29.09.2013 Views

Column - Nathalie van Dam | VoorWoord

Column - Nathalie van Dam | VoorWoord

Column - Nathalie van Dam | VoorWoord

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

P R O Z A I S E E N U I T G A V E V A N P R O S E N E C T U T E<br />

De heer mr. J.C. Smithuijsen (86) en mevrouw mr.<br />

C.M. Smithuijsen-Naessens (90) wonen alweer vier jaar<br />

prettig in Wildhoef. Kunst in de breedste zin <strong>van</strong> het<br />

woord speelt een grote rol in beider leven. Als advocaat<br />

kwam de heer Smithuijsen al vroeg in aanraking met<br />

een keur aan grote kunstenaars als Kees Verweij en M.C.<br />

Escher. Zijn gelijknamige advocatenkantoor hielp kunstenaars<br />

die last hadden <strong>van</strong> inbreuk op hun intellectueel<br />

eigendom. “Met sommigen ontstond ook een<br />

vriendschappelijke band”, vertelt de heer Smithuijsen.<br />

NUMMER 4<br />

NOVEMBER 2007<br />

2 Nieuwbouw Spaar en Hout 4 Terugblik 2006 8 Afscheid 10 Vrijwilliger in Oranjestein<br />

“Het zijn <strong>van</strong> huis uit lastige mensen, maar ook heel<br />

erg leuk”, vult mevrouw Smithuijsen aan, zelf kleindochter<br />

<strong>van</strong> een pianist en een zangeres. Een groot deel<br />

<strong>van</strong> haar werkzame leven heeft zij zich ingezet voor de<br />

emancipatie <strong>van</strong> de vrouw. Zij stond in de jaren zestig<br />

aan de wieg <strong>van</strong> de ‘Open School’ en heeft zich ook in<br />

het buitenland ingezet voor het vormingswerk. “Het<br />

was in mijn familie <strong>van</strong>zelfsprekend dat je ging studeren,<br />

ook als meisje. Ik vond dat álle vrouwen dat recht<br />

moesten hebben.”


2<br />

C olumn<br />

Vrijheid, solidariteit en vrijwilligheid<br />

De filosoof Joep Dohmen stelt in zijn meest recente<br />

boek, getiteld Tegen de Onverschilligheid,het oppervlakkige,<br />

egoïstische en cynische gedragspatroon <strong>van</strong><br />

de moderne burger aan de kaak. Hij houdt een<br />

pleidooi voor een andere levenshouding die zich<br />

kenmerkt door een terugkeer naar solidariteit en<br />

betrokkenheid op anderen in de samenleving, zonder<br />

echter het grote ‘Verlichtingsgoed’ <strong>van</strong> de individuele<br />

vrijheid geheel op te geven. Maar volgens Dohmen<br />

heeft dat mooie vrijheidsbeginsel langzamerhand<br />

zodanig voorrang gekregen boven andere waarden<br />

dat het is ontaard in narcisme, onverschilligheid en<br />

oppervlakkigheid. Ofschoon zijn analyse de kern<br />

<strong>van</strong> het probleem <strong>van</strong> de postmoderne samenleving<br />

raakt, doet zijn generalisatie geen recht aan de<br />

talloze vrijwilligers die zich vrijwel dagelijks geheel<br />

belangeloos inzetten voor anderen of voor een<br />

bepaalde zaak. Zij zijn onbaatzuchtig; hun enige<br />

beloning is een goed gevoel.<br />

Ook de vrijwilligers <strong>van</strong> Pro Senectute handelen<br />

<strong>van</strong>uit die drijfveer. Zij hebben het boek <strong>van</strong><br />

