06.02.2023 Views

kapelroute_folder_A5

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kapelroute

Lichtervelde

info

Gemeente

Lichtervelde

Marktplein 2

T. 051 72 94 41

de Veldkapel

fietst


Wie het landelijke Lichtervelde doorkruist, bemerkt ongetwijfeld de

vele Mariakapelletjes die onze gemeente rijk is. De aanwezigheid ervan

getuigt van het sterke volksgeloof dat in onze streken en zeker ook in

Lichtervelde aanwezig was. De kapelletjes werden een eerste maal in

de kijker en in de bloemetjes gezet naar aanleiding van een zoekwedstrijd

uitgeschreven voor kinderen in 1976. Het resultaat was

verbluffend: er werden niet minder dan 220 gevelkapelletjes geteld.

Dat was ook de gelegenheid om ze terug op te frissen en te herstellen

waar nodig. In 1979 verscheen dan de brochure ‘Kapelletjeskroniek der

laatste eeuw’ geschreven door onderwijzer Karel Vangheluwe.

Dit naslagwerk bevat een schat aan informatie over het ontstaan en de

geschiedenis van de vele kapelletjes en vormt de basis voor het tekstgedeelte

van deze folder. Tussen 1979 en heden werd geregeld één of

andere kapel in de kijker geplaatst naar aanleiding van een eeuwfeest,

renovatie, aankoop, herstelling of zelfs nieuwbouw.

Het eeuwfeest van Lievens’ kapel in 1989 was zo een moment.

Dankzij steun van de Koning Boudewijnstichting en de inspanningen

van de plaatselijke Heemkundige Kring Karel Van de Poele werd de

Kasteelkapel op het Hoge in 1993 van verval gered. Lesy’s kapelletje

en de kapel van de Valke (Houttekier) werden volledig gerenoveerd en

kregen respectievelijk in 2000 en 2001 een eervolle vermelding vanwege

Heemkunde West-Vlaanderen. In oktober 2015 verrees langs de

Gitsevoetweg zelfs een volledig nieuwe kapel, op initiatief van de familie

R. Bruynooghe-Debruyne. In mei 2017 werd ook Vanwalleghems kapel

opnieuw ingezegend na een grondige restauratie op initiatief van de

Heemkundige Kring.

Tegen de meimaand krijgen veel kapelletjes een opfrisbeurt van

buurtbewoners en gelovigen en wordt op diverse plaatsen Maria

aanbeden en vereerd. Jaarlijks organiseert de parochie in de

meimaand een gebedsmoment nabij de Veldkapel. Door de verspreide

ligging van de vele kapelletjes, het toenemende fietstoerisme en het

mooie Lichterveldse landschap willen we met deze route diverse

domeinen aan elkaar koppelen en u devotie, toerisme en landschap in

één pakket aanbieden.

2 Kapelroute


Startpunt van deze route is het Marktplein van Lichtervelde. Vooraleer we een

eerste pedaalslag geven en om in de sfeer van het thema te komen, bekijken we de

drie bedevaartkapelletjes rond het kerkgebouw.

Drie Margarethakapelletjes rond de kerk

Rond de kerk zien we drie bedevaartkapelletjes met beelden van de Heilige

Margaretha: als maagd en martelares, Margaretha die de draak verdrijft en

Margaretha als herderin. In Lichtervelde wordt de Heilige Margaretha vooral aanbeden

voor alle vrouwen in barensnood. Gedurende de ‘kleine ommegang’ die de vele

bedevaarders in de maand juli tijdens de tiendaagse plechtigheid maken, houden ze een

korte pauze aan de drie kapelletjes om er te bidden. We laten de kerk achter ons en verlaten

het Marktplein via de Marktstraat. Na 100m slaan we links af in de smalle Vredestraat,

waar we de bewegwijzerde route verder volgen.

01

Fatima kapelletje

De Fatimakapelletje dateert uit 1947. Het werd ter gelegenheid

van het bezoek van Mariabeeld van Fatima aan

Lichtervelde en van het eeuwfeest van de Maria-congregatie

ingehuldigd. De inhuldiging ging gepaard met een feestelijke

versiering van het straatje (dat sindsdien Vredestraatje

wordt genoemd) en een stoet door het dorp. De kapel werd

gebouwd langs de Zwanebeek en gefinancierd door wijlen

Mevr. Demunster. In 2005 werd de ze verplaatst en enkele

meters verderop herbouwd met herbruik van de voornaamste

gevelelementen.

