Blauw oktober 2019

jana.vercruysse

OPEN VLD LEDENBLAD • WETS-VLAANDEREN • NR 42 • OKTOBER 2019 Driemaandelijks – oktober 2019 - Afgiftekantoor Gent X - Erkenningsnummer: P801240

Het Vlaams

regeerakkoord

voorgesteld

Maak kennis met

uw parlementsleden

Herman

Brusselmans:

“Ik zeik niet

over belastingen”


voorwoord

Beste leden,

Er ligt een bijzonder druk politiek jaar achter ons. De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 waren

een succes voor onze partij. We gingen in vele gemeenten vooruit en veroverden een aantal belangrijke

centrumsteden. Dat allemaal dankzij jullie harde werk op het terrein.

Amper enkele maanden later gaven we opnieuw het beste van onszelf. Ditmaal voor de Vlaamse, federale

en Europese verkiezingen. Jullie hebben sterke lijsten gemaakt, borden geplaatst, folders gebust, debatten

gevoerd, mensen overtuigd van deur tot deur. Niets was te veel gevraagd.

Ik wil jullie daar uit de grond van mijn hart voor bedanken. Onze partij, onze parlementsleden, onze ministers,

ikzelf: we zijn niets zonder onze leden, onze militanten, onze medewerkers en onze supporters.

Helaas was het resultaat op 26 mei niet wat we gehoopt hadden. We hebben terrein moeten prijsgeven en

behaalden een veel te lage score voor een liberale partij in Vlaanderen.

We moeten daar lessen uit trekken. Op dat vlak hebben we niet stilgezeten deze zomer. Samen met onze leden

voerden we in elke provincie een gesprek over de verkiezingsuitslag en de weg die we nu moeten bewandelen.

Dat waren leerrijke, open en constructieve gesprekken waar we mee aan de slag kunnen. Ook tijdens de

jaarlijkse fractiedagen in september hebben we ons gebogen over de oorzaken van het resultaat.

Daarmee is het werk niet af. Integendeel. We staan maar aan het begin van een nieuw traject. Open Vld moet

opnieuw groeien. Dat wordt een werk van jaren. Van ons allemaal. En hoewel we intussen zijn toegetreden tot de

nieuwe en ambitieuze Vlaamse regering, mag de aandacht voor onze herbronning niet verslappen. Business as

usual is geen optie. We zullen moeten knokken.

Maar één ding is zeker: de enige Vlaamse liberale partij zal er in 2024 opnieuw staan.

Daar ben ik zeker van.

Uw voorzitter,

Gwendolyn Rutten


inhoud blauw • NUMMER 42 • OKTOBER 2019

04 SCHERPGESTELD

10

06 VLAAMSE REGERING Liberale krachtlijnen

van ambitieus Vlaams regeerakkoord

10 INTERVIEW Gwendolyn Rutten en Bart Somers:

“Vlaanderen legt de lat hoger”

28

14 ACHTER DE SCHERMEN

De Vlaamse begroting ontleed

15 RECENSIE When they see us

16 EROP UIT MET Jo De Ro

18 ONZE VLAAMSE PLOEG

21

21 TEAM BRUSSEL

22 DE FEDERALE FAMILIE

25 OPINIE Maggie De Block

26 RENEW EUROPE

18

28 HERMAN BRUSSELMANS “Ik zeik niet

over belastingen”

32 BLAUW BELEID Onbelast bijklussen

34 OPEN VLD VROUWEN

35 TIP VOOR LOKALE AFDELINGEN

Taxicheques voor feestende jongeren

26

36 JONG VLD

37 MILITANT IN DE KIJKER Joske Vandormael

22

38 COLUMN door Dirk Van Mechelen

39 ACTIVITEITENKALENDER Provinciaal

oktober 2019 • nr 42 • blauw 3


SCHERPGESTELD

4 blauw • nr 42 • oktober 2019


30 september. De partijvoorzitters stellen het nieuwe Vlaamse regeerakkoord

voor onder massale persbelangstelling. Maar onze Gwendolyn had eerst en

vooral aandacht voor de hartverwarmende vragen van Karrewietreporter Nika!

oktober 2019 • nr 42 • blauw 5


Liberale

krachtlijnen

van ambitieus

Vlaams

regeerakkoord

De onderhandelaars van Open Vld, CD&V en N-VA hebben een

akkoord bereikt over het Vlaams regeerprogramma voor de

komende vijf jaar. “Het is een ambitieus en liberaal regeerakkoord

dat de lat hoger legt voor Vlaanderen. We moeten de ambitie

hebben om aan te knopen bij de wereldtop. Dat kan wanneer we

samen met álle Vlamingen aan de slag gaan en hen de nodige

zuurstof en vrijheid geven!”, aldus Gwendolyn Rutten en Bart

Somers.

Vlaanderen is een regio met een sterke en

innovatieve economie, goed onderwijs, een rijke

cultuur… Bovenal is het hier heel goed leven.

“Dat hebben we te danken aan de Vlamingen die dag in

dag uit in de weer zijn. Op het werk, thuis, in de school,

als vrijwilliger… Maar de lat mag gerust hoger. Er

wachten ons heel wat uitdagingen op de arbeidsmarkt,

het onderwijs, de zorg, mobiliteit, klimaat... We moeten

de ambitie hebben om met Vlaanderen voorop te lopen

in Europa en de wereld”, zegt voorzitter Rutten.

“Na wekenlang onderhandelen over een sterk

regeerakkoord kunnen we die ambitie waarmaken. We

gaan voor goud, samen met alle Vlamingen. We gaan

hen nog meer belonen voor hun inspanningen, hen

de vrijheid geven om vooruit te gaan, zonder iemand

achter te laten die het moeilijk heeft. Samen maken

we Vlaanderen en haar inwoners sterker”, aldus Bart

Somers.

6 blauw • nr 42 • oktober 2019


Dit zijn de liberale hoofdpunten

uit het regeerakkoord:

Een ijzersterke economie waarin

we werken meer belonen

Vlaanderen is een economisch welvarende regio. Dat hebben

we te danken aan de mensen die elke dag in de weer zijn,

onze innovatieve en internationale ondernemingen, kleine

zelfstandigen... Onze bedrijven moeten alle steun krijgen

om verder te groeien en tegelijkertijd moeten we nog meer

mensen activeren en begeleiden naar een job. Wie werkt,

mag daar nog meer voor beloond worden. Daarom zal de

Vlaamse regering opnieuw de belastingen verlagen om

meer zuurstof te geven aan mensen.

• Jobbonus: de laagste inkomens (tot

1.700 euro bruto/maand) krijgen minstens

600 euro per jaar extra netto. Ook

brutolonen tot 2.500 euro/maand zullen

voor een stuk van deze nieuwe jobkorting

kunnen genieten. Zo geven we jongeren

die starten op de arbeidsmarkt en

mensen met een laag loon een duw in

de rug én maken we werken meer lonend

en aantrekkelijker dan niet werken.

• Lagere registratierechten: vorige legislatuur

daalde de belasting op de aankoop

van een woning van 10 naar 7%.

Deze zal nu verder dalen naar 6%. Zo

maken we het voor -vaak jonge- mensen

gemakkelijker om een woning aan

te kopen.

• Lagere erfbelastingen: iedereen zal tot

12.500 euro kunnen nalaten aan vrienden

aan het tarief van de rechte lijn in

het kader van een samenlevingsneutraal

en dus singlevriendelijker beleid.

• Intensieve begeleiding naar werk:

mensen die moeilijk aan werk geraken,

zullen we sneller en beter begeleiden.

Na drie maanden sluiten zij verplicht

een overeenkomst met de VDAB over

je persoonlijk traject naar werk (opleiding,

sollicitaties…). De VDAB wordt als

regisseur aangespoord om meer resultaatgericht

te werk te gaan. Wie na twee

jaar nog geen werk heeft kan worden ingeschakeld

voor gemeenschapsdienst

om de nodige vaardigheden op te doen.

Er komen bijkomende kansen in de sociale

economie. Sociale voordelen worden

automatisch toegekend en worden

gekoppeld aan het inkomen en niet het

statuut om de werkloosheidsval verder

te verkleinen.

• Meer kinderopvang: we voorzien meer

plaatsen en meer flexibele opvanguren

in de kinderopvang zodat beide ouders

kunnen werken en dit combineren met

hun gezin.

• Ondersteuning ondernemingen: we

investeren in onderzoek en ontwikkeling

binnen onze bedrijven en universiteiten,

de exportondersteuning wordt versterkt

en de administratieve lasten bouwen we

af. We rollen 5G uit. Onderwijs en arbeidsmarkt

stemmen we beter op mekaar

af, bijvoorbeeld via levenslang en

duaal leren.

oktober 2019 • nr 42 • blauw 7


De lat hoog en drempel laag

in het onderwijs

De kwaliteit van ons onderwijs gaat achteruit.

Dat mogen we niet laten gebeuren. Dat is spelen

met onze toekomst. Open Vld lanceerde een

stevig onderwijsplan dat de lat opnieuw hoog

legt en de drempel laag houdt. De Vlaamse

regering zal deze visie uitvoeren.

• Focus op kennis: we leggen de lat hoog in de eindtermen

die bepalen wat leerlingen moeten kennen en kunnen.

• Netoverschrijdende proeven: we voeren netoverschrijdende

proeven in om de kwaliteit van ons lager en secundair

onderwijs beter te monitoren en te kunnen bijsturen. Leerlingen

en scholen weten zo ook beter waar ze staan.

• Herwaardering leerkrachten: we verlossen leerkrachten

van administratie zodat ze meer tijd krijgen voor het lesgeven.

We maken het leerkrachtenberoep weer aantrekkelijk

en stimuleren mensen om de overstap naar het onderwijs te

maken.

• Minder godsdienst in de klas: in de derde graad van het

gemeenschapsonderwijs kunnen scholen een lesuur religie

vervangen door burgerschap.


Taalbadklassen: leerlingen die een achterstand hebben op

vlak van Nederlands geven we een taalbad zodat ze alle kansen

in het onderwijs kunnen grijpen.

• We garanderen de vrije schoolkeuze maximaal.

• Excellent hoger onderwijs: door een betere oriëntatie en

strengere studieopvolging zorgen we er voor dat studenten

in het hoger onderwijs het traject ook in de vooropgestelde

tijd kunnen afronden. Er komen ook meer anderstalige vakken.

Een nieuwe aanpak op integratie

Vlaanderen is een warme gemeenschap. Wie er deel

van wil uitmaken en wie er zijn of haar steentje aan

bijdraagt, verdient alle kansen en steun. Dat geldt

ook voor nieuwkomers. Voor hen leggen we de lat

hoger, maar tegelijkertijd zorgen we ervoor dat we

meer met en minder naast mekaar leven. Er is geen

plaats voor racisme of discriminatie. Samenleven is

wel een verhaal van rechten en plichten en kan alleen

als we een aantal basisregels respecteren.

• Sterker inburgeringstraject: naast cursussen Nederlands en maatschappelijke

oriëntatie moeten nieuwkomers zich ook bij de VDAB

melden want een job biedt de beste kans op een goede integratie.

Er komt ook een buddy-project zodat nieuwkomers door bedrijven,

verenigingen, organisaties… op sleeptouw worden genomen in de samenleving.

• Burgerschapstest: aan het eind van het inburgeringstraject volgt een

test van de kennis van het Nederlands en de fundamentele spelregels

van in onze samenleving.

• Ingaan tegen segregatie en discriminatie: met een nieuw beleid,

gestoeld op goede voorbeelden uit de praktijk, zorgen we ervoor dat

we meer mét elkaar leven in plaats van naast elkaar. We bestrijding

discriminatie op de arbeidsmarkt.

• Voor wat hoort wat: nieuwkomers krijgen pas recht op bepaalde

Vlaamse sociale voordelen nadat ze een voldoende lange periode

ononderbroken en wettig in Vlaanderen verblijven.

• Neutraliteit bij personeel van Vlaamse overheid en in het officieel

onderwijs.

8 blauw • nr 42 • oktober 2019


Moderne politiek en

slankere overheid…

De Vlaamse overheid werkt niet voor zichzelf maar om de Vlamingen te

versterken. Daarom kiezen we voor afslanking en digitalisering, minder regeltjes

en bemoeienis. Elke euro moeten we tweemaal omdraaien en efficiënter inzetten.

De overheid moet ook betrouwbaar zijn én de politiek moet mee met de tijd.

• Politieke vernieuwing: we geven de kiezer meer macht

door de afschaffing van opkomstplicht en lijststem bij lokale

verkiezingen. Er komt ook een directere verkiezing van de

burgemeester.

