20.04.2022 Views

20210223_campusgids_website

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.Campus College is een van

de zes campussen van de

Sint-Paulusschool.

Wij brengen vooruitstrevend

onderwijs. Met ons team blijven

we op zoek gaan hoe we jonge

mensen vandaag het best kunnen

motiveren, hoe we hen mee bewust

kunnen maken van hun talenten.

Kom jij binnenkort

ook naar campus College!?

Naast een zorgzame aanpak, kan

je op het college rekenen op een

goede opleiding waarbij we een

open kijk op de wereld combineren

met aandacht voor elkaar.

Het college is een school waar

een heel team achter de leerlingen

staat. We organiseren kwaliteitsvol

onderwijs dat elke leerling maximale

ontwikkelingskansen biedt.

Campus College ... ambitieus,

zorgzaam, in dialoog.

Welkom!


1 ste leerjaar A-stroom

Heb je het getuigschrift basisonderwijs behaald? Dan

ga je naar de A-stroom.

Het eerste leerjaar van de A-stroom omvat een

gemeenschappelijk pakket algemene vorming van 27

lesuren en een keuzegedeelte (focus) van 5 lesuren.

ALGEMENE VORMING

godsdienst

Nederlands

Engels

Frans

wiskunde

aardrijkskunde

geschiedenis

natuurwetenschappen

techniek

lichamelijke opvoeding

mens en samenleving

muziek

beeld

27 UUR

2

4

1

3

4

2

1

2

2

2

1

1

2

4


Focus 5 lesuren

Meer dan vroeger wil de eerste

graad oriënterend zijn. Dat

betekent dat je de kans krijgt

verschillende van je interesses

te verkennen via een focus. De

gekozen focus is niet bepalend

voor je studiekeuze in de tweede

en derde graad. Eén uitzondering!

Als je in het eerste jaar niet kiest

voor de focus Klassieke Talen, kan

je in het 2 de jaar niet kiezen voor

deze basisoptie en, in de 2 de of 3 de

graad, logischerwijze ook niet voor

een studierichting met Klassieke

Talen.

In de focussen kunnen vakken die

al in het pakket algemene vorming

zitten, terugkeren als remediëring

of als verdieping. Afhankelijk van

welke aanpak je nodig hebt.

Remediëring betekent dat

de leerstof voor dit vak in de

algemene vorming zit en dus in

meer lestijd gerealiseerd wordt. Er

worden in de bijkomende uren dus

geen nieuwe leerstofonderdelen

aangebracht.

Verdieping bij een vak betekent

dat er in die extra uren extra

uitdagingen aan bod komen.

Welke focussen je op campus

College kan kiezen, vind je terug

bij “Focussen” op pagina 8.

1ste leerjaar a-stroom


Als leerling maak je voor het eerste jaar een

keuze. Kiezen is als een puzzel samenleggen:

alle puzzelstukjes moeten op de juiste plaats

vallen. Hou zeker rekening met het advies

van jouw leerkrachten in het zesde leerjaar.

Zij kennen jou als leerling het best. Verder

moet je rekening houden met je resultaten, je

interesses en je mogelijkheden.

Deze elementen zijn sterk verbonden met je

talenten. Samen noemen we dat het profiel

van de leerling.

Kan je uit de leerlingenprofielen die volgen

minstens drie dingen aanstippen die bij jou

passen, dan is dit wellicht jouw profiel. Bij elk

leerlingprofiel dat we voorstellen in het eerste

jaar, passen een aantal focussen.


LEERLINGPROFIEL 2

Leerlingprofielen

LEERLINGPROFIEL 1

- Je bent graag actief bezig in de les.

- Je werkt graag samen aan projecten en bent

eerder een ‘doener’. Zo leer je.

- Je begrijpt met wat hulp theoretische uitleg

en ook handelingen die wat moeilijker zijn.

- Je wil taal en wiskunde liefst meteen

toepassen.

- Je slaagt erin de leerstof zelf te verwerken en

je bent aandachtig in de les.

- Je onthoudt de leerstof het best door veel te

herhalen.

- Je had het soms moeilijk met bepaalde

leerstofonderdelen in het basisonderwijs.