02

Kapelletje op de Cardijn-Denyswijk

In maart 1978 kwamen enkele buren van de nieuwe Cardijn-Denyswijk bijeen met

het doel een openingsfeest te houden. Na overleg met de geestelijkheid van de parochie

suggereerde men om een kapelletje in te wijden. Het plan werd besproken en

goedgekeurd door het gemeentebestuur en door de bouwmaatschappij De Mandel.

Het wijkcomité bekostigde het nisje en het Lieve-Vrouwebeeld. Op 21 mei 1978 werd het

kapelletje onder grote belangstelling ingehuldigd.

03

Langs de Stegelstraat zuidwaarts gaande komt men aan de Ringlaan. Wie hier even

rechts afslaat, bemerkt reeds na een paar honderd meter het nieuwe kapelletje opgetrokken

door de familie R. Bruynooghe-Debruyne. Terug langs de Stegelstraat,

Lichtervelde bereikt men de Burgemeesterstraat.

3


Viaene’s kapelletje

Aan de linkerzijde van de Stegelstraat bemerkt men het

kapelletje dat Georges Viaene er in 1978 bouwde. Het kwam

tot stand op vraag van toenmalig medepastoor Flor Claerhout

en herinnert aan de kapel die vroeger aan de overkant

stond. Deze was gebouwd in 1868, vermoedelijk door de

familie Deceuninck. Nadien werd ze eigendom van Charles

Denys-Deceuninck en nog later van de familie Gryspeerd uit

de Burgemeesterstraat. Na de Tweede Wereldoorlog was de

kapel reeds vrij bouwvallig en uiteindelijk werd ze aan het

einde van de jaren ‘60 gesloopt.

04

Lievens’ kapel

Lievens’ kapel in de François Blauweweg werd gebouwd door

herenboer Ivo Deblauwe in 1889. De man was onderhevig

aan beroerten en bouwde deze ‘bedekapel’ (smeekkapel

of bidkapel) ter ere van de heilige Andreas Avellinus en van

O.L.Vrouw om behoed te worden voor een plotse dood. In

deze kapel is een volledige kruisweg met 14 staties aangebracht.

Wat ook opvalt, is de vreemd gekozen plaats van de

kapel, ver van de hoeve. Op 15 augustus 1989 vond een plechtigheid

plaats naar aanleiding van het 100-jarig bestaan.

De kapel werd onder impuls van de familie Lievens gerenoveerd.

05

Verduyns Kruis

Niemand kan vertellen wanneer en waarom dit kruis aan

de hoeve Verduyn in de Beverenstraat werd opgericht.

In elk geval stond het vroeger net aan de rand van Colpaerts

bossen, en vlak voor de woning van de boswachter. Deze

woning is nu de schuur van de boerderij geworden en draagt

het jaartal 1841. De linden rond het kruis en die aan de ingang

van de hoeve lijken even oud. Nabij het kruis werd in 1918 een

Australische piloot begraven die iets verderop met zijn vliegtuig

neerstortte en de dood vond. Opeenvolgende generaties

van de familie Verduyn hebben de plek steeds piëteitsvol onderhouden.

In het hek rond de hofplaats bracht Danny Verduyn,

de laatste bewoner van de hoeve, in 2014 ook nog een

kleine Margarethakapel aan.

06

4 Kapelroute


Heihoekkapel

Deze kapel in de Vliekaertstraat, ook Mahieu’s kapel genoemd,

werd in 1906 gebouwd en op grootse wijze ingehuldigd

(zie steen boven de deur). Een grote stoet vertrok

van Lichtervelde-dorp op bedevaart, onder de leiding van

priesters, om het kapelletje in te wijden. Het sierlijke en

lichtgebouwd torentje draagt een smeedijzeren kruis.

De kapel werd jarenlang onderhouden en verzorgd door een

uit Portugal ingeweken Lichterveldenaar. Uit die periode

stammen de azulejos aan de ingangsdeur. In 2016-2017

werd de kapel aangekocht door Mevr. Van Parys uit Ardooie

die een grondige renovatie liet uitvoeren.

07

Carrons kapel

Carrons kapel in de Fonteinestraat moet gebouwd zijn voor

1865, waarschijnlijk naar aanleiding van een reeks smartelijke

sterfgevallen, (een epidemie?) om het noodlot te keren.

