01.04.2015 Views

Duurzaamheidsverslag Zuidas 2014

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Mobiliteit<br />

Openbare Ruimte<br />

Gebouwen<br />

Energie<br />

Afval<br />

Water & Groen<br />

Maatschappij<br />

Green Business Club <strong>Zuidas</strong><br />

Hello <strong>Zuidas</strong><br />

<strong>Zuidas</strong>, Gemeente Amsterdam


Click hier voor de cover


Voorwoord<br />

Voor u ligt de derde editie van het jaarlijkse<br />

<strong>Duurzaamheidsverslag</strong> <strong>Zuidas</strong>. Hierin blikken Green Business<br />

Club <strong>Zuidas</strong>, Hello <strong>Zuidas</strong> en <strong>Zuidas</strong>, Gemeente Amsterdam<br />

gezamenlijk terug op de duurzame ontwikkeling van <strong>Zuidas</strong> in<br />

<strong>2014</strong>.<br />

Dat deze drie partijen elkaar versterken in de focus op de<br />

duurzame ontwikkeling van <strong>Zuidas</strong> wordt elk jaar duidelijker.<br />

<strong>Zuidas</strong> van de Gemeente Amsterdam maakt mogelijk dat<br />

gebouwen en openbare ruimte gerealiseerd kunnen worden.<br />

Hello <strong>Zuidas</strong> is zeer vooruitstrevend bezig met structurele<br />

samenwerking tussen publieke en private partijen op<br />

onderwerpen de openbare ruimte, veiligheid, bereikbaarheid<br />

en de levendigheid van het gebied. Green Business Club <strong>Zuidas</strong><br />

zorgt er tot slot voor dat bedrijven, kennisinstellingen en<br />

overheid elkaar vinden en elkaar versterken door middel van slim<br />

samenwerken binnen concrete projecten.<br />

Niet alleen in <strong>Zuidas</strong> staat duurzaamheid inmiddels behoorlijk<br />

op de kaart, ook de gemeente Amsterdam timmert aardig aan de<br />

weg. In <strong>2014</strong> is de kersverse wethouder Abdeluheb Choho aan<br />

de slag gegaan met duurzaamheid in zijn portefeuille en nog in<br />

datzelfde jaar heeft hij de Amsterdamse Agenda Duurzaamheid<br />

gepresenteerd. Reden voor de redactie van dit verslag om<br />

wethouder Choho eens te spreken over de overeenkomsten<br />

in de ambities van Amsterdam en <strong>Zuidas</strong> en die blijken er in<br />

overvloed te zijn. In een interview gaat de wethouder uitgebreid<br />

in op de thema’s duurzame energie, luchtkwaliteit (mobiliteit)<br />

en circulaire economie: hoe gaan bedrijven in <strong>Zuidas</strong> met elkaar<br />

de schaalsprong maken zodat over niet al te lange tijd <strong>Zuidas</strong> als<br />

duurzaam grid op de kaart komt te staan.<br />

In het verslag wordt vervolgens aan de hand van zeven thema’s<br />

dieper ingegaan op de duurzame resultaten van <strong>2014</strong>: mobiliteit,<br />

openbare ruimte, gebouwen, energie, afval, water & groen en<br />

maatschappij. Met de oprichting van de projectgroep afval<br />

in <strong>2014</strong> is afval een nieuw thema in het rijtje. Resultaten uit<br />

<strong>2014</strong> om zeker even bij stil te staan zijn een groots opgezette<br />

mobiliteitsweek, een grootschalig onderzoek naar ruim 820.000<br />

m2 bestaand vastgoed in <strong>Zuidas</strong> en een uitbreiding van het<br />

netwerk van zonnepanelen zodat nu maar liefst 9% van alle<br />

Amsterdamse zonnepanelen in <strong>Zuidas</strong> ligt.<br />

Nieuwsgierig naar meer? Dan wensen wij u vooral veel<br />

leesplezier!<br />

Timo Huisman<br />

Green Business Club<br />

<strong>Zuidas</strong><br />

Olivier Otten<br />

Hello <strong>Zuidas</strong><br />

Klaas de Boer<br />

<strong>Zuidas</strong>, gemeente<br />

Amsterdam<br />

<strong>Duurzaamheidsverslag</strong> <strong>Zuidas</strong> <strong>2014</strong>


Inhoud<br />

Introductie 3<br />

Inleiding 4<br />

1 Mobiliteit 8<br />

2 Openbare ruimte 14<br />

3 Gebouwen 18<br />

4 Energie 24<br />

5 Afval 28<br />

6 Water & Groen 30<br />

7 Maatschappij 32<br />

Colofon 40<br />

2


Introductie<br />

<strong>Zuidas</strong> staat op de kaart. Vooral als<br />

internationaal zakencentrum. <strong>Zuidas</strong><br />

is keer op keer verkozen tot de<br />

beste kantoorlocatie van Nederland.<br />

Er zijn ongeveer 700 nationale en<br />

internationale toonaangevende<br />

bedrijven gevestigd. De<br />

kantoorbezetting is onverminderd<br />

hoog (5,1% beschikbaarheid medio<br />

<strong>2014</strong>).<br />

Wonen en werken<br />

Maar <strong>Zuidas</strong> is meer dan een<br />

zakencentrum. Want naast de<br />

30.000 mensen die in <strong>Zuidas</strong><br />

werken, wonen er al ruim 1000<br />

mensen. En dit aantal zal flink<br />

groeien. De aankomende jaren<br />

ligt de focus, meer dan in het<br />

verleden, op de ontwikkeling van<br />

nieuwe woningen. <strong>Zuidas</strong> is op<br />

dit moment een van de grootste<br />

nieuwbouwlocaties voor woningen<br />

in Amsterdam. Er zijn 650 woningen<br />

opgeleverd, verdeeld over zeven<br />

woongebouwen. Naar verwachting<br />

worden tot 2020 nog 2.500 tot<br />

3.000 woningen gerealiseerd.<br />

Bovendien is in <strong>2014</strong> gestart met<br />

de bouw van een complex met 800<br />

studentenwoningen.<br />

Groot en klein<br />

Ook wat betreft de voorzieningen<br />

in het gebied is er de afgelopen<br />

jaren flinke vooruitgang geboekt.<br />

Meest in het oog springend zijn<br />

de grootschalige uitbreidingen<br />

van de RAI, VU en VUmc. Maar<br />

net zo belangrijk voor de identiteit<br />

van het gebied is de komst van<br />

veel kleine maatschappelijke<br />

voorzieningen, zoals diverse<br />

scholen, een hotel en talloze – soms<br />

tijdelijke – horecavoorzieningen<br />

en creatieve hot spots. Met de<br />

uitbreiding van het aantal winkels<br />

is station Amsterdam Zuid een stuk<br />

aantrekkelijker geworden.<br />

Bereikbaar en leefbaar<br />

Voor de verdere ontwikkeling van<br />

<strong>Zuidas</strong> als woon- en werkgebied is<br />

goede bereikbaarheid cruciaal. Met<br />

het OV, de auto en de fiets. Project<br />

<strong>Zuidas</strong>dok gaat naar verwachting<br />

in 2017 de realisatiefase in.<br />

Daarmee wordt de capaciteit van<br />

station Amsterdam Zuid en de<br />

A10 vergroot. De A10 wordt over<br />

een lengte van ruim vijf kilometer<br />

verbreed en ter hoogte van het<br />

centrum van <strong>Zuidas</strong> ondergronds<br />

gebracht. Bij het station worden<br />

voorzieningen gerealiseerd voor<br />

bussen en taxi’s en voor het<br />

parkeren van de fiets. Verder<br />

hebben we in het ontwerp van het<br />

station uitbreiding van het aantal<br />

sporen meegenomen. En vanaf<br />

2017 rijdt de Noord/Zuidlijn naar dit<br />

station.<br />

Met andere woorden, er wordt volop<br />

gebouwd in <strong>Zuidas</strong>. Ook de eerste<br />

voorbereidende werkzaamheden<br />

voor <strong>Zuidas</strong>dok zijn begonnen. Maar<br />

meer dan in het verleden beseffen<br />

we dat we met alleen het stapelen<br />

van stenen geen internationale<br />

toplocatie voor wonen en werken<br />

maken. Daarom is het afgelopen<br />

jaar veel aandacht besteed aan de<br />

zachte kant van de ontwikkeling van<br />

het gebied. Aan de voorzieningen,<br />

het straatbeeld en projecten<br />

waaraan alle bewoners kunnen<br />

meedoen, zoals bijvoorbeeld de<br />

moestuinen, het kippenrondeel en<br />

de bomentuin.<br />

<strong>Duurzaamheidsverslag</strong> <strong>Zuidas</strong> <strong>2014</strong>


Wethouder<br />

Abdeluheb<br />

Choho<br />

In december <strong>2014</strong> heeft het<br />

college van burgemeester en<br />

wethouders de Amsterdamse<br />

Agenda Duurzaamheid<br />

gepresenteerd. Op 11<br />

maart 2015 is deze Agenda<br />

Duurzaamheid door de<br />

gemeenteraad unaniem<br />

vastgesteld. Hoofddoel van<br />

het Amsterdams college<br />

is het versnellen van de<br />

verduurzaming van de<br />

hoofdstad. In deze agenda<br />

staan de ambities, doelen<br />

en uitwerkingsrichtingen<br />

geformuleerd. Belangrijke<br />

onderwerpen zijn duurzame<br />

energie, verbetering van de<br />

luchtkwaliteit, Amsterdam<br />

als circulaire economie en<br />

klimaatadaptatie. In een<br />

interview gaat wethouder<br />

Abdeluheb Choho nader in op<br />

de relatie tussen Amsterdam<br />

en <strong>Zuidas</strong> en de ambities<br />

van <strong>Zuidas</strong> op het gebied<br />

van duurzame energie,<br />

luchtkwaliteit en circulaire<br />

economie.<br />

Wethouder Choho beheert de<br />

portefeuilles Duurzaamheid, Openbare<br />

Ruimte, Dienstverlening en Bestuurlijk<br />

stelsel. Voor de start van zijn politieke<br />

loopbaan was wethouder Choho in het<br />

bedrijfsleven actief in verschillende<br />

managementfuncties.<br />

4 Inleiding<br />

Terug naar inhoudsopgave<br />

Wat doet de gemeente<br />

Amsterdam op het gebied van<br />

duurzame energie?<br />

Wethouder Choho: “Het gaat goed<br />

met Amsterdam: de stad groeit<br />

met 10.000 inwoners per jaar en<br />

ook het aantal bedrijven groeit. Een<br />

van de vraagstukken waar ik mij<br />

mee bezighoud is welke gevolgen<br />

deze groei de komende jaren<br />

heeft voor de energievoorziening<br />

en hoe we met die verandering<br />

moeten omgaan. Want hoewel<br />

de eindgebruikers kiezen hoe zij<br />

hun energie willen afnemen, is<br />

het nog steeds de overheid die<br />

hier een faciliterende rol in speelt.<br />

Bijvoorbeeld in het aanbod van<br />

duurzame energie: Amsterdam<br />

wil dat in 2020 per inwoner 20<br />

procent meer duurzame energie<br />

wordt opgewekt dan in 2013. Of op<br />

het gebied van energiebesparing:<br />

Amsterdam heeft als doelstelling<br />

dat in 2020 per inwoner 20 procent<br />

minder energie wordt verbruikt dan<br />

in 2013. Iedereen die actief aan de<br />

slag wil met duurzame energie, dus<br />

ook de bedrijven in <strong>Zuidas</strong>, kunnen<br />

we als overheid faciliteren op het<br />

gebied van financiering, regelgeving<br />

rondom duurzame energie,<br />

verbinding en kennisuitwisseling


en goed opdrachtgeverschap – iets<br />

waar bedrijven zelf bij uitstek een<br />

duurzame rol in kunnen vervullen.<br />

Tot slot houden we in de gaten hoe<br />

Amsterdam presteert in vergelijking<br />

met de rest van Nederland,<br />

onder andere op het gebied van<br />

regelgeving en beleid.”<br />

Op bedrijfsniveau komen<br />

de duurzame initiatieven<br />

inmiddels goed van de grond,<br />

maar hoe zou <strong>Zuidas</strong> de echte<br />

sprong naar initiatieven<br />

op gebiedsniveau kunnen<br />

bewerkstelligen?<br />

“Door dialoog en samenwerking<br />

kun je met elkaar de gewenste<br />

schaalsprong realiseren. Zo hebben<br />

bedrijven en organisaties in het<br />

Arenagebied met elkaar afgesproken<br />

om bewust te gaan samenwerken<br />

op het gebied van duurzaamheid.<br />

Ze kijken wat op gebiedsniveau<br />

de mogelijkheden zijn van<br />

samenwerking met het AMC,<br />

die twee eigen energiecentrales<br />

heeft. En NUON stelt bijvoorbeeld<br />

meerdere daken beschikbaar voor<br />

duurzame oplossingen.<br />

In Zuidoost heeft de ontwikkeling<br />

in relatief korte tijd plaatsgevonden<br />

en hebben bedrijven snel de<br />

verbinding met elkaar gezocht. In<br />

<strong>Zuidas</strong> verloopt de ontwikkeling<br />

over een wat langere periode:<br />

sommige bedrijven zijn daardoor<br />

al wat langer in <strong>Zuidas</strong> gevestigd<br />

en hebben inmiddels eigen<br />

duurzame oplossingen bedacht.<br />

De Green Business Club <strong>Zuidas</strong><br />

is in <strong>Zuidas</strong> echter actief bezig<br />

met het faciliteren van de<br />

samenwerking in het gebied, zo<br />

zijn er werkgroepen per thema<br />

waarin bedrijven gezamenlijk aan<br />

projecten werken. Enkele resultaten<br />

van de samenwerking: RAI zal<br />

warmte gaan leveren aan een nog<br />

te bouwen hotel en Deloitte plaatst<br />

zonnepanelen op het dak van de<br />

VU. Dat zijn goede stappen. Een<br />

uiteindelijke verschuiving naar<br />

duurzaamheid op gebiedsniveau<br />

moet toch wel de ambitie zijn.<br />

Met elkaar bereik je immers meer.<br />

Niet alleen voor je eigen bedrijf<br />

of gebouw, maar ook voor de<br />

uitstraling van <strong>Zuidas</strong> als geheel:<br />

hoe mooi zou het zijn om met<br />

The Edge niet alleen het meest<br />

duurzame kantoorgebouw van de<br />

wereld te hebben maar ook het<br />

meest duurzame gebied ter wereld<br />

te zijn.”<br />

Luchtkwaliteit heeft veel te<br />

maken met uitlaatgassen in de<br />

stad. 40% van de werknemers<br />

komt met de auto naar <strong>Zuidas</strong>,<br />

ook als ze dichtbij wonen. Hoe<br />

kunnen we het autogebruik<br />

terugdringen en ervoor zorgen<br />

dat meer mensen de fiets<br />

pakken naar <strong>Zuidas</strong>?<br />

“Het gaat mij niet zozeer om het<br />

terugdringen van het autogebruik,<br />

maar vooral om het schoner krijgen<br />

van het autogebruik en kiezen<br />

voor andere vormen van vervoer,<br />

zoals de inzet van deelauto’s of<br />

overstappen op de fiets. Net als op<br />

het gebied van duurzame energie<br />

gaat het om verandering. De een<br />

gaat daar alleen gemakkelijker<br />

mee om dan de ander. Bedrijven<br />

kunnen faciliteren door rolmodellen<br />

in te zetten en aantrekkelijke<br />

alternatieven aan te bieden.<br />

Station Amsterdam Zuid ligt<br />

bijvoorbeeld bijzonder gunstig,<br />

maak het gemakkelijker om<br />

hiernaartoe te reizen en bied een<br />

NS Businesscard aan. Er zijn altijd<br />

mensen die nog steeds liever<br />

met de auto naar <strong>Zuidas</strong> komen.<br />

Zorg er dan bijvoorbeeld voor dat<br />

werknemers kunnen overstappen<br />

op schone (elektrische) auto’s en<br />

<strong>Duurzaamheidsverslag</strong> <strong>Zuidas</strong> <strong>2014</strong>


