MCC Omnes A5 Omnieuws nr 42 V2

mccomnes

Uitgave 42 • Jaargang 12 • December 2018

Voor alle huisartsen en medisch specialisten in de Westelijke Mijnstreek en Echt

Samen

beter

In deze uitgave:

Hospice Geulle, Specialisten nu

ook in smoelenboek regio OZL,KZO,

Medicatieveiligheid, BASIS terugkomavond,

Nieuwe werkafspraken,

nieuwe website Anders Beter Centrum,

Hulp bij Dementie en meer...

Lees snel

meer

Omnieuws is een uitgave van Medisch Coördinatiecentrum Omnes


INHOUDSOPGAVE

MCC OMNES

Agenda 2

Hoogleraarschap en relatie met 4

MCC Omnes

Publicaties 5

Resultaten audits bloedprikken 5

Hello, goodbye 6

Hospice Geulle 7

Doorontwikkeling van de 8

werkafsprakenapp MCC Omnes

Het smoelenboek 8

Nieuwe werkafspraken 9

eHealth in de regio 10

DTO 11

DTO schildklier 11

Extra aandacht voor kwetsbare 12

zwangeren en hun gezin in het KZO

Medicatieveiligheid 14

Stichting BASIS 15

Agenda

Meer weten

over MCC Omnes?

Hou dan de website en de app in

de gaten alsook onze nieuwsbrief.

Ontvangt u nog geen nieuwsbrief?

Schrijf u dan in op onze website.

De app kunt u downloaden

in de appstore.

Het jaar loopt weer ten einde en kom je tot de conclusie dat alles minder snel

geïnnoveerd, geïmplementeerd, gestructureerd en opgelost is als je had gehoopt.

Maar het zijn ook taaie klussen die een lange adem vereisen:

• Farmacie en medicatieveiligheid: een continue verbeterslag waar niet hard genoeg

aan gewerkt kan worden.

• Juiste zorg op de juiste plek met ondersteuning van de huisarts: samen met de

huisartsen, ziekenhuis en zorgverzekeraar anders (beter) vormgeven van de zorg.

• Het verdedigen van het bestaansrecht van MCC Omnes bij o.a. de zorgverzekeraar.

Maar toch is er veel om met voldoening op terug te kijken:

Ja, we hebben eindelijk betaaltitels voor de “anderhalve” lijns producten die tot nog toe

ontwikkeld zijn!

Ja, we ondersteunen de huisartsen nog steeds met apparatuur, DTO’S en ons meldpunt!

Ja, we hebben groen licht gekregen voor het project pluspraktijken in de Westelijke

Mijnstreek!

BERICHTEN UIT ZUYDERLAND MC

Rectificatie “Vrije inloop” 16

Aanvraag Dormicum bij gastroscopie 16

OUDERENZORG

Hulp bij dementie 17

REGIOREGIE ANDERS BETER

Beter bewegen bij artrose 18

PALLIATIEVE ZORG

Gewenste zorg in de laatste levensfase 19

WEETJES

Wist u dat? 20

CONTACT

Kopij graag per e-mail sturen aan het redactieadres.

MCC Omnes • Milaanstraat 100 • 6135 LH Sittard

T 046. 457 11 30 • E info@mcc-omnes.nl

We worstelen daarentegen nog wel met het Pact Terworm (zorg 2.0), omdat iedereen

wel graag de zorg in de Mijnstreek regio op een hoger plan wil tillen, maar wat zijn de

verbeterpunten en zijn we het daar allemaal over eens en hebben we wel de juiste

gegevens?

Kortom genoeg materiaal om in 2019 mee verder te gaan. Wij danken een ieder voor

hun inzet bij projecten, het meedenken met veranderprocessen,

het melden van verbeterpunten, het zinnig en zuinig

aanvragen en niet als laatste de inzet voor de patiënt

in de Westelijke Mijnstreek.

Alvast mooie feestdagen en een gezond en

positief 2019!

Mariëlle Krekels

2.

OMNIEUWS

www.mcc-omnes.nl 3.