Dohmen niet nodig om te weten dat mensen<br />

kwetsbaar zijn, en, indien getroffen door ziekte<br />

en tegenslag, aangewezen zijn op anderen.<br />

Onze vrijwilligers zouden, met vele soortgenoten<br />

in andere verbanden, model kunnen staan voor de<br />

levenshouding die Dohmen bepleit. Zij slagen er<br />

in, ieder op zijn of haar eigen wijze, een balans te<br />

vinden tussen vrijheid en solidariteit, twee<br />

principes die uit hun aard op gespannen voet met<br />

elkaar staan. Zij hebben zich in volle vrijheid, uit<br />

vrije wil, ter beschikking gesteld, en zijn een verbintenis<br />

aangegaan die een deel <strong>van</strong> hun vrijheid<br />

beperkt; hun relatie met onze organisatie is dus<br />

niet vrijblijvend, in die zin dat ze niet alleen<br />

maar beschikbaar zijn als het hun goed uitkomt:<br />

een vrijwilliger is iemand op wie je moet kunnen<br />

rekenen. In moreel opzicht is daarmee de<br />

verbintenis <strong>van</strong> een vrijwilliger in feite nog<br />

minder vrijblijvend dan die <strong>van</strong> een betaalde<br />

werknemer in een commerciële onderneming.<br />

Onze vrijwilligers verdienen het zowel door<br />

bewoners als personeel en bestuurlijke organen<br />

erkend te worden als onmisbare schakels in de<br />

keten <strong>van</strong> zorg en aandacht die Pro Senectute<br />

representeert, in plaats <strong>van</strong> als sluitpost, ook al<br />

vragen zij die erkenning niet.<br />

Rob Nagtzaam,<br />

voorzitter Raad <strong>van</strong> Commissarissen<br />

november 2007<br />

Nieuwbouw<br />

In januari start de nieuwbouw in de tuin <strong>van</strong><br />

Spaar en Hout. In combinatie met de daaropvolgende<br />

verbouwing <strong>van</strong> het monumentale<br />

pand is dit oudste verzorgingshuis <strong>van</strong><br />

Nederland klaar voor de toekomst.<br />

“Zonder verbouwing zou Spaar en<br />

Hout geen bestaansrecht hebben”,<br />

zegt directeur Berty Peterzen.<br />

“Bewoners hebben meer zorg<br />

nodig en dat vraagt bijvoorbeeld<br />

ook in een appartement om meer<br />

ruimte. De appartementen meten<br />

nu echter 25 m 2 ; de huidige norm<br />

is 45 m 2 . Daarnaast bieden we nu<br />

plaats aan maximaal tien dementerende<br />

ouderen, terwijl de vraag


Spaar en Hout <strong>van</strong> start<br />

naar woonruimte voor deze doelgroep<br />

groter wordt.”<br />

Rijksmonument<br />

Het is geen sinecure om Spaar en<br />

Hout aan te passen aan deze tijd.<br />

Zowel pand als tuin staan sinds<br />

2000 namelijk te boek als rijksmonument.<br />

De tuin is aangelegd door<br />

de beroemde tuinarchitect Leonard<br />

Springer. Het oudste verzorgingshuis<br />

<strong>van</strong> Nederland, uit 1930, heeft<br />

zelfs nog een middengedeelte uit<br />

1760. Naast de Welstandscommissie<br />

<strong>van</strong> Haarlem moest ook de<br />

Rijksdienst Monumentenzorg daarom<br />

instemmen met de plannen.<br />

Architectenbureau Klous +<br />

Brandjes in Haarlem tekende voor<br />

het ontwerp <strong>van</strong> de nieuwbouw.<br />

Een vereiste was dat het zicht op<br />

het huidige hoofdgebouw vrij<br />

moest blijven. Daarom verrijst op<br />

de locatie <strong>van</strong> de parkeerplaats<br />

<strong>van</strong>af januari binnen tien maanden<br />

nieuwbouw: een pand met drie<br />

groepswoningen <strong>van</strong> elk acht plaatsen.<br />

Peterzen: “Het accent ligt op<br />

wonen en het creëren <strong>van</strong> een huiselijke<br />

sfeer en gezelligheid. Hier<br />

kan eventueel ook gekookt worden.<br />

Via een Begeleidingsgroep Bouw<br />

worden bewoners en medewerkers<br />

bij de nieuwbouw betrokken.”<br />

Ruimere appartementen<br />

Na de nieuwbouw start de verbouwing<br />

<strong>van</strong> het hoofdgebouw, aan de<br />

hand <strong>van</strong> ontwerpen <strong>van</strong> VRP<br />

architecten uit Roelofarendsveen.<br />

Het uitgangspunt hierbij is tweeledig:<br />

er komt een scheiding tussen<br />

privé en openbare ruimte en de<br />

appartementen worden vergroot.<br />

Van de huidige 50 appartementen<br />

blijven 36 ruimere over, gesitueerd<br />

in de vleugels <strong>van</strong> het gebouw. Het<br />

middendeel wordt openbare ruimte,<br />

met op de begane grond een<br />

grand café en een winkel. Ook<br />

worden muren weggebroken,<br />

waardoor de ruimte open wordt<br />

en de mooie pilaren in de hal weer<br />

in het zicht komen. De huidige<br />

pui maakt plaats voor een glazen<br />

entree met een doorkijk naar het<br />

Spaarne.<br />

Originele details<br />

Bij de verbouwing blijven veel<br />

originele details behouden.<br />

Bijvoorbeeld de houten lambrisering,<br />

de balkenplafonds, de<br />

karakteristieke tegeltjesvloer in de<br />

hal, de glas-in-loodramen en de<br />

open haard in het restaurant met<br />

daarboven een originele Jo Koster.<br />

“We willen de overlast voor bewoners<br />

zoveel mogelijk beperken,<br />

maar bij een verbouwing ontkom<br />

je daar nooit helemaal aan. De<br />

bewoners vinden het wel fijn dat<br />

ze een groter appartement krijgen.<br />

En een verbouwing zorgt natuurlijk<br />

voor wat reuring”, aldus<br />

Peterzen. <br />

november 2007 3


“Nieuwe woonoplossingen<br />

voor onze doelgroep<br />

noodzakelijk”<br />

Aan de vooravond <strong>van</strong> 2008 kijkt Bart<br />

Magielse, voorzitter <strong>van</strong> de Raad <strong>van</strong> Bestuur,<br />

naar de toekomst <strong>van</strong> Pro Senectute en blikt<br />

kort terug op 2006. “We moeten veranderen,<br />

maar daarbij het goede behouden.”<br />

Het gaat goed met Pro Senectute.<br />

Cliënten wonen naar tevredenheid<br />

in de huizen. De Stichting heeft<br />

2006 bovendien met een positief exploitatieresultaat<br />

afgesloten (zie kader). Voor Bart<br />

Magielse zijn deze positieve signalen echter<br />

geen reden om achterover te leunen. “Als je<br />

kijkt naar de omgeving waarin we opereren<br />

en alle veranderingen die daarin plaatsvin-<br />

4<br />

Rekening <strong>van</strong><br />

baten en lasten<br />

Baten € 14.542.606<br />

Lasten € 14.136.006<br />

Fiananciële<br />

baten en lasten € 65.641<br />

- __________<br />

Positief € 340.959<br />

resultaat<br />

De volledige tekst <strong>van</strong> het<br />

Jaardocument <strong>van</strong> Pro<br />

Senectute, inclusief de<br />

volledige jaarrekening is te<br />

bekijken - onder het kopje<br />

Jaarverslagen - op<br />

www.jaarverslagenzorg.nl of<br />

op te vragen bij het Centraal<br />

Bureau via telefoonnummer<br />

020-644 47 71.<br />

november 2007<br />

Lasten 2006<br />

Personeelskosten € 8.341.506<br />

Overige bedrijfskosten € 5.347.137<br />

Afschrijvingen € 447.362<br />

den, is er absoluut de noodzaak om dingen<br />

anders te gaan doen. Daarbij willen we wel<br />

het goede behouden.”<br />

Magielse is dit jaar aangesteld als voorzitter<br />

<strong>van</strong> de Raad <strong>van</strong> Bestuur. Deze driekoppige<br />

directie is het resultaat <strong>van</strong> de in 2006 <strong>van</strong><br />

kracht geworden Wet Toelating Zorginstellingen<br />

(WTZi). De voorbereiding op<br />

deze nieuwe bestuurlijke organisatie is een<br />

belangrijk wapenfeit uit 2006.<br />

Nieuwbouwplannen<br />

De nieuwe voorzitter kijkt liever vooruit<br />

dan achterom. “Door steeds zwaardere indicaties<br />

wonen in onze verzorgingshuizen veel<br />

mensen die intensieve zorg nodig hebben.<br />

Daardoor is er te weinig aandacht voor<br />

gemeenschappelijke activiteiten en contacten<br />

voor ouderen die tot onze doelgroep<br />

Baten 2006<br />

Lees verder op pagina 6<br />

Wettelijk budget<br />

aanvaardbare kosten<br />

en/of subsidie € 10.877.535<br />

Niet gebudgetteerde<br />

zorgprestaties € 1.685.374<br />

Overige bedrijfsopbrengsten<br />

€ 1.979.697


Tijdens de jaarvergadering <strong>van</strong> Pro Senectute op 29 juni 2007 vonden formeel enkele bestuurswisselingen<br />

