19.01.2016 Views

Ontwerp C | AECOM Ltd Scotland, Graeme Massie Architects en Sutherland Hussey Harris (UK)

Ontwerp C | AECOM Ltd Scotland, Graeme Massie Architects en Sutherland Hussey Harris (UK). Om in te zoomen op het ontwerp, klikt u op 'click to read'. Bovenaan de pagina is er een zwart schuifbalkje dat je naar rechts kan slepen met de muis. Bij inzoomen heeft het ontwerp enkele seconden tijd nodig om scherp stellen.

Ontwerp C | AECOM Ltd Scotland, Graeme Massie Architects en Sutherland Hussey Harris (UK). Om in te zoomen op het ontwerp, klikt u op 'click to read'. Bovenaan de pagina is er een zwart schuifbalkje dat je naar rechts kan slepen met de muis. Bij inzoomen heeft het ontwerp enkele seconden tijd nodig om scherp stellen.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Historische Historic spatial ruimtelijke structure structuur<br />

Uitwisseling Exchange of Goods van Goeder<strong>en</strong><br />

Voorgestelde Proposed spatial structure ruimtelijke structuur<br />

Sociale and <strong>en</strong> cultural Culturele exchange Uitwisseling<br />

The Zuiderdokk<strong>en</strong> was historically a place of exchange, involving the trade<br />

of goods. The docks provided a connection betwe<strong>en</strong> Antwerp and the world<br />

beyond, while the quaysides bustled with activity, and the adjac<strong>en</strong>t buildings<br />

Nieuwe Zuiderdokk<strong>en</strong> - Plaats van Uitwisseling<br />

had a direct relationship to the activities of the docks. It is our ambition to<br />

De Zuiderdokk<strong>en</strong> speeld<strong>en</strong>, dankzij haar hav<strong>en</strong>activiteit<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> belangrijke rol in de ontwikkeling van het zuidelijke stadsdeel op het einde van de<br />

revitalise the Gedempte Zuiderdokk<strong>en</strong> by reinterpretting the memory of the<br />

De Zuiderdokk<strong>en</strong> war<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de hav<strong>en</strong>activiteit<strong>en</strong> van vorige eeuw e<strong>en</strong> plaats van uitwisseling, met name het verhandel<strong>en</strong> <strong>en</strong> stouw<strong>en</strong> van goeder<strong>en</strong>.<br />

place.<br />

19de eeuw. Ondanks e<strong>en</strong> snelle uitbreiding zijn één eeuw later deze werkzaamhed<strong>en</strong> verhuisd t<strong>en</strong> noord<strong>en</strong> van de stad. Deze verschuiving liet de De dokk<strong>en</strong> verbond<strong>en</strong> Antwerp<strong>en</strong> met de wijde wereld, wat e<strong>en</strong> hectische activiteit opleverde op de kaai<strong>en</strong> <strong>en</strong> de omligg<strong>en</strong>de gebouw<strong>en</strong>, die in directe<br />

We see the future of the Zuiderdokk<strong>en</strong> Zuiderdokk<strong>en</strong> as a new place of onbestemd exchange. Building achter. Wat nu bestaat is e<strong>en</strong> unieke publieke ruimte op ‘het Zuid’ op ontdekking naar e<strong>en</strong> nieuwe invulling.<br />

verbinding stond<strong>en</strong> tot deze activiteit<strong>en</strong>. Het is de ambitie om de Gedempte Zuiderdokk<strong>en</strong> te hernieuw<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> hed<strong>en</strong>daagse interpretatie te gev<strong>en</strong><br />

on the exiting activities of the area we wish Het to is reinforce onze ambitie the New om Zuiedrdokk<strong>en</strong><br />

de Zuiderdokk<strong>en</strong> te hernieuw<strong>en</strong> door zowel hed<strong>en</strong> als verled<strong>en</strong> te betrekk<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> duurzame toekomst te creër<strong>en</strong>.<br />

aan de geschied<strong>en</strong>is <strong>en</strong> de activiteit<strong>en</strong> die er plaatsvond<strong>en</strong>.<br />

as a place of cultural, social and economic exchange - bringing all aspects<br />

Wij beschouw<strong>en</strong> de toekomst van de Zuiderdokk<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> nieuwe plaats van uitwisseling. Voortbouw<strong>en</strong>d op de vroegere activiteit<strong>en</strong> w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> wij de<br />

of society together. A place to gather, play, relax or simply pass through as a<br />