MCC Omnes

MCC Omnes

Hoogleraarschap en

relatie met MCC Omnes

Op 6 juni 2018 is huisarts Jochen Cals benoemd tot hoogleraar

‘Effectieve Diagnostiek in de Huisartsgeneeskunde’. Jochen blijft

naast zijn hoogleraarschap gewoon drie dagen per week huisarts

in Sittard, de bakermat voor zijn bruikbare wetenschap. De oratie

staat gepland op vrijdag 28 juni 2019. Collega’s uit de Westelijke

Mijnstreek zijn van harte welkom.

MCC Omnes is vanaf november 2017

een samenwerking aangegaan met de

vakgroep Huisartsgeneeskunde van de

universiteit van Maastricht. Jochen is het

spilfiguur in deze nauwe samenwerking.

Het doel van de samenwerking met de

vakgroep huisartsgeneeskunde is het

uitvoeren van praktijkonderzoek op

vragen ontstaan in de eigen beroepspraktijk,

om zo zinnige en zuinige samenwerking

te stimuleren bij huisartsen en

specialisten. Dennis Muris is 1 dag per

week gedetacheerd naar de vakgroep

huisartsgeneeskunde. Samen met onder

andere Jochen inventariseert MCC Omnes

de effectiviteit van verschillende

projecten – waaronder de e-meedenkconsulten

– waar mogelijk met de inzet

van WESP-studenten en promovendi.

Heeft u ideeën voor onderzoek naar de

diagnostiek of projecten van MCC Omnes,

spreek Jochen of Dennis gerust aan. •

Publicaties

Diverse initiatieven van of met MCC Omnes leiden tot een gepubliceerd

artikel. Deze willen we graag met u delen:

• ‘Gewenste zorg in de laatste

levensfase’.

Gepubliceerd in de nieuwsbrief van

ZonMw, editie september 2018.

Een artikel over het project ‘Gewenste

zorg in de laatste levensfase’.

Resultaten audits bloedprikken:

Pluim voor de doktersassistentes

MCC Omnes heeft dit jaar samen met

Meditta en Zuyderland MC, de audit

bloedprikken op de huisartsenpraktijk

uitgevoerd met als doel een optimale

kwaliteit van het gehele proces van

bloedprikken en gebruik Cyberlab tot en

met de uitslag bij de aanvragend

huisarts te waarborgen.

De behaalde resultaten zijn SUPER.

De kwaliteit is heel goed gewaarborgd.

Er zijn 40 praktijken bezocht waarbij er

bij 50% van de praktijken geen enkele

opmerking uit de audit is gekomen.

De doktersassistentes blijken bevoegd

en zeer bekwaam de handelingen uit te

voeren. De medewerkers gaan goed om

met de privacy, de klanttevredenheid

• In een interview met minister

Bruno Bruins voor een artikel in

Medisch Contact wordt het spreekuur

Orthopedie Schouder- en knieklachten

(Patrick Dekker en Ramon Ottenheijm)

kort benoemd.

Zie hier een link naar het artikel:

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/ons-zorgbudget-is-niet-oneindig.htm •

scoort hoog en er wordt gestructureerd

volgens gemaakte afspraken gewerkt.

Verbeterpunten die de kwaliteitsgroep

heeft opgepakt:

• Het protocol venapunctie is

gewijzigd n.a.v. de audit ( zie

de werkafspraken app),

in specifieke situaties mag een

vleugelnaald gebruikt worden.

• Op de transportbox is een sticker

geplaatst waarop duidelijk het

werken met de coolpacks

beschreven staat. •

4.

OMNIEUWS

www.mcc-omnes.nl 5.


MCC Omnes

MCC Omnes

Hello, goodbye

Nieuw gevestigd en vertrokken

Van harte welkom aan nieuw gevestigde huisartsen en medisch

specialisten. Van Zuyderland Medisch Centrum worden de collega’s

genoemd met wie huisartsen en patiënten uit de Westelijke Mijnstreek

en omgeving van doen hebben. Vertrekkende collega’s wensen wij veel

succes. Hopelijk tot ziens!

Praktijkwijziging

• Met ingang van 1 augustus 2018 is huisarts Tim Linssen toegetreden als lid van

de maatschap van huisartsenpraktijk Urmond.

• Met ingang van 1 september jl. heeft huisarts Fons Alberts zijn werkzaamheden

als huisarts beëindigd vanwege het halen van de pensioengerechtigde leeftijd.