plaats bij de Vereniging en Stichting.<br />

De heer H.C. de Lint, bestuurslid Vereniging<br />

(27-06-1997 tot 29-06-2007)<br />

Met zijn achtergrond als projectontwikkelaar is hij<br />

<strong>van</strong> onschatbare waarde geweest voor de plannen en<br />

de projecten <strong>van</strong> Pro Senectute op het gebied <strong>van</strong><br />

huisvesting en het scheiden <strong>van</strong> wonen en zorg.<br />

Jonkheer ir. F.J. de Ranitz, bestuurslid Stichting<br />

(15-11-1995 tot 29-06-2007)<br />

De heer De Ranitz heeft aan de totstandkoming <strong>van</strong><br />

Hoog Langen en Stadenbos een wezenlijke bijdrage<br />

geleverd. Hij was tevens lid <strong>van</strong> de Werkgroep Bouw<br />

Tusselerhof en leidde sinds 2002 als portefeuillehouder<br />

de Commissie <strong>van</strong> Aanbeveling Tusselerhof.<br />

De heer mr. W.F. Dutilh, bestuurslid Stichting (25-<br />

06-1982 tot 29-06-2007)<br />

Na zijn lidmaatschap <strong>van</strong> het algemeen bestuur <strong>van</strong><br />

de Stichting Pro Senectute is de heer Dutilh in 1986<br />

benoemd tot penningmeester <strong>van</strong> de Stichting<br />

Wildhoef. In 2002 werd hij penningmeester <strong>van</strong> de<br />

Stichting Pro Senectute. Eind 2006 trad hij toe tot<br />

de Raad <strong>van</strong> Commissarissen.<br />

Mevrouw M. Schuilenburg-Sint Nicolaas,<br />

bestuurslid Stichting (20-03-1985 tot 29-06-2007)<br />

Voormalig patrones <strong>van</strong> Emmahof, in 1985<br />

benoemd tot bestuurslid <strong>van</strong> de Stichting Pro<br />

Senectute en gedelegeerd bestuurslid, tevens voorzitter<br />

<strong>van</strong> de Stichting Emmahof. Sinds 1985 lid <strong>van</strong><br />

de Commissie Kennismakingsgesprekken. In 2002<br />

werd zij portefeuillehouder <strong>van</strong> Emmahof en leidde<br />

de Commissie <strong>van</strong> Aanbeveling aldaar. Nu is zij<br />

benoemd tot lid <strong>van</strong> de Raad <strong>van</strong> Commissarissen.<br />

BALANS (in euro’s)<br />

ACTIVA<br />

Vaste Activa<br />

Immateriële vaste activa -<br />

Materiële vaste activa 2.312.342<br />

2.312.342<br />

Vlottende activa<br />

Voorraden 26.397<br />

Vorderingen en overlopende activa 1.375.483<br />

Nog te verrekenen financieringstekort 210.155<br />

Liquide middelen 529.889<br />

TOTAAL ACTIVA 4.454.266<br />

Mevrouw J.M. Reinders Folmer-Hamelink,<br />

bestuurslid Stichting (01-01-2006 tot 29-06-2007)<br />

Bij de fusie met Spaar en Hout is mevrouw Reinders<br />

benoemd tot bestuurslid <strong>van</strong> de Stichting Pro<br />

Senectute en tot portefeuillehouder <strong>van</strong> Spaar en<br />

Hout. Zij maakte jarenlang deel uit <strong>van</strong> het bestuur<br />

<strong>van</strong> Spaar en Hout.<br />

De heer mr. B.H.J.S. Feilzer, oud-lid <strong>van</strong> de Raad<br />

<strong>van</strong> Bestuur <strong>van</strong> Fortis, heeft sinds 1 januari 2007<br />

zitting in de Raad <strong>van</strong> Toezicht <strong>van</strong> de Stichting<br />

(aandachtsgebied Financiën).<br />

Mevrouw F.J. Schuit-Blanchet, kwaliteitsmanager<br />

<strong>van</strong> Center Parcs, is op 23 april jl. benoemd tot lid<br />

<strong>van</strong> de Raad <strong>van</strong> Toezicht (aandachtsgebied<br />

Hotelmatige Zaken).<br />

De heer mr. Th. Th. Bij<strong>van</strong>ck en de heer ir. J.J.<br />

Heyse zijn overgegaan naar het bestuur <strong>van</strong> de<br />

Vereniging. Mevrouw mr. J. Ch. Koster-Vaags en<br />

de heer P.A.M. Dirks, architect BNA, zijn <strong>van</strong> het<br />

Verenigingsbestuur overgegaan naar de Raad <strong>van</strong><br />

Toezicht <strong>van</strong> de Stichting.<br />

Het is verdrietig te moeten berichten dat de heer<br />

mr. J.A.G. Jonckheer na een langdurige ziekte op<br />

18 augustus 2007, op zeventigjarige leeftijd, is<br />

overleden. De heer Jonckheer is <strong>van</strong>af 1983<br />

nauw betrokken geweest bij Pro Senectute, waaraan<br />

hij als penningmeester <strong>van</strong> de Vereniging en<br />

later als voorzitter <strong>van</strong> de Stichting belangrijke<br />

bestuurlijke bijdragen heeft geleverd. Sinds 2001<br />

was hij lid <strong>van</strong> de Raad <strong>van</strong> Commissarissen.<br />

