10.11.2019 Views

Waterstof Revolutie 2019

Uw gids naar het meest zuivere, vitale en medicinale water.

Uw gids naar het meest zuivere, vitale en medicinale water.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

editie2019

Waterstof

revolutie

Drinkjeceleninoptimaleconditie


Astronomenschatendathetuniversum 14miljardjaar

geledenisontstaanmetdeBigBang.Eengebeurteniswaarbij

eenenormehoeveelheidwaterstofwerdgeproduceerd.De

meesteastronomengelovendatdehoeveelheidwaterstofin

hetheelalnogsteedsdezelfdeisalsbijhetontstaanervan.

Metwaterstofwordenveelelementenenvitaleverbindingen

gecreëerd.Waterstofbindtbijvoorbeeldmetzuurstofen

creëertzowater,deessentievanhetlevenzelf.

Sindskortwordtwaterstofookerkendvoorzijnlevensondersteunendeeigenschappen.Biomedischeonderzoekershebbenontdekthoemoleculairewaterstofinde

vorm vangasom inteademenofopglostindrinkwater

hetverouderingsprocesvertraagt.

Meerdan1000wetenschappelijkeartikelenoverwaterstofzijn

gepubliceerd,waarondereen60-talmetproefpersonen.Deze

studiestonenaandatmoleculairewaterstoftherapeutische

voordelenheeftvoorbijnaelkorgaaninonslichaam enbij

meerdan150menselijkeziekten.

2


Defonteinderjeugd-Geneeskrachtigewateren .4

Watishetverschiltussenatomaireenmoleculairewaterstof? .5

EvidenceBased .Moleculairewaterstofisveiligennatuurlijk! .6

Watzijnvrijeradicalenenantioxidanten? .Moleculairewaterstofisdemeestkrachtigeantioxidant .7

H2verhoogtdelichaamseigenantioxidantenniveaus . .8

H2vermindertontstekingenenpijn .9

Moleculairewaterstofen(top)sport .10

H2bevordertdecelcommunicatie .H2verbetertdehuidconditie .11

H2ondersteunteenoptimalehersenfunctie .12

Medischetoepassingenvanmoleculairewaterstof .13

Hoekunnenweoptimaalgebruikmakenvanmoleculairewaterstof? .14

NietElektrischemanierenom waterstofrijkwatertemaken .Elektrischemanierenom H2inwateroptelossen .15-16

H2infusiedoorPEM /SPE-membraan .HibonH-05draagbarewaterstofmaker .17

Hydron-Hydrogenatedwater .18

DONEXSUMISU-H2WaterfilterSystem -H2WaterServer .19

Waterstofbadofinhalatiesysteemen .20

AquaCure IHHOsysteem .31

BESTWATERwatersystemen .eenidealematchmetuwfavorieteH2maker .22-24

Disclaimer .25

OveruwWaterman .Vraaguwwaterconsultaan .26

Meerinformatie/Contactgegevens .27

3


Defonteinderjeugd-Geneeskrachtigewateren

Deoudelegendevande‘FonteinderJeugd’spreekttotdeverbeelding.Deze

mythologischefonteinbrachtdegenedieervandronkeenjeugdigestaatvanzijn.

Overdehelewereldbestaanbronnendiewordenbeschouwdals‘WonderWater’en

miljoenenmensenhebbendezeberoemdebronnenbezocht.Debekendstezijn

Lourdes,Nordenau(Duitsland),Tlacote(Mexico)enNadana(India).Omdatmensen

spsprakenovergezondheidsvoordelennahetdrinkenvanhetwater,raaktenonderzoekers

uitJapangeïnteresseerd.Zijanalyseerdendeverzameldemonstersom tezienofzehet

geheim kondenontdekken.Watwaseruniekaandezewateren?

Wel,zevondeneenverscheidenheidaansporenelementen,maarnietsdatdewonderbaarlijkegenezingsverhalenverklaarde.Uiteindelijkontdektenzedeaanwezigheidvan

eenonverwacht,uniekmolecuul:MoleculairWaterstof(H2).

4

Waterstofisdemeestvoorkomendemoleculeinhetuniversum.Onslichaam isvoornamelijk(62%)

opgebouwduitwaterstofmoleculen,24% zuurstof-en12% koolstofmoleculenen2% alderest.

HistorischgezienwasH2vanweinigbelangvoorwetenschappers.Mendachtdatheteeneenvoudig

inertgaswas,zonderuitwerkingophetlichaam.Hetisbekenddatbacteriënindedarmenwaterstof

producerenbijhetverterenvanvezelsmaarmenverondersteldenietdatditimpactzouhebbenop

degezondheid.MeerenmeeronderzoekwordtgedaannaarH2producerendebacteriënindedarm

enderelatietotfysiekeengeestelijkegezondheid.

DeontdekkingvanH2in‘helende’bronnenwekteeengolfvanbelangstelingonderbepaalde

onderzoekers.Afgelopen11jaarishetaantalonderzoekennaarmoleculairewaterstofexponentieel

gegroeidtotmeerdan1000gepubliceerdeonderzoeken.

Demanierenwaaropmoleculairewaterstoftherapeutischofpreventiefwordttoegepastgroeit

inmiddelsrazendsnel.Ondertussenisaangetoonddatwaterstofeenpotentieeltherapeutischefect

heeftopmeerdan160menselijkeaandoeningenenookperfectpreventiefkanwordeningezet.


Watishetverschiltussenatomaireenmoleculairewaterstof?

Atomairewaterstofishetkleinste,meestvoorkomende,lichtsteeneenvoudigsteelementuithet

periodieksysteem.Hetbestaatuitéénpositiefgeladenprotonenéénnegatiefgeladenelektron

waardoorhetelektrischneutraalis.Hetbindtzichaltijdonmiddelijkmeteenanderwaterstofatoom

envormtzodiatomischofmoleculairwaterstof(H2),ookwelwaterstofgasgenoemd.

