Beste vrienden, Op de eerste zondag van augustus ... - SeniorenNet

blogimages.seniorennet.be

Beste vrienden, Op de eerste zondag van augustus ... - SeniorenNet

Beste vrienden,

Op de eerste zondag van augustus verwachten wij opnieuw honderden leden en

sympathisanten uit de meest diverse vaderlandslievende – en oud-strijdersverenigingen uit

alle hoeken van het land, om samen met ons hulde te brengen aan Koning Albert I en de

Helden van de IJzer. Trots worden de vaandels gedragen om zich vervolgens aan de voet

van het ruiterstandbeeld te scharen in herinnering, eerbetoon maar vooral in eenheid. Op

het einde van de eerste wereldoorlog zei Koning Albert I “Blijf verenigd in de vrede, zoals u

het was tijdens de oorlog”. Uw massale komst naar Nieuwpoort op 4 augustus houdt deze

boodschap levend. Het stadsbestuur is u hiervoor van harte dankbaar.

Burgemeester Roland Crabbe

Voorzitter Inrichtend Comité

Beste oud-strijders, beste vrienden,

Koning Albert I heeft ons in 1934 verlaten, maar nu nog steeds betuigen wij onze eerbied

tegenover deze held en zijn we niet vergeten hoe hij en de troepen ons land verdedigden.

Het land werd bijna verpletterd door de artillerie van de vijand maar onze voorvaders

hebben weerstaan, allen samen, Vlamingen, Walen en Brusselaars. Eendracht maakt

macht. Onze ‘anciens’ hebben in ’14-’18 dapper weerstand geboden voor de eenheid van

ons land. Koning Albert I was fier op zijn troepen. Aan ons om fier te zijn op onze

‘anciens’. Laat ons hun offers indachtig blijven, zeker in deze tijden waarin sommigen

praten over het opsplitsen van ons land. Vlamingen, Walen en Brusselaars, we zijn allen

uit hetzelfde hout gesneden. We zijn en blijven Belgen.

Leve België - leve de Koning.

Majoor o.r. Georges Mathot

Nationaal Voorzitter K.V.V. & S.K.I

PROGRAMMA

De plechtigheid start onmiddellijk aan het Koning Albert I-monument

09.55 u Aankomst van de Vertegenwoordiger van Z.M. de Koning.

10.00 u Defilé van de vaandeldragers.

10.20 u Oecumenische dienst, opgedragen door E.H. Viane namens de Rooms-

Katholieke Kerkgemeenschap, Reverend Brian Llewellyn namens de

Anglicaanse Kerkgemeenschap en Dominee Ds. Henk van Andel namens de

Protestantse Kerkgemeenschap.

De dienst wordt muzikaal opgeluisterd door het Koninklijk Sint-Niklaas

Mannenkoor uit Ieper.

±11.00 u Toespraak door Majoor o.r. G. Mathot, nationaal voorzitter Koninklijk Verbond

Veteranen en Sympathisanten van Koning Albert I.

Toespraak door ir. R. Crabbe, burgemeester van Nieuwpoort.

±11.20 u Neerleggen van bloemen.

Europese Hymne gezongen door het Koninklijk St-Niklaas Mannenkoor.

Belgisch Volkslied gezongen door professor-musicus Léon-Bernard Giot.

±12.00 u Achtereenvolgens bloemenhulde aan:

- het Brits gedenkteken

- het gedenkteken van de 81e D.I.T. Française.

- het IJzergedenkteken met korte toespraak door de heer L. De Turck,

nationaal bestuurder N.S.B./F.N.C.

± 12.40 u Einde van de plechtigheid.


Chers amis,

Le premier dimanche du mois d'août, nous attendons de nouveau des centaines de

membres et sympathisants des différentes associations patriotiques ainsi que les vétérans

venant de toute la Belgique, afin d'honorer le Roi Albert I et les Héros de l'Yser.

Avec fierté les drapeaux seront portés et ils se rassembleront autour de la statue du Roi

Chevalier, en souvenir, en hommage et surtout en unité.

