15.05.2019 Views

VRT Vandaag - Samen Innoveren

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>VRT</strong> PRESENTEERT<br />

<strong>Samen</strong> innoveren


<strong>Samen</strong> innoveren


4


INHOUD<br />

Voorwoord Paul Lembrechts - CEO <strong>VRT</strong><br />

Inleiding Stijn Lehaen - Algemeen directeur Technologie & Innovatie <strong>VRT</strong><br />

1. <strong>VRT</strong> Start-up<br />

CASE: Third Space<br />

2. <strong>VRT</strong> Sandbox<br />

CASE #1: Metachat<br />

CASE #2: Selma.ai<br />

CASE #3: Tinkerlist<br />

CASE #4: On-Hertz<br />

CASE #5: Kiswe<br />

3. <strong>VRT</strong> Innovatie<br />

De afdeling <strong>VRT</strong> Innovatie<br />

Europese financiering<br />

CASE #1: Marconi<br />

CASE #2: CPN<br />

CASE #3: MOS2S<br />

CASE #4: Flame<br />

4. Open <strong>VRT</strong><br />

5. Media Fast Forward<br />

6. Media-Invest Vlaanderen<br />

Nawoord Dieter Boen - Manager <strong>VRT</strong> Innovatie<br />

6<br />

10<br />

14<br />

16<br />

18<br />

24<br />

26<br />

30<br />

32<br />

35<br />

38<br />

38<br />

40<br />

41<br />

42<br />

43<br />

44<br />

46<br />

51<br />

55<br />

56<br />

5


PAUL LEMBRECHTS<br />

CEO <strong>VRT</strong><br />

6


VOORWOORD<br />

Paul Lembrechts<br />

Alle Vlamingen informeren, inspireren en verbinden. Dat is<br />

de missie van de <strong>VRT</strong>. Elk jaar opnieuw slaagt de publieke<br />

omroep erin dat engagement tegenover de Vlaamse<br />

overheid en de Vlaamse bevolking waar te maken. In een<br />

continu wijzigend medialandschap kan dat alleen als de<br />

publieke omroep voluit blijft inzetten op innovatie.<br />

Volgens de beheersovereenkomst met de Vlaamse<br />

Gemeenschap 2016-2020 moet de <strong>VRT</strong> enerzijds inzetten<br />

op het versterken van haar online aanbod, en anderzijds<br />

investeren in innovatieve vertelstructuren en formats.<br />

Meer en meer evolueert de publieke omroep daarom ook<br />

naar een digitale mediaorganisatie. Tegelijkertijd zoekt<br />

de publieke omroep actief naar samenwerkingen met<br />

anderen.<br />

De <strong>VRT</strong> wordt steeds meer een efficiënte, wendbare en<br />

dynamische organisatie. <strong>Samen</strong> innoveren met andere<br />

openbare omroepen, Vlaamse onderzoeksinstellingen<br />

en universiteiten, start-ups en mediapartners is dan ook<br />

cruciaal voor de <strong>VRT</strong>. Door structureel te investeren in<br />

zo’n samenwerkingen wil de <strong>VRT</strong> bovendien een hefboom<br />

zijn voor een leefbaar en rendabel lokaal mediaecosysteem.<br />

Ook wil ze door kennisdeling actief bijdragen<br />

aan de kwaliteit van de Vlaamse mediasector.<br />

De voortdurende inzet op innovatie heeft haar vruchten<br />

afgeworpen. Het stimuleren van ondernemerschap - ook<br />

in de vorm van intrapreneurschap - blijft dan ook in de<br />

toekomst onmisbaar voor de <strong>VRT</strong> als actieve deelnemer in<br />

een innoverend medialandschap.<br />

Ondanks haar opdracht tot het versterken van het<br />

ecosysteem, krijgt de <strong>VRT</strong> sinds 2016 geen specifieke<br />

innovatie-dotatie meer van de Vlaamse overheid. De <strong>VRT</strong><br />

financiert sindsdien zelf in innoverende initiatieven met<br />

eigen middelen en aanvullende subsidies van de Europese<br />

Commissie (Horizon 2020). Extra projectfinanciering<br />

kwam onder meer van het Vlaams Agentschap <strong>Innoveren</strong><br />

en Ondernemen en het Google Digital News Initiative. De<br />

<strong>VRT</strong> werkte in de betreffende projecten onder andere<br />

samen met de openbare omroepen BBC en RAI, met de<br />

onderzoeksinstellingen IRT en Imec, met mediapartners<br />

als Newsmonkey, Mediahuis en The Walt Disney Company.<br />

Met deze publicatie wil de <strong>VRT</strong> haar inzichten en<br />

projectresultaten rond media-innovatie delen met andere<br />

spelers in het Vlaamse en internationale medialandschap.<br />

We hopen met <strong>VRT</strong> Presenteert: <strong>Samen</strong> innoveren de open<br />

dialoog kracht bij te zetten en verdere samenwerkingen te<br />

faciliteren. Ik wens u alvast veel leesplezier.<br />

7


8


“Door samen te innoveren wordt<br />

de <strong>VRT</strong> zelf een efficiënte en meer<br />

wendbare, dynamische organisatie<br />

van de toekomst.”<br />

Paul Lembrechts<br />

CEO <strong>VRT</strong><br />

9


STIJN LEHAEN<br />

ALGEMEEN DIRECTEUR TECHNOLOGIE & INNOVATIE <strong>VRT</strong><br />

10


INLEIDING<br />

Stijn Lehaen<br />

De <strong>VRT</strong> is een belangrijke speler in de Vlaamse<br />

mediasector. We maken aanbod voor radio, televisie<br />

en online voor alle inwoners van Vlaanderen, en dat<br />

aanbod wordt druk geconsumeerd. Het verschil wordt<br />

tegenwoordig niet alleen meer gemaakt door het aanbod<br />

zelf. Steeds meer gaat het over hoe we dat aanbod<br />

creëren en bij de gebruiker brengen. De gebruiker is ook<br />

al lang geen passieve consument meer. Die wil intussen<br />

zelf bepalen wanneer hij kijkt, luistert of leest en hecht<br />

veel waarde aan interactie met het aanbod en de makers<br />

ervan. Dat maakt dat de <strong>VRT</strong> ook op het vlak van<br />

technologie en innovatie een koploper wil zijn: zowel met<br />

innovatieve productie en distributie als met vernieuwende<br />

content-formats.<br />

Met deze publicatie brengen we graag een overzicht<br />

van de instrumenten die de <strong>VRT</strong> inzet om te innoveren.<br />

Open<strong>VRT</strong>, <strong>VRT</strong> Start-up, <strong>VRT</strong> Sandbox en onze<br />