PASSIVA<br />

Eigen vermogen<br />

Kapitaal 543.825<br />

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 934.946<br />

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 191.001<br />

1.579.773<br />

Egalisatierekening afschrijving 204.813<br />

Voorzieningen 76.117<br />

Langlopende schulden 671.412<br />

Kortlopende schulden/overlopende passiva 1.922.151<br />

TOTAAL PASSIVA 4.454.266<br />

november 2007 5


Vervolg pagina 4<br />

6<br />

behoren, maar die nog niet zorgbehoevend<br />

zijn. Maar zij zijn wel de kern <strong>van</strong> ons<br />

bestaan. Voor deze doelgroep moeten we<br />

dus zoeken naar andere woonoplossingen.<br />

Daarom zijn we bijvoorbeeld bezig met de<br />

overname <strong>van</strong> een serviceflat in Soest. Ook<br />

hebben we nieuwbouwplannen in Huizen.”<br />

Groei is voor Pro Senectute ook noodzaak<br />

<strong>van</strong>uit bedrijfseconomisch oogpunt. “Alleen<br />

dan kunnen we bepaalde zaken professionaliseren.”<br />

De in 2006 afgeronde fusie met<br />

Spaar en Hout past in dit voornemen. “Ook<br />

kunnen we groeien door samenwerking met<br />

andere organisaties, bijvoorbeeld op het<br />

gebied <strong>van</strong> verpleeghuiszorg.”<br />

Goed werkgeverschap<br />

Magielse beseft hoe belangrijk medewerkers<br />

zijn bij het realiseren <strong>van</strong> Pro Senectute’s<br />

plannen. “Zij zijn nu heel erg betrokken bij<br />

de locaties en de bewoners. Dat willen we<br />

vasthouden en versterken. Daarin past ook<br />

Cliëntenraad Emmahof<br />

vol familieleden<br />

Steeds vaker nemen familieleden <strong>van</strong> bewoners <strong>van</strong> Pro<br />

Senectutehuizen plaats in de Cliëntenraad. In Emmahof bestaat<br />

de Cliëntenraad zelfs bijna uitsluitend uit familieleden.<br />

“D<br />

e leeftijd waarop men<br />

naar een zorginstelling<br />

gaat, wordt steeds<br />

hoger. Mensen blijven steeds<br />

langer zelfstandig wonen”, vertelt Ed<br />

Berkhout. Sinds een paar maanden<br />

is hij voorzitter <strong>van</strong> de Cliëntenraad<br />

<strong>van</strong> Emmahof. “Door hun hoge<br />

leeftijd wordt het voor bewoners<br />

lastig om zich ook over complexere<br />

onderwerpen te buigen”, zo verklaart<br />

Berkhout de tendens dat<br />

familieleden steeds vaker een rol in<br />

de Cliëntenraad vervullen.<br />

De heer Berkhout geflankeerd<br />

door zijn schoonmoeder,<br />

mevrouw R. <strong>van</strong> Londen-Smit.<br />

november 2007<br />

Zelf is Berkhout schoonzoon <strong>van</strong><br />

een <strong>van</strong> de bewoners; medelid<br />

mevrouw Van Emde Boas is dochter<br />

<strong>van</strong> een bewoonster. Berkhout:<br />

“De Cliëntenraad wordt gecompleteerd<br />

door mevrouw Van de<br />

Born, bewoonster. Marianne<br />

Drewes, directeur <strong>van</strong> Emmahof,<br />

is aanwezig bij bijeenkomsten,<br />

evenals mevrouw Van der Zalm,<br />

ambtelijk secretaris. Het is overigens<br />

heel handig dat mevrouw<br />

Drewes erbij is. Emmahof is<br />

kleinschalig; op deze manier hebben<br />

we direct contact.”<br />

Draagvlak bewoners<br />

Het tijdstip waarop maaltijden<br />

worden geserveerd, de nieuwbouwproblematiek,<br />

de organisatiestructuur<br />

en de voortgang om in<br />

Emmahof het bronzen kwaliteitskeurmerk<br />

te behalen, zijn zaken<br />

waar de Cliëntenraad zich zoal<br />

het aanstellen <strong>van</strong> een personeelsfunctionaris.<br />

Dit voornemen uit het verslagjaar 2006<br />

is inmiddels gerealiseerd.”<br />

“De locaties hebben overigens veel zelfstandigheid.<br />

Op zich is dat goed, maar we<br />

kunnen nog veel meer gebruikmaken <strong>van</strong><br />

gemeenschappelijke activiteiten. Bij kwaliteitsbeleid<br />

bijvoorbeeld draait het om<br />

processen, die vaak in verschillende huizen<br />

hetzelfde zijn.” Wildhoef behaalde in 2006<br />

het Zilveren Kwaliteitskeurmerk; ook de<br />

andere huizen werken aan het behouden<br />

of verkrijgen <strong>van</strong> een <strong>van</strong> de keurmerken.<br />

Samen doen<br />

Magielse streeft ten slotte ook naar een<br />

betere verbinding tussen het Centraal<br />

Bureau en de locaties. “We willen de locaties<br />

meer betrekken bij het toekomstperspectief.<br />

Maar dat kunnen we alleen maar doen<br />

samen, dus met elkaar.” <br />

over buigt. Ook het reanimatiebeleid<br />

bespreekt men. “De rol <strong>van</strong><br />

de Cliëntenraad is in dat geval<br />

zeer nuttig, om zeker te stellen<br />

dat er voor nieuwe plannen voldoende<br />

draagvlak voor is onder<br />

bewoners”, legt Berkhout uit.<br />

“Via de nieuwsbrief <strong>van</strong> Emmahof<br />

houden we als Cliëntenraad bewoners<br />

vervolgens op de hoogte <strong>van</strong><br />

de besproken onderwerpen. Soms<br />

vragen we hen ook om hierop te<br />

reageren.” Ten slotte bespreken<br />

de leden <strong>van</strong> de Cliëntenraad de<br />

zaken ook informeel, met hun<br />

eigen familieleden in Emmahof of<br />

tijdens een <strong>van</strong> de gezamenlijke<br />

bewonersbijeenkomsten.


