24.02.2024 Views

10 jaar Sportaround - De impact van een droom

Dit boek vertelt het 10-jarige verhaal van onze vzw Sportaround, in de hoop jou te inspireren om ook mooie en maatschappelijk zinvolle projecten op te zetten. Ontvang je graag een gedrukt exemplaar om onze werking te steunen? Mail bert.bisplon@sportaround.be

Dit boek vertelt het 10-jarige verhaal van onze vzw Sportaround, in de hoop jou te inspireren om ook mooie en maatschappelijk zinvolle projecten op te zetten. Ontvang je graag een gedrukt exemplaar om onze werking te steunen? Mail bert.bisplon@sportaround.be

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

10 jaar

Sportaround

De impact van een droom
10 jaar Sportaround10 jaar

Sportaround

De impact van een droomVerantwoordelijk uitgever:

Bashir Abdi

Redactie:

Dries Gysels, Bert Misplon

Kritisch naleeswerk:

Pascal Delheye, Pepik Henneman, Jan De Dood

Enthousiaste aanjager tijdens het schrijfproces:

Pascal Delheye

Tekstcorrectie:

Judith Tankink

Vormgeving:

Laurenz van Gaalen

Foto’s (afkortingen: onder, boven, links, midden, rechts):

Annelies De Vydt (p. 53)

Bert Misplon (p. 22 o+b, 31, 33 o, 47 lo+lb, 49)

Demos vzw (p. 39)

Dries Gysels (cover, p. 15 o+b, 23 o, 27 m+o, 32 o+b, 33 b, 40, 41 o, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 57)

Flo De Geyndt (p. 41 b)

Gaby De Vos (p. 30 o)

Iris Van Audenhove (p. 27 b)

Johnny De Ceulaerde (achterflap)

Kristien Bracke (p. 23 r)

Robbie Vera (p. 30 b)

Sigrid D’Hulster (p. 23 r)

Sofie-Rani Delbeke (p. 11)

Yasir Sabah (p. 26)

Deze publicatie verscheen eerder als hoofdstuk in: P. Delheye, S. Sabbe, H. Reynaert, L. Cuypers,

A. Keppens, H. Sys en D. Vrancken (red.). ‘Praktijkgids sociaal-sportief werk #2: visies, reflecties en

perspectieven met betrekking tot impactevaluatie’. Brugge: Die Keure, 2024.

Inhoudsopgave

10 Vooraf

13 Inleiding: de sociale sportpiramide als ideale wereld

16 Een organisch gegroeid aanbod

19 Noden verlichten via sport na school en op pleintjes

25 Op kamp ontstaan banden voor het leven

29 Unieke evenementen als basis voor een sterke community

34 Een duurzame band opbouwen

37 Zichtbare en onzichtbare drempels

43 Alles komt samen in de wijk

49 Volg de goesting, maar behoud de focus

55 Nog tien jaar erbij

58 Dankwoord door oprichter Bert Misplon

60 Nawoord door oprichter Bashir Abdi

62 Over de auteurs

Gebruik van fragmenten wordt aangemoedigd, mits voorzien van bronvermelding.

Gent, december 2023veel

10 jaar

doen

8 9Vooraf

beeld van jonge kinderen

in de hoofdstad die bedelen

“Het

of langs de kant van

de weg slapen, doet Bashir (Abdi,

marathonloper, red.) beseffen hoeveel

geluk hij heeft in België. Hij vraagt

zich af hoe zijn leven gelopen zou

zijn, mocht zijn moeder niet op zoek

gegaan zijn naar een betere toekomst

voor haar kinderen. (...) Tijdens hun

lange gesprekken ’s avonds realiseren

ze (Bashir en zijn boezemvriend Bert,

red.) zich dat in hun eigen thuisstad

Gent niet iedereen toegang heeft tot

onderwijs of sport. Ze dromen ervan

om sport voor iedereen en overal

toegankelijk te maken, ook voor

kwetsbare jongeren die in armoede

opgroeien. Ze brainstormen over een

goede naam voor zo’n organisatie.

Bert krabbelt het snel neer in zijn

schriftje. Sportaround. De krabbels in

Berts kladschriftje blijven geen dode

letter. Niet lang na hun terugkeer naar

België organiseren Bert en Bashir een

voetbaltoernooi in de Brugse Poort. Ze

willen de kinderen uit de multiculturele

volkswijk in het Gentse samen laten

sporten.”

Nevenstaand fragment uit de

biografie van Bashir Abdi schetst

treffend droom en daad: Sportaround

kreeg in 2012 vorm als concept

en meteen werd ook een eerste

evenementje georganiseerd. Meer

dan 10 jaar later is Sportaround

uitgegroeid tot een organisatie die

sterk haar stempel kon drukken

op het sociaal-sportieve leven in

Gent, en nog altijd onvermoeibaar

strijdt voor de realisatie van die

grootse droom van Bashir en Bert.

Honderden actieve vrijwilligers en zes

personeelsleden zijn nu dag in dag uit

bezig met het creëren van kansen —

meestal voor kinderen — door middel

van sport.

Het is niet de bedoeling dat

iedereen een topsporter moet

worden. Het is vooral jezelf beter

leren kennen en ontwikkelen door

de sport en levenslang genieten

van het samen fysiek actief zijn.

In die 10 jaar is er veel veranderd,

maar één constante blijft: het

volgen van het hart (het buikgevoel

en de goesting) blijft primeren op

de ratio (het implementeren van

wetenschappelijke methodieken

en het opstellen van geanalyseerde

beleidsplannen). En toch heeft de

organisatie vele betekenisvolle

activiteiten en trajecten met een

mooie impact op haar palmares

staan.

Vandaag is de sociaal-sportieve

leiding in handen van Bert. Bashir

Abdi is het uithangbord voor de

organisatie: hij is als bekend atleet

en een echte verbinder de beste

ambassadeur die je kan wensen.

Hij heeft veel meegemaakt en weet

welke rol sport in je leven kan spelen.

Door zijn fenomenale prestatie op de

Olympische Spelen krijgt hij nu meer

aandacht dan voorheen. Hij wendt die

graag aan om Sportaround in de kijker

te zetten.

Wat gebeurt er als je tien jaar lang

dat buikgevoel volgt? Wie bereik je?

Wie doet er met je mee? Waar loop je

tegenaan?

Bert en Bashir

samen op pad om

het verhaal van

Sportaround uit

te dragen

— Vervaet, 2021, p. 85

10 11positieve ontplooiing positieve ontplooiing positieve

Inleiding: de sociale

sportpiramide als

ideale wereld

Sporten is meer dan de eerste

en de beste willen zijn. Het is

ook spelen, amuseren, (leren)

organiseren, jezelf uitdagen naar een

volgende stap, bij een groep horen en

talent ontwikkelen. Dat klinkt logisch,

maar door de professionalisering

van de georganiseerde sport ligt

de focus in de praktijk sterk op

sporters toeleiden naar steeds betere

prestaties. Met de top als uiteindelijk

doel. Een sterk uitgebouwde

sportpiramide, in functie van de

top(sport).

Deze traditionele manier van

denken, doen en organiseren in de

sportwereld heeft zich door de jaren

heen vastgezet in de werking van

sportclubs en sportfederaties en in de

manier waarop geld wordt verdeeld

door sponsors of overheden. Het is

nog al te vaak het referentiekader

voor iedereen die actief is in de

sportwereld. Het verbindende en

sociale deel is in deze sportpiramide

‘bijvangst’ en nooit een doel op zich.

Maar er is ook een wereld buiten

deze klassieke sportpiramide.

Sterker nog, Sportaround bouwde

haar eigen sportpiramide, niet

gedreven door prestaties, wel door

het verlangen om iedereen te laten

sporten en bewegen. Een piramide

gebouwd vanuit een andere manier

van denken, doen en organiseren dan

die van de traditionele sportwereld.