• Betrouwbare overheid: wanneer de bestemming van je

grond verandert, vergoeden we voor 100% de reële marktwaarde.

Zo vrijwaren we het eigendomsrecht. Er komen ook

eenvoudigere regels en procedures voor vergunningen.

• Slankere overheid: we moedigen fusies van gemeenten

sterker aan en gaan voor efficiëntere en slankere overheidsadministraties.

Investeren

in morgen

De Vlaamse regering moet durven investeren in de

toekomst en projecten die zichzelf terugverdienen.

Denk aan een vlottere mobiliteit, de energieomslag,

onderzoek & innovatie… Maar Vlaanderen is niet

alleen een economische groeipool. We zijn ook een

warme regio die investeert in de zorg voor mensen

die hulp en ondersteuning nodig hebben.

• Mobiliteit: we investeren in nodige infrastructuur.

Zo verdubbelen we de investeringen

in fietspaden. Er komt een gegarandeerde

dienstverlening bij De Lijn in geval van

stakingen en private spelers mogen actief

worden. We stimuleren combi-mobiliteit tussen

openbaar, deel- en eigen vervoer.

• Omslag naar een klimaatneutraal Vlaanderen:

we verdubbelen de productie van

wind- en zonne-energie, we stimuleren

sloop- en hernieuwbouw, renovaties en

energiezuinigheid, we vergroenen het nieuwe

wagenpark verder, we investeren in onderzoek

naar innovatieve oplossingen zoals

waterstof, we voorzien in meer toegankelijk

groen en open ruimte. Zo komt er 10.000ha

bos bij.

• Warm Vlaanderen: we perken de wachtlijsten

voor personen met een handicap,

ouderen en in de jeugdzorg verder in, mede

door in te zetten op sociaal ondernemerschap,

we geven middelen aan mensen

in plaats van structuren en we houden de

rusthuisprijzen onder controle. Er komen

duizenden nieuwe of gerenoveerde sociale

woningen bij die volgens nieuwe regels en

een middelentoets worden toegewezen.

oktober 2019 • nr 42 • blauw 9


Gwendolyn Rutten

& Bart Somers:

“Vlaanderen

legt de lat hoger”

10 blauw • nr 42 • oktober 2019


INTERVIEW

Open Vld treedt toe tot de nieuwe Vlaamse regering, samen met

N-VA en CD&V. Wekenlang is er onderhandeld over een sterk en

ambitieus regeerakkoord dat de lat voor onze regio hoger legt.

Een ambitie die op jullie massale goedkeuring kon rekenen tijdens

het toetredingscongres. Wij spreken met hoofdonderhandelaars

Gwendolyn Rutten en Bart Somers over de lange formatie en de

blauwe stempel op het regeerakkoord.

oktober 2019 • nr 42 • blauw 11


Gwendolyn Rutten:

“Het is hier goed leven,

maar Vlaanderen moet

opnieuw aanknopen bij

de wereldtop. Met ons

onderwijs, bedrijven,

zorg en economie. Dat

is de ambitie van de

nieuwe ploeg.”

Op 2 oktober legde de nieuwe Vlaamse

regering de eed af. De langste Vlaamse

regeringsvorming ooit?

Gwendolyn: “Dat klopt ja. Er is wat tijd nodig

geweest en dat had alles te maken met de verkiezingsuitslag.

Alle partijen gingen achteruit,

met uitzondering van extreemlinks en -rechts.

Van de regeringspartijen hielden de liberalen

relatief stand, maar ook wij gingen achteruit.

Met die uitslag kunnen we niet tevreden zijn.

We hebben ons dan ook bescheiden opgesteld

wat betreft regeringsdeelname. Maar de

terugkeer van het Vlaams Belang maakte het

vooral lastig voor de grootste partij N-VA om

een keuze te maken inzake coalitiepartners. ”

Voor Open Vld was het meteen uitgesloten

dat we zouden samenwerken met het

Vlaams Belang, daar was je stellig over.

Gwendolyn: “We hebben dat op verkiezingsdag

meteen duidelijk gemaakt ja. Dat was

trouwens ook voor 26 mei al ons standpunt.

De kiezers wisten dat wij liberalen nooit met

het Vlaams Belang of PVDA zouden besturen.

En dat is een inhoudelijk gemotiveerde keuze.

Onze uitgangspunten staan haaks op die van

het VB, een nationalistische, conservatieve en

economisch linkse partij. Zij zijn separatisten

en willen de EU opdoeken, wij geloven in België

en Europa. Voor ons mag je gewoon jezelf

zijn, ongeacht je geaardheid, afkomst of ideeën.

Dat ligt bij hen anders: de homofobe, ranzige

en racistische uitlatingen van hun politici

tonen aan dat de partij niet veranderd is.”

Velen zeggen dat Open Vld tenminste

moest luisteren en een gesprek aangaan

met het Vlaams Belang.

Bart: “Tot wat zou dat gesprek leiden? Alleszins

niet tot een sterk programma, laat staan

een daadkrachtige regering. Liberalen zijn de

tegenpool van extreemrechts. Ik ben het wel

eens dat we naar het signaal van vele kiezers

van die partij moeten luisteren. Sommige verzuchtingen

over integratie, armoede enzovoort

zijn terecht. Daar moeten we mee aan de slag.

Dat spreekt voor zich.”

Zal de nieuwe Vlaamse regering een antwoord

kunnen bieden op die uitdagingen?

Bart: “Als we één ding leren uit de verkiezingsuitslag,

dan is het dat de politici de problemen

moeten oplossen in plaats van erover

te praten of de samenleving erover te verdelen.

De afgelopen jaren werd er goed bestuurd

en hervormd, maar dat werk geraakte ondergesneeuwd

onder de permanente campagne

en onderlinge ruzies. Dat moet gedaan zijn. Ja,

we gaan in Vlaanderen besturen met drie partijen

met evenveel meningen. Nee, dat zal niet

altijd gemakkelijk zijn. Maar we moeten beleid

voeren, mekaar laten scoren, en eendrachtig

het werk verdedigen. Dan geloof ik dat de politiek

het vertrouwen kan herwinnen.”

Wat bindt de drie coalitiepartners in deze

Vlaamse regering? Wat is jullie project?

Gwendolyn: “Het is goed leven in Vlaanderen.

We hebben een sterke economie, veel

welvaart, goed onderwijs, een sterk vangnet

voor wie ziek is of het moeilijk heeft. Maar

dat is niet voor eeuwig verworven. De wereld

rondom ons verandert, dus we moeten ook in

beweging blijven. Het moet onze ambitie zijn

om als regio opnieuw aan te knopen bij de wereldtop.

Op alle vlakken. Met de drie centrumrechtse

regeringspartijen delen we die ambitie

en hebben we ook onze ideologische verschillen

tijdens lange onderhandelingsweken overbrugd

om dat doel te bereiken.”

Bart: “De lat mag hoger voor Vlaanderen. We

moeten mensen belonen voor hun inspanningen,

de vrijheid geven om vooruit te gaan.

Maar we houden de drempel laag voor iedereen

om mee te kunnen doen. Anders gaat het

ons niet lukken.”

Je legt een grote nadruk op inclusiviteit.

Bart: “Natuurlijk. Vandaag laten we veel talent

onbenut. Het gezin waarin je geboren wordt,

bepaalt nog te veel je toekomstkansen. Dat

is fout. We moeten streng zijn aan onze toegangspoorten.

We kunnen niet de hele wereld

opvangen. Maar wie hier legaal is, wie deel

wil uitmaken van onze gemeenschap, wie

inburgert, wie zijn of haar steentje bijdraagt,

verdient alle kansen. In het onderwijs, op de

arbeidsmarkt, overal. Dat is liberaal. Er is hier

geen plaats voor racisme of discriminatie. We

versterken dus het inburgeringstraject, bijvoorbeeld

met een snellere begeleiding naar

werk en een buddy-project zodat nieuwko-

12 blauw • nr 42 • oktober 2019


INTERVIEW

mers op sleeptouw kunnen worden genomen

in onze samenleving door Vlamingen. Maar

tegelijk pakken we discriminatie aan en zorgen

we ervoor dat mensen meer mét in plaats van

naast mekaar leven.”

De regering heeft ook de ambitie om meer

mensen aan het werk te zetten?

Gwendolyn: “Dat is cruciaal. We leven in een

welvaartstaat die niemand achterlaat. Maar

die is alleen betaalbaar als we met genoeg

mensen bijdragen aan het systeem. Daarom

zetten we zo hard in op jobcreatie en het begeleiden

van werkzoekenden en niet-actieven

naar werk. Iedereen vaart daar wel bij. Een job

is de beste sociale zekerheid, maar het doet

de economie ook draaien. Daarom dat we tal

van activerende maatregelen nemen, zoals

een verplicht individueel traject bij de VDAB

met afspraken over opleiding na drie maanden

werkloosheid. Mensen die heel ver van de arbeidsmarkt

staan en al twee jaar werkloos zijn,

kunnen we vragen om gemeenschapsdienst

te doen. Kinderopvang moeten we ook toegankelijker

en flexibeler zodat werk en gezin

beter combineerbaar worden. En vooral: wie

werkt, mag daar heus wat meer voor worden

beloond.”

Passen de lastenverlagingen in dezelfde

filosofie?

Gwendolyn: “Ja! Er komt op onze vraag een

jobbonus -een nieuwe jobkorting eigenlijkvoor

de laagste lonen. Zo wordt werken financieel

interessanter dan niet werken. Het gaat

om minstens 600 euro per jaar extra netto voor

lonen tot 1.700 euro bruto per maand. Lonen

tot 2.500 euro bruto zullen ook nog meer loon

krijgen door deze maatregel. Ook jonge starters

krijgen dus een duw in de rug. Sociale

voordelen worden ook gekoppeld aan het inkomen

in plaats van het statuut. Zo verlies je

die voordelen niet als je een job aanneemt.”

Bart: “Een huis kopen zal gemakkelijker worden

door een nieuwe verlaging van de registratierechten.

Vorige legislatuur gingen die

van 10% naar 7%. Nu dalen ze verder naar

6%. Deze verlaging komt in de plaats van de

woonbonus, die vooral heeft geleid tot hogere

woningprijzen. En ook de erfbelastingen gaan

opnieuw omlaag. Je zal 12.500 euro kunnen

nalaten aan vrienden aan het tarief van de

rechte lijn. Dat is belangrijk voor alleenstaanden

bijvoorbeeld. Niet meer dan normaal in de

21ste eeuw.”

Ons onderwijs staat voor grote uitdagingen.

Er zijn vele leerkrachten te kort en het

niveau daalt jaar na jaar. Hoe gaan jullie

dat aanpakken?

Gwendolyn: “We moeten die evolutie hier en

nu een halt toeroepen. Het opdoen van kennis

moet weer centraal staan. We leggen de

lat in de nieuwe eindtermen dus hoog. Er komen

centrale examens om het niveau te meten

over de scholen heen zodat we snel kunnen

bijsturen als het misloopt. Nederlands blijft de

basis. Zo komen er taalbadklassen voor leerlingen

met een achterstand. Maar we zetten

ook in op meertaligheid. In het gemeenschapsonderwijs

kan er 1u minder godsdienst worden

gegeven in de derde graad. Leerkrachten

gaan we bevrijden van hun administratie zodat

ze meer met lesgeven kunnen bezig zijn. We

Bart Somers: “Liberalen

zijn de tegenpool van

extreemrechts. Daar

kunnen we niet mee

samenwerken. We

moeten problemen

oplossen in plaats van

de samenleving te

verdelen.”

willen ook mensen uit andere sectoren naar

het onderwijs aantrekken. In het hoger onderwijs

gaan we voor een betere oriëntering van

studenten en zorgen we dat ze hun traject binnen

de vooropgestelde studiejaren afronden.”

Er zijn grote investeringen nodig in zorg,

klimaat, mobiliteit… Zijn daar middelen

voor?

Bart: “De Vlaamse regering is voor een groot

deel ook een investeringsregering. Zo staan

er heel wat mobiliteitsprojecten in de steigers.

Voor openbaar vervoer én weginfrastructuur.

Zo verdubbelen we de investering in fietspaden.

Bij de Lijn komt er een gegarandeerde

dienstverlening in geval van stakingen. Er zullen

zelfs private spelers actief mogen worden.

We blijven ook onderzoek en ontwikkeling ondersteunen.