laat de (fiscale) voordelen zien.<br />

De gemeente Amsterdam speelt<br />

ook hier weer een faciliterende<br />

rol door een vraaggestuurde uitrol<br />

van het netwerk van elektrische<br />

laadpunten. Dit kan het gebruik van<br />

de bestaande laadpalen uitgebreid<br />

te monitoren.<br />

Ook wat het gebruik van fiets en<br />

scooter betreft, kan nog wel een en<br />

ander verbeteren. De fiets wordt<br />

nu vooral voor kleine afstanden<br />

gebruikt, vaak niet meer dan 10<br />

minuten. Maar de elektrische fiets<br />

is nog geen aantrekkelijk alternatief.<br />

Zorg bijvoorbeeld voor hippe<br />

modellen en laat de <strong>Zuidas</strong>ser erop<br />

fietsen. Het publiek van <strong>Zuidas</strong> kan<br />

er volgens mij best voor zorgen dat<br />

de nog-niet-zo-hippe elektrische<br />

fiets uiteindelijk heel populair kan<br />

worden. Als ze dan ook nog de<br />

elektrische scooter gaan omarmen,<br />

behaal je een enorme winst. De<br />

elektrische scooter is goedkoper dan<br />

de bijvoorbeeld zo populaire Vespa<br />

en bijzonder milieuvriendelijk.<br />

Daarnaast willen we de komende<br />

jaren als gemeente Amsterdam<br />

investeren in het verbeteren van de<br />

fietsroutes van en naar <strong>Zuidas</strong>.”<br />

Hoe kan <strong>Zuidas</strong> beter<br />

functioneren als circulaire<br />

economie, een belangrijk<br />

punt in de Amsterdamse<br />

Duurzaamheidsagenda?<br />

“Een gebied als <strong>Zuidas</strong> kan<br />

functioneren als circulaire economie<br />

door meer te gaan denken in<br />

termen van gebruik in plaats van<br />

termen van bezit. In een gebied<br />

als <strong>Zuidas</strong>, waar veel bedrijven<br />

zijn gevestigd, is dat heel goed<br />

mogelijk. Je ziet nu dat bedrijven<br />

al goed bezig zijn om duurzame<br />

ontwikkelingen te verwerken in hun<br />

bedrijfsfilosofie, maar daarbij dient<br />

het verleden vaak als uitgangspunt.<br />

Om echt circulair te denken, zul<br />

je het moeten omdraaien en de<br />

toekomst als uitgangspunt moeten<br />

nemen: waar willen we staan en<br />

wat moeten we doen om daar te<br />

komen? Een logische vervolgstap<br />

is dan dat bedrijven deze<br />

denkoefening in gezamenlijkheid<br />

voor het hele <strong>Zuidas</strong>gebied<br />

doen: op die manier gaan ze<br />

vanzelf de losse componenten<br />

als energievoorziening, afval en<br />

autogebruik met elkaar verbinden<br />

en komt die gewenste schaalsprong<br />

ineens veel dichterbij.<br />

Momenteel volg ik met grote<br />

belangstelling de (duurzame)<br />

ontwikkeling van gebieden als<br />

Zuidoost, Sloterdijk en <strong>Zuidas</strong>.<br />

Volgend jaar, als Nederland<br />

voorzitter is van de Europese<br />

Unie, staat namelijk Nederland als<br />

circulaire hotspot op de agenda.<br />

De Sociaal Economische Raad<br />

(SER) heeft een kerngroep, waar<br />

ik zelf ook in zit, opgericht om na<br />

te denken hoe we hier inhoud aan<br />

kunnen geven. Mogelijk past het om<br />

de presentatie van Nederland als<br />

circulaire hotspot en de ambitie van<br />

<strong>Zuidas</strong> om hierin voorop te willen<br />

lopen aan elkaar te verbinden.”<br />

Is het maken van de<br />

schaalsprong naar <strong>Zuidas</strong> als<br />

duurzaam gebied hetgeen waar<br />

<strong>Zuidas</strong> op zou moeten focussen<br />

de komende jaren of ziet u een<br />

betere doelstelling?<br />

“Ik zou willen adviseren dat<br />

bedrijven in <strong>Zuidas</strong> met elkaar<br />

een gemeenschappelijke<br />

ambitie formuleren. Geen<br />

bedrijfsdoelstelling, maar een<br />

gebiedsdoelstelling voor de gehele<br />

<strong>Zuidas</strong>. Bijvoorbeeld: met elkaar<br />

gaan we ervoor zorgen dat 80%<br />

van onze energie duurzaam wordt<br />

opgewekt in jaartal x. Dit klinkt vrij<br />

eenvoudig, maar kan nog behoorlijk<br />

complex zijn. Denk maar aan het<br />

gezamenlijk benoemen van het<br />

wensbeeld en zorgen voor de<br />

benodigde commitment daarvoor.<br />

Zelf zou ik op dit moment nog niet<br />

goed kunnen benoemen wat het<br />

gewenste eindbeeld is voor een<br />

duurzame <strong>Zuidas</strong>, maar ik hoop<br />

vooral dat men inziet dat door<br />

samen te werken de grotere doelen<br />

op het gebied van duurzaamheid<br />

sneller kunnen worden bereikt.”<br />

6<br />

Op 12 maart 2015 is tijdens een<br />

bijeenkomst in <strong>Zuidas</strong> op topniveau<br />

het commitment uitgesproken tot<br />

verduurzaming van <strong>Zuidas</strong>.<br />

Wethouder Choho was hierbij<br />

aanwezig en zegt hierover: “Ik denk<br />

dat dit een goed uitgangspunt is<br />

voor de volgende stap: nog meer de<br />

gezamenlijkheid opzoeken, nog meer<br />

concrete doelstellingen formuleren. Een<br />

samenwerking tussen bedrijven zoals die<br />

bestaat binnen de Green Business Club<br />

<strong>Zuidas</strong>, is een voorbeeld voor andere<br />

samenwerkingsverbanden in de stad.”


<strong>Duurzaamheidsverslag</strong> <strong>Zuidas</strong> <strong>2014</strong>


1 Mobiliteit<br />

Terug naar inhoudsopgave<br />

8<br />

<strong>Zuidas</strong> is dé internationale,<br />

toplocatie voor wonen en<br />

werken in Nederland. <strong>Zuidas</strong><br />

ontleent zijn kwaliteit voor<br />

een belangrijk deel aan zijn<br />

uitstekende bereikbaarheid<br />

door de ligging vlakbij Schiphol<br />

(op slechts 6 minuten met<br />

de trein) en naast station<br />

Amsterdam Zuid en de A10.<br />

Om de bereikbaarheid nog<br />

verder te verbeteren vinden<br />

forse investeringen plaats, nu<br />

en in de toekomst. Vanaf 2017<br />

rijdt de Noord/Zuidlijn tussen<br />

Amsterdam Noord en station<br />

Amsterdam Zuid. Daarnaast is<br />

project OV-SAAL in uitvoering<br />

en wordt de komende jaren<br />

het Programma Hoogfrequent<br />

Spoor uitgerold, waardoor<br />

meer intercity’s station<br />

Amsterdam Zuid aandoen. Tot<br />

slot worden zowel de A9 als de<br />

A10-zuid uitgebreid, waarbij de<br />

A10 in het centrumgebied van<br />

<strong>Zuidas</strong> ondergronds komt te<br />

liggen.<br />

Deze grote infraprojecten<br />

zorgen uiteindelijk voor een<br />

forse verbetering, maar<br />

voorlopig is het nog niet zo<br />

ver: de komende tien jaar<br />

zorgt het werk eerder voor<br />

overlast dan voor verbetering.<br />

En dat terwijl <strong>Zuidas</strong> in de<br />

tussentijd doorgroeit. Groot<br />

aandachtspunt is om de<br />

overlast zoveel mogelijk te<br />

beperken.


Analyse verschillende<br />

vervoersmiddelen<br />

Vanwege de ligging in Amsterdam,<br />

de goede fietsverbindingen en<br />

het goede openbaar vervoer kent<br />

<strong>Zuidas</strong> ten opzichte van andere<br />

kantoorlocaties in Nederland een<br />

hoog aandeel fiets en openbaar<br />

vervoer. Het aandeel autogebruikers<br />

ligt nu rond de 41% en daalt naar<br />

verwachting de komende tien jaar<br />

naar 37%. Het aandeel reizigers<br />

in het openbaar vervoer groeit de<br />

komende tien jaar van 33% naar<br />

36%. Het aandeel fiets ligt met<br />

26% behoorlijk hoog voor een<br />

kantoorlocatie, maar groeit de<br />

komende jaren zoals het er nu naar<br />

uitziet slechts mondjesmaat naar<br />

27%.<br />

Mobiliteitsbeleid<br />

Green Business Club <strong>Zuidas</strong>,<br />

Hello <strong>Zuidas</strong> en de Taskforce<br />

Bereikbaarheid <strong>Zuidas</strong> hebben<br />

de afgelopen anderhalf jaar<br />

samengewerkt op het vlak van een<br />

beter bereikbare <strong>Zuidas</strong>. Met behulp<br />

van een subsidie van het Rijk en<br />

het bedrijfsleven zijn verschillende<br />

maatregelen uitgevoerd, allemaal<br />

om het mobiliteitsbeleid van<br />

bedrijven te verbeteren.<br />

Maatregelen<br />

bedrijfsleven<br />

Mobiliteitsweek<br />

Van 24 tot en met 28 november vond<br />

de Mobiliteitsweek plaats om aandacht<br />

te vragen voor het belang van slimme,<br />

duurzame mobiliteit in <strong>Zuidas</strong>. Tijdens<br />

deze week vonden activiteiten plaats om<br />

werkgevers en werknemers te stimuleren<br />

tot slim reizen; reizen buiten de spits<br />

en het zo veel mogelijk gebruik maken<br />

van openbaar vervoer en fiets. Managing<br />

director van het WTC Christiaan Huijg<br />

heeft de proef op de som genomen<br />

door een week lang met het OV te<br />

reizen in plaats van de auto. Een van<br />

de hoogtepunten was het Symposium<br />

Slim reizen <strong>2014</strong>-2040 op dinsdag 25<br />

november<br />

Car sharing<br />

In 2013 nam de Green Business Club<br />

<strong>Zuidas</strong> samen met WTC Amsterdam<br />

en Greenwheels het initiatief tot het<br />

deelautoproject Audi Shared Fleet<br />

van Greenwheels. Meer dan vijftig<br />

bedrijven maken inmiddels gebruik<br />

van deze shared fleet, met gemiddeld<br />

100 reserveringen en 7500 gereden<br />

kilometers per maand. In <strong>2014</strong> heeft<br />

het car sharing project een extra boost<br />

gekregen met een kortingsactie en een<br />

flyeractie tijdens de Mobiliteitsweek.<br />

<strong>Zuidas</strong>boog<br />

Projectgroep Mobiliteit van de Green<br />

Business Club <strong>Zuidas</strong> werkt aan<br />

een duurzaam bereikbare <strong>Zuidas</strong>.<br />

Bedrijven denken samen na over<br />

slimme oplossingen en kansen. In<br />

<strong>2014</strong> is veel aandacht besteed aan de<br />

gewenste ‘<strong>Zuidas</strong>boog’, een directe<br />

spoorverbinding tussen de stations<br />

Sloterdijk en Amsterdam Zuid zodat dit<br />

traject niet meer met de metro hoeft<br />

te worden afgelegd. Daarnaast zijn<br />

mogelijkheden verkend om het OV op dit<br />

traject te verbeteren op korte termijn,<br />

bijvoorbeeld door een kortere overstap<br />

van trein op metro.<br />

<strong>Duurzaamheidsverslag</strong> <strong>Zuidas</strong> <strong>2014</strong>


kader<br />

flexibel mobiliteitsbudget a<br />

€ 700,- p/m + OV-Jaarkaart<br />

leaseauto +<br />

parkeerplek<br />

vergoeding € 200,- p/j<br />

+ stalling: € 55,- p/j<br />

directe kosten p/m<br />

€ 525,-<br />

€ 1150,-<br />

€ 25,-<br />

tijd en afstand<br />

100km in 100 min<br />

80km in 120 min<br />

15km in 60 min<br />

niet declarabele<br />

reistijd<br />

20 x 50 min. x 150 =<br />

€ 2500,- p/m<br />

20 x 2u x 150 =<br />

€ 6000,- p/m<br />

20 x 1u x 150 =<br />

€ 3000,- p/m<br />

alternatief<br />

flexibel mobiliteitsbudget:<br />

+ bruto € 175,- p/m salaris<br />

buiten de spits,<br />

50 minuten minder reistijd<br />

flexibel mobiliteitsbudget:<br />

+ bruto € 675,- p/m salaris<br />

10


De fiets als kans<br />

Om meerdere redenen is de fiets de<br />

komende jaren hét vervoermiddel<br />

om de focus op te leggen.<br />

- Uit een analyse naar het aantal<br />

vertraagde autoritten van en naar<br />

<strong>Zuidas</strong> blijkt dat maar liefst 60%<br />

van alle (sterk) vertraagde ritten<br />

een herkomst of bestemming<br />

heeft in een straal van 7,5 km<br />

rondom <strong>Zuidas</strong>. Dat is een afstand<br />

die prima op de fiets kan worden<br />

afgelegd. Met de opkomst van de<br />

elektrische fiets zal de comfortabel<br />

af te leggen afstand de komende<br />

jaren bovendien alleen maar<br />

toenemen.<br />

- Doordat de bereikbaarheid met<br />

auto en OV vanwege project<br />

<strong>Zuidas</strong>dok de komende jaren<br />

niet optimaal zal zijn, is de fiets<br />

- voor werknemers die niet te<br />

ver van <strong>Zuidas</strong> wonen - het beste<br />

alternatief.<br />

Er zijn inmiddels veel bedrijven<br />

in <strong>Zuidas</strong> die de voordelen van<br />

de fiets onderkennen en hier in<br />

hun mobiliteits- en HR-beleid op<br />

inspelen. Zo kunnen werknemers<br />

van onder andere Accenture en<br />

ABN AMRO kiezen voor een flexibel<br />

mobiliteitsbudget in plaats van een<br />

leaseauto. Werknemers kunnen dit<br />

budget inzetten voor een (eerste<br />

klas) OV-abonnement, voor een<br />

taxi of OV-fiets, gebruik maken van<br />

een pool-auto voor een zakelijke<br />

afspraak, etc. Wat overblijft aan het<br />

eind van de maand wordt bij het<br />

brutosalaris opgeteld. Dat maakt<br />

een slimmere en bewustere keuze<br />

over de eigen mobiliteit financieel<br />

aantrekkelijk voor de werknemer.<br />

Maar ook de werkgever heeft er<br />

baat bij: meer fietsen leidt tot een<br />

daling van het ziekteverzuim en<br />

op parkeerkosten kan fors worden<br />

bespaard.<br />

Voorbeelden van de inzet van flexibele<br />

mobiliteitsbudgetten.<br />

<strong>Duurzaamheidsverslag</strong> <strong>Zuidas</strong> <strong>2014</strong>