Georganiseerd vanuit een meer

informele, maar daarom niet minder

professionele manier van werken.

Een aanpak die, weliswaar organisch

gegroeid, gedurende die tien jaar

nooit fundamenteel veranderd is.

Waar de drijfveer in de klassieke

piramide de topprestatie is, is die bij

Sportaround de positieve ontplooiing

van kinderen. Dicht bij hun eigen

leefwereld. De kinderen volgen en

helpen, in plaats van hen vooruit te

duwen.

12 13De sociale sportpiramide start

met een brede basis waarin zoveel

mogelijk kinderen en jongeren

de kans krijgen om te sporten en

bewegen. Scholen spelen daarin

een cruciale rol, van daaruit bereik

je alle kinderen. De laagdrempelige

sport-evenementen vullen dat brede

aanbod mooi aan. Door bij — liefst

— bestaande sportclubs drempels

weg te nemen en waar nodig zelf

(of met sociaal-sportieve partners)

een complementair aanbod te

organiseren, kan elk kind zijn of haar

sportpad bewandelen.

Zo ontstaat een sportieve

jeugdbeweging op maat van de

buurt, waar kinderen en jongeren

een geweldige tijd beleven met

begeleiders die hen goed kennen. De

begeleiders babbelen met hen, zijn

bekend met hun thuissituatie, weten

wat ze leuk vinden en tegen welke

mogelijke problemen ze aanlopen.

Dat is een arbeidsintensieve opgave,

waardoor de focus beperkt blijft tot

een handvol Gentse wijken. Buurten

waar de eerste generatie kinderen

nu de jongeren zijn die meehelpen

bij de begeleiding van de volgende

generatie.

Sport op pleintjes en in parken (hier Pinguinstraat)

Op kamp naar zee met Gentse kinderen

14 15Een

gegroeid

organisch

aanbod

16 17Noden verlichten

via sport na school

en op pleintjes

“In het begin kenden we ook zelf alle deelnemers, leerkrachten

en directies. Door groter te worden lukt dat niet meer altijd.

Gelukkig zijn er de brugfiguren op scholen waar we 200% op

kunnen rekenen.”

— Kristien, coördinator naschoolse sport

200%

18 19Een brugfiguur is een

medewerker van de school

die contacten legt met

relevante welzijnspartners en nauw

samenwerkt met het zorgteam van

de school. In 2014 trok Bert zijn

stoute schoenen aan en trok hij

met zijn idee voor het geven van

naschoolse sportlessen naar een

netwerkmoment van Brede School

(een samenwerkingsverband waarbij

via een coördinator de krachten van

scholen, vrijetijdsorganisaties en

andere lokale initiatieven worden

gebundeld). Door sport aan te bieden

als naschoolse activiteit worden veel

drempels weggewerkt. Kinderen

hoeven daardoor niet naar een

andere locatie te gaan, ze zijn in een

vertrouwde omgeving, en ze kunnen

begeleid worden door brugfiguur en

leerkracht.

Joke, de Brede Schoolcoördinator,

was enthousiast en ging mee op

zoek naar scholen met interesse én

met een hoog percentage kinderen

in kansarmoede. Basisscholen De

Toverberg en Sint-Salvator (nu Dokata)

werden — zonder het toen te beseffen

— pioniers voor een project dat de

jaren erna zou uitgroeien tot vaste

waarde in het Gentse basisonderwijs.

De zogenaamde Sportsnack was

geboren.

“Anna1 was een van de eerste

deelnemers aan de naschoolse

sportlessen. Via de brugfiguur van

de school was ze toegeleid naar onze

activiteit. Ze betaalde 1 euro per les en

elke keer deed ze vol overgave mee.

Een half jaar later, bij de start van een

nieuwe reeks naschoolse sportlessen,

kwam ze niet meer opdagen. Toen

ik op de school toekwam om les te

geven, liep ze me op de speelplaats

enthousiast tegemoet. Ze vond het

jammer dat ze niet mocht meedoen

van haar ouders. Voor ons was die 1

euro per les eerder een symbolisch

bedrag, maar voor haar familie bleek

dit (te) duur. Ik heb haar er de volgende

lessen telkens gewoon bijgehaald en

haar juf kwam nadien vertellen hoe blij

ze was. Ook in de theorielessen kon ze

zich beter concentreren vond de juf,

omdat ze een uitlaatklep had om naar

uit te kijken.”

— Bert, lesgever van het eerste uur

1 Om privacyredenen veranderden we de naam

Behalve op scholen, komen ook op

buurtpleintjes veel kinderen van

diverse afkomst samen. In 2014

startte Bert samen met enkele

collega-jeugdtrainers (David,

Bjorn en Jeroen) het zogenaamde

pleintjesvoetbal als alternatief voor

clubvoetbal. Kinderen uit de wijk

Rooigem konden onder begeleiding

samen trainen en wedstrijdjes spelen

in het Fluweelpark. Elke zaterdag

kwamen hier spontaan 30 à 40

buurtkinderen op af. Op verzoek van

toenmalig schepen Resul Tapmaz

werd uit dit pleintjesvoetbal en de

restanten van Racing Gentbrugge

een volwaardige sociaal-sportieve

voetbalploeg opgericht: FC

Rooigem. Sportaround stond

mee aan de wieg van dit initiatief

en tijdens de vakantieperiodes

organiseert Annelies — coördinator

wijkactiviteiten — tot op vandaag nog

steeds voetbalkampen bij deze club.

Met 160 leden is FC Rooigem een

mooi voorbeeld van een volwassen

geworden sociaal-sportieve

organisatie.

In 2016 reden Bert en Siegried — net

gestart als allround medewerker —

een eerste keer uit met de Sportkar.

Een aanbod, speciaal voor de

buurtpleintjes met een breed gamma

aan sportmateriaal, passend in één

bakfiets. Ze startten in het Acaciapark

in de Brugse Poort en ondertussen

zijn de bakfietsen elke vakantie terug

te vinden op tien pleintjes, verspreid

over Gent.

Met ondertussen vier fietsen en tal

van met sportmateriaal gevulde

bakken die bij buurtpartners worden

geplaatst, verspreiden vrijwilligers

zich over Gent en proberen kinderen

een fijne en sportieve middag te

bezorgen. De kinderen uit de buurt

kunnen komen en gaan wanneer ze

willen. De begeleiders letten op het

materiaal en spelen met de aanwezige

kinderen. Zo bereikt Mats — sinds

2022 coördinator Sportkar — met

zijn team elke zomer een duizendtal

kinderen.

20 21Terug naar de naschoolse sport.

De lessen werden de eerste jaren

opgezet zonder budget, ze werden

gegeven door de oprichters: Natasha,

Sophie, Bert en Bashir gingen zelf

naar de scholen. Daarnaast zochten ze

lesgevers in hun eigen netwerk. Door

te werken met vrijwilligers, bleven de

kosten voor de deelnemers beperkt.

De brugfiguur en leerkrachten van

deze scholen doen ook mee in het

verhaal. Zij zorgden ervoor dat het

materiaal van de school gebruikt

mocht worden. Dit was in het begin

zeker niet op alle scholen het geval.

Leerkrachten sloten soms alle kasten,

zodat de lesgevers enkel tikspelletjes

konden organiseren zonder enig

materiaal.

Charlot van de Gentse Sportdienst gaf

in 2016 de groei van de Sportsnacks

een duwtje in de rug. Zij bracht Bert in

contact met Moev, een organisatie die

in heel Vlaanderen werkt rond sport

en bewegen op school en een deel van

de Gentse scholen op zich nam2. De

focus voor Sportaround bleef liggen

op de scholen waar de grootste noden

zijn.

Het duurde niet lang voordat er 30

reeksen Sportsnack in dezelfde

periode gegeven moesten worden.