Ons voorstel heeft drie doelstelling<strong>en</strong> :<br />

Nieuwe Zuiderdokk<strong>en</strong> uit te bouw<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> plaats van culturele, sociale <strong>en</strong> economische uitwisseling, wat ons inzi<strong>en</strong> alle aspect<strong>en</strong> van de geme<strong>en</strong>schap<br />

vibrant background to daily life.<br />

Drawing on the historic spatial structures of the Zuiderdokk<strong>en</strong>, we propose a<br />

sam<strong>en</strong>br<strong>en</strong>gt. E<strong>en</strong> ontmoetingsplaats, e<strong>en</strong> spelzone of sl<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>d relax<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>dige omgeving als achtergrond van het dagelijkse lev<strong>en</strong>.<br />

c<strong>en</strong>tral park as a trace of the historic docks, 1 with Id<strong>en</strong>titeit<br />

more int<strong>en</strong>se, active edges<br />

Putt<strong>en</strong>d uit de historische ruimtelijke kwaliteit van de Zuiderdokk<strong>en</strong> stell<strong>en</strong> wij e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>traal park voor volg<strong>en</strong>s de voetafdruk van de vroegere dokk<strong>en</strong><br />

reminisc<strong>en</strong>t of the quaysides.<br />

De Nieuwe Zuiderdokk<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> de van oorsprong monum<strong>en</strong>tale <strong>en</strong> unieke ruimte bewar<strong>en</strong>. Hiermee wordt de ambitie van de stad Antwerp<strong>en</strong> met bel<strong>en</strong>d<strong>en</strong>d de int<strong>en</strong>sieve <strong>en</strong> actieve rand<strong>en</strong>, die referer<strong>en</strong> naar de kaai<strong>en</strong> <strong>en</strong> stouwplaats<strong>en</strong>. Deze strategie bezorgt de Zuiderdokk<strong>en</strong> e<strong>en</strong> duidelijke<br />

The c<strong>en</strong>tral park has the monum<strong>en</strong>tal bevestigd, scale and ambition die zich to kan accommodate<br />

met<strong>en</strong> met andere fantastische stedelijke ruimt<strong>en</strong> in e<strong>en</strong>der welke Europese stad. De voetafdruk van de oude dokk<strong>en</strong> <strong>en</strong> de id<strong>en</strong>titeit, die qua kwaliteit kan tipp<strong>en</strong> aan elke publieke ruimte van e<strong>en</strong>der welke Europese stad <strong>en</strong> herk<strong>en</strong>baar zal zijn in de wereld.<br />

ev<strong>en</strong>ts of international importance, while two linear parks occupy former<br />

e<strong>en</strong>voud van de ruimte moet behoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> leesbaar blijv<strong>en</strong>. Alle nieuwe structur<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> de industriele kwaliteit van de historische dokk<strong>en</strong> <strong>en</strong> kaai<strong>en</strong><br />

quaysides at Vlaamsekaai and Waalsekaai and <strong>en</strong>gage directly with the local<br />

kunn<strong>en</strong> aanbor<strong>en</strong> als inspiratiebron.<br />

De basis voor de ontwikkeling voor de Nieuwe Zuiderdokk<strong>en</strong> is het behoud van de grote bestaande op<strong>en</strong> ruimte . Haar afmeting<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> het e<strong>en</strong> unieke<br />

community.<br />

This stratgey will provide the New Zuiderdokk<strong>en</strong> 2 Diversiteit with a clear <strong>en</strong> id<strong>en</strong>tity flexibiliteit<br />

which<br />

ruimte in de stad <strong>en</strong> mag vooral niet verlor<strong>en</strong> gaan. De ruimtelijke beleving wordt mom<strong>en</strong>teel afgelijnd door de volwass<strong>en</strong> platan<strong>en</strong> (Platanus x hispanica).<br />

matches the quality of any great space of De any Nieuwe European Zuiderdokk<strong>en</strong> city and will be globally moet<strong>en</strong> e<strong>en</strong> variatie aan plaats<strong>en</strong> creër<strong>en</strong> om verschill<strong>en</strong>de activiteit<strong>en</strong> te accommoder<strong>en</strong> zoals sociaal, cultureel <strong>en</strong> Wij stell<strong>en</strong> voor om de grote ruimte te versmall<strong>en</strong> naar de originele belijning van de historische dokk<strong>en</strong>, namelijk Ste<strong>en</strong>- & Kooldok. Het nieuwe C<strong>en</strong>traal<br />