Voor meer informatie bezoek

de website:

www.buurtzorghuis.nl/geulle

Gevestigd

Mevr. F. Edelman-Safiruddin oogarts Eyescan

per 1 juni 2018

Dhr. J. Ellerbrock

gynaecoloog

per 1 juli 2018

Mevr. M. Zelis

gynaecoloog

per 1 juli 2018

Mevr. A. Kuijer

psychiater

per 1 juli 2018

Mevr. E. Simonse

kinderarts

per 16 juli 2018

Dhr. C. Magro Checa

reumatoloog

per 1 september 2018

Dhr. A.M. Saritas

reumatoloog

per 1 september 2018

Mevr. L. Visser

psychiater

per 1 oktober 2018

Dhr. G. Raven

SEH-arts

per 1 oktober 2018

Mevr. C. Vroomen

revalidatiearts

per 1 november 2018

Vertrokken

Mevr. A. Gerbers

Mevr. M. Lie

Dhr. E. Gondrie

Dhr. J. Heijnens

Dhr. F. ter Meulen

Dhr. R. Janknegt

Mevr. A. Wessels

Dhr. R. Frietman

Dhr. P. Theunissen

psychiater

per 1 juni 2018

psychiater

per 1 juni 2018

gynaecoloog

per 1 juli 2018

kinderarts

per 1 september 2018

uroloog

per 9 september 2018

ziekenhuisapotheker

per 1 oktober 2018

reumatoloog

per 1 oktober 2018

anesthesioloog

per 1 november 2018

patholoog

per 1 november 2018

Hospice Geulle

Bij het zoeken naar een bed in een hospice is er soms sprake van

wachtlijsten of moet er uitgeweken worden naar een plek ver buiten

de eigen regio. Niet ideaal. Een vrij onbekend hospice, nog niet zo lang

geleden geopend, is Hospice Geulle (Buurtzorghuis Bronnenbos).

Door afspraken tussen de verschillende

regio’s valt het onder de regio Maastricht

en staat daarom niet in de app van

PalliArts regio Westelijke Mijnstreek.

Het hospice heeft 8 bedden ter beschikking.

Afhankelijk van de bezetting streeft

men om binnen 24-48 uur een opname

te plannen. Patiënten uit de Westelijke

Mijnstreek zijn absoluut welkom.

Een verpleegkundige is 24 uur per dag

aanwezig om het afgesproken beleid ten

uitvoer te brengen. Als de eigen huisarts

de zorg niet kan waarborgen, is er de

mogelijkheid om de zorg over te dragen

naar huisartsenpraktijk Geulle (dit op

wens direct naar een van de artsen). •

6. OMNIEUWS

www.mcc-omnes.nl 7.


MCC Omnes

Nieuwe werkafspraken

HET SMOELEN-

BOEK!

In app

Werkafspraken

MCC Omnes

DOORONTWIK-

KELING VAN DE

WERKAFSPRAKENAPP

MCC OMNES

Vanaf december is de nieuwe omgeving

van de werkafsprakenapp live.

De onderdelen staan nu overzichtelijk

onder elkaar en nu nieuw: de sociale

kaart is in de app geïntegreerd. •

Download de werkafspraken app via onze website:

www.mcc-omnes.nl/werkafspraken of in de

Apple Store of Google Play.

Sinds enige tijd hebben huisartsen

en specialisten binnen de Westelijke

Mijnstreek toegang tot het smoelenboek

met zorgprofessionals binnen de

werkafsprakenapp van MCC Omnes.

Intussen heeft de regio OZL ook een

werkafsprakenapp met een

smoelenboek. Vanaf nu zijn binnen

beide smoelenboeken alle specialisten

van Zuyderland MC zichtbaar.

Voor dit smoelenboek is een inlog vereist.

In het verleden zijn hiervoor gegevens

verstrekt. Echter de nieuw toegevoegde

specialisten hebben deze inloggegevens

nog niet ontvangen. Daarom zullen alle

specialisten die nog nooit hebben

ingelogd een mail ontvangen met daarin

inloggegevens. Vervolgens zullen ook de

huisartsen die zich nog nooit hebben

ingelogd nieuwe inloggegevens

ontvangen.

