07.01.2019 Views

MCC Omnes A5 Omnieuws nr 42 V2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Uitgave <strong>42</strong> • Jaargang 12 • December 2018<br />

Voor alle huisartsen en medisch specialisten in de Westelijke Mijnstreek en Echt<br />

Samen<br />

beter<br />

In deze uitgave:<br />

Hospice Geulle, Specialisten nu<br />

ook in smoelenboek regio OZL,KZO,<br />

Medicatieveiligheid, BASIS terugkomavond,<br />

Nieuwe werkafspraken,<br />

nieuwe website Anders Beter Centrum,<br />

Hulp bij Dementie en meer...<br />

Lees snel<br />

meer<br />

<strong>Omnieuws</strong> is een uitgave van Medisch Coördinatiecentrum <strong>Omnes</strong>


INHOUDSOPGAVE<br />

<strong>MCC</strong> OMNES<br />

Agenda 2<br />

Hoogleraarschap en relatie met 4<br />

<strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong><br />

Publicaties 5<br />

Resultaten audits bloedprikken 5<br />

Hello, goodbye 6<br />

Hospice Geulle 7<br />

Doorontwikkeling van de 8<br />

werkafsprakenapp <strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong><br />

Het smoelenboek 8<br />

Nieuwe werkafspraken 9<br />

eHealth in de regio 10<br />

DTO 11<br />

DTO schildklier 11<br />

Extra aandacht voor kwetsbare 12<br />

zwangeren en hun gezin in het KZO<br />

Medicatieveiligheid 14<br />

Stichting BASIS 15<br />

Agenda<br />

Meer weten<br />

over <strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong>?<br />

Hou dan de website en de app in<br />

de gaten alsook onze nieuwsbrief.<br />

Ontvangt u nog geen nieuwsbrief?<br />

Schrijf u dan in op onze website.<br />

De app kunt u downloaden<br />

in de appstore.<br />

Het jaar loopt weer ten einde en kom je tot de conclusie dat alles minder snel<br />

geïnnoveerd, geïmplementeerd, gestructureerd en opgelost is als je had gehoopt.<br />

Maar het zijn ook taaie klussen die een lange adem vereisen:<br />

• Farmacie en medicatieveiligheid: een continue verbeterslag waar niet hard genoeg<br />

aan gewerkt kan worden.<br />

• Juiste zorg op de juiste plek met ondersteuning van de huisarts: samen met de<br />

huisartsen, ziekenhuis en zorgverzekeraar anders (beter) vormgeven van de zorg.<br />

• Het verdedigen van het bestaansrecht van <strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong> bij o.a. de zorgverzekeraar.<br />

Maar toch is er veel om met voldoening op terug te kijken:<br />

Ja, we hebben eindelijk betaaltitels voor de “anderhalve” lijns producten die tot nog toe<br />

ontwikkeld zijn!<br />

Ja, we ondersteunen de huisartsen nog steeds met apparatuur, DTO’S en ons meldpunt!<br />

Ja, we hebben groen licht gekregen voor het project pluspraktijken in de Westelijke<br />

Mijnstreek!<br />

BERICHTEN UIT ZUYDERLAND MC<br />

Rectificatie “Vrije inloop” 16<br />

Aanvraag Dormicum bij gastroscopie 16<br />

OUDERENZORG<br />

Hulp bij dementie 17<br />

REGIOREGIE ANDERS BETER<br />

Beter bewegen bij artrose 18<br />

PALLIATIEVE ZORG<br />

Gewenste zorg in de laatste levensfase 19<br />

WEETJES<br />

Wist u dat? 20<br />

CONTACT<br />

Kopij graag per e-mail sturen aan het redactieadres.<br />

<strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong> • Milaanstraat 100 • 6135 LH Sittard<br />

T 046. 457 11 30 • E info@mcc-omnes.nl<br />

We worstelen daarentegen nog wel met het Pact Terworm (zorg 2.0), omdat iedereen<br />

wel graag de zorg in de Mijnstreek regio op een hoger plan wil tillen, maar wat zijn de<br />

verbeterpunten en zijn we het daar allemaal over eens en hebben we wel de juiste<br />

gegevens?<br />

Kortom genoeg materiaal om in 2019 mee verder te gaan. Wij danken een ieder voor<br />

hun inzet bij projecten, het meedenken met veranderprocessen,<br />

het melden van verbeterpunten, het zinnig en zuinig<br />

aanvragen en niet als laatste de inzet voor de patiënt<br />

in de Westelijke Mijnstreek.<br />

Alvast mooie feestdagen en een gezond en<br />

positief 2019!<br />

Mariëlle Krekels<br />

2.<br />

OMNIEUWS<br />

www.mcc-omnes.nl 3.


<strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong><br />

<strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong><br />

Hoogleraarschap en<br />

relatie met <strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong><br />

Op 6 juni 2018 is huisarts Jochen Cals benoemd tot hoogleraar<br />

‘Effectieve Diagnostiek in de Huisartsgeneeskunde’. Jochen blijft<br />

naast zijn hoogleraarschap gewoon drie dagen per week huisarts<br />

in Sittard, de bakermat voor zijn bruikbare wetenschap. De oratie<br />

staat gepland op vrijdag 28 juni 2019. Collega’s uit de Westelijke<br />

Mijnstreek zijn van harte welkom.<br />

<strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong> is vanaf november 2017<br />

een samenwerking aangegaan met de<br />

vakgroep Huisartsgeneeskunde van de<br />

universiteit van Maastricht. Jochen is het<br />

spilfiguur in deze nauwe samenwerking.<br />

Het doel van de samenwerking met de<br />

vakgroep huisartsgeneeskunde is het<br />

uitvoeren van praktijkonderzoek op<br />

vragen ontstaan in de eigen beroepspraktijk,<br />

om zo zinnige en zuinige samenwerking<br />

te stimuleren bij huisartsen en<br />

specialisten. Dennis Muris is 1 dag per<br />

week gedetacheerd naar de vakgroep<br />

huisartsgeneeskunde. Samen met onder<br />

andere Jochen inventariseert <strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong><br />

de effectiviteit van verschillende<br />

projecten – waaronder de e-meedenkconsulten<br />

– waar mogelijk met de inzet<br />

van WESP-studenten en promovendi.<br />

Heeft u ideeën voor onderzoek naar de<br />

diagnostiek of projecten van <strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong>,<br />

spreek Jochen of Dennis gerust aan. •<br />

Publicaties<br />

Diverse initiatieven van of met <strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong> leiden tot een gepubliceerd<br />

artikel. Deze willen we graag met u delen:<br />

• ‘Gewenste zorg in de laatste<br />

levensfase’.<br />

Gepubliceerd in de nieuwsbrief van<br />

ZonMw, editie september 2018.<br />

Een artikel over het project ‘Gewenste<br />

zorg in de laatste levensfase’.<br />

Resultaten audits bloedprikken:<br />

Pluim voor de doktersassistentes<br />

<strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong> heeft dit jaar samen met<br />

Meditta en Zuyderland MC, de audit<br />

bloedprikken op de huisartsenpraktijk<br />

uitgevoerd met als doel een optimale<br />

kwaliteit van het gehele proces van<br />

bloedprikken en gebruik Cyberlab tot en<br />

met de uitslag bij de aanvragend<br />

huisarts te waarborgen.<br />

De behaalde resultaten zijn SUPER.<br />

De kwaliteit is heel goed gewaarborgd.<br />

Er zijn 40 praktijken bezocht waarbij er<br />

bij 50% van de praktijken geen enkele<br />

opmerking uit de audit is gekomen.<br />

De doktersassistentes blijken bevoegd<br />

en zeer bekwaam de handelingen uit te<br />

voeren. De medewerkers gaan goed om<br />

met de privacy, de klanttevredenheid<br />

• In een interview met minister<br />

Bruno Bruins voor een artikel in<br />

Medisch Contact wordt het spreekuur<br />

Orthopedie Schouder- en knieklachten<br />

(Patrick Dekker en Ramon Ottenheijm)<br />

kort benoemd.<br />

Zie hier een link naar het artikel:<br />

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/ons-zorgbudget-is-niet-oneindig.htm •<br />

scoort hoog en er wordt gestructureerd<br />

volgens gemaakte afspraken gewerkt.<br />

Verbeterpunten die de kwaliteitsgroep<br />

heeft opgepakt:<br />

• Het protocol venapunctie is<br />

gewijzigd n.a.v. de audit ( zie<br />

de werkafspraken app),<br />

in specifieke situaties mag een<br />

vleugelnaald gebruikt worden.<br />

• Op de transportbox is een sticker<br />

geplaatst waarop duidelijk het<br />

werken met de coolpacks<br />

beschreven staat. •<br />

4.<br />

OMNIEUWS<br />

www.mcc-omnes.nl 5.


<strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong><br />

<strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong><br />

Hello, goodbye<br />

Nieuw gevestigd en vertrokken<br />

Van harte welkom aan nieuw gevestigde huisartsen en medisch<br />

specialisten. Van Zuyderland Medisch Centrum worden de collega’s<br />

genoemd met wie huisartsen en patiënten uit de Westelijke Mijnstreek<br />

en omgeving van doen hebben. Vertrekkende collega’s wensen wij veel<br />

succes. Hopelijk tot ziens!<br />

Praktijkwijziging<br />

• Met ingang van 1 augustus 2018 is huisarts Tim Linssen toegetreden als lid van<br />

de maatschap van huisartsenpraktijk Urmond.<br />

• Met ingang van 1 september jl. heeft huisarts Fons Alberts zijn werkzaamheden<br />

als huisarts beëindigd vanwege het halen van de pensioengerechtigde leeftijd.<br />