onderzoeksinitiatieven hebben elk een eigen focus<br />

en ontwikkelen elk ook eigen methodieken. Nochtans<br />

delen zij belangrijke kernwaarden van de publieke<br />

omroep. We innoveren niet in ons eentje. Het is voor<br />

ons cruciaal om samen te werken. Altijd zijn we op zoek<br />

naar partners. Onze innovatie-initiatieven hebben ook<br />

altijd een doel of concrete toepassing voor ogen en we<br />

brengen die zo snel mogelijk in de praktijk. Zo krijgen<br />

beloftevolle technologieën van start-ups en vernieuwende<br />

inzichten van jonge creatieve makers toegang tot de<br />

productieomgeving en het publiek van onze mediamerken.<br />

Die aanpak leidt tot resultaten. Je vindt in deze publicatie<br />

heel wat voorbeelden van Vlaamse starters die mede<br />

door hun samenwerking met de <strong>VRT</strong> zijn kunnen<br />

groeien. Bovendien blijken onze recepten die leiden<br />

tot die resultaten ook internationaal in de smaak te<br />

vallen. Binnen haar programma Horizon 2020 steunt de<br />

Europese Commissie heel wat projecten waar de <strong>VRT</strong><br />

aan meewerkt. Daarnaast doen ondertussen een tiental<br />

Europese omroepen een beroep op onze expertise om zelf<br />

het succesvolle model van <strong>VRT</strong> Sandbox te implementeren<br />

en kijken ze met veel interesse naar onder meer Open<strong>VRT</strong>.<br />

De <strong>VRT</strong> versterkt dus het lokale én het internationale<br />

media-ecosysteem. De manier waarop we dat doen kan<br />

bovendien ook elders inspirerend werken. Op een moment<br />

dat de grenzen tussen verschillende industriële sectoren<br />

zienderogen vervagen, hopen we dat de ideeën die we<br />

bundelen in deze publicatie ook van dienst kunnen<br />

zijn in andere contexten. Met het grotere kader in het<br />

achterhoofd maar gericht op concrete realisaties, werken<br />

we volgens het motto van de strafste scenaristen: ‘show,<br />

don’t tell’!<br />

11


“Onze innovatie-initiatieven hebben<br />

altijd een doel of concrete toepassing<br />

voor ogen en we brengen die zo snel<br />

mogelijk in de praktijk”<br />

Stijn Lehaen<br />

Algemeen directeur Technologie en Innovatie <strong>VRT</strong><br />

12


13


iD<br />

Gitte Van Hasselt<br />

Rol bij <strong>VRT</strong>:<br />

Hoofd <strong>VRT</strong> Start-Up<br />

Bij de <strong>VRT</strong> sinds: 2017<br />

Was daarvoor:<br />

Product-innovator voor onder<br />

meer AB Inbev (New York) en<br />

Philips (Amsterdam)<br />

14


1<br />

<strong>VRT</strong> START-UP<br />

Nieuwe inzichten vertalen naar formats, werkmethodes en prototypes<br />

Gitte Van Hasselt is hoofd van <strong>VRT</strong> Start-up Zij<br />

legt uit hoe <strong>VRT</strong> Start-up sinds juni 2017 actief<br />

opportuniteiten zoekt om aan media-innovatie<br />

op de <strong>VRT</strong> te doen.<br />

Waarom bestaat <strong>VRT</strong> Start-up?<br />

De mediacontext en de verwachtingen van onze<br />

mediagebruikers veranderen razendsnel. De missie<br />

van <strong>VRT</strong> Start-up is om trends en evoluties in de<br />

mediasector te koppelen aan de behoeften van de<br />

Vlaming. De <strong>VRT</strong> wil vandaag en in de toekomst<br />

zoveel mogelijk mediagebruikers bereiken,<br />

inspireren en verbinden. <strong>VRT</strong> Start-up zoekt dus<br />

naar nieuwe manieren om die maatschappelijke<br />

opdracht van de <strong>VRT</strong> beter te realiseren.<br />

Wat betekent dat concreet vandaag?<br />

<strong>VRT</strong> Start-up probeert met een klein innovatief<br />

team de <strong>VRT</strong>-merken te inspireren en ze nauwer<br />

in contact met elke gebruiker te brengen.<br />

In sneltempo legt het team van <strong>VRT</strong> Start-up de<br />

focus op de noden van de gebruiker. We gaan op<br />

zoek naar wat mediagebruikers nodig hebben.<br />

Daarbij hebben we vooral aandacht voor digitale<br />

media. Er komen alsmaar meer toestellen en<br />

kanalen om media te beleven en te maken.<br />

Hoe pakt <strong>VRT</strong> Start-up dat aan?<br />

<strong>Samen</strong> met mediamakers, -gebruikers en ander<br />

creatief talent. <strong>VRT</strong> Start-up werkt zelf als een<br />

‘lean start-up’. Nieuwe inzichten vertalen we naar<br />

formats, mediaproducten en werkmethodes. De<br />

prototypes testen we uiteindelijk uit.<br />

Vanaf mijn start bij de <strong>VRT</strong>, in juni 2017, zijn we<br />

de krijtlijnen van <strong>VRT</strong> Start-up opnieuw gaan<br />

uittekenen. We verzamelen trends en bewegingen<br />

en daaruit halen we een aantal innovatiethema’s<br />

die opportuniteiten kunnen bieden voor de <strong>VRT</strong>.<br />

Een voorbeeld daarvan is third space.<br />

15


<strong>VRT</strong> START-UP<br />

CASE - THIRD SPACE<br />

Wat is third space?<br />

Third space is de plaats, tijd en ruimte wanneer je niet op<br />

je werk of thuis bent. De ‘verloren’ momenten waarvoor<br />

je een waardevolle invulling zoekt. Omdat mediagedrag<br />

evolueert naar een mobiele mediabeleving, ziet <strong>VRT</strong><br />

Start-up hier een opportuniteit. <strong>VRT</strong> Start-up is met dat<br />

inzicht actief aan de slag gegaan. Ze is concepten gaan<br />

ontwikkelen die mediagebruikers een betekenisvolle<br />

tijdsinvulling geven in die third space.<br />

Wanneer en waar zijn we in third space?<br />

In third space onderscheiden wij op basis van ons<br />

onderzoek drie types momenten. Het micro-moment is<br />

daar één van. Dat is een moment waarin je een impulsieve<br />

vraag hebt en je daar meteen een antwoord op wil.<br />

‘Hoe geraak ik waar ik naartoe wil?’ ‘Gaat het morgen<br />

regenen?’ ‘Hoe heet die ene acteur weer?’ Daarnaast<br />

heb je het macro-moment. Dat is het moment dat je iets<br />

gepland hebt, je bent aan het winkelen of gaat naar de<br />

voetbaltraining. Het meso-moment zit daartussenin. Dat<br />

kan elk moment zijn dat je geen geplande activiteit hebt. Je<br />

wacht op de tram, je zit in de trein, je staat te wachten aan<br />

de kassa.<br />

Na het definiëren van die verschillende third spaces is <strong>VRT</strong><br />