12<br />

Speerpunten voor <strong>2014</strong>-2015<br />

De fiets biedt dus kansen voor<br />

<strong>Zuidas</strong>. Als het gaat om het<br />

faciliteren van de fiets zijn<br />

drie zaken van belang: goede<br />

fietsverbindingen naar en door<br />

<strong>Zuidas</strong>, goede fietsenstallingen in<br />

<strong>Zuidas</strong> en een slim mobiliteitsbeleid<br />

van bedrijven.<br />

In <strong>2014</strong> zijn enkele belangrijke<br />

stappen gezet:<br />

- Dienst <strong>Zuidas</strong> is in <strong>2014</strong> gestart<br />

met een onderzoek om in beeld<br />

te brengen hoeveel fietsers<br />

precies gebruik maken van welke<br />

routes, waar ze vandaan komen<br />

en waar ze naartoe gaan. Zo<br />

wordt duidelijk waar sprake is van<br />

onhandige routes of ontbrekende<br />

schakels.<br />

- Een ander onderzoek is opgestart<br />

met steun van het ministerie<br />

van Infrastructuur en Milieu:<br />

namelijk een onderzoek naar<br />

de mogelijkheid om in alle<br />

fietsenstallingen in <strong>Zuidas</strong> rondom<br />

Station Amsterdam Zuid een<br />

dynamisch fietsverwijssysteem te<br />

installeren. Mocht hiervoor groen<br />

licht komen, dan zien fietsers<br />

straks op straat hoeveel vrije<br />

plekken er in welke stalling zijn. In<br />

de stallingen zelf zien fietsers in<br />

een oogopslag het dichtstbijzijnde<br />

vrije fietsenrek.<br />

- In <strong>2014</strong> heeft Dienst <strong>Zuidas</strong> verder<br />

de kansen en knelpunten voor de<br />

deelgebieden Mahler en Gershwin<br />

verkend op het gebied van<br />

fietsparkeren.<br />

- Eind <strong>2014</strong> is door het Rijk besloten<br />

om overheid en bedrijfsleven ook<br />

de komende jaren te steunen in<br />

de ambitie om <strong>Zuidas</strong> slimmer en<br />

duurzamer bereikbaar te maken.<br />

Hoe gaan we het komende jaar<br />

werken aan die drie pijlers?<br />

Ook bedrijven kunnen een<br />

belangrijke bijdrage leveren om het<br />

gebruik van de fiets te stimuleren:<br />

door hun eigen stallingen te<br />

verbeteren en beter toegankelijk te<br />

maken en eventueel aan te sluiten<br />

op eerder genoemd systeem.<br />

In <strong>2014</strong> hebben vele bedrijven in<br />

<strong>Zuidas</strong> actie ondernomen om hun<br />

mobiliteitsbeleid te verbeteren.<br />

Bijvoorbeeld door in te zetten<br />

op duurzaam rijden, Het Nieuwe<br />

Werken, OV-gebruik te stimuleren<br />

of flexibele mobiliteitsbudgetten in<br />

te voeren. Enkele bedrijven worden<br />

hier uitgelicht.<br />

Deloitte<br />

Met de verhuizing naar <strong>Zuidas</strong> eind<br />

<strong>2014</strong> heeft Deloitte een forse stap<br />

gezet in het verder doorvoeren van<br />

Het Nieuwe Werken. Er zijn in totaal<br />

1000 flexibele werkplekken voor de<br />

2000 werknemers die deze locatie<br />

als thuisbasis hebben. Deloitte<br />

moedigt verder ‘schoon’ autorijden<br />

aan. Bij de keuze van een leaseauto<br />

geldt een bonus-malus regeling voor<br />

afwijkingen van de gestelde norm<br />

voor CO2-uitstoot. Hoe schoner de<br />

werknemer rijdt, hoe meer hij of<br />

zij er aan overhoudt. Wanneer een<br />

werknemer kiest voor een elektrische<br />

auto, is een oplaadpaal thuis verplicht.<br />

Het gebruik daarvan wordt gemeten.<br />

De tankpas wordt nog wel verstrekt,<br />

maar als de auto niet wordt opgeladen<br />

kan de bonus worden ingetrokken.<br />

Medewerkers kunnen ook afzien<br />

van een leaseauto en kiezen voor<br />

kilometerdeclaratie, een OV-jaarkaart<br />

of een cashoptie. Tot slot mag de NS<br />

Business Card, die al werd ingezet<br />

voor zakelijke ritten, sinds kort ook<br />

voor woon- en werkverkeer gebruikt<br />

worden. Het gebruik van het openbaar<br />

vervoer is daardoor aanzienlijk<br />

toegenomen.<br />

VU en VUmc<br />

Autogebruik wordt door VU en<br />

VUmc sterk ontmoedigd. Voor de<br />

ongeveer 13.000 medewerkers zijn er<br />

slechts 2.500 parkeerabonnementen<br />

beschikbaar. VU heeft deze<br />

abonnementhouders in <strong>2014</strong> kennis<br />

laten maken met ADAM, een app die<br />

spitsrijders in en rond Amsterdam<br />

informeert over de meest gunstige<br />

route. VU en VUmc hebben in <strong>2014</strong><br />

ook een eigen app ontwikkeld. Deze<br />

wordt begin 2015 gelanceerd en wijst<br />

gebruikers in de parkeergarage de<br />

weg naar een vrije parkeerplaats. De<br />

parkeergarage van VUmc wordt in het<br />

weekend ingezet als P+R terrein om<br />

zo de verkeersdruk in het centrum van<br />

Amsterdam te ontlasten.<br />

Voor de fietsende studenten en<br />

medewerkers van VU en VUmc is het<br />

fietsersplatform de ‘VUrieuze Fietser’ in<br />

het leven geroepen. Dit platform biedt<br />

voorzieningen en informeert de fietsers<br />

over acties, plannen en activiteiten<br />

op het gebied van VU en fiets. De<br />

VUrieuze Fietser adviseert vanuit de<br />

werkgroep Campusontwikkeling over<br />

fietsroutes van en naar VU en VUmc,<br />

over fietsparkeerplaatsen en andere<br />

voorzieningen voor de fietsende<br />

student en collega.<br />

Accenture<br />

Het Nieuwe Werken wordt bij<br />

Accenture sterk aangemoedigd: er<br />

zijn alleen flexplekken, ook voor<br />

de directie. Het inrichten van een<br />

thuiswerkplek wordt vergoed,<br />

werknemers hebben mobiel internet en<br />

op het hoofdkantoor staat een GET-IT<br />

automaat; een ‘snoepautomaat’ gevuld<br />

met ICT middelen.<br />

Van 2011 tot <strong>2014</strong> hebben vijftien<br />

medewerkers van Accenture als<br />

proef in een Nissan LEAF gereden.<br />

Dankzij deze ervaring heeft Accenture<br />

sinds juni <strong>2014</strong> een FEV (Full<br />

Electric Vehicle) beleid en kunnen<br />

medewerkers kiezen uit een aantal<br />

FEV modellen. Medewerkers met recht<br />

op mobiliteit kunnen kiezen uit een<br />

mobiliteitsbudget of een leaseauto.<br />

Een medewerker kan haar keuze elke<br />

drie maanden herzien en switchen van<br />

mobiliteitsoptie. Accenture heeft tot<br />

slot met KLM verregaande afspraken<br />

gemaakt over het terugdringen van<br />

hun footprint. KLM gaat voor 10 % van<br />

de door Accenture geboekte vluchten<br />

biobrandstof gebruiken.<br />

Amsterdam RAI<br />

Amsterdam RAI is een samenwerking<br />

aangegaan met de NS voor tien eigen<br />

beurzen. Bezoekers reizen tegen een<br />

aantrekkelijk combitarief, inclusief<br />

beurstoegang, vanaf elk NS station in<br />

Nederland naar Amsterdam RAI. Het<br />

autoverkeer van en naar Amsterdam<br />

RAI tijdens beurzen en congressen is<br />

hierdoor met 5 % gedaald. Om kennis<br />

te maken met de mogelijkheden van<br />

e-bikes en e-scooters heeft Amsterdam<br />

RAI een ‘opstapdag’ georganiseerd.<br />

Naar aanleiding hiervan heeft<br />

Amsterdam RAI inmiddels een e-bike<br />

regeling geïntroduceerd. Daarnaast zijn<br />

twaalf oplaadpunten voor elektrische<br />

auto’s gerealiseerd en voor eigen<br />

medewerkers is een elektrische auto<br />

beschikbaar.<br />

Amsterdam RAI maakt als een van de<br />

eerste bedrijven in Amsterdam gebruik<br />

van Mokum Maritiem; duurzaam<br />

afval- en goederenvervoer over de<br />

Amsterdamse grachten in plaats van<br />

de weg. Met dit initiatief gaat de klok<br />

honderd jaar terug en worden de<br />

grachten weer ingezet als snelwegen.<br />

Stille en schone elektromotoren drijven<br />

het schip van Mokum Maritiem, dat zes<br />

stadsvrachtwagens vervangt, aan.<br />

Cofely<br />

Bij Cofely krijgen alle leaserijders<br />

en bestuurders van privéauto’s die<br />

zakelijke kilometers declareren<br />

via een E-driver aanpak een<br />

trainingsprogramma aangeboden om<br />

veiligheid en het nieuwe rijden aan te<br />

leren: een online dashboard waarop<br />

men kan zien wat het verbruik is,<br />

zowel zakelijk als privé. Tijdens een<br />

pilot Mobiliteitsdienst kregen 160<br />

medewerkers met een leaseauto een<br />

persoonlijk mobiliteitsbudget. Via<br />

een speciale website en app konden<br />

deze medewekers de gemaakte<br />

kosten én CO2-uitstoot monitoren.<br />

Resultaat is een daling van het aantal<br />

autokilometers en reductie van de<br />

CO2-uitstoot met 15%.<br />

Stibbe<br />

Stibbe heeft twee kantoorauto’s voor<br />

zakelijke ritten, waarvan één auto<br />

geschikt is voor vervoer van dossiers.<br />

Werknemers kunnen daardoor met OV<br />

of fiets naar het werk komen en een<br />

bedrijfsauto gebruiken voor zakelijke<br />

afspraken. Verder zijn er voor zakelijke<br />

ritten deelfietsen beschikbaar.


<strong>Duurzaamheidsverslag</strong> <strong>Zuidas</strong> <strong>2014</strong>


2<br />

Terug<br />

naar inhoudsopgave<br />

Openbare<br />

ruimte<br />

verharding<br />

6,8 6,9<br />

groen<br />

6,7 6,7<br />

zwerfvuil<br />

6,2 6,1<br />

onkruid<br />

6,9 6,6<br />

objecten<br />

7,3 7,0<br />

14


‘Pleinen zijn de brandpunten<br />

van stedelijk leven’. Dit staat<br />

geschreven in de Visie <strong>Zuidas</strong><br />

2009. Maar in 2009 moest<br />

er nog wel veel gebeuren om<br />

de levendigheid te vergroten.<br />

De afgelopen vijf jaar hebben<br />

partijen niet stil gezeten:<br />

door verbeteringen in het<br />

gebied en diverse initiatieven,<br />

zowel permanent als tijdelijk,<br />

is het op straat een stuk<br />

levendiger geworden in <strong>Zuidas</strong>.<br />

Hieronder een overzicht van de<br />

gebeurtenissen in <strong>2014</strong>.<br />

Nieuwe bewegwijzering <strong>Zuidas</strong><br />

Een van de meest zichtbare<br />

verbeteringen in de openbare<br />

ruimte is de nieuwe bewegwijzering<br />

voor voetgangers en fietsers. In<br />

<strong>2014</strong> zijn de oude wegwijzers<br />

vervangen door nieuwe bordjes in<br />

dezelfde stijl als de wegwijzers die<br />

sinds 2010 te vinden zijn in het<br />

centrum van Amsterdam: zwarte<br />

wegwijzers met gouden letters.<br />

Daarnaast zijn op vier plekken in<br />

<strong>Zuidas</strong> grote informatievitrines<br />

geplaatst (zogenaamde mupi’s)<br />

met twee plattegronden. Aan<br />

de ene kant de traditionele<br />

stadsplattegrond, aan de andere<br />

zijde een kleurrijke 3D-weergave van<br />

landschapsarchitecte Gloria Font in<br />

opdracht van Hello <strong>Zuidas</strong>. Met ruim<br />

160 points of interest wijst de kaart<br />

de weg naar winkels, restaurants,<br />

hotels, onderwijslocaties en<br />

sportfaciliteiten, etc.<br />

Ook in <strong>2014</strong> heeft drie maal een<br />

schouw plaatsgevonden in opdracht<br />

van ORAM (Ondernemersvereniging<br />

Amsterdam). Experts buigen zich<br />

tijdens zo’n schouw op vaste punten<br />

in <strong>Zuidas</strong> over de staat van het<br />

groen, verharding (bestrating),<br />

objecten (zoals kunstwerken en<br />

viaducten), onkruid en zwerfvuil.<br />

De resultaten worden weergegeven<br />

op een schaal van 1 tot 10. <strong>Zuidas</strong><br />

scoort al jaren beter dan het<br />

gemiddelde van zestien andere<br />

gebieden in Amsterdam. Maar<br />

doordat de resultaten van de<br />

schouwen de afgelopen jaren licht<br />

dalen zou hier wel eens verandering<br />

in kunnen komen. Partijen in<br />

<strong>Zuidas</strong> willen dit voorkomen en<br />

ondernemen actie om ervoor te<br />

zorgen dat <strong>Zuidas</strong> aangewezen<br />

wordt als een gebied dat structureel<br />

beter moet scoren dan het<br />

gemiddelde van Amsterdam.<br />

De jaarlijke schouw (resultaten 2013 vs<br />

<strong>2014</strong>) met de verschillende elementen<br />

waarop wordt beoordeeld.<br />

De infographic is ter illustratie en geeft<br />

niet de realiteit weer.<br />

Kwaliteit<br />

Goede kwaliteit van de openbare<br />

ruimte is een belangrijke<br />

voorwaarde voor levendigheid op<br />

straat: daarom wordt de staat van<br />

de openbare ruimte regelmatig<br />

geëvalueerd. Zo vroeg de redactie<br />

van Hello <strong>Zuidas</strong> Magazine in <strong>2014</strong><br />

voorbijgangers naar hun beleving<br />

van de openbare ruimte in <strong>Zuidas</strong>.<br />

Als pluspunten kwamen naar<br />

voren dat men het gebied steeds<br />

groener vindt worden, het goed<br />

onderhouden en schoon is en er<br />

veel aanbod is van horeca (behalve<br />

in de weekenden). Sommige<br />

voorbijgangers zouden graag<br />

meer water in de openbare ruimte<br />

geïntegreerd willen zien en een<br />

gemengder publiek.<br />

Levendige pleinen<br />

Bij openbare ruimte in <strong>Zuidas</strong> denkt<br />

men snel aan het Mahlerplein en<br />

het Zuidplein, de pleinen aan beiden<br />

zijden van Station Amsterdam<br />

Zuid. ‘Rooilijn’, het tijdschrift<br />

voor wetenschap en beleid in de<br />

ruimtelijke ordening , vergeleek in<br />

een speciaal themanummer over<br />

<strong>Zuidas</strong> (verschenen in oktober<br />

<strong>2014</strong>) deze twee pleinen met<br />

zes pleinen in Manhattan. De<br />

verrassende conclusie: slechts één<br />

plein in Manhattan (One Worldwide<br />

Plaza) scoort beter op het gebied<br />

van levendigheid dan Mahlerplein<br />

en Zuidplein. Dit komt met name<br />

omdat in <strong>Zuidas</strong> de pleinen vaker<br />

in gezelschap worden gebruikt,<br />

bijvoorbeeld om samen te eten of<br />

<strong>Duurzaamheidsverslag</strong> <strong>Zuidas</strong> <strong>2014</strong>