Kunt u niet inloggen en weet u ook niet

meer of u ooit inloggegevens heeft

ontvangen? Geen probleem! Wij sturen

ook diegene een mail die volgens ons

systeem zich wel ooit al een keer heeft

ingelogd, met instructies voor het

opvragen van een nieuw wachtwoord

indien nodig. •

Update

Nieuwe en gewijzigde

werkafspraken

We hebben nieuwe en gewijzigde werkafspraken toegevoegd in de

app Werkafspraken MCC Omnes en op www.mcc-omnes.nl/werkafspraken.

Werkafspraken komen tot stand door intensief overleg met betrokken

partijen.

E-meedenkconsulten

De anderhalvelijnszorg in de Westelijke

Mijnstreek blijft groeien. Als MCC Omnes

geloven we in dit concept om tweede lijns

expertise op een makkelijke en

laagdrempelige manier in te zetten in de

eerste lijn. Enkele jaren geleden zijn we

daarom gestart met het e-meedenkconsult

Interne Geneeskunde, waarbij

de huisarts de mogelijkheid heeft om

laagdrempelig een vraag te stellen aan de

internist. De internist geeft hierbij binnen

48 uur een antwoord terug.

Van verschillende huisartsen hebben

we vernomen dat dit product zeer wordt

gewaardeerd. Dit blijkt tevens uit de

cijfers: op dit moment worden circa

70-100 meedenkconsulten per maand

aangevraagd door de huisartsen van de

Westelijke Mijnstreek en Echt. Vanwege

dit succes is de anderhalvelijnszorg van

de Westelijke Mijnstreek uitgebreid met

de e-meedenkconsulten cardiologie en

longziekten per 1 juli 2018 en met het

e-meedenkconsult gynaecologie per 15

oktober 2018. Op dit moment inventariseert

de projectgroep de mogelijkheden

rondom de e-meedenkconsulten geriatrie,

kindergeneeskunde en neurologie. •

8.

OMNIEUWS

www.mcc-omnes.nl 9.


MCC Omnes

MCC Omnes

eHealth

in regio Westelijke Mijnstreek

eHealth is het gebruik van hedendaagse informatie -en communicatietechnologieën,

in het bijzonder internettechnologie, om gezondheid en

gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. In MCC Omnieuws gaan

we structureel aandacht schenken aan het onderwerp eHealth in onze regio.

We brengen elke keer een relevant onderwerp in het voetlicht.

OP WEG NAAR LIMBURG

POSITIEF GEZOND

Positieve gezondheid helpt om in onze

provincie een trendbreuk tot stand te

brengen in de gezondheid, vitaliteit en

participatie van de mensen die hier

(samen)leven, wonen, werken en opgroeien.

Dat is nodig omdat we weten

dat veel Limburgers minder lang in

“ervaren goede gezondheid leven”; aldus

Hans Theunissen, gedeputeerde Ruimte,

Onderwijs en Sociale Agenda Limburg

2025 tijdens het congres “Positieve

Gezondheid” op 2 november jl. Met het

concept van “Positieve Gezondheid” wil

men een cultuurverandering op gang

brengen waar gemeenten, maatschappelijk

veld, zorg en burgers elkaar steeds

beter weten te vinden om uit te gaan

van mogelijkheden in plaats van

problemen. Het congres mag als zeer

geslaagd worden genoemd. •

Meer weten? Zie:

www.limburgpositiefgezond.nl

Multidisciplinair

overleg met eGPO

Het is alweer even geleden dat eGPO als

digitale communicatietool voor samenwerkende

zorgprofessionals in de regio is

geïntroduceerd. Inmiddels hebben we

ervaring opgedaan omtrent diverse

onderwerpen:

• eGPO wordt ingezet bij het traject

“Gewenste Zorg in de laatste levensfase”.

Vragenlijsten inzake het assessment en het

behandelbeleid worden in eGPO geregistreerd.

De link met de agenda voor het MDO palliatieve

zorg binnen Zuyderland gebeurt m.b.v. eGPO.

• Enkele praktijken gebruiken eGPO voor het

vastleggen van afspraken in het MDO en voor

de onderlinge communicatie van patiënten.

Diverse huisartsen hebben inmiddels ervaring

opgedaan met eGPO als tool voor digitaal

multidisciplinair overleg. De ervaringen

worden momenteel geïnventariseerd en er

wordt een ondersteuningsplan gemaakt voor

praktijken die het MDO naar een volgende stap

willen brengen. Wij komen hier op terug. •

DTO

MCC Omnes verzorgt sinds 2011 Diagnostische

Toets Overleggen (DTO’s) voor huisartsen om

het gericht aanvragen van laboratoriumonderzoek

te stimuleren door middel van deskundigheidsbevordering.

