19.01.2016 Views

Ontwerp B | ADR Architects, Georges Descombes en Technum (CH + BE)

Ontwerp B | ADR Architects, Georges Descombes en Technum (CH + BE). Om in te zoomen op het ontwerp, klikt u op 'click to read'. Bovenaan de pagina is er een zwart schuifbalkje dat je naar rechts kan slepen met de muis. Bij inzoomen heeft het ontwerp enkele seconden tijd nodig om scherp stellen.

Ontwerp B | ADR Architects, Georges Descombes en Technum (CH + BE). Om in te zoomen op het ontwerp, klikt u op 'click to read'. Bovenaan de pagina is er een zwart schuifbalkje dat je naar rechts kan slepen met de muis. Bij inzoomen heeft het ontwerp enkele seconden tijd nodig om scherp stellen.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DOK ZUID<br />

team B<br />

Dok Zuid<br />

Dok Zuid is e<strong>en</strong> nieuwe grootschalige op<strong>en</strong>bare ruimte voor Antwerp<strong>en</strong> (ca. 9 ha). Tegelijkertijd park <strong>en</strong> plein. De<br />

historische geleding van de dokk<strong>en</strong> weerspiegelt zich in het ontwerp als e<strong>en</strong> ope<strong>en</strong>volging van drie ruime tafels.<br />

Door de uitwerking van e<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e omkadering <strong>en</strong> wandeling ontstaat er e<strong>en</strong> meer int<strong>en</strong>sieve wisselwerking tuss<strong>en</strong><br />

Dok Zuid <strong>en</strong> de activiteit aan zijn rand<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> aantal dwarse verbinding<strong>en</strong> over het plein versterk<strong>en</strong> de relaties<br />

met de omgeving: de Schelde, het Zuid, het Museum van Schone Kunst<strong>en</strong> …<br />

De drieledigheid, e<strong>en</strong> int<strong>en</strong>sifiëring van de rand<strong>en</strong>, het aanhal<strong>en</strong> van de relaties met de omgeving maakt van Dok<br />

Zuid e<strong>en</strong> groot stedelijk platform waar e<strong>en</strong> veelheid van activiteit<strong>en</strong> e<strong>en</strong> plek kunn<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>. Het uitgesprok<strong>en</strong><br />

gro<strong>en</strong>e karakter <strong>en</strong> het behoud van de maat van de dokk<strong>en</strong> creër<strong>en</strong> e<strong>en</strong> sterke sam<strong>en</strong>hang binn<strong>en</strong> deze nieuwe<br />

publieke ruimte. De int<strong>en</strong>se wisselwerking met de context <strong>en</strong> het inzett<strong>en</strong> op duidelijke complem<strong>en</strong>tariteit<strong>en</strong><br />

creër<strong>en</strong> de nodige diversiteit, variatie, verrassing …<br />

Dok Zuid kan zich met dit ontwerp ontwikkel<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> publieke ruimte met e<strong>en</strong> sterke cultureel-maatschappelijke<br />

verbeelding. De publieke ruimte wordt ge(her)activeerd <strong>en</strong> kan op die manier de meervoudigheid van de sam<strong>en</strong>leving<br />

aansprek<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> waardevol <strong>en</strong> gedeg<strong>en</strong> alternatief wordt gebod<strong>en</strong> die de investering voor de vernieuwing<br />

van Dok Zuid meer dan verantwoordt.<br />

De Museum as<br />

De Kroon<br />

De Kroon<br />

De Tuin<br />

Zicht van onder de kroon op de Tuin<br />

Zicht op de Weide<br />

De Weide<br />

De Schelde as<br />

De Zuid as<br />

Vogelvlucht perspectief op de Scène<br />

De Kroon<br />

De Scène


DOK ZUID<br />

team B<br />

De Tuin<br />

Het meest noordelijk dok – het kooldok –<br />

wordt ontwikkeld als e<strong>en</strong> tuin. Door de grote<br />

variatie <strong>en</strong> diversiteit van ruimt<strong>en</strong>, elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>vorm<strong>en</strong> krijgt de tuin e<strong>en</strong> meer<br />

intiem karakter. Deze tuin is e<strong>en</strong> plek om in<br />

te verblijv<strong>en</strong> voor verschill<strong>en</strong>de gebruikers<br />

maar zeker ook e<strong>en</strong> plek om in te wandel<strong>en</strong>.<br />

