Binding 1 feb '20

s.v.haren


Binding 1 februari 2020

Colofon

• Informatieblad van Seniorenvereniging

Haren: Jaargang 5. Oplage: 750 stuks,

gedrukt in eigen beheer.

• Wordt gratis thuisbezorgd bij leden van

SVHaren in Haren.

• Bezorging per post buiten Haren voor

€ 20 per jaar i v m portokosten.

• Online in kleur op onze website

www.svharen.nl.

• Contact voor reacties of advertenties

en inbrengen van kopij: e-mail naar

info@svharen.nl

• Voor service en informatieadressen:

zie pagina 33 en 35.

• SVHaren is een zelfstandige seniorenvereniging,

is lid van de FASv (Federatie

van Algemene Seniorenverenigingen) en

de KG (Koepel Gepensioneerden).

• SVHaren legt persoonsgegevens vast

ten behoeve van de uitoefening van het

lidmaatschap. Deze gegevens worden

vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt

aan derden.

• Het lidmaatschap geldt voor een

kalenderjaar en wordt stilzwijgend

verlengd, tenzij het voor 1 december

wordt opgezegd.

• Logo ontwerp Koos Staal, jan 2016,

Staal&Duiker Ontwerpers

Adverteerdersindex blz blz

BERENDS de groenteman 8 MARCEL KUIPERS bloembinderij 32

BOOMKER boeken+. 8 MARCO & MIRANDA’S haarmode 26

BOUWBEDRIJF W. Bruiniers 17 MULDER horloges juwelen 30

DAKGOOTREINIGING-HAREN 26 OUWERKERK OPTIEK 30

DIGNO computers, 28 PLAS BOSSINADE Haren 14

EKKELKAMP voor dieren 30 ROEDE INTERIEUR 32

FITNESSCENTR. BODYFITHAREN 4 SCHOLMA WOONFLAIR 26

FIETSSHOP Haren 32 TIB bv. installatie en onderhoud 14

GASLIJN storing gasapparatuur 24 TORION 24

HUMANITAS 17 UNISTEE MAKELAARS 36

HANS JOLING, schilderwerken 28 WESTERHOLM 12

HOOGESTEGER schilders 6 WOONZORG 34

HUBO van der Werf 8 YOGA lessen

10

LEVENSVERHAAL 36 ZINN 22

MAARWOLD 16 ZONNEHOF 23

Leden kunnen de Binding digitaal

ontvangen.

Dit wordt van harte aanbevolen. Het

spaart papier en de moeite van het

aan huis bezorgen of versturen.

Stuur een mailtje aan info@svharen.nl.

U ontvangt de Binding digitaal (in

kleur).

2


Binding 1 februari 2020

Inhoudsopgave

Donderdagochtend: SVHaren inloopochtend 4

Voorwoord van de voorzitter 5

Activiteitenagenda februari 2020 7

Nieuwjaarsbijeenkomst 9 januari 2020 9

Veranderingen Wmo 13

Nu één nationale koepel voor gepensioneerden 15

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas 18

Bericht van Seniorweb Haren 20

TIP: Mondo Mendini in het Groninger museum 20

TIP: Inloopcafé in de buurt | Ontmoeten en delen 21

Jas weg…. Wie heeft zich vergist? 21

TIP: NUT lezing 21

NNO concerten in maart 2020 25

Aanpassing minimaregelingen voormalige gem. Haren 27

Blauwlichtfilter zorgt niet voor betere nachtrust 29

Het is tijd om heen te gaan 29

Laat uw zorgtoeslag niet liggen 31

Telefoonnummers voor service, hulp en contact 33

Informatie over Seniorenvereniging Haren 35

3

Gronings museum:

Alessandro Mendini


Binding 1 februari 2020

Donderdagochtend: SVHaren inloopochtend

Tussen 10.00 uur en 11.30 uur vindt u

op donderdag in de centrale ruimte

van ’t Clockhuys de SVHaren-tafel

met twee of meer bestuursleden. U

bent daar van harte welkom voor een

vraag om hulp, een punt van aandacht

of een kwestie waar de vereniging wat

mee zou kunnen doen of gewoon voor

een praatje en een kopje koffie. In de

agenda van de Binding staan de data

waarop we er zijn.

Het bestuur

4


Binding 1 februari 2020

Voorwoord van de voorzitter

U heeft Binding nummer 1, jaargang 5

in handen, de eerste Binding van

2020. Het nieuwe jaar is al weer een

paar weken oud. Maar toch, voor

zover u ze nog niet van het bestuur

heeft ontvangen, de beste wensen

voor het nieuwe jaar.

Er is voor deze jaargang dezelfde layout

gekozen als u gewend bent, twee

met elkaar pratende accolades. Dit

jaar geven “Acco” en “Lade”

gedachten en associaties weer die bij

hen opkomen naar aanleiding van het

woord “geluk”. Door onze huisgraficus

Koos Staal zijn ze opgetekend en

verbeeld op de 10 covers van

jaargang 5 van onze Binding.

Maar natuurlijk, alles is subjectief, een

ieder heeft zo zijn/haar eigen ideeën

bij wat geluk wel of niet is, kan zijn of

inhoudt………

Jaargang 5 van ons huisblad

Binding? U leest het goed, jaargang

5!

Dat betekent dat de

Seniorenvereniging Haren dit jaar het

eerste lustrum zal vieren. Een door

omstandigheden ontstane

zelfstandige seniorenvereniging. Vijf

jaar geleden een sprong in het diepe,

maar met een fantastische afloop.

Een bloeiende, zelfstandige club is

ontstaan. Een vrolijke vereniging

waarin een goede balans is gevonden

tussen ontspanning, ontmoeting en

‘service’. Een vereniging die een

programma biedt waar de leden zich

in kunnen vinden. Leden, vrijwilligers

en bestuur hebben er gezamenlijk

voor gezorgd wat onze

Seniorenvereniging nu is. En daar

kunnen we best trots op zijn. Het

eerste lustrum zal gevierd worden!

Hoe? Te zijner tijd zult u het horen.