Start-up écht aan de slag gegaan om de de verwachtingen<br />

van de Vlaamse mediagebruikers te begrijpen.<br />

Hoe gebeurt het <strong>VRT</strong> Start-up onderzoek naar third<br />

spaces?<br />

Eerst deden we een intake om heel het onderzoeksteam<br />

dezelfde taal te laten spreken. Daarna doken we in de<br />

materie. Na het verzamelen van cijfers, interviewden en<br />

observeerden we 30 gebruikers in third space. We volgden<br />

hen met andere woorden onderweg: in de trein, op het<br />

perron, in de wagen,...<br />

Uit die gesprekken en observaties haalden we heel wat<br />

inzichten. Opmerkelijk was dat gebruikers vaak negatieve<br />

emoties voelden bij hun mediagebruik terwijl ze in third<br />

space waren. Velen hadden last van het ‘Mc Donald’sgevoel’:<br />

je hebt wel gegeten, maar je voelt je niet voldaan.<br />

In het geval van onze mediagebruikers betekende dat<br />

gevoel dat ze hun tijd onderweg wel opvulden met media,<br />

maar zonder er een positief gevoel aan over te houden.<br />

16


We kwamen ook te weten dat third spaces niet alleen onderweg<br />

te vinden zijn. Het kan ook gaan om andere vluchtige<br />

momenten. Het zetten van een kopje koffie bijvoorbeeld. Omdat<br />

je dat soort dingen gaandeweg leert, moet je ook mogelijke<br />

concepten die beantwoorden aan de noden van gebruikers<br />

blijven bijsturen.<br />

Waar staat het onderzoek naar third space vandaag bij<br />

<strong>VRT</strong> Start-up?<br />

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn we tot enkele<br />

concepten gekomen. Die bieden mogelijke antwoorden op<br />

de vraag: hoe vullen we die verloren momenten betekenisvol<br />

in voor mediagebruikers? Die concepten valideerden we bij<br />

experten en dan opnieuw bij mediagebruikers. Op basis van hun<br />

feedback herwerkten we ze dan weer. De bedoeling is niet om<br />

tot één concept te komen dat dan het ultieme antwoord biedt.<br />

De bedoeling is om middels het traject verschillende werkbare<br />

concepten te lanceren die naast elkaar kunnen bestaan.<br />

Op dit moment zijn we bezig met het pitchen van een third<br />

spaces-concept. Daarnaast schaven we nog een ander concept<br />

bij op basis van gebruikersfeedback.<br />

17


2<br />

<strong>VRT</strong> SANDBOX<br />

Matchmaking, samenwerking, kennisdeling en netwerken<br />

• Een veilige omgeving om je product te testen<br />

en te ontwikkelen<br />

• Expertise en coaching<br />

• Toegang tot de <strong>VRT</strong>-infrastructuur<br />

• Evenementen en zichtbaarheid<br />

• Toegang tot intern en extern netwerk<br />

18


“In zekere zin geeft de <strong>VRT</strong><br />

know-how weg, maar haalt<br />

ook weer kennis binnen.”<br />

Sarah Geeroms,<br />

Projectleider <strong>VRT</strong> Sandbox International<br />

19


iD<br />

Peter De Paepe<br />

Rol bij <strong>VRT</strong> Sandbox:<br />

Hoofd van start-up samen werkingen.<br />

Hij maakt samenwerkingen<br />

mogelijk tussen start-ups, KMO’s<br />

en de <strong>VRT</strong> om innovatie mogelijk<br />

te maken.<br />

Bij de <strong>VRT</strong> sinds: 1999<br />

Was daarvoor:<br />

Presentator, eindredacteur en<br />

producer bij Radio 2 en Studio<br />

Brussel, daarna verantwoordelijke<br />

voor het DJ-team en de look-enfeel<br />

van MNM.<br />

V<br />

iD<br />

Sarah Geeroms<br />

Rol bij <strong>VRT</strong> Sandbox:<br />

Projectleider <strong>VRT</strong> Sandbox<br />

International. Zij bouwt aan een<br />

Europees netwerk voor mediainnovatie.<br />

Bij de <strong>VRT</strong> sinds: 2017<br />

20<br />

Was daarvoor:<br />

Regiocoördinator Vlaams-Brabant<br />

& Limburg bij Stichting tegen<br />

Kanker.


<strong>VRT</strong> SANDBOX<br />

<strong>VRT</strong> Sandbox zet nationale en internationale<br />

samenwerkingen op tussen de <strong>VRT</strong> en start-ups, scale-ups<br />

en innovatieve organisaties. Partners krijgen daarbij de<br />

kans om hun ideeën, technologieën of processen verder<br />

te ontwikkelen, te valideren en te schalen. Ze kunnen<br />

bovendien terugvallen op de expertise, de infrastructuur<br />

en de technologische middelen die de <strong>VRT</strong> in huis heeft.<br />

Peter de Paepe en Sarah Geeroms van <strong>VRT</strong> Sandbox<br />

lichten toe.<br />

<strong>Samen</strong>werken voor innovatie<br />

Peter: ‘<strong>VRT</strong> Sandbox werkt samen met start-ups en KMO’s.<br />

Zo dragen we bij aan innovatie in het medialandschap<br />

en versterken we meteen het ecosysteem. <strong>VRT</strong> Sandbox<br />

heeft daarvoor drie trajecten uitgewerkt. Ten eerste<br />

zijn we een accelerator voor start-ups en scale-ups. Ten<br />

tweede faciliteren we intrapreneurschap binnen de <strong>VRT</strong>.’<br />

Sarah: ‘Het derde traject is de Sandbox Hub. Dat is een<br />

internationaal netwerk van ‘sandboxes’ binnen verschillende<br />

Europese omroepen. ’Peter: ‘In alle samenwerkingen met<br />

<strong>VRT</strong> Sandbox staat voorop dat partners zoveel mogelijk<br />

bijleren. We maken het mogelijk dat ze hun activiteiten<br />

direct op de vloer van de <strong>VRT</strong> kunnen toepassen. De<br />

partners worden immers gematcht aan <strong>VRT</strong>-programma’s<br />

en -medewerkers. Zo hebben de Sandbox-samenwerkingen<br />

onmiddellijke impact.’ Sarah: ‘De <strong>VRT</strong> kan van haar<br />

kant kennismaken met innovatieve ideeën, formats en<br />

technologieën. In zekere zin geeft de <strong>VRT</strong> know-how ‘weg’,<br />

maar haalt ook weer kennis binnen.’ Peter: ‘Soms leidt<br />

een samenwerking die start bij <strong>VRT</strong> Sandbox tot meer<br />

structurele samenwerkingen met de <strong>VRT</strong>, soms ook niet.<br />

Sarah: ‘Voorop blijft staan dat de <strong>VRT</strong> een groeibodem is<br />

voor media-innovatie en een voortrekker in het versterken<br />

van het ecosysteem.’<br />

Stimuleren van start-ups<br />

Peter: ‘<strong>VRT</strong> Sandbox is specifiek een accelerator voor startups<br />