Voor meer informatie bezoek<br />

de website:<br />

www.buurtzorghuis.nl/geulle<br />

Gevestigd<br />

Mevr. F. Edelman-Safiruddin oogarts Eyescan<br />

per 1 juni 2018<br />

Dhr. J. Ellerbrock<br />

gynaecoloog<br />

per 1 juli 2018<br />

Mevr. M. Zelis<br />

gynaecoloog<br />

per 1 juli 2018<br />

Mevr. A. Kuijer<br />

psychiater<br />

per 1 juli 2018<br />

Mevr. E. Simonse<br />

kinderarts<br />

per 16 juli 2018<br />

Dhr. C. Magro Checa<br />

reumatoloog<br />

per 1 september 2018<br />

Dhr. A.M. Saritas<br />

reumatoloog<br />

per 1 september 2018<br />

Mevr. L. Visser<br />

psychiater<br />

per 1 oktober 2018<br />

Dhr. G. Raven<br />

SEH-arts<br />

per 1 oktober 2018<br />

Mevr. C. Vroomen<br />

revalidatiearts<br />

per 1 november 2018<br />

Vertrokken<br />

Mevr. A. Gerbers<br />

Mevr. M. Lie<br />

Dhr. E. Gondrie<br />

Dhr. J. Heijnens<br />

Dhr. F. ter Meulen<br />

Dhr. R. Janknegt<br />

Mevr. A. Wessels<br />

Dhr. R. Frietman<br />

Dhr. P. Theunissen<br />

psychiater<br />

per 1 juni 2018<br />

psychiater<br />

per 1 juni 2018<br />

gynaecoloog<br />

per 1 juli 2018<br />

kinderarts<br />

per 1 september 2018<br />

uroloog<br />

per 9 september 2018<br />

ziekenhuisapotheker<br />

per 1 oktober 2018<br />

reumatoloog<br />

per 1 oktober 2018<br />

anesthesioloog<br />

per 1 november 2018<br />

patholoog<br />

per 1 november 2018<br />

Hospice Geulle<br />

Bij het zoeken naar een bed in een hospice is er soms sprake van<br />

wachtlijsten of moet er uitgeweken worden naar een plek ver buiten<br />

de eigen regio. Niet ideaal. Een vrij onbekend hospice, nog niet zo lang<br />

geleden geopend, is Hospice Geulle (Buurtzorghuis Bronnenbos).<br />

Door afspraken tussen de verschillende<br />

regio’s valt het onder de regio Maastricht<br />

en staat daarom niet in de app van<br />

PalliArts regio Westelijke Mijnstreek.<br />

Het hospice heeft 8 bedden ter beschikking.<br />

Afhankelijk van de bezetting streeft<br />

men om binnen 24-48 uur een opname<br />

te plannen. Patiënten uit de Westelijke<br />

Mijnstreek zijn absoluut welkom.<br />

Een verpleegkundige is 24 uur per dag<br />

aanwezig om het afgesproken beleid ten<br />

uitvoer te brengen. Als de eigen huisarts<br />

de zorg niet kan waarborgen, is er de<br />

mogelijkheid om de zorg over te dragen<br />

naar huisartsenpraktijk Geulle (dit op<br />

wens direct naar een van de artsen). •<br />

6. OMNIEUWS<br />

www.mcc-omnes.nl 7.


<strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong><br />

Nieuwe werkafspraken<br />

HET SMOELEN-<br />

BOEK!<br />

In app<br />

Werkafspraken<br />

<strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong><br />

DOORONTWIK-<br />

KELING VAN DE<br />

WERKAFSPRAKENAPP<br />

<strong>MCC</strong> OMNES<br />

Vanaf december is de nieuwe omgeving<br />

van de werkafsprakenapp live.<br />

De onderdelen staan nu overzichtelijk<br />

onder elkaar en nu nieuw: de sociale<br />

kaart is in de app geïntegreerd. •<br />

Download de werkafspraken app via onze website:<br />

www.mcc-omnes.nl/werkafspraken of in de<br />

Apple Store of Google Play.<br />

Sinds enige tijd hebben huisartsen<br />

en specialisten binnen de Westelijke<br />

Mijnstreek toegang tot het smoelenboek<br />

met zorgprofessionals binnen de<br />

werkafsprakenapp van <strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong>.<br />

Intussen heeft de regio OZL ook een<br />

werkafsprakenapp met een<br />

smoelenboek. Vanaf nu zijn binnen<br />

beide smoelenboeken alle specialisten<br />

van Zuyderland MC zichtbaar.<br />

Voor dit smoelenboek is een inlog vereist.<br />

In het verleden zijn hiervoor gegevens<br />

verstrekt. Echter de nieuw toegevoegde<br />

specialisten hebben deze inloggegevens<br />

nog niet ontvangen. Daarom zullen alle<br />

specialisten die nog nooit hebben<br />

ingelogd een mail ontvangen met daarin<br />

inloggegevens. Vervolgens zullen ook de<br />

huisartsen die zich nog nooit hebben<br />

ingelogd nieuwe inloggegevens<br />

ontvangen.<br />

Kunt u niet inloggen en weet u ook niet<br />

meer of u ooit inloggegevens heeft<br />

ontvangen? Geen probleem! Wij sturen<br />

ook diegene een mail die volgens ons<br />

systeem zich wel ooit al een keer heeft<br />

ingelogd, met instructies voor het<br />

opvragen van een nieuw wachtwoord<br />

indien nodig. •<br />

Update<br />

Nieuwe en gewijzigde<br />

werkafspraken<br />

We hebben nieuwe en gewijzigde werkafspraken toegevoegd in de<br />

app Werkafspraken <strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong> en op www.mcc-omnes.nl/werkafspraken.<br />