De heer Ter Haar Romeny:<br />

“Ik voel me<br />

hier heel erg<br />

senang”<br />

De heer B.H.G. ter Haar Romeny (82) is in Stadenbos een<br />

<strong>van</strong> de bewoners <strong>van</strong> het eerste uur. Eind 2005 betrok de<br />

oud-burgemeester <strong>van</strong> onder meer Hellendoorn-Nijverdal<br />

zijn appartement aan de Tusseler. “Hier vind ik saamhorigheid<br />

en onderlinge hartelijkheid.”<br />

Ter Haar Romeny: “Als<br />

weduwnaar woonde ik tot<br />

twee jaar terug nog in mijn<br />

voormalige ambtswoning in<br />

Hellendoorn. Het huis was voor<br />

mij te groot en toe aan renovatie;<br />

ook de tuin was fors. Ik zocht<br />

daarom een andere woonomgeving,<br />

die bovendien duidelijk het<br />

Pro Senectutekenmerk droeg. Ik<br />

kende namelijk de organisatie en<br />

haar doelstellingen, omdat mijn<br />

tante vroeger in Rosorum in<br />

Arnhem woonde, destijds een Pro<br />

Senectutehuis. Bovendien kende ik<br />

Tusselerhof, via familie <strong>van</strong> wijlen<br />

mijn vrouw.”<br />

“Zorgvuldig en vakbekwaam”<br />

“Toen hoorde ik dat Pro Senectute<br />

in Lochem huurappartementen<br />

liet bouwen. Huren is voor mij een<br />

heel bewuste keuze geweest. Als je<br />

een appartement koopt, krijg je<br />

met servicekosten te maken. Daar<br />

wil ik erfgenamen niet mee opzadelen.<br />

Dat ik hier eventueel zorg<br />

kan krijgen, heeft voor mij ook<br />

een rol gespeeld. Hoe goed ik me<br />

nu ook voel, ik ben me er<strong>van</strong><br />

bewust dat zich elk ogenblik de<br />

situatie kan voordoen, dat ik in<br />

een ziekenhuisbed terechtkom. Bij<br />

andere bewoners heb ik inmiddels<br />

waargenomen dat men <strong>van</strong>uit<br />

Tusselerhof in dat geval zorgvuldig<br />

en vakbekwaam handelt.”<br />

De afgelopen twee jaar zijn omgevlogen.<br />

Ik voel me hier heel erg<br />

senang. Het wonen in Lochem is<br />

op zichzelf al een sensatie. Ik heb<br />

mijn jeugd in Twente doorgebracht.<br />

Lochem is weliswaar geen<br />

Twente, maar wel Oost-Nederland.<br />

De culturen lijken op elkaar. In<br />

Lochem zijn bovendien veel<br />

gepensioneerden neergestreken. Ik<br />

ben er ook lid geworden <strong>van</strong> de<br />

sociëteit, die 175 jaar oud is.”<br />

“Gezelligheid en privacy”<br />

“Ik woon vlakbij de warme bakker,<br />

geweldig leuk. Ik zie hier wat er in<br />

de straat en in de wijk gebeurt.<br />

“De afgelopen twee jaar<br />

zijn omgevlogen.”<br />

Bovendien ligt het centrum op<br />

slechts zevenhonderd meter. In<br />

Stadenbos zelf vind ik saamhorigheid<br />

en onderlinge hartelijkheid.<br />

Met twintig appartementen is het<br />

hier net groot genoeg om het<br />

gezellig te houden, terwijl je wel<br />

degelijk de nodige privacy hebt. De<br />

mensen die ik heb leren kennen,<br />

zijn zoals ik had verwacht. Heel<br />

prettig.”<br />

“Dit appartement was wel een<br />

grote gok qua ruimte, maar het<br />

past me als een jas. Zelfs de kegelclub,<br />

achttien man, is bij mij een<br />

borrel komen drinken. Daarna zijn<br />

we bij het zalencentrum hiertegenover<br />

gaan bowlen, stamppotten<br />

eten en een glaasje drinken.<br />

Machtig leuk. Nee, ik heb er geen<br />

dag spijt <strong>van</strong> dat ik hier naar toe<br />

ben verhuisd.” <br />

november 2007 7


8<br />

“W<br />

november 2007<br />

Na een dienstverband <strong>van</strong> 31 jaar heeft administrateur<br />

Bert Pronk (60) per 1 oktober afscheid genomen <strong>van</strong> het<br />

Centraal Bureau. Hij blikt terug op een stuk geschiedenis <strong>van</strong><br />