Behalve ons eerste lustrum zijn er de

‘gewone’ dingen waar we ons mee

bezig houden. De normale gang van

zaken moet natuurlijk ook doorgang

vinden. De Nieuwjaars bijenkomst is 9

januari geweest. Een verslag van

deze geslaagde, gezellige en vrolijke

middag staat verder op in dit blad.

Eén vervelend puntje, iemand heeft

per abuis een verkeerde jas (¾

dames, bruin) meegenomen. Neem

a.u.b. contact met mij op als het u

overkomen mocht zijn.

In deze periode worden de brieven

van onze belastingservice verstuurd.

De belastinghulpen bereiden zich

voor om de belasting- en

toeslagenzaken te regelen voor de

leden die de hulp willen en er voor in

aanmerking komen. U krijgt uiteraard

bericht.

Wat u, naast deze Binding, ook in de

bus heeft gekregen is de

contributienota voor 2020 met een

nieuwe ledenpas, die u uit de nota

kunt ‘drukken’. Houdt u a.u.b. aan de

betaalinstructie die in de brief staat.

De penningmeester Wil de Munck zal

u er dankbaar voor zijn.

Tot slot, ik wens ons allemaal een fijn

verenigingsjaar toe.

Anne Boersma

5


Binding 1 februari 2020

6


Binding 1 februari 2020

Activiteitenagenda februari 2020

Elke dinsdag 14.00uur Jeu de boules, Hendrik de Vriesplantsoen

2 feb. 10.30 uur Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

4 feb. 14.30 uur Koersbal in huize Westerholm.

5 feb. 10.00 uur Wandelclub **)

6 feb. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

6 feb. 14.00 uur Spelmiddag in De Mellenshorst

11 feb. 14.30 uur Koersbal in huize Westerholm.

12 feb. 10.00 uur Wandelclub **)

12 feb. 15.00-17.00 Koffiedrinken bij Astoria

13 feb. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

14 feb. 20.00 uur Avond voor de vrijwilligers in De Mellenshorst

15 feb. 20.15 uur NNO-concert in de Oosterpoort Groningen *)

18 feb. 14.30 uur Koersbal in huize Westerholm

19 feb. 10.00 uur Wandelclub **)

20 feb. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

25 feb. 14.30 uur Koersbal in huize Westerholm

26 feb. 10.00 uur Wandelclub **)

27 feb. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

1 mrt. 10.30 uur Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

5 mrt. 14.00 uur Spelmiddag in De Mellenshorst, Waterhuizerweg

*) Vervoer met de Stichting Vervoer voor Ouderen is mogelijk (niet gratis).

**) De plaats van vertrek van de wandelclub weet Piekie Siersema (050

534 73 50) of kunt u mogelijk vinden op onze website www.svharen.nl

(pagina ACTIVITEITEN)

7


Binding 1 februari 2020

8


Binding 1 februari 2020

Nieuwjaarsbijeenkomst 9 januari 2020

Op donderdag 9 januari hebben

we met 112 leden het nieuwe jaar

2020 ingeluid.

Voorzitter Anne Boersma startte

met een woord van welkom.

Hij memoreerde dat het afgelopen

jaar 2019 een goed jaar is geweest

voor onze vereniging. Helaas

daalde het aantal leden wel, maar

dat hoort een beetje bij een

seniorenvereniging. Door overlijden,

ziekte en verhuizing verloren we

leden, en de nieuwe aanwas woog

daar niet tegenop.

Het bestuur blijft proberen door

nieuwe activiteiten ook jongere

leden aan te trekken. Dat het niet

altijd gelukt, illustreerde Anne met

het voorbeeld van de excursie naar

Airbus in Hamburg. Deze ging niet

door wegens gebrek aan

belangstelling, waarbij de vroege

start (half zes!) en de lange reisduur

zeker een rol zal hebben gespeeld.

In 2020 proberen we weer een

gevarieerd programma te bieden. In

de Binding wordt daarvan steeds

mededeling gedaan.

Landelijk worden de belangen

behartigd door de FASv en de

NVOG. De NVOG is per 1 januari

gefuseerd met de KNVG: onder de

nieuwe naam Koepel

Gepensioneerden worden de

belangen van meer dan 300.000

gepensioneerden behartigd. Niet

alleen trouwens op het gebied van

pensioenen maar ook zorg en

welzijn hebben de aandacht.

Na het serieuze gedeelte werden

we getrakteerd op muziek van Wim

en Miranda: vrolijke meezingliedjes,

die goed in de smaak vielen.

Evenals trouwens de catering:

nieuwjaarsrolletjes, advocaatjes met

slagroom, boerenjongens etc.

Sander Elzenga en zijn

medewerkers worden hartelijk

bedankt!

Carla Roede

9


Binding 1 februari 2020

Ontspannen bewegen, Yoga, Pilates

Ontspannen bewegen wordt

gegeven door docente

Karka Speelman.

Met haar jarenlange ervaring

in het doceren van Yoga,

Pilates en Ontspannen

bewegen, weet zij door haar

geïnspireerd enthousiasme

elke les tot een ontspannen en

leerzame ervaring te maken.

Na het afronden van de vierjarige HBO Opleiding Natuurgeneeswijze,

een ervaringsreis door India en de opleiding Yoga-Pilates is zij 25 jaar

geleden gestart met doceren aan jong en oud.

Haar belangstelling in het fysieke lichaam in combinatie met haar

ervaring maakt dat zij heldere en beeldende aanwijzingen kan geven.

Hierdoor wordt op een plezierige, ontspannen en aandachtige manier

gewerkt aan lichaam en geest.

Enkele ervaringen van deelnemers:

''De lessen geven mij veel meer bewustzijn over mijn lichaam. Dit neem ik

mee in mijn dagelijks leven, waardoor ik mijn lichaam op de juiste manier

gebruik tijdens inspanning en ontspanning.''

''Sinds ik yoga doe kan ik mij beter ontspannen. Ik voel me fitter en heb

minder klachten. De lessen zijn gezellig en leerzaam.''

U kunt altijd instromen.