Werkafspraken komen tot stand door intensief overleg met betrokken<br />

partijen.<br />

E-meedenkconsulten<br />

De anderhalvelijnszorg in de Westelijke<br />

Mijnstreek blijft groeien. Als <strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong><br />

geloven we in dit concept om tweede lijns<br />

expertise op een makkelijke en<br />

laagdrempelige manier in te zetten in de<br />

eerste lijn. Enkele jaren geleden zijn we<br />

daarom gestart met het e-meedenkconsult<br />

Interne Geneeskunde, waarbij<br />

de huisarts de mogelijkheid heeft om<br />

laagdrempelig een vraag te stellen aan de<br />

internist. De internist geeft hierbij binnen<br />

48 uur een antwoord terug.<br />

Van verschillende huisartsen hebben<br />

we vernomen dat dit product zeer wordt<br />

gewaardeerd. Dit blijkt tevens uit de<br />

cijfers: op dit moment worden circa<br />

70-100 meedenkconsulten per maand<br />

aangevraagd door de huisartsen van de<br />

Westelijke Mijnstreek en Echt. Vanwege<br />

dit succes is de anderhalvelijnszorg van<br />

de Westelijke Mijnstreek uitgebreid met<br />

de e-meedenkconsulten cardiologie en<br />

longziekten per 1 juli 2018 en met het<br />

e-meedenkconsult gynaecologie per 15<br />

oktober 2018. Op dit moment inventariseert<br />

de projectgroep de mogelijkheden<br />

rondom de e-meedenkconsulten geriatrie,<br />

kindergeneeskunde en neurologie. •<br />

8.<br />

OMNIEUWS<br />

www.mcc-omnes.nl 9.


<strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong><br />

<strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong><br />

eHealth<br />

in regio Westelijke Mijnstreek<br />

eHealth is het gebruik van hedendaagse informatie -en communicatietechnologieën,<br />

in het bijzonder internettechnologie, om gezondheid en<br />

gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. In <strong>MCC</strong> <strong>Omnieuws</strong> gaan<br />

we structureel aandacht schenken aan het onderwerp eHealth in onze regio.<br />

We brengen elke keer een relevant onderwerp in het voetlicht.<br />

OP WEG NAAR LIMBURG<br />

POSITIEF GEZOND<br />

Positieve gezondheid helpt om in onze<br />

provincie een trendbreuk tot stand te<br />

brengen in de gezondheid, vitaliteit en<br />

participatie van de mensen die hier<br />

(samen)leven, wonen, werken en opgroeien.<br />

Dat is nodig omdat we weten<br />

dat veel Limburgers minder lang in<br />

“ervaren goede gezondheid leven”; aldus<br />

Hans Theunissen, gedeputeerde Ruimte,<br />

Onderwijs en Sociale Agenda Limburg<br />

2025 tijdens het congres “Positieve<br />

Gezondheid” op 2 november jl. Met het<br />

concept van “Positieve Gezondheid” wil<br />

men een cultuurverandering op gang<br />

brengen waar gemeenten, maatschappelijk<br />

veld, zorg en burgers elkaar steeds<br />

beter weten te vinden om uit te gaan<br />

van mogelijkheden in plaats van<br />

problemen. Het congres mag als zeer<br />

geslaagd worden genoemd. •<br />

Meer weten? Zie:<br />

www.limburgpositiefgezond.nl<br />

Multidisciplinair<br />

overleg met eGPO<br />

Het is alweer even geleden dat eGPO als<br />

digitale communicatietool voor samenwerkende<br />

zorgprofessionals in de regio is<br />

geïntroduceerd. Inmiddels hebben we<br />

ervaring opgedaan omtrent diverse<br />

onderwerpen:<br />

• eGPO wordt ingezet bij het traject<br />

“Gewenste Zorg in de laatste levensfase”.<br />

Vragenlijsten inzake het assessment en het<br />

behandelbeleid worden in eGPO geregistreerd.<br />

De link met de agenda voor het MDO palliatieve<br />

zorg binnen Zuyderland gebeurt m.b.v. eGPO.<br />

• Enkele praktijken gebruiken eGPO voor het<br />

vastleggen van afspraken in het MDO en voor<br />

de onderlinge communicatie van patiënten.<br />

Diverse huisartsen hebben inmiddels ervaring<br />

opgedaan met eGPO als tool voor digitaal<br />

multidisciplinair overleg. De ervaringen<br />

worden momenteel geïnventariseerd en er<br />

wordt een ondersteuningsplan gemaakt voor<br />

praktijken die het MDO naar een volgende stap<br />

willen brengen. Wij komen hier op terug. •<br />

DTO<br />

<strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong> verzorgt sinds 2011 Diagnostische<br />