Deze tuin is ongeveer twee maal zo groot als<br />

de Antwerpse plant<strong>en</strong>tuin (Leopoldstraat) <strong>en</strong><br />

kan daarmee op zichzelf al e<strong>en</strong> belangrijke<br />

nieuwe trekpleister word<strong>en</strong> voor Dok Zuid.<br />

Tilia tom<strong>en</strong>tosa<br />

Rhamnus aspl<strong>en</strong>ifolia<br />

dubbelbloemige tulp<strong>en</strong><br />

Pergola<br />

Fruithag<strong>en</strong><br />

Fruitbom<strong>en</strong> (Prunus, Morus, Malus,<br />

Pyrus, Mespilus, Cydonia)<br />

Potager Fleuri<br />

De Weide<br />

Het c<strong>en</strong>trale deel van het plein – het voormalige<br />

Schippersdok – wordt de c<strong>en</strong>trale<br />

weide van Dok Zuid. De weide is de meest<br />

g<strong>en</strong>ereuze op<strong>en</strong> ruimte in het plan, e<strong>en</strong> plek<br />

die voor ademruimte zorgt. De weide biedt<br />

ruime ontspanningsmogelijkhed<strong>en</strong> aan de<br />

bewoners, werknemers <strong>en</strong> andere gebruikers.<br />

De plek om rustig te verpoz<strong>en</strong> op het gras<br />

of om te voetball<strong>en</strong>, kubb<strong>en</strong> … E<strong>en</strong> verwijzing<br />

naar de grote grasweides in historische<br />

<strong>en</strong> hed<strong>en</strong>daagse stadspark<strong>en</strong> die ook in Antwerp<strong>en</strong><br />

aanwezig zijn (bv. in het Rivier<strong>en</strong>hof<br />

rond het kasteel). Het voorzi<strong>en</strong> van straatmeubilair<br />

maakt deze plek op verschill<strong>en</strong>de<br />

seizo<strong>en</strong><strong>en</strong> aantrekkelijk. Naar het voorbeeld<br />

van Bryant Park in New York kunn<strong>en</strong> er ook<br />

losse stoel<strong>en</strong> <strong>en</strong> tafels gebruikt word<strong>en</strong> om in<br />

de zon op de weide of in de schaduw onder<br />

de bom<strong>en</strong> e<strong>en</strong> plek uit te kiez<strong>en</strong>.<br />

Cornus sanguinea<br />

´Midfire Winter´<br />

Narciss<strong>en</strong> <strong>en</strong> Carpinus betulus<br />

Metasequoia glyptostroboides Crocuss<strong>en</strong> ´Rockhampton Red´<br />

Koelreuteria panculata<br />

Prunus avium `Pl<strong>en</strong>a`<br />

Oeverbeplanting<br />

Oeverbeplanting<br />

De Scène<br />

Het meest zuidelijke deel van Dok Zuid – het<br />

voormalige Ste<strong>en</strong>dok – wordt opgevat als<br />

e<strong>en</strong> scène. Het is de meest dynamische plek<br />

van Dok Zuid. Het is e<strong>en</strong> plek waar kleine<br />

<strong>en</strong> grote ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> e<strong>en</strong> plaats kunn<strong>en</strong><br />

krijg<strong>en</strong>. We d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> aan optred<strong>en</strong>s, films, lezing<strong>en</strong>,<br />

sportev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, allerhande manifestaties<br />

<strong>en</strong> feestelijkhed<strong>en</strong>… Zoals deze die<br />

vandaag reeds plaatsvind<strong>en</strong> op de gedempte<br />

Zuiderdokk<strong>en</strong>: Antwerp<strong>en</strong> Zingt, ijssculptur<strong>en</strong>festival<br />

… De scène is e<strong>en</strong> ruim bemet<strong>en</strong><br />

op<strong>en</strong> ruimte aangelegd in gewap<strong>en</strong>d gras.<br />

E<strong>en</strong> stedelijk dak maakt de koppeling tuss<strong>en</strong><br />