recognisable.<br />

recreatief. E<strong>en</strong> kruising van verschill<strong>en</strong>de landschapstyp<strong>en</strong> namelijk water, ste<strong>en</strong> <strong>en</strong> aarde (veld). Het moet bestaan als e<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>d decor voor zowel Park zal e<strong>en</strong> drieledige verdeling krijg<strong>en</strong>, referer<strong>en</strong>d naar de drie dokk<strong>en</strong>, die voordi<strong>en</strong> de site bevatte. Elke zone van de totale ruimte krijgt e<strong>en</strong> andere<br />

geme<strong>en</strong>schapsev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> als individuele ervaring<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong>de het hele jaar. Het moet intimiteit evoker<strong>en</strong> <strong>en</strong> tegelijkertijd groots zijn, alsook afwerking <strong>en</strong> detail. Deze oppervlaktebehandeling zal diriger<strong>en</strong> hoe het C<strong>en</strong>traal Park wordt gebruikt <strong>en</strong> bevolkt.<br />

geometrisch <strong>en</strong> informeel. Het moet inspiratie bied<strong>en</strong> voor zowel dag- als nachtelijke activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> in combinatie met de seizo<strong>en</strong>sverandering<strong>en</strong> op alle C<strong>en</strong>traal geleg<strong>en</strong> is het Kasseiplein. De kasseibestrating biedt e<strong>en</strong> op<strong>en</strong> <strong>en</strong> flexibel platform voor e<strong>en</strong> verscheid<strong>en</strong>heid aan grote op<strong>en</strong>lucht ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

mogelijke mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrolijke <strong>en</strong> lev<strong>en</strong>dige plek zijn.<br />

Naar het noord<strong>en</strong> bevindt zich de verdiepte Watertuin, verwijz<strong>en</strong>d naar het vroegere dok <strong>en</strong> nu geïnterpreteerd als e<strong>en</strong> plek met waterreflecties,<br />

3 Duurzaamheid<br />

fontein<strong>en</strong> <strong>en</strong> misteffect<strong>en</strong>, ook als spelelem<strong>en</strong>t. In het zuidelijke deel van het drieluik is e<strong>en</strong> Bloemrijk Speelveld voorzi<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> uitgebreide gro<strong>en</strong>e long<br />

Om van de Nieuwe Zuiderdokk<strong>en</strong> e<strong>en</strong> succes te mak<strong>en</strong> moet het duurzame karakter zowel milieukundig, sociaal <strong>en</strong> economisch in balans zijn. Het voor het zuidelijke stadsdeel, met als vegetatie e<strong>en</strong> tapijt van verschill<strong>en</strong>de gras- <strong>en</strong> grazige matt<strong>en</strong> afgewisseld met bloemrijke m<strong>en</strong>gsels voor spel <strong>en</strong><br />

moet antwoord bied<strong>en</strong> aan de verste<strong>en</strong>de klimatologische situatie van de stad <strong>en</strong> antwoord<strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong> die de drainageproblem<strong>en</strong> het hoofd bied<strong>en</strong> bij ontdekking.<br />

excessieve reg<strong>en</strong>val. Overstromingszones <strong>en</strong> -bekk<strong>en</strong>s word<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in de ruimte zonder e<strong>en</strong> negatieve invloed te bevatt<strong>en</strong> op het dagelijkse De voormalige kaai<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opgezet als Lineaire Park<strong>en</strong>, die funger<strong>en</strong> als buffer tuss<strong>en</strong> het groot C<strong>en</strong>traal Park <strong>en</strong> de omligg<strong>en</strong>de wijk<strong>en</strong>. Deze<br />

lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> mogelijk e<strong>en</strong> tijdelijk spelelem<strong>en</strong>t kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. De nieuwe aanplanting<strong>en</strong> verminder<strong>en</strong> ‘heat stress’ door afkoeling <strong>en</strong> schaduwvorming. Lineaire Park<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gekarakteriseerd door intimiteit, kleinschaligheid <strong>en</strong> bied<strong>en</strong> vegetatieve landschapelem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> fysieke transitie van<br />