Dat is heel belangrijk voor onze

bedrijven en universiteiten. Een van de grotere

uitdagingen waar we voorstaan is de omslag

naar klimaatneutraliteit. Dat zal enkel lukken

als we blijven inzetten op energiezuinigheid,

renovaties, hernieuwbare productie… Tot slot

investeren we ook veel middelen in zorg, meer

bepaald in het terugdringen van de wachtlijsten

voor jeugdhulp, ouderenzorg en personen

met een handicap.”

Gwendolyn: “Ondanks al die investeringen

én belastingverlagingen houden we de Vlaamse

begroting gezond. Dan moet je natuurlijk de

tering naar de nering zetten. We gaan dus voor

een efficiëntere en slankere overheid die ook

100% betrouwbaar is. Heel concreet betekent

dat: het garanderen van het eigendomsrecht,

een eenvoudiger vergunningenbeleid enzovoort.

Tot slot haalt Open Vld ook een eeuwig

strijdpunt binnen?

Bart: “Klopt. We schaffen de opkomstplicht

én de lijststem af bij lokale verkiezingen. Ook

het aanduiden van de burgemeester wordt democratischer:

de grootste fractie krijgt twee

weken het initiatiefrecht om een coalitie te

bouwen, en de grootste fractie binnen die coalitie

levert de burgemeester. Zo vernieuwen we

de politiek en realiseren we alweer een aantal

liberale eisen!”

oktober 2019 • nr 42 • blauw 13


ACHTER DE SCHERMEN

De Vlaamse

begroting ontleed

In deze rubriek nemen we een

kijkje achter de schermen van

de politiek. Adviseur, woordvoerder,

chauffeur, secretariaatsmedewerker

of social media

goeroe, ze vormen allen

een onmisbare schakel in het

succes van onze partijwerking.

Deze editie laten we Philippe

Nys aan het woord. Hij

is adviseur fiscaliteit en begroting

op de studiedienst en

ontleedt voor ons de Vlaamse

begroting. Want waar gaat

ons Vlaams belastinggeld eigenlijk

naartoe?

10 grootste

uitgaven in

vlaamse begroting

(in miljard euro)

Gezinsbijslagen

Lonen secundair onderwijs

Lonen basisonderwijs

Gemeentefonds

Vlaamse sociale bescherming

Hoger onderwijs

(basisfinanciering)

Toelagen personen

met een handicap

Dotatie aan de Vlaamse Maatschappij

voor Sociaal Wonen

Vlaamse woonfiscaliteit

(o.a. woonbonus)

Subsidiëring dienstenchecques

3,9

3,8

3,5

3,4

2,5

1,9

1,8

1,6

1,6

1,3

voorlopige berekening van inkomsten

en uitgaven voor het komende

‘Een

jaar’, zo omschrijft Van Dale een begroting.

Hoewel de meeste mensen een begroting

bekijken als een saaie boekhoudkundige

bezigheid, staat ze centraal in elke politieke

discussie. Welke keuzes willen we maken?

Wat zijn de kerntaken van een overheid? Waar

is er een tekort en hoe rijden we dat toe? Elke

discussie over de begroting kondigt zich dan

ook aan als money time: tijd voor politici om

woorden om te zetten in daden. Of juist niet.

Nu de nieuwe Vlaamse regering de eed heeft

afgelegd, is het dus hoog tijd om de Vlaamse

begroting onder de loupe te nemen. Waar gaat

jouw Vlaams belastinggeld naartoe?

In 2019 bedroeg de Vlaamse begroting 46,5

miljard euro. Hiermee is het Vlaamse budget

zelfs groter dan dat van de federale regering

als we de sociale zekerheid even buiten beschouwing

laten. Wat opvalt is dat van de vele

honderden uitgavenposten in de Vlaamse begroting

de tien grootste uitgavenposten goed

zijn voor meer dan de helft van de begroting.

Samen bedragen deze 25,3 miljard euro oftewel

55% procent van alle Vlaamse uitgaven.

Philippe Nys: “In tijden van budgettaire

krapte zijn deze bedragen

niet vanzelfsprekend. Een

goed begrotingsbeleid vertrekt

daarom vanuit een kerntakendebat

waarbij elke begrotingslijn

kritisch tegen het licht wordt gehouden.

Een boodschap voor alle

liberale verkozenen ;-)”

De gezinsbijslagen (vooral

de kinderbijslag) vormen

met 3,9 miljard de

grootste uitgavenpost.

De kinderbijslag werd enkele jaren

geleden overgeheveld van het federale naar

het Vlaamse niveau.

De lonen van het basis- en secundair onderwijspersoneel

vervolledigen het podium. Sterk

onderwijs staat hoog op de politieke agenda

en dat blijkt uit ook de begroting.

Ook de gemeenten worden goed ondersteund

met 3,8 miljard en een wettelijk verankerde

groeivoet van 3,5% jaar.

Ook welzijnsuitgaven zijn met de Vlaamse sociale

bescherming en de toelagen voor personen

met een handicap prominent aanwezig.

Naast onderwijs vormt welzijn het grootste

beleidsdomein van de Vlaamse overheid op

vlak van uitgaven.

De dienstencheques sluiten de Top 10 af met

1,3 miljard euro, waarbij je voor de volledigheid

nog de fiscale aftrek te belope van 192

miljoen euro moet optellen. Een dienstencheque

kost de gebruiker 9 euro zonder de

fiscale aftrek, maar de Vlaamse overheid

legt 13,7 euro bij.

14 blauw • nr 42 • oktober 2019


RECENSIE

When they see us

19 april 1989. In het New Yorkse Central Park

wordt een jonge blanke vrouw verkracht en

voor dood achtergelaten. Diezelfde avond

schoppen zwarte jongeren uit Harlem wat keet

in hetzelfde park. Politie en Justitie gaan angstvallig

op zoek naar de dader van de verkrachting.

Openbaar aanklager Linda Fairstein moet

en zal hem vatten nu de stad wel in de greep

lijkt van criminaliteit. Vijf minderjarige jongeren

die in het park waren, worden opgepakt

en urenlang zonder advocaat of hun ouders

ondervraagd. Na een uitputtingsstrijd en zware

intimidatie leggen de onschuldige jongens

bekentenissen af en verdwijnen meer dan tien

jaar in de cel. Hun levens moeten nog beginnen,

maar zijn dan eigenlijk al verwoest.

Dit is het trieste lot van de ‘Central Park Five’.

Filmmaker Ava DuVernay vertelt in een beklijvende

miniserie op Netflix hun verhaal. Het is

een echte must see omdat de serie perfect in

beeld brengt wat racial profiling juist betekent,

hoe de politie haar boekje te buiten kan gaan,

hoe regels en wetten kunnen worden misbruikt,

hoe een volksjury kan worden beïnvloed, hoe

de publieke opinie wordt opgehitst, hoe verwoestend

een passage in de cel kan zijn en

hoe moeilijk het is om opnieuw een leven op te

bouwen buiten de gevangenismuren…

Een serie die je vanaf de eerste aflevering bij de

keel grijpt. Een gevoel van ongeloof, opstandigheid

en onrechtvaardigheid rolt over je. Hoe

kan dit toch? Waarom doen agenten en advocaten

hieraan mee, tegen beter weten in? Tegelijkertijd

besef je heel goed dat dit vandaag

nog kan gebeuren. Dat er ongetwijfeld vele

mensen onschuldig in de cel zitten. Opmerkelijk

is ook de rol van ene Donald Trump. Tijdens

het proces van de Central Park Five plaatste

hij een advertentie in de krant om de doodstraf

opnieuw in te voeren voor hen. Volgens de maker

DuVernay de eerste politieke daad van de

huidige president.

When they see us toont elke liberaal hoe belangrijk

een goed functionerende rechtsstaat

is, hoe onkreukbaar politie en justitie moeten

zijn, en bovenal: hoe cruciaal het vermoeden

van onschuld is. Gelukkig voor Raymond, Kevin,

Korey, Antron en Yusef bekent de echte

dader in 2002 en worden ze gezuiverd.

Het is een serie met impact. Op de kijker. Maar

ook op de maatschappij. Na de release in mei

2019 werd de voormalige openbaar aanklager

Fairnstein gedumpt door haar uitgeverij. Elizabeth

Lederer die optrad als de advocate van

Justitie moest ontslag nemen als professor aan

de Columbia Law School. Is gerechtigheid dan

toch geschied?

When They See Us, een Netflix Originalserie,

aanbevolen door partijwoordvoerder

Thomas Vanwing.

oktober 2019 • nr 42 • blauw 15


Erop uit in Vilvoorde

met Jo De Ro

We mogen best fier zijn op ons mooie Vlaanderen met

haar hippe steden en prachtige natuur. Of je nu een passie

hebt voor cultuur en gastronomie, geïnteresseerd bent in

architectuur of eerder sportief bent aangelegd: we hebben

alles in huis om een vrije dag te spenderen! De redactie

van Blauw ontdekt elke editie een stukje Vlaanderen

vakantieland in het kielzog van een liberale huisgids. Deze

keer trekken we erop uit in Vilvoorde met schepen Jo De Ro.

De dag kan pas starten na een

goeie kop koffie en stevig ontbijt.

Dat kan in Vilvoorde op

veel plaatsen, maar The Girl in my

Soup, Deans, Cuisine én Il mio panino

zijn mijn vier aanraders.

Sinds 1956 is de stad Vilvoorde eigenaar

van het park Drie Fonteinen,

een samenvoeging van drie voormalige

kasteeldomeinen. Het grootste

deel van het park is aangelegd in

Engelse landschapsstijl, met hier en

daar een historisch gebouw zoals het

majestueuze koetshuis en een hoeve

met stallingen. Een mooie wandeling

-of ochtendloop voor de sportievelingen

onder ons- mag dus niet ontbreken

in je daguitstap naar Vilvoorde.

We noemen het park ook wel ‘de

groene long van de stad’. De nieuwe

Park Drie Fonteinen

16 blauw • nr 42 • oktober 2019


EROP UIT MET...

Bij Jentl en Pieter in Tante Germaine

atletiekpiste en padelterreinen, kilometers

wandel- en looppaden, grote

ligweiden én een brasserie met gigantisch

terras maken dit de favoriete

plek van velen.

Vilvoorde telt vele goeie horecazaken

met een gevarieerd aanbod.

Testa Rossi, Luminor of Barino voor

de pastaliefhebbers. De Met, Tante

Germaine, ’t Brass Koikke, De Kuyper,

het Spectrum of Horse House voor

de typisch Belgische en Brabantse

keuken. Voor een klein gerechtje kan

je terecht in Mickles, Taste of Sweety

Cake. En dan vergeet ik nog vele

andere eethuizen. Veel Vilvoordse

specialiteiten verwijzen naar het Brabantse

trekpaard en er wordt nog

altijd paardenvlees geserveerd in de

plaatselijke restaurants. Deze steak is

van een onberispelijke kwaliteit, mals

en smaakvol!

De stad biedt vele thematische en

zelfs gegidste stadswandelingen

aan, perfect voor in de namiddag. Je

vindt alle informatie op de site van de

stad. Mocht je onderweg dorst krijgen

kan je stoppen in The Rush, de

Gambrinus, het Voorhof, Het Galoiske

en het 13de gebod. Leuke cafés! Zoals

in vele steden is de leegstand in

het handelscentrum een doorn in het

oog. Maar met een succesvol beleid

trekken we jonge durvers in horeca én

handel aan en dat zorgt voor nieuwe

zuurstof. Onze schepen van Economie

Didier Cortois werkt ook aan een

horecagids voor Vilvoordenaars én

bezoekers.

Didier moet je trouwens niet leren wat

ondernemen is. Op vijf jaar tijd bouwde

hij de Kruitfabriek uit van een

leegstaande fabriek naar een urban

culture hub waar ze in Berlijn of Rotterdam

nog iets van kunnen leren. Dit

is dé hippe plek die je moet bezoeken

in Vilvoorde. Artiesten uit de omgeving

vinden er een atelier, muziekgroepen

een repetitieruimte en bezoekers een

leuke plek waar er steeds iets te beleven

valt! Van expo’s, tot lezingen,

concerten, afterwork-drinks, feestjes,

marktjes ...

Vilvoorde, mijn thuis, jouw volgende

bestemming?

Leegstaande panden kregen een

nieuwe invulling met jonge zelfstandigen

die hun passie vinden in

design, kleding, accessoires, streekproducten…

Spolly’s Ting en World

Wide Wines bij Bart zijn daar een

voorbeeld van.