Toets Overleggen (DTO’s) voor huisartsen om<br />

het gericht aanvragen van laboratoriumonderzoek<br />

te stimuleren door middel van deskundigheidsbevordering.<br />

Inmiddels zijn al een tiental<br />

DTO’s ontwikkeld met specifieke onderwerpen.<br />

Elke volgende nieuwsbrief geven we u voor<br />

een bepaald DTO de drie belangrijkste leerpunten<br />

-volgens <strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong>-.<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

DTO SCHILDKLIER<br />

Voor een echo schildklier is geen plaats in de eerste lijn.<br />

Behandeling van een hypothyreoïdie hoort in de eerste en niet in de tweede lijn.<br />

Het beleid bij subklinische hypo- en hyperthyreoïdie is gericht op vervolgen van<br />

de laboratoriumwaarden vanwege de grote kans op normalisatie van het TSH.<br />

Bij een schildkliernodus of een dominante nodus in een multinodulair<br />

struma is een verwijzing naar een endocrinoloog geïndiceerd.<br />

Bij zwangere patiënten de dosering meteen verhogen met 25%.<br />

Alle deelnemers aan<br />

een van de DTO-bijeenkomsten<br />

kunnen alle<br />

achtergrondinformatie en<br />

presentaties terugvinden<br />

in de werkafsprakenapp<br />

van <strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong> onder<br />

het kopje “nascholing”.<br />

Wij hopen dat u e.e.a.<br />

nog eens nakijkt. •<br />

Heeft u nog geen DTO bijeenkomst gepland? Bent u niet aangesloten bij een<br />

toetsgroep, maar wilt u wel deelnemen? Meldt u dan aan via uw info@mcc-omnes.nl<br />

10.<br />

OMNIEUWS<br />

www.mcc-omnes.nl<br />

11.


<strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong><br />

Extra aandacht voor<br />

kwetsbare zwangeren<br />

en hun gezin in het KZO<br />

Op initiatief van Zuyderland MC Sittard-Geleen<br />

is het Kwetsbare Zwangeren Overleg (KZO)<br />

jaren geleden opgericht. In het KZO wordt<br />

aandacht besteed aan zwangeren met een<br />

verhoogd risico op het ontwikkelen van een<br />

problematische ouder-kind relatie.<br />

DOELSTELLING KZO<br />

Doelstelling is het inventariseren van de hulpvraag en de<br />

problematiek. Het is hun ambitie, de zwangerschapsperiode<br />

te benutten om voor de geboorte duidelijk te hebben welke<br />

maatregelen dienen te worden genomen in het belang van<br />

de pasgeborene, de moeder en het gezin.<br />

WAT IS HET DOEL VAN KZO?<br />

• Vroeg signalering van bestaande en te verwachten problemen rond kwetsbare<br />

zwangeren, als deze kunnen leiden tot problemen in de opvoeding/ begeleiding<br />

van hun (toekomstige) kind(eren).<br />

• Eenduidige werkwijze in het zorgtraject.<br />

• Afstemmen van taken en verantwoordelijkheden tussen de betrokken instanties<br />

in de zorg voor kwetsbare zwangere en neonaat (psychiatrisch/ psychosociaal).<br />

Is de situatie niet meer zorgwekkend dan wordt de casus door het<br />

KZO afgesloten. Is het kind geboren dan vindt overdracht plaats naar<br />

Zuyderland Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Indien de situatie zorgwekkend<br />

blijft, vindt door JGZ met toestemming van de zwangere, in de meeste<br />

gevallen een prenataal huisbezoek plaats.<br />

WERKWIJZE VAN KZO<br />

Het KZO vindt maandelijks plaats. Voor iedere zwangere wordt een plan opgesteld<br />

waarin het beleid rondom de partus en post partum wordt opgenomen. Als er ernstige<br />

zorgen zijn wordt advies ingewonnen of een melding gemaakt bij Veilig Thuis.<br />

Daarbij wordt in overweging genomen of hulp in een gedwongen kader noodzakelijk is.<br />

HET KZO HEEFT:<br />

• Een adviserende en signalerende taak ten behoeve van de<br />

aanstaande moeder en het (ongeboren) kind.<br />

• Ziet erop toe dat de zorgverlening gebeurt conform de<br />

meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.<br />

• Draagt zorg voor afstemming tussen zorgverleners in de regio.<br />

HEBT U ALS HUISARTS IN UW PRAKTIJK EEN KWETSBARE ZWANGERE OF<br />

HEEFT U ZORGEN WAARVAN U DENKT DAT HET KZO ONDERSTEUNING KAN BIEDEN,<br />

DAN KUNT U DE BETREFFENDE VERLOSKUNDIGE OF GYNAECOLOOG CONSULTEREN.<br />

ZIE VOOR VERDERE INFORMATIE DE WERKAFSPRAKEN APP VAN <strong>MCC</strong> OMNES. •<br />

12.<br />

OMNIEUWS<br />

www.mcc-omnes.nl 13.