Pro Senectute. “Ook in 1976 ergerde men zich aan de toene-<br />

mende overheidsinmenging.”<br />

andjes <strong>van</strong> behang op linnen,<br />

elektrabedrading omwikkeld<br />

met katoen en op bepaalde<br />

punten vergaan, waardoor het risico <strong>van</strong><br />

kortsluiting altijd op de loer lag… Zelfs in<br />

die tijd was het kantoor <strong>van</strong> Pro Senectute<br />

al zeer gedateerd”, zo herinnert Bert zich<br />

zijn eerste werkplek aan de Vondelstraat 58<br />

in Amsterdam. In 1976 begon Bert hier zijn<br />

dienstverband als administrateur/boekhouder<br />

<strong>van</strong> de Vereniging. “Een steile trap leidde<br />

naar de eerste verdieping. Daar ontving<br />

de bewonersconsulente, mevrouw Veening,<br />

aspirant-bewoners. Het was soms een<br />

gênante vertoning om een hoogbejaarde,<br />

die slecht ter been was, de trap op te helpen.<br />

In 1983 verhuisden we daarom ook naar<br />

een ‘echt’ kantoor, aan de A.J. Ernststraat.”<br />

Omzichtig te werk gaan<br />

In zijn eerste jaren bij Pro Senectute had<br />

Bert regelmatig contact met bewoners. Hij<br />

werd namelijk belast met de begeleiding<br />

<strong>van</strong> aanvragen voor bijstand. “Vanaf de<br />

oprichting <strong>van</strong> Pro Senectute betaalden<br />

bewoners naar draagkracht. In de jaren<br />

zeventig stapte het bestuur <strong>van</strong> Pro<br />

Senectute <strong>van</strong> dit systeem af en ging over<br />

op zelfbetaling. Wie door zijn geld heen<br />

was, kon een beroep doen op de ABW”, legt<br />

Bert Pronk:<br />

“Ik hoop dat<br />

ambities<br />

Bert uit. “Ik deed het voorwerk bij bewoners<br />

om te beoordelen of de aanvraag<br />

voor bijstand kon worden ingediend bij de<br />

ambtenaar. Dat een medewerker <strong>van</strong> Pro<br />

Senectute dat deed, was <strong>van</strong>uit serviceoogpunt<br />

nog te begrijpen. Maar dat een<br />

ambtenaar dat deed, vond men gênant. Het<br />

waren toch mensen <strong>van</strong> enige importantie.<br />

Ik moest hier dan ook zeer omzichtig mee<br />

omgaan. Na een wetswijziging hield dit<br />

werk voor mij op.”<br />

“In mijn begintijd, in 1976, beschikte Pro<br />

Senectute over negen tehuizen. Naast een<br />

nieuw verzorgingshuis met aanleunflat in<br />

Voorschoten en het gerenoveerde verzorgingshuis<br />

Emmahof in Amsterdam waren<br />

dit zeven verouderde tehuizen. Deze moesten<br />

gesloten worden, omdat ze niet meer<br />

voldeden aan de nieuwe overheidseisen.<br />

Zo moest iedere bewoner een toilet op de<br />

kamer hebben. De huizen, vaak grote villa’s<br />

met kamers, waren te kleinschalig om aan<br />

te passen.”<br />

Verouderde tehuizen<br />

Bert somt moeiteloos op hoe het afstoten<br />

<strong>van</strong> de tehuizen verliep. “Huize Tony in Den<br />

Haag (1977) en Anne Foekens in Rotterdam<br />

(1978) werden als eerste afgestoten.


Pro Senectute haar<br />

zal waarmaken”<br />

Bewoners die dat wilden, konden verhuizen<br />

naar Huize Foreschate (geopend 1973-<br />

1998). Voor Oud Sitio in Doorn kwam in<br />

1977 Oranjestein in de plaats. Hier konden<br />

ook bewoners <strong>van</strong> het verouderde Huize<br />

Boddaert in Hilversum terecht (gesloten in<br />

1982). Inmiddels werd begonnen met de<br />

ver<strong>van</strong>ging <strong>van</strong> P.W. Janssen in Lochem<br />

(1981); hier werd Tusselerhof gebouwd.<br />

Rosorum te Arnhem werd verkocht aan<br />

‘Open het Dorp’(1981). Huize Eugeria in<br />

Groningen sloot zijn deuren ten slotte in<br />

1986.”<br />

Inmiddels was het bestuur <strong>van</strong> Pro<br />

Senectute benaderd om Wildhoef in<br />

Bloemendaal over te nemen. “Geheel in stijl<br />

met veel ceremonie in het aangrenzende<br />

kerkje vond de officiële opening plaats in<br />

1984”, herinnert Bert zich. “Bijzonder in die<br />

tijd was trouwens dat onze nieuwe verzorgingshuizen<br />

royaal <strong>van</strong> opzet waren: de<br />

appartementen waren gemiddeld 48 m 2 ,<br />

terwijl de overheidsnorm toen 15 m 2 was.”<br />

‘Jeugdige’ bewoners<br />

Opvallend vond Bert ook de leeftijd <strong>van</strong><br />

de bewoners. “Nu is de gemiddelde leeftijd<br />

<strong>van</strong> bewoners 85, maar in mijn begintijd<br />

kwamen er ook veel vrij jeugdige bewoners,<br />

<strong>van</strong> een jaar of 70. Zij verrichtten weer<br />

mantelzorg voor oudere medebewoners.<br />

Daardoor was de druk <strong>van</strong> de zorg op het<br />

personeel ook vele malen minder. Die situatie<br />

veranderde door de toenemende mate<br />

<strong>van</strong> overheidsinmenging, waar men zich in<br />

1976 al aan ergerde. Een zeventigjarige met<br />

kleine problemen moest door optreden <strong>van</strong><br />

de indicatiecommissies voortaan uitgesloten<br />

worden <strong>van</strong> de zorginstellingen. Ook <strong>van</strong>daag<br />

de dag worden de indicaties steeds<br />

zwaarder.”<br />

In 2004 besloot Bert zich verkiesbaar te<br />

stellen voor de ondernemingsraad. “Binnen<br />

een halfjaar werd ik gepromoveerd tot<br />

voorzitter. Door mijn werk voor de ondernemingsraad<br />

kreeg ik niet alleen meer met<br />

de werkvloer te maken, maar ook meer<br />

inzicht in de onderneming.” Bert werpt dan<br />

ook graag een blik op de toekomst <strong>van</strong> Pro<br />

Senectute. “Om te kunnen overleven moet<br />

Pro Senectute minstens twee keer zo groot<br />

worden. Ik hoop zeker dat Pro Senectute die<br />

ambities zal waarmaken.”<br />

Joie de vivre<br />

Bert’s eigen ambities liggen op een ander<br />

vlak. “Mijn vrouw en ik laten een huis<br />

bouwen in de Hautes-Pyrénées. Een mooie<br />

omgeving, waar je de ruimte hebt. Het<br />

leven is er anders, het tempo is anders.<br />

Mijn vrouw werkt nog tot juli volgend jaar<br />

en daarna kijken we wat we gaan doen.<br />

Misschien houden we ons huis in Nederland<br />

nog aan, misschien ook niet…” <br />

november 2007 9


B innenkijken<br />

Tusselerhof<br />

maakt het<br />

verschil<br />

Make a Difference Day (MADD) is een jaarlijks terugkerend<br />

groot landelijke evenement. MADD zet de schijnwerpers<br />

twee dagen op vrijwillige inzet. Tusselerhof<br />

heeft deze dag aangegrepen om een leuke ochtend te<br />

organiseren voor veertien vrijwilligers en 25 bewoners<br />

die deelnamen aan de bloemschikochtend.<br />

Met groen uit eigen tuin, verzameld door de activiteitenbegeleiding<br />

en verschillende bossen bloemen werden<br />

mooie herfstcreaties gemaakt. En omdat het MADD was<br />

mochten de vrijwilligers ook een eigen creatie maken. Ze<br />

namen hun eigen bloemstukje en een lekker geurend<br />

bedankje mee naar huis. <br />

10<br />

november 2007<br />

Wineke Verwoerd,<br />

vrijwilliger in Oranjestein:<br />

“Dit werk<br />

geeft me voldoening”<br />

Een groot aantal vrijwilligers zet zich belangeloos in voor bewoners<br />

<strong>van</strong> de huizen <strong>van</strong> Pro Senectute. Zo brengt Wineke Verwoerd<br />