en scale-ups die zich focussen op zowel technologie,<br />

content als edutech. Deze samenwerkingen duren drie<br />

tot vier maanden. <strong>VRT</strong> Sandbox laat die jonge bedrijven<br />

verder groeien, maar dan zonder daarbij geld uit te<br />

delen.’ Sarah: ‘We willen een veilige omgeving creëren<br />

21


om in te experimenteren. We coachen de start-ups,<br />

zorgen voor interne en externe netwerkmogelijkheden<br />

en versterken hun visibiliteit. Daarenboven krijgen ze<br />

toegang tot de <strong>VRT</strong>-infrastructuur en de expertise van<br />

haar productieteams.’ Peter: ‘Zodra <strong>VRT</strong> Sandbox een<br />

samenwerking heeft opgestart, wordt onze rol beperkt tot<br />

het voorzien van begeleiding.’ Sarah: ‘Op ons tweejaarlijkse<br />

netwerkevenement <strong>VRT</strong> Sandbox Sessions laten we onze<br />

partners de projecten en resultaten voorstellen aan het<br />

bredere medialandschap.’’<br />

Intrapreneurschap<br />

Peter: ‘Daarnaast ondersteunt <strong>VRT</strong> Sandbox innovatieve<br />

ideeën van <strong>VRT</strong>-collega’s. Intrapreneurschap is dan ook<br />

onze tweede focus. We moedigen creatieve collega’s aan om<br />

hun ideeën verder te ontwikkelen en te testen. Net zoals bij<br />

de externe partners, blijven de intellectuele rechten bij de<br />

medewerkers liggen. Sommige collega’s zetten zelfs de stap<br />

naar het ondernemerschap.’ Sarah: ‘Nog andere collega’s<br />

helpen we verder te groeien in hun rol als webvideomaker<br />

door onder andere nieuwe technologieën voor te stellen en<br />

uit te testen.’<br />

Sandbox Hub – een internationaal verhaal<br />

Sarah: ‘De Sandbox Hub bestaat uit Europese omroepen die<br />

een eigen starterswerking uitbouwen naar ons voorbeeld.<br />

22


Dit internationaal netwerk geeft lokale<br />

start-ups de kans om internationaal schalen.<br />

Momenteel is Sandbox Hub een onderdeel<br />

van het Horizon 2020 MediaRoad-project.’<br />

Peter: ‘<strong>VRT</strong> Sandbox zoekt naar een manier<br />

om de de Sandbox Hub ook op langere<br />

termijn financieel leefbaar te houden.’ Sarah:<br />

‘We moeten duurzaamheid creëren, willen<br />

we het internationale media-ecosysteem<br />

versterken. Hiervoor werken we samen met<br />

andere mediabedrijven en -accelerators. En<br />

natuurlijk zoeken we ook naar investeerders.<br />

Daar zijn we nu mee bezig.’<br />

23


Metachat creëerde een<br />

innovatieve mogelijkheid om<br />

een band met het publiek op<br />

te bouwen op basis van<br />

artificiële intelligentie.<br />

Peter De Paepe<br />

Hoofd <strong>VRT</strong> Sandbox<br />

24


<strong>VRT</strong> SANDBOX<br />

CASE #1 - METACHAT<br />

Community-platform voor een nieuw soort journalistiek<br />

Metachat verzorgde de moderatie van de online community bij het programma Pano<br />

op Canvas. Na elke wekelijkse uitzending chatten en discussieerden kijkers over de<br />

besproken thema’s. Metachat bouwde een chatbot die de opmerkingen van kijkers<br />

modereerde op basis van artificiële intelligentie (AI) en die zich focuste op de meest<br />

kwalitatieve interacties op het platform.<br />

Dat gaf niet enkel kijkers de kans om met elkaar in contact te komen, maar het<br />

leverde bovendien ook interessante feedback op voor de redactie van Pano. Het idee<br />

en de technologie van Metachat droeg bij aan een nieuw soort journalistiek die op<br />

verschillende leefwerelden focust, en niet belerend of polariserend werkt.<br />

25


<strong>VRT</strong> SANDBOX<br />

CASE #2 - SELMA.AI<br />

Een groter engagement bij subscribers door artificiële intelligentie<br />

Selma.ai is een Vlaamse start-up die zich toespitst op datagedreven<br />

targeting van content. <strong>Samen</strong> met het online-team van Eén onderzochten<br />

ze hoe meer clicks te genereren voor de Eén-nieuwsbrief.<br />

Het project zal leiden tot een inhoudelijk aangepaste nieuwsbrief die<br />

de interesse bij haar lezers moet vergroten. Gepersonaliseerde data en<br />

artificiële intelligentie zullen de inhoud van de nieuwsbrief bepalen: een<br />

combinatie van 50% inhoud op maat en 50% redactionele artikels. Doel is<br />

dat de gepersonaliseerde nieuwsbrief effectief leidt tot een hoger bereik en<br />