Dat was eigenlijk niet haalbaar voor

een prille organisatie. Voldoende

lesgevers vinden, waar nodig

vervangen en aansturen vereist

immers intensieve begeleiding. Bert

was zelf nog fulltime leerkracht en

vulde zijn speeltijden (en soms zelfs

zijn lesuren) met het rondbellen om

alles te regelen voor de naschoolse

sport.

Alle sportkarren op een rijtje in 2022

Siegried en later Kristien, die de

coördinatie van de naschoolse sport

overnamen, verduurzaamden dit. Ze

waren overdag beter bereikbaar en

hadden meer tijd om actief op zoek

te gaan naar lesgevers. Bovendien

probeerden ze in te zetten op twee

lesgevers per les, zodat groepen

met vaak heel actieve kinderen beter

begeleid konden worden en er niet

elke keer paniek uitbrak wanneer een

lesgever last-minute afbelde.

Vandaag de dag bereikt Kristien

met haar vrijwilligers jaarlijks een

duizendtal kinderen, maar het vinden

van voldoende lesgevers blijft dé

beperkende factor om Sportsnacks

(en ook de Sportkarren) op nog

meer scholen en pleintjes te kunnen

organiseren. Gelukkig is Gent een

studentenstad met veel jongeren

die graag helpen met activiteiten

opzetten om ervaring op te doen.

Sportsnacks in praktijk

De Sportkar in de Pinguinstraat

2 In Gent bleef Sportaround de

hoofdpartner voor de Sportsnacks

De sportkar in 2019

22 23Op kamp

ontstaan banden

voor het leven

“Het is belangrijk dat iedereen de kans krijgt om ooit eens naar

een plaats te gaan waar je graag heen wilt gaan, zonder je

zorgen te hoeven maken over de prijs of de afstand.”

— Meriam, deelnemer, 14 jaar

Vriendschappen

24 25Voor sommige kinderen duurt

de zomer heel lang. Ze zijn

niet aangesloten bij een

sportclub of jeugdbeweging en het

klassieke aanbod van kampen en

zomeractiviteiten is vaak te duur of

ze voelen zich er niet altijd welkom.

In 2018 organiseerden Bert, Siegried

en Yasir daarom een eerste keer een

kamp naar zee met 15 kinderen. Deze

eerste editie duurde maar drie dagen,

maar ze had een blijvende impact op

de kinderen die hadden deelgenomen.

Ze spraken er maanden later nog over.

Het proefde naar meer. Een jaar later

gingen er al 30 kinderen mee. Het was

niet altijd evident om alles in goede

banen te leiden en het verliep al wel

eens chaotisch, maar de indrukken

en impressies van de kinderen waren

hartverwarmend:

Eerste kamp aan zee in 2018

“Op kamp wordt iedereen met elkaar

verbonden. Het maakt niet uit wie je

bent, van waar je komt of welk geloof

of huidskleur je ook maar hebt. Ik

leerde nieuwe mensen kennen en

maakte vriendschappen die voor het

leven blijven. De begeleiders stelden

ons voor nieuwe uitdagingen die we

zelf moesten oplossen, waardoor

we nieuwe dingen leerden zoals een

vlot maken of een tent opzetten. We

worden uitgedaagd om te groeien,

zowel fysiek als mentaal. Iedereen

kan zich hier goed voelen omdat de

begeleiders bewust bezig zijn met ons.

Iedereen wordt gelijk behandeld.”

— Zeinab, deelnemer, 12 jaar

Vanaf 2020 werd de groep te groot

voor één kamp en werd er opgesplitst.

De jongste kinderen gaan naar zee en

de ouderen gaan met de tent op kamp.

Elke zomer trekken zo een kleine 100

kinderen er onbezonnen een week op

uit. Voor veel van hen is dit de enige

vakantie in het hele jaar. En voor

kinderen die vaak geen tuin hebben,

is het een luxe om vijf dagen volop

buiten te kunnen spelen en leven. Het

kamp is ook meer dan buiten kunnen

zijn. Het maakt de cirkel rond en is de

kers op de taart na een jaar van leuke

activiteiten.

Naast de week aan zee en met de

tent, zijn er nog tal van kampen zonder

overnachting in Gent zelf. Niet enkel

in de grote vakantie, maar ook in de

kleinere vakanties. Zo kunnen elk

jaar ongeveer 250 kinderen op kamp

gaan. Online zal je over die kampen

niet zoveel vinden. Sportaround kiest

er heel bewust voor om rechtstreeks

te communiceren naar de betrokken

kinderen. Er wordt niet ingezet op

het drukken en verspreiden van

grote affiches of ‘strooifolders’

maar wél op fysieke bezoeken van

de wijkcoördinatoren Siegried en

Annelies, die komen aankloppen

bij de jongeren thuis. Ook wordt

gericht promotie gemaakt via de

(brugfiguren van de) buurtscholen en

buurtorganisaties.

Brugse Poortkamp 2020

Kamp aan zee 2022

Tentenkamp 2022

26 27“Voor wie kan zeggen

dat hij of zij ooit de

Pierkesloop won, is een

mooie sportieve toekomst

verzekerd”

Unieke evenementen

als basis voor een

sterke community

“Het beste loopevenement waaraan we ooit hebben meegedaan.”

— Koen, ervaren deelnemer Runners’ Lab Halve Marathon

28 29Terwijl veel activiteiten

ogenschijnlijk in de luwte

plaatsvinden (dus rechtstreeks

gecommuniceerd naar de doelgroep),

zijn de grote evenementen

heel bekend in Gent. Met deze

evenementen zamelt Sportaround

middelen in om activiteiten voor

kinderen en jongeren te kunnen

organiseren. Op die manier ontstaat

dus een community van mensen die

sporten om kinderen en jongeren

in een kwetsbare situatie kansen te

geven om zich te ontwikkelen.

Pierkesloop 2018

Een klassieker is de Pierkesloop.

Het evenement bestaat al sinds

1996 als jeugdloop naar aanleiding

van de Marathon van Gent die werd

georganiseerd door KRC Gent

Atletiek, de club waaruit Sportaround

is ontstaan. De bezielster van die

jeugdloop was Rita Vande Kerckhove.

Ze ging veel te vroeg van ons heen,

maar Bert beloofde haar ervoor te

zorgen dat haar geesteskindje zou

blijven voortbestaan. De Pierkesloop

groeide uit tot een jaarlijkse loop

voor alle kinderen van de Gentse

lagere scholen. Vraag aan vele

Gentse sporters waar ze ooit een

eerste maal gelopen hebben en ze

zullen de Pierkesloop als antwoord

geven. Voor wie kan zeggen dat

hij of zij ooit de Pierkesloop won,

is een mooie sportieve toekomst

verzekerd. Olympisch roeier Tim Brys,

meerkamper Jef Misplon, sprintster

Imke Vervaet, profwielrenner Edward

Theuns en vele anderen hebben er

knappe prestaties neergezet.

Het eerste ‘eigen’ grote evenement

van Sportaround was het

voetbaltoernooi voor atletiekclubs.

Dat werd voor het eerst georganiseerd

in 2012. In de topjaren kwamen er

40 ploegen van over heel België

meevoetballen. Ook topatleten

zoals Dylan Borlee en Alexander

Doom speelden mee. Bert en Bashir

speelden na het seizoen zelf ook en

het waren vooral spelers uit dezelfde

generatie die kwamen meedoen. De

laatste jaren is er een afname van

deelnemende ploegen, Bert is zelf

geen actieve atleet meer en vond

niemand die de organisatie wilde

overnemen. Na 10 jaar is het dan

ook mooi geweest. De deelnemende

ploegen betaalden inschrijvingsgeld,

de kosten werden zo laag mogelijk

gehouden en de winst ging integraal

naar Sportaround. De eerste jaren

waren er ook geen andere inkomsten

dan de eigen evenementen. Het was

dus zaak om de activiteiten zo low

budget mogelijk te organiseren.