A la fin de la première guerre mondiale le Roi Albert I prononçait les mots : « Restez unie

dans la paix, comme vous l’avez été pendant la guerre ». Votre présence à Nieuwpoort, le

4 août 2013, entretient ce souvenir. La ville de Nieuwpoort vous en est très

reconnaissante.

Bourgmestre Roland Crabbe

Président du Comité Organisateur

Chers anciens, chers amis,

Le Roi Albert Ier nous a quitté il y 79 ans, et nous nous souvenons de lui. La première

guerre mondiale a commencé en 1914, et il a prouvé son attachement à notre pays en

résistant à l’envahisseur. Nous cultivons sa mémoire et rendons hommage à toutes et tous

qui l’ont aidé à la défense de notre Belgique. Etre Belge, c’est une gloire qui nous a été

léguée par nos anciens. Notre unité est notre force. Souvenons-nous du sacrifice de nos

anciens, spécialement cette année-ci, alors que certains parlent de scinder notre pays.

Wallons, Bruxellois, Flamands sont faits du même bois Belge. Albert Ier était fier de ses

troupes. A nous d’être dignes et fiers de nos anciens. Belges nous sommes et Belges

nous resterons.

Vive la Belgique – vive le Roi.

Major e.r. G. MATHOT

Président National

Fédération Royale les Vétérans et Sympathisants

du Roi Albert Ier

PROGRAMME

La cérémonie commence directement au Monument au Roi Albert Ier

09.55 h Arrivée du Représentant de S.M. le Roi.

10.00 h Défilé des porte-drapeaux.

10.20 h Service œcuménique, concélébré par Monsieur le Curé Viane de l'Eglise

catholique, le Révérend Brian Llewellyn de l'Eglise anglicane et le Révérend Ds.

Henk van Andel de l'Eglise protestante.

Embellissement musical par la chorale 'Koninklijk Sint-Niklaas Mannenkoor'

d'Ypres.

±11.00 h Allocution par Maj. e.r. Mathot, Président national de la Fédération Royale des

Vétérans et Sympathisants du Roi Albert I.

Allocution par ir. R. Crabbe, Bourgmestre de Nieuwpoort.

±11.20 h Dépôt de fleurs.

Hymne Européen par la chorale.

Brabançonne par monsieur Léon-Bernard Giot.

±12 h Dépôt de fleurs au:

- Monument Britannique.

- Mémorial de la 81e D.I.T. Française.

- Monument de l'Yser, avec une allocution par monsieur L. De Turck,

administrateur national de la F.N.C.

± 12.40 h Fin de la cérémonie.


BIJZONDERE OPROEP DEFILÉ EN MEDEDELINGEN VOOR DE

VAANDELDRAGERS.

De plechtigheid vangt aan met een kort defilé, alleen voor de vaandeldragers

van vaderlandslievende verenigingen (vlaggen van politieke of ideologische

verenigingen worden NIET toegelaten).

Wij nodigen ALLE VAANDELDRAGERS vriendelijk uit, bij aankomst aan het

Koning Albert I-monument en dit uiterlijk tegen 9.40 uur, te verzamelen op het

gazon aan de Langebrug (zie plan) voor het defilé. Het opstappen gebeurt in

rijen van vier, het vaandel op de rechterschouder.

Opstelling defilé: stadsvlag, vaandels Vaderlandslievende Maatschappijen

Nieuwpoort, buitenlandse vaandels, daarna volgen alle andere vaandels

zonder specifieke volgorde, op aanduiding van de plaatselijke

commissarissen.

Gelieve na het defilé onmiddellijk plaats te nemen rond het ruiterstandbeeld.

Voor de vaandeldragers zijn voldoende zitplaatsen voorzien; er dient hiervoor

geen kaart ‘zitplaats’ te worden aangevraagd.

Alle vaandeldragers worden gevraagd op het einde van de plechtigheid aan

het Albert I-monument hun plaats niet te verlaten tot na de uitvoering van het

vaderlandsland lied.