een hogere doorklikratio.<br />

26


27


28


“Ik ben erg onder de indruk van de vele<br />

externen waarmee <strong>VRT</strong> samenwerkt.<br />

Dat en de vele menselijke connecties in<br />

plaats van digitale... Daar kunnen we<br />

best veel uit leren.”<br />

Andy Conroy<br />

Controller R+D, BBC<br />

29


“Eindelijk maken we nu televisie op<br />

maat van de 21ste eeuw. We gebruiken<br />

Tinkerlist vanaf het ontstaan van een<br />

idee tot de opnames in de studio.”<br />

Bart Cannaerts<br />

Televisiemaker<br />

30


“<strong>VRT</strong> Sandbox is een fantastisch concept. Door onze<br />

samenwerking konden we Tinkerlist verder ontwikkelen<br />

wat resulteerde in een beter, stabieler en krachtiger<br />

product. Disruptieve start-ups zoals Tinkerlist hebben<br />

nu eenmaal mogelijkheden zoals die bij <strong>VRT</strong> Sandbox<br />

nodig om te kunnen doorgroeien. Organisaties als de<br />

<strong>VRT</strong> hebben op hun beurt disruptieve start-ups zoals<br />

Tinkerlist nodig om te blijven innoveren. Voor ons bracht<br />

het internationale netwerk veel kansen met zich mee.”<br />

Tinkerlist<br />

<strong>VRT</strong> SANDBOX<br />

CASE #3 - TINKERLIST<br />

Online platform voor creatieve teams<br />

Tinkerlist biedt creatieve televisiemakers een geïntegreerd online<br />

platform dat een naadloos verloop verzekert van script tot opnames.<br />

Het helpt productieteams om content te creëren en workflows te<br />

managen van A tot Z.<br />

Tinkerlist werd opgericht in 2014 en werkte in 2016 via <strong>VRT</strong> Sandbox,<br />

samen met het productieteam van het Eén-programma De allesweter.<br />

Sindsdien ondersteunde Tinkerlist producties als Voor hetzelfde geld,<br />

de talentshow Steracteur/Steractrice, het liefdadigheidsproject Music<br />

for life en het Radio 2-programma De madammen. Tinkerlist kreeg ook<br />

de kans om te pitchen op EBU-evenementen en had ondertussen al<br />

gesprekken met ARD, Francetv en YLE.<br />

31


<strong>VRT</strong> SANDBOX<br />

CASE #4 - ON-HERTZ<br />

Virtuele radiostudio voor uitzendingen vanop eender welke locatie<br />

On-Hertz is een schoolvoorbeeld van het<br />

intrapreneurschap-traject binnen <strong>VRT</strong> Sandbox. Ook<br />

<strong>VRT</strong>-collega’s kunnen immers met de <strong>VRT</strong> Sandbox<br />