Nieuwe habitats word<strong>en</strong> gecreëerd <strong>en</strong> bied<strong>en</strong> voedselbronn<strong>en</strong> <strong>en</strong> nestgeleg<strong>en</strong>heid voor vogels, vleermuiz<strong>en</strong>, vlinders, bij<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere organism<strong>en</strong>. plant<strong>en</strong>geme<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> nat <strong>en</strong> voedselrijk karakter tot droog <strong>en</strong> met voedselarme eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>.<br />

De ruimte moet fysiek op<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong> toegankelijk vanuit de andere wijk<strong>en</strong>, als plaats waar de bevolking elkaar kan inspirer<strong>en</strong>. De voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> Aan de Scheldestraat stell<strong>en</strong> wij voor om de bek<strong>en</strong>de Antwerpse hangars te voorzi<strong>en</strong>, die afgebrok<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aan de Scheldeboord. We zijn overtuigd<br />

toegankelijk <strong>en</strong> verwelkom<strong>en</strong>d zijn voor de hele buurt. Het moet de locale economie versterk<strong>en</strong> door uitbreiding in de buurt van bestaande commerciële dat deze metal<strong>en</strong> loods<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> ontmanteld <strong>en</strong> ger<strong>en</strong>oveerd word<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> Overdekte Markt te creër<strong>en</strong>, die kleine overdekte <strong>en</strong> lokale ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> nieuwe, zowel commercieel als recreatief <strong>en</strong> cultureel.<br />

kan herberg<strong>en</strong>. Aanligg<strong>en</strong>d aan de Van Der Sweepstraat stell<strong>en</strong> wij e<strong>en</strong> therapeutische zwemtuin voor die wordt gevoed met reg<strong>en</strong>water. Dit complex<br />

biedt e<strong>en</strong> uniek spa-c<strong>en</strong>ter voor de buurt voor verkoeling, relaxing <strong>en</strong> onthaast<strong>en</strong>.<br />

5<br />

Therapeutische Zwemtuin<br />

Bloemrijk Speelveld Kasseiplein Watertuin<br />

ingang<br />

ondergrondse<br />

parking<br />

Waalsekaai<br />

Waalsekaai<br />

Speeltuin<br />

Speeltuin<br />

tor<strong>en</strong><br />

podium<br />

Zuiderpershuis<br />

ingang<br />

ondergrondse<br />

parking<br />

uitkijk<br />

Therapeutische<br />

Zwemtuin<br />

Bloemrijk Speelveld<br />

Kasseiplein<br />

Kasseiplein<br />

Watertuin<br />

Overdekte<br />

Markt<br />

uitkijkplatform &<br />

stijgpunt<br />

parkeergarage<br />

uitkijkplatform &<br />

stijgpunt<br />

parkeergarage<br />

ingang<br />

ondergrondse<br />

parking<br />

Vlaamsekaai<br />

Vlaamsekaai<br />

Vlaamsekaai<br />

Vlaamsekaai<br />

Landschapsplan<br />

Plaats van Uitwisseling<br />

Paneel 1/2


Lineair Park - Nat <strong>en</strong> Voedselrijk<br />

Lineair Park - Bostype berk(Betula p<strong>en</strong>dula) Lineair Park - Fruitgaard Lineair Park - Droog <strong>en</strong> Voedselarm<br />

Ruimtelijke Structuur<br />

De ruimtelijke structuur van de historische Zuiderdokk<strong>en</strong> is feitelijk e<strong>en</strong><br />

ruimte die door drie ruimt<strong>en</strong> wordt gevormd. Twee van deze ruimt<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> verdiept geplaatst als verwijzing naar het verled<strong>en</strong>. De globale<br />

ruimte wordt ingeslot<strong>en</strong> door twee structur<strong>en</strong>, aan de <strong>en</strong>e kant e<strong>en</strong><br />

Marktplaats <strong>en</strong> aan de ander kant e<strong>en</strong> omslot<strong>en</strong> Zwemtuin. Bijkom<strong>en</strong>de<br />

bom<strong>en</strong> staan strategisch op de oude doklijn, waardoor deze verstek<strong>en</strong>d<br />

werk<strong>en</strong> voor de grote ruimte <strong>en</strong> bescherming bied<strong>en</strong> voor de Lineaire<br />