- In de tweede graad wil je je voorbereiden om

verder te studeren of kies je voor een richting

die arbeidsmarktgericht is.

FOCUS: economie

- Je kan makkelijk leerstof onthouden en studeert dagelijks.

- Je ziet in wat belangrijk is en wat minder belangrijk is.

- Je kan zelfstandig werken.

- Je doet graag talen, wiskunde en​wereldoriëntatie.

- Het lukt goed om theorie te leren.

- Je behaalde goede resultaten in het​basisonderwijs.

- Je wil je in de tweede graad voorbereiden op een

doorstroomrichting, die je​voorbereidt op hoger onderwijs.

FOCUS: economie, moderne talen en wiskunde-wetenschappen

LEERLINGPROFIEL 3

- Je wil veel weten en je hebt een​goed geheugen.

- Je leest graag boeken en je bijt je graag vast in een probleem.

- Abstract denken is jouw sterkte.

- Moeilijke opdrachten dagen je uit.

- Je kan goed zelfstandig werken en je schoolwerk zelf

organiseren.

- Een extra uitdaging vind je prima!

- Je behaalde uitstekende resultaten in het basisonderwijs.

- In de tweede graad wil je je voorbereiden op een

doorstroomrichting, die je voorbereidt op​hoger onderwijs.

FOCUS: klassieke talen, moderne talen en

wiskunde-wetenschappen

1ste leerjaar a-stroom

7


Focussen

Je hebt zopas je profiel bepaald.

Dat profiel wijst je de weg naar

de focus die het best past bij je

talenten en je interesses.

Op campus College kan je kiezen

uit vier focussen.

FOCUS ECONOMIE

economie

Frans

wiskunde

leren leren & leren leven

LEERLINGPROFIEL 1

FOCUS MODERNE TALEN

moderne talen

Frans

wiskunde

leren leren & leren leven

LEERLINGPROFIEL 2 & 3

2

1

1

1

2

1

1

1

FOCUS KLASSIEKE TALEN

Latijn

leren leren & leren leven

LEERLINGPROFIEL 3

FOCUS WISKUNDE-

WETENSCHAPPEN

wetenschappen

Frans

wiskunde

leren leren & leren leven

LEERLINGPROFIEL 2 & 3

4

1

2

1

1

1

8

1ste leerjaar a-stroom2 de leerjaar A-stroom

Het tweede leerjaar van de A-stroom

bestaat uit 25 uren algemene vorming en

een keuzegedeelte van 7 lesuren.

Voor het keuzegedeelte kies je een

basisoptie van 5 lesuren.

Via het differentiatiepakket, 2 lesuren,

verbreed je je blik, je kennis en

vaardigheden door een ander domein

dan de basisoptie te verkennen.

2 DE LEERJAAR A UUR

algemene vorming

basisoptie

differentiatie

25

5

2

10


Basisopties op

campus College

- klassieke talen (Latijn & Grieks-Latijn)

- economie & organisatie

- moderne talen & wetenschappen

BASISOPTIE KLASSIEKE TALEN

Voortbouwend op de focus klassieke talen lees je

Latijnse teksten. In het pakket Grieks-Latijn komen

ook Griekse teksten aan bod. Je beleeft de beeldende

kracht van taal en teksten. Je zoekt naar structuren en

nuances in de taal. De inhoud van de teksten brengt je

in de boeiende wereld van de Klassieke Oudheid. Via

die wereld reflecteer je over de wereld van vandaag en

de vele invloeden van de Romeinse en Griekse cultuur

en leg je een stevige basis om andere talen te leren

kennen.

BASISOPTIE ECONOMIE & ORGANISATIE

Als leerling met een economische belangstelling vind

je je ding in de basisoptie economie & organisatie. Je

leert over consumenten, ondernemingen, de overheid

en de onderlinge relaties. Je ontwikkelt vaardigheden

die belangrijk zijn in het ondernemen. Economische

kennis wordt gecombineerd met taalvaardigheid en

digitale skills.