(65), oud-directeur <strong>van</strong> het Juliana Welzijn Fonds, elke donderdagavond<br />

koffie en thee rond bij bewoners <strong>van</strong> Oranjestein. “Bij iedere<br />

ronde denk ik regelmatig: dat was nou leuk!”<br />

“Mijn moeder heeft het laatste jaar<br />

<strong>van</strong> haar leven doorgebracht in<br />

een zorgcentrum in de<br />

Achterhoek, waar zij zelf graag<br />

wilde wonen. Zeker in het begin<br />

heb ik mezelf af en toe erover verbaasd<br />

hoe het er daar aan toe ging.<br />

Als iemand niet meer kan lopen,<br />

zet je de koffie toch naast iemand<br />

neer in plaats <strong>van</strong> aan de andere<br />

kant <strong>van</strong> de kamer? Ik dacht toen<br />

Kort nieuws uit de<br />

Pro Senectutehuizen<br />

al wel: als ik niet meer werk, ga ik<br />

iets voor ouderen doen.”<br />

“Via Gieneke Holwerda, de directeur<br />

<strong>van</strong> Oranjestein en lid <strong>van</strong> de<br />

Raad <strong>van</strong> Bestuur, wist ik <strong>van</strong> het<br />

bestaan <strong>van</strong> Oranjestein. Ik ben<br />

daar met haar wezen praten, want<br />

ik wist absoluut niet hoe het werkte<br />

in de ouderenzorg. Gieneke<br />

heeft me onder andere uitgelegd<br />

dat voor alle werkzaamheden een<br />

Opgefrist<br />

aan het<br />

werk<br />

Op 10 en 11 oktober hebben 40 medewerkers en<br />

vrijwilligers <strong>van</strong> Wildhoef zich laten masseren<br />

door masseurs <strong>van</strong> Both Hans Stoelmassage. Voor<br />

deze vorm <strong>van</strong> massage is een speciale ergonomisch<br />

gevormde stoel ontwikkeld, die voor een<br />

comfortabele en ontspannen houding zorgt. De<br />

massage richt zich op het activeren <strong>van</strong> de bloedcirculatie,<br />

zodat je na afloop helemaal opgefrist<br />

aan het werk kunt gaan. Both Hans Stoelmassage<br />

is een pas opgericht bedrijf <strong>van</strong> Eric en Rita Both.<br />

Rita Both is niet alleen masseur, maar ook<br />

medewerker huishouding in Wildhoef.


