10.12.2016 Views

Netherlands Yearbook - 1852_ocr

Netherlands Yearbook - 1852_ocr

Netherlands Yearbook - 1852_ocr

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

STATISTISCH JAARBOEKJE<br />

I<br />

VOOR J1f~T<br />

,1 ;<br />

KONINGRUK DER NEDERLANDEOC<br />

TWEEDE JAARGANG.<br />

UITGEGEVEN DOOR HET DEl'All.TEMBNT VAN lUNNENLANDSCHE ZAl\.11;'.\".<br />

\ 1 '~<br />

: ~!<br />

l<br />

'S GRAVENHAGE,<br />

TER A.LGEMEENE LANDSDRUKKERIJ,


BEVOLKING~


----·----... ---- ---------------<br />

1<br />

l<br />

(<br />

BEVOLKING.<br />

In den eersten jaarganv van dit jaarboekje (blz. 266 volg.) werd eent<br />

vooi·loopige opgave {;


'( _4 ,)<br />

. i•. Het -algemeen bedrag der gëborenen, met inbegrip· der· levenloos<br />

· aangegevenen, beliep IJ0919, 987 meer dan in 1849, waaronder<br />

57222 van het M. G. en 53697 van het V. G. . De reden<br />

tot de· bevolking van het Rijk was als 1 tot 27,71. De .geborenen<br />

stonden tot de geboorten , wier getal 109520 beliep, als 1013 tot<br />

1000. Er werden geboren in de 87 voornaamste gemeenten 40937 ,<br />

waaronder 21055 van het M. G. en l 98-82 van het V. G~ , of 1 op<br />

de 26,95, in de overige 69982 , waaronder 36I 67 van het M. G.<br />

en 33815 van het V. G., of I op de 28,15 zielen. De geborenen<br />

·van het M. G. stonden tot die van het V. G. in het Rijk als 1000<br />

tot 938, in de 87 voornaamste gemeenten als 1000 tot 944, in de<br />

overige als 1000 tot 935. ·<br />

· 2°. Het getal wettig geborenen beliep 105150 (103839 geboorten),<br />

waaronder 54248 van het M. G. en 50902 van het V. G. Hiervan<br />

in de 87 voornaamste gemeenten 37394, waaronder 19258 van .het<br />

M. G. en 18136 van het V. G., in de overige 67756, waarender<br />

34990 van het M. G. en 32766 van het V. G. De reden van het<br />

M. G. tot het V. G. was als 1000 tot 938, 942 en 936. De wettig<br />

\ (<br />

geborenen stonden : voor het Rijk tot het getal wettige geboorten<br />

als Jol 3 tot l ooo ; tot de geboren en in het algemeen in het Rijk<br />

als 1000 tot 1055 , in de 87 · voornaamste gemeenten als 1000 tot<br />

1095, in de overige als 1000 tot 1033.<br />

3°. Het getal onecht geborenen beliep in het Rijk 5769 (5681<br />

a?hoorten), waaronder 2974 van het M. G. en 2795 van het V. G.';<br />

hiervan m de 87 voornaamste gemeenten 3543 , waaronder l 797<br />

van het M. G. en l 746 van het V. G. , in de overige 2226,<br />

waaronder II77 van het M. G. en 1049 van het V. G. De reden<br />

van het M. G. tot het V. G. was als looo tot 940, 972 en 891.<br />

De onecht geborenen stonden : tot de onechte geboorten als 1016<br />

tot 1000_; tot de geborenen in het algemeen in het Rijk als 1 tot<br />

19,23, m de 87 voornaamste Gemeenten als 1 tot 11,55, in de<br />

overige als I tot 31 ,44 ; tot de wettig geborenen in het Rijk als<br />

1 tot 18,23, in de 87 voornaamste gemeenten als 1 tot 10,55,<br />

in de overige als 1 tot 30,44.<br />

4°. De sterfgevallen hebben 27737 minde1' dan ii1 het vorige jaar<br />

bedragen. Han getal beliep (met inbegrip der levenloos aangegevenen)<br />

73200 , waaronder 37139 van het M. G. en 36o6i van<br />

het V. G. Hiervan in de 87 voornaamste Gemeenten 29609, waaronder<br />

.14939 van het M. G., 14670 van het V. G., in de overige<br />

43591, waaronder 22200 van het M. G. en 21391 van het. V. G.<br />

~e reden was tot de bevolking van het Rijk als l tot 41,99 , tot<br />

die der 87 voornaamste gemeenten als 1 tot 37,26, tot die der<br />

overige als · 1 tot 45,20 zielen. De sterfgevallen van het M. G.<br />

stonden tot die van het V. G. in de· 87 voornaamste gemeenten<br />

..<br />

(. 5 )<br />

àls 1000 tot · 982 , in de overige als 1000 tot 96&, ii1 het Rijk al!<br />

1000 tot 911. De reden der overledenen tot de geborenen was:<br />

voor het M. G. in de 87 voornaamste gemeenten als 1000 tot 1409, ·<br />

in de overige als 1000 tot 1629, in het Hijk als 1000 tot 1541 ;<br />

voor het V. G. in de 87 voornaamste gemeenten als 1000 tot 1355,<br />

in de overige als 1000 tot 1581, in het Hijk 'als 1000 tot 1489;<br />

voor heinaamste<br />

gemeenten 2226, in de overige 3355 , in het Rijk 5581 ,<br />

waaronder 3077 van het M. G. en 2504 van het V. G. De eersten<br />

stonden tot de laatste als 1000 tot 814.<br />

De reden der levenloos<br />

aangegevenen tot de geborenen in het algemeen was in de 87 voornaamste<br />

gemeenten als l tot 1 8,39, in de overi()'e als 1 tot 20 86<br />

in het Rijk als 1 tot 19,87. Onder de levenloos ~ngegevenen w'are~<br />

5o35, 2788 van het M. G. en 2247 .van het V. G., wettige, en<br />

546, 289 van het M. G. en 257 van het V. G. , onechte geborenen.<br />

De eersten stonden tot de wettig geborenen in het algemeen als 1<br />

to.t 20,88, de laatsten tot de onecht geborenen in het algemeen ah<br />

1 . tot 10,57. De levenloos aangegevenen stonden tot de overledenen<br />

in .het Hij k als 1 tot 13,12 , in de 87 voornaamste gemeenten als 1 tt<br />

13,30; in de ovorige als 1 tot 12,99.<br />

6°. Het alg_emeen bedrag


( 6 )<br />

Rijk als 1000 tot · 1050' in de S-7 voornaamste gemeenten als IOO()<br />

tot· 1052, in de overige als 1000 tot 1050; tot de levéndgeborenen<br />

in liet algemeen· als 1000 tot 1052, 1089 en 1032.<br />

8°. · Het getal onecht levendgcborenen beliep 5223, waaronder 2685<br />

van het M. G. en 2538 van het V. G. Hiervan in de 87 voor..:<br />

naamste gemeenten 3152, waaronder 1591 vae het M. G. en 1561<br />

van het V. G. , in de overige 2071 , waaronder 1094 van het M·. G.<br />

en 977 van het V. G. De reden van het M. G. tot het V. G •. was<br />

als 1000 tot 945, 981 en 893. De onecht levendgeborenen stonden:<br />

tot de levendgeboren en in het algemeen in het Rijk als 1 tot 20, 17 ,<br />

in de 87 voornaamste .t~emeenten als tot 12,28, in de overige als t<br />

tot 32, 17; tot de wettig levendgeboren en als 1 tot 19, 17, 11 ,28 en<br />

3 r, 17 ; tot onecht geborenen in het algemeen als 1000 tot uo5,<br />

J 124· en 1075.<br />

9°. Het getal tweelinggeboorten bedroeg 1360, waarvan 518 in<br />

de 87 voornaamste en 84 2 in de overige gemeenten , dat der clrielinggeboorten<br />

18, waarvan slechts twee in de voornoemde voornaamste<br />

gemeentén, terwijl daarenboven in de plattelandsgemeenten ééne<br />

vierlinggeboorte heeft plaats gehad. Onder de tweelinmrcboorten<br />

waren 88 onecht, waarvan 46 in de 87 voornaamste en 42 in de<br />

overige gemeenten, terwijl de drie- en vierlinm~eboorteu alle tot<br />

de wettige behoorden.<br />

Uit de twee- en meerlinggeboorten werden geboren 2778 kinderen,<br />

waaronder 1425 van het :M. G. en 1353 van het V. G.<br />

Hiervan in de 87 voornaamste gemeenten 1042, 536 van het M. G.<br />

en 506 van het V. G. , in de overige 1736, 889 van het M. G. en<br />

847 van het V. G. Het getal twee- en meerlinggeboorten stond<br />

t '>t dat der geboorten in het algemeen als 1 tot 79 , dat der r,eborencn<br />

tot de neborenen in het algemeen als 1 tot 39,93. Men<br />

telde onder de tweelingen 2602; waarvan 1330 yan het M. G. en<br />

1272 van .het V. G., wettige, en 176, waarvan 95 van het l\I. G.<br />

en 81 .\'an het V. G. , onechte kinderen. Onder de eersten waren<br />

levendgeboren 23r6 7 waarvan 1174 van het · M. G. en 1142 van<br />

het V. G., levenloos aangegeven 286, waarvan 156 van het M. G.<br />

en i 3o van het V. G. ; onder de laatsten levenduehoren 15o, 84<br />

van· :het M. G., 66 van het V. G. , levenloos aangeneven 26,<br />

11 van het M. G. en 15 van liet V. G. De wettige tweelinggeboorten<br />

stonden tot de wettige r,eboorten als 1 tot 80 , de onechte<br />

tot de onechte r,eboorten als 1 tut 7 1 , de wettige tweelingen . tot de<br />

wettig geboren kinderen als 1 tot 40,4, de onechte tot de onecht<br />

geboren kinderen als 1 tot 32,8. De reden der levenloos aange..;<br />

aangegeven kinderen tot de levendgcborenen was als 1 tot 7,9.<br />

. 10. 0 • De sterfgevallen waren, de levenloos aangegevenen niet medege.i:~kend<br />

, naar den burGerhjken staat der personen tijdens het<br />

. ,.<br />

( 1 )<br />

erverlijden' . op de volgende . wijze ingedeeld in : 4 • t 64 ongehuwden '<br />

waarvan 21949 van het M. G. en 19215 van het- V. G., 16240·<br />

6ehuwden, 8377 van het M. G. en 7863 van het V. G., 10212,. m<br />

weduwenstaat, 3734 van het M. G. en 6478 van het V. G.. Er_<br />

waren dierhalve op de 1000 overledenen : .voor de mannen 644<br />

ongehuwden, 246 gehuwden , 110 weduwenaars ; voor. de vrouwen<br />

573 oncehuwde, 234 gehuwde, 193 weduwen. Er stierven op de<br />

1000 onr,ehuwden 533 mannen, 467 vrouwen, op ~e 1000 gehuwden<br />

S 16 mannen, 484 vrouwen, op de 1000 person~n in weduwen<br />

staat verkeerende 366 mannen , 634 vrouwen. Indien men deze<br />

uitkomsten vergelijkt met de reden der bevolkinq naa~ den burger"<br />

lijken staat zoo als die op blz. 22 van den vorigen pargang werd<br />

opgegeven,' dan ontwaart men dat de sterfte voor bei~e geslachten<br />

het grootst is geweest voor de personen verkeereude rn weduwenstaat,<br />

het kleinst voor de gehuwden. Naar den ouderdom. waren<br />

de sterfgevallen , na aftrek der levenloos aangegevenen , gesphtst .op<br />

de volgende wijze :<br />

OUDERDOM.<br />

GETAL REDEN OP DE 1000<br />

M. v. T. M. v. T1<br />

1 1 1 1<br />

Van 1 jaar en daar beneden . 9820 7934 17754 288 236 263<br />

. l tot 16 jaren . . . 7028 6827 13855 206 204 :w5<br />

n 16 . 5o . 7357 7888 15245 216 235 225<br />

" 5o en daar boven . . 9857 10908 20765 290 325 307.<br />

..<br />

Men telde hieronder vier vrouwen, welke den ouderdom van hon•<br />

derd pren bereikt had~en: ~~ne _in N?ordbrabant (Heusden~, ééne<br />

in Gelderland (Harderwijk), eenc m Zmdholland (Leydeo), ée11e ten<br />

platten lande in Frieslan~. . . . ..<br />

11''. Het cetal huwelijken bedroec; m · het Rijk 27386, 2305 me~r<br />

dan fo 1849. Hiervan in de 87 voornaamste r,~mee?ten 10683 ' · m<br />

de overige 16703. Zij stonden : tot de bevolkrng m de 87 voo~naamste<br />

als 1 tot 103, in de overige gemeenten als I tot 118 , rn<br />

het Rijk als 1 tot 112 ; tot de wettig . geborenen als 1 tot 3,5o;<br />

4,06 en 3,84; tot de overleden Gehuwde personen als 1 tot o,56 ·'<br />

0,62 en o,59. .


~- ".<br />

.---.._ - =<br />

( 8 )<br />

De huwelijken waren naar den burgerlijken staat ingedeeld op de<br />

volgende wijze :<br />

( 9 )<br />

Bij eéne paàrsgewijt.e indeeling naar ~en<br />

:de -volgende uitkomsten :<br />

ouderdom verkrijgt men<br />

. Tusschen jongmans en jonge dochtei's • • • 2075r,·1 op de 148 ûelen.<br />

" weduwen... 1552,1 1980<br />

dochters.<br />

" gescheiden vrouwen 2.<br />

weduwenaars en jonge dochters. 3642' 1 " " s44.<br />

" weduwen. . • • 1432, 1 " " 214.6<br />

weduwenaar en g,escheiden vrouw 1.<br />

gescheiden mannen<br />

en jonge<br />

TOTAAL.<br />

6.<br />

. 27386, 1 op de 112 zielen.<br />

Er werden dierhalve voltrokken tusschen jongmans en jonge dochters<br />

757.,7.,- tusschen jongmans en weduwen 56,7, tusschen weduwenaars~<br />

en jonge dochters 133, tusschen we.,8<br />

" 6oendaarboven 4 0,2<br />

·i beneden de3ojaren 362 13,2<br />

. van3ototfi.5jaren. 1065 38,9<br />

Mannen van 4.5 tot 60 pren met vrouwen " /i.5 " 6o " • 56 7 20, 7<br />

" 60 en daarboven 24 0,9<br />

. l beneden de 3o jaren 28 l<br />

Mannen van 60 jaren en daar boven met van 3o tol !~5 jaren. 94 3,4<br />

vrouwen " !~5 " 60 " · 125 4,6<br />

· " 6oendaarboven 26<br />

12°. Ten aanzien van het getal geborenen en overJe :d~f}eµ, b~iden<br />

met inbegrip der levenloos . aangegeven~n ~ en van de.. reden tot de<br />

feitelii'ke bevolkinu laten zich de provmc1en , te hegmnen met de<br />

gunstigste, in de 0 ;olgende orde rangschikken :<br />

il, .... ~<br />

;... s i::: ·-g s.s<br />

0 :;a i:::...:<br />

,.Q<br />

i:::ö ö "ï: ~o o<br />

CIJ<br />

CIJ ......<br />

Pl\OVINCIEN, l:.P c CIJ PROVINCIEN.<br />

Cd ë ~~_;<br />

~<br />

0<br />

~§<br />

CIJ > ....<br />

-g~ ...<br />

s:: CJ~<br />

' 1 .... t.C<br />

CIJ<br />

QJ i:::<br />

... i:::<br />

.0"' "' ~'"tl"'<br />

CIJ<br />

c.:i c.:i C-' 0<br />

Zuidho1land. . 23796 23,70 Friesland . •. .. 4718 52,94<br />

Zeeland .. 67q7 23,76 GrooinGen. . . 3705 51,06<br />

Noordholland. 18583 25,81 Gelderland . . 7626 48,94<br />

Utrecht .... 5539 27,16 Noordbrabaut. 8155 48,70<br />

Groninaen. 6894. 27,43 Drenthe. . . 1·751 47,79<br />

Fries la nel 8658 28,85 Limburg •... 44.56 /ifi,33<br />

Overijssel . 7308 29,91 Overijssel ... 4869 4.4,89<br />

Gelderland 12!~85 29,89 Utrecht • 3524 !p,69<br />

DrcnLhe .. 2770 30,21 Noorcl110lland. 13089 36,64.<br />

Limburg. 6468 31,92 Zeeland .. 4672 34,57<br />

Noordbrabanl. 11621 34,17 Zuidhollan


( 10 .)<br />

Hieruit volgt dat de drie provincien (Zuidholland, Zeeland en<br />

Noordholland), welke de gunstigste reden van het getal geborenen tot<br />

cle bevolking opleverden , in den ongunstigsten toesland ten aanzien<br />

der sterfte verkeerden.<br />

Uit dit overzigt blijkt dat de reden van de geborenen en de over·<br />

ledenen tot de bevolkinH bijzonder gun,;tig geweest is. Ten einde<br />

dit nog meer te doen uitkomen, achten wij het niet onbelangrijk de<br />

overmaat der geborenen boven de overledenen te vergelijken met<br />

de middelbare overmaat Gedurende het laatste tienjarige tijdva~<br />

(1840-1849).<br />

PROVINCIEN.<br />

-- ·- ·-<br />

OVERMAAT DER GEBOREN EN<br />

BOVEN DE OVERLEDENEN.<br />

OVERMAAT OP DE l 0000 ZIELEN.<br />

1840 - 1849. Verschil 1840-1849. Verschil<br />

1850. Gemiddeld 1850. Gemiddeld<br />

jaarlijks. in meer. jaarlij ll ... 24.39 1567 872 112 79 33<br />

Limburg ... 2012 1540 4-72 97 78 19<br />

Noordbrabant 34G6 2768 698 87 73 14.<br />

37719 2025!~ 174.65 123 71 52<br />

De overmaat was· dierhalve het grootst voor de próvincien Groningen,<br />

Friesland en Utrecht, het kleinst voor Noordbrabant, Limburg<br />

en Overijssel. De pro".incien Utrecht, Groningen en Noordholland<br />

hebben het grootste, :N.oor


( lZ )<br />

personen in de reden van 1 tot· 71,62 in de BT voornaamste gemeenten,<br />

37,48 in de overige, 45,92 in het Rijk.<br />

: Uit de voorgaande ontleding der •bevolking blijkt dierbalve, dat de<br />

là?P der bevolking de volgende uitkomsten heeft op3eleverd :<br />

Het getal levend gcborenen bedroeg • . • • • . • 105338<br />

overledenen~ ••• ·. • • • • • • • • • • 67619<br />

Van dit laatste getal dient afgetrokken te worden de<br />

sterfte der personen, wonende buiten de Gemeente • • 1856<br />

Blijft • • • • 65j63<br />

èn bijgevoegd de sterfte in de registers van den<br />

burgerlijken stand, krachtens art. 5o, alinea 2 ,<br />

Burgerlijk Wetboek, ingeschreven • • • . • • • • • 1983<br />

Sterfte der wettig gedomicilieerde bevolking . • 67746<br />

, Overmaat van het getal geborenen boven dat der overledenen 37592<br />

-. Verschil in meerder vertrokken boven de int)ekomen personen 1731<br />

Vermeerdering der wetti3 gedomicilieerde bevolking 35861<br />

Hiêruit volgt dat de wettig gedomicilieerde bevolking, die op 31<br />

December i-849 2983202 zielen beliep, op dcnzelftlen dag van het jaar<br />

1850 het cijfer van 3o 19063 bereikt had. Onder het eerste cijfer<br />

telde men ·1453990 mannen en I 5292 I 2 vrouwen, onder het laatste<br />

1473516 mannen en 1545547 vrouwen; waaruit volgt <br />

nor, niet waren ingeschreven. Het juiste cijfer dier bevolking<br />

kon voor dit jaar slechts over tien van de elf provincien worden<br />

opgemaakt, daar voor de stad Rotterdam het getal tijdelijk aan- en<br />

afwezige personen onbekend was. Men verkrifat voor die tien pro.,.<br />

vincien de volgende uitkomsten :<br />

Feitelijke bevolking . .<br />

wettig cedomicilieerde bevolking • •<br />

VeFschil in meer voor de feit. bevolk.<br />

l\I,<br />

1239478<br />

1209795<br />

29683<br />

v.<br />

1270024<br />

1254489<br />

15536<br />

T.<br />

2509502<br />

2464284<br />

45218<br />

l<br />

\<br />

l.<br />

·)<br />

{<br />

'<br />

{ 13 )<br />

Uit deze vergelijking blijkt dat de feitelijke bevolking, vooral voor<br />

het mannelijk geslacht , een aanmerkelijk verschil in meer oplevert<br />

boven de wettis gedomicilieerde en dat dierhalv~ het verschil tusschen<br />

beide Geslachten veel geringer is voor de eerste dan voor de laatste • .<br />

Wij besluiten dit overzi3t met eenige beschouwingen, afgeleid uit<br />

dq staten van den maandelijkschen loop der bevolking : de levendgeboreuen<br />

vertoonden het maximum in Februarij , het minimum in<br />

Junij; de levenloos aangegevenen het maximum in Januarij, het<br />

minimum in de 87 voornaamste gemeenten in Junij, in de overige in<br />

October, in het Rijk in Augustus; de twee- en meerlinggeborenen het<br />

maximum in de 87 voornaamste gemeenten in April, in de overige<br />

en in het Rijk in JanuariJ , het minimum in de 87 voornaamste ge~<br />

meenten in Julij, in de overige en in het Rijk in Augustus ; de<br />

overledenen het maximum in de 87 voornaamste gemeenten en in het<br />

Rijk in October, in de overige gemeenten in Maart, het minimum<br />

in de 87 voornaamste gemeenten in J ulij, in de overige en in het<br />

Rijk in Junij ; de huwelijken het maximum in Mei, het minimum in<br />

de 87 voornaamste gemeenten en in het. Rijk in Maart, in de overige<br />

gemeenten in December.<br />

Vergeleken met het geheele getal gehorenen was het getal onecht<br />

geborenen , het kleinst in de 87 voornaamste gemeenten en in het<br />

Rijk in Maart, in de overige gemeenten in October, voor alle het<br />

9rootst in November ; dat der levenloos aangegevenen het grootst in<br />

de 87 voornaamste gemeenten in October, in de overige en in het<br />

Rijk in Januarij , het kleinst in de 87 voornaamste Gemeenten in<br />

Julij, in de overige en in het Rijk in Augustus; dat der twee- en<br />

meerlinggeborenen het grootst in de 87 voornaamste gemeenten en in<br />

het Rijk in October, in de · overige in Maart, het kleinst in de 87<br />

voornaamste gemeenten in J ulij , in de overige in December, in het<br />

Rijk in Augustus. In de reden tot het geheele getal overledenen was<br />

het aantal levenloos aangegevenen het grootst in de 87 voornaamste<br />

gemeenten en in het Rijk in October, in de overige gemeenten in<br />

November , het kleinst in de 87 voornaamste gemeent_en in Julij ,<br />

in de overige in Junij, in het Rijk in Januarij. De overmaat van<br />

het getal geborenen boven dat der overleden was het grootst in ·.ie 87<br />

. voornaamste gemeenten en in het Rijk in September, in de overise<br />

gemeenten in October, het kleinst voor alle in Januarij.


( 14 ) ( 15 )<br />

ST.A.AT van bevolking van het koningriJk der<br />

,.,<br />

Nederlanden op den 31sten Dece1nber 1849 en 1850.<br />

GEMEENTEN.<br />

WETTIGE BEVOLKING WETTIGE BEVOLKING FEITELIJKE BEVOLKING<br />

op 31 December 1849. op 31 December 1850. VERSCHIL.<br />

op 31 December 1850.<br />

l\'I. v. T. l\'I. v. T.<br />

M. v. T. lil. v. T.<br />

NOORDBRABANT.<br />

's Hertogenbosch . 8904 10824 19728 9052 10901 19953<br />

+ 148 + 77 +<br />

225 9676 a) u 165 b) 20841<br />

Bergen op Zoom . 3566 4o5o 76x6 3619 4109 7728<br />

+<br />

53 + 59_ + 112 4323 c) 4227 8550<br />

Breda .. . 6233 7356 13589 6331 . 74-29 13760<br />

+ 98 + 73 +<br />

171 7240 à) 764.0 14880<br />

Eindhoven. 14.1 l 1638 3049 14.1 r' 1637 3o48 14.II 1637 3o48<br />

Geertruidenberg 768 891 1659 764 904 1668<br />

4 + 13<br />

+ 9 897 e) 960 1857<br />

GraYe .. 1254 1457 2711 1261 14.45 2706<br />

>· + 7 12 5 1641/) 1549 3190<br />

Heusden. 931 1170 2101 998 1218 2216<br />

+ 67 + 48 + u5 1085 9) 1240 2325 h)<br />

Oosterhout 4051 q.216 8267 4104 4242 8346<br />

+<br />

53 +<br />

26<br />

+ 79 .4089 4.264 8353<br />

Tilburg .. 6977 7396 1!~373 7059 7439 1M98<br />

+ 82 + 43 +<br />

125 7313 i) 7413 14726<br />

Willemstad . 938 954 1892 955 958 1913<br />

+ .17 + 4 +<br />

21 106x j) 985 2046 k)<br />

------------------<br />

TOT.AAL .. • 35033 39952 74985 35554. 40282 75836<br />

+ 521 + 330 +<br />

+ 1304 + 857 +<br />

Û\'erice gemeenten . t56q.36 156735 313171 15774.o 157592 315332<br />

---.- . -------------<br />

ALGEMEEN TOTAAL .. 191469 196687 388156 193294. 19787!~ 391168<br />

+.<br />

851 38736 41080 ' 79816<br />

2161 158704 l) 158613 317317<br />

1825 + u87 + 3012 197440 199693 397133<br />

onder de vorige begrepen. b) 19 gevangenen. c) 669 krijgslieden. . 4) 923 ~~ij~s-<br />

onderofficieren en oppassers , 231 kadetten en adelhors~en op de Konmkl!.Jke .Militaire<br />

kr~gslieden. h) Het g\)tal tijdelijk afwezige personen .1~ v.an deze gemeen~e met opce-<br />

tij elijk afwezige personen niet opgegeven. l) 56 lmJt;sheden te Woudnchem.<br />

a) Hieronder ll77 krijgslieden en 130 gevangenen, waaronder 25 krijgslieden reeds<br />

lieden, met inher,rip der maréchaussée en de hij de Koninklijke Akademie gedetacheerde<br />

Akademie en 13 gevangenen. e) 100 krijgslieden. IJ 377 krijgslieden. 9) 78<br />

geven. i) 309 krijgslieden. j) 96 krijgslieden. k) an deze gemeente is het getal


( 17 )<br />

GEMEENTEN.<br />

GELDERLAND.<br />

WETTIGE BEVOLKING WETTIGE BEVOLKING FEITELIJKE BEVOLKING<br />

VERSCHIL,<br />

op 3 1 December 1849. op 31 December 1850.<br />

M. v. T. M. v. T.<br />

1<br />

1<br />

1 1<br />

.<br />

~<br />

i<br />

M.<br />

v.<br />

1 1<br />

T. M,<br />

op 31 December 1850.<br />

1<br />

v.<br />

1<br />

'r.<br />

Arnhem .••..•.. 8270 977 1 18041 8462 992.0 18382<br />

1 + 192 + 149 + 341 9°47 10043 19090 a)<br />

Zalt-Boemel. . . • . • 1602 1853 3455 1569 1833 3402 - 33 -<br />

20 - 53 1534 1829 3363-<br />

Culenborg .••.••. 2437 2/~64 4901 2460 2501 4961 + 23 + 37 +<br />

60 2635 2553 5188<br />

Doesborch ...... 1719 2009 3728 1709 1960 3669 - 10 - 49 - 59 1730 b) 1972 3702<br />

Doelinchem . . • • • • 97 2 986 1958 948 966 1914 - 24 - 20 - 44 934 987 1921<br />

Elburg ..•..•••. u52 1254 ·24.06 1178 1280 2458 + 26 +<br />

26<br />

+<br />

52 1162 1273 2435<br />

Groenlo •.•..... 1220 u73 2393 1246 1186 2426 +<br />

20 + 13 + 33 1235 1197 ::i43'l<br />

Hattem ••••.••. 1230 lz89 2519 1220 1302 2522 ~ - 10 + 13 + 3 1205 1'284 2489<br />

Harderwijk .••••• 2620 2764 5384 2729 2796 5525 + 109 + 32 + 141 2957 c) 2785 574~<br />

li<br />

Lochem ••...••• 1025 1028 2053 1070 1064 2134 + 45 + 36 +<br />

81 1049 1045 2094.<br />

Nijkerk •...• , .• 3342 3417 6759 3398 3489 6887.<br />

'<br />

+ 56 + 72 +<br />

128 34o3 3491 6894<br />

Nijmegen .••••.• 9032 11005 20037 9204 II 187 2039.1 li<br />

+ 172 + 182 + 354 10067 11434 :u501 à)<br />

Tiel •••••...•• 2725 3o5o 5775 2750 3069 5819 + 25 + 19 + 44 2724 3o55 5779 e)<br />

Wageningen .•.... 2122 2286 4408 2156 2311 4467 + 34 + 25 + 59 2l'l9 2335 4464<br />

Zutphen .••.•... 5606 6340 1194.6 5688 6418 12106<br />

1 + 82 + 78 +<br />

------------------ ~<br />

TOTAAL •••• 45°74 50689 95763 45781 51282 97063 + 7°7 + 593 + 1300 47749 51986 99735<br />

Overit;e 3emeenten • . 137516 131762 269278 139423 133330 272753<br />

~~<br />

160 5938 6703 12641/)<br />

+ 1907 + 1568 + 3475 139792 9) 133725 273517<br />

------------<br />

ALGEMEEN TOTAAL •• 182590 182451 365041 <strong>1852</strong>04 184612 369816 + 2614 + 2161 + 4775 187541 185711 373::i52<br />

a) Hieronder t•3.z k~ijr,slieden en 107 gevangenen, b). 3? krijgslieden. .. c). 335 krijgslieden. d) 728 krij&slieden, 6 gevan&enen en 18 kra~kiinnigen. e) 15 genngenen.<br />

/) 110 kriJgsheden, 20 gevancenen en 162 krankzmm&en. · 9) 7 krirnsheden te Poederoijen. ·'<br />

x•<br />

1<br />

,'<br />

91


( IS )<br />

GEMEENTEN.<br />

WETTIGE BEVOLKING<br />

op. 3 1 ·December 184 9.<br />

WETTIGE BEVOLKING<br />

op 31 Dec-~mber 1850.<br />

i-111. -.--1 v-.-. 1 -T.1 i-111. ~I v-. 1 ___.T. ' .<br />

"<br />

. lil.<br />

1<br />

VERSCHIL.<br />

v •<br />

T •.<br />

. "M.<br />

FEITELIJKE BEVOLKING<br />

op 3_1 December 1850.<br />

v .<br />

T.<br />

ZUIDHOLLAND.<br />

';;Gravenhage . "<br />

Brielle. : ;<br />

DeJft.<br />

Dordrecht.<br />

Gorinchem<br />

Gouda.<br />

Leytlen<br />

Maassluis .<br />

Rotterdam.<br />

Schiedam.<br />

S


( 20 ) ( .21 }<br />

WETTIGE BEVOLKING<br />

op 31 December 1849.<br />

GEMEENTEN.<br />

11--~-M.-:_1-v-!.<br />

NOORDHOLL.AND.<br />

Amsterdam •.<br />

Haarlem ..<br />

Alkmaar ..<br />

Edam ...<br />

Enkhuizen ..<br />

Hoorn •.. .<br />

Medemblik.<br />

Monnickendam .<br />

Purmerend<br />

1272<br />

1800<br />

Weesp ..<br />

1250<br />

Zaan da~<br />

5466<br />

WETTIGE BEVOLKING<br />

op 31 December 1850.<br />

1" FEITELIJKE · BEVOLK.ING<br />

VERSCHIL. op 31 December 1850.<br />

r<br />

--=--1,_-T·~'-_llf.=1 =v. =1 _T-..· ~t·.: ',_-_-M. :1 =v·=l=T=. ==M. :1 =v=. :1 =T.:<br />

120612 219668<br />

13595 25171<br />

5298 9987<br />

2285 . 4.380<br />

2640 5078<br />

4325 8074<br />

1486 2877<br />

1370 264:>.<br />

1963 3763<br />

1423 2673<br />

5821 11287<br />

99792a) 121319 b) 221111<br />

J 1946 13942 25888<br />

474.4/) 5329 9) 10073<br />

2517 2672<br />

3785 l) 4392<br />

1353 1416<br />

1290 1360<br />

1812 2005<br />

4451 j)<br />

5189 k)<br />

8177<br />

2769 o) ~><br />

2650<br />

3817 q)<br />

2730<br />

11492 s)<br />

1<br />

+<br />

+<br />

79<br />

36<br />

38<br />

+<br />

12<br />

+<br />

+ 23<br />

+ 134<br />

+ 7°7<br />

+ 347<br />

+ 31<br />

+ 5<br />

+<br />

+<br />

JO<br />

+<br />

+ 34<br />

+ 71<br />

+ 1443<br />

+ 7 1 7<br />

+ 86<br />

+ 71<br />

+lil<br />

+ 103<br />

- 108<br />

+ 8<br />

+ 54<br />

+ 57<br />

+ :w5<br />

102953 a)<br />

1232od)<br />

4883 h)<br />

2165<br />

1290<br />

1803<br />

5341 i)<br />

2304<br />

2664<br />

4410<br />

1410<br />

1392<br />

2028<br />

225710 c)<br />

26332 e)<br />

xon4<br />

4469j}<br />

5159<br />

9015 n)<br />

2702 p)<br />

2682<br />

3831 r)<br />

2771 _<br />

ll502 .s)<br />

TOT.AAL •••<br />

Overige gemeenten .<br />

160818 295600 i36273 162074 298347<br />

85053 169895 86214 t) 86206 172420 tt)<br />

+ n56<br />

+ c153<br />

a) Hieronder 867 krijgslieden, 104 zeelieden en 69 gevangenen. Hiervan zijn echter<br />

en 27 gevancrenen als te Amsterdam behoorende opgegeven, waaruit volgt, dat bet ·cijfer<br />

leemten te.~en:ioet te komen. b) 47 gevangenen, waaronder slechts 13 te Amsterdam<br />

d) 41~ kriJCsl1e~~n._ e) 32 gevangenen, waaronder 8 krijr,slieden, niet onder de vorige<br />

aanwezig 87 knjgsheden . e~ 6t gevangenen.. i) Tijdelijk aanwezig 3 gevangenen.<br />

1 gevange?.e ~n 3 krankzm?1gen. l) 21 knjcslieden. m) Tijdelijk aanwezig 237<br />

o) 16 knJcsli?den, ·21 zeelieden, 1 gevangene en 1 krankzinnige. p) 15 krijgslieden.<br />

heden'. 9 zeehe~.en: 20 gevangenen en 3 krankzinnigen. t) 43 krijgslieden aan den<br />

aau.woulJ 372 knJi;sheden .aan den Helder en 84 te Naarden en 444 ze~lieden op ·~Rijks<br />

!<br />

'<br />

1<br />

Il<br />

'.~<br />

1<br />

+ 2863<br />

+ 24.09<br />

slechts 121 krijgslieden als crewoon verblijvende, 5 zeelieden als te Amsterdam g~bor~n<br />

der wettige bevolking te boog is opcregeven. In bet vervolg ~al men ~r~~hten in. die<br />

te buis behoorende. c) 32 kranl1zinnigen in het Nederdmtsch hraehusch r.~ttc~t.<br />

begrepen. j) 31 krijgslieden en il gevangenen. 9) 3 g?va?genen. Il) TtJdehjk<br />

') 48 krijgslieden, 23 zeelieden , l gevangene e.~ 1 krank~mmcre. k) .2 zeelieden ,<br />

\rijgslieden. n) 625 gevangenen, waarvan 1 knrnsman ~ nie.~ 01~der de vonge begrer.en.<br />

q) 13 krijgslieden, 17 zeelieden en 5 gevanr,enen. r) ö kr1Jr.~he~en. s) 17 .~nJç~~<br />

Helder en 13 te Naarden. tt) 27, r.~yancenen ! 12 krankz1.n111.gen. v) T1JdebJk<br />

vaartui3en te Willemioord. · w) TiJdehJk aanwez1c 250 krankunniccn.


