KV 23 14-09-2007.pdf - Kerkvenster

kerkvenster.nl

KV 23 14-09-2007.pdf - Kerkvenster

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

6 e JAARGANG NR. 23 • VRIJDAG 14 SEPTEMBER 2007

KerkVenster

1

In HISTORISCH dit nummer MOMENT

tekst WYTZE ANDELA

HET WELZIJN VAN ONZE PLANEET

tekst en foto's W.H. Everts

Pagina 5

Startzondag Bredevoort

Het welzijn van onze planeet

Pagina 9

Kerktuin wordt opgeknapt

Pagina 14

MondiAalen Doorgeefdag

Pagina 16

Slotdag kerkbezichtiging

De overweldigende

schoonheid van de aarde

Pagina 20

Zondag 23 September

Twee kerkelijke organisaties voor ontwikkelingssamenwerking

(KerkinActie en ICCO) zijn zich gaan inzetten

om de gevolgen van het veranderende klimaat voor de

mensen in de armere landen te beperken. In het kader

hiervan wordt er door de plaatselijke werkgroep MDW

op woensdag 3 oktober een avond gehouden over het

onderwerp klimaatverandering. Er zal gekeken worden

naar wat wel de belangrijkste film van het jaar wordt

genoemd: ‘An Inconvenient Truth’, naar het gelijknamige

boek van Al Gore, voormalig vicepresident van Amerika.

In de presidentsverkiezingen van 2000 werd hij verslagen

in een nek aan nek race met de huidige president

George Bush.

Klimaatverandering

In deze film wordt op een indrukwekkende en heldere

wijze uitleg gegeven over de gevaren van het broeikaseffect.

Zo langzamerhand is het voor iedereen duidelijk

geworden dat er in onze tijd sprake is van een wereldwijde

klimaatverandering door het broeikaseffect. De

deskundigen zijn ervan overtuigd dat deze klimaatverandering

zeer ingrijpende gevolgen zal hebben voor het

leven op aarde. We staan daarmee op een beslissend

punt in de geschiedenis. Deskundigen hebben duidelijk

gemaakt dat wanneer er niet snel actie ondernomen

wordt, het proces van opwarming van de aarde over

een aantal jaren onomkeerbaar is. Er ligt een tijdbom

onder ons. Wij hebben nog maar tien jaar de tijd om een

wereldramp af te wenden. Een ramp die we zelf veroorzaakt

hebben. We zullen te maken krijgen met extreme

weersverschijnselen, overstromingen en droogtes.

Vooral de mensen in ontwikkelingslanden zullen het

meest getroffen worden door de

gevolgen van klimaatverandering. Vervolg op pagina 3


2

COLOFON

Overdenking...

Bron: Red@ctieservice

KerkVenster is het nieuwsblad

van en voor de Protestantse

Gemeente Aalten en de Protestantse

Gemeente Bredevoort.

Het verschijnt elke veertien

dagen. In de vakantieperiodes

verschijnen edities van drie of

vier weken.

KerkVenster wil een open

raam zijn, waardoor een ieder

naar binnen en naar buiten kan

kijken. Het blad gunt een blik

op het kerkelijk leven binnen

de aangesloten gemeenten, maar heeft ook aandacht

voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. Kerk-

Venster beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld,

waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van God en

mensen.

Logo

In het logo van KerkVenster valt het witte kruis op. De

wereldbol in het midden wijst op de aarde, die is toevertrouwd

aan mensen. De ring symboliseert het plaatselijk

en wereldwijd samenkomen van de gemeente van

Christus en geeft het kerkelijk jaar aan met de kleuren

paars, wit, groen en rood. De kleur geel in de hoeken

duidt op het doorbrekende licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever

KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting

voor PR en Communicatie. Adres: Kerkstraat 2,

7121 DN Aalten. Tel. 0543-472835, b.g.g. 0650936465.

Redactie

Wytze Andela (hoofdredacteur),

Date van der Zaag (eindredactie),

Ria Evertse-de Vos (eindredactie),

Hans de Boer, Hanneke Drenth, Liesbeth Greijdanus,

Marijn Kraaijenbrink (coördinator jeugdredactie).

Beeldredactie: Jan Ebbers, Jan Oberink.

Andersumme: Everdien Lammers.

Coördinatie

Arnold Arentsen.

Financiën

Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd

om KerkVenster te kunnen bekostigen. Deze bijdrage

is aftrekbaar als gift. Belangstellenden buiten Aalten

en Bredevoort kunnen een postabonnement op Kerk-

Venster nemen. De abonnementskosten bedragen

€ 45,00 per jaargang. Giften kunnen worden

overgemaakt op bankrekeningnr. 38 02 29 595,

t.n.v. KerkVenster Aalten.

Penningmeester: Jan Meijnen, tel. 0543-476513.

Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Hoofd

van de distributiecommissie is Wim Ligterink, tel. 0543-

471844. Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging

en voor het aanvragen van de extra nummers.

Vormgeving

Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden

verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van

deze commissie is: Tiny Oosterink, tel. 0543-476350.

KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt door

Arjan Ligtenbarg en Kathy Wolterink-Mulder.

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 4050 ex.

Inleveren kopij

De kopij dient te worden aangeboden op diskette of per

e-mail in Word 97 of hoger, in txt-formaat. Illustraties en/

of foto’s altijd in aparte bestanden (JPEG, etc.) aanleveren.

Uiterste inleverdatum kopij per e-mail is woensdag

19 september voor 18.00 uur. Voor evt. geschreven of

getypte kopij en kopij op diskette geldt als uiterste inleverdatum

maandag 17 september 2007 voor 18.00 uur.

Aanleveradressen

1. E-mail: redactie@kerkvenster.nl

2. Brievenbus KerkVenster, Kerkstraat 2.

3. Bus kerkelijk bureau Zuiderkerk, Ludgerstraat 64.

4. Jeugdredactie, Spinkatstraat 7

© KerkVenster 2007. Overname van artikelen alleen

met toestemming en bronvermelding

Bidden en het goede doen

Bidden en het goede doen onder de mensen.

Onafhankelijk van elkaar hoorde ik drie mensen

deze woorden gebruiken in een betoog dat zij

afstaken over de taak en het doel van de kerk

in de wereld van vandaag. Vreemd, toevallig

Nee, niet zozeer, want deze woorden zijn een

citaat en wel van de Duitse theoloog Dietrich

Bonhoeffer (1906-1945). De drie sprekers

waren ook zo eerlijk om hun bron te vermelden.

Maar het is wel typisch dat ze alle drie juist deze

woorden gebruikten. Er moet iets in zitten dat

veel mensen uit het hart is gegrepen. Je kunt je

afvragen waar dat vandaan komt. Maar ook of

het citaat terecht is, want voor je het weet heeft

iemand een citaat van een beroemde voorganger

naar zichzelf toe gehaald en die coryfee voor het

eigen karretje gespannen.

Nou, volgens mij is dat hier ook het geval. De

beroemde woorden komen voor in een brief die

Bonhoeffer in 1944 vanuit de gevangenis schreef

ter gelegenheid van een doop in de familie. Hij

heeft het in die brief over de grote woorden van

de christelijke traditie: verzoening en verlossing,

wedergeboorte en heilige Geest, liefde voor de

vijand, kruis en opstanding, leven in Christus

en navolging van Christus. Hij zegt dan: ‘Deze

begrippen liggen zover van ons af dat we er bijna

niet over durven praten. (...) Dat is onze eigen

schuld. Onze kerk, die deze jaren alleen heeft

gevochten voor zelfbehoud, alsof ze een doel

was op zich, is niet in staat het verzoenende en

verlossende woord te brengen aan de wereld en

de mensen. Daarom moeten de oude woorden

wel hun kracht verliezen en verstommen. Ons

christenzijn zal in deze tijd bestaan uit slechts

twee elementen: bidden en het goede doen

onder de mensen. (...) De kerk is nog in de

Missie-Zendingskalender 2008

‘Vrouwen in

het licht’ is voor

komend jaar het

thema van de

Missie-Zendingskalender.

Het is

uitgewerkt door

de Ugandese

schilder en glazenier

Mathias

Muwonge

Kyazze. Hij vervaardigde een serie schilderingen

over het leven van de vrouw in het Bagandavolk,

waarbij haar visie op het leven, haar dromen en

idealen uitgangspunt vormden.

U kunt deze kalender, tot eind september, op de

volgende manieren bestellen:

• Vul de bestelbon in die u vindt in de kalender

van 2007 tussen augustus en september en doe

deze bon in de doos die tot eind september in

de kerken staat.

• U kunt hier ook gewoon een briefje met uw

naam en adres inleveren.

• U kunt het ook inleveren op Grote Maote 27,

Jupiter 33 of Bredevoortsestraatweg 86.

• Telefonisch bestellen kan ook: tel. 478658

De kalender kost € 6,50 en wordt in oktober bij

u thuis bezorgd.

smeltkroes en iedere poging om haar weer een

machtige organisatie te geven zal een vertraging

betekenen in haar verandering en zuivering. Het

is niet aan ons de dag te voorspellen – maar die

dag zal komen – dat er weer mensen geroepen

worden om zó Gods Woord te spreken dat de

wereld er onder verandert en zich vernieuwt.’

Bonhoeffers probleem met de kerk van zijn

dagen (let wel: in 1944, onder het nazibewind)

was dus dat ze ongeloofwaardig was geworden

doordat ze niet de weg van Christus ging, maar

haar eigen behoud zocht. Bidden en het goede

doen onder de mensen, dat was voor hem de

manier om het for the time being uit te houden.

Geen doel of taak op zich. Voor ons is nu de

grote vraag of de dag waar Bonhoeffer over

spreekt, mettertijd is gekomen. Ook nu geldt

dat een kerk die haar zelfbehoud zoekt niet in

staat is het evangelie op een geloofwaardige

manier ter sprake te brengen. Kan er vandaag

de dag wel een inspirerend woord van de kerk

uitgaan Want dat is de eigenlijke opdracht.

Soms ben ik somber wat dat betreft. Zijn de

kerken ook nu niet veel te veel met zichzelf

bezig Aan de andere kant: op veel plaatsen is

een heel andere manier van kerkzijn ontstaan,

juist doordat ernst werd gemaakt met dat

‘bidden en het goede doen onder de mensen’.

De samenleving is intussen ontkerstend, maar

tegelijk is er veel openheid en belangstelling

gegroeid voor de eigen inbreng van religie en

levensbeschouwing. Zou Bonhoeffer zelf niet

zeggen dat de kernwoorden van het evangelie,

mits met bescheidenheid gebracht, de samenleving

weer kunnen vernieuwen en veranderen

Neem

en lees...

Daan van der Waals

vr 14 september Galaten 5:13-26

za 15 september Psalm 86

zo 16 september Galaten 6:1-10

ma 17 september Galaten 6:11-18

di 18 september Lucas 14:25-35

wo 19 september Lucas 15:1-10

do 20 september Lucas 15:11-24

vr 21 september Lucas 15:25-32

za 22 september Lucas 16:1-9

zo 23 september Lucas 16:10-15

ma 24 september Lucas 16:16-18

di 25 september Lucas 16:19-31

wo 26 september Prediker 1:1-11

do 27 september Prediker 1:12-2:3

vr 28 september Prediker 2:4-11


3

Niet iedereen heeft last van het broeikaseffect. Hier

is afgebeeld de boomkikker, een warmteminnend

amfibie. Een diersoort die de laatste jaren hier in de

Achterhoek in aantal is toegenomen.

De belangrijke oorzaak van klimaatverandering is

het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardolie

en gas. Het CO2-gas dat hierbij vrijkomt, vormt

een soort deken om de aarde, waar de warmte

onder blijft, zoals in een broeikas (zie afbeelding).

Om de uitstoot van broeikasgassen terug te

dringen moeten er wereldwijd afspraken gemaakt

worden om het gebruik van fossiele brandstoffen

te beperken en het gebruik van schone energie uit

zon, wind, water en biomassa te bevorderen. Het

klimaat verandert en ook wij moeten veranderen.

Zonder planeet geen economie

De film heet:’An Inconvenient Truth - een ongemakkelijke

waarheid’. De waarheid, klimaatverandering

door broeikaseffect, is een ongemakkelijke waarheid,

omdat deze ingaat tegen bepaalde belangen.

Al Gore zegt: ‘De misvatting dat er onenigheid

over dit onderwerp zou zijn onder wetenschappers

is gecreëerd door een kleine groep mensen,

waaronder de Amerikaanse oliemaatschappijen’.

Hij trekt hierin de parallel met de tabaksindustrie.

‘Dertig jaar nadat bekend was dat roken en

kanker met elkaar verbonden waren, werd dit in

de reclame uitingen van de tabaksindustrie immers

nog in twijfel getrokken’. Het is ook een ongemakkelijke

waarheid omdat het van ons een ommekeer

vraagt, een andere levenshouding. Een levenshouding

waarin het niet onze materialistische verlangens

centraal staan, maar de zorg voor een leefbare

wereld. Zodat er ook een leefbare toekomst zal

zijn voor allen die na ons komen. Wij kunnen niet

doorgaan met onze huidige manier van leven.

Tot nu toe is het milieu ondergeschikt gemaakt aan

eenzijdige economische belangen. Volgens Al Gore

moet de balans tussen economie en ecologie moet

hersteld worden. ‘Er bestaat geen keus tussen

economie en het welzijn van onze planeet.’

Zonder de planeet immers geen economie.

De wereld is ons huis

De woorden ‘economie’ en ‘ecologie’ beide zijn

afgeleid van het Griekse woord ‘oikos’ wat huis

betekent (hetzelfde geldt voor het woord ‘oecumene’).

De wereld met al haar bewoners wordt

voorgesteld als een groot huis waarin allen op

elkaar zijn aangewezen. In de economie gaat het

om een rechtvaardige regeling van het huishouden.

In de ecologie gaat het om de zorg voor alles wat

groeit en leeft. Ecologie en economie hoeven niet

met elkaar in strijd te zijn. De zorg voor onze

natuurlijke leefwereld kan juist een stimulans zijn

voor een vernieuwde economie.

Het is van wezenlijk belang hoe wij de wereld

zien. Wij kunnen de wereld zien als een ding; als

een object dat los van ons bestaat, dat wij kunnen

gebruiken voor onze eigen (materialistische) doeleinden.

Maar we kunnen de wereld ook zien als

een organisme, een levend geheel, waarin alle

onderdelen van elkaar afhankelijk zijn en waarvan

ook wij zelf deel uit maken.

Door een toenemend inzicht in allerlei ontwikkelingen

zijn wij er steeds meer van overtuigd

geraakt dat alles met elkaar verbonden is, dat wij

leven in één wereld.

Leven in Gods Wereld

Het is ook van wezenlijk belang hoe wij God zien.

De Bijbel laat ons zien dat God een God is die zich

ten diepste verbonden heeft met zijn schepping.

In zijn rede op de Areopagus zegt Paulus: ‘God is

niet ver van een ieder van ons. Want in Hem leven

wij, bewegen wij ons en zijn wij’ (Handelingen

17:27,28). Het beeld wat de Bijbel ons van God

geeft is niet een verre of een afwezige God, maar

een God die als een allesomvattende werkelijkheid

hier en nu is, die onze werkelijkheid van alle

kanten omgeeft.

Alles wat bestaat behoort toe aan God. Wij leven

in Gods wereld. We mogen ons daarom niet

gedragen als de bezitters en eigenaars van deze

wereld. In het scheppingsverhaal wordt ons verteld

dat God de aarde aan onze zorg heeft toevertrouwd,

met de opdracht om de aarde te

bewerken en erover te waken (Genesis 2:15).

Maar wat hebben wij met deze opdracht gedaan

Wij mensen moeten tot onze schande belijden dat

wij bezig zijn geweest om de aarde uit te buiten en

te verwoesten. Maar het is nog niet te laat!

Uit de aarde genomen

Het is ook van belang hoe wij onszelf zien: wie zijn

wij als mens Het eerste wat de Bijbel ons over

de mens zegt is dat hij genomen is uit het stof van

de aardbodem. Het Hebreeuwse woord voor

aardbodem is ‘adama’. Naar dat woord wordt de

mens ook genoemd Adam, letterlijk vertaald: aardwezen.

Adam dat is de mens, die ook wij zijn. De

VERVOLG VAN PAGINA 1

mens is uit de aarde genomen. Het is geen geestelijk

wezen, uit hogere sferen afkomstig, maar een

gestalte van vlees en bloed. De mens behoort tot

de aarde, daar ligt zijn oorsprong, daarmee is hij

verbonden.