H2

Moleculairewaterstof(H2),datmeestalwaterstofgaswordtgenoemd,isdemeestvanzelfsprekende

verbindingvan2waterstofatomendie2elektronendelen.Dezemoleculenkunnenzichgemakkelijk

metanderemoleculenbindenennemenhierdoordeelaaneenverscheidenheidvanchemische

reacties.Moleculairewaterstofiskleurloos,geurloos,smaakloos,niet-toxischenheefteenenorme

impactophetleven!Omdathetdekleinstemoleculeisdieerbestaat,isdezeheelvluchtigenis

dezebiologischbeschikbaarvoordecelenenintracelulairestructurenzoalsdemitochondriën.

-

Weetjesoverwaterstofgas

Waterstofvormt75% vandemassavanhetuniversum.Inonzeatmosfeerkomthetmaarweinigvoor,maar1deeljepermiljoen.

Waterstofgasisexplosiefmaarispasontvlambaaralshetminimaal4,5% metluchtisvermengd.Hetisdeschoonstebrandstof

dieerisenwordtnaverbrandingterugzuiverwater.Opgelostinwaterishetonbrandbaarenvolkomenveilig.Meerenmeer

mensenzienindatelektrischewagensopbaterijenhelemaalnietzoecologischzijn.Waterstofisdebrandstofvandetoekomst!

Waterstofkanwordenopgelostinwatertotmaximum 1,6ppm onderatmosferischedruk.HetverandertdePHvanwaterniet.

+

HWanneerhetwaterstofatoom een elektronverliest,resteertaleennogeenpositiefgeladenproton.

Ditisdevorm vanwaterstofdiehetATP-enzym produceertdatonzecelenenmitochondriaaandrijft.

HetH+waterstofionisdebasisvandepH-schaalenmaaktwaterzuur.Dezewaterstofprotonen

springenvliegensvlugvanhetenewatermolecuulnaarhetandereentransformerenzekortstondig

totHydronium.HoemeerHydronium (H3O+)moleculeninhetwater,hoezuurderdepH.

5


EvidenceBased

Meerdan1000‘peer-reviewed’studieslateneenscalavangezondheidsvoordelenzien

bijmeerdan160verschilendeaandoeningen.TerwijlwaterstofinEuropanogweinig

bekendheidheeftishetinJapan,ChinaenZuidKoreaeenhypeenishetinziekenhuizen,sportcentra,velewebhopsenzelfsinsuppermarktentevinden.

DewerkingvanH2opmensen,dierenenindividuelecelenisuitvoerigonderzochtenis

hoofdzakelijkteherleidentotdriehoofdgebieden:

1)Moleculairwaterstofkangemakkelijkdifunderenindesubcelulairecompartimenten,

waardoordeniveausvandeagressievezuurstofradicalenwordenverlaagdenhet

DNA,RNAeneiwitenwordenbeschermdtegenoxidatievestress.H2bindtzeer

toxischehydroxylvrijeradicalenenvormtzowater(H2+2xOH->2H2O).Hierdoorwordencelenvanbinnenuitgehydrateerd.

2)Moleculairewaterstofactiveertdeopregulatievanantioxidanten(bijvoorbeeldglutathion,superoxidedismutase,catalase, .)

encelbeschermendeeiwitenvanhetlichaam zodatdezeeficiënterwordenbenut.Hierdoorwordencelennogbeterbeschermd.

3)Moleculairewaterstofiseencel-signaalmoleculediehetcelmetabolismeengenexpressiekanbeïnvloedendoordestresssignalen

diecelenuitzendendooroxdatievestress,alergieënenontstekingenafteremmen.Dankzijmoleculairewaterstofkandevicieuze

cirkelvanchronischeontstekingenenalergiëngemakkelijkerdoorbrokenwordenenleggencelenmindersnelhetloodje.

Moleculairewaterstofisveiligennatuurlijk!

6

H2islichaamseigen.Bacteriënindedarm producerenelkedagH2bijhetverterenvanplantaardige

vezels.Waterstofgasdifundeertindebloedbaanenproduceerteenaantalgunstigeefecten.Nieuwe

inzichtenenonderzoekensuggererendathetextraaanleverenvanH2ingeconcentreerdehoeveelhedenwaardevolkanzijn.EenonderzoekinJapanheeftuitgewezendatmensendie100jaaroud

wordenineengezondeconditie4keermeerwaterstofuitademen.Erbestaanverschilendemanieren

om extrawaterstofgastoetedienenmaarhetdrinkenvaninwateropgelostewaterstofmoleculenblijkt

degemakkelijksteenefectiefstemanierom devoordelenvanwaterstoftebenutenen teervaren.

Erzijngeenbijwerkingenbekendalsjeerteveelzouvanzoubinnenkrijgen.Jeademtenverdampt

hetgewoonweeruitjelichaam omdathetzokleinis.


Watzijnvrijeradicalenenantioxidanten?

VrijeradicalenkunnenDNA,eiwitenenvetenbeschadigenwaardoorveeldegeneratieveziekten,kankerenverouderingkunnen

ontstaan.Externefactorenzoalsstraling,UVlicht,milieuverontreinigingen,sigaretenrookenongezondevoedingproducerenvrije

radicaleninhetlichaam.Ookvianormalelichaamsstofwisselingwordenvrijeradicalengeproduceerd.Erbestaanverschilende

soortenvanvrijeradicalen:desuperoxideradicalen,hydroxylradicalen,peroxylradicalenenalkoxygroepen.Vrijeradicalenmet

zuurstofwordenookRZS(reactievezuurstofspecies)ofinhetEngelsROS(ReactiveOxygenSpecies)genoemd.Sommigevrije

radicalenspeleneenbelangrijkerolbijdecelcommunicatieenafweer.Vanalevrijeradicalenzijndehydroxylradicalen(•OH)het

schadelijkstendezewordencontinuinhetlichaam zelfgeproduceerd.Antioxidantenneutraliserenzoweldevrijeradicalenzelf,

alsookdeschadediedezeaanrichten,doorelektronenaftestaan.

Moleculairewaterstofalsmeestkrachtigeantioxidant!