Kruitfabriek

oktober 2019 • nr 42 • blauw 17


Onze Vlaamse ploeg

Het Vlaams halfrond telt 124

zetels. Open Vld heeft 16

vertegenwoordigers. Op 18 juni

legden alle leden de eed af

onder leiding van Herman De

Croo. Na 51 jaar onafgebroken

parlementair werk, heeft onze

nestor een punt gezet achter

zijn parlementaire carrière. Wij

stellen graag de 16 liberalen

voor die de komende vijf jaar

de blauwe kleuren zullen

verdedigen in het Vlaams

parlement!

Naam: Carina Van Cauter

Leeftijd: ergens op tram 5 :-)

Woonplaats: Herzele

Ik zet me in voor: justitie, de strijd

tegen seksueel misbruik, sport, ruimte

en omgeving.

Wie is volgens jou de meest aantrekkelijke

politicus of politica? Johan

Van Tittelboom ;-)

Naam: Jean-Jacques De Gucht

Leeftijd: 35 jaar

Woonplaats: Aalst

Ik zet me in voor: onderwijs, media

en cultuur.

Vul aan mocht ik geen politicus

zijn, ik was: als galerijhouder

werkzaam in de culturele sector.

Naam: Lydia Peeters

Leeftijd: 50

Woonplaats: Lanklaar, deelgemeente

Dilsen-Stokkem

Ik zet me in voor: een duurzame toekomst,

een gezonde begroting, een eerlijk

omgevingsbeleid en alle Limburgse

dossiers.

Waar spendeer je, naast politiek, het

meeste tijd aan? Aan lezen, reizen en

vooral culinair genieten.

Naam: Bart Tommelein

Leeftijd: 57 jaar

Woonplaats: Oostende

Ik zet me in voor: alles en iedereen.

Toerisme en media verdienen volgens mij

trouwens wat meer aandacht dan nu het

geval.

Je stoutste droom? Optreden in het

Sportpaleis als charmezanger.

Naam: Els Ampe

Leeftijd: 40

Woonplaats: Brussel

Ik zet me in voor: vlotte mobiliteit in en

naar Brussel, onderwijs op topniveau en

5G.

Vul aan: mocht ik geen politicus zijn, ik

was schrijver.

18 blauw • nr 42 • oktober 2019


VLAAMS PARLEMENT

Naam: Sihame El Kaouakibi

Leeftijd: 33 jaar

Woonplaats: ’t Stad ;-)

Ik zet me in voor: gelijkheid en waardigheid in het onderwijs, de arbeidsmarkt

en de samenleving in haar geheel. Waarbij armoedebestrijding 1 van

de prioriteiten is.

Je gekste anekdote? Eind 2018 overwoog ik mee te doen aan de verkiezingen,

januari 2019 heb ik toegezegd, in mei werd ik verkozen en in augustus

zat ik mee aan de onderhandelingstafel. Dat ik vind ik écht ‘te’ gek :-)

Naam: Gwenny De Vroe

Leeftijd: 40

Woonplaats: Kampenhout

Ik zet me in voor: leefmilieu, het

dierenwelzijn en het woonbeleid in

Vlaanderen.

Je stoutste droom? Euhm… die is niet

voor publicatie vatbaar :-)

Naam: Freya Saeys

Leeftijd: 35

Woonplaats: Lebbeke

Ik zet me in voor: welzijn, volksgezondheid

en armoedebestrijding.

De zorg en het welzijn

van mensen ligt me nauw aan

het hart. Mijn stokpaardjes

zijn kinderopvang, preventie,

geestelijke gezondheidszorg en

ouderenzorg.

Stel, je hebt nog 1 dag te leven.

Wat doe je? Mijn dag doorbrengen

met mijn gezin en familie,

champagne drinken en frietjes

eten ;-)

Naam: Keulen Marino

Leeftijd: 55 jaar

Woonplaats: Lanaken

Ik zet me in voor: mobiliteit en openbare

werken en uiteraard Limburgse

dossiers.

Wat staat er bovenaan je bucketlist?

Met mijn wagen naar de carwash

gaan.

Naam: Stephanie D’Hose

Leeftijd: 38 jaar

Woonplaats: Gent

Ik zet me in voor: een sterk

cultuurbeleid en moderne

mobiliteit. Ook het thema

dierenwelzijn verdient mijn

onverdeelde aandacht.

Wat staat er bovenaan je

bucketlist? Bij Emmanuel de

Merode in het Virungapark in

Congo berggorilla’s beschermen

tegen stropers.

oktober 2019 • nr 42 • blauw 19


VLAAMS PARLEMENT

Naam: Emmily Talpe

Leeftijd: 43

Woonplaats: Ieper

Ik zet me in voor: een politiek dicht bij de mensen, want luisteren werkt. Ik

ga ook voluit voor een beleid op maat. Wat goed is voor Antwerpen, is dat

niet automatisch voor andere provincies. Dat geldt over alle beleidsthema’s

heen. De voorbije legislatuur volgde ik de arbeidsmarkt nauw op, aan

de werkzaamheidsgraad moet verder getimmerd worden. Ook mobiliteit

wordt de volgende jaren een grote uitdaging. Als burgemeester uit een

toeristische regio met heel wat erfgoed, wil ik daar eveneens de vinger aan

de pols houden.

Stel, je hebt nog 1 dag te leven. Wat doe je? Zonder twijfel, de hele dag mijn

kinderen knuffelen!

Naam: Willem-Frederik Schiltz

Leeftijd: 40

Woonplaats: Berchem, Antwerpen

Ik zet me in voor: energie, klimaat en

circulaire economie. Dag in, dag uit :-)

Mocht ik geen politicus zijn, ik was…

fietsenbouwer, boomkweker of transitiemanager.

Naam: Mercedes Van Volcem

Leeftijd: 47

Woonplaats: Brugge

Ik zet me in voor: eenvoudige fiscaliteit, wie

werkt belonen, wie meer werkt meer belonen,

vlot verkeer en een groen en fietsvriendelijk

Vlaanderen.

Wie is volgens jou de meest aantrekkelijke

politicus of politica? Barack Obama

Naam: Maurits Vande Reyde

Leeftijd: 34 jaar

Woonplaats: Diest

Ik zet me in voor: op Vlaams niveau voor mensen met een beperking

(welzijn), financiën en begroting. Lokaal zet ik me in voor toegankelijkheid,

lokale handel en smart cities.

Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen? Een deel van de wachtlijsten

voor mensen met een beperking wegwerken.

20 blauw • nr 42 • oktober 2019


BRUSSELS PARLEMENT

Team Brussel

Het Brussels parlement telt 89 zetels, waarvan 17 voor Nederlandstaligen.

Open Vld wist 3 zetels te bemachtigen. Guy Vanhengel, Carla Dejonghe en

Khadija Zamouri legden op 12 juni hun eed af. Sven Gatz is Brussels minister van

financiën & begroting, het openbaar ambt, de promotie van meertaligheid en

het Nederlandstalig onderwijs. Benieuwd waarvoor zij zich de komende jaren

zullen inzetten? Je ontdekt het hier.

Naam: Sven Gatz

Leeftijd: 52 jaar

Woonplaats: Jette

Ik zet me in voor: financiën en begroting, het openbaar ambt,

de promotie van de meertaligheid en het Nederlandstalig

onderwijs in en van het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Je gekste anekdote? Als minister van Cultuur een film van de

Vlaamse Jommeke gaan promoten in China, voor een klas vol

kleine Chinezen met een goudgele Jommekespruik op hun

hoofd.

Naam: Carla Dejonghe

Leeftijd: 53 jaar

Woonplaats: Sint-Pieters-Woluwe

Ik zet me in voor: alleenwoners, comfortabel

en veilig openbaar vervoer en propere en

aangename publieke ruimtes. Ik zetel in de

commissie Mobiliteit.

Je stoutste droom? Een gastrolletje spelen

in de volgende F.C. De Kampioenenfilm. Jan

Verheyen, bel je me? ;-)

Naam: Guy Vanhengel

Leeftijd: 61

Woonplaats: Evere

Ik zet me, samen met de voorzitter van het Brussels Parlement, Rachid

Madrane, in voor: de goede werking van de instelling. In de commissies

gaat mijn bijzondere belangstelling uit naar het onderwijs, de financiën

en de begroting. De regering verdient alle steun, opdat ze krachtig

kan besturen.

Wie is volgens jou de meest aantrekkelijke politicus of politica? Oesje,

ik wil het de dame niet aandoen hier haar naam te onthullen. Toen mijn

echtgenote nog wat politiek actiever was, zou zij het ongetwijfeld zijn

geweest.

Naam: Khadija Zamouri

Leeftijd: 52

Woonplaats: Sint-Jans-Molenbeek

Ik zet me in voor: werk en economie, sociale

zaken, onderwijs(vernieuwing), welzijn en

gezondheid. Maar ook jeugd en kinderopvang

krijgt mijn aandacht, in het bijzonder

als schepen in Molenbeek.

Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen? Een

weeshuis openen voor straatkinderen met

het allerbeste onderwijs. En ook nog mijn

tuin aanleggen en mijn dak herstellen.

oktober 2019 • nr 42 • blauw 21


De federale familie

De federale Kamer telt 150

parlementsleden waarvan 12

Open Vld’ers. Zij legden op 20

juni de eed af, waarna Patrick

Dewael werd verkozen tot

parlementsvoorzitter. Egbert

Lachaert is onze liberale

fractieleider. Ontdek hier de

andere liberale Kamerleden die

gaan vechten voor een beter

België.

Naam: Patrick Dewael

Leeftijd: 63

Woonplaats: Tongeren

Ik zet me in voor: als Kamervoorzitter

waak ik over een

sterk parlement dat haar werk

moet kunnen doen in afwachting

van een nieuwe regering. Ik

leg me ook toe op migratiebeleid

en veiligheidsthema’s zoals

terreurbestrijding, justitie en

politie.

Wat staat er bovenaan je bucketlist?

Drie weken op wandeltocht

door Schotland of Ierland,

zonder gsm.

Naam: Alexander De Croo

Leeftijd: 43 jaar

Woonplaats: Brakel

Ik zet me in voor: meer

vrijheid én gelijke kansen.

Nog altijd de beste

garantie dat mensen het

beste uit zichzelf kunnen

halen.

Wat staat er bovenaan je

bucketlist? Ik wil graag

eens met de fiets door

Centraal-Azië trekken.

Naam: Egbert Lachaert

Leeftijd: 42 jaar

Woonplaats: Merelbeke

Ik zet me in voor: alles wat met

meer werkgelegenheid te maken

heeft: iedereen aan de slag om

onze sociale zekerheid veilig

te stellen. Ik volg de commissie

sociale zaken in het federaal

parlement. Als fractieleider volg

ik natuurlijk zowat alles wat daar

gebeurt.

Vul aan: mocht ik geen politicus

zijn, ik was reisgids geworden in

een onherbergzame streek.

Naam: Maggie De Block

Leeftijd: 57

Woonplaats: Merchtem

Ik zet me in voor: mijn huidige bevoegdheden

als minister van Volksgezondheid

en Sociale zaken en Asiel

en Migratie. Zaken die me sowieso,

ook in het verleden al, nauw aan het

hart liggen.

Wat staat er bovenaan je bucketlist?

Samen oud worden met Luc.

22 blauw • nr 42 • oktober 2019


FEDERAAL PARLEMENT

Naam: Vincent Van Quickenborne

Leeftijd: 46

Woonplaats: Kortrijk

Ik zet me in voor: klimaat en energie als

voorzitter van de commissie. En pensioenen.

Je gekste anekdote? Ik beken, ik heb

effectief ooit een joint gerookt in de Senaat,

zoals ik beloofd had in een interview

in 1999.

Naam: Katja Gabriëls

Leeftijd: 44 jaar

Woonplaats: Berlare

Ik zet me in voor: de commissie Justitie, maar blijf ook

nauw betrokken als plaatsvervangend lid bij commissie

Binnenlandse wegens mijn link met de lokale

besturen.

Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen? Hetzelfde dan

nu. Misschien wat meer op vakantie gaan.

Naam: Christian Leysen

Leeftijd: 65

Woonplaats: Berchem

Ik zet me in voor: een sterke, slimme, maar slanke

overheid. Minder, maar betere wetten. Verder ben ik

lid van de commissie Financiën en Begroting.

Je levensverhaal in één zin? Reiziger doorheen landen

en tijden steeds op zoek naar nieuwe ervaringen

en uitdagingen!

Naam: Goedele Liekens

Leeftijd: 56 jaar

Woonplaats: Dilbeek

Ik zet me in voor: vrouwen, seksualiteit, buitenlandse

betrekkingen, gezondheid en gelijke kansen.