De adem van God doet ons leven als mens

Alleen omdat God zich over ons heen buigt en ons

zijn levensadem inblaast zijn wij meer dan alleen

maar stof van de aardbodem. Die adem van God

doet ons leven als mens. We zijn mens en we

leven omdat we mens van God zijn en teren op

zijn adem. Op onszelf, los van alles en iedereen

kunnen wij niet bestaan. Alleen in relatie met onze

medemens, levend op deze aarde in verbondenheid

met alles wat groeit en leeft, onder de open

hemel van God, zijn wij mens.

Als mens zullen we oog hebben voor de onvoorstelbare

rijkdom van het leven op aarde, de

schoonheid van de natuur. Ons erover verwonderen

dat wij leven mogen. De schepping en haar

rijkdom worden ook niet voor niets in de Bijbel

geprezen en bezongen.

Het geloof heeft alles te maken met onze manier

van leven en omgaan met de schepping. Onze

liefde tot God mag zich uiten in onze zorg voor

alles wat God in zijn schepping tot stand heeft

gebracht. Wij eren God door onze verantwoordelijkheid

als mens in deze wereld op ons te nemen.

Wij kunnen niet in God geloven en tegelijk toestaan

dat de wereld verwoest wordt en de kloof

tussen arm en rijk steeds groter wordt. Geroepen

zijn wij om ons in te zetten voor onze medemens

in nood, om te werken aan een betere en schonere

wereld.

De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn nu

al merkbaar:

Nooit werd het Caribische gebied geteisterd door zo

veel orkanen als de laatste jaren.

Hoop

We moeten niet gaan doemdenken. De hoop die

wij mogen hebben heeft haar vaste grond in de

trouw van God aan zijn schepping. Zij wekt ons

ertoe op om dit leven en deze aarde lief te hebben,

omdat God met geen andere dan deze wereld een

toekomst voor heeft.

Nog even terug naar de film ‘An Inconvenient Truth’.

In deze film laat Al Gore op een heel bevlogen en

bezielende wijze zien wat we eraan kunnen doen.

Hij brengt het ook geestig en boeiend. Hij maakt

het duidelijk dat een zorgvuldige omgang met

onze natuurlijke leefwereld en de strijd tegen de

opwarming van de aarde echt te doen is.

Een recensent van deze film schreef: ‘Je bent het

aan jezelf verplicht om deze film te zien. Wanneer

je besluit om niet te gaan, en je hebt kleinkinderen,

dan moet je aan hen uitleggen waarom je besloot

om niet te gaan’


4

COLOFON

PROTESTANTSE GEMEENTE BREDEVOORT

Kerkenraad

Scriba: Alies Kämink, Haartweg 3/07,

7109 BJ Winterswijk (Miste), tel.0543-

565566

kerkbredevoort@kerkvenster.nl

Collectemunten

zijn op vrijdagavond van 17.00 tot 18.30 uur

verkrijgbaar bij de Rabobank, Hofstraat, Aalten.

Ledenadministratie

Jan Carel Brethouwer, Bleekwal 39,

7126 BT Bredevoort, tel: 0543-451618

ledenadministratiebredevoort@kerkvenster.nl

College van Kerkrentmeesters

Bankrek.nr. 3105.00.109

(onder meer voor vrijwillige bijdragen)

Penningmeester:

Jan Ebbers, Markerinkdijk 2c, 7122 RK Aalten,

tel. 0543-451495.

College van Diakenen

Bankrek.nr. 3105.57.496

Administrateur: Hans Lensink, Koppelstraat 26,

7126 AJ Bredevoort, tel. 0543 - 451662

Correspondentie-adres KerkVenster

Jolanda te Winkel- Hoijtink, Koppelstraat 41,

7126 AG Bredevoort, tel. 0543-451594

e-mail: aptewinkel@orange.nl

Kosters

- Lidy en Hans Scholtz, Ambthuiswal 7A,

7126 BC Bredevoort, tel: 0543-451703

- Riek en Wim Wikkerink, Pater J.de Vriesstraat 6,

7126 BM Bredevoort, tel: 0543-451925

- Grada en Gert Grevers, Misterweg 238, 7109 BA

Winterswijk, tel: 0543-565418 (hulpkosters)

M.J.A. Baan

A.C. van Voorst

Koppelstraat 40,

7126 AJ

Bredevoort

Tel. 0543-451253,

baan@kerkvenster.nl

vanvoorst@kerkvenster.nl

Zieken

Bredevoort

Mw. J.H. Kuiperij-Simmelink, Bleekwal 18 heeft te

horen gekregen dat zij 14 september terug mag

naar huis na een lange periode van revalidatie in de

Pronsweide. Met haar zijn we blij dat zij eindelijk

naar huis kan.

In de Pronsweide verblijft ook nog mw. T.G.

Heinen-Jansen voor revalidatie. Ook verblijft daar

voor revalidatie mw. J.G. Lensink-Meijnen, 't Zand

23.

Mw. J.J. Maliepaard-Kremer, Pater Jan de Vriesstraat

22, zal opgenomen worden in het ziekenhuis

in Winterswijk.

Mw. E. Bollen-Groenesteijn, Binnenboomweg 12,

Winterswijk-Miste is weer thuis uit het ziekenhuis.

Wij wensen haar veel sterkte en Gods nabijheid

toe in deze periode thuis.

Dat wensen we ook voor hen die thuis (soms

ernstig) ziek zijn. Dat ook zij en hun families zich

gedragen mogen weten door Gods liefde die door

mensen heen werkt.

Geboren

Op 24 augustus is Luken Hendrik Jan geboren.

Luken is de zoon van Hans Huiskamp en Irma

Stronks, Wooldseweg 28. Luken is ook het

broertje van Geraldine, Marilisa, Joel, Lize en Keira.

Wij hopen dat Luken heel gelukkig op zal groeien

samen met zijn ouders en zussen en broer.

Startzondag: Kinderen als dieren

Het thema voor de dienst verraden wij nog niet,

maar de kinderen mogen verkleed komen als dier.

Dus heb je thuis nog een apenpak, leeuwenkop of

ander beest liggen Trek het aan en kom naar de

Startzondag!

Doopdienst

In de oecumenische viering (in de r.k.kerk) van 23

september zal gedoopt worden: Naomi, dochter

van Ilse Mengerink en Willie Horris, Haartseweg

2a, Aalten. We wensen de ouders een goede voorbereiding

toe op de doop van hun dochter.

Huwelijksdiensten

Op 14 september zal om 14.30 uur in de St. Joriskerk

een zegen gevraagd worden over het huwelijk

van Danny Woerts en Lenny Elshout, Kruittorenstraat

12. Voorganger in deze dienst zal zijn ds.

Maria Baan.

Op 21 september zal om 13.30 uur in de St. Joriskerk

een zegen gevraagd worden over het huwelijk

van Rick van der Pennen en Jennet Rozeboom,

Kerkstraat 3. Voorganger in deze dienst zal zijn ds.

Anne van Voorst.

We wensen beide bruidsparen een hele fijne, feestelijke

dag toe waarop ze later altijd met veel voldoening

op terug kunnen kijken.

Zeven plus één

Wij maken u er alvast op attent dat wij in de

komende periode een zeven plus één geloofscursus

willen starten. Wat is dit Je zou kunnen zeggen dat

het een cursus is voor mensen die eens wat meer

stil willen staan bij hun geloof, of voor hen die juist

willen weten wat wij nu precies geloven. Zonder

geloven kun je niet. Zonder ontmoeting met God

ook niet. We zien overal mensen die er naar op

zoek zijn, ook binnen de kerk, in eigen ervaringen

en in ervaringsverhalen van anderen.

De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van

drie uur. Daarnaast is er een langere bijeenkomst

van vijf of zes uur, één dag dus. De zeven normale

bijeenkomsten beginnen met een gezamenlijke

maaltijd. Dat was zo ook gewoonte in de eerste

christelijke gemeenten. Na een dag hard werken

is het goed eten samen. Daarna wordt er een inleiding

gehouden over een van de hoofdthema’s van

geloven. Bij voorkeur niet ingewikkeld maar wel

vanuit de eigen persoonlijke ervaring. In groepjes

wordt daarover doorgesproken. Aan het eind

komen de deelnemers weer bij elkaar om de bijeenkomst

af te sluiten met bijvoorbeeld het zingen

van een lied, stilte, muziek en/of gebed. Dit maakt

de bijeenkomsten ook tot een soort huiskamerviering.

Als u nu al belangstelling heeft voor deze cursus

kunt u zich opgeven. U kunt ook anderen, die

niet per se lid van onze gemeente hoeven te zijn,

wijzen op deze cursus. Het doel van deze cursus is

in alle openheid en onderlinge betrokkenheid stil

staan bij wat het geloof betekent voor de kerk en

voor een ieder van ons.

Catechisatie

Op 18 september beginnen de catechisaties weer

voor alle groepen. Als het goed is, is een ieder van

jullie uitgenodigd. We beginnen om 19.30 uur in de

Koppelkerk en hopen natuurlijk jullie dan allemaal

te zien.

Studieverlof ds. Anne van Voorst

Na bijna 13 jaar predikant te zijn, is de tijd aangebroken

om studieverlof op te nemen. De afgelopen

periode heb ik er over nagedacht hoe ik

dit verlof in zou gaan vullen. Tijdens het zoeken

naar mogelijkheden en onderwerpen, kwam ik de

opleiding Geestelijke Begeleiding tegen.

Een specialisatieopleiding voor predikanten,

opgezet door het landelijk opleidingscentrum

van de PKN in samenwerking met het R.K. Titus

Brandsma-instituut in Nijmegen. De opleiding

‘Geestelijke Begeleiding’ is nieuw en is opgestart

omdat er binnen en buiten de kerk een blijvende

vraag is naar geloof en spiritualiteit, ondanks de

secularisatie. Mensen hebben (geloofs)ervaringen

die hen sterk bezig kunnen houden maar soms

weten ze die niet altijd een plaats te geven. Geestelijke

begeleiding probeert mensen te begeleiden

in het plaatsen van hun ervaringen en het zoeken

van antwoorden of richting voor hun levensweg.

Het is een vorm van begeleiding met eeuwenoude

wortels waarin aandacht gegeven wordt aan

de relatie tussen de mens en God, de mens en

anderen en de mens in relatie tot de natuur.

Geestelijke begeleiding is dus binnen het pastoraat

een specialisatie waarbij het gaat om iemand te

begeleiden op de levensweg met speciale aandacht

voor spiritualiteit en rituelen, waardoor er beter

ingesprongen kan worden op de ontwikkelingen

met betrekking tot spiritualiteit in onze samenleving.

Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat

ik verwacht getraind te zullen worden in het beter

oppikken van spirituele vragen in de samenleving

en het bieden van begeleiding (in groepen en persoonlijk).

Door mij te verdiepen in spirituele en

mystieke tradities verwacht ik als predikant beter

een antwoord te kunnen geven op religieuze

vragen die leven in de kerk en samenleving.

Het gaat om een opleiding van drie jaar, waarbij ik

elke woensdagmorgen les zal hebben in Nijmegen

en eenmaal in de maand zal ik twee dagen naar

Driebergen moeten. De lessen op woensdagochtend

zal ik in mijn eigen tijd volgen, evenals de

maandelijkse tweedaagse in Driebergen.

De kerkenraad heb ik verzocht of het mogelijk

zou zijn om het studieverlof in drie perioden van

vier weken op te nemen en wel te beginnen in juni

2008. Deze vier weken wil ik benutten om eventuele

werkstukken voor de opleiding te maken en

me verder te verdiepen in de opleiding. Dit verzoek

heeft de kerkenraad goedgekeurd, zodat ik

afgelopen week al begonnen ben aan de opleiding.

De eerste tweedaagse heb ik inmiddels achter de

rug. Samen met tien andere collega' s hebben we

nagedacht over wat ons nu persoonlijk beweegt

en hoe wij in ons persoonlijke leven gestalte geven

aan ons geloof. Deze dagen hebben mij er in ieder

geval van overtuigd dat ik de goede opleiding heb

gekozen. Het is goed om naast alle werk dat er

altijd ligt te wachten, eens heel uitgebreid stil te

staan bij de kern waar het uiteindelijk allemaal om


draait: het geloof dat zin en richting geeft aan ons

leven.

Wijziging werktijden ds. Anne

van Voorst en ds. Maria Baan

In verband met de opleiding, zal ik niet meer op

woensdagochtend werken (behalve in geval van

nood) maar op vrijdagochtend. De andere werktijden

blijven ongewijzigd.

Wellicht ten overvloede nog eens het overzicht.

Voor de normale werkzaamheden en bezoekwerk

hebben we de volgende werkverdeling gemaakt:

Ds. Maria Baan is beschikbaar op maandagmorgen,

maandagavond, dinsdagochtend, dinsdagmiddag

en dinsdagavond, woensdagavond, donderdagochtend,

donderdagmiddag, vrijdagochtend en de

zondagochtend, indien dit niet een vrije zondag

betreft.

Ds. Anne van Voorst is beschikbaar op de maandagmiddag,

dinsdagochtend, dinsdagmiddag en

dinsdagavond, woensdagavond, donderdagochtend,

donderdagmiddag, donderdagavond en vrijdagochtend

en de zondagochtend indien dit niet

een vrije zondag betreft.

We hopen dat u zo weer voldoende geïnformeerd

bent. Zoals u ziet, begint het seizoen direct goed.

We hopen dat een ieder van u een goede vakantie

heeft gehad.

Met vriendelijke groeten,

ds. Maria Baan en ds. Anne van Voorst

Wij feliciteren:

Mevrouw A. Prinsen Stadsbroek 43, 16 september

79 jaar

Mevrouw J.H. Boom-Gijsbers, Bleekwal 37, 18

september 85 jaar

Mevrouw W. Wikkerink- Hoftijzer, ’t Zand 28, 21

september 83 jaar

Mevrouw W.H. Prinsen, Roelvinkstraat 9, 26 september

82 jaar

Wij wensen deze dames een hele fijne verjaardag

toe.

Giften:

Via Coby Navis twee keer het bedrag van €10,-

Via Willemien Pardijs € 5,- en via Lidy te Hennepe

ook € 5,-

Alle gevers bedankt!

Concert St. Joris

Concert in de Sint Joris van Bredevoort

Zondag 16 september 2007

Aanvang 17.00 uur, kerk open 16.30 uur

Karl Sousa, viool

Stephan Heber, cello

Na afloop wordt een vrije gift gevraagd

*zet vast in uw agenda: volgend concert op 21 okt.

2007-09-07

Startzondag

Heeft u het nog in gedachten Op zondag 16 september

is de startzondag met als thema ‘Mee met

Noach’.

Samengevat: de fietsers vertrekken om half 10

vanaf de St. Joris Kerk op de Markt en om 10.00

uur begint de dag met een viering in de feesttent

aan de Huiskermatedijk. Diegenen die gebruik

willen maken van de autodienst kunnen contact

opnemen met J. Migchelbrink, telnr. 451979. Er is

kinderoppas aanwezig. Denkt u er nog even aan

Nicaragua en de orkaan Felix

De Protestantse Gemeente van Bredevoort is in

het kader van KerkinActie Interactief een verbintenis

aangegaan met een aantal projecten in Nicaragua.

Hiervoor heeft de diaconie geld beschikbaar

gesteld en over de gang van zaken bij die projecten

zal regelmatig via KerkVenster en via kerkdiensten

bericht worden.

Nu ontvingen wij via onze predikanten een e-

mail met een noodoproep van Sigrid Meijer uit

Managua.

Deze mevrouw

Meijer is een

bekende van

Maria en Anne

uit hun tijd in

Nicaragua.

Zij mailt ons het

volgende:

Beste mensen,

U hebt vast wel gehoord over de ellendige

gevolgen van de orkaan Felix in het noorden van

Nicaragua. Het is het gebied van het oorspronkelijk

indiaanse Miskito-volk, dat in het armste deel

van het land woont. (bedenk daarbij dat Nicaragua

al het armste land van Latijns Amerika is).