AlgemeengekendeantioxidantenzoalsvitamineC,vitamineA,vitamineE,glutathionenQ10

hebbeninwetenschappelijkeonderzoekenslechtsbeperktsuccesgeboekt.Moleculairewaterstof

heefteenaantalbelangrijkevoordelenenheeftveletherapeutischeenpreventievetoepassingen.

ZozetH2hydroxylradicalenterugom inwaterenwordencelendoorditprocesvanbinnenuit

gehydrateerd.

Waterstof

2

VitamineA

293

VitamineC

176

VitamineE

431

Glutation

309

Moleculairewaterstof:Kleinmaardapper!

KlassiekeantioxidantenzijnerggrootinvergelijkingmetH2en

leggeneenlangerouteafinhetlichaam om uiteindelijk,alsdatallukt,

doordecelenopgenomentekunnenworden.H2penetreertsnelde

maagwandenaleweefselsenisonmiddelijkwerkzaam indecelen.

Moleculairewaterstofisinstaatom inelkdeelvandeceltekomen

enzelfsdebloed-hersenbarièretedoorkruisen.Opdeafbeelding

hiernaastziejedemoleculairestructuurvandebelangrijksteantioxidantenenmoleculairewaterstofmethunmoleculairemassa.

7


H2verhoogtdelichaamseigenantioxidantenniveaus

Moleculairwaterstofactiveertofopreguleert

lichaamseigenantioxidantenenenzymen.Elk

vandezeantioxidantenneutraliseertverschilende

soortenvrijeradicalenenzewerkensamenom

decelengezondtehouden.Dankzijwaterstof

hoefjedusmindervoedingssupplementeninte

nemen.

Hoewerkenlichaamseigenantioxidanten?

Glutathioneperoxidase–neutraliseert

peroxideinwater.

Super-oxidedismutase–neutraliseertsuper-oxide

anioninwaterstofperoxide

Catalase–neutraliseertwaterstofperoxideinwater.

8


H2vermindertontstekingenenpijn

Wanneercelensteedsopnieuwwordenblootgesteldaanmoleculenofstofen

diezorgenvoorontsteking,wordendegenendieontstekingsreactie-eiwiten

regulereningeschakeld.Ditleidttoteenaanhoudendestaatvanontsteking

enpijn.Verschilendemoderne,chronischeziektenengezondheidsproblemen

zijninverbandgebrachtmetontsteking.H2heefteeninvloedopdegenetische

expressieomdathetdemoleculendieontstekingenproducerenafremt.

H2neutraliseertdeagressievehydroxylradicalen,dieinhogemategeproduceerdwordeninontstokenweefselsentransformeertdezeinwater.

Zowelbijchronischealsacuteontstekingen,isaangetoonddatmoleculaire

waterstofeenontstekingsremmendmiddelis.Hetkanookdeingeschakelde

genenwijzigendieeenconstanteontstekingveroorzaken.Opdezemanier

kandevicieuzecirkelvanchronischeontstekingengemakkelijkerdoorbroken

wordenenvermindertpijnvanzelf.

9


Moleculairewaterstofen(top)sport

H2verbetertdeenergieniveaus

AdenosineTrifosfaat(ATP)isdebrandstofdieuwcelenvanenergie

voorzietbijfysiekeactiviteit.Doorhetdrinkenvanmetwaterstofverijkt

waterblijftdeproductievanATPbeteroppeiltijdenshetsporten.

Moleculairewaterstofbiedtdeidealeondersteuningvooroptimalekracht,

uithoudingsvermogenenherstel.

H2verbetertdehersteltijdnahetsporten

Hydrogentherapymaybeaneffective

andspecificinnovativetreatmentfor

exercise-inducedoxidativestressand

sportsinjury,withpotentialforthe

improvementofexerciseperformance.

IntJSportsMed.2015Apr;36(4):273-9

Wanneerutraint,neemtdeconcentratievanmelkzuurtoeindespieren.

Deopbouwvanmelkzuurleidttotvermoeidheid,spierbeschadiging,

verzwaktuithoudingsvermogen,verminderdeprestatiesenslechte

trainingsresultaten.Peer-reviewedonderzoekbijatletenlaatziendat

moleculairewaterstofdemelkzuurspiegelsverlaagt,watleidttotminder

spierpijn.

10

Innamevanantioxidantenbijintensievetraining

Studiestonenaandatdelangdurigeinnamevanantioxidantenbijintensievetraining

eennegatiefefectkanhebbenopdeaanpassingvandespierenopdegevraagde

activiteit.Moleculairewaterstofwerktselectiefenneutraliseertenkelhydroxylradicalen.

Integenstelingtotdeklassiekeantioxidantenverstoortwaterstofdeadaptatievan

spierennainspanningniet,maaroptimaliseerthetdeprocessenvooreenoptimale

recuperatie.


H2bevordertdecelcommunicatie

Moleculairewaterstofiseennieuwontdektesignaalmolecule

diehetcelmetabolismeenzelfsdegenexpressiekan

veranderen.Ditkandeontstekingsremmende,anti-alergische

enanti-apoptotische(ofanti-celdood)efectenverklaren.

Recentzijnmeerinteressantewerkingenvanmoleculaire

waterstofaangetoond.ZohelptH2om obesitastevoorkomen

doordestofwisselingteactiverenenbeschermthetdrinken

vanwaterstofrijkwatertegenosteoporose,zelfsbijbedlegerige

patiënten.

H2verbetertdehuidconditie

"Onzehuidisonsgrootsteorgaan.Zewordtvoortdurendblootgesteldaanreactieve

zuurstofsoorten(ROS)uitdeomgeving.H2werktalseenantioxidant,kalmeert

ontstekingenenvoorkomtDNA-schadeenceldoodvandehuidcelen.

Mensendiebeginnenmethetdrinkenvanwaterstofrijkwatermerkenvaakeerst

opdatdeconditievanhunhuidbeterwordt.Ditismeestaleenindirectgevolgvan

eengezondereconditievandespijsverteringsorganeneneenverbeterdecelconditie.

