30.09.2013 Views

ABLOY Motor- en Solenoidsloten - Assa Abloy

ABLOY Motor- en Solenoidsloten - Assa Abloy

ABLOY Motor- en Solenoidsloten - Assa Abloy

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>ABLOY</strong> <strong>Motor</strong>- <strong>en</strong><br />

Sol<strong>en</strong>oidslot<strong>en</strong><br />

De kracht van comfort, controle <strong>en</strong> kwaliteit<br />

ASSA <strong>ABLOY</strong>, the global leader<br />

in door op<strong>en</strong>ing solutions


Elektromechanische kracht<br />

Slot<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> doorgaans dankzij de bedi<strong>en</strong>ing van cilinder, kruk of paniekop<strong>en</strong>er door de gebruikers zelf. Dus wat<br />

is dan eig<strong>en</strong>lijk de toegevoegde waarde van elektromechanische slot<strong>en</strong>? Op die vraag gev<strong>en</strong> de motor- <strong>en</strong> sol<strong>en</strong>oidslot<strong>en</strong><br />

van <strong>ABLOY</strong> als ge<strong>en</strong> ander e<strong>en</strong> ‘sluit<strong>en</strong>d’ antwoord. Want juist in situaties waarin gecontroleerde ontgr<strong>en</strong>deling<br />

of vergr<strong>en</strong>deling van deur<strong>en</strong> vereist is (aan één of beide zijd<strong>en</strong>), zijn elektromechanische slot<strong>en</strong> van grote waarde.<br />

Ze ontlast<strong>en</strong> immers de gebruikers, om zo het gemak <strong>en</strong> de veiligheid van het systeem <strong>en</strong> de situatie optimaal te<br />

verhog<strong>en</strong>. Als specialist <strong>en</strong> marktleider in elektromechanische product<strong>en</strong> <strong>en</strong> system<strong>en</strong> helpt ASSA <strong>ABLOY</strong> Nederland<br />

u graag aan de best d<strong>en</strong>kbare oplossing<strong>en</strong>.<br />

De elektromechanische slot<strong>en</strong> van <strong>ABLOY</strong> staan voor:<br />

- Gecontroleerde <strong>en</strong> automatische ont-/vergr<strong>en</strong>deling<br />

- Bedi<strong>en</strong>ingsgemak onder alle omstandighed<strong>en</strong><br />

- Zekerheid, ook zonder dat controle met e<strong>en</strong> sleutel nodig is<br />

- Veiligheids- <strong>en</strong> kwaliteitsnormering<strong>en</strong><br />

- Toepasbaarheid bij nood- <strong>en</strong> vluchtdeur<strong>en</strong><br />

- Volledige integratie in zowel bestaande als nieuwe situaties<br />

- Uitgebreide keuze in maatvoering <strong>en</strong> accessoires<br />

<strong>Motor</strong>slot<strong>en</strong> of sol<strong>en</strong>oidslot<strong>en</strong><br />

Wat is het verschil?<br />

Of u nu kiest voor motorslot<strong>en</strong> of sol<strong>en</strong>oidslot<strong>en</strong>: het<br />

gebruiksgemak, de veiligheidsnorm<strong>en</strong> <strong>en</strong> de productkwaliteit<br />

zijn bij beide van e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong> hoog niveau. Het<br />

onderscheid zit dan ook vooral in de w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> eis<strong>en</strong><br />

op het gebied van toepassing.<br />

<strong>Motor</strong>slot<strong>en</strong><br />

Het motorslot wordt door middel van e<strong>en</strong> motor<br />

geop<strong>en</strong>d, waarbij de nachtschoot wordt ingetrokk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de dagschoot vrijgegev<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> ideale toepassing in<br />

combinatie met e<strong>en</strong> deurautomaat. De niet-<br />

gecontroleerde zijde is altijd mechanisch te op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

De kracht van heel veel<br />

toepassingsmogelijkhed<strong>en</strong><br />

Elektromechanische slot<strong>en</strong> word<strong>en</strong> vooral toegepast<br />

voor gecontroleerde ontgr<strong>en</strong>deling of vergr<strong>en</strong>deling van<br />

deur<strong>en</strong>. Het kan daarbij gaan om toegangsdeur<strong>en</strong>, gangdeur<strong>en</strong>,<br />

branddeur<strong>en</strong>, nooddeur<strong>en</strong> of deur<strong>en</strong> met veel<br />

verkeer in schol<strong>en</strong>, ziek<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong>, bedrijv<strong>en</strong> of andere<br />

op<strong>en</strong>bare gebouw<strong>en</strong>.<br />

Bedi<strong>en</strong>ingsgemak<br />

Wie d<strong>en</strong>kt aan manier<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> deur te op<strong>en</strong><strong>en</strong>, d<strong>en</strong>kt<br />

al gauw aan e<strong>en</strong> sleutel <strong>en</strong> e<strong>en</strong> deurkruk. Vanzelfsprek<strong>en</strong>d<br />

vindt u deze optie ook terug in de mogelijkhed<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> accessoires van de <strong>ABLOY</strong> elektromechanische slot<strong>en</strong>.<br />