Inmiddels zijn al een tiental

DTO’s ontwikkeld met specifieke onderwerpen.

Elke volgende nieuwsbrief geven we u voor

een bepaald DTO de drie belangrijkste leerpunten

-volgens MCC Omnes-.

1.

2.

3.

4.

5.

DTO SCHILDKLIER

Voor een echo schildklier is geen plaats in de eerste lijn.

Behandeling van een hypothyreoïdie hoort in de eerste en niet in de tweede lijn.

Het beleid bij subklinische hypo- en hyperthyreoïdie is gericht op vervolgen van

de laboratoriumwaarden vanwege de grote kans op normalisatie van het TSH.

Bij een schildkliernodus of een dominante nodus in een multinodulair

struma is een verwijzing naar een endocrinoloog geïndiceerd.

Bij zwangere patiënten de dosering meteen verhogen met 25%.

Alle deelnemers aan

een van de DTO-bijeenkomsten

kunnen alle

achtergrondinformatie en

presentaties terugvinden

in de werkafsprakenapp

van MCC Omnes onder

het kopje “nascholing”.

Wij hopen dat u e.e.a.

nog eens nakijkt. •

Heeft u nog geen DTO bijeenkomst gepland? Bent u niet aangesloten bij een

toetsgroep, maar wilt u wel deelnemen? Meldt u dan aan via uw info@mcc-omnes.nl

10.

OMNIEUWS

www.mcc-omnes.nl

11.


MCC Omnes

Extra aandacht voor

kwetsbare zwangeren

en hun gezin in het KZO

Op initiatief van Zuyderland MC Sittard-Geleen

is het Kwetsbare Zwangeren Overleg (KZO)

jaren geleden opgericht. In het KZO wordt

aandacht besteed aan zwangeren met een

verhoogd risico op het ontwikkelen van een

problematische ouder-kind relatie.

DOELSTELLING KZO

Doelstelling is het inventariseren van de hulpvraag en de

problematiek. Het is hun ambitie, de zwangerschapsperiode

te benutten om voor de geboorte duidelijk te hebben welke

maatregelen dienen te worden genomen in het belang van

de pasgeborene, de moeder en het gezin.

WAT IS HET DOEL VAN KZO?

• Vroeg signalering van bestaande en te verwachten problemen rond kwetsbare

zwangeren, als deze kunnen leiden tot problemen in de opvoeding/ begeleiding

van hun (toekomstige) kind(eren).

• Eenduidige werkwijze in het zorgtraject.

• Afstemmen van taken en verantwoordelijkheden tussen de betrokken instanties

in de zorg voor kwetsbare zwangere en neonaat (psychiatrisch/ psychosociaal).

Is de situatie niet meer zorgwekkend dan wordt de casus door het

KZO afgesloten. Is het kind geboren dan vindt overdracht plaats naar

Zuyderland Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Indien de situatie zorgwekkend

blijft, vindt door JGZ met toestemming van de zwangere, in de meeste

gevallen een prenataal huisbezoek plaats.

WERKWIJZE VAN KZO

Het KZO vindt maandelijks plaats. Voor iedere zwangere wordt een plan opgesteld

waarin het beleid rondom de partus en post partum wordt opgenomen. Als er ernstige

zorgen zijn wordt advies ingewonnen of een melding gemaakt bij Veilig Thuis.

Daarbij wordt in overweging genomen of hulp in een gedwongen kader noodzakelijk is.

HET KZO HEEFT:

• Een adviserende en signalerende taak ten behoeve van de

aanstaande moeder en het (ongeboren) kind.

• Ziet erop toe dat de zorgverlening gebeurt conform de

meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

• Draagt zorg voor afstemming tussen zorgverleners in de regio.

HEBT U ALS HUISARTS IN UW PRAKTIJK EEN KWETSBARE ZWANGERE OF

HEEFT U ZORGEN WAARVAN U DENKT DAT HET KZO ONDERSTEUNING KAN BIEDEN,

DAN KUNT U DE BETREFFENDE VERLOSKUNDIGE OF GYNAECOLOOG CONSULTEREN.