BASISOPTIE MODERNE TALEN & WETENSCHAPPEN

Het deel moderne talen in deze basisoptie verbreedt

en verdiept de algemene vorming Engels, Frans en

Nederlands. Taal slaat bruggen naar andere mensen

en culturen. Je versterkt jouw communicatieve

vaardigheden, onderzoekt verbanden tussen talen en

je gaat op een creatieve manier met talen aan de slag.

In het deel wetenschappen onderzoek je

natuurverschijnselen, techniek en wetenschappen. Je

hanteert wetenschappelijke begrippen en ICT-tools

om informatie gestructureerd te verzamelen en te

verwerken.

Bij deze basisoptie kan je kiezen voor 2 uren talen en

3 uren wetenschappen of andersom, 3 uren talen en

2 uren wetenschappen.

2de leerjaar a-stroom


dagindeling

UUR

7.45 uur

8.25 uur

9.15 uur

10.05 uur

10.20 uur

11.10 uur

12 uur

13.15 uur

14.05 uur

14.55 uur

15.10 uur

ACTIVITEIT

morgenstudie

eerste lesuur

tweede lesuur

pauze

derde lesuur

vierde lesuur

middagpauze

vijfde lesuur

zesde lesuur

pauze

zevende lesuur

Een dag

op school

16 uur

einde lesdag*

* De leerlingen van de tweede en derde

graad hebben op dinsdag en/of donderdag

een achtste lesuur (tot 16.50 uur).

12


Morgenstudie

De morgenstudie is vrijblijvend

voor de eerste en tweede graad.

De korte studietijd is ideaal om

nog even de leerstof of agenda te

overlopen.

Avondstudie

We voorzien avondstudie op

maandag, dinsdag en donderdag.

De studie start na het vieruurtje

en loopt voor de eerste graad tot

18 uur. Voor de tweede en derde

graad is dit tot 18.30 uur.

Busstudie

Moet je na schooltijd te lang

op je bus wachten of moet je

om halfzes naar de training of

academie? Dan kan je naar de

busstudie tot maximum 17.30 uur.

Deze studie start meteen na het

laatste lesuur.

Namiddagstudie

Ook op woensdag kan je op

school studeren van 13.30 tot

16 uur.


CLIL

where content and language meet

CLIL staat voor ‘Content and

Language Integrated Learning’

en betekent dat je een niettaalvak

in een andere taal dan het

Nederlands kan volgen.

Op onze campus kan dit vanaf het

tweede jaar. Wil je deze vakken

toch in het Nederlands volgen,

dan kan dit natuurlijk ook.

CLIL past helemaal in de

pedagogische visie van onze

internationale campus.

Het leren van een niet-taalvak

in een andere taal versterkt het

zelfvertrouwen, de spreekdurf en

de concentratie en motivatie voor

het niet-taalvak.

Door een vak in een andere taal te

leren ontwikkel je vaardigheden in

die andere taal én in het vak. De

CLIL-aanpak stimuleert je om het

leerproces zelf meer in handen te

nemen. Onderzoek toont aan dat

dit ook voor een hogere leerwinst

zorgt.

14


“Ik volg geschiedenis in het

Engels. Mijn Engels is hierdoor

echt verbeterd en ik spreek graag

Engels. Ik vind geschiedenis nu

zelfs interessanter! Door Engels

te spreken in de les leer ik veel

meer bij dan door woordenlijsten

uit het hoofd te leren. Zeker een

aanrader!”

Elisabeth


Schoolrestaurant

De meeste leerlingen blijven

op school en nemen een

warm middagmaal in één van

onze schoolrestaurants. Je kan

‘s middags ook naar huis gaan om

daar te eten.

Warme maaltijden

In het schoolrestaurant kan je

een warm middagmaal (soep,

hoofdschotel, dessert en salad-bar)

uit eigen keuken verkrijgen.

Onze keuken staat bekend voor

haar kwaliteitsvol aanbod. We

bereiden alle maaltijden met

ons eigen keukenteam o.l.v. een

professionele chef-kok.

Lunchpakket

Breng je liever een lunchpakket

van thuis mee, dan kom je in de

aparte lunchruimte. Er wordt je

een flesje water aangeboden

door de campus. Je kan bij jouw

lunchpakket ook soep nemen.