( 22 )<br />

( 23 )<br />

GEMEENTEN.<br />

WETTIGE BEVOLKING<br />

op 31 December 18/~9.<br />

l\I •.<br />

v.<br />

T.<br />

WETTIGE BEVOLKING<br />

op 31 December 1850.<br />

T ,<br />

M.<br />

VERSCHIL.<br />

v.<br />

T.<br />

M.<br />

FEITELIJKE BEVOLKING<br />

op 31 December 1850.<br />

v.<br />

T.<br />

ZEELAND.<br />

Middelburg . . ...<br />

Axel.<br />

Goes ... · ...... .<br />

Hulst ........ .<br />

Sluis ..<br />

Tholen .. ...... .<br />

Veere .. . ... •. ..<br />

Vlissingen. . . . . . . .<br />

Zierikzee ...... .<br />

TOTAAL ....<br />

Overige gemeenten .•<br />

7060<br />

1203<br />

2442<br />

1054<br />

662<br />

u96<br />

447<br />

3988<br />

33o3<br />

21355<br />

54843<br />

8600<br />

1207<br />

2875<br />

1298<br />

830<br />

1276<br />

4.64<br />

4643<br />

3769<br />

15660<br />

2410<br />

5317<br />

2352<br />

14.92<br />

2472<br />

911<br />

8631<br />

7072<br />

46317<br />

110408<br />

6989<br />

1206<br />

1216<br />

438<br />

3951<br />

3367_<br />

21385<br />

5564.5<br />

86II<br />

1233<br />

2873<br />

1291<br />

842<br />

1273<br />

459<br />

4629<br />

3849<br />

25060<br />

15600<br />

2439<br />

5352<br />

2348<br />

1524<br />

2489<br />

897<br />

8580<br />

7216<br />

46445<br />

--------------- ,,<br />

11--A-LG_E_M_E_E_N_T-OT_A_A_L_._,_7_6_19-8- --8-0-52_7 __ 1_5_6_7-25- --7-7-03_0_ --8-1-29_1 __ 1_5_8_3-21-<br />

UTRECHT.<br />

Utrecht .•...<br />

Amersfoort . . . .<br />

Montfoort ...... .<br />

Rhenen ....... .<br />

Wijk bij Duurstede. .<br />

IJsselstein .....<br />

TOTAAL ..<br />

Overige· gemeenten .<br />

?.1250 256q<br />

64.18<br />

864<br />

1719<br />

1303<br />

1531<br />

46867<br />

12163<br />

1656<br />

346x<br />

2543<br />

2990<br />

------------------·<br />

32228<br />

38664<br />

69680<br />

764.96<br />

21559<br />

5781<br />

779<br />

1772<br />

124.'.l<br />

1454<br />

25854<br />

6526<br />

859<br />

1736<br />

1303<br />

1533<br />

47413<br />

12307<br />

1638<br />

3508<br />

2545<br />

2987<br />

1<br />

+ Il<br />

+ 26<br />

60<br />

8635 15789<br />

71<br />

12/~3 24.48<br />

+ 3 + 29<br />

+ 37<br />

+ 35 2494 2873 5367<br />

+ 3<br />

7 4 1056 1293 2349<br />

20 + 12 + 32 732<br />

844- 1576<br />

+ 20<br />

3 + 17 n98 i 273 2471<br />

9<br />

5<br />

14 479<br />

448<br />

9 2 7<br />

37<br />

14<br />

51 5312 4.822 10134<br />

+ 64. + 80 + 1/i4 3349 3853 7202<br />

+ 3o + 98 + 128 22979 25284. 4.8263<br />

+ 802 + 666 + 1468 56533 56699 1 z3232<br />

._+__<br />

8_3_2_1.-+ __ 76_4_.1 __ +_1_5_9_6-11--7-9_5_1 -2-·1---8-19_8_3_"1·-· 1_6_1"4._9_5 -(t)-11<br />

+ 309<br />

+ 36<br />

13<br />

+ 3o<br />

+<br />

+ 359<br />

+ 601<br />

+<br />

+ 359<br />

+ 248<br />

+ 546<br />

+ 144<br />

18<br />

+ 47<br />

+ 2<br />

3<br />

22415<br />

6112<br />

26086<br />

6573<br />

92!~<br />

1737<br />

i347<br />

1568<br />

38235<br />

38601<br />

/~8501 ° b)<br />

12685 c)<br />

1795<br />

3507<br />

2580<br />

3o48<br />

6<br />

ALGEMEEN TOTAAL ..<br />

75891 . 147743 .<br />

a) Hieronder 1775 krijgs-, 531 zèelieden en go gevangenen b) 4 3 k ·· r J<br />

7 lpannen en 57 vrouwen. c) 404 krijgslieden en 14 gevangenen, waa 2 rond~~ff:0 1 M~G:<br />

+ 960<br />

64 gevangenen , waaronde1· 4 krijgslieden en 10 vrouwen, en 124 luankzinnig


{ 24 ) ( 25 )<br />

GEMEENTEN,<br />

WETTIGE BEVOLKING<br />

WETTIGE BEVOT.KING<br />

FEITELIJKE BEVOLKING<br />

op 31 December 184.9. op 31 December 1850. VERSCHIL. op 31 December 1850.<br />

1<br />

1---,.--~-;-----;-·ll~---.--1--.~-11<br />

M. 1 Y. 1 T, 1 M. 1 V. 1 T. M. 1 V, T, '" 1 V. 1<br />

T,<br />

FRIESLAND.<br />

Leeuwarden.<br />

Bolsward ..<br />

Dockum ..<br />

Franeker .•<br />

Harlingen ......•<br />

Hindelopen . . .<br />

Sleten ••..<br />

Sneek ........ .<br />

Stavoren ..<br />

Workum ..<br />

Ylst .<br />

TOTAAL.<br />

Overige Gemeenten .<br />

Kampen .•<br />

TOTAAL ••••<br />

Overige gemeenten . •<br />

10008<br />

2096<br />

1890<br />

2573<br />

3923<br />

586<br />

4°4<br />

3622<br />

263<br />

666<br />

12094<br />

2294<br />

2160<br />

2703<br />

4589<br />

550<br />

408<br />

4.128<br />

275<br />

1576<br />

682<br />

22102<br />

4390<br />

4050<br />

5276<br />

8512<br />

1136 .<br />

812<br />

7750<br />

538<br />

3097<br />

134.8<br />

10197 a) 11223 b)<br />

2122 2326<br />

1948 22:!3<br />

2615 2757<br />

394.2 4575<br />

584 542<br />

4.36 . 426<br />

3701 4169<br />

262 279<br />

1542 1603<br />

684 702<br />

224·20<br />

4448<br />

4171<br />

5372<br />

8517<br />

l 126<br />

862<br />

7870<br />

541<br />

3145 ~<br />

1386<br />

------------------<br />

59011<br />

183850<br />

28033<br />

93652<br />

------------------<br />

ALGE\'l'EEN TOTAAL •<br />

11----------1------<br />

OVERIJSSEL.<br />

Zwolle .•...<br />

9S91 17710<br />

9693<br />

Deventer ..<br />

7580 1fi495<br />

7725<br />

8119<br />

6915<br />

5o84<br />

5699<br />

10783<br />

5802<br />

17930<br />

14791<br />

11059<br />

---. ---------------<br />

20560<br />

86686<br />

23220<br />

83918<br />

------------------<br />

a) Hieronder 22 cevangenen. b) 6 gevangenen. c) Tijdelijk aanwezic 601 krijg~lieden,<br />

1850 uit 601 mannen en 64 vrouwen; de bevolking der strafgevangenis uit 737 mannen,<br />

e) Voor deze cemeente duidt het verschil slechts aan de overmaat der geboorten boven<br />

dat het cijfer der wettige bevolking niet als geheel naauwkeurig kan beschouwd worden.<br />

gevangenen. /i) 4 gevangenen. i) 68 krijcslieden en 61 gevangenen. j) 442<br />

&eneu , in het hufa van arrest te Almelo.<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

2<br />

32<br />

79<br />

+ 21<br />

+ 18<br />

481<br />

+ 1792<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

129<br />

32<br />

63<br />

M<br />

14<br />

8<br />

18<br />

41<br />

4<br />

20<br />

+ 2039<br />

+ 102<br />

+ 145<br />

+ 103<br />

+ 350<br />

+ 864<br />

+ 318<br />

+ 58<br />

121<br />

+<br />

+<br />

+ 5<br />

- 10<br />

+ 5o<br />

+ 120<br />

+ 3<br />

+ 48<br />

+ 38<br />

847<br />

+ 3465<br />

+ 4312<br />

96 e)<br />

+ 79 2<br />

-t- 1831<br />

11680 c)<br />

2085<br />

1882<br />

2614<br />

4.069<br />

567<br />

458<br />

3723 g)<br />

254<br />

1537<br />

678<br />

21394<br />

88771<br />

110165<br />

12656 d)<br />

2337<br />

2199<br />

2747<br />

4682<br />

540<br />

429<br />

4202 h)<br />

278<br />

1608<br />

700<br />

108386<br />

:i4336<br />

4422<br />

4081<br />

5361<br />

8751/) .<br />

1107<br />

887<br />

7925<br />

532<br />

3145<br />

1378<br />

18485 i)<br />

15255j)<br />

11043<br />

218551<br />

778 gevangenen. d) 17 gevangenen. Het garnizoen bestond namelijk op 31 December<br />

.die van het huis van burgerlijke en militaire verzekering u!~ 63 mannen en ~3 Y~ouwen.<br />

de sterfgevallen daar de veranderingen v.an woonplaats niet ZIJD opgegeven. Hienut volgt,<br />

f > .. Hieronder begrepen ·het garnizoen, hes~aa'!de uit 59 mannen c!t) 5 Vrouwen. !J) a~~<br />

kriJgslieden 1 9 gevangenen en 122 . krankzinnigen 1 . (76 M.G .. 1 46 V. G). .k) 16 gev


{ 24 ) ( 25 )<br />

GEMEENTEN,<br />

WETTIGE BEVOLKING<br />

WETTIGE BEVOT.KING<br />

FEITELIJKE BEVOLKING<br />

op 31 December 184.9. op 31 December 1850. VERSCHIL. op 31 December 1850.<br />

1<br />

1---,.--~-;-----;-·ll~---.--1--.~-11<br />

M. 1 Y. 1 T, 1 M. 1 V. 1 T. M. 1 V, T, '" 1 V. 1<br />

T,<br />

FRIESLAND.<br />

Leeuwarden.<br />

Bolsward ..<br />

Dockum ..<br />

Franeker .•<br />

Harlingen ......•<br />

Hindelopen . . .<br />

Sleten ••..<br />

Sneek ........ .<br />

Stavoren ..<br />

Workum ..<br />

Ylst .<br />

TOTAAL.<br />

Overige Gemeenten .<br />

Kampen .•<br />

TOTAAL ••••<br />

Overige gemeenten . •<br />

10008<br />

2096<br />

1890<br />

2573<br />

3923<br />

586<br />

4°4<br />

3622<br />

263<br />

666<br />

12094<br />

2294<br />

2160<br />

2703<br />

4589<br />

550<br />

408<br />

4.128<br />

275<br />

1576<br />

682<br />

22102<br />

4390<br />

4050<br />

5276<br />

8512<br />

1136 .<br />

812<br />

7750<br />

538<br />

3097<br />

134.8<br />

10197 a) 11223 b)<br />

2122 2326<br />

1948 22:!3<br />

2615 2757<br />

394.2 4575<br />

584 542<br />

4.36 . 426<br />

3701 4169<br />

262 279<br />

1542 1603<br />

684 702<br />

224·20<br />

4448<br />

4171<br />

5372<br />

8517<br />

l 126<br />

862<br />

7870<br />

541<br />

3145 ~<br />

1386<br />

------------------<br />

59011<br />

183850<br />

28033<br />

93652<br />

------------------<br />

ALGE\'l'EEN TOTAAL •<br />

11----------1------<br />

OVERIJSSEL.<br />

Zwolle .•...<br />

9S91 17710<br />

9693<br />

Deventer ..<br />

7580 1fi495<br />

7725<br />

8119<br />

6915<br />

5o84<br />

5699<br />

10783<br />

5802<br />

17930<br />

14791<br />

11059<br />

---. ---------------<br />

20560<br />

86686<br />

23220<br />

83918<br />

------------------<br />

a) Hieronder 22 cevangenen. b) 6 gevangenen. c) Tijdelijk aanwezic 601 krijg~lieden,<br />

1850 uit 601 mannen en 64 vrouwen; de bevolking der strafgevangenis uit 737 mannen,<br />

e) Voor deze cemeente duidt het verschil slechts aan de overmaat der geboorten boven<br />

dat het cijfer der wettige bevolking niet als geheel naauwkeurig kan beschouwd worden.<br />

gevangenen. /i) 4 gevangenen. i) 68 krijcslieden en 61 gevangenen. j) 442<br />

&eneu , in het hufa van arrest te Almelo.<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

2<br />

32<br />

79<br />

+ 21<br />

+ 18<br />

481<br />

+ 1792<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

129<br />

32<br />

63<br />

M<br />

14<br />

8<br />

18<br />

41<br />

4<br />

20<br />

+ 2039<br />

+ 102<br />

+ 145<br />

+ 103<br />

+ 350<br />

+ 864<br />

+ 318<br />

+ 58<br />

121<br />

+<br />

+<br />

+ 5<br />

- 10<br />

+ 5o<br />

+ 120<br />

+ 3<br />

+ 48<br />

+ 38<br />

847<br />

+ 3465<br />

+ 4312<br />

96 e)<br />

+ 79 2<br />

-t- 1831<br />

11680 c)<br />

2085<br />

1882<br />

2614<br />

4.069<br />

567<br />

458<br />

3723 g)<br />

254<br />

1537<br />

678<br />

21394<br />

88771<br />

110165<br />

12656 d)<br />

2337<br />

2199<br />

2747<br />

4682<br />

540<br />

429<br />

4202 h)<br />

278<br />

1608<br />

700<br />

108386<br />

:i4336<br />

4422<br />

4081<br />

5361<br />

8751/) .<br />

1107<br />

887<br />

7925<br />

532<br />

3145<br />

1378<br />

18485 i)<br />

15255j)<br />

11043<br />

218551<br />

778 gevangenen. d) 17 gevangenen. Het garnizoen bestond namelijk op 31 December<br />

.die van het huis van burgerlijke en militaire verzekering u!~ 63 mannen en ~3 Y~ouwen.<br />

de sterfgevallen daar de veranderingen v.an woonplaats niet ZIJD opgegeven. Hienut volgt,<br />

f > .. Hieronder begrepen ·het garnizoen, hes~aa'!de uit 59 mannen c!t) 5 Vrouwen. !J) a~~<br />

kriJgslieden 1 9 gevangenen en 122 . krankzinnigen 1 . (76 M.G .. 1 46 V. G). .k) 16 gev


( 28 )<br />

( 29 )<br />

PROVINCIEN.<br />

GET.AL<br />

GEMEEN-<br />

WETTIGE BEVOLKING<br />

op 31 Dceember<br />

1849.<br />

WETTIGE BEVOLKING<br />

op 31 December 1850.<br />

VERSCHIL IN MEER.<br />

FEITELIJKE BEVOLKING<br />

op 31 December 1850.<br />

TEN.<br />

M.<br />

v.<br />

T.<br />

M. v. T.<br />

!lf. 1 V. 1 T.<br />

M. v. T.<br />

Noordbrabant •••...••.... ~~<br />

( 185<br />

Gddetlaud •.•••....•••. ~<br />

Zuidholland· • ~ ••.••..••• ~~<br />

( 234<br />

Noordhollaud ••...••.••.• h#-<br />

:!<br />

. Zeeland •.•.....••..•. · l~<br />

116<br />

Utmht . . . • . . . . . . . . . • • l<br />

H-<br />

Fáo'1and ••.•.•..•.••••<br />

Overijssel .••••.•..•... • l~<br />

62<br />

Groningon ••.•.••••••. • · 1~<br />

Drenthe .•....• . ..•..• • l~<br />

33<br />

Limb:irg ...•.... · ..•. . .• ~ 12~<br />

f 12!J<br />

TOT.AAL • , , • ) I 1 ~~<br />

~ 1209<br />

35o:n<br />

156436<br />

191469<br />

45°74<br />

137516<br />

182590<br />

129974<br />

130320<br />

260294<br />

134782<br />

84842<br />

219624<br />

21355<br />

54843<br />

76198<br />

32228<br />

38664<br />

70892<br />

27552<br />

91860<br />

119412<br />

20118<br />

85719<br />

105837<br />

13805<br />

75842<br />

89647<br />

6308<br />

33178<br />

39486<br />

- 22431<br />

76110<br />

. 98541<br />

488660<br />

965330<br />

14_53990<br />

39952<br />

156735<br />

~87<br />

50689<br />

131762<br />

182451<br />

156203<br />

131791<br />

287994<br />

160818<br />

85053<br />

2fr5871<br />

24962<br />

55565<br />

80527<br />

3745i<br />

37832<br />

75284<br />

31459<br />

91990<br />

~49<br />

22870<br />

83054<br />

105924<br />

16875<br />

76662<br />

93537<br />

6792<br />

31433<br />

38225<br />

24.984.<br />

74- 2 79<br />

99263<br />

573056<br />

956156<br />

1529212<br />

74985<br />

313171<br />

388156<br />

9S763<br />

269278<br />

36504.1<br />

2861n<br />

262lll<br />

--5Ï~S288<br />

295600<br />

169895<br />

4654.95<br />

46317<br />

110408<br />

156725<br />

69680<br />

76496<br />

~176<br />

59011<br />

18385<br />

24286;-<br />

42988<br />

168773<br />

21176!<br />

30680<br />

152504<br />

183184.<br />

J.1100<br />

64.611<br />

77711<br />

47415 ~<br />

150389<br />

197804<br />

1U61716<br />

1921486<br />

298~202<br />

1 -<br />

1<br />

1


( 30 ' ( 31 )<br />

STAAT- van den lo r bevolking in 1850.<br />

PROVINCIEN.<br />

ei LEVEND- MEER GEBOREN VERANDERINGEN VAN WOONPLAATS.<br />

cu<br />

OVERLEDENEN.<br />

(à Q GEBOREN EN. DAN OVER.LEDEN.<br />

- cu<br />

INGEKOMEN. VERTROKKEN.<br />

~8<br />

cu M.<br />

1<br />

v. T. M,<br />

1 t v. T. M.<br />

1 1<br />

v. T.<br />

t>.o<br />

M. v. T. M. v. T.<br />

1 1 1 1<br />

VERS C II IL.<br />

1-------~--~--~--~-~-~~---~--~--1--~--~--M~~~~~1M~V~~~.<br />

M. 1 V. 1 T. M. 1 V. 1 T.


STA.AT van den lcop der TÄiolking in 1850, in de zeven en tachtig voornaamste gemeenten.<br />

PROVINCIEN.<br />

(De leven~!:~:=:.~:~enen niet LEVENLOOS TWEELINGEN. (Hieronder begrepe~~~=~:::;rsonen, die hunne ;ä -~<br />

· mede begrepen.) AANGECEVENEN. (Begrepen onder de &eborenen en de levenloos aangegevrnen. woonplaats niet hebben in de gemeente.) g ~<br />

1======r=====r====~1=====j====r======l===============;==============ë=======l·========ë=====r===:===;=====~lti<br />

WETTIG. ON.E:CBT.<br />

0::."lECHT.<br />

Levend<br />

Levenloos<br />

Levend Levenloos<br />

Getal. geboren. ge::::n. Ge- geboren. gegeven.<br />

______ tal.<br />

v. i\(. v.<br />

-v.~ GeraLI•+· --1<br />

v-. -<br />

:t<br />

cË ~ Ë<br />

~ ~ 9<br />

~ ~ ~<br />

'3..6~<br />

~<br />

VERSCl!IL.<br />

VERANDERINGEN<br />

WOONPLAATS.<br />

'\VETTIGE DEVOLXING<br />

op den<br />

31 sten December<br />

van bet<br />

loopende jaar.<br />

HUWELIJKEN<br />

Noordbrabant ...<br />

Gelderland .. , .<br />

Zuidholland .<br />

Noordhollancl .<br />

Zeeland ...<br />

Utrechi.<br />

Friesland.<br />

Overijssel.<br />

Groningen , ..<br />

Drenthe.<br />

Limburg.<br />

TOTAAL.<br />

62 58 14<br />

89 94<br />

5 76 63 27 28 4 4<br />

31 36 26 482<br />

82 140 779 804 56 25 723 779 28 751 791 737<br />

104 45 a) 4o 42 3 3 3<br />

48J) 46 51 625<br />

200 1017 1039 57 27 960 56 28 1016 1040 949<br />

5214 4864 556 514 5770 5378 306 234 54 54 360 288 123 c) 16 16 l '39') 137 142 3002 2748 857 732 324 675 4183 4155 169 71 4014 4084 286 80 4300 4164 1318 1463 1533 1678<br />

5082 4801 464 454 5546 5255 269 190 87 74 356 264 112 109 l<br />

599<br />

1033<br />

679 669<br />

853 1054<br />

1 12; 129 121 2841 24.76 938 840 383 776 4162 4092 105 46 4057 4046 320 159 4377 4205 1275 1283 953 1077<br />

35554 {;0282 ·15836 {;74 35 76 17 602<br />

45781 51282 97063 7oob) 63 "9 29 9"<br />

!31229 157202 288431 2242 d) 149 426 206 3023 5 14<br />

136273 162074 2!}8347 n87 •) 158 433 212 3090 10 36<br />

768 778 45 53 813 831 49 37 7 6 56 43 33 3 • 33 38 28 373 376 159 154 63 108 595 638 26 9 569 629 43 13 612 642 759 777 930 868 21385 25060 46445 270 34 75 23 402<br />

1095 99 117 1299 55 52 10 9 65 61 4o<br />

998 968 fü 49 1060 1017 5o 43 7 4 57 47 31<br />

809 709 4o 41 849 750 5o 4o 6 10 56 5o 15<br />

572 534 36 38 608 572 29 31 3 5 3, 36<br />

37 35 3<br />

26 33<br />

23<br />

5 •<br />

17 3<br />

3 1<br />

2 3<br />

4·i 44 44 541 483<br />

3, 26 38 428 327<br />

15 8 372 313<br />

167 160 71 153 779 °796 31 '7 148 779 48 14 796 793 394 462 538 522 32587 3ï811 ;0398 565<br />

172 175 68 149 668 651 74 17 594 634 57 28 651 662 485.f) 438/) 413J) lf27fl 28033 31825 ~9858 430<br />

116 92 47 107 535 512 18 6 517 506 22 7 539 513 392 385 260 272 20560 23220 43780 299<br />

39 ll6 44 764<br />

27 91 47 595<br />

27 82 27 435<br />

212 g) 198 h) 90 79 46 76 348 353 38 310 346 25 360<br />

5 5 85 71 38 4o 15 27 138 138 13 125 130 10 3 135 133 187 235 198 209 6419 6914 13333 ll3 8 18 5 144<br />

>4 2 7 321 285 131 88 6i t15 513 488 501 486 Il 5 512 491 359 381 258 269 22810 25394 48204 282 23 34 18 357<br />

----------------------------------------------------------------------------<br />

18242 17317 1591 156' 19833 18878 1016 819 206 185 122 2 1004 474 449 420 43 38 46 40 42<br />

h) ate!i~,~~~~fd~~n~r~~~'.nccebo)\r~n huw~ij~~~s~~~~i~~nt~=:~~~id~~",,,l~~~~n:Jo:c•:t~~~[~;::·~~d~~n v;~~cl;en ecn~)cc~cl~~d~~·~~~~';:b~:~:~jonL'lll1n.Twce huwelijken tusschen ccschcidcn mannen en jonce dochters.<br />

(blz. 3>, ••• r.)<br />

e) Drio huwelijken o.lsvoren. f) De veranderingen yao woonpluuts binnen


MAANDEN.<br />

GEBORENEN.<br />

(De levenloos aangegevenen niet<br />

mede begrepen.)<br />

LEVENLOOS<br />

AANGEGEVENEN.<br />

STAAT van den maandelfjkschen loop der bevolking in 1850 1<br />

in de zeven en tachtig voornaamste gemeenten.<br />

---=- "d<br />

TWEELINGEN.<br />

STERFTEN.<br />

;.a 1l<br />

(Hieronder begrepen die van personen, die hunne fti3<br />

(Begrepen onder de geborenen en de levenlocs aangegevenen.)<br />

Cl..cl<br />

woonplaats niet hebben in de gemeente.)<br />

c -<br />

"<br />

1==========i========r==========1========r======r=======l·=========================;====================="T============l=============r=========r====o====i===========l~·ä<br />

" ~"'<br />

WETTIG<br />

WETTIG<br />

WETTIG. ONECHT. EN WETTIG. ONECHT. EN<br />

M. , V. 1 M. l V.<br />

ONECHT.<br />

M. , V.<br />

ONECHT.<br />

Getal.<br />

WETTIG.<br />

Leven cl<br />

geboren.<br />

ONECHT.<br />

Levenloos J,evend Levenloos<br />

aan-<br />

aangegeven.<br />

Gegeseven.<br />

aeboren.<br />

l--,--!1----1 taJ.1----1<br />

M.1 v. 111.1 v. M. v. ~M.1 v-.I-<br />

WETTIG<br />

EN ONGEHUWDEN, GEHUWDEN. TOTAAL.<br />

ONECHT.<br />

l ~I.1<br />

Geta--:---,-1. v-.I-M-.<br />

1 v-.l-M.---,-1 v.<br />

1<br />

. ;;;<br />

~ 'i ~ VERSCHIL.<br />

i:: i::<br />

g g ~<br />

c::: ~ ~<br />

~ C) b.O<br />

en§~<br />

-;;; ::s :l<br />

~,.ei.,..<br />

(;,!)<br />

VERANDERINGEN<br />

VAN<br />

WOONPLAATS.<br />

M. \ V. M.1 V. M. 1 V. M. 1 V. M. 1 V. M. 1 V. M. \ V.<br />

HUWELIJKEN<br />

TUSSCHEN<br />

•<br />

Januarij .<br />

Februarij.<br />

Maart.<br />

April.<br />

Mei ..<br />

Junij .<br />

Jul ij<br />

Augustus.<br />

September .<br />

October.<br />

November<br />

December<br />

TOT.AAL. , . ,<br />

1615 1509 II8 133 1733 1642<br />

l 518 1488 I?.5 138 1643 1626<br />

1490 1407 140 122 1630 1529<br />

1365 1278 125 116 14.90 1394<br />

1475 1448 138 109 1613 1557<br />

92 61 20 12 112 73<br />

90 77 17 27 107 104<br />

88 67 22 21 110 88<br />

71 61 17 IJ 88 72<br />

68 64 13 9 81<br />

1552 1501 124 142 1676 164.3 99 59 15 II 11/~ 70 38 28 43 3<br />

1509 15o4 115 132 1624 1636 85 58 20 10 105 68 44!) 41 4o 5<br />

1497 144-7 136 122 1633" 1569 102 71 20 18 122 89 4.9<br />

35<br />

41<br />

44<br />

36<br />

36<br />

34<br />

48<br />

4.0<br />

38<br />

36<br />

36<br />

3<br />

2<br />

4<br />

29 40 4<br />

3<br />

6<br />

5<br />

8<br />

3<br />

6<br />

7 5<br />

5 7<br />

7<br />

3<br />

6<br />

3 2<br />

4 7<br />

7 5<br />

6<br />

3<br />

9<br />

3<br />

6<br />

4<br />

3 ·44a) 52 37 858<br />

45 46 44 725<br />

38 46 824<br />

42 42 699<br />

52 38 762<br />

48 34 699<br />

43 31 776<br />

4o 34 46 881<br />

47f) 4.6 47 700<br />

41 i) 52 31 726<br />

4lf /io 48 888<br />

328 282 149 319 1335 1471 54. 25 1281 1446 78 43 1359 1489 285<br />

26! 226 130 219 1116 u61 48 15 1068 114.6 64 41 u32 u87 291<br />

723 298 258 110 233 1232 I21/i 46 19 II86 II95 23 1238 1218 307<br />

694 c) 284 270 104 220 1087 l 184 48 18 1039 1166 44 19 1083 1185 462<br />

660 276 251 II3 202 1151 ut3 /~7 22 no4. 1091 80 15 II84 Il06 1526<br />

242 236 90 189 1031 984. 63 18 968 966 64 29 1032 995 458<br />

259 209 104 181 II39 1064 51 20 I088 1044 112 31 1200 1075 474<br />

216 195 72 175 1169 1048 45 19 1124. 1029 107 24 1231 1053 468<br />

634 252 199 85 191 1037 1024 59 2I 978 1003 81 42 1059 104.5 481<br />

238 242 97 198 1079 1067 42 25 1037 !042 60 34. 1097 1076 658<br />

830<br />

236 212 106 173 1068 1067 4.1 14 1027 1053 66 25 1093 1078 804<br />

263 213 122 226 1273 1269 55 19 l'..!18 1250 98 43 1316 1293 652<br />

458<br />

1651<br />

410<br />

508 5o5<br />

38 110 48 620 " 5<br />

29 122 46 599 2 3<br />

317b) 38 71 32 458 3 5<br />

618 60 120 56 85/~ 7<br />

1658 d) 80 258 96 2092 3 4<br />

2<br />

671 44 II9 70 904 8<br />

410 695 53 127 60 935 5<br />

502 761 e) 62 138 68 1029 1 3<br />

!~96 4pg) 43 95 4o 650 1 3<br />

634 703 57 l 10 53 923 l 8<br />

49 165 43 1052 l 2<br />

---- - - ------ - - - --------------- - - - - - -- - - ---~ ---- - - ---- - - ----- - ------k)--h) -;;---;:) ~ -911 593 1530 649 ~\~--;<br />

18242 17317 1591 156! 19833 18878 lOlG 819 .w6 185 12?.2 1004 474. 449 /~20 43 38 46 4o :i-2 4. 6 520 536 506 9282 8347 3153 2793 1282 2526 13717 13666 599 235 13118 13431 906 369 140:>.4 i38ool690 2 7 102 · 9 1 · 7 1 0 7<br />

562<br />

) H' d d · r b b) T h<br />

1 " • • , . • d f) Eene tweelingoeboorte, waarvan het eerste kind<br />

b 1e~on er eene rie mgge oorte. wee uwe IJ 1


OUDERDOM<br />

TIJDENS HET<br />

0 V E R L IJ D E N.<br />

/<br />

I.evenloos aangegeven.( .<br />

Van o tot 1 ma.:Ji~d.<br />

::<br />

1<br />

" 2 m;àanden.<br />

2 n 3 _ "<br />

i: À~8[ :<br />

6 " "<br />

8 " 10 "<br />

n IO » 12 "<br />

12 ".i 15 •<br />

15 " 18 "<br />

:: ~~ :<br />

2 "<br />

21<br />

24<br />

3 jaren.<br />

4<br />

5<br />

6<br />

13"<br />

: f :<br />

6 " 8<br />

8 " 10<br />

lO " 12. »<br />

fu,, 12 " 14 •<br />

14 " 16 u<br />

" 16 " 20 "<br />

( " 20 " 25 "<br />

" 25 " 3o "<br />

" 3o " 35 "<br />

1 " 35 4o Ij " 4o " 45 "<br />

" 45 5o "<br />

» 5o " 53 •<br />

" 53 " 56 •<br />

" 56 " 59 n<br />

" 59 " 62 "<br />

» 62 " 65 •<br />

" 65 " 67 "<br />

" 67 " 69 "<br />

" 69 " 71 "<br />

71 73 "<br />

" 73 " 75 "<br />

" 75 " 77 •<br />

" 77 " 79 •<br />

" 79 " 81 u<br />

" 81 " 83 •<br />

" 83 » 85 •<br />

" 85 " 87 "<br />

" 87 " 89 "<br />

" 89 " 90 "<br />

" 90 " 91 "<br />

" 91 " 92 "<br />

" 92 " 93 •<br />

" 93 " 94 •<br />

" 94 " 95 "<br />

H 95 » 96 n<br />

" 96 " 97 "<br />

" 97 " 98 "<br />

" 98 " 99 "<br />

" 99 " 100 "<br />

" 100 en daarboven ••<br />

" onbekenden ouderdom.<br />

JANUAIUJ FEBll.UARU. MAART.<br />

STAAT der sterfte naar uen oude1·dom in 1850, in de zeven en tachtig voornaamste gemeenten.<br />

APR.IL. l'dEI. JUNIJ. JULIJ. AUGUSTUS. SEPTEMBER.. OCTOBER.<br />

TOT AAI, VAN ELKE<br />

NOVEMBER. DECEMBER. KUNNE.<br />

STER.Fl'E NAAR DEN BURGERLIJKEN STAAT<br />

EN DEN OUDERDOM.<br />

======r======1~====~====11=====r=====1=====,=====1======r=======i======j=====il=====:::::;:======'=====:;=:=====!l==========='~-=========~'===========l====~====='=======;:::;;;=====IALGEMEENi=============i=========~==~~==~====111<br />

GEHUWDEN. < "'<br />

M.<br />

105<br />

98<br />

56<br />

37<br />

3~<br />

3o<br />

22<br />

26<br />

26<br />

35<br />

33<br />

24<br />

20<br />

16<br />

43<br />

28<br />

18<br />

20<br />

16<br />

15<br />

J!Ï<br />

15<br />

9<br />

26<br />

29<br />

41<br />

39<br />

41<br />

56<br />

43<br />

4.4<br />

41<br />

35<br />

36<br />

39<br />

2[<br />

23<br />

29<br />

27<br />

26<br />

18<br />

18<br />

16<br />

13<br />

16<br />

Il<br />

3<br />

1<br />

2<br />

4<br />

v.<br />

102<br />

73<br />

37<br />

43<br />

3o<br />

21<br />

25<br />

23<br />

23<br />

24<br />

34<br />

21<br />

19<br />

19<br />

59<br />

2C)<br />

16<br />

17<br />

25<br />

17<br />

i3<br />

9<br />

12<br />

9<br />

36<br />

48<br />

43<br />

62<br />

44<br />

49<br />

31<br />

26<br />

42<br />

48<br />

63<br />

4o<br />

26<br />

44<br />

35<br />

32<br />

33<br />

41<br />

37<br />

22<br />

20<br />

17<br />

15<br />

4<br />

3<br />

I<br />

4<br />

2<br />

llf.<br />

90<br />

59<br />

37<br />

38<br />

38<br />

26<br />

26<br />

35<br />

34<br />

24<br />

31<br />

26<br />

33<br />

9<br />

38<br />

21<br />

20<br />

12<br />

14<br />

13<br />

15<br />

1<br />

5<br />

13<br />

36<br />

41<br />

35<br />

35<br />

37<br />

47<br />

31<br />

25<br />

37<br />

32<br />

24<br />

19<br />

19<br />

16<br />

16<br />

26<br />

12<br />

Il<br />

15<br />

5<br />

5<br />

8<br />

6<br />

6<br />

l<br />

1<br />

2<br />

v.<br />

82<br />

58<br />

32<br />

19<br />

22<br />

33<br />

12<br />

31<br />

18<br />

26<br />

28<br />

20<br />

15<br />

15<br />

36<br />

28<br />

20<br />

16<br />

15<br />

16<br />

12<br />

9<br />

8<br />

I3<br />

45<br />

!~3<br />

51<br />

38<br />

38<br />

42<br />

29<br />

22<br />

31<br />

32<br />

39<br />

19<br />

16<br />

24<br />

20<br />

35<br />

24<br />

19<br />

25<br />

17<br />

15<br />

15<br />

10<br />

2<br />

2<br />

t<br />

I<br />

2<br />

l<br />

I<br />

M.<br />

112<br />

101<br />

4o<br />

4o<br />

35<br />

26<br />

13<br />

35<br />

26<br />

29<br />

27<br />

17<br />

22<br />

20<br />

41<br />

31<br />

24<br />

17<br />

16<br />

I3<br />

14<br />

JO<br />

9<br />

23<br />

39<br />

44<br />

42<br />

45<br />

48<br />

47<br />

35<br />

3o<br />

34<br />

33<br />

27<br />

2r<br />

16<br />

22<br />

14<br />

22<br />

17<br />

21<br />

15<br />

6<br />

7<br />

9<br />

5<br />

3<br />

v.<br />

73<br />

52<br />

27<br />

23<br />

27<br />

26<br />

18<br />

20<br />

27<br />

16<br />

36<br />

26<br />

18<br />

18<br />

33<br />

25<br />

14<br />

14<br />

27<br />

19<br />

16<br />

4<br />

II<br />

25<br />

29<br />

42<br />

4o<br />

42<br />

59<br />

48<br />

26<br />

3o<br />

37<br />

36<br />

35<br />

26<br />

16<br />

29<br />

26<br />

3o<br />

28<br />

23<br />

24<br />

14<br />

17<br />

15<br />

8<br />

3<br />

2<br />

2<br />

2<br />

1<br />

107<br />

55<br />

29<br />

43<br />

37<br />

22<br />

21<br />

33<br />

34<br />

20<br />

3o<br />

29<br />

19<br />

21<br />

31<br />

19<br />

15<br />

13<br />

24<br />

9<br />

14<br />

4<br />

9<br />

17<br />

47<br />

49<br />

39<br />

3o<br />

4o<br />

41<br />

46<br />

24<br />

24<br />

19<br />

32<br />

Il<br />

17<br />

9<br />

12<br />

18<br />

15<br />

13<br />

19<br />

14<br />

7<br />

5<br />

2<br />

v.<br />

104<br />

66<br />

59<br />

26<br />

34<br />

21~<br />

18<br />

18<br />

16<br />

25<br />

34<br />

16"<br />

15<br />

14<br />

4o<br />

I3<br />

17<br />

12<br />

19<br />

JO<br />

18<br />

10<br />

7<br />

24<br />

21<br />

44<br />

28<br />

64<br />

1~6<br />

39<br />

22<br />

28<br />

35<br />

26<br />

4o<br />

35<br />

23<br />

14<br />

29<br />

32<br />

27<br />

22<br />

16<br />

18<br />

12<br />

10<br />

7<br />

2<br />

l<br />

3<br />

I<br />

1<br />

1<br />

M.<br />

110<br />

85<br />

38<br />

3o<br />

49<br />

25<br />

18<br />

33<br />

28<br />

12<br />

35<br />

31<br />

18<br />

18<br />

35<br />

19<br />

16<br />

21<br />

22<br />

18<br />

7<br />

10<br />

10<br />

28<br />

33<br />

46<br />

57<br />

49<br />

32<br />

42<br />

19<br />

23<br />

36<br />

25<br />

26<br />

19<br />

12<br />

21<br />

14<br />

15<br />

13<br />

13<br />

Il<br />

19<br />

5<br />

~<br />

2<br />

v.<br />

88<br />

5o<br />

31<br />

33<br />

3!~<br />

22<br />

23<br />

33<br />

24<br />

15<br />

29<br />

20<br />

27<br />

20<br />

35<br />

20<br />

22<br />

9<br />

16<br />

II<br />

8<br />

15<br />

lI<br />

17<br />

37<br />

41<br />

34.<br />

47<br />

42<br />

42<br />

27<br />

32<br />

32<br />

31<br />

24<br />

10<br />

14<br />

18<br />

16<br />

15<br />

35<br />

x3<br />

24<br />

21<br />

14<br />

IJ<br />

2<br />

l<br />

2<br />

M.<br />

88<br />

66<br />

43<br />

48<br />

40<br />

28<br />

3o<br />

34<br />

38<br />

32<br />

35<br />

24<br />

J8<br />

4<br />

35<br />

18<br />

17<br />

16<br />

13<br />

Il<br />

12<br />

JO<br />

5<br />

22<br />

39<br />

33<br />

25<br />

33<br />

26<br />

49<br />

:>3<br />

,3<br />

22<br />

25<br />

21<br />

Il<br />

t3<br />

15<br />

9<br />

12<br />

17<br />

á<br />

6<br />

2<br />

5<br />

3<br />

2<br />

v.<br />

"2<br />

46<br />

~~<br />

4,<br />

26<br />

18<br />

33<br />

26<br />

22<br />

25<br />

19<br />

8<br />

8<br />

21<br />

19<br />

10<br />

x3<br />

15<br />

Il<br />

9<br />

7<br />

JO<br />

22<br />

20<br />

40<br />

35<br />

35<br />

3o<br />

44<br />

27<br />

20<br />

23<br />

18<br />

21<br />

14<br />

19<br />

21<br />

22<br />

17<br />

22<br />

1/~<br />

18<br />

9<br />

9<br />

Il<br />

_5<br />

l<br />

3<br />

3<br />

M.<br />

81<br />

85<br />

49<br />

64<br />

62<br />

52<br />

33<br />

38<br />

32<br />

3o<br />

27<br />

28<br />

2/~<br />

15<br />

24<br />

27<br />

Il<br />

10<br />

18<br />

15<br />

12<br />

5<br />

6<br />

14<br />

42<br />

32<br />

20<br />

35<br />

26<br />

47<br />

29<br />

26<br />

18<br />

22<br />

25<br />

15<br />

15<br />

13<br />

13<br />

15<br />

10<br />

12<br />

12<br />

8<br />

JO<br />

6<br />

4<br />

l<br />

v.<br />

73<br />

69<br />

38<br />

4r<br />

45<br />

4o<br />

29<br />

39<br />

41<br />

24<br />

25<br />

25<br />

2l<br />

8<br />

27<br />

14<br />

12<br />

II<br />

15<br />

9<br />

13<br />

7<br />

12<br />

16<br />

29<br />

35<br />

35<br />

38<br />

3o<br />

43<br />

22<br />

17<br />

20<br />

20<br />

26<br />

28<br />

16<br />

9<br />

25<br />

14.<br />

IO<br />

12<br />

12<br />

11<br />

8<br />

10<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

I<br />

1<br />

I<br />

M.<br />

114<br />

lil<br />

43<br />

72<br />

57<br />

37<br />

34<br />

58<br />

45<br />

2q<br />

38<br />

35<br />

32<br />

13<br />

43<br />

16<br />

13<br />

20<br />

20<br />

15<br />

9<br />

5<br />

9<br />

22<br />

43<br />

39<br />

29<br />

24<br />

29<br />

4o<br />

15<br />

19<br />

19<br />

20<br />

22<br />

II<br />

9<br />

9<br />

6<br />

8<br />

16<br />

9<br />

á<br />

7<br />

2<br />

5<br />

1<br />

v.<br />

70<br />

62<br />

42<br />

32<br />

55<br />

46<br />

28<br />

29<br />

42<br />

22<br />

33<br />

26<br />

24<br />

9<br />

39<br />

21<br />

II<br />

12<br />

16<br />

7<br />

IJ<br />

7<br />

12<br />

18<br />

21<br />

34<br />

33<br />

38<br />

37<br />

20<br />

19<br />

20<br />

13<br />

18<br />

26<br />

17<br />

12<br />

20<br />

24<br />

16<br />

16<br />

13<br />

10<br />

10<br />

Il<br />

4<br />

4<br />

2<br />

[<br />

2<br />

2<br />

M.<br />

105<br />

60<br />

33<br />

43<br />

27<br />

35<br />

27<br />

26<br />

24<br />

20<br />

33<br />

13<br />

14<br />

13<br />

39<br />

23<br />

15<br />

27<br />

24<br />

14<br />

9<br />

12<br />

9<br />

16<br />

40<br />

39<br />

32<br />

3o<br />

36<br />

39<br />

27<br />

21<br />

23<br />

33<br />

31<br />

8<br />

15<br />

17<br />

14<br />

13<br />

14<br />

9<br />

8<br />

8<br />

10<br />

4<br />

3<br />

1<br />

3<br />

v.<br />

68<br />

65<br />

32<br />

27<br />

24<br />

20<br />

28<br />

35<br />

20<br />

21<br />

26<br />

22<br />

10<br />

JO<br />

38<br />

22<br />

19<br />

i3<br />

18<br />

, 19<br />

Il<br />

i3<br />

I2<br />

26<br />

34<br />

37<br />

26<br />

38<br />

32<br />

38<br />

19<br />

13<br />

22<br />

21<br />

28<br />

20<br />

I3<br />

17<br />

16<br />

20<br />

17<br />

21<br />

16<br />

12<br />

14<br />

8<br />

2<br />

l<br />

2<br />

1<br />

M. v.<br />

7<br />

9<br />

8<br />

l<br />

4<br />

3<br />

89<br />

5o<br />

34<br />

29<br />

31<br />

16<br />

19<br />

29<br />

21<br />

18<br />

29<br />

Il<br />

17<br />

12<br />

37<br />

23<br />

21<br />

16<br />

24<br />

14<br />

J3<br />

6<br />

15<br />

22<br />

24<br />

43<br />

4o<br />

4.0<br />

41<br />

38<br />

37<br />

29<br />

27<br />

38<br />

18<br />

19<br />

19<br />

21<br />

16<br />

18<br />

21<br />

16<br />

16<br />

II<br />

~<br />

8<br />

3<br />

2<br />

1<br />

2<br />

2<br />

M.<br />

94<br />

80<br />

39<br />

28<br />

24<br />

26<br />

23<br />

31<br />

19<br />

28<br />

36<br />

20<br />

21<br />

15<br />

6i<br />

28<br />

25<br />

14<br />

25<br />

15<br />

10<br />

13<br />

5<br />

16<br />

. 3o<br />

27<br />

3o<br />

29<br />

35<br />

44<br />

27<br />

27<br />

33<br />

28<br />

24<br />

17<br />

16<br />

15<br />

8<br />

13<br />

13<br />

7<br />

15<br />

7<br />

6<br />

3<br />

6<br />

l<br />

4<br />

v.<br />

93<br />

67<br />

39<br />

41<br />

35<br />

16<br />

18<br />

24<br />

19<br />

21<br />

22<br />

22<br />

21<br />

14<br />

53<br />

39<br />

14<br />

20<br />

14<br />

15<br />

10<br />

9<br />

9<br />

19<br />

3o<br />

43<br />

42<br />

31<br />

23<br />

27<br />

18<br />

~~<br />

26<br />

23<br />

25<br />

21<br />

22<br />

27<br />

20<br />

20<br />

13<br />

13<br />

15<br />

7<br />

5<br />

2<br />

l<br />

l<br />

l<br />

M.<br />

94<br />

86<br />

51<br />

48<br />

44<br />

26<br />

25<br />

27<br />

26<br />

26<br />

3o<br />

28<br />

23<br />

31<br />

49<br />

22<br />

27<br />

17<br />

25<br />

15<br />

9<br />

5<br />

3~<br />

47<br />

39<br />

42<br />

28<br />

52<br />

5o<br />

35<br />

32<br />

33<br />

28<br />

39<br />

12<br />

22<br />

19<br />

16<br />

15<br />

20<br />

17<br />

x3<br />

18<br />

6<br />

2<br />

3<br />

3<br />

v.<br />

90<br />

84<br />

57<br />

39<br />

44<br />

27<br />

4~<br />

24<br />

25<br />

33<br />

3o<br />

19<br />

20<br />

44<br />

18<br />

28<br />

14<br />

18<br />

8<br />

7<br />

10<br />

II<br />

24<br />

31<br />

44<br />

42<br />

36<br />

38<br />

34.<br />

32<br />

24<br />

2/~<br />

25<br />

41<br />

2/~<br />

20<br />

23<br />

25<br />

32<br />

28<br />

28<br />

21<br />

16<br />

17<br />

5<br />

5<br />

2<br />

2<br />

1<br />

1<br />

2<br />

2<br />

M.<br />

1222<br />

97 2<br />

514<br />

540<br />

483<br />

354<br />

283<br />

400<br />

369<br />

3o5<br />

379<br />

291<br />

261<br />

190<br />

470<br />

284<br />

2r7<br />

197<br />

24. 1<br />

169<br />

136<br />

101<br />

89<br />

256<br />

454<br />

474<br />

437<br />

424<br />

457<br />

530<br />

358<br />

307<br />

334<br />

327<br />

334<br />

181<br />

191<br />

200<br />

163<br />

192<br />

176<br />

148<br />

146<br />

116<br />

v.<br />

1004<br />

742<br />

465<br />

389<br />

422<br />

317<br />

253<br />

357<br />

301<br />

259<br />

354<br />

258<br />

214<br />

167<br />

462<br />

271<br />

204<br />

167<br />

222<br />

156<br />

141<br />

106<br />

J3o<br />

235<br />

357<br />

494<br />

449<br />

509<br />

fi6o<br />

ONGEHUWDEN•<br />

TOTAAL. l~--.,.-----l---,--~I<br />

2226<br />

-ry-rq:--<br />

979<br />

929<br />

905<br />

671<br />

536<br />

757<br />

670<br />

~<br />

733<br />

549<br />

475<br />

357<br />

932<br />

555<br />

421<br />

364<br />

463<br />

325<br />

2 77<br />

207<br />

219<br />

491<br />

811<br />

968<br />

886<br />

933<br />

9 1 7<br />

994<br />

667<br />

595<br />

663<br />

666<br />

718<br />

458<br />

406<br />

462<br />

444<br />

473<br />

.!i.57<br />

383<br />

M. 1 V. M. 1 V.<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

TOTAAL van elke kunne. 1206 1344 1261 1201 1119 1056<br />

1201 u56 116:.i 1160 1367 1359 14939 29609<br />

1--------1----:.-----1---;...----1·-----:------1---l---1~----...----1-~-....;.-----1---------1--------~1.___...--------~l----'---- Aftrek der levenloos<br />

1<br />

ALGEMEEN TOTAAL ••••<br />

89<br />

63<br />

47<br />

23<br />

12<br />

4<br />

7<br />

~<br />

4<br />

l<br />

J<br />

I<br />

1<br />

3<br />

464<br />

309<br />

288<br />

329<br />

339<br />

384<br />

2 77<br />

215<br />

262<br />

281<br />

281<br />

281<br />

235<br />

232<br />

176<br />

151<br />

u4<br />

70<br />

25<br />

22<br />

16<br />

12<br />

10<br />

i3<br />

6<br />

4<br />

3<br />

1<br />

l<br />

3<br />

378<br />

292<br />

240<br />

177<br />

117<br />

48<br />

34<br />

20<br />

19<br />

17<br />

17<br />

10<br />

5<br />

4<br />

2<br />

2<br />

3<br />

4<br />

aangegevenen •• • 2226<br />

Alzoo werkelijk overleden<br />

.• , • . • . • 27383<br />

97 2<br />

514<br />

540<br />

483<br />

354<br />

283<br />

400<br />

369<br />

3o5<br />

379<br />

,291<br />

26r<br />

r90<br />

41°<br />

284<br />

217<br />

197<br />

241<br />

169<br />

136<br />

101<br />

89<br />

255<br />

439<br />

346<br />

218<br />

140<br />

121<br />

1I8<br />

43<br />

49<br />

59<br />

64<br />

21<br />

13<br />

b~<br />

13<br />

19<br />

18<br />

:h)<br />

3<br />

5<br />

5<br />

:{<br />

3<br />

742<br />

465<br />

389<br />

422<br />

317<br />

253<br />

357<br />

301<br />

259<br />

354<br />

258<br />

214<br />

167<br />

462<br />

271<br />

204<br />

167<br />

222<br />

156<br />

141<br />

106<br />

130<br />

231<br />

286<br />

256<br />

150<br />

128<br />

96<br />

101<br />

68<br />

41 a)<br />

69<br />

99<br />

69<br />

46<br />

33<br />

34<br />

51<br />

38<br />

47<br />

27<br />

44<br />

15<br />

25<br />

13<br />

8<br />

3<br />

3<br />

3<br />

2<br />

I<br />

l<br />

I<br />

1<br />

14<br />

120<br />

208<br />

:i58<br />

300<br />

362<br />

263<br />

223<br />

1 97<br />

204<br />

218<br />

114<br />

122<br />

106<br />

g<br />

63<br />

58<br />

48<br />

39<br />

3o<br />

19<br />

12<br />

4<br />

'.l<br />

1<br />

2<br />

<<br />

z<br />

'4<br />

~<br />

Q<br />

'4<br />

il=<br />

1<br />

8<br />

1 I<br />

26<br />

36<br />

5o<br />

52<br />

35<br />

78<br />

59<br />

95<br />

54<br />

48<br />

68<br />

73<br />

86<br />

95<br />

73<br />

83<br />

74<br />

54<br />

39<br />

32<br />

19<br />

l<br />

6<br />

5<br />

4<br />

5946 3808<br />

3<br />

7<br />

24<br />

29<br />

48<br />

89<br />

61<br />

85<br />

98<br />

103<br />

183<br />

148<br />

120<br />

151<br />

157<br />

185<br />

193<br />

1'71<br />

166<br />

139<br />

117<br />

94<br />

57<br />

21<br />

1q<br />

13<br />

8<br />

9<br />

II<br />

5<br />

4<br />

3<br />

1<br />

[<br />

3<br />

"<br />

a) Hieronder eene Wettig r,escheiden vrouw.<br />

(blz . 32, n°. 3.)<br />

b) Hieronder een wettig rsescbeiden man.