Na het vertrek van de vertegenwoordiger van de Koning worden de

vaandeldragers (met uitzondering van de Nieuwpoortse vaandeldragers die

deelnemen aan de hulde aan het Brits gedenkteken) verzocht zich op te

stellen onderaan de trappen van het Koning Albert I-monument.

Na afloop van de hulde aan het Brits gedenkteken worden alle vaandeldragers

verzocht mee op te stappen naar het Frans gedenkteken en het

IJzergedenkteken.

AANDENKEN VAANDELDRAGERS

Bij aankomst aan het Koning Albert I-monument zal u een bon ontvangen die

u, na de plechtigheid aan het IJzergedenkteken (dus dezelfde dag), recht

geeft op een geschenk als aandenken aan 4 augustus 2013. Na 4 augustus

zullen geen aanvragen in aanmerking genomen worden. Alle briefwisseling

dienaangaande zal onbeantwoord blijven. De aandenkens worden uitgereikt

aan het IJzergedenkteken, na afloop van de hulde aldaar.


NEERLEGGEN VAN BLOEMEN & AANVRAAG VOORBEHOUDEN

PLAATSEN

De nationale verenigingen en de afdelingen die wensen bloemen neer te

leggen, dienen de volgende richtlijnen in acht te nemen:

a. de dienst toerisme Nieuwpoort op de hoogte brengen, ten laatste tegen

24 juli, en daarbij duidelijk de naam en de functie vermelden van de

persoon die de bloemen zal neerleggen.

b. op zondag 4 augustus de bloemen afgeven aan het Koning Albert I-

monument, en dit uiterlijk tegen 9.00 uur.

c. aan elk bloemstuk een kaartje vasthechten met vermelding van wie de

bloemen zijn en door wie ze zullen neergelegd worden.

Deze tekst bij voorkeur tweetalig en in machineschrift ten einde het

afroepen te vergemakkelijken.

d. Gelieve voor 24 juli de voorbehouden plaatsen te bestellen.

Voor de nationale voorzitters zijn voorbehouden plaatsen op naam

voorzien, mits dit duidelijk gespecifieerd wordt in de aanvraag.

HULPPOST RODE KRUIS/TOILETTEN

Door de zorgen van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis wordt aan het

monument een hulppost geplaatst. Toiletten worden voorzien nabij het Brits

monument.

Boven, achter het ruiterstandbeeld wordt sanitair voor rolstoelgebruikers

voorzien; dit is enkel toegankelijk voor en nà de plechtigheid.

BERICHT TEN BEHOEVE VAN DE AUTOCARS

Aanbevolen reisroute: E40 uitrit n°3 Nieuwpoort - richting Diksmuide -

Ramskapelle - rondpunt nemen afslag richting Lombardsijde: 6 de Liniestraat -

Ramskapellestraat richting St.-Joris, Brugsesteenweg - Sluizen rechts naar

plein Brits Gedenkteken.

De bussen mogen op dit plein halt houden om de reizigers te laten uitstappen

maar dienen onmiddellijk de site te verlaten. Parkeren kan in de Redanweg,

aan de overzijde van de Kustweg.


APPEL SPÉCIAL ET AVIS SPÉCIAL AUX PORTE-DRAPEAUX

Le cérémonie commence avec un défilé, uniquement pour les porte-drapeaux

des associations patriotiques (drapeaux des organisations politiques ou

idéologiques ne sont pas autorisés).

Pour participer au défilé, nous invitons les porte-drapeaux, à l’arrivée au

monument, de rassembler sur la pelouse près du monument et au plus tard à

9.40h. (voir plan). Les porte-drapeaux marcheront par rangs de quatre, le

drapeau sur l'épaule droite.

Formation du défilé: drapeau de la ville, drapeaux des associations

patriotiques de Nieuwpoort, drapeaux des détachements étrangères,

drapeaux de toutes les autres associations patriotiques sans ordre spécifique,

sur indications des commissaires.

Après le défilé, veuillez immédiatement prendre place sur les chaises autour

de la statue équestre.

