26.03.2016 Views

éKompas 2

De 2de editie van de e-magazine van ABC Compas - éKompas

De 2de editie van de e-magazine van ABC Compas - éKompas

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

éKompas

éKompas - 02 - Maart 2016

ABC Compas introduceert:

Bestuur 2015 / 2016

Greentown:

100% duurzaam Curaçao

De

eerstejaars ervaring

als technische student


2

éKompas - 02

Colofon

Technische studentenvereniging ABC Compas

Vestiging: Delft

éKompas magazine is een publicatie van de ABC

Compas. De ABC Compas is een studentenvereniging

voor technische studenten gevestigd in Nederland

afkomstig uit Aruba, Bonaire en Curaçao.

éKompas magazine wordt twee keer per jaar

gepubliceerd.

éKompas nr. 02

Februari 2016

Hoofdredacteur

Sharif Jacobino

Redacteurs

Jerico Bakhuis

Marson Jesus

Nadège Heyligar

Nahum Pang

Corina Regales

Ontwerp

Nadège Heyligar

Corina Regales

Fotografie

Sharif Jacobino


Maart 2016 3

Disclaimer

De inhoud van deze publicatie geeft niet noodzakelijk

de mening van de éKompas magazine commissie noch

de ABC Compas.

Het is verboden om de inhoud van dit tijdschrift, in welke

vorm dan ook, te kopiëren, dupliceren of verspreiden

zonder schriftelijke goedkeuring van de ABC Compas.


4

éKompas - 02


Maart 2016 5

Voorwoord

Beste lezer,

Met veel plezier presenteren wij u de nieuwste editie

van onze digitale magazine éKompas!

Voor ons een bijzonder moment, omdat deze de eerste

editie is namens het bestuur 2015-2016.

In de vorige editie van éKompas heeft u kennis gemaakt

met wat ons blad te bieden heeft voor de technische

studenten afkomstig van Aruba, Bonaire en Curaçao

en andere geïnteresseerden. ABC Compas wil met de

magazine haar lezers op de hoogte houden van allerlei

technische ontwikkelingen op zowel de ABC-eilanden

als elders in de wereld. Hierbij wordt niet alleen

aandacht besteed aan actuele projecten, maar ook aan

onze eigen studenten, technici en young professionals.

Met deze editie hopen wij dit voort te zetten met

interessante artikelen en interviews over een divers

scala van onderwerpen die variëren van het informeren

van toekomstige studenten die geïnteresseerd zijn in

een technische studie tot technische ontwikkelingen

die van invloed zijn op de eilanden.

Wij willen iedereen bedanken die een bijdrage heeft

geleverd aan deze editie. Een speciale dank gaat uit naar

Dave Tjong, de Magazine Comissie, het vorig bestuur en

onze sponsor Lighthouse Aruba.

Wij wensen u veel lees-en kijkplezier met deze uitgave.

Namens het bestuur 2015-2016,

Sharif Jacobino

Commissaris extern


6

éKompas - 02

Inhoud

9

Introductie Bestuur 2015 - 2016

16

Flashback Voorzitter 2014

18

Jaarplanning

20

SPC: de ruimte in

23

Meer dan een minor

26

UTS From the past to the future

28

Afsluiting van een Bachelor


Maart 2016 7

30

Greentown: 100% duurzaam

35

DARE to take-off

37

Activiteiten 2015-2016

42

Opvang 2015

44

De eerstejaars ervaring

47

New container terminal Aruba

53

Tips & Tricks Delft


8

éKompas - 02


Maart 2016 9

Introductie Bestuur

2015 - 2016


10

éKompas - 02

Corina Regales

Voorzitter

Studie: MSc Management in the built

environment

Al sinds 2012 toen ik voorgesteld werd aan ABC Compas

besloot ik dat ik ook graag een bijdrage wilde leveren

aan de vereniging. Ik vind het een super initiatief en

wij mogen er zeker trots op zijn dat wij zo’n hechte

Antilliaanse studentenvereniging hebben kunnen

vormen in Delft. In 2012 begon ik in de Sociale Commissie.

In deze commissie werden gezellige evenementen voor

de leden georganiseerd. In 2014-2015 besloot ik om

meer tijd te besteden aan ABC Compas en vervulde ik

de functie van vice-voorzitter.

“Het is voor mij leuk en

belangrijk om bezig te zijn

met activiteiten die dicht bij

‘home’ zijn.”

Dit jaar, na ervaring te hebben opgedaan bij verschillende

studentenorganisaties, ben ik goed voorbereid om

mijn kennis van de afgelopen jaren te delen met ABC

Compas. Ik ben benieuwd wat ik het komend jaar van

de vereniging en andere (bestuurs-) leden zal leren.

Het is voor mij leuk en belangrijk om bezig te zijn met

activiteiten die dicht bij ‘home’ zijn. Vandaar dat wij ook

dit jaar de bekende Anochi Krioyo en gezellige borrels

zullen voortzetten. Daarnaast is er ook een persoonlijk

doel om zoveel mogelijk bij te kunnen dragen als

bestuurslid en om met nieuwe initiatieven te beginnen.

Verder wil ik graag weer de commissies herstarten,

zodat andere leden ook de mogelijkheid krijgen om een

bijdrage te leveren aan de vereniging.

Ik heb er vertrouwen in dat we met dit bestuur

een goede bijdrage zullen leveren aan de verdere

ontwikkeling van ABC Compas, zodat deze kan blijven

groeien en ook veel kan betekenen voor de technische

studenten uit de ABC-eilanden.


Maart 2016 11

Marson Jesus

Vice-voorzitter

Studie: MSc Transport, Infrastructure &

Logistics

Mijn naam is Marson Jesus, student Transport

Infrastructuur en Logistiek aan de TU Delft. Na een

drukke vakantie- en studieperiode, heb ik weer volop

tijd voor ABC Compas. Dit is misschien ook te merken

aan de laatste activiteit (de Anochi Krioyo) en het

huidige magazine.

Voor mij is het belangrijk om naast mijn studie ook tijd

te besteden aan de activiteiten van het bestuur van

ABC Compas. Een jaar actief zijn in het bestuur vind

ik belangrijk, aangezien dit ook goed aansluit op mijn

vorige opleiding: Technische Bestuurskunde. Dit geeft

de mogelijkheid om ervaring op te doen,wat ik in de

toekomst goed kan gebruiken wanneer ik op zoek ga

naar mijn droombaan. Zeer waarschijnlijk weten de

meesten van jullie al wat dat is: een top-manager binnen

een luchtvaartmaatschappij of luchthaven lijkt me

fascinerend. Adviseur binnen een transportministerie

lijkt mij ook wat. Gelukkig heb ik ABC Compas die mijn

competenties en vaardigheden voor deze droombaan

kan verbeteren. Natuurlijk wil ik hiervoor ook iets

teruggeven aan de vereniging en haar leden. Voor mij

is het belangrijk dat wanneer ik na één of twee jaar

aftreed, de leden van ABC Compas zijn toegenomen en

ABC compas meer naamsbekendheid heeft. Daar wordt

momenteel ook hard aan gewerkt.

“Actief zijn in het bestuur vind

ik belangrijk, aangezien dit

ook goed aansluit op mijn

vorige opleiding: Technische

Bestuurskunde.”

Verder is het voor mij ook belangrijk dat de leden niet

alleen met andere leden, maar ook met bedrijven een

betere band krijgen.