Nog afgezien van het toenemend aantal dodelijke

slachtoffers (nu al honderden, maar veel plekken

liggen zeer geisoleerd en zijn niet bereikbaar)

wordt er gevreesd dat 90% van de huizen is verwoest

en de oogst is vernietigd wat tot hongersnood

zal leiden. Vervoer van personen en goederen

is erg moeilijk en duur.

om een (groot) plat bord, een mes en een vork

mee te nemen

Aan de voorbereiding zal het niet liggen en op het

weer hebben wij geen invloed. We hopen met

elkaar een fijne dag te hebben.

Graag tot ziens op zondag 16 september in de tent

aan de Huiskermatedijk.

De nagebouwde Ark van Noach zoals die nu in Alphen

aan de Rijn aan de kade ligt.

Ruimte voor aantekeningen

In mijn werk hebben wij (mijn collega’s en ikzelf

al gedoneerd via het Rode Kruis of locale organisaties

die

kunnen

helpen).

Ook de SNV

(Stichting

Nederlandse

Vrijwilligers)

heeft geld

gestort,

ofschoon ze geen noodhulporganisatie is, maar ik

wil iedereen vragen geld te storten om mensen te

helpen overleven na deze ramp.

Wellicht is de eenvoudigste manier om geld te

storten op Postbank 4734387 t.n.v. Sigrid Meijer

Managua (onder vermelding “orkaan Nigaracua”)

Ik zal dan zorgen dat het doorgestuurd wordt.

Ik hoop dat jullie je solidariteit willen tonen voor

deze slachtoffers.

Veel dank en liefde.

Sigrid.

Wij willen deze actie van harte ondersteunen. Als u

liever via de diaconie uw bijdrage stort, dan kan dat

natuurlijk ook. Het banknummer is 3105.57.496

t.n.v. Diaconie PKN Bredevoort, onder vermelding

van “orkaan Nicaragua”.

Wij zullen dan

zorgen dat het

op de goede

plek komt.

De diakenen.

Presentatie kerkliedcanon in

Domkerk

Op zondag 16 september kunt u in de Domkerk in

Utrecht deelnemen aan de presentatie van de protestantse

kerkliedcanon. Deze canon bestaat uit

twaalf liederen die de protestantse geloofstraditie

laten weerklinken. Het concert begint om 14.30

uur in de Domkerk. De toegang is gratis.

Onder leiding van Remco de Graas en begeleid

door organist Jan Jansen en een koperkwartet

zingt u samen met de Domcantorij de twaalf liederen.

De liederen worden kort ingeleid.

De kerkliedcanon is ontstaan door een keuze te

maken uit de liederenschat van de kerk. Voorwaarden

om in de canon opgenomen te worden

waren onder meer dat de teksten van de liederen

begrijpelijk moeten zijn voor mensen van vandaag

(of ze nu wel of niet naar de kerk gaan); dat het lied

een tijdsbeeld geeft uit de geschiedenis van de Protestantse

Kerk en dat tekst en melodie uit dezelfde

periode komen. Verder is een lied gezocht bij elk

van de drie grote feesten van de kerk: Kerst, Pasen

en Pinksteren. De meeste liederen in de canon zijn

internationaal bekend. Ze worden ook in protestantse

kerken in andere landen gezongen.

Na afloop van het concert is er voor belangstellenden

gelegenheid om met de samensteller van de canon,

kerkmusicus Pieter Endedijk, in gesprek te gaan

5


6

COLOFON

PROTESTANTSE GEMEENTE AALTEN

Adres:

Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten

of Postbus 74, 7120 AB Aalten

Kerkelijk Bureau

Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten, tel. 473250.

E-mail: kerkaalten@kerkvenster.nl. Geopend

op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Bankrekeningnrs. Protestantse Kerk

Rabo 12.62.05.884

Kerkenraad

Voorzitter: B.A. Brethouwer,

Barloseweg 18, 7122 PV, tel. 451305

Scribaat

G.A. ter Horst, Sondernweg 16, 7122 LJ,

tel 461361

B.L.A. Helmink-ter Stege, Hogestraat 81,

7122 BS, tel. 475320

Kosters

Oosterkerk: A.J. te Lindert, tel. 474664

en E. Bekkers (hulpkoster), tel. 476012.

Zuiderkerk: G.J. Westerveld, tel. 473250

en H.W. Hengeveld (hulpkoster), tel. 473295.

Oude Helenakerk: F. Ratering, tel. 472896/

478110 en mw. I. Hijink, tel. 476764.

Organisten

Adres college van organisten:

A.J. te Winkel, Vragenderweg 3,

7121 RK Aalten, tel. 451572.

Cantor-organist:

G. Oldenbeuving, Rodetorenstraat 16,

7201 DH Zutphen, tel. 0575-517525.

Diaconie Protestantse Gemeente

Postadres : Postbus 74, 7120 AB Aalten

Bankreknr.: Rabo 30.02.16.548

Scriba diaconie

J.T. Stronks-Breukelaar, Emmastraat 3,

7121 CE Aalten, tel. 476301.

E-mail: Diaconieaalten@kerkvenster.nl

Gemeentediaconaat en sociaal diaconaat:

W. Schoppers, tel. 472585 en

H. Roelofse, tel. 471856.

B.g.g. R. Onnink-Heusinkveld, tel. 461441.

Noodhulp:

Sinie Bussink, tel. 477245

Missionair en Diaconaal Werk (MDW)

Secreariaat taakgroep: mevr. I. Lubbers-te Lindert

Grote Maote 27, 7123 CB Aalten, tel.nr. 474555

Bankrek.nr. 11.28.87.651 t.n.v. MDW Aalten

o.v.v. Zending en/of Werelddiaconaat

Collectemunten

Collectemunten zijn uitsluitend verkrijgbaar

bij de Rabobank te Aalten op vrijdagavonden

van 17.00 uur tot 18.30 uur

Jeugdwerk:

E-mail: jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl

Kopij Website

Inleveren van kopij voor de website Aalten-

Bredevoort kan via de volgende e-mailadressen:

algemeen nieuws: website@kerkvenster.nl

jongerennieuws: jongeren@kerkvenster.nl

Zo mogelijk met bijgevoegde afbeelding (in JPGformaat).

De redactie van de website behoudt

zich het recht voor artikelen te bewerken of niet

te plaatsen.

www.kerkvenster.nl

Kerkelijke huwelijksbevestiging

is aangevraagd door

Dhr. H.D. van Krugten en mevr. A. te Hennepe,

Stationstraat 24, 7122 AT, Aalten op 22 september

2007 in de Oude Helenakerk te Aalten door ds.

Zeldenrijk.

Groeigroepen

Dominee Van Alderwegen is een paar jaar geleden

gestart met een gespreksgroep, eens in de drie

weken op woensdagochtend. Deze ochtenden

gingen volgens het principe van de groeigroepen.

De ochtenden beginnen om 09.30 uur met koffie/

thee en ontmoeting. Van ongeveer 10.00 uur tot

11.15 uur bespreken we met elkaar een onderwerp.

Van 11.15 uur tot 11.30 uur ronden we af

en maken we afspraken voor de volgende keer.

De ochtenden worden altijd bij iemand in de huiskamer

gehouden. Lijkt het u wat, dan bent u van

harte welkom. De eerstvolgende ochtend is op

woensdag 3 oktober bij mevr. M. v.d. Hoek te Lindert,

Adm. De Ruyterweg 96. Hebt u vragen of

wilt u wat meer weten, neem dan gerust contact

op met mevr. v.d. Hoek-te Lindert (474451), mevr.

Schellevis (477100) of ds. Kooistra (475084)

OVERZICHT COLLECTES

AUGUSTUS 2007

05-08 Kerk € 750,40

Diaconie - 621,70

12-08 Diaconie -1.198,79

Plaatselijk jeugdwerk - 808,97

19-08 Kerk - 892,70

Zending -1.158,05

26-08 Diaconie -1.047,77

Kerk - 539,80

Orgelfonds (Helenakerk) - 171,72

PROTESTANTSE BEZOEKDIENST

Giften

Via mevr. Neerhof € 5,- mevr Kuenen €10,- mevr.

Gussinklo €10,- mevr.Winkelhorst € 20,- Mevr.

ter Horst € 55,- mevr. Beernink €10,- mevr.

Ruessink € 20,- en via mevr. Kuenen €10,-

Pastoraat in onze gemeente: één

jaar na de fusie.

Een bericht van predikanten en kerkenraad.

Vol enthousiasme zijn wij als predikanten in het

afgelopen seizoen na de start van onze nieuwe

Protestantse Gemeente begonnen met het werk

in de gemeente. Voor ons als predikanten was het

ondanks het feit dat wij al jaren in Aalten wonen en

in de gemeente werkzaam zijn een nieuw begin.

Vandaar dat wij ook begonnen zijn met kennismakingsbezoeken.

Helaas kregen wij in dit afgelopen

seizoen ook te maken met het ziekzijn van drie

van onze collega’s. Voor de overige predikanten

betekende dit dat het werk anders ingevuld moest

worden. Aan de kennismakingsbezoeken kwamen

we niet meer toe. Omdat kennismakingsbezoeken

iets zijn voor de eerste tijd, hebben we in overleg

met de kerkenraad besloten om voortaan niet meer

te spreken van aparte kennismakingsbezoeken. Als

het nodig is, dan kunnen gemeenteleden vanzelfsprekend

altijd contact opnemen met hun wijkpredikant

of met diens vervanger. Zo hopen we elkaar

gaandeweg steeds beter te leren kennen.

Sonrise is een 3 tot 4 keer per jaar terugkerend

jongeren spektakel voor de Oost Achterhoek.

Ook onze Protestantse kerk is daarin betrokken in

de persoon van Riëtte Stronks, Mirande Jansen, ds.

Wim Everts en ondergetekende.

SonRise part II

Gendringen- Na een veel te lange tijd van afwezigheid

zal op zondag 30 september 2007 Part II

van de Jeugdkerk SonRise plaatsvinden. Tijdens de

vorige editie, op 5 november 2006 te Aalten, was

de zaal te klein en de reacties erg lovend. SonRise

richt zich vooral op jongeren van 16-25 jaar. De

avond zal een open, maar toch vertrouwd karakter

hebben. Tijdens de avond zal er veel gezongen

worden onder begeleiding van een spetterende

band. Ook behoren professioneel licht en geluid

tot de standaard. Doordat SonRise een regionaal

karakter heeft, zal SonRise part II plaatsvinden in

Gendringen en wel in gebouw de Bringenborg

aan de Bringenborg 58. Het thema: ‘The Son is

rising!' zal hierbij centraal staan. Ds. M. Kooistra

uit Aalten zal dit thema verder toelichten. Sonrise

part II begint om 19.00 uur. De zaal is vanaf 19.30

uur geopend om vooraf nog even te kunnen chillen

met de medebezoekers. Kortom een avond die je

als jongere niet wilt en mag missen.

Wil je meer weten neem contact op met Mirande

Jansen (472116), Riëtte Stronks (477240), Wim

Everts (473018), Marten Jan Kooistra (475084)

In de Bijbel is één boek te vinden dat alleen maar

bestaat uit liederen: de Psalmen. Zij bezingen

het hele leven. In psalmen wordt geklaagd en

geprezen, getwijfeld en geloofd.

Het donker kan verbleken

door psalmen in de nacht.

De muren kunnen vallen:

zing dan uit alle macht!

God, laat het nooit ontbreken

aan hemelhoog gezang,

waarvan de wijs ons tekent

dit lieve leven lang.

Uit het boekje ‘De kerk daar zit muziek in!’


7

Aftredende en nieuwe ambtsdragers en pastoraal medewerkers

Per 23 september nemen de volgende

personen afscheid:

Wijk Barlo

Mevr. J.C. Ormel-Wevers, Bijnenweg 7, ouder-

ling-

Dhr. H. Neerhof, Manschotplein 48, ouderling

Dhr. H.A. Onnink, Markerinkdijk 6, ouderling

kerkrentmeester

Wijk Haart

Mevr. H.J. Heersink-te Grotenhuis, Kriegerdijk 15,

ouderling

Dhr. G.H. Heersink, Kriegerdijk 15, ouderling

Mevr. H.Hoftijzer-ter Maat, Kriegerdijk 14, scriba

Mevr. A.J. Heusinkveld-te Winkel, Het Verzet 63,

pastoraal medewerkster

Wijk Heurne

Dhr. Egbert Hoving, Sniedersweide 66, ouderling

Mevr. Janien Veerbeek, Zuiderlaan 19, jeugdouderling

Mevr. Leis te Winkel, Smitskamp 150, pastoraal

medewerkster Slaaborg

Wijk IJzerlo

Mevr. J. Soede-Voorneveld, Dinxperlosestraatweg

92, ouderling

Mevr. J. Bruil-Kämink, Kruisdijk 18, Jeugdouderling

Mevr. J. Lochem-Graven, Herenstraat 2, pastoraal

medewerkster

Dhr. D. Douma, Huygensstraat 4, pastoraal medewerker

Wijk Lintelo

Dhr. A.H. Scholten, Zomerweg 3A, diaken

G.H. Wikkerink, Richterinkstraat 25, ouderling

J.R. Westerveld, Kruisdijk 4, ouderling (na twee

periodes)

Anita Eeltink-Slagter, Akkermateweg 10, jeugdouderling

Geertien Vreman, Sondernweg 22a, jeugdouderling

Per 23 september mogen we de volgende personen begroeten:

Mevr. W.A.G. Haverkamp-Haaring, Prinsestraat

39, pastoraal medewerkster

Dhr. H.C. Ligterink, Nijhofsweg 1, ouderling

kerkrentmeester

Wijk Haart:

Herbenoemd als scriba

Dhr. H.R. Roelofse, Molenkamp 2

Wijk Heurne:

Dhr. H.W. Klein Poelhuis, Hondorpweg 9, diaken

Dhr. H.J.W. Klein Poelhuis, Hondorpweg 2,

diaken

Mevr. Nicole Hoornenborg, Sniedersweide 41,

jeugdouderling

Dhr. Jan Jansen, Kriegerdreef 17, pastoraal medewerker

Mevr. van Beek, Vondelstraat 10, pastoraal medewerkster

Slaaborg /Slaahoeve

Wijk IJzerlo:

Dhr. W.A. Tolkamp, Dinxperlosestraatweg 102,

ouderling

Dhr. J. Koskamp, Keizerweg 4, Jeugdouderling

Dhr. G. Wevers, Dinxperlosestraatweg 47, ouderling

kerkrentmeester

Wijk Lintelo:

Dhr. P.P. ter Haar, Sondernweg 15, ouderling

Mevr. H. Aalbers-ter Horst, Akkermateweg 7,

ouderling

Mevr. J.B. Wink-Sellink, Zuiderkruis 20, pastoraal

medewerkster

Dhr. G.J. Eeltink, Akkermateweg 10, diaken

Dhr. H.J. ter Maat, Dijkstraat 38, diaken

Mevr. G.H. Roedema-Rensink, Andromeda 18,

herbenoemd als ouderling voor een jaar

B.H. ter Maat, Stationsstraat 29, herbenoemd als

ouderling voor een jaar

A. Grievink, Akkermateweg 4, herbenoemd als

ouderling voor een jaar

Miranda ter Haar-Luiten, Sondernweg 15, herbenoemd

als jeugdouderling voor vier jaar

Wijk Lintelo/Dale:

Dhr. H.J. ter Horst, Lage Veld 16, diaken

Dhr. A.J. Heusinkveld, Halteweg 15A, diaken

Mevr.H.G. Eppink-Leusink, Hogestraat 79, pastoraal

medewerkster

Mevr.G.J.Horn, Lage Veld 45, pastoraal medewerkster

Dhr. A. Oosterink en Mevr. G.Hoornenborg, Bongenkamp

63, pastoraal medewerker

Mevr. A.A.de Goede-Hengeveld, Knibbelweide

45, aftredend als pastoraal medewerkster en

benoemd als ouderling

Dhr. S.Tjoelker, Hogestraat 90, herbenoemd als

ouderling

Mevr.D.A. Klein Entink-Stronks, Frankenstraat 28,

herbenoemd als ouderling

Mevr. J.Westerveld-Vredeveld, Breukelaarplein 12,

herbenoemd als pastoraal medewerkster

Dhr. H.B. Lensink, Varsseveldsestraatweg 93, herbenoemd

als jeugdouderling

Wijk Dale:

Dhr. G.J. Mateman, Romienendiek 4, ouderling

Mevr. A.B. Sloetjes-Luiten Barloseweg 26, herbenoemd

als ouderling

Mevr. H.C. Kemink-Romeijn, ’t Smees 1, herbenoemd

als ouderling

Mevr. J. Luiten-Luiten, Goordijk 1a, herbenoemd

als Jeugdouderling

Mevr. J.H. Westerveld-van Braak, Damstraat 34,

herbenoemd als pastoraal medewerkster

Dhr. Meinen, Prins Bernhardstraat 6, herbenoemd

als pastoraal medewerker

Dhr. B.H. Lammers, de Hare 13a, herbenoemd als

pastoraal medewerker

Wijk Lintelo/Dale

Dhr. W. Schoppers, Molenstraat 1, diaken

Mevr. I.J.Luijmes-Ebbers, Jupiter 40

Mevr.G.W.Navis-Knuvers, Elshoekweg 12, pastoraal

medewerkster

Dhr. E.J. ter Horst,Varsseveldsestraatweg 104,

pastoraal medewerker

Mevr. E. Aalbers, Hogestraat 61, pastoraal medewerkster

Mevr. A.G. Houwers-Heinen, Mercurius 3, pastoraal

medewerkster

Opmerkelijke zaken in Jeugddienst Oosterkerk

Zondag j.l. was de jeugddienst in de Oosterkerk

wel heel bijzonder. Een kippenkerkdienst, een

grote buizerd van een vogelwerkgroep en een

swingende groep uit Nicaragua maakten de dienst

heel bijzonder.