Medicatieveiligheid<br />

Meer doden door medicijnen<br />

dan in het verkeer<br />

Over de (landelijke) programma’s voor<br />

verbetering van de medicatieveiligheid<br />

“Er vallen in Nederland jaarlijks 17.000<br />

tot 20.000 doden door verkeerde<br />

medicijnen of medische fouten [met<br />

medicijnen]”, aldus een forensische<br />

arts in het NRC twee jaar geleden.<br />

Meer doden dan jaarlijks in het<br />

verkeer vallen. Medicatieveiligheid<br />

is een ‘hot’ onderwerp. VWS<br />

heeft verschillende maatregelen<br />

genomen om de medicatieveiligheid<br />

te verbeteren.<br />

Zo is VWS het programma Medicatieproces<br />

(MP) gestart met als doel een nieuwe<br />

standaard te ontwikkelen voor het uitwisselen<br />

van medicatiegegevens tussen<br />

zorgverleners onderling en met de patiënt.<br />

De nieuwe informatiestandaard maakt<br />

het mogelijk therapeutische en logistieke<br />

informatie uit het medicatieproces (voorschrijven,<br />

verstrekken en gebruiken) als<br />

’bouwstenen’ digitaal uit te wisselen.<br />

Toekomstig medicatieoverzicht<br />

Wanneer alle betrokken systemen de<br />

nieuwe bouwstenen hebben ingebouwd<br />

en beschikbaar hebben gesteld voor<br />

raadpleging via het LSP, kan uw systeem<br />

een medicatieoverzicht genereren.<br />

Stand van zaken<br />

Nog dit jaar worden de bouwstenen<br />

van de nieuwe MP-standaard intern<br />

beproefd middels een zogenaamde<br />

proof-of-concept. Zowel het versturen<br />

en ontvangen van de recepten middels<br />

de bouwstenen uit de MP-standaard als<br />

het aanmelden en raadplegen van de<br />

medicatieafspraak (‘voorschrift’) via het<br />

LSP worden beproefd. Het plan is om in<br />

de loop van 2019 een of meer pilots in<br />

de praktijk uit te voeren. De start van<br />

een landelijk uitrol wordt niet eerder<br />

dan in 2020 verwacht.<br />

Wat kunt u nu al doen?<br />

Zorg dat uw praktijk, apotheek of<br />

instelling is aangesloten op het LSP<br />

als dit nog niet is gebeurd. Daarnaast is<br />

het belangrijk om patiënten (opt-in)<br />

toestemming te vragen om hun<br />

gegevens beschikbaar te stellen voor<br />

raadpleging door andere behandelaren.<br />

Begin in elke geval bij de (risico)patiënten<br />

die door meerdere zorg verleners worden<br />

behandeld.<br />

Tenslotte, dring er bij uw software<br />

leverancier op aan dat zij de<br />

implementatie van de MP-standaard<br />

opnemen in de ontwikkelplannen voor<br />

2019. VWS lijkt plannen te hebben om<br />

het gebruik van de nieuwe standaarden<br />

zoals deze MP-standaard wettelijk af te<br />

dwingen. •<br />

Betere Artsen<br />

door Scholing,<br />

Integratie en<br />

Samenwerking<br />

Op donderdag 17 januari 2019 staat<br />

weer een terugkom- en kennismakingsavond<br />

op het programma. Inloop vanaf<br />

17:45 uur. Locatie: de Vief Heringe in<br />

Sittard.Inmiddels heeft u een<br />

uitnodiging met aanmeldprocedure<br />

ontvangen. Mocht u geen uitnodiging<br />

hebben ontvangen en wenst u toch<br />

aanwezig te zijn dan kunt u een mailtje<br />

sturen aan: basis@mcc-omnes.nl.<br />

We hopen weer vele voormalige en<br />

toekomstige BASIS-deelnemers te treffen. •<br />

14. OMNIEUWS<br />

www.mcc-omnes.nl 15.


Berichten vanuit Zuyderland<br />

Ouderenzorg<br />

Berichten vanuit<br />

Zuyderland<br />

Kernboodschap:<br />

Het inloopspreekuur<br />

is beschikbaar van<br />

9.00 tot 16.00 uur.<br />

Voor diegenen die de recente mailing gemist hebben: Gastroscopieën worden nog te<br />

vaak aangevraagd MET dormicum. Liefst in <strong>42</strong>% van alle aanvragen. Deze variant van<br />

het onderzoek is in de ogen van deskundigen alleen bedoeld voor mensen met een<br />

extreme angst voor het onderzoek. Door het gebruik van dormicum duurt het onderzoek<br />

langer, dus is er minder capaciteit bij lange toegangstijden. Verder is er een grotere kans<br />

op perforaties en moeten patiënten uitslapen op de dagverpleging en mogen ze niet<br />