12

éKompas - 02

Nahum Pang

Secretaris

Studie: BSc Nanobiology

Mijn naam is Nahum Pang en ik vervul de functie van

secretaris binnen het bestuur van ABC Compas. Ik

volg een bacheloropleiding in Nanobiology. Het is een

relatief nieuwe en zeer interessante studie. De studie

bestaat uit een samenwerking tussen TU Delft en de

Erasmus Universiteit in Rotterdam, dus dat betekent

dat ik colleges moet volgen in twee verschillende

steden! Dit is mijn tweede en laatste jaar binnen het

bestuur van de ABC en het is hartstikke leuk en vooral

leerzaam. De reden dat ik bestuurslid werd van ABC

is, omdat ik andere vaardigheden wilde ontwikkelen

naast mijn studie. Ik heb veel kennis opgedaan over het

plannen van activiteiten, het bijhouden van informatie

“De reden dat ik bestuurslid en ook het samenwerken met andere mensen.

werd van ABC is, omdat ik

andere vaardigheden wilde

ontwikkelen naast mijn

studie.”


Maart 2016 13

Jerico Bakhuis

Penningmeester

Studie: BSc Mechanical Engineering

Mijn naam is Jerico Bakhuis. Ik ben derdejaars student

werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Ik woon inmiddels

twee en een half jaar in Nederland en ben vanaf mijn

eerste jaar in Nederland lid geworden van ABC Compas

(2013). Hier heb ik heel veel plezier van gehad en ik

heb er veel van geleerd. Sinds oktober 2015 zit ik in

het bestuur van ABC Compas als penningmeester. Ik

heb deze beslissing genomen, omdat ik mij goed kon

vinden in de visie en missie van de vereniging en omdat

ik een bijdrage wil leveren aan het samenbrengen van

(technische) studenten uit Aruba, Bonaire en Curaçao.

Natuurlijk was het voor mij ook een kans om extra

ervaring op te doen naast mijn studie en dan is het

voor mij ook een eer om iets terug te kunnen doen

voor mijn landgenoten en hen zodoende te stimuleren.

Als je dit leest, hoop ik dan ook dat je al lid bent van

de vereniging en je anders snel zult inschrijven. Er zijn

totaal geen verplichtingen voor leden, je zult een goed

netwerk vormen en er zullen veel gezellige activiteiten

plaatsvinden, waar je totaal vrijwillig aan deel kan

nemen. Misschien kun jij dan net zoals ik ook één van

de huidige bestuursleden opvolgen.

“...dan is het voor mij ook een

eer om iets terug te kunnen

doen voor mijn landgenoten

en hen zodoende te

stimuleren”


14

éKompas - 02

Nadège Heyligar

Commissaris Intern

Studie: MSc Design for Interaction

“Het sociale element is ook

een belangrijk aspect van de

vereniging, wat je ook terug

ziet in alle activiteiten.”

Ik ben Nadège Heyligar en ik ben momenteel in het

laatste jaar van mijn master Design for Interaction na

mijn bachelor in Industrial Design Engineering te hebben

behaald. Ik ken ABC Compas sinds mijn bachelor. ABC

was toen in haar 2e jaar en had een interessante lezing

georganiseerd over Greentown. Sindsdien doe ik mijn

best om bij de evenementen te zijn. Niet alleen om

te netwerken en nieuwe dingen te leren, maar vooral

omdat het er erg gezellig is. Het sociale element is

ook een belangrijk aspect van de vereniging, wat je

ook terugziet in alle activiteiten. Na deelname binnen

de opvang-commissie en na het bestuur beter te

hebben leren kennen, was ik ervan overtuigd dat ik

ook onderdeel wilde zijn van dit bestuur. Zo ben ik

uiteindelijk commissaris activiteiten geworden!


Maart 2016 15

Sharif Jacobino

Commissaris Extern

Studie: BSc Computer Science

Ik ben Sharif Jacobino, één van de twee commissarissen

van ABC Compas en student Technische Informatica. Ik

houd me vooral bezig met de technische aspecten van

ABC Compas, zoals de website en het bijhouden van de

e-mail adressen, maar ook een handje mee- helpen met

het organiseren van leuke evenementen. Dit laatste

vind ik stiekem het leukste van mijn bestuursfunctie.

Naast mijn studie ben ik junior developer bij aanmelder.

nl in Yes!Delft, sport ik graag en drummen vind ik ook

geweldig. Ik vind het belangrijk om naast je studie te

ontspannen en jezelf te ontplooien. Dat is precies wat

ik in mijn laatste bestuursjaar met ABC Compas wil

bereiken.

“Ik vind het belangrijk om

naast je studie te ontspannen

en jezelf te ontplooien.”


16

éKompas - 02

George Thiel

Voormalig voorzitter

Geschreven door George Thiel

Ik studeer Civiele Techniek hier aan de TU Delft. Ik ben

dit jaar bezig met het afronden van mijn bachelor. Aan

het begin van het studiejaar van 2012/2013 werd ik

uitgenodigd voor mijn eerste ABC Compas-borrel. Hier

kreeg ik mijn eerste kennismaking met de gezelligheid

van de vereniging. Ook kwam ik voor het eerst het

concept tegen om een netwerk te vormen tussen de

technische studenten afkomstig uit de Nederlandse

Caribische eilanden. Ik vond dit concept interessant

en hoe meer ik meedeed met de activiteiten van ABC

Compas, hoe meer zin ik kreeg om aan de vorming

hiervan te helpen. Later in het jaar werd ik gevraagd of

ik wilde helpen met het organiseren van de opvangdag

voor de nieuwe beursalen van 2013. Samen met de

hulp van de opvangcommissie OpCo en voormalige

bestuursleden is het een zeer geslaagde dag geworden.

Flashback

Voorzitter

2014/2015

Het uitbreiden van de gemeenschap van ABC Compas

gaf mij alleen maar positieve gevoelens. Daarom besloot

ik om mezelf op te geven voor een bestuurspositie voor

de volgende studiejaren.

In de afgelopen twee studiejaren heb ik als bestuurslid

meegeholpen met het realiseren van de visie van ABC

Compas.

De ervaring van de afgelopen twee jaren is zeer

leerzaam geweest. Als secretaris in het studiejaar

2013/2014 kreeg ik voor het eerst een beeld van hoe

een organisatie werkt en hoe de structuur van een

organisatie in elkaar zit. Dit beeld heeft mij heel veel

geholpen in mijn tweede jaar als bestuurslid; in dit jaar

werd ik als voorzitter gekozen. Het was voor mij een

uitdaging om als voorzitter in het studiejaar 2014/2015

van een idee tot een eindresultaat te komen en de

processen te leren om dit te kunnen doen. Dit vooral

bij het organiseren van activiteiten en bij het verbreden

van zowel het sociale als het professionele netwerk

van ABC Compas. Dit alles heb ik natuurlijk niet alleen

kunnen doen. Voor mij was het belangrijkste leerproces

in mijn twee bestuursjaren het samen leren werken met

anderen voor een gemeenschappelijk doel. Ik heb het

geluk gehad om in beide jaren deel uit te maken van

een heel goed team.

Ik raad iedereen aan om tenminste 1 jaar in het bestuur

te zitten. De ervaring die je opdoet, is niet verkrijgbaar

tijdens je studie en het is ook een hele nuttig instrument,

wat je later in het bedrijfsleven kunt gebruiken.


Maart 2016 17

Wij bedanken het

voormalige bestuur

voor haar inzet!

