

ruiterbreedte 32 mm


onderkant dakbeschot

constructiebreedte: n x 200 + 10

n x 200 n x 200 + 10 n x 200 - 10 n x 200 + 10

40 40

A: afh. van vorstmodel en dakhelling

daklengte

50 30 256-263 panlatverdeling: n x 306-308

A

snijpunt bovenkant tengels

VERWERKING

www.monier.be | 9


BESTEKTEKST

Bestektekst

10 | www.monier.be

DOWNLOAD

Voor digitale versie van de bestektekst

en CAD-tekeningen zie de website

rubriek ‘downloads’

of op de productpagina van het

desbetreffende dakpanmodel op de

website www.monier.be.

OMSCHRIjVING

Specificaties

Vorm-model Een keramische dakpan van het type OVH met een dubbele kop- en zijsluiting met diep profiel, ca. 16,3 stuks/m 2 bij de

maximale latafstand.

Vorstbestandheid vorstbestendig

Garantie gedurende 30 jaar

productnorm voldoet op basis van NBN EN 1304 aan de Belgische, Nederlandse, Duitse en Franse norm.

MATERIAAL

De te plaatsen dakpannen en hulpstukken in gebakken aarde worden bekomen door het vormen, drogen en bakken van een kleiig

deeg. Zij beantwoorden aan NBN EN 1304-kleidakpannen – Begripsbepalingen en productvoorschriften (1998), NBN EN 539 – 1

– Kleidakpannen – Bepalingen van de natuurkundige eigenschappen – Deel 2: Beproeving van vorstbestandheid (1998). Deze

Belgische productnorm is de nationale omzetting van de Europese productnorm voor kleidakpannen EN 1304.

KLEUR EN UITZICHT

Op rode scherf

Naturel Natuurrood

Geëngobeerd Herfstkleur

Geëngobeerd Donkerbruin

Verglaasd Mat zwart

Verglaasd Extra donkerbruin

Verglaasd Gitzwart

KERAMISCHE DAKpAN GEBONDEN HULpSTUKKEN

gevelpan rechts

gevelpan links

dubbele welpan (werkende breedte ± 285 mm)

ventilatiepan (17cm2 )

gierzwaluwpan

doorvoerpan + lantaarn 25° - 45°

onderpan

gevelonderpan links / rechts

chaperonpan 70° en 90°

gevelchaperonpan 70° en 90° links / rechts

UITVOERING

De keramische dakpannen en hulpstukken worden geplaatst overeenkomstig

• NBN B 42-001 en NBN B 42-02,

• TV 175 van het WTCB,

• de richtlijnen van de fabrikant.

TOEpASSING

Overige specificaties

Afmeting 371 x 263 mm

Keramisch dakpan gewicht 2,7 kg p. stuk

Gem. latafstand/werkende lengte ± 306 - 308 mm

Gemiddelde werkende breedte ± 200 mm

AARD VAN DE OVEREENKOMST

Een typemonster zal ter goedkeuring aan de architect worden voorgelegd.

MEETWIjZE

Meeteenheid: m²

Meetcode:

knikpan 120° en 140°

knikgevelpan 120° en 140° links / rechts

halfronde vorst

topgevelvorst rechts

topgevelvorst links

beginvorst rechts-eindnoordboom

schubvorst

begin schubvorst rechts-eindnoordboom

universeel broekstuk

grote piron


Onderdakfolie

Onderdakfolie draagt bij tot de

stof-, water- en winddichtheid,

verhindert het ontstaan van

condensvorming, schimmel en

luchtstromingen doorheen de

isolatielaag. Isolatie die vochtig is

verliest immers sterk haar isolatiewaarde

Gezien deze veeleisende taak die

onderdakfolie vervult is de verwerking

ervan cruciaal. Hiervoor

verwijzen we naar de voorschriften

van het WTCB, namelijk TV 186, TV

202 en TV175.