Verschilendeonderzoekentonenaandateenzonverbrandehuidnaeenbadmet

waterstofverijktwatereensterkeafnamevanhuidbeschadigingenlaatzien.

TylerLeBaron,oprichterendirecteurvan‘TheHydrogenInstitute’,zegtdatbijmensen

diegedurende3maandenbadeninwaterstofrijkwaterderimpelsindehuidaanzienlijkzijnverminderdendehuidelastischerwordt.Ditkomtdoordattype-1colageen

ongeveertweekeermeergesynthetiseerdwordtincelendie2xperweekbehandeld

wordenmetwaterstofrijkwater.Kortom,waterstofrijkwaterblijktgewoonhetsummum

vooruwdagelijksehuidverzorging.

11


H2ondersteunteenoptimalehersenfunctie

Hetbreinneemtmaar2-4% vanhetlichaamsgewichtinbeslagmaar

verbruikt20tot40% vandezuurstofdieweinademen.Omdat2à5%

vandezuurstofdieweinademen,omgezetwordtinvrijeradicalenzoals

Hydroxyl,zijnonzehersenenerggevoeligvooroxidatievestress.Door

zijnultrakleineformaatkanmoleculairewaterstofgemakkelijkdebloed-

hersenbarièrepasseren.HierdoorkanH2alsgeenenkeleandere

antioxidanthydroxyleficiëntneutraliseren.Hetisdaarom hetkrachtigste

neuroprotectievemiddelterpreventieofbehandelingvanneurologische

aandoeningen.Waterstofrijkwaterdrinkenofwaterstofinhaleren

bevordertdirecthetconcentratievermogenendehelderheidinhethoofd.

DerolvanGhreline

12

Hethongerhormoon,ghreline,isgerelateerdaan

meerdaneetlustcontrole.Hetspeeltookeenrol

bijcognitievefuncties,gewichtsregulatieen

ontstekingsremmendemechanismen.Onderzoek

heeftaangetoonddatH2ghrelinestimuleert.Dit

vindtplaatsindehippocampusendehypothalamus

indehersenen.Neurologischepathologieënzoals

Parkinson,Alzheimerenautismekunnenpositief

wordenbeïnvloeddoordeuitscheidingvanghreline

testimuleren.Mensendiewaterstofinnemenvoelen

zichvaakrustigerenbetergevoed.


Medischetoepassingenvanmoleculairewaterstof

Dewetenschappelijkeliteratuurbespreektonderanderedevolgendeklinischetoepassingenvanmoleculairewaterstof:

•ONTSTEKINGEN

reumatoïdeartritis,wondgenezing,huid-endarmziekten

•ISCHEMIA/REPERFUSION

verwondingenwaarondercerebraleenmyocardiale(hart)infarcten,orgaantransplantaties

•TRAINING vermoeidheid,melkzuur,herstelenoxidatievestressgerelateerdaanzwareinspanningen

•NEUROPROTECTIE

dementie,ziektevanParkinson,depressie,anesthesieencognitieveachteruitgang

•METABOLISCHSYNDROMEN diabetes,hyperlipidemie,atherosclerose,hypertensieenobesitas

•BIJWERKINGENVANKANKERTHERAPIE

•MITOCHONDRIËLEZIEKTEN

•HEMODIALYSE/VENTILATIE

•VEROUDERING

H2is100% veilig

Onderzoekersadviserenom een dosisvan1à2mg/dagintenemen.Datbetekentdat

je1tot2literwaterperdagkandrinkenmeteenopgelostewaterstofconcentratievan

1,0ppm.DebesteHydrogen-makersopdemarktkunnenongeveer0,7en1,4ppm

oplosseninwater.Hetfijnevanwaterstofisdat,zelfsalsjeteveelneemt,jeovertolige

moleculairewaterstofgewoonuitademt,zonderenigetoxiciteit.

DISCLAIMER

Deinformatieinditdocumentisnietbedoeldtervervangingvanprofessioneelmedischadvies,

diagnoseofbehandelingopwelkemanierdanook.Raadpleegaltijduwartsofeenandere

gekwalificeerdezorgverlenermetvragenoveruwgezondheidenmedischeaandoeningen.

13


Hoekunnenweoptimaalvanmoleculairewaterstofgebruikmaken?

Hetdrinkenvanwaterstofrijkwaterisdebestemanierom vandevoordelenvanwaterstoftegenieten.Doorhetdrinkenvan

waterstofrijkwaterversterkjedeanaerobedarmfloradiedanzelfmeerwaterstofgaatproducerenbijhetverterenvanvezels.

Inacutesituatiesofinhetkadervaneenmedischebehandelingkanhetinteressantzijnom waterstofinteademenofom in

waterstofrijkwatertebaden.

Geïoniseerdalkalischwater

Mensendiealkalischwaterdrinkengeproduceerdmeteenklassiekewaterionisator,drinkenwaterstofzonder

hetteweten.Helaashebbenklassiekewaterionisatorenveelnadelenenkunnengezondheidsrisico'smetzich

meebrengen.Consumentenzijnmisleiddoorfabrikantenenverkopersdiemachinesvergelijkendieeen

maximalealkaliteitvanhetwaterkunnenproducerenmeteenmaximalenegatieveORP-waarde.Infeiteis

alkalischwatereenbijwerkingvanhetionisatieprocesdiehetdrinkwaterextreem volmetmineralenmaakt

waardoorhetzozwaarwordtom tedrinken.DeORP-waardeisderelatievebijdrageaanhetredoxpotentieel

vantweesoortenwaterstofinhetwater,waterstofgas(H2)enwaterstofionen(H+).DeH+-ionencreërende

zuurgraadvanhetafvalwaterendehydroxide(OH-)enmineralenconcentratieinhetdrinkwatermaakthet

alkalisch.EennegatieveORPisvoor90% veroorzaaktdoordepHvanhetwaterenvoor10% doorde

concentratievanH2.EenhogepHeneennegatieveORPvertelendusnietveeloverdeconcentratievanH2.