Wijk Dale

Dhr. A.P. Attema, De Hare 38, ouderling

Mevr. J.E. Grievink-Klein Wolterink, Huisstededijk

9, ouderling

Mevr. C.A. Schokkin, Lichtenvoordsestraatweg

70, pastoraal medewerkster

Wijk Barlo:

Mevr. D.J. te Brinke-te Paske, Nijhofsweg 3, pastoraal

medewerkster

Mevr. G.B. Luiten-Weijers, Groot Deunkweg 14A,

pastoraal medewerkster


8

Kerk en Israël

AALTEN

Secr. Willemien te Bokkel

Kloosterdijk 6 - 7121 LL Aalten

Tel. 0543 – 451450

e-mail: willemien.te.bokkel@gmail.com

Het Aaltens Leerhuis

gaat weer van start

Tekst: Hans de Boer

Als je geïnteresseerd bent in de bronnen van het

christelijk geloof, dan kan het Leerhuis iets voor je

zijn. De Bijbel is een joods boek. Dat geldt zowel

voor het Eerste als voor het Tweede Testament.

De bijbelboeken zijn geschreven door Joden en

meestal ook voor Joden. De Bijbel is ontstaan in

compleet andere tijden en onder totaal andere

omstandigheden dan de onze. Als je achter de diepere

betekenis wilt komen van bijbelse teksten en

verhalen, dan moet je dus zien te achterhalen wat

de schrijvers in hun tijd en in hun omstandigheden

duidelijk hebben willen maken. Dat is wat wij in

het Leerhuis proberen, aan de hand van allerlei

uitspraken en meningen van joodse geleerden

uit verschillende perioden. Dat dit aanslaat, blijkt

wel uit het feit dat het Leerhuis al zo’n tien jaar

bestaat. De deskundige leiding is nog altijd in de

vertrouwde handen van mevrouw Gea Verhagen.

Het Leerhuis wordt gehouden in de synagoge aan

de Stationsstraat 7 in Aalten. Een passender omgeving

is niet denkbaar. Er is zowel een middag- als

een avondgroep (aanvangstijd respectievelijk

14.30 en 20.00 uur). De bijeenkomsten zijn in

principe op de derde maandag van de maand. Dat

geldt door omstandigheden niet voor de eerste

bijeenkomst van het nieuwe seizoen, die is namelijk

op maandag 24 september. Belangstelling

Neem even contact op met mevr. Gea Verhagen,

telefoon 0543-478012. Een paar keer op proef

komen Geen probleem.

NCRV Kalender 2008

Stille schoonheid

De NCRV-kalender 2008 als ‘een kader met

momenten van verstilde schoonheid voor elke

dag’.De kalender bestaat uit twaalf mooie, verrassende

natuurplaten. Fotograaf Frits Terpoorten

maakte weer de foto’s, Yko van der Goot zorgde

voor tekst en Theo de Vos gaf alles vorm. Het

calendarium is voorzien van maanstanden en

weeknummers, christelijke feestdagen en verjaardagen

van het Koninklijk Huis en Koninklijke

familie. En er is genoeg ruimte voor het maken van

aantekeningen.

Als u belt kom ik vrijblijvend bij u langs om de

kalender te laten zien. Prijs € 10, -.

Jan ter Maat

Dijkstraat 38 - 7121 EV Aalten

Tel. 0543-475450 B.g.g. 06-13862352

Aanpassingen dienstenorganisatie van start

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk

ondergaatingri/’pende wijzigingen dit jaar. Wat

betekent datvoor de plaatselijke gemeenten en de

dienstver ening die zij kunnen krijgen Een overzicht

Op 3 september is in Gelderse Angerlo het eerste

regionale steunpunt van start gegaan. In de voormalige

pastorie bij de historische kerk van Angerlo

is een in omvang beperkt onderkomen gevonden

voor de medewerkers die op dit steunpunt. Zuidoost,

gaan werken, of daar hun uitvalsbasis zullen

hebben voor het werk in de gemeenten in Gelderland.

Limburg en het oosten van Noord-Brabant.

Vanaf 3 september zijn de protestantse dienstencentra

in Arnhem (voor Gelderland) en Eindhoven

(voor Noord.Brabant en Limburg) gesloten. De

andere zeven protestantse dienstencentra sluiten

per 1 januari 2008. In totaal komen er vier steunpunten,

waarvan één in Utrecht. De overige twee

locaties zijn nog niet bekend. De dienstverlening

aan gemeenten zal door de wijzigingen anders

georganiseerd worden, maar inhoudelijk zoveel

mogelijk op peil blijven. Elke gemeente krijgt zijn

vaste adviseur.

Goedkoper en flexibeler

De achtergrond van de wijzigingen in de organisatie

van de dienstverlening aan de gemeenten is

gelegen in de wens van de generale synode om de

kosten van de dienstverlening voor de gemeenten

van de Protes. tantse Kerk lager én flexibeler te

maken. De bezuinigingen - die in 2015 oplopen tot

40% van de kosten van 2005-zullen vooral gerealiseerd

worden door minder geld te steken in huisvesting

en overhead. Dit heeft onder meer geleid

tot de sluiting van de negen dienstencentra in de

regio en een vereenvoudiging van de organisatie,

waardoor met name het aantal leidinggevenden

en de hoeveelheid administratief en secretarieel

personeel fors kon krimpen. Het aantal gemeenteadviseurs

blijlt echter op peil, waardoor de dienstverlening

zoveel mogelijk gecontinueerd kan

worden. Nieuw is dat alle gemeenteadviseurs in

het hele land centraal worden aangestuurd. Naast

een efficiency’ winst levert het naar verwachting

ook winst aan effectiviteit op: kennis is makkelijker

te delen; en specialismen zijn beter in te zetten, zo

is de verwachting. Nieuw is ook de invoering van

betaalde dienstverlening. Naast een basispakket

dat uit het quotum betaald wordt, zullen bepaalde

vormen van intensieve dienstverlening tegen een

van te voren vastgesteld tarief plaatsvinden. Als

tegen. wicht voor deze betaalde dienstverlening

zal in kleine stappen het quotumbedrag verlaagd

kunnen worden.

Centraal adres

In de nieuwe situatie zullen de gemeenteadviseurs

het eerste aanspreekpunt worden voor gemeenten

die gebruik willen maken van hun diensten. Om

met gemeenteadviseurs in contact te komen, maar

ook voor algemene vragen - zullen alle gemeenten

een nieuw op te zetten Servicedesk in Utrecht

kunnen bellen. De vier steunpunten hebben hierin

geen directe rol, met uitzondering van zaken rond

kerkbeheer. Ook het cursus- en toerustingswerk

wordt centraal georganiseerd, via het Protestants

Centrum voor Toerusting en Educatie; dit geldt

met name voor de cursusontwikkeling en -administratie.

Een belangrijke rol daarbij speelt de website

www.toerustingeneducatie.pkn.nl

De cursussen zelf worden zoveel mogelijk in de

eigen omgeving van de cursisten gegeven. Over het

exacte wat en hoe van de veranderingen worden

de gemeenten nader geïnformeerd wanneer de

veranderingen voor hen aan de orde zijn.

Belangrijke gegevens:

Tel.nr. en mailadres algemene Servicedesk Protestantse

Kerk:

tel. (030) 880 18 80, servicedesk@kpn.nl

Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie,

bezoekadres: Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX

Doorn.

Correspondentieadres: Postbus 220, 3940 AE

Hoorn. Tel. (0343) 51 40 41, e-mail: toerustingen

opleiding@pkn.nl.

Website:www.toerustingeneducatie.pkn.nl:

Tel. nr. Angerlo: (0313) 482063.

Gelezen

De mens lijdt 't meest door het lijden dat hij

vreest.

Uit: Peper en Zout

In de pastorie van het Gelderse Angerio wordt het Steunpunt zuidoost gevestigd. Foto PKN


AFSLUITING GROTE RESTAURATIE OUDE HELENAKERK: DE KERKTUIN

Velen zal het de laatste weken zijn opgevallen: de

steigers zijn weg, de werkketen zijn opgehaald, de

bouwmaterialen zijn opgeruimd en hier en daar zijn

de vaklieden met de laatste werkzaamheden bezig

om de grote restauratie aan de Oude Helenakerk

af te ronden.

Het is kaal geworden rondom de kerk, nagenoeg

alle groen is verdwenen en zelfs het gras ligt er verdord

bij. Velen vroegen zich dan ook af: ‘Gebeurt

er nog wat aan de tuin’.

KerkVenster ging op onderzoek uit en ontdekte

een paar verrassende zaken. Allereerst was daar

het omzagen van de grote ceder op de hoek van

de Landstraat en het straatje van Elim.

Velen vragen zich af waarom deze beeldbepalende

boom omgezaagd moest worden, het is er wel erg

kaal van geworden. Na wat rondvragen blijkt er

een nieuw beplantingsplan te zijn gemaakt voor de

kerktuin. Dus de deskundige mensen maar eens

gevraagd naar het hoe en waarom.

TEKST EN FOTO ARNOLD ARENTSEN - ILLUSTRATIE PEREBOLTE

Afsluiting grote restauratie Oude Helenakerk: De kerktuin

9

Allereerst gebeld met Gerrit Mengerink die het

beplantingsplan en de nieuwe inrichting van de

kerktuin heeft ontworpen. Hij staat me vriendelijk

te woord, wil er ook wel iets over zeggen. Hij

heeft dit plan samen met Herman Rendering, die

als kerkrentmeester hiervoor de aanspreekbare

persoon is, ontworpen en vastgesteld.

Op weg dus naar Barlo om eens te horen hoe de

vork in de steel zit. Ik werd hartelijk ontvangen en

Herman liet blijken blij te zijn met het publiceren

van de plannen rondom de Oude Helenakerk,

zodat de kerkleden ook precies weten wat er

gedaan wordt en waarom.

Het gesprek begint ook meteen over de omgezaagde

ceder omdat dit toch wel bij veel mensen

vraagtekens opriep. Volgens Herman moest de

ceder om een aantal redenen het loodje leggen:

A. De boom werd te groot waardoor de kerk uit

het zicht verdween, dit zou over tien jaar nog

Dick Stronks van het gelijknamige hoveniersbedrijf

en Jan Willem Schreurs van de werktuigenvereniging

Barlo, bezig met de grond bewerken.

De Oude Helenakerk bij nacht

veel grotere gevolgen hebben vanwege zijn

groeistuipen.

B. De boom werd een gevaar bij zware sneeuwval

en stormen, enkele grote takken braken al af,

waardoor de boom ook veel geleden heeft. Dit

zou bij de onstuimige groei de komende jaren

dus alleen nog maar erger worden.

C. Het nieuwe plan is meer gericht op beheersbare

bomen en struiken.

D. Het nieuwe ‘tuinplan’ is gericht op lagere

begroeiing rondom de kerk, zodat van alle

kanten een goed zicht op de kerk blijft.

E. In het nieuwe plan is bij alle onderdelen rekening

gehouden met zo min mogelijk onderhoud.

Onderhoud kost geld en toch willen de

ontwerper en de kerkrentmeesters een fraai

visitekaartje maken bij deze beeldbepalende

kerk. Bovendien is het plan er op gericht dat de

kerktuin weer minimaal 40 jaar meegaat.

F. In de plaats van de omgezaagde ceder komen

twee caloceders te staan, groenblijvende zuilvormige

coniferen, die traag groeien en compact

blijven.

Uitvoering

Wat gaat er in grote lijnen gebeuren Rondom de

kerkmuren en aan de binnenzijde van de tuinmuur

zal een smalle bestrating worden aangelegd

zodat het grasmaaien (kantenmaaien) makkelijker

kan worden uitgevoerd. Aan de kant van de tuinmuur

ontstond namelijk altijd een diepe geul. De

bestrating van de kerktuin zal gehandhaafd blijven.

De trap aan de Landstraatzijde is geheel vernieuwd

omdat deze niet te restaureren viel (een

tegenvaller). De trap aan de Elimzijde wordt ook

gerestaureerd. Het bestaande gras zal worden

vervangen door een nieuwe grasmat. Het gebolde

grastalud zal worden veranderd in egaal, schuin

oplopend grasveld. De nissen tussen de steunberen

en de hoeken van de kerk zullen worden

gevuld met laagblijvende heesters en planten. Aan

de Landstraatzijde zal de rode hazelnootstruik ook

verdwijnen om plaats te maken voor een lagere

begroeiing.

De (geschonken) meidoorn zal blijven staan. Aan

de marktzijde zullen ook enkele bomen komen

met daarnaast een lagere begroeiing. Met de

monumentale treurbeuk zal niets gebeuren. Dat

mag ook niet. Deze zeldzame treurbeuk staat

zelfs onder toezicht en wordt elke twee jaar door

deskundigen gekeurd. Daar zorgt de Gemeente

Aalten voor en ook het eventuele onderhoud

komt in aanmerking voor subsidie. De bomen op

gemeentelijke grond aan de Kerkstraat en Landstraatzijde

zullen in het plan worden opgenomen

Verlichting

De oude verlichting (schijnwerpers op palen)

komt niet terug. De verlichting voldeed niet door

de verblinding die uit sommige hoeken optrad.

Ook esthetisch was het niet echt fraai bij zo’n

monumentale kerk. Aangezien de gehele riolering

rondom de kerk (waterafvoer) veranderd moest

worden, heeft men meteen ook maar de bedrading

voor de verlichting gewijzigd in verband met

het nieuwe belichtingsplan. Er zal nu gewerkt

worden met vandalisme-bestendige lampen die

vanuit de bestrating of grasveld de kerk zullen verlichten.

Op 26 september komen er specialisten

die met een proefopstelling zullen bekijken wat

voor effecten dit heeft. Op bijgaande illustratie

kunt u zien welk effect het kan krijgen.

Financiering

'Wie gaat dat allemaal betalen' zult u zich wellicht

afvragen. Welnu, de hele restauratie van de kerk is

voor 70% betaald door het rijk. Daarnaast gaat de

gemeente Aalten een behoorlijk bedrag bijdragen.

Ook hebben verschillende fondsen, waaronder

ons eigen restauratiefonds, bijgedragen aan deze

grote restauratie.

Wat de totale restauratie heeft gekost, wie er allemaal

hebben bijgedragen en met welke bedragen

zal na de oplevering (oktober) via Kerkvenster

bekend gemaakt worden, omdat nu nog niet alles

is afgewikkeld.

Het zal er dus op neerkomen dat deze restauratie

de kerkrentmeesters (en ons dus) geen cent kost.

Door de grote inzet van velen is deze klus (bijna)

geklaard. Een geweldig resultaat!

Er is wel eens kritiek op kerkbestuurders, maar

hier is wel gebleken dat er op de achtergrond

vaak zeer hard gewerkt wordt om een zo gunstig

mogelijk resultaat te bereiken.


10

De klok

van de kerk

door A.J. Yntema

We leven nog steeds in de

zogenoemde feestloze helft van

het jaar. De kleur is groen, de kleur van de

hoop die in ons mag leven, de hoop op Gods

Goede Toekomst, Zijn Rijk van liefde, vrede en

recht.