Aftredende bestuursleden, George Thiel, Yannick Chance en Laura Kamphuis


18

éKompas - 02

Upcoming Events

2016

mrt

Magazine release

apr

Borrel

apr

RC Studiedag

mei

Excursie

jun

Company Tour

jul

Borrel

aug

Opvang Delft


Maart 2016 19

ACTIVITEITEN

ABC Compas staat bekend om haar gezellige activiteiten.

Ook dit jaar staan er leuke activiteiten op het programma

en de activiteitencommissie kan jouw hulp gebruiken bij

het organiseren hiervan!

Interesse? Stuur ABC Compas een bericht via Facebook

of mail naar commissaris@abccompas.com

ABC COMPAS


20

éKompas - 02

SPC: de ruimte in


SPC: de ruimte in

Space Platform Curaçao (SPC) is een

multidisciplinair platform dat meewerkt om de

commerciële ruimtevaartindustrie vanuit Curaçao

te verwezenlijken met als primair doel een goede

samenwerking te creëren tussen de overheid, het

bedrijfsleven en de bevolking van Curaçao.

Het platform hoopt dat vanuit deze samenwerking

nieuwe communicatielijnen en verdere ontwikkelingen

zullen voortvloeien. SPC streeft ernaar om de

belanghebbenden van de industrie bij elkaar te brengen

en het publiek te informeren.

De initiatiefnemers van dit platform zijn een groep

‘young professionals’ met verschillende disciplines.

Vishal Oedjaghir is een lucht- en ruimtevaart ingenieur

afgestudeerd aan de TU Delft en hij is de trekker van

de groep. Hij wordt bijgestaan door Krishna Doll

(marketing), Angelino Sulvaran (marketing & redactie),

Nathan Correa (engineering & technologie) en Roald

Tromp (wetgeving).

Maart 2016 21

Echter, voor Curaçao liggen de grootste uitdagingen

niet in de ontwikkeling van het ruimtevaartuig zelf, maar

eerder op het vlak van ontwikkeling van de wetgeving

en de benodigde infrastructuur. Daarom zijn wij ook als

stichting continu op zoek naar studenten die interesse

hebben op dit gebied en hun bijdrage zouden willen

leveren middels een project of afstudeeropdracht voor

de ontwikkeling van deze industrie op Curaçao.

Iedereen die meer informatie wil over de commerciële

ruimtevaartontwikkelingen op Curaçao, kan de

Facebook-pagina en website van SPC bezoeken.

Het doel van SPC is om Curaçao extra op de wereldkaart

te plaatsen door deze nieuwe industrie lokaal te

ondersteunen en te bevorderen.

Wij denken dat Curaçao een unieke kans heeft om als

klein eiland betrokken te mogen zijn bij een nieuwe

ruimtevaartindustrie waarvan de ontwikkeling diverse

mogelijkheden voor onze gemeenschap met zich mee

zal brengen. Deze industrie zal de wereld veranderen

en de mensheid naar nieuwe bestemmingen leiden.


22

éKompas - 02


Meer dan een Minor

Geschreven door Marie-Louise Greijmans

Maart 2016 23

In je derde jaar krijg je als student de vrijheid om vakken

van een andere studie te volgen. Dit kan op verschillende

manieren, namelijk aan een andere faculteit, aan een

andere universiteit of buiten Nederland.

Mij werd een plaats aan de faculteit Techniek, Bestuur

en Management (TBM) voor de minor International

Entrepreneurship and Development gegund. Een

minor die ingaat op duurzaam ondernemerschap in

ontwikkelingslanden. Je zet je een half jaar in voor een

project, vaak met een buitenlandse opdrachtgever en

je verdiept je in de mogelijkheden die dat land biedt.

Mijn nieuwe avontuur ging ik aan met twee Bouwkunde

studenten van de TU Delft voor de organisatie Bambú

Social. In Nederland hebben wij ons twee maanden

bezig gehouden met het werven van fondsen, het doen

van onderzoek en het uitwerken van verschillende

plannen.

Samen met versterking uit Tenerife vertrokken wij

op 1 november 2015 naar Nicaragua. Je vertrouwde

Delftse leven maakt dan plaats voor de onbekende

leefomgeving en cultuur van El Rama, Nicaragua: ‘de

poort van de Pacific naar de Cariben’.

Impressie

Ik dacht aan een stad midden in het land, daar wordt

bijna geen vis en ‘fruit de mar’ gegeten. Maar er

wordt van alles naar El Rama gehaald. We schrokken

op van een man die schreeuwde: carne de tortuga!

(schilpaddenvlees).

Buiten op straat werd een bebloede koelbox open

gemaakt en met trots gaf de man, afkomstig van Lagunas

de las Perlas (binnenwater aan de Atlantische oceaan),

uitleg hoe en waar ze deze schildpad gevangen hadden.

Blijkbaar heeft de schildpad vele verschillende soorten

vlees die je op kunt eten, inclusief de ingewanden.

Van de overheid mogen eigenlijk alleen de mensen

uit deze streek deze Karet schildpad opeten. Voor

degenen die de schildpad liever niet op hun bord zien

verschijnen, is er ook red snapper gehaald.

Alle verse vangst wordt op straat verkocht, en daarnaast

ook spiegels, krukjes en andere houtproducten. De

pasteitjes en andere gefrituurde lekkernijen worden op

straat, voor de menigte, bereid. Helado (ijs) hoor je van

ver al aankomen. Hier kent iedereen de vrolijke belletjes

van de ijscoman.

“Je vertrouwde Delftse leven

maakt dan plaats voor de

onbekende leefomgeving en

cultuur van El Rama, Nicaragua”

Het is een stad met een klein, maar zeer levendig

centrum. ‘La vida es un carnaval’ (Celia Cruz) beschrijft

ook voor Nicaragüenses dat het het beste is om het

leven zingend door te gaan. Elke straat kent wel

een ‘tienda’ (winkeltje of vaak een woning, waar je

beltegoed kunt kopen) die de luidsprekers op maximum

hebben staan, om te laten zien dat ze er zijn! Las penas

se van cantando.

Vervallen huizen ontbreken helaas niet aan het

zicht. Achter de huizen schuilen vaak nog de nietfunctionerende

systemen. Infrastructuur voor

drinkwater ontbreekt en men leeft van regenwater.

Gelukkig is het van juni tot november regenseizoen. De

rest van het jaar drinkt men putwater of duur water uit

flessen.


24

éKompas - 02

Een paar blokken verderop treed je in de Barrio Nuevo

wat bestaat uit kleine stukjes terrein die ooit bezet zijn

geworden door de bewoners die het recht hebben

gekregen om hier te mogen bouwen. Bouwen kun je

het bijna niet noemen. Vaak wordt er met afvalmateriaal

(plastic, pallets, brandhout en zinken platen) een

schuilplaats gemaakt die de bewoners in ieder geval

kunnen beschermen tegen de regen. Dit is de reden

waarom we naar Nicaragua zijn gegaan.

Bambú Social

Nicaragua is een van de armste landen in Centraal

Amerika. Er is een groot tekort aan (degelijke) huizen.

Zo is het dat 78% van de bevolking geen woning heeft of

woont onder ernstige omstandigheden.

Dan heb je bamboe. Bamboe groeit er heel veel. Dit is

een sterk materiaal dat wereldwijd heel erg in opkomst

is. Het kan lokaal worden geproduceerd, groeit extreem

snel en heeft relatief weinig voedingsstoffen nodig.

Hiernaast gaat deze plantensoort grond-erosie tegen

en heeft het een erg hoog CO2-absorptievermogen.

Het groene goud van Nicaragua, dus.