Bij de aanleg van de E403 was deze kapel met sloping

bedreigd maar het gezond verstand heeft het gehaald en de

kapel is bewaard gebleven. Ze is door natrekking eigendom

van de Vlaamse Gemeenschap maar wordt vrijwillig onderhouden

door de familie Herman Roels-Lameire.

08

Goddyns kapelletje

Verder in de Fonteinestraat rijden we langs Goddyns kapel.

Ze is gebouwd door de kinderen van Jan Goddyn. In 1866

werd ze door de toen nog jonge bisschop Mgr. Waffelaert

ingewijd. In 1870 hebben uitgeweken Franse priesters er

nog de H. Mis opgedragen. In 1996 werd de kapel door een

vrachtwagen aangereden en was ze onherstelbaar beschadigd.

Het gebouwtje werd dan gesloopt en vervangen door

een niskapel waarin de oude gedenksteen van de wijding aan

de achterzijde werd ingemetseld.

09

Lichtervelde

5


MOERPLASSTRA

A17-E403

DAMPLASSTRAAT

KASTEELSTRAAT

Zwezelestraat

OUDE BRUGGEWEG

VERZIKKELSTRAAT

JAN

OUDE BRUGGEWEG

OUDE BRUGGEWEG

RONDE

KAPELSTRAAT

KETELBUISERSTRAAT

VIJVERSTR.

KATTESTRAAT

LANGE VIJVERSTRAAT

VIEREIKENSTRAAT

Vijfwege

Turfhouwe

Brede

Steger

‘t Veld

14

13

12

‘t Hoge

Wingene

(Zwevezele)

15

16

19

18

17

ESSESTRAAT

Legende

Rijrichting

Spoorweg

Station

Kapel

Cafetaria

Vijvers

Torhout

TORHOUTSTRAAT

KRUISEEKSTRAAT

KLEINE ESSESTRAAT

WESTSTRAAT

Roeselarebaan

6 Kapelroute

20


7

Lichtervelde

Roeselarebaan

Ringweg

Koolskampstraat

Koolskampstraat

Kortemarkstraat

Statiestraat

AT

BONTENHONDSTRAAT

RIJKENHOEKSTRAAT

FONTEINESTRAAT

SLUNJESSTRAAT

KORTRIJKSTRAAT

RIDDERSTRAAT

BEVERENSTRAAT

KLINKESTRAAT

BURGEMEESTERSTRAAT

STEGELSTRAAT

PEPERSTR.

B. CALLEWAERT

LAAN

MARKT

FR. BLAUWEWEG

STEENOVEN

STRAAT

VLIEKAERTSTRAAT

GENTWEG

Kortrijk-Brugge

Gent-De Panne

Ardooie

A17-E403

(Koolskamp)

Hooglede

(Gits)

Rijkenhoek

Pelikaan

‘t Slunsje

Groenendale

Heihoek

Akkerhoek

Duifhoek

‘t Haantje

Drieweg

Drieweg

AFRIT 9

HUWIJNS-

BOSSEN

SPORT

TERREIN

3

4

5

6

7

8

9

10

11

22

2

21


Vierstraete’s kapelletje

Een klein houten kapelletje hing destijds aan een van de twee

bomen aan de ingang van deze hoeve. In 1945 werd een Lieve

Vrouwebeeldje meegebracht van Lourdes en werd een grote

niskapel gebouwd in driehoeksvorm. Het was het einde van

de oorlogsperiode, een periode waarin er door de buren regelmatig

gebeden werd.

10

Kapelletje in de Moerplasstraat

Dit kleine nisje, in de Moerplasstraat, in een driehoekig wit

geschilderd bouwwerkje staat er heel mooi, tussen een paar

hoge bomen, aan de kromming van de weg en de oprit naar

de hoeve. Het werd gebouwd in 1945 uit dankbaarheid voor

het beëindigen van de oorlog zonder grote rampen.

11

Kasteelkapel

Deze grote, hoge kapel in het doodlopend stuk van de

Zwevezelestraat, draagt het wapenschild van de familie

Thibault de Boesinghe en het jaartal 1879. Waarom ze werd

gebouwd is nooit achterhaald. Deze bidplaats stond weleer

aan de samenkomst van twee dreven, één vanuit Lichtervelde

en één vanuit Koolskamp, die beide naar het oude kasteel leidden

(waar nu in de diepte Casets hoeve staat). Na de oorlog

1940-’45 werd ze hersteld en in 1977 binnenin volledig opgeknapt.