Zondag 16 september - 16e zondag na

Pinksteren - Kleur: groen

De aangegeven evangelielezing is Lucas 15: 1

– 10, de gelijkenissen van het verloren schaap

en de verloren penning, waarin door Jezus zo

heel duidelijk wordt uitgelegd, dat God begaan

is met de mens die de weg is kwijtgeraakt in het

leven. De O.T.-lezing is Exodus 32: 7 – 14. Het

volk is afgeweken van de weg die God hun had

gewezen. Ze zijn neergeknield voor, en hebben

offers gebracht aan, het gouden kalf. Maar toch

schrijft God Zijn volk niet af, op voorspraak van

Mozes. De alternatieve lezing is Prediker 1.

Prediker geeft hier een wijs oordeel over alles

wat er op de wereld gebeurt.

Het lied van de zondag is Gezang 58: ‘De

schapen alle honderd’, een lied van Willem

Barnard bij Lucas 15: 3 – 7. Veelzeggend zijn

vooral ook de slotregels: Maar God wil van de

schapen, / de goede herder zijn / Hij heeft de

kooi verlaten ./ Hij zoekt in de woestijn.

Zondag 23 september - 17e zondag na

Pinksteren - Kleur: groen

De evangelielezing voor deze zondag is Lucas

16: 1 – (8) 17, de gelijkenis van de onrechtvaardige

rentmeester. Hij vervalst overeenkomsten

en toch prijst zijn baas hem, omdat hij,

in wezen, slim gehandeld heeft. Een gelijkenis

die wel enige uitleg behoeft. De O.T.-lezing is

Amos 8: 4 – 7, waarin de slechte invloed die

geld vaak op de mentaliteit van mensen kan

hebben, ons wordt geschilderd. De alternatieve

lezing is Prediker 3: 1 – 15. In dit ‘tijd-lied’

komen allerlei thema’s, zoals sterven, planten,

bouwen, lachen, spreken en haten, aan de

orde.

Het lied van de zondag is Gezang 284: ‘O,

lieve Heer, geef vrede’ Het lied is gekozen als

lied voor de zondag, in de Vredesweek. De

melodie is die van Psalm 6, een mooie ingetogen

melodie, die goed bij de tekst past.

Weeksluitingen

VERZORGINGSTEHUIZEN

SINT-BERNARDUS

Za ter dag 15 september 2007

19.00 uur ds. A. Schellevis

Za ter dag 22 september 2007

19.00 uur dhr. G.J. Hoornenborg

’T HOGE VELD

Za ter dag 15 september 2007

19.00 uur pastor J.G.M. Droste

Za ter dag 22 september 2007

19.00 uur mw. R. Jentink-Jonkman

BETH SAN

Za ter dag 15 september 2007

19.00 uur ds. M.J. Kooistra

Za ter dag 22 september 2007

19.00 uur mw. G. Hallerdijk

Kerkdiensten Bredevoort

St. Joriskerk

Zondag 16 september 2007

startzondag

Dienst in de tent aan de Huiskermatedijk op de

Haart aanvang 10.00 uur

voorgangers: ds. Baan/ ds. van Voorst en vert.

vanuit r.k. kerk

autohulpdienst: dhr. J. Migchelbrink tel. 0543-

451979

kinderoppas: Erica Dondergoor, Manon Cornelissen

en Floor Klein Nibbelink

Voor de jeugd

BREDEVOORT

Kinderoppas

Elke zondag is er tijdens de dienst kinderoppas

(leeftijd 0-4 jaar) in de Koppelkerk, Koppelstraat

25 of in de consistorie van de St.Joriskerk

(ingang aan de zijkant van de kerk).

Kindernevendienst

Alle zondagen is er voor de kinderen in de leeftijd

van 4-12 jaar kindernevendienst.

WAT DOET DE STICHTING VRIENDEN SKB

Vele mensen woonachtig in Aalten hebben wel

eens een bezoek gebracht aan het Streekziekenhuis

Koningin Beatrix te Winterswijk.

Bij een bezoek of een opname in bovengenoemd

ziekenhuis wordt alle aandacht besteed aan de

wensen van bezoekers en patiënten.

De Stichting Vrienden heeft ten doel het welzijn

en het comfort voor patiënten te verbeteren voor

projecten waar het ziekenhuis geen financiën voor

beschikbaar heeft. Het zijn zaken die niet direct

voor de zorg of behandeling nodig zijn, maar die

veel verschil maken voor patiënten of familieleden.

Sedert de oprichting van de Stichting Vrienden in

2004, zijn de navolgende projecten geheel of bijna

geheel gerealiseerd, t.w.

1. SKBaby, waar ouders (waarvan de moeder reeds

weer thuis is) via de computer thuis kunnen

inloggen via een camera op hun baby, die nog

even in het ziekenhuis moet verblijven.

2. Voor patiënten die na een hersenbloeding

(CVA-patiënten) alles weer opnieuw moeten

leren is in het ziekenhuis een CVA-badkamer

ingericht, die het herstelproces versnelt. In het

SKB worden jaarlijks 175 tot 200 CVA-patienten

behandeld.

3. Het plaatsen van glas-in-loodraam voor het

stiltecentrum in het ziekenhuis. De ruimte is

bedoeld als plek bij alle hectiek van het ziekenhuis.

Ook is het een plek waar mensen de stilte

RK kerk

Zondag 23 september 2007

oecumenische Vredesdienst/dopen

10.00 uur r.k. kerk

voorgangers: ds. van Voorst en pastor r.k. kerk

collecte: Kerk

uitgangscollecte: Kerk (vredeswerk)

autohulpdienst: dhr. R.J. Klein Entink

tel. 0543-565639

het zoeken is voorbij

het zoeken is voorbij

het wachten

het waarom

het zoeken maakt plaats

voor aanvaarding

geduldig

plaats maken voor ruimte

in liefde geboren

wachten

ruimte schept mogelijkheden

liefdevol wachten

op wat komt

H.H. Aalbers-Hiddink

Wat doet de stichting vrienden SKB

kunnen zoeken na een slecht-nieuwsgesprek,

zodat ze daarna de wereld weer tegemoet

kunnen treden.

4. Een familiekamer voor familieleden van mensen,

die in het ziekenhuis gaan sterven. Voorheen

moesten deze mensen het doen met een vergaderzaal

of openbare ruimte, zonder privacy.

De familiekamer geeft de ruimte even tot rust

te komen en de energie te vinden, om een stervende

dierbare nabij te kunnen zijn.

5. Een internet café (nog niet in bedrijf). Voor

patiënten die hun bed kunnen verlaten, is het

wel heel plezierig om hun mail te checken of

even op internet te surfen.

Het eerstvolgende project is de aanschaf van enkele

‘chemo-stoelen’ voor patiënten die via een infuus

een chemokuur moeten ondergaan, die de tijd van

zo’n kuur, zo comfortabel kunnen volbrengen.

Om aan geldmiddelen te komen, zoeken de

Vrienden sponsors voor deze projecten en om nog

meer nieuwe projecten te kunnen financieren.

Sponsors kunnen een vast bedrag beschikbaar

stellen of een ieder die Vriend wil worden van

de Stichting Vrienden, kan ieder jaar een bepaald

bedrag per jaar beschikbaar stellen.

Folders zijn verkrijgbaar in het SKB-ziekenhuis of

bij bestuurslid Stichting Vrienden SKB, Gerrit Lammers,

Molenkamp 52, 7121 WG Aalten.

Bankrekening: 1323.73.785 t.n.v. St. Vrienden SKB

te Winterswijk.


Kerkdiensten Aalten

11

Oude Helenakerk Zuiderkerk Oosterkerk

Zondag 16 september 2007

Vredeszondag

10.00 uur ds. A.J. Yntema

collecte: Kerk

uitgangscollecte: Vredeswerk

Zondag 23 september 2007

10.00 uur ds. M.J. Kooistra – Bevestiging ambtsdragers

collecte: Diaconie

uitgangscollecte: Kerk

Voor de jeugd

AALTEN

Kinderoppas

In alle drie de gebouwen is er elke zondag tijdens

de ochtenddiensten, kinderoppas (leeftijd

0 - 4 jaar). Oude Helenakerk: in Elim; Zuiderkerk:

in één van de zalen; Oosterkerk: in Peuterspeelzaal

Duimelot.

Kindernevendienst

Alle zondagen is er tijdens de ochtenddiensten

in alle drie de kerken voor twee groepen kindernevendienst

(leeftijd 4-12).

Zondagsschool

Op de zondagen 16 en 23 september is er

zondagsschool van 10.00 uur tot 11.00 uur in

Kom d’r In aan de Bodendijk voor kinderen

van groep 1 t/m 8 (verdeeld in 2 groepen).

Doopdiensten

AALTEN

Doopdiensten

Bij geboorte ontvangt uw (nieuwe!) wijkpredikant

graag een kaartje. Indien u uw kind wilt laten

dopen, dan graag tijdig (minimaal twee weken van

tevoren) contact opnemen met de predikant die

voorgaat.

7 oktober

Helenakerk, ds. Yntema

Oosterkerk, ds. Everts

4 november

Helenakerk, ds. Everts

Oosterkerk, ds. Andela-Hofstede

Zuiderkerk, ds. Kooistra

2 december

Helenakerk, onbekend

Oosterkerk, ds. Zeldenrijk

Zuiderkerk, ds. Faber

Zondag 16 september 2007

Vredeszondag

09.30 uur dhr. J. Baars uit Dinxperlo

collecte: Kerk

uitgangscollecte: Vredeswerk

Zondag 23 september 2007

09.30 uur ds. M.A. Andela-Hofstede - Bevestiging

ambtsdragers

collecte: Diaconie

uitgangscollecte: Kerk

Startzondag

Op zondag 30 september vieren wij de start van

het nieuwe seizoen. De morgendiensten (die alle

om 10.00 uur beginnen) staan in het teken van dit

nieuwe begin. Na afloop van de kerkdiensten is er

een samenzijn op de markt. Dit jaar zijn er geen

kraampjes waarin de verschillende werkgroepen

en commissies zich presenteren. Het accent zal

nu vooral liggen op de ontmoeting met elkaar. Er

is koffie, thee en muziek (verzorgd door de Chr.

muziekvereniging Excelsior uit Barlo). Er worden

activiteiten georganiseerd voor de kinderen en

voor de jongeren. Het thema van de startzondag

is: De kerk daar zit muziek in!

W.H. Everts

VEERTIG JAAR VECHTEN VOOR VREDE

Wij nodigen u uit dit samen met ons te vieren

op 16 september 2007, om 19.00 uur tijdens

de oecumenische viering in de katholieke

St. Helenakerk te Aalten.

Voorganger: ds. G. De Fockert uit Zutphen

Organist: Marit Arink

Met medewerking van het jongerenkoor

Jabbaj

40 jaar bestaat het

Vredeswerk in

Nederland.

40 jaar vechten we

voor vrede

40 jaar vieren we

vrede

Zondag 16 september 2007

Vredeszondag

09.30 uur ds. M.J.Kooistra

collecte: Kerk

uitgangscollecte: Vredeswerk

Zondag 23 september 2007

09.30 uur ds. A.J. Yntema - Bevestiging ambtsdragers

19.00 uur ds. H.J. Zeldenrijk

collecte: Diaconie

uitgangscollecte: Kerk

RK kerk Dijkstraat

Zondag 16 september 2007

Vredeszondag

RK-Kerk

19.00 uur ds. G. Fockert – oecumenische viering

collecte: Kerk

uitgangscollecte: Vredeswerk

uitgangscollecte: Kerk

Bloemengroet

AALTEN

Een bloemengroet vanuit de drie kerken

werd gebracht bij de volgende leden van

de gemeente:

Mevr. de Bree-ten Brinke, Lichtenvoordsestr.

weg 39

Mevr. Rosmolen-de Groot, Ahavestr. 14

Mevr. Houwer-Rhebergen, Molenkamp 8,

Pronsweide afd. Walfort

Fam. Heinen, Tubanten str. 58

Fam. Doornink, Haermansweijde 4

Dhr. Demkes, Neptunes 15

Mevr. Van der Zaag-Kuiper, Dalweg 33

Mevr. Seinhorst-Sonderlo, Koopweg 3

Vechten voor vrede

Veertig jaar vechten voor Vrede

Veertig stenen in de woestijn

ellende, honger, dorst, de gevolgen

kiest de mens voor hebben of zijn

Kiezen voor vrede,

tegen het onrecht, dichtbij en ver weg.

Dan vindt de mus en de zwaluw een woning,

is veiligheid een bekroning.

Veertig jaar vechten voor Vrede,

tegen de verdrukking in.

Vertrouwen, hoop op toekomst: eeuwig leven.

Gods licht is bij ons en Liefde overwint.


12

PASTORAAT

Pastoraat

Verandering contactpersoon

Ds. Yntema heeft m.i.v. september voor tweederde

deel haar werk weer opgepakt en ds. Faber

voor de helft. In de wijkberichten van Barlo en

IJzerlo kunt u meer lezen over hoe het met hen

gaat en over wat ze nog wel en nog niet kunnen

doen. Ds. Rotte is voorlopig nog niet aan het

werk. Al met al betekent dit dat ds. Yntema in

haar wijk weer aanspreekbaar is op het pastoraat.

Bij ds. Faber wordt het pastoraat nog voor een

groot deel overgenomen. Contactpersoon voor

wijk IJzerlo is voorlopig ds. Kooistra. In de wijk

van ds. Rotte, wijk Dale, is de contactpersoon ds.

Everts. De contactpersonen weten wie van de

predikanten beschikbaar is, indien u een beroep

op een dominee wilt doen.

W.H. Everts

Wijk HAART

De Hare 19, tel. 473018.

E-mail:

everts@kerkvenster.nl

Geboorte

Aalten

Scriba: mevr. H. Hoftijzerter

Maat, Kriegersijk 14, tel. 472172,

e-mail: hhoftijzer-termaat@planet.nl

Geboren op 23 augustus, Bram ten Barge, zoon

van Wijnand en Henrike ten Barge-Rensink (Haermansweijde

11) en broertje van Emma. Onze

gelukwensen met dit nieuwe leven dat aan hun

liefde en zorg is toevertrouwd!

Verjaardag

Op 22 september hoopt dhr. H. Wijnveen, Molenkamp

26, zijn verjaardag te vieren. Wij wensen

hem en zijn vrouw een heel fijne dag toe en Gods

zegen in het nieuwe levensjaar!

Zieken

Thuisgekomen uit ziekenhuis: mevr. G.B. Hemmink-Meijerman,

‘t Hoge Veld, kamer 313. Opgenomen

in het SKB te Winterswijk: dhr. B.G. Wikkerink,

Eskesweg 6. Opgenomen in Enschede:

mevr. H.L. ter Maat-Veldboom, Het Verzet 93.

Verbondenheid

Op hun verzoek wil ik u melden dat mevr. A.

Meinen-de Graaf, Bevrijding 65, verhuisd is naar

Delden. Haar adres is: Sperwerstraat 3, 7491 ZN.

Uit Hoevelaken teruggekeerd naar de Achterhoek

is dhr. J. van Egmond (hij heeft 40 jaar in Aalten

gewoond). Hij verblijft nu in het dr. Jenni Rusthuis

in Dinxperlo afdeling ‘t Beggelder. Beiden stellen

contact zeer op prijs! Wij wensen hun toe dat zij

zich spoedig thuis mogen voelen in hun nieuwe

woonplaats.

Een hartelijke groet voor u allen!

W.H. Everts

M.J. Kooistra

Wijk HEURNE

De Miggelt 14, tel. 475084.

E-mail:

kooistra@kerkvenster.nl

Scriba: mevr. L. Kämink-ter

Haar, Kleine Maote 23, tel.

474605, e-mail: lies.kamink@hetnet.nl

Zieken

Voor zover mij bekend, liggen er op dit moment

geen mensen uit onze wijk in het ziekenhuis. Er

zijn nog steeds een paar mensen die regelmatig

voor onderzoek en behandeling of therapie naar

het ziekenhuis gaan. We wensen u allen en uw

naasten doorzettingsvermogen, veel sterkte en

Gods nabijheid.

Overleden

Op zaterdag 1 september zijn er drie mensen in

onze wijk overleden.

Gesina Aleida Kappers, Beth San k-114, op de leeftijd

van 81 jaar.

Frederika Wilhelmina (Willy) ter Haar-Jansen, Keizersweg

82a, op de leeftijd van 63 jaar

Johanna Frederika (Jo) Leerink, Kiefteweg 14, op

de leeftijd van 72 jaar

Wij wensen alle drie families heel veel sterkte en

Gods nabijheid toe.