alleen naar het onderzoek komen.<br />

De volgende afspraken zijn gemaakt:<br />

Rectificatie “Vrije Inloop” bij<br />

medische beeldvorming<br />

Aanvraag Dormicum<br />

bij gastroscopie<br />

In onze berichtgeving over het inloopspreekuur bij de<br />

medische beeldvorming is ten o<strong>nr</strong>echte aangegeven dat<br />

er tussen 12.00 en 14.00 geen radiologen aanwezig zijn.<br />

Deze zijn wel aanwezig om de onderzoeken te beoordelen.<br />

Hierdoor is ook het inloopspreekuur van 12.00 tot<br />

14.00 uur mogelijk.<br />

• Er komen een aantal aanvullende vragen, alleen bij de ZorgDomein verwijzing gastro<br />

met dormicum, om de bovenstaande boodschap nogmaals duidelijk te maken;<br />

• De MDL-arts probeert voor het onderzoek door informatie en voorlichting de patiënt<br />

alsnog te bewegen om te kiezen voor een onderzoek zonder dormicum;<br />

• De huisarts die een scopie programma wil bijwonen, om zich zo te overtuigen van de<br />

werkelijke belasting voor de patiënt, kan dit aangeven door een mail te sturen naar<br />

Mariëlle Romberg (m.camps@zuyderland.nl) of Eric Keulen (m.keulen@zuyderland.nl).<br />

stuur dan een mailtje naar info@mcc-omnes.nl.<br />

Dana Salden<br />

HULP BIJ DEMENTIE<br />

Henk Derks heeft per<br />

1 oktober zijn functie van<br />

kete<strong>nr</strong>egisseur dementie/<br />

coördinator ouderenzorg<br />

beëindigd. Hij heeft met<br />

hart en ziel de ketenzorg in<br />

de regio opgebouwd en is<br />

inmiddels vanuit huisartspraktijk<br />

de Baandert<br />

nauw betrokken bij het<br />

vormgeven van wijkgericht<br />

werken met medewerkers<br />

vanuit de WMO, welzijn en<br />

informele zorg. Op deze<br />

plek willen we Henk<br />

hartelijk danken voor al<br />

Mijn naam is Dana Salden, 26 jaar en ik woon samen met<br />

mijn vriend en hond Zira in het maasdorpje Grevenbicht.<br />

Ondanks mijn 26 jaar, ben ik al zo’n 12 jaar werkzaam in<br />

de gezondheidszorg. Na het afronden van mijn studie<br />

Gezondheidswetenschappen ben ik, na een korte uitstap<br />

als casemanager PGB bij zorgverzekeraar VGZ, aan de slag<br />

gegaan als beleidsadviseur in het Zuyderland Medisch<br />

Centrum. Toen in juni 2017 zich de mogelijkheid voordeed<br />

om de overstap te maken naar Zuyderland Zorg (Zorgcentra,<br />

Thuiszorg en Huishoudelijk Hulp), hoefde ik niet lang na te<br />

denken om terug de ouderenzorg in te gaan. Op dit moment<br />

heb ik bij Zuyderland o.a. zorgverkoop, eerstelijnsverblijf en<br />

extramurale behandeling in portefeuille. Vanaf 1 november<br />

2018 ben ik bij <strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong> werkzaam om aan de slag te<br />

gaan met het evalueren van het Eerstelijnsverblijf(loket).<br />

Ik kijk er naar uit om deze nieuwe uitdaging aan te gaan! •<br />

het opbouwende werk wat<br />

hij heeft verzet om zorg<br />

voor dementerenden en<br />

ouderen met een<br />

menselijke maat te<br />

organiseren! De rollen die<br />

Henk uitvoerde wordt<br />

voorlopig door drie mensen<br />

ingevuld. Deze medewerkers<br />

werken vanuit het<br />

<strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong> als platform<br />

voor samenwerkende<br />

zorgprofessionals. Een van<br />

hen is Dana Salden. Zij stelt<br />

zich hier aan u voor...<br />

16. OMNIEUWS<br />

www.mcc-omnes.nl<br />

17.


Palliatieve zorg<br />

Project<br />

Gewenste zorg in de<br />

laatste levensfase<br />

In het project Gewenste zorg in de laatste levensfase wordt gewerkt aan<br />

een optimale kwaliteit van leven en sterven voor mensen in de laatste<br />

levensfase, waarbij proactieve gespreksvoering en wensen en behoeften<br />

van de patiënt en naasten het uitgangspunt zijn.<br />

Regioregie Anders Beter<br />

BETER BEWEGEN bij artrose<br />

Op 8 oktober jl. heeft <strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong><br />