Des chaises sont prévues en nombre suffisant. Il n'en faut pas une carte.

Tous les porte-drapeaux sont priés de rester sur place jusqu’après la

Brabançonne.

Après le départ du Représentant de S.M. le Roi, les porte-drapeaux sont priés

de prendre place en bas des escaliers au monument au Roi Albert I.

Après la cérémonie au monument Britannique, veuillez suivre le cortège pour

la cérémonie au monument Français et au monument de l’Yser.

REMISE D’UN SOUVENIR AUX PORTE-DRAPEAUX

A l’arrivée au monument au Roi Albert I vous recevrez un bon, avec lequel

vous obtiendrez, immédiatement après la cérémonie au monument de l’Yser,

un cadeau en souvenir du 4 août 2013. Après le 4 août aucune demande ne

sera prise en considération. Toute correspondance à ce sujet restera sans

réponse.

POSTE DE SECOURS/TOILETTES

Par les soins de la section locale de la Croix Rouge, un poste de secours sera

installé près du monument. Les toilettes seront prévues près du monument

Britannique. Les toilettes pour handicapés seront placées derrière la statue

équestre et seront uniquement ouvertes avant et après la cérémonie.


DÉPÔT DE FLEURS ET RÉSERVATION DES PLACES

Les associations nationales ainsi que les sections qui désirent déposer des

fleurs, doivent prendre bonne note:

a. d’en informer le service de tourisme de Nieuwpoort au plus tard le 24

juillet, en mentionnant clairement le nom et la fonction de la personne

qui déposera les fleurs ;

b. que les fleurs doivent être remises directement au monument au

Roi Albert-I, avant 9.00 heures dimanche le 4 août.

c. qu'une carte doit être attaché aux fleurs même, avec les noms des

personnes qui déposeront les fleurs.

d. Veuillez commander les places réservées avant le 24 juillet.

Des places assisses sur nom sont prévues pour les présidents

nationaux. Veuillez donc spécifier dans la demande si votre

président national sera présent.

AVIS AUX AUTOCARS

Itinéraire recommandé: E 40 sortie n°3 Nieuwpoort - direction Diksmuide -

Ramskapelle - rond-point direction Lombardsijde: 6 e Liniestraat -

Ramskapellestraat direction St.-Joris - Brugsesteenweg - Sluizen - à droite

direction monument. Les autocars seront permit de stationner sur le parking

du monument Britannique pour laisser descendre leurs passagers. Ils sont

priées de quitter la site immédiatement et de se garer au Redanweg, de l’autre

côté du Kustweg.

AVIS AUX DELEGATIONS FRANÇAISES

Les délégations Françaises qui n'assisteront pas à la cérémonie au monument

au Roi Albert I, se rendront au monument Français. Les drapeaux Français se

grouperont autour dudit monument sur les côtés latéraux mais PAS DEVANT

le monument, où les autorités viendront déposer des fleurs et les saluer.


DEELNEMENDE GROEPERINGEN AAN DE PLECHTIGHEDEN

Stadsvlag Nieuwpoort en vaandels van de Verbroedering der

Vaderlandslievende Maatschappijen Nieuwpoort.

Franse afvaardigingen met vaandels.

Britse afvaardigingen met vaandels.

Poolse en Italiaanse afvaardigingen met vaandels.

Vereniging van de Blauwhelmen en Humanitaire Operaties.

Europese Confederatie van Oud-strijders en Militairen – Sectie België.

De Nationale Strijdersbond van België

De Grootste Oorlogsverminkten en Oorlogsinvaliden.

Verbond der Moeders en Weduwen van de Oorlog en Moeders en Weduwen

van Gefusilleerden.

Nationale Vereniging van Officieren – Oorlogsinvaliden.

Nationaal Verbond der Invaliden (N.V.I).

Nationaal Verbond der Invaliden van het Leger (N.V.I.L.).

Koninklijke Maatschappij Vriendenkring der Officieren van de Veldtochten.