Verder werk ik aan een goede work-life-balance

en duurzame, economisch verantwoorde ontwikkelingshulp.

Je gekste anekdote? In een restaurant in New York

hing een foto van mij samen met de president van

Mexico. In het onderschrift werd ik echter aangeduid

als Conchita Martinez.

oktober 2019 • nr 42 • blauw 23


FEDERAAL PARLEMENT

Naam: Tim Vandenput

Leeftijd: 48 jaar

Woonplaats: Hoeilaart

Ik zet me in voor: veiligheid

(Politie, Defensie, Inlichtingen),

mobiliteit en de economische

groei van de internationale

luchthaven Zaventem.

Waar spendeer je, naast politiek,

het meeste tijd aan? Aan

wandelen in het Zoniënwoud

en werken in de tuin.

Naam: Kathleen Verhelst

Leeftijd: 50 jaar

Woonplaats: Zedelgem

Ik zet me in voor: economie, ondernemen,

digitalisering en consumentenbescherming.

Vul aan: mocht ik geen politicus zijn, ik

was (en ik ben) ondernemer ;-)

Naam: Robby De Caluwé

Leeftijd: 44 jaar

Woonplaats: Moerbeke-Waas, de mooiste en meest blauwe

gemeente van Vlaanderen.

Ik zet me in voor: mensen. In de Commissie Gezondheid en

gelijke kansen wil ik mijn steentje bijdragen aan een goed

gezondheidsbeleid, dat toegankelijk en betaalbaar blijft voor

iedereen. Daarnaast wil ik onze regio ondersteunen om sterk

liberaal verankerd te blijven.

Stel, je hebt nog 1 dag te leven. Wat doe je? Starten met een

goede tas koffie, een wandeling maken, steak friet met peperroomsaus

eten samen met mijn gezin en eindigen met een

feestje voor mijn familie en dichtste vrienden.

Naam: Marianne Verhaert

Leeftijd: 35

Woonplaats: Grobbendonk

Ik zet me in voor: mobiliteit, ruimtelijke

ordening en de stille Kempen.

Je stoutste droom? Een federale regering

voor december … :-)

24 blauw • nr 42 • oktober 2019


OPINIE

Allemaal aan het werk

voor onze sociale zekerheid

In aanloop van de verkiezingen van 26 mei

lanceerde ik mijn visie op de toekomst van

de sociale zekerheid. Daarmee wilde ik een

debat lanceren over hoe we ervoor kunnen

zorgen dat ook onze kinderen en kleinkinderen

een goede en betaalbare sociale bescherming

zullen hebben. Tot mijn spijt stelde ik vast dat

in de berichtgeving dit belangrijke thema het

te vaak moest afleggen tegen strategische beschouwingen

en de zoektocht naar veto’s over

coalitiepartners.

Ik verwelkom dan ook het initiatief van de vakbonden

om het debat eindelijk te openen (DS

26 september). Hoewel mijn visie fundamenteel

verschillend is en ik geen heil zie in hogere

lasten, hoop ik dat het de aanzet vormt voor

een fundamentele reflectie over de hervorming

van ons sociaal model die we de volgende 10

jaar moeten uitrollen.

Je hoort vaak dat onze sociale zekerheid geen

hangmat mag zijn, maar een springplank, of

een trampoline zo je wil. Of dat onze sociale

zekerheid moet gaan over mensen in plaats

van structuren. Of dat de sociale zekerheid

problemen moet voorkomen, in plaats van ze

achteraf proberen op te lossen. Ik denk dat

het tijd wordt om dit eindelijk eens concreet te

maken.

Meer mensen aan de slag

In ons land zijn sinds kort 7 op de 10 werknemers

aan de slag. Dat is al beter dan vroeger,

maar nog geen reden om hoera te roepen. In

Nederland bijvoorbeeld zijn bijna 8 op de 10

mensen aan de slag en is er een overschot op

de begroting.

Er zijn de afgelopen jaren netto meer dan

200.000 nieuwe jobs gecreëerd en vacatures

ingevuld. Het aantal vacatures dat niet ingevuld

geraakt, blijft met 139.000 stuks echter hoog.

De uitdaging is om óók die van vandaag en

morgen ingevuld te krijgen. Dat doen we door

de beschikbare arbeidsreserve te activeren.

Een wonderoplossing bestaat daar niet voor.

We zullen verschillende maatregelen moeten

nemen, zoals werken meer laten lonen, één

arbeidsmarktregisseur voor alle inactieven,

werkloosheidsuitkeringen verder laten afnemen

in de tijd, enz. Belangrijk is dat de regio’s

en het federale niveau daarbij aan hetzelfde

zeel trekken.

Eén sociaal statuut

In onze sociale zekerheid bestaan traditioneel

sterke verschillen tussen werknemers,

zelfstandigen en ambtenaren – allemaal hebben

ze hun eigen statuut met eigen voor- en

nadelen. Ik wil die hokjes openbreken en toewerken

naar een gelijke sociale bescherming

voor iedereen die werkt. Dat is eerlijker en zal

er ook voor zorgen dat mensen makkelijker van

job kunnen wisselen tijdens hun loopbaan. Het

kan ook dat zetje zijn voor mensen om zelf te

beginnen ondernemen en zo op hun beurt voor

nieuwe tewerkstelling te zorgen.

Sociale bescherming in laagjes

Hoe ziet die eengemaakte sociale bescherming

eruit? Ik ben voorstander van een sociale

bescherming in laagjes in de vorm van een

cappuccinomodel. In plaats van alle eieren in

één mand te leggen bouwen we onze sociale

bescherming zo op in “laagjes”. Gaat er iets

mis, dan kunnen we nog terugvallen op de andere.

De risico’s die verband houden met werken,

zoals de pensioenen en de werkloosheid,

brengen we onder in een werkverzekering voor

iedereen die werkt. De andere risico’s, zoals de

gezondheidszorg en de kinderbijslagen, brengen

we onder in een basisverzekering.

Naast de werkverzekering en de basisverzekering

moeten we blijven inzetten op de tweede

en de derde pijler. Zo moet op termijn iedereen

die werkt een aanvullend pensioen hebben.

Dat kunnen we realiseren door meer in te zetten

op bijdragen in die tweede pijler in plaats

van op extralegale voordelen zoals allerhande

cheques.

Iedereen moet meekunnen

Onze arbeidsmarkt verandert razendsnel, onder

meer onder invloed van de digitalisering. In

bepaalde sectoren gaan er veel jobs verloren.

Elders zien we nieuwe jobs ontstaan. Het feit

blijft wel dat er vandaag netto meer jobs zijn

dan tien jaar geleden en tegen 2030 wordt een

tekort van 600.000 werkkrachten voorspeld.

Mensen zijn ongerust over die evoluties en vragen

zich af of ze zelf of hun kinderen nog zullen

meekunnen.

We moeten daar een antwoord op bieden zodat

niemand achterblijft. Daarom pleit ik voor

een opleidingsbudget van twee jaar voor iedereen

die werkt. Dat budget kan je tijdens je

carrière gebruiken om nieuwe opleidingen te

volgen of om je te herscholen. Daarnaast wil

ik het systeem van transitietrajecten wettelijk

mogelijk maken. Op die manier zullen sommige

werknemers die vandaag ontslagen worden

en in de werkloosheidsuitkering terechtkomen,

meteen aan de slag kunnen gaan bij een nieuwe

werkgever waar ze een opleiding krijgen.

Op deze manier grijpen we preventief in op

werkloosheid in plaats van ze achteraf te proberen

bestrijden.

Inzet belonen

Mensen die al voldoende bijdragen aan de

sociale zekerheid, moeten de kans krijgen om

daarbovenop een extraatje te verdienen. We

moeten inzet belonen in plaats van bestraffen.

Om die reden hebben we systemen zoals flexijobs

ingevoerd. Dat systeem zorgt ervoor dat

er méér sociale bijdragen betaald worden.

Als je op dat soort flexibele jobs de klassieke

sociale bijdragen gaat heffen, zullen die jobs

binnen de kortste keren verdwijnen. Of beter:

opnieuw in zwartere sferen belanden.

Zo, mijn kaarten liggen opnieuw op tafel. Het

is mijn vaste overtuiging dat het nu moet gaan

over een fundamentele reflectie over partijgrenzen

heen en met een inbreng van het

middenveld. Allemaal aan het werk voor onze

sociale zekerheid.

Maggie De Black

oktober 2019 • nr 42 • blauw 25


ALDE wordt

Renew Europe

Op woensdag 12 juni staken Guy Verhofstadt en de leiders van de

liberale nationale delegaties de koppen bijeen om een nieuwe naam

te geven aan de liberale fractie in het Europees parlement. Renew

Europe werd geboren. De nieuwe liberale fractie in het Europees

parlement telt 108 parlementsleden uit 22 verschillende landen. Dat

zijn er 39 meer dan de vroegere ALDE-fractie. De liberale krachten

kwamen dus versterkt uit de Europese verkiezingen.

De naamsverandering kwam er na de

toetreding van de Renaissance-lijst

van Frans President Emmanuel Macron

en de Roemeense USR-PLUS

Onder impuls van

Renew Europe...

partij. Renew Europe is niet alleen een alliantie

van liberalen, progressieven, centristen

en democraten, ze is ook de derde grootste

politieke fractie in het Europese halfrond.

... maken we van Europa een duurzaam continent. We hebben geen

tweede planeet, we garanderen daarom een leefbare wereld voor

toekomstige generaties.

... blijft de Europese Unie de strijd aangaan tegen krachten die de

rechtsstaat en de democratie ondermijnen.

... gaat de Europese Unie voor een welvarend Europa waarvan alle

Europeanen de vruchten plukken. We investeren in de talenten

van de Europese bevolking en zetten daarmee in op het enorme

potentieel van onze Europese interne markt.

Een nieuw en sterker project, klaar om samen

te bouwen aan een vrij en eerlijk Europa.

Ook werd een nieuwe fractieleider gekozen.

Dacian Ciolos uit Roemenië volgt onze eigenste

Guy Verhofstadt op als fractievoorzitter.

Uitblijven populistische

zondvloed

Ondanks de verschillende doemberichten

en de opkomst van nationalistische en populistische

partijen, wordt het positieve Europese

project nog steeds breed gedragen”,

zegt Verhofstadt. “De aanslepende Brexit,

de overmoedige gok van Salvini die de Italiaanse

regering liet vallen en de verdeeldheid

onder de verschillende Europese nationalistische

en populistische partijen, tonen aan

dat deze bewegingen weinig vooruitgang of

oplossingen brengen. Integendeel: samenwerking

leidt tot betere resultaten.”

Maar dat wil niet zeggen dat daarmee het

zware werk achter de rug is. “Integendeel.

Wij liberalen dragen met onze

versterkte positie een nog grotere

verantwoordelijkheid om van Europa

en de Europese Unie een

succes te maken. Renew Europe

gaat die uitdaging aan”,

zegt Hilde Vautmans.

“Wij zijn sterk overtuigd dat economische groei, ecologische

duurzaamheid, eerlijke concurrentie en verantwoordelijkheid

hand in hand kunnen gaan. ‘To Renew Europe’ is onze missie. Want

Europa is onze toekomst en daar willen we voor vechten!”, besluiten

Verhofstadt en Vautmans.

26 blauw • nr 42 • oktober 2019


Naam: Hilde Vautmans

Leeftijd: 47 jaar

Woonplaats: Gelinden, Sint-Truiden

Ik zet me in voor: onze landbouw, onze veiligheid, voor

een beter asiel- en migratiebeleid en voor een sterk

buitenlands- en exportbeleid in Europa. Daarnaast vecht ik

voor Sint-Truiden én Limburg.

Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen? Ik zou ervoor zorgen

dat er bij alle kinderen elke dag boterhammetjes in hun

brooddoos steken.

Naam: Guy Verhofstadt

Leeftijd: 66 jaar

Woonplaats: Gent

Ik zet me in voor: alle Europeanen. Momenteel leid ik de

Brexit-onderhandelingen namens het Europees parlement.

Mocht ik geen politicus zijn, ik was… acteur, zonder twijfel.

De Brexit-sage

24 september 2019 zal de Britse geschiedenisboeken

ingaan als de dag dat de Brexit-chaos

helemaal ontspoorde. Eerste Minister

Boris Johnson was zijn parlementaire

meerderheid al kwijt. Vervolgens verbood

datzelfde parlement hem om de Europese

Unie zonder deal te verlaten, en nu oordeelde

ook het Britse Hooggerechtshof unaniem

dat de beslissing van de premier om het

Lagerhuis te schorsen “illegaal” was. Nog

geen 24 uur na het arrest treinden de Parlementsleden

al naar Westminster om Johnson

- die spoorslags uit New York moest

terugkeren - het vuur aan de schenen te

leggen. Het toont aan dat de rechtsstaat in

Groot-Brittannië “alive and kicking” is. Maar

dat is helaas ook het enige lichtpuntje in

deze trieste Brexit -sage.