De in memoriams vindt u verderop in dit KerkVenster

Dominee Kooistra online

Je kunt met mij MSN-en als je dat wilt. Iedere

maandag (tussen 18.45 uur-19.45 uur) en donderdag

(tussen 16.30 uur-17.30 uur) ben ik online.

Als je het leuk vindt om eens lekker ongedwongen

met mij te babbelen over levensvragen, geloof en

kerk dan is dit de gelegenheid. Maar ook over alledaagse

dingen zoals lifestyle, school, werk, vreugde en

verdriet en noem maar op, wil ik met jou in gesprek

gaan. Lijkt het je wat... Voeg mij dan toe en kom op

maandagavond en/of donderdagmiddag online. Mijn

MSN-adres is: kooistra@kerkvenster.nl.

Jongerengespreksgroep

De eerste avond van het nieuwe seizoen is gepland

op vrijdag 21 september om 20.00 uur bij Joanne

Noordink, Boomkampstraat 26. Heb je zin in een

inspirerende avond en een goed en zingevend

gesprek dan daag ik je uit om met ons mee te

doen. Heb je nog vragen of wil je er iets meer over

weten neem dan gerust kontact op met ds Kooistra

(475084), Joanne Noordink (06-36143894),

Emma van Eerden (06-10470740) of Heleen Hordijk

(0543-475719)

Tot slot

Wat vandaag van doorslaggevende betekenis is, is

de vraag of we als christenen voldoende overtuigingskracht

hebben om de wereld te tonen dat we

geen dromers en luchtfietsers zijn....

(Dietrich Bonhoeffer)

Een vriendelijke groet en Gods onmisbare zegen,

M.J. Kooistra

R. Faber

Wijk IJZERLO

Hogestraat 54,

tel. 473676.

E-mail: faber@kerkvenster.nl

Scriba : dhr. G.J. van Lochem,

Huisstededijk 1, tel. 466723,

e-mail: g.vanlochem@hetnet.nl

Uit de pastorie

Inmiddels is het al weer ruim vijf maanden geleden

dat ik geopereerd ben. Maar nog altijd heb ik te

maken met een lastige complicatie, waardoor ik

in de afgelopen tijd mijn werk niet heb kunnen uitoefenen.

Vanaf juni heb ik wel weer wat bureauwerkzaamheden

gedaan en dat ging goed. Voor de

vakanties schreef ik dat ik hoopte in september

ook weer wat andere werkzaamheden op te

kunnen pakken. In overleg met de arboarts wil

ik dat nu inderdaad proberen. Maar voorlopig is

het nog wel met de nodige beperkingen. Tot begin

november ga ik zes dagdelen per week werken.

Naast organisatorische werkzaamheden, vergaderingen

en catechese hoop ik ook weer wat

bezoeken af te gaan leggen. Daarin zal ik noodgedwongen

wel mijn eigen keuzes moeten maken. Ik

zal dan ook niet alle pastoraat in onze wijk kunnen

doen. Voor ziekenhuisopnames en crisissituaties

blijft ds. Kooistra voorlopig het aanspreekpunt.

Tot november zal ik in ieder geval ook nog niet

voorgaan in kerkdiensten en dus ook geen rouwdiensten

kunnen leiden.

Ik ben blij dat het mogelijk is om op deze manier

de draad weer een beetje op te pakken. En ik hoop

dat er de komende tijd verbetering mag optreden

zodat ik mijn werk weer volledig zal kunnen hervatten.

Nogmaals wil ik hartelijk danken voor de vele

bemoedigende kaarten, bloemetjes, telefoontjes

en bezoeken die ik in de afgelopen periode heb

mogen ontvangen.

Zieken

In het ziekenhuis in Winterswijk is opgenomen

dhr. G.J. Hoftijser (Klokkemakersweg 6a). Mevr.

W. Maatkamp (Ludgerstraat 18) verbleef op het

moment van schrijven ook nog in het SKB. Mevr.

C.J. Bannink (Nijverheidsweg 69) mocht weer naar

huis terugkeren. We wensen alle zieken sterkte en

beterschap toe

Verjaardagen

Op 18 september hoopt dhr. G.W.B. Lensink

(Boomkampstraat 19) zijn verjaardag te vieren.

We wensen hem een fijne dag toe en Gods zegen

in het nieuwe levensjaar.

Tot slot

Zoals hierboven genoemd kunt u voor ziekenhuisopnames

en crisissituaties contact opnemen met

ds. Kooistra. De wijkberichten worden vanaf nu

weer door mij verzorgd. Graag wil ik onze scriba,

Gerrit van Lochem, hartelijk danken voor de

zorgvuldige wijze waarop hij dit de afgelopen tijd

heeft waargenomen. U en jullie allen de hartelijke

groeten,

R. Faber

www.kerkvenster.nl


H.J. Zeldenrijk

Wijk LINTELO

Varsseveldsestraatweg 39,

tel. 478500. E-mail:

zeldenrijk@kerkvenster.nl

Scriba: mevr. W.A.

van den Berg-Tolk,

Manschotplein 5, tel. 472515,

e-mail: w.a.vandenberg@ kpnplanet.nl

Zieken

In het ziekenhuis van Winterswijk is opgenomen

geweest dhr. A. Grievink, Gendringseweg 24. In

hetzelfde ziekenhuis is opgenomen mevr. H.J.

Eppink-Jansen, Driessenshof 43. In het ziekenhuis

in Doetinchem is opgenomen mevr. J.H. ter Horst-

Hartemink, Sondernweg 16. Mevr. A.J. Wiggers-te

Pas, Driessenshof 5, verblijft sinds enkele weken in

Verpleeghuis Pronsweide, afdeling Starkenrode.

Geboren

Op 31 augusus is Boet Lemme geboren, zoon

van Henk en Leonne Klompenhouwer-Navis,

Navisweg 8.

Huwelijk

Op 22 september gaan trouwen Aleid te Hennepe

en Henk van Krugten, Stationsstraat 24. De kerkelijke

inzegening vindt plaats om 13.30 uur in de

Oude Helenakerk.

Huwelijksjubileum

Op 25 september hopen Albert en Grada Grievink-Wijnveen,

Gendringseweg 24, hun 55jarig

huwelijk te vieren.

Verjaardagen

Op 16 september mevr. G.H. te Brake-Wiggers,

Schorpioen 5, en dhr. G.W. van Lochem, Stationsstraat

3. Van harte gefeliciteerd!

H.J. Zeldenrijk

W.A. Andela

M.A. Andela-Hofstede

Wijk

LINTELO-

DALE

Het Verzet 1, tel. 478797.

E-mail: andela@kerkvenster.nl

E-mail: andela.hofstede@kerkvenster.nl

Scriba: mevr. S. ter Horst-Krieger,

Bongenkamp 75, tel. 474173,

e-mail: j.ter.horst@hotmail.com

Om te beginnen

We kregen grappige reacties op de foto in het

vorige KerkVenster waar een dominee ‘een

nieuwe vorm van catechese’ introduceert door

te preken vanaf een bierkratje. Vragen als: ‘Beviel

het’, ‘Gaat u het elke zondag doen’, ‘Is het wel

het juiste merk bier’ En ook werd er terecht op

gewezen dat Lintelo de primeur heeft gehad van

deze (noodgedwongen) vorm van verkondiging:

een aantal jaren geleden in de kerstavonddienst

werd daar dezelfde dominee op een krat neergezet.

Sommigen zeggen nu echter dat dit een

kratje chocolademelk was.

Maar waar vanaf ook gepreekt wordt, het gaat

om de inhoud. Die inhoud werd door de eerste

christenen bijna 2000 jaar geleden als volgt geformuleerd:

Jezus is Heer. Vanuit deze belijdenis is

de kerk ontstaan en komen wij ook anno 2007

samen. En van hieruit proberen we in woord en

daad vorm te geven aan o.m. het omzien naar

elkaar. Over dat omzien naar elkaar is het volgende

te melden.

Geboorte

Op 29 juli werd Renske Wevers geboren. Zij is

de dochter van Anja van Maren en Bert Wevers,

Molenstraat 20. Wij wensen Bert en Anja van

harte geluk met dit wonder van nieuw leven dat

hun geschonken werd..

Op 21 augustus werd Siem, zoon van Henk

en Sonja Eeftink, Slatdijk 6, geboren. Hij is het

broertje van Liza en Gido. Blij zijn Henk en Sonja

met de komst van een gezonde baby. Achteraf zat

de spanning ook in de uitvoering van het openluchtspel

van Dale, waar Henk een rol in had.

Gelukkig is alles goed gegaan. Dat Siem er is, als

gave en wonder van leven, maakt dankbaar. Van

harte gefeliciteerd!

Zieken

Dhr. G.F. Klein Wolterink, Willemstraat 2, is zodanig

hersteld dat hij weer naar huis mocht terugkeren.

Dhr. A. Demkes, Neptunus 15, is in het SKB

geopereerd. Maar ook hij mocht inmiddels weer

naar huis. Dhr.G.H. Stemerdink, Beeklaan 1a, is

opgenomen in het ziekenhuis te Winterswijk. Dhr.

T. ter Haar, Hoge Veld 105, raakte bij het klussen

gewond aan zijn hand. Na een korte ziekenhuisopname

mocht hij weer naar huis. We wensen al

onze zieken, genoemd en niet genoemd, geduld

toe bij het verdere herstel.

Verjaardagen

Op 15 september is jarig mevr. W.J. Navis-Tammel,

Beeklaan 8, op 18 september dhr. B.H. Magis, Varsseveldsestraatweg

71, op 18 september mevr.

T. Bent-van Zuilekom, ‘t Hoge Veld k. 211, op

18 september dhr. J.G. Stronks, Varsseveldsestraatweg

22, op 20 september mevr. C.H. Teunissen-Frenger,

Hoge Veld 79, op 24 september

dhr. W. Te Bokkel, Dalweg 6, op 24 september

mevr. W.J.G. Rutgers-te Voortwis, Beunkdijk 3 en

op 26 september mevr. G.A. Rougoor-Hartemink,

Molenstraat 5. Wij hopen dat u een goede dag zult

hebben, en we wensen u voor het nieuwe levensjaar

Gods zegen toe.

Ten slotte

Wanneer u dit leest zijn wij een paar dagen er tussenuit

voor een lang weekeinde. Vanaf woensdag

hopen we weer beschikbaar te zijn. Als u dezer

dagen dringend een predikant nodig hebt kunt u

contact opnemen met ds. H.J. Zeldenrijk.

Hartelijke groeten van ons beiden,

W.A. Andela en M.A. Andela-Hofstede

Synagoge geopend op

Startzondag

Ter gelegenheid van de Startzondag stelt de

Stichting ‘Vrienden van de Aaltense synagoge’

op zondag 30 september van 11.00 – 15.00 uur

de synagoge open voor het publiek.

De toegang is gratis.

A.J. Rotte

Wijk DALE

Ludgerstraat 76, tel: 473025.

E-mail: rotte@kerkvenster.nl

Scriba: dhr. A. Lammers,

De Hare 46, tel. 473895,

e-mail:

tonny.lammers@hetnet.nl

13

De jarigen

Als gevolg van enkele onvolkomenheden in mijn

administratie zijn enkele verjaardagen niet op tijd

genoemd. Dat zijn de verjaardagen van dhr. H.J.

Klijn Hesselink, Welinkweg 8, op 8 augustus en

van mevr. A. Buijtelaar-Groenendijk, Kerkstraat

11, op 9 september. Mijn excuses en alsnog van

harte gefeliciteerd en een voorspoedig nieuw

levensjaar toegewenst.

De komende twee weken vieren de volgende 80

plussers hun verjaardag: 15 september dhr G.H.

van Eerden, ’t Villeken 5 Aalten; 16 september

dhr M. Jansen, Bredevoortsestraat 75 Aalten; 25

september mevr. J.Weijnman-Blokhuis, Manschotplein

65.

Allen van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag

gewenst en een gezegend nieuw levensjaar.

Wel en Wee

Mevr. H.W. Meinen-Heinen Manschotplein 30

mocht na onderzoek in het SKB te Winterswijk

weer terug naar huis. Voor zover bekend verblijven

er op dit moment geen leden van de wijk

Dale in een ziekenhuis. Er zijn natuurlijk nog wel

de zieken thuis en ook in de diverse tehuizen verblijven

leden van onze wijk. Hun wensen wij een

voorspoedig herstel, een goed verblijf en Gods

nabijheid toe.

Huwelijksjubileum

Op zaterdag 8 september 2007 herdachten Arie

Stronks en Johanna Stronks-Heuzinkveld, Haartsestraat

43-2, de dag dat ze 40 jaar geleden in het

huwelijk traden. Samen met hun kinderen, kleinkinderen,

familie en bekenden hebben ze dit die

dag feestelijk gevierd in het Activiteitencentrum

De Pol. Van harte gefeliciteerd en samen nog

goede en gezegende jaren toegewenst.

Vriendelijk verzoek

Hebt u berichten voor vermelding onder het wijkbericht

in KerkVenster zoals geboorte, huwelijksjubilia

etc. wilt u die dan rechtstreeks naar mijn

adres sturen: A. Lammers De Hare 46 7121 XJ

Aalten. Dat bevordert een correcte vermelding.

Ds. W. Everts contactpredikant

Het herstel van onze wijkpredikant ds. A. Rotte

gaat vooruit maar duurt aanzienlijk langer dan verwacht.

De opvang van pastorale werkzaamheden

in de wijken met een zieke predikant is, nu de

vakantieperiode voorbij is, meer gestructureerd.

Voor onze wijk Dale is nu ds. W. Everts de vaste

contactpredikant. Indien u een predikant nodig

hebt kunt u dus rechtstreeks met hem contact

opnemen. Tel.: 473018. Met name attenderen wij

u er op om opname in of thuiskomst uit het ziekenhuis

te melden bij de contactpredikant. Voor

alle andere zaken met betrekking tot onze wijk

Dale kunt u contact opnemen met uw wijkouderling

c.q. pastoraal medewerker of met ondergetekende.

A.Lammers


14

A.J. Yntema

Wijk BARLO

‘t Slaa 98, tel. 477029.

E-mail:

yntema@kerkvenster.nl

Scriba: dhr. G.J. Voerman,

Landstraat 49a, tel: 475957,

e-mail: gvoerman@hetnet.nl

Gezinsuitbreiding

Dezelfde zon,

dezelfde maan,

zag jij daar,

en wij hier,

aan de hemel staan.

Dezelfde zon,

dezelfde maan,

zag van ons,

iedere lach,

en iedere traan.

Diezelfde zon,

diezelfde maan,

blijft altijd bij je,

ook nu we samen verder gaan.

Deze mooie tekst staat op het kaartje, waarmee

Gerard Pennings en Dianne Schepers, Bolwerkweg

22, de komst van hun zoontje Alemayehu aan

ons meedelen. Alemayehu is geboren op 21 juni

2005 in Ethiopië en wordt het broertje van Danja,

Jurian, Robel Yonathan, en van Gery en Anne die

gestorven zijn. Wij feliciteren Gerard, Dianne,

Danja, Jurian, Robel en Yonathan met de komst

van hun zoontje en broertje en wensen de kleine

Alemayehu toe dat hij in voorspoed en geluk zal

opgroeien onder de zegen van God.

Zieken

In het SKB is opgenomen mevr. H. Lubbers-Buijnink

van het Hoge Veld, Kamer 214.

Verjaardagen

Op 16 september is jarig mevr G.Obbink-

Hogeweg, Prinsenstraat 23. Op 21 september is

jarig mevr. E. IJntema, Hoge Veld 6. Op 28 september

is jarig mevr. H.W. Vreeman-Lammers,

Meiberg 1. We hopen dat u een fijne verjaardag

zult hebben en we wensen u voor het nieuwe

levensjaar Gods zegen toe.

Huwelijksjubileum

Jo en Joop van Eerden, Zilverbekendijk 2, waren

op 18 augustus 40 jaar getrouwd. Deze heuglijke

dag hebben ze gevierd op zaterdag 8 september.

Met dit jubileum willen we hen van harte feliciteren.

Wij wensen hun samen, ook voor de toekomst,

Gods zegen toe.

Pastoraat ds. Yntema

Indien u in de komende tijd een beroep op een

predikant wilt doen, kunt u weer contact opnemen

met ds. A.J. Yntema.