Demeestnauwkeurigemanierom momenteeldeconcentratievanopgelostemoleculairewaterstoftemeten

isdoorgebruiktemakenvande‘H2Bluewaterstoftestreagens’.

14

Welkwaterpasthetbestebijjouom jegezondheidteoptimaliseren?

Vooraleerjeeenwaterfilteraanschaftishetbelangrijkom tecontrolerenofjelichaam devoorkeurgeeftaanhoogoflichtgemineraliseerdwater.Demeestemensengevendevoorkeuraanlichtgemineraliseerdwater.Mineraleninwaterzijnanorganisch.Licht

gemineraliseerdwaterabsorbeertdeorganischemineralen,diealtijddevoorkeurhebben,beteruitonsvoedsel.Bijdemeeste

manierenom waterteverijkenmetwaterstof,wordtsterkaanbevolenom hetwatereerstopmoleculairniveautezuiverenmet

eenomgekeerdeosmosewaterfilter.Opdezemanierzijnergeenverontreinigendestofeninhetwaterdiekunnenworden

beïnvloeddoorhetionisatieproces.Aleenmetpuurwaterblijvendeplatenvandeionisatorschoonenproducerenzegedurende

eenlangetijdeenvoldoendehoeveelheidH2.Erisdangeenonderhoudnodigom deplatenteontkalken.


Niet-elektrischemanierenom waterstofrijkwatertemaken

Magnesium Sticksinwaterflessen

Wanneerwaterincontactkomtmetmetaalachtigmagnesium,wordtH2geproduceerd.Waterstofdatineen

fleswordtgeplaatst,produceerteeninteressantehoeveelheidwaterstof.Hetnadeelisdatzevrijduurzijnen

continuinwaterondergedompeldmoetenzijn,andersoxiderenzeenverliezenzehunkracht.Dehoeveelheid

opgelostewaterstofisnieterghoogomdatdezeookcontinuontsnaptterwijldestickH2produceert,.

H2voedingssupplementen

BESTWATERH + REDOXPostfilter 50mm versie:€130,23€/€149 60mm versie:€174,33€ /€199

BESTWATERheeftdeH+REDOX-postfiltersvooromgekeerdeosmose-systemenontwikkeld.Dezekunnen

tot2500lH2-rijkwaterproducerenopeennatuurlijkemanier,maarna6maandenhebbenzehunbestetijd

gehad.Zehebbentweenadelen:zeproducerennietcontinuwaterstofgasopaanvraag.Hetwatermoeturen

langincontactblijvenmetdemagnesiumfiltratiemediaom een voldoendehoeveelheidH2tekunnen

genereren.Hetwaterwordtookietsvolerenzwaarderom tedrinkendoordeverhoogdeph.

Erkomenmeerenmeersoortenvoedingssuplementenopdemarktdiewaterstofoplosseninwater.Zevariërensterkvanwerking,

inhoudsstofeneneficiëntie.Demeestebevatenzuiveremagnesium diedanmetwaterreageertom waterstofgasteproduceren.

[Mg+2H20>>>H2+2OH-].Wehebbennoglangnietvoldoendeervaringenopgedaanom hierovereengoedonderbouwdemening

tekunnengevenmaarhetiseeninteressanteevolutie.

Elektrischemanierenom H2inwateroptelossen

Deeersteapparatendieopdemarktkwamenwarendeklassiekewaterionizersmeteeneenvoudigevoorfilter.Zijsplitsenhetwater

viaelektrolyseinalkalischenzuurwater,inverschilendepH-stappen.Sinds2007ontdektenonderzoekersdatdegezondheidsvoordelendiemensen(vooraldeeerste4maanden)rapporteerdendoorgeïoniseerdwaterdrinkentewijtenzijnaanhetgehalteH2

inhetwaterennietomdathetwateralkalischis.Hetextreem alkalischewaterisintegenstelingtotwatfabrikantenbewerenjuist

eenvervelendebijkomstigheidenkanbeternietsamenmetvoedselwordengeconsumeerd.Dankzijdezenieuweinzichtenworden

nunieuwetypesmachinesontwikkeld,gespecialiseerdinhetverzadigenvanwatermetH2zonderdepH-waardetebeïnvloeden.

15


Waterstofviaeenklassiekewaterionisator(oudetechnologie)

Eénvandegrootstemisvatingenisdatwateralkalischzoumoetenzijnom degezondheidte

verbeteren.Aleendeduurstewaterionisatorenmet8platenofmeerproducereneeninteressante

hoeveelheidH2indienhetwatererheellangzaam doorheenstroomt.Watdemeestegebruikersniet

weten,isdatdeH2-concentratieaanzienlijkafneemtwanneerdemachineniettweewekelijkswordt

onderhoudenmetcitroenzuurom deplatenteontkalken.Klassiekeionisatorenvragenom leidingwater

vaneenuitzonderlijkekwaliteitom goederesultatenteverkrijgen.Devoorfilter(s)vanzelfsdebesteionisatorenopdemarktfilteren

verontreinigingnietadequaatuithetdrinkwater.Ookaleopgelostedeeltjeswordengeïoniseerdwaardoorervelechemischereacties

optreden.Gelukkigwordendemeestagressievestofenafgevoerdmethetzureafvalwater,maarchemicaliënenmicro-plasticszonder

ladingblijveninhetdrinkwater.Demineralenconcentratieverdubbeltinhetdrinkwateromdatzeaangetrokkenwordendoorde

negatieveanode.Daarom smaaktgeïoniseerdwaterzovolenishetzoalkalisch.Hetwordtaanbevolenom alkalischwaterenkelopeen

nuchteremaagtedrinkenomdathetmaagzuurkanneutraliserenaangezienhetookbicarbonaateneenoverschot0H-ionenbevat

Doorhetionisatieproceswordtcalcium inwateromgezetnaarcalciumhydroxide,demeestplakkerige

vorm vankalk.Geïoniseerdwaterisnietvitaalenbevatdee-smog-frequentiechaosvanhetelektrische

stroomnetwerk.Wenoemenhetookweleensgeëlektrocuteerdwater.Hetbesteresultaatzienweals

eenklassiekewaterionisatorgecombineerdwordtmeteenwaterfilteropbasisvanomgekeerdeosmose.