Helaas wordt bamboe nu vaak op de verkeerde manier

gebruikt. De stammen worden onbehandeld gebruikt

als afschutting. Na een paar weken begint het al te

rotten, omdat er tussen de vezels nog schimmels en

insecten leven die het materiaal laten rotten. Bamboe

heeft lokaal dus het imago van ‘het materiaal van de

armen’ gekregen…

Bambú Social wil de leefomstandigheden verbeteren

in Nicaragua. Dit doen ze door kennis over bamboe als

een constructiemateriaal te creëren en te verspreiden.

In 2014 is een modelhuis van bamboe in El Rama

gebouwd. Met dit experiment zijn veel uitdagingen

aangegaan: lokaal bamboe voor de bouw op een

duurzame en voordelige wijze gebruiken met de hulp

van lokale studenten en vaklui.

Op basis van dit modelhuis is er een ontwerp gemaakt

voor een sociaal huis voor de armere klassen van de

bevolking.

Bambú Social 2.0

Ons doel was om een stap te doen richting betaalbare,

eenvoudig te bouwen woningen die geschikt zijn

voor de inwoners en hiermee goed passen bij de

behoeften en wensen van het Nicaraguaanse volk. We

reflecteerden en analyseerden de behaalde prestaties

van Bambú Social. En op basis van de kennis en ervaring

van de afgelopen twee jaren, hebben we onderzocht

hoe het ontwerp voor het sociale huis verder verbeterd

kan worden.

Zowel het constructieve als sociale ontwerp is grondig

onderzocht. Samen met vaklui hebben we de constructie

van top tot teen (nok tot fundering) onderzocht. Voor

het sociale onderzoek zijn er vijftig huisbezoeken gedaan

waar het ontwerp werd aangepast aan de wensen

van de inwoners. Beide onderzoeken leverden twee

uitgebreide rapporten op. Het doel van de rapporten is

niet alleen bijdragen aan het succes van Bambú Social,

maar ook aan sociale woning (van bamboe) in het

algemeen. Zo zijn er nieuwe connecties en technieken

bedacht die zijn uitgetest in het experiment ‘Techito’.


Maart 2016 25

Tijdens een design-case die we hebben georganiseerd

aan de Universidad Centroamericana in Managua,

hebben vijf studenten zich opgegeven om ook vrijwillig

bij te dragen aan het project. Samen met deze architecten

van de toekomst hebben we gebrainstormd, overlegd

en gediscussieerd en kwamen we op oplossingen voor

uitdagingen. Na weken lang hard werken, resulteerde

dit in een alternatief ontwerp voor een sociaal huis

van bamboe. Dit wordt gekenmerkt door modulariteit,

flexibiliteit en mogelijkheid tot pre-fabricatie. Want wij

geloven dat een sociaal huis toegankelijk moet zijn voor

de allerarmsten en ook aanpasbaar tot de wensen van

de gehele groep inwoners in woningnood (78%).

“Ik had nooit gedacht dat ik

drie maanden in een hoog

vochtig tropisch klimaat met

een ‘machete’ rond zou lopen”

Impact

Alle activiteiten hebben veel interesse en belangstelling

opgewekt bij de bewoners van El Rama. Zo stapten

mensen op ons af met de vraag of ze mee konden

helpen. Dit allemaal terwijl we aan het werk waren. Het

afdakje dient ter inspiratie voor lokale timmermannen

en de plannen werden al gelijk gedeeld om dezelfde

soort bouwmethode te gebruiken voor een toekomstige

uitbouw. Ook internationale bamboe producenten zijn

enthousiast en willen de landbouwers nu heel graag

voorzien van degelijke bamboe woningen. Bij een

andere boerderij zijn we benaderd om het bouwproces

als educatie te gebruiken voor jongeren en de planoloog

wil van El Rama een bamboestad maken en gebruiken

als toeristisch en export product!

In drie maanden tijd kun je ontzettend veel doen

en bereiken. Het mooiste blijft het contact met de

bevolking. Families die betrokken waren geweest,

voelden zich gewaardeerd; er werd naar ze geluisterd

en ze zijn betrokken in het ontwerpproces. Ook werd

er geluisterd naar hun wensen, iets wat vaak bij grote

sociale woningbouwprojecten niet het geval is. Een

goede implementatie is de gouden sleutel.

Beetje bij beetje worden er stappen gezet richting een

goed ontwikkeld land. Hier zijn talloze mogelijkheden

voor en ik ben blij dat ik drie maanden lang samen

met de bevolking van Nicaragua heb gewerkt aan een

betere woonsituatie van het land. Het heeft me verrijkt

en wijzer gemaakt en ik ben blij dat deze gelegenheid

mij gegund is. ¡Gracias a todos!

Tot slot wil ik de boodschap meegeven dat je als student

vooral de kansen moet pakken en gebruik moet maken

van mogelijkheden om je te ontplooien. Ik had nooit

gedacht dat ik drie maanden in een hoog vochtig

tropisch klimaat met een “machete” rond zou lopen

(omringd door muggen), klaar om bamboe te kappen.

Als je je leven kon voorspellen, zou het een stuk saaier

zijn geweest. Ga de uitdaging aan en ontplooi je op

welk gebied dan ook. Waar loop jij over een jaar rond?

Voor meer informatie over sustainable housing kunt u

de volgende film bekijken (youtube).

Voor meer informatie over dit project kunt u de

volgende film bekijken (youtube).


26

éKompas - 02

UTS From the

past to the future

Een interview met Danny Macaya

Geschreven door Nathan Correa

Geschiedenis

UTS is een samenvoeging van twee bedrijven: Setel en

Antelecom. Setel was het bedrijf verantwoordelijk voor

de lokale ‘Telefoondienst’. Antelecom beheerde de

geprivatiseerde ‘Landsradio en Telegraafdienst’ onder

leiding van de Ambtenaren van de overheid. Antelecom

beschikte over apparatuur voor internationale

verbinding voor telefonie. Hiermee bood Antelecom

zijn diensten aan de 6 eilanden van de toenmalige

Nederlandse Antillen. In 1999 begonnen de gesprekken

om Setel en Antelecom samen te voegen. Een jaar

later onstond het bedrijf United Telecommunications

Services. Bonaire, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius

opteerden niet mee te gaan in dit traject. De markt bleef

dus open voor deze eilanden. De beleid- en wetgevende

verantwoordelijkheden van de Landsradio werden

overgenomen door het Bureau Telecommunicatie en

Post.

UTS heeft in totaal 7 masten. De eerste daarvan werd

al in 1989 geplaatst. De eerste telecommunicatie

technologie beschikbaar, was Advanced Mobile Phone

System (AMPS). Daarna volgde D-AMPS waardoor SMS

diensten ook mogelijk werden. In 2003 schakelde UTS

over naar Global System for Mobile (GSM).

Tegenwoordig is UTS het enige telecommunicatie

bedrijf op Curaçao dat zowel eenn mobiel netwerk,

vaste lijn, internet en televisie biedt.

Internet

Voor het ontstaan van UTS verkocht Setel via Curinfo

internet aan lokale klanten. Antelecom zorgde via Carats

voor telecommunicatie tussen lokale en internationale

partners. Antelecom beheerde een leaseline die via

Venezuela tot Canada werd uitgetrokken. Deze leaseline

had een maximale bandbreedte van 128 Kbps. In 2005

voerde UTS Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)

in. De internetsnelheid die toen werd aangeboden was

128 Kbps voor ANG 125,-. Tegenwoordig biedt UTS een

maximale snelheid van 50 Mbps voor ANG 150,-.