In 1991 werd de kapel aangekocht door de Heemkundige

Kring en werd ze grondig gerenoveerd. Sedertdien

wordt de kapel verzorgd door enkele vrijwilligers van de kring.

Kapelletje in de Kasteelstraat

Het niskapelletje in de Kasteelstraat is gebouwd in 1927 door

de familie Vandewiele in vervanging van een houten kapelletje,

dat op een voetstuk stond, en waarvan de herkomst niet

te achterhalen is.

12

13

8 Kapelroute


Ramboers kapel

Deze kapel heeft geen deuren en is daarmee ten allen tijde

toegankelijk. Zoals blijkt uit de binnen aangebrachte plaat,

werd ze gebouwd tijdens de ambtsperiode van Mgr. Malou

(bisschop van Brugge 1848-1864). De aanleiding tot bouwen

was een besmettelijke kroep. Om de ziekte te keren werd beloofd

deze kapel te bouwen. Mgr. Malou verbond een aflaat

aan de gebeden die er zouden gedaan worden.

14

Waar we de Damplasstraat verlaten en de Jan Verzikkelstraat

inslaan in de richting van de Veldkapel, bemerken we rechts,

t.h.v. huisnr 78, nog een recent niskapelletje met een mooi

Onze-Lieve-Vrouwbeeld.

De Veldkapel

Naar aanleiding van een wonderlijke genezing tijdens een

bedevaart naar Lourdes, beloofde Eugenie Aernout hier een

grote kapel te bouwen ter ere van Onze Lieve Vrouw. Na acht

jaar sparen in volle crisistijd werd in 1939 door Constant

Bruynooghe, de echtgenoot van Eugenie, de kapel geplaatst.

Nog tot in het begin van de 21ste eeuw werd ieder jaar in Mei

een parochiale bedevaart naar de Veldkapel georganiseerd

waarvoor het Mariabeeld vooraf naar het dorp gebracht

werd en dan vooraan in de stoet meegedragen, richting het

Veld. De familie Velghe, die dichtst bij de kapel woont, staat

in voor het onderhoud. Ook nu nog is er jaarlijks in de meimaand

een gebedsbijeenkomst aan de kapel.

Lesy’s kapel

Lesy’s kapel in de Viereikenstraat. In 1879 moest landbouwer

Henri Vanwynsberghe zich aanbieden voor de militieloting. Zijn

ouders beloofden een kapelletje te bouwen op hun grond indien

Henri een nummer zou trekken dat voldoende hoog was

om van legerdienst vrij te zijn. Wat ook gebeurde: Henri trok het

nummer 63 en was daarmee vrijgesteld. Uit dankbaarheid en

ter ere van O.L.Vrouw van Lourdes bouwde de familie dan omstreeks

1879-1880 de kapel. Op heden draagt de familie Lesy,

die nu eigenaar is, er de zorg voor. Eind 2000 vond een grote

restauratie plaats en werd dit initiatief beloond met een eervolle

vermelding vanwege Heemkunde West-Vlaanderen.

Lichtervelde

15

16

9


Vanwalleghems kapel

Vanwalleghems kapel is gelegen op de hoek van de

Kattestraat en de Veldekensstraat. Ook hier was een

wonderlijke genezing de aanleiding voor de bouw. Octavie

Vanwalleghem, een meisje uit deze buurt, was verlamd maar

werd genezen tijdens een bedevaart naar Lourdes. In 1895

liet haar familie deze kapel uit dankbaarheid optrekken. In

de periode rond de oorlog 1914-’18 was de kapel de meest

bezochte van de hele streek. Na de Tweede Wereldoorlog

vervaagde de herinnering aan de genezing en geraakte de

kapel in verval. In 2016 nam de Heemkundige Kring de kapel

in erfpacht en werd het gebouwtje volledig gerenoveerd. Nu

wordt ze onderhouden door enkele vrijwilligers van de kring.

17

Kapel nabij de Valke

In 1866 of ‘67 werd in De Torhoutstraat deze kapel door de

familie Callewaert gebouwd. Omdat dochter Marie-Louise

dan zwaar ziek was, beloofde de familie een kapel te

bouwen om haar genezing te bekomen. Hun gebed werd

toen niet verhoord maar toch hebben ze de kapel gebouwd.