Voor opgave kunt u bellen of kunt u contact

opnemen met Karka Speelman:

karkaspeelman33@gmail.com

Tel. 06-27302634

Er zijn verschillende locaties en tijden

Haren: maandag en woensdagochtend

Glimmen: maandagochtend (vroeg)

Glimmen: dinsdagochtend

Zuidlaren: woensdagochtend

Noordlaren: maandagavond

Tevens verzorgt Karka individuele lessen en geeft doeltreffende klassiek

geschoolde massages ter ontspanning en herstel.

10


Binding 1 februari 2020

Winterwelvaart

Groningen 20 dec ‘19

.

11


Binding 1 februari 2020

Samen genieten

Eenvoudig zou je zeggen, samen genieten. We kunnen ons er van alles bij

voorstellen. Maar wat betekent het daadwerkelijk voor u als u ouder wordt?

Van de Ierse dichter George Bernard Shaw is de uitspraak: ”We stoppen

niet met spelen omdat we ouder worden, we worden oud omdat we stoppen

met spelen”. Het gaat eigenlijk om levenskunst, de kunst om iets van het

leven te maken, ondanks allerlei beperkingen en ongemakken. Er zijn

mensen die kunnen lachen en plezier maken ondanks alle ellende die hen

is overkomen. En er zijn ook mensen die dat minder goed kunnen.

Westerholm gaat uit van de kracht van positief denken, en natuurlijk gaat

dat niet vanzelf. Ook wij onderkennen dat het niet altijd even gemakkelijk is

om om te gaan met beperkingen en gebreken. Daar is aandacht voor en

begrip, samen zoeken wij naar oplossingen. We creëren een fijne en veilige

omgeving waarin we elkaar kennen. We hebben een goede basis door

aangename appartementen, een mooie tuin en ontmoetingsplekken in het

gebouw. We hebben deskundige medewerkers, die ook bij u thuis in Haren

en omstreken komen als dat nodig is. Maar bovenal blijven we lachen en

plezier maken. Om bij de uitspraak van de Ierse dichter te blijven: we

stoppen niet met spelen!

Dineke Katerberg, directeur-bestuurder Westerholm

12


Binding 1 februari 2020

Veranderingen Wmo

Per 1 januari 2020 verandert iets in

de uitvoering van de Wet

maatschappelijke ondersteuning

(Wmo).

Het abonnementstarief dat in 2019

voor maatwerkvoorzieningen is

ingevoerd wordt definitief en wordt

uitgebreid naar algemene

voorzieningen met een

zogenoemde duurzame

hulpverleningsrelatie. Ook wordt de

eigen bijdrage verhoogd.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage, het zogenoemde

abonnementstarief, wordt verhoogd

naar maximaal 19 euro per maand

(dit was 17,50 euro per 4 weken).

Voor de eigen bijdrage wordt niet

gekeken naar inkomen of

vermogen. Gemeenten mogen de

eigen bijdrage verlagen.

In een aantal situaties hoeft er geen

eigen bijdrage te worden betaald, bij

voorbeeld als al een eigen bijdrage

voor de Wet langdurige zorg (Wlz)

wordt betaald.

De eigen bijdrage moet worden

wordt betaald in de maand waarin

hulp of ondersteuning wordt

verleend. Dat was in 2019 anders

(betaling achteraf) en daarom kan

het gebeuren dat begin 2020

verschillende facturen tegelijk

betaald moeten worden.

De beschikking voor 2020 wordt

door het CAK, die in opdracht van

de overheid regelingen uitvoert,

begin 2020 verzonden. Wanneer

dat precies gebeurt is afhankelijk

van het tijdig aanleveren van de

informatie door de gemeenten.

Vertraging ligt hierbij op loer omdat

er administratief gezien veel

verandert.

Meer over de eigen bijdrage Wmo

leest u op www.hetcak.nl/wmo2020

Het abonnementstarief

Het abonnementstarief (19 euro per

maand) geldt in principe voor alle

Wmo maatwerkvoorzieningen.

Dat zijn voorzieningen die passen

bij uw persoonlijke situatie. Denk

hierbij aan persoonlijke begeleiding

of woningaanpassingen. U krijgt een

maatwerkvoorziening als de

algemene Wmo voorzieningen voor

u niet de juiste oplossing is. Wat de

juiste oplossing is wordt in een

gesprek met u bepaald, het

zogenoemde keukentafelgesprek.

bron: NVOG nieuwsbrief 55, 2019

13


Binding 1 februari 2020

14


Binding 1 februari 2020

Nu één nationale koepel voor gepensioneerden

Nederland kent sinds begin van dit

jaar één nationale organisatie voor

gepensioneerden. De naam van

nieuwe organisatie is ‘Koepel

Gepensioneerden’. De organisatie

is ontstaan door de fusie van de

Koepel van Nederlandse

Verenigingen van Gepensioneerden

(KNVG) en de Nederlandse

Vereniging van Organisaties van

Gepensioneerden (NVOG).

De Koepel Gepensioneerden is de

grootste seniorenorganisatie van

Nederland en vertegenwoordigt

direct 300.000 gepensioneerden en

indirect alle 3 miljoen

gepensioneerden in ons land. Meer

dan 150 organisaties van

gepensioneerden zijn aangesloten

bij de Koepel Gepensioneerden,

alsmede KBO-Brabant en de

Federatie van Algemene Senioren

Verenigingen (FASv).

Breder dan inkomensbelangen

De laatste jaren is steeds duidelijker

geworden, dat de vraagstukken

waarmee gepensioneerden en

andere senioren te maken krijgen

meer terreinen omvat dan

pensioenen en inkomen. Daarom

houdt de Koepel Gepensioneerden

zich ook bezig met zorg, welzijn en

wonen. Door de schaalvergroting

ontstaat nu een organisatie die de

bredere belangen van

gepensioneerden in Nederland nog

beter kan behartigen. De Koepel

Gepensioneerden wil als kennis

gedreven belangenorganisatie

spreekbuis en aanspreekpunt zijn

voor heel gepensioneerd

Nederland.

De Koepel Gepensioneerden speelt

via het AGE-platform Europe en de

ouderenkoepel EURAG ook een

stevige rol in de

belangenbehartiging en uitwisseling

van kennis en ervaring ten aanzien

van ouderenvraagstukken in

Europa.