Danweetjezekerdathetwaterdatjedrinktzuiverisendewaterionisatorgeenonderhoudmeernodig

heeft.Hetzwareenvolealkalischewaterzalnooithetwaterzijndatjespontaangaatdrinken.Doorde

ontwikkelingvannieuwetechniekenzulendekostbare waterionisatorssneltothetverledenbehoren

Hetzogenaamdeschoonheidswatervandezemachinesisonaangenaam om tedrinkenomdathetchloor,

ozonenchemischebijproductenbevatdoorhetionisatieproces.

Waterstofmakersviaeenvoudigeelektrolyse(oudetechnologie)

16

Metdeintentieom zuiverderwatertesaturerenmetH2zonderdepHuitevenwichttebrengenontwikkeldemen

nieuwesystemenzoalsdeELAIM H+maker.Incombinatiemetwatermeteenlagedroogrestzoalsgefilterdwater

viaomgekeerdeosmose,gevendezesystemenna3à5minuteneensaturatievanH2zoalsmenvindtbijbepaalde

natuurlijkebronnen.Helaasverandertdesmaakenvitaliteitvanhetwaterdoorhetionisatieproces,zekerna

meerderecyclivanioniseren.DeconcentratieH2isooktelaag(minderdan0,1ppm)vooreentherapeutischefect.

Hetisuitdenbozeom ongefilterdwatermetdezesystementeioniserenomdatzoutinwater(NaCl)wordtomgezet

inChloor.


ZuiverewaterstofinfusiemetPEM/SPEtechnologie

Dezenieuwetechnologiebetekenteenenormedoorbraakindewereldvandewaterstofmakers.Doormiddelvanelektrolyseviaduurzametitanium

SPE(SolidPolymereElectrode)

elektrodenwordteenkleinehoeveelheidwatergeïoniseerd.EenspeciaalontwikkeldPEM

membraan(ProtonExchangeMembrane)tussende2elektrodenscheidtreactievezuurstof,

ozonenchloorinhetrestwatervanwaterstofinhetdrinkwater.Opdezemanierkrijgen

weeenzuivereinfusievanwaterstofinhetdrinkwater.Ditisoverduidelijkdebestemanier

om watermetmoleculairewaterstofteverijken.Dezuiverheidvanhetwaterbijhetgebruik

vandezenieuwetechnologieismindercruciaalbijsystemendiegemakkelijkontkalktkunnen

worden.Omdathetdrinkwaternietmeerwordtgeïoniseerdmetalzijninhoudstofen,zoals

bijdeoudetechnologiën,zijnergeenongewenstechemischereactiesmeer.Ookisergeen

imprintmeervanelektrosmogfrequentiesteproevenentemeteninhetbehandeldewater.

Drinkwater

NextGenerationdraagbareH2maker €349incl.21%BTW

Ditisdekrachtigste,handigste,eficiëntsteenmooisteH2makeropdemarktom overalmee

tenemenom watermetH2teverijken.Jekanjeeigenkunststofofglazenwaterflesopdeze

H2makerschroevenofhetglazenrecipiëntgebruikenvan280mlof400ml.DedopsluitdeH2

makerhermetischafenheeftuitveiligheidsoverwegingeenoverdrukventiel.Eenpiepsignaal

verwitigdualshetprocesklaaris.Invergelijkingmetzijnvoorganger,deHibonH05,ishet

PEM/SPEmebraan,deadapterenkabelverbeterdvooroptimaleprestaties,meersessies,en

langerelevensduurvandeaccu.Werktmetzowelongefilterd,gefilterdalsgedestileerdwater.

Eigenschappen

H2concentratie:1,5a2,0ppm na7min

SPE/PEM mebraan ORP-450to-700mv

platinagecoatetitanium SPE/PEM membraan

Bestekwaliteit2ampLithium-polymeeraccu

Verbruik:10W AC100-240V,Output:USB5V/2.0A

Afmetingen:D72mm xH72mm zonderglas,H216mm met280mlglasenH252met400mlglas

Gewicht:modulezonderrecipiënt195gr,met280mlglas445gr,met400mlglas538gr.

17


DeHydronisdekrachtigstedirectflowwaterstofgas-machineopdemarkt.Deze

produceert0,7lliterperminuutwatermeteensaturatievan0,9à1,4ppm H2.

DeHydronisontwikkeldom gecombineerdtewordenopeenwaterfilterdiewerkt

opbasisvanomgekeerdeosmose.Hijkanzowelophetaanrechtalsonderde

gootsteenwordengemonteerdenwordenaangeslotenopeenapartekraan.

afmetingen:H36xD36xB14,8cm

debiet:0,7liter/min

Saturatie:0,9-1,2ppm ORP:-500/-700mV

€1425,70incl.6%BTW /€1627,45incl.21%BTW

SeoulInternationalInventionsFair

BronzenmedaileopdeSeoul

InternationalInventionsExhibition2015

GeneveInventions

ZilverenmedaileopdeGeneva

InternationalInventionsExhibition2015

18


HydrogenWaterServer €1425,70incl.6%BTW /

€1627,55incl.21%BTW

OnderhetaanrechtH2Serveroptinoneelmeteenfilter

drinkwaterkraanenvitaliseringteconfigureren.

Premium H WaterfilterSystem €1575,98incl.6%BTW /

€1999,00incl.21%BTW

H2waterfiltervoorophetaanrechtmetWaterclusterActivator

afmetingen:40x12x34cm Gewicht:4,3kg

H2Saturatie:0,9-1,15ppm ORP:-500/-580mV

H2Saturatie:0,9-1,15ppm ORP:-500/-580mV

WaterclusterActivator

19


Waterstofinhalatiesysteem

€2424incl.BTW

HetidealetoestelmetSPE-PEM (Protonexchangemembrane)om H2teinhaleren,

hooggeconcentreerdH2watertemakenofvanwaterstof(voet)badentegenieten.