UTS VS The World

Vergeleken met Nederland valt de internetsnelheid op

Curaçao best tegen. AMSIX Amsterdam is een van de

grootste internet hubs van de wereld. Daarentegen

liggen de dichtstbijzijnde internet hubs voor het

Caribische gebied in Florida, een oude in Miami en een

nieuwe in Jacksonville. UTS heeft 7 verbindingen met

de hubs in Florida:

1. Arcos

2. Americas 1

3. Americas 2

4. Columbus

5. Panam

6. Alonso 1

7. Alonso 2


Maart 2016 27

De Submarine cable map van het Caribisch gebied

Naast deze verbindingen zijn er nog 5 verbindingen uit

Curaçao:

1. Bonaire (Flow)

2. Puerto Rico (Flow)

3. Colombia (Flow)

4. Trinidad and Tobago (Flow)

5. Aruba (UTS)

Toekomst

UTS heeft inmiddels een Long Term Evolution (LTE)

mobiel netwerk op Curaçao met mobiele snelheden van

16 Mbps download en 3 Mbps upload. Hiermee toont

UTS hun verlangen om de nieuwste technologieën

te kunnen bieden aan hun klanten. UTS belooft

aantrekkelijke bundels te maken die voordelig zijn voor

zowel de klanten en UTS. De focus ligt op het beter

maken van het netwerk, de communicatie simpeler

maken voor de klanten tegen lagere tarieven.

Als u zelf een kijkje wilt nemen naar de submarine

kabels, kan dat op submarinecablemap.com


28

éKompas - 02

Afsluiting van

een Bachelor

Ruben Cardose

MSc Sustainable Energy Technology

Geschreven door Ruben Cardose

Bij het kiezen van een interessant onderwerp voor

mijn Bachelor Eindproject (BEP), heb ik lang moeten

nadenken voordat ik officieel ben begonnen. Bij het

maken van een keuze, heb ik twee voorwaarden

opgesteld waaraan het onderwerp moest voldoen. Ten

eerste moest het over een vorm van duurzame energie

gaan. Ten tweede moest ik van mijn kennis, die ik heb

gekregen tijdens de minor van watermanagement,

gebruik kunnen maken.

Voor de bachelor Technische Bestuurskunde is het zo

dat de scriptie wordt verdeeld in twee fasen (oftewel

kwartalen), namelijk: een kwalitatieve probleemanalyse

en een kwantitatieve onderzoeksfase. Na een lange

brainstormsessie, interessante gesprekken met

kennissen en de uiteindelijke goedkeuring, heb ik een

onderwerp gevonden. Omdat het eerste deel meer

een technisch bestuurskundig onderzoek moest zijn,

heb ik gekozen de gevolgen van de waterkwaliteitproblematiek

in en rondom het Grevelingenmeer

te gaan onderzoeken en in de tweede fase te kijken

of dit in combinatie kan met een getijden-centrale.

Door het aanleggen van de Brouwersdam en

Grevelingendam is het Grevelingenmeer (het grootste

zoutwatermeer van West-Europa, gelegen op de grens

van de provincies Zuid-Holland en Zeeland) in 1971

ontstaan. Maar na de constructie van deze dammen

is de verbinding met de Noordzee en zijn getijdenwerking

verdwenen. Hierdoor is de waterkwaliteit

sterk verslechterd aangezien het water niet genoeg

wordt ververst. Dit had vervolgens veel nadelen voor


Maart 2016 29

de natuur, biodiversiteit en toeristische/recreatieve

aantrekkelijkheid van het Grevelingenmeer. Deze

problemen zijn in mijn scriptie uitgebreid beschreven,

waarna een concrete oplossings-strategie ontworpen

is voor de overheidsorganisatie Rijkswaterstaat.

Deze organisatie is de uitvoeringsorganisatie van het

ministerie van Infrastructuur en Milieu en is wettelijk

verplicht om dergelijke problemen te verbeteren.

Maar door de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer

te verbeteren ontstond er naast het vergroten van

de doorlaat in de brouwersdam een unieke kans om

een getijden-centrale te bouwen voor het opwekken

van duurzame energie. De getijden-centrale maakt

gebruik van het hoogteverschil tussen het water aan

de kust en het water van het Grevelingenmeer. Door

vervolgens een turbine te plaatsen in de Brouwersdam,

kan potentiële energie (die door het hoogteverschil

ontstaat) omgezet worden in hernieuwbare energie.

Dit gebeurt wanneer het water van hoog naar laag door

de turbine stroomt. (Zie figuur recths)

Zoals eerder vermeld werd dit het onderwerp voor

mijn eerste fase. Voor de tweede fase is de financiële

haalbaarheid van deze oplossing bepaald. Dit is gedaan

aan de hand van een Maatschappelijke Kosten Baten

Analyse (MKBA). In een MKBA moet een project vanuit

een maatschappelijk oogpunt worden geanalyseerd.

Verschillende (in-) directe baten die door het project

ontstaan, zoals werkgelegenheid, visvangst, vermeden

CO2 uitstoot van fossiele centrales et cetera,

moeten worden geïnventariseerd en uiteindelijk

gekwantificeerd worden in monetaire eenheden.

Hiermee kunnen de (maatschappelijke) kosten tegen

deze baten worden weggestreept om te zien of het

project maatschappelijk gezien financieel rendabel is.

Het Grevelingenmeer, het grootste zoutwatermeer van West-Europa.

In mijn onderzoek is jammer genoeg geconcludeerd

dat deze getijden-centrale in de Brouwersdam

maatschappelijk gezien nog niet financieel

rendabel kan zijn. Hoewel in mijn onderzoek de

getijden-centrale gebaseerd is op bulb-turbines,

zijn er ook hydropneumatische turbines die lagere

investeringskosten hebben en hiermee potentieel

wel rendabel kunnen zijn. Men heeft niet voor deze

turbines gekozen, omdat deze techniek slechts in het

laboratorium aangetoond is en omdat er nog weinig

gegevens van bekend zijn. Hierdoor kan er nog geen

definitief antwoord worden gegeven en is er zeker nog

kans voor eventueel vervolgonderzoek.


30

éKompas - 02

Greentown: 100% duurzaam

Geschreven door Jerry Gumbs

Aangepast door Jerico Bakhuis

GreenTown is een initiatief met als doel Curaçao

in de toekomst leider te maken op het gebied

van duurzaamheid, om zo een fundamentele

verbetering te brengen in de regionale economie

van het eiland. GreenTown wil dit bereiken door de

huidige raffinaderij (ISLA) te transformeren in een

nieuw stedelijk gebied en zo een samenvoeging te

creëren tussen Punda en Otrobanda.

Het streven is dus om Curaçao een van de welvarende

landen in het Caribisch gebied te maken door de

een eeuw oude ISLA te verwijderen. Curaçao heeft

enorm veel potentie om te bloeien op het gebied van

duurzaamheid, waar de rest van de wereld zich ook op

richt volgens prof.dr.ir. Jan Rotmans.

The GreenTown Curaçao Foundation

GreenTown Curaçao Foundation is een non-profit

organisatie met als doel het herontwikkelen van het

gebied waar de huidige ISLA raffinaderij gevestigd is

en de raffinaderij te vervangen met een schone stad

volledig op duurzame energie. GreenTown hoort een

levendige stad te worden waar mensen op kunnen

werken en plezier kunnen hebben.

Energievoorziening in GreenTown zal volledig

afkomstig zijn van duurzame bronnen zoals de zon,

wind, waterstof en warmte uit de zeebodem. Het

transport meent te bestaan uit elektrische voertuigen.