epaalde tijd staat. Tja, zo is<br />

dat blijkbaar in de ouderenzorg.<br />

Ik kreeg ook een rondleiding.<br />

De prachtige, grote<br />

kamers vielen me op. ‘Ik kom<br />

hier later graag vrijwilligerswerk<br />

doen’, heb ik toen<br />

gezegd.”<br />

“Eigen tentje runnen”<br />

“Op dat moment werkte ik<br />

nog volop als directeur <strong>van</strong><br />

het toenmalige Juliana Welzijn<br />

Fonds, het huidige Oranje<br />

Fonds. We maakten verschillende<br />

projecten mogelijk.<br />

Bijvoorbeeld voor ouderenwerk<br />

of in club- en buurthuizen.<br />

Ik was ervoor verantwoordelijk<br />

dat het gehele proces en<br />

de behandeling <strong>van</strong> aanvragen<br />

voor steun voor projecten goed<br />

en tijdig verliep. Maar die tijd<br />

<strong>van</strong> mijn eigen tentje runnen,<br />

ligt nu achter mij.”<br />

“Sinds mei 2004 werk ik elke<br />

donderdagavond in Oranjestein.<br />

Ik kom even voor zes uur<br />

binnen. In het keukentje ga ik<br />

dan de koffie- en theekannen<br />

zelf vullen. Met mijn karretje<br />

met koffie en thee maak ik<br />

mijn ronde langs alle kamers<br />

<strong>van</strong> bewoners <strong>van</strong> de zorgafdeling.”<br />

“Iets nuttigs doen”<br />

“Ik had nooit gedacht dat ik<br />

hier het geduld voor zou hebben.<br />

Maar ik werk nu een paar<br />

versnellingen lager en dat vind<br />

ik prima. Het geeft me ook voldoening,<br />

absoluut. Ik vind het<br />

namelijk heel leuk om de mensen<br />

te ontmoeten. Soms maak<br />

ik met een bewoner een lang<br />

praatje, soms een kort praatje.<br />

‘Je hebt me toch ’n beetje<br />

opgemonterd’, zeggen ze daarna<br />

wel eens. Bij iedere ronde<br />

denk ik regelmatig: dat was<br />

nou leuk! Als ik dit soort werk<br />

niet zou doen, vind ik dat ik<br />

een egoïstisch leven zou leiden.<br />

Nu doe ik ook iets nuttigs.<br />

Voor de organisatie en de mensen,<br />

maar ook voor mijzelf.” <br />

Vierseizoenentuin <strong>van</strong> Oranjestein<br />

Verscholen in de groene, bosrijke omgeving <strong>van</strong> Doorn ligt<br />

Oranjestein. Tuinontwerper Riet Leurdijk heeft hier in 2004<br />

de tuin gerenoveerd tot een prachtige vierseizoenentuin.<br />

“Een tuin met levend materiaal,<br />

zeker een cultuurtuin, behoeft bijstelling”,<br />

zegt Leurdijk. “De tuin<br />

was enigszins verwilderd. Daarom<br />

heb ik drie jaar geleden nieuwe<br />

beplantingsplannen gemaakt.<br />

Hierbij was mijn uitgangspunt dat<br />

er elk jaargetijde iets boeiends te<br />

zien moet zijn.”<br />

Zo geeft in de herfst verkleurd<br />

blad en hier en daar het silhouet<br />

<strong>van</strong> uitgebloeide bloemen een<br />

prachtig beeld. De citroengele<br />

Hypericum (hertshooi) geeft naast<br />

gele bloemetjes ook nog besjes en<br />

ook de Viburnum (Gelderse roos)<br />

verzamelt in de herfst zijn knoppen<br />

om vervolgens in het voorjaar<br />

bloesem te krijgen. “Zij geven twee<br />

keer ‘geluk’”, aldus Leurdijk.<br />

‘Bosgevoel’<br />

Aan de straatkant zijn de aangeplante<br />

grassen aan de zijborders<br />

in de herfst prachtig bronsgeel,<br />

tot ver in het najaar. Leurdijk:<br />

“Aan deze straatkant heb ik zoveel<br />

mogelijk het ‘bosgevoel’ <strong>van</strong><br />

Oranjestein gehandhaafd.”<br />

‘s Winters is in de tuin hier en<br />

De T uinen<br />

<strong>van</strong> Pro Senectute<br />

daar een Helleborus (kerstroos) te<br />

zien. Ook staan er veel vaste planten,<br />

echte groenblijvers, die vroeg<br />

in de winter bloeien. Hierbij zijn<br />

witte en purperkleurige tinten te<br />

zien. Bij de tuinrenovatie heeft<br />

Leurdijk ook rekening gehouden<br />

met bewonerswensen. “Men wil<br />

vooral kijken naar bloemen.” Het<br />

resultaat is een binnentuin die in<br />

de zomer wordt omgetoverd tot<br />

een ware bloemenzee, vol roze en<br />

witte rozen en anemonen, rozewitte<br />

lavatera’s, blauwe en roze tuingeraniums<br />

en vlinderstruiken.<br />

“Bewoners die naar buiten gaan,<br />

zien deze prachtige kleuren en<br />

kunnen de heerlijke bloemengeur<br />

opsnuiven.” <br />

november 2007 11


D<br />

e week <strong>van</strong> ...<br />

Mieke Vos,<br />

facilitair manager en<br />

kwaliteitsmedewerker Tusselerhof<br />

Achter Pro Senectute<br />

gaat een professionele<br />

organisatie schuil. In de<br />

serie ‘De week <strong>van</strong> … ’<br />

gunnen we u een kijkje<br />

achter de schermen. We<br />

volgen een week lang<br />

iemand die op beleidsmatig<br />

niveau bij Pro<br />

Senectute betrokken is.<br />

Maandag<br />

‘s Morgens naar Ede, samen met<br />

Gieneke Holwerda (Oranjestein)<br />

en Betsy Gaasbeek (Wildhoef)<br />

kerstpakketten uitzoeken voor alle<br />

medewerkers <strong>van</strong> Pro Senectute.<br />

Terug in Lochem samen met de<br />

bewoners aan tafel. Dat doe ik<br />

dagelijks; zo kan ik bewoners meteen<br />

vragen hoe het gaat en hun<br />

vragen beantwoorden. Daarna<br />

overleg met de keuken, onder<br />

andere over de samenstelling <strong>van</strong><br />

de wildmaaltijd. Vervolgens verzorg<br />

ik een bezichtiging <strong>van</strong> een<br />

appartement in Hoog Langen.<br />

Maandlijst brood- en waskosten<br />

nog even controleren. Overleg met<br />

de directeur.<br />

Dinsdag<br />

Naar een symposium over de<br />

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling<br />

Zorgsector (HKZ).<br />

12 november 2007<br />

Informatie, workshops en rondetafelgesprekken<br />

over het kwaliteitssysteem<br />

in de zorg. Hoe houd<br />

je het kwaliteitssysteem levend?<br />

Actueel, want Tusselerhof heeft bij<br />

de heraudit onlangs het Zilveren<br />

Keurmerk behouden. Een boeiende,<br />

maar ook heel vermoeiende<br />

dag!<br />

Woensdag<br />

Overleg met het installatiebureau.<br />

Hoe zorgen we dat bewoners binnenkort<br />

zo weinig mogelijk last<br />

hebben <strong>van</strong> het ver<strong>van</strong>gen <strong>van</strong> de<br />

boilers? Daarna een oriënterend<br />

gesprek met een toekomstige<br />

bewoonster; ze wil ook graag een<br />

appartement bekijken. ‘s Middags<br />

overleg met de directeur over een<br />

bewonersbijeenkomst voor Hoog<br />

Langen en Stadenbos, het kwaliteitssysteem,<br />

en ontwikkelingen in<br />

Tusselerhof.<br />

Donderdag<br />

Eindelijk tijd voor post, mail en<br />

telefoontjes. Afspraak bevestigen<br />

met de tuinman, vragen <strong>van</strong><br />

medewerkers beantwoorden, overleg<br />

met de huismeester, gesprek<br />

met een toekomstige bewoner <strong>van</strong><br />

Hoog Langen en een eindgesprek<br />

met een dochter <strong>van</strong> een overleden<br />

bewoner. De meneer <strong>van</strong> de<br />

bezichtiging <strong>van</strong> maandag belt en<br />

neemt een optie op een appartement.<br />

Na de lunch managementteamvergadering;<br />

daarna naar een<br />

bewoonster die vragen heeft.<br />

Vrijdag<br />

Om 6.30 uur sta ik de laatste<br />

appels in onze tuin op te rapen.<br />

Om 7.00 uur in de auto richting<br />

Tusselerhof, mét de appels.<br />

Bewoners en koks zijn er erg blij<br />

mee. ’s Ochtends een afspraak in<br />

Hoog Langen met een expert over<br />

de aanpak <strong>van</strong> geluidsoverlast op<br />

balkons. Daarna in Tusselerhof<br />

vragen beantwoord <strong>van</strong> een<br />

echtpaar dat net in Stadenbos is<br />

komen wonen. Even een zieke<br />

collega gebeld voor een ziekenbezoekje<br />

en dan om half één gauw<br />

naar de eetzaal.<br />

’s Middags een evaluatiegesprek<br />

met een stagiaire. Na een drukke<br />

week ga ik nu lekker genieten <strong>van</strong><br />

het weekend! <br />

Colofon<br />

ProZa is het huisblad <strong>van</strong> Stichting Pro Senectute. Redactiecommissie Pro Senectute: Gieneke Holwerda, Theo Bij<strong>van</strong>ck, Jan<br />

Hogervorst en Frits <strong>van</strong> Kersen. Teksten <strong>VoorWoord</strong>: <strong>Nathalie</strong> <strong>van</strong> <strong>Dam</strong>. Concept en vormgeving 071 Visuele Communicatie, Leiden.<br />

Fotografie Jan Houwers (cover), Hans Bakker, Maarten <strong>van</strong> Wamel en Edwin Weers. Drukwerk NPN Drukkers, Breda. Redactieadres<br />

Redactie ProZa, p.a. A. J. Ernststraat 175, 1083 GV Amsterdam, T: 020-644 40 78, E-mail: g.holwerda@pro-senectute.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!