Wie wenst kan als een lunch een

broodje bestellen.

Vieruurtje

Tijdens de pauze vóór de

avondstudie kan je ook een

vieruurtje nemen. Zo heb je weer

de nodige energie om de studietijd

aan te vatten.

Lekker, echt lekker!

16Het internaat

Onze leerlingen krijgen op ons

internaat een goede structuur om

onder begeleiding te studeren en

te leren en om in een warm nest

hun sociale vaardigheden uit te

bouwen. De groepsdynamiek laat

toe om (h)echte vriendschappen

voor het leven uit te bouwen.

Op het internaat leer je

samenleven en -werken. Het

internaat biedt jonge mensen

de kans om in een gezellige en

familiale omgeving te genieten van

een degelijke studiebegeleiding en

toffe en gevarieerde ontspanning.

Het is een ‘thuis’ voor de meer dan

130 leerlingen.

Ons internaat vind je op 2 plaatsen.

De jongens verblijven op het

internaat in de Stationsstraat, op

de campus zelf dus. De meisjes

verblijven op het internaat in de

Vijfseweg 2, op ongeveer 500

meter van de campus.

Beide internaten hebben een

eigen enthousiast team.

Het internaat en de campus

werken nauw samen. De

internaatsopvoeders overleggen

met de leerlingbegeleiders van de

campus om de internen ook in het

leren maximaal te ondersteunen.

Er is natuurlijk ook tijd en ruimte

voor sport en ontspanning. Het

internaat is leren én leven!

18


dagindeling

“Het leven op het internaat is als

een vriendengroep, hoe meer

zielen hoe meer vreugde.”

Guillaume

UUR

7 uur

7.15 uur

7.40 uur

8 uur

16 uur

16.40 uur

18.25 uur

19 uur

20.45 uur

21.30 uur

22 uur

ACTIVITEIT

je wordt gewekt

ontbijt

opruimen kamers

lesdag*

vieruurtje

studie

avondmaal

ontspanning

naar de kamer

bedtijd 1 ste jaar

bedtijd 2 de jaar

Totaalrenovatie internaat

Sinds vorig schooljaar zijn

alle internaatskamers volledig

gerenoveerd op de campus

College, Stationsstraat 85. Ook

zijn er in beide internaten extra,

volledig nieuwe, leefruimtes

voorzien voor de internen.

* De interne leerlingen volgen tot 16 uur het

dagprogramma zoals op pagina 12.


In de lessen lichamelijke opvoeding

komen verschillende sportdisciplines

aan bod: zwemmen, balsporten, atletiek,

toestelturnen, dans …

Doe aan sport!

20


Competitie op school

Naast eigen initiatieven zijn we ook

zeer actief in de competities van

de Stichting Vlaamse Schoolsport,

SVS. Leraars begeleiden onze

jongeren graag tijdens hun vrije

tijd. En dat blijft niet zonder

succes.

Woensdagnamiddagaanbod

Op woensdagnamiddag bieden

we naast de klassieke mogelijkheid

om studie te volgen, ook tal van

andere activiteiten. Zo is er een

uitgebreid sportaanbod, recreatief

of competitief. Het college staat

bekend als een erg sportieve

school. We stimuleren onze

leerlingen graag om zich sportief

uit te leven.

Sportdagen

Je maakt kennis met nieuwe

sporten en je beleeft met je

klasgroep een onvergetelijke dag!


Een enthousiast team van

leerkrachten, opvoeders en

medewerkers staan dagelijks voor

je klaar.

We staan

voor je klaar!

Contact

Aarzel niet om ons te contacteren via:

- telefoon 056 60 17 07

- info.campuscollege@sintpaulus.eu


De klastitularis is jouw eerste aanspreekpunt. Die kent

je het best. Ook de communicatie met jouw ouders

verloopt via de klastitularis. Bij een probleem overlegt

de titularis altijd met de vakleerkracht en met de

zorgcoördinatoren.

Contactmoment

1 SEPT.

eerste schooldag

Ons leerlingensecretariaat Agora is met een aantal vaste

medewerkers de draaischijf van het schoolse leven.