~ -~<br />

;<br />

~<br />

~<br />

"<br />

""~<br />

~<br />

~<br />

< ~<br />

... s<br />

------s..<br />

3 .S .S .S .S .S .S .!,<br />

v ... lt'l o lt'l Olt'l01.l")01.l")Olt") 0<br />

"'O ' C"l C"l M M ~ ~lt") Lt"l "' > "' ;;..;;..;;..;;..;;..>>;;..<br />

"' "' "' "' "' "' "' "'<br />

Beneden de 21 jaren 62 93 4.9 C) 1 1 " "1 " " " " " " 2 1 5 a) Hieron.der een<br />

Van 21 tot 25 " 280 94.4 675 14.3 21 3 2 " " " " " " " 2068 r,esche1denman.<br />

" 25 " 3o " 200 1078a) 154.6 462 111 16 9 2 " " " " " " 3424a) b)Een gescheiden<br />

" 3o " 35 " 54 257 b) 565 357 126 41 8 " 1 " " " " " 1409b) c) ~e~ 1 • gescheiden<br />

" 35 " 4.0 " 21 70 146 137 75 c) 27 7 2 " " " " " " 485 c) man.<br />

" 4o " 45 " 1 21 38 51_ 43 26 d) 9 6 2 " " " " " 197 d) Eene gescheiden<br />

" 45 " So " 1 4.f) 13 19 19 13 6 2 1 " " " " " 78 e) vrouw.<br />

" 5o " 55 " " 1 2 5 2 8 3 5 " " " " " " 2 6 e) Hieronder twee<br />

" 55 " 6o " " " 1 g) " 2 1 1 3 " " " " " " 8 g) ge~chelden man-<br />

" 6o " 65 " " " " " 1 " " " " " " " " " 1 ~en ge 1dwt met<br />

" 65 " 7° " l' · " " " " " " " " " " " " " " ~~~g: 1-25°;n ~C::-~<br />

» 7 O " 7 5 " " " " " " '' ,, " " " " " " " " 25-30 jaren.<br />

u j 5 " 80 n ,, " " n ,, " " " " " " >> n >> " f) Eene gescheiden<br />

" 80 jar. en daarh. ,, " " " " " ,, " " " ,, " " " " vrouw. ~<br />

TOT.AAL ••• : 619 2468f) 3o35 1183 401 r36à'J.45 20 4 » " • " " 7911<br />

g) Een gcachciden<br />

man.<br />

c:.o<br />

c:.o<br />

'1·


Huwelijken tusschen jongmans en weduwen.<br />

0 UD E Il D 0 M · VAN DE V R 0 UW.<br />

.'\<br />

OUDERDOM<br />

' ' A'i'i<br />

DEN<br />

MAN.<br />

ë.<br />

~<br />

.;!!,.<br />

C'I<br />

Q)<br />

"O<br />

c<br />

Q)<br />

"O<br />

Q)<br />

c<br />

~<br />

ë<br />

Q)<br />

.~<br />

,,.,<br />

C'I<br />

s<br />

C"I<br />

c<br />

c<br />

ci<br />

~<br />

.~<br />

0<br />

M<br />

s<br />

,,.,<br />

C'I<br />

d<br />

c<br />

ci<br />

Q)<br />

...<br />

-~<br />

ll"I<br />

M<br />

s<br />

0<br />

M<br />

d<br />

><br />

ci<br />

Q)<br />

.~<br />

0<br />

'-:::1'<br />

s<br />

,,.,<br />

M<br />

d<br />

c<br />

ci<br />

Q)<br />

...<br />

.~<br />

s<br />

0<br />

1l')<br />

--::!"<br />

'-:::1'<br />

::l<br />

c<br />

ëlêlcilëlèlêlcl...ci<br />

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />

(!$ ~ c<br />

'1) Q) Q) Q) Q)


Huwelijken tusschen weduwenaars en weduwen.<br />

OUDERDOM V.AN<br />

DE VROUW,<br />

OUDERDOM<br />

VAN DEN<br />

MAN,<br />

è<br />

~<br />

-~<br />

C"I<br />

cu<br />

"'O<br />

c<br />

cu<br />

"i:::I<br />

cu<br />

c<br />

cu<br />

i:Q<br />

è<br />

~<br />

.~<br />

l(")<br />

C"I<br />

s<br />

C"I<br />

=<br />

> "'<br />

è<br />

~<br />

.~<br />

0<br />

(' "' > "'<br />

..,., \0<br />

.,, 1 0<br />

c =<br />

.... "' > "'<br />

ê cu 1 ê CJ<br />

......<br />

.,...,, "' . •""""'J "'<br />

0<br />

"<br />

ö ö ö s.:<br />

"""" ..... .., -~<br />

l(") 0 l(") 0<br />

\0 c--... " 00<br />

c c c c<br />

> "' > "' > "' > "'<br />

cu ...<br />

... ê l ,.Q "'<br />

..... "' -c "'<br />

ll"l<br />

c--...<br />

1 0 = JTOT.U.L,<br />

00 cu<br />

AANMl!RK.INGEN,<br />

Beneden de 21 jaren<br />

Van 21 tot 25 "<br />

" 25 " 3o "<br />

" 3o " 35 "<br />

" 35 "<br />

J) 4.0 >J<br />

4o<br />

45 "<br />

" 45 " 5o "<br />

" 5o " 55 "<br />

" 55 " 60 "<br />

" 60 " 65 "<br />

" 65 " 70 "<br />

" 70 " 75 )1<br />

" 75 " 80 "<br />

" 80 jar. en daarb.<br />

1<br />

7<br />

21<br />

12<br />

9<br />

1<br />

2<br />

1<br />

Il<br />

16<br />

25<br />

19<br />

12<br />

8<br />

9<br />

14<br />

29<br />

32<br />

31<br />

14<br />

15<br />

"1)) 1 ,, 1 ,, 1" 1"<br />

2 3 " "<br />

11 3 " "<br />

26 7 2 "<br />

27 17 7 31 ll<br />

21 23 9 4 "<br />

23 22 24 5<br />

7 14 10 13<br />

7 5 20 4<br />

5 3 4 1<br />

4 "<br />

11 " 1 11 "<br />

11 " 11 »<br />

" 1 ,, 1 >> 1 n 1 J I ",<br />

41 I "<br />

6 1 "1 ", 1"<br />

2<br />

33<br />

65<br />

101<br />

115<br />

101<br />

99<br />

66<br />

43<br />

17<br />

4<br />

2<br />

1<br />

e.o .·<br />

O>·<br />

·-<br />

TOTAAL.<br />

3 1 53 1 95 1 1441 1301 971 781 311 171 J 1 " 1 " 1 "<br />

649<br />

·~~~~- -------~~~~~~~~~~~~~~---:-:-<br />

ALGEMEENE STAAT de1· hwwelijken nam· den ouderdom in 1850, in de zeven<br />

en tachtig voo1·naamste gemeenten.<br />

0 UD E Il D 0 M VAN DE V R 0 U W,<br />

t<br />

~<br />

OUDERDOM<br />

VAN<br />

DEN<br />

MAN.<br />

Beneden de 2 1 jaren<br />

Van 21 tot 25 "<br />

" 25 " 3o "<br />

" 3o " 35 "<br />

35 40 "<br />

" 40 " 4.5 "<br />

" 45 " 5o "<br />

" 5o " 55 "<br />

" 55 " 60 "<br />

" 60 " 65 "<br />

" 65 " 70 "<br />

" 70 " 75 "<br />

"<br />

"<br />

75 " 80 "<br />

80 jar. en daarb.<br />

è<br />

l<br />

C"I<br />

cu<br />

"Cl<br />

2<br />

"'O<br />

cu<br />

c<br />

~<br />

c<br />

~<br />

·~<br />

~<br />

....<br />

3<br />

C"I<br />

c<br />

"' ><br />

ë Cl)<br />

11<br />

c Cl)<br />

... ...<br />

.~ -~<br />

0 ..,.,<br />

><br />

l(")<br />

..,.,<br />

c<br />

> "'<br />

\00 1..,., \0<br />

i:: c<br />

ctl ctl<br />

> ><br />

1<br />

4.1 " 1 ,, 1 1) 1 1)<br />

I 1 71 "<br />

36 20 5<br />

81 25 IO 3 'I" ll<br />

95 23 151 "<br />

98 4r 17 9 6!~ 58 2q. 6 "<br />

65 48<br />

22 34<br />

20 16<br />

6<br />

21 "<br />

Il >t<br />

41 <br />

227<br />

2171<br />

3799<br />

1909<br />

1026<br />

609<br />

392<br />

274.<br />

lq)<br />

87<br />

28<br />

8<br />

4<br />

2<br />

AANMERKINGEN.<br />

co<br />

'-1<br />

TOTAA T. • •• • 1 661!2671\3599!178 ~ ! 9!p\ 5oqj::i79!i66l 551 221 1 1 1 " 1 " 1 10683


~ 1<br />

~<br />

,<br />

-· ··-- ~~<br />

."<br />

( 38 ) ( 39 )<br />

Reden tusschen de verscltillende bestanddeelen van den loop der bevolking in 1850 en het bedmg de1· feitelijke bevolking<br />

op 31 December van dat jaar, in de zeven en tachtig voornaamste gemeenten.<br />

'<br />

GEBOP,ENEN ><br />

" il<br />

(met inbegrip der levenloos a:maeaevenen).<br />

~<br />

11<br />

LEVENLOOS AANGEGEVEN.<br />

PHOVINCIEN. WETTIG, o:-;r;cHT. ' VETTIG EN O:'8 29,M 26,43 520 577 5o3o 3579 472 497 485 580 814 687<br />

I,'<br />

Drenthe . . . .. ._ . 25,77 31,19 558,33 539,85 21,,63 29,q.9 26,9011 4.4.] 780<br />

))<br />

"<br />

447 780 572 1340 14o4 1372<br />

Limburg .. . ... 33,14 33,34 387,64 396,50 3o,:J3 31.GI 31,06 > 609 844 4 ~ 64 3271 533 671 595 948 1246 1078<br />

11 --------------------- -------------------------<br />

TOTAAL ••• • 26,88 32,29 288,07 335,44 24,59 29,4.6 :1.G,95 5IO 715 2513 3166 424 583 496 966 u57 1059<br />

'<br />

~;.<br />

(<br />

[ 1<br />

(<br />

1<br />

~·· -<br />

"-'~<br />

-- = - --


( 40 )<br />

Reden tusschen de verschillende bestanddeelen van den<br />

op 31 December van dat ;aar, in de<br />

( 41. )·<br />

loop der bevolking in 1850 en het bedrag der bevolking<br />

zeven en tachtig voornaamste gemeenten.<br />

PROVINCIEN.<br />

OVERLEDENEN. a) .<br />

(Met inbegrip der levenloos aangegevenen.)<br />

l=====T======;====r===r=======1'<br />

ONGEHUWD. GEHUWD. TOTAAL.<br />

,'l<br />

VERANDERINGEN VAN WOONPLAATS. b) HUWELIJKEN TUSSCHEN a)<br />

INGEKOMEN,<br />

VERTROKKEN.<br />

)\'.(, 1 v. )\'.(, 1 v. M.1 v. I · T.<br />

Noordbrabant .. .<br />

Gel


( 42 ) ( 43 )<br />

Onde1·linge reden tusschen de verschillende bestanddee en van d en oop<br />

der bevol cing in . 18"'0 ;) , in de zeven en tac itig voornaarnste gemeenten..<br />

WF.TTIG EN HETGEHEELGETAL.<br />

TUSSCHEN DE GEBORENEN.<br />

ONECHT EN HET GEHEEL GETAL.<br />

PROVINCIEN. (Wettig en onecht.) (Wettig en onecht.)<br />

M.<br />

1 v. 1<br />

T, M.<br />

1<br />

v.<br />

~<br />

1 T. M. 1<br />

ONECHT EN DE WETTIG<br />

GEBORENEN.<br />

1 op 1 op 1 op 1 op 1 op 1 op I! i 1 op I op 1 op<br />

v.<br />

TUSSCHEN DE GESLACHTEN DER GEBORENEN.<br />

WETTIG. ONECHT. WETTIG EN ONECHT.<br />

T. • M. OP l v.1v. OP 1 M. M. OP l v.lv. OP 1 M. M. OP 1 v.1v. OP 1 '.\!,<br />

1<br />

Noorbrabant . . . .. 1,08 1,09 1,09 12,90 11,83 12,35 11,90 10,83 11 ,35 1,04 0,96 0,94 1,06 1,03 o,97<br />

Gelderland . . . . .. 1,09 1,08 1,09 12,08 13,22 12,63<br />

1<br />

l<br />

1<br />

11,08<br />

12,22 11,63 0,98 1,03· 1,08 0,93 0,98 1,02<br />

Zuidholland . .. . . . 1,11 1,11 1, l I 10,05 9,98 10,01 ! 9,05 8,98 9,01 1,08 0,92 1,07 0,93 1,08. 0,92<br />

l<br />

Noordholland. .. . 1,10 1,11 1,10 10,71 10,45 10,58 1 )r d' 9,7 1 9,45 9,58 1,07 0,93 1,01. 0,96 1,07 o,94<br />

Zeeland •. . . . . . .. 1,06 1,07 1,07 16,71 14,81 15,70<br />

l:<br />

[<br />

:5,71 13,81 14,70 1,00 1,00 o,88 1,13 o,99 1,01<br />

Utrecht . .. . ·• . . 1,09 1,11 l,IO 12,51 10,10 11 1 22 II,51 9,10 10,22 1,09 0,91 0,87 1, 16 1,07 0,93<br />

Friesland . . . . . . .. 1,07 1,05 1,06 16,19 20,08 17,88 15,19 19,08 16,88 1,04 0,96 1,30 0,77 1,05 0,95<br />

Overijssel . . . .. . . 1,05 1,07 1,06 19,67 15,69 17,58 18,67 14,69 16,58 1 ,15 0,87 0,90 1 1 II<br />

1' 13 o,88<br />

Groningen. . . 1,06 .1,08 1,07 16,41 14.,14 15,22 ..<br />

15,41 i3,14 14,22 1,06 o,94 0,91 1,10 1,05 0,95<br />

Drenthe .. . . . ; ..<br />

1,05 1,06 1,05 22,67 18,31 20,40 21,67 17,31 19,40 1,16 0,87 0,92 1,08 1,14 o,88<br />

Limburg . .. . . .. . . 1,09 1109 1,09 12,70 12,55 12,62 11,70 11,55 11,62 1 ,01 o,99 1,00 1,00 1,01 o,99<br />

1)<br />

------------------ ---------------------<br />

1<br />

l'OTAAL • • ; , 1.,09 f ,10 1,09 11,72 11,39 11,55 l0,7:..! 10,39 10,55 1,06 o,94 1,03 0,97 1,06 0,94<br />

-


. ( 44 )<br />

. Onderlinge reden tusschen de verschillende bestanddeelen van den loop<br />

( 45 )<br />

der bevolking in 1850, in de zeven en tachtig voornaamste gemeenten.<br />

PROVINCIEN.<br />

TUSSCHEN DE LEVENLOOS AANGEGEVENEN.<br />

WETTIG EN DE WETTIG<br />

GEBORENEN.<br />

M. v.<br />

1<br />

T. M.<br />

WETTIG EN ONECHT EN<br />

ONECRT EN DE ONECHT<br />

DE WETTIG EN<br />

GEBORENEN.<br />

~<br />

ONECHT GEBORENEN,<br />

1<br />

v.<br />

1<br />

T, M.<br />

1 v. 1 T.<br />

t<br />

1 op 1 op I op 1 op 1 op 1 op 1 op 1 op _I op<br />

Noordbrahant • 19,19 t9,79 19,4.8 7,14 21,20 10,84 16,97 19,91 18,30<br />

Gelderland . • • 17,81 17,29 17,54 11,92 13,30 12,55 17,II 16,90 17,00<br />

TUSSCHEN DE GESLACHTEN DER LEVENLOOS<br />

AANGEGEVENEN.<br />

WETTIG, ONECHT. WETTIG EN ONECHT,<br />

TUSSCHEN<br />

HET GEREELE GETAL<br />

LEVENLOOSAANGEGEVENEN<br />

EN HET GEHEELE GETAL<br />

OVERLEDENEN.<br />

M. OP 1 V.,V. OP 1 M. M. OP 1 V.,V. OP 1 M. M. OP l v.jv. OP 1 M. M. v. T.<br />

1 op I op 1 op<br />

1,07 o,94 2,80 o,36 1,21 o,83 11,25 13,76 12,39<br />

0,95 1,06 1,20 o,83 o,97 1,03 11,07 10,99 11,03<br />

Zuidholland , . 18,04 21,79 19,66 l 1,30 10,52 10,91 17,03 19,67 18,20<br />

1,31 0,76 1,00 1,00 1,25 0,80 12,62 15,43 d,87<br />

~oordholland 19,89 26.27 .22,53 6,33 7, 14 6,70 16,58 20,91 18,42<br />

1,42 0,71 1,18 o,85 1,35 o,74 12,69 16,50 14,31<br />

Zeeland. ... 16,67 22,03 18,98 7,43 9,83 8,54 15,52 20,33 17,61<br />

1,32 0,76 1,17 o,_86 1,30 ,0,77 l 1,63 15,84 13,4.5<br />

Utrecht. ... 22,82 22,06 22,45 -10,90 14,oo 12,37 20,98 20,87 20,93<br />

1,06 0,95 1,Il 0,90 1,07 0,94 12,98 14,05 i3,5o<br />

Friesland. .. 20,96 23,51 .22,14 9,86 13,25 1 J ,09 19,60 22,64 20,97<br />

1,16 o,86 1,75 o,57 1;:!1 0,82 12,72 14.,85 13,68<br />

Overijssel ... 17,18 18,73 17,87 7,67 5,10 6,06 16,16 16,00 16,08<br />

1,25 0,80 0,60 1,67 1,12 o,8it 10,55 11,24 10,88<br />

Groningen . .. 20,7'.1. 18,23 19,43 .13,oo 8,60 10,25 20,00 16,89 18,35<br />

0,94 1,07 0,60 1,67 0,89 1,: 2 u,88 10,81 J 1,31<br />

Drenthe .. .. 17,33 25,o.o :.20,21 D Il D 18,13 26,44 21,25<br />

1,67 0,60 1 ,67 0,60 10,20 16,33 12,50 .<br />

Limburg . .. 18,38 24,58 ,21,01 J 1,00 8,25 9,43 17,46 21,23 19,15<br />

1,35 0,74. 0,75 1,33 1,23 0,81 11,69 13,51 12,51<br />

1--------------- 1-! ---------------------------<br />

..<br />

T,OTAAL. , • , 18,95 22,14 :w,38 8,72 9,44 9,06 17,23 19,08 i8,39<br />

1,24 0,81 1,11 0,80 1,22 0,82 12,22 14,61 13,30


( 46 ) ( 47 )<br />

Onderlinge reden tussc!ien de verscliillende bestanddeelen _van den loop<br />

der bevolking in 1850, in de zeven en tachtig voornaamste gemeenten.<br />

TUSSCHEN HET GETAL OVERLEDENEN NAAR DEN BURGERLIJKEN<br />

STAAT INGEDEELD EN H.ET GEHEELE GETAL OVERLEDENEN.<br />

TUSSCUEN DE GESLACHTEN DER OVEP.LEDENEN.<br />

PROVINCIEN. ONGEHUWD.<br />

PERSONEN<br />

1<br />

; PERSONEN<br />

GEHUWD. IN TOTAAL, 0:-iGEIIUWD. GEHUWD. IN TOTAAL.<br />

WEDUWENSTAAT.<br />

WEDUWENSTAAT.<br />

M.<br />

v.<br />

1 1<br />

T. M. v.<br />

J<br />

1 op 1 op 1 op 1 op 1 op I op 1 op rop rop 1 op 1 op<br />

1<br />

-·<br />

T. WEDU-1 WE- WEDU· 1<br />

T. M. M. OP 1<br />

NAARS. WEN. 1. v. v.1v. OP l !11. l\I. OP l V.,V. OP 1 l\1, M. OP 1 V., V. OP 1 M. 111. OP l V. , V. OP 1 M.'<br />

1 Noordbrabant. l,53 l,56 1,54. 3,98 5,10 /r,/i.7 rn,43 6,19 7,76 2,01 i,99 1,00 l,oo 1,26 o,79 o,59 l ,71 0,99 I ,01<br />

Gelderland • . 1,54 1,68 1,6i 4,i4 4,35 4,24. 9,16 5,72 7,02 2,02 1,98 1,07 0,94 r,o3 o,97 0,61 1,64 0,98 r,02<br />

Zuidholland .. 1,35 1,46 1,40 5,Jo 6,07 5,66 lf,,02 6,58 8,99 1,98 2,02IJ r ,11 0,90 1, 17 o,85 o,48 2,08 1,02 0,98<br />

Noordhollancl. 1,41 1,59 1,49 4.,82 5,19 4,99 11,80 5,61 7,66 1,96 2,04 1,17 o,86 1,12 0,90 0,49 2,03 1,04 -0,96<br />

Zeeland .. . . 1 ,52 l,63 1,57 4,09 4,4.:~ /r., 26 10,33 6,31 7,79 2,05 1,96 1,02 0,98 r,o3 o,97 o,58 1,71 0,96 1,05<br />

Utrecht •. .. 1,39 r,58 t,!~8 5,o5 5,36 5,20 11,89 5,6o 7,59 2,02 1,98 1,11 o,go r,04 o,


'Onderlinge reden tusschen de ve1·schillende bestanddeelen van den loop der bevolking in 1850,<br />

in de zeven en tachtig voornaamste gemeenten.<br />

TUSSCHEN TUSSCHEN TUSSCHEN TUSSCHEN TUSSCHEN<br />

HET GEHEELE GETAL HET GEHEELE GETAL HET GEHEELE GETAi, HET GEHEELE GETAL DE<br />

OVERLEDENEN HUWELIJKEN HUWELIJKEN TWEELINGGEBORENEN GESLACHTEN<br />

EN HET EN HET EN HET GEHEELE ENHET DER<br />

PROVINCIEN. GEHEELE GETAL GEHEELE GETAL GETAL GEHUWD GEHEELE GETAL TWEEUNG<br />

GEBORENEN, WETTIG GEBORENEN. OVERLEDENEN. GEBORENEN. GEBORENEN.<br />

M.,<br />

M. , V.<br />

M. v. T. M. T.<br />

1 v.<br />

v. T, M. v. T. OP l OP I<br />

1 1<br />

1<br />

1 1 1 V, M.<br />

1 op rop I.29 1,06 0,94<br />

lf:>o..<br />

CfJ<br />

Evenredig aandeel van elk bestanddeel van den loop der bevolking in 1850, het getal lwnde1·d<br />

voor elk tot maatstaf genomen, in de zeven en tachtig voornaam.ste gemeentèn. ·<br />

GEBORENEN.<br />

(Met inbegrip der levenloos aangegevenen.)<br />

' LEVENLOOS<br />

AAN GE-<br />

TWEELINGEN.<br />

PROVINCIEN.<br />

WETTIG. ONECHT.<br />

WETTIG EN<br />

ONECHT. WET- ON-<br />

GEVENEN.<br />

TIG. ECHT. M . . ,<br />

M. v. M. v. M. v. v. M.<br />

1 1 1<br />

1 ·v . .<br />

u.<br />

Noordhrabant .... : .• 50,90 49,10 48,54 51,46 50,71 49,29 91,90 8,10 54,68 45,32 58,06 41,94<br />

Gelderland • . . . . . • . . 49,38 50,62 51,81 48,19 49,57 5o,43 92,08 7,92 49,27 50,73 47,42 52,58<br />

Zuidhoiland . . . . . . . • 51,99 48,01 51,78 48,22 51,97 48,o3 90,01 9,99 55,56 44.44 49,10 5o,qo<br />

Noordholland. • . . . • . . 51,74 48,26 51,07 48,93 51,68 48,32 90,55 g,45 57,42 42,58 51,60 48,4.0<br />

Zeeland.· .•. ... .... 50,06 49,94 46,85 53,15 49,86 50,14 93,63 6,37 56,57 43,43 57,58 42,42<br />

Utrecht •.......•.. 52,25 47>75 46,38 53,62 51,73 48,27 91,09 8,91 51,59 48,41 50,00 50,00<br />

Friesland .•........ 50,90 49,10 56,56 43,44 51,22 48,78 94,41 5,59 54,81 45,19 40,63 59,37<br />

Overijssel . . . . . . . . . . 53,!p 46,58 47,42 52,58 53,08 46,92 94,31 5,69 52,83 47,17 73,33 26,67<br />

Groningen .........• 51,54 48,46 47,56 52,44 51,28 48,72 93,43 6,57 47;06 52,94 54,1.7 45,83<br />

Drenthe ....•...... 53,61 46,39 48,00 52,00 53,33 46,67 95,JO 4,90 62,50 37,50 50,00 50,00<br />

Limburg . . ....•..• 5o,33 49,67 50,00 50,00 5o,3o 49,70 92,08 7,92 55,17 4.4,83 56,25 43,75<br />

---- ___.__ ---------- ------<br />

'l'OTAAt .••. 51,50 48,50 50,72 49,28 51,43 48,57 91 ,35 8,65 54,90 45,10 51,44 48,56<br />

....-. "'-<br />

·~


( 51 )<br />

Evenredig aandeel van elk bestanddeel van den loop der<br />

genomen , in de zeven er.<br />

bevolking in 1850, het getal honderd voor elk tot maatstaf<br />

tachtig voornaa"!ste gemeenten.<br />

OVERLEDENEN.<br />

(Met inbegrip der levenloos<br />

aangcgevenen.)<br />

HUWELIJKEN<br />

TUSSCHE..i."1<br />

PROVINCIEN.<br />

ONGEHUWD. GEHUWD. TOTAAL.<br />

Vl<br />

s...<br />

ei<br />

Q)<br />

M . v. M. v.<br />

:i:<br />

:1<br />

Q)<br />

:i:<br />

:1 M. v.<br />

"'<br />

Q<br />

::: a:<br />

"tl "tl<br />

11.l 11.l<br />

Il<br />

'<br />

c: • i::<br />

Q)<br />

1:>l) Q)<br />

Vl ....<br />

MANNELIJK GESLACHT . VROUWELIJK GESLACHT. i:l ~<br />

Q) ~<br />

Q)<br />

Q)<br />

..,<br />

-~<br />

Q s.....a s...<br />

c: Q) "'(.J "' .<br />

Q).,;<br />

Vl • .<br />

ci<br />

"'0<br />

..i:; "'s... Q'"d lll 5<br />

..i:; 1<br />

= Q) c: c:<br />


---- . ~--- ----·-·· ----<br />

1 nvloed der jaargetifjden op de . verschillende bestanddeelezi van den loop der 'bevolking<br />

gedurende het jaar 1850, in d~ zev.en en tachtig · voorrJ.aarrJSté gemeenten.<br />

MAANDEN.a)<br />

LEVENDGEBORENEN. ..<br />

LEVENLOOS<br />

TWEELINGEN. OVERLEDENEN.<br />

AANGEGEVEN EN.<br />

i<br />

WETTIG. ONECHT. WETTIG EN ONECHT. . ' lil<br />

M.<br />

1 v.<br />

M, v. M. , v. M. ,<br />

1 T.<br />

T. M. v. T, ;:><br />

v. T.<br />

1<br />

1<br />

1<br />

l\(, , v.<br />

e;<br />

::3<br />

~<br />

~<br />

=<br />

Januarij . 1<br />

1,010 0,995 l,048 1,003 1,013 0,996 1,00~ 1 ,135 1,262 1,198 1,012 1,195 1,09.5 1,123 0,861 1,004 o,685<br />

Februarij. ',0641' ,o35 1,037 1,170 1,062 1,047 1,055 1,052 1,104 1,078 0,960 1,064 1,007 1,281 1, 133 1,125 0,732<br />

Maart. , • l,043 1,019 0,904 0,976 l,031 1,015 1,024 1,060 1,033 1,046 1,080 o,856 o,979 0,821 1,070 o,94.8 o,506<br />

April. ; • 1,016 1,049 o,96x 1 ,14.8 l,OII 1,059 1,034 0,973 1,068 l,020 1,066 l,259 c,153 0,938 1,010 0,980 0,975<br />

Mei .••. 0,964,0,957 1,061 0,963 0,973 0,957 0,965 0,994 0,964 o,979 1,061 l,031 1,047 1,123 o,884 1,016 2,311<br />

Junij ••. 0,907,0,898 o,96x o,884 0,911 0,897 0,904 0,911 0,875 0,894 0,877 0,872 0,875 l,071 0,817 0,956 1,032<br />

Julij .• . 0,943 0,981 0,989 0,795 0,947 ,0,,965 0,956 0,962 0,912 0,937 0,781 o,856 0,815 0,929 0,721 o,835 1,033<br />

Augustus. 1,009 1,013 0,911 1,030 1,001 1,014 1,007 c,011 0,897 0,955 1,099 0,820 0,973 0,735 1,070 0,903 1,137<br />

September 1,006 1,047 0,914 0,988 0,998 1,042 1,020 0,930 0,905 0,918 1,046 0,823 0,945 1,026 1,130 l,o85 0,742<br />

October .. 0,977 0,985 1,022 o,gq.3 0,981 0,981 0;981 o,947 0,928 0,937 1,176 1,043 1,116 0,929 1,442 1,185 1,020<br />

November 1,055 1,005 1,164 1,009 1,064 1,005 1,034 o,947 0,962 0,954 0,936 1,126 1,022 1,160 0,745 0,969 1,201<br />

December. 1,006 1,016 1,028 1,091 1,008 r,022 r,015 1,078 1,090 1,084 0,906 1,055 0,973 o,864 1,117 o,994 o,626<br />

C,,;'t<br />

~<br />

a) De maanden zijn gebragt op 31 dagen en het gemiddeld maandelijksch getal is tot éénheid genomen.<br />

(.<br />

Onderlinge reden tusschen de verschillende bestanddeelen van den loop de1· bevolking in elke<br />

maand van 1850 , in de zeven en tachtig voomaamste gemeenten.<br />

TUSSCHEN DE GESLACHTEN<br />

TUSSCHEN DE GEBOB.ENEN.<br />

DER GEBORENEN.<br />

WETTIG EN<br />

1<br />

WETTIG EN HET ONECHT EN HET ONECHT EN DE<br />

WETTIG EN<br />

ONECHT EN HET<br />

GEHEELE GETAL. GEHEELE GETAL. WETTIG WETTIG, ONECHT,<br />

GEHEELE GETA1'<br />

ONECHT.<br />

MAANDEN.<br />

(Wettig en onecht.) (Wettig en onecht.)<br />

GEBORENEN.<br />

GEBORENEN.<br />

M 1 V,<br />

1 T,<br />

1 Ml Ml'<br />

:\!. v. T. M. v. M. v. M. v. OP I OP 1 OP 1 OP I OP 1 OP 1<br />

T,<br />

V. M. v. M. V. M.<br />

1 1 1<br />

1 1<br />

I op 1 op 1 op 1 op l op 1 op I op x op 1 OJ> 1 op 1 op<br />

April .•. 1,09 1, 11 1'10 12,32 10,48 11,34 i,99 2,01 11,32 9,!~8 10,34 1,03 0,98 o,86 1,16 J ,01 o,99<br />

Mei .••• 1,10 1, JO 1,10 10,74 11,31 11,01 1,93 2,08 9,74 10,3r 10,01 1,07 0,93 1,13 o,88 1,08 0,93<br />

" September. 1,08 1,09 1,09 12,81 12,00 12,39 1,99 2,01 11,81 11,00 11,39 1,02 0,98 0,95 1,05 1,02 o,99<br />

*<br />

Januarij •• 1 ,10 1,10 1,10 l 1,33 u,29 l 1,31 1,93 2,08 10,33 10,29 10,31 1,08 0,93 1,07 0,93 1,08 0,93<br />

Februarij, 1,09 1,II 1,10 12,00 10,17 11,04 1,93 2,07 J 1,00 9,17 10,04 l,09 0,92 0,91 1,10 1,07 0,93<br />

Maart .. , 1,08 l,09 1,09 13,37 '11,83 12,58 1,93 2,08 12,37 10,83 11,58 1,09 0,92 0,95 1,05 .1,08 0,93<br />

Junij ..•• 1, 10 1,09 1,10 u,11 II,54 I 1,32 1,93 2,08 lO,II 10,54 10,32 1,07 0,93 1,12 0,89 r,08 0,93<br />

Julij ••.. 1,10 1,08 1,09 11,22 13,81 12,36 1,96 2,04 10,22 12,81 11,36 1,02 0,98 1,28 0,78 1,04 0,96<br />

Augustus • 1,08 1,10 1,09 12,88 11,20 12,00 1,96 2,04 11,88 10,20 11,00 1,06 o,94 0,91 1,10 1,04 0,96<br />

October •• 1,10 1,09 1,09 u,25 u,84 11,53 1,94 2,06 10,25 10,84 10,53 1,05 0,95 I, 11 0,90 1,06 0,9!~<br />

November~ 1,10 1, JO 1,10 10,71 11,33 10,99 1,89 2,12 9,71 10,33 9,99 1, 11 0,90 1,19 o,84 1,12 0,89<br />

December. 1,10 1,10 1,10 11,48 10,66 11,07 1,96 2,04 10,48 9,66 10,07 1,05 0,95 o,97 1,03 1,0!~ 0,96<br />

~<br />

co<br />

l


( 54 )<br />

Reden afyeleid uit den staat dei· ste1fte naai· deii oud1J1'do111 Î1l 1850, in de gven e11 taclitig voornaamste gemeenten.<br />

OUDERDOM<br />

JANUARIJ. FEBRUARIJ. MAART. APRIL. MEI. JUNIJ. JULIJ. AUGUSTUS. SEPTEM . OCTOBER.<br />

TOTAAL<br />

NOVEMBER. DECE~IBER . VAN<br />

ELKE KUN!IE.<br />

STERFTE NAAR DEN BURGERLIJKEN STAAT<br />

OUDERDOM.<br />

0 VERLIJDEN.<br />

=~==TT-=~= =~ = iii<br />

M M. V . ---- "°<br />

T 01·lv. 1<br />

Van 1 jaarendaar beneden metinbecrip<br />

der levenloos aangeuevenen.<br />

Van 1 tot 5 jaren .•<br />

5 .<br />

25 5o<br />

16 "<br />

5o en daar boven, . .<br />

156 132 190 163 150 47 151 150 206 185<br />

51 36 4o 39 43 35 55 35 65 5o 5o 54 54 49 57 4o 607 545 11 52<br />

39 34 27 35 23 3o 3o 36 >7 34 >8 28<br />

55 45 49 58 62 54 64 45 61 54 61 42 56 45 65 39 56 60 57 46 46 49 78 55 710 59 2 13° 2<br />

2092 1930<br />

607 545<br />

15 72<br />

943 731 1248 1!148 131 197<br />

400 742 1890 1273 1150 2326<br />

Van 1 jaarendaarbenedenmetinbe"<br />

crip der levenloos aangcgevenen.<br />

Van 1 tot 5 jaren.<br />

5"<br />

1G 25<br />

25 5o<br />

5o en daarboven , . , ,<br />

o,325 o,>55 o,337 o,>68 o,34o 0,040 o,336 o,3o3 o,339 o,>94 o,399 o,338 0,431 o,386 o,468 o,383 o,35o o,> 11 o,386 o,>90 o,337 o,322 o,331 o,331 o,364 o,3o7 o,336<br />

0,126 0,1 25 0,148 0,130 0, 135 0,132 0,137 0,116 0,136 0,144 0,135 0,104 0,1 28 0,116 0,148 0,146 0,132 0,135 0,126 0,130 0,177 0,160 0,154 0,141 0,14° 0, 1 3 2 o,t36<br />

0,036 0,038 0,032 0,038 0,034 0,047 0,038 0,032 o,o5o o,o3o 0,036 0,037 0,036 0,031 0,043 0,031 0,057 o,c46 0,042 0,047 0,047 0,042 0,042 o,o3o 0,04 1 o,o37 o,o39<br />

0,027 0,022 0,017 0,023 0,025 0,024 0,023 0,027 0,021 0,028 0,024 0,025 0,018 0,028 0,018 0,027 0,026 0 1<br />

o33 0,022 0,029 0,024 0,024 0,015 o,o ~u 0,0 22 o,o 2 6 o,o 2 4<br />

0,038 0,029 o,o4r 0,0!~7 0,046 0,042 0,054 0,035 o,o5o 0,045 0,055 0,040 0,046 0,040 0,051 0,035 0,049 0,055 0,047 0,040 0,040 0,042 0,057 0,040 0,048 o, 0 4° o,o44<br />

0,153 0,156 0,162 0,171 0,168 0,179 0,167 0,171 0,179 0,172 0,148 0,174 0,131 0,159 0,125 0,145 0,154 0,156 0,181 0,175 0,142 0,143 0,154 0,143 0,155 0, 1 62 o,t5S<br />

0,295 o,375 0;263 o,323 0,252 o,336 0,245 o,316 0,225 0,287 0,203 o,28·i ~,210 0,240 0,147 0,233 0"232 0 ,26/~ 0,196 0,289 0,233 0,267 0,247 0,294 0,230 o, 2 96 o,i63<br />

o,518 o,482<br />

0,199 0,207<br />

0,058 0,058<br />

0,031 0,040<br />

0,066 0,055 0,005 0,026 0,001 0,001<br />

0,090 0,078 o,396 o,518 o,rn2 0,078<br />

0,038 0,080 o,599 o,456 0,897 0,921<br />

(bh, 54 1<br />

n°. J.)