Hoe het nu verder gaat

Het gaat met mij naar omstandigheden redelijk

goed. Ik heb een fijne vakantie met veel rust,

maar ook gezellige ontspannende dingen achter

de rug. Wel kan ik heel goed merken dat ik veel

bestralingen heb gehad. Ik ben vrij snel moe en

heb ook nog wel last van het bestraalde gedeelte.

De arboarts heeft mij toegestaan maximaal acht

dagdelen (een dagdeel is een morgen of middag

of avond) - dat is voor 2/3 gedeelte - te werken

en die dagdelen mogen voor mij alle morgens en

middagen zijn. De avonden zal ik voorlopig niet

werken omdat ik meestal heel vroeg naar bed ga.

Verder werk ik in ieder geval niet op zaterdag en

niet op woensdag.

'DOORGEEFDAG' IN AALTEN

‘Doorgeefdag’ in Aalten

Vorig jaar september organiseerden Stichting

MondiAalten en Café Schiller een ‘Wereldmarkt’

op het terras van Schiller. Het werd een groot

succes. Mooi weer, massa’s bezoekers, swingende

muziek.

Zo’n 21 Aaltense organisaties op het gebied van

ontwikkelingssamenwerking presenteerden zich

daar. Een daarvan was Doorgeefhuis Maria. Drijvende

kracht daarachter is Ineke Tieltjes. Zij is

geïnspireerd door het evangelie en wil een middel

zijn om mensen veraf en dichtbij met elkaar te

laten delen. Daartoe steunt zij kleine projecten.

Zo is de Stichting al jarenlang betrokken bij het

missiewerk van pater Jean-Pierre le Scour in het

grensgebied van Zuid Afrika en Mozambique. Het

gaat daarbij ondermeer om maaltijdverstrekking

aan schoolkinderen en vluchtelingen, voorlichting

en preventie op het gebied van aids en de

opvang van weeskinderen. Van tijd tot tijd is Ineke

daar ter plaatse om goederen aan te leveren en

Ik zal, zoals ik al even deed, ‘s zondags weer voorgaan

en begrafenissen leiden. Verder zal ik wat

bezoekwerk doen, maar het meeste bezoekwerk

zal gedaan worden door de ouderlingen en pastorale

medewerkers.

Ik ben blij en dankbaar dat ik na alles wat er gebeurd

is, de draad toch weer wat mag oppakken, dat er

zoveel lieve en begrijpende gemeenteleden zijn en

dat ik zo’n fijn pastoraal team en goede klankbordgroep

om me heen heb, die me steunen en zo heel

veel werk verrichten.

A.J. Yntema

TEKST: HANS DE BOER - FOTO'S INEKE TIELTJES

te overleggen over de voortgang van het werk.

Ineke maakt deel uit van het bestuur van de Stichting

MondiAalten. In Aalten kunt u Ineke, samen

met haar medewerkers regelmatig met handel

aantreffen op de rommelmarkt en bij de kofferbakverkoop.

De opbrengsten komen volledig ten

goede aan de projecten.

Veiling met klapstuk

Creatief als zij is, heeft Ineke nu naast de marktverkoop

iets nieuws bedacht. Op zaterdagmiddag 22

september organiseert zij samen met haar medewerkers

een veiling bij Café Schiller in Aalten. Het

gaat daarbij om leuke spullen die zij voor haar

Stichting heeft gekregen en waarvan ze vindt dat

je er wel iets meer mee kunt dan er mee op de

rommelmarkt gaan staan. Veilen dus. Met Bert

Scheuter uit Varsseveld als veilingmeester komt er

van alles onder de hamer. Het klapstuk van de veiling

is een schilderij van de Terborgse kunstenaar

Kilian. Het verbeeldt prinses Maxima, prins Willem-

Alexander en hun kinderen. Verder is er een stand

met Afrikaanse artikelen en is er een modeshow

van kleding die ook te koop is. Een hoogtepunt

van de modeshow is een bruidsjapon die beschikbaar

is gesteld door bruidsspeciaalzaak Tres Chic

uit Hengevelde. De jurk wordt samen met een

kostuum voor de bruidegom geshowd. Het een

en ander wordt muzikaal omlijst door Gerrit Hiddink

(gitaar) en Marije de Baat (zang). Voor Ineke

spreekt het vanzelf dat ook de opbrengst van deze

Doorgeefdag helemaal bestemd is voor het goede

doel. Als het weer het toelaat, vindt het spektakel

plaats op het terras van Schiller, anders wordt naar

binnen uitgeweken. De veiling begint om 13.00

uur.

Hartelijke groeten,

Ger-Jan Voerman


15

Gesina Aleida Kolstee-Kappers

geboren 10 oktober 1925

overleden 1 september 2007

Gesina Aleida Kappers, werd geboren op 10

oktober 1925 in Bredevoort. Toen ze nog heel

jong was overleden haar vader en moeder. Leis

kwam bij een oom en tante terecht, haar broer

en zus gingen naar een pleeggezin. Ze groeide op

in de crisisjaren na de 1e WO. Een tijd waarin er

weinig tot geen scholing was en zeker niet voor

meisjes. Werken, werken en nog eens werken

was het motto.

Al op jonge leeftijd ging ze in betrekking. Later

werkte ze bij ten Have en bij Lurving.

Ze kreeg verkering met Bernard Antoon Kolstee.

Ze trouwden en ging wonen aan de Zuiderlaan.

Ook de begin jaren van het trouwen, de jaren

vijftig en zestig waren niet echt gemakkelijk. Wasmachine

en stofzuiger waren er in die tijd niet.

De was werd in het koude water van de regenton

gedaan. En ook de andere huishoudelijke klussen

gingen met behoorlijk wat meer moeite en inspanning

gepaard dan tegenwoordig.

Toch leefden ze een tevreden leven. Samen

kregen Leis en Bernard drie kinderen, zoon Lourens,

zoon Henk en een aantal jaren later dochter

Jolanda. Zij hebben moeder altijd ervaren als een

goede, gezellige en zorgzame moeder. Leis was

heel erg sociaal en stond altijd voor iedereen

klaar. Ze was eerlijk en oprecht en trok niemand

voor. Dat merkte je bijvoorbeeld ook heel goed

naar de kleinkinderen toe. Ze waren haar allemaal

even lief en dierbaar.

Na goede jaren op de Zuiderlaan verhuisden Bernard

en Leis naar de Smitskamp. Ook daar hebben

ze nog vele jaren met veel plezier gewoond. Na

ruim 52 jaar huwelijk overleed Bernard op 25 juni

2003. Er verdween een grote vreugde uit haar

leven. Het was een klap die ze eigenlijk nooit meer

te boven is gekomen. De laatste jaren waren niet

de gemakkelijkste en eigenlijk verlangde ze erg

naar het einde. Op zaterdag 1 september overleed

ze, op haar kamer in Beth San, in alle rust en

vrede. Ze verruilde het aardse voor het hemelse.

In een dienst van Woord en gebed namen we

afscheid van haar. We lazen Psalm 121 en I Korintiërs

13. De woorden: waar liefde woont gebied

de Heer zijn zegen, stonden centraal. Dat deze

woorden de kinderen en kleinkinderen ook tot

kracht en sterkte mogen zijn.

M.J. Kooistra

Johanna Frederika (Jo) Leerink

geboren 28 oktober 1934

overleden 1 september 2007

In 1940 kwam Jo Leerink als 6jarig meisje met

haar ouders in Aalten wonen. Op het recent ontgonnen

gebied van Nieuw Kortbeek aan de Kiefteweg

werd een nieuw begin gemaakt. De boerderij

lag tegen de Duitse grens aan en de eerste

jaren daar werden bepaald door de oorlog. Jo

groeide op en zou op Nieuw Kortbeek blijven

wonen tot aan haar sterven. Ze was boerin in hart

en nieren. Samen met haar broer Bennie heeft ze

de boerderij verder opgebouwd, nadat vader en

moeder waren overleden.

Jo was betrokken op wat mensen overkwam.

Ze trok zich aan wat er gebeurde in de kring van

familie, buurt en dorp en het viel haar moeilijk

deze zorgen los te laten. Daarnaast was ze een

vrouw met humor, die met rake en droge typeringen

uit de hoek kon komen.

Toen Jan Rensink in haar leven kwam, ontmoette

ze in hem een trouwe vriend. Jarenlang zijn ze

samen opgetrokken. Het afgelopen jaar was

moeilijk. Jo werd ziek, opnames en behandelingen

volgden. Ze voelde dat haar lichaam op was. Toen

ze opnieuw in het ziekenhuis lag en van de arts te

horen kreeg dat een ingrijpende operatie zonder

garanties noodzakelijk was om even verder te

kunnen zei Jo: ‘Het is goed zo, die operatie hoeft

niet’. Niet lang daarna is ze gestorven. Vredig en

zonder grote strijd. Haar overlijden zette een

streep door de plannen die ze samen met haar

trouwe vriend Jan had gemaakt.

In de dienst van Woord en Gebed waar we in

geloof afscheid namen van Jo Leerink brachten

we ons de troostende gedachte te binnen dat Jo

geborgen is: geen zorgen, geen wakker liggen in

de nacht, veilig in Gods handen. Moge God allen

die dicht om Jo heen stonden kracht geven om

verder te kunnen gaan.

W.A.Andela

Willy ter Haar-Jansen

geboren 25 juli 1944

overleden 1 september 2007

Willy Jansen werd geboren op 25 juli 1944. Ze

deed de lagere school en later de huishoudschool.

Ze heeft jaren bij het Noorden gewerkt. daar ontmoette

ze ook Johan ter Haar, die er schuin tegenover

woonde. Johan en Willy kregen verkering en

trouwden op 16 juli 1965. Willy en Johan kregen

twee zoons John en Mathijn. Na het Noorden,

ging Willy bij Vultink werken en later bij Blanken.

Willy is altijd een enorm bezige bij geweest. Naast

gezin en werk, zorgde ze voor haar moeder die

naast hen woonde. Maar ze deed ook heel veel

vrijwilligerswerk. Voor de kerk, de kankerstichting

het Rode Kruis, noem maar op........

Voor haar kinderen sprong ze altijd in de bres.

Ze hebben haar ervaren als een lieve, zorgzame,

beschermende moeder. Maar ze kon ook heel

hard zijn en enorm consequent.

Als je iets had uitgehaald of als je je niet aan de

afspraken hield dan kreeg je straf.

En een week huisarrest, was ook een week en

geen dag korter. Willy had een gruwelijke hekel

aan onrechtvaardigheid.

Op 10 juni 1998 overleed haar man Johan. Het

was een grote klap in haar leven. Toch pakte Willy,

doorzetter als ze was, de draad weer op. Al was

dat niet altijd gemakkelijk. Haar kinderen, Henny,

haar vele vrienden en haar geloof sleepten haar

door deze moeilijke tijd heen. Juist ook in deze

moeilijke tijd, zo vertelde ze mij, heb ik menigmaal

ervaren, dat je bij God je hoop en troost

kunt vinden.

De afgelopen jaren waren voor haar niet gemakkelijk.

Langzaam maar zeker kreeg de ziekte kanker

haar meer en meer in de greep. En voerde ze een

strijd die niet te winnen was. Maar wat heeft ze

moedig gestreden. Telkens maar weer inleveren.

Steeds meer de regie uit handen geven. Vooral

dat laatste was heel moeilijk voor Willy. En toch

deed ze het en je hoorde haar niet klagen. Telkens

verlegde ze haar grenzen. Telkens leefde ze van

hoogtepunt naar hoogtepunt. Op 1 september

verloor ze de strijd, die niet te winnen was. Tijdens

de afscheidsdienst lazen we uit Johannes 10

en Jesaja 49 en stonden we stil bij de woorden:

Ik ben de goede herder, Ik ken mijn schapen, ze

staan gegrift in de palm van mijn hand..... Ook

Willy was ervan overtuigd dat ze in Gods handpalm

stond gegrift. Mogen John, Mathijn, Marijke

en Henny en al die anderen die rouwen om

haar heengaan, kracht, hoop en troost in deze

woorden vinden om verder te kunnen op de weg

die voor hen ligt.

M.J. Kooistra


16

MOOIE AFSLUITING KERKBEZICHTIGING

TEKST EN FOTO'S ARNOLD ARENTSEN

Mooie afsluiting kerkbezichtiging

Zaterdag 8 september, monumentendag. Ook de

Oude Helenakerk opent dan jaarlijks haar deuren

voor gasten van dichtbij en veraf. Het is voor de

dames en heren, die de kerkbezichtiging in de

zomerdag ‘suppoosten’, tevens de laatste dag van

hun seizoen.

Dat de Oude Helenakerk in trek is blijkt wel uit de

bezoekersaantallen die de kerkbezichtiging trekt.

Dit jaar kwamen ruim 1200 bezoekers even een

kijkje nemen in dit fraaie kerkgebouw, met een

topdag van 128 bezoekers. Uit het gastenboek

blijkt wel dat de bezoekers onder de indruk zijn

1. Bert, Joke, Bart en Romie Wisselink uit Aalten.

2. geen . 3. Kwamen langs lopen, zagen open

monumentendag. 4. Fresco’s, Ramen, vorm van

de kerk.

van het fraaie kerkgebouw. Veel lofuitingen op de

fresco’s die toch bijna iedereen wel heel bijzonder

vindt, de ronde opstelling van de banken rondom

de preekstoel is een goede tweede. Verder wordt

veel genoemd: het fraaie orgel, het mooie gebouw

en dan vooral ook de ligging midden in het dorp op

een fraaie heuvel (hoe kan het anders in Aalten).

Wat er ook uitspringt als je het gastenboek zo

doorleest is de lof voor de vrijwilligers (suppoosten)

die de gasten ontvangen. Ze informeren

over de bijzonderheden van deze oude kerk. Waar

ruimte en tijd voor hen wordt gemaakt vertellen

ze prachtige, herkenbare verhalen over hun eigen

omgeving. Deze vrijwilligers zijn dan ook ware

ambassadeurs van onze kerkgemeenschap in

Aalten. Hulde daarvoor!

KerkVenster sprak ook op 8 september met een

aantal gasten en stelde hen de volgende vragen:

1. Wat is uw naam en waar woont u

2. Bent u lid van een kerkgemeenschap en zo ja

welke

3. Waarom komt u de kerk bezoeken

4. Wat vindt u bijzonder aan deze kerk

1. De dames E. Laman en L. Hulshof uit Aalten.

2. Geen lid. 3. Even Aalten in en dan vinden

we het altijd prettig als de kerk open is, meestal

lopen we dan even naar binnen. 4. De fresco’s,

maar ook het gebouw: zo prachtig in het

dorp op die verhoging. Om die kerk in stand te

houden werkt mevr. Laman heel graag mee met

het bloemstukjes maken tijdens de Adventsmarkt.

1. Fam. Dijkhuis uit Neede. 2. Lid van de Nederlands

Gereformeerde Kerk. 3. Open momumentendag.

4. De prachtige oude architectuur en

de fresco’s.

1. Fam. Smees en de fam. Tebeest uit Dinxperlo.

2. Beide families PKN. 3. Beide families hebben

eerst zelf in Dinxperlo gestaan voor de open

monumentendag en fietsen nu de route naar en

door Aalten. 4. Fresco’s en de ronde banken

(had Dinxperlo vroeger ook)

1. Olga van Lochem en Maher Armanius uit respectievelijk

Aalten en Cairo, Egypte. 2. Olga,

Euroregio Christen Gemeente en Maher de

Evangelican Presbiterian Church. 3. Olga om

een vriend deze kerk te laten zien waar ze als

kind veel geweest is. Maher is in Nederland voor

een workshop Bijbels-Hebreeuws. 4. Olga, de

fresco’s, Maher heeft nog niet rondgekeken.

1. Fam Van Vugt uit Grave. 2. RK 3. Boodschappen

gedaan, kerk bleek open 4. Het intieme van

deze kerk, overal goed zich op de preekstoel.

1. Familie Van der Berg uit Randwijk. 2. Lid van

de hersteld Hervormde Kerk. 3. Op vakantie in

Winterswijk. 4. De Fresco’s.

Een pluim voor de suppoosten zoals er zovelen staan in het gastenboek


Verenigingen

17

1. Familie Hallie uit Muiden. 2. Geen lid. 3. Op

vakantie in Aalten, zagen de open dag. 4. De

Fresco’s.