Schoon water zal gewonnen worden uit regenwater

dat verzameld wordt in ondergrondse reservoirs.

Afvalstoffen in GreenTown zullen worden verzameld

en gerecycleerd aan de hand van een ‘cradle-to-cradle’

ontwerp dat bestaat uit het creëren van efficiënte en

afval-vrije systemen.

De economie van GreenTown

Het nieuwe GreenTown voorspelt 16.000 banen aan te

bieden. Haalbare economische activiteiten omvatten:

een grote jachthaven dat internationale interesse vergt,

een haven industrie, een internationaal conferentie

en entertainment center, een cruise terminal, een

economische vrijhandelszone, een container terminal

en een recycling centrum.

De voorspelde haalbare economische activiteiten

kunnen in 6 sectoren worden opgesplitst:

Marina industry

Ship Maintenance

Entertainment

Free Zone

Recycling

City services

GreenTown voorspelt dat het herontwikkelen van het

gebied van de huidige raffinaderij voor een aanzienlijke

verbetering zal zorgen voor het algemeen welzijn

en levensomstandigheden van een groot deel van de

populatie op Curaçao.

Wat hoopt GreenTown op te lossen?

Naast het bouwen van een duurzame stad wil

GreenTown de problemen die ISLA momenteel

veroorzaakt verbeteren. Vervuiling door de raffinaderij

heeft volgens GreenTown een negatief effect op het


Maart 2016 31


32

éKompas - 02

milieu en ongeveer 20.000 inwoners, waaronder

ongeveer 5.000 kinderen. Naast de penetrante geur,

zorgt ISLA voor een enorme uitstoot van broeikasgassen

zoals koolstofdioxide (CO2), zwaveldioxide (SO2), en

stikstofoxide (NOx), die allemaal zeer schadelijk zijn

voor het milieu en de volksgezondheid. Olieverspillingen

rondom het gebied hebben veel koraalriffen in het

gebied gekwetst. GreenTown hoopt deze problemen

te doen verwijderen in het voordeel van het milieu en

de inwoners van Curaçao.

Al in 1916 bouwde Shell een olieraffinaderij midden op

Curaçao. Decennia lang dumpte het de afvalproducten

in een nabijgelegen baai. Tegenwoordig heet de plek

‘het asfaltmeer’. Het water is bedekt met een laag asfalt

van negentig centimeter dik. Giftige stoffen vloeien het

grondwater in. Het is voor GreenTown zaak om hier

eindelijk een schoonmaakopdracht voort te zetten.

De huidige stand van zaken

De huidige regering op Curaçao is ervan overtuigd dat

de raffinaderij voorlopig gevestigd zal blijven in het

Schottegatgebied. Het lease-contract dat de regering

met PDVSA heeft, eindigt in 2019; desalniettemin is

het plan om voor 2019 een nieuw contract te tekenen


Maart 2016 33

(met vermoedelijk een 3de partner). De raffinaderij

wordt gemoderniseerd en verandert in een LNG (liquid

natural gas) terminal wat tevens voor minder vervuiling

zal zorgen.

LNG is natuurlijk aardgas dat omgezet is tot een

vloeibare vorm voor het vergemakkelijken van

transport en opslag. Dit omzetten maakt dat het

volume ongeveer 600 keer lager wordt dan dat van de

gasvormige toestand. De raffinaderij heeft als voorstel

om van het verbranden van asfalt over te stappen naar

LNG, omdat aardgas wordt gezien als de schoonste

fossiele brandstof door de relatief lage uitstoot van CO2

en het is geurloos bij verbranding. Er wordt geschat dat

de emissie wordt verlaagd met 80% zegt Jaime de Sola.

Maar de vraag is of er ook rekening mee wordt gehouden

dat de energie die nodig is voor het omzetten van

aardgas naar een vloeibare toestand voor transport,

ook voor een grote voetafdruk zorgt. De energie die

nodig is om het aardgas te koelen tot -162°C en deze

temperatuur te handhaven tijdens transport moet

allemaal meegerekend worden in de CO2-uitstoot en

zo ook tenslotte om het LNG weer op te warmen tot

gebruikstemperatuur en ook de energie die nodig is om

zeldzame metalen te vervaardigen die benodigd zijn

voor opslag en transport bij -162°C.

Hoeveel procent er dan overblijft van de 80%

vermindering is nog de vraag, en of dit wel een

vernieuwing van de raffinaderij waard is, valt ook over

te twisten.

Wat de implicaties hiervan zijn voor GreenTown is nog

niet helemaal duidelijk, maar er valt nog een zaak van

te maken. De voorstanders van GreenTown zijn er wel

nog steeds van overtuigd dat het geen kwaad kan

om het project als een alternatief te zien. Dit kan van

dienst zijn tijdens onderhandelingen met PDVSA en

de mogelijke 3de partner. Sommigen zijn van mening

om elders te beginnen met het project. Anderen willen

alvast in het Schottegatgebied beginnen met de wat

kleinere sectoren zoals de visserij. Wat er precies gaat

gebeuren, hangt een beetje af van wat de regering gaat

doen in 2019.

Voor meer informatie over dit project kunt u de

volgende website bezoeken.


34

éKompas - 02

FINANCE

Financiering is belangrijk om ABC Compas draaiende te

houden. Wil je helpen met sponsorwerving en het budget

van ABC Compas te beheren? Ben je gemotiveerd en lijkt

het jou leuk om de finance commissie te versterken?

Interesse? Stuur ABC Compas een bericht via Facebook

of mail naar penningmeester@abccompas.com

ABC COMPAS


DARE to take-off

Geschreven door Aaron de Windt

Delft Aerospace Rocket Engineering (DARE) is a

student society associated with Delft University

of Technology. Within DARE students design,

build and launch rockets and perform research

on various rocketry related topics. DARE provides

student members with the opportunity to apply

the knowledge obtained during their studies,

giving members hands-on experience with space

projects. Currently DARE holds the European

Altitude Record for amateur rocketry of 21 457 m.

Maart 2016 35

DARE has around 80 members and has flown over 100

rockets since its founding in 2001. Over the years, DARE

has developed solid, hybrid and liquid fueled rocket

engines, ranging from 100 N to over 10.000 N thrust.

The society also designs and builds its own electronics

for avionics-, test- and ground support systems and

continuously researches new technologies in order to

fulfill its ultimate goal: to become the first student team

to launch a rocket that reaches the edge of space (100

km).

Stratos II+ launch campaign

On the afternoon of October 16, 2015, after a tense day

of waiting for the wind to turn into the right direction,

the Stratos II+ rocket was finally launched from a launch

base on the south coast of Spain.

The rocket reached an altitude off 21 457 m. This

achievement smashed their own European student

record of 12.5 km.

The rocket had three scientific experiments on board

and was developed and built in its entirety by the

students themselves, including the most important

part: the hybrid rocket engine. Its solid fuel core is a

DARE

Delft Aerospace Rocket Engineering


36

éKompas - 02

mixture of aluminum powder, candle wax and sorbitol

(also used as a sweetener) and its oxidizer nitrous oxide

is stored in a 60 bar tank.

Now that Stratos II+ has finally flown we will focus again

on the ACT project and hopefully successfully launch an

actively stabilized rocket in the coming soon.

How I got into DARE and Stratos

At the beginning of my second year in the Aerospace

Engineering bachelor, I decided to join a student

society, in order to expand my knowledge on the study

material. DARE caught my interest already in 2009

after the launch of Stratos I, so I decided on joining the

yearly Small Rocket Project (SRP) within DARE. The SRP

consists of making a small rocket with an egg as it’s

main payload, launching it up to an altitude of 1km and

recover the egg safely and unharmed.