PROVINCIEN.<br />

Noordbrabant .•.<br />

Gelderland .<br />

Zuidhollancl .<br />

Noor


1 Twee<br />

STAAT van den maandeliJkschen loop der bevolking in 1850, in de overige gemeenten.<br />

MAANDEN.<br />

GEBORENEN.<br />

(De levenloos aangegevenen niet<br />

mede begrepen.)<br />

LEVENLOOS<br />

AANGEGEVENEN.<br />

TWEELINGEN.<br />

(Begrepen onder de geborenen en de levenloos aangegevenen.)<br />

STERFTEN.<br />

(Hieronder begrepen die van personen, die hunne<br />

woonplaats niet hebben in de gemeente.)<br />

1==========;========r=========1========r======j========1======================;=:o===================r===========· l=========~========~==~===;=============I ~·~<br />

WETTIG<br />

WETTIG<br />

WETTIG. ONECHT. WETTIG. ONECHT. EN<br />

ONECHT.<br />

M. , V. M., V.<br />

M. 1 V. M.1 V. :r:<br />

ONECHT.<br />

M. J V.<br />

Getal.<br />

WETTIG.<br />

Levend<br />

geboren.<br />

Levenloos<br />

gegeven.<br />

Ge-<br />

ONECHT.<br />

Levend<br />

geboren.<br />

Levenloos<br />

aan-<br />

aangegeven.<br />

WETTIG<br />

EN ONGEHUWDEN. GEHUWDEN. TOTAAL,<br />

ONECHT.<br />

1----1----I ta}.l---:--·1--..,---1---,---;--1---~--l--.,..--I<br />

M. , V. M. , V. M.1 V. M.1 V. Getal. ! M. , i r. M. v. M. , v.<br />

a.> d<br />

;a .il<br />

..Q<br />

~<br />

S::..d<br />

"<br />

a.><br />

""<br />

" p. !l<br />

~ ;ä Q.Î VERSCHIL.<br />

"O~Q<br />

d § ~<br />

J:l ~ fil<br />

~ v b.O<br />

en§~<br />

~~·=<br />

0<br />

M. v. M. v.<br />

VERANDERINGEN<br />

VAN<br />

WOONPLAATS.<br />

ll UWELIJI\EN<br />

c<br />

ctl<br />

8<br />

l),O<br />

c<br />

0<br />

....<br />

TUSSCHEN<br />

Januarij .<br />

Februarij.<br />

Maart.<br />

3061 2811 93<br />

88 3o63 2814 184 133 5 12 189 14.5<br />

73 2931 27c7 147 135 10 157 14.o<br />

78 3154. 2889 157 131 6 8 163 139<br />

65<br />

83 c)<br />

60<br />

54<br />

8<br />

7<br />

8 9<br />

3<br />

6<br />

3<br />

3<br />

3<br />

3<br />

2<br />

74a) 82 67<br />

71 83 59<br />

86 c) 90 83<br />

1044<br />

1210<br />

IQx3 577 548 336 551 2188<br />

84.5 4.35 473 240 361 1719<br />

1019 473 471 235 358 1918<br />

1680 b) 47 27 1672 1653<br />

1848 75 21 184.3 1827<br />

71 40 2183 2110 1125 1058<br />

44 10 1716 1663 u33 995<br />

4.9 IQ 1892 1837 1406 1143<br />

1300 1146<br />

1385<br />

714 61 177<br />

696 60 135<br />

679 48 120<br />

47<br />

54<br />

55<br />

999 "<br />

945 "<br />

902 1<br />

April .<br />

2795 264.4 87 97 2882 2741 136 121 5 7 141 128 73 á'; 65 66 Il 6<br />

6 8<br />

79d) 85 75 · u83<br />

1005 4.62 496 208 359 1854 e) 1860<br />

5o 35 1804 1825 3o 19 1834 1844 1723 1695 210/~ 2032 1986 121 238 lOO 24/~5 "<br />

Mei ..<br />

2583 2499 84 65 2667 2564 142 110 147 117 foj) 58 48 Il Il<br />

3 6<br />

65f) 75 59 II26<br />

953 453 468 186 354 1765 1775<br />

63 37 1702 1738 40 21 1742 1759 9389 9398 9677 10031 3214 df2 359 105 3820 "<br />

Junij .<br />

Julij .<br />

Augustus.<br />

2302 2209 71 82 2373 2291 125 uo 9 x34 u5 55 · 53 42 7 8<br />

2516 23II 73 69 .2589 2380 148 120 8 4 156 124 63 g) 55 63 5 4<br />

2776 2631 77 78 2853 2709 127 101 4 3 131 104 fo h) 44 fo 8 Il<br />

3<br />

4<br />

3<br />

56 60 52 963<br />

68 g) 64. 73 I0j2<br />

65 li) 54 77 1041<br />

881 391 383 191 279 1545 1543<br />

1538 ·<br />

907 36'.l 353 14.8 24.s 1552 i) 1505<br />

59 33 Iq.86 1510 4.2 20 1528 1530 II99 1232 1167 II16 1035 95 150 79 r359<br />

59 3o 1533 1508 37 23 1570 1531 995 980 993 964 659 82 148 51 940 1<br />

44 34 1508 1471 32 16 154.o 1487<br />

744 71 162 56 1033 "<br />

September .<br />

2925 2827 88 82 3013 2909 160 100 12 172 103 74. j) 68 65 JO<br />

74 j) 78 72 962<br />

871 433 371 180 3o3 1575 1545<br />

46 32 1529 1513 33 26 1562 1539<br />

869<br />

599 53 12ok) 47 819 "<br />

October ..<br />

63 58 20 9<br />

8<br />

80 91 69 908<br />

837 426 348 160 273 1494<br />

1458<br />

799 So 174 69 1122 "<br />

November<br />

2691 2640 109 105 2800 2745 158 IQ8 10 3 168 IJl 73 l) 59 70 12 IQ<br />

74 l) 71 82 864<br />

722 426 398 184 292 1474<br />

1412<br />

41 29 1433 x383 18 20 14.51 14.03 3029 3o5o 3002 3175 II52 77 216<br />

December<br />

d8 149 61111) 44 63 6 10<br />

6<br />

3<br />

3<br />

67m) 56 79 IQ19<br />

904 419 391 231 320 1669<br />

1615<br />

5j1 69 114 4 5 799 "<br />

TOTAAL •••.<br />

725 722 I 13 92<br />

7 9<br />

859<br />

9<br />

a) Hieronder eene drielincrgel;oorte. b) Ecne vrouw, wier burgerlijke staat onbelrnnd is. c) Eene drieli111n;choorte. á) Twee drielinrrrrchoorlen.<br />

drielinggebcorten. k) Eene &esçheiàen vrouw. l) Drie drielin&- en eene vierlin{;ge!Joortcn. tn) Eene drielinggeboorte.<br />

(hh. s4, n°. 3.)<br />

e) Van een man is de burgerlijke staat onbekend. f) Vier drielin[n;eboorten. g) Eene drielinggeboorte. h) Eene drielinmreboorte. i) Van een m~n is de burgerl ijke staat onbekend.


STAAT der sterfte naar den auderdom iti 1850, in de overige gemeenten.<br />

OUDERDOM<br />

TIJDEN.S HET<br />

0 V E R L IJ D E N .<br />

JANUARIJ. FEBRUARTJ. MAA.llT. APRIL.<br />

MEI. JUNIJ. JULIJ. AUGUSTUS. SEPTEMBER. OC10BER.<br />

TOTAAL VAN ELKE<br />

NOVEMBER. DECEMBER. IWNNE.<br />

STERFTE NAAR DEN BURGERLIJKEN STAAT<br />

EN DEN OUDERDOJ\t.<br />

l=====;======i:======j=====i=====;=====:!=====p====!:=====p====!=====;======l=====::;:=====l=====:======l=====iP:::======l~=-==-=::.=-====l====;======l======;==:====i=======;=======i 4 LGEMEENl===::::::::::::======;===========;=====:;=::===t1<br />

M. v.<br />

llf.<br />

y ,<br />

~1 .<br />

"·<br />

M.<br />

v.<br />

M,<br />

v.<br />

!1-1.<br />

v.<br />

111.<br />

v.<br />

M.<br />

v.<br />

M.<br />

V,<br />

M. v.<br />

M.<br />

v.<br />

M.<br />

v.<br />

M.<br />

v.<br />

TOTAAL.<br />

ONGEHUWDEN,<br />

M. V.<br />

GEHUWDEN.<br />

M. 1 V.<br />

Levenloos aanuegeven. . .<br />

Van o tot l maand. .<br />

1 " 2 maanden.<br />

2 " 3<br />

3 " 4<br />

4 5<br />

5 6<br />

6 " 8<br />

8 " 10<br />

10 " 12<br />

l 2 » 15<br />

15 18<br />

18 " 21<br />

21 " 24<br />

2 " 3 jaren.<br />

3 !~<br />

4 " 5<br />

5 " 6<br />

6 "<br />

8 "<br />

8<br />

10<br />

10 " 12<br />

12 " 14<br />

14 " 16<br />

16 )J 20<br />

20 " 25<br />

25 " 3o<br />

3o " 35<br />

35 4o<br />

• 4o " 45<br />

• 45 "<br />

• 5o "<br />

5o<br />

53<br />

1 53 " 56<br />

• 5G " 59<br />

' 59 " 62<br />

• fö " 65<br />

' 65 " 67<br />

1 67 " 69<br />

' 69 "<br />

• 71 "<br />

71<br />

73<br />

" 73 " 75<br />

I• 75 " 77<br />

' 77 791<br />

• 79 " 8<br />

" 81 " 83<br />

" 83 " 85<br />

' 85 " 87<br />

" 87 " .89<br />

89 "<br />

• 90 "<br />

90<br />

91<br />

" 91 Il 92<br />

" 92 Il 93<br />

" 93 Il 94<br />

" 94 "<br />

" 95 Il<br />

95<br />

96<br />

96 Il 97<br />

97 " 98<br />

98 " 99<br />

99 Il 100<br />

" 100 en daarboven . •<br />

" onbekenden ouderdom.<br />

1<br />

4<br />

5<br />

4<br />

157<br />

148<br />

53<br />

3o<br />

3/1<br />

31<br />

27<br />

3ï<br />

L10<br />

43<br />

51<br />

i3<br />

18<br />

17<br />

53<br />

20<br />

33<br />

17<br />

28<br />

36<br />

28<br />

13<br />

I3<br />

43<br />

62<br />

62<br />

38<br />

60<br />

52<br />

65<br />

43<br />

43<br />

5o<br />

42<br />

66<br />

35<br />

31<br />

22<br />

26<br />

36<br />

28<br />

31<br />

IC)<br />

23<br />

18<br />

13<br />

12<br />

3<br />

2<br />

4<br />

3<br />

2<br />

140<br />

q3<br />

38<br />

37<br />

3o<br />

18<br />

1/~<br />

22<br />

~]<br />

3o<br />

53<br />

21<br />

25<br />

14<br />

43<br />

26<br />

2/1<br />

22<br />

3/i.<br />

31<br />

18<br />

1J<br />

1/~<br />

32<br />

53<br />

69<br />

69<br />

61<br />

63<br />

60<br />

38<br />

38<br />

51<br />

36<br />

58<br />

28<br />

37<br />

53<br />

46<br />

38<br />

4o<br />

42<br />

4o<br />

17<br />

22<br />

15<br />

16<br />

1<br />

4<br />

2<br />

2<br />

2<br />

139<br />

ll 2<br />

57<br />

36<br />

35<br />

14.1<br />

135<br />

5o<br />

41<br />

42<br />

33<br />

37<br />

L~S<br />

33<br />

4r<br />

76<br />

32<br />

27<br />

II<br />

58<br />

33<br />

3o<br />

35<br />

48<br />

26<br />

28<br />

12<br />

20<br />

M<br />

[)5<br />

67<br />

Lp<br />

L13<br />

6x<br />

67<br />

L18<br />

53<br />

LfO<br />

56<br />

42<br />

49<br />

22<br />

3o<br />

3q<br />

33<br />

37<br />

34<br />

24<br />

20<br />

25 .<br />

13<br />

3<br />

4<br />

2<br />

2<br />

5 c)<br />

128<br />

107<br />

32<br />

35<br />

28<br />

26<br />

23<br />

28<br />

18<br />

38<br />

~~<br />

29<br />

15<br />

!~8<br />

40<br />

32<br />

32<br />

3.'.i<br />

37<br />

~~ -<br />

25<br />

36<br />

59<br />

79<br />

86<br />

74<br />

60<br />

71<br />

36<br />

/i5<br />

38<br />

4.8<br />

57<br />

4o<br />

35<br />

37<br />

43<br />

4.1<br />

44<br />

35<br />

27<br />

16<br />

25<br />

22<br />

12<br />

2<br />

2<br />

2<br />

2<br />

147<br />

lq{i<br />

58<br />

33<br />

37<br />

4o<br />

2/~<br />

{t5<br />

J2<br />

28<br />

62<br />

28<br />

34.<br />

14.<br />

60<br />

36<br />

34<br />

20<br />

34<br />

3/i<br />

26<br />

15<br />

9<br />

39<br />

67<br />

67<br />

58<br />

48<br />

5o<br />

66<br />

46<br />

26<br />

47<br />

43<br />

51<br />

39<br />

27<br />

27<br />

37<br />

3o<br />

34<br />

33<br />

20<br />

22<br />

16<br />

8<br />

8<br />

3<br />

1<br />

2<br />

117<br />

81<br />

35<br />

3o<br />

32<br />

34<br />

22<br />

33<br />

33<br />

26<br />

69<br />

31<br />

21<br />

II<br />

63<br />

22<br />

24<br />

24.<br />

36<br />

35<br />

26<br />

17<br />

20<br />

4o<br />

74<br />

78<br />

70<br />

58<br />

66<br />

64<br />

49<br />

43<br />

4.o<br />

5o<br />

54<br />

37<br />

31<br />

35<br />

32<br />

33<br />

38<br />

Lp<br />

26<br />

28<br />

25<br />

10<br />

12<br />

6<br />

2<br />

2<br />

134<br />

115<br />

61<br />

5o<br />

47<br />

33<br />

22<br />

21<br />

29<br />

25<br />

53<br />

32<br />

25<br />

17<br />

49<br />

3o<br />

IC)<br />

I/i<br />

21<br />

19<br />

II<br />

21<br />

14<br />

29<br />

62<br />

63<br />

59<br />

47<br />

32<br />

47<br />

qI<br />

L17<br />

39<br />

33<br />

45<br />

38<br />

25<br />

31<br />

17<br />

32<br />

~~<br />

2?.<br />

9<br />

14<br />

II<br />

9<br />

1<br />

3<br />

4<br />

2<br />

II5<br />

i5<br />

36<br />

/16<br />

4/i.<br />

29<br />

2LJ.<br />

!10<br />

21<br />

24.<br />

4o<br />

32<br />

20<br />

12<br />

48<br />

27<br />

22<br />

21<br />

33<br />

24<br />

21<br />

l"'<br />

24<br />

4o<br />

53<br />

51<br />

73<br />

67<br />

54<br />

55<br />

32<br />

29<br />

3ft.<br />

4o<br />

44<br />

36<br />

29<br />

35<br />

26<br />

28<br />

35<br />

22<br />

14<br />

12<br />

16<br />

16<br />

II<br />

5<br />

7<br />

156<br />

129<br />

47<br />

58<br />

48<br />

49<br />

39<br />

4.r<br />

26<br />

32<br />

/i7<br />

22<br />

21<br />

7<br />

53<br />

31<br />

21<br />

2 I<br />

32<br />

25<br />

22<br />

20<br />

20<br />

3I<br />

64.<br />

62<br />

56<br />

34.<br />

4.l<br />

53<br />

/18<br />

q.l<br />

3I<br />

39<br />

lp<br />

27<br />

26<br />

25<br />

29<br />

20<br />

26<br />

19<br />

22<br />

18<br />

7<br />

1<br />

. 1<br />

124<br />

74.<br />

52<br />

44<br />

4/i.<br />

fio<br />

~5<br />

45<br />

28<br />

:>.8<br />

54.<br />

20<br />

24<br />

15<br />

4.6<br />

20<br />

I3<br />

17<br />

3o<br />

26<br />

21<br />

3o<br />

23<br />

43<br />

55<br />

65<br />

66<br />

64.<br />

66<br />

43<br />

28<br />

36<br />

27<br />

20<br />

52<br />

35<br />

26<br />

33<br />

25<br />

22<br />

19<br />

22<br />

16<br />

17<br />

IO<br />

10<br />

9<br />

1<br />

2<br />

22<br />

19<br />

10<br />

14.<br />

25<br />

63<br />

53<br />

4-7<br />

36<br />

46<br />

/16<br />

28<br />

3o<br />

4o<br />

35 a)<br />

39<br />

36<br />

21<br />

25<br />

32<br />

23<br />

2l<br />

18<br />

20<br />

II<br />

I3<br />

6<br />

3<br />

I<br />

3<br />

2<br />

---------------------------------------·-----·------------------------------------------<br />

TOTAAL van elke kunne. 2377 2257 1876 1820 2081 1987 I995 l988 I9I2 1892 1679 1658 1748 1662 1683 2I391<br />

1---...;...__~1 ..... --.:.--_..1·---.;...-__..l..__--..; __ _.l,--..;..---11---.:..--..'I ..... --~---- _____. _____..-.-....--~ ____..._...,"_A-ft-re_k_d-er-1-ev_e_n_lo-os- 1<br />

104<br />

II5<br />

53<br />

48<br />

Lp<br />

53<br />

29<br />

4r<br />

27<br />

28<br />

33<br />

23<br />

28<br />

16<br />

39<br />

25<br />

20<br />

14.<br />

29<br />

18<br />

16<br />

8<br />

15<br />

38<br />

fi.9<br />

6g<br />

79<br />

6x<br />

/i2<br />

36<br />

34<br />

26<br />

35<br />

L~6<br />

36<br />

23<br />

21<br />

29<br />

25<br />

25<br />

26<br />

21<br />

18<br />

10<br />

16<br />

9<br />

5<br />

2<br />

2<br />

171<br />

135<br />

57<br />

54<br />

49<br />

36<br />

31<br />

46<br />

24<br />

24<br />

31<br />

16<br />

31<br />

15<br />

36<br />

19<br />

22<br />

10<br />

22<br />

20<br />

12<br />

9<br />

15<br />

41<br />

61<br />

52<br />

54<br />

54.<br />

48<br />

46<br />

34<br />

42<br />

38<br />

39<br />

51<br />

45<br />

27<br />

35<br />

23<br />

3o<br />

24<br />

3o<br />

32<br />

18<br />

Il<br />

13<br />

8<br />

4<br />

12<br />

15<br />

I2<br />

20<br />

32<br />

52<br />

64<br />

4.6<br />

68<br />

45<br />

46<br />

32<br />

24<br />

38<br />

39<br />

49<br />

28<br />

fio<br />

36<br />

42<br />

25<br />

28<br />

26<br />

20<br />

23<br />

20<br />

II<br />

6<br />

5<br />

I<br />

3<br />

33<br />

12<br />

16<br />

13<br />

3I<br />

20<br />

21<br />

125<br />

II6<br />

58<br />

4o<br />

27<br />

22<br />

2 I<br />

33<br />

19<br />

23<br />

31<br />

13<br />

23<br />

13<br />

49<br />

29<br />

22<br />

1 20<br />

37 28<br />

21 ~ 25<br />

()1 13<br />

6 18<br />

13 20<br />

25 33<br />

L~ 54<br />

53 60<br />

3q 66<br />

44 52<br />

51 56<br />

57 40<br />

4o 28<br />

35 3I<br />

42 39<br />

46 35<br />

44 35<br />

31 29<br />

22 3o<br />

21<br />

20<br />

32<br />

3L1<br />

24.<br />

23<br />

17<br />

6<br />

13<br />

8<br />

4<br />

aanrrerrevenen • . • 3355<br />

3983 3804 3410 23535<br />

Alzoo werkelijk over·<br />

leden .. , • . . . • 40236<br />

ALGEMEEN TOTAAL ••<br />

4634 3696 4068 3394<br />

2.<br />

168<br />

u8<br />

6r<br />

57<br />

44<br />

22<br />

17<br />

36<br />

20<br />

28<br />

34<br />

15<br />

20<br />

l 1<br />

38<br />

22<br />

19<br />

16<br />

26<br />

16<br />

9<br />

4.<br />

13<br />

33<br />

58<br />

41<br />

43<br />

46<br />

49<br />

/p<br />

L13<br />

41<br />

4o<br />

3o<br />

49<br />

42<br />

23<br />

32<br />

35<br />

37<br />

3o<br />

32<br />

21<br />

2L~<br />

10<br />

JO<br />

9<br />

3<br />

Il I<br />

92<br />

46<br />

5o<br />

3o<br />

14<br />

15<br />

27<br />

32<br />

15<br />

24<br />

i3<br />

27<br />

7<br />

27<br />

16<br />

17<br />

13<br />

22<br />

18<br />

II<br />

10<br />

12<br />

3o<br />

52<br />

55<br />

77<br />

57<br />

59<br />

51<br />

37<br />

38<br />

27<br />

41<br />

46<br />

44<br />

33<br />

24<br />

L~o<br />

25<br />

28<br />

27<br />

26<br />

12<br />

16<br />

9<br />

7<br />

3<br />

1<br />

3<br />

138<br />

168<br />

82<br />

43<br />

54<br />

28<br />

35<br />

3o<br />

28<br />

20<br />

4-7<br />

9<br />

19<br />

14.<br />

4.1<br />

37<br />

25<br />

12<br />

29<br />

15<br />

9<br />

13<br />

12<br />

31<br />

60<br />

55<br />

41<br />

70<br />

54<br />

49<br />

39<br />

36<br />

3o<br />

46<br />

47<br />

4o<br />

29<br />

37<br />

24<br />

3o<br />

4.5<br />

33<br />

24<br />

20<br />

25<br />

14<br />

10<br />

149<br />

120<br />

58<br />

36<br />

3o<br />

27<br />

20<br />

28<br />

3/1<br />

28<br />

36<br />

22<br />

35<br />

16<br />

4o<br />

27<br />

26<br />

20<br />

21<br />

24<br />

ll<br />

12<br />

17<br />

M<br />

6r<br />

80<br />

65<br />

46<br />

55<br />

46<br />

28<br />

27<br />

32<br />

34<br />

56<br />

35<br />

38<br />

36<br />

36<br />

49<br />

36<br />

3o<br />

32<br />

21<br />

2I<br />

9<br />

4<br />

1855<br />

1769<br />

731<br />

565<br />

552<br />

433<br />

349<br />

463<br />

372<br />

366<br />

615<br />

250<br />

2 97<br />

171<br />

585<br />

350<br />

304.<br />

228<br />

371<br />

289<br />

212<br />

157<br />

174<br />

409<br />

731<br />

705<br />

578<br />

600<br />

622<br />

680<br />

521<br />

4q6<br />

481<br />

513a)<br />

578<br />

465<br />

333<br />

366<br />

371<br />

406<br />

399<br />

36r<br />

310<br />

247<br />

197<br />

145<br />

93<br />

33<br />

21<br />

12<br />

17<br />

14<br />

7<br />

3<br />

5<br />

2<br />

1<br />

3<br />

2<br />

3355<br />

0 2<br />

1298<br />

IOj/i<br />

980<br />

775<br />

619<br />

858<br />

694.<br />

699<br />

117·<br />

520<br />

599<br />

336<br />

u32<br />

670<br />

56i<br />

47 2<br />

734<br />

595<br />

44?.<br />

345<br />

3


Huwelijken tusschen jongmans en jonge dochters.<br />

OUDERDOM<br />

VAN DEN<br />

MAN.<br />

Beneden de 21 jaren<br />

Van 2 1 tot 2 5 "<br />

u 25 n 3o n<br />

" 3o " 35 "<br />

" 35 " q.o IJ<br />

" 4o " !~5 "<br />

IJ 45 " 5o IJ<br />

u 5o " 55 IJ<br />

55 60 IJ<br />

" 60 " 65 " 65 u 70 "<br />

" 70 IJ 75 » j5 " 80 "<br />

IJ<br />

80 jar. en daarb.<br />

i:i '<br />

f::<br />

- ~<br />

IN<br />

Q.)<br />

-0<br />

Cl<br />

Q.)<br />

-0<br />

Q.)<br />

Cl<br />

Q.)<br />

i:Q<br />

i:i<br />

.(",)<br />

IN<br />

Ë<br />

...<br />

IN<br />

g<br />

><br />

i:i<br />

s.. "'<br />

.~<br />

0<br />

M<br />

s<br />

~<br />

Cl<br />

~<br />

lil 101 44<br />

410 1343 847<br />

!ioq. 1840 2376<br />

t34 593 1108<br />

33 161 334<br />

8 38 101<br />

3 15 34<br />

1 5 18<br />

1 1 I<br />

"1 " " . 1<br />

u 1 JI »<br />

0 UD ER D 0 M VAN D E V R 0 UW.<br />

ci<br />

f::<br />

.~<br />

>.(",)<br />

M<br />

:s<br />

0<br />

m<br />

Cl<br />

o:s<br />

><br />

8<br />

186<br />

676<br />

591<br />

261<br />

82<br />

31<br />

16<br />

4<br />

1<br />

ci<br />

Q.)<br />

s..<br />

.~<br />

0<br />

~<br />

...<br />

.s<br />

>.(",)<br />

M<br />

Cl<br />

o:s<br />

><br />

3<br />

47<br />

135<br />

16r<br />

II6<br />

57<br />

40<br />

6<br />

l<br />

1<br />

!:::<br />

~<br />

-~<br />

>.(",)<br />

~<br />

...<br />

.s<br />

0<br />

~<br />

Cl<br />

o:s<br />

><br />

Q.) Q.) Q.) Q.) Q.) Q.) Q.)<br />

~<br />

ctl<br />

o:s<br />

-0<br />

- s.. - s.. - s.. s..<br />

. i:i ~ 1 ·~ i:i 1 -~ i:i 1 -~ d 1 -~ i:i 1 .~ = 1 -~ i:i<br />

0 >.(",) 0 >.(",) 0 >.(",) 0<br />

>.n>.n\0\0 C--.C--.00 ~ !TOTAAL.<br />

s s<br />

>.(",) 0<br />

~ >.(",)<br />

Cl<br />

o:s<br />

Cl<br />

o:s<br />

> ><br />

s<br />

>.(",)<br />

>.(",)<br />

Cl<br />

o:s<br />

><br />

9 3 2 "<br />

29 6 2 "<br />

33 7 1 "<br />

35 15 3 1<br />

33 8 4 "<br />

19 12 3 2<br />

C) II 3 "<br />

3 2 "<br />

Il n 1 »<br />

s<br />

0<br />

\0<br />

c<br />

o:s<br />

><br />

s<br />

>.(",)<br />

\0<br />

c<br />

o:s<br />

><br />

s .s<br />

s.:<br />

0<br />

['-. ['-. 00<br />

ll.(",) 1 ·;.<br />

Cl Cl c<br />

o:s o:s ctl<br />

> > ><br />

267<br />

2847<br />

5569<br />

2629<br />

959<br />

331<br />

159<br />

69<br />

13<br />

4<br />

1<br />

:roT.lAL ••.. , ~14098,4864, 18561-s6;1--;;-;1641~1-;-r:-1~ 1 -:-r:-r:-112848<br />

AANMERKINGEN.<br />

_:...,<br />

~<br />

C\


Huwelijken tusschen jongmans en weduwen.<br />

0 UD ER D 0 M VAN DE V R 0 UW.<br />

OUDERDOM<br />

VAN DEN<br />

MAN.<br />

ei<br />

~<br />

.S,<br />

C'I<br />

QJ<br />

"'O<br />

Cl<br />

QJ<br />

"'O<br />

QJ<br />

Cl<br />

QJ<br />

i:i:l<br />

ë<br />

~<br />

.s,<br />

ll"l<br />

C'I<br />

s<br />

C'I<br />

s::<br />

><br />

d<br />

QJ<br />

""<br />

.~<br />

0<br />

CV')<br />

9<br />

ll"l<br />

C'I<br />

s::<br />

><br />

ei<br />

QJ<br />

.~ ""<br />

l.f"\<br />

CV')<br />

'.§<br />

0<br />

CV')<br />

s::<br />

«I<br />

><br />

ci<br />

~<br />

.~<br />

0<br />

"' ><br />

s<br />

0<br />

\.0<br />

-Ë<br />

«I<br />

«I<br />

"Ó<br />

s .....<br />

~ !TOTAAL.<br />

i;.:<br />

s s «I<br />

ll"l<br />

\.0 g._1ig.1 i<br />

s::<br />

> s:: s:: s:: s::<br />

«I «I «I «I<br />

> > > ><br />

AANMERIUNGEN.<br />

Beneden de 21 jaren<br />

Van 21 tot 25 "<br />

IJ 25 " 3o "<br />

• 3o IJ '65 IJ<br />

" 35 IJ 40 IJ<br />

" 40 n 45 "<br />

" 45 IJ 5o "<br />

IJ 5o IJ 5·5 "<br />

" 55 " 60 "<br />

" 60 " 65 "<br />

" 65 " 70 IJ<br />

" 70 " 75 "<br />

"<br />

"<br />

75 " 80 "<br />

80 jar. en daarb.<br />

2<br />

7<br />

5<br />

4<br />

2<br />

1<br />

2<br />

2 3<br />

33 25<br />

66 100<br />

25 70<br />

15 27<br />

7 22<br />

J 4<br />

2<br />

24<br />

65<br />

64<br />

37<br />

21<br />

14<br />

4<br />

2<br />

7 "<br />

33 17<br />

43 23<br />

35 16<br />

22 17<br />

9 17<br />

5 8<br />

)1 3<br />

"1 ,,<br />

}) 1"<br />

2 "<br />

4 2<br />

5 1<br />

3 I<br />

4 1<br />

3 "<br />

8 2<br />

l I<br />

"1"<br />

"1"<br />

"1 ,,<br />

9<br />

99<br />

292<br />

235<br />

i36<br />

95<br />

54<br />

28<br />

8<br />

3<br />

~<br />

0)<br />

}:<br />

j;<br />

TOTAAL. I 1 24 1 1491 25d 2331 1541101! 3ol 8 1 6 1 2 1 " 1 " 1 n 959<br />

-weduwenaars en jonge dochters.<br />

OUDERDOM<br />

VAN DEN<br />

l\'IAN.<br />

Beneden de 2 r jaren<br />

Va11 21 tot 25 "<br />

" 25 " 3o "<br />

" 3o " 35 "<br />

" 35 " 4o "<br />

" 40 " 45 ))<br />

" 45 " So "<br />

" 5o " 55 "<br />

" 55 " 60 ))<br />

" 60 )) 65 "<br />

)) 65 " 70 )1<br />

70 " 75 "<br />

" 75 " 80 "<br />

" 80 jar. en claarb.<br />

ei<br />

QJ<br />

·~ ""<br />

C'I<br />

QJ<br />

-0<br />

d<br />

QJ<br />

-0<br />

<br />

Cl<br />

QJ<br />

i:i:l<br />

ci<br />

~<br />

.~<br />

ll"l<br />

C'l<br />

s<br />

C'I<br />

d<br />

«I<br />

><br />

" 1<br />

4 12<br />

24 5o<br />

IC) 103<br />

13 75<br />

I3 45<br />

6 26<br />

3 14<br />

" 5<br />

)) 5<br />

)) 1 1<br />

ei<br />

QJ<br />

i..<br />

.~<br />

0<br />

CV')<br />

s<br />

ll"l<br />

C'I<br />

s::<br />

«I<br />

><br />

OUDERDOM VAN DE VROUW.<br />

d<br />

f:!<br />

.::;.<br />

ll"l<br />

CV')<br />

...<br />

s<br />

0<br />

CV')<br />

s::<br />

«I<br />

><br />

6 4<br />

77 34<br />

166112<br />

136 n3<br />

q3 I03<br />

67 57<br />

27 37 a)<br />

14 18<br />

5 3<br />

2 4<br />

1 1<br />

Il 1<br />

ë<br />

QJ<br />

...,<br />

«I ""<br />

0<br />

~<br />

s<br />

ll"l<br />

M<br />

s::<br />

><br />

3~<br />

83<br />

54<br />

70<br />

3o<br />

15<br />

7<br />

9<br />

1<br />

ei<br />

QJ<br />

i..<br />

.::;.<br />

.,.,<br />

-.:::r<br />

s<br />

0<br />

-.:::r<br />

s::<br />

«I<br />

><br />

4<br />

4<br />

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M<br />

«I<br />

~<br />

•...-:ii<br />

c «I M «I<br />

~ -«I •«I «I<br />

~<br />

«I M «I<br />

~<br />

.,....,<br />

ei 1<br />

.,....,<br />

ê 1<br />

.,....,<br />

ei 1<br />

.,....,<br />

ci 1<br />

........<br />

é 1 ci<br />

_.,<br />

l ..ci "'tj<br />

0 ll"l 0 ll"l 0 ll"l 0 .<br />

in ll"l \.0 1.0 c--.. t-.. oo ~ ITOfAAL.<br />

i.;<br />

Ë s<br />

-.:::r<br />

s::<br />

ll"l 0<br />

ll"l<br />

c<br />

«I «I<br />

> ><br />

11 "<br />

5 "<br />

3!~ 121 2<br />

39 Il 4<br />

34 17 Il<br />

23 II<br />

C) IO<br />

8 8<br />

3<br />

12<br />

5<br />

7<br />

s _.1 s ... 1 ... 9<br />

ll"l 0 ll"l<br />

ll"l \.0 \.0<br />

c<br />

«I<br />

><br />

l I 21 11 "<br />

c<br />

«I<br />

><br />

11"<br />

1 I<br />

2 "<br />

4 I<br />

3 "<br />

3 I<br />

21 "<br />

2<br />

;;<br />

><br />

s §<br />

0<br />

["-.. 11.t"l1 ["-.. ·; 00<br />

c c c<br />

><br />

«I «I<br />

> ><br />

I<br />

26<br />

197<br />

446<br />

47°<br />

364<br />

293<br />

160<br />

80<br />

45<br />

20<br />

5<br />

4<br />

.2<br />

AANMERKINGEN,<br />

a) Hieronder eene<br />

gescheiden vrouw. ~<br />

.....;,.<br />

TOT AAT, .<br />

821 337! 5951487 a)j 312j 159j 78j 421 161 5 :1113


Huwelijken tusschen weduwenaars en weduwen.<br />

0 UD ER D 0 M VAN DE V R 0 UW •<br />

OUDERDOM<br />

VAN DEN<br />

MAN.<br />

Q,)<br />

d 1 d<br />

Q,)<br />

I..; ""'<br />

"' cd<br />

·~ .,.....,<br />

<br />

è<br />

Q,)<br />

.~ ""'<br />

0<br />

M<br />

...<br />

s<br />

U")<br />

"' =<br />

><br />

ci<br />

~<br />

.~<br />

U")<br />

CV')<br />

....<br />

9<br />

0<br />

CV')<br />

c:<br />

> "'<br />

é<br />

~<br />

.~<br />

0<br />

-.:::r<br />

~<br />

> "' > "' > "'<br />

AANMERKINGEN.<br />

Beneden de 2 I jaren<br />

Van 21 tot 25 "<br />

H 25 » 3o H<br />

" 3o " 35 "<br />

" 35 " 40 "<br />

u 4o " 45 "<br />

" 45<br />

lO 50<br />

" 5o<br />

Il 55<br />

"<br />

H<br />

" 55 " 60 Il<br />

" 60 " 65 u<br />

" 65 Il 70 Il<br />

" 70 " 75 "<br />

75 " 80 "<br />

" 80 jar. en daarb.<br />

4<br />

3<br />

1<br />

1<br />

I<br />

i3<br />

15<br />

15<br />

il~<br />

7<br />

5<br />

2<br />

I<br />

1<br />

7<br />

35<br />

28<br />

28<br />

19<br />

6<br />

4<br />

2<br />

6<br />

25<br />

29<br />

31<br />

28<br />

19<br />

19<br />

4<br />

2<br />

8<br />

19<br />

36<br />

33<br />

26<br />

7<br />

4<br />

l " 1 "<br />

6 1 "<br />

Il n 1 »<br />

10 6<br />

20 1/~<br />

36 16<br />

39 22<br />

22 lq.<br />

II 3<br />

4 2<br />

" 1<br />

,, 1 I 1 n<br />

J) 1 ,, 1"<br />

2 " ))<br />

4 " 1 q. "<br />

6 2 1<br />

7 2 2<br />

5 " 2<br />

1 1 "<br />

J 1 ,,<br />

I<br />

33<br />

93<br />

IOC)<br />

146<br />

143<br />

122<br />

76<br />

37<br />

14<br />

6<br />

3<br />

c,,?t<br />

00<br />

TOTAAL. • • • 1 " 1 10 1 74 1 1291 1621 1361 1491 8ol 271 xol 5 1 1 1 " 1 " 1 783<br />

gemeenten.<br />

e overig6·<br />

OUDERDOM VAN<br />

DE<br />

V R 0 UW,<br />

OUDERDOM<br />

VAN DEN ~<br />

MAN.<br />

I 1<br />

i:l<br />

Q,)<br />

è è è è<br />

Q,)<br />

é è<br />

Q,)<br />

.""'<br />

~<br />

Q,)<br />

...... "'<br />

""'<br />

Q,)<br />

S..<br />

...... "'<br />

Q,)<br />

I..;<br />

.~<br />

I..;<br />

.~<br />

Q,)<br />

I..;<br />

...... "'<br />

I..;<br />

cd<br />

......<br />

... ... .... ....<br />

1.t"l 0 1.t"l 0 1.t"l 0<br />

Q,) ... "'<br />

"tl<br />

c<br />

s<br />

Q,)<br />

CV')<br />

.8<br />

CV')<br />

s<br />

-.:::r<br />

s<br />

-.:::r<br />

9<br />

1.t"l<br />

s<br />

~<br />

(\"') CV') ~ -.:::r<br />

1.t"l 0 1.t"l 0 1.t"l<br />

= = c = c: c<br />

"' > "' "' "'<br />

"Ó<br />

"'<br />

Q,)<br />

0<br />

Q,) cd<br />

~ > > > > ><br />

è<br />

Q,)<br />

I..;<br />

cd<br />

......<br />

1.t"l<br />

1.t"l<br />

...<br />

s<br />

0<br />

..,.,<br />

= cd<br />

><br />

Q,)<br />

I..; =<br />

.~<br />

0<br />

ID<br />

...<br />

s<br />

1.t"l<br />

1.t"l<br />

c<br />

ctl<br />

><br />

ë<br />

ci<br />

Q,) Q,)<br />

I..; I..;<br />

.~ cd<br />

......<br />

1.t"l 0<br />

~ c---<br />

....<br />

s s<br />

0 1.t"l<br />

ID ID<br />

c<br />

ctl =<br />

> > "'<br />

ë d<br />

Q,) Q,) -È<br />

I..; I..;<br />

"'<br />

cd<br />

...... "'O<br />

.~ "'<br />

1.t"l 0<br />

c--- 00 ~ TOTAAL.<br />

~<br />

s s cd<br />

.....<br />

0 1.t"l 0<br />

c--- c--- 00<br />

= 0 0<br />

cd<br />

> "' > "' ><br />

.AANMERKINGEN.<br />

Beneden de 2 1 jaren 111 I04 q.6 II 5 " "<br />

Van 21 tot 25 " 415 1362 887 215 71 16 3<br />

" 25 "<br />

3o "<br />

528 1899 2532 817 213 68 25<br />

" 3o "<br />

35 H 153 703 I31!~ 808 286 88 41<br />

n 35 " 4o " 46 239 500 429 265 123 53<br />

" 4o " 45 "<br />

21 85 215 235 163 130 56<br />

" 45 " 5o " 9 41 109 1 Il 152 95 82<br />

"<br />

5o H 55 " 4 20 5o 59 59 63 69<br />

" 55 "<br />

60 n 1 7 15 26 37 19 37<br />

"<br />

60 " 65 " " 7 8 6 12 i3 19<br />

"<br />

65 " 70 " " 2 3 4 9 3 5<br />

" 70 75 " " 2 1 2 " "<br />

Il<br />

" 75 " 80 " " " " " 2 2<br />

'"<br />

80 jar. en daarb. I I<br />

" " " ." " "<br />

------------- -<br />

TOTAAi" , •• 1288 4469 5682 2723 1274 6:.io 392<br />

" 4<br />

6<br />

7<br />

14<br />

26<br />

33<br />

45<br />

20<br />

10<br />

2<br />

1<br />

2<br />

170<br />

"<br />

" 2<br />

2<br />

4<br />

5<br />

10<br />

6<br />

10<br />

9<br />

5<br />

1<br />

"<br />

"<br />

-<br />

54<br />

" "<br />

"<br />

1<br />

"<br />

1 "<br />

1 "<br />

"<br />

" "<br />

6 I<br />

4 "<br />

3 2<br />

3 2<br />

2<br />

"<br />

3 "<br />

I<br />

"<br />

" "<br />

- -<br />

23 7<br />

" " " 277<br />

" " " 2973<br />

" " " 6091<br />

" " " 34o3<br />

" " " 1674<br />

" " " 936<br />

n<br />

" "<br />

6q.9<br />

" " " 379<br />

" " " 177<br />

" " " 89<br />

" " "<br />

35<br />

1 II<br />

" "<br />

" " " 7<br />

" " "<br />

2<br />

- - - ---<br />

1 " " 16703<br />

CJ'<br />

c.o<br />

C\;'<br />

\_


( 60 ). ( 61 )<br />

Reden tusschen<br />

de verschillende bestanddeelen van den 1 bevollcing in 1850 en het bedmg der feiteli;jke bevolking<br />

op 31 December van dat j d~ ove1·ige gemeenten.<br />

GE BO RENEN<br />

(met inbegrip der levenfoos aangegevenen).<br />

LEVENLOOS AANGEGEVENEN.<br />

,TWEELINGEN.<br />

PROVINCIEN. WETTIG. ONECHT. WETTIG EN ONECH1 WETTIG. ONECHT, WETTIG EN ONECHT.<br />

M. v. M. v. M. ,· 1 v.<br />

1 1<br />

v. lil. v. M.<br />

1<br />

v.<br />

1<br />

T. M. v. T .<br />

1 op 1 op<br />

mann. vrouw.<br />

1 opm. 1 opv. 1opm. 1 opv. zi m. l op v. 1opm. 1 opv. lopm . 1 op v. 1 opz. 1 op m. I op-v. 1 op z.<br />

Noordbrabanl . . . 34,93 36,88 1230:26 1525,13 33,97 36,01 34 8"'.) JJ 10580 52871 637 839 724 1688 1802 1744-<br />

Gelderland . . . . . 30,57 32,70 789,79 835,78 29,lt3 31,47 3o G56 174}4- 334.31 4.16 643 551 14.26 1537 14::·8<br />

Zuidholland. . . . . 22,84 23,79 705,46 627,00 22,13 22,9~ 2 2 I 540 7926 7524. 4.36 5o3 467 732 857 790<br />

Noordholland ...• 24,16 ,25,90 9u,56 1460,95 23,54 25,45 2q 64.o 29170 21914 612 ,622 617 695 674 684<br />

Zeeland .•... 22,62 24,21 479,o9 596,83 21,60 23,27 22<br />

7 469 6281 8100 365 443 400 744 915 821<br />

Utrecht. •... 28,54 27,26 863,57 804,19 27,62 26,37 26 594 13241 9650 460 559 519 903 715 . 799<br />

Friesland .... 28,72 30,88 1233,-10 1045,79 28,07 29,99 29 914 46861 11765 684 848 757 1488 1405 14/i.5<br />

Overijssel. . . . 31,74 32,27 887,71 u8o,51 3o,64 31,41 2 5 0 630 14795 8500 558 586 473 1889 1698 1791<br />

Groningen ...•• 27,73 30,75 5u,33 556,68 26,32 29,14 21 826 5977 65/p 518 734. 608 1110 12.87 119'.l<br />

Drenthe ......• 31,56 32,46 804,47 1205,57 3q,37 31,61 3o 1089 7'..!4.o 683 1089 833 928 u64 1029<br />

Lîmburg . 32,00 33,64 1602,08 ~176,83 31,38 33,13 762 39251 38095 604 747 667 1635 124.9 1419<br />

TOTAAL •••• 28,35 29,86 842,7/~ 932,59 27,43 28,93 685 11~51 13587 535 652 583 11I6 .1155 .1135<br />

6<br />

---


( 62 ) ( 63 )<br />

Reden tusschen. de verschillende bestanddeelen van de<br />

op 31 December van dat jaar<br />

p der bevolking in 1850 en het bedrag der bevolking<br />

de overige gemeenten.<br />

OVERLEDENEN. a)<br />

· (Met inbegrip der levenloos aangegevenen.)<br />

VER.ANDER.INGEN VAN WOONPLAATS. b)<br />

HUWELIJKEN TUSSCI-IEN ei)<br />

"' .<br />

PROVINCIEN. ONGEHUWD. GEHUWD, TOTAAL. INGEKOMEN. VERTROKKEN.<br />

"' s ~ !! ce..,<br />

l 1<br />

c en ::: c:.<br />

~<br />

Cll ....<br />

.., ~<br />

Cll .... :::<br />

"'..i:: ..;<br />

f<br />

"' ë "'-5 "'ci<br />

~ :i:<br />

= "'<br />

Cll Cll c 0 ::: Cll c: 0 Cll := ~ jj::


-{ M ) ( g7 )<br />

Onderlinge reden tusschen de verschillende bestanddeelen van<br />

en loop der bevolking in 1850 , in de overige gemeentert.<br />

PROVINCIEN.<br />

TUSSCHEN DE LEVENLOOS AANGEGEVENEN.<br />

WETTIG EN DE WETTIG ONECHT EN DE ONECHT WETTIG EN ONECHT<br />

DE WETTIG EN<br />

GEBORENEN.<br />

GEBORENEN.<br />

ONECHT GEBORENEN.<br />

TUSSCHEN DE GESLACHTEN DER LEVENLOOS<br />

AANGEGEVENEN.<br />

WETTIG. ONECHT, WETTIG EN ONECHT.<br />

M.1 V. 1 T. M. 1 V. T. M. 1 V. 1 T.