In de vorm van hoogwaardig deurbeslag <strong>en</strong> sleutels<br />

met keerfunctie. Maar <strong>ABLOY</strong> biedt ook e<strong>en</strong> aantal<br />

andere, nieuwe én gemakkelijke mogelijkhed<strong>en</strong>. Zoals<br />

bijvoorbeeld de combinatie met e<strong>en</strong> deurautomaat bij<br />

motorslot<strong>en</strong>. De deurautomaat wordt door e<strong>en</strong> puls<br />

aangestuurd <strong>en</strong> op<strong>en</strong>t zo de deur.<br />

Op zijn beurt is de deurautomaat weer uit te breid<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> elleboogschakelaar of met e<strong>en</strong> draadloze afstandsbedi<strong>en</strong>ing.<br />

Ideaal voor minder valide m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> of voor wie<br />

met kruk of paniekop<strong>en</strong>er. Bij het sluit<strong>en</strong> van de deur<br />

wordt het slot mechanisch vergr<strong>en</strong>deld op zowel de<br />

dag- als de nachtschoot. Ook beschikt het slot over<br />

e<strong>en</strong> wel heel nuttige zelfcorriger<strong>en</strong>de werking bij<br />

manipulatie. De nachtschoot zal altijd eerst ingetrokk<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> <strong>en</strong> pas uitgeschov<strong>en</strong> word<strong>en</strong> als de deur<br />

in de sponning valt.<br />

Sol<strong>en</strong>oidslot<strong>en</strong><br />

Bij sol<strong>en</strong>oidslot<strong>en</strong> wordt de krukbedi<strong>en</strong>ing vrijgegev<strong>en</strong><br />

door middel van e<strong>en</strong> spoel (sol<strong>en</strong>oid). Bij dergelijke<br />

deur<strong>en</strong> wordt gebruik gemaakt van e<strong>en</strong> kruk-kruk<br />

garnituur, al dan niet met gedeelde wisselstift of<br />

e<strong>en</strong> paniekop<strong>en</strong>er.<br />

regelmatig met volle hand<strong>en</strong> de deur uitloopt. En wat te<br />

d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> van bijvoorbeeld e<strong>en</strong> pincodetableau in plaats<br />

van e<strong>en</strong> sleutel? Iedere gebruiker krijgt e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> code,<br />

met de daaraan gekoppelde autorisaties.<br />

Controle<br />

De optie van e<strong>en</strong> pincodetableau is e<strong>en</strong> vorm van<br />

toegangscontrole. Maar ook in de elektromechanische<br />

slot<strong>en</strong> zelf zitt<strong>en</strong> de nodige toegangsmaatregel<strong>en</strong>. Zoals<br />

bijvoorbeeld e<strong>en</strong> automatische vergr<strong>en</strong>deling op zowel<br />

dag- als nachtschoot bij het dichtvall<strong>en</strong> van de deur. En<br />

zelfs dit laatste heeft iedere gebruiker onder controle,<br />

dankzij de mogelijkheid van e<strong>en</strong> deurdranger. De deur<strong>en</strong><br />

vall<strong>en</strong> altijd automatisch weer dicht <strong>en</strong> dus in het slot.<br />

Vluchtveiligheid<br />

Dankzij de mogelijkheid van gecontroleerde toe- <strong>en</strong><br />

uitgangsverl<strong>en</strong>ing, zijn de <strong>ABLOY</strong> elektromechanische<br />

slot<strong>en</strong> geschikt voor montage op bijvoorbeeld brand- <strong>en</strong><br />

vluchtdeur<strong>en</strong>. Desgew<strong>en</strong>st met antipaniekfunctie <strong>en</strong> uitgerust<br />

met e<strong>en</strong> paniekop<strong>en</strong>er in de vorm van e<strong>en</strong> stang.