samenwerken. Zo ontwikkelde Renaud Schoonbroodt,<br />

die bij het <strong>VRT</strong>-labo radio werkt, een revolutionaire<br />

radiotool die enkel bestaat uit software. Renaud<br />

begon in 2016 te werken voor de <strong>VRT</strong>. Door zijn<br />

ervaringen in het radiolabo vroeg hij zich af of radio<br />

maken niet makkelijker kon. In zijn vrije tijd werkte<br />

hij aan een prototype dat hij voorstelde aan <strong>VRT</strong><br />

Sandbox. Zij begeleidden Renaud door onder andere<br />

een pitchtraining aan te bieden en mee na te denken<br />

over relevant marktonderzoek.<br />

Met de virtuele radiostudio van On-Hertz is<br />

het logistiek mogelijk op eender welke locatie<br />

kostenefficiënt uit te zenden. On-Hertz haalde de<br />

internationale pers door een samenwerking met Radio<br />

2 waarbij de mobiele radiostudio gebruikt werd voor ‘s<br />

werelds eerste radio-uitzending vanuit een luchtballon.<br />

Na dit eerste avontuur stelde Renaud een dossier op<br />

om funding te krijgen voor On-Hertz. Hij ging langs bij<br />

zowel Start It @ KBC als IMEC. Telkens kwam hij buiten<br />

met een partnerschap op zak en nieuwe funding om<br />

On-Hertz verder uit te bouwen. Ondertussen zijn er via<br />

<strong>VRT</strong> Sandbox plannen om On-Hertz te testen tijdens<br />

radioprogramma’s van Radio 1, MNM en Studio Brussel.<br />

Ook Radio 2-presentator Niels Vandeloo gebruikte On-<br />

Hertz al intensief voor zijn avondspitsprogramma.<br />

Op het IBC-festival in Amsterdam won On-Hertz in<br />

september 2018 nog een Best of Show-award in de<br />

categorie Radio Broadcast Solutions.<br />

32


“We hadden het gekke idee om als eerste in<br />

België een volledige radioshow te maken vanuit<br />

een luchtballon. Het idee was een uitdaging<br />

op alle vlakken. Via <strong>VRT</strong> Sandbox maakten we<br />

kennis met On-Hertz. Met hun oplossing werd<br />

dit avontuur een geweldig programma.”<br />

Daan Masset<br />

Presentator Radio 2<br />

33


34


<strong>VRT</strong> SANDBOX<br />

CASE #5 - KISWE<br />

Van lineaire video naar een gepersonaliseerde en sociale ervaring<br />

Kiswe versterkte de ervaring die gebruikers normalerwijze hebben met<br />

een over-the-top of OTT-player. Een speler met vijf verschillende feeds<br />

was beschikbaar op de website van Sporza. Elke feed lichtte een aspect<br />

van de Diamond League uit. Hardlopen, hoogspringen, speerwerpen,<br />

verspringen en het algemene programma kon je afwisselend<br />

of simultaan op de Kiswe-player bekijken. Net als naar sociale<br />

mediaberichten, werd je doorgelinkt naar online games en bijkomende<br />

informatie over de wedstrijden - zoals eindtijden en rangschikkingen.<br />

35


36


“Ik vind het <strong>VRT</strong> Sandbox-initiatief heel<br />

erg inspirerend. Daarmee kan je echt op<br />

een heel innovatieve manier ideeën en<br />

kennis van buitenaf koppelen aan de<br />

interne ambities en merken van de <strong>VRT</strong>.”<br />

Martijn van Dam<br />

Lid Raad van Bestuur NPO<br />

37


iD<br />

Mike Matton<br />

Rol bij <strong>VRT</strong> Innovatie:<br />

Hoofd internationale samenwerkingen.<br />

Bouwt nieuwe<br />

projecten en zorgt voor voldoende<br />

aandacht voor media in toekomstige<br />

onderzoeks programma’s.<br />

Bij de <strong>VRT</strong> sinds: 2009<br />

Was daarvoor:<br />

Doctoraatsonderzoeker rond<br />

spraakherkenning bij het KU<br />

Leuven departement Computerwetenschappen.<br />

38


3 DE AFDELING <strong>VRT</strong> INNOVATIE<br />

Mike Matton is verantwoordelijk voor de<br />

Europese onderzoeksprojecten bij <strong>VRT</strong><br />

Innovatie. Hij gaat in op de samenwerkingen<br />

van de <strong>VRT</strong> met nationale en internationale<br />

onderzoekspartners.<br />

Media zijn alomaanwezig in onze<br />

maatschappij. Iedereen komt ermee in<br />

contact, maar niet iedereen is zich bewust<br />

van de technologie die nodig is om die massa<br />

media te produceren en publiek te maken.<br />

Dat is de focus van de Vlaamse en Europese<br />

onderzoeksprojecten van <strong>VRT</strong> Innovatie. De<br />

toekomst van media maken, consumeren<br />

en beleven. Het interdisciplinaire team van<br />

<strong>VRT</strong> Innovatie werkt daarvoor nauw samen<br />

met Europese en Vlaamse partners. Dat<br />

kunnen academische organisaties, omroepen<br />

of adviesgroepen zijn. De subsidies komen<br />

grotendeels van het Horizon 2020-programma<br />

en het Vlaams Agentschap <strong>Innoveren</strong> en<br />

Ondernemen.<br />

Toen ik met mijn academische<br />

onderzoeksachtergrond startte op de <strong>VRT</strong><br />

was het werken met Europese ‘research and<br />

innovation’ of R&I-partners nog redelijk nieuw<br />

op de vloer. Uit samenwerkingen in metadataprojecten<br />

die gefaciliteerd werden door de<br />

European Broadcasting Union (EBU) groeide<br />

de betrokkenheid van de <strong>VRT</strong> in Europese<br />

projecten razendsnel. Ik werd stelselmatig<br />

verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van<br />

de Europese projectsamenwerkingen.<br />

<strong>Vandaag</strong> neemt de <strong>VRT</strong> deel aan tenminste<br />

een dozijn Europese projecten die mediainnovatie<br />

onderzoeken en faciliteren. De<br />

projectresultaten en nieuwe technologieën<br />

dragen steeds bij aan de dagelijkse werking<br />

van de <strong>VRT</strong> en andere mediaorganisaties,<br />

binnen en buiten Vlaanderen. Zo wil <strong>VRT</strong> een<br />

accelerator zijn voor de mediasector en een<br />

bijdrage leveren aan de versterking van het<br />

hele media-ecosysteem.<br />

39


<strong>VRT</strong> INNOVATIE<br />

EUROPESE FINANCIERING<br />

Horizon 2020<br />

Horizon 2020 is het grootste programma voor onderzoek<br />

en innovatie dat ooit in de EU bestond. Het doel is de<br />

weg voor te bereiden voor doorbraken, ontdekkingen en<br />

wereldpremières.<br />

Horizon 2020 geniet de politieke steun van de Europese<br />

leiders en de leden van het Europees Parlement. Daar<br />

zijn ze immers overeengekomen dat investeren in<br />

onderzoek en innovatie essentieel is voor de toekomst van<br />

Europa. Horizon 2020 moet bijdragen om die groei slim,<br />

duurzaam en inclusief te maken door open te staan voor<br />

onderzoekers van over de hele wereld.<br />

Ook de <strong>VRT</strong> kreeg al meermaals het vertrouwen om met de<br />

steun van Horizon 2020 innovatieve ideeën op de markt te<br />

brengen. <strong>Samen</strong> voor innovatie op topniveau.<br />

40


<strong>VRT</strong> INNOVATIE<br />

CASE #1 - MARCONI<br />

Interactie tussen radiomakers en luisteraars versterken met een geïntegreerd platform<br />

Het MARCONI-project wil de band tussen radiomaker en<br />

luisteraar versterken door hun interactie te automatiseren.<br />

Door radio-uitzendingen te integreren met digitale<br />

en sociale media maakt het project een nieuwe en<br />

gepersonaliseerde radiobeleving mogelijk. Aan de hand van<br />

technologieën zoals artificiële intelligentie, deep learning<br />

en chatbots bouwt het onderzoeksteam een geïntegreerd<br />

platform dat de interactie met luisteraars automatiseert. Zo<br />

wordt het mogelijk om als radiomaker honderden reacties<br />

van luisteraars tegelijk te beantwoorden.<br />

FACTS<br />

MARCONI<br />

Partners: IN2, NPO, Pluxbox, Universiteit Hasselt, Universität Wien, Joanneum Research, Faktion<br />

Startdatum: 01/09/2017<br />

Einddatum: 29/02/2020<br />

Website: projectmarconi.eu<br />

41


<strong>VRT</strong> INNOVATIE<br />

CASE #2 - CPN<br />

Personalisatie en contextualisatie van nieuws<br />

Europa telt vandaag vele grote en kleine mediabedrijven<br />

die allemaal online nieuws maken. Binnen dit overaanbod<br />

moeten nieuwsitems verschillende gebruikers ook<br />

gericht kunnen bereiken. Hier is een slimme aanpak voor<br />

distributie meer dan ooit cruciaal: nieuws op het juiste<br />

moment van de dag brengen op maat van de ontvanger.<br />

Het CPN project wil deze uitdaging aangaan door een<br />

platform te bouwen waarmee mediabedrijven online<br />

nieuwsverhalen in de juiste context kunnen verspreiden<br />

naar relevante doelgroepen.<br />

FACTS<br />

CPN<br />

Partners: IMEC, Deutsche Welle, Engineering - Ingegneria Informatica SPA, Wan-Ifra, Live<br />

Tech SRL, Athens Technology Center, Digital Catapult, Dias Publishing Public Ltd<br />

Startdatum: 01/09/2017<br />

Einddatum: 29/02/2020<br />

Website: projectcpn.eu<br />

42


<strong>VRT</strong> INNOVATIE<br />

CASE #3 - MOS2S<br />

Burgerjournalistiek en verrijkte live evenement-belevingen<br />

Sociale media en user-generated content worden<br />

steeds meer gebruikt bij meldingen van breaking<br />

news. De nieuwswaarde van die snelle informatie is<br />

helaas niet altijd duidelijk. Verschillende livestreams<br />

op sociale media tonen wel wat nieuw is, maar bieden<br />

niet noodzakelijk de juiste context.<br />

Het doel van MOS2S is te onderzoeken hoe<br />

burgerjournalistiek de beleving van live gebeurtenissen<br />

en evenementen kan verrijken. Op die manier kan men<br />

kwaliteitsvolle en relevante nieuwsbeelden verzamelen<br />

op de belangrijkste locaties van een gebeurtenis. Door<br />

de gedeelde beelden en informatie vervolgens slim te<br />

filteren kan de rapportage in de juiste context worden<br />

geplaatst. Journalisten geven daarbij vanop afstand<br />

real-time feedback aan mediagebruikers. Zo creëren ze<br />

samen een interactieve en inzichtelijke nieuwsbeleving<br />

met meerdere invalshoeken. MOS2S maakt dus van<br />

mediagebruikers reporters en van journalisten hun<br />

coaches.<br />

FACTS<br />

MOS2S<br />

Partners: Kiswe, Nokia Bell Labs, iMinds IDLab, Amsterdam ArenA, TNO, Inmotio, Game On,<br />