·'.( -~ts n<br />

PROVINCIEN. öi.'IGEHUWD. _G_lj:JlUWD. •·.<br />

PERSOJ.'lEN<br />

TUSSCHEN DE GESLACHTEN DEil OVEF.LEDENEN.<br />

WEDUW~~STAAT: •. l'Ol'AAL. •======r======j========;::==~=====<br />

-·~,--1-....-1--1--1--I-_-,<br />

1-----i--_-·1--. -,...,_..., _.-i . • OXGEHUWD. GEHUWD. PEUSONEN TOT.AAL •<br />

~ v. ~. ~ - v. _T. E~ T. ~ - ~---T--~---~--~--w_ru_u~w-~7:_s_n_A~T-·-~--------~<br />

• OPIV.,V.OPI ·M.M.OPIV.,V.OPilll. M.OPIV.·IV.OPli\J,<br />

M • OPIV • 1v0 • P .I M.<br />

1 o_p _ 1 op 1 op . r op r o? 1 op :r op r op 1 op 1. op 1 op1·--;----r---+----!----4---..J----...J.----11<br />

Noördbrabant.<br />

1,69 . 1,86 _1;:n 3,85 . 4.,09 3,97 6,76 q,58 !),4.6 2,00 :i;,o<br />

Gi;,lckrland : .. 1,56 1,83 1,68 4~16_ : 3,92 4~o4 ·8,34 5,o'5 6,33 1,96 2.,o l,IO<br />

0,91 1,06 1,48 1,00 l,Oo<br />

Zuiaholland" " · 1~37 . 1,4.9 _ 1.,4.:.i 5,10 : 5,4.3 5,25 13,69 6,97 9,32 1,95 2,0<br />

1 •<br />

12<br />

o,99 1 ,01 o,63 1,58 1,05 0,96<br />

No.ordhollan_d.. 1,4-7 1,64. 1,55 4,S7 ; 4,20 4,.38 •. 9,91 6,62 7,97 1,96 :i:,o r,i5<br />

1,13 0,89 o,54 1,86 1,06<br />

· Zè~land . ._ .<br />

·pi.recht .. : · .<br />

1,4.2 1,59 1,49 4,70 ·4,41 4,5.6 12,36 7,00 9,05 1,92 2,0 l,l6<br />

o,86 0,96 1,04 1,/i.4 1,04<br />

0,82 r,02 0,98 1,09<br />

.:friesland.<br />

1 ,64 . 1 ,96 . 1,,78 : 3;66 _ 3,65 3,65 ,8,62 4,63 6,oG 1 ,9G 2_,o<br />

1<br />

•<br />

11<br />

o,so 0,89 1, 12 o,5o 2,01 0,96<br />

Overijssel .<br />

1,53 1,77 1,64 . . 4.,20 4.,10 4.,15 9,22 5;w 6,66 1,99 2,0<br />

0,80 1,04<br />

Grpningen.<br />

Dre?the.<br />

Liniburg<br />

J<br />

!<br />

1,6~ 1,86 · 1,72 3,72 3,89 3,8o .g,07 4,90 6,4.2 1,94. 2,0 i,i8<br />

o,85 o,99 1,01 1,01<br />

0,81 1'l1 0,90 o,58 1,06<br />

0,80 1,03 0,98 1,10<br />

o,85 1,01 o,99 0,69 1,02 0,98<br />

'l'OTAAL ..<br />

1,53 1,73 - 1,62 4.,25 4.,22 ,/i.,23 9,05 5,4 i 6,81 1,,96 .2,0<br />

---------1----1----1-----1----11<br />

o,85 r,o3 o,6'.l 1,6r . 1,04 0,96


Onderlinge reden tussche" ds verschillends bestanddeelen van den loop der bevolking i1i 1850,<br />

in de overige gemeenten.<br />

TUSSCHEN TUSSCHEN TUSSCHEN . TUSSCHEN TUSSCHEN<br />

HET GEHEELE GETAL HET GEHEELE GETAL HET GEHEELE GETAJ, HET GEHEELE GETAL DE<br />

OVERLEDENEN HUWELIJKEN HUWELIJKEN TWEELINGGEBORENEN GESLACHTEN<br />

EN HET EN HET EN HET GEHEELE ENHET DER<br />

PROVINCIEN. GEHEELE GETAL GEHEELE GETAL GETAL GEHUWD GEHEELE GETAL TWEEl:.ING<br />

GEBORENEN. WETTIG GEBOREN EN. OVERLEDENEN. GEBORENEN. GEBO:l\ENEN.<br />

M.1<br />

M. , V,<br />

v. T, M.<br />

1 v. 1<br />

M., v. M.<br />

T. 1 v. T. OP 1 OP I<br />

T.<br />

1<br />

1 1<br />

V, M.<br />

1 op 1 op 1 op 1 op 1 op 1 op J op 1 op 1 op 1 op 1 op 1 op<br />

Noordbrabant ..... 1,45 1,37 1,/p 2,12 2,01 4,,3 o,39 o,37 0,76 4.9,7o 50,06 49,87 1,07 o,94<br />

Gelderland . . . . • . . 1,73 1,62 1,68 2,17 1,94 4,11 o,31 o,32 o,63 48,47 /~8,84 48,64 1,I3 0,89<br />

Zuidholland . . . . . . 1,55 1,59 1,57 2,07 2,00 /h07 0,27 0,24 o,51 33,10 37,41 35,09 1,16 o,86<br />

Noordholland . . . . • 1,73 1,67 1,70 1,97 1,84 3,81 0,25 0,27 o,52 29,51 26,/~9 27,98 0,97 1,03<br />

Zeeland ......... 1,50 1,53 1,51 2,37 2,22 4,59 o,35 o,34 0,69 34,43 39,31 :36,62 1,23 0,82<br />

Utrecht •......•. 1,61 1,57 1,59 2,11 2,14 4,25 0,24 0,26 o,5o 32,68 27,11 29,61 0,81 1,23<br />

Friesland ........ i,99 1,94. i,97 1,92 1,80 3,72 0,27 0,26 o,53 53,oo 4.6,84 49,82 0,94. 1,06<br />

Overijssel. . . . . . . . 1,55 1,47 1,51 2,12 2,00 4,12 o,34. o,34 o,68 6r,64 54,12 57'76 0,94 1,06<br />

Groningen ....... 1,95 1,89 1,92 1,89 1,73 3,62 0,27 0,25 o,52 42,17 44,16 43,08 1, 15 0,87<br />

Drenthe. , ....... 1,57 1,55 1,56 2,00 1,81 3,81 o,35 o,35 0,70 3o,56 36,83 33,24 1,34 o,74<br />

Limburg ........ 1,47 1,38 1,43 2.49 2,30 4,79 o,46 o,45 0,91 52,13 37,70 44,06 0,79 1,27<br />

--------------------------------<br />

TOTAAL •. . . 1,63 1,58 1,6r 2,10 1,96 4,06 o,31 o,31 0,62 40,68 39,92 40,31 1,05 0,95<br />

--1<br />

0<br />

Evem·edig aandeel van ellc bestanddeel van den loop der bevolking in 1850, het getal honde1·d<br />

voor elk tot maatstaf genomen, in de overige gemeenten.<br />

GEilORENEN.<br />

(Met inbegrip der levenloos aangegevenen.)<br />

LEVENLOOS<br />

. PROVINCIEN.<br />

WETTIG,<br />

WETTIG EN<br />

ONECHT.<br />

ONECHT. WET- ON-<br />

AAN GE-<br />

GEVENEN.<br />

TWEELINGEN •<br />

1 1 I<br />

TIG,<br />

ECHT.<br />

M. v. M. v. 111. v. M. v. M. v.<br />

1 1<br />

N oordbrabant . . . . . . • 51,37 4.8,63 55,36 44,64 51,36 4.8,64 97,43 2,57 56,85 43,15 51,65 48,35<br />

Gelderland . . . . . . . . . 52,79 47,21 52,52 47,48 52,78 47,22 96,26 3,74 58,06 41,94 52,97 47,03<br />

Zuidholland . . • . . . . • 50,88 4.9,12 l,.6,93 53,07 50,75 49,25 96,6r 3,39 53,46 46,54 53,80 4.6,20<br />

Noordholland .•...•.. 51,70 4.8,3o 6r,54 38,46 51,91 48,09 97,82 2,18 5o,35 4.9,65 49,22 50,78<br />

.Zeeland .........•. 51,62 48,38 55,40 44,60 51,78 48,22 95,79 4,21 54,n 45,23 55,07 44,93<br />

Utrecht •....... -. .. 4.9,57 50,43 48,94 51,06 49,55 50,4.5 96,76 3,24 54.,30 45,70 44,90 55,10<br />

Friesland .....•...• 51,70 48,30 45,78 54,22 51,55 48,45 97,44 2,56 55,24 44,76 48,46 51,54<br />

Overijssel ...•...... 51,50 4.8,So 58,14 41,86 51,70 ·48,30 96,93 3,07 52,30 47,7o 48,45 51,55<br />

Groningen •........• 52,32 47,68 51,55 48,45 52,28 47,72 94,85 5,15 58,37 41,63 53,44 46,56<br />

Drenthe .•..•...... 52,4.5 47,55 61,64 38,36 52,74 47,26 96,77 3,23 63,10 36,90 57,35 42,65<br />

Limburg ...•..•..• 51,99 48,01 58,33 41,67 52,10 47,9o 98,25 1,75 56,o3 43,97 44,o4 55,96<br />

------------------------<br />

...:y<br />

......,<br />

1'0TAU •.•.• · 5r,64 48.~6 52,88 . 47,t?. 51,68 4.8,3:i 96,82 .3,18 55,29 44,71 51,'.!1 48,7.9


( 72 )<br />

( 73 )<br />

· Evmwedig aandeel van ellc bestánddeel van den loop der bevolking in 1850, het getal honderd voor elk tot<br />

maat~taf genomen , in de overige gemeenten.<br />

PROVINCIEN.<br />

OXGEHUWD.<br />

OVEf,LEDENEN<br />

HUWELIJKEN<br />

(Met inbegrip der levenloot angegcvenen.) TUSSCHEN<br />

)IANNELIJK GESLACHT.<br />

Cl.)<br />

1 = . =<br />

~ Cl.)<br />


Invloed der jaargeti:fden · op de verschillende ·bestanddeelen ·van den - loop "der· btvolking<br />

·gedurende het Jaar 1850 ·, in de ov~rige gemeenten..<br />

MAANDEN.a)<br />

LEVENDGEBORENEN.<br />

LEVENWOS<br />

TWEELINGEN. OVERLEDENEN.<br />

AANGEGEVENEN.<br />

i<br />

WETTIG. ONECHT. WETTIG EN ONECHT. .. r.


( 76)<br />

.Reden afgeleid uit den staat del' sterfte naar den ouderdom in 1850, de overige gemeenten.<br />

-<br />

-<br />

-<br />

OUDERDOM<br />

0 V E R L IJ DEN.<br />

Van 1 jaarendaarbenedeornetinbe·<br />

çrip der levenloos aangeffevenen.<br />

Van r tot 5 jaren . ....<br />

5 "<br />

16 25<br />

" 25 5o<br />

» 5o en daar boven.<br />

Van t jaarendaarbenedenmetinhe·<br />

srip der levenloos aangegevcneo.<br />

Van 1 tot 5 jaren . ...<br />

5 •<br />

16<br />

o5 • 5o "<br />

So en daarboven . .<br />

(bll. '6, n'. 1.)<br />

FEBRUARIJ. MAART. APRIL. TOTAAL<br />

JULIJ. AUGUSTUS. SEPTEMBER. ICTOBER. NOVEMBER. DECEMBER.<br />

STERFTE NAAR D<br />

ELKE KUNNE.<br />

OUDERDOM.<br />

--- ===::::== ·· ---- ALGEMEENl====;=====i==1=11<br />

ONGEHUWD.<br />


STAAT van den maandeli.flcsclien Zoo der bevolking in 1850, in het Ri.flc.<br />

GEBORENEN.<br />

(De levenloos aangegevenen niet<br />

mede hecrepeo.)<br />

LEVENLOOS<br />

AANGEGEVE!SEN.<br />

TWEELINGEN.<br />

(Begrepe~ onder de gehorcnen en de levenloos aanceccvcuen.)<br />

STEfiFTEN.<br />

Hieronder hcrrrepcn die van personen, die buonc<br />

woonplaa ts niet hebben in de cemcente.)<br />

DOWELIJl(EN<br />

TUSSCHEN<br />

Januarij .<br />

MAANDEN.<br />

Februarij ..<br />

Maart ....<br />

April.<br />

Mei.<br />

Junij.<br />

Julij .<br />

Auguslus.<br />

September.,<br />

Octoher ...<br />

November .<br />

December<br />

TOTAAL . • . ,<br />

WETTIG.<br />

ONECUT.<br />

4499 4179 272 215 4771 4394 2j3 213 21 34 294. 247 108a) u3 85<br />

4330 4016 227 ,,6 4557 4232 223 203 24 19 247 105 105 89<br />

Le\'end Levenloos Levend Levenloos<br />

geboren .<br />

Getal.<br />

gc::::D. Ge~ uehorcn.<br />

tal.<br />

+~ + M.,v.<br />

81 10 8<br />

8 Il 14<br />

4676 4320 4.887 4531 249 192 26 275 u8 c) 113 107 9 10 5 II<br />

7 9<br />

4073 3906 224 187 4297 4093 230 177 27 28 257 205 106 h) 106 77 •4 19 4 7<br />

3667 3487 196 198 3863 3685 196 171 26 16 187 91 93 70 9 10 6 6<br />

3991 3759<br />

4328 4132<br />

178 420?. 3937 216 184 . 21 I3 237 197 99 j ) 93 90 7 6 3<br />

220 4529 4352 226 160 19 14 245 174 100 k) 72 105 II 13 5 5<br />

4434 4331 203 214 4637 4545 245 158 32 13 277 17' 118u) 109 105 15 8 3<br />

4413 4•44 232 178 4645 43" 254 189 '-7 25 28 1 214 124 99 115 >.5 10 8<br />

4285 4060 263 235 45/i.8 4295 234 186 28 18 262 204 110 ") 92 94 24 16 5 7<br />

11 13<br />

ONIRUWDE.J.V.<br />

GEHUWDE:\',<br />

Gctal.l»•.lv. 1 v. "· I v. M; 1 V. M., V.<br />

n8a) 134 104 21 1883 905 830 4.85 870 3523 3583 130 67 3393 3516 •49 83 3542 3599 1410 1320 947 851 11 38 99 287 95 1619<br />

116 129 103 17(1 1561 696 699 370 580 2835 2841 b) 95 42 2740 2799 108 51 284.8 2850 1424 1293 1582 •44o 1098 89 25 7 1544 2 4<br />

2 128 c) 128 129 20.'\ 1742 771 729 34.5 591 3150 3062 4o 3029 3022 33 3i3o 3o55 17d 14.56 1943 16j2 996d) BG 191 8; 1360 lf 7<br />

1 121 •) 127 II7 18& 1699/) 746 766 3 12 579 2941 9) 3044 98 53 28fi3 299 1 74 38 2917 3029 2185 2153 2663 2613 2604 181 358 156 3299 1 7<br />

JIOh) 127 97 18$ 1613 729 719 299 556 2916 2888 59 2806 2829 36 2926 2865 1091 5 II049 II 154 JI635 4872 i) 617 5912 3 4<br />

97 108 86 166 1440 633 619 281 468 2576 252 7 51 24.54 24-76 106 49 ~5 60 2525 1657 1705 1691 1677 1706 139 269 •49 2263<br />

2 105 j ) 107 104 184: 1585 626 579 257 4.38 2731 2602<br />

" 121'•) ll4 119 166'. 1505 685 570 265 4.94 2612 2569 105 53 2507 2516 114 68 2621 2584 1350 1329 1377 1413 1071 o) 96 21511) 87 1469 1 3<br />

132 '34 131 165• q) 1464 664 590 257 471 2573 2525 84 5.j 2/i.89 2471 95 59 2584 2530 2187 2054 2055 2207 1502 i37 284 20/f5 l 8<br />

115 r) 123 113 159• 1404 662 610 290 465 25/f2 2479 82 43 2460 2436 84 45 2544 2q.81 3833 3944 376 1 4091 1947 126 38 1 ll8 ·"572 3<br />

3 111 s) 96 127 19 07 1734 682 604 353 546 2942 2884 103 /p i839 2842 130 58 2969 2900 2464 2499 24.j6 2545 966 t) 109 209 82 1366 2 6<br />

--------------------------------------------------i--<br />

5146o4.8655268525385414551 19327882247 289>573077,25o41291 11 741 142 156 130 88 84 66 11 15 1379 14 25 1353219~9 19215 837778633734647834062 33557 124.960732813329501369 614 3418>.33564. 32173 31847 ~2610 33 14120759 15523643 1432 27386 23 67<br />

1<br />

ce:J1!/à~~~~~ •;;.e~e~~J 1 ~~~~e~~~[,',~~'. Jj le"a"e cd~fcti~;r,:h~ 5 or~! .. hurÏ)' 1 ~!'~e 'J~~:1i'ai;,~b:~~ie .. c) 1fv:ad~;!i~~~~hf, 0 ~ :~· bur~rJi~~e,:~~~v~l'~;;k"c:;;'.'c1 1 e~1 f}:!~~~~~w':;~;j1~:1~ ~~j,~Ï,~~ d;~'.~ 1 1:~ldcn ~.;~·~~c ~;ij~,~gge3~~1~:~~;. !J) ~°.~~,r.:;~:~11~;;eb~~::,;~ en ~~.~~:~e~lh1;~:J;o~~,~~ ~~,T;:'.i 1 l~e:~~~~1~"~i~~·~~Î,orc~'l11~~;,;;,~!~"gge1~:.°~,~c~de in '6~~bc~~wcl~j' ~~~·r~~~eliJk<br />

tusschen een J 0 ncman en ccne cescheidcn ~ rouw . p) Ecnc çesche1de11 vrouw. q) Een &cschc1dcn man. r) Vier dnclrng- en ccnc v1cdm1J&cboortcn, s) Ecne dru:hn1;i;cboortc. t) Een huwelijk tusschcn een ccschc1dcn man en JOncedocbter, en een tussche11 een Jonc:1u11.n en gcschc1den vrouw.<br />

(bit. 76, n°. 3.)


STAAT der sterfte naa1• dan ouderdom Îi' 1850, in het Rijk<br />

OUDETIDOM JANUARJJ. FEilRUARJJ. MAART. TOTAAL VAN ELKE<br />

1 STERFTE NAAR DEN BURGERLIJJ\EN STAAT<br />

APRIL. MEI. JUNIJ. JULJJ. AUGUSTUS. SEPTmBER. OCTOilER. NOVEMBER. DECEMBER. KUNNE. EN DEN OUDERDOM.<br />

TIJDENS HET<br />

0 V E R LIJ D E N.<br />

1<br />

11=====r======1=====r=====1===~=====1======r=====l====~=====i======r=====l=====r=====l======p=====l======;:===l ,==========l======.======'======p====li=======j"======IALGEMEEN .,; --·<br />

ONGEHUWDEN. GEHUWDEN.<br />

"<br />

<<br />

TOTAAL.<br />

M.<br />

z<br />

v. 111. v. M. v.<br />

«l<br />

M. v. M. v. M. v. M. v. M. v. M. v. M. v.<br />

v. M. v. !ll. v.<br />

~<br />

:;;,<br />

Q<br />

M. 1 V. M. 1 V.<br />

«l<br />

~<br />

l,evenloos aan{leaeven, ••<br />

Van o• tot 1 maand •.<br />

" 1 . " 2 1naanden.<br />

)) 2 ' JI 3 J1<br />

3 •<br />

4"<br />

5 "<br />

6'"<br />

8 "<br />

IO "<br />

4<br />

5<br />

(i<br />

8<br />

10<br />

12<br />

12 " 15 ",<br />

15 " 18 "<br />

18 " 21 ?.J " 24. "<br />

2 " 3 jareu.<br />

3 " I~ . "<br />

4,_, _e; > "<br />

~<br />

~ ! " 6 " - ~" ><br />

6 " 8 ) "<br />

8 " JO l"" "<br />

" JO " 12 )/<br />

" 12 )) 14<br />

" 1/1 " 16 .)<br />

" 16 " 10 ... •<br />

" 20 • 25 "<br />

" 15 " 3o •<br />

• 3o • 35<br />

" 35 4o<br />

• 4o " 45 •<br />

"<br />

•<br />

45 "<br />

5o "<br />

5o<br />

!>3<br />

"<br />

" 53 " 56<br />

"<br />

•<br />

56 "<br />

59 "<br />

59<br />

62<br />

" 62 " 65<br />

" 65 " 67<br />

" 67 " 69<br />

" 69 " 71<br />

71 73<br />

" 73 " 75 .<br />

" / 75 "<br />

" l 77 "<br />

77<br />

79<br />

"<br />

•<br />

" 79 " 81<br />

" 81 " 83 •<br />

" 83 " 85 •<br />

" 85 " 87 •<br />

" 87 " 89 •<br />

• 89 " 90 •<br />

" 90 " 91 "<br />

" 91 " q2 •<br />

J) 92 " g3 •<br />

• 93 " 94 •<br />

• 94 " 95 "<br />

• 95 " 96 "<br />

" 96 " 97 "<br />

" 97 " 98 •<br />

98 " 99 •<br />

" 99 • 100 ~ •<br />

" 1 oo en daarboven • •<br />

" onbekenden ouderdom.<br />

2 47-<br />

234<br />

97<br />

9r 95<br />

78 72<br />

74 48<br />

49 52<br />

64 45<br />

72 49<br />

72 61<br />

99 78<br />

4r 35<br />

37 43<br />

36 33<br />

I05 108<br />

63 57 ~·<br />

47 3.:.'<br />

46 e/ "' 2<br />

• -· J 32<br />

44 57<br />

39 41<br />

34 41<br />

36 26<br />

25 22<br />

57 48<br />

90 89<br />

100 124<br />

95 126<br />

112 153<br />

124 107<br />

I 17 119<br />

108 76<br />

100 71<br />

76 rn4<br />

98 103<br />

89 146<br />

67 91<br />

72 81<br />

80 9!~<br />

72 94<br />

89 95<br />

75 85<br />

66 100<br />

65 83<br />

53 67<br />

48 51<br />

31 4o<br />

20 35<br />

8 6<br />

8 II<br />

2 5<br />

I 5<br />

8 2<br />

6<br />

1 2<br />

1 4<br />

1 J<br />

. [<br />

1 "<br />

222<br />

151<br />

70<br />

56<br />

52<br />

5t<br />

26<br />

53<br />

39<br />

56<br />

.dl "<br />

4.1<br />

4o<br />

29<br />

79<br />

54<br />

44<br />

38<br />

49<br />

47<br />

3o<br />

24<br />

22<br />

45<br />

98<br />

112<br />

120<br />

99<br />

JOi<br />

. J02<br />

. 67<br />

60<br />

82<br />

68<br />

97<br />

47<br />

53<br />

77<br />

66<br />

73<br />

64<br />

6i<br />

65<br />

34<br />

37<br />

3o<br />

26<br />

3<br />

6<br />

3<br />

I<br />

3<br />

2<br />

I<br />

3<br />

J<br />

3<br />

I<br />

I<br />

I<br />

212<br />

164<br />

84<br />

59<br />

62<br />

46<br />

~é<br />

- 53<br />

53<br />

106<br />

5o<br />

M<br />

34<br />

88<br />

56<br />

4o<br />

44<br />

65<br />

51<br />

37<br />

13<br />

33<br />

65<br />

87<br />

118<br />

123<br />

112<br />

120<br />

122<br />

54<br />

68<br />

72<br />

93<br />

95<br />

51<br />

54<br />

68<br />

67<br />

63<br />

71<br />

69<br />

55<br />

46<br />

42<br />

35<br />

16<br />

4<br />

5<br />

3<br />

3<br />

I<br />

J<br />

248<br />

190<br />

79<br />

84<br />

79<br />

55<br />

58<br />

78<br />

67<br />

61<br />

106<br />

61<br />

1~6<br />

32<br />

89<br />

52<br />

45<br />

48<br />

72<br />

35<br />

42<br />

16<br />

2q<br />

61<br />

102<br />

116<br />

81<br />

73<br />

101<br />

108<br />

94<br />

77<br />

61~<br />

75<br />

74<br />

60<br />

39<br />

39<br />

5Ï<br />

51<br />

52<br />

47<br />

43<br />

34<br />

32<br />

18<br />

5<br />

4<br />

2<br />

2<br />

2<br />

232<br />

173<br />

91<br />

61<br />

fo<br />

5o<br />

41<br />

46<br />

34<br />

63<br />

104<br />

51<br />

44<br />

2C)<br />

88<br />

53<br />

49<br />

44<br />

54<br />

47<br />

47<br />

33<br />

32<br />

60<br />

80<br />

123<br />

n4<br />

138<br />

106<br />

110<br />

58<br />

73<br />

73<br />

74<br />

97<br />

75<br />

58 ·<br />

51<br />

72<br />

73 .<br />

71<br />

57<br />

43<br />

34<br />

37<br />

32<br />

IC)<br />

4<br />

3<br />

5<br />

3<br />

I<br />

J<br />

257<br />

229<br />

q6<br />

63<br />

86<br />

65<br />

42<br />

78<br />

60<br />

4o<br />

97<br />

59<br />

52<br />

32<br />

q5<br />

55<br />

5o<br />

lp<br />

56<br />

52<br />

33<br />

25<br />

19<br />

67<br />

JOO<br />

113<br />

115<br />

97<br />

82<br />

108<br />

65<br />

4.q<br />

83<br />

68<br />

77<br />

58<br />

3q<br />

48<br />

51<br />

45<br />

4.7<br />

46<br />

31<br />

41<br />

21<br />

15<br />

14.<br />

3<br />

3<br />

J<br />

2<br />

2'.l2<br />

181<br />

104<br />

q8<br />

87<br />

61<br />

52<br />

55<br />

67<br />

57<br />

88<br />

56<br />

43<br />

21<br />

84<br />

48<br />

36<br />

3o<br />

34<br />

3o<br />

23<br />

31<br />

19<br />

51<br />

101<br />

96<br />

84<br />

80<br />

58<br />

q6<br />

64<br />

70<br />

61<br />

58<br />

66<br />

49<br />

38<br />

46<br />

26<br />

44<br />

46<br />

33<br />

3o<br />

15<br />

16<br />

16<br />

9<br />

4<br />

3<br />

5<br />

1<br />

3<br />

187<br />

121<br />

73<br />

82<br />

85<br />

55<br />

42<br />

73<br />

47<br />

46<br />

65<br />

51<br />

28<br />

20<br />

6q<br />

46<br />

32<br />

34<br />

48<br />

35<br />

3o<br />

24.<br />

34<br />

62<br />

73<br />

C)I<br />

108<br />

10'.l<br />

84<br />

99<br />

5q<br />

4.9<br />

57<br />

58<br />

65<br />

5o<br />

48<br />

56<br />

48<br />

45<br />

57<br />

36<br />

32<br />

21<br />

25<br />

27<br />

16<br />

6<br />

5<br />

4<br />

2<br />

237<br />

214<br />

96<br />

12'.l<br />

110<br />

101<br />

72<br />

7CJ<br />

58<br />

62<br />

71~<br />

5o<br />

45<br />

22<br />

77<br />

58<br />

32<br />

31<br />

5o<br />

4o<br />

34.<br />

25<br />

26<br />

45<br />

rn6<br />

94<br />

76<br />

69<br />

67<br />

100<br />

197<br />

143<br />

90<br />

85<br />

89<br />

80<br />

54<br />

81~<br />

69<br />

52<br />

79<br />

4.5<br />

45<br />

23<br />

73<br />

34<br />

25<br />

28<br />

45<br />

35<br />

34.<br />

37<br />

35<br />

59<br />

84<br />

100<br />

101<br />

102<br />

96<br />

86<br />

5o<br />

53<br />

4.7<br />

qo<br />

78<br />

63<br />

42<br />

42<br />

5o<br />

36<br />

2C)<br />

34<br />

28<br />

28<br />

18<br />

20<br />

13<br />

4<br />

4<br />

2<br />

3<br />

3<br />

102<br />

77<br />

52<br />

80<br />

63<br />

6c<br />

28<br />

79<br />

44<br />

36<br />

38<br />

48<br />

37<br />

28<br />

15<br />

23<br />

47<br />

106<br />

q2<br />

76<br />

60<br />

75<br />

86<br />

43<br />

49<br />

59<br />

55 b)<br />

61<br />

In<br />

3o<br />

34<br />

38<br />

31<br />

37<br />

27<br />

'J.7<br />

14<br />

?.O<br />

8<br />

8<br />

2<br />

4<br />

1<br />

1<br />

174<br />

177<br />

95<br />

80<br />

96<br />

99<br />

57<br />

70<br />

69<br />

5o<br />

66<br />

49<br />

52<br />

25<br />

78<br />

46<br />

31<br />

26<br />

45<br />

25<br />

'J.7<br />

15<br />

27<br />

56<br />

70<br />

103<br />

112<br />

99<br />

79<br />

56<br />

53<br />

46<br />

48<br />

64<br />

fö<br />

4o<br />

33<br />

!~9<br />

1~9<br />

41<br />

42<br />

34<br />

28<br />

20<br />

27<br />

13<br />

9<br />

3<br />

4<br />

2<br />

1<br />

2<br />

101<br />

q1<br />

86<br />

84<br />

84<br />

85<br />

61<br />

63<br />

6i<br />

72<br />

82<br />

53<br />

42<br />

52<br />

37<br />

43<br />

38<br />

39<br />

4o<br />

26<br />

21<br />

17<br />

JI<br />

5<br />

4<br />

171<br />

182<br />

74<br />

82<br />

69<br />

52<br />

59<br />

73<br />

57<br />

4o<br />

63<br />

44<br />

3o<br />

26<br />

78<br />

51<br />

34<br />

29<br />

43<br />

31<br />

26<br />

25<br />

32<br />

58<br />

86<br />

JOi<br />

72<br />

106<br />

77<br />

84<br />

51<br />

37<br />

60<br />

60<br />

77<br />

48<br />

53<br />

•53<br />

58<br />

45<br />

45<br />

47<br />

36<br />

35<br />

31~<br />

Il)<br />

6<br />

7<br />

1<br />

5<br />

2<br />

2<br />

J<br />

72<br />

68<br />

47<br />

36<br />

4o<br />

48<br />

lp<br />

39<br />

3o<br />

32<br />

29<br />

17<br />

16<br />

7<br />

6<br />

2·rf1<br />

166<br />

92<br />

6q<br />

58<br />

38<br />

40<br />

62<br />

4.0<br />

41<br />

60<br />

24<br />

4o<br />

25<br />

86<br />

52<br />

43<br />

36<br />

52<br />

39<br />

26<br />

24<br />

35<br />

55<br />

78<br />

103<br />

106<br />

92<br />

97<br />

78<br />

65<br />

60<br />

66<br />

73<br />

53<br />

48<br />

l~g<br />

42<br />

36<br />

5o<br />

55<br />

40<br />

39<br />

28<br />

13<br />

16<br />

16<br />

7<br />

2<br />

3<br />

1<br />

3<br />

3<br />

262<br />

198<br />

100<br />

85<br />

68<br />

48<br />

40<br />

67<br />

39<br />

56<br />

70<br />

35<br />

41<br />

26<br />

99<br />

5o<br />

44<br />

3o<br />

51<br />

3t<br />

19<br />

17<br />

18<br />

/ig<br />

88<br />

69<br />

73<br />

75<br />

84<br />

85<br />

70<br />

68<br />

73<br />

58<br />

73<br />

51)<br />

3g<br />

47<br />

43<br />

5o<br />

43<br />

3g<br />

36<br />

31<br />

16<br />

13<br />

15<br />

2<br />

4<br />

!~<br />

204<br />

159<br />

85<br />

C)I<br />

65<br />

3o<br />

33<br />

51<br />

51<br />

36<br />

46<br />

35<br />

48<br />

21<br />

80<br />

55<br />

31<br />

33<br />

36<br />

33<br />

232<br />

254<br />

133<br />

91<br />

q8<br />

54<br />

60<br />

57<br />

5!i<br />

46<br />

77<br />

37<br />

42<br />

45<br />

90<br />

59<br />

52<br />

2Q<br />

54<br />

3o<br />

i8<br />

18<br />

19<br />

62<br />

107<br />

94<br />

83<br />

98<br />

106<br />

99<br />

74<br />

68<br />

63<br />

74<br />

86<br />

52<br />

51<br />

56<br />

40<br />

45<br />

65<br />

5o<br />

37<br />

38<br />

31<br />

16<br />

13<br />

4<br />

2<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

20 e)<br />

Il<br />

5<br />

3<br />

2<br />

4<br />

3 d)<br />

2277 .<br />

2003<br />

1885<br />

14/16<br />

1155<br />

1615<br />

J364<br />

1263<br />

1909<br />

106g<br />

1074<br />

6q3<br />

2064<br />

1225<br />

q82<br />

836<br />

2229<br />

2330<br />

1603<br />

J 5 II<br />

1602<br />

1680<br />

Hp6<br />

rJ3/~<br />

ll52<br />

1256<br />

1250<br />

1293<br />

1279<br />

1140<br />

1007<br />

789<br />

670<br />

489<br />

328<br />

Il 2<br />

84<br />

55<br />

49<br />

39<br />

3]<br />

17<br />

17<br />

8<br />

5<br />

6<br />

4<br />

23<br />

2741<br />

124.5<br />

1105<br />

1035<br />

787<br />

632<br />

863<br />

74 1<br />

671<br />

994<br />

541<br />

558<br />

361<br />

1055<br />

634.<br />

521<br />

425<br />

612<br />

458<br />

. 348<br />

258<br />

263<br />

662<br />

11/io<br />

859<br />

484<br />

300<br />

236<br />

249<br />

133<br />

J3o<br />

117<br />

J31<br />

91<br />

63<br />

54<br />

l ~.~<br />

64<br />

65<br />

51<br />

51 c)<br />

40<br />

16<br />

17<br />

8<br />

2<br />

5<br />

2005<br />

rn32<br />

8q8<br />

850<br />

659<br />

523<br />

752<br />

623<br />

592<br />

q) 5<br />

528<br />

516<br />

332<br />

1009<br />

5


.<br />

--.<br />

,<br />

fi<br />

..Q<br />

• Cl<br />

0<br />

" "<br />

--1<br />

.iJ -1<br />

' ~<br />

I<br />

1<br />

...<br />

Q<br />

~ ""'<br />

i::i<br />

:<br />

';!<br />

STAAT der kuwelij!Cen naar den ouderdom in 1850, in ket RiJ°k.<br />

Huwelijken tusschen jongmans en jonge dochters.<br />

.<br />

-...)<br />

OUDERDOM<br />

VAN DEN<br />

MAN.<br />

Beneden de 2 1 jaren<br />

Van 21 tot 25 "<br />

" 25 " 3o "<br />

" 3o " 35 "<br />

" 35 • 4o "<br />

" 4o " 45 "<br />

" 45 " 5o "<br />

" 5o " 55 "<br />

" 55 " 60 "<br />

Il 60 " 65 "<br />

" . 65<br />

• 70<br />

" 70<br />

• 75<br />

"<br />

"<br />

tl j5 tl 80 "<br />

" Bo jar. en daarb.<br />

TOT.AAL, •••<br />

~<br />

.~<br />

M<br />

a><br />

"d<br />

5<br />

"'O<br />

a><br />

~<br />

5<br />

.~<br />

lt")<br />

M<br />

s<br />

...<br />

M<br />

~<br />

0 U DE ll. D 0 M VA N D E V R 0 U W.<br />

s:i<br />

~<br />

·~ .t s:i<br />

lt")<br />

lt")<br />

s:i<br />

~<br />

.~<br />

0<br />

('/')<br />

.....<br />

s<br />

lt")<br />

M<br />

=<br />

><br />

("t"J<br />

g<br />

0<br />

....,<br />

=<br />

><br />

ë<br />

~<br />

.~<br />

0<br />

-.::r<br />

g<br />

1l')<br />

C'I')<br />

= ca<br />

><br />

-.::r<br />

...<br />

g<br />

0<br />

-.::r<br />

=<br />

><br />

• ~ a> ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />

lëlèlêlëlëlël~<br />

.~ .~ .~ .~ .~ -~ .~ ~<br />

.g :g ~ ::2 ~ 'g_ ~ ijl TOTUL, 1 AANMERK.INGEN,<br />

g<br />

.........<br />

s g ,s s<br />

0 l.(") 0 lt")<br />

ll'> ll'>


~<br />

--<br />

r<br />

----<br />

-.....,........<br />

-<br />

~<br />

Huwelijken tusschen jongmans en weduwen.<br />

OUDERDOM VAN DE VROUW.<br />

rl<br />

1 ~<br />

Il<br />

Il<br />

ci d è d è d d è d d d · I . 1 ,..Q<br />

OUDERDOM


Huwelijken tusschen weduwenaars en weduwen.<br />

OUDERDOM VAN DE VROUW.<br />

OUDERDOM<br />

VAl'! DEN<br />

MAN.<br />

è<br />

ê<br />

Cl.><br />

Cl.><br />

s.. s..<br />

.~ -~<br />

.... 1.(')<br />

"" Cl.> ... ""<br />

-0 s<br />

Cl<br />

Cl.><br />

-0<br />

Cl.><br />

Cl<br />

Cl.><br />

IX\<br />

;::;<br />

Cl<br />

.;<br />

è<br />

Cl.><br />

s..<br />

·~<br />

o ·<br />

M<br />

.....<br />

.,., s<br />

C"l<br />

d<br />

.;<br />

2<br />

s..<br />

.~<br />

1.(')<br />

M<br />

s<br />

0<br />

M<br />

Q<br />

CIS<br />

><br />

è<br />

~<br />

-~<br />

0<br />

":::!-<br />

.8<br />

1.(')<br />

('V')<br />

Cl<br />

.;<br />

è<br />

~<br />

.;:;<br />

1.(')<br />

":::!-<br />

.s<br />

0<br />

~<br />

c:<br />

ctl<br />

><br />

~<br />

)..,<br />

.~<br />

0<br />

1.(')<br />

:§<br />

1.(')<br />

"<br />

Cl.> Cl.> Cl.> Cl.> Cl.> Cl.> s..<br />

s.. s.. s.. s.. s.. s.. ctl<br />

.,.., "' =1 .,..., ctl èl •"'""") èl ctl èl "' "' c:il c:il..ci<br />

·~ .,.., .,..., ctl -0 ctl<br />

:g..g~ ~>g.~ 5 TOT.A..U..<br />

:§<br />

... .....<br />

s..:<br />

9 s s s<br />

'-"'<br />

1.(')<br />

011.(')1·~<br />

['.. ['.. 00<br />

0<br />

.,.,<br />

Cl<br />

.;<br />

Cl<br />

~ "'<br />

s<br />

0<br />

><br />

§ §§§§§§§§<br />

> >>P->>>>><br />

Beneden de 21 jaren 174 197 99 23 7 4 " " " " " " " " 5o4<br />

Van 21 tot 25 " 696 2320 1591 388 108 27 10 4 " " " " " " 5144<br />

11 25 " 3o " 742 3o35 !p91 1360 398 104 45 11 3 1 " " " " 9890<br />

" 3o 11 35 " 215 1002 2026 1309 502 169 66 17 5 1 " " " " 5312<br />

• 35 " 4o " 76 353 778 703 460 218 76 29 4 2 » I » » 2700<br />

" 40 " 4.5 l) 26 131 328 381 297 228 97 43 14 " " " " " 1545<br />

" 45 " 5o " 13 59 157 186 247 159 140 57 16 6 -1 " " ,, · lOq.1<br />

" 5o " 55 " 6 24 69 95 106 J28 117 86 15 7 " " " " 653<br />

" 55 » 60 u 1 IO 23 42 61 41 71 39 26 8 2 » » » 324<br />

11 -<br />

Il<br />

60<br />

65<br />

•<br />

Il<br />

65<br />

70<br />

n<br />

D<br />

7<br />

'J<br />

JO<br />

4,<br />

10<br />

4<br />

18<br />

9<br />

33<br />

9<br />

35<br />

12<br />

34 16<br />

l 1 6<br />

10 3<br />

4 2<br />

"<br />

»<br />

"<br />

>l<br />

»<br />

Il<br />

176<br />

63<br />

11<br />

"<br />

" 70 tl 75 • Il " 3 2 3 2 " 2 3 3 " 1 " " 19<br />

n 75 " So " H " I " " 2 2 3 1 2 " " " " 11<br />

" Bo jar. en daarh. " " 1 2 " " " " " i " " " " 4<br />

----------------...,..._._.,_...,_... ___<br />

TOT.L\L. • • • 1!)49 7140 9281 45o5 2216 1124 671 336 109 45 8 2 u to ?.7386<br />