Doorwaterstofwaterteinhalerenkanje1000xmeerwaterstofopnemendandoor

hetdrinkenvaneenhalveliterwaterstofrijkwater.

Onderhoud:Om de2a4weken,of20ugebruikdientmethetwaterinhetweg

tespoelen,éénlitergedestileerdwaterdoortespoelen,entevulenmet2a3

litergedestileerdwater.

Eigenschappen

Programmeerbarecountdown-timerinstappenvan10min.

waterverbruik:6ml/uurgedistileerdwater

100% titanium elektrodesvanDuPont(USA)

Max.H2Uitvoer310ml/min(±10ml/min)0,2MPadruk

Waterstofzuiverheid: 99.999%

H2doorstroom:310ml/minaan2MPaluchtdruk

Drukstabiliteit


AquaCure Imachinesproducerenbiobeschikbaarhydroxygas,HHO,ookbekend

alsBrown'sgasofoxyhydrogen.DitiseencombinatieH2,zuurstofenEZ-water,

degestructureerdevorm vanwaterdieookinonzecelenvoorkomt,ookwelH3O2.

genoeimd.Hydroxygasheeftalevoordelenvanwaterstofmaarisextraactiverend

metdekrachtzuurstof.AquaCure Iheeftdestergstmogelijkeveiligheidsfuncties.

Onderhoud

DeAquaCure IvrergtinvergelijkingmeteenH2inhalatiesysteem

ietsmeerenmoeilijkeronderhoud.geworden.Jnachtnemendvan

enkeleveiligheidsmaatregelen(dragenvanbril,handschoenen)

hetelektrolytmaken.Ditiseenloog(extreem alkalischeoplossing)

vangedestileerdwatermetnatriumhydroxide.Om hetgastezuiveren

bubbelthetdoor2bekerswaterwaarvandeeersteuiterlijkom de8

uurende2eom de4uurververstdientteworden.Hetwatervande

2ebekerkengedronkenworden.Om de200uurmoethetlooguit

hettoestelgegotenwordenenververstofgefiltertworden.

Specificaties

€3579incl.21% BTW

Productie:max50l/uwaarvan550ml/minH2en250ml/minO DehoeveelheidHHOisinstelbaartussen1en100%

Ingebouwderequentiegeneratorwaarmeeopdestroom vanhetelektrolysetherapeutischefrequentieskunnenwordengepulst.

stroom:220VAC50Hz geluidventlator:49db

afmetingen:H30,5cm xD30,5cm xB22,86cm zondertoren

AquaCureisnognietisgeregistreedalseen‘medischhulpmiddel’enkandaarom nognietnietwordenaanbevolenvoorgebruik.

21


Deenigefabrikantvancompromislozewaterfilters,gefabriceertmetdebeste

enduurzaamstematerialen.Ideaalom tecombinerenmeteenH2maker.

Jungbrunnen22-00Ultimate

Ultracompactewaterfilterontworpen

vooreen1-3persoonsgezin

max180l/dag

ratiozuiver-/spoelwaterbij4bar:1:3

vitalisering:Bergkristal/zeoliet/vortex

afmetingenfilter:B30xH46xD16cm

3litervooraadvat:H32mm x D20cm

€1590incl.6% BTW/€1815incl.21% BTW

jaarlijksonderhoud:€159/€181,50

2

Omdatdemeestemenseneenvoorkeurhebbenvoorlichtgemineraliseerdwaterradenwemeestaleenfilteraanopbasisvan

omgekeerdeosmose.Metdezemaniervanwaterzuiverenbekomenwemoleculairzuiverwateronafhankelijkvandeherkomst

ervan.BESTWATERfiltersystemengaanveelverderdanwaterzuiveren.Zevitaliserenhetwaterinminstens3stappen.Bijde

Jungbrunnen66reekszitstandaardeenHoogEnergetischemodulegeïntegreerdmet11extrastappenvanwatervitalisering.

22

Prijzen voorwoningeninBelgiëouderdan10jaarinclusief6% BTW /Standaardprijzenincl.21% BTW Prijswijzigingenvoorbehouden .


Jungbrunnen33-00Ultimate

€2137incl.6% BTW /€2480,50incl.21% BTW

jaarlijksonderhoud:€169,60/€193,60

Compactewaterfiltermet30jaar

garantieoponderdelenenwerkuren!

productiebij4,0bar:max.150l/dag

vitalisering:bergkristal/zeoliet/vortex

ratiozuiver-/spoelwaterbij4bar:1:2,5

afmetingen:B27xH38xD40cm

5literingebouwdvooraadvat

Welkwaterpasthetbestbijjou?Bergwaterofbronwater?

Bijdeinstalatieofhetfilteronderhoudkanujaarljikszondermeekostkiezen

tussen3soortenwater,afhankelijkvanwelkelaatstemoduleweinstaleren:

BestWaterHEmodule €212/€242

12xwatervitaliseringinéénmodule

optioneelvoorJB22/JB33ULT

Bronwater Bergwater Vulcanischwater

pH 7,5-8 pH6,5-7,5 pH6,5-7

Mineralen

Ceramic

Zeoliet

FIRceramic

Dolomiet

CoraalZand

natuursteen

Silicium Quartz

Kristalen

opgeladenmet

Bio-FotonenEnergie

23


Jungbrunnen66-00Ultimate

€2989,20incl.6% BTW /€3412,20incl.21% BTW

jaarlijksonderhoud:€196,10/€223,85

Ditisdemeestcompacteeneficiëntefilteruithetgammadiewerkt

zonderelektriciteit.Ditsysteem blinktuitdoorzijnhogeopbrengst

vanmoleculairzuiverenvitaalwaterenzijnminimaalverbruikaan

spoelwater.Naasthetingebouwdereservoirvan8literisereen

aansluitingvoorzienom eenoptioneelreservoirteverbinden.