Voor de rest is Brexit huilen met de pet op.

Europa en Groot-Brittannië staan op het

punt om een decennialange, nauwe band

door te snijden: van handel over politiesamenwerking

tot gemeenschappelijke terrorismebestrijding.

Het gaat allemaal de

schop op. En waarom eigenlijk? We zijn immers

tot elkaar veroordeeld. We blijven niet

alleen dichte buren. Veel belangrijker is het

feit dat Europa en het VK geestesgenoten

zijn, zeker in een wereld die vandaag gedomineerd

wordt door types als Trump, Putin

en Erdogan. Nauwe samenwerking tussen

de EU en het VK is dan de enige optie.

Wat er ook gebeurt op 31 oktober - ‘Deal’,

‘No Deal’ of verder uitstel - we moeten ervoor

zorgen dat de rechten van de burgers

aan beide kanten van het Kanaal gevrijwaard

blijven. We moeten er ook voor zorgen dat

onze bedrijven kunnen blijven handel drijven

met elkaar. Wat de Britse regering momenteel

maar niet wil begrijpen is dat als ze er

op 31 oktober uittrekken zonder akkoord, ze

de problemen niet vermijden maar gewoon

verder voor zich uitschuiven. Europa zal niet

zomaar opnieuw aan tafel gaan zitten als

niet eerst alle rekeningen vereffend zijn, inclusief

de burgerrechten en de Ierse grens.

Europa moet Groot-Brittannië nu diets maken

dat het vijf voor twaalf is. Ofwel trekken

we mekaar naar beneden en komen we er

beide slechter uit. De winnaars in dat geval

zijn Trump en Poetin. Ofwel stijgen we

boven onszelf uit. Europa wil oprecht een

nieuwe, duurzame relatie met het VK. Eén

die gebaseerd is op een minimum aan sociale

rechten en milieu-standaarden. Maar we

bedanken er feestelijk voor als Groot-Brittannië

ervoor zou kiezen om een ‘Singapore

aan de Noordzee’ te worden – een belastingparadijs

op een sociaal kerkhof.

Als het goed uitdraait, wordt onze toekomstige

relatie een associatieverdrag - een

soort lidmaatschap ‘light’ van de Europese

Unie zeg maar. Maar roep het niet te luid.

Want de Brexit-chaos zou wel eens het resultaat

kunnen zijn van de Britten die eindelijk

beginnen inzien dat lidmaatschap van

de Europese Unie alles bij mekaar genomen

toch meer lusten dan lasten met zich meebracht.

oktober 2019 • nr 42 • blauw 27


28 blauw • nr 42 • oktober 2019


INTERVIEW

Herman Brusselmans:

“Ik zeik niet

over belastingen”

Twee weken lang recenseerde Herman Brusselmans boeken van

politici in het programma ‘Iedereen Kiest’ in aanloop naar de

stembusgang van 26 mei. Elke avond beweerde hij dat de schrijvende

politicus bij de verkeerde partij zat, tenzij het om een liberaal

ging. Wij interviewden een van de bestverkopende en meest

excentrieke Vlaamse auteurs over zijn vermeende liberale sympathieën,

de verkiezingsuitslag, de politieke toestand en… het

neutrale sigarettenpakje.

Volgens u is er maar één deftige partij in

Vlaanderen: Open Vld. Maar in de laatste

aflevering van het één-programma

zei u dat u toch niet op ons zou stemmen.

Waarom niet?

Herman Brusselmans: “Omdat ik daar élke

avond een boek moest presenteren, zocht ik

naar een rode draad, een running joke. Op

het eind zei ik dat ik inderdaad voor iemand

anders ging stemmen, maar ik heb toch voor

de liberalen gekozen. Dat is me deels met de

paplepel ingegeven. Ik kom uit een nest van

kleine zelfstandigen. Mijn vader was veehandelaar.

Hij stemde altijd PVV, de partij van de

zelfstandigen. Dat was in een tijd dat iédereen

nog naar de kerk ging en voor de CVP koos.”

Sommigen beweren dat schrijvers linkse

rakkers zijn?

“Het klopt dat ik in mijn jonge jaren linkser

was. Ik ben met de jaren veel meer naar het

centrum geëvolueerd. Vroeger stemde ik al

eens voor de sossen, nu stem ik centrum. Ik

ken niet al jullie programmapunten, maar de

Vld spreekt me in dat centrum het meest aan

op vlak van werk, veiligheid en onderwijs. Mijn

stem hangt ook wel af van de kandidaten op

de lijst. Dat bekijk ik altijd en bepaalt mee mijn

keuze.”

Waarom is het liberalisme voor jou aantrekkelijk?

Wat betekent vrijheid voor jou?

“Liberalisme draait om vrijheid. Ik houd wel

van het motto: ‘mijn vrijheid eindigt waar die

van een ander begint.’ We moeten mekaar wel

helpen en bijstaan waar nodig, maar voor de

rest heb ik zoiets van: laat mij gerust, laat mij

mijn ding doen als kleine zelfstandige. Andere

mensen en de overheid moeten mij niet te veel

opleggen, zich niet te veel moeien. Daartegenover

staat dat ik een brave burger ben: ik zeik

niet over het betalen van mijn belastingen en

ik respecteer alle regels en wetten. We kunnen

toch niet in totale anarchie leven... Onlangs

moest ik voor de politierechter verschijnen

oktober 2019 • nr 42 • blauw 29


Herman

Brusselmans:

“De overheid

moet zich niet

te veel moeien

met mijn leven.

Daartegenover

staat dat ik een

brave burger

ben die de regels

respecteert.”

omdat ik 9km/u te snel reed met mijn motor.

In die rechtszaal hoor je dan lotgenoten allerlei

uitvluchten zoeken. ‘Mijn moeder was ziek.

Zus en zo.’ Dat is gewoon bullshit. Daar doe ik

niet aan mee. Ik reed te snel en dus betaal ik

mijn boete. Punt.”

Is voor jou het glas halfvol of half leeg?

“Halfvol. We leven toch in een van de beste

landen op aarde die je je kan voorstellen. We

hebben het goed en mogen hier bij ons ook

quasi alles. Ik vind dat er veel te veel klagers

zijn. ‘De belastingen zijn te hoog. We moeten

stoppen voor een rood licht.’ Ik heb het niet

zo voor de klaagcultuur. Neem nu het circulatieplan

in Gent. In het begin heb ik daar wat

tegen geageerd omdat er ook domme regels

inzaten. Maar uiteindelijk leg je je daar bij neer

en nu werkt dat wel. Op HLN.be lees je onder

elk artikel dat politici zakkenvullers zijn. Maar

die mensen verdienen amper een schijntje van

voetballers. Sommigen hebben hier en daar

misschien nog een bijverdienste, maar grootverdieners?

Dat klopt gewoon niet. Ik geloof

ook niet dat onze politici alles in achterkamertjes

bekokstoven zonder ons medeweten. Dat

kunnen ze zich gewoon niet permitteren. De

meeste politici zijn integer.”

Volg je de politieke actualiteit op de voet?

Ben je snel verontwaardigd?

“Ik lees elke dag de krant, kijk naar het nieuws

en duidingsprogramma’s zoals De Afspraak.

Zelfs de Nederlandse politiek volg ik, omdat

mijn vriendin van daar is. Maar ik ben niet zo

snel verontwaardigd.”

Na de verkiezingsoverwinning van het

Vlaams Belang haalde je in Humo nochtans

hard uit. Hoe verklaar je het succes

van extreemrechts?

“De geschiedenis verloopt altijd in golven.

Wanneer een partij aan de macht is, zullen

mensen altijd zeggen dat die het verkeerd

aanpakt, waardoor een andere partij weer de

wind in de zeilen krijgt. Het Vlaams Belang

heeft ook al diepe dalen en hoge pieken gekend.

Ontevreden burgers komen nu eenmaal

sneller uit bij extremen. Daar komt bij dat het

Belang een personencultus heeft gecreëerd

rond Dries Van Langenhove. Daar heb ik mij

op miskeken. Ik dacht dat het de partij schade

zou toebrengen, maar hij scoorde. Van Grieken

is ook een gehaaid politicus.”

Denk je dat het cordon sanitaire altijd zal

standhouden, ook als N-VA en Vlaams Belang

een meerderheid halen?

“N-VA heeft een zomer lang gedaan alsof ze

met hen zouden samenwerken maar daar

kwam niets van in huis. N-VA zou dat ook niet

aandurven. Het VB zal altijd in de hoek blijven

en er niet uitgeraken. Ik ben daar niet rouwig

om. Extremen staan me niet aan. Niet het Belang,

maar ook niet de PVDA. Die twee extremen

komen mekaar op een bepaald punt ook

tegen.”

Wat moet er dan met die 810.000 Vlaams

Belang-kiezers gebeuren? In Humo zei je

dat we er best een prikkeldraad omheen

spannen…

“Je hoort vaak: ‘Die mensen stemmen op het

Belang maar zijn niet allemaal racisten.’ Dat is

bullshit. Als je voor die partij stemt, zeg je dat

je een racist bent, want dat is een racistische

partij. Ze hebben eigenlijk één programmapunt:

Marokkanen buiten. En dat standpunt

exposeren ze op een zeer crue manier. Dat een

grote massa mensen daar intrapt, daar kan ik

met mijn verstand niet bij. Nu ja, hun leiders

zijn leugenaars. Kijk naar dat berucht interview

van Van Langenhove met Kathleen Cools in

Terzake. Alsof hij niets te maken had met al die

racistische memes van Schild en Vrienden in

hun chatgroepjes. Sommige mensen zeggen:

‘Het is toch een propere jongen, hij kan het

goed uitleggen.’ Wablief? Hij liegt gewoon.”

Dus moeten we alle VB-kiezers negeren?

“Ik weet niet of je die mensen terug kan winnen.

Het zijn mensen die niet al te diep nadenken.

Je kan rationele argumenten aandragen,

maar je kan hen daarmee niet overtuigen.

Eerst trokken ze van het VB naar de N-VA, nu

weer terug naar het VB. Moest die partij ooit

aan de macht komen, zal er niks positief van

komen.”

Velen zullen ook hun geloof in de politiek

verloren zijn. Geloof jij nog in de kracht

van onze democratie om problemen op te

lossen?

“Ja, er zijn veiligheidsproblemen. Ja, het klimaat

warmt op en we moeten iets doen. Ja, de

pensioenen betalen wordt een uitdaging. Maar

onze democratie an sich zit niet in de problemen.

Ze werkt gewoon traag. Klimaatspijbelaars

kaarten van de ene dag op de andere een

30 blauw • nr 42 • oktober 2019


INTERVIEW

probleem aan. De politici kijken daar dan wat

naar, maar zij werken trager. Je kan zoiets niet

op één-twee-drie oplossen. Uiteindelijk geloof

in de democratie zoals ze vandaag bestaat om

problemen aan te pakken.”

Zijn sociale media een zegen of een pest

voor de democratie?

“Ze spelen ongetwijfeld een rol. Mensen zijn

daar mee bezig. Trump is het beste voorbeeld

van de impact die sociale media kunnen hebben

op een democratie. Maar we moeten

dat altijd in de juiste context blijven plaatsen.

Iedereen heeft toegang tot info op sociale

media, maar als daar stommiteiten worden

gepost, moeten we ons daar ook niks van aantrekken.

Sociale media zijn vuilnisbakken met

90% bagger. Daarom weiger ik ook om een

Facebook- of Twitteraccount te maken. Ik vergelijk

het ook graag met cafépraat. Wat daar

om 3u ’s nachts wordt verkondigd, geven we

toch ook geen aandacht en zeker niet in gazetten.

Mensen moeten zichzelf goed informeren

en informatie ook filteren. Een serieuze krant

en een degelijk journaal blijven belangrijk.”

Nog enkele korte vragen. Voor welke politica

of politicus heb je veel respect?

“Guy Verhofstadt. Het gaat mij niet alleen om

wat hij als premier deed, maar ook om zijn stijl

en lichaamstaal, de manier waarop hij spreekt,

zijn spleetje, die bles en de enorm debiele bril.”

Met welke Open Vld’er zou je eens een

avondje willen doorzakken op café?