DAKPANMODEL

panhaken

Minimale

dakhelling

OVH 200 RUBENS 25°

Europanhaak OVH 200 Rubens

Daksysteemcomponenten

MONIER is één van de grootste

fabrikanten van onderdakfolies van

Europa. Het uitgebreide gamma

wordt volledig in eigen beheer

ontwikkeld, getest en geproduceerd.

STERK MATERIAAL

De onderdakfolie bestaat uit 3 of 4

lagen, met een dampdoorlatend

polypropyleen kunststofvlies.

SpIRTECH ® 400 en 300 hebben

een speciale wapening die de

mechanische eigenschappen extra

versterkt. het vlies is hierdoor extra

sterk en probleemloos beloopbaar!

ONDERDAKFOLIEWIJZER MONIER DAKPANNEN & SPIRTECH © ONDERDAKFOLIE

DAKSYSTEEMCOMpONENTEN

DAKHELLING (in °)

90 … 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

LEGENDE Type onderdakfolie

= standaard onderdak (SpIRTECH® 200)

= minimaal SpIRTECH® 300, 300+ of 400

= SpIRTECH® 400 RU

= niet mogelijk

1 Onderdakfolies

2 Afdichtingen

ruiters

3 Kielkeper

4 Dakvoet

5 Verankeringen

6 Ventilatie

doorvoeren

7 Aansluitingen

7

ADEMENDE FOLIE

De onderdakfolie is waterkerend maar

tegelijk optimaal dampdoorlatend.

Dankzij de hoogkwalitatieve microporeuze

film is een continue afvoer van

waterdamp mogelijk.

WATERAFSTOTENDE LIjMLAAG

De lagen worden naadloos waterafstotend

verlijmd met een hydrofobische

lijm. Deze lijm sluit zich naadloos

rond de nagels of nieten. Omdat er

enkel in de overlap van de SpIRTECH ® -

onderdakfolie genageld of geniet wordt

is het gebruik van extra afplaktape

overbodig.

Informatie over ons ruim assortiment

onderdakfolies: www.spirtech.be

Technisch advies: T. 053/72 96 72

service.be@monier.com

5

1

2

2

7

www.monier.be | 11

3

4

6


UNIEKE GARANTIES

• Productgarantie: 30 jaar garantie op dakpannen:

vorstbestendigheid, breuk en waterdichtheid.

• Daksysteemgarantie (exclusiviteit van MONIER):

bijkomende garantie van 15 jaar waarbij de weerbestendigheid

van de dakbedekking (pannen en toebehoren) wordt gegarandeerd

(weerstand tegen storm, neerslag, condensatie, enz.).

Info en voorwaarden: www.dakgarantie.be

• Garantiecertificaten beschikbaar op eenvoudig verzoek.

VERDELERS & DOCUMENTATIE

Voor een volledig overzicht van ons assortiment dakpannen, documentatie

en verdelerslijst, surf naar www.monier.be of bel de klantendienst op 053 72 96 72

HANDELAAR / DAKDEKKER

www.monier.be

Surf naar de MONIER-website voor een compleet overzicht van ons

assortiment dakpannen en daksysteemcomponenten.

Download de meest recente versies via rubriek ‘downloads’:

• Bestekteksten

• principedetails

• CAD-tekeningen

• Technische documentatie

• Verwerkingsinstructies

Dendermonde

RpR I

MONIER, de grootste dakpannenproducent ter wereld, ontwikkelt en produceert zelf vrijwel

alle onderdelen om een esthetisch en perfect weerbestendig dak te realiseren.Meer dan

ontwikkelaar en producent van dakpannen en daksysteemcomponenten alleen, kiezen we

0447.085.965

er resoluut voor uw dakpartner bij uitstek te zijn. Met dakpannen, daksysteemcomponenten,

BE

zonne-energie-en isolatiesystemen. Kortom: alles voor een sterk en krachtig dak. ON:

MONIER Roof Products Belgium n.v., Lokerenveldstraat 57, 9300 Aalst

T 053 72 96 72 F 053 72 96 69 www.monier.be info.be@monier.com

30

JAAR

15

JAAR

PRODUCT

GARANTIE

SYSTEEM

GARANTIE

More magazines by this user
Similar magazines