Bestuur

De Koepel Gepensioneerden kent

bij aanvang een duovoorzitterschap,

dat vervuld wordt door Joep

Schouten (oud-voorzitter KNVG) en

Jaap van der Spek (oud-voorzitter

NVOG). Het bestuur bestaat verder

uit secretaris Dick van der Windt en

penningmeester Dick Bode (beiden

ex KNVG), vicevoorzitter Peter

Sibinga (ex NVOG), Noud van

Vught namens KBO-Brabant en Erik

Triemstra namens de FASv.

Het kantoor van de Koepel

Gepensioneerden is gevestigd aan

de Churchilllaan 11 in Utrecht.

T: 030 – 2846080; E:

secretariaat@koepelgepensioneerd

en.nl ;

www.koepelgepensioneerden.nl

15


Binding 1 februari 2020

16


Binding 1 februari 2020

Lukt het even niet om

uw administratie

op orde te krijgen?

Humanitas Thuisadministratie heeft in Haren vrijwilligers die graag bij u

thuis komen om u te ondersteunen. Ook met belastingzaken en

formulieren.

Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met het meldpunt:

050 312 6000 of mip.groningen@humanitas.nl

U kunt ook elke woensdag van 14:00 – 15:30 uur terecht bij het Lokaal

Loket Humanitas in de Forumbibliotheek Haren. Een afspraak maken is niet

nodig.

17


Binding 1 februari 2020

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS

(TOON UW PAS DIRECT BIJ AANKOOP, KOM NIET ACHTERAF MET UW PAS)

BOOMKER boeken+. Raadhuisplein

7, geeft 5 % korting op wenskaarten,

Engelse boeken en luisterboeken

www.boomker.nl

BUITENKAMP Herenmode, Vismarkt

8 (bij het Koude Gat) in Groningen.

tel. 050-3180632. Korting 10 % op

kledingcollectie, geldt niet bij acties en

opruiming.

DAKGOOTREINIGING-HAREN

tel 06-28428986. Korting van € 2,50 per

arbeidsuur van € 35,-

www.dakgootreininging-haren.nl

DIGNO computers, Rijksstraatweg

132 tel. 050-5349965 Bij aanschaf van

een F1 helpcontract € 15,- extra korting.

Hulp bij u thuis voor € 10, - per 15

minuten. Normaal € 60, - per uur. Vraag

naar de voorwaarden: bel of mail

info@digno.nl www.digno.nl

DISCUS Ekkelkamp, Rijksstraatweg

135 tel. 050-5350215 geeft 10 %

korting op tuin- en dierartikelen

http://www.discus.nl/discus-ekkelkampharen.html

FIETSSHOP Haren Meerweg 15 tel

050-5344657 geeft 10% korting op

reparatieonderdelen en accessoires tot

max € 25. www.fietsshopharen.nl

FITNESSCENTRUM BODYFITHAREN

Scharlakenlaan 34, Haren tel. 050-

5340002 geeft u bij inschrijving een

gratis T-shirt en berekent u geen

inschrijfgeld van € 25,

www.bodyfitharen.nl

GALERIE “AANBLICK” Kromme

Elleboog 52 tel 050-5340485

5% korting op in de galerie aanwezige

schilderijen en aquarellen.

www.aanblick.nl

HANS JOLING, schilderwerken,

Felland Noord 6, tel. 050-5349990.

10% korting op materiaal; € 20,00 extra

korting winterschilder per project.

www.hansjoling.nl

HOMAN comfortabel slapen,

Rijksstraatweg 167, tel. 050-5344235

bij aankoop van een matras en

bedbodem gratis een hoofdkussen met

65% eendendons.

www.homan-haren.nl

JACOB, Meerweg 13,

tel: 050 – 5348222. Winkel in

damesmode, heren en dames

nachtkleding, heren en

damesondergoed, Hudson panty’s,

sokken en bed textiel. 5 % korting op

alle artikelen. Geldt niet voor acties.

www.jacobmode.nl

KAPSALON MARIAN, Kerkstraat 41

tel: 050-5347271.

Elke dinsdag en donderdag 10 %

korting op alle behandelingen voor

dames en heren.

MARCEL KUIPERS Bloembinderij,

De Brinken 7, Haren tel. 50-5341261.

10% korting op alle bloemen en

planten. www.bloemistgroningen.nl

MILLER & CANEFIELD LINGERIE,

Rijksstraatweg 150,

18


Binding 1 februari 2020

10 % korting op alle artikelen.

www.millercanefield.nl/haren

OPRUIMCOACH GRONINGEN-

HAREN tel: 06 – 13160999

10% korting voor SVHaren leden

www.opruimcoach-groningen.nl

OUWERKERK OPTIEK,

Meerweg 11, Haren en Stationsweg

55, Zuidlaren.

10 % korting bij aanschaf van een

complete bril of glazen, tot maximaal €

75,− www.ouwerkerkoptiek.nl

ROEDE INTERIEUR Rijksstraatweg

134, tel. 050-5340973

10 % korting op parket, laminaat, tapijt,

vinyl, marmoleum, vitrage en gordijnen,

zonwering en jaloezieën. (geldt niet bij

acties en opruiming).

www.roedevloeren.nl

ROLLATERSHOP in Maarssen tel.

0346 700 230, 10% korting bij aanschaf

van rollators en rolstoelen vanaf € 100,-

www.rollator.shop.

Vraag de korting code aan bij

info@svharen.nl

THE PHONE HOUSE Haren,

Rijksstraatweg 193, ·tel. 050-5350322,

10 % korting op alle accessoires.

www.phonehouse.nl/winkel-detail/haren

19

TIB bv. installatie en onderhoud,

Felland-Noord 1A,

tel. 050-5349902.