In 1965 en in 1978 werd de kapel door onbekenden

zwaar beschadigd maar telkens opnieuw hersteld.

In 1994 kwam de kapel in het bezit van de familie Houttekier-

Meeuws die ze volledig liet restaureren. Het renovatieproject

werd in 2001 door Heemkunde West-Vlaanderen bekroond.

Maenhouts kapel

Maenhouts kapel in de Kleine Essestraat werd gebouwd in 1912.

Maria Janseune, echtgenote van Henri Maenhout, was erg ziek

geweest en had die belofte gedaan, mocht ze genezen. Dat is

dan ook gebeurd. Tijdens de oorlog 1914-’18 verbleven veel

vluchtelingen in de buurt. Op een nabijgelegen hoeve stond Duits

luchtafweergeschut opgesteld dat geregeld door geallieerde

vliegtuigen bestookt werd. Zo kwam het dat op zekere dag vlak

achter de kapel een bom insloeg, die een bres in de achtergevel

maakte, waarbij het Mariabeeld gebroken werd. Na de oorlog

werd dit gebroken beeldje als dankbare herinnering meegenomen

door de vluchtelingen, die zolang in de buurt verbleven

hadden en toch bij bombardementen gespaard werden. Het

beeldje werd vervangen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog

kwamen de buurtbewoners van de Stationswijk er bidden.

18

19

10 Kapelroute


Hemerycks kapel

Deze kleine kapel ligt in de Weststraat, nabij de grens met

Torhout. In het jaar 1942, in volle oorlogstijd, was het

gezin van Jerome Hemeryck in grote nood. Hun enig kind,

een meisje, lag met zware koorts te bed. De moeder beloofde

een kapelletje te bouwen als haar dochter mocht genezen.

De familie was verheugd haar gebed verhoord te zien: het

kind genas en het gezin bleef van verdere oorlogsrampen

gespaard. De familie hield haar belofte en liet in 1943 de

kapel bouwen.

20

Verdwenen kapellen bij het WZC

Vanuit de Burgemeester Callewaertlaan werpen we een blik

in de Dr. Roelenslaan. Daar stond (tussen 1986 en 2011)

in de tuin van het Woon- & Zorgcentrum een niskapelletje met beeltenis

van de H. Jozef. Dit kleine kapelletje was opgetrokken door de

gemeentewerklieden op initiatief van de OCMW-raad en herinnerde

aan de verdwenen St.-Jozefskapel die ooit bij het oude bejaardentehuis

in de Statiestraat hoorde, maar in 1967 gesloopt werd.

21

Kapel van het St.-Jozefsrustoord, gesloopt in 1967.

Niskapelletje Gemeentehuis

In de achtergevel van het Gemeentehuis bemerkt men een niskapelletje met beeld

van de H. Margaretha. De nis kwam er ter vervanging van een oude, vrij grote kapel

die aan de noordzijde van de Burg. Callewaertlaan stond, daar waar de straat de (nu

ingekokerde) Zwanebeek oversteekt. Dit gebouw was eind 19de eeuw opgericht door

de familie Verbeke-Desutter en kwam later in het bezit van de familie D’Hulster. Bij het

verbreden van de straat in 1968 werd de kapel gesloopt en vervangen door het niskapelletje

in het gemeentehuis.

22

Voor de volledigheid zijn nog enkele kapelletjes te vermelden die niet op het

parcours van deze Kapelroute liggen, maar niettemin een bezoekje waard zijn:

het Kruisstraatkapelletje op het kruispunt van de Stegelstraat en de Beverenstraat

het kapelletje langs de Galgestraat, t.h.v. huisnummer 3

het kapelletje langs de Kauwentijnestraat, t.h.v. huisnummer 19

een goed verscholen kapelletje langs de Gitsevoetweg

het kapelletje langs de Schuddebeurzeweg t.h.v. huisnummer 6

het kapelletje langs de Hazelstraat t.h.v. huisnummer 113

twee kleine niskapellen ter ere van de H. Margaretha, één in de Statiestraat t.h.v. het warenhuis Spar,

de andere in de Marktstraat in de gevel van de lagere school ‘t Vlot.

Lichtervelde

11


Kapelroute

Lichtervelde

fietst

Deze brochure kwam tot stand

met steun en medewerking van

de Heihoek- of Mahieus kapel

info

Gemeente Lichtervelde

Marktplein 2

T. 051 72 94 41

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!