ij te praten. In Manhattan gebruikt<br />

men de pleinen juist meer solitair<br />

om naar muziek te luisteren, te<br />

werken of te lezen.<br />

FREE WIFI<br />

Tablets en smartphones zijn niet<br />

meer uit het straatbeeld weg<br />

te denken en er is steeds meer<br />

behoefte aan een snelle en stabiele<br />

internetverbinding in de openbare<br />

ruimte. Om het verblijf in <strong>Zuidas</strong><br />

te veraangenamen hebben Hello<br />

<strong>Zuidas</strong> en Dienst <strong>Zuidas</strong> samen<br />

met Visser Communicatie FREE<br />

WIFI Hello <strong>Zuidas</strong> geïntroduceerd.<br />

Deze gratis wifiverbinding is<br />

sinds januari <strong>2014</strong> beschikbaar<br />

op het Mahlerplein, Zuidplein en<br />

de onderdoorgang van Station<br />

Amsterdam Zuid. In <strong>2014</strong> werd<br />

zo’n 47.500 maal ingelogd op het<br />

netwerk.<br />

Kiosken op straat<br />

Dit mag dan een goed resultaat<br />

zijn, er blijven nieuwe initiatieven<br />

ontplooid worden om de<br />

levendigheid van de pleinen<br />

verder te vergroten. Dienst <strong>Zuidas</strong><br />

schreef een wedstrijd uit voor vijf<br />

tijdelijke standplaatsen voor een<br />

kiosk in de zomer van <strong>2014</strong>. Uit<br />

de 83 inzendingen werden de vijf<br />

origineelste en meest vernieuwende<br />

kiosken uitgekozen door een jury.<br />

Bij de tramlus voor de VU, op het<br />

Gershwinplein, het Mahlerplein<br />

(twee maal) en de vijfhoek bij<br />

de Strawinskylaan konden de<br />

winnaars gedurende zes maanden<br />

hun producten aanbieden. Het<br />

aanbod van de kiosken viel in de<br />

smaak bij de voorbijgangers, al<br />

was volgens sommige permanente<br />

horecagelegenheden het aanbod<br />

van enkele kiosken te concurrerend.<br />

Deze geluiden zijn meegenomen in<br />

de evaluatie, die als basis dient voor<br />

de editie in de zomer van 2015.<br />

De tijdelijke kiosken boden<br />

ondernemers tevens de kans om<br />

te kijken of hun product aanslaat<br />

in <strong>Zuidas</strong> en te kijken of zij zich<br />

definitief zouden willen vestigen<br />

in <strong>Zuidas</strong>. Dit sluit goed aan bij de<br />

doelstelling om de commerciële<br />

ruimten in gebouwen van <strong>Zuidas</strong><br />

nog meer te vullen met openbare<br />

voorzieningen. Meer voorzieningen<br />

trekken namelijk meer publiek en<br />

dit vergroot de levendigheid en<br />

sociale veiligheid in <strong>Zuidas</strong>, ook<br />

buiten kantoortijden.<br />

Beelden Europaplein<br />

‘driedimensionale<br />

uitnodigingen om van elke dag<br />

een feest te maken’<br />

De misschien wel meest in het<br />

oog springende toevoeging aan de<br />

openbare ruime in <strong>Zuidas</strong> zijn de<br />

zes grote beelden die sinds juni<br />

het Europaplein sieren. De beelden<br />

variëren in hoogte van 4,5 tot 7,5<br />

meter: een reus en een reuzin, twee<br />

illusionisten en twee steltlopers.<br />

De beelden zijn geïnspireerd door<br />

variété, straattheater en andere<br />

kenmerken van volkscultuur, zoals<br />

het Hollandse Melkmeisje.<br />

Met de kunstwerken vormt het<br />

Europaplein de schakel tussen de<br />

gebouwen van Amsterdam RAI en<br />

de architectuur van Amsterdam<br />

Zuid. Dienst <strong>Zuidas</strong> is voor deze<br />

beelden daarom op zoek gegaan<br />

naar een hedendaagse kunstenaar<br />

wiens werk past binnen de tradities<br />

van de Amsterdamse School<br />

en kwam uit bij de Belgische<br />

kunstenaar Guillaume Bijl. Hij<br />

wil met de beelden een frivole<br />

atmosfeer creëren: ‘Door deze<br />

fel gekleurde sculpturen op een<br />

sokkel te plaatsen, ontstaat een<br />

monumentaal introductiebeeld. Dit<br />

is noodzakelijk in contrast met het<br />

monotone achtergrondbeeld van de<br />

sterk afgelijnde RAI en omgeving.’<br />

Die opzet lijkt geslaagd. Tijdens de<br />

feestelijke onthulling noemde Ann<br />

Demeester (directeur Frans Hals<br />

Museum / De Hallen in Haarlem)<br />

de beelden ‘driedimensionale<br />

uitnodigingen om van elke dag een<br />

feest te maken’.<br />

Business Walk of Fame<br />

Op 3 december -<br />

Wereldgehandicaptendag - zijn<br />

de eerste vier winnaars van<br />

de Business Walk of Fame<br />

bekendgemaakt door burgemeester<br />

Eberhart van der Laan en Lucille<br />

Werner. De Business Walk of Fame<br />

16


in de Claude Debussylaan is een<br />

promenade van tegels met daarin<br />

sterren voor bedrijven die zich<br />

inzetten voor een toegankelijke<br />

arbeidsmarkt. Winnaars zijn<br />

Leaseplan Nederland, Imotions BV,<br />

UMC Utrecht en Ziggo. De tegels<br />

zijn ontworpen door kunstenaar<br />

Henk Schiffmacher.<br />

Calamiteitenplan <strong>Zuidas</strong><br />

De Veiligheidsregio Amsterdam-<br />

Amstelland heeft samen met het<br />

Veiligheidsplatform Hello <strong>Zuidas</strong><br />

in <strong>2014</strong> een calamiteitenaanpak<br />

voor <strong>Zuidas</strong> opgesteld. Aanleiding<br />

is een oproep van bedrijven en<br />

instellingen om beter voorbereid<br />

te zijn op mogelijke calamiteiten.<br />

In een calamiteitenaanpak staat<br />

een analyse van zogenaamde<br />

hotspots: gebieden waar sprake<br />

is van een stapeling van risico’s.<br />

<strong>Zuidas</strong> geldt in Amsterdam als<br />

een van deze hotspots: het is een<br />

druk en dichtbebouwd gebied,<br />

een infrastructureel knooppunt<br />

en er staan veel internationale<br />

hoofdkantoren. Samen met publieke<br />

en private belanghebbenden<br />

is gekeken naar de benodigde<br />

afspraken om beter voorbereid<br />

te zijn op calamiteiten. Verder<br />

is een document opgesteld<br />

waarmee partijen in <strong>Zuidas</strong> beter<br />

zijn voorbereid op mogelijke<br />

incidenten. Hierin staat bijvoorbeeld<br />

een overzichtskaart met<br />

verzamellocaties. Tot slot komt er<br />

een trainingsprogramma.<br />

Tijdelijke initiatieven<br />

De afgelopen jaren zijn op<br />

verschillende braakliggende kavels<br />

tijdelijke initiatieven gerealiseerd,<br />

zoals de tijdelijke tennisbaan en<br />

de moestuinen aan de Mahlerlaan<br />

en de bomentuin in het oosten<br />

van <strong>Zuidas</strong>. Deze tijdelijke invulling<br />

was misschien wel een van de<br />

meest zichtbare actiepunten van<br />

het programma 15by15, 15 acties<br />

die Dienst <strong>Zuidas</strong> voor 2015 wil<br />

realiseren. Inmiddels (eind <strong>2014</strong>)<br />

gaat de ontwikkeling van <strong>Zuidas</strong> zo<br />

snel dat er geen kavels meer voor<br />

langere tijd beschikbaar zijn.<br />

<strong>Duurzaamheidsverslag</strong> <strong>Zuidas</strong> <strong>2014</strong>


<strong>Zuidas</strong> ontwikkelt zich steeds<br />

meer tot een gebied voor<br />

werken, ontspanning én<br />

wonen. En dus staan er niet<br />

meer alleen kantoorgebouwen,<br />

maar er komen ook steeds<br />

meer woningen, scholen en<br />

andere bestemmingen bij.<br />

<strong>Zuidas</strong> is een van de grootste<br />

woningbouwlocaties van<br />

Amsterdam: uiteindelijk<br />

moet <strong>Zuidas</strong> ruimte bieden<br />

aan circa 8.000 woningen.<br />

<strong>Zuidas</strong> biedt nu al een breed<br />

scala aan woningen: van klein<br />

en compact tot ruim en van<br />

alle gemakken voorzien. Er<br />

zijn inmiddels 638 woningen<br />

in zeven woongebouwen<br />

opgeleverd. Hierin wonen<br />

in totaal ongeveer 1.000<br />

bewoners. In <strong>2014</strong> is de<br />

bouw gestart van vier<br />

woongebouwen met in totaal<br />

1.108 woningen. Hier zitten ook<br />

800 studentenwoningen bij.<br />

De kantorenmarkt in <strong>Zuidas</strong><br />

functioneert goed. Er is veel<br />

marktdynamiek, er zijn diverse<br />

transacties en verschillende<br />

kantoren zijn in aanbouw. Er is<br />

een groei van 15% van de totale<br />

kantorenvoorraad in <strong>Zuidas</strong>.<br />

Eind <strong>2014</strong> staat slechts 6,1%<br />

van de kantoren in <strong>Zuidas</strong> leeg.<br />

Dit percentage ligt ruim onder<br />

het landelijk en Amsterdams<br />

gemiddelde (14,8% en 15,4 %).<br />

bron: JLL, halfjaarlijkse<br />

kantorenmarktmonitor dd. 1-1-2015<br />

Gebouwen<br />

Nieuwbouw en duurzaamheid<br />

Er zijn verschillende manieren<br />

om de duurzaamheidprestaties<br />

van gebouwen te meten. <strong>Zuidas</strong><br />

heeft er in 2009 voor gekozen<br />

BREEAM in te zetten om haar<br />

duurzaamheidsambities handen en<br />

voeten te geven. Een nieuw gebouw<br />

in <strong>Zuidas</strong> moet minimaal voldoen<br />

aan BREEAM-NL Excellent.<br />

BREEAM (Building Research<br />

Establishments Environmental<br />

Assessment Method) is<br />

wereldwijd de meest gebruikte<br />

methode voor het bepalen van<br />

de duurzaamheidsprestaties<br />

van gebouwen. De methode is<br />

ontwikkeld door de Britse Building<br />

Research Establishment (BRE) en<br />

in Nederland geïmplementeerd<br />

door de Dutch Green Building<br />

Council (DGBC). BREEAM-NL<br />

certificering stijgt uit boven het<br />

bouwbesluit of andere wet- en<br />

regelgeving. BREEAM is een breed<br />

duurzaamheidslabel. BREEAM<br />

beoordeelt op diverse onderwerpen,<br />

gegroepeerd in negen categorieën:<br />

Management, Gezondheid, Energie,<br />

Transport, Water, Materialen,<br />

Afval, Landgebruik & Ecologie en<br />

Vervuiling. Er zijn vijf BREEAM<br />

classificaties: Pass, Good, Very<br />

Good, Excellent en Outstanding.<br />

Naast de eisen op gebied van<br />

BREEAM, vraagt <strong>Zuidas</strong> een<br />

minimale verdiepingshoogte van<br />

3.3 meter en voorzieningen op de<br />

begane grond in stadsstraten. Door<br />

de minimale verdiepingshoogte kan<br />

een kantoorgebouw vrij eenvoudig<br />

worden aangepast naar bijvoorbeeld<br />

een woonfunctie. Voorzieningen<br />

op de begane grond van gebouwen<br />

Terug naar inhoudsopgave<br />

Duurzaamheidsonderzoek<br />

<strong>Zuidas</strong> <strong>2014</strong><br />

management<br />

welzijn en gezondheid<br />

SCORES (percentages)<br />

ASSET<br />

19 25 820.000 m²<br />

METING<br />

BENCHMARK NL<br />

TOTAAL SCORE:<br />

energie<br />

transport<br />

water<br />

NVT<br />

materialen<br />

3<br />

18<br />

afval<br />

landgebruik en ecologie<br />

vervuiling<br />

De Groene Werkplek is een<br />

initiatief van bbn adviseurs.<br />

SCORE BREEAM-NL (aantal gebouwen)<br />

0% 16% 28% 52% 0% 4%<br />

0


in stadsstraten zorgen voor<br />

levendigheid op straat.<br />

Ontwikkelingen in <strong>2014</strong><br />

In <strong>2014</strong> is <strong>Zuidas</strong> gestart met<br />

de implementatie van het<br />

energieneutrale nieuwbouwbeleid<br />

van Amsterdam. Dat betekent<br />

dat aanvullend op BREEAM bij de<br />

gronduitgifte geselecteerd gaat<br />

worden op de energieambitie<br />

van projecten. Voorwaarden zijn<br />

een duurzaam casco, duurzame<br />

warmte en koude en voldoende<br />

lokale opwekking van duurzame<br />

energie. Zowel kantoren als<br />

woningbouwprojecten moeten<br />

op energiegebied ambitieus zijn.<br />

Dit zal in 2015 verder worden<br />

geïmplementeerd.<br />

Duurzaamheid bestaand<br />

vastgoed in kaart gebracht<br />

Hoewel er veel in aanbouw is in<br />

<strong>Zuidas</strong>, is een flink deel van <strong>Zuidas</strong><br />

al bestaand gebied. <strong>Zuidas</strong> heeft<br />

momenteel een vloeroppervlak<br />

van kantoren, woningen en<br />

voorzieningen van zo’n 1,7 miljoen<br />

m2.<br />

In <strong>2014</strong> hebben Hello <strong>Zuidas</strong>,<br />

Green Business Club <strong>Zuidas</strong> en<br />

Dienst <strong>Zuidas</strong> gezamenlijk opdracht<br />

gegeven aan bbn adviseurs voor een<br />

onderzoek naar de duurzaamheid<br />

van het bestaande vastgoed. Voor<br />

dit Duurzaamheidsonderzoek <strong>Zuidas</strong><br />

<strong>2014</strong> heeft bbn de methodiek<br />

BREEAM-NL in-USE gehanteerd.<br />

Eigenaren, beheerders en<br />

gebruikers van gebouwen in<br />

<strong>Zuidas</strong> participeerden in dit grote<br />

Duurzaamheidsonderzoek. Deze<br />

partijen konden onafhankelijk van<br />

elkaar deelnemen.<br />

Overzicht metrages <strong>Zuidas</strong><br />

In m2 bvo, afgerondIn m2 Bestaand bvo, afgerond In aanbouw BestaandEindbeeld<br />

In aanbouw Eindbeeld<br />

Kantoren Kantoren725.000 84.000 725.000 1.260.000 84.000 1.260.000<br />

Wonen Wonen 100.000 48.000 100.000 890.000 48.000 890.000<br />

Voorzieningen Voorzieningen 882.000 68.000 882.000 1.400.000 68.000 1.400.000<br />

Totaal Totaal 1.707.000 200.000 1.707.000 3.550.000 200.000 3.550.000<br />

Peildatum medio <strong>2014</strong><br />

Duurzaamheidsonderzoek<br />

<strong>Zuidas</strong><br />

<strong>2014</strong><br />

BREEAM-NL In-Use<br />

De BREEAM-NL In-Use methode kijkt<br />

naar drie onderdelen:<br />

- Asset: dit onderdeel gaat over de<br />

duurzame prestaties van het gebouw.<br />

- Beheer: dit gaat over hoe duurzaam<br />

het gebouw wordt beheerd.<br />

- Gebruik: bij dit onderdeel wordt<br />

gekeken naar het duurzame gebruik<br />

van het gebouw.<br />

De resultaten van het<br />

Duurzaamheidsonderzoek naar de<br />

bestaande gebouwen in <strong>Zuidas</strong> zijn<br />

ingevoerd in de database van bbn (de<br />

groene werkplek.) Deze database heeft<br />

een landelijke dekking en geeft de<br />

resultaten weer van meer dan 4 miljoen<br />

m2 BREEAM-NL in-Use metingen. Met<br />

deze benchmark krijgen individuele<br />

deelnemers en ook gebieden zoals<br />

<strong>Zuidas</strong> een idee hoe zij scoren ten<br />

opzichte van elkaar.<br />

Deelnemende partijen:<br />

ABN AMRO<br />

WTC Amsterdam<br />

RAI<br />

VU<br />

Accenture<br />

Van Doorne<br />

VU MC<br />

Gerrit Rietveld Academie<br />

RBS<br />

Deloitte<br />

Nationale Nederlanden<br />

Arcadis<br />

De Brauw Blackstone Westbroek<br />

Gemeente Amsterdam<br />

Vesteda<br />

Loyens & Loeff<br />

Houthoff Buruma<br />

Postcode Loterij<br />

Old School<br />

AXA REIM<br />

JLL<br />

Blackstone<br />

Union<br />

Deka<br />

Dienst <strong>Zuidas</strong><br />

Hello <strong>Zuidas</strong><br />

Green Business Club <strong>Zuidas</strong><br />

BEHEER<br />

14 19 650.000 m² 16 16 400.000 m²<br />

GEBRUIK<br />

METING<br />

BENCHMARK NL<br />

METING<br />

BENCHMARK NL<br />

TOTAAL SCORE:<br />

TOTAAL SCORE:<br />

NVT<br />

NVT<br />

11% 32% 47% 5% 0% 5% 6% 44% 19% 31% 0% 0%<br />

0 0<br />

<strong>Duurzaamheidsverslag</strong> <strong>Zuidas</strong> <strong>2014</strong>