<br />

jo-4


'T<br />

1<br />

1,<br />

( 82 )<br />

)<br />

'<br />

Reden tusschen de verschiziende bestanddeelen -van de<br />

· bevolking op 31 Decembe<br />

op der bevolking in 1850 en. het bedrag der feiteli}lce<br />

~n dat jaar, in _het R'{jk. t1<br />

,( 83 )<br />

1<br />

'<br />

~<br />

;<br />

GE BO RENEN<br />

(met inbegrip der levènloos aangegevenen). LEVENLOOS AANGEGEVENEN. ·<br />

PROVINCIEN. WETTIG. ONECHT, WETTIG EN ONECHT.<br />

WETTIG, . ONECHT, WETTIG EN ONECHT,<br />

; TWEELINGEN.<br />

'<br />

1<br />

M. v. M.<br />

1<br />

1 v. M. 1 v. T.<br />

M.<br />

1 1 v. M. v. M. v. :I T, M. v. T. 1<br />

1 .1 1<br />

I op 1 op<br />

x op<br />

x opv. 1opm.<br />

mannen;<br />

1 opv.<br />

vrouwen. 1opm. ziele11 pm. 1 op v. lopm. 1 opv. 1opm. 1 op v. 1opz. 1 op m. 1 opv. 1 op z.<br />

Noordbrabant • . . 34,44 36,65 862 951 33,12 35,29 34,li<br />

••<br />

Gelderland . • . . . 3o,45 32,50 586 634 28,95 30,92 21,8<<br />

667 8i8 6808 24962 ' 607 79 2 688 1519 1752 1628<br />

1<br />

J<br />

/ i<br />

1<br />

508 623 9377 13265 482 595 532 1302 1346 1324 .1<br />

Zuidho11and. • • • . 23,65 27,24 337 375 22,10 25,39 23,70<br />

452 606 38o4 4.082 404 528 460 841 980 908<br />

N oordholland. . . • 25,43 30,02 353 428 23,72 28,05 25,81<br />

558 769 2535 3223 457 621 530 895 1002 948 ·<br />

"'<br />

Zeeland .•.•..• 23,98 25,97 468 532 22,81 24,76 23,76<br />

408 519 497° 6306 377 479 423 697 911 799 !<br />

1<br />

!<br />

k<br />

Utrecht ••..... 27,81 29,98 475 442 26,27 28,07 27,1~<br />

Friesland ... • .• 28,59 31,17 850 885 27,66 30,10 28,8~<br />

549 657 5662 5910 501 591 543 836 784 809 1<br />

~66 866 13697 10542 635 801 710 1385 I'.!05 u87<br />

!i<br />

Overijssel . . . . . . 30,13 32,04 755 881 28,98 30,91 29,91 5A3 619 9180 5419 512 556 533 1597 1869 ITll<br />

1<br />

Groningen ...•• 27,27 30,91 49° 524 25,86 29,19 27,43 t559 765 5799 5670 510 674 582 967 1161 1057<br />

1<br />

Drenthe ....•.• 30,49 32,23 753 994 29,30 31,2~ 30,21 681 1019 8580<br />

" 631 1019 775 975 u99 1073 1\<br />

'i'i<br />

Limburg .. . ... 32,27 33,8:& 905 1"013 31,16 32,72 31,92 612 781 13011 10236 585 726 647 1388 1248 1315<br />

------------------ ,__,..._.. t--------------------------<br />

Voor het Rijk. 27,83 30,72 508 560 26,38 29,13 27,71 ~41 696 5223 6085 ' 491 625 551<br />

-<br />

1059 u56 1106<br />

.<br />

~<br />

[I<br />

~ ·= ---=-- - ~~.,,___~<br />

l .......


'7" r:r-1' ')<br />

) ( 84 ) ( 85 )<br />

f l<br />

Reden tusschen de . verschillende bestanddeelen va flen loop der bevolking in 1850 -en het bedrag der<br />

bevolking op 31 Decembe van dat ;'aar , in het Rijk. ~<br />

:<br />

ii<br />

t!<br />

PROVINCIEN.<br />

OVEl\IJ ..§ ji:: ,.. 0<br />

il) M. v. T. M. v. T . M. v. T. ;::: ;::: ;::: il)<br />

"" "0 c<br />

~ "' ~<br />

...., 0 ......,<br />

0 ~:;::. ::; .....,<br />

~ ~<br />

1 1<br />

I op I op I 1 1 1 I IC I 1 1 1 l l 1 l 1 1<br />

mann. vrouw. opm. op v. opm. op v. opm. opv. ziel op m. op v. opz. op m. op v. op z. op z. opz. opz. op z. opz . 1<br />

(/) .<br />

... Q<br />

~<br />

. 1<br />

j:"-- ,<br />

1<br />

li<br />

Noordhrabant . . . 80,23 87,28 r88,4o 208,67 354.,47 236,60 48,56 48,84 48,j 54.,93 65,o3 59,fü 53,51 57 ,64 55,52 183 2665 u35 5673 145<br />

Gelderland . . • . • 75,fo 87,93 201,66 199,26 415,83 258,29 48,56 49,34 48, 44,91 44,20 44,55 4.5,01 43,24 44,II 157 1954. 1034 4102 124 1<br />

)<br />

Zuidholland . . . . 43,34 53,08 165,90 207,43 442,04 243,12 31,88 36,01 33,c 40,98 42,02 41,52 39,56 40,03 39,80 129 1768 7031<br />

14.39 96 Il<br />

t<br />

k i<br />

Noordholland . . • 48,96 62,83 r61,93 188,88 380,2_8 231,06 34,21 39,16 36,! 57,92 63,io 60,54 59,52 62,4.8 6I,o4 134 1776 666 1343 97<br />

Zeeland .... . .. 4.7,9o 57,49 150,02 158,88 389,76 244,00 33,21 35,99 34, 31,84 33,76 32,80 28,94 3o,36 29,65 153 1665 702 2125 111<br />

Utrecht •. . • . .• 58,46 67,82 227,88 229,36 477,95 240,11 42,40 42,97 42, ~ 32,05 35,80 33,87 30,71 30,41 30,71 14.3 2033 1881 I06<br />

7001<br />

l Friesland .••... 81,58 I05,68 195,36 204,69 468,71 254,01 51,26 54,69 52, ~ 43,o3 43,26 4.3,32 !~6,75 45,78 46,M 141 2356 1784<br />

898 10~<br />

Overijssel . . . . • 66,73 77,25 196,37 i99,97 440,66 234,60 44.75 45,o3 w<br />

62,86 64,12 63,48 62,24 68,20 65,08 162 204.3 959 3078 125 .,<br />

Groningen ....• 78,37 96,39 186,70 216,60 435,63 263,36 48,99 53,22 5 l ' ~<br />

45,65 51,51 48,46 47,46 5o,63 49,02 135 1674. 815 2126 103<br />

Drenthe .... . . 77,30 92,25 178,75 172,04 360,51 258,06 46,94 48,71 47, ~<br />

32,80 35,72 34,17 34,08 37,62 35,73 i42 2261 1195 38o3 116 1(<br />

Limburg .•.... 75,81 86,74 179,46 192,04 333,fü :u4,14 45,95 46,72 46,f 54,24 56,92 55,55 4.8,57 54,17 51,23 196 2320 1315 4692 154<br />

t----------------------------<br />

1<br />

a) Reden tot de feitelijke bevolkinrr. b) Reden tot de wettig gedomicilieerde bevolki1<br />

8<br />

1<br />

== - -- - ==-=-- ~


11<br />

t<br />

J<br />

j1I<br />

/il<br />

( 86 )<br />

Onderlinge reden tusschen de ve1·scliillende bestanddeelen<br />

TUSSCHEN DE GEBORENfü ,,<br />

van<br />

den loop der bevolking<br />

WETTIG EN HET GEHEEL GETAL. ONECHT EN HET GEHEEL GETAL .~<br />

ONECHT EN DE WETTIG<br />

PROVINCIEN. (Wettig en onecht.) (Wettig en onecht.)<br />

M. v. T. M. v. T.<br />

1 op 1 op l op l op l op 1 op<br />

Noordbrabant ... 1,04 l,04 1,04 26,03 ·26,95 26,47 '<br />

Gelderland . 1,05 l,05 1,05 20,24 20,50 20,37<br />

Zuidholland . 1,07 1,07 1,07 15,26 14,77 15,01<br />

•<br />

Noordholland. . 1,07 1,07 1,07 14,87 15,24 l 5,o5<br />

Zeeland ... . . z,o5 1,05 l,o5 20,51 21,50 20,98<br />

Utrecht .... 1,06 1,07 1,06 18,08 15,73 16,84<br />

Friesland ... l,o3 1,04 l,03 30,73 ::09,38 30,06<br />

-.<br />

1<br />

".<br />

GEBORENEN.<br />

M. v. T.<br />

1 1<br />

1 op 1 op I op<br />

( 87 )<br />

in 1850, in _ het Rijk.<br />

TUSSCHEN DE GESLACHTEN DER GEBORENEN.<br />

WETTIG. ONECHT. WETTIG EN.ONECHT.<br />

M. OP 1 V.,V. OP 1 M. M. OP 1 V.,V. OP 1 M • M. OP 1 v.1v. OP 1 M.<br />

25,03 25,95 25,47 1,05 0,95 1,09 0,92 1,05 0,95<br />

19,2/~ 19,50 19,37 1,08 0,93 1,09 0,92 1,08 0,93<br />

14,26 13,77 14.,01 l,06 0,95 1,02 0,98 1,06 0,95 11 ;<br />

13,87 14,24 14,o5 1,07 0,93 1,10 0,91 1,07 0,93<br />

19,51 20,50 19,98 1,05 0,95 1,10 0,91 1,05 0,95<br />

17,08 14,73 15,84 1,03 o,97 0,89 l, 12 1,02 0,98<br />

29,7.3 28,38 29,0? l,06 o,94 1,01 o,99 1,06 o,94<br />

i·<br />

Overijssel . . 1,04 1,04 1,04 26,04 28,So 2 7•17<br />

25,04 27,50 26,17 1,08 0,93 1,19 ,o,84 1,08 0,92 :'·<br />

GroninGen .. 1,06 1,06 1,06 19,01 17,95 18,48<br />

Drenthe .. . . i,04 1,03 1,04 25,68 31,85 28,27<br />

Limburg ....... 1,04 1,03 1,03 29,04 30,97 29,94.<br />

.L<br />

------------------ f<br />

Voor het Rijk ... 1,05 1,05 1,05 19,24. 19,21 19,23<br />

18,01 16,95 17,48 1,09 0,92 l,03 o,97 1,09 0,92<br />

,,<br />

24.,68 3o,85 27,27 1,11 0,90 1,39 0,72 1,12 0,89<br />

28,04 29,97 28,94 1,08 0,94. 1,14 o,88 1,07 0,94<br />

---------------------<br />

18,24 18,21 18,23 1,07 0,94 1,06 o,94 .1,07 .0,94 !1<br />

11<br />

[1<br />

~·<br />

1<br />

'1<br />

• Il


( 88 ) ( 89 )<br />

Onderlinge reden tusschen de verschillende ,~estanddeelen van den loop der bevolking in 1850, in het Rijk.<br />

TUSSCHEN DE LEVENLOOS AANGEGEVENEN.<br />

TUSSCHEN DE GESLACHTEN DER LEVENLOOS<br />

AANGEGEVENEN.<br />

WETTIG EN ONECHT El'i<br />

WETTIG ~N DE WETTIG 1 ONECHT EN DE ONECHT<br />

PROVINCIEN. DE WETTIG EN WETTIG. ONECHT. WETTIG EN ONECHT.<br />

GEBORENEN.<br />

GEBORENEN.<br />

O~ECHT GEBORENEN.<br />

M.<br />

1<br />

v.<br />

1<br />

T. M.<br />

1<br />

v.<br />

1<br />

T. M.<br />

1<br />

v.<br />

1<br />

TUSSCHEN<br />

HET GEREELE GETAL<br />

LEVENLOOSAANGEGEVENEN<br />

EN HET GEHEELE GETAL<br />

OVERLEDENEN.<br />

T. M. OP I V.,V. OP I M. M. OP l v.\v. OP l M. M. OP I v.\v. OP I M. M. v.<br />

1 op l op 1 op l op l op l. op l op 1 op 1 op l op I op I op<br />

Noordbrabant • 19,37 :1.2,33 20,71 7,9o 26,25 11,86 18,34 22,46 20,14 l 1 21 0,82 3,63 0,28 1,29 o,7s· 12,51 16,23 14,i3<br />

'<br />

Gelderland . . • 16,69 19,17 17,80 . 16,oo 20,93 18,03 16,65 19,25 17,81 1,24 0,81 r,43 0,70 1,25 0,80 9,93 12,06 10,88<br />

Zuidholland . . 19,10 22,25 20,51 l 1,28 10,89 11,08 18,27 20,78 19,4 1,23 0,81 o,99 1,01 1,20 o,83 12,66 lq,66 13,57<br />

Noordholland • 21,9/~ 25,61 . 23,57 7,i9 7.,54 7,35 19,28 22,13 20,S~ 1,25 0,80 1, 15 0,87 1;23 0,81 13,36 15,85 14,48<br />

Ze~lancl. .. 17,01 19,98 18,34 10,63 u,85 l 1 ,17 16,52 19,36 17,7cl 1,23 0,81 l,:;!3 0,81 l,23 0,81 11,35 13,32 J 2,23<br />

Utrecht. 19,75 21,91 20,76 n,92 13,38 12,65 19,06 21,05 20,01 1,15 0,87 1,00 1,00 1,13 o,88 II,81 13,75 J 2,72<br />

Frieslançl. ... 23,30 27,80 25,29 16,II II,9.2 13,71 22,97 26,59 24,60 1,27 o,79 0,75 1,33 1,23 0,81 12,40 14,64 13,40<br />

Overijssel .... 18,01 19,33 18,62 12,·17 6,15 8,41 17,68 17,98 17,8 1,16 o,86 0,60 1,67 1,10 0,91 11,45 12,34 l 1,88<br />

Groningen. .. 20,50 24,75 22,33 u,81 10,82 11,30 x9,74 23,09 21 ,21 1,32 0,76 0,94. 1,06 1,27 0,79 lo,41 12,66 11,!~o<br />

Drenthe •. 22,33 . 31,63 25,94 11,40 Il 19,60 21,53 32,65 25,6 1 1,58 o,63 v ~<br />

1,70 o,59 13,44 20,93 16, 11<br />

Limburg. .. 18,97 . 23,1 j 20,77 14,37 10,10 12,00 18,76 22,18 20,21 l,3o 0,77 0,80 1,25 1,26 o,79 12,72 15,54 13,97<br />

~<br />

---------------- 1- ---------------------<br />

Voor het Rijk 19,46 22,65 20,88 l0,29 10,88 10,57 18,60 21,44 19,87 •·· 1,24 0,81 1,12 0,89 1,23 0,81 12,07 14,!~o 13, 12<br />

1<br />

-<br />

T.<br />

-·-----


.<br />

----<br />

-=. - ~ =--<br />

-<br />

i<br />

)<br />

il<br />

( 90 ) ( 91 )<br />

Onderlinge reden tusschen de verschillende bestanddeelen !van den loop der bevolking in· 1850' in het Rijk.<br />

TUSSCHEN HET GETAL OVERLEDENEN NAAR DEN BURGERLIJKm<br />

1<br />

STAAT INGEDEELD EN HET GEHEELE GETAL OVERLEDENEN.<br />

TUSSCHEN DE GESLACHTEN DER OVERLEDENEN.<br />

:<br />

PERSONEN<br />

PERSONEN<br />

PROVINCIEN. ONGEHUWD. GEHUWD. IN TOTAAL. ONGEHUWD. G,EJIUWD. IN TOTAAL.<br />

WEDUWENSTAAT,<br />

WEDUWENSTAAT.<br />

WEDU-<br />

WEDU·I<br />

WEN.<br />

! NAARS.<br />

{ M. v. T. M. v. WE-<br />

1 ~.<br />

1 1 1<br />

T, M. v. ~.OP 1 v.1v. OP 1 M. M. OP 1 v.\v. OP 1 M. M. OP 1 V. V. OP 1 M, M. OP 1 V. , V. OP 1 M.<br />

1<br />

h<br />

1 op 1 op 1 op 1 op 1 op l op 1 op I op 1 op l op 1 op<br />

·<br />

N oordbrabant. 1,65 i,79 1 ,72 3,8~ 4,27 4"o7 7,30 4,84 5,82 2,01 1,99 1,08 0,93 1,10 0,91 o,66 1,52 0,99 1,01<br />

.<br />

hl<br />

Gelderland . . I ,56 1,78 1,66 4,15 4,04 4,10 8,56 5,24 6,52 i,97 2,03 1, 17 o,85 1"00 1,00 o,63 1,59 l,o3 o,97<br />

1<br />

Zn\dhollancl .. 1,36 i,47 1,41 5,20 5,76 5,46 13,87 6,75 9,14 1,96 2,oql, 1,13 0,89 1 ,15 0,87 o,51 1,98 1,04 0,96<br />

~<br />

N oordholland. 1,43 1,60 1,51 4"73 4,82 4,78 l 1,12 5,90 7,75 1,96 2,oq 1,16 o,86 1,06 0,94 o,55 1,81 1,04 0,96<br />

Zeeland . 1,44 1,60 1,51 4,52 4,41 4,47 ( i,74 6,78 8,65 1,95 2,05 1,16 o,86 l,o3 0,97 0,61 1,65 1,05 0,95<br />

Utrecht. 1,38 1,58 l,47 5,37 5,3/f 5,36 11,27 5,59 7,43 2,03 1,9j 1,11 o,so 0,96 1,04 o,48 2,08 0,97 1,03<br />

Friesland . l,59 1,93 l,74 3,81 3,74 3,78 9, 1q 4,64 6,20 l,96 2,04 1,26 0,79 1,02 0,98 o,53 1,8!) 1,04 0,96<br />

Overijssel . 1,49 l ,72 1,59 4,39 4.44 4,41 9,85 5,21 6,84 1,98 2,02 1,18 o,85 1,04 o,97 o,54 t,85 1,02 0,98<br />

Groningen . . 1,60 1,81 1,70 3,81 4,o7 3,93 8,89 4,95 6,40 1,96 2,05 1,18 o,84 1 ,12 0,90 o,58 1,72 1,05 0,96<br />

Drenthe. 1,65 1,89 1,76 3,81 3,53 3,67 7,68 5,3o 6,32 1,92 2,09 1,25 o,So 1,01 o,99 0,75 1,33 1,09 0,92<br />

,,<br />

Limburg 1,65 1,86 1,75 3,91 4,II 4,00 7,26 4,58 5,64 i,97 2,03 1,16 o,86 1,09 0,92 o,65 1,53 1,03 o,97<br />

><br />

---------------------- !--:--'. ------<br />

Voor het Rijk 1,48 1,66 1,57 4,43 4,59 /i,51 9,95 5,57 7,i7 i,97 2,03 1,1,5 0,87 1,07 0,94 o,58 1,73 1,03 o,97<br />

l1 1<br />

1<br />

I•<br />

- 5!:: - -- - - --. -=<br />

~-<br />

·----<br />

- = - - - =-· ·-==--..=- ~ . - _<br />

-<br />

t<br />

1<br />

.~o..:.11111


•\<br />

Onderlinge reden tussclten de verschillende bestanddeelen van den loop der bevolking in '1850,<br />

in het Rijk.<br />

TUSSCHEN TUSSCHEN TUSSCHEN TUSSCHEN TUSSCHEN<br />

HET GEHEELE GETAL HET GEHEELE GETAL HET GEHEELE GETAJ, HET GEHEELE GETAL DE<br />

OVERLEDENEN HUWELIJKEN HUWELIJKEN TWEELINGGEBORENEN GESLACHTEN.<br />

EN HET EN HET EN HET GEHEELE EN HET DER<br />

PROVINCIEN. GEHEELE GETAL GEHEELE GETAL GETAL GEHUWD GEHEELE GETAL TWEELING 1<br />

GEBORENEN, WETTIG GEBORENEN. OVERLEDENEN. GEBORENEN. GEBORENEN.<br />

M.1<br />

1<br />

1 v.<br />

1<br />

M.1 v. I<br />

1 1<br />

M. I<br />

v.<br />

v. T, M. T, T, M. v. T. OP 1 OP 1<br />

V. M.<br />

1 op 1 op 1 op 1 op I op I op J op 1 op 1 op 1 op 1 op I op<br />

Noordbrabant . . . . . i,47 1,38 1,43 2,09 i,99 4,o8 o,38 o,35 0,73 4.5,86 4.9,64 47,63 1 ,14. o,88<br />

Gelderland . . . . • . . 1,68 1,60 1,64. 2,04 1,89 3,93 o,31 o,31 0,62 44,gg fi3,53 44,27 1,04. 0,96<br />

Zuidholland . . . . . . l ,44. 1,42 1,43 1,94 1,84. 3,78 0,28 .0,24. o,52 38,07 38,59 38,32 1,07 0,93<br />

Noordholland .•..• 1,44 1,40 1,4'.! 1,82 1,70 3,52 0,29 0,27 o,56 37,73 35,71 36,73 1,02 0,98<br />

Zeeland ....•.... i,46 l,45 l,46 2,27 2,17 4,44 o,36 o,36 0,72 3o,58 36,79 33,32 l,27 o,79<br />

Utrecht .......•. 1,61 1,53 l,57 1,86 1,80 3,66 0,23 0,23 o,46 31,84. 27,93 29,78 0,90 I, 11<br />

Friesland ........ 1,85 1,82 1,8!~ 1,88 1,77 3,65 0,28 0,27 ' o,55 50,07 4.0,02 44,63 o,85 1,18<br />

Overijssel. . . . . . , . l,54 1,46 1,50 2,09 1,93 4,02 o,32 o,31 o,63 55,10 60,45 57,54 1,19 0,84.<br />

Groningen ....... 1,90 1,82 1,86 l ,85 1,69 .3,54 0,'.!7 0,24 o,51 37,42 39,78 38,51 1,16 o,86<br />

Drenthe ......... 1,60 1,56 1,58 1,96 l,76 3,72 o,33 o,33 o,66 33,27 38,41 35,51 1,29 0,77<br />

Limburg ........ i,47 l,4.3 1,45 2,40 2,26 4,6G o,43 o,4o o,83 44,53 38,15 41,20 0,91 1,09<br />

--------------------------------<br />

Voor het Rijk. . . 1 ,54 1,49 1 ,52 1,98 1,86 3,84. o,3o 0,29 o,59 40,16 39,69 39,93 1,06 0,95<br />

(!::><br />

~<br />

Evenredig aandeel van elk bestanddeel van den loop der bevolking in 1850, het getal honde1·d<br />

voor elk tot maatstaf genomen, in het Rijk.<br />

GEBORENEN.<br />

(Met inbegrip der levenloos aangegevenen.)<br />

LEVENLOOS<br />

AAN GE-<br />

TWEELINGEN.<br />

PROVINCIEN.<br />

WETTIG EN<br />

WETTIG, ONECHT.<br />

ONECHT. WET- ON-<br />

GEVENEN.<br />

M, v. 1\1. v. M, v. ' M, v. M. v.<br />

1 1 1<br />

1 1<br />

TIG.<br />

ECHT.<br />

Noordbrabant ....•.• 51,27 48,73 52,16 47,84 51,30 48,70 96,22 3,78 56,33 43,67 53,28 46,72<br />

Gelderland . . . ..• , .. 51,87 48,13 52,20 4),80 51,8q 48,11 95,09 4.,9 1 55,49 4.4,51 51,06 48,94<br />

Zuidholland . . • . . . . • 51,41 4.8,59 5o,.5il 49,4.6 51,35 /~8,65 93,34 6,66 54,57 45,43 51,68 48,32<br />

N oorclholland. . . . • • . . 51,72 4.8,28 52,39 47,61 51,77 48,23 93,35 6,65 55,20 44,80 50,40 !~9,60<br />

Zeeland .••....•.•. 51,23 48,77 52,47 4),53 51,29 48,71 95,23 4.,77 55,24 44,76 55,88 44,12<br />

Utrecht •..•.•.• , .. 50,81 4.9,19 47,11 52,89 5o,5q 49,41 94,06 5,94 53,07 46,93 47,31 52,69<br />

Friesland .•.•...•.• 51,51 4s,49 5o,35 49,65 51,47 4.8,53 96,67 3,:n 55,11 44,89 !~5,88 54,1;<br />

Overijssel .......... 51,94 4.8,o6 54,28 45,72 52,03 47'97 96,32 3,68 52,44 47,56 54,33 45,67<br />

Groningen .......•.• 52, IC) 47,81 50,67 49,33 52,08 47,92 94,59 5,4.1 56,oo 44,00 53,63 46,37<br />

Drenthe ..•.•..•••• 52,66 47,34 58,16 41,8!~ 52,85 47,15 96,4.6 3,54 62,96 37,04 56,41 43,59<br />

Limburg ...••.•..• 51,58 48,42 53,24 46,76 51,79 48,21 96,66 3,3!~ 55,80 44,20 47'77 52,23<br />

------------------------<br />

Voor het Rijk ...• 51,59 48,41 51,55 48,45 Sr,59 48,41 94,80 5,20 55,13 44,87 51,30 48,70<br />

(!::><br />

~<br />

-<br />

...


( 94 ) ( 95 )<br />

Evenredig aandeel· van elk bestanddeel van den loop der bevolking in 1850, het getal honderd<br />

· voor elk tot maatstaj genomen, in het Rijk.<br />

OVERLEDENEN<br />

HUWELIJKEN<br />

(Met inbegrip der levenlot~aangegevenen.)<br />

TUSSCHEN<br />

...<br />

TOTAAL.<br />

(!)<br />

1<br />

t:.o Q,,)<br />

= .<br />

Q,,) ;'.:<br />

= Q.I<br />

'Q' c ... .es ...<br />

ONGEHUWD. GEHUWD.<br />

·PROVINCIEN. ,,; MANNELIJK GESLACHT. VROUWELIJK GESLACHT. = ;:: Q.I<br />

0<br />

co<br />

"' ....<br />

co(.) co "'<br />

co Q.I<br />

•<br />

Q.I<br />

c ë<br />

ui co 0 co c<br />

-d .-d ë "' ... ~ ci =<br />

c Q,,)<br />

(!) Q,,) 1<br />

=<br />

'"'C<br />

Q.I Q,,) Q,,)<br />

Q,,);::<br />

;:: ;:: ~ -ó Il: ui !!: -ó co ... co


--=-" ::::::::::~~-..:...:..~"---=<br />

-<br />

,<br />

1 ~<br />

Invloed dm· jaargetijden op de verse/tillende bestanddeelen van de1i loop der--bevolking<br />

gedurende liet jaar 1850, in liet Rijk.<br />

Il·<br />

I!<br />

l<br />

. i<br />

1-<br />

MAANDEN.a)<br />

LEVENDGEBORENEN.<br />

WETTIG. ONECHT. IWETTIG EN ONECHT.<br />

M. 1 V. 1 M. 1 V. 1 M.1 V, 1 T.<br />

LEVENLOOS<br />

AANGEGEVENEN.<br />

M.<br />

v. T. M.<br />

TWEELINGEN. I OVERLEDENEN.<br />

V. 1 T. 1 M.1 V. 1 T,<br />

Januarij . 1,035 1,015 1,159 1,048 1,0/p 1,017 1,030 1,no 1,250 1,230 1,125 1,160 1,141 1,105 0,905 1,ooS 0,697<br />

Februarij. 1,094 1,080 1,099 1,095 1,094 1,081 1,087 1,082 1,107 1,094 1,046 1,155 1,095 1,178 0,993 1,088 0,736<br />

Maart ... 1,068 1,043 0,938 0,972 1,061 1,040 1,051 1,086 1,069 1,077 1,052 0,996 1,027 1,056 1,123 1,088 o,586<br />

April ..• 1,017 l,o34 0,956 1,169 1,014 1,042 1,027 1,044 1,105 1,074 0,980 1,126 1,046 1,082 1,052 1,068 1,468<br />

M_ei .... 0,933 0,944 0,993 0,904 0,936 0,942 0,940 1 ,006 1,009 1,008 0,983 0,963 0,974 l ,o48 0,844. 0,949 2,545<br />

Junij ... o,866 0,874 0,907 0,930 o,868 0,877 0,872 0,916 0,915 0,916 0,878 0,908 0,891 0,920 0,774 0,84.9 1,007<br />

Julij .. . 0,913 0,91 2 0,918 0,804. o,9i3 0,906 0,909 0,941 0,913 0,927 0,907 0,926 0,915 o,883 0,905 0,894 0,807<br />

Augustus. 0,988 0,992 0,870 0,984 0,982 0,990 0,987 0,940 0,890 0,916 0,937 0,818 o,883 0,726 1,071 0,894 o,888<br />

September 1,049 1,072 0,961 0,987 1,04!~ 1,068 l,o55 0,94.6 0,924 0,935 1,095 o,83o 0,976 1,057 1,070 1,063 o,654<br />

October .. 1,012 1,002 1,025 o,854 1,013 0,993 1,004 0,905 o,89q. 0,899 1,075 1,005 1,044. 1,105 1,140 1,122 0,880<br />

November 1,013 1,014 1,189 1,100 1,022 1,019 1,020 0,918 0,905 0,912 1,035 0,990 1,015 1,048 1,017 1,033 1,14.4<br />

December. 1,012 1,018 0,985 1,153 1,011 1,025 1,018 1,006 1,019 1,012 0,887 1,123 0,993 0,792 1,106 0,944 o,588<br />

z<br />

~<br />

::<br />

~<br />

::i<br />

=<br />

co<br />

0)<br />

a) De maanden zijn gebragt op 31 dagen en het gemiddeld maandelijksch getal is tot éénheid genomen,<br />

~<br />

....<br />

onderlinge reden tusschen de verschillende bestanddeelen van den loop der bevolking in elke<br />

maand van 1850, in het Rijk.<br />

.....<br />

·-·<br />

." ; j<br />

TUSSCHEN DE GEBORENEN.<br />

' TUSSCHEN DE GESLACHTEN<br />

DER GEBORENEN.<br />

WETTIG EN HET<br />

WETTIG EN<br />

ONECHT EN HET<br />

ONECHT EN HET ONECHT EN DE<br />

MAANDEN, I GEHE~LE GETAL. GEHEELE GETAL.<br />

GEHEELE GETAL WETTIG WETTIG. 1 WETTIG EN<br />

(W ettirr en onecht.) (Wettiff en onecht.)<br />

ONECHT, ONECHT.<br />

GEBORENEN, GEBORENEN.<br />

M. v. T. M,<br />

1 1<br />

1 v. 1 T,<br />

1 op 1 op 1 op 1 op 1 op 1 op 1 op 1 op 1 op 1 op 1 op<br />

v. t·<br />

M. v. M.<br />

1 1 T,<br />

OP 1 OP 1 OP 1 OP 1 OP 1 OP 1<br />

1<br />

~lrlv.<br />

V. M. V. M. V. M.<br />

1 1 Il<br />

Januarij .• 1,06 1,06 1,06 17,29 18,64<br />

Februarij.<br />

17,91<br />

1,06<br />

1,92<br />

1,06<br />

2,09<br />

1,06 16,29 17,64 16,91 1,09 0,92<br />

19,14 18,95<br />

1,18<br />

19,05<br />

o,85<br />

1,93 2,08<br />

1,09 0,92<br />

Maart ..• 1,05 1,05 1 ,o5 18,14 17,95 18,05 1,08 0,93<br />

21,78 20,53 21,16<br />

1,07<br />

1,92<br />

o,94 1,08<br />

2,09 0,93<br />

April .•. 1,05 1,06 1,06 20,4.0<br />

20,78 19,53 20,16 1,09 0,92<br />

17,10<br />

1,03<br />

18,63 1,96 2,04 o,97 1,09 0,92<br />

Mei ..•. 1,06 1,05 1,06 19,40 16,10 17,63 1,05 0,95<br />

18,14 0,87 1, 15 19,99 19,00 1,94 2,06<br />

1,04 0,96<br />

Junij ..•• 1,06 1,06 1,06 17,14 18,99 18,00 1,05 0,95<br />

18,40 18,09 18,25<br />

1,17 o,86 1,06<br />

1,95 2,06 0,94<br />

Julij ••.. 1,06 1,05 1,05 17,40 17,09<br />

19,13<br />

17,25 1,06 0,95<br />

21,64.<br />

1,04<br />

20,27<br />

0,96 1,06<br />

1,93 2,07<br />

0,95<br />

Augustus • 1,05 1,05 1,05 21,70<br />

18,13 20,64 19,27 1,07 0,94 1,21<br />

19,34 20,4.8<br />

0,82<br />

1,95 2,05<br />

1,07 0,93<br />

20,70 18,34 19,4.8 1,06 0,94 0,94 1,06 1,05 0,95<br />

'° 11 September. 1,05 1,05 1,05 20,91 20,78 20,84 1,96 2,04 19,91 19,78 19,84 1,04 0,96 1,04 0,97 1,04 0,96<br />

October •. 1,06 1,05 l,o5 19,02 22,34 20,48 1,92 2,09 18,02 21 ,34 19,4.8 1,08 o,q3 1,28 0,78 1,09 0,92<br />

November. 1,06 1,06 1,06 16,53 17,78 17,11 1,94 2,07 15,53 i6,78 16,11 1,06 0,94 1,15 0,87 1,07 0,94<br />

Decl'!mher. 1,05 J,06 1,06 19,74 17,08 18,35 1,95 2,05 18,74 16,08 17,35 1,06 0,94 0,91 1,10 1,05 0,95<br />

co '<br />

...:t ,;<br />

)<br />

1<br />

1<br />

l<br />

1<br />

l<br />

...<br />

- -<br />

~i<br />

f<br />

...11111


( 98)<br />

Reden afgeleid uit den staat der ste1fte nacw den ouderdom in 1850, in !tet Rijk.<br />

f<br />

OUDERDOM<br />

0 VERLIJDEN.<br />

TOTAAL<br />

STERFTE NAAR DEN BURGERL!JKEN STAAT<br />

JANUARJJ. FEBnUAl\IJ. MAAnT. APnJL. MEI. JUN!J. JUL!J. AëCUSTUS. SEPTEMBEn. OCTOBER. NOVEMBER. DECE~IDER.<br />

ELKE KUNNE.<br />

OUDERDOM.<br />

==-=== =-======-=====-==-=ALGE:itIEE'Nl============\I<br />

1 GEHUWD.<br />

-M.jv.1~<br />

Van 1 jaarendaarbenedenmetinbc·<br />

grip der levenloos aangegcvcnen.<br />

Van 1 tot 5 jaren.<br />

5 "<br />

25 5o<br />

5o en daarboven .<br />

1230 1007 776 1125 828 999 853 1016 796 984 811 1151 943 1244 967 1027 859 1072 820 963 805 1079 980 12897 10438 23335<br />

tf.s 386 383 368 413 4,8 431 l\.18 440 414 3 7 6 311 358 321\ 391 341 320 326 297 330 365 316 1,0, 394 4661\ 4352 9016<br />

94 117 108 123 96 117 103 113 105 149s 14.58 2 9 53<br />

73 88 85 106 66 69 66 83 6a 85 54 61 55 68 869 1017 1886<br />

1/f7 137 154 lq3 17 2 152 163 14.o 167 168 15 2 135 151 1/f3 153 126 158 14/f 127 133 137 131 169 160 1850 1712 3562<br />

548 629 472 534 527 595 479 591 515 542 414 484 406 485 389 449 430 440 461 476 386 465 480 486 5507 6176 n683<br />

1240 1459 871 1032 9'3 1038 875 1017 809 945 705 768 696 690 600 673 770 785 715 768 787 803 876 930 9857 10908 20765<br />

4664 4352<br />

1q.95 1458<br />

869 101 7<br />

1802 1489 4.5 218<br />

2128 1588 3077 /fl22 302 466<br />

'17' i377 5255 3523 3429 6007<br />

Van 1 jaarendaarbenedenmctinbe­<br />

CriP der levenloos aangcueveuen.<br />

Van 1 tot 5 jaren.<br />

5 "<br />

16<br />

16 11 25<br />

" 25 5o<br />

5o en daarboven .<br />

o,322 o,26i o,327 0,253 o,328 0,253 o,313 0,260 o,320 0,257 o,352 0,299 o,387 o,33j o,419 o,355 o,355 o,313 o,376 0,299 o,343 o,3oo o,34.o o,31/i o,347 0;289 o,319<br />

0,112 o,IOJ 0,124 0,120 o,r38 0,128 0,135 0,128 0,139 0,134 0,134 0,115 0,121 0,116 0,132 0,127 0,111 0,119 0,104 0,121 0,130 0,117 0,127 0,126 o,12G 0,121 0,123<br />

0,034 0,034 0,039 0,044 0,041 0,049 0,049 0,044 0,047 0,042 0,034 0,043 0,041 0,039 0,141 0,035 o,o4o 0,038 0,042 0,046 0,040 0,038 0,036 0,034 o,o/io 0,040 0,040<br />

0,025 0,023 0,024 0,025 0,022 0,026 0,027 0,034 0,024 0,032 0,026 0,032 0,029 0,038 0,022 0,025 0,023 o,o3o 0,022 0,031 0,019 0,023 0,01 7<br />

0,022 0,023 0,028 0,026<br />

0,038 0,036 o,o5o 0,047 o,oSo o,o!~S 0,051 0,043 0,053 0,054 0,054 o,o5o 0,051 0,051 0,053 0,046 0 1055 0,053 0,045 0,049 0,049 0,0!~9 0 1<br />

053 0,051 o,o5o 0,048 0,04.9<br />

0,144 0 1 16/~ o,1S3 0,174 0,154 0,182 0,150 0,180 0,162 0,175 0,148 0,178 0,137 0,173 0,131 0,165 0,149 0,161 0,16! o,1ï4 0,138 0,174 0,151 0 1<br />