Het is meer dan een helpdesk. Je kan er gemakkelijk

naar toe voor zowat elk probleem (hoofdpijn, verloren

voorwerpen, bus gemist …).

Op onze campus werken we met jaaropvoeders. Zij zijn

vertrouwenspersonen die de hele dag present zijn.

Rapporten en contactmomenten

Als ouder kan je de studievorderingen van jouw

kind(eren) op de voet volgen via de planagenda. Op

het week- en perioderapport zie je de resultaten van de

toetsen en overhoringen. Op het einde van elk trimester

is er een proefwerkenperiode en komt er een groot

rapport. In de laatste week van september is er een

infoavond voor jullie als ouder met informatie over het

schoolgebeuren en ons zorgbeleid.

Al heel snel - eind oktober - organiseren we de eerste

oudercontacten om de resultaten en de ervaringen van

het begin van het schooljaar te bespreken. Uiteraard is

het altijd mogelijk om individueel contact op te nemen

met de vakleerkracht, klastitularis of een directeur.

EIND SEPT.

EIND SEPT.

EIND OKT.

EIND NOV.

EIND DEC.

BEGIN FEB.

BEGIN FEB.

HALF MAART

BEGIN APR.

EIND MEI

EIND JUNI

perioderapport 1

infoavond

perioderapport 2

+ oudercontact

perioderapport 3

kerstrapport

+ oudercontact

Ken de school, ken elkaar

perioderapport 4

perioderapport 5

paasrapport

perioderapport 6

eindrapport

+ oudercontact

23


We hebben een professioneel uitgebouwd zorgteam

dat bestaat uit medewerkers die sterk gevormd zijn

om problemen te herkennen en aan te pakken en zich

elk jaar verder verdiepen in de aanpak van leerlingen

met een leerprobleem of een specifieke zorg. Het

is natuurlijk belangrijk dat we vanaf het begin hier

goed over geïnformeerd worden. Vaak is er in het

basisonderwijs al een zorg-op-maat geweest. Om

bij ons de continuïteit te garanderen, moeten we in

overleg gaan met u, beste ouders.

Zorg voor elkaar

Mijn kind heeft AD(H)D, ASS, is hyper-sensitief … Mijn

zoon of dochter is hoogbegaafd en heeft nood aan

extra uitdagingen … Kan ik dan wel op de campus

College terecht? Bij ons op school is zorg op maat van

elke leerling een uitdaging die we elke dag aangaan.

Per graad hebben we een team van

zorgverantwoordelijken, Cel Bel, die wekelijks

samenkomen. Om de andere week overlopen

we de leerlingen met specifieke problemen. Het

zijn overleggroepen voor leerlingenbegeleiding

met leerkrachten, opvoeders, zorgcoördinatoren,

directieleden én CLB-medewerkers. We hebben

het over dringende problemen bij onze leerlingen

waarvoor we een heel concrete oplossing zoeken.

Op andere momenten komt de informatie van

leerkrachten of opvoeders. Cel Bel werkt heel nauw

samen met de werkgroep Wel-Zijn. Onze groep staat

steeds paraat om elke vorm van pesterijen die gemeld

wordt kordaat aan te pakken en op te volgen. Daarom

is het belangrijk dat u als ouder signalen die u opvangt

altijd meldt.

24


Leerbegeleiding

voor elke

leerling

Leerlingen gaan natuurlijk vooral naar

school om te leren, zodat ze met de juiste

vaardigheden, sterk gevormde attitudes en een

flinke bagage aan kennis kunnen doorstromen

naar het hoger onderwijs. In de loop van hun

middelbare schooltijd evolueren zij enorm.

Zij (pre)puberen, verkennen de grenzen,

maken vrienden voor het leven, ervaren vaak

ook dat ze op zoek moeten naar hun eigen

persoonlijkheid, maken moeilijke periodes

door … Deze boeiende ervaringen verlopen

niet altijd gelijkmatig en rustig. Op dat moment

willen we de juiste impulsen kunnen geven

om jonge mensen te begeleiden op deze

zoektocht naar zichzelf en moet ze hun

motivatie stimuleren. Onze ervaring leert dat

dit sterk varieert volgens leeftijd en maturiteit.