In 2018 zag de eerste editie van

de Gent Trail het levenslicht. De

organisatie van dit evenement

verliep hand in hand met Mohamed

Alaya, die al eerder soortgelijke trails

organiseerde in Marokko. Tijdens

dit evenement komen jaarlijks een

duizendtal hardlopers de Gentbrugse

Meersen ontdekken. Naast het doel

om fondsen te werven met deze

loop, is het ook een kans om iets

terug te doen voor de gemeenschap.

Een voorbeeld: nadat de laatste

loper van de Gent Trail over de finish

komt, ploggen (tijdens het joggen

zwerfvuil opruimen, red.) lopers van

de inclusieve omnisportclub Triple

Challenge het volledige parcours.

Hierdoor ligt de Gentbrugse Meersen

er na afloop netter bij dan voorheen.

Mensen van Komaf Koffie, een

integratieproject in samenwerking

met Oxfam, voorzien de deelnemers

van koffie, en ook Amal (Agentschap

Integratie en Inburgering Gent)

en andere sociale organisaties

kunnen kosteloos deelnemen aan

het evenement. Bovendien zijn de

jeugdlopen bij de evenementen altijd

gratis toegankelijk.

vdk bank Gent Trail 2023

Voetbaltoernooi voor atletiekclubs,

het eerste sportevenement in 2012

30 31Toen er geen professionele

wedstrijden werden gehouden

vanwege de coronamaatregelen

en Bashir in de aanloop naar

de Olympische Spelen nog een

competitie kon gebruiken, werd de

Runners’ Lab Halve Marathon op

poten gezet. De eerste editie vond

plaats op 12 juni 2021 en inmiddels

zijn een tweede en derde editie een

feit. Deze wedstrijd staat bekend

als de snelste maar ook meest

inclusieve loopwedstrijd van België

en ver daarbuiten. Internationale

topatleten, recreatieve lopers en alles

daartussenin doen mee. Kinderen

uit de wijk sluiten zich aan, rolstoelsporters

en buddy’s rijden mee van

de G-sport initiatieven Free The

Wheelers en Tous à Bord, en ook

sociale clubs zoals Les Gazelles de

Bruxelles zijn van de partij. Kortom,

heel wat verschillende doelgroepen

die zich sportief uitleven. De

wedstrijd geldt ook al twee jaar als

het Belgische Kampioenschap voor

aangesloten atleten bij de Belgische

atletiekfederatie (KBAB) én voor

politiediensten.

Het is echter niet allemaal rozengeur

en maneschijn. Deze grote

evenementen leggen veel druk op

het hele team van Sportaround en op

Bert in het bijzonder. De drive voor het

goede doel vertaalt zich in extreem

lange werkdagen, waardoor er maar

weinig tijd voor thuis overblijft. Op

zulke momenten merk je wat het in de

praktijk betekent om een organisatie

te zijn die drijft op enthousiasme en

goesting om dingen te doen.

De Gentse loopmaand; elk voorjaar alom

tegenwoordig in het Gentse straatbeeld

Een massa volk op de Pierkesloop in 2022

Enthousiasme aan de start van de Boterkoekenloop in 2015

Kinderen uit de wijkwerking op de foto met

Halve Marathon winnaar (en ondertussen

wereldkampioen) Victor Kiplangat

32 33Een duurzame

band opbouwen

34 35Zichtbare en

onzichtbare

drempels

“Het is niet omdat je uiteindelijk ingeschreven geraakt in een

sportclub, dat je je er ook welkom voelt. Soms volstaat het

niet hebben van de juiste schoenen om al gauw weer buiten

gekeken te worden.”

— Bert, sociaal-sportief coördinator

sociaal-sportief

36 37Sportclubs en andere

vrijetijdsorganisaties zijn

omwille van verschillende

redenen niet altijd even

toegankelijk of laagdrempelig.

Vaak zijn er wachtlijsten, of is het

inschrijvingsgeld te hoog voor mensen

met een beperkt budget, of je voelt

je er gewoon niet welkom. Tijdens

een vakantie in 2017 schreef Bert,

midden in de nacht ergens in de

buurt van Milaan, een dossier voor

een projectsubsidie en diende het op

de valreep nog in. Hij vond hiervoor

inspiratie in Antwerpen. De subsidie

werd toegekend en Siegried kon

vanaf nu volwaardig aan de slag als

trajectbegeleider. Met persoonlijke

coaching probeert zij sindsdien

de eerdergenoemde drempels te

verlagen en kinderen te helpen bij het

vinden van geschikte sportclubs:

“Een voetbaltrainer liet me weten

dat een jongen uit de wijk talent had

om bij een hogere ploeg te mogen

trainen. Ik schreef hem in voor een

proeftraining en help sindsdien met

de communicatie en herinschrijving,

gezien hij zelf maar heel beperkt kan

lezen/schrijven en de ouders geen

Nederlands kunnen. Meermaals moest

ik de trainer en organisatie erop wijzen

dat het om een heel kwetsbaar gezin

gaat en ze hun communicatie best

anders aanpakken. Je kan van hen

niet hetzelfde verwachten als van de

meeste andere spelers van de ploeg. Ze

missen vaak de communicatie wanneer

er iets last minute wijzigt, ze hebben

regelmatig problemen met het vervoer

aangezien hij nog niet in zijn eentje met

het openbaar vervoer mag en durft te

reizen. Ik contacteerde andere ouders

om te helpen door bijvoorbeeld hem al

eens mee te nemen als hij geen vervoer

heeft, maar dit verloopt zeer moeilijk.

Ouders hebben schrik om zich hieraan

te binden. Binnenkort probeer ik het

openbaar vervoer met hem te oefenen.”

“Ik begeleidde Mehmet3, 9 jaar oud en

afkomstig uit een kwetsbaar Bulgaars

gezin, naar een karateclub. Ik kon zelf

niet aanwezig zijn op de eerste training,

wat meestal een cruciaal moment is

in het proces om je thuis te voelen in

een club. De familie was zelf gegaan en

voelde zich onmiddellijk gewaardeerd

omdat de trainer ook communiceerde

in hun taal, via WhatsApp en

andere eenvoudige, directe

communicatiekanalen. Bij een andere

karateclub merkte ik dat ze zich niet

helemaal thuis voelden. Dat was een

volledig ‘witte club’ en daar hadden ze

geen thuisgevoel. Er was niemand waar

ze zich mee konden vereenzelvigen. Er

was geen connectie.”

“Bij een voetbalclub speelden

de kinderen die ik opvolgde een

volledig jaar mee. Voor het volgende

jaar geraakten ze niet opnieuw

ingeschreven, omdat er zogezegd

niemand van de club Frans sprak

en ze zo de nodige informatie niet

konden geven. Hierdoor waren de

inschrijvingen alweer afgesloten. Een

herinschrijving vraagt dus ook de

nodige aandacht.”

Sportaround talrijk

aanwezig op de

spo(r)tlight over

sociaal-sportief

werk, georganiseerd

door Demos, najaar

2023

3 Om privacy-redenen veranderden we de naam

38 39Voorgaande fragmenten uit Siegrieds

begeleidingstrajecten illustreren

hoe complex en weerbarstig de

werkelijkheid is. Er is geen garantie

op succes. Het begeleiden werkt

bijvoorbeeld niet als de ouders niet

meehelpen. Als zij de gemaakte

afspraken met sportclubs afzeggen,

vergeten of niet goed opvolgen, dan

loopt het in de praktijk al snel mis.