ZIE VOOR VERDERE INFORMATIE DE WERKAFSPRAKEN APP VAN MCC OMNES. •

12.

OMNIEUWS

www.mcc-omnes.nl 13.


Medicatieveiligheid

Meer doden door medicijnen

dan in het verkeer

Over de (landelijke) programma’s voor

verbetering van de medicatieveiligheid

“Er vallen in Nederland jaarlijks 17.000

tot 20.000 doden door verkeerde

medicijnen of medische fouten [met

medicijnen]”, aldus een forensische

arts in het NRC twee jaar geleden.

Meer doden dan jaarlijks in het

verkeer vallen. Medicatieveiligheid

is een ‘hot’ onderwerp. VWS

heeft verschillende maatregelen

genomen om de medicatieveiligheid

te verbeteren.

Zo is VWS het programma Medicatieproces

(MP) gestart met als doel een nieuwe

standaard te ontwikkelen voor het uitwisselen

van medicatiegegevens tussen

zorgverleners onderling en met de patiënt.

De nieuwe informatiestandaard maakt

het mogelijk therapeutische en logistieke

informatie uit het medicatieproces (voorschrijven,

verstrekken en gebruiken) als

’bouwstenen’ digitaal uit te wisselen.

Toekomstig medicatieoverzicht

Wanneer alle betrokken systemen de

nieuwe bouwstenen hebben ingebouwd

en beschikbaar hebben gesteld voor

raadpleging via het LSP, kan uw systeem

een medicatieoverzicht genereren.

Stand van zaken

Nog dit jaar worden de bouwstenen

van de nieuwe MP-standaard intern

beproefd middels een zogenaamde

proof-of-concept. Zowel het versturen

en ontvangen van de recepten middels

de bouwstenen uit de MP-standaard als

het aanmelden en raadplegen van de

medicatieafspraak (‘voorschrift’) via het

LSP worden beproefd. Het plan is om in

de loop van 2019 een of meer pilots in

de praktijk uit te voeren. De start van

een landelijk uitrol wordt niet eerder

dan in 2020 verwacht.

Wat kunt u nu al doen?

Zorg dat uw praktijk, apotheek of

instelling is aangesloten op het LSP

als dit nog niet is gebeurd. Daarnaast is

het belangrijk om patiënten (opt-in)

toestemming te vragen om hun

gegevens beschikbaar te stellen voor

raadpleging door andere behandelaren.

Begin in elke geval bij de (risico)patiënten

die door meerdere zorg verleners worden

behandeld.

Tenslotte, dring er bij uw software

leverancier op aan dat zij de

implementatie van de MP-standaard

opnemen in de ontwikkelplannen voor

2019. VWS lijkt plannen te hebben om

het gebruik van de nieuwe standaarden

zoals deze MP-standaard wettelijk af te

dwingen. •

Betere Artsen

door Scholing,

Integratie en

Samenwerking

Op donderdag 17 januari 2019 staat

weer een terugkom- en kennismakingsavond

op het programma. Inloop vanaf

17:45 uur. Locatie: de Vief Heringe in

Sittard.Inmiddels heeft u een

uitnodiging met aanmeldprocedure

ontvangen. Mocht u geen uitnodiging

hebben ontvangen en wenst u toch

aanwezig te zijn dan kunt u een mailtje

sturen aan: basis@mcc-omnes.nl.

We hopen weer vele voormalige en

toekomstige BASIS-deelnemers te treffen. •

14. OMNIEUWS

www.mcc-omnes.nl 15.


Berichten vanuit Zuyderland

Ouderenzorg

Berichten vanuit

Zuyderland

Kernboodschap:

Het inloopspreekuur

is beschikbaar van

9.00 tot 16.00 uur.

Voor diegenen die de recente mailing gemist hebben: Gastroscopieën worden nog te

vaak aangevraagd MET dormicum. Liefst in 42% van alle aanvragen. Deze variant van

het onderzoek is in de ogen van deskundigen alleen bedoeld voor mensen met een

extreme angst voor het onderzoek. Door het gebruik van dormicum duurt het onderzoek

langer, dus is er minder capaciteit bij lange toegangstijden. Verder is er een grotere kans

op perforaties en moeten patiënten uitslapen op de dagverpleging en mogen ze niet

alleen naar het onderzoek komen.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

Rectificatie “Vrije Inloop” bij

medische beeldvorming

Aanvraag Dormicum

bij gastroscopie

In onze berichtgeving over het inloopspreekuur bij de

medische beeldvorming is ten onrechte aangegeven dat

er tussen 12.00 en 14.00 geen radiologen aanwezig zijn.