155 0,148 0,171 0,160<br />

o,325 o,381 0,283 o,337 0,267 o,317 0,275 o,3n 0,255 o,306 0;252 0,283 0,234 0,24_6 o,:w2 0,247 0,267 0,286 0,250 0,280 0,281 0,299 0"276 0;298 0,266 o,3o3 0;283<br />

o,515 o,481<br />

0,186 0,200<br />

0,060 0,067<br />

0,035 0,047<br />

0,072 0,069 0,006 0,028 0,001 0,001<br />

0,04.j 0,063 0,627 o,448 0,918 0,927


l f<br />

GEMEENTEN.<br />

( 100 )<br />

Opgave van het aantal geborenen en overledenen<br />

rj<br />

( 101 )<br />

in de voornaamste gemeenten des Ri,jks in 1850.<br />

..i<br />

LEVENLOOS<br />

LEVEND GEBORENEN. ... AANGEGEVENEN, NIET BE- MEER GEBOREN DAN<br />

... OVERLEDENEN .<br />

0<br />

...<br />

GREPENONDERDEGEBORENEN<br />

OVERLEDEN.<br />

z<br />

EN DE OVERLEDENEN.<br />

WETTIG. ONECHT. ~<br />

~<br />

:a<br />

l<br />

M. v. T. M. v. T. M. v. T,<br />

lil. v. T. !II. v. T, >.l<br />

-<<br />

1 1 1 1 1 1<br />

1<br />

1<br />

1 1 1<br />

4o4 l<br />

r37 II9 256 II 3 14 80 68 14.8<br />

Alkmaar ... ... 205 179 38!~ 12 8 20 132 134 266 1 I 10 21 78 86 164<br />

Amersfoort . ... 188 199 387 22 21 43 430 3204 3197 6401 293 218 5(1 800 7°7 1507-;<br />

Amsterdam . ... 3624 3520 7144 380 384 764 7908 197 224 421 24 27 51 155 107 · 262 .....<br />

Arnhem .. . .... 316 300 6i6 36 31 67 683 51 41 92 - 6 2 8 - 5o 47 97<br />

Assen ........ 94 85 179 7 3 IO ... 189 73 71 144 7 6 13 68 56 . 124<br />

Bergen op Zoom ... 125 114 239 16 13 29 268 147 155 302 14 II 25 72 6-l 136 -<br />

Breda ........ 203 199 402 16 20 36 438 276 298 574 23 16 39 115 49 164<br />

Délft .•....... 355 311 666 36 36 72 738 191 174 365 19 22 41 107 85 . 192 -<br />

Deventer ...... 275 241 516 23 18 41 557 269 265 534 29 28 57 103 143 · 246 -<br />

Dordrecht ...... 341 372 713 31 36 67 780 58 55 II3 · 3 3 6 44 53,<br />

j<br />

Franeker .•..... 100 106 206 2 2 97<br />

4 210 61 79 140 9 7<br />

. 16 43 23· 66<br />

Coes ......... 98 96 194 6 6 12 206 •I · 129 9t~<br />

. 223<br />

9 II 20 53 37. 90<br />

Gorinchem •.... 158 123 281 24 8 32 313 229 241 47° 3o 19 49 76 34 110<br />

Gouda ........ 293 257 550 12 18 3o 580 1015 944 1959 68 66 134 310 309, 619 -<br />

's Gravenhar,e .... I162 Il 18 2280 163 135 298 2578 348 353 701 32 36 68 260 219,<br />

Groningen ..•...<br />

479 -<br />

572 534 II06 36 38 74 1180 296 298 594 21 17 38 194 159t 353 -<br />

Haarlem ....... 450 415 865 4o 42 82 94.7 92 102 194 14. 5 19 77 57 134<br />

Hadingen .••... 158 15~ 309 II 8 19 328 258 262 520 24 26 5o 74 82 ~56 -<br />

's Hertogenbosch .. 3o5 313 6i8 27 31 58 676 160 157 317 i3 i3 26 81 4o 121<br />

Kampen ....... 234 191 425<br />

6 i3 438 298 232 530 27 24 51 98 117 215 Leeuwarden • . . • . 363 327 690 3~ 22 55 745 376 433 809 48 31 79 329 '.H9 548 -<br />

Leyden ..•.•... 632 58!~ 1216 73 68 141 1357 242 248 490 29 22 51 152 146 298-<br />

Maastricht. • . . . . 353 354 7°7 41 40 81 788 212 230 442 21 16 37 42 37 79-<br />

Middelburg .. , . . 243 257 500 II 10 21 521 215 218 433 19 24 33 131 127 258 -<br />

~ijmegen .....• 316 309 625 3o 36 66 691 1368 1390 2758 123 93 216 401 282 683-<br />

Rotterdam ...... 1588 1487 3075 181 185 366 3441 210 208 418 12 II 23 54 5o J04<br />

Schiedam •...•. 254 251 5o5 10 7 17 522 71 80 151 4 4 8 67 52 119<br />

Sneek ..... ... i33 126 259 5 6 11 270. 58 54 112 - 3 4 7 43 48 91<br />

Tiel ..•... ... 94 99 193 7 3 10 203 . ·I 112 121 233 8 9 17 111 89 200<br />

Tilburg •... ... 213 196 409 10 14 24 433 527 523 1050 42 45 87 371 2/I 642~<br />

98 72 170 5 6 11 29 33 6:2 ·<br />

Venlo .•... ... 123 96 219 4 9 13 232 . 125 100 225 13 7 20 45 45 90<br />

VlissiniJen. • . 154 131 285 16 14 3o 315 I 17 130 247 8 7 15 125 68 193<br />

Zaandam •..•.. 232 194 426 10 4 14 44° 77 92 169 4 3 7 35 35 70<br />

Utrecht .... .. 82S 712 1540 70 82 152<br />

'6l<br />

Zierikzee ...•.. 108 117 225 4 10 14 239 142 141 283 14 19 33 36 76 ll2<br />

Zutphen ..... .. 164 204 368 14 13 27 395 184 181 365 24 15 39 126 IJ3 :.i39 -<br />

Zwolle ........ 300 277 577 IO 17 27 604<br />

9•<br />

- -- ---<br />

-~ _,...., -- -~


'<br />

,.. -= r<br />

--<br />

-::-<br />

-· -- - . ~<br />

1<br />

( 102 ) ( 103 } 1<br />

STAAT der sterfte naar den oude1·dom •n 1850, binnen de gemeente Amsterdam.<br />

VJ<br />

«:<br />

OUDERDOM ONGEHUWDEN. GEHUWDEN.<br />

TOTAAL. OUDEB.DOl\1 ONGEHUWDEN. GEHUWDEN. ~ TOT.ÀAL.<br />

\ <<br />

z<br />

z < i<br />

~ z ~<br />

~<br />

TIJDENS<br />

;::: TIJDENS t.l<br />

~<br />

~<br />

p<br />

~ p<br />

::i<br />

::i<br />

Q<br />

Q Q<br />

1'1<br />

HET OVERLIJDEN. M. v. M. v. ~ M. v. T.<br />

~ HET OVEB.LIJDF.N. M. v. M. v. t.l ~ M. v. T.<br />

~ ;::: ~ ;::: 1<br />

1 1<br />

1 1 1<br />

Levenloos aangcge,·en • 293 218<br />

Il<br />

n<br />

"<br />

" 293 218 5II Van 5o tot 53 jaren 9 20 59 27 : 12 23 80 70 · 150<br />

1!<br />

Van o tot 1 maand .. 196 156<br />

" " " " 196 156 "3'!)2 n 53 " 56<br />

"<br />

I2 16 45 42 IS 14 72 72 i44<br />

1<br />

"<br />

I n 2 maanden. 98 go . Il<br />

"<br />

" 98 90 188 IJ 56 Il 59<br />

Il 20 22 45 36 '.:!I 29 86 87 173<br />

. ?. Il 3 D 119 88 Il<br />

Il<br />

" " 119 88 207 59 Il 62 4r 51 33 21 8 I9 82 91 I73<br />

" 3 4<br />

l H " 144 108 n<br />

" " " 144 108 252 62 Il 65 n 2 16 43 24 24 49 69 89 158<br />

» 4 Il 5 . 89 78 . Il Il<br />

" 89 78 167 . 65 Il<br />

67 . 4 19 3o 22 14 36 48 77 125<br />

. 5 6 72 67 . H N Il<br />

" " 72 67 i39 Il<br />

67 " 69 n 6 5 27 14 11 32 44 5r 95<br />

1<br />

H 6 8 H 98 93<br />

Il Il Il n 98 93 191 Il 69 Il 71 n 10 9 23 I3 i3 46 46 68 II4<br />

1 Il 8 "<br />

10 » IIO H Il<br />

69 "<br />

"<br />

110 69 179 71 73 n 5 10 18 13 18 3o 41 53 94<br />

1 10 . 12 Il 52 51 n Il Il Il 52 51 J03 . 73 " 75 "<br />

2 9 17 13 20 46 39 68 107<br />

. 12 Il .s N 85 n N n Il<br />

79 85 Il<br />

79 ~ 75 " 77 . 5 12 9 6 16 45 3o 63 93<br />

n 15 Il 18 H<br />

69 5o<br />

Il Il<br />

"<br />

" 69 So H<br />

119 " 77 " 79 3 6 10 9 9 35 2'l 5o 72<br />

11 18 n 21 Il 6I 5o . Il Il 6I<br />

"<br />

"<br />

5o 111 Il<br />

79 " s~<br />

" 2 10 10 5 15 42 27 57 84<br />

» 21 Il 24 n Il Il<br />

39 37 " "<br />

39 37 76 Se<br />

" 83 " 1 3 3 3 16 32 20 38 58<br />

2 "<br />

3 jaren. 93 90 n »<br />

" "<br />

93 90 i83 83 " 85 n l 8 5 I 7 23 I3 32 45<br />

. 3 Il Il<br />

4 58 68 Il Il<br />

" "<br />

58 68 126 85 Il<br />

87 " I 4 2 3 Il I6 14 23 37<br />

"<br />

4 • 5 " 54 5I . Il Il<br />

" 54 51 105 Il 87 89 Il H I l I I 6 9 8 JI 19<br />

1<br />

5<br />

"<br />

6 . 43 42<br />

Il Il n ., 43 42 85 89 90 n l n Il<br />

"<br />

2 3 2 4 6<br />

li 6 " 8 » 56 54 . Il<br />

Il 56<br />

"<br />

54 IIO ., 90 " 9I . 1 I Il I 3 2 4 6<br />

. 8 10 Il » 34 27 » . Il<br />

"<br />

34 27<br />

rit . 91<br />

Il<br />

92 n . Il JJ<br />

" "<br />

3 Il 3 3<br />

11<br />

IO " 12<br />

" "<br />

28 29 n n Il Il 28 Il<br />

29 92 Il 93 Il Il Il<br />

"<br />

3 I 3 l 4<br />

"<br />

12 . I4 n 23 28 Il Il Il Il 23 28 51 D<br />

93 94. IJ Il 1<br />

" " " "<br />

I l I 2<br />

14 • 16 . 21 25 . n Il Il 21 25 46 94. " 95 . . . Il<br />

Il<br />

" 2 n 2 2<br />

16 " 20 N 54. 5o Il 1<br />

Il<br />

" 54 5I 105 95 " 96 n<br />

" "<br />

.<br />

"<br />

I 2 I 2 3<br />

. 20 Il 25 II3 75 2 16 Il I II5 Q2 207<br />

Il<br />

96 Il IJ Il n<br />

Il Il n<br />

97 ""<br />

"<br />

" "<br />

"<br />

25 " 3o "<br />

II8 8I 25 So I 1 I44. 13?. 276 . 97 " 98 " "<br />

. Il<br />

Il Il<br />

" "<br />

. "<br />

Il 3o Il 35 . 72 44 39 72 2 II II3 127 24.o Il<br />

98 Il »<br />

99<br />

n Il<br />

Il Il n Il<br />

"<br />

" "<br />

. 35 Il 40 Il 48 38 61 68 6 9 II5 315 230 Il<br />

99 Il 100 n<br />

., Il Il Il<br />

D<br />

" " "<br />

Il 40 Il 45 Il<br />

37 21 75 83 II 14. l'.d II8 24.r . 1 oo en daarboven.<br />

Il<br />

Il<br />

Il<br />

D<br />

" " " " "<br />

Il Il n n<br />

"<br />

" 45 Il 5o Il 40 3I 94 64 14 20 i/~8 IIS 263 " onbekend. oudcrd. " " " "<br />

VJ<br />

1 1<br />

--------------------<br />

Het getal huwelijken bedraagt 2340 , waarvan 17 5o tusschen jongmans en TOTAAL •••• 2542 2211 677 607 278 597 3497 3415 6912<br />

jonge dochters, 122 tusschen jongmans en weduwen, 324 tusschen weduwe- Aftrek der levenlo0s<br />

naars en jonge dochters en 1!~4 tusschen weduwenaai'i en weduwen. aangegevenen. . . . . 293 218 293 218 511<br />

------ ------<br />

iVerkelijk overleden .. 2249 1993 3204 3197 6401<br />

11<br />

I<br />

...<br />

...ij


1<br />

r:'7<br />

- -- ..... . =-=-= ...,., - - - - =~ - --=- - -=-<br />

-:;- -:-- .c-=- - --<br />

~<br />

(<br />

Il 104<br />

/<br />

)<br />

( 105 )<br />

l<br />

1 ·~<br />

11<br />

STAAT der stmyte naar den ouderdom<br />

11<br />

n 1850, binnen de gem_eente Rotterdam.<br />

.<br />

OUDERDOM ONGEHUWDEN. GEHUWDEN. "' TOTAAL.<br />

IJ<br />

<<br />

z z OUDERDOM l.:i ONGEHUWDEN. GEHUWDEN. "' TOTAAL.<br />

1<br />

TiJDENS «l<br />

~<br />

::::<br />

i<br />

[!::<br />

z i.:i<br />

p p<br />

TIJDENS «l<br />

::::<br />

Q<br />

HET OVERLIJDEN. M. v. M. v. ~ M. v.<br />

~<br />

1 T.<br />

p<br />

«l p<br />

/; [!:: Q Q<br />

1 1<br />

:::: 1<br />

1<br />

1 HET OVEB.LIJDEN. M. v. M. v. «l l.:i M. v. T.<br />

~ ~<br />

1\<br />

1<br />

'<br />

1 Levenloos aangegeven . 123 )) )) )) ))<br />

93 123 93 216<br />

i Van o tot 1 maand .. 87 fo<br />

))<br />

" " " 87 62 149 Van 5o tot 53 jaren . 2 8 18 21 7 5 27 34 61<br />

1 1<br />

"<br />

2 maanden. 6x 68<br />

)) ))<br />

)) ))<br />

" " 6x 68 129 53 )) 56 )) 3 " 26 18 3 11 32 29 61<br />

"<br />

2 3<br />

)) )) ))<br />

" 79 57 "<br />

" 79 57 136 "<br />

56 )) 59 "<br />

6 3 20 13 8 Il 34 27 6I<br />

/, " 3 " 4 " 67 48 ))<br />

" " " 67 48 II5 . 59 " 62<br />

"<br />

1 3 19 II 8 10 28 24 52<br />

. 4" 5 n 46 35 )) v<br />

))<br />

"<br />

" 46 35 81 62 65<br />

)) " " 4 17 7 3 12 20 23 43<br />

" 5 6 " 26 28 " " " " 26 28 54 " 65 " 67 " " " 8 !~ 4 13 12 17 29<br />

" 6 " 8<br />

"<br />

31 ))<br />

37 " " " " 31 37 68 67 69 " 3 4 1 I 4 1 10 15 18 33<br />

8<br />

11 10<br />

" 41 44 " " " " 4.1 44- 85 " 69 " 71 " 1 3 5 9 7 8 13 20 33<br />

. 10 " 12<br />

" 54. 43 IJ<br />

" " " 54 43 -97 " 71 73 "<br />

1 10 5 II<br />

7 14 J3 35 48<br />

11 " 12 " 15<br />

" 68 49 " " " "<br />

68 49 117 . 73 " 75 " 4 "<br />

6 3 2 18 12 21 33<br />

1<br />

15 " 18<br />

.<br />

39 75 4 4 24 36<br />

- " 45 " " " " 39 45 84 " " 77 " 1 7 " 20 12<br />

" 18 " 21 u 35 41 " " 35 41 76 " 77 " 79 " 3 2 2 2 7 12<br />

l<br />

12 16 28 " "<br />

"<br />

21 " 24 " 28 31<br />

" " " "<br />

28 31 59 " 79 " 81<br />

" 4 7 5 3 4 Il 13 21 34<br />

. 2 " 3 jaren. 75 74 " ," " " 75 74 149 "<br />

81 . 83<br />

" " " 2 2 6 7 8 9 17 l<br />

"<br />

3 " 4 "<br />

36 31 ))<br />

))<br />

))<br />

" "<br />

36 31 67 83 "<br />

85<br />

" 2 " 3 2 4 II<br />

9 13 22<br />

" 4" 5<br />

"<br />

28 23<br />

" " " "<br />

28 23 51 "<br />

85 " 87 l<br />

" " 1 1<br />

[<br />

9 2 JI 13<br />

lr "<br />

5 6 )) " 21 ))<br />

Il<br />

19 " " "<br />

21 19 40 87 )) ))<br />

89 " 1 2<br />

" 2 1 4 2 6<br />

))<br />

6 ,, 8 ~ ))<br />

14 14<br />

)) ,,<br />

~ ·<br />

"<br />

14 14 28 " 89 ))<br />

))<br />

90 2 ))<br />

" " " " "<br />

2 2<br />

"<br />

8 )) 10 )) ))<br />

12 20<br />

))<br />

" " "<br />

12 20 32 " 90 )) 91 " " 1 I<br />

"<br />

" 1 J 2<br />

u 10 » 12 ))<br />

1 I 5<br />

)) ))<br />

)) ))<br />

))<br />

))<br />

II<br />

"<br />

5 16 " 91 92 ~<br />

" "<br />

" " " " " "<br />

" 12 14 )) " 7 8 )) )) ))<br />

" 7 8 15 " 92 " 93 ))<br />

))<br />

))<br />

"<br />

"<br />

2<br />

))<br />

" 2 2<br />

D<br />

14 16<br />

" 12 J3 u )) )) )) 12 13 25 " 93 94 )) )) )) )) ))<br />

1 l l l<br />

"<br />

2<br />

))<br />

16 " 20 . 13 )) )) ))<br />

19 ))<br />

13 19 32 ., )) ))<br />

94 )) 95 " " "<br />

" " " " "<br />

"<br />

20 ,, 25<br />

" 18 14 1 5 " " 19 19 38 " 95 96 " " " " " " " " " "<br />

" 25 ))<br />

" 3o " 17 18 10 12<br />

h<br />

" " 27 3o 57 " 96 " 97 )<br />

" "<br />

3o " " " " " "<br />

" 35 " 7 21 24 31<br />

I<br />

" 31 53 84. " 97 98 )) ))<br />

))<br />

" " "<br />

" " " " " l<br />

"<br />

35 ))<br />

" 4o " 8 5 28 43 4 3 4o 51 91 " 98 )) 99 n<br />

" " "<br />

" " " " "<br />

" 4o " 45 II<br />

" 9 34 3o 3 1 48 4o 88 " 99 " 100 ))<br />

"<br />

" " " " " " "<br />

.<br />

D<br />

45 " 5o<br />

" 4 4 34 3o 3 1 41 35 76 "<br />

100 eu daarboven. ))<br />

))<br />

"<br />

" " " " " "<br />

. onbekend. ouderd. 1 )) ))<br />

l<br />

l<br />

" " "<br />

11<br />

. Het getal huwelijken bedraagt 956 , waaronder 696 tusschen jongmans en<br />

--------------------<br />

Jonge dochters , 68 tusschen jongmans en weduwen, 138 tusschen weduwe- TOTAAL •••• II Il 1029 289 262 91 192 1491 1483 2974 [;<br />

naars en jonge dochters en 54 tusschen wcduwenaars en weduwen. Aftrek der levenloos<br />

aangegevenen. . • . • 123 93 123 93 216<br />

------ ------<br />

Werkelijk overleden . 988 936 1368<br />

"<br />

1390 2758<br />

t<br />

1<br />

l<br />

,,<br />


,..<br />

~:<br />

"11111<br />

Il '<br />

( 106 )<br />

.( 107 ) l<br />

li<br />

STA.AT der sterfte naar den ouderdom<br />

:<br />

,.,<br />

1850, binnen de gemeente 's Gmvenhage.<br />

•' '<br />

V><br />

1<br />

OUDERDOM<br />

lr<br />

ONGEHUWDEN. GEHUWDEN. -< "' TOTAAL,<br />

-< i OUDEB.001\1 ONGEHUWDEN. GEHUWDEN. z < "' TOTAAL.<br />

~<br />

TUD ENS Q<br />

:i::<br />

::> :;i<br />

HET OVERLIJDEN. M,<br />

Q<br />

v. M. v. i<br />


{ 109 )<br />

LANDVERHUIZING.<br />

Volgens de opgaven bij het Departement van Binnenlandsche<br />

Zaken , v~n de Commissarissen des Konings in de provincien ontvangen<br />

(zie_ Staatscourant 8 April <strong>1852</strong>, n°. 85), vertrokken uit<br />

Nederland. m 1851 over zee 1196 personen als landverhuizers (422<br />

rr;eer dan m 1850), waaronder 4o 1 hoofden van huisgezinnen of op<br />

zich zelve staande personen ; met welke vertrokken 178 vrouwen<br />

599 kinderen en 18 dienstboden. '<br />

Onder d~ voornoem~e 401 personen en hoofden van huisgezinnen<br />

bevonden zich 78 arbeiders en 8 arbeidsters, 27 boerenknechts, 84<br />

landbouwer~. en 4 landbouwsters, 13 daglooners, 8 dienstboden van<br />

·het ~annel~Jk en 10 van __ het vrouwelijk geslacht, 11 schoenmakers,<br />

15 timmer heden en. schrijnwerkers , 9 metselaars , 1 o kleêrmakers,<br />

- 9 smeden, 5 kooplieden , 7.. broodbakkers_, 5 wevers; 28 personen<br />

"":aren zonder beroep, terwijl de 70 ovenge verschillende beroepen<br />

uitoefenden.<br />

Naar de godsdienst waren deze personen ingedeeld in: l ""7 Hervormden,<br />

1 o Gereformeerden , 7 Protestanten l Waalsch her,;ormde<br />

32 Christelij!{-afgescheidene1~.' 1 ?3 Roomsch-ka:ho?ijken, 2 Lutherschen:<br />

2 Doopsgezmden, 1 Presb11tenaan en 6 Israëliten .<br />

. Naar d~ gegoedheid verd~elden zij zich in 34 welgestelden , 1<br />

middelmatig gegoede, ~37 mm gegoeden en 125 behoeftigen. Van<br />

4 bleef de geg?edheid onbekend. In de hoofdelijke omslagen<br />

waren meer of mmder beschreven 142 personen of ruim 35 0/0•<br />

Als hoofdredene~ va~ vertrek . werden opgegeven : verarming ,<br />

gebrek aan ?f vermmclermg van muldelen van bestaan bij 84, zucbt<br />

t~t v~rbetermg. van stand , bestaan en vermogen bij 255 , godsdienstige<br />

meemngen en dweepzucht bij 6, volgzucht en zucht naar<br />

verandering bij 25. Bij 23 was de oorzaak van hun vertrek onbekend<br />

; terwijl de 8 overigen vertrokken om verschillende redenen.<br />

Onder de voornoemde 4o 1 personen hadden den ouderdom bereikt<br />

van:<br />

11 16 jaren 2 4r - 5o jaren 64<br />

17 20 13 51 - 60 46<br />

21 3o 160 6r - 70 , " 10<br />

31 - 40 » IO 1 7 1 - 7 5 4<br />

Van één was de ouderdom niet bekend.<br />

Naar het getal verhuisde personen laten zich de provincien in de<br />

'Volgende orde rangschikken : Zeeland 356, Noordbrabant 289 ,<br />

Gelderland 16 r , Z uidholland 1 35 , Overijssel 119, N oordholland 6 I "<br />

Friesland 33 , Groningen 20 , Limburg 17 , Utrecht 5.<br />

Van 1831 tot en met 1 851 zijn uit Nederland over zee als landverhuizers<br />

vertrokken 14261 personen, waaronder 4318 hoofden van<br />

huisgezinnen of op zich zelve staande personen ; met "elke vertrokken<br />

2289 vrouwen, 7492 kinderen en 162 dienstboden.<br />

Van voornoemde personen zijn vertrokken uit : Gelderland 3883<br />

sedert 1 844 , Zeeland 3310 sedert 1839 , Zuidholland 1766 sedert<br />

1846, Overijssel 1337 sedert 1840 , N oordbrabant 954 sedert I 83 I ,<br />

Groningen 760 sedert 1835, Friesland 748 sedert 1845, Noordholland<br />

625 sedert 1845, Drenthe 547 sedert 1845, Utrecht 291<br />

sedert 1846 en Limburg 40 sedert 184 7.<br />

In 1851 is het getal landverhuizers , vergeleken met dat van<br />

1850 , toegenomen in de zeven volgende provincien : in Zeeland<br />

met 278, in Noordbrabant met 68, in Overijssel met 52, in Zuid ~<br />

holland met 44, in Friesland met 24, in Gelderland met 2 I en in<br />

Limburr, met IO ; afgenomen in de drie volgende : in Noordholland<br />

met 39, in U trer.ht met 15 , in Groningen met 2 ; terwijl er in<br />

Drenthe geene hebben plaats gehad.<br />

10<br />

' ..,,....,__ - ~----


Sterkte der zeemagt op de verschillende standplaatsen en van het kor'J?S zee-officieren.<br />

TIJDSTIP.<br />

STANDPLAATSEN.<br />

STERKTE<br />

DEfi<br />

STEfiKTE VAN HET KORPS OFFICIEREN DER<br />

OPGAVE DER SCHEPEN IN WERKELIJKE DIENST.<br />

OPGAVE DEI\. SCHEPEN IN CONSTRUCTIE, IN CONSERVATIE<br />

EN<br />

IN R.EPARATlE.<br />

NEDERLANDSCUE ZEEMAGT OP 1 JANUARIJ <strong>1852</strong> '----------,-----------,-----,------,------------1---------T----------1-------·11<br />

ZEEMAGT.<br />

EN VAN HET KORPS MARINIERS.<br />

CHARTEfi.<br />

NAMEN.<br />

STUKKEN.<br />

PAARDEN·<br />

KRACHT.<br />

STANDPLAATSEN.<br />

CHARTER.<br />

NAMEN.<br />

I.IGPLAATSEN.<br />

iJan11arij <strong>1852</strong> .<br />

Il<br />

Idem ..<br />

Idem.<br />

lL.<br />

28 Octobcr 18 51<br />

l<br />

'Villemsoord . . . . . . .. .<br />

binnen 'slands. Hellevoetsluis . .. .. .. .<br />

· Vlissingen en daaronder ressortcreode<br />

stations . . . .<br />

op kruistogt<br />

op reis naar Oost-Indie .<br />

TOTAAL.<br />

op reis uit Oost-Indie naar Nederland ..<br />

j Paramaribo.<br />

in West-Indie . Curaçao . ..<br />

de Nickerie.<br />

:n Oost-Ind ie.<br />

T OTA AC..<br />

' Batavia.<br />

Soerabaija<br />

in de l\iolukkos<br />

te Onril>t.<br />

te Palembana.<br />

Vvestkust van Sumatra.<br />

in de wateren van Hiouw en<br />

Linga.<br />

in de wateren van Celebes<br />

vVestkust van Borneo<br />

in de wateren v


GENEESKUNDIGE DIENST.<br />

'i<br />

I·<br />

· J<br />

1<br />

De beide staten van het getal geneeskunstoefenaren op 1 Januarij<br />

1851 en <strong>1852</strong>, welke op nieuw eene herziening hebben ondergaan,<br />

dewijl het gebleken was dat de staat voor het jaar 1850 niet geheel<br />

vrij was van misstellingen , geven het getal personen te kennen ,<br />

welke de geneeskunde in haren geheelen omvang uitoefenen. Naar<br />

de uit,qeoefende vakken verkrijgt men : voor I 851 , doctoren in de<br />

geneeskunde 1036, doctoren in de heelkunde 1 76 , doctoren in de<br />

''roedkunde 438, heelmeesters 1396, vroedmeesters I 239, tot de uitoefening<br />

der praktijk toegelaten officieren van gezondheid en chirurgijnmajoors<br />

25, doctoren in de pharmacie 2 , apothekers 1 oog, drogisten<br />

265 , oogmeesters 2 , tandmeesters 55 , vroedvrouwen 84.8 ; voor<br />

185 2 : doctoren in de geneeskunde 1039, doctoren in de heelkunde<br />

181, doctoren in de vroedkunde 447, heelmeesters 1408, vroedmeesters<br />

1 249 , tot de uitoefening der praktijk toegelaten officieren<br />

van gezondheid en chirurgijn-majoors 28, doctoren in de pharmacie 1 ,<br />

apothekers 10 J 4 , drogisten 266 , oogmeesters 2 , tandmeesters 59 ,<br />

vroedvrouwen 855. Naar den maatstaf der bevolking zijn de provincien<br />

Noord- en Zuidhollancl en Utrecht, waar de plattelandslrnvolkinr,<br />

het geringst is , het me.est; Noordbrabant , Drenthe en<br />

Overijssel , in welke provincien het grootste gedeelte der Levolkins<br />

op het platte land leeft, het minst bedeeld met geneeskunstoefenaren.<br />

Het gemiddeld getal over het Rijk werd op beide tijdstippen in<br />

vijf van de elf provincien overtroffen , in Noord- en Zuidholland ,<br />

Utrecht, Zeeland en Groningen.<br />

De clinische school te Rotterdam · telde gedurende den cursus<br />

1849/so, 41 mannelijke en 4 vrouwelijke leerlingen en toehoorders,<br />

vaaronder 23 voor genees- en heelkunde, 5 voor genees-, heel- en<br />

!terloskunde, I voor verloskunde, I 2 voor artsenijbereidkunde en 4<br />

airouwelijke leerlingen voor verloskunde. Gedurende den cursus<br />

85o/s,, 49 manneli,ike en 9 vrouwelijke, waaronder 25 voor Geneest"t<br />

heelkuude , 4 voor genees-, heel- en "lrerloskunde, 1 voor heelmde<br />

, 3 voor verloskunde , l 6 voor artsenijbereidkunde en 9<br />

touwelijke leerlingen voor verloskunde. Gedurende den laatsten cursus<br />

~droeg het getal leerlingen 58 (waaronder 49 mannelijke en 9 vrouwe-.<br />

Jke). Naar de vakken waren zij Ïnfledeeld op de volgende wijze:<br />

'I<br />

J,<br />

l<br />

fl<br />

- :- -=<br />

=


--------<br />

( 112 )<br />

25 voor genees- en heelkunde, 4 voor genees-, heel- en verloskunde,<br />

1 voor heelkunde, 3 voor verloskunde , 16 voor artsenijbereidkunde<br />

en 9 vrouwelijke leerlingen voor verloskunde. Gedurende dat jaar<br />

werd het examen afgelegd door 12 leerlingen , namelijk 2 als stedelijke<br />

heel- en vroedmeesters , 1 als plattelands heel- en vroedmeester, 2<br />

als plattelands en scheepsheelmeesters, 1 ·als plattelands heelmeester,<br />

4 ah apothekers, 1 als drogist en 1 als vroedvrouw. In het heelkundig<br />

clinicum werden gedurende den eersten cursus behandeld 59 mannelijke<br />

en 3o vrouwelijke , gedurende den tweeden 65 mannelijke en 3o<br />

-vrouwelijke lijders. Van den laatsten cursus is het getal niet opgegeven.<br />

Gedurende den cursus 18 50 / 51 zijn in het clinicum voor ge·<br />

.neeskunde behandeld 87 mannen en 61 vrouwen, waarvan 25 lijders<br />

zijn bezweken. Gedurende den cursus 18 50 /sa zijn in de kraamzaal 73<br />

vrouwen , waaron


Il<br />

lil :<br />

1<br />

1 1<br />

.,<br />

1<br />

•: ! ~1<br />

,,<br />

J<br />

PROVINCIEN.<br />

N oordbrabant .<br />

Gelderland .<br />

Zaidhollancl ('s Gravenhage).<br />

» (Dordrecht)<br />

Noordholland (Amsterdam).<br />

Zeeland.<br />

Utrecht.<br />

Friesland.<br />

Overijssel.<br />

Groningen<br />

Drenthe . .<br />

Limburg .<br />

" (Haarlem)<br />

70<br />

36<br />

59<br />

56<br />

3o<br />

( 114 ) ( 115 )<br />

4<br />

12<br />

STAAT van<br />

3<br />

8<br />

4<br />

I2<br />

31<br />

25<br />

17<br />

Il<br />

I3<br />

8<br />

Il<br />

3<br />

IO<br />

Il<br />

15<br />

7<br />

9<br />

10<br />

3 3<br />

4.<br />

3<br />

4<br />

IO<br />

6<br />

10<br />

3<br />

5<br />

3<br />

oefenaren, op 1 Janum·fj 1851.<br />

1<br />

l Ia) fi2 b)<br />

11 2 48 c)<br />

Il<br />

J<br />

1 1 ' 1<br />

'' r)<br />

l,.o c)<br />

83 h)<br />

6!~<br />

15<br />

48 k)<br />

28 l)<br />

18m)<br />

II Il)<br />

4 o)<br />

3p)<br />

5 s)<br />

18 76<br />

17 58<br />

8 99<br />

20 102<br />

9 25<br />

27 I 16<br />

4 63<br />

3 38<br />

5 78<br />

3 23<br />

9 35<br />

13<br />

Il<br />

9 3<br />

2 d) 4<br />

4/)<br />

2 i) 5<br />

3<br />

3 t)<br />

51<br />

130<br />

66<br />

71<br />

86<br />

98 I ,j)<br />

33 "<br />

3o "<br />

38 "<br />

45 "<br />

85<br />

t4 I q)<br />

101 ))<br />

107 :t6 4<br />

I IO qo 5<br />

181 96 2<br />

88 8 "<br />

57 2 "<br />

59 17 8<br />

81 2 2 I<br />

44 9 l<br />

39 1 I I<br />

•4 )) JJ<br />

58 "<br />

" IQ g) 4.93<br />

" 14. 545<br />

" 20 673<br />

" 3 413<br />

" " 254<br />

" 13 262<br />

9 317<br />

" 8 210<br />

--------------------1-t-------------------- - - ----------<br />

TOTAAL. q.91 2 31 279 3 1/p 9 36 35 II 6 20 848 2 966 222 4.3 I u) 54. v) 4560 v) 670<br />

3<br />

3<br />

I';:;<br />

~ 542<br />

439<br />

630<br />

570<br />

779<br />

ro3o<br />

660<br />

IOI5<br />

9°9<br />

:<br />

!~<br />

lt<br />

, J<br />

lf<br />

1\<br />

ll<br />

1<br />

a) Tevens heelmeester ten platten lande. b) .:~vaaronder 2 I tev~,ns ~e praktijl ui ~efenende ten platten !an.?;· c) 35 als voren. á) Één doctor in de geneeskunde<br />

en één doctor in de genees- en vroedkunde. c) Een tevens de praktijk u1toefenen~ f te,q platten lande. f) Een tevens vroedmeester, 9) Daarenboven één reeds onder<br />

de stedelijke heel- en vroedmeesters opgenomen. h) Waaronder 20 tev.~ns ~e pral1t1JI uifoefenende ten platten lancle. i) Eén toegelaten als heelmeester ten platten lande.<br />

j) Tevens doctor in de r:eneeskunde. k) Waaronder 39 tevens de prJkl1Jk uitoefenend te platten lande. l) g als voren, m) 10 als voren. n) 4 als voren. o) 1<br />

als yoren. p) 2 als voren. q) Tevens doct?r in .~e .i:e.ne~s· en vro~dk~rnde: r) Tt ens ?ogmeeste1·. s) Waaronder 4 tevens de pral~tijk uitoefenende ten platten lande.<br />

t) Eén tevens vroedmeester. 11) Deze persoon IS gelijkt1jd1g lll de provmc1e Fnesland er ~roni~r:er;i als oogmeester toegelaten. v) Verscheiden tandmeesters oefenen hun beroep<br />

uit in verschillende provinc1en, van waar het verschil van het totaal 1net de voo1 c ~ provmc1e opgeffevene f)"etallen.<br />

1


,,<br />

( 116 .)<br />

STAAT van het geta:Z geneeslcunsl<br />

oefenaren, op 1 Januari} <strong>1852</strong>.<br />

( 117 )<br />

~ I<br />

PROVINCJEN.<br />

4<br />

4<br />

Noordbrabant ..<br />

67 " 1 5 13 6<br />

7<br />

Gelderland.<br />

38 " " 3 33<br />

JO<br />

1<br />

17<br />

a) 45 b) 74 JO c) 3 5o " 65 2 " " 1 371 1070<br />

Zuidholland ('sGravenhage). 56 " 1 8 26 18<br />

3 1 2 4gd) 20 58 2 e) 2 130 > 62 9 19 " 4 463 806<br />

1<br />

" (Dorclrccht) 56 " l/ 1 16 8<br />

6 t' 4of)<br />

109 26 4<br />

10<br />

9 100 49) 1 68 " " 9 h) 495<br />

545<br />

N<strong>ocr</strong>dholland (Amsterdam). 12 4 " " 4. 12 10 2 • ~ 4 81 •) 16 103 2 j) 3 73 " Il 1 39 4 " 15 539<br />

" (Haarlem) . 63 10 26<br />

27 " " 181 99 2<br />

2 12 3o<br />

Il l 88 ,,<br />

" 2 1<br />

7<br />

674<br />

4tp<br />

Zeeland<br />

15 28 118<br />

17 " " 2 8 Il 2 4<br />

98 1 k) 88 8 " " 1 414<br />

Utrecht.<br />

52 !)<br />

29 " " 3 10<br />

4 33 " 58 2 " ll .1 256 17<br />

3 60<br />

631<br />

" b<br />

Friesland.<br />

20 I " Il<br />

7<br />

10 3 ' 3<br />

29111) 3 38 2 57 15 9 " 13 263<br />

Overijssel<br />

9<br />

1811)<br />

12 " " '' 3 5 1 6 78<br />

40 " 83 2 2 1 9 327<br />

Groningen .<br />

Il<br />

JO o) 3 24<br />

44 " 44 JO 1 " 9 214 1021<br />

Drcnth~ . .<br />

4 " lJ 1 18 "<br />

2 5p)<br />

4 "<br />

7 34 " " 85 l)<br />

4.1 12 l 1 5 291 650<br />

Limburg . 10 )) 11 2: 1 3 q) 2 13 ll ll 14 ,,<br />

1 "<br />

14 " " " 4 81 1033<br />

1 r) 5 s) 5 Il 3 t) 1 101 " 59 " " " " 234 882<br />

TOTAAL. 486 1 2 31 284 1 148 7 33 37 11<br />

125 747 28 Jq. 855 1<br />

. a) Tevens l1eelmeestcr ten platten lande. b) Hieronder 22 tevens de pralaijk uit<br />

Uttoe[enende ten platten lande. e) Êén doctor În de ffenecskunde en één doctor in de<br />

g) Eén te.vens vrocdmeester, h) Daarenboven één reeds onder de ste


1 •11<br />

,' il<br />

KRANKZINNIGE GESTICHTEN<br />

OVER DE JAREN 1849 EN 1850.<br />

De ·volgende staten behelzen een overzigt van den loop der bevolking<br />

in


( 120 }<br />

mannen , · 378 op de 1000 mannen, 761 vrouwen , 398 op de<br />

1000 vrouwen.<br />

Onder de overledenen telde men: 862 (454 mannen en 408 vrouwen)<br />

stedelingen ·, 263 ( 179 mannen en 84 vrouwen) landbewoners ; 496<br />

(3o4 mannen en 192 vrouwen) onuehuwden, 629 (329 mannen en<br />

300 vrouwen) gehuwden; 770 (418 mannen en 352 vrouwen) protestanten,<br />

299 ( 181 mannen en 118 vrouwen) roomsch-katholyken,<br />

56 (34 mannen en 22 vrouwen) lsraëliten. Onder hen waren krankzinnigPn<br />

voor de eerste maal 1003 (565 mannen en 438 vrouwen),<br />

voor de tweede maal 83 (48 mannen en 35 vrouwen), voor de<br />

derde maal 22 ( 13 mannen en 9 vrouwen), vier- en meermalen 17<br />

(7 mannen en 10 vrouwen). Onder de overledenen telde men 115<br />

(63 mannen en 52 vrouwen) erfelijk krankzinniuen, terwijl bij 61<br />

(52 mannen en 9 vrouwen) de krankzinnigheid uit dronkenschap<br />

ontstaan was.<br />

Zij waren naar den ouderdom ingedeeld op de volgende wijze :<br />

( 121 )<br />

5 I personen' waaronder 2 I m<br />

werden aangetast. Hiervan asnt.nen en 3o vrouwen ' door die ziekte<br />

. H 1erven er 30<br />

no~wen. et geheele etal door ' . II mannen en 19<br />

gestichten voor krankzin~igen aa ~e cholera m de geneeskundige<br />

van zijn 4o ( 15 mannen en 25 nge aste personen bedroeg 68' hier-<br />

1\'Ien telde onder de ontsl vdrou~en) overleden.<br />

· · agenen e met kr k · · b<br />

met medegerekend' herstelden 1 :oo . an zrnnig evonden personen<br />

verbeterd ontsla"en) 423 f . d ' iduet l1erstelden (verbeterd en niet<br />

0<br />

o<br />

d d o 1n e re en t t d<br />

n er e herstelden waren 533 o e 1000' 722 en 278<br />

2 97 op de 1000 verpleer,den; zood~ta:;bn ~f 2 6~. en 567 vrouwen oË<br />

vrouwen overleden en minder hersteld zïnet1e~kel1Jk meer. mannen dan<br />

229 mannen of J 14 en 194 vrouwen of IJo~ nder de met herstelden<br />

Naar .~en ouderdom waren de h t ldop d~ 1000 verpleegden.<br />

gende WIJze ;<br />

ers e eu ingedeeld op de vol.<br />

OUDERDOM.<br />

Getal.<br />

MANNEN.<br />

Reden tot<br />

de<br />

1000.<br />

Getal.<br />

VROUWEN.<br />

Reden tot<br />

de<br />

1000.<br />

Getal.<br />

TOTAAL.<br />

Reden tot<br />

de<br />

1000.<br />

OUDERDOM.<br />

l\IANNEN.<br />

Reden tot<br />

Getal. de<br />

1000.<br />

/<br />

Getal.<br />

VROUWEN,<br />

Reden tot<br />

de<br />

1000,<br />

/<br />

TOTAAL.<br />

Reden tot<br />

Getal. de<br />

1000,<br />

Jonger dan 10 jaren<br />

Van 10 tot 20<br />

20<br />

3o<br />

3o<br />

40 4.0<br />

" 5o<br />

5o<br />

" 60<br />

60<br />

" 70<br />

Boven de 70<br />

22<br />

73<br />

157<br />

17/~<br />

119<br />

54<br />

33<br />

2<br />

35<br />

115<br />

248<br />

275<br />

188<br />

85<br />

52<br />

6<br />

48<br />

93<br />

97<br />

107<br />

75<br />

66<br />

12<br />

98<br />

189<br />

19è<br />

21<br />

152<br />

134<br />

I<br />

28<br />

121<br />

250<br />

271<br />

226<br />

129<br />

99<br />

I<br />

25<br />

108<br />

222<br />

241<br />

200<br />

u5<br />

88<br />

Jon3er dan 10 jaren<br />

Van 10 tot<br />

1<br />

20<br />

2<br />

25 2<br />

q.7<br />

2<br />

20<br />

2<br />

" 3o 21<br />

126<br />

37 46<br />

3o<br />

4'l<br />

" 4o 237<br />

151<br />

139 246 265<br />

4o<br />

241<br />

» 5o 284 160<br />

118<br />

283 311<br />

5o<br />

283<br />

" 60<br />

222 105 185 223<br />

" 60 72 135 93<br />

:.io3<br />

" 70 37<br />

164<br />

69<br />

165<br />

Boven de<br />

151<br />

70 '29 51 66<br />

4 18 60<br />

32 20 18<br />

532<br />

De meeste mannen stierven dus tusschen de 3o en 5o , de meeste<br />

566<br />

1098a)<br />

-vrouwen tu5Schen de 4o en 60 jaren. Beneden de 5o jaren was<br />

de sterfte aanmerkelijk groot.er bij de mannen, boven de 5o bij de Uit dezen staat blijkt dat voor h 'd<br />

vrouwen. Er stierven namelijk beneden de 5o jaren: mannen 427 onen hersteld zijn tusschen de eie: gesl.achten de meeste perof<br />