Vandaar dat we op onze school bewust kiezen

voor een aanpak per graad.

25


Wij verleggen

onze grenzen!

Zuid-Afrika

De vijfdejaars krijgen de

mogelijkheid tot een magische

uitwisseling met Zuid-Afrika.

Een culturele ervaring waarin

we twee weken ter plaatse via

projectwerk en uitstappen de

verschillen en gelijkenissen gaan

bestuderen. Daarna nemen we

onze Zuid-Afrikaanse gasten mee

op een culturele trip doorheen

Europa: Parijs, Amsterdam en vele

uitstappen in België zijn de kers op

de taart van een onderdompeling

in een geheel nieuwe wereld en

levenswijze. Het spreekt voor zich

dat deze ervaring de leerlingen altijd

bijblijft.

Europese uitwisselingsprojecten

Eén van de sterke troeven

van ons college zijn de vele

uitwisselingsprojecten waarin

we al 30 jaar veel tijd en energie

steken. We geven aan ons

opvoedingsproject heel bewust een

Europese dimensie. Vorig jaar ging

de helft van onze laatstejaars op

internationale uitwisseling. Meestal

betreft het een uitwisseling op basis

van wederkerigheid: uw zoon of

dochter gaat voor minimum één

week naar bv. IJsland, Finland,

Hongarije, Spanje … In de loop van

het jaar komen dan buitenlandse

gasten bij ons thuis op bezoek. Wij

kaderen de uitwisselingen binnen de

Erasmus+projecten.

Inleefreis Cambodja

Je ooit afgevraagd hoe het leven

eruitziet aan de andere kant van de

wereld? Een twintigtal laatstejaars

uit ons college zijn samen met hun

begeleiders op inleefreis getrokken

naar Cambodja. Hun missie? Een

humanitair project dat zich richt op

het geven van lessen IT en Engels

aan kinderen in Rong Vean, een

klein dorp niet ver van Siem Reap.

Hun bedoeling? Kennis maken met

de wereld van de NGO’s (nietgouvernementele

organisaties) die

de wereld van vooral kinderen ook

écht veranderen …

Al deze activiteiten zijn onder

voorbehoud van de geldende COVID-19

maatregelen.

26


INTERNATIONALE

UITWISSELINGEN

Cambodja

Duitsland l Schelklingen

Duitsland l Heidelberg

Estland l Tartu

Finland l Vaasa

Hongarije l Boedapest

IJsland l Reykjavik

Letland l Daugavpils

Portugal l Constancia

Malta l Valetta

Noorwegen l Sykkylven

Schotland l Dumfries

Spanje l Pamplona

UK l Bushey

Zuid-Afrika l Eldoraigne

Zuid-Afrika l Southdowns

Zuid-Afrika l Wesvalia


Meerdaagse buitenlandse excursies

Vanaf het tweede jaar plannen we

jaarlijks een één- of meerdaagse

buitenlandse excursie. Met de

tweedes gaan we naar Wallonië

voor een tweedaagse excursie

met de klemtoon op sport en taal.

Dit sluit aan bij de lessen Frans,

aardrijkskunde en lichamelijke

opvoeding. Met de vierdes trekken

we naar Trier, Luxemburg of

Keulen, waar taalvaardigheid en

zelfstandigheid centraal staan. De

vijfdejaars kunnen gaan voor een

driedaagse Berlijn.

Uitstappen, excursies,

projectdagen

Op de campus College bieden

wij heel wat activiteiten aan

die bijdragen tot de algemene,

persoonlijke, sociale en culturele

ontplooiing van de leerlingen.

In het eerste jaar maken we

pedagogische excursies in het

kader van de lessen aardrijkskunde,

natuurwetenschappen en

economie. Deze uitstappen zijn

verplicht. De school organiseert

voor alle leerlingen per jaar vaak

een theater- en een filmvoorstelling,

een bezoek van een auteur en een

muzikaal optreden. We bezoeken

ook tentoonstellingen.