10 % korting op materiaal in de winkel

en/of materiaal geleverd bij montage

(geldt niet bij offerte en niet op de uren).

www.tib.nl

UNISTEE MAKELAARS, Kromme

Elleboog 44, tel: 050-5352020, 10%

korting bij aankoop/verkoop en taxatie.

www.unistee.nl

WALTER HOOGESTEGER Schilders,

Onnerweg 69 tel 050-5348268

€ 50,- per man per dag korting op

winterschilderwerk,

€ 25,- per man per dag korting op

buitenschilderwerk.

www.walterhoogestegerschilders.nl/

WERELDWINKEL, Hortuslaan 4

tel:050 5348403 Korting 10 % (niet op

foodartikelen, boeken en

kaarten)www.wereldwinkelharen.nl

SPORTCENTRUM ENERGY,

Hortuslaan 3a, 10 % korting voor

nieuwe leden op senioren-fitness en op

de zonnebank. www.energyharen.nl

SCHOLMA WOONFLAIR

Raadhuisplein 18, tel:050-5344819

10% korting op alle artikelen.

www.scholmawoonflair.nl

FASv ledenvoordeel www.fasv-ledenvoordeel.nl

Als lid/abonnee profiteert u van

interessante aanbiedingen en

unieke voordelen die het leven

makkelijker, veiliger, gezonder,

goedkoper en leuker maken.

Kijk snel en profiteer mee!

Heeft u hulp nodig?

Onze klantenservice helpt u

graag

085 - 48 633 68 (9-17 uur op werkdagen)


Binding 1 februari 2020

RUBRIEK: Wie doet er mee?

In deze rubriek is ruimte voor

SVHaren leden die op zoek zijn naar

teamgenoten of medespelers voor

een gezamenlijke activiteit.

Maar dat kan ook iemand zijn om

Bericht van Seniorweb Haren

DIGITAAL INLOOPSPREEKUUR

Vanaf 6 januari houden wij twee

keer per week op maandag- én op

woensdagmiddag van 14.30u -

16.30u een DIGI-spreekuur in de

Harense bibliotheek / Groninger

Forum Haren. Hier kunt u zonder

aanmelding vooraf binnen lopen

met uw vragen over uw tablet,

smartphone of PC (Windows of

MAC). Hieraan zijn geen kosten

verbonden. Indien uw vragen veel

tijd (>1u) in beslag nemen zullen we

u voorstellen een afspraak te maken

voor Les op maat

LES OP MAAT - HULP AAN HUIS

Hebt u vragen over het gebruik van

uw computer, tablet of smartphone

samen naar een concert, een

toneelstuk of dergelijke te gaan.

Heeft u zo’n idee, vertel het aan een

bestuurslid of stuur een mailtje naar

info@svharen.nl

en wilt u graag thuis geholpen

worden? Dan kunt u Les op maat

aanvragen.

Eén van onze vrijwilligers komt bij u

thuis om uw vragen te

beantwoorden.

Les op maat kunt u aanvragen door

ons te bellen of

te mailen. Het

tarief hiervoor

bedraagt €10,-

per uur.

INFORMATIE - VRAGEN STELLEN

Kijk op onze websitelink:

www.seniorwebharen.nl

Ook kunt u een e-mail sturen naar:

info@seniorwebharen.nl

Of bellen naar 06 23542073

TIP: Mondo Mendini in het Groninger museum

Vijfentwintig jaar na de opening van

het door hem ontworpen Groninger

Museumgebouw heeft Alessandro

Mendini (1931-2019) alle ruimte

gekregen om zijn droomtentoonstelling

te realiseren. Kort

voor zijn overlijden selecteerde hij

niet alleen tientallen van zijn eigen

revolutionaire ontwerpen, maar ook

werk van vele andere kunstenaars

en ontwerpers. Mondo Mendini is

een kleurrijke, visueel

overweldigende mix van beeldende

kunst, design en architectuur.

Nu t/m dinsdag 5 mei 2020.

20


Binding 1 februari 2020

TIP: Inloopcafé in de buurt | Ontmoeten en delen

Het Inloopcafé in de bibliotheek

brengt op een laagdrempelige manier

mensen bij elkaar die behoefte

hebben aan sociale contacten en/of

mensen met een smalle beurs. Onder

het genot van een kopje koffie of thee

is er op basis van gelijkwaardigheid

ruimte om te delen wat je bezighoudt

zoals interesses en ideeën.

Iedere tweede woensdag van de

maand tussen 10.00 en 11.30 uur.

Gratis toegang , incl. koffie, thee en

koekjes.

Ben je

benieuwd naar

meer informatie

over het

Inloopcafé of

zou je je willen

aanmelden als

vrijwilliger om

een bijdrage te

kunnen leveren, loop dan eens

binnen of neem contact op met Muriël

Hoen en Beatrijs Verpaalen via dit e-

mailadres:

inloopindebuurt@gmail.com

Jas weg…. Wie heeft zich vergist?

Na de Nieuwjaarsbijeenkomst op 9

januari miste een lid haar jas. Er hing

nog wel eentje, maar dat was niet de

hare. Wie heeft per ongeluk een ¾

bruine damesjas verwisseld?

TIP: NUT lezing

‘WATER: Niet Duur Wel Kostbaar’

lezing door mevr. Riksta Zwart

op donderdagavond 13 februari 2020

in het Gorechthuis, Hortuslaan 1 te

Haren aanvang 20.00uur – einde

omstreeks 22.30

WATER speelt een cruciale rol bij tal

van uitdagingen die op ons afkomen,

of het nu gaat om economische

ontwikkeling, klimaatverandering of

om energietransitie (“van het gas af”).

De vraag naar zoet water blijft in ieder

geval stijgen, maar voldoende

aanwezigheid van goed zoet water is

niet langer vanzelfsprekend.

Het regionaal waterbedrijf staat voor

een provincie met veilig, gezond en

Als u het bent, neem dan even

contact op met de voorzitter (050 534

80 36) om het te regelen.

betaalbaar

drinkwater. Dat

doet het al 140

jaar.

Gratis toegang

voor leden Nut

op vertoon van

hun lidmaatschapskaart; niet-leden

betalen € 7,--.

Vooraanmelding noodzakelijk; via:

geboektinharen@gmail.com o.v.v.

naam/namen, lid of niet-lid en ‘Water’;

of eventueel telefonisch op

werkdagen tussen 19.00 en 20.30 uur

via 06- 51545217.

Consumpties komen voor eigen

rekening

21


Binding 1 februari 2020

.