Deze zijn wel aanwezig om de onderzoeken te beoordelen.

Hierdoor is ook het inloopspreekuur van 12.00 tot

14.00 uur mogelijk.

• Er komen een aantal aanvullende vragen, alleen bij de ZorgDomein verwijzing gastro

met dormicum, om de bovenstaande boodschap nogmaals duidelijk te maken;

• De MDL-arts probeert voor het onderzoek door informatie en voorlichting de patiënt

alsnog te bewegen om te kiezen voor een onderzoek zonder dormicum;

• De huisarts die een scopie programma wil bijwonen, om zich zo te overtuigen van de

werkelijke belasting voor de patiënt, kan dit aangeven door een mail te sturen naar

Mariëlle Romberg (m.camps@zuyderland.nl) of Eric Keulen (m.keulen@zuyderland.nl).

stuur dan een mailtje naar info@mcc-omnes.nl.

Dana Salden

HULP BIJ DEMENTIE

Henk Derks heeft per

1 oktober zijn functie van

ketenregisseur dementie/

coördinator ouderenzorg

beëindigd. Hij heeft met

hart en ziel de ketenzorg in

de regio opgebouwd en is

inmiddels vanuit huisartspraktijk

de Baandert

nauw betrokken bij het

vormgeven van wijkgericht

werken met medewerkers

vanuit de WMO, welzijn en

informele zorg. Op deze

plek willen we Henk

hartelijk danken voor al

Mijn naam is Dana Salden, 26 jaar en ik woon samen met

mijn vriend en hond Zira in het maasdorpje Grevenbicht.

Ondanks mijn 26 jaar, ben ik al zo’n 12 jaar werkzaam in

de gezondheidszorg. Na het afronden van mijn studie

Gezondheidswetenschappen ben ik, na een korte uitstap

als casemanager PGB bij zorgverzekeraar VGZ, aan de slag

gegaan als beleidsadviseur in het Zuyderland Medisch

Centrum. Toen in juni 2017 zich de mogelijkheid voordeed

om de overstap te maken naar Zuyderland Zorg (Zorgcentra,

Thuiszorg en Huishoudelijk Hulp), hoefde ik niet lang na te

denken om terug de ouderenzorg in te gaan. Op dit moment

heb ik bij Zuyderland o.a. zorgverkoop, eerstelijnsverblijf en

extramurale behandeling in portefeuille. Vanaf 1 november

2018 ben ik bij MCC Omnes werkzaam om aan de slag te

gaan met het evalueren van het Eerstelijnsverblijf(loket).

Ik kijk er naar uit om deze nieuwe uitdaging aan te gaan! •

het opbouwende werk wat

hij heeft verzet om zorg

voor dementerenden en

ouderen met een

menselijke maat te

organiseren! De rollen die

Henk uitvoerde wordt

voorlopig door drie mensen

ingevuld. Deze medewerkers

werken vanuit het

MCC Omnes als platform

voor samenwerkende

zorgprofessionals. Een van

hen is Dana Salden. Zij stelt

zich hier aan u voor...

16. OMNIEUWS

www.mcc-omnes.nl

17.


Palliatieve zorg

Project

Gewenste zorg in de

laatste levensfase

In het project Gewenste zorg in de laatste levensfase wordt gewerkt aan

een optimale kwaliteit van leven en sterven voor mensen in de laatste

levensfase, waarbij proactieve gespreksvoering en wensen en behoeften

van de patiënt en naasten het uitgangspunt zijn.

Regioregie Anders Beter

BETER BEWEGEN bij artrose

Op 8 oktober jl. heeft MCC Omnes

een nascholingsavond georganiseerd

rondom het zorgpad Beter

Bewegen bij Artrose. Tijdens deze

nascholingsavond werd het zorgpad

besproken vanuit alle perspectieven;

het patiënt-, huisarts-, fysiotherapeutisch-

en orthopedisch

perspectief. Tevens werden de

eerste resultaten besproken van de

effectiviteit van het zorgpad.