<strong>Zuidas</strong> duurzaamste toplocatie<br />

in Nederland<br />

De resultaten van het onderzoek<br />

geven zicht op de kwaliteit van<br />

820.000 m² bestaand vastgoed in<br />

<strong>Zuidas</strong>. Binnen de huidige database<br />

van bbn (>4 miljoen m² kantoren)<br />

scoort geen enkele locatie zo hoog<br />

als <strong>Zuidas</strong>. Het vastgoed in <strong>Zuidas</strong><br />

blijkt erg duurzaam, gemiddeld<br />

BREEAM VERY GOOD. Op vrijwel<br />

alle BREEAM categorieën scoort<br />

<strong>Zuidas</strong> bovengemiddeld; met<br />

name op energie, transport en<br />

afval onderscheidt <strong>Zuidas</strong> zich. De<br />

hoge scores komen mede doordat<br />

in <strong>Zuidas</strong> veel nieuwe gebouwen<br />

staan die goed scoren op het<br />

gebied van energie. Daarnaast<br />

heeft <strong>Zuidas</strong> een centrale ligging<br />

ten opzichte van het openbaar<br />

vervoer en veel voorzieningen.<br />

De scores voor het beheer en<br />

het gebruik van de kantoren zijn<br />

echter ongeveer gelijk aan het<br />

gemiddelde in Nederland. Op dit<br />

vlak liggen er dus nog kansen. Het<br />

Duurzaamheidsonderzoek wordt<br />

door de drie opdrachtgevers gezien<br />

als startpunt om samen met de<br />

partners in <strong>Zuidas</strong> in gesprek te<br />

gaan over verdere verduurzaming.<br />

Het onderzoek geeft elke deelnemer<br />

daarbij handvatten en zicht op de<br />

aanwezige kansen.<br />

TOPLOCATIES SCOREN GOED<br />

De toplocaties van Amsterdam en Rotterdam (<strong>Zuidas</strong> en Rotterdam Central District)<br />

blijken ook op duurzaamheidsvlak erg goed te scoren. Beide locaties presteren flink<br />

beter dan gemiddeld in Nederland. Binnen de huidige database scoort geen enkele<br />

andere locatie zo hoog als <strong>Zuidas</strong>.<br />

TOTAAL SCORE:<br />

De Groene Werkplek is een<br />

initiatief van bbn adviseurs.<br />

In <strong>2014</strong> zijn tien projecten<br />

in aanbouw gegaan, zowel,<br />

voorzieningen, kantoren als<br />

woningbouw. Een overzicht.<br />

20<br />

Motel One<br />

In januari is de bouw gestart van<br />

hotel Motel One tegenover de RAI,<br />

op 14 november werd het hoogste<br />

punt bereikt. Motel One wordt negen<br />

verdiepingen hoog en krijgt 315<br />

kamers. Onder het hotel komt een<br />

parkeergarage voor de hotelgasten.<br />

Op de begane grond is 1.000 m2<br />

winkel- en/of horecaruimte. Het<br />

gebouw is ontworpen door ZZDP<br />

architecten en als eerste ‘stand-alone’<br />

hotel onderscheiden met een BREEAM<br />

Excellent ontwerpcertificaat. Een aantal<br />

duurzame maatregelen zijn: het gebruik<br />

van zonnepanelen en zonneboilers op<br />

het dak, gecombineerd met groene<br />

daken, WKO als duurzame energiebron,<br />

verblijfplaatsen voor vleermuizen in de<br />

dichte geveldelen van het gebouw om<br />

de natuur te betrekken. De ramen van<br />

de hotelkamers bevatten een fritting,<br />

waardoor warmte van de binnenvallende<br />

zon deels geweerd wordt en de kamers<br />

krijgen waterbesparend sanitair.


Oppervlak gebouwen<br />

<strong>Zuidas</strong> 820.000 m²<br />

Rotterdam CD 430.000 m²<br />

Nederland 4.000.000 m²<br />

800 Studentenwoningen in Ravel<br />

Residence<br />

In maart <strong>2014</strong> startte de bouw van<br />

800 studentenwoningen aan de De<br />

Boelelaan. Ravel Residence ligt dichtbij<br />

de VU en de stations Amsterdam RAI<br />

en Amsterdam Zuid. De binnenstad ligt<br />

op fietsafstand. De studentenwoningen<br />

staan hier voor een periode van twaalf<br />

jaar. Het complex Ravel Residence is<br />

demontabel en kan op een andere plek<br />

weer worden opgebouwd. Het pand<br />

bestaat uit vijf verdiepingen met in het<br />

midden een gezamenlijke privétuin<br />

van circa 2.400 m2. Het gebouw wordt<br />

verwarmd via stadsverwarming. De<br />

binnen gevel is uitgevoerd in cape cod<br />

hout (FSC gecertificeerd). Er is een plan<br />

voor urban farming op het dak.<br />

<strong>Duurzaamheidsverslag</strong> <strong>Zuidas</strong> <strong>2014</strong>


400 en 500 Beethovenstraat<br />

Aan de Beethovenstraat tussen de<br />

Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan<br />

komen de kantoorgebouwen 400<br />

en 500 Beethovenstraat. Naast 500<br />

Beethovenstraat komen zes stadsvilla’s,<br />

de Gershwin Townhouses. Eind<br />

maart <strong>2014</strong> is de eerste officiële paal<br />

geslagen van deze gebouwen en de<br />

eronder gelegen parkeergarage. 400<br />

Beethovenstraat is een duurzaam<br />

ontwerp van UN Studio: de geveldelen<br />

zijn afgestemd op de intensiteit van het<br />

zonlicht. De warmtelast op de gevel<br />

wordt hiermee op duurzame wijze<br />

gereguleerd. Een groot deel van de<br />

12.500 m2 kantooroppervlak is verhuurd<br />

aan NautaDutilh. 500 Beethovenstraat en<br />

de zes stadsvilla’s zijn ontworpen door<br />

Claus en Kaan. 500 Beethovenstraat<br />

heeft een eigen wko-installatie en is<br />

voorzien van diverse energiezuinige<br />

en duurzame oplossingen. Zowel 400<br />

als 500 Beethovenstraat krijgen bij<br />

oplevering het BREEAM-NL Excellent<br />

oplevercertificaat.<br />

Kindercampus <strong>Zuidas</strong><br />

In <strong>2014</strong> heeft stadsdeel Zuid aan de<br />

De Boelelaan het eerste deel van een<br />

Integraal Kindcentrum (IKC) gerealiseerd.<br />

Bijzonder is dat het gebouw uiteindelijk<br />

naast een, nog te bouwen, tweede<br />

gedeelte geschoven wordt. De<br />

twee gebouwen vormen dan één<br />

Kindercampus <strong>Zuidas</strong>. Op de definitieve<br />

plek staat nu nog sportcentrum BL46.<br />

Begin 2015 begint de sloop van dit<br />

gebouw. De behoefte aan opvang en<br />

onderwijs is zo groot dat hierop niet<br />

kon worden gewacht. Dit IKC is dus<br />

geen definitief gebouw, en toch is<br />

zoveel mogelijk aan de eisen van frisse<br />

scholen voldaan. De kwaliteit van het<br />

binnenmilieu is gezond en comfortabel<br />

en zorgt voor bevordering van de (leer)<br />

prestaties van de kinderen. In het<br />

duurzame, prefab bouwsysteem is FCS<br />

hout toegepast.<br />

22<br />

Nieuw Universiteitsgebouw (VU)<br />

Op 18 september is de bouw gestart<br />

van het Nieuw Universiteitsgebouw<br />

van de VU (31.000 m2). Dit gebouw<br />

krijgt multifunctionele ruimtes voor<br />

onderwijs, onderzoek en het programma<br />

van Cultuurcentrum De Griffioen.<br />

Collegezalen doen ’s avonds dienst als<br />

theater of filmzaal. Informaticastudenten<br />

en –onderzoekers van de VU én de<br />

UvA worden belangrijke bewoners van<br />

het gebouw. Daarnaast komen er een<br />

grand café en voorzieningen. Het Nieuw<br />

Universiteitsgebouw vervangt samen met<br />

het O|2 gebouw het grootste deel van<br />

het huidige Wis- & Natuurkundegebouw<br />

(W&N). Team V Architectuur ontwierp<br />

een duurzaam gebouw met een<br />

BREEAM-NL Excellent certificaat als<br />

streven. In de parkeergarage is ruimte<br />

voor zo’n 600 auto’s en 1.600 fietsen en<br />

oplaadpunten voor elektrische auto’s.<br />

Het ondergronds parkeren geeft meer<br />

ruimte aan groen op de campus.


Appartementengebouw Rivers<br />

Op 7 november is de bouw van<br />

appartementencomplex Rivers gestart<br />

op de hoek van de Gaasterlandstraat en<br />

de Zuidelijke Wandelweg. Rivers bestaat<br />

uit twee zelfstandige gebouwen met in<br />

totaal 75 vrije sector huurappartementen<br />

en is gelegen tussen de Rivierenbuurt<br />

en de Amstel. De woningen hebben<br />

allemaal een ruimte verdiepingshoogte,<br />

grote raampartijen en een royaal balkon.<br />

In de ondergrondse parkeergarage komt<br />

een gezamenlijke fietsenstalling. En er<br />

komt een semi-afgesloten collectieve<br />

binnentuin. Het gebouw is ontworpen<br />

door Studio Nine Dots.<br />

Intermezzo en Ella<br />

In december is de bouw gestart van<br />

twee woongebouwen tussen de Gustav<br />

Mahlerlaan en de De Boelegracht:<br />

Intermezzo en Ella. Aan de Gustav<br />

Mahlerlaan komt gebouw Intermezzo<br />

met 177 huur- en koopwoningen,<br />

in grootte variërend van 40 tot 240<br />

m², met op de begane grond een<br />

supermarkt. Intermezzo is ontworpen<br />

door Inbo en is een woontoren van<br />

bijna 90 meter hoog. Aan de Gustav<br />

Mahlerlaan is de stadszijde kenmerkend<br />

voor het ontwerp met een transparante<br />

hoofdentree en royale stadsvensters.<br />

Aan de George Gershwinlaan bepalen<br />

ruime balkons het beeld. Een wko<br />

installatie zorgt voor duurzame warmte<br />

en koude bij Intermezzo. Verder krijgt<br />

het gebouw groene binnentuinen en<br />

een groen dak. Intermezzo is flexibel<br />

in te delen. Achter Intermezzo komt<br />

tussen de George Gershwinlaan en de De<br />

Boelegracht appartementengebouw Ella<br />

met 58 sociale huurwoningen.<br />

Opblaasbare Sporthal<br />

Voor de gebruikers van BL46, dat<br />

begin 2015 wordt gesloopt is op het<br />

terrein naast het nieuwe kantoor<br />

van Deloitte en AKD langs de Gustav<br />

Mahlerlaan een tijdelijke sporthal<br />

geplaatst voor scholen, verenigingen<br />

en sportclubs. Hoofdgebruiker is de<br />

Amsterdam International Community<br />

School (AICS). Vanuit onder andere<br />

duurzaamheidsoogpunt is gekozen voor<br />

een volledig herbruikbare voorziening<br />

in de vorm van een blaashal met<br />

verplaatsbare units voor de kleedruimtes<br />

en een ruimte voor vechtsporten. Aan<br />

de voorzijde komt een fietsenstalling<br />

met plek voor circa 90 fietsen. De<br />

sporthal staat hier maximaal vijf jaar.<br />

In deze periode wordt gezocht naar<br />

een permanente oplossing voor deze<br />

sportvoorziening.<br />

<strong>Duurzaamheidsverslag</strong> <strong>Zuidas</strong> <strong>2014</strong>


Duurzame energie in <strong>Zuidas</strong><br />

ligging stadswarmte netwerk<br />

ligging stadskoude netwerk<br />

Warmte Koude Opslag bronnen (WKO)<br />

zonnepanelen<br />

25<br />

Bronnen: Gemeente Amsterdam, Waternet en Hompe Taselaar<br />

8<br />

Geert Groote<br />

College Amsterdam<br />

Begraafplaats<br />

Buitenveldert<br />

1220<br />

The Edge,<br />

Deloitte<br />

4 Energie<br />

Terug naar inhoudsopgave<br />

24<br />

<strong>Zuidas</strong> wil een duurzame,<br />

betrouwbare en betaalbare<br />

energievoorziening. Op termijn<br />

wil <strong>Zuidas</strong> geen gebruik<br />

meer maken van fossiele<br />

brandstoffen. Dat betekent de<br />

inzet van duurzame warmte en<br />

koude én groene elektriciteit.<br />

Conventionele koel- of<br />

verwarmingsinstallaties<br />

zoals bijvoorbeeld HRketels,<br />

elektrische boilers en<br />

conventionele koelmachines<br />

behoren dan tot het verleden.<br />

Een groot deel van de energie<br />

in <strong>Zuidas</strong> wordt gebruikt voor<br />

het koelen en verwarmen van<br />

de gebouwen. Hier valt dus ook<br />

veel winst te behalen.


333<br />

1830<br />

WTC<br />

Amsterdam<br />

Amsterdam<br />

RAI<br />

12<br />

91<br />

Accenture<br />

ABN<br />

AMRO<br />

Duurzame warmte<br />

en koude<br />

Veel gebouwen en voorzieningen in<br />

<strong>Zuidas</strong> worden duurzaam gekoeld en<br />

verwarmd via de stadswarmte en -koude<br />

infrastructuur of de lokale bronnen<br />

bodem, water of lucht. In <strong>Zuidas</strong> ligt<br />

een stadswarmte- en koudenet. Het<br />

stadswarmtenet wordt gevoed met<br />

restwarmte vanuit de Diemercentrale.<br />

Ook de energiecentrale van VU/VUmc<br />

levert restwarmte aan dit net. De<br />

warmte is het restproduct dat ontstaat<br />

bij het opwekken van elektriciteit<br />

en zorgt voor een efficiëntere<br />

energievoorziening en minder CO2<br />

uitstoot. Het stadswarmtenetwerk ligt<br />

zowel aan de noord- als de zuidzijde van<br />

de A10. Ongeveer dertig gebouwen in<br />

<strong>Zuidas</strong> nemen stadswarmte af, soms in<br />

combinatie met Warmte Koude Opslag<br />

(WKO).<br />

aan de zuidzijde van de A10. In <strong>2014</strong> is<br />

wederom geïnventariseerd of uitbreiding<br />

van de infrastructuur van het koude<br />

netwerk naar de noordzijde op korte<br />

termijn een reële optie is. Gezien de<br />

planning met <strong>Zuidas</strong>dok, de timing met<br />

vervanging van koelinstallaties en de<br />

investeringsruimte bleek uitbreiding<br />

van de koude infrastructuur naar de<br />

noordzijde op korte termijn nog niet<br />

mogelijk.<br />

Warmte Koude Opslag (WKO)<br />

Al jaren worden in <strong>Zuidas</strong><br />

bodembronnen gerealiseerd om energie<br />

uit het grondwater te gebruiken. In<br />

<strong>2014</strong> zijn twee bronparen gemaakt<br />

voor AkzoNobel en Stibbe, is er voor<br />

The Edge een doublet gerealiseerd<br />

en is ook in de Mahlerlaan gewerkt<br />

aan WKO. In het noorden van <strong>Zuidas</strong><br />

heeft Dienst <strong>Zuidas</strong> de behoefte aan<br />

WKO geanalyseerd. De gemeente is<br />

actief betrokken bij de verschillende<br />

vastgoedontwikkelingen geeft zo de<br />

ruimte om alle huidige ontwikkelingen<br />

maar ook mogelijke toekomstige<br />

ontwikkelingen te voorzien van WKO.<br />

Gestimuleerd wordt om de warme en/<br />

of koude bronnen van verschillende<br />

partijen zodanig ten opzichte van elkaar<br />

te plaatsen dat de ondergrond optimaal<br />

wordt gebruikt. In 2013 bleek uit het<br />

rapport WKO Waar voor je geld van de<br />

gemeente Amsterdam dat meer dan de<br />

helft van de WKO’s niet goed presteren.<br />

In <strong>2014</strong> hebben de bedrijven in <strong>Zuidas</strong><br />

met WKO’s daarom kennis en ervaringen<br />

uitgewisseld over de prestaties van hun<br />

WKO’s.<br />

Koudenet<br />

Koude uit de Nieuwe Meer dient als<br />

voeding voor het koudenet in <strong>Zuidas</strong>.<br />

Uit dit natuurlijke meer wordt van<br />

grote diepte koud water naar de fabriek<br />

gepompt en van daar in het koudenet<br />

van <strong>Zuidas</strong> gedistribueerd. Deze koeling<br />

veroorzaakt 75% minder CO2 uitstoot<br />

dan traditionele koelsystemen. Het<br />

koudenet ligt op dit moment alleen<br />

<strong>Duurzaamheidsverslag</strong> <strong>Zuidas</strong> <strong>2014</strong>