Koninklijk Verbond der Belgische Oorlogskruisen.

Nationaal Verbond der Ridders met Zwaarden.

Nationale Confederatie Politieke Gevangenen en Rechthebbenden (NCPGR).

Nationale Unie der Oorlogsontvluchten.

Nationale Federatie der Oorlogsvrijwilligers 1914-1918 en 1940-1945.

Verbroedering van de 5 e Infanteriebrigade ‘Merckem’ Chasseurs d’Irlande.

Oudgedienden 3 e Infanteriebrigade ‘Rumbeke’- Oorlogsvrijw. N-Ierland.

Koninklijke Nationale Verbroedering der Grenadiers.

Nationaal Verbond der Oud-Krijgsgevangenen (N.V.O.K.).

Vereniging der Verbroederingen van het Veldleger 1914-1918 (V.V.V.) &

Vereniging der Oudstrijders Verbroederingen 1940-1945 (V.O.V.).

Nationale Federaties Strijders van 1940-1945.

Democratische Unie Strijders - Verminkten en Oorlogsslachtoffers.

Militaire Verpleegsters 1914 - 1918 en 1940 – 1945.

Unie Inlichtings- en Actiediensten (I.A.D.).

Unie der Weerstanders en Politieke Gevangenen (U.W.P.G.).

Witte Brigade ‘Fidelio’.

Verbroedering Belgische Militaire Weerstandsorganisatie (B.M.W.O.).

Belgische (oud)Strijders voor een Democratisch Europa vzw.

K.N. Verbroedering van de weerstandsgroepering N.K.B.

Onafhankelijkheidsfront.

Belgisch Leger der Partisanen.

Bevrijdingsleger.

Belgische Nationale Beweging.

Federatie der Belgische Zeelieden 1914 – 1918 en 1940 – 1945.

Kon. Verbond der Veteranen en Sympathisanten van Koning Albert I.

Nationaal Verbond der Oud-Strijders in Nederland.


Koninklijke federatie der Militairen in het Buitenland.

Koninklijk Verbond der Veteranen van Koning Leopold III.

Nat. Veren. Miliciens en Beroepsmilitairen van België 1951-1993 (NVMBB).

Royal Army Service Corps België (R.A.S.C.).

Frans-Belgische vereniging van oud-strijders en weerstanders.

Elf November – K.N.V. van Oud-strijders – Weerstanders, hun Nakomelingen

en Sympathisanten.

Nationale Vereniging van Reserve-Officieren.

Nationale Vereniging van Reserve-Onderofficieren.

Nationaal Verbond Rijkswachtpersoneel.

Nationale Federatie der Weggevoerden en Werkweigeraars 1940-1945.

Verbroedering der Belg. Gedecoreerden van de Oorlogen '14-'18 en '40-'45.

IJzerfront voor België.

Nat. Vriendenkring der Veteranen van de Strijdkrachten (NVVS).

Vriendenkring Carabiniers Prins Boudewijn.

Koninklijke Verbroedering van het 3 e Regiment Lansiers.

K.M.F.V. der dragers van Eretekens en Medailles van België.

Nationaal Verbond der Burgerlijke Oorlogsslachtoffers.

Burgerlijke Veiligheid.

Verenigde Oudgedienden en Vrienden Openbare Weermacht van Belgisch

Kongo.

I.M.O.S. 1939-1945.

Belgisch Nationaal Blok.

Vriendenkring Carabiniers en Carabiniers-Grenadiers Leopoldsburg 3 de Cie

Lichting 1974.

Belgische Democratisch Alliantie.

Eenheid der Belgen.

Pro Belgica.

De Belgische Oorlogs Evocatie Groep.

Muziekverenigingen:

Passchendaele 1917 Pipes & Drums

Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort


PARTICIPANTS AUX COMMÉMORATIONS

Drapeau de la ville et drapeaux de la Fraternelle des Groupements

Patriotiques de Nieuwpoort.

Drapeaux et membres des Détachements Français.

Drapeaux et membres des Détachements Britanniques.