Right after the SRP, me and a group of other DARE

members founded the Active Control Team (ACT),

whose goal is to design, build and test an active

stabilization system for rockets. The following year I

participated in the DARE minor, in which we focused on

the ACT project for half a year.

During the minor it became clear that one of the most

difficult parts of active stabilization is to accurately

simulate the behavior of the rocket, in order to design

a control system based on it. The expertise in trajectory

simulations that we collected during the minor caught

the attention of the Stratos launch crew and thus we

were recruited into the Stratos project soon after the

end of the minor.

Our main tasks within the Stratos project were to

calculate the size of the fins necessary for stable flight,

perform the footprint analysis used to define the safety

area which had to be closed by the launch site and do

last minute simulations on the launch day itself based

on meteorologic data gathered using weather balloons.

Aaron de Windt

MSc Aerospace Engineering


Maart 2016 37

Activiteiten 2015-2016

Anochi Krioyo


38

éKompas - 02

Brainstorm Workshop

Brainstorm Workshop

Brainstorm Workshop


Maart 2016 39

Anochi Krioyo

Anochi Krioyo

Rondleiding 1e jaars

Bestuurswisseling

Rondleiding 1e jaars

Bestuursuitje


40

éKompas - 02

Spring Dinner

Spring Dinner

Spring Dinner


Maart 2016 41

VOORLICHTING

ABC Compas geeft voorlichting aan aankomende

studenten om hen goed te informeren over hoe het is

om een technische studie te doen. Lijkt dit jou leuk om

te doen? Meld je aan voor de voorlichtingscommissie!

Interesse? Stuur ABC Compas een bericht via Facebook

of mail naar voorlichting@abccompas.com

ABC COMPAS


42

éKompas - 02

Opvang 2015

ABC Compas organiseert al vier jaar de opvang voor de

nieuwe eerstejaars Caribisch Nederlandse studenten in

Delft. Dit jaarlijks evenement vindt plaats in de zomer,

voordat het schooljaar officieel begint. Het doel hiervan

is om de studenten kennis te laten maken met de stad

Delft, met ABC Compas en ook met elkaar.

De opvang bestaat uit een dag vol met avontuur.

Na de traditionele boottocht, het beklimmen van de

kerktoren en het eten van een lekker broodje bij Leo

van Vliet, hebben de studenten dit jaar meegedaan aan

een scavenger hunt. In gemixte groepen van Curaçaose

en Arubaanse studenten werden er verschillende

opdrachten uitgevoerd om punten te verzamelen

met als doel een route af te leggen van de stad naar

de campus. Onderweg werd er kennis gemaakt met

bezienswaardigheden in Delft, zoals het stadhuis, de

supermarkten, de UB, de aula en niet te vergeten, de

Mc’Donalds!

Na de bekendmaking van het winnende team volgde

een rondleiding op de campus, waarbij de studenten

beter kennis kunnen maken met de campus van de

TU en met de zogenoemde ‘secret places’ zoals de

silent room en de high voltage lab. De dag wordt altijd

afgesloten met een super leuke barbeque samen met

de nieuwe en oude leden van ABC compas. Dit is, als

je terugblikt, altijd het hoogtepunt van de dag door de

pure gezelligheid!


Maart 2016 43


44

éKompas - 02

De eerstejaars ervaring van:

Q: Wie is Alexander?

A: Hallo, mijn naam is Alexander. Ik ben 18 jaar en ik

kom uit Aruba. Ik ben in Nederland komen wonen om

te studeren en de wereld een beetje te verkennen. Ik

houd van sporten en met mijn vrienden uitgaan. Als ik

niet aan het studeren ben, dan ben ik waarschijnlijk aan

het trainen of met mijn vrienden aan het chillen.

Q: Wat studeer je?

A: Ik studeer nu een half jaar Molecular Science &

Technology in Delft. De studie is wel verdeeld over twee

universiteiten, dus dat houdt in dat ik soms ook college

moet volgen in Leiden.

Q: Waarom heb je voor deze studie en universiteit

gekozen?

A: Ik wist nooit wat ik wilde studeren, dus mijn studie

was een “educated guess”. Ik kon deze studie ook in

Enschede of in Eindhoven doen, maar ik heb voor Delft

gekozen, omdat de andere steden mij te ver waren van

de Randstad. Ik heb bovendien ook familie die hier in de

buurt woont, waar ik af en toe langs zou kunnen gaan

voor gezelligheid en wat te eten.

Alexander

Auwerda

Eerstejaarsstudent Molecular

Science & Technology

Q: Hoe gaat het met je studie?

A: In het begin was de studie heel zwaar, omdat we elke

dag college hadden van negen uur tot en met half zes.

Bovendien had ik veel les in Leiden, dus dan moest ik

om zeven uur opstaan. In het begin had ik geen sociaal

leven buiten de universiteit. Nu heb ik een veel rustiger

blok, dus nu besteed ik veel meer tijd aan mijn vrienden.

Ik heb helemaal geen spijt van mijn studie. Er zitten best

wel wat gezellige mensen tussen die veel slimmer zijn

dan ik en mij zo motiveren. Ik ben goed op weg om mijn

zogenaamde P-in-1 te halen zolang er niets catastrofaals

gebeurd.


Maart 2016 45

“Toen ik hier net kwam wonen wist ik niet dat je je jas kon

ophangen bij feestjes, dus ik liep als enige rond op een feestje

met een jas aan”

Q: Woon je in Delft en wat vind je van deze

studiestad?

A: Delft is echt een mooie stad. Ik ben heel erg blij

dat ik hier woon. Alles ligt dichtbij elkaar en is goed

georganiseerd. Het enige wat een beetje jammer is, is

dat de studentenstad ‘s avonds zo leeg is. Voor de rest

kon ik niet voor een betere stad hebben gekozen.

Q: Toen je voor het eerst in Delft aankwam, wat

was het eerste wat je hebt gedaan?

A: Tussen Aruba en Nederland zijn er gewoontes die

anders zijn en dat kun je alleen maar leren door ervaring.

Toen ik hier net kwam wonen, wist ik niet dat je je jas kon

ophangen bij feestjes, dus ik liep als enige rond op een

feestje met een jas aan. Toen we eenmaal begonnen

te dansen heb ik me helemaal kapot gezweet, terwijl

iedereen gewoon in een shirt rondliep. Ik werd ook een

keer door een oma op een fiets uitgescholden, omdat

ik haar rechts inhaalde op de fiets, terwijl ik nooit had

geleerd dat je alleen links mag inhalen. Zelfs nu leer ik

nog nieuwe dingen. Laatst stond ik nog met de auto

vast bij een stoplicht, omdat ik geen auto weet te

besturen waarbij ik moet schakelen.

Q: Kunnen de Caribisch Nederlandse studenten

van de ABC Compas jou volgend schooljaar nog

zien rondlopen in Delft of op de campus van de

TU? Of ben je van plan ons te verlaten, terug te

gaan naar Aruba of naar een andere studie (stad)?

A: Natuurlijk ga ik blijven. Ik ga zeker weten niet terug,

voordat ik mijn studie heb afgemaakt. Niet dat er iets

mis mee is, maar terug gaan naar mijn eiland zonder

diploma betekent waarschijnlijk dat ik of een waiter of

een vuilnisman moet worden en dat is gewoon niets

voor mij.

Q: Tot slot wat is het motto van je leven?

A: Let your hard work show through your achievements.


46

éKompas - 02

WIL JE

OOK

SPONSOR

WORDEN?