‘Inbreken’ in de cultuur van een

sportclub is niet eenvoudig als

buitenstaander. Siegried en haar

collega’s bouwden met heel wat clubs

een goede samenwerking op, maar

als puntje bij paaltje komt zijn het

toch vaak speciaal opgerichte sociale

sportclubs waar (kans)arme kinderen

het gemakkelijkst terecht kunnen. In

Gent zijn dat bijvoorbeeld voetbalclubs

HT Zwijnaarde, Standaard Muide

en FC Rooigem, Parkourlcub

Flow De Gand, basketclub Ghent

Basketball (en andere werkingen

die in buurtsporthallen actief zijn),

tennisclub de Tennisspot en de

Buffalo League in Nieuw Gent.

Deze pionierende clubs bundelen

hun krachten met hun collega’s uit

Vlaanderen en Brussel in het Sociaal-

Sportief Platform. De komende jaren

zullen deze sociaal-sportieve clubs

honderden kinderen die nergens

anders terecht kunnen de kans geven

om hun favoriete sport te beoefenen.

Op langere termijn zouden ze zichzelf

overbodig moeten maken door (als

maatschappij) te blijven werken aan

de toegankelijkheid van alle clubs.

Het aanbieden van recreatieve

activiteitenprogramma’s naast de

competitieve lessen zou al veel

extra kinderen sportkansen bieden.

Een prachtige uitdaging voor de

sportfederaties.

Bert en Bashir trekken mee aan de kar van de samenwerking tussen alle sociaalsportieve

organisaties. Hier op een meeting van de UGent-Leerstoel Frans Verheeke

in Kortrijk, najaar 2023 (www.detoekomstvandesport.be).

Sportaround op bezoek bij Ghent

Basketball

De KAA Gent Foundation op het voetbaltoernooi na de examens, juni 2022

40 41Alles komt samen

in de wijk

“De wijk is voor kinderen hun leefwereld. Een drukke

straat of een brug zijn grenzen waar kinderen meestal

binnen gaan blijven. Een plek waar ze zich thuis voelen

binnen iedere wijk is dus heel belangrijk.”

— Bert, sociaal-sportief coördinator

sport — jeugd — welzijn

42 43In de wijk Moscou-Vogelhoek kunnen

de kinderen uit de wijk terecht in

buurthuis SANTO4. Deze plek in de

voormalige brandweerkazerne wordt

beheerd door de buurtbewoners en

werkt zonder structurele subsidies.

Met de inkomsten van de bar, de

versmarkt en de huurgelden kan het

gebouw worden onderhouden en het

loon van een coördinator (2 dagen/

week) worden betaald. Elke dag zijn

er activiteiten voor de jeugd, maar

woensdag is dé kinderdag op SANTO.

Dan is het hele gebouw beschikbaar

om vrij te sporten en te spelen, te

leren programmeren met Lego, achter

de computer te kruipen of gewoon

te chillen. Vaak staan de kinderen

al meer dan een uur op voorhand te

popelen aan de poort.

Wanneer de deur van SANTO openstaat,

komen jongeren sporten

Op wijkniveau vallen alle puzzelstukjes

op hun plek. Vaste gezichten die een

vertrouwensband met de kinderen

kunnen opbouwen, een uitgebreid

aanbod van activiteiten op vaste

locaties en een sterke relatie met

de scholen voor het naschoolse

aanbod. Op wijkniveau kan je van

deur tot deur gaan bij degenen die

niet zelf naar de activiteiten (kunnen)

komen. Vanuit die filosofie richt het

team haar energie zo veel mogelijk

op de wijken Moscou-Vogelhoek,

Bernadette en Watersportbaan. In

elke wijk zijn er 50 tot 100 kinderen die

regelmatig deelnemen aan een van de

activiteiten. Zo bracht een oproep van

Siegried om samen te gaan schaatsen

in december 2022 binnen enkele

dagen een 80-tal kinderen bijeen,

enkel en alleen uit de kleine wijk

Moscou-Vogelhoek.

“12 juli 2021, klokslag 10 uur gaat de

deurbel. Ik klap mijn laptop dicht.

Youssef5, een zesjarig jongetje uit de

buurt, staat aan de deur. Zoals bijna

elke ochtend deze zomer, want zijn

familie gaat niet op vakantie. Ondanks

dat hij de avond ervoor om 23 uur nog

in het park rondliep, is hij alweer vrolijk

op stap. In zijn eentje, want de oudere

kinderen uit de wijk komen meestal pas

tegen de middag naar buiten.

‘Dries, waar en wanneer is de

Sportkar?’, vraagt hij me. Ik zoek het

even op. ‘Vandaag niet in onze wijk. Wel

om 13 uur in Ledeberg’.

‘Is dat aan het Centrumplein?’

‘Niet helemaal’. Ik toon hem de route

via Google Street View. Hij snapt het

en zal vast zijn weg wel vinden, ook al

is het 2 kilometer stappen. Zijn fiets

is weer kapot. Ik vraag hem wat hij de

rest van de voormiddag nog gaat doen.

‘Wil je met mij naar de geitjes gaan

kijken?’ vraagt hij. De geitjes zijn al

maanden weg, maar hij hoopt elke

dag dat ze weer terug zijn. Het regent,

dus ik doe mijn jas aan en wandel

met hem eerst langs SANTO. Bij de

verloren voorwerpen zoek ik een warme

jas, want hij loopt al heel de week in

hetzelfde, ondertussen doorweekte

T-shirt. We wandelen door de wijk naar

de wei met onderhand heel hoog gras.

‘Misschien zijn ze er morgen’, zegt hij.

‘Ja, wie weet, dat zou leuk zijn’, stel ik

hem gerust.

Dit zijn de zeldzame momenten waarop

de zesjarige jongen in hem naar boven

kan komen. Meestal is hij op stap met

de grote jongens uit de buurt en doet

hij er alles aan om minstens even stoer

te zijn. Hij heeft al meer meegemaakt

en gezien op straat dan goed is voor

een jongetje van zijn leeftijd. Op

momenten als deze kan hij weer heel

even kind zijn.

Een half uur later staan we weer aan

mijn voordeur. ‘Ik moet nu nog wat

verder werken op de computer’, zeg ik.

‘Is het al 13 uur?’ vraagt hij. Ik schud

mijn hoofd en vertel hem dat het nu half

11 is. ‘Nog 2,5 uur wachten, vriend. Tot

morgen?’

‘Oké’, antwoordt hij, ‘tot straks.’ “

— Dries, coördinator buurthuis

SANTO

Klaar om te gaan schaatsen

4 Zie ook www.santo.gent 5 Om privacy-redenen veranderden we de naam

44 45Niet alle kinderen hebben van

nature interesse in sport. Vaak

helpt het om ze met een tussenstap

aan het bewegen te krijgen. Het

activiteitenprogramma in de wijk

is dan ook heel breed en strekt

zich uit over álle beleidsdomeinen

om de kinderen en jongeren te

bereiken: digipunt (computers),

huiswerkbegeleiding, chillhoek,

gezellige kampen, pannenkoeken

bakken, leuke uitstapjes … Door

het inzetten van een gevarieerd

aanbod en veel persoonlijk contact

rollen kinderen vaak als vanzelf in de

sportactiviteiten.

De wijk Moscou-Vogelhoek krijgt

dankzij de steun van Stad Gent nog

een extra impuls. Met hun steun

is er nu een jeugdwelzijnswerker

aangesteld die aanwezig is op straat

en op de pleintjes, veel huisbezoeken

aflegt en kinderen en jongeren

zonder tijdsdruk weet te betrekken

bij verschillende (sportieve)

activiteiten. In combinatie met het

buurthuis SANTO, waar de kinderen

in de loop der jaren hun eigen plek

gecreëerd hebben, ontstaat een

sterke band en kan je — samen met

hen! — veel bereiken. Zo noemt een

groep meiden van (ondertussen)

8 tot 14 jaar oud zich steevast de

SANTO-Girls. Zij maken inmiddels

deel uit van het bestuur van SANTO

en waren de drijvende kracht achter

de crowdfundingcampagne in het

voorjaar van 2023, waarmee SANTO

extra geld heeft ingezameld om

haar (jongeren)programma verder te

verbeteren.