De kracht van veiligheid<br />

Automatische vergr<strong>en</strong>deling <strong>en</strong> ontgr<strong>en</strong>deling, toegangscontrole, cilinderbedi<strong>en</strong>ing met én zonder sleutel: dankzij de<br />

vele functies <strong>en</strong> mogelijkhed<strong>en</strong> van de <strong>ABLOY</strong> elektromechanische slot<strong>en</strong> is veiligheid optimaal verzekerd. Neem het<br />

EL561 sol<strong>en</strong>oidslot. Dit slot voldoet aan de zwaar inbraakwer<strong>en</strong>de klassering SKG** ® én is voorbereid op de prNEN-<br />

EN 13633 <strong>en</strong> prNEN-EN 13637 ontwerpnormering<strong>en</strong> voor elektrisch gestuurde system<strong>en</strong> bij vluchtdeursluiting<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> nooduitgang<strong>en</strong>. Het slot is verder getest op e<strong>en</strong> gebruiksfrequ<strong>en</strong>tie van 200.000 handeling<strong>en</strong>. Dit laatste geldt<br />

overig<strong>en</strong>s voor álle sol<strong>en</strong>oidslot<strong>en</strong> uit het assortim<strong>en</strong>t van <strong>ABLOY</strong>.<br />

En de <strong>ABLOY</strong> motorslot<strong>en</strong>? Ook die zijn getest op 200.000 handeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> voldo<strong>en</strong> aan NEN-EN 179 <strong>en</strong> NEN-EN 1125<br />

vluchtveiligheidsnorm<strong>en</strong> voor respectievelijk nooddeur<strong>en</strong> in vluchtweg<strong>en</strong> <strong>en</strong> paniekbalk<strong>en</strong> <strong>en</strong> -stang<strong>en</strong>. Daarmee<br />

zijn ze uitstek<strong>en</strong>d toe te pass<strong>en</strong> in concept<strong>en</strong> gericht op veilige vluchtweg<strong>en</strong> <strong>en</strong> te combiner<strong>en</strong> met paniekop<strong>en</strong>ers.<br />

E<strong>en</strong> ander veiligheidsaspect betreft de zelfcorriger<strong>en</strong>de werking bij manipulatie, waarbij de nachtschoot altijd op het<br />

juiste mom<strong>en</strong>t wordt ingetrokk<strong>en</strong> of juist uitgeschov<strong>en</strong>. T<strong>en</strong> slotte beschikk<strong>en</strong> alle elektromechanische slot<strong>en</strong> standaard<br />

over vele signalering<strong>en</strong> die de status van het slot op afstand kunn<strong>en</strong> weergev<strong>en</strong>.<br />

De kracht van montage<br />

De elektromechanische slot<strong>en</strong> van <strong>ABLOY</strong> bied<strong>en</strong> niet alle<strong>en</strong> veel gemak bij het feitelijke gebruik, maar vooral ook als<br />

het gaat om montage <strong>en</strong> installatie. Met hun ‘standaard’ inbouwmat<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> de slot<strong>en</strong> moeiteloos aansluiting in<br />

zowel nieuwe als bestaande situaties.<br />

Ook bij de accessoires neemt montagegemak e<strong>en</strong> belangrijke plaats in. Zo is de beschikbare voeding e<strong>en</strong>voudig<br />

aan te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. De handige kabelovergang<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrijwel onzichtbare verwerking mogelijk. Vanzelfsprek<strong>en</strong>d<br />

word<strong>en</strong> alle beschikbare slot<strong>en</strong> geleverd met e<strong>en</strong> heldere montage- <strong>en</strong> gebruiksaanwijzing.<br />

De kracht van e<strong>en</strong> breed assortim<strong>en</strong>t<br />

Met de <strong>ABLOY</strong> elektromechanische slot<strong>en</strong> valt er beduid<strong>en</strong>d meer te kiez<strong>en</strong> dan alle<strong>en</strong> uit de mogelijkheid van e<strong>en</strong><br />

motor- of e<strong>en</strong> sol<strong>en</strong>oidtoepassing. Zo heeft u binn<strong>en</strong> beide variant<strong>en</strong> keuze uit slot<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> smal of breed profiel,<br />

met doornmat<strong>en</strong> variër<strong>en</strong>d van 30 tot 100 mm. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> zijn de slot<strong>en</strong> ook nog e<strong>en</strong>s geschikt voor verschill<strong>en</strong>de<br />

cilindermat<strong>en</strong>, van Europrofielcilinders van 17 mm tot rondcilinders van 22 mm. En dan hebb<strong>en</strong> we het nog niet<br />

gehad over de vele accessoires, die e<strong>en</strong> belangrijke bijdrage lever<strong>en</strong> aan de installatie, het gebruiksgemak <strong>en</strong> de uitstraling<br />