Park<strong>en</strong>, die aan de rand<strong>en</strong> intieme <strong>en</strong> kleinschalige landschapp<strong>en</strong><br />

creër<strong>en</strong>.<br />

Economisch<br />

De Lineaire Park<strong>en</strong> bied<strong>en</strong> intieme <strong>en</strong> kleinschalige zones aan, die b<strong>en</strong>ut<br />

kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> door de bel<strong>en</strong>d<strong>en</strong>de winkels <strong>en</strong> kleinhandelszak<strong>en</strong> op<br />

beide Waalse- <strong>en</strong> Vlaamsekaai. Zowel dag- als avondlijke activiteit<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> van deze opportuniteit gebruik mak<strong>en</strong> om deze zones in te<br />

palm<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> positief effect op de gehele buurt. De culturele c<strong>en</strong>tra<br />

kunn<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s gebruik mak<strong>en</strong> van het podium <strong>en</strong> platform dat<br />

gecreëerd wordt, <strong>en</strong>erzijds in de lineaire park<strong>en</strong> als in het c<strong>en</strong>traal park.<br />

Aarde-Ste<strong>en</strong>-Water<br />

Het C<strong>en</strong>traal Park is e<strong>en</strong> hybride landschap opgemaakt uit drie<br />

materialisaties. De c<strong>en</strong>trale zone behoudt <strong>en</strong> breidt de kassei<strong>en</strong> uit -<br />

deels na recuperatie - om e<strong>en</strong> ruimte te vorm<strong>en</strong> voor grootschalige<br />

ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong>. Aan beide zijd<strong>en</strong> van deze ruimte vertrapt<br />

het landschap langzaam in twee verdiepte tuin<strong>en</strong>, t<strong>en</strong> zuid<strong>en</strong> het gro<strong>en</strong>e<br />

Bloemrijk Speelveld <strong>en</strong> noordelijk de blauwe Watertuin.<br />

Microklimaat<br />

De bijkom<strong>en</strong>de bom<strong>en</strong> rond het C<strong>en</strong>traal Park <strong>en</strong> het bos in de<br />

omslot<strong>en</strong> zwemtuin zull<strong>en</strong> e<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de windscherm bied<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de<br />

stormwind<strong>en</strong> als bescherming tijd<strong>en</strong>s activiteit<strong>en</strong> in de ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

zone. Bijkom<strong>en</strong>d zal het plaatselijk microklimaat in de Lineaire Park<strong>en</strong><br />

supplem<strong>en</strong>taire bescherming bied<strong>en</strong> door de grote hoeveelheid aan<br />

diverse plant<strong>en</strong>geme<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>.<br />

Klimaatadaptatie<br />

Het hitte-eilandeffect in de stad wordt beperkt door de toepassing van<br />

vegetatie in alle vorm<strong>en</strong> <strong>en</strong> typ<strong>en</strong>. Ook bom<strong>en</strong> lever<strong>en</strong> verdamping <strong>en</strong><br />

verkoeling <strong>en</strong> zijn, in volwass<strong>en</strong> capaciteit, e<strong>en</strong> noodzakelijkheid in de<br />

stad, ook voor de captatie van fijn stof <strong>en</strong> CO2. Bijkom<strong>en</strong>d zorg<strong>en</strong> grote<br />

watervlakk<strong>en</strong> voor verkoeling. Zij funger<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong>de zomerstorm<strong>en</strong><br />

voor het ophoud<strong>en</strong> van water <strong>en</strong> zo de koel<strong>en</strong>de eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> te<br />

verl<strong>en</strong>g<strong>en</strong> in tijd.<br />

Verlichting<br />

De verlichtingsstrategie voor de Nieuwe Zuiderdokk<strong>en</strong> is gebaseerd op<br />

de ontwikkeling van natuurlijk voorkom<strong>en</strong>de f<strong>en</strong>om<strong>en</strong><strong>en</strong>. De c<strong>en</strong>trale<br />

ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ruimte wordt bepaald bij nacht door haar lichthemel<br />

(aurora). Het betreft e<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>d kabelframe dat opgehoud<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> door stal<strong>en</strong> kolomm<strong>en</strong>. De Watertuin wordt verlicht met<br />

kleine grondbehuisde lichtpunt<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> effect van fosforesc<strong>en</strong>tie te<br />

bekom<strong>en</strong>. Het Bloemrijk Speelveld <strong>en</strong> Lineaire Park<strong>en</strong> word<strong>en</strong> feeëriek<br />

verlicht met e<strong>en</strong> ‘moonlighting’ lichtkwaliteit.<br />

Plaats van Uitwisseling<br />

Paneel 2/2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!