In de wijken waar Sportaround actief

is, handelt zij vanuit het snijpunt

tussen sport, jeugd en welzijn. Haar

organisatiefilosofie is nu volledig

toegepast in Moscou-Vogelhoek,

maar de ambitie is om dit in haar

andere wijken verder uit te bouwen.

Een uitbreiding van de overeenkomst

tussen Sportaround en Stad Gent voor

de wijk Bernadette in 2022 is alvast

een stap in deze richting.

Een duurzame aanwezigheid in een

beperkt aantal wijken is voor kinderen

vaak het best, en toch kriebelt het ook

om overal in Gent leuke activiteiten

op touw te zetten. En hoe waardevol

het ook is om een kind een fijne

namiddag te bezorgen tijdens een

eenmalige activiteit in een onbekende

wijk, zonder structureel contact is

het moeilijk om iemand vooruit te

helpen in het leven. Dit vormt een

spanningsveld dat inherent is aan het

DNA van een organisatie die drijft op

enthousiasme en goesting om veel

te betekenen, maar tegelijkertijd

wendbaar en flexibel wil blijven.

Wijkwerking Watersportbaan tijdens

de Corona-periode

Wijkwerking Moscou-Vogelhoek

Wijkwerking Bernadette

46 47Volg de goesting, maar

behoud de focus

never ending story never ending story never

Het buikgevoel dat Bert en

Bashir in de beginjaren volgden,

is gedurende het afgelopen

decennium nooit verdwenen. Plezier

stond altijd voorop. Sporten en

bewegen waren in de eerste plaats

bedoeld om op een prettige manier te

verbinden met anderen. Samenzijn.

En dat is nog steeds zo. Bert en

zijn collega’s springen nog altijd

enthousiast in op nieuwe kansen

die zich voordoen. Of het nu gaat

om nieuwe pleintjes, leegstaande

locaties of nieuwe infrastructuur

die erom smeekt om sociaal — en

vooral plezant — ingevuld te worden,

Sportaround kan niet wachten om

ermee aan de slag te gaan. Dat

verlangen om buurten te verbeteren,

om iets (nieuws) toe te voegen, maakt

dat er nu en dan van een gemaakte

begroting wordt afgeweken. Dat

kan soms leiden tot een enigszins

chaotische organisatie, maar toch

staat de organisatie na 10 jaar nog

altijd stevig in haar schoenen.

Dat enthousiast experimenteren

met nieuwe ideeën en locaties was

nooit een bijzaak, maar was vanaf

de start een wezenlijk onderdeel

van de organisatie. Toen Gent in

2014 de UiTPAS introduceerde, werd

Sportaround de eerste sportieve

UiTPAS-partner. Bert en zijn collega’s

hielpen bij de verdere uitrol: ze

informeerden ouders waar ze de

persoonlijke voordeelkaart konden

krijgen, overtuigden sportclubs van

het belang van een toegankelijker

aanbod en ze inspireerden andere

gemeenten om ook daar de UiTPAS te

introduceren.

Eerste kamp

met UiTPAS

in 2014

48 49Anno 2023 gaat het uitproberen nog

steeds door. Sinds twee jaar heeft

Sportaround voor het eerst een

locatie volledig in eigen beheer6. Het

zijn de oude terreinen van tennis- en

hockeyclub Gantoise, die tijdelijk zijn

omgebouwd tot een laagdrempelig

sportcomplex onder de naam

SPortspOT. Hier wil de organisatie

verkennen wat er mogelijk is door

sportruimtes op een multifunctionele

manier te gebruiken, met zo min

mogelijk structuren en regels, en

vanuit een sterk vertrouwen in de

kinderen en jongeren uit de buurt.

Sport voor alle leeftijden op de SPortspOT

Zo’n proeftuin heeft ook een

keerzijde. Hoewel er zowel op

SPortspOT als in buurthuis SANTO

fantastische dingen gebeuren, zijn

het plekken die binnenkort weer

zullen verdwijnen. Het zijn tijdelijke

invullingen, die op termijn plaats

zullen maken voor woningbouw door

projectontwikkelaars. Sportaround

begrijpt heel goed op welke manier

het de buurt en andere organisaties

geïnspireerd heeft en op welke manier

ervaringen kunnen doorleven, maar

aan de teleurgestelde kinderen en

jongeren voor wie deze plek een

tweede thuis was, is dit verhaal van

inspireren moeilijker uit te leggen.

Dat uitproberen en pionieren

gebeurt dus vaak ook met als doel

het vooruit helpen van andere

organisaties met dezelfde missie:

als mede-oprichter van bijvoorbeeld

FC Rooigem of inspirator van Ghent

Basketball, FC Dracuna, Tennisspot

of SBA (Skateboard Academy), Triple

Challenge en Sportpret vzw en andere

organisaties die met sport, beweging,

inclusie en kansen aan de slag willen

gaan. In de wijk Nieuw-Gent zet

Sportaround zich in voor de Buffalo

League, het initiatief van de KAA Gent

Foundation. In plaats van zelf alles

te willen doen onder eigen vleugels,

kunnen mooie ideeën zo sneller

uitgroeien tot concrete acties.

Het verhaal leest als een trein,

maar ook voor Sportaround is de

werkelijkheid vaak weerbarstiger dan

de theorie. Laagdrempelig werken

blijft een voortdurende zoektocht en

evenwichtsoefening. Zelfs met een

hoog bewustzijn van de valkuilen,

werp je voor je het weet toch

onbewust drempels op. Het is een

never ending story om zo toegankelijk

mogelijk te werken. Vaak wordt om

praktische redenen al vlug een (te)

vastomlijnd aanbod uitgewerkt.

Een voorbeeld daarvan is de goede

bedoeling om jongeren uit de buurt de

kans te geven op donderdag van 18 tot

20 uur te komen boksen in buurthuis

SANTO. Vaak komen ze echter niet

opdagen, maar glippen ze naar binnen

tijdens een andere activiteit om vrij

te kunnen boksen op de matten.

Deze jongeren werken niet met een

kalender, maar komen wanneer het

hen past en ze goesting hebben. Dat

vraagt een andere manier van werken

dan met een vaststaand aanbod.

Ghent Basketball in buurthuis SANTO

Computeruurtje en huiswerkbegeleiding

6 Als een van de stichtende organisaties is

Sportaround al sinds 2018 nauw betrokken bij het

besturen van buurthuis SANTO, maar formeel is

die organisatie in handen van de buurtbewoners.

Op SPortspOT is Sportaround beheerder en

eindverantwoordelijke.

50 51In al haar enthousiasme heeft

Sportaround ook wel eens sportlessen

voor volwassenen georganiseerd,

bijvoorbeeld voor mensen met

drugsverslaving (in samenwerking

met De Sleutel), een voetbaltraining

met vluchtelingen (samen met de

Sportdienst en opvangcentrum

Reno) of een sportlunch tijdens

de middagpauze voor werkende

mensen. Deze activiteiten waren

moeilijker te verduurzamen, op enkele

succesverhalen na, omdat niemand in

het team echt de vereiste begeleiding

kon bieden. Werken met volwassenen

is een andere wereld. De focus blijft

dan ook het best liggen op kinderen en

jongeren. Soms moet je nu eenmaal je

ogen op de bal houden en nee zeggen

tegen andere mooie uitdagingen die je

pad kruisen.

De eerste jaren van Sportaround

bestond vooral uit zelf doen, zonder

veel zorgen over de achterliggende

organisatiestructuur. Hierdoor werd

het niet gemakkelijk toen gaandeweg

de onvermijdelijke stap moest

worden gezet naar het uitbouwen

van een structuur en het werven van

personeel om Bert ‘misbaar’ te maken.