van het geheel. Van verscheid<strong>en</strong>e soort<strong>en</strong> sluitplat<strong>en</strong>, deurdrangers <strong>en</strong> e<strong>en</strong> deurautomaat voor motorslot<strong>en</strong><br />

tot tal van voeding<strong>en</strong>, kabelovergang<strong>en</strong> <strong>en</strong> nog veel meer. Dit alles maakt dat de <strong>ABLOY</strong> elektromechanische slot<strong>en</strong><br />

zich niet alle<strong>en</strong> ‘stand alone’ bewijz<strong>en</strong>, maar zich ook naadloos lat<strong>en</strong> toepass<strong>en</strong> in tal van sluitconcept<strong>en</strong>. In onderstaand<br />

overzicht vindt u alle keuzemogelijkhed<strong>en</strong> in slot<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires weergegev<strong>en</strong>. Met gebruikmaking van de<br />

productcodes kunt u uw bestelling dan e<strong>en</strong>voudig sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong>.


Overzicht <strong>ABLOY</strong> sol<strong>en</strong>oidslot<strong>en</strong><br />

model<br />

EL460<br />

EL461<br />

EL462<br />

EL463<br />

EL560 1<br />

EL561 2<br />

EL562 1<br />

EL563 2<br />

cilinder<br />

17 mm<br />

17 mm<br />

22 mm<br />

22 mm<br />

17 mm<br />

17 mm<br />

22 mm<br />

22 mm<br />

krukgat<br />

8/9<br />

8/9<br />

8/9<br />

8/9<br />

8/9<br />

8/9<br />

8/9<br />

8/9<br />

doornmaat in mm PC/RC<br />

afstand<br />

30<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

1. EL560 <strong>en</strong> EL562 zijn zwaar inbraakwer<strong>en</strong>de klassering SKG**179/1125<br />

2. EL561 <strong>en</strong> EL563 zijn zwaar inbraakwer<strong>en</strong>de klassering SKG**<br />

35<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

Overzicht <strong>ABLOY</strong> motorslot<strong>en</strong><br />

model<br />

EL420<br />

EL422<br />

EL520<br />

EL522<br />

cilinder<br />

17 mm<br />

22 mm<br />

17 mm<br />

22 mm<br />

Norm<strong>en</strong><br />

NEN 5089<br />

NEN-EN 1627<br />

NEN-EN 12209<br />

NEN-EN 179<br />

NEN-EN 1125<br />

NEN-EN 1634-1<br />

NEN-EN-IEC 61000-6-1<br />

NEN-EN-IEC 61000-6-3<br />

krukgat<br />

8/9<br />

8/9<br />

8/9<br />

8/9<br />

40<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

45<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

55<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

60<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

65<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

80<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

100<br />

doornmaat in mm PC/RC<br />

afstand<br />

SKG, voor inbraakwer<strong>en</strong>dheid<br />

Inbraakwer<strong>en</strong>dheid<br />

Mechanische weerstand<br />

Nooddeuroplossing<br />

Paniekdeuroplossing<br />

Brandwer<strong>en</strong>dheid<br />

EMC<br />

EMC<br />

Nachtschoot in<br />

Nachtschoot uit<br />

Cilinder bedi<strong>en</strong>d<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

92<br />

92<br />

94<br />

94<br />

72<br />

72<br />

74<br />

74<br />

Hulpschoot in / deur geslot<strong>en</strong><br />

Deurkruk neer<br />

Sabotage<br />

voorplaat<br />

Signaleringscontact<strong>en</strong><br />

20<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

24<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

voorplaat<br />

30 35 40 45 55 60 65 80 100 20 24<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

92<br />

94<br />

72<br />

74<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

gedeeld krukgat<br />

gedeeld krukgat<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

Toegangscontrole<br />

Uitgangscontrole<br />

Inbraakalarmsystem<strong>en</strong><br />

Brandalarmsystem<strong>en</strong><br />

NEN-EN<br />

179/1125<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

NEN-EN<br />

179/1125<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

prNEN-EN<br />

13633/13637<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

prNEN-EN<br />

13633/13637


Slot<br />

Voeding<br />

Deurdranger met glijarm<br />

Paniekop<strong>en</strong>er<br />

Sluitplaat<br />

Kabelovergang<br />

Cilinder<br />

Door Op<strong>en</strong>ing Solutions: De vrijheid om iets heel nieuws te bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong><br />

ASSA <strong>ABLOY</strong> Nederland wil oplossing<strong>en</strong> bied<strong>en</strong> die aansluit<strong>en</strong> op de unieke eis<strong>en</strong> die opdrachtgevers nú stell<strong>en</strong>.<br />