Drapeaux et membres des Détachements Polonais et Italiens.

Fraternelle des Casques Bleus et Opérations Humanitaires.

Confédération Européenne des Anciens Combattants et des Militaires Section

Belge.

Fédération Nationale des Combattants de Belgique.

Les Plus Grands Mutilés et Invalides de Guerre.

Les Associations des Mères et Veuves de Guerre et des Mères et Veuves de

Fusillés.

Union Nationale des Officiers invalides de Guerre.

Fédération Nationale des Invalides (F.N.I.).

Association Nationale des Invalides de l’Armée (A.N.I.A.).

Société Royale Amicale des Officiers de Campagnes.

Union Royale des Croix de Guerre Belges.

Fédération Nationale des Chevaliers avec Glaives.

Confédération Nationale des Prisonniers Politiques et Ayants Droits.

Union Nationale des Evadés de Guerre (U.N.E.G.).

Fédération Nationale des Volontaires de Guerre 1914-1918 et 1940-1945.

Fraternelle de la 5 e Brigade d’infanterie ‘Merckem’ Chasseurs d’Irlande’.

Les Vétérans de la 3 e Brigade d’infanterie ‘Rumbeke’ - Volontaires de Guerre

Irlande du Nord.

Fraternelle Royale Nationale des Grenadiers.

Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre (F.N.A.P.G.).

U.F.A.C. 1914-1918 - 1940-1945.

Fédération Nationale ‘Ceux de 1940-1945’.

Union Démocratique des Combattants, Invalides, Mutilés et Victimes de la

Guerre.

Infirmières Militaires 1914-1918 et 1940-1945.

Union des Services de Renseignements de l’Action (U.S.R.A.).

Union des Résistants Prisonniers Politiques.

Brigade blanche ‘Fidelio’.

Comité Nat. de l’Org. Mil. Belge de la Résistance (O.M.B.R.).

Fraternelle Royale Nationale du Groupement de Résistance M.N.R.

(Anciens) Combattants Belge pour une Europe Démocratique.

Front de l’Indépendance.

Mouvement Belge des Partisans.

Armée de la Libération.

Mouvement National Belge.


Fédération des Marins Belges 1914-1918 et 1940-1945.

Fédération Royale des Vétérans et Sympathisants du Roi Albert Ier.

Fédération Nationale des Anciens Combattants internés en Hollande.

Fédération Royale des Militaires à l’Etranger.

Ligue Royale des Vétérans du Roi Leopold III.

Association Nationale des Miliciens et Militaires de la Belgique 1951-1993.

Royal Army Service Corps België (R.A.S.C.).

Association Franco-Belge des Anciens Combattants et Résistants.

Onze Novembre, F.R.N. des Anciens Combattants – Résistants, leurs

Descendants et Sympathisants.

Union Nationale des Officiers de Réserve.

Union Nationale des Sous-Officiers de Réserve.

Fédération Nationale du Personnel de la Gendarmerie.

Fédération Nationale des Travailleurs Déportés et Réfractaires 1940-1945.

Fraternelles des Décorés Civils des Guerres 1914-1918 et 1940-1945.

Front de l’Yser Belge.

Amicale Nat. Des Vétérans des Forces Armées (ANVFA).

Amicale des Carabiniers Prins Boudewijn.

Fraternelle Royale du 3°Régiment de Lanciers.

Société Royale Philantropique des Médaillés et Décorés de Belgique.

Fédération Nationale des Victimes Civiles de la Guerre.

Protection Civile.

Association des Anciens et Amis de la Force Publique du Congo Belge.

I.M.O.S. 1939-1945.

Bloc National Belge.

Amicale des Carabiniers et Carabiniers-Grenadiers Leopoldsburg 3°- classe

de 1974.

Alliance Démocratique Belge.

Entente des Belges.

Pro Belgica.

Le groupe ‘Groupe d'Evocation de Guerre Belge'.