Met Siegried als eerste betaalde

medewerker kwam er iemand bij die

zeer goed zelfstandig kan werken en

als vrijwilliger het initiatief al door en

door kende. In eerste instantie begon

zij als manusje-van-alles, later lag haar

focus op de wijk Moscou-Vogelhoek

en de trajectbegeleidingen richting

sportclubs. Ondertussen draagt ze al

zeven jaar bij aan de continuïteit, wat

van groot belang is binnen zo’n klein

team. In de jaren hierna bouwde Bert

zijn werk in het onderwijs af en werd

het personeelsteam steeds groter,

met Annelies die de coördinatie van

de wijkactiviteiten en kampen op zich

neemt, Kristien die de organisatie

van de naschoolse sport aanstuurt

en Mats ten slotte die de Sportkar

coördineert.

Eind 2023 groeide het team verder

met de aanwerving van Inte, Maxim en

Mohamed.

Bert bleef, deels tegen beter weten in,

verantwoordelijk voor de backoffice.

Gelukkig daarbij ondersteund door

Peter Robbens, de voormalige trainer

van Bert en Bashir en boekhouder van

beroep, die de cijfers mee bewaakte.

Pas 10 jaar na de oprichting van

Sportaround, in 2022, ontstond er

ruimte om ook achter de schermen

van de organisatie alles grondig te

regelen. Dries kwam in dat jaar het

team van Sportaround deeltijds

versterken met als doel om Bert een

aantal taken uit handen te nemen,

zoals bijvoorbeeld het schrijven

van subsidieaanvragen en het

verkennen van nieuwe projecten.

Op die manier kan Sportaround zich

ook meer profileren als organisatie

die invloed uitoefent op beleid. Niet

enkel vanuit het doen, maar ook door

meer (zichtbaar) de leiding te nemen

in projecten die reflecteren over het

doen.

Het dynamische DNA van Sportaround

vraagt om personeelsleden die zeer

zelfstandig kunnen werken. Doeners

die zich laten leiden door goesting om

wat moois te maken van ‘hun’ wijk of

activiteit. Mocht iemand onverhoopt

vertrekken, wat tot nu toe gelukkig

niet het geval is geweest, dan zal dat

een impact hebben op de werking. De

know-how zit op dit moment nog te

veel in de mensen en te weinig in de

organisatie.

Het coördinatieteam van Sportaround

in 2022

Huisregels van de SPortspOT

52 53Nog tien jaar erbij

The way to go

Sportaround wil flexibel en

creatief kunnen blijven en is

daarom bewust enkel actief in

Gent. Zo blijft het activiteitenaanbod

lokaal, duurzaam en overzichtelijk.

Gent biedt tal van mogelijkheden

om te blijven experimenteren en bij

te leren. Zo kunnen de ervaringen

met bijvoorbeeld de tijdelijke

invulling in het buurthuis SANTO en

het sportcentrum De SPortspOT

een leerschool vormen voor de

werking van de nieuwe buurtsporthal

in Ledeberg of de sportieve

invulling onder het E17-viaduct van

Gentbrugge.

De komende jaren beloven interessant

te worden. Tien jaar pionieren door

Sportaround bewijst dat sociaal én

sportief werk hand in hand kunnen

gaan. Aanvankelijk voelde het als

zwemmen tegen de stroom in,

met ondertussen wel de steun van

bijvoorbeeld Stad Gent, die als een

van de eerste steden ook structureel

subsidies7 geeft aan sociaal-sportieve

organisaties. De volgende stap is die

naar een wereld waarin de sociaalsportieve

instelling als het nieuwe

normaal gezien wordt. Binnen tien

jaar zouden organisaties zoals

Sportaround niet langer noodzakelijk

moeten zijn. Dan zou elke club deze

waarden in haar organisatie vertaald

moeten kunnen hebben. Hoe dat in

praktijk zal verlopen, weet niemand op

dit moment.

7 Personeel kost geld. Het is enkel dankzij een convenant met verschillende diensten van de stad Gent

(sportdienst, jeugddienst en onderwijscentrum) dat Sportaround de loonkosten kan dragen. Dankzij

evenementen, giften en een deel inschrijvingsgelden zijn er wel voldoende werkingsmiddelen om

lesgevers te vergoeden en andere bijkomende activiteiten op te zetten.

54 55Het Vlaamse BOA-decreet8, dat

een geïntegreerd aanbod van

buitenschoolse opvang en activiteiten

voor álle kinderen en gezinnen

mogelijk wil maken, kan in deze

zoektocht een katalysator zijn. Het

gaat immers over meer dan het

onderscheid tussen sportclub en

sociaal-sportieve club. Het gaat om

een zoektocht naar hoe we, vanuit het

standpunt van het kind, school en vrije

tijd meer in elkaar laten overvloeien,

en buitenschoolse activiteiten

onderling minder afbakenen. Dat gaat

over toegankelijkheid van activiteiten,

over het openstellen en delen van

gebouwen en over organisaties

die elkaar helpen in functie van de

kinderen.

Het wordt de komende jaren ook

een zoektocht naar het dichter

bij elkaar brengen van de sterk

geïnstitutionaliseerde wereld van

het sociaal-cultureel werk en de vele

bottom-up initiatieven van bewoners

die zelf activiteiten opzetten, zelf

plekken — al dan niet tijdelijk — een

buurtgerichte invulling geven of van

ouders die zelf samenwerken om

vakantie-opvang voor hun kinderen op

te zetten. Initiatieven die we steeds

vaker zien ontstaan, geïnspireerd

door het idee van gemeengoed

(de commons-gedachte) of de

deelcultuur. Daarbovenop komt het

feit dat alle overheidsinstanties

sterk aan het besparen zijn en de

subsidiestromen naar de traditionele

middenveldorganisaties onder druk

staan.

Worden de sociaal-sportieve

organisaties de norm en wordt de

klassieke sportclub meer en meer

een niche-verschijnsel? Of kantelen

de klassieke sportclubs om naar

organisaties met een sociale en brede

manier van werken? Of ontstaan

er de komende jaren totaal nieuwe

organisatievormen?

Sportaround blijft verder pionieren en

ziet bovenstaande evoluties als een

kans om zich nog verder uit te bouwen

tot een flexibele organisatie met

een heel sterke lokale verankering

(op wijkniveau) . Door bewust van

de maatschappelijke veranderingen

en vanuit een oprecht bevlogen

betrokkenheid activiteiten te blijven

organiseren én daarbij vooral te kiezen

voor wat de kinderen graag doen,

willen Bashir, Bert en alle collega’s en

vrijwilligers ook de komende tien jaar

voorop blijven lopen. Of beter gezegd:

In een wereld waar al heel veel

mensen in plaats van de kinderen en

jongeren denken, wil Sportaround hen

voorop laten lopen en hen op de voet

blijven volgen. That’s the way to go.

Respect aanleren

op straat samen

met onze

partnerorganisatie

Skateboard

Academy

8 opgroeien.be/over-opgroeien/projecten/buitenschoolse-opvang-en-activiteiten

56 57Dankwoord

door oprichter

Bert Misplon

Beste lezer,

Het is werkelijk bijzonder om dit boekje

ter hand te nemen en de afgelopen

tien jaar met Sportaround opnieuw te

beleven. Het waren jaren vol intense,

prachtige momenten waarin we

samen sociaal-sportief werk op de

kaart zetten, pionierden en ervaringen

deelden. Van buurtactiviteiten

op pleintjes tot grote inclusieve,

toegankelijke evenementen.

Mijn oprechte dank gaat uit naar velen.