Interesse? Mail naar penningmeester@abccompas.com

ABC COMPAS


New container terminal Aruba

Maart 2016 47

Sponsored by Lighthouse Club Aruba

As part of the government of Aruba’s vision a strategic

plan was developed for the Aruba Ports Authority

(APA), to separate the cruise activities from the cargo

handling activities in Oranjestad.

The time line of the process of this undertaking dates

all the way back to the year 1994. APA launched a

comprehensive international tender process in 2011 to

select a partner to design, build, finance, operate and

maintain a new Multi Cargo Sea Terminal in Barcadera

under a long term concession agreement.

After careful review and evaluation, the contract was

awarded to the local stevedoring company Aruba

Stevedoring Company (ASTEC) NV. The project is

implemented as a Public Private Partnership (PPP)

under the Landlord Model. The concessionaire

will be responsible for the investments in terminal

infrastructure, labor, equipment, operational activities

and security.

As the successful bidder of this tender, ASTEC has

just undergone the transformation from stevedoring

company in Oranjestad to a fully equipped and

modernized Multi Cargo Sea Terminal Operator in

Barcadera.

Some specific data of the terminal:

-harbour depth 11 m;

-berthing length 440 m, of which 300 m with a Gantry

crane;

-container storage area 90.000 m2;

-bulk storage area 8.000 m2;

-area for small import out of the region (‘barkjes

harbour’);

-service and operational buildings 2500 m2;

-number of container import/export movements

25.000-30.000 TUE’s per year.

The terminal design process started in 2011. The Aruban

design and engineering team consisted of:

-BKConsult NV, architectural and civil works

-HamersEngineering, technical installations.

Specialist consultants from Holland were used as

sparing partners for the discussion around terminal

operations and details of heavy duty paving works.


48

éKompas - 02

New container terminal Aruba

After a long process to reach an acceptable construction

price the construction started in January 2015.

The Aruban building team consisted of;

-Albo Aruba NV, general contractor;

-Arubaanse Wegenbouw NV, civil works contractor;

-Croon Caribe, electrical and air-conditioning contractor;

-CHS and Robertson, plumbing contractors;

An other important player for the terminal was Paceco

SA from Spain for the new Gantry crane and the terminal

operations system.

The container and bulk area operate under the security

regulations of the International ship and port security

code (ISPS), while the ‘barkjes’ area operates under


Maart 2016 49

lower security standards. This also created the necessity

to operate with 2 separate entries/ exits to separate the

streams.

Terminal received her first container ship in February

2016. The works are expected to be substantially

completed by the end of March 2016.

The total investment in the new terminal was U$ 46

million. An amount of U$ 62 million was invested by APA

in improvement of the water works of the Barcadera

harbour.


50

éKompas - 02

Paving work on the construction site (1, 2, 3)

1 2

3

5

4

6

Garage, West gate and customs office, and the main gate (4, 5, 6)


Maart 2016 51


52

éKompas - 02

MEDIA

ABC Compas heeft naast haar Facebook pagina ook

haar eigen website en magazine. Als media commissielid

word je één van de “creative directors” die de online

media van ABC Compas gaat helpen beheren.

Interesse? Stuur ABC Compas een bericht via Facebook

of mail naar commissaris@abccompas.com

ABC COMPAS


Tips & Tricks Delft

Maart 2016 53

Bo tabata sa....

• Er ook een kleine winkel is dichterbij dan de Jumbo, Meyer supermarkt dichtbij

faculteit scheikunde.

• Je kunt op TU-sport & cultuur een studio-ruimte huren om muziek te spelen als

je een beetje muzikaal bent.

• Als je je ooit in de stad bevindt en geen internet hebt, kun je bij de Coffee

Company gratis wifi krijgen, gelijk een lekker bakje koffie drinken en je telefoon

opladen.

• Dat je ook op de Beestenmarkt, Burgwal, Markt, Doelenplein en Bastiaansplein

toegang kunt krijgen tot Eduroam, net als op TU Delft campus!

• Dat tramlijn 19 vanaf 2019 naar TU-wijk gaat rijden in Delft? Volgens oudere

plannen had de tram al in 2012 moeten rijden door TU-wijk.

• Als je ooit niets te doen hebt in Delft kun je deze site bezoeken en activiteiten

bekijken

• Dat 2% van de Delftse bevolking van Antilliaanse afkomst is? Dat zijn ongeveer

2.000 Antillianen!

• Het nieuwe faculteitsgebouw van Technische Natuurwetenschappen (TNW)

zijn deuren opent in 2016. Het gebouw is op de kruising van de Kluyverweg en

de Mekelweg, tegenover het Reactor Instituut Delft.

• De vijfde editie van TEDxDelft wordt dit jaar gehouden op de verjaardag van

Leonardo da Vinci. TEDxDelft wordt gehouden op 15 april.

• In december dit jaar bestaat ABC Compas 5 jaar! Fiesta!

Toko’s en restaurants in

Delft/Den haag en omgeving

Toko Gouw: in Den Haag

Rijswijkseweg 680, 2516 HZ Den Haag

Toko Nos Kosecha: in Rotterdam

Hilledijk 202-B, 3074 GA Rotterdam

Toko Nos Toko: in Schiedam

Rotterdamsedijk 439A, 3112 AS Schiedam

Chinees-Indisch Afhaalcentrum Welkom

Papsouwselaan 442, 2624 EP Delft

Shang Hing Afhaalcentrum

Maasstraat 220, 2515 AG Den Haag


54

éKompas - 02

Johnny cake

Stappen

1. Mix alle ingredienten in een grote kom

2. Voeg 1 cup water en meng totdat het fijn is

3. Strooi een beetje extra bloem op een platte

ondergrond en kneed het deeg totdat het lekker

elastisch is

4. Laat het deeg staan met een doekje eroverheen

voor tenminste 30 minuten

5. Nadat het deeg heeft gerust, verhit de olie in een

frituurpan op middelmatige hoogte

6. Maak kleine deegballetjes en rol deze uit totdat

je een mooie cirkel krijgt (voeg meel toe tot voor

het uitrollen en zorg dat het niet te dun is)

7. Prik elk stukje met een vork of mes een paar keer

in en laat het vervolgens bakken in de pan

8. Draai de johnny cakes om zodat beide kanten

een mooie gouden kleur hebben.

9. Ter keuze: nadat ze een beetje zijn afgekoeld,

snijd eventueel middendoor en leg er een plakje

kaas tussen.

Ingredienten

• 3 cup meel

• 1 eetlepel bakpoeder

• 2-4 eetlepel suiker

• 1 theelepel zout

• 2 ½ eetlepel boter op kamertemperatuur

• 1 cup water

• 1 ½ cup plantaardige olie om in te frituren


Ingredienten

• 3 eieren

• 1 zakje bakpoeder

• 500 gram geraspte belegen kaas

• 200 gram bloem

• 3 eetlepels water

• ½ theelepel zwarte peper

• ½ theelepel zout

• plantaardige olie om in te frituren

Maart 2016 55

Kaas/CheeseBall

Stappen

1. Meng alle droge ingredienten goed door elkaar

2. Voeg vervolgens de eieren en het water toe

3. Maak kleine balletjes van het deeg (niet te groot

want het gaat uitzetten)

4. Laat de zonnebloemolie heet worden en voeg de

balletjes toe

5. Bak de balletjes totdat ze een mooie goudgele

kleur hebben (het gaat heel snel)

6. Laat ze afkoelen en uitlekken op keukenpapier


56

éKompas - 02

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!