“Maggie De Block. Ik heb haar een paar keer

ontmoet en ik vind haar een interessante

vrouw en integere politica.”

Binnenkort voert ze wel het neutrale sigarettenpakje

in. Zal dat effect hebben op je

rookgedrag?

“Ze hebben al slogans en afschrikwekkende

foto’s op de pakjes gezet, maar het heeft helaas

geen enkele invloed op mij gehad. Ik ben

verslaafd. Ik wil daar vanaf. Dus elke maatregel

tegen roken krijgt mijn zegen. Ook al was

het wel wennen toen de peuk uit het café werd

verbannen. Maar nu is dat de evidentie zelve.

Zoals gezegd: ik leg me altijd neer bij de wetten

en regels.”

Voor welke ministerpost mogen we je contacteren?

“Cultuur, zonder twijfel. Daar heb ik het meest

verstand van.”

Dilemma: een federale regering tegen de

zomer of rode duivels Europees kampioen?

“Een nieuwe federale regering. Je moet hoofdzaken

van -belangrijke- bijzaken onderscheiden.”

Tot slot: waarom moeten we je nieuwe

boek ‘De Tafel’ lezen?

“Voor het amusement. Ik schrijf geen boeken

om de wereld te veranderen of om mijn mening

door te drukken. Ik schrijf al mijn boeken om

mensen te amuseren. Een goed boek geeft de

lezer de drang om het in één ruk uit te lezen,

en dan spijt te hebben dat het niet dikker was.”

Dank u!

In september kwam

het tachtigste boek

van Herman Brusselmans

uit.

‘De Tafel’ telt 288

pagina’s vol leesplezier

en is verkrijgbaar

in de lokale boekenhandel!

“Er zijn veel te veel

klagers. We leven

toch in een van de

beste landen ter

wereld?”

oktober 2019 • nr 42 • blauw 31


BLAUW BELEID IN DE PRAKTIJK

Onbelast

bijklussen

Annelies Ghyselinck is leerkracht lager onderwijs en lichamelijke

opvoeding. Daarnaast geeft ze al tien jaar

lang zes uur per week trampolineles bij een sportclub. Tot

voor kort was het niet eenvoudig om sportcoaches zoals

Annelies te vergoeden voor hun werk. Het ‘onbelast bijklussen’

bracht soelaas.

Geef je deze trampolinelessen vanuit een

passie of in de eerste plaats om iets bij te

verdienen?

“Het is natuurlijk wel leuk om dat centje bij te

verdienen. Maar ik doe het niet voor het geld,

ik doe het vooral omdat ik het graag doe. Ik

was zelf gymnast van mijn vijftien tot mijn

achttien jaar. Op mijn achttiende ben ik dan

hulptrainer geworden en zo ging de bal aan

het rollen. Nu coach ik zelf een wedstrijdploeg

waardoor ik echt kan werken aan een doel,

aan betere prestaties. Dat doe ik graag.”

Tot 6.130 euro per jaar onbelast bijverdienen, sinds 15 juli 2018 kan het!

Na jarenlang ijveren heeft onze partij deze regeling kunnen invoeren. Voortaan

kan je met allerhande activiteiten een aardig extra zakcentje verdienen. Volledig onbelast.

Interessant? Hier leest u of ook u in aanmerking komt.

Wat?

De regeling onbelast bijklussen is van toepassing op drie types activiteiten.

Occasionele diensten van burger tot burger zijn kleine, betaalde diensten

voor en door particulieren. Kleine onderhoudswerken aan de woning,

gras maaien, bijlessen geven, babysitten… De volledige lijst van toegelaten

activiteiten vindt u op www.bijklussen.be. Het moet gaan om occasionele

klusjes, dus niet met vaste regelmaat.

Je kan ook verenigingswerk doen voor verenigingen en openbare besturen.

Opnieuw werd een lijst vastgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om sportcoaching

en culturele activiteiten. Verenigingswerk mag wel met vaste

regelmaat.

Tot slot is er de deeleconomie. Onbelast bijklussen kan ook bij alle erkende

deelplatformen.

Wie?

Voor diensten van burger tot burger en verenigingswerk is

onbelast bijklussen enkel toegelaten indien je voor minstens

4/5 bent tewerkgesteld als werknemer, zelfstandige of

gepensioneerd bent. Voor de deeleconomie komt iedereen in

aanmerking.

Hoe?

Voor verenigingswerk en de deeleconomie hoeft u helemaal

niets te doen. De vereniging of het deelplatform regelt de aangifte

voor u. Voor diensten van burger tot burger moet u zelf

aangifte doen. Dat kan eenvoudig via www.bijklussen.be.

32 blauw •• nr 42 •• oktober 2019


Zou je het dan nog steeds doen indien je er

helemaal niet voor betaald zou worden?

“Nee, dan zou ik het niet meer doen. Drie

keer per week na het werk nog eens twee uur

gaan trainen... We doen jaarlijks ook zes tot

tien wedstrijden overal in België. Dat betekent

vaak een uur rijden om dan maar een half uur

op de wedstrijd te zijn. Het is lastig om dat met

een fulltime job te combineren. We krijgen nu

tien euro per uur betaald. Als het niet of bijna

niet betaald zou zijn, dan zou ik het niet meer

doen. Daarvoor is het iets te veel werk.”

Wil je ook

aan de slag?

Ga naar

bijklussen.be!

Zou dat voor jouw collega’s ook zo zijn?

“Ik denk het wel. Het lijkt mij normaal dat coaches

ook vergoed kunnen worden. Je steekt

er veel tijd in en je bent erdoor vaak ’s avonds

niet thuis, dus je offert een stukje van je sociaal

leven op.”

Is er veel veranderd sinds we de regeling onbelast

bijklussen hebben ingevoerd?

“Vroeger werden we betaald met een vrijwilligersvergoeding,

maar daarbij mocht je maar

een klein bedrag per jaar verdienen. Soms zat

ik boven dat maximum en dan werd je daarop

zwaar belast. Nu is die totaalsom verhoogd

en mogen we meer training geven. Maar in de

praktijk is er misschien niet zo veel veranderd,

want veel clubs gebruikten vroeger allerlei

trucjes om het maximumplafond te omzeilen.

Nu hoeft dat niet meer en verloopt alles volgens

het boekje. Een goede regeling dus!”

oktober 2019 • nr 42 • blauw 33


De tanker keert

De verkiezingen liggen al een tijd achter ons. Met Open Vld Vrouwen

hebben we sterk ingezet op gendergelijkheid in de politiek.

Het aantal vrouwelijke verkozenen is alvast gestegen. Nu moeten

regeringen gendergelijk worden samengesteld. Daar zullen we

blijven voor ijveren, want het is 2019.

Nu de verkiezingen achter ons liggen,

is het tijd om naar het groter plaatje te

kijken. Er bereikten heel wat vrouwen

voor de eerste keer een toppositie in hun domein:

de eerste vrouwelijke voorzitter van de

Europese Commissie, eerste vrouwelijke president

van Slowakije, de eerste vrouwelijke

minister-president van Vlaanderen, het eerste

meisje bij het ‘young potential team’ van voetbalclub

KV Mechelen, de eerste vrouwelijke

sommelier van het jaar, de eerste vrouwelijke

voorzitter van VOKA, de eerste vrouwelijke

winnaar van de Nobelprijs voor wiskunde …

Waar NASA 70 jaar geleden de briljante vrouwen

doodzweeg die hen de ruimtewedloop

deed winnen, zijn ze nu actief op zoek naar

vrouwelijke astronauten. De strijd van onze

grootmoeders en moeders die tijdens de

tweede feministische golf streden voor het

recht op betaald werk en deelname aan het

maatschappelijke leven, lijkt - althans in de

Westerse wereld - gestreden.

Er is zeker plaats voor optimisme. Mannen en

vrouwen politici, bedrijfsleiders, rectoren…

zien het belang in van diversiteit en gendergelijkheid.

Maar we zijn er nog niet. Voor veel

vrouwen ligt de wereld aan hun voeten. Ze

voelen zich niet langer geremd door genderstereotiepen,

ze werken hard, grijpen kansen

én ze maken carrière. De tanker is gekeerd,

maar we moeten tegen het roer blijven duwen

en alle vrouwen aan boord nemen.

Hoe we dat moeten doen? Meer vrouwen in

leidinggevende posities. Nog meer inzetten op

gelijke kansen en discriminatie ten opzichte

van vrouwen wegwerken. In veel sectoren zijn

er, jammer genoeg, nog te weinig incentives

om de weg naar een topjob voor vrouwen te

faciliteren. Gezinstaken zijn bijvoorbeeld nog

steeds niet gelijk verdeeld. Verwachtingspatronen

in het onderwijs zijn nog steeds door gender

bepaald in plaats van louter door talent en

capaciteiten. Vrouwen uit lagere sociale klassen

of met een allochtone achtergrond vinden

onvoldoende de weg naar werk, economische

onafhankelijkheid en zelfstandigheid.

Daarom deze oproep aan onze nieuwe verkozenen

om mee het kader te creëren waarin

we het volle potentieel uit iedereen halen,

mannen én vrouwen. Dingen veranderen niet

vanzelf, zelfs niet met de tijd. De positie van de

vrouw in onze maatschappij en de kansen die

vrouwen vandaag krijgen zijn het resultaat van

jarenlange strijd. Van feministen, van mannen,

van vrouwen.

Beste parlementairen, laten we samen verder

bouwen en geef nooit een duimbreed toe aan

verworven vrouwenrechten. Zorg voor gelijke

Eva De Bleeker, voorzitter.

verloning voor gelijk werk. Voor goede kinderopvang,

dan hoeft niemand -vaak de vrouwdeeltijds

te gaan werken en in te binden op

carrièrekansen. Dit is ongetwijfeld de eeuw

van de vrouw. Maar om van onze samenleving

een samenleving te maken waarin ‘de eerste

vrouw…’ geen nieuwsonderwerp meer is, is

politieke moed en actie nodig!

34 blauw • nr 42 • oktober 2019


TIP VOOR LOKALE AFDELINGEN

Taxicheques voor

feestende jongeren

Handen uit de mouwen, voeten

op de grond. Dat is het motto

van de vele Open Vld schepenen

en gemeenteraadsleden

die in de Vlaamse gemeenten

en steden het verschil maken.

Zij stellen in ons ledenblad hun

‘best practices’ voor!

Wat?

In samenwerking met een privaat

taxibedrijf stelt de gemeente paketten

taxicheques ter beschikking

ter waarde van 30 euro die kunnen

aangekocht worden voor 5 euro.

De cheques kunnen door jongeren

gebruikt worden tijdens het weekend,

schoolvakanties en op feestdagen.

Jongeren zetten graag een stapje in de

wereld. Maar het is niet altijd gemakkelijk

om in de late uurtjes nog veilig thuis te

geraken. In een uitgestrekte regio als de Westhoek

is het aanbod van goed en voldoende

openbaar vervoer beperkt, zeker ’s nachts.

Om jongeren wat meer bewegingsruimte te

geven, lanceerde Open Vld Koksijde-Oostduinkerke

in 2008 het flexibele systeem van

de taxicheques.

Schepen van Jeugd Lander Van Hove: “We

bieden jongeren goedkope taxicheques aan

van 5 euro ter waarde van 30 euro. Hiermee

kunnen ze in het weekend, vakanties en feestdagen

een taxi nemen. Ondertussen zijn we al

aan onze 11de editie toe en heeft het succes

zich al uitgebreid naar andere gemeenten in de

Westhoek zoals De Panne, Nieuwpoort, Veurne,

Diksmuide, Heuvelland, Langemark-Poelkapelle,

Lo-Reninge, Poperinge, Vleteren,

Zonnebeke en Alveringem.”

“Op deze manier investeren we in onze jeugd,

die zorgeloos kan feesten én veilig thuisgeraakt.”

Schepen van Jeugd

Lander Van Hove:

“Op deze manier

investeren we in

onze jeugd, die

zorgeloos kan

feesten én veilig

thuisgeraakt.”

Waar?

Een initiatief van Open Vld Koksijde-Oostduinkerke.

Ondertussen uitgebreid

naar De Panne, Nieuwpoort,

Veurne, Diksmuide, Heuvelland,

Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge,

Poperinge, Vleteren, Zonnebeke en

Alveringem

Voor Wie?

Voor jongeren van 16 tot 25 jaar.

Hoe?

Er worden 80 pakketjes aangeboden

bij de start van het schooljaar.