Allereerst wil ik Dries bedanken voor

de zakelijke ondersteuning en het mee

uitwerken van dit boekje. Daarnaast

wil ik mijn ouders, broers en zussen

bedanken, die altijd de eersten waren

om een helpende hand te bieden.

Natuurlijk ook mijn liefdevolle partner

Sophie, die in 2012 in mijn leven kwam,

hetzelfde jaar waarin Sportaround

ontstond. Ze heeft de groei van

Sportaround samen met mij beleefd en

mogelijk gemaakt. En niet te vergeten,

de afgelopen jaren onze energiek

rondhuppelende schatten Oona en

Briek, die vaak mee (moeten) gaan of

regelmatig hun vader moesten missen

vanwege avondvergaderingen. En

zeker ook alle vrienden en familie die

mee in het sociaal-sportieve verhaal

betrokken werden.

Alle lesgevers die activiteiten begeleid

hebben, dat gaat over honderden

enthousiaste sportievelingen.

Medewerkers die evenementen

mogelijk maken. Zonder steun van

de stad Gent hadden we niet kunnen

professionaliseren. De mensen bij

diverse diensten geloven in ons en

bieden financiële zekerheid. Dank aan

de mensen die hebben meegedacht,

de pioniers/bestuurders van het

eerste uur (Peter, Natasha, Ibrahim,

Loes, Jeroen, Corine, Sophie), en de

stuurgroep die meedacht over de koers

van Sportaround. Het verwezenlijken

van een gezamenlijke droom, het

bieden van ontwikkelingskansen aan

kinderen door middel van sport, is iets

waar we trots op mogen zijn.

Ik kijk uit naar de toekomst en hoop

dat we, samen met al onze partners

en het sociaal-sportieve platform, de

sociaal-sportieve gedachte verder

kunnen verspreiden. Laten we het

sportlandschap ervan overtuigen dat

het versterken van de sociale pijler

een meerwaarde biedt en de kracht

van sport aan de sociale en andere

sectoren laten zien, zodat we mensen

kunnen verenigen en kansen bieden.

Met Sportaround willen we graag

onze expertise delen met iedereen die

geïnteresseerd is. Samen kunnen we

meer kinderen kansen bieden door

middel van sport, en dat is precies onze

missie.

Tot binnenkort ergens op een pleintje,

een tijdelijke invulling of op een piste.

Met sociaal-sportieve groeten,

Bert

58 59Nawoord

door oprichter

Bashir Abdi

Beste lezer,

Met oprechte dankbaarheid deel ik mijn

gevoelens na het lezen van dit boek

over de geschiedenis van Sportaround.

De afgelopen 10 jaar zijn een reis van

trots, groei en inspiratie geweest,

zowel voor onze organisatie als voor

mijn eigen sportieve prestaties.

Het zaadje voor wat nu is uitgegroeid

tot een sociaal-sportieve

pioniersorganisatie werd geplant

tijdens mijn stage in Ethiopië. Het is

hartverwarmend om terug te kijken

op de prachtige herinneringen, zoals

de Pierkesloop, de halve marathon

(nu Bashir’s run) en de vele bijzondere

momenten waarop ik samen met

jongeren kon sporten.

Hoewel onze huidige focus

voornamelijk op Gent ligt, koesteren we

de hoop en ambitie om in de toekomst

ook initiatieven in Afrika te ontplooien.

Sport, met zijn kracht om mensen te

verenigen en hen op weg te zetten naar

een gezondere levensstijl, overstijgt

grenzen en culturen.

De beelden van mijn marathonfinish

tijdens de olympische marathon in

2021, met de steun van mijn vriend

Abdi Nageeye, toonden wereldwijd

de verbindende kracht van sport

en vriendschap. Zelfs in het door

burgeroorlog geteisterde Somalië, ons

gezamenlijke geboorteland, brengt

sport een moment van extase en

verbroedering.

Deze ervaringen bevestigen mijn

diepgewortelde overtuiging dat sport

meer is dan fysieke activiteit; het

begint allemaal met samenkomen.

Sport brengt mensen samen, en met de

inzet en ervaring van Sportaround hoop

ik oprecht dat we deze kracht in de

toekomst ook kunnen delen in Afrika,

waar het zo broodnodig is.

Dank aan alle medewerkers die

gedurende de afgelopen 10 jaar

kinderen en jongeren op alle mogelijke

manieren in beweging hebben gezet,

evenals aan de deelnemers aan onze

evenementen die op deze manier

onze organisatie ondersteunen. En

natuurlijk ook dank aan de partners en

in het bijzonder de stad Gent, die in ons

geloven.

Met sportieve groeten,

Bashir

60 61Over

de auteurs

Bert Misplon (°1988), begon zijn

sportieve avontuur als duiveltje bij

KAA Gent en schakelde later over

naar KRC Gent Atletiek. Hij studeerde

Lichamelijke Opvoeding en Lager

Onderwijs. Zijn passie voor sport

en zijn aanstekelijke energie leidde

hem naar heel veel mooie sportieve

momenten zoals o.a. de wereldtitel in

de twintigkamp in 2012 en 2017.

Hij gaf zes jaar les in Sint-Lieven

Kolegem en werd in 2018 verkozen

tot gemeenteraadslid in Gent. Bert

is medeoprichter van FC Rooigem

en bestuurder bij KRC Gent Atletiek.

Met zijn vriend Bashir Abdi richtte

hij in 2012 Sportaround op, waar

hij nog steeds coördinator van is.

Bert blijft zich inzetten voor een

positieve impact in de maatschappij

en sportwereld door sport en

beweging te gebruiken als positief

verbindingsmiddel.

Dries Gysels (°1984), afkomstig uit

de Kempen, heeft van jongs af aan

een passie voor het organiseren

van activiteiten en het overdenken

van de maatschappelijke rol van

organisaties. Na zijn studies politieke

wetenschappen begon hij zijn carrière

als Coördinator Integraal Waterbeleid

voor de Leie en Bovenschelde bij de

Vlaamse Overheid.

In 2012 maakte Dries de overstap naar

Stad Gent, waar hij transitietrajecten

rond mobiliteit leidde en de

Leefstraten initieerde. Als vennoot bij

Meneer de Leeuw, een bureau voor

maatschappelijke veranderingen,

begeleidt hij sinds 2017 diverse

organisaties in Vlaanderen en

Nederland.

In 2019 ontmoetten Dries en Bert

elkaar bij buurthuis SANTO, waar

Dries als buurtbewoner enthousiasme

creëerde en medebewoners

mobiliseerde om het buurthuis te

leiden en waar Bert van bij de start

de handen uit de mouwen stak om

van dit buurthuis een echte plek voor

de jongeren van de wijk te maken.

De samenwerking tussen beide

Gentbruggenaars verdiepte, en sinds

2022 helpt Dries Bert met de zakelijke

leiding van Sportaround.

62 63

Dit boek vertelt het 10-jarige

verhaal van onze vzw

Sportaround, in de hoop

jou te inspireren om ook mooie en

maatschappelijk zinvolle projecten op

te zetten.

Sport betekent veel voor mij, het

heeft levenslange vriendschappen

opgeleverd en mijn wereldwijde netwerk

versterkt. Het heeft niet alleen mijn

fysieke vaardigheden verbeterd, maar

mij ook de taal van verbondenheid

en doorzettingsvermogen geleerd,

waardoor mijn zelfvertrouwen en

identiteit zijn gegroeid.

Met Sportaround streven we ernaar

hetzelfde te bereiken voor jongeren.

We bieden hen de kans om zich te

ontwikkelen, hun weg te vinden in

de samenleving en op te groeien als

individuen door sport, waarbij het

opbouwen van zelfvertrouwen centraal

staat. Plezier in het sporten is daarbij

essentieel.

Bashir Abdi

Europees recordhouder Marathon en

olympisch medaillewinnaar

Voorzitter Sportaround

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!