KPN, BoscH, Moovr, ETRI<br />

Startdatum: 01/10/2016<br />

Einddatum: 30/09/2019<br />

Website: mos2s.eu<br />

43


<strong>VRT</strong> INNOVATIE<br />

CASE #4 - FLAME<br />

Experimenteren rond nieuwe media-toepassingen in de slimme stad<br />

Het FLAME-project wil een smart city infrastructuur beschikbaar maken in<br />

de steden Bristol en Barcelona. Andere steden in Europa kunnen diezelfde<br />

infrastructuur tijdens het project deels of helemaal repliceren. Daarnaast<br />

zal FLAME ook experimenteren rond mogelijke media-toepassingen in zo’n<br />

slimme stad. De rol van de <strong>VRT</strong> in het project is om de visie voor media in<br />

slimme steden mee vorm te geven en de eerste experimenten mee uit te<br />

werken, met een focus op een interactieve en participatieve mediabeleving.<br />

Tenslotte krijgen externe organisaties ook de kans om gelijkaardige<br />

experimenten op te zetten.<br />

FACTS<br />

FLAME<br />

Partners: Eidgenoessische Technische Hochschule Zuerich, Institut Municipal D’Informatica<br />

de Barcelona, Bristolisopen Limited, Nextworks, The Walt Disney Company GMBH, Atos<br />

Spain Sa, Interdigital Europe Ltd., Fundacio Privada I2Cat, University of Southampton,<br />

University of Bristol, Martel Innovate<br />

Startdatum: 01/01/2017<br />

Einddatum: 31/12/2019<br />

Website: ict-flame.eu<br />

44


45


iD<br />

Camille Pollie<br />

Rol bij Open<strong>VRT</strong>:<br />

Community manager. Ondersteunt<br />

jong loslopend wild on their way<br />

to stardom bij Open<strong>VRT</strong>.<br />

Bij de <strong>VRT</strong> sinds: 2013<br />

Werkte daarvoor:<br />

Bij Hotel Hungaria en TV Bastards.<br />

46


4<br />

OPEN <strong>VRT</strong><br />

Een community voor jong mediatalent<br />

Open <strong>VRT</strong> is een community voor jong digitaal, creatief mediatalent uit<br />

Vlaanderen dat wordt ondersteund door de <strong>VRT</strong>. Camille Pollie legt uit.<br />

Open<strong>VRT</strong> wil creatief talent verbinden met elkaar en op die manier het mediaecosysteem<br />

versterken. Met de initiatieven van Open<strong>VRT</strong> willen we studenten,<br />

beginnende freelancers en jonge professionals inspireren om hun creatieve<br />

ideeën professioneel te ontwikkelen. We willen jong creatief talent zo een kans<br />

geven om door te stoten.<br />

Concreet doen we dat door creatief talent in onze community in de kijker te<br />

zetten via een database. Daar kun je als ‘young creative’ een profiel aanmaken<br />

en je werk aan de wereld tonen. We organiseren ook events met sprekers uit<br />

binnen- en buitenland, en workshops die Studio Dondert heten. Door open<br />

calls te lanceren, kunnen de merken van de <strong>VRT</strong> co-creëren met leden van de<br />

Open<strong>VRT</strong>-community. De merken van de <strong>VRT</strong> doen dan beroep op jong geweld<br />

voor innoverende ideeën en zij kunnen op hun beurt ervaring opdoen.<br />

47


Zwoltopia ‘16: Open<strong>VRT</strong> #pechakucha<br />

Zwoltopia<br />

@Zwoltopia - 29 december 2016<br />

2016 was een turbulent & chaotisch jaar maar éen moment springt er uit als een pers. hoogtepunt en<br />

een moment dat ik broodnodig had na maanden van zelftwijfel en geflirt met depressie. Zo veel liefde<br />

voor @openvrt en alle aanwezigen


FACTS<br />

OPEN<strong>VRT</strong><br />

Open<strong>VRT</strong> bestaat 5 jaar<br />

25 evenementen in 5 jaar<br />

800 bezoekers per jaar<br />

32 jonge makers kregen kansen binnen de <strong>VRT</strong><br />

49


50


5<br />

MEDIA FAST FORWARD<br />

Inspiratie rond media-innovatie, gecureerd door de <strong>VRT</strong><br />

Elk jaar nodigt de <strong>VRT</strong> de mediasector uit om na te denken<br />

over de toekomst van media. Tijdens het evenement Media Fast<br />

Forward komen ondernemers, onderzoekers, media professionals<br />

en beleidsmakers samen om inzichten en inspiratie te delen rond<br />

media-innovatie. Daarnaast deelt Media Fast Forward deze verhalen<br />

ook buiten het evenement door online het gesprek te faciliteren en<br />

inspiratie te delen op sociale media.<br />

Naast presentaties over de laatste trends en inzichten in mediainnovatie,<br />

biedt Media Fast Forward ook een tentoonstelling<br />

met projecten en start-ups in technologie en innovatie. In 2017<br />

verwelkomde het evenement meer dan 750 mensen in de zalen van<br />

BOZAR in Brussel.<br />

Enkele deelnemers uit 2017:<br />

Oxford Internet Institute, Vice, Spotify, UK Radioplayer, IPG<br />

Mediabrands en Studio Brussel.<br />

51


“De media evolueren razendsnel. Als<br />

we niet innoveren gaan we achteruit.<br />

Media Fast Forward is een evenement<br />

en netwerk voor ondernemers, media<br />

professionals, onderzoekers en game<br />

changers.”<br />

Fredo De Smet<br />

Curator Media Fast Forward<br />

52


V<br />

iD<br />

Fredo De Smet<br />

Rol bij Media Fast Forward:<br />

Curator en presentator op het<br />

snijvlak tussen technologie en<br />

cultuur.<br />

Publiceerde:<br />

Artificial stupidity. Handleiding<br />

voor digitale humanisten. (Lannoo,<br />

2018)<br />

Was daarvoor:<br />

Co-curator van de tentoonstelling<br />

Hello, Robot en bezieler van<br />

Gent M.<br />

53


54


“Door de digitalisering, technologische ontwikkelingen en de intrede van<br />

grote en sterke internationale spelers in de Vlaamse mediamarkt staan de<br />

klassieke verdienmodellen van onze Vlaamse media onder toenemende druk.<br />

De <strong>VRT</strong> heeft daarom beslist om samen met de PMV haar kennis, ervaring en<br />

knowhow aan te wenden om ons hele Vlaamse mediabestel beter te maken<br />

en in die nieuwe media-omgeving te helpen groeien en bloeien.”<br />

Sven Gatz<br />

Vlaams minister van Media<br />

6 MEDIA-INVEST VLAANDEREN<br />

De <strong>VRT</strong> bundelt krachten met Participatie Maatschappij Vlaanderen<br />