een nascholingsavond georganiseerd<br />

rondom het zorgpad Beter<br />

Bewegen bij Artrose. Tijdens deze<br />

nascholingsavond werd het zorgpad<br />

besproken vanuit alle perspectieven;<br />

het patiënt-, huisarts-, fysiotherapeutisch-<br />

en orthopedisch<br />

perspectief. Tevens werden de<br />

eerste resultaten besproken van de<br />

effectiviteit van het zorgpad.<br />

Uit de analyses blijkt dat het zorgpad<br />

Beter Bewegen bij Artrose zorgt voor<br />

minder onnodige diagnostiek aanvragen in<br />

de regio Westelijke Mijnstreek ten opzichte<br />

van vergelijkbare regio’s in Limburg. Het<br />

zorgpad zorgt echter niet voor minder<br />

verwijzingen in de regio Westelijke<br />

Mijnstreek ten opzichte van vergelijkbare<br />

regio’s in Limburg. Tijdens de nascholingsavond<br />

bleek dat patiënten tevreden zijn<br />

met de artrosezorg in de Westelijke<br />

Mijnstreek. Wel verwachten ze 1) meer tijd<br />

van de zorgverleners en 2) dat de verschillende<br />

zorgverleners (huisartsen, fysiotherapeuten<br />

en orthopeden) dezelfde taal<br />

spreken en dus dezelfde adviezen geven.<br />

De avond werd afgesloten met de demonstratie<br />

en oefening van schouderonderzoek<br />

door orthopeed P. Deckers en een<br />

demonstratie en oefening van de injectietechnieken<br />

in schouder en knie door kaderhuisarts<br />

R. Ottenheijm. Over een half jaar<br />

hopen we de effecten van deze nascholing<br />

in de cijfers terug te zien: juiste zorg op de<br />

juiste plek! •<br />

Op dit moment zijn we bezig met het<br />

verder optimaliseren van het Transmuraal<br />

Zorgpad Palliatieve Zorg dat we hiervoor<br />

inzetten. TZPZ 2.0 zal per 2019 in de hele<br />

Westelijke Mijnstreek worden uitgerold<br />

bij huisartsen, specialisten, apothekers<br />

en wijkverpleegkundigen. In TZPZ 2.0 is<br />

er onder andere meer aandacht voor het<br />

voeren van een levensfasegesprek vanuit<br />

het concept positieve gezondheid.<br />

Daarnaast is een nieuw onderdeel het<br />

time-out gesprek. Dit gesprek biedt de<br />

patiënt en/of naasten de mogelijkheid<br />

zich te oriënteren welke<br />

behandelingen hij/zij in de laatste<br />

levensfase wenst en wat dit voor de<br />

kwaliteit van leven betekent, waardoor<br />

hij/zij beter is voorbereid op de<br />

gezamenlijke besluitvorming met de<br />

behandelend arts in het ziekenhuis.<br />

Er wordt gestreefd naar het verbeteren<br />

van transmuraal werken in de thuissituatie<br />

aan de hand van de PaTz methodiek<br />

en het inzetten van een transmuraal<br />

ketencommunicatiesysteem. •<br />

Voor meer informatie over het<br />

project kunt u terecht op<br />

onderstaande link:<br />

www.andersbeterwm.nl/wat-doenwe/gewenste-zorg-in-laatstelevensfase.<br />

18. OMNIEUWS www.mcc-omnes.nl 19.


Weetjes<br />

Wist u dat?<br />

Patiënten, doorverwezen voor de Eerste Hart Hulp (EHH),<br />

zich dienen te melden bij EHH, West 34? Nu gaat het vaak<br />

mis en melden ze zich op de SEH. •<br />

Heeft u een waarnemer op de<br />

praktijk? Meldt deze bij ons<br />

aan zodat wij diegene kunnen<br />

aanmelden voor Ochtendspits en<br />

kunnen opnemen in het smoelenboek:<br />

info@mc-omnes.nl. •<br />

Wilt u een patiëntje<br />

verwijzen naar de buikpijnpoli?<br />

Attendeer de<br />

patiënt erop dat het om<br />

een tweesporenbeleid<br />

gaat. •<br />

Op korte termijn is het mogelijk om via ZorgDomein<br />

te verwijzen naar de eerstelijnsbedden (ELV) en<br />

een consult aan te vragen voor de specialist<br />

ouderengeneeskunde. •<br />

Wilt u praktijkwijzigingen<br />

s.v.p.<br />

tijdig doorgeven aan<br />

Meditta, zodat ook wij<br />

binnen <strong>MCC</strong> <strong>Omnes</strong><br />

uw gewijzigde<br />

gegevens kunnen<br />

aanpassen in onze<br />

systemen. •<br />

Patiënten bij een verwijzing<br />

voor een TIA-screening<br />

gedurende 24 uur worden<br />

opgenomen? Geef dit even<br />

door aan de patiënt. •<br />

Anders Beter Centrum<br />

eigen website<br />

Sinds kort heeft het Anders Beter<br />

Centrum een eigen website.<br />

De website is te vinden via de link:<br />

www.andersbetercentrum.nl.<br />

Deze website bevat informatie<br />

over de anderhalvelijnszorg<br />

in de Westelijke Mijnstreek voor<br />

zowel patiënten als verwijzers. •<br />

20. OMNIEUWS<br />

www.mcc-omnes.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!