Uit de analyses blijkt dat het zorgpad

Beter Bewegen bij Artrose zorgt voor

minder onnodige diagnostiek aanvragen in

de regio Westelijke Mijnstreek ten opzichte

van vergelijkbare regio’s in Limburg. Het

zorgpad zorgt echter niet voor minder

verwijzingen in de regio Westelijke

Mijnstreek ten opzichte van vergelijkbare

regio’s in Limburg. Tijdens de nascholingsavond

bleek dat patiënten tevreden zijn

met de artrosezorg in de Westelijke

Mijnstreek. Wel verwachten ze 1) meer tijd

van de zorgverleners en 2) dat de verschillende

zorgverleners (huisartsen, fysiotherapeuten

en orthopeden) dezelfde taal

spreken en dus dezelfde adviezen geven.

De avond werd afgesloten met de demonstratie

en oefening van schouderonderzoek

door orthopeed P. Deckers en een

demonstratie en oefening van de injectietechnieken

in schouder en knie door kaderhuisarts

R. Ottenheijm. Over een half jaar

hopen we de effecten van deze nascholing

in de cijfers terug te zien: juiste zorg op de

juiste plek! •

Op dit moment zijn we bezig met het

verder optimaliseren van het Transmuraal

Zorgpad Palliatieve Zorg dat we hiervoor

inzetten. TZPZ 2.0 zal per 2019 in de hele

Westelijke Mijnstreek worden uitgerold

bij huisartsen, specialisten, apothekers

en wijkverpleegkundigen. In TZPZ 2.0 is

er onder andere meer aandacht voor het

voeren van een levensfasegesprek vanuit

het concept positieve gezondheid.

Daarnaast is een nieuw onderdeel het

time-out gesprek. Dit gesprek biedt de

patiënt en/of naasten de mogelijkheid

zich te oriënteren welke

behandelingen hij/zij in de laatste

levensfase wenst en wat dit voor de

kwaliteit van leven betekent, waardoor

hij/zij beter is voorbereid op de

gezamenlijke besluitvorming met de

behandelend arts in het ziekenhuis.

Er wordt gestreefd naar het verbeteren

van transmuraal werken in de thuissituatie

aan de hand van de PaTz methodiek

en het inzetten van een transmuraal

ketencommunicatiesysteem. •

Voor meer informatie over het

project kunt u terecht op

onderstaande link:

www.andersbeterwm.nl/wat-doenwe/gewenste-zorg-in-laatstelevensfase.

18. OMNIEUWS www.mcc-omnes.nl 19.


Weetjes

Wist u dat?

Patiënten, doorverwezen voor de Eerste Hart Hulp (EHH),

zich dienen te melden bij EHH, West 34? Nu gaat het vaak

mis en melden ze zich op de SEH. •

Heeft u een waarnemer op de

praktijk? Meldt deze bij ons

aan zodat wij diegene kunnen

aanmelden voor Ochtendspits en

kunnen opnemen in het smoelenboek:

info@mc-omnes.nl. •

Wilt u een patiëntje

verwijzen naar de buikpijnpoli?

Attendeer de

patiënt erop dat het om

een tweesporenbeleid

gaat. •

Op korte termijn is het mogelijk om via ZorgDomein

te verwijzen naar de eerstelijnsbedden (ELV) en

een consult aan te vragen voor de specialist

ouderengeneeskunde. •

Wilt u praktijkwijzigingen

s.v.p.

tijdig doorgeven aan

Meditta, zodat ook wij

binnen MCC Omnes

uw gewijzigde

gegevens kunnen

aanpassen in onze

systemen. •

Patiënten bij een verwijzing

voor een TIA-screening

gedurende 24 uur worden

opgenomen? Geef dit even

door aan de patiënt. •

Anders Beter Centrum

eigen website

Sinds kort heeft het Anders Beter

Centrum een eigen website.

De website is te vinden via de link:

www.andersbetercentrum.nl.

Deze website bevat informatie

over de anderhalvelijnszorg

in de Westelijke Mijnstreek voor

zowel patiënten als verwijzers. •

20. OMNIEUWS

www.mcc-omnes.nl

More magazines by this user
Similar magazines