Dok Zuid <strong>en</strong> de meer grootstedelijke ontwikkeling<strong>en</strong><br />

van Nieuw Zuid <strong>en</strong> vormt e<strong>en</strong> bijzonder<br />

attractiepunt van deze ruimte.<br />

Alnus Spaethii<br />

Voorjaar: Kievitsblo<strong>en</strong><br />

Corylus avellana `Hetrophylla`<br />

Leucojum aestivum<br />

April: Boterbloem<br />

Zomer: Koekoeksbloem<br />

Najaar<br />

De Kroon<br />

De kroon vormt e<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e omkadering van<br />

Dok Zuid. De kroon vormt e<strong>en</strong> drempelruimte<br />

tuss<strong>en</strong> Dok Zuid <strong>en</strong> haar omgeving. Het<br />

is e<strong>en</strong> dynamische <strong>en</strong> koele stedelijke plek<br />

onder e<strong>en</strong> g<strong>en</strong>ereus bom<strong>en</strong>dak. Binn<strong>en</strong> de<br />

kroon wikkelt de circulatie zich af. Auto’s <strong>en</strong><br />

fietsers gebruik<strong>en</strong> dezelfde rijloper. Wandel<strong>en</strong><br />

kan ofwel op het voetpad ofwel onder de<br />

bom<strong>en</strong>. Tegelijkertijd is deze ruimte ook e<strong>en</strong><br />

verblijfsruimte met plaats voor terrass<strong>en</strong> van<br />

de omligg<strong>en</strong>de horeca (aan beide zijd<strong>en</strong> van<br />

de rijloper), picknicktafels, <strong>en</strong> bank<strong>en</strong>.<br />

De Museumas<br />

De Museumas is e<strong>en</strong> dwarse verbinding over<br />

de ruimte van Dok Zuid die het M HKA<br />

verbindt met het KMSKA. Op Dok Zuid<br />

wordt deze as gearticuleerd door de plaatsing<br />

van e<strong>en</strong> grote waterpartij. Deze zorgt voor<br />

e<strong>en</strong> int<strong>en</strong>siever gebruik van deze knoop. Om<br />

deze as verder te b<strong>en</strong>adrukk<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook in te<br />

zett<strong>en</strong> als verbinding met de Schelde word<strong>en</strong><br />

ook de Museumstraat <strong>en</strong> de Wap<strong>en</strong>straat<br />

meer georiënteerd naar langzaam verkeer.<br />

De Scheldeas<br />

De Scheldeas maakt de plek terug zichtbaar<br />

waar vroeger de waterverbinding werd gemaakt<br />

tuss<strong>en</strong> Zuiderdokk<strong>en</strong> <strong>en</strong> Schelde. Aan<br />

beide zijd<strong>en</strong> van het Hof van beroep wordt<br />

e<strong>en</strong> nieuwe waterstructuur geïntegreerd.<br />

Deze werkt als verbinding tuss<strong>en</strong> het grote<br />

waterbasin aan de Weide <strong>en</strong> de Schelde.<br />

Deze waterstructuur wordt opgevat als e<strong>en</strong><br />

wadi die rijkelijk beplant wordt met zowel<br />

oeverbeplanting, struik<strong>en</strong> <strong>en</strong> bom<strong>en</strong>.<br />

De Zuidas<br />

De Zuidas verbindt de wijk van het Zuid met<br />

de Schelde. Deze verbinding loopt tot diep<br />

in het stadsweefsel tot aan de Van Schoonbekestraat.<br />

Ter hoogte van de dwarsing van<br />

de Zuidas met Dok Zuid wordt e<strong>en</strong> ruim<br />

plein gecreëerd. Dit plein vormt de schakel<br />

tuss<strong>en</strong> de luwere weide van Dok Zuid <strong>en</strong> de<br />

scène. Het Fotomuseum Antwerp<strong>en</strong> – het<br />

FOMU – ligt aan dit plein. De watertor<strong>en</strong><br />

maakt er deel van uit. De schaal van dit plein<br />

is vergelijkbaar met de Grote Markt van Antwerp<strong>en</strong>.<br />

Dit geeft aan dat deze ruimte op<br />

zich al e<strong>en</strong> belangrijke plek kan zijn voor het<br />

huisvest<strong>en</strong> van allerhande ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!