22


Binding 1 februari 2020

23


Binding 1 februari 2020

Vertrouwd dichtbij

Wij bieden onder meer:

• Personenalarmering

• Maaltijdvoorziening

• Telefooncirkel

• Mantelzorgondersteuning

• Maatjeswerk

• Mentorprojecten

• Beweegactiviteiten overdag

• Plusbus

• Seniorenkoor

Meer informatie vindt u op www.torion.nl; bel ons of loop gerust even binnen.

Wij beantwoorden graag uw vragen.

Torion

Geopend:

Kerklaan 5

Maandag t/m vrijdag: van 9.00 – 12.00 uur

9751 NK Haren Maandag ook van 13.00 – 16.00 uur

Tel. 050-534 41 73

info@torion.nl

24


Binding 1 februari 2020

NNO concerten in maart 2020

De NNO-concerten die u

in maart 2020 in de

Oosterpoort kunt gaan

bezoeken zijn hieronder

aangegeven.

De aanvangstijd van de concerten is

in bij de beschrijving opgenomen.

Er is alleen voor het concert op

5 maart Ouderenvervoer beschikbaar.

Do 5 mrt Iedereen houdt van Ludwig

Za 21 mrt Familieconcert: Beethoven is jarig! (6+)

Do 26 mrt Eerste vioolconcert Sjostakovitsj

♫ Do 5 maart (20.15 uur)

Iedereen houdt van Ludwig

Ludwig van Beethoven heeft

componisten in en na zijn tijd

geïnspireerd, maar vaak ook

behoorlijk in de weg gezeten. Zie

maar eens uit de schaduw van zo’n

reus te komen! Het Noord Nederlands

Orkest (NNO) speelt onder leiding van

James Judd de Vijfde van Beethoven

met Jean-Efflam Bavouzet (piano),

maar ook de Vierde Symfonie van

Roussel en Pétrouchka van

Stravinsky.

♫ Za 21 maart (15.00 uur)

Beethoven is jarig!

Beethoven viert zijn 250ste

verjaardag in een feestelijk

familieconcert. Het Noord Nederlands

Orkest speelt zijn mooiste muziek en

Ludwig zelf vertelt er van alles bij. De

regie is van Bart Oomen.

♫ Do 26 maart (20.15 uur)

Als veertienjarige maakte de Friese

violiste

Simone

Lamsma

haar

solodebuut

bij het Noord

Nederlands

Orkest

(NNO). Een

van de eerste

werken

waarmee ze in 2009 heel Nederland

versteld deed staan was het Eerste

Vioolconcert van Sjostakovitsj.

Sjostakovitsj: Concert voor viool en

orkest / Rachmaninov: Symfonische

Dansen

Concertkaarten bestellen

De kaarten en gebruik van

Ouderenvervoer (indien beschikbaar)

bestelt u telefonisch bij Liesbeth

Paagman, 050 534 87 94. (Bij geen

gehoor mag u bellen naar Joke

Boersma, 050 534 80 36).

De kaarten kosten € 25, - voor de

eerste rang en € 20, - voor de tweede

rang.

Uw bestelling met uw naam, adres,

telefoonnummer, lidmaatschap

nummer en de datum van het concert

met de gewenste rang dient uiterlijk

3 weken voor de concertdatum bij

Liesbeth bekend te zijn!

De kaarten voor de concerten betaalt

u zelf aan de kassa voor aanvang van

een voorstelling. Ze liggen op naam

voor u klaar.

25


Binding 1 februari 2020

Scholma Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in transparante,- en overgordijn stoffen, tapijt: zuiver scheerwol en

synthetisch, vloerkleden, parket, Laminaat en pvc vloeren. Novilon vinyl en linoleum.

Luxaflex jaloezieën, Shutters en Verosol zonwering. Grote collectie sierkussens en

woondecoratie. U krijgt 10%korting op materiaal.

mail@scholmawoonflair.nl

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

26


Binding 1 februari 2020

Aanpassing minimaregelingen voormalige gem. Haren

Per 1 januari 2020 wijzigt er iets in

de regelingen voor mensen met een

minimum inkomen in de voormalige

gemeente Haren.

- Vanaf 1 januari 2020 gelden alle

minimaregelingen van de

gemeente Groningen ook voor

de voormalige gemeente Haren,

waaronder de Stadjerspas.

- De regelingen van de voormalige

gemeente Haren blijven nog heel

2020 bestaan, waaronder het

Participatiefonds.

Alle minimaregelingen die per 1

januari 2020 gelden voor inwoners

uit de voormalige gemeente Haren

staan op de site:

https://gemeente.groningen.nl/regeli

ngen-haren-2020

Bij de WIJ locatie in Haren -

Raadhuisplein 10- ligt het boekje

‘Mooi Meegenomen’. Hierin staan

alle regelingen die in de gemeente

Groningen gelden.

Eén pakket per 2021 voor alle

minima

In 2020 wordt van het totale aanbod

uit de 3 voormalige gemeenten

bekeken welke regelingen blijven

bestaan en welke stoppen. Per 1

januari 2021 is er één pakket dat

geldt voor alle mensen met een

.

minimum inkomen in de gehele

gemeente Groningen.

Stadjerspas

Met de Stadjerspas krijgen mensen

met een laag inkomen korting op

leuke activiteiten en producten. In

sommige gevallen zijn deze zelfs

helemaal gratis! Aanmelden voor de

stadjerspas is gratis en kan via de

website www.stadjerspas.nl

Leden van de Stadjerspas

ontvangen regelmatig e-mails over

acties en

nieuwe

activiteiten en

producten.

Hulp en ondersteuning

Voor meer informatie over de

regelingen of hulp bij bijvoorbeeld

het aanmelden voor de Stadjerspas,

kan men terecht bij WIJ locatie in

Haren. Tel. 050 367 48 84

De WIJ in Haren biedt ook gratis

cursussen. Bijvoorbeeld om

computervaardigheid te verbeteren

of om te helpen met de

Nederlandse taal.

Voor meer informatie:

https://wij.groningen.nl/wij-teams/wijharen/

.