Daarom combiner<strong>en</strong> wij ons productaanbod met alle di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> <strong>en</strong> services die maar nodig zijn om voor u oplossing<strong>en</strong><br />

op maat te verzorg<strong>en</strong>. We noem<strong>en</strong> dat Door Op<strong>en</strong>ing Solutions. We inv<strong>en</strong>tariser<strong>en</strong> de w<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, adviser<strong>en</strong><br />

over de mogelijkhed<strong>en</strong>, ontwikkel<strong>en</strong> sluitplann<strong>en</strong>, combiner<strong>en</strong> product<strong>en</strong> <strong>en</strong> garander<strong>en</strong> de kwaliteit, zonder<br />

extra kost<strong>en</strong>. Waar mogelijk baser<strong>en</strong> we ons bij dit alles op bestaande toepassing<strong>en</strong>, waar nodig bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

producer<strong>en</strong> we iets compleet nieuws.<br />

Kabel<br />

Meer wet<strong>en</strong>?<br />

Vraag uw leverancier of één van onze adviseurs naar de mogelijkhed<strong>en</strong>.<br />

Deurautomaat met glijarm<br />

Deurbeslag<br />

De services <strong>en</strong> garanties van ASSA <strong>ABLOY</strong><br />

ASSA <strong>ABLOY</strong> Nederland biedt alle zekerhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> extra’s die u van e<strong>en</strong> marktleider mag verwacht<strong>en</strong>.<br />

Onder meer in de vorm van Life Cycle Support: ons op maat gesned<strong>en</strong> onderhoudscontract, waarbij u profiteert<br />

van prev<strong>en</strong>tief onderhoud, aantrekkelijke tariev<strong>en</strong> <strong>en</strong> voorrang bij storing<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> bied<strong>en</strong> we uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de<br />

garanties zwart-op-wit. Variër<strong>en</strong>d van NEN-EN- & ISO-norm<strong>en</strong>, SKG-waardering<strong>en</strong> <strong>en</strong> VCA-certificat<strong>en</strong>.


Welkom bij ASSA <strong>ABLOY</strong>. Wij creër<strong>en</strong> vrijheid. De vrijheid die het geeft wanneer u zeker weet dat e<strong>en</strong> huis of gebouw<br />

optimaal is afgeschermd. De vrijheid van veiligheid, om ruimt<strong>en</strong> zorgeloos te kunn<strong>en</strong> betred<strong>en</strong> én te verlat<strong>en</strong>.<br />

De vrijheid van flexibiliteit, om oplossing<strong>en</strong> te kiez<strong>en</strong> die het beste bij u pass<strong>en</strong>. Als wereldmarktleider in ‘door<br />

op<strong>en</strong>ing solutions’ ontsluit ASSA <strong>ABLOY</strong> voor u dan ook alle mogelijkhed<strong>en</strong> voor vergr<strong>en</strong>deling <strong>en</strong> ontgr<strong>en</strong>deling.<br />

Binn<strong>en</strong> ASSA <strong>ABLOY</strong> Nederland bundel<strong>en</strong> zich meerdere vertrouwde spelers, in combinatie met kwaliteitsmerk<strong>en</strong><br />

die zich al ruimschoots hebb<strong>en</strong> bewez<strong>en</strong>: LIPS, Nemef, <strong>ABLOY</strong>, ASSA <strong>ABLOY</strong>, effeff, IKON <strong>en</strong> Yale. Sam<strong>en</strong> bied<strong>en</strong> zij e<strong>en</strong><br />

assortim<strong>en</strong>t dat ongek<strong>en</strong>d veel keuzevrijheid biedt. Van mechanische of elektromechanische slot<strong>en</strong> <strong>en</strong> cilinders tot<br />

complete system<strong>en</strong> voor vluchtwegtechniek <strong>en</strong> toegangscontrole.


ASSA <strong>ABLOY</strong> is the<br />

global leader in door<br />

op<strong>en</strong>ing solutions,<br />

dedicated to satisfying<br />

<strong>en</strong>d-user needs for<br />

security, safety and<br />

conv<strong>en</strong>i<strong>en</strong>ce.<br />

ASSA <strong>ABLOY</strong> Nederland B.V.<br />

Postbus 40, 4940 AA<br />

Meerval 3-5<br />

4941 SK Raamsdonksveer<br />

Tel. +31 (0)88 639 46 00<br />

Fax +31 (0)88 639 46 75<br />

info@assaabloy.nl<br />

www.assaabloy.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!