1. Annemariek, Antoinette en Rudolf Jan Baanders uit

Amstelveen. 2. Geen lid. 3. Vertoeven bijna iedere

weekend op het Schepersveld – open dag. 4. Fresco’s,

vooral het kunstzinnige van dit bijzondere

gebouw spreekt de familie aan. Dat geldt vooral

Rudolf Jan, die de Rietveldacademie heeft gedaan.

1. Familie Rozema uit Heemskerk. 2. Lid PKN. 3.

Op vakantie in de omgeving. 4. De Fresco’s en

de ronde banken.

Ouderenmiddag Protestantse Bezoek Dienst

Aan het begin van het seizoen willen wij wat meer

informatie geven over de ouderenmiddag. Deze

middag voor zestigplussers wordt eenmaal in de

maand gehouden in de grote zaal van Elim of in

zaal 1 van de Zuiderkerk.

Altijd op een woensdag. De data worden bekend

gemaakt in KerkVenster en in de kerk. U kunt

ze ook lezen in Aalten Vooruit, onder de rubriek

‘van dag tot dag’. U kunt deze mededelingen zien

als een uitnodiging. Niemand krijgt persoonlijk

bericht. Ook de bezoekers die bijna altijd komen

niet. De zaal is om 14.00 uur open. Er is dan tijd

om elkaar te begroeten en even bij te praten. We

beginnen om 14.30 uur.

Een uitzondering is de kerstmiddag en de middag

in mei. Deze worden per wijk georganiseerd

en kunnen dus op een andere plaats gehouden

worden. Hiervoor krijgen alle zeventigplussers

persoonlijk een uitnodiging.

De middagen in Elim en Zuiderkerk beginnen,

zoals geschreven, om 14.30 uur. Eerst wordt

u een kopje thee met iets erbij aangeboden. U

wordt welkom geheten en we zingen samen een

lied. Dan volgt een gebed en een korte overdenking

en daarna zingen we nog een lied. Hierna

volgt het programma. Dat kan bestaan uit toneel,

zang, muziek, diavoorstelling of iets dergelijks. In

de pauze drinken we koffie of thee. Ook gaat het

busje rond voor uw vrijwillige bijdrage. Daarna

gaat het programma verder. We streven ernaar

om ca. 16.45 uur te eindigen.

Om een indruk te krijgen wat er zoals aan de

orde komt, geven we een beknopt overzicht van

de programma’s (ze worden vooraf niet bekend

gemaakt) van het seizoen 2006/2007:

Sept. 2006

Okt. 2006

Nov. 2006

Dec. 2006

Praothuusken

toneelvereniging Ons Genoegen

ds. Faber met prachtige dia’s en

uitleg over zijn pelgrimstocht

per fiets naar Santiago de Compostella.

De heer en mevr. Weenink

(Hendrik en Marianne) uit Barchem

met sketches, pianomuziek

en zang.

De kerstmiddag werd in elke

wijk gevierd

Jan. 2007

Febr. 2007

Maart 2007

April 2007

Mei 2007

Juni 2007

Ni’j joarsvisite; de heer H. Schurink

bracht verhalen ten tonele

met achtergrondgeluid.

Dansgroep Achilles met volksdansen

uit verschillende landen.

IVN afd. De Oude IJsselstreek

met het diaklankbeeld ‘Wat is

de natuur nog mooi’.

De barkelvrouleu uit Eibergen,

met muziek, liedjes sketches en

voordracht.

Een gezellige middag gehouden

in elke wijk.

De heer Bruggink vertelde over

het werk van de Wildbeheereenheid.

Voor het nieuwe seizoen stellen we weer een afwisselend

programma samen. We hopen veel bezoekers

een fijne middag te bezorgen.

U zou graag willen komen, maar u kunt dat niet

op eigen gelegenheid In dat geval kunt u contact

opnemen met Rina Salemink, tel. 461227. Graag

maandag- of dinsdag, voorafgaand aan de middag

bellen tussen 17.00 uur en 18.00 uur. Zij zorgt ervoor

dat u opgehaald en weer thuis gebracht wordt.

De volgende data van de te houden middagen

staan vast. Noteert u ze even 19 september in

Elim en 17 oktober in zaal 1 van de Zuiderkerk.

Nogmaals van harte welkom.

Zijn er nog vragen, dan even een telefoontje

naar T. Bollen, tel. 451806 of naar R. Lobeek, tel.

474406.

Een hartelijke groet aan u allen.

Com. Ouderenmiddag van de PBD

Ouderenmiddag PBD

Woensdag 19 september bent u van harte

welkom op onze eerste middag van het seizoen

2007/2008. Deze keer in Elim. We beginnen om

14.30 uur. Wanneer u niet op eigen gelegenheid

kunt komen, dan even een telefoontje naar R.

Salemink, tel. 461227. Graag maandag- of dinsdagmiddag

tussen 17.00 en 18.00 uur bellen.

(Let op. De tijd is veranderd.) We hopen velen

te mogen ontmoeten.

Commissie Ouderenmiddag van de PBD

Vrouwenclub Present

1. Paulien Sessink en Brigitte Nap, Paulien komt uit

Harreveld en Brigitte woont op de Slaadreef. 2.

Paulien is R.K, Brigitte onbekend. 3. Komt al jaren

in Aalten als vrijwilligster en loopt graag even de

kerk binnen. 4. Het gebouw als zodanig.

De ‘R’ is weer in de maand en dat betekende

vroeger weer levertraan drinken. Brrr, ik moet

er niet aan denken. Maar nu hoeft dat ook niet

meer.

Wat wel hoeft is een stukje in KerkVenster, over

wat we weer gaan doen. 19 september komt ds.

Van der Heiden ons bezoeken, dus als u vragen

hebt dan wil de dominee daar vast wel een antwoord

op geven, of met ons discussiëren.

De 26e vieren we o.a. Ali Hofs haar verjaardag.

Daar maken we weer een leuke middag van. Dit

was het weer voor deze keer.

Met een hartelijke groet namens de werkgroep.

Sinie Bussink

tel. 477245

Ons nieuwe seizoen start op maandag 17 september.

Om 20.00 uur zijn we dan welkom bij Ina

Lensink. Joke Veldboom en Ina willen samen de

avond voorbereiden. Het onderwerp is ‘Investeren

in mensen’ uit ‘In gesprek’, september 2006.

Graag tot dan. Gerri Heersink - tel. 474002

Passage NCVB en CPB

De gezamenlijke startavond is op dinsdag 18 september,

20.00 uur in Elim.

Mevr. Bloemhof vertelt over de klederdracht uit

Staphorst en laat ons ook een en ander zien.

Na de pauze gaat ze zich helemaal kleden zoals

een Staphorster vrouw naar de kerk gaat.

Gasten zijn hartelijk welkom.

Namens beide afdelingen - Annie Grievink


18

wanneer: zondag 7 oktober

waar: Elim, Aalten

hoe laat: 19.00 uur

thema: waar sta jij

muziek: seven

leeftijd: vanaf 17 jaar

KAMPWEEK VERSLAG

Geblinddoekt yoghurt voeren

ontmoeting

gezelligheid

discussie

bezinning...

N-JoY! klaar voor de aftrap....

Punten scoren bij de sjacheraar voor het zonnetempel-spel

Spannende tijden voor onze voorbereidingsgroep,

want 7 oktober om 19.00 uur is het dan zover: de

primeur van N-JoY! om 19.00 uur in Elim. Er is keihard

gewerkt door jongeren om er een geslaagde

bijeenkomst van te maken, dus we hopen op een

grote opkomst.

Wouter Nijland legt de laatste hand aan een eigen

website, die rond Startzondag, eind september,

in de lucht gaat.

Dus als je 17 jaar of ouder bent: join us!

Marjan Reinders

(namens Heidi Ebbers, Jantine Graven, Ewoud ter

Haar, Michiel ter Haar, Jolien Hoftijzer, Margaretha

Kooistra, Sietske Kooistra, Jessica ter Maat, Riëtte

Stronks, Debora Veldman, Jeroen Winkelhorst,

Renske Winkelhorst, ds. Everts en ds. Kooistra).

Groene yoghurt eten met een rietje

JOP is de landelijke jeugdorganisatie

van de Protestantse Kerk in Nederland

JOP is een beweging van en voor kinderen en jongeren.

JOP gelooft in kinderen en jongeren. JOP gelooft

ook in God. JOP wil met jou en jouw groep ontdekken

wat geloven kan betekenen.

Bij JOP gaat het vaak over God, jijzelf, jouw groep

en de wereld om je heen. Dat kun je op deze website

ook zien. Wat hebben God, jijzelf, jouw groep

en de wereld om je heen met elkaar te maken

Met JOP kun je dat ontdekken.

JOP kun je tegenkomen in de kerk, op club, bij

catechese, en op landelijke evenementen. Natuurlijk

ook online! Op deze site kan je een eigen paspoort

maken. Daarmee kan je inloggen op het

forum bijvoorbeeld. Ontmoet ook op die manier

andere jongeren die betrokken zijn bij JOP.

JOP wil je helpen anderen te ontmoeten die

bezig zijn met wat geloven in je leven kan betekenen.

Wat je kunt delen met anderen. Op welke

manieren je de handen uit de mouwen kunt steken

voor de samenleving, de wereld, het milieu.

JOP daagt je uit zelf in beweging te komen en helpt

je daarbij met ideeën, activiteiten en materialen.

JOP legt niets op, JOP wil je de ruimte bieden dat

op jouw manier te doen.

WWW.JOP.NL

De ontgroening van 'die nieuwe' (Esther), zij

wordt overgoten met groene vla


19

Tekst en foto’s: WWW.KAMPWEEK1.NL

’t Was me het weekje wel

Kampweek 4

We hebben een fantastische week gehad, onder

andere omdat alle 35 kinderen weer mee terug zijn

gekomen. We hadden prachtig weer, dat hebben we

in jaren niet mee gemaakt. We mogen dus niet klagen.

Het thema dit jaar was Kleurrijk, waarbij iedere dag

in het teken stond van een andere kleur. Zaterdag

was wit, zondag groen, maandag geel, dinsdag oranje,

woensdag rood, donderdag blauw, vrijdag paars/roze

en zaterdag zwart. Voor Agnes en Gerhard Dibbelink

was het ook een feestelijke week want één van hun

honden kreeg puppy’s. Voor Daan was het een spannende

week, want zijn vrouw stond op het punt te

bevallen. Hij heeft gelukkig (voor ons) de hele week

kunnen blijven, want zijn dochter is op 27 augustus

geboren.

We hebben heel veel spellen gedaan, zoals de Kleurengeluidenspel,

Groene Speurtocht, Tour de France,

Zonnetempel-spel, Levend Stratego, Trefbaltoernooi,

Party&Co, Vossenjacht, Cupidospel, Ontwijk de

Gargamel, Levend Cluedo, Levend Kwartet en natuurlijk

een playbackshow. (De kinderen organiseerden

zelf nog een modeshow op zondag.) Bij alle spellen

konden ze punten verdienen voor de teamcompetitie.

De Zilveruitjes hebben deze uiteindelijk gewonnen.

Wilbert Smeets

Alle foto’s van kampweek 4 staan online, net zoals

het kamplied, spookverhaal, draaiboek en eind september

ook de kampkrant.

van:

:

Brenda Wiggers

Anne Bulsink

Anne Westerveld

Bas Veldhuis

Bryan te Vruchte

Chantal te Paske

Chris Tolkamp

Daniel Kruisselbrink

Danielle Wevers

Delcio Dongala Raimundo

Delio Dongala Raimundo

Emiel Koskamp

Floor Klein Nibbelink

Giovanni Somers

Hannah Heinen

Hellen Schieven

Imke Kempers

Jan Willem Bauhuis

Joey te Vruchte

Jurian Schepers

Kenny Wagenaar

Lizette Vaags

Loes Wielink

Marieke Wamelink

Marijn Mateman

Marjelle Hoftijser

Marleen Houwer

Meike Blom

Nienke Lammers

Robin Dibbets

Roos Evers

Rudin Wikkerink

Sem te Linde

Soraya Somsen

Wout Duenk

Limbodansen

Fietsen door de beek

voor de Tour de France

Valentijnscadeau’s uitwisselen

Zwemmen in de beek

LEIDING:

Marion Doornink

Hans Lammers

Femke Navis

Esther Roelofsen

Kim Wevers

Maarten Hijink

Ellen Lammers

Jaap Oberink

Wilbert Smeets

Janneke Wikkerink

Robin Houwer

Vera Masselink

Wouter Piek

Daan Wenderich

Wessel Wikkerink

Pannenkoeken eten op vrijdag

Survivaltocht met Jaap

Tenten opruimen


20

andersumme

VAN EN VOOR JONGEREN IN AALTEN EN BREDEVOORT

Stukjes voor Andersumme

kun je mailen naar:

everdien.

lammers@planet.nl

Je kunt het ook afgeven bij de

Spinkatstraat 7 in Aalten.

Memo:

Verslag Kampweek 4 - zie pagina 19

Catechisatie Bredevoort - zie pagina 4

Welkom 4-jarigen

Fotoverslag komt in het volgende KerkVenster

Willen jullie de foto's alvast bekijken, ga naar

de website: www.kerkvenster.nl en kijk op het

fotoalbum (cat. diensten)

N-Joy Join us

Klaar voor de aftrap - zie pagina 18

Startzondag Bredevoort

Kinderen als dieren - zie pagina 4

Gelezen

'Kinderen luisteren nooit erg goed naar hun ouders, maar ze volgen veilloos

hun voorbeeld.'

James Baldwin

‘De Blauwe Vogel’ vliegt uit

De Stichting Kalmoes en Kaneel die in 2005 een fraaie theaterproductie

bracht van het Hooglied, brengt dit najaar in Oost-Gelderland

‘De Blauwe Vogel’ van Maurice Maeterlinck op de planken. Er zijn vier

voorstellingen. De vijftig toneelspelers komen uit de hele regio. Op dit

moment wordt er hard gewerkt voor de première in De Pol in Aalten op

13 oktober aanstaande.

‘De Blauwe Vogel’ ging honderd jaar geleden in première in Moskou. Het

is een symbolistisch stuk dat – met enige aanpassingen – jong en oud

iets te zeggen heeft. Het gaat over de kinderen Mytyl en Tyltyl die

door een fee op pad worden gestuurd om de blauwe vogel van het geluk

te vinden. De regie is in handen van Theo Soontiëns, de choreografie

en begeleiding van de dansers wordt gedragen door Brigitte Teering en

de muzikale leiding berust bij Jan Draaijer.

‘Kinderen in aanraking brengen met oude teksten’, op de grens van kerk

en samenleving, dat is het doel van de Stichting Kalmoes en Kaneel.

'Niet vernieuwend, niet nieuw, maar tegendraads: het is "verouderd"',

zegt regisseur Theo Soontiëns. 'Er kan heel veel waarheid zitten in

oude teksten, teksten die zich bewezen hebben en die bijna vergeten

zijn.'

Het verhaal wordt naar de kinderen toegebracht. Drie van de vier

voorstellingen zijn ’s middags, waaruit blijkt dat de voorstelling speciaal

geschikt is voor kinderen. Maar het is geen ‘kindertheater’; ook

volwassenen zullen genieten van het verhaal en de symboliek erachter.

Zondagavond 23 september a.s. is er een voorproefje, een opwarmertje,

in de oude Sint-Joriskerk in Bredevoort. U bent van harte

uitgenodigd deze ‘try-out’ mee te beleven! Het koor uit De Blauwe Vogel

zal zingen, u zult wat horen en zien uit de productie, de regisseur vertelt

over zijn aanpak van het spel, en dominee Anne van Voorst zal iets

vertellen over de waarde van het oude stuk voor ons in deze tijd. Het

zal een boeiend kijkje zijn op deze fraaie theaterproductie waar meer

dan vijftig mensen aan meedoen.

De Stichting hoopt vele mensen te mogen verwelkomen tijdens een van

de voorstellingen, maar daaraan voorafgaand hoopt zij u ook te mogen

begroeten in de Sint-Joriskerk, 23 september a.s., om 19.30 uur.

(Er zal tevens gelegenheid geboden worden om kaartjes te kopen voor

de voorstelling van 13 oktober a.s. in De Pol. Een deel van de opbrengst

van de vier voorstellingen zal bestemd worden voor de NSGK, de Nederlandse

Stichting voor het Gehandicapte Kind.)

namens de Stichting Kalmoes en Kaneel, de voorzitter, Henk Waaijenberg

More magazines by this user
Similar magazines