675, vrouwen 244 of 496; boven de 5o jaren: mannen 206 of aren was de reden betrekkeliik . 4° Jaren. Beneden de 5 0<br />

30<br />

3 5 48 f 5 4 d e ma D h J<br />

2 , vrouwen 2 o o op e<br />

Gunstiger voor de vr d<br />

1 ooo. nnen. e ers telden geven n I'"k h ouwen an voor<br />

De cholera-asiatica heeft op het aantal in 1849 gestllrven krank·1•-------- ame 1 J eneden de 5o jaren:<br />

zinnigen eenen nadeelicen invloed uitgeoefend. Zij heeft het hevigst ) E<br />

gewoed in de Pestichten te Utrecht, 's GravenhaiYe en Dordrecht, in welke a r bestaat een versc11il van " "<br />

u u ~veks.taa!1de oprrave' hetwelk in hc~en\' e~Î:/J eµ eende vrouw tusschen deze en de<br />

ilD z1nn111en niet wordt opueheld"erd, over en stuat der gestichten Toor


'1<br />

111<br />

!<br />

( 122 )<br />

ma11.n~n421of792,".rouwen - 519 of917; boven de 5ojaren: mannen<br />

111 of208, vrou~en 47 of _83 op de 1000. · '<br />

. De ,ontslagenen waren, na aftrek der niet krankzinnig bevondenen ;.<br />

ipgedeel_d : naar de woonplaats tijdens het ontstaan der krankzinnigheid<br />

in 11 24 (532 mannen en 592 vrouwen) stedelinr,en en 38~<br />

(221 mannen en 164 vrouwen) landbewoners a); naar den burgerlijken<br />

staat in 683 (334 mannen en 349 vrouwen) ongehuwden en<br />

~26 :(41.9 mannen en 407 vrouweu) gehuwden ; naar de godsdienst<br />

i_n g39 (463 mannen en 476 vrouwen) protestanten, 490 (251 mannen<br />

en 239 vrouwen) roomsch-katholyken en 80 (39 manuen en 41<br />

~rouwen) israëliten. Onder hen waren krankzinnigen voor de eerste<br />

maal 1128 (585 mannen en 543 vrouwen), voor de tweede maal<br />

199 (84 mannen en_ 115 vrouwe~), voo1· de derde maal 74 (32<br />

mannen en 42 vrouwen), voor vier- en meermalen 108 (52 mannen<br />

en 56 vrouwen). Onder ue ontslagenen waren erfelijk krankzinnigen<br />

~12 (99 maunen en 113 vrouwen), terwijl bij 118 (107 mannen<br />

en 11 vrouwen) de krankzinnir,hei


( 124 )<br />

( 125 )<br />

1'<br />

z<br />

-, d C) ..:<br />

C)'"O v<br />

11 11. g<br />

~ 0 ....<br />

r:<br />

§~ g<br />

r--.<br />

M<br />

M<br />

O'><br />

-<br />

M<br />

.,.,<br />

<br />

O'><br />

I.(')<br />

r--. .,., 00<br />

00


.( 126 ) \( .[21 }<br />

. STAAT van den loop der bevolking in de.geneeskundige gestichten n bewaàrplaa(sen voor kränkzinnigen.over dejd1·en· ig49 en 1850.<br />

JAREN.<br />

OPGENOMEN,<br />

MET INBEGRIP VAN<br />

HEN DIE NIET<br />

KRAN1,{ZINNIG ZIJN<br />

BEVONDEN.<br />

VERPLEEGD.<br />

ONTSLAGEN.<br />

OVERLEDEN. 111=========ï'==========j==========r===========;:============ll<br />

NIET<br />

IIANKZINNIG<br />

BEVONDEN.<br />

NIET<br />

VERBETERD.<br />

YERBETERD. HERSTELD. ·<br />

TOTAAL.<br />

..i<br />

<<br />

f<<br />

0<br />

f<<br />

J<br />

<<br />

'. <<br />

f<<br />

0<br />

f<<br />

1850 ..<br />

Mannen . . . 249 4 253 · 819<br />

847 IOI<br />

. 102 4<br />

2 100 4<br />

4 20<br />

2 22 29<br />

72 123<br />

Vrouwen . • 233 234 835 861 98<br />

4 13<br />

·22 · 106 " - 106 r45<br />

------------------ --·----1-----------------------------<br />

TOTAAL. , • . 482 3 202 8 8 33 3 36 51 51 176<br />

---------------------1--..--1-----------------------------<br />

Mannen.<br />

849 79<br />

79<br />

86<br />

Vrouwen<br />

859 64<br />

64 4 4 12 12 8 9 88<br />

. -<br />

---- -· ---------------·------·- -. - -----·- ------ -·<br />

TOTAAL , • , 467 9 26<br />

-· - · - ·- ·---------<br />

11·---------1--------·1-...... ·1----------~~ -~~--<br />

TOTALEN van 1844. 422 33 q55 1259 169 11}28 13!~ 12 146 ' 10 13 .15 28<br />

1845.<br />

5 4o4 1333 115 11}48 124 6 i3o 16 22<br />

2 127 196 5 7.01<br />

1846.<br />

7 434 14.70 110 1580 154<br />

11 25<br />

4 151 219 6 225 .<br />

1847.<br />

8 5o3 1562 71 1633 195 8 203 8 8 20 20 43 6 49 . 160 ... 2: . 168 237<br />

1848.<br />

6 460 1583 61 1644 176<br />

24 32 · .33 . 170 ' . 3. .173 .235


1---~----..;,.. ________<br />

'( 130 ) ( 131 _ ):<br />

Ouderdomvandeind11.geiieeslcundigegestichtenopgénoine1ien, ingeàeél _ aar ~en vorm der krankzinnigheid, over de jaren 184~<br />

en is59'"~<br />

OUDEH.DOM.<br />

l<br />

Mannen.<br />

Jon3er dan 10 jaren . - - - Vrouwen<br />

TOTAAL •<br />

MANI~.<br />

MONOMANIA.<br />

MELANCHOLIA. DEMENTIA. IOIOTISi\1US. EPILEPSIA. TOTAAL;<br />

,s49. 1 ' 85 '· ,s49.1 .ssn. •849. .sso. ,s49. J •85o. ,s49. J •sso. •849.<br />

1850.<br />

._:____.:..__....:,____.:...__...:.____..;.._____ ll<br />

1 • 2<br />

)) )) 1 )) " 1<br />

--,-, - --,-, - --1---1- --,-, - --1---2---2---3-<br />

!~<br />

t•nnen<br />

3 5 6 4 20 14<br />

. Vrouwen .. 3 4.<br />

Van lO tot lO<br />

--8---8-----<br />

1 4. 1 3 J3 6<br />

l<br />

TOTAAL ••.<br />

-----------9---3---9---4-__ 3_3_ ~<br />

.18<br />

1 M•nnen •.<br />

19<br />

4<br />

t3 11 2 8 10 53 55<br />

. lO<br />

" 3o . Vrouwen.<br />

l 2 5 6 l 4 4 5 49 5o<br />

TOTAAL •••<br />

__ 1_7 ___ 1_8_ ~ --3- --5- _1_2__ 1_5_ -u;;-105<br />

22<br />

l M•nnen ..<br />

19 12 ---·- ------------------------. -:--. - .<br />

. Vrouwen ..<br />

5<br />

8 14 1 2 4 !~ 2 . 63 57<br />

" - 3o " 40<br />

10 16 8 l 2 1 61 47<br />

TOTAAL •••<br />

--18-~ __ 2_0_ --5---4---2-<br />

l<br />

--3-~-;or<br />

M•nnen .•. 17<br />

8<br />

. · Vrouwen .. 14 7 - 10 Il<br />

40 " So<br />

TOTAAL •.• 31 15<br />

! Monnen.<br />

"" 5o " 60 . Vrouwen<br />

TOTAAL •<br />

Il 8<br />

12 12 11 5o 58<br />

J3 5 12 l 2 39 · 55<br />

-;s __ 1_7_ ~ --.2---2---1---1- __ 8_9_ ---or<br />

6 37 23<br />

1 2 4 9 1 " )) )) 36' 44<br />

__ 1_8_ --.-1- --1-4---------1----__ 7_3_ ~<br />

•<br />

"<br />

60 70<br />

\ M•nnen ...<br />

. Vrouwen ..<br />

1<br />

TOTAAL ••. 9<br />

2 2<br />

M•nnen ...<br />

. Vrouwen •. · 1 I<br />

Boven de 70 jaren<br />

l M•nnen .<br />

81 73 39<br />

TOTAAL . . Vrouwen.<br />

------------<br />

TOTAAL ••. 3 l<br />

------------<br />

TOTAAL. :,<br />

99<br />

5 2 15 l 1<br />

4 5 4 25 20<br />

--9---7- --6-. - --,-, - --,-, - --1- --,-, -. 4;- - _-3_1_<br />

6 1<br />

l J 12 5 14<br />

--------1-2-------------__ l_I_ ~-


( 132 )<br />

Ouderdom der ovel'ledenen en ontslagénén in de geneeskundige<br />

gestichten over de jai·en 1849 en 1850.<br />

Tifd van verpleging in de geneeskundige gesticliten van de herstelden en overledenen, ingedeeld naai· den vorm der lcranlczinniglieid over de jaren 1849 en 1850.<br />

HERSTELD.<br />

OVERLEDEN.<br />

TIJD v.rn VERPLEGING.<br />

OUDERDOM.<br />

Jonger dan 1ojarea i:~::~:~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />

!<br />

Mannen JG-;,--;---;1-;;--;-1-;39<br />

Van 10 tot 20 Vrouwen " 3 " 1 1 1 1 " 6 2 8 7<br />

TOTAAL .• 19--:-;-;-;1-;;-73LJ)6<br />

Mannen !,s-;;17666-.-J--;;;38--r;<br />

20 " 3o Vrouwen 14. 10 1 •1 5 5 1 I 28 22 49 38<br />

3o • 40<br />

40 " 5o<br />

5o • 60<br />

60 " 60<br />

!loven de 70<br />

!<br />

TOTAAL,, 26 lS l l !;!-; 7 7 Ti Ti 87 79<br />

Mannen 28 lg ~ 2 5 3 5 3 lg '-4. 58 Si<br />

Vrouwen 14 17 " " n " 6 2 27 24 4-7 /~3<br />

1 TOTAAL" Ti 361 --:; 5 3 ~ 5 46 48 705 94<br />

Mannen -;G~-;---;4-;93-;o~To~<br />

Vrouwen 23 6 1 u 3 4 5 !~ 20 18 52 32<br />

{<br />

TOTAAL. , 49--;;217G~~To37mn<br />

!<br />

Mannen Is~-;;-;; 2 2 7 ~ - .12 -.15 35 34<br />

Vrouwen 19 11 1 2 I 1 /~ 11 19 16 44. 3o<br />

TOTAAL . . 34~-;-;-;3 -;;-;;--Tt~7964<br />

Wr~:~:;n 3 ~J J J~J:Z J J] ~<br />

(TOTAAL" Ü 22 2 1 4 l 7 1 8 11 46 "36<br />

Mannen 9-;-;;-;;-;;--;;--;;--;;------;:-;-1i-;<br />

Vrouwen 13 7 1 " " " " 1 1 11 15 8<br />

TOTAAL., --;; 9-; -;; -:- -;;- -;- } 3--;;- ~ 7o<br />

~<br />

~<br />

Mannen 70"779457o~7g~7o"86~;Q;<br />

TOT u.L. • . • Vrouwen 98 6!~ 4 4 d 12 22 8 106 88 243 176<br />

TOTAAL.• 199 ~1S g 3J 26 s. lG 776 774 467 378<br />

\Mannen 7 16 2 2 4 !1 " 1 " " " " 13 23 9 8 1 • 2 1 9 8 1 • 2 1 2/1 1 18<br />

Minderdan3maanden .. . ,::::·~:e~·: 19 15 4 2 4 3 " 1 1 " " • 28 21 8 4 1 • 5 6 3 6 " 1 " 1 '7 19<br />

1<br />

Van 3 tot 6 · ~~f::::~a ~~ ~i ~ ! 1 ~ i ::: ;. :' :: :: ::: i! f~<br />

" 8<br />

~<br />

Mannen<br />

!<br />

::::;D~<br />

l<br />

~ _if ~ ~ ~ !<br />

1!<br />

1<br />

~ ": "; ·; ": I~ ~!<br />

. .. --9- __ 1_8_ --!1---5---5------1---3---1---,-, - --,-, - --,-, - --- -----;g --6---3---2---"---,---;---5---5---,---2---,----__ 1_6 ___ 1_4_<br />

6 " . Vrouwen.. 15 15 2 ?. Il 1 2 1 3o 27 8 I !i 3 n 4 IJ " l IJ ___ 1_9 ___ 2_<br />

TOTAAL ... ----;r~--6---7---,-6---,-0---2---5---1---,-,---,---,-,___ 5_o_55_1_q ___ 4 ___ 6 ___'_'---/f---,---9---5---,---3---I- 2 35 i6<br />

Mannen ... --4---3---3---,---4---5---2---1---,-,- --,-,- --1---,- __ 1_4 ___ 1_1_ --4---3---2---3---,-,- --,-,- --!1---3---1---1---3- --1----;r- _1_1_<br />

2 " 3<br />

3 "<br />

" 6<br />

6 " 8<br />

Lanzcr dan r o<br />

2 jaren . . . Vrouwen. . 4 4 /~ 2 7 4 2 ,, " 17 10 2 3 1 4 ,, '.l G 4 " 1 3 11 12 14<br />

7 "j :l 1<br />

. :: ::<br />

11 11 11<br />

11 1 11 t 2 : "6 ~ ~ ~ :: t~ ~ u2 : 11 2 G 2 2<br />

~<br />

~<br />

I<br />

(bh. 132.)<br />

· · ! ~<br />

11<br />

~~" ) .: :: :' :: : : :' : : : :' .: ~ .<br />

: ~ ! ) ~ : l ~ : : ; : ·l :<br />

. . . . Vrouwen 2 2 " l 2 ll n " 4 3 2 1 >l " 1 2 " n I I !~ '~<br />

TOTAAL . --4---3---,-,- --,---2---,-,- --,-,- --,-,- --,-,- --,-,- --,-,- --,-,- --6---4---2---3---2---1---,-,- --"---4---8---,---,-,- --,---,-__ l_O ___ 1_3_<br />

·~~: ~ :<br />

": : : ": : "1 ~<br />

~ :<br />

"I ": ~<br />

~ "'<br />

~<br />

~ :<br />

": ~<br />

}<br />

~<br />

":<br />

": ~<br />

~ ~<br />

· · 1~:-:-:---:---:-:---·-·1---:--:-:---:-:---:-:---:-:---:-:---:-:---:-:---:-:-~--~---:-:---:---:---:---:-:---'-'I---:-:---:-:---:-:---:-~+--;-<br />

~ Mannen . .. -,-,- --,-,- --,-,- --,-,- --"--,-,- --,-,- --,-,- --,-,- --,-,- --,-,- --,-,- --,-,- --,-,- --1---,-,- --,-,- --,-,- --,-,- --,-,- --,---1---1---1---------3---,-<br />

· 1~:·--:---,-,---"--,-,---"--,-,---,-,---,-,---:-:---:-:---,-,---,-,---:---:-,---"-,---:-:---:---:---:-:---:-:---:-~--:---'-'1---:---:-:-~~<br />

iMannen ... -,-,---,-,---,---1---"--,-,---,-,---,-,---:-:---:-:---,-,---,-,---:---.-.1---;<br />

,---.-,,--r 1 --!i,1___:_:------,---,----.•---7-<br />

---.-"--y---:---<br />

..... ~ Vrouwen . . 1<br />

ti 1<br />

1<br />

4<br />

1<br />

1_<br />

.. '~r: 0 u~~~:: ~-5_1 ___ 1_5_1 __<br />

TOTAAL.. 3~ ~6 1 ; 1<br />

1 ~ . ;8 ;5 "3 "6 "I :: ", "3 7: 8~ 3~ 2: 11 ; ~ ~ 3~<br />

10 ___ 3_1 ___ 2_2 ___ 4 ___ s ___ 1 ___'_'---'---'-'-~-8_8___,_8___ 1_• ___•_7___<br />

lTOTAAL... 88 97 28 1 26 49 37 1 7 II 2 1 " 2<br />

5<br />

3! "6 ~ ~ ~ 1,:: ;;<br />

1_1 _ __!1__1_1___ 2_7_1 22 __,_ 6 II 3 98 64<br />

3 176 174 59 33 31 18 19 17 63 1~ 7 -,-0---,-0---1-1-~----;t;:r


STAAT van de in de. geneeskundige gestichten op 31 December 1849 verpleegden,<br />

ingedeeld naar de provincien waartoe zij behooren.<br />

;:;<br />

PROVINCIEN. ~<br />

::;;:<br />

~ ~<br />

:;: "' ~ "'<br />

MANNEN. VROUWEN.<br />

Q.)" "' =<br />

..a -0<br />

a ~<br />

Q.)"<br />

tb<br />

. Q.)<br />

~<br />

~~<br />

tb ..; z~<br />

~ < C> > ...<br />

e- f-t "Q.) 0<br />

Q.)<br />

~ ë-<br />

Q.) 0 ~-0 ...<br />

"'<br />

><br />

;:::;;: "'<br />

> é-<<br />

0 0<br />

= ~<br />

~ ~<br />

~<br />

z<br />

Q.)<br />

~ = Q.)<br />

0 ~<br />

~<br />

..; cd<br />

"' "'<br />

..;<br />

::;;: "'<br />

:2 ~J ~<br />

Q.) cl ::;;:<br />

~ w<br />

<<br />

:::;;: ::;;: < ~ ci :.; -"'!".,,<br />

~<br />

~ ~<br />

~s g_<br />

"t:l ll.> · ~<br />

< '"O Q.)<br />

Q.) ll.> Q.)<br />

w oco-<br />

-;:i..."t:l Q.)<br />

~ ; f-t<br />

~ ~ '"O 0 '"O "d<br />

~'"Cl t:><br />

0 ;>""'<br />

...:i Q.)<br />

('l E--< CV') f-t 0<br />

E--< CV') f-t 0 < P:i<br />

Noordholland ..•... Il J2 108 131<br />

"<br />

44,6 9 4 150<br />

" 163 55,4 294 6,14 '<br />

Zuidholland .•.•.. 10 ?. I pr<br />

" ,142 46,4 3 JO 2 149 164 53,6 306 5,44.<br />

Utrecht ..•• ..• .. 3 4. " 29 36 5o,o<br />

" 2<br />

" 34 36 5o,o 72 4,8?.<br />

Gelderland • • • . . . . 4 2 4 66 76 54,3 6 6 4 48 6!~ 45,7 14.o 3,76<br />

Overijssel . . . . . . .• 4 2<br />

" 35 41 54,7 2 I<br />

" 31 34. 4.5,3 75 3,48<br />

Noordhrabant .•.•.. 4. 2<br />

" 53 59 .53,6 2 3<br />

"<br />

46 51 46,4. 110 2,77<br />

Limburg ........<br />

" " " 26 26 5o,o<br />

" " 26 26 5o,o 52 2,53<br />

Friesland ........ 2 5<br />

" 27 34 65,4 I<br />

" " 17 18 34,6 52 2,1'0<br />

Zeeland •.......• 3 Il<br />

" " 14 48,3 I 4 10<br />

"<br />

15 51,7 29 1,81<br />

Groningen ....... 3 ?.<br />

" 14. 19 59,4 1 l II<br />

" i3 40,6 32 1,70<br />

Drenthe . •.... .. .<br />

" " " 6 6 60,0<br />

--------- .- - · ------·--<br />

'fO'l',AAf., , ' · ." • . 41 53 . 4 486 58!~ 49,8 2/~ 32 6<br />

"'<br />

" " "<br />

!~ 4 40,0 10 1 ,21<br />

5,G . 588 ~,~~<br />

f-'<br />

~<br />

co


•<br />

-- -- ~~-~------ - - --<br />

PROVINCIEN.<br />

( 134 ) ( 135 )<br />

STAAT van de in de geneeskundige gesti.ch~en op 31 Decdmbe1· 1850 verpleegden , ingedeeld<br />

naar de provincien waartoe zij behooren.<br />

MANNEN.<br />

VROÜWEN,<br />

ALGEMEEN Q><br />

- C.l<br />

Tus-<br />

Op de loc<br />

M"O<br />

Op<br />

iste 2de 3de ISle 2de Tusschen- 3de ~ë<br />

schen- TOTAAL• ver- de 100 TOTAAL. C.O'"""'<br />

TOTAAL.<br />

..... c 0 -(Ij<br />

klasse. klasse. klasse. klasse. klasse. klasse. klasse, ver-<br />

:g~ g<br />

pleegden.<br />

klasse.<br />

pleegden. t "".!;::<br />

~ .<br />

""!)!)<br />

,.Q Q.1<br />

8~<br />

Q.1 0..<br />

"" ...<br />

"'"'<br />

CL'.:l<br />

Noordholland ; ..... 13 9 8 u8 148 4s,4 6 15 t5o 178 54,6 326 6,84<br />

Zuidholland . • 7 l9 115 141 41,7 3 16 4 174 t97 -58,3 338 6,01<br />

Utrecht ..<br />

Gelderland<br />

Overijssel . . • .<br />

Noordbrabant. . • . . . 2-<br />

Limburg .........<br />

3 4<br />

33 40 49,4 39 4, 5o,6 81 5,42<br />

3 5 5 59 72 50,7<br />

4 7 3 56 70 49,3 141 3,83<br />

34 37 55,2<br />

27 3o M,8 67 3,09<br />

53 57 49,1 53 59 50,9 n6 2,92<br />

29 29 52,7 26 26 47,3 55 2,68<br />

Zeeland ...... · · •<br />

3 3 15 21 5o,o 5 15 21 5o,o 4.1 2,62<br />

Friesland . . ...... • 4 4 27 35 70,0 14 15 3o,o 5o 2,02<br />

16 22 59,)<br />

Groningen ....... · 4<br />

13 15 {io,5 37 1,96<br />

Drenthe . ; · · · · • • ·<br />

TOTA4.L. • ; •<br />

4 5 55 ,6<br />

4 4 44,4. 9 1,08<br />

- ---- - - ------<br />

38 52 r4 5o3 607 4s,1 19 44 2 2 571 656 51,9 1263 4, 13


( '136 ') ( 137 )<br />

. • . . n de geneeskundige gestichten, zoowel vóór als na het Jaar 1844.<br />

A~~oo~~~~~M~~w~~~~~~M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<br />

Voor 1844.<br />

In 1844 ..<br />

" 1845 ....<br />

OPGENOMEN.<br />

Mannen.<br />

Vrouwen<br />

• TOTAAL ••<br />

l<br />

Mannen.<br />

Vrouwen<br />

l<br />

l<br />

l<br />

l<br />

!<br />

l<br />

. TOTAAL ••<br />

Mannen.<br />

. Vrouwen<br />

TOTAAL ••<br />

Mannen.<br />

. Vrouwen<br />

TOTAAL ••<br />

Mannen.<br />

Vrouwen<br />

• TOTAAL ••<br />

Mannen.<br />

" i848 . . . . Vrouwen<br />

. TOTAAL ••<br />

Mannen.<br />

" 1349 . . . . . Vrouwe_n<br />

TOTAAL ••<br />

)) 1850 . " . . ~ ~:::~~~<br />

TOTAAL VAN<br />

? TOTAAL..<br />

!<br />

Mannen. Vrouwen<br />

i84/~ - i85 o. TOTAAL ••<br />

Al.GE:VIEEN TOTAAJ,<br />

Mannen.<br />

Vrouwen<br />

1<br />

TOTAAL . •<br />

IN 1844. IN 1845. lN 1846.<br />

ONTSLAGEN. ONTSLAGEN. ONTSLAGEli<br />

lN 1847. IN 1848. IN 1849. IN 1850. E<br />

'"O ,_,., ó<br />

00<br />

ONTSLAGEN. l:\l><br />

ONTSLAGEN. ONTSLAGEN. ONTSLAGEN. .s ~<br />

Q.)<br />

v ,..Q<br />

ci '"O<br />

.-0 ei ci<br />

.:;<br />

.-0<br />

8<br />


\<br />

\ \ ( 138 )<br />

R eden af geleid uit den voo1·gaanden stciat.<br />

( 139 )<br />

Reden van de overleden, ontslagen en in behandeling gebleven tot<br />

de opgenomen krankzinnigen in de geneeskundige gestichten.<br />

0<br />

0<br />

NIET<br />

IN BEHAN-<br />

HERSTELD<br />

OVERLEDEN. 1 ; HERSTELD<br />

DELING DEN<br />

ONTSLAGEN. 31 DECEMB.<br />

ONTSLAGEN. 1850.<br />

JAREN.<br />

l rn•• ·<br />

8 !~ Vrouwen .<br />

4<br />

TOTÀAL • .<br />

r····<br />

Vrouwen<br />

1845<br />

TOTAAL .<br />

1846<br />

\'"""'"·<br />

Vrouwen<br />

TOTAAL .<br />

\ Mann


Splitsing de1·<br />

iri de geneeskundige gestichten opgenomen personen , van 1844 tot en<br />

met 1850, in<br />

MANNEN.<br />

VROUWEN.<br />

rLGEMEEN<br />

nte<br />

"" 1 ,a, 1 3d• 1<br />

TOTAAL. 1 'd' 1 3d< 1 TOTAAL")<br />

klasse. klasse. klasse. TOTAAL. •<br />

klasse. klasse. klasse.<br />

Stedelingen . . . . . . . . . . . . . • . . 83 132 913 1128 73 124 968 n65 2293<br />

Landbewoners • . . • . . . . . . • . . • . 23 55 395 473 5 35 3o5 345 818<br />

Ongehuwden. . . . . . • . . . . • . . . . 6i ll6 7q1 918 38 91 757 886 1804<br />

Gehuwden •...•...•........ q5 71 567 683 40 68 516 624 1307<br />

Protestanten • . . • . • . • . . . . . . . . 86 i37 761 984 68 127 77 1 966 1950 Il<br />

Roomsch-katholyken . . . . . . . . . . . 14 46 q66 526 8 31 420 459 985<br />

Israëliten . . . . • • . . • . • . • . • .. 6 q. 81 91 2 l 82 85 176<br />

Krankzinnigen voor de eerste maal . . . 92 151 1084 1327 !~8 u4 1011 1173 2500<br />

" tweede " .. . Il 23 123 157 17 25 149 191 348<br />

" derde 3 5 5o . 58 7 7 52 66 124<br />

"<br />

n meer dan de derde<br />

maal .....•..•.• . .•. • .. .<br />

8 51 59 6 13 61 80 139<br />

"<br />

Erfelijk krankzinnig b) • ••••••... 22 28 159 209 29 39 182 250 459<br />

Krankzinnigheid uit dronkenschap ont-<br />

184<br />

staan c) •. . ......••.. . ·... 17 27 140 1 6 19 26 '.210<br />

!--'-<br />

H"-<br />

0<br />

a) Deze staat geeft II mannen en 13 vrouwen meer dan de staat op blz. 136 en 137, een verschil hieraan toe te schrijven<br />

dat over de jaren 1844, 1845 en 1846 de niet krankzinnig bevondenen (19 mannen en 18 vrouwen) tevens zijn opgenomen, terwijl<br />

overigens 8 mannen en 5 vrouwen op dezen staat niet vermeld staan. b) :Men verstaat hieronder niet alleen zij van wie bloedverwanten<br />

in de regte lijn, maar ook van wie betrekkingen in dezijlinien, als broeders, zusters, ooms, tantes, krankzinnig zijn of geweest<br />

zijn. c) Hieronder zijn niet slechts begrepen zij bij wie dronkenschap onmiddellijk aan den aanval der krankzinnigheid is<br />

vooraf gegaan, maar ook zij bij wie vroeger misbruik van sterken drank den aanleg tot krankzinnigheid heeft veroorzaakt of bevorclerd.<br />

Sptitsing der overleden en uit de geneeskundige gestichten ontslagen personen, van<br />

1844 tot en met 1850 , in<br />

:MANNEN.<br />

VROUWEN.<br />

Stedelingen. . • . . • • . . • . . . . .<br />

Landbewoners . . . . • . . • • . • • .<br />

Ongehuwden. . • . . . • . • . • •<br />

Gehuwden. • . • . . • • . . .•<br />

Protestanten . • . . . • . • •<br />

Roomsch-katholyken. , • • • ••<br />

Israëliten . . • . . . • . . • • . ,<br />

Krankzinnigen voor de eerste maal .<br />

" " " tweede "<br />

n " n clerde "<br />

" n meer dan de<br />

derde maal •.••......•...<br />

Erfelijk krankzinnig . . . . . • . . .<br />

Krankzinnigheid uit dronkens.chap<br />

ontstaan .... . ........•.<br />

ö<br />

CJ<br />

"'C<br />

~<br />

....<br />

~<br />

0<br />

' b'.P<br />

·s<br />

Q<br />

.N<br />

....::<br />

c<br />

....<br />

""<br />

Q)<br />

-=<br />

·z<br />

454133 1<br />

79 7<br />

304 21<br />

329 19<br />

418<br />

181<br />

34<br />

565<br />

48<br />

13<br />

7<br />

63<br />

52<br />

22 .<br />

14<br />

4<br />

ONTSLAGEN.<br />

·"Ê<br />

Q)<br />

~<br />

..Q<br />

t<br />

><br />

Q)<br />

z<br />

'64<br />

27<br />

22<br />

69<br />

47<br />

T<br />

37<br />

7<br />

82<br />

6 "<br />

2<br />

I<br />

13<br />

8<br />

'È<br />

~ -<br />

Q)<br />

~<br />

Q)<br />

><br />

:::i<br />

E<br />

=<br />

Q)<br />

100 368<br />

3o 164<br />

58 254<br />

72 278<br />

87 329<br />

36 178<br />

7 25<br />

93 410<br />

20 58<br />

6 24.<br />

III 18 40 68<br />

13 86<br />

Q<br />

Q)<br />

d<br />

CJ<br />

..:i Q<br />

< Q.)<br />

~]ei<br />

0 .... Q.) •<br />

E-< Q.)<br />

l><br />

= Q<br />

Q.) Q.)<br />

0 l:.O "'d<br />

~ ~<br />

~ ~ ~<br />

"C 0 0<br />

1019<br />

. L\07<br />

659<br />

767<br />

903<br />

446<br />

77<br />

1150<br />

i32<br />

45<br />

59<br />

162<br />

164<br />

.!:? 1<br />

Q<br />

Cl<br />

';:3<br />

....::<br />

Q<br />

~<br />

Q)<br />

-=<br />

z<br />

408 26<br />

84 6<br />

192 9<br />

300 23<br />

352 18<br />

118 10<br />

22 4<br />

.438 ))<br />

35 "<br />

. 9 "<br />

101 »<br />

52 »<br />

91 l<br />

ONTSLAGEN.<br />

-d<br />

....<br />

~<br />

]<br />

l><br />

i<br />

51<br />

20<br />

34<br />

37<br />

46<br />

20<br />

5<br />

60<br />

5<br />

2<br />

4<br />

I3<br />

--d<br />

t<br />

~<br />

-E<br />

Q.)<br />

><br />

98<br />

21<br />

48<br />

71<br />

79<br />

29<br />

II<br />

80<br />

22<br />

5<br />

12<br />

17<br />

:si<br />

~<br />

t<br />

=<br />

443<br />

123<br />

267<br />

299<br />

351<br />

190<br />

25<br />

4o3<br />

88<br />

35<br />

4o<br />

83<br />

10<br />

Q<br />

Q)<br />

g.<br />

..:i Q<br />

< Q)<br />

~] ö<br />

0 .... Q.)<br />

... Q.) Q<br />

;> Q.)<br />

0 l:.O<br />

~<br />

.... ~<br />

Q) Q<br />

"'C 0<br />

10'26<br />

254<br />

550<br />

730<br />

846<br />

367<br />

67<br />

981<br />

'i5o<br />

51<br />

66<br />

165<br />

:2 2<br />

~<br />

g<br />

E-<<br />

~<br />

::;<br />

~<br />

~<br />

..:i<br />

<<br />

2045<br />

661<br />

1209<br />

1497<br />

17ft9<br />

813<br />

144<br />

2131<br />

282<br />

96<br />

125<br />

327<br />

186<br />

.....<br />

~<br />

......


( 148 )<br />

NATIONALE MILITIE EN SCHUTTERIJEN.<br />

wezen geheel on~_ekend is. Tot die moeijelijkheid d1·aagt tevens bi "<br />

eene odophoudeh1ke ve!andering van woonplaats van hoerenknechte~<br />

en an ~d on1ergeschikten. Vooral in Zuidholland bestaan vele<br />

o:naang e e P aatsen in de kaders der officieren en wordt geklaa d<br />

~verb t etkk~ebrek aanf~ ~ersone~ ' die de vereischte geschiktheid vo~r<br />

e ere mg van o uc1er ber.1tten.<br />

De staten. betreffende den afloop van de ligting voor '. de nationale<br />

militie en de sterkte der schutterijen , welke wij hier over de jaren<br />

1850 en 1851 laten volgen , geven weinig stof tot opmerking. Het<br />

cOlltingent bedroeg in het eerste jaar 7878, in het tweede 8171. Het<br />

getal ingeschrevenen overtrof in 1 850 dat van I 85 1 met 1128 per~<br />

sönen, terwijl in I 850 684 personen· meer dao in ~ 851 werden<br />

vrijgesteld. Er werden in het laatste jaar 270 personen meer ingelijfd<br />

dan in het vorige, terwijl het getal ontbrekende manschappen<br />

~n 1851 23 meer bedroeg dan in 1850. In heide jaren was het<br />

getal voorzieningen in hooger beroep tegen de uitspraken van de<br />

militieraden het grootst in Noord- en Zuidholland en Noordbrabant,<br />

het kleinst in Limburg en Zeeland,<br />

Over de dienst en de tucht der schutterijen zijn de berigten over<br />

bet algemeen gunstig. Eij de meeste schutterijen van Zuidholland,<br />

~oowel als te 's Hertogenbosch en te Groningen zijn de vuursteengeweren<br />

door slaggewere:n vervangen. Vooral het provinciaal bestuur<br />

van Friesland laat zich veel gelegen liggen aan de goede instandhouding<br />

der dienstdoende en rustende schutterijen, waartoe het zich<br />

.iedere maand door de plaatselijke besturen doet inlichten omtrent de<br />

voorgevallen veranderingen; terwijl a]gemeene lijsten der schutters<br />

van elke gemeente worden aangehouden en jaarlijks zooveel moge·<br />

lijk het werk der ligting , in het bijzonder ook de rollen, worden<br />

nagegaan. In de provincie Groningen wordt ten platten lande<br />

geklaagd over de moeijelijkheden, welke oplevert de voltalligmaking<br />

van de rustende schutterij. Zulks is vooral het geval in die ge•<br />

meenten, in welke vele buiten'slands zeevarenden worden gevonden,<br />

waar slechts een gering gedeelte van de leden der schutterij tegen·<br />

woordig en dikwijls van een groot aantal het verblijf en het aan·


( 144 )<br />

( 145 )<br />

STAAT van den afloop van de ligtii1 ·oor de nationale militie in 1850.<br />

STElU\TE. VAN H~T<br />

KONTINGENT.<br />

VRIJGESTELDEN.<br />

INGELIJFDEN.<br />

VOORZIENINGEN IN HOOGER BEROEP<br />

TEGEN DE<br />

UITSPRAKEN VAN DE MILITIERADEN.<br />

PROVINCIEN.<br />

HOUDENDE WEGENS<br />

AANWIJZING VERLEENDE<br />

VRIJST F.LLING<br />

TOT DE DIENSl'. VAN DE DIENST.<br />

Noordbrabant .<br />

Gelderland . .<br />

Zuidholland .<br />

Noordholland<br />

Zeeland.<br />

Uu·echt.<br />

Friesland.<br />

Overijssel<br />

Groningen .<br />

Drenthe<br />

Limburg.<br />

TOTAAL ....<br />

957 44<br />

903 43<br />

1349 II 5<br />

1124 82<br />

379 45<br />

368 18<br />

598 33<br />

519 27<br />

!~59 33<br />

z93<br />

z4<br />

484. 26<br />

7333 480<br />

8 1009 3406<br />

6 952 3368<br />

426 1479<br />

5 391 1391<br />

632 25ï9<br />

3 54.9 1938<br />

3 495 1803<br />

797<br />

5 515 1864<br />

650<br />

393<br />

56!~<br />

585<br />

193<br />

268<br />

219<br />

255<br />

48<br />

220<br />

1263<br />

472<br />

531<br />

621<br />

136<br />

554<br />

9488<br />

ï<br />

78 58<br />

55 105<br />

126 116<br />

roo 84<br />

41 31<br />

60 90<br />

4-7 44.<br />

52 49<br />

15 19<br />

19 22 3<br />

845 985 24 46<br />

755 950 19<br />

II84 r455 27 6r<br />

958 Il 83 35 85<br />

4<br />

309 38r IO<br />

474 625 7<br />

448 541 8<br />

357 486 9 15<br />

-5- 624 643 --55-16319 7751 ~<br />

21<br />

6<br />

4<br />

7<br />

44<br />

14<br />

4r<br />

90<br />

33<br />

102<br />

33 6 14r<br />

9<br />

16<br />

43<br />

" a)<br />

10<br />

I 1<br />

3<br />

9<br />

a) Het getal voorzieningen is voor deie provincie niet opgegeven.


STAAT van de stm·kte der schutteri[J'en op den lsten Jan'ti)' 1851.<br />

STERKTE DER SCHUTTERIJEN.<br />

STERKTE VAN DEN EERSTEN ~ DER SCHUTTERIJEN.<br />

VOORZIENINGEN IN BEROEP.<br />

DIENSTDOENDE.<br />

RUSTENDE.<br />

DIENSTDOENDE.<br />

RUSTENDE.<br />

TEGEN UITSPRAKEN<br />

VAN DE COMMISSIE<br />

TOT ONDERZOEK EN<br />

BESLISSING,<br />

VAN VONNISSEN<br />

VAN DE<br />

PROVINCIEN.<br />

Actief. Reserve. TOTAAL. Actief. Reserve. TOTAAL.<br />

ALGEMEEN<br />

'J;OTAAL.<br />

Schutters.<br />

TOTAAL.<br />

11<br />

I•<br />

I•<br />

Schutters. ·<br />

TOTAAL.<br />

ALGEMEEN<br />

TOTAAL.<br />

(Art. 15 der wet op SCHUTTERSRADEN.<br />

de schutterijen).<br />

TOTAAL.<br />

Active. Reserve. TOTAAL.<br />

"'<br />

G)<br />

""<br />

0<br />

,..q<br />

8<br />

o:I<br />

E-<<br />

AcLive. Reserve. TOTAAL.<br />

Noordbrabant ....<br />

1390<br />

IOIO<br />

4792 10212 12612<br />

41<br />

81<br />

16<br />

1858<br />

:2095<br />

91 58<br />

79<br />

5258 4480<br />

9738<br />

9995 12090<br />

Gelderland . . . . . .<br />

Zuidholland. • . . . .<br />

Noordholland.<br />

Zeelaml ....<br />

Utrecht ..<br />

990<br />

967 2207 5564.<br />

3679 8758 4960<br />

!~ 758 roq.95 2837<br />

616 1606 1502<br />

3684<br />

1207<br />

9782 l r989<br />

86fi4. 17402<br />

52q2 15737<br />

4491 5867<br />

4315<br />

9<br />

22<br />

53<br />

166<br />

97<br />

19<br />

35<br />

9<br />

15<br />

41<br />

to38 8r2<br />

3142 2892<br />

521 485<br />

865 565<br />

t85o<br />

5491<br />

6034<br />

[006<br />

6011<br />

6q.20<br />

1065<br />

1519<br />

99 150<br />

fi6 38<br />

M "<br />

31 12<br />

2t 34<br />

44<br />

36<br />