18.09.2023 Views

Atrium Agri Infographic NL

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.


VISIE

MISSIE

CONNECTED THROUGH AMBITION

AMBITIOUS IN BRINGING A HEALTHY

WORLD CLOSER TO PEOPLE.

THROUGH OUR UNIQUE PARTNERSHIP, WE LEAD THE WAY IN THE DEVELOPMENT OF

THE CEA* MARKET AND PROVIDE OUR CUSTOMERS WITH HIGH-TECH, BEST-IN-CLASS

SOLUTIONS THAT CONTRIBUTE TO A SUSTAINABLE, HEALTHY WORLD.

*Contro led environment agriculture

Gecontroleerde omgeving waarin gewassen groeien


S

C

Onze leidende principes zijn:

SCALE

SUSTAINABLE

CONNECTED & COLLABORATIVE

A

AMBITIOUS

L

LEADING

E

ENTREPRENEURIAL

Als voorloper (leading) in de CEA markt fungeert Atrium Agri

als een samenwerkingsplatform (collaborative)

waarin partners en klanten met elkaar zijn verbonden (connected).

Onze klant staat in direct contact met de Atrium Agri ondernemers

(entrepreneurial) die ambitieus (ambitious) zijn om met elkaar de beste

en meest duurzame (sustainable) oplossing te bieden om een gezonde

wereld dichterbij de mens te brengen.

continue

aandacht

voor de

inzichten en

ideeën van

medewerkers

en teams

MET

HET TOEKOMSTPROEF MAKEN VAN ONZE

SAMENWERKING

DOOR


een werkomgeving

waarin

verbinding

en werkplezier

gestimuleerd

worden

ALLE ATRIUM AGRI PARTNER BEDRIJVEN

ZIJN BELANGRIJKE SPELERS BINNEN HUN

EIGEN GEBIED, MAAR DOOR SAMEN TE

WERKEN IN ATRIUM AGRI ZIJN ZIJ STERKER.

ATRIUM AGRI’S NETWERKO

co-creatie

zowel in

projecten als

in de werkgroepen

opleiden van

nieuw talent

continu

leren en

ontwikkelen

van onze

medewerkers

faciliteren

van doorgroeimogelijkheden

in

de groep


R&D

RGANISATIESTRUCTUUR

FINANCIEEL COMMERCIEEL

HR

TE BESPREKEN ONDERWERPEN WORDEN MET ELKAAR VASTGESTELD

ICT

MARKETING INKOOP

MINIMAAL ÉÉN KEER PER TWEE MAANDEN VINDT ER EEN WERKGROEP OVERLEG PLAATS

9 WERKGROEPEN ZIJN OP MEDE-INITIATIEF VAN DE PARTNERS OPGEZET DOOR ATRIUM AGRI

KWALITEIT OPERATIONS

Atrium Agri

heeft een netC

werkorganisatieC

structuur opgezet om de

ALLE PARTNERS HEBBEN TOEGANG TOT DE WERKGROEPEN

samenwerking binnen de

groep te stimuleren en innovatie

te bevorderen. Naast de gezamenlijke

inspanningen van de partners binnen

CEA-projecten, wordt er ook binnen de structuur

van werkgroepen nauw met elkaar samengewerkt.


1 Groeiende wereldbevolking: “MEER MONDEN TE VOEDEN”

2 Landbouwgrond is schaars: “MINDER BESCHIKBAAR LAND OM GEWASSEN OP TE LATEN GROEIEN”

MARKTTRENDS

6 Eisen van de consument: “DUURZAAMHEID”

3 Watertekorten komen steeds vaker voor: “MINDER WATER BESCHIKBAAR OM GEWASSEN OP TE LATEN GROEIEN”

5 Strengere wet- en regelgeving: “VOEDSELREGELGEVING WORDT UITGEBREID”

4 Energietransitie: “VERSCHUIVING VAN FOSSIELE ENERGIE NAAR DUURZAME ENERGIE”

ONZE PARTNERS BIEDEN

DUURZAME OPLOSSINGEN

VOOR DE HIGHTECH

TUINBOUW.

Electronic systems

Water systems

Internal transport

Hydroponics &

gutter

Screens & nettings

Climate systems

Geothermal

systems

Computer automation

Lighting

Building

Data analysis

Greenhouse construction

AI

WITH

T U R N-KEY GREENHOUSE & TURN-KEY VERTICAL FARM

7 Technische ontwikkelingen: “INNOVATIE ZORGT VOOR GROTERE OPBRENGST GEWASSEN”

IN CLASS

Drive systems


TURN-KEY GREENHOUSE & TURN-KEY VERTICAL FARM

FOCUS

Growers assistence

Land development

Crop advice

Feasibility studies

Off-take agreements

Financing

Als groep focust Atrium Agri

op hightech CEA-projecten

(van middelgrote

horti-ondernemers tot

professioneel investeerders).

VOICE OF THE

CUSTOMER

Onze partnerbedrijven

staan in direct contact met

de klant waardoor klant

specifieke oplossingen

worden aangeboden.

BEST

SERVICES

Engineering

CEA projects

Services contract

Project

management

CEA projects

2023 - 2028

Van klantgerichte

innovatie naar technology

leadership.

Steel

Synthetics

Glass

Aluminium

HSQE

Health, safety, quality en de

impact van het werken op de

omgeving (environment) zijn

belangrijke factoren die

worden meegenomen in al

onze werkprocessen.


Atrium Agri partners zijn wereldwijd actief en

streven naar een sterke aanwezigheid in

geselecteerde gebieden.

In deze gebieden willen wij ook fysieke aanwezigheid

hebben. Niet alleen vanuit een efficiëntie en

juridisch oogpunt, maar ook vanuit een

duurzaamheidsperspectief.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

SAMEN MET ONZE PARTNERS...

...VERBINDT

ATRIUM AGRI

ZICH AAN DE

SUSTAINABLE

DEVELOPMENT

GOALS (SDG’S) OM

VAN DE WERELD EEN

BETERE PLEK TE

MAKEN IN 2030.


Het is onze missie om

bij te dragen aan een

duurzame(re) wereld.

Duurzaamheid loopt

hiermee als een

rode draad door

de business van

al onze partners.

Niet alleen onze

oplossingen moeten

een bijdrage leveren

aan een duurzamere

productie van

vers, ook bij de

totstandkoming

hiervan streven

wij naar de

meest efficiënte

en duurzame

werkwijze. Door

ons gecombineerd

ondernemend

vermogen willen

wij vooroplopen in

het verduurzamen

van de gehele

CEA-waardeketen.

LEGENDA

Fysieke locatie

Actieve gebieden

Voor up-to-date informatie

over Atrium Agri, haar

partners en projecten,

bezoek onze website

atriumagri.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!