Met de C van

cultuur

Laatstejaarsreis

Dé bekroning van de collegejaren

is de reis voor de laatstejaars tijdens

de krokus- of de paasvakantie.

Vorig schooljaar hadden onze

leerlingen de keuze tussen Rome

of Barcelona. Het is telkens een

reis met een gevuld cultureel

programma die een onvergetelijke

indruk nalaat op onze jonge

mensen. Een enthousiast team

van begeleidende leerkrachten en

opvoeders bereidt deze reizen goed

voor en werkt ze tot in de details uit.

Zo kunnen ze in korte tijd heel veel

zien. Dat ze dit samen met vrienden

kunnen doen, versterkt alleen maar

deze banden!


Schoolbibliotheek

Op onze campus hebben we een

goed uitgebouwde bibliotheek waar

je over de middag terecht kan. Alle

boeken, fictie en non-fictie, zijn snel

te vinden met behulp van de digitale

catalogus.

Cultuurproject

Om de twee jaar creëren leerlingen

en leerkrachten een grandioos

multimediaal project. Samen maken

ze een flitsende voorstelling met

woord en beeld, klank en dans,

muziek en film.

Vrije activiteiten

We organiseren op school

ook vrije activiteiten. In de

cultuurwerking van school gaan

we in op het actuele aanbod van

toneel- en filmvoorstellingen,

muziekuitvoeringen, bezoeken

aan tentoonstellingen of musea.

Ook voor milieu of voor economie

staan er initiatieven op stapel. Dit

gebeurt meestal ’s avonds of tijdens

vrije momenten. Het zijn boeiende

instapmomenten om de wereld

van kunst, cultuur, wetenschap en

economie te verkennen.

29


Vragen?

Het onthaal is open op

ma., di. & do. van 7.45 tot 17.30 uur,

op wo. van 7.45 tot 13 uur en op

vr. van 7.45 tot 17 uur.

30


Hoe geraak

je bij ons?

internaat

Vijfseweg

Fiets

We hebben een overdekte stalling

voor fietsen en bromfietsen.

Bus

We liggen vlakbij verschillende

buslijnen. Met een Buzzy Pazz

kan je onbeperkt reizen op alle

geregeld vervoer van De Lijn.

Noorderlaan

Stationsstraat

Trein

Het station ligt op wandelafstand

van de school.

Olmstraat

Auto

Word je gebracht met de wagen,

dan stap je het veiligst uit op de

Olmparking of op de Kiss & Ride

stroken aan de academie. Om

verkeersdrukte rond onze campus

zo veel mogelijk te drukken,

moedigen we het gebruik van fiets

of openbaar vervoer sterk aan.

Processiestraat

campus

College


De Sint-Paulusschool,

méér dan een school.

Met onze scholen staan we garant voor kwaliteitsvol en sterk onderwijs.

Resultaten in het hoger onderwijs en ervaringen op de arbeidsmarkt bewijzen

dat.

Warm hart

Bij ons school lopen voelt aan als thuiskomen. Leerlingen voelen zich goed

bij ons omdat persoonlijk contact, wederzijds respect en luisterbereidheid

centraal staan. School maken doen we op maat van iedere leerling, ook als die

om bijzondere zorg vraagt. Zo kunnen al onze leerlingen hun eigen talenten

maximaal ontplooien, ook buiten de lessen.

Frisse kijk

Een frisse kijk op de wereld begint vanuit een krachtige leef- en leeromgeving

waar frisse en creatieve ideeën de leerlingen uitnodigen om de eigen

grenzen te verleggen. Elke campus van de Sint-Paulusschool daagt op zijn

manier leerlingen uit voor de toekomst met onderzoekend leren en een

leerlingbetrokken en vernieuwend leerproces. Daarom zijn bij ons CLIL, STEM

en co-teaching geen loze begrippen.

Open geest

We leren onze leerlingen over de schoolmuren heen te kijken om zo te groeien

naar zelfstandigheid. Dat gebeurt onder andere via internationale contacten,

uitwisselingen en netwerken met bedrijven en externe partners. We stimuleren

zelfredzaamheid door een open geest, ook voor andere culturen en door

nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen te triggeren.