Anne Boersma

27


D:\SVH\BINDIN G SVH \2020\01 feb'20\kopij feb '20\wi nterwelvaart 20 dec 2019.j pg

Binding 1 februari 2020

28


Binding 1 februari 2020

Blauwlichtfilter zorgt niet voor betere nachtrust

Beeldschermen zenden licht uit in

allerlei kleuren. Met name blauw licht

zou mensen uit hun slaap houden.

Maar nieuw onderzoek toont precies

het omgekeerde aan.

Steeds meer apps en apparaten

bieden een optie aan onder de

noemer 'nacht-' of 'donkere modus'.

Blauw licht wordt dan gefilterd. Omdat

dit licht mensen wakker zou houden.

Dus wie vlak voor bedtijd per se op de

tablet of smartphone wil koekeloeren,

kan dat met zo'n modus gerust doen.

29

De nachtrust wordt er niet of minder

door verstoord.

Tot zover de theorie. Nieuw

onderzoek toont echter aan dat juist

blauw licht minder verstorend werkt.

En de algemene conclusie is dat de

lichtkleur veel minder belangrijk is dan

de helderheid. Wie naar een scherm

kijkt met maximale helderheid zal

daarna de slaap moeilijk kunnen

vatten. Dus wie 's avonds nog een

scherm voor zijn neus heeft doet er

goed aan het scherm flink te dimmen.

Bron Seniorweb

Het is tijd om heen te gaan

Op een culinair congres in Amsterdam zingt een kok weemoedig gestemd door het zien

van het Rokin:

'Het is tijd om heen te gaan,

Tijd, ondanks de klokken,

Tijd, ofschoon de kunstenaars

Nog naar Arti*) sjokken.

Alles gaat voorbij mijn lief,

Niets blijft bij het oude,

Zelfs de liedjes die ik zing,

Zijn je reinste claude.

Fram is boos en schrijft niet meer,

Abri koos een ander

En die hebben liefgehad

Schreien om elkander,

Schreien, schoon de zomerbries

Door de blaren ritselt,

Want de Duitse bief is stuk

En de Weense schnitzelt.

Daan Zonderland [1909 - 1977]

uit: 'De kok van Marenbad', 1953.

*) Arti, kunstenaarssociëteit in Amsterdam aan het Rokin.


Binding 1 februari 2020

30


Binding 1 februari 2020

Laat uw zorgtoeslag niet liggen

Veel mensen hebben recht op

zorgtoeslag zonder het te weten. Of ze

denken dat het ingewikkeld is om

zorgtoeslag aan te vragen. Daardoor

laten ze gemiddeld meer dan 200 euro

zorgtoeslag per persoon liggen. Wilt u

weten of u recht heeft op zorgtoeslag?

Aanvragen is helemaal niet zo moeilijk.

Uit onderzoek van vergelijkingswebsite

Independer blijkt dat 450 duizend

mensen in een jaar geen zorgtoeslag

hebben aangevraagd terwijl ze er wel

recht op hadden. Het gemiddelde

bedrag dat blijft liggen is naar schatting

meer dan 200 euro. Een alleenstaande

loopt maximaal 1248 euro mis, een

(echt)paar maximaal 2388 euro per

jaar (bedragen 2020).

Misverstanden

Waarom vragen zoveel mensen geen

zorgtoeslag aan? In veel gevallen heeft

dat te maken met een misverstand. We

noemen er een aantal:

Ik heb geen laag inkomen.

Zorgtoeslag is bedoeld voor

alleenstaanden met een inkomen tot

30.481 euro en voor partners met een

inkomen tot 38.945 euro. Dat zijn niet

alleen de allerlaagste inkomens.

Vermogen telt ook mee, maar pas als u

meer heeft dan 116.613 euro als

alleenstaande of 147.459 euro als u

samenwoont (2020).

Ik kreeg vorig jaar geen zorgtoeslag,

dus dit jaar ook niet.

Ieder jaar kan de situatie anders zijn.

Misschien bent u minder gaan werken

of met pensioen gegaan. Daardoor kan

het gebeuren dat u vorig jaar nog

boven de grens uitkwam, maar er nu

onder zakt.

Mijn zorgkosten zijn niet zo hoog, dus

de zorgtoeslag is niet voor mij.

Zorgtoeslag is niet bedoeld voor hoge

doktersrekeningen, maar voor de

premie van de zorgverzekering.

Ik ben bang dat ik het geld volgend jaar

weer moet terugbetalen.

Dat kan inderdaad gebeuren als uw

inkomen achteraf hoger blijkt te zijn

dan u bij de aanvraag opgeeft. U kunt

dit voorkomen door de zorgtoeslag pas

aan te vragen als uw inkomen voor

31

2020 vaststaat. U kunt de zorgtoeslag

voor 2020 aanvragen tot 1 september

2021. U krijgt de zorgtoeslag dan met

terugwerkende kracht.

U kunt ook het geld van de zorgtoeslag

op een spaarrekening zetten totdat u

zeker weet dat uw inkomen niet meer

verandert.

Zo ontdekt u of u zorgtoeslag kunt

krijgen

Stap 1: Heb ik een toeslagpartner?

Als u getrouwd bent, is uw echtgenoot

uw toeslagpartner. U vraagt dan

samen toeslag aan. Ook als u met

iemand samenwoont, kan die persoon

uw toeslagpartner zijn. Het is handig

om van beide personen de laatste

(voorlopige) aanslag

inkomstenbelasting bij de hand te

houden. Als u geen aangifte doet, is

een jaaropgaaf of loonstrook ook goed.

Stap 2: Heb ik recht op zorgtoeslag?

Als u alle gegevens bij de hand heeft,

kunt u een proefberekening maken.

Hier vult u de gevraagde gegevens in.

Deze kunt u overnemen uit uw

aangifte, jaaropgaaf of loonstrook.

Stap 3: Bereken!

Klik op de knop Bereken. Nu ziet u

direct of u in aanmerking komt voor

zorgtoeslag. Als dat zo is, ziet u ook

direct het bedrag.

Stap 4: Aanvragen

Als u in aanmerking komt voor

zorgtoeslag, kunt u deze ook direct

aanvragen. Klik hiervoor op de link Mijn

toeslagen. Vervolgens kunt u inloggen

met uw DigiD en de gegevens invullen.