24

productievan4,0bar:12,5l/u,+/-300l/dag

ratiozuiver-/spoelwaterbij4bar:1:2

14stappenvanwatervitaliseringdankzijdeHEmodule

Afmetingen:H41xB31xD46,3cm

8literingebouwdvooraadvat

Aparteof3-wegkraan?

Taptugraagwateruitdehoogwaardige

meegeleverdeinoxwaterkraanmet

ingebouwdewervelaarofverkiestuonze

designinox3-weg?Ukanookgefilterd

wateraansluitenopde3-wegkraanen

deapartekraangebruikenvoorgefilterd

metwaterstofverijktwater.

318€/€363€

BestWaterHEmodule

Hetbijzondervitalewatervande

66reekssmaaktsuperlichten

helderdankzijde12extrastappen

vanwatervitaliseringdoorde

ingebouwdeHEmodule.Deze

kanookoptioneelingebouwd

wordenbijdeJB22enJB33ULT.


Disclaimer

DeverklaringenopdezewebsitezijnnietgeëvalueerdofgoedgekeurddoordeFAVV,FDA,AMA,ATF,CIA,DEA,DHS,DOE,EPA,

FCC,FEC,FBI,FTC,ICC,INS,IRS,NIH,NSA,OGA,ETC.WatUwWatermanviadefolderofviazijnwebsiteverspreidtisniet

goedgekeurddoorENIGEoverheidsinstantie,medischeorganisatieoffarmaceutischeonderneming.

Productenzijnnietbedoeldom ziektentediagnosticeren,behandelen,genezenofvoorkomen.Alsuzwangerbent,borstvoeding

geeft,medicijnengebruiktofeenmedischeaandoeningheeft,raadpleegdanuwartsvoordatuonzeproductengebruikt.

Deinformatieoponzewebsiteenindezegidssiteisaleenvoorinformatievedoeleindenenisnietbedoeldalsvervangingvoor

adviesvanuwartsofanderezorgverlenerofenigeinformatieopofineenproductetiketofverpakking.

Gebruikdeinformatieopdezesitenietvoordiagnoseofbehandelingvangezondheidsproblemenofvoorhetvoorschrijvenvan

medicatieofanderebehandelingen.

Raadpleegaltijdeenzorgverlenervoordatubegintmeteendieet,lichaamsbewegingofsupplementenprogramma,voordatu

medicijnengebruiktofalsueengezondheidsprobleem heeftofvermoedt

Stopnietmethetinnemenvanmedicijnenzondereerstuwartsteraadplegen.

Om juridischeredenenmoetenwevoorafaangevendatde‘waterstofverijktwater’nognietisgedefinieerdalseenmedisch

hulpmiddelendaarom nietwetelijkkanwordenaanbevolenvoormenselijkgebruik.

Honderdenwetenschappelijkeonderzoekenhebbenaangetoonddatwaterstofveiligisvoorplantenendierenom tedrinken

enteademen.Huidigestudiesbewijzendatmensendezelfdevoordelenhebbenalsbewezenbijplantenendieren.

Geenenkelestudiestudies(inclusiefbijmensen)toontnegatievebijwerkingenvanwaterstofofborwngas.

Waterstofisineenconcentratiehogervan4procentisontvlambaar.Incombinatiemetzuurstofisheteenexplosiefgas.

Neem daarom altijdvoorzorgsmaatregelenbijH2inhalatiesystemen.Ontlaadtuvanstatischeelektriciteitvoorvoorgebruik

hettoestelevenaanterakenengebruikhetineengoedverluchteruimte.

25


Overuwwaterman

Uwwatermanheeftsinds2008alsgezondheidsbegeleiderenonafhankelijkwaterconsulent

vanzijnpassiezijnwerkgemaakt.Dezegidsistotstandgekomenuitdeervaringenvan

honderdenwaterconsulteneninstalaties.Bijiederconsultzoekthijmetzijnklantenuit

welkwaterhetbestepastom oplangetermijntedrinken.Alswaterzorgvuldigwordtaf-

gestemdzaluervanzelfmeervandrinkenenkanhetudagindaguitbekrachtigen.

Vraaguwwaterconsultaan

Vraaguwwaterconsultaanviaonzesite.Belofmailuwwatermanenkieséénvanvolgendeopties:

Optie1:Uwwatermankomtbijuthuis

Indemeestegevalenwerkteenconsulthetbestewanneerwebijuthuiswaterkunnentesten,proevenenvergelijken.

InVlaanderenkosteenconsult60€.Vanafeenbestedingvan400€wordtuwkortingomgezet.

InWaloniëenNederlandkosteenconsult80€.Vooranderelandenwordteenprijsvoorgesteld.

Optie2:Vraaguwtelefonischofskypeconsultaan.

Helaaskunnenwegeenwaterproeventijdenseengratistelefonischconsult.Tochkunnenwesamenbekijkenwatdeprioritaire

stappenzijnom uwwateropeenhogerplantebrengen.Voorveelvanonzeproduktengeldteenmaanduitproberen.

Optie3:Bezoekuwwaterman

Maakeenafpraakenkom langsinonzeshowroom inGent(Wondelgem).

26


Wiljegraagmeerinformatieover:

Waterstofrijkwater?

Debestemanierenvanwaterzuiveringenvitalisering?

Hoeweuwwaterkunnenpersonaliserenom utebekrachtigen?

Vraaguw gratisexemplaar

vanonzewatergidsaanen

leermeeroverwater

zuiverenenvitalieeren

Contacteeruw Waterman: BartLescouhier

telnr: +32474811479

e-mail: bart@uwwaterman.be

Maakeenafspraakinonzeshowroom inGent

www.UwWaterman.be

adres: Rijshoutstraat76

9032Wondelgem

België

Maakeenafspraakbijuthuismeteenwaterconsulent!

bart@uwwaterman.be

Bezoekonzefacebookpagina:Nieuwsvanuw Waterman

Bezoekonzewebsite:

www.UwWaterman.be27


aangebodendoor:

H 2

www.UwWaterman.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!