18.04.2014 Views

flyer 09 03 - EABP

flyer 09 03 - EABP

flyer 09 03 - EABP

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DAGPROGRAMMA<br />

Na de aankomstbesognes beginnen we om 10.00 uur en we<br />

eindigen rond 18.00 uur met een swingende borrel. Antropia is zowel<br />

per auto als per trein goed bereisbaar. Deelnemers krijgen tijdig<br />

nadere gegevens.<br />

AANMELDING<br />

Aanmelden kan door storting van € 110,- op postbankrekening<br />

438 83 01 ten name van NVLP in Amsterdam. Vermeld duidelijk naam<br />

en adres van de deelnemende persoon op de overschrijving. De<br />

inschrijving is op volgorde van betaling. Voor studenten van<br />

lichaamsgeoriënteerde opleidingen bedraagt de deelname € 90,-.<br />

Annuleren kan tot 15 januari met aftrek van € 25,- administratiekosten.<br />

SYMPOSIUMCOMMISSIE<br />

Lonneke Albers – NIP<br />

Wolter Feenstra – VUP<br />

Elisabeth de Lange – NVLP<br />

Marije Smit – NIBA<br />

Joop Valstar – NVLP<br />

Henne Arnolt Verschuren – NVPITea<br />

Agnete Zuidervaart – NVBT<br />

INFORMATIE<br />

Elisabeth de Lange 020-676 24 44<br />

elisdelange@planet.nl<br />

Agnete Zuidervaart 020-625 89 76<br />

a.zuidervaart@hetnet.nl<br />

CORRESPONDENTIE<br />

p/a Joop Valstar<br />

Oudezijds Voorburgwal 99<br />

1012 EM Amsterdam<br />

Fax: 020-6237842 nvlp@planet.nl


S Y M P O S I U M<br />

7 FEBRUARI 2004<br />

ANTROPIA DRIEBERGEN<br />

LICHAAMSGEORIËNTEERDE PSYCHOTHERAPIE<br />

Al wat Ademt<br />

Nederlandse Vereniging voor Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie – NVLP<br />

Nederlandse Vereniging voor Biodynamische Therapeuten – NVBT<br />

Vereniging voor Unitieve Psychotherapie – VUP<br />

Nederlands Instituut voor Bio-energetische Analyse – NIBA<br />

Sectie Lichaamsgericht Werkende Psychologen van het NIP<br />

Nederlandse Vereniging voor Postural Integration Therapeuten en Aanverwante Beroepen – NVPITea


OPZET<br />

Na de alom gewaardeerde symposia van 1998 (Energie) en 2000 (Relatie)<br />

wordt op initiatief van de NVLP de reeks voortgezet met een derde symposium,<br />

nu met ademhaling als centraal thema. Dit keer zijn de NVBT, het<br />

NIBA, de NVLP, de NVPITea, de NIP-sectie lichaamsgericht werkende<br />

psychologen en de VUP de organiserende partijen.<br />

We hopen vele collega’s en studenten uit de diverse richtingen te kunnen<br />

begroeten en samen een inspirerende dag te hebben.<br />

De oorspronkelijke betekenis van het woord adem is ‘ziel’. Een ander<br />

woord voor ademhaling, ‘respiratie’ verwijst naar ‘geest’. Wat een verademing<br />

dat deze woorden in oorsprong niet de scheiding tussen lichaam en<br />

geest maken!<br />

Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie heeft bij uitstek de veelzijdige<br />

integratieve benaderingswijzen in huis om de ademhaling in zijn wezen te<br />

vatten. Dit symposium kan dat eens te meer duidelijk maken.<br />

afbeelding omslag: man met zichtbare adem, Co Westerik, 1977


www.judythweaver.com<br />

JUDYTH O. WEAVER<br />

Judyth Weaver is onze gast. Zij is zowel met westerse als met<br />

oosterse lichaam-geest benaderingen vertrouwd. Vanuit haar brede<br />

expertise en belangstelling geeft ze een uitgebreide inleidende<br />

workshop:<br />

‘Authentieke ademhaling - de sleutel tot bewustwording en genezing’<br />

‘My therapeutic techniques draw on over 35 years of meditative<br />

practice and study of t'ai chi ch'uan, qi gong, sensory awareness, as<br />

well as craniosacral, Reichian, and pre- and perinatal therapy. I am<br />

professor of Somatic Psychology at the California Institute of<br />

Integral Studies and the creator and director of the Santa Barbara<br />

Graduate Institute Ph.D. Program in Somatic Psychology.’<br />

WORKSHOPS<br />

In het middagprogramma is ruimte voor een twintigtal workshops en<br />

presentaties, alle met ademhaling als focus, zodat een breed spectrum<br />

van ons werk met ademhaling bestreken kan worden.<br />

Gees Boseker, Rashma Gisela Schäfer-Buss, Hans Peter King,<br />

Elisabeth de Lange, Josette van Luytelaar, Mary Siegel, Bill Solomon<br />

en Harry Visser hebben al aangeboden een bijdrage te leveren.<br />

Als je belangstelling hebt om een workshop te geven, kun je je<br />

voorstel bij de symposiumcommissie indienen, graag vóór 30<br />

november, .<br />

De presentaties zullen alle zestig minuten bestrijken; in uitzonderlijke<br />

gevallen is twee uur beschikbaar.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!