Werken aan<br />

energie<br />

In <strong>2014</strong> is gestart met<br />

de implementatie van<br />

het Amsterdamse,<br />

energieneutrale,<br />

nieuwbouwbeleid. Hier lees<br />

je meer over in het hoofdstuk<br />

‘Gebouwen’. Daarnaast zijn<br />

enkele concrete projecten in<br />

uitvoering gegaan.<br />

Zon als energiebron<br />

Amsterdam is in <strong>2014</strong> uitgeroepen<br />

tot Solar City van het jaar wegens<br />

de veelheid aan zon-initiatieven.<br />

Hoewel <strong>Zuidas</strong> een compacte<br />

gebiedsontwikkeling is en dus<br />

relatief weinig dakoppervlakte heeft,<br />

zijn ook in <strong>Zuidas</strong> de afgelopen<br />

jaren verschillende zonneenergieprojecten<br />

gerealiseerd,<br />

variërend van kleine systemen tot<br />

omvangrijke projecten. In <strong>2014</strong> is<br />

geïnventariseerd hoeveel panelen<br />

in <strong>Zuidas</strong> liggen: met de oplevering<br />

van The Edge meegerekend, ligt er<br />

nu bijna o,8MW aan zonnepaneel<br />

vermogen op daken en gevels.<br />

Dat komt overeen met ruim<br />

3500 zonnepanelen. In heel<br />

Amsterdam lag eind 2013 9MW<br />

aan zonnepanelen op de daken.<br />

<strong>Zuidas</strong> heeft dus bijna 9% van de<br />

Amsterdamse zonnepanelen in<br />

het gebied liggen. Amsterdam RAI<br />

is op dit moment zelfs het één<br />

na grootste zonne-energieproject<br />

van Amsterdam. Streven is om<br />

de komende jaren het aandeel<br />

duurzame energieopwekking<br />

met zon in <strong>Zuidas</strong> verder uit<br />

te breiden. Amsterdam RAI is<br />

daar al flink mee bezig: in <strong>2014</strong><br />

hebben ze de uitbreiding van hun<br />

zonnepanelensysteem voorbereid<br />

en begin 2015 worden de nieuwe<br />

panelen geplaatst. Daarmee<br />

wordt RAI in 2015 mogelijk<br />

wederom eigenaar van het<br />

grootste zonnepanelensysteem van<br />

Amsterdam.<br />

<strong>Zuidas</strong>dok en de ondergrondse<br />

infrastructuur: Menzdok<br />

In de Beethovenstraat en de<br />

Parnassusweg liggen kabels en<br />

leidingen die de A10 en de sporen<br />

ondergronds kruisen. Deze moeten<br />

worden verlegd voor het project<br />

<strong>Zuidas</strong>dok, dit heet het project<br />

Menzdok. In het structuurplan<br />

MENZ (Masterplan Energie en<br />

Nutsvoorzieningen <strong>Zuidas</strong>) is<br />

vastgelegd dat kabels en leidingen<br />

in <strong>Zuidas</strong> in een toekomstvast tracé<br />

in de vorm van een halve cirkel om<br />

het <strong>Zuidas</strong> gebied komen te liggen.<br />

Het nieuwe tracé komt in het<br />

verlengde van de Antonio<br />

Vivaldistraat te liggen, de kabels<br />

en leidingen worden hier onder<br />

de A10 en sporen door geboord.<br />

Het gaat om telecom, elektra en<br />

stadswarmte. Het project Menzdok<br />

is in <strong>2014</strong> in uitvoering gegaan.<br />

Tot nu toe zijn enkele deeltracés<br />

gerealiseerd, zoals de aanleg van<br />

een stadswarmte tracé in het<br />

Beatrixpark en de boringen (elektraen<br />

telecomverbindingen) onder<br />

de A10 en de sporen. Ook zijn er<br />

mantelbuizen aangelegd.<br />

Uitbreiding<br />

hoogspanningsonderstation<br />

Zorgvlied<br />

De energiebehoefte van <strong>Zuidas</strong><br />

is te vergelijken met die van een<br />

middelgrote stad. Maar dan wel één<br />

waar alle gebouwen dicht op elkaar<br />

staan en waar alle voorzieningen<br />

intensief worden gebruikt. In <strong>Zuidas</strong><br />

komen er steeds meer woningen<br />

en kantoren bij en de vraag naar<br />

elektriciteit neemt toe. Voor een<br />

betrouwbare energievoorziening is<br />

het nodig om het hoogspanningsnet<br />

aan te passen en uit te breiden.<br />

Netbeheerder Liander breidt<br />

hoogspanningsonderstation<br />

Zorgvlied aan de Thomasso<br />

Albinonilaan uit. De uitbreiding<br />

is in mei <strong>2014</strong> gestart en naar<br />

verwachting eind 2016 gereed.<br />

Nieuw schakelstation bij<br />

Deloitte<br />

In september is een nieuw<br />

stroomschakelstation in het<br />

westelijk deel van <strong>Zuidas</strong><br />

opgeleverd. Dit verdeelstation is<br />

geïntegreerd in kantoorgebouw The<br />

Edge van Deloitte en is het resultaat<br />

van een creatieve samenwerking<br />

tussen Liander, ontwikkelaar OVG<br />

en de gemeente Amsterdam. OVG<br />

gaf PLP Architecture opdracht de<br />

ombouw van het schakelstation<br />

te integreren in het ontwerp van<br />

The Edge. Bijkomend voordeel is<br />

het dakterras voor het restaurant<br />

op de 1e verdieping. De muren<br />

van het verdeelstation kregen een<br />

groene invulling met onder andere<br />

bijenhotels.<br />

26


Energieke<br />

evenementen<br />

in <strong>2014</strong><br />

Earth Hour<br />

Het Wereld Natuur Fonds organiseerde<br />

op 29 maart Earth Hour om aandacht<br />

te vragen voor de noodzaak om zuiniger<br />

om te gaan met energie en de aarde.<br />

Omdat een groot aantal bedrijven in<br />

<strong>Zuidas</strong> meedeed, riep het Wereld Natuur<br />

Fonds <strong>Zuidas</strong> uit tot Landmark en<br />

werden de bedrijven en het gebied apart<br />

benoemd op de website van Earth Hour.<br />

Energieke<br />

bedrijfsinitiatieven<br />

in <strong>2014</strong><br />

World Trade Center Amsterdam (WTC)<br />

WTC heeft in <strong>2014</strong> een pilot afgerond<br />

waarbij twee windmolens op het dak van<br />

WTC en een aantal zonnepanelen van<br />

dezelfde investeringswaarde drie jaar<br />

lang zijn gemonitord. De zonnepanelen<br />

bleken een betere investering, omdat<br />

de windmolens gevoeliger waren voor<br />

schade en meer onderhoud vergden.<br />

Er is tevens gestart met een nieuwe<br />

pilot met 61 verticale zonnepanelen<br />

op de zuidgevel van de A toren en 52<br />

verticale zonnepanelen op de C toren.<br />

Ook deze worden gemonitord om de<br />

opbrengst te kunnen vergelijken met<br />

de horizontale panelen. In totaal liggen<br />

er nu 260 zonnepanelen op WTC,<br />

horizontaal en verticaal, met een totaal<br />

vermogen van 75000 wattpiek per jaar.<br />

Dit levert per jaar 64 kilowattuur stroom<br />

op en bespaart 45000 kilogram Co2<br />

uitstoot per jaar. Verder heeft het WTC<br />

geïnvesteerd in het slim meten van het<br />

energieverbruik zodat per toren, per<br />

gebruiker en zelfs per voorziening inzicht<br />

is in het energieverbruik. Zo kan het<br />

WTC zien waar bespaard kan worden en<br />

welke maatregelen besparend werken.<br />

ABN AMRO<br />

ABN AMRO heeft in <strong>2014</strong> een nieuw<br />

koelsysteem laten aanleggen bij het<br />

datacentrum. Dit koelsysteem pompt in<br />

de zomer warm water de grond in en<br />

koel water omhoog. In de winter wordt<br />

dit proces omgedraaid: het opgeslagen<br />

warme water wordt naar boven gepompt<br />

en het koude water gaat weer de grond<br />

in. Omdat de koeltorens alleen in de<br />

winter worden gebruikt is er in de zomer<br />

geen water nodig om de koeltorens te<br />

koelen. Daardoor is er in dit proces geen<br />

extra water nodig voor koeling, vandaar<br />

de term “droge” koeltorens. Dit systeem<br />

levert een besparing van 7% op en<br />

vermindert het verbruik van water met<br />

2.1 miljoen liter per jaar.<br />

<strong>Zuidas</strong> Solar Week<br />

Van 30 juni tot en met 4 juli <strong>2014</strong><br />

vond de tweede editie van de <strong>Zuidas</strong><br />

Solar Week plaats, een evenement<br />

waarmee Green Business Club <strong>Zuidas</strong><br />

medewerkers in <strong>Zuidas</strong> bewust<br />

wil maken van de voordelen van<br />

zonne-energie. Werknemers van<br />

<strong>Zuidas</strong> konden tegen aantrekkelijke<br />

voorwaarden zonnepanelen aanschaffen<br />

via Zon&Co. De <strong>Zuidas</strong> Solar Week<br />

heeft met deze actie en verschillende<br />

communicatieactiviteiten veel aandacht<br />

gegenereerd voor de voordelen van<br />

zonne-energie.<br />

EnergieOntbijt<br />

In september 2013 begon Wij krijgen<br />

kippen met een tweewekelijks<br />

EnergieOntbijt. Tijdens een<br />

EnergieOntbijt ontmoeten mensen<br />

uit verschillende disciplines en<br />

bedrijfstakken elkaar om kennis uit te<br />

wisselen over het lokaal opwekken van<br />

duurzame energie en energiebesparing.<br />

Het EnergieOntbijt werd in <strong>2014</strong><br />

uitgebreid met Expertsessies, waarbij<br />

dieper wordt ingegaan op een bepaald<br />

thema. In <strong>2014</strong> werden samen met<br />

onder meer het Nederlandse kennis- en<br />

adviescentrum voor burgerschap en<br />

internationale samenwerking NCDO,<br />

de Organisatie voor Duurzame Energie<br />

(ODE), Noord-Hollandse milieufederatie<br />

en Greenspread Expertsessies<br />

georganiseerd.<br />

Nacht van de Nacht<br />

Ook tijdens de Nacht van de Nacht<br />

doofden veel bedrijven in <strong>Zuidas</strong> de<br />

lichten. Deze actie werd georganiseerd<br />

op zaterdag 25 oktober door de<br />

Provinciale Milieufederaties en Natuur &<br />

Milieu, om aandacht te vragen voor de<br />

schoonheid van de donkere nacht.<br />

<strong>Duurzaamheidsverslag</strong> <strong>Zuidas</strong> <strong>2014</strong>


op gebiedsniveau<br />

gescheiden<br />

inzamelen<br />

continu proces<br />

vraag en aanbod<br />

erkenning<br />

duurzaamheid<br />

collectief ophalen<br />

kosten reductie<br />

samenwerken<br />

investeren<br />

inspireren<br />

verwarming<br />

elektriciteit<br />

285 Afval<br />

Terug naar inhoudsopgave


Het delven van grondstoffen<br />

vraagt veel energie en<br />

veroorzaakt milieuschade:<br />

lucht-, bodem-, water- en<br />

landschapsvervuiling. Een<br />

circulaire economie, met<br />

hergebruik van grondstoffen en<br />

materialen als uitgangspunt,<br />

is een duurzaam alternatief.<br />

Bovendien vermindert hiermee<br />

de afhankelijkheid van import<br />

en biedt het kansen om<br />

kennis en oplossingen voor<br />

grondstoftekorten te delen.<br />

Efficiënt materiaalgebruik,<br />

hergebruik en vermindering<br />

van materiaalgebruik is een<br />

belangrijke doelstelling in<br />

de ontwikkeling van <strong>Zuidas</strong>.<br />

Bijkomende voordelen<br />

zijn kostenvermindering<br />

en een daling in de<br />

transportbewegingen voor<br />

aanvoer van materialen<br />

en afvoer van bouwafval.<br />

Efficiënt materiaalgebruik<br />

is tevens onderdeel van de<br />

BREEAM- beoordeling die<br />

wordt toegepast in <strong>Zuidas</strong> bij<br />

nieuwbouw van gebouwen.<br />

Werkgroep afval van start<br />

In <strong>2014</strong> is de Green Business Club<br />

<strong>Zuidas</strong> gestart met de projectgroep<br />

Afval. In de eerste, verkennende<br />

sessie wisselden verschillende<br />

bedrijven hun Best Practices<br />

uit. Experts gaven tips om op<br />

bedrijfsniveau en op gebiedsniveau<br />

slimmer met afval om te gaan.<br />

De projectgroep zoekt met name<br />

naar manieren om afvalstromen te<br />

bundelen, zoals:<br />

- Verbeteren van de samenwerking<br />

tussen afvalophalers voor meer<br />

efficiëntie.<br />

- Samenvoegen van contracten van<br />

bedrijven met afvalophalers, met<br />

name van bedrijven in gebouwen<br />

met meerdere huurders.<br />

- Bundelen van de last mile: de<br />

vraag is hoe we logistieke stromen<br />

van de laatste kilometers van en<br />

naar <strong>Zuidas</strong> kunnen bundelen<br />

en verduurzamen en vervolgens<br />

vanaf een centraal punt verder<br />

verspreiden.<br />

Verder is gestart met een<br />

projectplan voor het plaatsen van<br />

een vergistingsinstallatie in <strong>Zuidas</strong>,<br />

waarmee afval kan worden omgezet<br />

in energie.<br />

Plastic Challenge<br />

De Plastic Challenge is een van de<br />

resultaten van de Green Business<br />

Challenge van Green Business Club<br />

<strong>Zuidas</strong> (zie hoofdstuk Maatschappij).<br />

In het kader van dit project hebben<br />

bedrijven een week lang plastic afval<br />

apart ingezameld. Dit plastic is door<br />

studenten van de Rietveld Academie<br />

verwerkt tot kunstwerken op het<br />

Gustav Mahlerplein. Deze kunstwerken<br />

zijn gepresenteerd op de dag van<br />

het slotevent van de Green Business<br />

Challenge, waar ook wethouder<br />

Duurzaamheid Abdeluheb Choho bij<br />

aanwezig was.<br />

Een mooi resultaat is dat een aantal<br />

organisaties sinds de Plastic Challenge<br />

structureel het plastic afval apart is<br />

gaan inzamelen, waaronder stadsdeel<br />

Zuid. Maar meer bedrijven zijn actiever<br />

aan de slag gegaan met het scheiden<br />

van afval:<br />

- Waternet heeft het initiatief genomen<br />

voor een pilot om afval gescheiden<br />

in te zamelen. Uitrol van de pilot is<br />

gepland in 2015.<br />

- Amsterdam RAI scheidde al afval<br />

op de beursvloer en zette de Plastic<br />

Challenge in als aftrap van een<br />

bewustwordingscampagne onder<br />

haar personeel om ook plastic<br />

gescheiden in te zamelen. Verder<br />

zet de afvalpartner van Amsterdam<br />

RAI alle etensresten met behulp<br />

van een fragmentatieproces om in<br />

biogas. Het overige organische afval<br />

wordt omgezet in compost voor de<br />

landbouwsector.<br />

- Vesteda zamelt het afval op kantoor<br />

al gescheiden in, maar heeft nu ook<br />

een compostbak geplaatst, waarin<br />

honderden wormen zich tegoed doen<br />

aan fruitschillen, koffiedik en ander<br />

organisch afval. De wormen reduceren<br />

het afval eens per week tot een<br />

geurloze vloeistof en na ongeveer zes<br />

maanden ontstaat bruikbare compost,<br />

die gebruikt kan worden als “voedsel”<br />

voor planten. De bak is een ontwerp<br />

van Studio Claire Horn, die een pilot<br />

is gestart door deze wormenbakken<br />

bij bedrijven neer te zetten. Vesteda<br />

vindt het belangrijk om een dergelijke<br />

creatieve, duurzame start-up te<br />

ondersteunen.<br />

<strong>Duurzaamheidsverslag</strong> <strong>Zuidas</strong> <strong>2014</strong>