Sociétés philharmoniques:

Passchendaele 1917 Pipes & Drums

Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort


BELGISCH VOLKSLIED

O dierbaar België, o heilig land der vaad'ren,

Onze ziel en ons hart zijn U gewijd,

Aanvaard ons kracht en het bloed van ons aad'ren,

Wees ons doel in arbeid en in strijd,

Bloei, o land, in eendracht niet te breken,

Wees immer u zelf, en ongeknecht,

Het woord getrouw dat g' onbevreesd moogt spreken.

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

Het woord getrouw dat g' onbevreesd moogt spreken.

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht,

|: Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht. :|

O Vaderland, o edel land der Belgen,

Zo machtig steeds door moed en werkzaamheid,

De wereld ziet verwonderd uwe telgen,

Aan 't hoofd van kunst, van handel, nijverheid.

De vrijheidszon giet licht op uwe wegen,

En onbevreesd staart gij de toekomst aan.

Gij mint uw Vorst, zijn liefde stroomt u tegen,

Zijn hand geleidt u op de gloriebaan.

Gij mint uw Vorst, zijn liefde stroomt u tegen,

Zijn hand geleidt u op de gloriebaan.

|: Zijn hand geleidt u op de gloriebaan. :|

Juicht Belgen, juicht in brede vol' akkoorden

Van Haspengouw tot aan het Vlaamse strand,

Van Noord tot Zuid, langs Maas- en Scheldeboorden,

Juicht, Belgen juicht, door gans het Vaderland.

Een man'lijk volk moet man'lijk kunnen zingen,

Terwijl het hart naar eed'le fierheid streeft.

Nooit zal men ons van onze haard verdringen

Zolang een Belg, 't zij Waal of Vlaming leeft.

Nooit zal men ons van onse haard verdringen

Zolang een Belg, 't zij Waal of Vlaming leeft.

|: Zolang een Belg, 't zij Waal of Vlaming leeft.


BRABANÇONNE

O Belgique! O Mère chérie!

A toi nos coeurs, à toi nos bras

A toi notre sang, ô Patrie

Nous le jurons, tous, tu vivras

Tu vivras, toujours grande et belle

Et ton invinsible unité

Aura pour devise immortelle

Le Roi, la Loi la Liberté (Ter)

Après des siècles, des siècles d'esclavage,

Le belge sortant du tombeau

A reconquis par son courage

Son nom ses droits et son drapeau.

Et ta main souveraine et fière,

Peuple désormais indompté,

Grava sur ta vieille banière :

"Le Roi, la Loi, la Liberté" (Ter)

Marche de ton pas énergique,

Marche de progrès en progrès!

Dieu qui protège la Belgique

Souris à tes males succès.

Travaillons! Notre labeur donne

A nos champs la fécondité

Et la splendeur des arts couronne

Le Roi, la Loi, la Liberté (Ter)

O Belgique!O Mère chérie!

A toi nos coeurs, à toi nos bras.

A toi notre sang, ô Patrie

Nous le jurons tous, tu vivras.

Tu vivras toujours fière et belle,

Plus grande en ta forte unité

Gardant, pour devise éternelle

Le Roi, la Loi, la Liberté (Ter)


Inrichtend Comité

Voorzitter: ir. Roland CRABBE, Burgemeester Stad Nieuwpoort

_________________

Le Comité Organisateur

Président: ir. Roland CRABBE, Bourgmestre de la Ville de Nieuwpoort

INLICHTINGEN & PLAATSBESPREKINGEN (schriftelijk)

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION DE PLACES (par écrit)

N.S.B. – FNC.:

Nat. Secretariaat, Kogelstraat 27, 1000 Brussel

ANDERE VADERLANDSLIEVENDE VERENIGINGEN:

via nationaal secretariaat van de vereniging

AUTRES ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES:

par le secrétariat national de l’association

ANDERE: Toerisme Nieuwpoort, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

Met dank aan de Regie der Gebouwen en aan het Bataljon Artillerie

Verantwoordelijke uitgever: Stadsbestuur Nieuwpoort


AUTOCARPARKING REDANWEG

More magazines by this user
Similar magazines