25.07.2017 Views

Tuinverhalen

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Tuinverhalen</strong><br />

Beelden: Ton Valentijn<br />

Gedichten: Michiel Martinus<br />

2017


1. Tuinslot<br />

het tuinslot rijst op uit de aarde als piepgleuf of lichtsleuf in het groen en wordt<br />

door vaste handparen op zijn plaats gehouden en als een toegang<br />

open en dicht geschoven.<br />

Ook wij komen straks hand in hand,<br />

knipogend langs Ton’s creatieve verzoeking geslopen om aan<br />

zijn slot te morrelen.


2.Oud & Wijs<br />

denkend aan de oude meester schrijf ik<br />

met het licht zijn ethische en sociale symbolen in de geest van ervaring en<br />

kennis, want<br />

oud en wijs, nooit tegen het vergeten aan,<br />

kent raad geen tijd in mijn<br />

begrip van voltooiing.


3.Gedachte aan de oude meester<br />

Gevangen in de gedachte aan de oude meester het object verbeeldt, zoals ik<br />

keek hoe Timothy Leary, in zevenenzestig, voor een meer open mind een gat in<br />

zijn hoofd boorde.<br />

Ik heb uit al mijn lagen een loepzuiver patroon van voelen gekraakt en<br />

heb in allerindividueelste gaten mijn vingers gelegd,<br />

de wens gestald onder een koepel van glas, Ik koester wat ik niet zeggen wou,<br />

mijn verlangen naar nog meer zon van jou.<br />

Opnieuw gevangen in een wens.<br />

nu ik met al mijn zintuigen open,<br />

de gedachte aan de oude meester vul.


4.Oehoe<br />

met grote stenen ogen volgt hij nauwlettend elke beweging in het donker.<br />

Hij berekent afstand en hoogte, schat het gewicht van zijn prooi,<br />

tot uilenballen, verrekent tijdens het toeslaan,<br />

de meteo-omstandigheden, om vanuit<br />

deze positie op de juiste plek terecht te komen en<br />

zijn naam:<br />

OHoe, eer aan te doen.<br />

Maar bij deze nachtstootvogel,<br />

stijgt de spanning niet,<br />

hij verroert zich niet,<br />

komt nooit van Ton’s tuin los.


5. Vlinder<br />

vleugels in tekens van zijn zielsvlucht,<br />

als eendags codes voor een kort,<br />

maar wervelend bestaan.


6.d’n Einhaorn<br />

Toen Ton mit hakke begos, roefelde neet te stuute hamers en beitels;<br />

stukske veur stukske kroop ut beeld oet d’n stein en sloog as<br />

enne Einhaorn, mit Slepnir of Pegassus ’s nachts<br />

zien vleugels oet, maar he verluut zien plek,<br />

heej allein,<br />

veur niejie tuinverhoale.


7.Snoeffels<br />

lippen tot stenen kus getuit, ogen vol tederheid gedicht,<br />

zijn gladde kop tot waxen en handtapping, zon beschenen,<br />

miezel dorstlessend opslurpend.<br />

Uitdagend beeld zoenbereid, verspreidt<br />

woordloze dromen onder zijn kijkers.<br />

Zo gaat deze Snoeffels op,<br />

in Ton’s tuinlied bij Apollo.


8.Zwanger<br />

het symbolisch huis van liefde, waarin het moederschap ontstaat en<br />

zich ontwikkelt,<br />

de ontvangende ondermond nog open,<br />

de vrucht als een larve zichtbaar, vreet zich huid gevangen,<br />

langs de buitenkant.<br />

Spraak en smaak worden toegevoegd,<br />

tot het beeld zijn kind baart en Ton met<br />

beschuit met muisjes ronddwaart.


9.Draak met twee koppen<br />

de wrede bekken, stijf gesloten voor dappere vuurdovers en<br />

prinselijke drakendoders, uit oude Chinese dynastieën en<br />

westerse sprookjes,<br />

die kinderharten sneller doen kloppen.<br />

In de rust van steen is de maker door zijn werk,<br />

in deze tuin niet opgevreten,<br />

maar wel alert gebleven.


10.Marktdag<br />

voor Klein inkomen dwalen langs onbegaanbare wegen en paden, de zwarte<br />

huisvrouwen met hun waren uit stal en moestuin voor de inlandse koper of<br />

knutselwerkjes en sieraden voor de toerist, naar de verre markt,<br />

waar kunstenaar en vertolker schuilgaan in<br />

het kleurige zwart op een marktdag als deze,<br />

ergens en overal diep in de derde wereld.


11.Liggend figuur<br />

Op het wolkendoek heeft een engelachtige zich<br />

zacht zonder vleugels uitdagend te ruste gelegd<br />

en zich voor mij in dromen vertoond.<br />

Haar lichaam uit verf ontstaan, glanzend onder<br />

de sterrenhemel, wacht op aardse gevoelens voor<br />

hemels geluk.<br />

Ik schrijf aan het strakke uitspansel met<br />

plumeau in wolkenschrift haar naam en<br />

noem haar Engeltje.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!