Onze 6

campussen

32


campus College l internaat

Stationsstraat 85, 8790 Waregem

Vijfseweg 2, 8790 Waregem

056 60 17 07 l info.campuscollege@sintpaulus.eu

campus Hemelvaart l internaat

Keukeldam 17, 8790 Waregem

056 60 63 43 l info.campushemelvaart@sintpaulus.eu

campus Sint-Jan Berchmans

campus VTI-VIBSO l internaat

Toekomststraat 75, 8790 Waregem

VTI 056 60 14 62 l info.campusvti@sintpaulus.eu

VIBSO 056 60 01 35 l info.campusvti-vibso@sintpaulus.eu

Vives Waregem-Tielt

Vijfseweg 2, 8790 Waregem l 056 60 24 68

Grote Hulststraat 55, 8700 Tielt l 056 60 24 68

waregemtielt@vivesgraduaatvpk.be

waregemtielt.vivesgraduaatvpk.be

Kasteelstraat 12 l Leopoldstraat 19,

8580 Avelgem l 056 64 42 12

info.campussintjanberchmans@sintpaulus.eu

campus Sint-Vincentius

Kerkstraat 86, 8570 Anzegem

056 69 45 30 l info.campussintvincentius@sintpaulus.eu

Je kan ons steeds contacteren op het algemeen

nummer 056 60 24 68 of info@sintpaulus.eu.

33


Studieaanbod 1 ste jaar

1A - focus economie College Hemelvaart Sint-Jan Berchmans Sint-Vincentius

1A - focus klassieke talen College Hemelvaart Sint-Jan Berchmans

1A - focus kunst - mode

Hemelvaart

1A - focus moderne talen College Hemelvaart Sint-Jan Berchmans Sint-Vincentius

1A - focus sociale vorming Hemelvaart Sint-Jan Berchmans Sint-Vincentius

1A - focus technologie l STEM Sint-Jan Berchmans VTI

1A - focus wetenschappen l STEM

Sint-Vincentius

1A - focus wiskunde-wetenschappen College Hemelvaart Sint-Jan Berchmans

1A - focus wiskunde-wetenschappen l STEM

VTI

1B - focus economie Hemelvaart Sint-Jan Berchmans

1B - focus kunst-mode

Hemelvaart

1B - focus Nederlands Hemelvaart Sint-Vincentius

1B - focus sociale vorming Hemelvaart Sint-Jan Berchmans Sint-Vincentius

1B - focus technologie

VTI

34


Gewoon als het kan,

extra zorg waar nodig.

Binnen de Sint-Paulusschool bieden wij de

opleidingsvorm OV4 type 9 aan. Deze opleidingsvorm

situeert zich binnen het buitengewoon onderwijs.

Wij geloven dat leerlingen met autisme het best worden

voorbereid op het functioneren in de maatschappij

door hen te vormen en op te leiden in een school

voor gewoon onderwijs die de diversiteit in onze

maatschappij weerspiegelt. Onze OV4-opleidingen

worden ondergebracht in de campus VTI en campus

Hemelvaart. De OV4-werking binnen beide campussen

vertoont heel wat gelijkenissen, maar omwille van de

organisatie en cultuur ook enkele verschilpunten.

De visie is dezelfde: gewoon als het kan, extra zorg

waar nodig. Zo brengen we de expertise van het

buitengewoon onderwijs in het gewoon onderwijs

binnen en ontstaat een unieke samenwerking. We

streven er naar onze OV4-leerlingen geleidelijk aan te

integreren in het gewoon onderwijs met als uiteindelijk

doel, ten laatste na het vierde jaar, de overstap te maken

naar het gewoon onderwijs. Wij organiseren geen

OV4T9 in de 3 de graad.

35

Alle foto’s in de deze brochure, behalve de coverfoto, werden genomen voor de COVID-19 pandemie.


Sint-Paulusschool

campus College

Stationsstraat 85, 8790 Waregem

tel. 056 60 17 07 l info.campuscollege@sintpaulus.eu

campusgids 2021

sintpaulus.eu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!