6<br />

Terug naar inhoudsopgave<br />

Water<br />

& Groen<br />

Overal in <strong>Zuidas</strong> wordt<br />

gebouwd; kantoorgebouwen,<br />

woningen en parkeergarages<br />

en over enkele jaren start de<br />

aanleg van de tunnels voor<br />

het project <strong>Zuidas</strong>dok. Het<br />

toevoegen van gebouwen en<br />

aanleggen van verharding<br />

zoals wegen in <strong>Zuidas</strong><br />

wordt ook wel verdichting<br />

genoemd en levert een flinke<br />

waterbergingsopgave op.<br />

Een aantal watergangen<br />

moet plaats maken voor<br />

bebouwing en de aanleg<br />

van meer verharding vraagt<br />

om extra wateropvang: een<br />

waterdruppel die op een<br />

onverhard oppervlak valt,<br />

infiltreert in de bodem en is<br />

dagen onderweg naar een<br />

watergang terecht komt.<br />

Een waterdruppel die op<br />

verhard oppervlak terecht<br />

komt, arriveert binnen enkele<br />

minuten in de watergang. Het<br />

Waterschap Amstel Gooi en<br />

Vecht heeft als regel gesteld<br />

dat voor elke m2 water die<br />

wordt gedempt, een m2 water<br />

moet terugkomen en voor elke<br />

100 m2 verharding 15 m2 extra<br />

water moet worden aangelegd.<br />

Zo blijft er voldoende<br />

capaciteit beschikbaar in het<br />

watersysteem.<br />

30


Water in balans<br />

De ontwikkeling van de<br />

‘watermetrages’ in <strong>Zuidas</strong> wordt<br />

bijgehouden in een zogenaamde<br />

waterbalans. Een harde eis om<br />

te mogen bouwen is dat de<br />

waterbalans altijd positief moet<br />

blijven: eerst water erbij, dan<br />

water weghalen. In <strong>2014</strong> is op<br />

verschillende plekken water<br />

aangelegd:<br />

- langs de Amstelveenseweg bij VUmc<br />

- bij de Boelegracht<br />

- in het Beatrixpark<br />

Polderdak 2.0<br />

Het in 2013 gerealiseerde Polderdak<br />

is een groene daktuin die fungeert<br />

als waterberging: een innovatieve<br />

oplossing voor een concreet<br />

probleem zoals wateroverlast als<br />

gevolg van extreme neerslag. Door<br />

innovaties in <strong>2014</strong> is het Polderdak<br />

circulair geworden. Het regenwater<br />

wordt nu opgevangen, gezuiverd en<br />

zonder mechanische ondersteuning<br />

hergebruikt voor irrigatie van de<br />

vegetatie op het dak. Verder is<br />

het nu mogelijk om met gewassen<br />

te experimenteren zoals diverse<br />

groenten en kruiden.<br />

Amsterdam Rooftop Solutions<br />

Green Business Club <strong>Zuidas</strong> was in<br />

<strong>2014</strong> een van de Founding Partners<br />

van Amsterdam Rooftop Solutions,<br />

een samenwerkingsorganisatie<br />

die zich richt op innovatieve<br />

dakprojecten voor meer groen,<br />

minder CO2 uitstoot en een<br />

effectieve aanpak van piekbuien<br />

en klimaatverandering onder<br />

het motto: via het dak naar de<br />

duurzame metropool van morgen.<br />

Intentieverklaring Amsterdam<br />

Rainproof<br />

Amsterdam Rainproof is een<br />

programma om samen Amsterdam<br />

regenbestendiger te maken. Op 9<br />

oktober <strong>2014</strong> tekenden 26 partijen,<br />

waaronder de gemeente Amsterdam<br />

en de Green Business Club <strong>Zuidas</strong>,<br />

de Intentieverklaring Amsterdam<br />

Rainproof. Hiermee is de intentie<br />

uitgesproken om samen duurzame<br />

oplossingen te ontwikkelen voor<br />

wateroverlast in Amsterdam.<br />

Groen in <strong>Zuidas</strong><br />

Voor de echte <strong>Zuidas</strong>sers is het<br />

geen verrassing, maar bezoekers<br />

verbazen zich nog wel eens: ook in<br />

het hoogstedelijk milieu van <strong>Zuidas</strong><br />

is veel groen te vinden. <strong>Zuidas</strong><br />

bevindt zich tussen de Amstelscheg<br />

en het Amsterdamse bos. Er is ook<br />

een park in <strong>Zuidas</strong> te vinden: het<br />

Beatrixpark. Hier is volop plek voor<br />

recreatie.<br />

Belangrijke ontwikkelingen op het<br />

gebied van groen in <strong>2014</strong> waren:<br />

Uitstel sluiting Hortus Botanicus VU<br />

VU, VUmc, stadsdeel Zuid en vrijwilligers<br />

van de Hortus hebben zich ingezet voor<br />

het voortbestaan de Hortus tot ten<br />

minste 2024. Dan komt er nieuwbouw<br />

van het VUmc op de plek van de hortus.<br />

De bedoeling is de tuin in het ontwerp te<br />

integreren. De Hortus <strong>Zuidas</strong> zou volgens<br />

de oorspronkelijke plannen van de VU<br />

al in de zomer van <strong>2014</strong> sluiten omdat<br />

de rol van de Hortus in het onderwijs<br />

en wetenschappelijk onderzoek is<br />

uitgespeeld. De bijzondere collectie<br />

van de ‘groene oase’ in <strong>Zuidas</strong> blijft<br />

nu behouden en wordt toegankelijker<br />

gemaakt voor publiek.<br />

Herinrichting Beatrixpark<br />

In <strong>2014</strong> is gestart met de herinrichting<br />

van het Beatrixpark. Er komt een<br />

prachtig nieuw stuk park met een<br />

ligweide, waterpartij en een nieuwe<br />

speelplek. Een fietsroute langs het<br />

nieuwe hart van het park en de Kapel<br />

en het Convict brengt dit deel van het<br />

Beatrixpark tot leven. In september<br />

is begonnen met de aanleg van een<br />

nieuwe brug in de Prinses Irenestraat<br />

als toegang tot het park. Op verzoek van<br />

de buurt komt er een speelplek voor<br />

kinderen in de basisschoolleeftijd.<br />

Samen denken over groene plannen<br />

In de herfst van <strong>2014</strong> is Dienst <strong>Zuidas</strong><br />

samen met buurtbewoners op zoek<br />

gegaan naar kleine en grote ideeën<br />

voor groene projecten in <strong>Zuidas</strong>. De<br />

ideeën lopen uiteen van een groener<br />

Gershwinplein tot meer vogelkasten en<br />

het verbinden van de parken. Een aantal<br />

ideeën wordt opgenomen in het Jaarplan<br />

Groeifonds Groen 2015.<br />

<strong>Duurzaamheidsverslag</strong> <strong>Zuidas</strong> <strong>2014</strong>


<strong>Zuidas</strong> is meer dan harde<br />

materie van stenen en<br />

gebouwen. De mensen die<br />

in en rond <strong>Zuidas</strong> wonen en<br />

werken, zijn de werkelijke<br />

fundering van het gebied.<br />

Duurzaamheid betekent in<br />

dit verband: oog voor elkaar,<br />

voor de sociale structuren,<br />

verbindingen maken tussen<br />

mensen binnen <strong>Zuidas</strong> en<br />

uitreiken naar hen die aan de<br />

zijlijn staan. In <strong>2014</strong> heeft een<br />

aantal mooie evenementen in<br />

<strong>Zuidas</strong> plaatsgevonden om de<br />

betrokkenheid en levendigheid<br />

in <strong>Zuidas</strong> op diverse vlakken te<br />

vergroten.<br />

Samenwerking met<br />

Voedselbank Amsterdam Zuid<br />

Green Business Club <strong>Zuidas</strong> heeft in<br />

samenwerking met de Voedselbank<br />

Amsterdam Zuid in <strong>2014</strong> meerdere<br />

activiteiten georganiseerd:<br />

Workshopmiddag<br />

Een coach van APG ging tijdens een<br />

workshopmiddag met zo’n vijftien<br />

klanten van de Voedselbank Amsterdam<br />

Zuid aan de slag met vragen als ‘waar<br />

ben ik goed in’ en ‘wat doe ik graag’.<br />

Koninklijk Concertgebouw<br />

Samen met werknemers van<br />

verschillende bedrijven van <strong>Zuidas</strong><br />

genoten klanten van de Voedselbank<br />

Amsterdam Zuid en ouderen uit<br />

Stadsdeel Zuid voor het derde jaar op<br />

rij van een gratis lunchconcert in het<br />

Koninklijk Concertgebouw en een lunch<br />

ter afsluiting.<br />

Inzamelingsactie<br />

Elf bedrijven hebben in <strong>2014</strong> 330 kratten<br />

houdbaar voedsel en andere producten<br />

ingezameld voor de Voedselbank<br />

Amsterdam Zuid. De Voedselbank<br />

kan daar meer dan een jaar lang de<br />

voedselpakketten mee aanvullen.<br />

Van Doorne was met 137 kratten<br />

de inzamelkampioen van <strong>2014</strong>. De<br />

inzamelingsactie werd afgetrapt met een<br />

gezamenlijke lunch op het Mahlerplein.<br />

7<br />

Terug naar inhoudsopgave<br />

Maatschappij<br />

32


Green Business Challenge<br />

Twaalf young professionals die binnen<br />

vier maanden tijd een concreet<br />

duurzaam project met impact neerzetten<br />

in <strong>Zuidas</strong>: dat is de Green Business<br />

Challenge, die Green Business Club<br />

<strong>Zuidas</strong> in <strong>2014</strong> voor het eerst heeft<br />

georganiseerd in samenwerking<br />

met EyeOpenerWorks. Tijdens de<br />

trainingsdagen werden de deelnemers<br />

uitgedaagd om intensief samen<br />

te werken met mensen uit andere<br />

disciplines en van andere bedrijven.<br />

Creativiteit, leiderschap, zingeving<br />

en concreet resultaat stonden hierbij<br />

centraal. Uit de Challenge zijn de<br />

projecten Meatless Monday en Plastic<br />

Challenge gerold. Beide groepen hebben<br />

zo in korte tijd een concreet duurzaam<br />

project neergezet in <strong>Zuidas</strong>.<br />

Meatless Monday<br />

De veehouderij is wereldwijd<br />

verantwoordelijk voor 18% van de totale<br />

uitstoot van broeikasgassen als CO2,<br />

methaan en lachgas. Meatless Monday is<br />

een bewustwordingscampagne die pleit<br />

voor wekelijks één dag vegetarisch eten<br />

in <strong>Zuidas</strong>. Dit is een kleine verandering<br />

met grote invloed op het milieu.<br />

Bovendien is minder vlees eten gezond.<br />

Het Meatless Monday <strong>Zuidas</strong> team kreeg<br />

het door persoonlijke aandacht en inzet<br />

van social media voor elkaar dat een<br />

groot aantal bedrijven en restaurants<br />

extra vegetarische opties aanboden<br />

tijdens de aftrap van de campagne en<br />

dat bij een aantal bedrijven de Meatless<br />

Monday nog steeds onder personeel<br />

wordt aangemoedigd.<br />

Duurzaam Personeel<br />

Green Business Club <strong>Zuidas</strong> organiseerde<br />

in <strong>2014</strong> samen met het Werkgevers<br />

Servicepunt Groot Amsterdam en De<br />

Nieuwe Poort een eerste Kennissessie<br />

Duurzaam Personeel. Zij anticipeerden<br />

hiermee op de participatiewet die op<br />

1 januari 2015 in werking is getreden<br />

en informeerden werkgevers over de<br />

mogelijkheden en de voordelen van<br />

het aannemen van mensen met een<br />

afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zochten<br />

hiermee ook aansluiting bij Ambitie<br />

van Zuid, een convenant dat in <strong>2014</strong><br />

is getekend door meer dan twintig<br />

grote bedrijven in <strong>Zuidas</strong>. Doelstelling<br />

van dit convenant is het realiseren van<br />

duurzame arbeidsplaatsen op lange<br />

termijn en het toegankelijker maken<br />

van de arbeidsmarkt. Het aannemen<br />

van personeel met een afstand tot de<br />

arbeidsmarkt, zo blijkt, is beter voor de<br />

werksfeer, vermindert ziekteverzuim en<br />

kan op termijn winstverhogend werken.<br />

Jong talent<br />

Op 6 november <strong>2014</strong> vond de<br />

Ongekende Talentenmarkt plaats in<br />

het WTC Amsterdam. Negentig talenten<br />

werden in verbinding gebracht met<br />

meer dan veertig bedrijven die op<br />

zoek zijn naar ambitieus talent. Dit<br />

gebeurde dynamisch en snel middels zes<br />

speeddatesessies van tien minuten.<br />

Daarnaast is in <strong>2014</strong> YIP opgericht:<br />

Young Interested Professionals, een<br />

netwerkorganisaties voor <strong>Zuidas</strong>sers<br />

tot 30 jaar. Zij organiseerden afgelopen<br />

jaar onder meer een barbecue, een<br />

thuisblijverslunch tijdens de zomer en<br />

een Christmas party.<br />

CEO ontbijt<br />

Green Business Club <strong>Zuidas</strong> en<br />

de Country Managing Director<br />

Accenture Nederland Manon van Beek<br />

organiseerden op donderdag 13 maart<br />

<strong>2014</strong> samen het eerste CEO-ontbijt in<br />

<strong>Zuidas</strong>. Tien CEO’s spraken hier over de<br />

duurzame ambities voor hun bedrijf en<br />

de visie die zij hebben voor de toekomst<br />

van <strong>Zuidas</strong>. Timo Huisman van Loyens &<br />

Loeff en voorzitter van GBC <strong>Zuidas</strong>: ‘Een<br />

advocaat, een consultant en een bankier<br />

weten samen meer en kunnen meer<br />

voor het gebied betekenen dan wanneer<br />

ieder in zijn eigen kantoor blijft zitten.<br />

Door onderling samen te werken met<br />

jong en oud kunnen we grote stappen<br />

zetten in <strong>Zuidas</strong>. De betrokkenheid van<br />

de CEO’s in <strong>Zuidas</strong> is daarbij cruciaal.’<br />

On the Roof Film Festival<br />

Tijdens vijf mooie nazomeravonden<br />

streek het On the Roof Film Festival, een<br />

samenwerking tussen cultuurcentrum<br />

VU Griffioen, Rialto en het World Cinema<br />

Festival Amsterdam, neer op het dak<br />

van het hoofgebouw van de Vrije<br />

Universiteit. Het thema van het festival<br />

was dit jaar ‘vertrouwen geven’.<br />

Waar rook is….<br />

In september verscheen eenmalig de<br />

gratis krant ‘<strong>Zuidas</strong> Gazet’, als bijlage<br />

bij Hello <strong>Zuidas</strong> Magazine. Hier worden<br />

levensverhalen van diverse <strong>Zuidas</strong>sers<br />

verteld, waaronder de conciërge van het<br />

Geert Groote College, een arts van de<br />

traumahelikopter en een Risk Manager.<br />

De expositie ‘Waar rook is’ in Old School<br />

maakte dit kunstproject van Lies Aris<br />

compleet.<br />

Kippenrondeel<br />

In maart <strong>2014</strong> is in <strong>Zuidas</strong>, tussen<br />

Amsterdam RAI en Old School, een<br />

miniRondeel gebouwd. Het miniRondeel<br />

is een schaalmodel van Rondeel®, een<br />

kip- en milieuvriendelijke manier van<br />

kippenhouden, ontworpen rondom de<br />

behoefte van de kip. Deze kippenstal<br />

is een initiatief van Rondeel®, Natuur<br />

& Milieu en Wij Krijgen Kippen. 200<br />

kippen scharrelen hier tevreden rond<br />

en leggen eieren die te koop zijn via de<br />

eierautomaat in de muur. Op het dak<br />

liggen zonnepanelen, die voorzien in de<br />

energiebehoefte van het gebouw. Het<br />

miniRondeel is zeven dagen per week<br />

open voor bezoek en je kunt er ruimtes<br />

huren voor verschillende doeleinden. Je<br />

kunt ook een kip van het miniRondeel<br />

adopteren. Haar naam is makkelijk te<br />

onthouden: ze heten allemaal Toos.<br />

<strong>Duurzaamheidsverslag</strong> <strong>Zuidas</strong> <strong>2014</strong>