De Vlaamse publieke omroep <strong>VRT</strong> en de investeringsmaatschappij PMV gaan samen elk vijf<br />

miljoen euro investeren in de groei van beloftevolle ondernemingen in de Vlaamse en Brusselse<br />

mediasector. Elk mediabedrijf met een goed businessplan en een sterk team komt in aanmerking<br />

voor financiering en ondersteuning.<br />

Met deze samenwerking willen de <strong>VRT</strong> en PMV zowel maatschappelijk als economisch rendement<br />

halen door het Vlaamse media-ecosysteem verder te professionaliseren en te internationaliseren.<br />

Beide partners focussen in het bijzonder op bedrijven in de mediatechnologie die innovatieve<br />

oplossingen bieden voor het creëren, produceren, consumeren, distribueren en archiveren<br />

van media-inhoud. Ook ondernemingen die audiovisuele content creëren, en produceren en<br />

vernieuwen op het vlak van storytelling komen in aanmerking.<br />

<strong>VRT</strong> en PMV bundelen op deze manier de knowhow van beide partijen. De <strong>VRT</strong> levert haar<br />

expertise in media-innovatie, mediatechnologie en content. PMV reikt haar deskundigheid aan op<br />

het vlak van investeringen, ondernemerschap en de professionalisering van ondernemingen.<br />

55


DIETER BOEN<br />

MANAGER <strong>VRT</strong> INNOVATIE<br />

56


NAWOORD<br />

Dieter Boen<br />

<strong>Innoveren</strong> is samenwerken. Nieuwe dingen ontwikkelen<br />

en uitproberen met de beste partners die elk hun<br />

sterkte inbrengen. Dat uitproberen doen we niet in een<br />

lab maar wel rechtstreeks op de vloer. De sterkte die<br />

<strong>VRT</strong> inbrengt zijn onze merken en programma’s. In alle<br />

innovatieprojecten, zowel de korte samenwerkingen<br />

met starters als langere Vlaamse en Europese R&Dprojecten,<br />

werken we samen met lopende <strong>VRT</strong>producties.<br />

Met onze partners innoveren we dus meteen<br />

op antenne. <strong>Innoveren</strong> is samen durven.<br />

Die partners - IMEC, de universiteiten, start-ups,<br />

bedrijven als Nokia, Mediahuis, BBC en Disney - brengen<br />

hun technologie en ervaring mee. Door de digitalisering<br />

en schaalvergroting op de markt moet een modern<br />

mediabedrijf technologisch steeds meer kunnen. Dat<br />

lukt niet als je het alleen probeert. Maar samen kunnen<br />

we meer dan ooit. Zo blijven we een belangrijke rol<br />

spelen, ook in een wereld van grote spelers.<br />

<strong>VRT</strong> neemt hier graag haar rol op als vliegwiel voor de<br />

Vlaamse media-innovatoren. Een recente studie van<br />

de VUB en KULeuven toont dat de <strong>VRT</strong>-inspanningen<br />

de voorbije jaren 7,5 miljoen euro genereerden aan<br />

bijkomende onderzoeksinvesteringen. Dat maakt de<br />

<strong>VRT</strong> een bijzonder belangrijke hefboom voor mediainnovatie<br />

in Vlaanderen.<br />

We kijken niet enkel naar hoe technologieën<br />

programma’s of processen kan verbeteren, maar<br />

ook naar de plaats van die technologiën in de<br />

maatschappij. We hebben de opdracht en de unieke<br />

kans om te innoveren vanuit het perspectief van het<br />

publiek. Dat doen we door dat publiek intensief te<br />

betrekken bij het ontwikkelen, zoals in living labs, cocreatie-workshops<br />

en een pilootzone waarin prototypes<br />

worden getest.<br />

Wat we leren, delen we. Onder de noemer Media Fast<br />

Forward verzamelen we kennis, inzichten en inspiratie<br />

voor en door de hele Vlaamse mediasector. Dank aan<br />

de doeners die dit samen met ons doen. Zij duwen elke<br />

dag met ongelooflijke passie onze media vooruit. De<br />

<strong>VRT</strong> staat aan hun kant. Let’s push things forward!<br />

57


58


“We hebben de opdracht en de unieke kans<br />

om te innoveren vanuit het perspectief van<br />

het publiek. Dat doen we door dat publiek<br />

intensief te betrekken bij het ontwikkelen”<br />

Dieter Boen<br />

Manager <strong>VRT</strong> Innovatie<br />

59


62


Werkten mee aan dit boek:<br />

Coördinatie: Jan Sulmont<br />

Redactie: Daphne Carolus & Nikki Peeters<br />

Eindredactie: Daphne Carolus<br />

Fotografie: Geert Van Hoeymissen, Nena Driehuijzen & <strong>VRT</strong><br />

Ontwerp & opmaak: Hanan El Bastani<br />

ISBN: 9789082606737<br />

© <strong>VRT</strong> NV van publiek recht, 2018<br />

Verantwoordelijk uitgever: Bob Vermeir<br />

Auguste Reyerslaan 52<br />

1043 Brussel<br />

info@vrt.be<br />

Alle rechten voorbehouden. Behalve in geval van wettelijke<br />

uitzondering is elke reproductie, publieke mededeling,<br />

beschikbaarstelling of verspreiding van dit boek,<br />

in papieren en digitale vorm, voor commerciële doeleinden<br />

verboden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke<br />

toestemming van de rechtenhouders.<br />

De reproductie, publieke mededeling, beschikbaarstelling<br />

of verspreiding van dit boek in digitale vorm is toegelaten<br />

voor particuliere doeleinden mits bronvermelding.


De <strong>VRT</strong> wil er zijn voor elke Vlaming met een aanbod op radio,<br />

televisie en online. De mediagebruiker van vandaag wil echter<br />

zelf bepalen wanneer hij kijkt, luistert of leest. Dat betekent<br />

dat de <strong>VRT</strong> voortdurend investeert op het vlak van technologie,<br />

productie, distributie en vertelstructuren. De <strong>VRT</strong> gelooft daarbij in<br />

de kracht van de samenwerking met andere openbare omroepen,<br />

onderzoeksinstellingen, start-ups en mediapartners. Door samen te<br />

innoveren wil de <strong>VRT</strong> een motor zijn achter de ontwikkeling van<br />

de mediasector.<br />

Deze publicatie deelt innovatieve inzichten en projectresultaten<br />

van de <strong>VRT</strong>. Daarmee hoopt de openbare omroep de open dialoog<br />

kracht bij te zetten en de innovatieve samenwerkingen in de<br />

toekomst nog te versterken.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!