Stap 5: Ontvangen

Als u voldoet aan de voorwaarden,

kunt u de volgende maand al uw eerste

zorgtoeslag verwachten. Hierna blijft

de zorgtoeslag iedere maand

doorlopen, ook als het nieuwe jaar

ingaat. Als uw inkomen of uw

woonsituatie verandert, is het

verstandig om deze wijziging door te

geven. Misschien krijgt u hierdoor

minder of meer toeslag.

Bron:

https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/l

aat-uw-zorgtoeslag-niet-liggen


·

Binding 1 februari 2020

32


Binding 1 februari 2020

Telefoonnummers voor service, hulp en contact

Aanspreekpunt Belastingzaken: Wil de Munck tel. 0598 45 03 03

Gratis hulp bij kleine klusjes:

(Uitgezonderd het instellen van tv-toestellen)

Cor Bos 06-24653741 poosje afwezig

Jochum Wobbes tel. 534 49 00

Gradus Berendsen 06-15561414

Willem van Eck tel. 534 05 77

Derk Jan du Corbier tel. 534 63 75 (computerproblemen)

Henk Werners tel. 050 534 65 29 Hulp bij invullen formulieren

Ziekte en kroonverjaardagen:

Aldert Walstra tel. 534 67 05 Coördinatie

Ina Brink tel. 534 69 72 (postcode 9752)

Joke Boersma tel. 534 80 36 (postcode 9751, 9753)

Yfke de Jong tel. 534 69 61 (postcode 9751, 9753)

Jeanne v.d. Linden tel. 534 34 20 (postcode 9752)

Clara Tuinstra tel. 406 10 38 (postcode 9751, 9753)

Mieke van Wagenberg tel. 406 21 14 (Onnen en Glimmen)

Adres secretariaat SVHaren:

Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren

In correspondentie met SVHaren

altijd uw lidmaatschapnummer

vermelden.

Buurthuis De Mellenshorst

Adres: Waterhuizerweg 36, 9753 HS

Haren. Tel. 534 59 64. Repair Café

laatste zaterdag van de maand.

Inloop/ontmoeting/bestuursleden:

in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren.

Elke donderdagmorgen van

10.00 uur – 11.30 uur.

Stichting Vervoer voor Ouderen:

tel. 06 23 10 77 53.

Rijdt gratis naar SVHaren activiteiten in

de voormalige gemeente Haren.

Bereikbaar ma-vrij van 9.00-13.00 uur,

ten minste één dag van tevoren

reserveren.

Met vragen over zorg, Wmo en

inkomen kunt u terecht bij

WIJ Haren, Raadhuisplein 10, 9751 AN

Haren, telefoon 050 367 48 84 email

wijharen@wij.groningen.nl

Humanitas Voor informatie en

aanmelden kunt u contact opnemen met

het meldpunt: 050 312 6000 of

mip.groningen@humanitas.nl

Medische keuring voor

rijbewijsverlenging:

• De heer A. Jager tel. 534 38 67

(bellen voor afspraak, als SVHarenlid,

kosten € 40,-, Westerse Drift 95,

praktijkingang aan pad tussen

Westerse Drift en Hemsterhuislaan)

• Mevr. G. Omar: tel. 06 14 71 65 43 of

0516 51 45 74 (bellen voor afspraak,

kosten € 35,- op vertoon van

ledenpas, plaats: De Zonnehof)

33


Binding 1 februari 2020

34


Binding 1 februari 2020

Informatie over Seniorenvereniging Haren

Bestuursleden:

Anne Boersma tel. 534 80 36 voorzitter@svharen.nl

voorzitter

Van Ruusbroecweg 11, 9752 JW Haren

Carla Roede tel. 534 65 42 secretaris@svharen.nl

secretaris

Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren

Wil de Munck 0598 45 03 03 penningmeester@svharen.nl

penningmeester Holthammen 18 9636 GT Zuidbroek

Jans Uildriks tel. 534 82 08 ledenadministratie@svharen.nl

Middelhorsterweg 86, 9751 TH Haren

Ton Wester tel. 534 96 21 webmaster@svharen.nl

Emmalaan 3C, 9752 KR Haren

Henk Aten tel. 280 87 11 h.aten@home.nl

Anna Bijnspad 13, 9752 JR Haren

Joke Poelstra tel. 534 36 09 poelstraj@home.nl

Dilgtweg 3D12, 9751 ND Haren

Aanmeldingsstrookjes

om u op te geven voor deelname aan

een activiteit kunt u in de bus doen bij

een van de bestuursleden, inleveren

aan de SVHaren tafel in ’t Clockhuys

op donderdagochtend, tussen 10.00

uur en 11.30 uur of sturen naar

info@svharen.nl.

Bankrekening:

NL 78 INGB 0007 0610 89

ten name van Seniorenvereniging

Haren, gevestigd te Haren.

35

Kamer van Koophandel

nummer 64532682

Contributie voor 2020: € 25,- per

kalenderjaar. Contributie tweede lid

op hetzelfde adres: € 15,-.

Het contributie betalingsverzoek

ontvangt u per brief in februari..

U ontvangt dan ook een nieuwe

ledenpas, die tot feb 2022 geldig is.

E-mail: info@svharen.nl

Website:www.svharen.nl.

Activiteiten Contactpersoon: (activiteitenagenda op pagina 7)

Ria Kip tel. 850 77 46 Jeu de boules

Jan de Hoop tel. 534 54 43 Koersbal

Manna Aardema tel. 534 52 39 Klootschieten

Piekie Siersema tel. 534 73 50 Wandelclub

vacant tel. Fietsclub

Henk Diephuis tel. 534 82 00 Spelmiddag

Heleen v. Weperen tel. 526 31 46 Leesclub

Piekie Siersema tel. 534 73 50 Koffie + eten alleengaanden De D.

Liesbeth Paagman tel. 534 87 94 NNO-concerten

(b.g.g. Joke Boersma tel. 534 80 36)


Binding 1 februari 2020

36

More magazines by this user
Similar magazines