Grachtenfestival<br />

Tijdens het jaarlijkse Grachtenfestival<br />

vonden drie gratis toegankelijke<br />

lunchconcerten plaats in <strong>Zuidas</strong>. Door<br />

het slechte weer moesten alle concerten<br />

uitwijken naar een binnenlocatie, maar<br />

dit weerhield de velen muziekliefhebbers<br />

uit Amsterdam en toevallige passanten<br />

er niet van om onder andere een<br />

bewerking van Simeon ten Holts ‘Canto<br />

Ostinato’ door het Saxofoon Octet te<br />

beluisteren.<br />

<strong>Zuidas</strong> Culinair & Concert<br />

Op initiatief van Hello <strong>Zuidas</strong> vindt sinds<br />

2011 <strong>Zuidas</strong> Culinair & Concert plaats.<br />

Naast de muziek van het VU-Orkest<br />

kunnen bezoekers genieten van hapjes<br />

van restaurants in <strong>Zuidas</strong>. Dit evenement<br />

sloeg in <strong>2014</strong> de handen ineen met een<br />

andere muzikale <strong>Zuidas</strong>traditie: <strong>Zuidas</strong><br />

Culinair & Concert ging naadloos over in<br />

het spetterende Zomerfeest van WTCafé<br />

De Blauwe Engel, met als hoofdartiest<br />

Wolter Kroes.<br />

34<br />

Amsterdam EXPO<br />

In het derde jaar van Amsterdam EXPO<br />

trokken twee exposities opnieuw veel<br />

bezoekers naar <strong>Zuidas</strong>. Titanic: the<br />

Artifact Exhibition, met onder andere<br />

voorwerpen uit het wrak van het schip,<br />

was goed voor 130.000 bezoekers.<br />

LEGO-tentoonstelling The Art of the<br />

Brick, met daarin uit LEGO opgetrokken<br />

kunstwerken van Nathan Sawaya,<br />

trok 140.000 belangstellenden.Eind<br />

november opende de tentoonstelling<br />

Giants of the Ice Age, met als topstuk<br />

het ruim drie meter hoge skelet van een<br />

mammoet.


Michael Jackson Memorial<br />

Op 25 juni, de vijfde sterfdag<br />

van Michael Jackson, werd<br />

op het Mahlerplein een groot<br />

herdenkingsbillboard geplaatst. Op het<br />

billboard is een beroemde foto uit 1977<br />

te zien van fotograaf Claude Vanheye.<br />

De toen nog jonge Michael maakte<br />

een wandeling met de fotograaf door<br />

de Amsterdamse Jordaan. Op 30 juli<br />

brachten de broers van Michael Jackson<br />

– Jackie, Tito, Jermaine en Marlon – een<br />

bezoek aan het Memorial Billboard. Ze<br />

legden bloemen neer en spraken de<br />

toegestroomde fans toe voorafgaand aan<br />

een concert in Paradiso.<br />

Boek ‘De Eeuwige Schooltuin’<br />

Meer dan vijftig jaar heeft de dr. L.<br />

Alma Schoolwerktuin een centrale plek<br />

ingenomen in <strong>Zuidas</strong>. Vele generaties<br />

kinderen hebben hier hun eerste<br />

ervaring met tuinieren opgedaan. De<br />

schooltuinen, ondertussen verplaatst<br />

naar de Kalfjeslaan in Buitenveldert,<br />

werden voor een laatste maal in het<br />

zonnetje gezet in het boek ‘De Eeuwige<br />

Schooltuin’ waarin de pensioneerde<br />

schooltuinmeester Anton Meester terug<br />

kijkt op dertig jaar lesgeven op de<br />

Almatuinen.<br />

Open Toren Dag<br />

Op zaterdag 29 maart stelden bedrijven<br />

in <strong>Zuidas</strong> voor het eerst hun torens open<br />

voor het publiek tijdens de Open Toren<br />

Dag. In de kapel van het Hoofdgebouw<br />

van de Vrije Universiteit konden<br />

bezoekers op 68 meter hoogte naast<br />

het mooie uitzicht ook genieten van<br />

een concert op het carillon van de VU.<br />

Wie het nog hogerop wilde zoeken kon<br />

terecht bij het ruim honderd meter hoge<br />

hoofdkantoor van ABN AMRO en zo<br />

genieten van een prachtig uitzicht.<br />

The Colors of Music<br />

‘Mooie muziek, zoals de muziek van<br />

Mahler, komt in golven, en die golven zet<br />

ik op het doek. Ik vertaal de muziek als<br />

het ware naar vormen en kleuren.’ Aldus<br />

kunstenaar Dirk Hakze. Hij schilderde<br />

in de zomer 57 doeken op de tonen van<br />

de 6e symfonie van Gustav Mahler, die<br />

in een cirkel stonden opgesteld in het<br />

Beatrixpark. Het panorama in <strong>Zuidas</strong><br />

was de derde editie van het project<br />

‘Colors of Music’ van Dirk Hakze.<br />

Expositie Van Eesteren in KunstKapel<br />

Cornelis van Eesteren woonde tot op<br />

hoge leeftijd in Buitenveldert, de wijk<br />

uit het door hem opgestelde Algemeen<br />

Uitbreidingsplan. Met de expositie<br />

‘Ontmoet Van Eesteren in Buitenveldert’<br />

staat het Van Eesterenmuseum stil bij<br />

het leven van Van Eesteren, het ontstaan<br />

van Buitenveldert en de relatie van deze<br />

wijk met de recente bouwwerken van<br />

<strong>Zuidas</strong>.<br />

<strong>Duurzaamheidsverslag</strong> <strong>Zuidas</strong> <strong>2014</strong>


<strong>Zuidas</strong> Run<br />

Ruim drieduizend hardlopers liepen<br />

tijdens de zesde editie van <strong>Zuidas</strong><br />

Run de inmiddels bekende 4 of 10<br />

Engelse Mijl en haalden daarbij 22.000<br />

euro op voor twee goede doelen:<br />

VUmc Kinderstad en het Virtual<br />

Reality Looplaboratorium van VUmc<br />

Revalidatiegeneeskunde.<br />

36<br />

Zwemmen tegen ALS<br />

Pieter van den Hoogenband opende<br />

op vrijdag 29 augustus een twaalf uur<br />

durende estafette in een klein zwembad<br />

op het Zuidplein. De volledige opbrengst<br />

van sponsoring en donaties kwam<br />

ten goede aan de Stichting ALS, die<br />

onderzoek doet naar een medicijn tegen<br />

de dodelijke spierziekte.


Grand Slam Beachvolleybal<br />

In juli werd het Mahlerplein korte tijd<br />

omgetoverd tot een zandstrand voor<br />

de voorrondes van het Transavia Grand<br />

Slam Beachvolleybal. Rond lunchtijd kon<br />

men twee dagen achtereen de wereldtop<br />

van het beachvolleybal in actie zien.<br />

Straatvoetbaltoernooi Zingeving<br />

<strong>Zuidas</strong><br />

Jaarlijks organiseert De Nieuwe poort dit<br />

toernooi. In het oneven jaar wordt er in<br />

<strong>Zuidas</strong> gevoetbald, in het even jaar ‘uit’<br />

in Amsterdam Nieuw-West. Werknemers<br />

uit <strong>Zuidas</strong> gingen naar het Calvijn met<br />

Junior College om niet tegen, maar mét<br />

de jongeren te voetballen.<br />

<strong>Zuidas</strong> Cup<br />

Voor de 13e keer werd er om de<br />

<strong>Zuidas</strong> Cup gevoetbald, Dit keer bij SC<br />

Buitenveldert. SC Buitenveldert deed zelf<br />

mee met een ploeg, maar kon de cup<br />

niet in eigen huis houden. Het team van<br />

CB Groep ging met de overwinning aan<br />

de haal.<br />

<strong>Duurzaamheidsverslag</strong> <strong>Zuidas</strong> <strong>2014</strong>


Erik Bouw, de kraanmachinist<br />

Het zijn schitterende foto’s, die<br />

kraanmachinist Erik Bouw via Twitter<br />

de wereld instuurt. <strong>Zuidas</strong> bij alle<br />

jaargetijden en op alle momenten van de<br />

dag, maar dan vanaf 65 meter hoogte.<br />

Vanuit een gigantische torenkraan<br />

waarmee hard aan het nieuwe gebouw<br />

van AkzoNobel wordt gewerkt.<br />

Hij is al jaren kraanmachinist bij<br />

bouwbedrijf DuraVermeer, en vindt het<br />

nog altijd een geweldig beroep. ‘Elke<br />

dag is uitdagend,’ vertelt Erik als hij<br />

tijdens de koffiepauze met de lift naar<br />

beneden is gekomen. ‘Anders dan je zou<br />

verwachten is het allemaal precisiewerk,<br />

een kwestie van centimeters. Al die<br />

enorme betonplaten die ik op hun plek<br />

moet zetten, verplaats je niet zomaar<br />

even een half metertje naar links of<br />

naar rechts, ook al ben je met een hele<br />

ploeg. Nee, dat moet ik zelf doen, vanuit<br />

mijn cabine. Op aanwijzingen van mijn<br />

collega’s door de portofoon.’<br />

Zijn vrouw, die al langer actief is met<br />

social media, bracht hem op het idee te<br />

gaan twitteren. ‘Ik vind het fantastisch,<br />

hoog in de lucht, en dat wil ik graag<br />

delen. Vandaar dat ik mijn foto’s neem<br />

op alle momenten van de dag en in alle<br />

jaargetijden. Het is altijd indrukwekkend,<br />

maar zonsopgang is het allermooist. Als<br />

de horizon in een rode gloed staat en<br />

de dag nog moet beginnen – dat is met<br />

niets te vergelijken.’<br />

Scherp zijn<br />

Het is stil in Eriks cabine van twee bij<br />

twee meter, waar hij een keukentje<br />

heeft waar hij koffie kan zetten en<br />

waar af en toe een bezoeker komt, die<br />

onder de indruk en meestal ook wel wat<br />

gespannen naar buiten staart. Naar de<br />

Dom van Utrecht bijvoorbeeld, die je op<br />

heldere dagen moeiteloos kunt zien.<br />

Stil, maar niet rustig, want veel tijd om<br />

na te denken heb je boven niet. ‘Zodra<br />

de bouwwerkzaamheden starten ben<br />

ik constant bezig en moet ik steeds<br />

scherp en alert zijn. We zijn de hele<br />

dag in touw. Het werk zit er bijna op in<br />

<strong>Zuidas</strong>. Straks zit ik weer op een andere<br />

bouwlocatie. Waar dat is, dat weet je<br />

nooit. Maar het uitzicht zal er zeker<br />

prachtig zijn. En mijn foto’s op Twitter<br />

hopelijk ook.’<br />

Volg Erik Bouw op www.hoogpunt.nl en<br />

@bouwkraan<br />

<strong>Duurzaamheidsverslag</strong> <strong>Zuidas</strong> <strong>2014</strong>


Colofon<br />

Green Business Club <strong>Zuidas</strong><br />

(GBCZ) is een impactorganisatie<br />

die zich richt op concrete resultaten<br />

door het initiëren en realiseren<br />

van duurzame projecten in <strong>Zuidas</strong>.<br />

Samen met de participanten worden<br />

doelstellingen en activiteiten op<br />

het gebied van duurzaamheid<br />

geformuleerd en uitgevoerd. Green<br />

Business Club <strong>Zuidas</strong> heeft de<br />

ambitie om van het internationale<br />

zakelijke hart van Nederland ook<br />

het meest duurzame en leefbare<br />

centrum te maken.<br />

www.greenbusinessclub.nl/zuidas<br />

Hello <strong>Zuidas</strong> (HZ) is de organisatie<br />

voor gebiedsmanagement in <strong>Zuidas</strong>.<br />

De doelstelling van Hello <strong>Zuidas</strong> is<br />

om met publieke en private partijen<br />

de hoge kwaliteitsnormen voor<br />

het gebied te waarborgen en bij<br />

te dragen aan een hoogwaardige<br />

en goed bereikbare woon- en<br />

werklocatie met een internationale<br />

uitstraling. Hello <strong>Zuidas</strong> bevordert<br />

de duurzame ontwikkeling van<br />

deze locatie van Amsterdam,<br />

verzorgt de promotie en vergroot de<br />

aantrekkingskracht van <strong>Zuidas</strong> en<br />

Amsterdam.<br />

www.hellozuidas.com<br />

Hoofd- en eindredactie<br />

Marjolein van Lingen (Z)<br />

Grafisch ontwerp +<br />

infographics<br />

Wilrik Kok en Karina Peña<br />

(Field Factors)<br />

Ontwerp cover<br />

Wilrik Kok en Karina Peña<br />

(Field Factors)<br />

Drukwerk<br />

Multicopy WTC Amsterdam<br />

Papiersoort<br />

Revive Natural. Dit papier is<br />

gerecycled, milieuvriendelijk<br />

geproduceerd en bestaat uit 100%<br />

gerecyclede vezels.<br />

Met dank aan<br />

Alle bedrijven en organisaties die<br />

een bijdrage aan dit jaarverslag<br />

hebben geleverd.<br />

Bbn voor het uitvoeren van<br />

het duurzaamheidsonderzoek<br />

bestaande gebouwen.<br />

Wethouder Abdeluheb Choho van<br />

de Gemeente Amsterdam voor zijn<br />

medewerking aan het interview.<br />

40<br />

<strong>Zuidas</strong> (Z) is onderdeel van de<br />

gemeente Amsterdam en werkt<br />

aan de ontwikkeling van <strong>Zuidas</strong>:<br />

een internationale toplocatie voor<br />

wonen, werken en recreëren, in<br />

Amsterdam op enkele minuten van<br />

Schiphol.<br />

www.zuidas.nl<br />

Tekst<br />

Eline Kik, Maartje Oome (GBCZ),<br />

Olivier Otten, Bram Kortekaas (HZ),<br />

Renate Heppener, Finn van<br />

Leeuwen, Marjolein van Lingen (Z)<br />

Beeld<br />

Mirande Phernambucq, Arjan<br />

Molenaar, Marc Dorleijn, Eric Dix,<br />

Studio Nine Dots, Inbo, Dienst<br />

<strong>Zuidas</strong>, Maartje Oome, Doriann<br />

Kransberg, Eline Kik, Green Business<br />

Club <strong>Zuidas</strong>, Marjolijn Pokorny,<br />

Ronald Knapp, Amsterdam EXPO,<br />

Romy Lange, Joria Damhuis,<br />

Wouter van Ierssel, Sportservice<br />

Amsterdam, Franklin Heijnen,<br />

Alexander Schermer, Erik Bouw.


Click hier voor de calendar

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!