Communicatie gebeurt via de sociale

mediakanalen zoals Facebook en

Instagram, affiches en het infoblad

van de gemeente. Bij afhaling van de

cheques wordt de leeftijd en woonplaats

van de jongeren gecontroleerd.

oktober 2019 • nr 42 • blauw 35


De perspen van Jong VLD

Overal in Vlaanderen schrijven liberale jongeren mee het beleid. In kleine gemeenten en grote steden. Ze verleggen

straatstenen, organiseren fuiven, brengen mensen samen en trekken met concrete beleidsvoorstellen naar

gemeentebesturen. Af en toe haalt dat harde werk de pers. Acties van Jong VLD Waasland, Schelle en Brugge

zijn daar een paar van de vele voorbeelden van. Maar ook op Vlaams, nationaal of Europees niveau laat Jong

VLD haar kritische stem horen. En met die kritische stem kruipen ze regelmatig in hun pen. De doeners onder de

lokale besturen, die zijn van ons!

Ook zin om lokaal, nationaal of zelfs Europees aan de slag te gaan voor

een beter beleid? Sluit je aan bij een Jong VLD afdeling in je buurt via

www.jongvld.be

Campagne 3.0

Jong VLD kiest dit najaar een

nieuwe voorzitter en bestuursleden

voor haar nationaal

bestuur. Ook de provincievoorzitters

worden verkozen.

Leden kunnen zich kandidaat

stellen vanaf 28 september tot

en met 28 oktober. De kandidaturen

worden bekendgemaakt

op 1 november en vanaf

dan worden in alle provincies

voorzittersdebatten georganiseerd

in alle provincies. Jong

VLD-leden geregistreerd voor

28 september kunnen van 29

november 12u tot 1 december

12u elektronisch stemmen. De

resultaten worden bekendgemaakt

op 1 december ‘s

avonds in M34. De nieuwe

ploeg gaat van start op 3 december.

Alle informatie is terug

te vinden op www.jongvld.be

Gemeenten met een actieve Jong VLD afdeling

Uitnodiging afdelingstreffen

Zaterdag 19 oktober organiseert Jong VLD een dag voor leden en bestuursleden

van alle afdelingen. Op het programma staan inspiratiesessies rond lokale werking,

brainstormactiviteiten, uitwisseling tussen afdelingen, praktische info over afdelingswerking,

aanpak voor het oprichten van nieuwe afdelingen, gadgets & branding,

tips & tricks social media en nog veel meer. Aan het einde van de dag sluiten we af

met een hapje en een tapje ten voordele van de Warmste Week.

Voor in je agenda: zaterdag 19/10 doorlopend van 10u tot 19u in de M34 (Melsensstraat

34, 1000 Brussel). Meer informatie en inschrijvingen via www.jongvld.be

36 blauw • nr 42 • oktober 2019


MILITANT IN DE KIJKER

Joske, militant

in de kijker

Open Vld is een echte ledenpartij. Dag in dag uit zijn onze

militanten in de weer voor onze lokale afdelingen. Zij vormen

onze sterke ruggengraat. Elke Blauw zetten we een lid in de

kijker in de bloemetjes! ‘Joske’ Jos Vandormael uit Kortessem

bijt de spits af.

Joske (°1945) kent de mensen en de mensen

kennen Joske. Dat is voor hem dé

essentie van politiek. “Je moet het doen

voor je medemens, anders begin je er beter

niet aan.” Hugo Philtjens, oud-burgemeester

van Kortessem leerde Jos kennen in Wellen

in 1967 en kan dat beamen. “Ik was toen

voorzitter van de PVV-jongeren en toen had

Jos al heel wat bekendheid in de regio. Wie

problemen of vragen had, kon steeds bij hem

terecht.”

Joske werkte voor de eerste keer mee aan de

verkiezingen in 1976. Het resultaat? Niet één

zetel. “Maar dat heeft mij niet tegenhouden

hoor, ik weet dat politiek hard werken is. We

zijn naar de mensen blijven luisteren, we zijn

gegroeid, en de daaropvolgende verkiezingen

haalden we al drie zetels”, vertelt Joske.

Dankzij die inzet werd hij later schepen,

om in 2012 de fakkel door te geven

aan de volgende generatie.

Joske zei de actieve politiek vaarwel, maar zijn

engagement is nog springlevend… “Handen

uit de mouwen, voeten op de grond. Onze verkiezingsslogan

is echt op zijn lijf geschreven”,

zegt fractieleider Marie-Paule Vandormael vol

lof. “Als er gewerkt moet worden, gepapt, geplakt…

hij is altijd van de partij. Wie met Joske

op pad is, wordt om de haverklap aangesproken.

Met een brede glimlach en af en toe een

kwinkslag gaat hij door het leven”, vult zijn

dochter Hilde aan, die de politieke microbe

heeft geërfd en nu deel uitmaakt van

het Bijzonder Comité voor

de sociale dienst.

Op de vraag wat zijn drijfveer is om zo actief

te blijven, antwoordt Jos zonder aarzelen:

“Mijn liberale overtuiging. En zolang ik die niet

getemd krijg, sta ik met veel plezier paraat.

Ik doe het voor de mensen, mijn afdeling en

onze schone partij.”

oktober 2019 • nr 42 • blauw 37


COLUMN

Dankbaar afscheid

van de Wetstraat

Zo een schoon professioneel

leven in de lokale en nationale

politiek. Ik had daar nooit van

kunnen dromen toen ik in 1980 afstudeerde

als historicus. De arbeidsmarkt

was in crisis en in het onderwijs waren

geen vacatures. Ik bleef niet bij de

pakken zitten en ging aan de slag als

bediende bij het lokale brillenbedrijf

van Jacky Buchmann, de kopman van

de PVV in Kapellen.

Jacky besmette me met de liberale microbe.

Al snel maakte ik de overstap

naar zijn politiek kabinet en draaide ik

mee in zijn campagnes, zorgde ik voor

verkiezingsborden, schreef ik brieven

en teksten… In ’82 richtte ik de PVV

jongeren op in Kapellen en geraakte ik

verkozen als gemeenteraadslid. Amper

vijf jaar later mocht ik Jan Kerremans

opvolgen als schepen en werd

ik verkozen in de Kamer. Amper 30

jaar was ik toen ik in de voetsporen

trad van Frans Grootjans en de liberale

fractie van De Clercq, Verhofstadt,

Dewael en vele andere sterkhouders

mocht vervoegen.

Dat was een prachtige tijd. Jarenlang

hebben we in de oppositie gebouwd

aan ons verhaal, ons alternatief voor

het land dat stilstond. Dat gebeurde

tijdens legendarische debatten en

belangrijke congressen zoals dat over

een nieuwe sociale zekerheid, samen

met toppers zoals Luc Coene en Paul

De Grauwe.

Al dat werk werd door de kiezer beloond

in 1999, de grote doorbraak.

Ik kreeg het vertrouwen om in de

paars-groene Vlaamse regering van

Patrick minister van Economie, Ruimtelijke

Ordening en Media te worden.

Het was een verfrissende periode met

een gedurfde politiek. Ik ben daar

nog altijd fier op. De begroting boekte

overschotten, de belastingen daalden

(jobkorting, erfbelasting …), er kwam

een Vlaamse zorgverzekering … . De

kiezer wist de nieuwe wind te smaken

en in 2003 haalden we onze beste

score ooit. Een regering die durft hervormen

en haar project verdedigt, kan

vooruit gaan…

Het dieptepunt van al mijn jaren in de

Wetstraat is ongetwijfeld het ongelooflijk

pijnlijke conflict over het migrantenstemrecht.

Het verscheurde de partij

en was een kantelpunt. De lessen die

we daaruit getrokken hebben, mogen

we als partij nooit vergeten. Het is een

cliché, maar eendracht maakt macht.

De Wetstraat en de Dorpsstraat. Het

zijn soms twee verschillende werelden.

Maar ik heb ze altijd proberen te

verzoenen en de kloof te overbruggen.

Na twee legislaturen in de regering

werd ik in 2009 opnieuw burgemeester

van Kapellen. Het is en blijft voor mij

de mooiste politieke functie. Dicht bij

de mensen, korte beslissingslijnen met

snel resultaat.

In Brussel bleef ik actief in het Vlaams

en tot voor kort het federale parlement.

Bij de laatste verkiezingen heb

ik vanop de laatste plaats mijn steentje

bijgedragen om de toekomstige generatie

een duw in de rug te geven. Aan

hen kan ik enkel zeggen dat het een

geweldig boeiende uitdaging en eer is

om lokaal en nationaal mee te mogen

bouwen aan een betere samenleving.

Dat is niet altijd gemakkelijk. De wind

staat vaak op kop. Maar als je je voor

200% smijt, kan je resultaten boeken.

Aan alle collega’s die ik in die vele jaren

heb leren kennen, kan ik alleen maar

zeggen: merci. Hechte vriendschappen

in de politiek, ze bestaan wel degelijk.

Dirk Van Mechelen

COLOFON

Hoofdredactie: Thomas Vanwing, thomas.vanwing@openvld.be - Art director/Vormgeving: Ilona Berghmans - Eindredactie: Sarah Poppe - Redactie:

Glenn Steenhouwer, Philippe Nys, Tess Minnens, Bram Delen, Thomas Vanwing, Evy Vandemaele, Wouter De Raeve, Jo De Ro, Eva De Bleeker, Bram Delen,

Sarah Poppe, Gwendolyn Rutten, Sepp Tyvaert - Fotografie: Belga, Shutterstock - Drukkerij: Eco Print Center - Verschijnt 4 maal per jaar - Oplage 46.000

ex. - Druk full quadri - Verantwoordelijke uitgever: Gwendolyn Rutten, Melsensstraat 34, 1000 Brussel

38 blauw • nr 42 • oktober 2019


Activiteitenkalender

West-Vlaanderen

Open Vld Harelbeke

4e Breughelfestijn

zaterdag 12 oktober vanaf 11u

DC De Rijstpekker

Kasteelstraat 11

te Hulste

Info en inschrijvingen:

info@andrevanassche.be

Open Vld Oostende

Ontbijt met burgemeester

Bart Tommelein

zondag 13 oktober vanaf 8u30

Kursaal in Oostende

Info en inschrijvingen:

www.tommelein.com

Open Vld Waregem ism Jong VLD

Blue Moon Night

vrijdag 18 oktober vanaf 19u30

Sportkafee, Jeugdcentrum

Info via

evy.vandemaele@openvld.be

Open Vld Lichtervelde

Boterkaarting

vrijdag 18 oktober vanaf 18u

OC De Schouw

Stationsstraat te Lichtervelde

Info via noel.vlaemynck@telenet.be

Jong VLD nationaal

Afdelingstreffen

zaterdag 19 oktober

doorlopend van 10u tot 19u

M34, Melsensstraat 34 te Brussel

Meer info via www.jongvld.be

Open Vld Roeselare

Ontbijt mee met Open Vld

zondag 20 oktober

Trax, Traxweg 1

te Roeselare

Info via

info@openvldroeselare.be

Open Vld De Haan

Zondagse Brunch

zondag 27 oktober vanaf 9u

Aan de Toren

Warvinge 22

te Vlissegem

Info via

bart.lannoye@telenet.be

Open Vld Oudenburg

Oudenburg Bruist

zaterdag 28 december

vanaf 19u30

Markt Oudenburg

Save the date

Nationale

Nieuwjaarsreceptie

op maandag

20 januari 2020

te Brussel


Open Vld houdt de vinger aan de

pols en gaat permanent in gesprek

met haar leden en burgers. Wil je

een nijpend probleem aankaarten?

Heb je een suggestie? Zit je met

praktische vragen voor je lokale

afdeling? … Aarzel dan niet om ons

te contacteren. Wij hechten veel

belang aan jouw mening en gaan er

meteen mee aan de slag!

Vragen over

je lidmaatschap?

Inhoudelijke vragen

voor de studiedienst?

> studiecentrum@openvld.be

> leden@openvld.be

02/540 00 20

info@openvld.be

0479/79 99 99

In elke provincie staat

een regiocoördinator

de afdelingen bij:

> westvlaanderen@openvld.be

> oostvlaanderen@openvld.be

> antwerpen@openvld.be

> limburg@openvld.be

> vlaamsbrabant@openvld.be

> brussel@openvld.be

@openvld

Openvld

Openvld

www.openvld.be

Openvld

Op de hoogte blijven?

Volg ons op social media @openvld

Meld je aan voor de Whatsapp nieuwsupdate

> Stuur een whatsapp ‘Voornaam, naam, postcode’

naar 0479 79 99 99. Wij doen de rest!

Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief

> via www.openvld.be

Similar magazines